Hungarian
Ügyszám:
.
684/B/2001
Előadó alkotmánybíró: Strausz János Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 684/B/2001. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2004/1545
.
A döntés kelte: Budapest, 12/07/2004
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az   Alkotmánybíróság   jogszabályok  alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a
  következő

                          határozatot:

  Az    Alkotmánybíróság   a   büntetések    és    intézkedések
  végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 44-
  45.  §-ai,  117.  §  (1) bekezdésének b) pontja,  valamint  a
  szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának
  szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 102. §-a és
  104.    §-a   alkotmányellenességének   megállapítására    és
  megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.
                             Indokolás

                                I.

   Az indítványozó kiegészített indítványában a büntetések és az
   intézkedések  végrehajtásáról szóló 1979.  évi  11.  tvr.  (a
   továbbiakban Bvtvr.) 44-45. §-ai, 117. § (1) bekezdésének  b)
   pontja,   valamint   a  szabadságvesztés   és   az   előzetes
   letartóztatás  végrehajtásának  szabályairól  szóló   6/1996.
   (VII. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 102. §-a és  104.
   §-a alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését
   kérte.

   Az    indítványozó    álláspontja   szerint    az    előzetes
   letartóztatásban   lévő   terheltek,   illetve   a    jogerős
   szabadságvesztésre   elítéltek  munkavégzési   kötelezettsége
   elsősorban   sérti  az  Alkotmány  70/B.  §  (1)  bekezdését,
   másodsorban az Alkotmány 54. § (1) és (2) bekezdését, mert az
   előzetes  letartóztatásban lévő, valamint  szabadságvesztésre
   elítélt   személyek   akaratuk   ellenére   semmiféle   munka
   elvégzésére,  még zárkájuk takarítására sem kötelezhetők.  Ez
   ugyanis kényszermunka lenne, amit mind az Alkotmány,  mind  a
   nemzetközi jog tilalmaz.

   Az  Alkotmánybíróság az indítványt megküldte  az  igazságügy-
   miniszternek észrevételezés végett.

                                II.

   Az  indítvány elbírálása során az Alkotmánybíróság az  alábbi
   jogszabályokat vizsgálta:

   Alkotmány:
   „54.   §   (1)   A  Magyar  Köztársaságban  minden   embernek
   veleszületett  joga van az élethez és az emberi  méltósághoz,
   amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.
   (2)   Senkit  nem  lehet  kínzásnak,  kegyetlen,  embertelen,
   megalázó  elbánásnak vagy büntetésnek alávetni, és  különösen
   tilos  emberen a hozzájárulása nélkül orvosi vagy  tudományos
   kísérletet végezni.”
   „70/B. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
   munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához.”

   Az  Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, New Yorkban
   1966.  december  16-án elfogadott Polgári és Politikai  Jogok
   Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről szóló 1976. évi  8.
   törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Egyezségokmány):
   „8. Cikk
   1.  Senkit  sem lehet rabszolgaságban tartani; a rabszolgaság
   és a rabszolga-kereskedelem minden formájában tilos.
   2. Senkit sem lehet szolgaságban tartani.
   3.   a)  Senkit  sem  lehet  kényszer-  vagy  kötelező  munka
   végzésére kötelezni;
   b)   ennek  a  bekezdésnek  az  a)  pontját  nem  lehet   úgy
   értelmezni,  hogy  az azokban az országokban,  ahol  valamely
   bűncselekmény   miatti  büntetésként  kényszermunkával   járó
   szabadságvesztést lehet kiszabni, megakadályozná az illetékes
   bíróság  által hozott ilyen ítélettel elrendelt kényszermunka
   végrehajtását;
   c) e bekezdés szempontjából a „kényszer- vagy kötelező munka”
   kifejezés nem foglalja magában:
   (i)  azt  a  b) pontban nem említett munkát vagy szolgálatot,
   amely rendszeresen megkövetelhető a törvényes bírói határozat
   alapján  letartóztatásban  levő vagy  az  ilyen  határozattal
   feltételesen szabadlábra helyezett személytől;
   (ii) a katonai jellegű szolgálatot és olyan országokban, ahol
   a katonai szolgálat lelkiismereti okokból történő megtagadása
   lehetővé  van  téve, a köz javára végzett olyan  szolgálatot,
   amelyet a törvény a katonai szolgálatot lelkiismereti okokból
   megtagadó személyektől megkövetel;
   (iii)   a   közösség   életét  vagy   jólétét   veszélyeztető
   szükséghelyzet  vagy  természeti  csapás  esetében  megkívánt
   szolgálatot;
   (iv)  minden  olyan munkát vagy szolgálatot, amely  a  rendes
   polgári kötelezettségek része.”

   Az  emberi  jogok  és  az alapvető szabadságjogok  védelméről
   szóló,  Rómában,  1950. november 4-én kelt  Egyezmény  és  az
   ahhoz  tartozó  nyolc  kiegészítő jegyzőkönyv  kihirdetéséről
   szóló 1993. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Egyezmény):
   „4. Cikk – Rabszolgaság és kényszermunka tilalma
   1.   Senkit   sem  lehet  rabszolgaságban  vagy  szolgaságban
   tartani.
   2.  Senkit sem lehet kényszer- vagy kötelező munkára  igénybe
   venni.
   3.  E  Cikk  szempontjából a „kényszer- vagy kötelező  munka”
   kifejezés nem foglalja magában:
   a)   azt   a   munkát,   amelyet  az   Egyezmény   5.   Cikke
   rendelkezéseinek    megfelelően    eszközölt    letartóztatás
   folyamán,  vagy  az  ilyen letartóztatás  történt  feltételes
   szabadlábra helyezés idején általában megkövetelnek;
   b)   a  katonai  jellegű  szolgálatot,  illetőleg  a  katonai
   szolgálatot   lelkiismereti   okokból   megtagadó   személyek
   esetében  olyan  országokban,  amelyekben  ezt  elismerik,  a
   kötelező katonai szolgálat helyett megkívánt szolgálatot;
   c)  a  közösség  létét vagy jólétét fenyegető  szükségállapot
   vagy természeti csapás esetén előírt szolgálatot;
   d)  a  rendes  állampolgári  kötelezettségek  körébe  tartozó
   munkát vagy szolgálatot.”

   Bvtvr.:
   „44.  §  (1)  Az  elítéltek munkáltatása  a  szabadságvesztés
   végrehajtásának  fontos része. Célja az, hogy  elősegítse  az
   elítélt  testi és szellemi erejének fenntartását, lehetőséget
   adjon a szakmai gyakorlottság megszerzésére és fejlesztésére,
   és   ezáltal   megkönnyítse,  hogy  a  szabadulása   után   a
   társadalomba beilleszkedjék.
   (2) Az elítéltet a büntetésvégrehajtási intézet adottságainak
   megfelelően     kell    társadalmilag    hasznos     munkával
   foglalkoztatni.
   (3)  A  munka kijelölésénél figyelembe kell venni az  elítélt
   testi  és  szellemi képességeit, lehetőség szerint a  szakmai
   képzettségét és érdeklődését is.
   45.  § (1) Az elítéltnek a munkavégzéssel kapcsolatos jogaira
   és  kötelezettségeire a munkajog általános  rendelkezései  az
   irányadók,   a  büntetésvégrehajtás  sajátosságaiból   fakadó
   eltérésekkel.
   (2)   Gondoskodni   kell   az   egészséges   és   biztonságos
   munkavégzésről.
   (3)    Az   elítélt   munkaideje   megegyezik   a   munkajogi
   rendelkezésekben megállapított munkaidővel.
   (4)  Az  elítéltet  munkájáért az  általános  bérezési  elvek
   figyelembevételével  kell díjazni. Ha az elítélt  munkavégzés
   helyett  tanulmányokat  folytat, ennek idejére  jogszabályban
   meghatározott mértékű pénzbeli térítésre jogosult.
   (5)   Ha   a   büntetés-végrehajtási  intézet  az   elítéltet
   átmenetileg   nem  tudja  munkával  foglalkoztatni,   és   az
   elítéltnek nincs letétben levő pénze, a büntetés-végrehajtási
   intézet   gondoskodik   az  elítélt   legfontosabb   személyi
   szükségleteire fordítható összegről.
   (6)  Az  elítéltet  egyévi  munkavégzés  után  húsz  munkanap
   fizetett szabadság illeti meg.”
   „117. § (1) Az előzetesen letartóztatott köteles
   [a) ...]
   b)   a  büntetésvégrehajtási  intézet  tisztán  tartását   és
   ellátását  szolgáló  munkában díjazás nélkül,  alkalomszerűen
   részt venni.”

   R.:
   „102.  § (1) Nem minősül munkáltatásnak az elítéltnek  a  Bv.
   tvr.  33. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján, az  intézet
   tisztán   tartásában  és  ellátásában  való  díjazás  nélküli
   kötelező részvétele.
   (2)  A  díjazás nélküli munkavégzés ideje a napi  négy  órát,
   havonta  összesen  a huszonnégy órát nem  haladhatja  meg.  A
   munkavégzést  megelőzően  az elítélt munkavégző  képességéről
   orvosi  nyilatkozatot kell beszerezni. Az  intézet  orvosa  a
   díjazás  nélküli munkavégzés idejét az elítélt  egészségi  és
   fizikai állapotára vagy életkorára tekintettel csökkentheti.
   (3)  A  díjazás  nélküli  munkavégzés  idejére  az  elítéltet
   szükség  szerint  el kell látni munkaruhával  és  lábbelivel,
   szakmai   és   munkavédelmi  oktatásban   kell   részesíteni,
   balesetét a munkabalesetre vonatkozó jogszabály szerint  kell
   elbírálni.
   (4)    A    díjazás   nélküli   munkavégzésről   az   intézet
   nyilvántartást vezet.”
   „104. § (1) Az elítélt munkába állításáról – a munkakör és  a
   munkáltató megjelölésével – a befogadási bizottság dönt.
   (2) Mentesül az elítélt a munkavégzési kötelezettség alól:
   a) amíg állampolgári kötelezettségét teljesíti;
   b)  közeli hozzátartozója súlyos betegsége vagy halála esetén
   legalább  két  munkanapon át, ha a parancsnok  a  látogatást,
   illetve a temetésen való részvételt engedélyezte;
   c) ha keresőképtelen beteg;
   d)  a kötelező orvosi vizsgálat teljes időtartamára, valamint
   a  véradás  miatt  távol  töltött időre,  de  legfeljebb  egy
   munkanapra;
   e)   ha  elháríthatatlan  ok  miatt  nem  tud  a  munkahelyén
   megjelenni;
   f) a munkáltató engedélye alapján.
   (3)    A    munkavégzési   kötelezettség   alóli   mentesülés
   szempontjából elháríthatatlan oknak minősül az intézetnek  az
   elítélt  jogai  érvényesítésével, illetve  a  kötelezettségei
   teljesítésével kapcsolatos, valamint a fogvatartás  rendjének
   és biztonságának a fenntartása érdekében tett intézkedése.”

                               III.

   Az indítvány nem megalapozott.

   1.  Az  Alkotmánybíróság  elsőként  azt  vizsgálta,  hogy   a
   támadott  rendelkezések beleütköznek-e az Alkotmány  70/B.  §
   (1)   bekezdésébe,  nevezetesen  hogy  az  elítéltek  és   az
   előzetesen  fogvatartottak vonatkozásában  van-e  alkotmányos
   lehetőség a kötelező munkavégzés előírására.

   1.1.  Az Alkotmánybíróság 21/1994. (IV. 16.) AB határozatában
   kifejtette  a  munkához  és  a  foglalkozáshoz  való  alapjog
   természetére és korlátozhatóságára vonatkozó álláspontját. Az
   Alkotmánybíróság e határozatában elhatárolta a munkához  való
   jog  „alanyi”  és „szociális” oldalát. Előbbit a  foglalkozás
   szabad megválasztása és gyakorlása alapjogával azonosítja, és
   az állami beavatkozásokkal, korlátozásokkal szemben részesíti
   a  szabadságjogokhoz hasonló védelemben. A munkához való  jog
   szociális oldala az állam azon kötelezettségét alapozza  meg,
   hogy   megfelelő   foglalkozáspolitikával   rendelkezzen    –
   munkahelyteremtéssel,  szociális  hálóval   -,   azaz   aktív
   cselekvést vár el az államtól. (ABH 1994, 117, 120-121.)

   A  munkához  való  jog, mint alanyi jog  pozitív  tartalma  a
   munka,  a  foglalkozás,  a  vállalkozás  megválasztásának  és
   gyakorlásának a szabadságát jelenti. Az Alkotmánybíróság  már
   több  határozatában is kimondta, hogy egy pozitív alkotmányos
   alapjog magába foglalja az arra vonatkozó alapjogot is,  hogy
   a  személy ezzel a jogával egyáltalán ne éljen. Az alapjog az
   Alkotmány által garantált szabadságjogot jelent arra is, hogy
   az  állam lehetővé teszi és biztosítja a joggyakorlástól való
   tartózkodást,  azaz  senkit  se  kényszeríthet   arra,   hogy
   alapjogával  éljen  is. [Pl: 1282/B/1993.  AB  határozat  ABH
   1994, 675, 679.]
   A  munka  és  a  foglalkozás szabad  megválasztásához  fűződő
   alapjog   is  magába  foglalja  annak  negatív  oldalát   is:
   alapjogot   arra,   hogy   senki  nem  kényszeríthető   olyan
   munkáltatóval  munkaviszonyba,  akivel  munkaszerződést   nem
   kötött   és  nem  is  kíván  kötni,  akinél  munkát   végezni
   egyáltalán nem akar. [500/B/1994. AB határozat ABH 1995, 699,
   701.]
   Mindezekből  következik,  hogy a  munkához  való  jog  magába
   foglalja  azt a jogot, hogy mindenki szabadon dönthet  arról,
   akar-e  munkát  végezni, vagy sem. Ez  a  jog  azonban  –  az
   Alkotmány  8.  §  (2) bekezdésére figyelemmel  –  nem  jelent
   korlátozhatatlan   alanyi  jogot  a  munka,   a   foglalkozás
   megválasztására,   gyakorlására,  és  ugyanígy   nem   jelent
   korlátozhatatlan alanyi jogot arra sem, hogy valaki munkát ne
   végezzen.

   Az  Alkotmány 8. § (2) bekezdése szerint az alapvető  jogokra
   és  kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja
   meg,   alapvető   jog   lényeges   tartalmát   azonban    nem
   korlátozhatja.
   Az  Alkotmánybíróság  a  30/1992. (V. 26.)  AB  határozatában
   megállapította,  hogy „[az] állam akkor  nyúlhat  az  alapjog
   korlátozásának eszközéhez, ha másik alapvető jog és szabadság
   védelme  vagy érvényesülése, illetve egyéb alkotmányos  érték
   védelme  más  módon nem érhető el. Az alapjog  korlátozásának
   alkotmányosságához  tehát önmagában  nem  elegendő,  hogy  az
   másik  alapjog vagy szabadság védelme vagy egyéb  alkotmányos
   cél érdekében történik, hanem szükséges, hogy megfeleljen  az
   arányosság  követelményeinek: az elérni kívánt cél fontossága
   és  az ennek érdekében okozott alapjogsérelem súlya megfelelő
   arányban  legyen egymással. A törvényhozó a korlátozás  során
   köteles  az  adott cél elérésére alkalmas legenyhébb  eszközt
   alkalmazni.  Alkotmányellenes a jog tartalmának  korlátozása,
   ha  az kényszerítő ok nélkül, önkényesen történik, vagy ha  a
   korlátozás  súlya az elérni kívánt célhoz képest aránytalan.”
   (ABH 1992, 167, 171.)

   Az  Alkotmánybíróság  több határozatában  fogalmazta  meg  az
   államnak  a  büntetőhatalomból adódó  alkotmányos  jogait  és
   kötelezettségeit.  A  büntetőhatalom  az   állam   közhatalmi
   jogosítványa   a   bűncselekmény  elkövetőinek   felelősségre
   vonására.  A  bűncselekmények  a  társadalom  jogi  rendjének
   sérelmét jelentik és a büntetés jogát az állam gyakorolja.  A
   büntetőjogi  felelősségre  vonás az  államnak  nemcsak  joga,
   hanem  alkotmányos  kötelessége is. [49/1998.  (XI.  27.)  AB
   határozat,  ABH  1998,  372,  376.;  5/1999.  (III.  31.)  AB
   határozat,  ABH  1999,  75,  83.;  19/1999.  (VI.   25.)   AB
   határozat,  ABH 1999, 150, 157.] A büntetőhatalom  gyakorlása
   szükségképpen  érinti  az  egyének  alkotmányos   alapjogait.
   [40/1993. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1993, 288.; 715/D/1994.
   AB   határozat,  ABH  1997,  584.;  49/1998.  (XI.  27.)   AB
   határozat,  ABH  1998, 372, legutóbb:  14/2004.  (V.  7.)  AB
   határozat, ABK 2004. május, 363.]

   A   fogvatartotti  alanyi  kört  megillető   alapvető   jogok
   rendszerét  átfogó jelleggel az Alkotmánybíróság  a  13/2001.
   (V.   14.)   AB   határozatában   összegezte.   A   határozat
   megállapításai szerint: „[a] büntetés-végrehajtás alkotmányos
   kereteinek  szélső értékeit egyrészről az emberi méltósághoz,
   a  személyi biztonsághoz való jog, másrészről a kínzásnak,  a
   kegyetlen,  embertelen, megalázó bánásmódnak  és  büntetésnek
   tilalma jelöli ki. Ezen belül a jogállamiságból, valamint  az
   alapvető  jogok lényeges tartalmának korlátozására  vonatkozó
   alkotmányos tilalomból vezethető le, hogy a büntetések és  az
   intézkedések  végrehajtása címén az  állam  milyen  mértékben
   avatkozhat  az  egyén  életébe, korlátozhatja  alapjogait  és
   szabadságát. Az alkotmányos alapjogok között vannak  olyanok,
   amelyeket a fogvatartás végrehajtása egyáltalán nem érinthet.
   Ilyen  pl. az élethez, és az emberi méltósághoz való  jog.  A
   fogvatartás   lényegéből  következően   kizárt   a   személyi
   szabadság,  a  szabad  mozgás és a tartózkodási  hely  szabad
   megválasztásának joga. A végrehajtás által nem érintett és  a
   végrehajtás  lényege miatt szükségképpen kizárt jogok  között
   helyezhetők  el  a fogvatartás során továbbélő,  de  módosuló
   alapjogok.” [ABH 200l, 177, 193.]
   Az  Alkotmánybíróság rámutatott arra is,  hogy  a  „büntetés-
   végrehajtási  szervezet az államnak a társadalommal  szembeni
   alkotmányos  kötelezettségét teljesíti a  szabadságelvonással
   járó    büntetések    és    intézkedések   (szabadságvesztés,
   kényszergyógykezelés,    kényszergyógyítás),    valamint    a
   büntetőeljárási kényszerintézkedések (előzetes letartóztatás,
   ideiglenes  kényszergyógykezelés), illetve az  elzárás  és  a
   külföldiek  esetében  alkalmazható  idegenrendészeti   őrizet
   ellátásával.  Az Alkotmányban egyébként külön nem  nevesített
   büntetés-végrehajtási szervezetnek mind a társadalommal, mind
   pedig a fogvatatottakkal szemben feladatai és kötelezettségei
   vannak.  A  büntetés-végrehajtási  szervezet  felelőssége   a
   társadalom  belső rendjének és biztonságának  fenntartása,  a
   büntetések és az intézkedések sajátosságainak megvalósítása.”
   [13/2001. (V. 14.) AB határozat, ABH 2001, 177, 195.]

   1.2. A munkához és a foglalkozás szabad megválasztásához való
   alapjog   érvényesülése  nem  kizárt,   hanem   nagymértékben
   korlátozott  az elítéltek esetében. A korlátozás kiterjed  az
   alapjog pozitív és negatív oldalára egyaránt: az elítélt  nem
   választhat   tetszése  szerinti  foglalkozást,   nem   állhat
   tetszése  szerinti  munkaviszonyban, ugyanígy  korlátozott  a
   munkavégzés elutasításának, megtagadásának a joga is, mivel a
   fogvatartottakat   nevelő,  preventív  célzatú   munkavégzési
   kötelezettség  terheli.  Az elítélt ugyanakkor  meghatározott
   esetekben    –   az   élethez,   egészséghez   való    joggal
   összefüggésben  –  mentesül  e  kötelezettség  alól,  illetve
   létezik  a  munkához  való  jog negatív  oldalának  lényeges,
   korlátozhatatlan  tartalma: a munkavégzési kötelezettség  nem
   sértheti  az  elítéltnek az élethez, emberi méltósághoz  való
   jogát,  a  kegyetlen, embertelen, megalázó bánásmód tilalmát,
   mely  sérthetetlen  formában  él tovább  a  szabadságvesztés-
   büntetés tartama alatt is.
   A   fogvatartás   alatt   végzett  munkát   a   Bvtvr.   mind
   kötelezettségként,  mind  jogként  részletesen   szabályozza.
   Egyrészt  az elítélt köteles a szabadságvesztést a  büntetés-
   végrehajtási szervek által meghatározott helyen tölteni  [33.
   §  (1)  bekezdés a) pontja], a büntetés-végrehajtás  rendjét,
   biztonsági és higiéniai követelményeit megtartani,  a  kapott
   utasításokat  teljesíteni [33. § (1) bekezdés c)  pontja],  a
   kijelölt   munkát   szakismereteinek   és   a   képességeinek
   megfelelően, fegyelmezetten elvégezni [33. § (1) bekezdésének
   d)  pontja],  a büntetés-végrehajtási intézet tisztántartását
   és ellátását szolgáló munkában díjazás nélkül, alkalomszerűen
   – a külön jogszabályban meghatározott mértékben – részt venni
   [33. § (1) bekezdésének e) pontja].
   Ugyanakkor az elítélt jogaként fogalmazza meg a Bvtvr. 36. §-
   a  (1)  bekezdésének d) és l) pontja a társadalmilag  hasznos
   munka   végzéséhez,  a  munka  mennyiségének  és  minőségének
   megfelelő  jövedelemhez,  a  munkavédelemhez,  a  pihenéshez,
   szabadidőhöz,   valamint  a  45.  §-ának  (6)   bekezdése   a
   rendszeresen  végzett munka után fizetett  szabadsághoz  való
   jogot.

   A  Bvtvr. 45. §-ának (1) bekezdése általános érvénnyel mondja
   ki,  hogy az elítéltnek a munkavégzéssel kapcsolatos  jogaira
   és  kötelezettségeire a munkajog általános  rendelkezései  az
   irányadók  –  a  büntetés-végrehajtás sajátosságaiból  fakadó
   eltérésekkel. A hivatkozott eltéréseket és részletszabályokat
   az   R.  103-134.  §-ai  tartalmazzák.  A  jogalkotó  azonban
   szükségesnek látta törvényi szinten – a Bvtvr. 45.  §-ában  –
   rögzíteni   azokat  az  alapelveket,  amelyektől  nem   lehet
   eltérni.  Az érintett rendelkezések szerint gondoskodni  kell
   az  egészséges  és  biztonságos  munkavégzésről,  az  elítélt
   munkaideje  megegyezik a munkajogi szabályokban megállapított
   munkaidővel, az elítélt munkáját az általános bérezési  elvek
   figyelembevételével  kell  díjazni.  A  büntetés  végrehajtás
   során   végzett  munka  díjazására  vonatkozó  előírások   az
   Alkotmánybíróság 176/B/1990/9. AB határozata (ABH 1990,  219,
   220.)  és a 461/B/1990/2. AB határozata (ABH 1990, 233, 234.)
   szerint   összhangban  állnak  az  Alkotmány  70/B.   §   (2)
   bekezdésének  az egyenlő munkáért egyenlő bérhez  való  jogot
   kimondó rendelkezésével.

   A  Bvtvr.  44. §-ának (3) bekezdése biztosítja a munkavégzési
   kötelezettségen  belül az egyéniesítés lehetőségét,  előírva,
   hogy  a  munka kijelölésénél figyelembe kell venni az elítélt
   testi  és  szellemi képességeit, lehetőség szerint a  szakmai
   képzettségét és érdeklődését is.

   A   Bvtvr.   nemcsak   a  munkavégzés  részletes   szabályait
   tartalmazza, hanem kifejezetten rendelkezik annak céljáról és
   a  büntetés-végrehajtás  ezzel  kapcsolatos  feladatairól.  A
   Bvtvr.  38.  §-ának (1) bekezdése általános jelleggel  mondja
   ki:   a   szabadságvesztés  végrehajtásának  feladata,   hogy
   fenntartsa     az     elítélt     önbecsülését,     fejlessze
   felelősségérzetét, és ezzel elősegítse, hogy  felkészüljön  a
   szabadulás  utáni, a társadalom elvárásának megfelelő  önálló
   iletre.  Ezen  feladat  megfelelő szintű  ellátása  érdekében
   rendelkezik  a  jogalkotó a (2) bekezdésben arról,  hogy  fel
   kell  használni  a  szükséges gyógyító, oktató,  erkölcsi  és
   szellemi   erőforrásokat,  biztosítani  kell   a   rendszeres
   munkavégzés feltételeit.

   A   Bvtvr.  44.  §-ának  (1)  bekezdésében  határozza  meg  a
   munkavégzéssel kapcsolatban megfogalmazott és  elérni  kívánt
   célokat.    Eszerint    az    elítéltek    munkáltatása     a
   szabadságvesztés végrehajtásának fontos része. Célja az, hogy
   elősegítse   az   elítélt   testi   és   szellemi    erejének
   fenntartását,   lehetőséget  adjon  a  szakmai  gyakorlottság
   megszerzésére és fejlesztésére, és ezáltal megkönnyítse, hogy
   szabadulása után a társadalomba beilleszkedjék.

   A  vonatkozó jogszabályi rendelkezések túlnyomórészt éppen az
   elítélt  érdekeit szem előtt tartva írják elő a  munkavégzési
   kötelezettséget.  Az  elítélt  testi  és  szellemi   erejének
   fenntartása,   a   szakmai   gyakorlottság   megszerzése   és
   fejlesztése,  és  ezáltal a szabadulás  után  a  társadalomba
   történő   beilleszkedésének  megkönnyítése  mind  fontos,   a
   korlátozás  szükségességét alátámasztó  alkotmányos  érdeknek
   tekinthető.  A munkához való jog korlátozásának  arányosságát
   ugyanakkor a jogszabály több rendelkezése – így az  általános
   bérezési  elvek figyelembe vétele, a munkaidőnek a  munkajogi
   szabályok   szerinti   megállapítása,   az   egészséges    és
   biztonságos   munkavégzés  feltételeinek   megteremtése,   az
   egyéniesítés   biztosítása,   a   meghatározott   mentesülési
   lehetőségek pontos és egyértelmű törvényi szabályozása  –  is
   garantálja. Az elérni kívánt cél vitathatatlan fontossága  és
   az  ennek  érdekében okozott alapjogsérelem  súlya  megfelelő
   arányban állnak egymással.

   Mindezekre figyelemmel nem ellentétes az Alkotmány  70/B.  §-
   ában  megfogalmazott munkához való joggal az  a  szabályozás,
   amely  elsődlegesen  nevelő célzatból,  a  társadalomba  való
   beilleszkedés elősegítése érdekében törekszik arra,  hogy  az
   elítélteket  foglalkoztassa, díjazás ellenében  munkavégzésre
   kötelezze.  Az  érintett rendelkezések  korlátozzák  ugyan  a
   munkához   való  alapjogot,  de  a  korlátozás  alkotmányosan
   indokolható  célból,  csak a szükséges és  arányos  mértékben
   történik. Mindezek következtében az Alkotmánybíróság a Bvtvr.
   44.  §-a,  45.  §-a és az R. 102. §-a alkotmányellenességének
   megállapítására vonatkozó indítványt elutasította.

   1.3.  A  Bvtvr. 33. §-a (1) bekezdésének e) pontja értelmében
   az elítélt, 117. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján pedig
   az  előzetesen letartóztatott köteles a büntetés-végrehajtási
   intézet   tisztántartását  és  ellátását  szolgáló   munkában
   díjazás   nélkül,   alkalomszerűen  –   külön   jogszabályban
   meghatározott mértékben – részt venni.

   Az  Egyezmény 4. Cikke 2. bekezdése szerint senkit sem  lehet
   kényszer- vagy kötelező munkára igénybe venni. A 3.  bekezdés
   a) pontja szerint a „kényszer- vagy kötelező munka” kifejezés
   nem  foglalja  magában azt a munkát, amelyet az Egyezmény  5.
   Cikke rendelkezéseinek megfelelően eszközölt letartóztatás  –
   ideértve  a  szabadságvesztést is – folyamán  vagy  az  ilyen
   letartóztatás  alól  történt feltételes szabadlábra  helyezés
   idejében megkövetelnek.

   Az  Egyezségokmány 8. Cikkének 3. pontja alapján  senkit  nem
   lehet kényszer- vagy kötelező munka végzésére kötelezni  –  a
   bekezdés  szempontjából  azonban a „kényszer-  vagy  kötelező
   munka”  kifejezés  nem foglalja magában  azt  a  munkát  vagy
   szolgálatot,  amely rendszeresen megkövetelhető  a  törvényes
   bírói  határozat alapján letartóztatásban lévő –  ideértve  a
   szabadságvesztést   is   -,  vagy   az   ilyen   határozattal
   feltételesen szabadlábra helyezett személytől.

   Az  R.  102.  §-ának  (1)  bekezdése értelmében  nem  minősül
   munkáltatásnak az elítéltnek a Bvtvr. 33. § (1) bekezdése  e)
   pontja  alapján  az intézet tisztántartásában és  ellátásában
   történő  kötelező, díjazás nélküli részvétele. Az R.  102.  §
   (2)-(4)   bekezdéseiben  meghatározza   a   díjazás   nélküli
   munkavégzés korlátait és határait. A díjazás nélküli munka  a
   napi  négy  órát nem haladhatja meg és havonta legfeljebb  24
   órát   tehet   ki;  a  munkavégzést  megelőzően  az   elítélt
   munkavégző képességéről orvosi nyilatkozatot kell beszerezni;
   az  elítélt  érdekeinek figyelembe vételét  biztosítja  az  a
   rendelkezés  is,  mely szerint az intézet  orvosa  a  díjazás
   nélküli  munkavégzés idejét az elítélt egészségi  és  fizikai
   állapotára   vagy  életkorára  tekintettel  csökkentheti.   A
   munkavédelmi szabályok betartását, az elítélt testi épségének
   megóvását  biztosítják  azok a szabályok,  melyek  szerint  e
   munkavégzéshez  is  el kell látni az elítéltet  munkaruhával,
   illetőleg  szakmai, munkavédelmi oktatásban kell részesíteni;
   balesetét a munkabalesetre vonatkozó jogszabály szerint  kell
   elbírálni.   A   visszaélések  megelőzése  és  az   elítéltek
   érdekeinek  védelmi céljából a díjazás nélküli munkavégzésről
   nyilvántartást kell vezetni.

   Mindezekre  figyelemmel az Alkotmánybíróság  azt  állapította
   meg,  hogy  nem  sérti  az Alkotmány  70/B.  §-ában  szereplő
   munkához   való   jogot   az   elítéltek   és   az   előzetes
   letartóztatásban  fogvatartottak  kötelező,  díjazás  nélküli
   részvétele az intézet tisztán tartásában és ellátásában, mert
   az  szükséges  és elvárható. Az intézet tisztántartásában  és
   ellátásában  való  részvétel nem  jelent  aránytalan  mértékű
   alapjogkorlátozást, és nem tekinthető kényszermunkának sem.
   Ezért  az Alkotmánybíróság a 117. § (1) bekezdése b)  pontja,
   valamint    az    R.    102.    §-a   alkotmányellenességének
   megállapítására  és megsemmisítésére irányuló  indítványt  is
   elutasította.

   2.  Az  indítványozó álláspontja szerint az elítéltek díjazás
   ellenében  történő, illetve az elítéltek és a  fogvatartottak
   díjazás   nélküli   munkavégzésének  jelenlegi   szabályozása
   ellentétes   az   Alkotmány  54.   §   (1)-(2)   bekezdésében
   foglaltakkal.
      Az  Alkotmány  54.  §  (1) bekezdése értelmében  a  Magyar
      Köztársaságban minden embernek veleszületett joga  van  az
      emberi  méltósághoz, amelytől senkit sem lehet  önkényesen
      megfosztani.  Az Alkotmánybíróság a 8/1990. (IV.  23.)  AB
      határozatában  (ABH  1990, 42, 44-45.)  majd  az  57/1991.
      (XI.  8.)  AB  határozatában kifejtette, hogy  „az  emberi
      méltósághoz  való  jogot  az ún.  'általános  személyiségi
      jog'  egyik megfogalmazásának tekinti. Leszögezte, hogy  a
      modern    alkotmányok,   illetve   az    alkotmánybírósági
      gyakorlat   az  általános  személyiségi  jogot   különféle
      aspektusaival  nevezik  meg:  pl.  a  személyiség   szabad
      kibontakoztatásához   való   jogként,   az   önrendelkezés
      szabadságához    való   jogként,   általános    cselekvési
      szabadságként,  avagy a magánszférához  való  jogként.  Az
      általános   személyiségi   jog   'anyajog',   azaz   olyan
      szubszidiárius  alapjog,  amely  az  egyén  autonómiájának
      védelmére  szolgál, ha az adott tényállásra  a  nevesített
      alapjogok  egyike  sem alkalmazható.  Az  Alkotmánybíróság
      álláspontja   szerint  az  'általános  személyiségi   jog'
      részét  képezi az önazonossághoz és önrendelkezéshez  való
      jog is.” (ABH 1991, 272, 279.)
   Az  Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az emberi méltósághoz
   való jog csak az emberi státusz meghatározójaként, az élethez
   való  joggal fennálló egységében abszolút és korlátozhatatlan
   [64/1991.  (XII.  17.) AB határozat, ABH  1991,  308,  312.].
   Anyajog  mivoltából levezetett egyes részjogai (mint  pl.  az
   önrendelkezéshez  és  a  személy  testi  integritásához  való
   jogok)  azonban  az  Alkotmány 8.  §  (2)  bekezdése  szerint
   bármely  más  alapjoghoz  hasonlóan korlátozhatók.  [75/1995.
   (XII. 21.) AB határozat, ABH 1995, 376, 383.]
   Az  elítéltek és fogvatartottak munkavégzésének  előírása  az
   előző   pontban  foglaltakra  is  figyelemmel   nem   minősül
   „kényszermunkának”.  Sem a díjazás ellenében  végzett  munka,
   sem  az  intézet tisztántartásában, ellátásában  részvétel  a
   szabályozott  módon  nem  sérti az  emberi  méltósághoz  való
   jogot,  nem  jelent kínzást, kegyetlen, embertelen,  megalázó
   bánásmódot.   A  támadott  rendelkezések  az   elítéltek   és
   fogvatartottak önrendelkezési jogát nem korlátozzák az elérni
   kívánt célhoz képest aránytalan mértékben. A Bvtvr. és az  R.
   szabályai  megfelelő  garanciát  biztosítanak  a  munkavégzés
   idejére, módjára. Tehát a támadott rendelkezések az Alkotmány
   54. § (1) bekezdését nem sértik, ezért az Alkotmánybíróság az
   indítványt e vonatkozásban is elutasította.
                          Dr. Holló András
                     az Alkotmánybíróság elnöke
                                 
       Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Erdei Árpád                     Dr. Harmathy Attila
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
       előadó alkotmánybíró                      alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    684/B/2001
    Date of the decision:
    .
    12/07/2004
    .
    .