Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02666/2012
Első irat érkezett: 03/29/2012
.
Az ügy tárgya: a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. Rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjával, valamint az 1. § (2) bekezdés 11. pontjával összefüggő alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/18/2012
.
Előadó alkotmánybíró: Kiss László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó – az Abtv. 26. § (2) bekezdése, illetve 71. § (3) bekezdése alapján – alkotmányjogi panasz keretében a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. Rendelet (Rendelet) 1. § (1) bekezdés b) pontja, valamint az 1. § (2) bekezdés 11. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és visszaható hatályú megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
A Rendelet hatálya kiterjed minden építmény, építészeti tevékenység építésügyi hatósági engedélyezéséhez és műszaki megvalósításához szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció készítésére, és az ezekhez esetenként kapcsolódó tevékenységekre. A Rendelet 1. § (2) bekezdés 11. pontja alapján szakmagyakorlási tevékenységhez megfelelő szakirányú végzettség mellett a területi mérnöki kamara által kiadott határozattal, a szakmagyakorlás teljes időtartama alapján érvényes névjegyzéki bejegyzés szükséges.
Az indítványozó földmérőként dolgozik, és álláspontja szerint 30 éve szerzett diplomájával nem tud eleget tenni ezen feltételeknek, így a Rendelet az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével ellentétesen szerzett jogait, továbbá az Alaptörvény M) cikk (2) bekezdésében biztosított jogát is sérti..
.
Támadott jogi aktus:
  a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. Rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja, és 1. § (2) bekezdés 11. pontja
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B. cikk (1) bekezdés
M. cikk (2) bekezdés

.
A határozat száma: 3007/2013. (I. 21.) AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2013/1179
.
A határozat kelte: Budapest, 01/14/2013
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2013.01.14 10:00:00 1. öttagú tanács
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
I n d o k o l á s

[1] 1. Az indítványozó 2008. június 30-án kelt utólagos absztrakt normakontroll eljárásban kérte a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 1. § (1) bekezdése b) pontja és az 1. § (2) bekezdése 11. pontja alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését.
[2] A Korm.r. 1. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a Korm.r.-t kell alkalmazni “minden építmény (építmény, építményrész, építményegyüttes), építési munka, építési tevékenység külön jogszabály szerinti építésügyi hatósági (létesítési) engedélyezéséhez és műszaki megvalósításához (kivitelezéséhez) szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció készítésére”. A Korm.r. másik (2009. október 1-jétől hatályon kívül helyezett), az indítványozó által kifogásolt rendelkezése – a Korm.r. 1. § (2) bekezdésének 11. pontja –, mint a (településtervezési, építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői) szakmagyakorlási jogosultságot értelmező szabály alapján “11. szakmagyakorlási jogosultság: az 1–6. pontban felsorolt tevékenységek gyakorlása, a területi szakmai kamara által közigazgatási eljárás során kiadott határozattal, a szakmagyakorlás teljes időszakában névjegyzéki bejegyzéssel”.
[3] Az indítványozónak – a hiánypótlási felhívást követően kiegészített – indítványában kifejtett álláspontja szerint a Korm.r. kifogásolt rendelkezései sértik a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 9. § (2) bekezdésébe foglalt gazdasági verseny szabadságát, mivel annak hatására szűkül a piaci versenyben levők száma, továbbá – az indítvány tartalma szerinti – a diszkrimináció tilalmát előíró alkotmányi rendelkezést, mivel a három évtizeddel korábban végzettekre is alkalmazandóak a Korm.r. szabályai, és ez alapján önálló, a geodéziai tervezők névjegyzékében történő szerepléshez kötött munkát nem vállalhat.

[4] 2. Mivel 2012. január 1-jén az Alkotmány helyébe az Alaptörvény lépett, az Alkotmánybíróság XX/804-1/2012. számú végzésében megállapította az utólagos normakontroll eljárás megszűnését, egyben felhívta az indítványozót, hogy nyilatkozzon arról, alkotmányjogi panaszként fenn kívánja-e tartani indítványát, és ha igen, nyilatkozzon arról is, mely alaptörvényi rendelkezést sért a támadott norma. A végzésre adott válaszában az indítványozó jogi képviselője útján az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (2) bekezdése és 71. § (3) bekezdése alapján nyújtott be alkotmányjogi panaszt.
[5] Többszöri hiánypótlást követően az indítványozó alkotmányjogi panaszát csak a Korm.r. 1. § (1) bekezdésének b) pontja tekintetében tartotta fenn, kérve annak ex tunc hatályú megsemmisítését. Az önálló tervezői jogosultságának megszüntetése szerinte ellentétes az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésébe foglalt jogállamiság részét képező szerzett jogok tiszteletben tartását előíró rendelkezéssel, továbbá az M) cikk (2) bekezdése első mondatával, mert a kifogásolt szabály adminisztratív rendelkezéssel csökkenti a versenyben levők számát.

[6] 3. Az Abtv. 56. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az Alkotmánybíróságnak elsődlegesen az alkotmányjogi panasz befogadhatóságáról szükséges döntenie. Ezért az Alkotmánybíróság elsőként azt vizsgálta, hogy az indítvány megfelel-e az alkotmányjogi panasz előterjesztésére vonatkozó, törvényben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek.

[7] 3.1. Az Abtv. 52. § (1) bekezdése alapján az indítványnak határozott kérelmet kell tartalmaznia. A kérelem – többek között – akkor határozott, ha egyértelműen megjelöli az eljárás megindításának indokait, alkotmányjogi panasz esetén az Alaptörvényben biztosított jog sérelmének lényegét, továbbá indokolást tartalmaz arra nézve, hogy a sérelmezett jogszabályi rendelkezés miért ellentétes az Alaptörvény megjelölt rendelkezésével. A panaszos e követelménynek nem tett eleget, mert nem indokolta meg kellőképpen, hogy a támadott rendelkezés miért ellentétes az Alaptörvény felhívott rendelkezéseivel: csak általánosságban utalt a szerzett jogok védelme elvének sérelmére, továbbá – az M) cikkel kapcsolatban – arra, hogy a kifogásolt rendelkezés egy “nagyon szűk csoport érdekét” szolgálva, adminisztratív eszközökkel akadályozza a tisztességes gazdasági versenyt.
[8] Fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz befogadhatósági vizsgálatának eredményeként arra a következtetésre jutott, hogy az alkotmányjogi panasz nem felel meg az Abtv. 52. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt befogadhatósági feltételnek, ezért az alkotmányjogi panaszt az Ügyrend 30. § (2) bekezdés h) pontja alapján visszautasította.

  Dr. Holló András s. k.,
  tanácsvezető alkotmánybíró
  .
  Dr. Balsai István s. k.,
  alkotmánybíró

  Dr. Kiss László s. k.,
  előadó alkotmánybíró
  Dr. Bragyova András s. k.,
  alkotmánybíró

  Dr. Kovács Péter s. k.,
  alkotmánybíró

  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  03/29/2012
  .
  Number of the Decision:
  .
  3007/2013. (I. 21.)
  Date of the decision:
  .
  01/14/2013
  .
  .