English
Hungarian
Ügyszám:
.
393/B/1992
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.; Tersztyánszky Ödön Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 38/1993. (VI. 11.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1993/256
.
A döntés kelte: Budapest, 06/08/1993
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az      Alkotmánybíróság      jogszabályi      rendelkezések
   alkotmányellenességének utólagos vizsgálata iránt benyújtott
   indítványok  alapján   -  Dr.  Schmidt  Péter  alkotmánybíró
   párhuzamos véleményével,  Dr. Ádám  Antal és  Dr. Vörös Imre
   alkotmánybírók különvéleményével,  - meghozta az alábbi

                           határozatot:

        1.  A   bírák   és   bírósági   vezetők   kinevezésénél
   alkotmányos követelmény az, hogy a más hatalmi ághoz tartozó
   kinevező  -   vagy  a   kinevezést  tartalmilag  meghatározó
   előterjesztő - politikai meghatározottságának hatását vagy a
   bírói hatalmi  ág érdemi  közrehatása,  vagy  más,  a  bírói
   hatalmi  ágon   kívüli   ellensúly   semlegesítse.   Ez   az
   alkotmányos követelmény a bírói és bírósági vezetői tisztség
   választással való betöltésére is vonatkozik.

   A bírói  hatalmi ág közrehatásának úgy kell megnyilvánulnia,
   hogy abban  a bírói  függetlenséget és  a bírói  hatalmi  ág
   semlegességét  megtestesítő   bírák  állásfoglalása   jusson
   kifejezésre, és állásfoglalásuk érdemi befolyást gyakoroljon
   a kinevezésre.

        2. Az  Alkotmánybíróság  a  jogszabály  alkotmányossági
   vizsgálata  eredményeképpen   határozattal   megállapíthatja
   azokat az  alkotmányos követelményeket,  amelyeknek a  norma
   értelmezéseinek meg kell felelniök.

        3. Az  Alkotmánybíróság a  bíróságokról szóló 1972. évi
   IV. törvénynek

        az  51/A.§   (1)  bekezdésében   a   megyei   összbírói
   értekezletnek     a     bíróságok     igazgatásában     való
   közremüködésére,

        az   51/B.§    (6)   bekezdésében    a   bírói   tanács
   határozathozatalára,

        az 53.§  (2)  bekezdésében  a  bíró  kinevezése  iránti
   előterjesztésre,

        az 56.§  (1) bekezdésében  az igazságügyminiszter  és a
   megyei (fővárosi) bírósági elnök beosztási jogára,

        az  56.§   (5)  bekezdésében   az   igazságügyminiszter
   címadományozási jogára,

        az 59.§  (1) és  (3) bekezdésében  a  bírósági  vezetők
   kinevezésére,

        az 59/A.§-ban  a bírósági  vezetői tisztségek  pályázat
   útján történő betöltésére,

        a 60/A.§-ban az újonnan kinevezett bíró tevékenységének
   a  megyei   (fővárosi)  bíróság   elnöke  részéről   történő
   megvizsgálására

   vonatkozó       rendelkezései        alkotmányellenességének
   megállapítására és  megsemmisítésére irányuló  indítványokat
   és az alkotmányjogi panaszt elutasítja.

   Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                             INDOKOLÁS

                                 I.

         1. A modern magyar bírósági szervezet alapjait az 1869.
    évi IV.  törvény teremtette meg. A törvény értelmében a bíró
    kinevezése a  király (később a mindenkori államfő) jogkörébe
    tartozott, aki  ezt a  jogát miniszteri ellenjegyzés mellett
    gyakorolta.  A   kinevezésre  az   igazságügyminiszter  tett
    előterjesztést.

    A  bíróságok  feletti  felügyeletet  az  igazságügyminiszter
    gyakorolta,  ez   azonban  csak   az  igazságügyi  szervezet
    igazgatása   területére    terjedt    ki.    Az    ítélkezés
    befolyásolásának   lehetőségét    a   bírói   függetlenségre
    vonatkozó   garanciális    szabályok   (elmozdíthatatlanság,
    áthelyezhetetlenség,  anyagi   függetlenség,  stb.)   voltak
    hivatottak kizárni.

    A második  világháborút követően  - annak  ellenére, hogy  a
    Magyar Népköztársaság bírósági szervezetéről szóló 1954. évi
    II. törvény  9. §-a  az Alkotmány  akkor  hatályos  39.  §-a
    alapján a  bíróválasztás elvét  deklarálta -  a gyakorlatban
    továbbra is  a bírák  kinevezésének rendszere érvényesült. A
    kinevezés joga  - a  Legfelsőbb Bíróság  bíráit kivéve  - az
    igazságügymisztert illette meg.

    Az igazságügyminiszternek  a  bírákra  vonatkozó  kinevezési
    jogát  a   bíróságokról  szóló  1972.  évi  IV.  törvény  (a
    továbbiakban:  Bsz)   hatályba  lépése  szüntette  meg.  Ezt
    követően  a   hivatásos  bírákat  -  az  igazságügyminiszter
    jelölése  alapján   -  a   Népköztársaság   Elnöki   Tanácsa
    választotta (53.  § (1)-(2)  bek.),  a  megválasztott  bírót
    pedig az igazságügyminiszter osztotta be a bíróságokhoz (56.
    § (1)  bek.). A  Legfelsőbb Bíróság  elnökét az Országgyűlés
    választotta  meg  (34.  §  (1)  bek.)  és  mentette  fel,  a
    legfelsőbb bírósági  bírót és  a katonai  bírót pedig erre a
    tisztségre  kellett  megválasztani  (53.  §  (1)  bek.).  Az
    ítélkezés  elvi   irányítása  ugyan   a  Legfelsőbb  Bíróság
    feladata volt  (45.§.), de  a bírósági szervezet igazgatását
    gyakorló  igazságügyminiszternek   a   bíróságok   általános
    működése feletti felügyeletre is joga volt (50. § (1) bek.).

         2. A hatalmi ágak elválasztásának elvére épülő hatályos
    Alkotmány  a  bírói  tisztség  keletkezésének  két  formáját
    megtartotta. A Legfelsőbb Bíróság elnökét - az országgyűlési
    képviselők  kétharmadának  szavazatával  -  továbbra  is  az
    Országgyűlés  választja  meg  (48.  §  (1)  bek.),  a  többi
    hivatásos bírót  a köztársasági  elnök nevezi  ki (48. § (2)
    bek.).  Az   Alkotmány  a   választási,  illetve  kinevezési
    eljárással kapcsolatban csupán a Legfelsőbb Bíróság elnökére
    és    elnökhelyettesére     nézve    tartalmaz    kifejezett
    rendelkezést: az elnök megválasztására a köztársasági elnök,
    az elnökhelyettes  kinevezésére a  Legfelsőbb Bíróság elnöke
    tesz javaslatot.

    A   többi    hivatásos   bíró,   illetve   bírósági   vezető
    kinevezésének szabályait  - az Alkotmány felhatalmazása (48.
    § (2) bek. és 50. § (4) bek.) alapján - külön törvény, a Bsz
    tartalmazza.

    A demokratikus  átalakulást követően a Bsz-t több jogszabály
    is módosította  (a jelentősebbek: 1989. évi XLII. tv., 1990.
    évi LXXXV.  tv., 1991.  évi LVI. tv., 1991. évi LXVII. tv.).
    Ezek a  módosítások  különösen  a  bíróságok  irányítása  és
    igazgatása kérdéskörét érintették.

    Az  1991.  évi  LXVII.  törvény  (a  továbbiakban:  Bszm)  a
    bírósági  szervezetben   új  bírói  testületeket  létesített
    (összbírói értekezlet,  megyei bírói  tanács, Országos Bírói
    Tanács), s  új jogosítványokkal  ruházta fel a kollégiumokat
    (az azonos  ügyszakba beosztott hivatásos bírák testületét).
    A bírói  testületek közreműködnek a bíróságok igazgatásában;
    különösen   költségvetési,   bér-   és   létszámfejlesztési,
    valamint  meghatározott   személyzeti  és  szakmai  kérdések
    eldöntésében.  A   Bsz-ben  meghatározott   jogosultságaikat
    testületi döntések  meghozatalával gyakorolják  (egyetértés,
    állásfoglalás, javaslattétel, véleménynyilvánítás).

    A Bsz  nem tartalmazza  a bíróságok  igazgatására  vonatkozó
    részletes szabályokat.  A Bszm  23.  §  (8)  bekezdésében  a
    részletszabályok  megállapítását   az  igazságügyminiszterre
    bízta, az  Országos Bírói  Tanács egyetértési jogához kötve.
    Az  igazságügyminiszter   ennek  alapján   bocsátotta  ki  a
    9/1993.(IV.2.) IM  rendeletet, és ezzel egyidejűleg hatályon
    kívül helyezte a korábbi, utasítás szintű szabályokat.

                                II.

         1.  A   Bsz-nek  a   bírói  és  vezetői  kinevezésekkel
    kapcsolatos módosítása  és a  megyei bírósági  vezetők 1992.
    évi  kinevezése   után  több  olyan  indítvány  érkezett  az
    Alkotmánybírósághoz,  amelyek   a  törvény   erre  vonatkozó
    rendelkezései  alkotmányellenességének   vizsgálatát,  és  -
    alkotmányjogi panaszként - e rendelkezések alkalmazása során
    megtett egyes intézkedések megsemmisítését is kérték.

    A  hatályos   Bsz-nek  a   bírói  és   vezetői  kinevezéssel
    kapcsolatos  és   az  alkotmányossági  vizsgálatra  irányuló
    indítványokkal érintett szabályai a következők:

         [1] Az igazságügyminiszter előterjesztésére nevezi ki a
    köztársasági elnök a hivatásos bírákat. Az előterjesztést az
    igazságügyminiszter -  az érintett körben - a megyei bíróság
    elnökének javaslata  alapján teszi,  a megyei bíróság elnöke
    viszont javaslatát  a  megyei  bírói  tanács  egyetértésével
    teszi meg (53. § (1)-(2) bek.).

         [2] Az  igazságügyminiszter nevezi  ki a bírák közül öt
    évre  a   megyei  bíróság   elnökét,   elnökhelyettesét,   a
    kollégiumvezetőt,  a   Fővárosi   Bíróság   kollégiumvezető-
    helyettesét, a  Pesti Központi  Kerületi Bíróság  elnökét és
    elnökhelyettesét (59. § (1) bek.).

    A helyi  bíróság elnökét,  elnökhelyettesét, a csoportvezető
    és  csoportvezető-helyettes   bírót,  a   munkaügyi  bíróság
    elnökét, elnökhelyettesét és a megyei bírósági tanácselnököt
    a bírák közül a megyei bíróság elnöke nevezi ki. A kinevezés
    öt évre, a tanácselnök esetében határozatlan időre szól (59.
    § (3) bek.).

    A bírósági  vezetői állásokat  pályázat útján kell betölteni
    (59/A. § (1) bek.). A pályázatot a kinevezésre jogosult írja
    ki (59/A. § (2) bekezdés).

    A  bíróságok   igazgatásában,  egyebek   között  a   vezetők
    kinevezésében, közreműködik a megyei összbírói értekezlet, a
    kollégium és  a megyei  bírói tanács  (51/A.§ (1)  bek a)-c)
    pont), valamint a helyi bírák testülete.

    A pályázó alkalmasságáról

         a) a megyei bírósági elnöki állás esetében az összbírói
    értekezlet;

         b) a  megyei bírósági  elnökhelyettesi állás esetében a
    megyei bíróság elnöke a bírói tanáccsal egyetértésben;

         c) a  kollégiumvezetői, csoportvezetői,  csoportvezető-
    helyettesi,     tanácselnöki,     a     Fővárosi     Bíróság
    kollégiumvezető-helyettesi állás esetén a kollégium;

         d) a  helyi bírósági, a munkaügyi bírósági elnöki állás
    esetében a helyi bírák a bírói tanáccsal egyetértésben;

         e) a  helyi bírósági  elnökhelyettesi, a csoportvezetői
    és a csoportvezető-helyettesi állás esetében a helyi bíróság
    elnöke, a munkaügyi bíróság elnökhelyettesi állás esetében a
    munkaügyi bíróság  elnöke a  bírói  tanáccsal  egyetértésben
    foglal állást, és javaslatot tesz a kinevezésre (59/A. § (3)
    bek.).

    A  bírói  tanács  az  egyetértési  jog  gyakorlása  esetében
    határozatát a  jelenlévő tagok  legalább kétharmadának nyílt
    szavazatával  hozza.   Az  egyetértési   jog   gyakorlásának
    határideje az  arra irányuló  iratnak a bírói tanács részére
    történt kézbesítésétől  számított harminc  nap.  A  határidő
    elmulasztása egyetértésnek minősűl (51/B. § (6)-(7) bek.).

    Ha nincs  alkalmas pályázó, vagy a kinevező a javaslatot nem
    fogadja el, új pályázatot kell kiírni (59/A. § (4) bek.). Az
    új pályázat  eredménytelensége esetén a kinevezésre jogosult
    a  vezetői  állást  megbízás  útján  tölti  be.  A  megbízás
    legfeljebb egy évre szólhat (59/A. § (5) bek.)

    A  bíróságok   igazgatásával  kapcsolatban   az  indítványok
    támadták a Bsz következő rendelkezéseit is:

         [3] A  bíró beosztásának  jogát a bíró kinevezésekor az
    igazságügyminiszter, a  későbbiekben a megyei bíróság elnöke
    gyakorolja. A  megyei bírósági bíró beosztásáról a kollégium
    előzetesen véleményt nyilvánít (56. § (1) bek.).

         [4]  Az  igazságügyminiszter  a  helyi  bírónak  megyei
    bírósági bírói,  illetőleg megyei  bírósági  bírónak  megyei
    bírósági  tanácselnöki   címet  adományozhat   (56.  §   (5)
    bekezdés).

         [5] A  bíró kinevezésétől számított három év elteltével
    a megyei  bíróság elnöke  megvizsgálja a  bíró tevékenységét
    (60/A. §).  Ha a bíró a tisztségének ellátására alkalmatlan,
    a megyei  bíróság elnöke  a felmentésére  tesz indítványt. A
    bírót  tisztsége   ellátására  alkalmatlannak   a  kollégium
    döntése nyilváníthatja (70/A. § (2) bek.).

         2. Az  Alkotmánybíróság az indítványokat egyesítette és
    - az  Alkotmánybíróságról szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény
    20.§-ára  figyelemmel  az  indítványok  által  meghatározott
    körben maradva - egy eljárásban bírálta el.

    Az  indítványokban  kifejtett    kifogások  a  következőkben
    foglalhatók össze:

         [1] Alkotmánysértő a Bsz-nek az a rendelkezése, amely a
    bíró  kinevezése   iránti  előterjesztés  elhatározására  és
    megtételére az igazságügyminisztert jogosítja fel (53. § (2)
    bek.). Ez  a rendelkezés ellentétes a bírói függetlenséggel,
    továbbá "elvonja" a köztársasági elnöknek az Alkotmány 48. §
    (2) bekezdésében  biztosított kinevezési  jogkörét. A  bírói
    függetlenséget sérti  az is,  hogy a  Bsz  nem  sorolja  fel
    tételesen azt,  hogy az  igazságügyminiszter milyen  okokból
    tagadhatja meg az előterjesztést.

         Ugyancsak  a   bírói  függetlenséget   sérti  az,  hogy
    meghatározott  bírósági  vezetőket  az  igazságügyminiszter,
    másokat az  általa kinevezett  megyei bírósági  elnök nevezi
    ki.

         [2] Alkotmánysértő,  hogy a  kinevezési  eljárás,  ezen
    belül  a   pályázat  illetve  a  bírói  testületek  eljárása
    részletszabályai  -   különösen  az  összbírói  értekezletre
    vonatkozóak -  hiányoznak a  törvényből. Emiatt,  valamint a
    meglévő szabályok  homályos értelme  miatt, a  rendelkezések
    értelmezhetetlenek és  alkalmazhatatlanok. Ez  már önmagában
    sérti a jogállamisághoz (Alkotmány 2. § (1) bek.) kapcsolódó
    jogbiztonság követelményét.

         [3] A  Bsz-nek a  kinevezett bíró beosztására vonatkozó
    egyes rendelkezései  (56. §  (1) bek.) ellentétben állnak az
    Alkotmány 50.  § (3)  bekezdésével, mert  a  Kormány  tagja,
    illetőleg az  általa kinevezett vezető részére a bírói munka
    végzésére kiható önálló döntési lehetőséget adnak.

         [4] Hasonló  okból alkotmánysértő  az a rendelkezés is,
    amely  az   igazságügyminisztert   megyei   bírósági   bírói
    (tanácselnöki) cím  adományozására jogosítja  fel (56. § (5)
    bek.), mert  ez a szakmai munka minősítésére - és ezáltal az
    ítélkezés befolyásolására - ad lehetőséget a miniszternek.

         [5] A  bírói  függetlenséget  sérti  a  megyei  bíróság
    elnöke részére  biztosított az a jogkör, amelynek alapján az
    új  bíró   kinevezésétől  számított   három  év   elteltével
    megvizsgálja a  bíró tevékenységét  és alkalmatlanság esetén
    kezdeményezi a bírónak tisztéből való felmentését (60/A.§).

         [6]  Az   indítványozók   szerint   szabályozatlan   az
    igazságügyminiszter döntéseinek  felülvizsgálata, ez a hiány
    a jogorvoslathoz  való alapvető  jogot (Alkotmány  57. § (5)
    bek.) sérti.

                                III.

         1. Az  Alkotmány 50.§  (3) bekezdése  szerint  a  bírák
    függetlenek és  csak a  törvénynek vannak  alávetve. A bírói
    függetlenség   az   ítélkezésre   vonatkozik;   a   további,
    státuszbeli  és   szervezeti  garanciák   is   a   független
    ítélkezéshez szükségesek.

    A jelen  ügyben a  bírói függetlenség  vonatkozásában  az  a
    kérdés,  sértik-e   azt  a   Bsz-ben  meghatározott   és  az
    indítványokban támadott  különféle igazgatási jogosítványok.
    E jogosítványok  egy része  - különösen  a bírósági  vezetők
    kinevezése,  de   értelemszerű  eltérésekkel  az  igazgatási
    felügyelet és  a működési feltételek biztosítása is - három,
    párhuzamos hierarchikus  rendben, lényegében  hasonlóan  van
    szabályozva. Az igazságügyminiszter igazgatási jogosítványai
    a  megyei   bíróságokkal  szemben   (Bsz  51.§   (2)   bek.)
    gyakorlatilag ugyanazok,  mint amelyeket  a  megyei  bíróság
    elnöke gyakorol  (saját bíróságán  kívül) a területén működő
    helyi és  munkaügyi bíróságok  vonatkozásában (Bsz 21.§ (2)-
    (3) bek.);  ugyanez ismétlődik  a Legfelsőbb Bíróságon belül
    az elnök igazgatási jogait tekintve.

    Mivel a bírónak mindenkitől - más bíróktól is - függetlennek
    kell  lennie,   függetlenségét  hasonló   garanciákkal  kell
    biztosítani az  elvileg hasonló  igazgatási befolyás  ellen,
    származzék az  akár a  bírósági szervezeten  belülről,  akár
    azon kívülről.

    A bírói  függetlenség garantálása  tehát nem  azonosítható a
    bírói hatalom  elválasztásával a  másik két  hatalmi  ágtól,
    hanem  általánosabb,  s  a  bírósági  szervezeten  belül  is
    megoldandó probléma.  A hatalmi ágak elválasztásának kérdése
    ebben  az   összefüggésben  úgy  merül  fel,  hogy  fokozott
    veszélyt hordoz-e  a  bírói  szervezeten  kívüli  igazgatási
    hatáskör,   és    ha   igen,   milyen   további   szervezeti
    biztosítékokkal kell kivédeni ezt a veszélyt. Az indítványok
    a Bsz-t  csakis ebben  az összefüggésben  támadják; a megyei
    bíróság elnökének igazgatási jogosítványait is azért tartják
    alkotmányellenesnek,  mert  a  megyei  bírósági  elnököt  az
    igazságügyminiszter  nevezi   ki.   Ennek   megfelelően   az
    Alkotmánybíróság  ebben   az   ügyben   annak   vizsgálatára
    szorítkozik, hogy  a Bsz  a  bírósági  szervezeten  kívülről
    származó igazgatási  befolyás ellen  megfelelő  garanciákkal
    védi-e a bírói függetlenséget.

         2. Az  Alkotmánybíróság  a  hatalmi  ágak  elválasztása
    elvének (mint  a  jogállamiság  alkotóelemének)  értelmezése
    során abból  a helyzetből indul ki, ahogy ez a szétválasztás
    a mai parlamentáris rendszerekben érvényesül, s ahogy azt az
    Alkotmány is  tükrözi. A törvényhozó és a végrehajtó hatalom
    "elválasztása"  ma   lényegében  a   hatáskörök  megosztását
    jelenti a  parlament és  a kormány  között, amelyek  azonban
    politikailag összefonódtak.  A parlamenti  többséget  alkotó
    pártok alakítanak  kormányt, a  parlament zömmel  a  kormány
    törvényjavaslatait szavazza meg. A "jog", amely folyamatosan
    keletkezik, az  élet minden  területét a választáson győztes
    pártok   politikai   programjának   megfelelően   újra-   és
    újraszabályozhatja.

    Ilyen körülmények  között a  bírói hatalom  sajátossága  az,
    hogy a  másik két, "politikai" jellegű hatalmi ággal szemben
    állandó és  semleges (akkor  is, ha  a politikai programokat
    megvalósító törvényeket  és rendeleteket  (is)  alkalmazza).
    Ezt a  semlegességet fogalmazza  meg az  Alkotmány 50.§  (3)
    bekezdése  azzal,   hogy  a  bírák  függetlenek  és  csak  a
    törvénynek vannak  alávetve. A  függetlenséget kifejtő másik
    alkotmányi mondat  - a  bírák  párttagságának  és  politikai
    tevékenységének tilalma  - még  egyértelműbbé teszi  a bírói
    hatalom  politikai   semlegességét,  sőt   azt  kifejezetten
    megköveteli. Ebből  következően a bíróság nem is lehet olyan
    kölcsönös meghatározottságban  és függésben  a többi hatalmi
    ágtól, amilyenben azok egymás között vannak.

    A bíróság függetlensége az ítélkezés függetlenségét tekintve
    abban rejlik,  hogy a bíróságok a "politikai" törvényeket és
    az igazgatási  normákat is  önállóan értelmezik.  A bírósági
    gyakorlat független a politikai változásoktól, koherenciáját
    folyamatossága,   hagyományai    és   az   elmélettel   való
    kölcsönhatás segíti elő. A "jogot" végülis a bíróságok saját
    értelmezésük  szerint   állapítják  meg.   (Erősíti  ezt  az
    Alkotmány  50.§   (2)  bekezdése   is,   amely   szerint   a
    közigazgatási határozatok törvényességét bíróság ellenőrzi.)
    A csak  a törvényeknek való alávetettség nemcsak a másik két
    hatalmi ág befolyását zárja ki tehát az ítélkezésre, hanem -
    az  Alkotmány  határai  és  követelményei  között  maradó  -
    független, folyamatos  és rendszerképző törvényértelmezés és
    jogalkalmazás révén is biztosítja a bírói függetlenséget. Az
    ítélkezés   ilyen    értelemben   vett    függetlensége   is
    megköveteli, hogy  a bíróságok  és a  másik két  hatalmi  ág
    között ne  jöjjön  létre  olyan  politikailag  meghatározott
    függés, mint  a parlament  és a  kormány között.  (Az utóbbi
    viszonyban  viszont   az  egyoldalú  -  a  kormányzó  pártok
    politikája által  meghatározott -  politikai függés nem mond
    ellen a  hatalmi ágak  elválasztása alkotmányos  elvének.) A
    bírói  hatalom  tehát  független  a  másik  két  hatalmi  ág
    politikai meghatározottságától  és  annak  változásaitól,  s
    ilyen értelemben  állandó, folyamatos. Az Alkotmánybíróság a
    következőkben  a   bírói  hatalom  semlegességét  a  fentiek
    szerint érti.

         3.  A   bíróságokra  vonatkozó   legfontosabb   "külső"
    igazgatási  jogosítvánnyal  kapcsolatban  két  kérdést  kell
    tisztázni:

    a) alkotmányos-e  egyáltalán a  kinevezési jog  más  hatalmi
    ágakhoz rendelése?

    b) ha  igen, ennek  a hatalmi  ágak  elválasztásából  milyen
    korlátai adódnak?

    ad a) A hatalmi ágak elválasztásának teljes függetlenségként
    való értelmezése  esetén is  felmerül  a  kérdés:  vajon  az
    elválasztás az egyes hatalmi ágak "keletkezésére", azaz arra
    is  érvényes-e,   ahogy  mindenkori   gyakorlóik  hatalmukat
    elnyerik?

    A  teljes   hatalommegosztás  jegyében   lehetnek  az   ágak
    önlegitimálók:   ha    pl.   egy   népszuverenitásra   épülő
    rendszerben  mindegyik   hatalmi   ág   képviselőit   külön,
    közvetlenül választják.  Ha a  bírákat a  nép  választja,  a
    bírósági vezetők  nyerhetik legitimitásukat  a bíráktól  is,
    akár közvetlenül, akár közvetetten, a bírák által választott
    szerv  általi  kinevezéssel.  (Természetesen  a  vezetők  is
    választhatók közvetlenül.)

    Ha azonban  a bírák  és a  bírósági vezetők  hatalmukat  nem
    ilyen közvetlen  választásból nyerik,  akkor  "külső"  szerv
    általi  választással  vagy  kinevezéssel  kell  legitimációt
    kapniok. Ilyenkor  bírói hatalmukat  valamely más hatalmi ág
    közvetítésével nyerik  el; hatalmuk azon keresztül vezethető
    vissza a szuverén néphez.

    Az Alkotmány ezt a második megoldást választotta.

    A Legfelsőbb  Bíróság elnökét  az Országgyűlés  választja; a
    többi  hivatásos  bírót  a  köztársasági  elnök  nevezi  ki.
    Önmagában nem  alkotmányellenes, hanem éppen az Alkotmánynak
    felel meg  az, ha  a bírói  hatalmat a bíró "felülről kapja"
    (legalábbis kívülről).  Az Alkotmány  ennek  módját  csak  a
    Legfelsőbb Bíróság elnöke vonatkozásában részletezi, a bírák
    kinevezésének  módját   törvény  határozza  meg.  E  törvény
    alkotmányosságát a  köztársasági elnök kinevezési jogkörének
    jellegére és  a hatalmi ágak elválasztásában a bírói hatalom
    sajátosságaira tekintettel kell megítélni.

    ad b)  Alkotmányos ugyan, ha a bírói hatalmat más hatalmi ág
    közvetítésével nyeri  el a bíró, de csak akkor, ha a hatalom
    közvetítése megfelel  a bírói hatalmi ág sajátos viszonyának
    a többi hatalmi ághoz, nevezetesen a bíróság semlegességének
    és az egyoldalú politikai befolyás kizárásának a választásra
    illetve a  kinevezésre. (Politikai  befolyás fogalmilag  nem
    zárható  ki,  mert  a  hatalom  közvetelenül  a  "politikai"
    hatalmi ágaktól származik. Az "egyoldalú politikai befolyás"
    kifejezésnek nem  napi politikai tartalma van, s még kevésbé
    fejez  ki   negatív  értékítéletet,  hanem  a  hatalmi  ágak
    természetéből  és   az  alkotmányos  berendezkedésből  folyó
    objektív helyzet.)

    Az   egyoldalú   politikai   befolyásolás   semlegesítésének
    többféle módja  van. Ki  lehet védeni az egyoldalú politikai
    meghatározás veszélyét  merőben külső  ellensúlyokkal,  vagy
    igénybe lehet venni maguknak a bíróságoknak a közrehatását a
    kinevezési/választási  eljárásban.   Az  Alkotmány   mindkét
    eljárást lehetővé teszi.

    A külső egyensúlyteremtés kifejezett módja az Alkotmány 48.§
    (1)  bekezdése,   amely  a   Legfelsőbb  Bíróság   elnökének
    megválasztásához az  országgyűlési képviselők  kétharmadának
    szavazatát  írja  elő.  Ezzel  semlegesíti  az  Alkotmány  a
    kormánypárti politikai meghatározottságot, amelyet általában
    az egyszerű többségi szavazat jelent, s amely a parlament és
    a kormány  viszonyában nem  alkotmányellenes, de  a  bíróság
    vonatkozásában az  lenne. A semlegességet erősíti még egy, a
    parlamenten kívüli  - alkotmányos szerepe szerint - semleges
    tényező, a köztársasági elnök javaslattételi joga.

    A Legfelsőbb  Bíróság  elnökén  kívül  minden  más  bírót  a
    köztársasági elnök  nevez ki.  A kinevező  egyik feladata  a
    hatalom közvetítése,  s szimbolikus  jelentősége van  annak,
    hogy a  semleges  bírói  hatalmat  a  semleges  köztársasági
    elnöktől kapott kinevezéssel nyeri el a bíró. A köztársasági
    elnöki  kinevezés   sem  teszi   azonban   tárgytalanná   az
    "ellensúlyozás"   vizsgálatát.    Az   Alkotmány    szerinti
    parlamentáris  rendszerben   ugyanis  a  köztársasági  elnök
    kinevezési  jogköre   kötött  jogkör.  Az  elnök  csakis  az
    előterjesztett személyt  nevezheti ki  - vagy tagadhatja meg
    kinevezését, ha  annak feltételei  fennállnak. Éppen  a  más
    hatalmi  ágtól  származó  előterjesztéshez  való  kötöttség,
    illetve a  megtagadási jog  korlátai  teszik  szükségessé  a
    kinevezési eljárás egészének vizsgálatát.

    Mindazok  a   feltételek,  amelyeket   az   Alkotmánybíróság
    határozatai  az   Alkotmány  30/A.§-ának  értelemzése  során
    megállapítottak,   vonatkoznak    a    bíró    kinevezésének
    megtagadására is,  hiszen  az  is  olyan  politikai  döntés,
    amelyért senki nem tartozik politikai felelősséggel.

    Ha a  kinevezést a  "bíróság" terjeszti  elő a  köztársasági
    elnöknek, voltaképpen  nincs szó ellensúlyozásról. A bíróság
    által   kinevezésre   előterjesztettek   vonatkozásában   az
    egyoldalú politikai befolyásolás elvileg kizárt. Tekintettel
    a   köztársasági    elnök   kinevezés-megtagadási    jogának
    természetére  és  feltételeire,  a  bírói  hatalom  részéről
    történő előterjesztés  gyakorlatilag a  bíróság önmaga által
    meghatározott  utánpótlását  jelenti.  Ebből  a  szempontból
    érdektelen az  a kérdés,  hogy ekkor sem a kinevezésért, sem
    annak megtagadásáért senki nem visel politikai felelősséget.
    A  bírói  hatalom  sem  viselhet  politikai  felelősséget  a
    parlamenttel szemben.

    Ha azonban  az előterjesztést  a  kormány  (vagy  miniszter)
    teszi, felmerül  a kérdés, hogy elegendő ellensúlyt jelent-e
    a köztársasági  elnök joga  a  kinevezés  megtagadására.  Ez
    rendkívüli és végső eszköz (48/1991. (IX. 10.) AB h. B)II.2.;
    36/1992.(VI.10.) AB h. III.1.kérdés 3.).

    A  köztársasági   elnök   kinevezés-megtagadási   joga   más
    természetű,  mint   a  hatalmi   ágak   elválasztása   miatt
    megkövetelt ellensúlyozás. Ez utóbbi ugyanis az államhatalmi
    ágak elválasztásának  elvéből folyó azt az elvi követelményt
    elégíti ki,  hogy se  a bírák  kiválasztásában, se  a  bírói
    szervezet    vezetői     posztjainak     betöltésében     ne
    érvényesülhessen más  államhatalmi  ág  egyoldalú  politikai
    befolyása. A  kinevezés alkotmányos  rendjének ezt  az  elvi
    veszélyt kell  általában kizárnia.  Erre a  ténybeli  alapon
    nyugvó elnöki  vétó  nem  alkalmas.  Az  elnök  jogosítványa
    ugyanis személyre  szóló, a  konkrét, másként  (pl. a  fenti
    ellensúlyozó szabályozással)  el nem  hárítható,  rendkívüli
    súlyú veszélyt  hivatott kivédeni  (36/1992.(VI.10.)AB  h.).
    Ennek  megfelelően   a  köztársasági   elnök  még  akkor  is
    megtagadhatja a  kinevezést,  ha  a  javaslat  a  bíróságtól
    származik,  azaz   akkor  is,   ha  az   államhatalmi   ágak
    elválasztásának  problémája   nem  is  játszik  szerepet.  A
    köztársasági elnök  kinevezési  jogköre  tehát  a  politikai
    kiegyensúlyozás   követeleményét   megvalósító   alkotmányos
    feladatra alkalmatlan.

    Ha a  bírói kinevezésre  való előterjesztést  a Kormány vagy
    annak tagja  teszi, a  törvénynek más külső ellensúlyt, vagy
    pedig  bírósági   részvételt  kell   intézményesítenie.   (A
    politikai  egyoldalúság   külső   ellensúlyozására   sokféle
    megoldás  lehetséges.   Az  említett  minősített  parlamenti
    többségnél  pl.   gyakorlatiasabb  a   paritásos  parlamenti
    bizottság közreműködése.  Lehetséges  vegyes  bizottság  is,
    amelyben a törvényhozás egészén kívül a jogászi hivatások is
    képviselve vannak, sőt maguk a bíróságok is stb.)

    A Bsz  a bírói  közrehatást választotta;  ezzel  alkotmányos
    követelménynek tett eleget.

    Arra nézve,  hogy a bíróság hogyan vesz részt a kinevezésben
    - vagyis  a  megoldás  módozataira  -  az  Alkotmányból  nem
    vezethető le  szabály. A  részvételnek  azonban  alkalmasnak
    kell lennie alkotmányos funkciójának betöltésére; arra, hogy
    azzal a  "bírói hatalom" a más hatalmi ágba tartozó kinevező
    - vagy  a kinevezést  tartalmilag meghatározó előterjesztő -
    politikai meghatározottságának hatását ellensúlyozza.

    A "bírói  hatalomnak" a  mindenkori kinevezéssel  betöltendő
    állás jellegéhez  igazodva úgy  kell  megnyilvánulnia,  hogy
    abban  a   bírói   függetlenséget   és   a   bírói   hatalom
    semlegességét  megtestesítő   bírák  állásfoglalása   jusson
    kifejezésre,  továbbá   hogy  a   bírák  akaratát   kifejező
    állásfoglalás a kinevezésre érdemi befolyást gyakoroljon.

    Az állásfoglalás  alkotmányos  szerepének  érvényrejutásához
    nincs feltétlenül  szükség bírói  önkormányzatra vagy  bírói
    testületekre; az  érdemi akaratnyilvánítás éppúgy megoldható
    közvetlen szavazással,  mint választott képviselet útján. Az
    állásfoglalásban azonban a bírák akaratának kell kifejezésre
    jutnia. A  bírói hatalmat  az egymástól  is független  bírák
    testesítik meg.  A bírói hatalom ellensúlyozó szerepét ezért
    bírósági vezetők  egyedül  nem  láthatják  el.  A  kinevezés
    érdemi befolyásolásának  is többféle  megoldása  lehet:  pl.
    egyetértési  jog,   együttes  előterjesztés,  javaslattétel,
    vétójog stb.

    A  fent  meghatározott  érdemi  részvétel  csak  "külső"  és
    egyoldalú     politikai      meghatározottságú      kinevező
    (előterjesztő)  esetén   alkotmányos  követelmény,  a  bírói
    hatalmi ágon belüli kinevezéseknél értelemszerűen nem.

                                IV.

    Az Alkotmánybíróság  az indítványok keretén belül és a fenti
    megállapítások alapján  bírálta el  a Bsz-nek  a bíró  és  a
    bírósági vezetők  kinevezésére vonatkozó egyes rendelkezései
    alkotmányosságát.

    [1]
    A Bsz.  53.§ (2)  bekezdése szerint  a bíró  kinevezésére az
    igazságügyminiszter -  a megyei  bíróság elnökének  a megyei
    bírói tanács  egyetértésével tett  javaslata alapján  - tesz
    előterjesztést [a  köztársasági elnöknek]. Ez a rendelkezése
    az  igazságügyminiszter  előterjesztési  jogkörét    a  bíró
    kinevezésére  kötött jogkörré teszi. A miniszter kizárólag a
    bírói   hatalom    képviselői   által    javasolt   jelöltet
    terjesztheti  elő  kinevezésre.  Ez  a  "megelőző"  bírósági
    közrehatás  elegendő   ellensúly,  mert   a  bírói  testület
    véleménye érdemben befolyásolja a kinevezést.

    Az,  hogy   a  miniszter   nem  köteles  a  javaslat  nyomán
    előterjesztést tenni,  nem  alkotmányellenes.  Az  Alkotmány
    szerint a  kinevezési  jogkör  a  bírói  hatalmon  kívül,  a
    köztársasági elnöknél  van. A  törvényhozónak  szabadságában
    állt  volna   úgy  is  rendelkezni,  hogy  a  bírói  hatalom
    részvétele nélkül, külső ellensúlyokkal védi ki az egyoldalú
    politikai befolyást.  A bírói  közrehatás esetén  is csak az
    egyoldalúság  ellensúlyozása   az  alkotmányos  követelmény.
    Ennek a törvény eleget tett.

    A Bsz.  53.§ (2)  bekezdés alkotmányosságához  azonban az is
    szükséges,   hogy   a   bírák   megfelelő   körének   érdemi
    állásfoglalása kifejezésre  jusson.  A  bírói  tanácsra,  az
    egyetértési jogra  vonatkozó szabályok  (51/A.§, 51/B.§) ezt
    biztosítják.

    [2]
    a)  A   bírósági  vezetők   miniszter  általi  kinevezésének
    szabálya alkotmányos,  ha a  külső  és  egyoldalú  politikai
    befolyás ellensúlyaként  a megfelelő bírói testületek érdemi
    akaratnyilvánítása a kinevezést érdemben befolyásolja.
    Kérdés, hogy  a Bsz  akár kifejezetten,  akár "homályossága"
    illetve "hiányosságai"  miatt kizárja-e,  vagy  gátolja-e  e
    követelmények érvényesülését.

    A Bsz  jelenlegi  szövegének  megalkotásával  a  törvényhozó
    eleget tett  az Alkotmányból  (50.§  (4)  bek.)  reá  háruló
    jogalkotási kötelezettségének.  A  szabályozás  mélysége  és
    részletessége a  törvényhozó elhatározásától  függ. Joghézag
    vagy a  norma homályossága  miatt  alkotmányellenes  helyzet
    csak akkor  állapítható meg,  ha a jogalkotási fogyatékosság
    az alkotmányos  jogok vagy alkotmányos alapintézmények (mint
    pl. a bírói függetlenség) sérelmére vezet.

    A törvényhozó által nyitva hagyott kérdéseket a joggyakorlat
    válaszolja  meg;  értelmezésével  a  hézagokat  kitölti.  Az
    Alkotmánybíróságnak nem  feladata, hogy  akár  a  jogalkotó,
    akár a  jogalkalmazó helyébe  lépve a  törvény által  nyitva
    hagyott kérdéseket eldöntse, vagy a hiányokat pótolja.

    Az   Alkotmánybíróságnak    a   jogszabály   alkotmányossági
    vizsgálata  során   az  Alkotmány  értelmezésével  meg  kell
    állapítania, hogy az adott jogszabályi rendelkezés tárgyában
    melyek   az    alkotmányos   követelmények.   A   jogszabály
    alkotmányos, ha ezeknek megfelel. A megfelelés megállapítása
    logikailag  elkerülhetetlenné   teszi  azonban   a  vizsgált
    jogszabály értelmezését  is. Az  Alkotmánybíróság mindig  az
    Alkotmány és  a  vizsgált  jogszabály  egymásra  tekintettel
    értelmezett megfelelését  vagy ellentétét  állapítja meg.  A
    norma  alkotmányosságának   megállapítása  egyben   a  norma
    alkotmányos értelmezéseinek tartományát is kijelöli: a norma
    mindazokban az értelmezéseiben alkotmányos, amelyek az adott
    ügyben     megállapított     alkotmányi     követelményeknek
    megfelelnek. A  jogrendszer  egysége  is  megköveteli,  hogy
    minden  jogszabályt   ne  csupán   önmagában  és  funkcióját
    tekintve,   hanem   mindenekelőtt   az   Alkotmánnyal   való
    összhangjára figyelemmel  értelmezzenek,  függetlenül  attól
    is,  hogy   a  jogszabály   az  Alkotmány  előtt  vagy  után
    keletkezett-e.

    Ha  a   jogszabályi  rendelkezés   alkotmányossága  éppen  a
    szabályozás hiányossága vagy homályossága miatt kérdéses, az
    Alkotmánybíróság   kifejezetten    is   megállapíthatja   az
    alkotmányos értelmezés  tartományát, meghatározhatja  azokat
    az   alkotmányos   követelményeket,   amelyeknek   a   norma
    értelmezéseinek meg kell felelniök.

    Ha a  vizsgált  jogszabálynak  van  (egy  vagy  több)  olyan
    értelmezése, amely az alkotmányos követelményeknek megfelel,
    az Alkotmánybíróságnak nem feltétlenül kell megállapítania a
    jogszabály alkotmányellenességét.  A normát  nem kell minden
    esetben megsemmisíteni  csupán azért,  mert  az  alkotmányos
    követelményeknek meg  nem felelő  értelmezése is  lehetséges
    vagy előfordul.  Nem hagyható  azonban  figyelmen  kívül  az
    alkotmányossági   vizsgálatnál   a   jogszabálynak   az   az
    értelmezése, amelyet a joggyakorlat egységesen követ, vagyis
    a jogszabálynak az "élő jogban" megnyilvánuló normatartalma.
    Ha   a    jogszabály   ekként   alkotmánysértő   tartalommal
    hatályosul,   az    alkotmányellenesség   megállapítása   és
    jogkövetkezményeinek      alkalmazása      elkerülhetetlenül
    szükséges.

    Egyébként azonban  a hatályos  jogot lehetőleg kímélni kell.
    Az   Alkotmánybíróság    elkerüli    jogszabály    illetőleg
    jogszabályi rendelkezés  megsemmisítését, vagy a törvényhozó
    felhívását   arra,    hogy   az    Alkotmánybíróság    által
    meghatározott határidőn  belül alkosson  jogot, ha a jogrend
    alkotmányosságát és  a jogbiztonságot enélkül is biztosítani
    lehet.   Ilyenkor    az    Alkotmánybíróság    azoknak    az
    értelmezéseknek   körét    határozza   meg   általában,   az
    alkotmányos követelményekkel,  amelyek esetében a jogszabály
    az Alkotmánnyal összhangban van.

    A jogszabály hiányosságának vagy homályosságának alkotmányos
    következményei többféleképpen is levonhatók. Megsemmisíthető
    vagy hatályban tartható a vizsgált jogszabály attól függően,
    hogy annak  technikai hiányossága  valamely  alapjog  súlyos
    sérelmét, vagy  a súlyos  sérelem veszélyét okozza-e. Ezek a
    "mindent  vagy  semmit"-jogkövetkezmények  a  szorosan  vett
    alkotmány- és  normaértelmezésen kívüli,  megítéléstől függő
    és   gyakorlati    szempont    alapján    dőlnek    el.    A
    megkülönböztetésre képtelen  módszer további  hátránya, hogy
    esetenként  akkor   is  megsemmisíti   a  normát,  ha  annak
    alkotmányellenessége nem  feltétlen,  azaz  van  alkotmányos
    értelmezése   is.   Ebben   az   eljárásban   az   esetleges
    alkotmányellenes jogalkalmazásban  rejlő súlyos veszélyt nem
    lehet kivédeni  mással, mint a jogszabály megsemmisítésével.
    Másrészt   viszont    hatályban   tart    ez    a    módszer
    alkotmányellenes normákat,  ha  ez  az  állapot  nem  jelent
    súlyos   veszélyt    valamely   alapjogra    -   mintha   az
    alkotmányellenességnek fokozatai lehetnének.

    Ha  viszont   az  Alkotmánybíróság   a  vizsgált  jogszabály
    alkotmányos értelmezéseinek  körét határozza  meg a normával
    szembeni alkotmányos  követelmények megállapításával,  akkor
    hatályban tartja  azt a  jogszabályi rendelkezést, amely nem
    feltétlenül alkotmányellenes; s a normakontroll eredményének
    következményeit  úgy   vonja  le,   hogy  nem   lép  túl  az
    alkotmányossági  vizsgálatnak  szükségképpen  részét  képező
    megállapításokon.

    Ha  az   Alkotmánybíróság  a   vizsgált  norma   alkotmányos
    értelmének   tartományát   állapítja   meg   a   rendelkezés
    tartalmára,   illetve    tárgyára   vonatkozó    alkotmányos
    követelmények   meghatározásával,    ezzel    az    utólagos
    normakontroll  keretén  belül  marad,  s  nem  jogalkalmazói
    törvényértelmezést végez. Az Alkotmánybíróságnak hatalma van
    az   alkotmányellenes    jogszabály   megsemmisítésére.    A
    jogszabály   alkotmányos    értelmének    megállapítása    a
    homályosság   miatti    megsemmisítés   helyett    ennek   a
    felhatalmazásnak keretében  marad.  Az  Alkotmánybíróság  az
    Alkotmány  32/A.§   (1)   bekezdése   szerint   jogszabályok
    alkotmányosságát   vizsgálja    felül,   ennek    során   az
    alkotmányosság  kérdésében   mindenkire  irányadóan   foglal
    állást. Ezt fejezi ki az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
    XXXII. törvény  27.§-a: az Alkotmánybíróság határozata ellen
    fellebbezésnek helye nincs, a határozat mindenkire kötelező.
    Az  Alkotmánybíróság  elutasító  határozatának  is  kötelező
    ereje van  a határozatban  elbírált  alkotmányossági  kérdés
    tekintetében.  Hasonlóképpen   kötelező  a   vizsgált  norma
    alkotmányos   értelmének    tartományát    az    alkotmányos
    követelményekkel megállapító határozat.

    b)  A   Bsz  59/A.§   (3)  és  (4)  bekezdése  minden  olyan
    értelmezésben   alkotmányos,   amely   megfelel   annak   az
    alkotmányi követelménynek,  hogy  -  az  igazságügyminiszter
    kinevezési joga  ellensúlyaként -  az állásfoglalásban  és a
    javaslattételben a  bírói hatalom  reprezentálására alkalmas
    bírói testületek  érdemi állásfoglalása  jusson kifejezésre,
    azaz  a  javaslattétel  a  testület  döntésének  minősüljön;
    továbbá, hogy  ez a  döntés a  miniszter kinevezési jogkörét
    valóban kötött jogkörré tegye.

    A  bírói   tanács  és   a  kollégium  érdemi  állásfoglalása
    vonatkozásában  a  Bsz  tüzetesen  tartalmazza  a  szükséges
    eljárási  szabályokat.   Az  összbírói   értekezletre  nézve
    azonban nem.  A gyakorlat szabadon alkalmazhatja a testületi
    határozathozatalra  vonatkozó   bármely   megoldást,   amely
    alkalmas az  összbírói értekezletet  alkotó bírák akaratának
    kifejezésére.

    Nincs törvényi  akadálya  annak  sem,  hogy  döntéshozataluk
    rendjével kapcsolatos,  és  a  törvényben  kifejezetten  nem
    szabályozott kérdésekben maguk a bírói testületek döntsenek.
    Törvényi felhatalmazás hiányában külső szervnek a testületek
    müködésével   összefüggő   utasításai   vagy   előírásai   a
    testületeket nem  kötik. Nem  kizárt azonban,  hogy a  bírói
    testületek  technikai   segédleteket  (jegyzőkönyv-mintákat,
    szavazási  űrlap-mintákat)  elfogadjanak,  de  -  jogszabály
    eltérő  rendelkezése  hiányában  -  ez  is  kizárólag  saját
    elhatározásuktól függ.

    A határozatképességnél  nem alkotmányos  követelmény  pl.  a
    másik két  testület (bírói tanács, kollégium) analógiájára a
    kétharmados részvétel.  Nyilvánvaló viszont, hogy a testület
    határozatához többség kell.

    Annak  az   alkotmányos  követelménynek,   hogy  a  bírósági
    határozat  valóban  kötötté  tegye  a  miniszter  kinevezési
    jogkörét, az felel meg, hogy csakis azok közül nevezhet ki a
    miniszter  bírósági  vezetőt,  akiket  a  testület  többségi
    határozattal javasolt.

    A  bírói   kinevezésre  való  előterjesztéssel  kapcsolatban
    kifejtett érvek  alapján nem alkotmányellenes az sem, hogy a
    vezetői  állásra   javasoltakat  a   miniszter  nem  köteles
    kinevezni és  döntését nem köteles indokolni.

    A bírósági  vezetők  kinevezési  eljárásával  összefüggésben
    alkotmányossági szempontból  közömbös, hogy a Bsz a pályázók
    minimális létszámát  nem határozza meg. Ennek a szabálynak a
    hiánya nem érinti a bírói függetlenséget és nem befolyásolja
    a jogszabály  alkalmazhatóságát sem.  A pályázatnak,  mint a
    kinevezési eljárás  egyik eszközének  eredményessége  nem  a
    benyújtott   pályázatok    számától   függ.    A    pályázat
    eredménytelensége esetén  követendő  eljárást  pedig  a  Bsz
    kellő szabatossággal szabályozza (59/A.§ (4) és (5) bek).

    [3]
    A bíró  beosztásának joga a bíró státusbeli függetlenségével
    van összefüggésben. A beosztás joga a Bsz 56.§ (1) bekezdése
    alapján    a    bíró    kinevezésekor    illeti    meg    az
    igazságügyminisztert.  A   beosztás  bírói   munkakörbe   és
    bírósági szintre  szól, azaz  konkrét szolgálati  helyre.  A
    miniszternek ez  a joga  kizárólag a kinevezéskor érvényesül
    és ezzel  eleve elhatárolódik  az ítélkezési tevékenységtől.
    Az ítélkezés  megkezdése után  a bíró  beosztásának jogát  a
    megyei  bíróság  elnöke  gyakorolja.  Ezt  a  döntési  jogot
    azonban köti, hogy a bíró beosztása határozatlan időre szól,
    más szolgálati helyre áthelyezni kizárólag kérelmére lehet.

    A Bsz  56.§ (1)  bekezdése önmagában nem alkotmányellenes, a
    beosztás egyéb  részletszabályait pedig  az indítványok  nem
    támadták.

    [4]
    Alaptalanok  az   indítványok  atekintetben   is,  hogy   az
    igazságügyminiszter címadományozási joga magában foglalja az
    ítélkezés befolyásolásának  lehetőségeit.  A  címadományozás
    nem  eredményezi   a  bíróra  egyébként  irányadó  és  külön
    törvényben  meghatározott   előmeneteli  szabályok  szerinti
    besorolás megváltozását.  A címekhez  nem kapcsolódik  olyan
    előny,  amelynek   elérésére  törekvés   objektív   veszélyt
    jelenthetne a pártatlan és részrehajlás nélküli ítélkezésre.

    [5]
    Nem  alkotmánysértő   a  Bsz   60/A.  §-ában  foglalt  az  a
    rendelkezés  sem,   amely  szerint   a  bíró   kinevezésétől
    számított  három  év  elteltével  a  megyei  bíróság  elnöke
    megvizsgálja  a   bíró  tevékenységét.   A  megyei   bíróság
    elnökének igazgatási feladatkörébe tartozik, hogy biztosítsa
    a  bíróság   működésének  személyi   feltételeit.   Feladata
    ellátásához az  is szükséges,  hogy felismerve  a bírónak  a
    tisztségre való  alkalmatlanságára  utaló  körülményeket,  a
    tisztség megszüntetését  is - éppen az igazgatása alatt álló
    szervezeti    egység     működőképessége     érdekében     -
    kezdeményezhesse. Ehhez  szükséges a 60/A. §-ban biztosított
    joga.

    Ha a  bíró  az  ilyen  kezdeményezés  ellenére  tisztségéről
    önként  nem   mond  le,  a  megyei  bíróság  elnöke  a  bíró
    felmentésének indítványozása előtt köteles az alkalmatlanság
    kérdésében szuverén  bírói testület,  a  kollégium  döntését
    kérni (BSz  70/A. §).  Felmentésre indítványt pedig ez okból
    kizárólag akkor  tehet, ha  a bírói testület nyilvánította a
    bírót tisztsége  ellátására tartósan  alkalmatlannak.  Ez  a
    szabály pedig kielégítő biztosíték az elmozdíthatatlanságban
    is kifejeződő  bírói függetlenségnek a feltételezett vezetői
    önkénnyel szemben való megvalósulására.

    [6]
    Az  Alkotmány   57.  §   (5)  bekezdése   szerint  a  Magyar
    Köztársaságban  a   törvényekben   meghatározottak   szerint
    mindenki    jogorvoslattal    élhet    az    olyan    bírói,
    államigazgatási vagy  más hatósági döntés ellen, amely jogát
    vagy jogos érdekét sérti.

    Egyetlen   a   bírói   kinevezés   feltételeinek   megfelelő
    személynek  sincs   alanyi  joga   a  bírói  kinevezésre,  a
    határozatlan  időre  szóló  és  kivételes  védelmet  jelentő
    jogállás, a  bírói tisztséggel járó jogok és kötelezettségek
    elnyerésére. A  kinevezési eljárásban  a kifejtettek szerint
    az igazságügyminiszterre  tartozik annak  eldöntése, hogy az
    54. §-ban  foglalt  előfeltételeket  teljesítő  és  a  bírói
    tanács egyetértésével a megyei bíróság elnöke által javasolt
    személyt   megfelelőnek    tartja-e   a   kinevezésre   való
    előterjesztésre. A  döntési láncolat  mindegyik  résztvevője
    szabadon bírálja  el a jelölt érdemes voltát és bármelyiknek
    nemleges állásfoglalása  a kinevezésre való előterjesztést -
    ezáltal a bírói tisztség elnyerését - meggátolja.

    A vezetői  állásra pályázónak  sincs alanyi  joga vagy a jog
    által elismert  és  védett  érdeke  bírósági  vezetői  állás
    elnyerésére. Nem  alkotmányellenes ezért, hogy a törvény sem
    a köztársasági  elnök, sem  az  igazságügyminiszter,  sem  a
    megyei bírósági  elnök, sem  más -  a kinevezési  eljárásban
    résztvevő -  bírósági vezető  vagy  bírói  testület  döntése
    ellen nem biztosít jogorvoslatot.

                                 V.

    Az indítványozók  egy része  - alkotmányjogi  panaszként - a
    kifogásolt rendelkezések  alkalmazása  során  megtett  egyes
    intézkedések megsemmisítését is kérte.

    Kérték,  hogy   az  Alkotmánybíróság   "állapítsa   meg   az
    igazságügyminiszter   által    kiadott    szavazólapok    és
    jegyzőkönyv-nyomtatványok     alkotmányellenességét"      és
    sérelmezték a  pályázati feltételeket meghatározó miniszteri
    intézkedéseket   is.   Indítványozták   "az   alkotmánysértő
    miniszteri intézkedések megsemmisítését".

    Az Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII. törvény 48. §
    (1)  bekezdése   értelmében   alkotmányjogi   panasszal   az
    Alkotmányban biztosított  jogok megsértése  miatt  lehet  az
    Alkotmánybírósághoz fordulni.

    A  kifogásolt   intézkedések   az   indítványozó   személyek
    Alkotmányban biztosított  jogaival nincsenek összefüggésben,
    alkotmányjogi panaszuknak tehát ez az előfeltétele hiányzik.
    Az   Alkotmánybíróság   ezért   az   alkotmányjogi   panaszt
    elutasította.
                          Dr. Sólyom László
                         előadó alkotmánybíró
                      az Alkotmánybíróság elnöke

                  Dr. Ádám Antal      Dr. Kilényi Géza
                  alkotmánybíró        alkotmánybíró

                Dr. Lábady Tamás     Dr. Schmidt Péter
                 alkotmánybíró         alkotmánybíró

                          Dr. Szabó András
                            alkotmánybíró

                        Dr. Tersztyánszky Ödön
                         előadó alkotmánybíró

               Dr. Vörös Imre       Dr. Zlinszky János
               alkotmánybíró           alkotmánybíró
     Dr. Schmidt Péter alkotmánybíró párhuzamos véleménye

     Egyetértek a  határozatnak azzal  az érdemi  álláspontjával,
     hogy az  indítványokkal támadott,  többször módosított 1972.
     évi IV.  törvény nem  alkotmányellenes. Az Alkotmánynak való
     megfelelés azonban  abból  a  tényből  következik,  hogy  az
     Alkotmány  a   bírói  függetlenség   deklarálásán  túl   nem
     határozza meg  a  végrehajtó  hatalom  és  a  bírói  hatalom
     viszonyának  alkotmányos   alapjait.  A  bírói  függetlenség
     Alkotmányban foglalt  elve sokféle módon garantálható. Mivel
     az Alkotmány nem szabályozza a hatalommegosztás rendszerében
     a bírói függetlenség alkotmányos garanciáit, az Alkotmányból
     nem  vezethető  le  közvetlenül  a  bíróságok  igazgatásának
     alkotmányos rendszere.  Az Alkotmányból nem következik, hogy
     a külső  kinevezési  hatáskör  bírósági  szervezeten  belüli
     ellensúlyozása érdekében bírói testületeket kell működtetni,
     de  annak  hiánya  sem.  Így  nem  volt  alkotmányellenes  a
     bírósági szervezeti  törvény az  1991.  évi  LXVII.  törvény
     előtti  időszakban   sem,  amikor   az   igazságügyminiszter
     kinevezési és javaslattételi jogát nem ellensúlyozta a bírói
     testületek  véleményezési   joga.  De  nem  alkotmányellenes
     ezeknek  a   bírói   testületeknek   ilyen   jogokkal   való
     felruházása sem.

     Az Alkotmánybíróságnak  nem feladata  az Alkotmány  elveinek
     konkrét   jogi    előírásokká   való   transzformálása.   Az
     Alkotmánybíróság csak  arra kapott  felhatalmazást,  hogy  a
     meghozott   törvények    Alkotmánynak   való    megfelelését
     megállapítsa,     vagy      ellentétét      észlelve      az
     alkotmányellenességet kimondja.  Az  Alkotmánybíróságnak  az
     sem feladata,  hogy bírálja  az Alkotmányt  olyan esetekben,
     amikor az Alkotmányban foglalt előírások jelentős garanciáit
     hiányolja.

     Egyetértek a  határozatnak azzal  az álláspontjával is, hogy
     az Alkotmánybíróságnak  nincs hatásköre  az egyedi  döntések
     alkotmányosságának  megítélése   tekintetében.   Így   nincs
     hatásköre a  bírósági szervezeti  törvény -  benne a bíróság
     elnökeinek  kinevezési  rendjével  kapcsolatos  előírások  -
     értelmezése tekintetében sem.

     Budapest, 1993. junius 8.
                                                Dr. Schmidt Péter
                                                   alkotmánybíró
      Dr. Ádám Antal alkotmánybíró különvéleménye

           Az Alkotmánybíróság határozatának néhány összetevőjével
      - összhangban  az 53/1991. (X.31.) AB határozathoz Dr. Vörös
      Imre alkotmánybíróval  közösen írt  különvéleményemmel  -  a
      következők miatt nem értek egyet.

           1.  Bár   az  Alkotmány  sem  preambulumában,  sem  más
      rendelkezésében  nem   használja  a  hatalommegosztás  és  a
      hatalmi ágak elválasztásának kifejezését, nem kétséges, hogy
      számos  előírásában   ennek  az   alapelvnek  megvalósítását
      érvényesíti. Mindez természetes is, hiszen az emberiség nagy
      gondolkodói már  korábban  felismerték  annak  jelentőségét,
      amit "Az  ember és  polgár jogainak"  1789  augusztus  26-án
      elfogadott  deklarációja   híres  16.   cikkében   egyetemes
      igénnyel   akként    állapított   meg,    hogy   "Az   olyan
      társadalomnak,  amelyben   a   jogokat   nem   biztosították
      intézményesen és  amelyben a hatalmi ágakat nem választották
      szét, nincs alkotmánya".

           2.  A  hatalmi  ágak  elválasztásának  követelményét  a
      történelem  során   az  államok  rendkívül  sok  változatban
      alkalmazták és  jelenleg is  számos szervezeti, hatásköri és
      működésrendi megoldásban  érvényesitik. Amióta azonban a II.
      világháborút  követően   a  demokratikus   államok  túlnyomó
      többségének egész  jogrendszerét a nemzetközi egyezményekbe,
      majd  alkotmányba  vagy  alkotmányjogi  jellegű  törvényekbe
      foglalt alapjogok  határozzák meg, az alkotmányelméletben és
      az  alkotmányos   gyakorlatban  is   jelentős  egységesülési
      fejlődési trendjei  jelentek meg  a  szociális  funkciót  is
      ellátó  alkotmányos   jogállamnak.  Ennek   az   alkotmányos
      jogállamnak -  a közigazgatást a törvények alá rendelő és az
      állami   főhatalmat    tartózkodó   felügyeletre   korlátozó
      liberális jogállamot meghaladó - jellemzői közül a határozat
      tárgyával    összefüggésben     különösen    a    következők
      szembetűnőek.

           a/ Mind a hatalommegosztásra, mind pedig az alapjogokra
      vonatkozó  alaptörvényi   rendelkezések  szaporodnak.   Ezek
      körében is feltűnően gyarapszanak az alkotmányos elvek és az
      alapjogok érvényesülésének biztosítékai.

           b/  Az   alkotmányos  életben   tudatossá   válik,   az
      alkotmányos normákban  pedig  hangsúlyt  kap  az  alapjogok,
      közöttük különösen  a szabadságjogok  és a  hatalommegosztás
      megvalósulásának kölcsönös feltételezettségi kapcsolata.

           c/ Fokozódik  az  alkotmányos  elvek  és  az  alapjogok
      érvényesülése feletti  alkotmánybírósági  felügyelet  és  az
      alapjogok  bírósági védelmének szerepe.

           d/  A   bíróság  által   végzendő,  szaporodó   teendők
      keretében  növekszik  az  olyan  tárgyú  ügyeknek  a  száma,
      amelyekben mellőzhetetlen  vagy  kizárólagos  az  elsődleges
      vagy végleges  bírói döntés.  A  törvény  által  létrehozott
      független,  pártatlan   és  illetékes   bíróság   méltányos,
      nyilvános  és  ésszerű  időn  belül  folytatott  eljárásához
      (röviden:   a   bírói   igazságszolgáltatáshoz)   való   jog
      nemzetközi egyezmények  által is  biztosított  olyan  emberi
      jogi rangra emelkedett, amely az önálló és független hatalmi
      ágként szereplő bíróságok működésében érvényesül.

           e/ Az  emberi jogok  európai bíráskodása  révén és azon
      kívül  is   sok  szállal  kapcsolódik  az  államok  jelentős
      hányadának  alapjogvédelmi   rendszere   az   emberi   jogok
      nemzetközi jogi védelmével.

           f/ Amíg  korábban a  szervezeti, eljárási feltételek és
      eszközök többnyire  kívül maradtak  az alapjogokra vonatkozó
      vizsgálódásokon,  korszakunkban  már  általánosan  elismert,
      hogy szinte  mindegyik  alapjognak  lényeges  szervezeti  és
      eljárási vonatkozása  is  van.  Számos  alapjog  esetében  a
      szervezet és az eljárás meghatározott formája mellőzhetetlen
      feltétele a hatékony érvényesülésnek.

           g/ A  bírói függetlenség  valós helyzete  szempontjából
      ugyancsak hatást  gyakorló jellemzője a sokasodó alapjogokat
      tiszteletben tartó  és  védelmező  alkotmányos  jogállamnak,
      hogy mérséklődik  az állam és különösen a végrehajtó hatalom
      adminisztratív   beavatkozásainak    lehetősége,   növekszik
      viszont  szerepe  az  alapjogok  érvényesülési  feltételének
      megteremtésében,  kiterjed  kezdeményező,  alkotó,  serkentő
      közreműködése  a   gazdasági  és   szociális  infrastruktúra
      megalapozásában és folytonos tökéletesítésében.

           3.  A   fenti  általános  fejlődési  irányok  fényében,
      valamint  a   hazai  alkotmányjogi   helyzet  közepette   az
      igazságügyminiszternek  a   Bsz  59.   §  (1)   bekezdésében
      megállapított kinevezési joga, azon belül különösen a megyei
      bíróság  elnökének   kinevezésére   vonatkozó   jogosultsága
      alkotmányosságának megítéléséhez  - szerintem  - feltétlenül
      figyelembe kell venni a következő összefüggéseket.

           -  A   jelenlegi   magyar   parlamentáris   kormányzati
      rendszerben a  végrehajtó hatalomnak a parlamenttel szembeni
      függősége és felelőssége nagyon enyhe. Politikai szempontból
      lényegesen mérsékli  a  Kormány  függőségét  a  parlamenttel
      szemben az a természetes körülmény, hogy a kormánykoalícióba
      tömörült pártok  parlamenti  többségi  képviseletének  és  a
      Kormánynak a  politikai  arculata  egybeesik.  Alkotmányjogi
      szempontból  pedig   meghatározó  az  a  szabályozás,  amely
      szerint   a    miniszterek   nem   a   parlamenttől   nyerik
      megbízatásukat,  hanem   a  miniszterelnök   javaslatára   a
      köztársasági elnök nevezi ki és menti fel őket.

           - A  bíróság és az Országgyűlés, a bíróság és a Kormány
      viszonyának lényege  abban testesül  meg, hogy a bíróság nem
      alkot jogi  normát, nem  végez szervező  tevékenységet,  nem
      felelős sem  a parlamentnek, sem a Kormánynak, de köteles az
      általuk   alkotott   jogszabályokat   hatáskörében   eljárva
      alkalmazni. Jelentős  jogosultsága viszont a bírónak, hogy a
      bírósági eljárás  felfüggesztése mellett az Alkotmánybíróság
      eljárását kezdeményezi,  ha az  előtte folyamatban  levő ügy
      elbírálása során  olyan jogszabályt vagy az állami irányítás
      olyan  egyéb   jogi  eszközét   kell  alkalmaznia,  amelynek
      alkotmányellenességét észleli.  Nagyon fontos  az is, hogy a
      bíróság ítélkezik mind az Országgyűlés, mind pedig a Kormány
      tagjainak    polgári     jogi,    családjogi,     munkajogi,
      társadalombiztosítási,       szövetkezeti       jogvitáiban,
      közigazgatási  pereiben   és  büntető   ügyeiben.   Jelentős
      nyilvántartási  és  alkotmányossági,  illetve  törvényességi
      beavatkozó jogokat  gyakorol továbbá  a bíróság a pártok, az
      érdekképviseleti szervezetek, az egyházak, az egyesületek, a
      vállalkozások létrejöttének és megszűnésének nyilvántartása,
      alkotmányos és  törvényes  működése  tekintetében,  valamint
      bizonyos    választási     szabálytalanságok     elbírálása,
      meghatározott helyi  önkormányzati aktusok  törvényességének
      biztosítása,   továbbá   a   sajtójoggal   való   visszaélés
      megakadályozása  terén.   Bírói  döntést   csak  a  törvényi
      feltételek  fennállása   esetén  és   törvény  által  előírt
      eljárási rendben  bíró, illetve  bírósági  szerv  vizsgálhat
      felül.   Elengedhetetlen    ezért,    hogy    maradéktalanul
      érvényesüljön  a   bíróság  szervezeti,  valamint    a  bíró
      státusbeli  és ítélkezési függetlensége.

           - A  három klasszikus  hatalmi ágazat  közötti  viszony
      jellege  és   tartalma  eltérő.  Parlamentáris  kormányforma
      keretében a  törvényhozó és  a végrehajtó  hatalom viszonyát
      alapvetően  egyrészt   a   kormány   parlamenttel   szembeni
      politikai függősége,  másrészt e  két hatalmi központ egymás
      iránti kölcsönös  egyensúlyozó tevékenysége jellemzi. Az nem
      tagadható,  hogy  az  Országgyűlés  különösen  alkotmányozó,
      törvényalkotó  és   az  állami   költségvetést   megállapító
      munkájával, a  Kormány  pedig  bizonyos  végrehajtó  hatalmi
      feladatainak ellátásával  mellőzhetetlen szerepet  tölt be a
      bírói  igazságszolgáltató   hatalom  működési  feltételeinek
      biztosításában. (Sőt  alkotmányos kinevezési  és  felmentési
      jogának gyakorlásával   a  személyi feltételek  alakításában
      részt vesz  a nemzet  egységét kifejező és az államszervezet
      demokratikus  működése   felett  őrködő   semleges  államfői
      hatalom letéteményese, a köztársasági elnök is.) A fentieken
      túlmenően azonban  az Országgyűlés és a Kormány nem hivatott
      és nem  jogosult egyensúlyozó  szerepre a működő alkotmányos
      jogállam  bírói   igazságszolgáltató   hatalmával   szemben.
      Természetesen   a    bíróság   alkotmányos    és   törvényes
      hatáskörének gyakorlása  sem minősül  a  másik  két  hatalmi
      ágazattal szembeni  egyensúlyozó tevékenységnek.  A  hatalmi
      ágak kapcsolatában  érvényesített egyensúlyozás  motivációja
      ugyanis szinte  minden  esetben  politikai  természetű.  Nem
      kétséges   viszont,   hogy   az   Alkotmány   és   törvények
      alkalmazására     hivatott      bíróság     függetlenségével
      összeférhetetlen mind a vele szemben gyakorolt, mind pedig a
      tőle eredő politikai indíttatású egyensúlyozás.

           - Az  igazságügyminiszternek a  megyei  bíróság  elnöke
      kinevezésére  vonatkozó   jogosultsága   megítéléséhez   nem
      hagyhatók figyelmen  kívül e bírósági tisztségviselő alábbi,
      az   illetékességi    területén   működő    bírák    szakmai
      pályafutásának     érdemi      befolyásolására      alkalmas
      jogosítványai. A megyei bíróság elnöke osztja be a kollégium
      előzetes véleménynyilvánítása  után a  bírót a "helyi bírói,
      munkaügyi bírói,  illetve megyei bírósági bírói munkakörbe".
      [56. § (1) bek.] Az előírt pályázati eljárás alapján a bírák
      közül  öt   évre  Ő  nevezi  ki  a  helyi  bíróság  elnökét,
      elnökhelyettesét,  a   csoportvezető  és   a  csoportvezető-
      helyettes    bírót,    a    munkaügyi    bíróság    elnökét,
      elnökhelyettesét és  határozatlan időre  a  megyei  bírósági
      tanácselnököt. [59. § (3) bek.] A megyei bíróság elnökére is
      vonatkozik a  Bsz-nek az  a rendelkezése,  amely szerint  ha
      nincs alkalmas  pályázó, vagy  a kinevező  a javaslatot  nem
      fogadja  el,   új  pályázatot   kell  kiírni.   Új  pályázat
      eredménytelensége esetén  pedig a  kinevezésre  jogosult  az
      említett vezetői  állásokat  legfeljebb  egy  évre  megbízás
      útján tölti be. [59/A. § (4) és (5) bek.]

           A bíró  kinevezésétől számított  három év  elteltével a
      megyei bíróság  elnöke megvizsgálja  a  bíró  tevékenységét.
      (60/A.   §) Ha a megyei bíróság elnökének megítélése szerint
      a bíró  a  tisztségének  ellátására  tartósan  alkalmatlanná
      vált, felszólítja  őt arra,  hogy tisztségéről  mondjon  le.
      [70/A.   § (1)  bek.] A  bírósági fogalmazót  és a  bírósági
      titkárt ugyancsak a megyei bíróság elnöke nevezi ki. (79. §)
      A helyi  bíróság és  a megyei  bíróság mellett  tevékenykedő
      bírósági végrehajtó  működését a  bíróság elnöke  ellenőrzi.
      [43. §  (2) bek.]  Fegyelmi vétség  gyanúja esetén  a  helyi
      bíróság, a  munkaügyi bíróság  és  a  megyei  bíróság  bírái
      esetében a  megyei bíróság  elnöke kezdeményezi  a  fegyelmi
      eljárás megindítását a fegyelmi bíróság elnökénél. (66. §)

           4. Ha a megyei bíróság elnökét a Bsz alapján megillető,
      a bírói  beosztás, a  bírói karrier és az azt szolgáló bírói
      teljesítmény  és     magatartás   befolyásolására   alkalmas
      hatásköri   jogokat    együtt   szemléljük   a   kormányzati
      rendszernek  azokkal   a  már  említett  elemeivel,  amelyek
      szerint     a     Kormány     tagjainak,     közöttük     az
      igazságügyminiszternek  a   kiválasztása   és   tisztségében
      maradása meghatározóan  a miniszterelnök  felelős  politikai
      elhatározásától függ,  a megyei  bíróság elnökét pedig a Bsz
      59/A. §-ában  előírt  pályázati  eljárás  alkalmazásával  az
      igazságügyminiszter nevezi  ki, egybekapcsolódó  potenciális
      láncolata áll  előttünk az  Alkotmányban  biztosított  bírói
      függetlenség olyan  veszélyeztetettségének,  amely  sérti  a
      jogállam szerves  összetevőjeként szereplő jogbiztonságot és
      az alkotmányos  alapjogok elsődleges biztosítékát, vagyis az
      államhatalmi   ágak    elválasztását   és   ennek   jelentős
      összetevőjét, a független bírói igazságszolgáltatási hatalom
      létét  és  befolyásmentes  működését.  A  Bsz  59/A.  §-ának
      alkotmányellenessége - szerintem - a gyakorlatban előfordult
      zavarok  által   is  tanusított   félreérthetőség,   illetve
      egyértelműség hiánya  alapján  is  megállapítható.  Tartalmi
      jellegű  alkotmányellenesség   áll  fenn   azonban  a  fenti
      összefüggések figyelembevételével  az igazságügyminiszternek
      a  megyei   bíróság  elnöke   kinevezésére  vonatkozó   joga
      tekintetében. Hasonló  alkotmányellenességi kifogás emelhető
      a Bsz-nek azzal a rendelkezésével szemben is, amely  szerint
      az igazságügyminiszter  "a  helyi  bírónak  megyei  bírósági
      bírói, illetőleg  a megyei  bírósági bírónak megyei bírósági
      tanácselnöki  címet   adományozhat".  [56.  §  (5)  bek.]  A
      független bírói   igazságszolgáltatási  hatalom alaptörvényi
      garantálása  esetén   nem   a   végrehajtó   hatalom   egyik
      reprezentánsának  hatókörébe   illik  a   bírói   magatartás
      serkentésének, minősítésének  és elismerésének  ez a  méltán
      hatékonynak feltételezhető eszköze.

           Az előmenetel  (felsőbb fokozatú  bírói  beosztásba  és
      ezáltal  magasabb   fizetési  osztályba   kerülés,  bírósági
      vezetői tisztség  elnyerése  és  ezáltal  vezetői  pótlékhoz
      jutás,  magasabb  fizetési  fokozat  soron  kívüli  elérése,
      szakmai elismertség  fokozódása stb.) a bírói karrier-pályán
      mint az  igényesebb, színvonalasabb,  szakszerűbb munkára és
      erényesebb életvitelre ösztönzés motivuma nem kifogásolható,
      sőt kívánatos.  Mindez nem  ellentétes a  bíró státusbeli és
      ítélkezései függetlenségével.  Elengedhetetlen azonban, hogy
      a bíró  képességeinek, képzettségének,   teljesítményének és
      magatartásának  értékelési   kritériumai   egyértelműek   és
      objektívek    legyenek,     továbbá,     hogy     a     bíró
      megnyilvánulásainak  értékelésében,  minősítésében,  a  bíró
      pozicíóját   érintő    döntésekben    még    közvetve    sem
      érvényesülhessenek   külső   hatalmi   tényezők   szubjektív
      politikai   indítékai.    Az   igazságügyminiszter   jelzett
      jogosítványai  e   követelményekkel   szemben   állanak   és
      alkalmasak  arra,   hogy  bizonyos  mértékben  a  mindenkori
      végrehajtó hatalom  politikai szempontjait  érvényesítsék  a
      bírói előmenetel alakulásában. E jogok gyakorlásával a bírói
      függetlenség  közvetett   vagy   áttételes   sérelme   válik
      lehetővé, ezért ezek a jogosítványok alkotmányellenesek.

           Amennyire természetes,  hogy a többpártrendszerű szabad
      parlamenti     választásokhoz     egészséges     kormányzati
      váltógazdálkodás kapcsolódik,  oly  mértékben  hátrányos  és
      alkotmányellenes az,  hogy  a  parlamenti  választások  után
      működését   megkezdő,    az    előző    Kormány    politikai
      orientációjától esetleg eltérő arculatú végrehajtó hatalom a
      bírósági  tisztségviselők  öt  éves  megbízatási  ciklusának
      lejártával  nyílt  vagy  burkolt,  de  a  hatályos  törvényi
      szabályozás által  alkotmányellenesen lehetővé tett kampányt
      indíthat  a   bíróságok  vezetőinek   kicserélésére   és   a
      függetlennek nyilvánított bírói hatalom befolyásolására.

           A  bírói   függetlenség  nemcsak  szervezeti,  működési
      alapelv és  követelmény, hanem alkotmányos joga a bírónak és
      a     bíróságnak.     E     jogosultság     érvényesülésének
      veszélyeztetése,    vagy    befolyásolhatósága    csak    az
      elkerülhetetlenül szükséges  esetben és  feltétlenül arányos
      mértékig engedhető  meg. A Bsz 59. § (1) bekezdésének és 56.
      §  (5)   bekezdésének  kifogásolt   rendelkezése  azért   is
      alkotmányellenes, mert  nem felel  meg a  bírói függetlenség
      mint garanciális  alkotmányos jog  veszélyeztethetőségét  és
      befolyásolhatóságát alkotmányossá  tevő   "elkerülhetetlenül
      szükséges"-ség és arányosság követelményének. Hosszú idő óta
      sokszor megfogalmazást  nyert az az állítás, amely szerint a
      bírói   függetlenség    hiányában   már    nem   bírói    az
      igazságszolgáltatás. A  bírói  függetlenség  olyan  lényeges
      követelmény és  jog, amelynek  - a fenti határokat átlépve -
      még áttételes  vagy potenciális  sérelme és érvényesülésének
      formai fogyatékossága sem engedhető meg.

           5.  Megjegyzendőnek   tartom,   hogy   a   Bsz-nek   az
      indítványozók  által   több  tekintetben  támadott  reformja
      következetlen  és   ellentmondásos   megoldásai   abból   is
      fakadnak, hogy  a Bsz módosítását megelőzően nem következett
      be az  Alkotmány bírói  igazságszolgáltatásra vonatkozó szűk
      szavú  fejezetének  megújítása  és  kiegészítése.  Ezzel  is
      magyarázható,  hogy   a  bírósági  szervezet  autonómiájának
      helyzete  és  szerepe  bizonytalan.  Indokolatlan  különbség
      érvényesül  a   Legfelsőbb  Bíróság   és  a   többi  bíróság
      vezetőinek   megbízási   rendjében   és   belső   igazgatási
      hatáskörében. A  Bsz nem  állapít  meg  a  bírósági  vezetők
      számára  pályázati   kritériumokat,  a  vezetőkre  vonatkozó
      garanciális  összeférhetetlenségi   előírások  hiányoznak  a
      törvényből,  a  pályázati  eljárás  második  fordulójában  a
      bírósági önkormányzati  testületek  nem  vesznek  részt,  az
      igazságszolgáltatási igazgatási  jogosítványokkal rendelkező
      bírósági  vezetők   száma  nagy   mértékben  megszaporodott.
      Mindezek  révén     a  már  jelzett  potenciális  lojalitási
      láncolat nem csekély szélességű hálóvá gyarapodott.

           6. Sem  az  Alkotmánybíróságnak,  sem  a  különvélemény
      írására vállalkozó alkotmánybírónak nem feladata az, hogy az
      alkotmányellenesnek minősített,  illetve tartott  jogszabály
      vagy jogszabályi  rendelkezés  helyett  konkrét  alkotmányos
      megoldást javasoljon a jogalkotónak.  Erre én sem törekszem.
      Többféle rendezés  lehet ugyanis  alkotmányos.  Azt  azonban
      megjegyzem,   hogy    a   bírói   függetlenség   garanciális
      alkotmányos  jogához   az  állam,  illetve  a  törvényalkotó
      objektív intézményvédelmi  kötelezettsége kapcsolódik. Ennek
      keretében  a   jogalkotó  köteles   e  jog  érvényesüléséhez
      szükséges  feltételeket  és  biztosítékokat  létrehozni.  Az
      igazságszolgáltatási hatalmat  megvalósító bíróság  és  bíró
      függetlenségének   meglévő    szervezeti,   státusbeli    és
      ítélkezési   biztosítékai    kiegészítésére,   a   jelenlegi
      alkotmányellenes vagy  korszerűtlen megoldások  felváltására
      alkalmas  lehetőségek   sokszínű  változatait   kínálja   az
      államfői kinevezés,  valamint a  bíróság  független  hatalmi
      ágazati voltához  igazodó bírósági  szervezeti autonómia  és
      önkormányzat megfelelő kapcsolódása.

      Budapest, 1993. június 8.
                                                    Dr. Ádám Antal
                                                     alkotmánybíró

      Dr. Vörös Imre alkotmánybíró különvéleménye

      Ádám  Antal   alkotmánybíró   különvéleményével   egyetértve
      továbbá  úgy  vélem,  hogy  a  bírósági  szervezetről  szóló
      1972.évi  IV.törvény   nem  tartalmazza  a  bírói-ítélkezési
      függetlenség  garanciáit,   és  ezek   az  említett  törvény
      valamely rendelkezése  alkotmányos értelme  megállapításával
      sem lelhetők fel.

                                   I.

      A bírói  hatalom -  a hatalommegosztásnak az Alkotmány által
      intézményesített, és Ádám Antal alkotmánybíró e határozathoz
      fűzött különvéleményében  említett rendszerében - funkcióját
      tekintve elvileg különbözik a többi hatalmi ágtól.

           1. A  bírói hatalom   általános vonása a jogalkalmazás,
      különös sajátossága  az  egyedi    jogvita  eldöntése.  Ebbe
      beleértődik  a   büntetőítélet  is,  mivel  az  is  egyfajta
      jogvitát dönt  el. Mindezen vonások azonban nem fejezik ki a
      bírói-ítélkezési hatalomnak  azt a  specifikumát, hogy  ez a
      hatalmi  ág   olyan  -  vitatott  vagy  megsértett  -  jogra
      vonatkozó, különleges eljárásban meghozott döntést involvál,
      amely az érintettekre nézve kötelező erejű és végrehajtható.
      Ez az  egyedi döntés  mind a  törvényhozó, mind a végrehajtó
      hatalomtól függetlenül  születik  meg.  Amennyiben  pedig  e
      hatalmi ágakkal  kapcsolat  áll  fenn,  az  semmiképpen  sem
      befolyásolhatja a döntés önállósult jellegét.

           A bírói hatalom egyik specifikuma a többi hatalmi ággal
      szemben a  jogsértések ellenében  a jog  épsége megőrzésének
      funkciója: a  szabály szabály  marad megsértése ellenére is.
      Ezért osztotta  meg, választotta  el az  Alkotmány 45.§  (1)
      bekezdése e  funkciót a  többitől. A  jog épségének alapvető
      jelentőségét a  büntetőjog  vonatkozásában  hangsúlyozta  az
      Alkotmánybíróság korábbi  gyakorlata is  (ld.  Szabó  András
      alkotmánybíró párhuzamos  véleményét  a  23/1990.(X.31.)  AB
      határozathoz).

           A bírói  hatalom másik  specifikuma az, hogy a jogot az
      eseti jogvita  eldöntésén keresztül  konkretizálja és tovább
      is fejleszti.

           A bírói hatalom harmadik specifikuma továbbá az, hogy a
      bírói  hatalom  nem  testesít  meg  politikai hatalmat. Tőle
      politikai kezdeményezés nem indul ki, döntései nem politikai
      jellegűek, így politikai felelőssége sincs. Minthogy a bírói
      hatalom egyetlen funkciója a jog épségének az egyedi jogvita
      eldöntésén: az  ítélkezésen, a  jogszolgáltatáson keresztüli
      megőrzése, a  bírói  hatalom  funkciójához  olyan  szervezet
      konstituálódik,  amely   csupán  e   funkció   gyakorlásának
      szervezeti-intézményi feltétele,  de nem  önálló  politikai-
      hatalmi tényező.

           2. A  bírói-ítélkezési hatalom  e funkcióját  hatásköri
      odarendelés szempontjából  az  egyedi  jogvita  eldöntésében
      megnyilvánuló ítélkezés  monopóliuma   fejezi ki:  "A Magyar
      Köztársaságban az  igazságszolgáltatást a Magyar Köztársaság
      Legfelsőbb  Bírósága,   a  Fővárosi   Bíróság  és  a  megyei
      bíróságok,  valamint   a   helyi   bíróságok   gyakorolják."
      (Alkotmány 45.§ (1) bekezdés).

           3. A  bírói-ítélkezési hatalom  is kapcsolatban áll más
      hatalmi ágakkal,  specifikumai  nem  jelentenek  alkotmányos
      izoláltságot.  E   kapcsolat  jellege   azonban   alapvetően
      különbözik a  törvényhozó és  a  végrehajtó  hatalom  egymás
      közötti   viszonyától.    Míg   azok   egymással   kölcsönös
      egyetértési,   befolyásolási   és   ellenőrzési   hatáskörök
      bonyolult hálózatával  vannak összekötve,  és ezen keresztül
      egymást kölcsönösen  korlátozzák és ellensúlyozzák, a bírói-
      ítélkezési hatalom  funkciójának jogi  természete az  előbbi
      kettőhöz képest  alapvetően  más.  Kölcsönös  korlátozás  és
      ellensúlyozás ugyanis  csak egymáshoz  közelálló  természetű
      tevékenységek  között   képzelhető  el.  A  bírói-ítélkezési
      hatalmi ág  alkotmányos  korlátait  ezért  nem  önmagában  a
      végrehajtó hatalom szervezetéhez, vagy a törvényhozó hatalom
      szervezetéhez való  viszonyában, hanem  a törvénynek  és más
      jogszabályoknak:  általában   véve  a  jogszabályoknak  való
      alárendeltségben kell keresni.

           A  bírói-ítélkezési   hatalmi  ágnak   tehát   egyetlen
      korlátja  van:   a  törvénynek,   a  jogszabályoknak    való
      alárendeltség. Más  hatalmi  ág  szervezetétől  való  függés
      kizárt, amely   azonban  más hatalmi  ágak szerveivel való -
      alkotmányos garanciák  melletti - kapcsolatot nem zár ki. Ez
      a következőket jelenti.

           3.1. Az  Alkotmány 50.§  (3)   bekezdése rögzíti azt az
      elvet, miszerint  a bírák  függetlenek és  csak a törvénynek
      vannak alárendelve.

           a) Ez egyfelől azt jelenti, hogy a bíróságok hivatalból
      nem indíthatnak  eljárást.  Az  ex  officio  eljárás-indítás
      tilalma a bíróság -  hatalommegosztásbeli funkciójából adódó
      - garanciális jellegű alkotmányos korlátozása.

           b) Másfelől  viszont a törvénynek való alárendeltségnek
      van egy negatív és egy pozitív jelentéstartalma.

           ba) A  negatív jelentéstartalom  azt fejezi  ki, hogy a
      bírák, és  rajtuk keresztül  (minthogy a  bírák  összességét
      megtestesítő bírói  szervezet  hordozza  a  bírói-ítélkezési
      hatalmat)  a  bírói-ítélkezési  hatalom  a  törvényen  kívül
      senkinek és semminek nincs és nem is lehet alárendelve.

           bb) A  pozitív jelentéstartalom  azt fejezi  ki, hogy a
      törvénynek viszont a bírói-ítélkezési hatalom abszolút módon
      alá van  rendelve. Ez  a bírói-ítélkezési  hatalom  egyetlen
      igazi korlátja, de ez  abszolút korlátja is.

           A bírói-ítélkezési  hatalomnak tehát nem lehet korlátja
      a törvényhozói,  vagy a  végrehajtói hatalom  szervezete, az
      ezekkel való  szervezeti  összekapcsolódás  mikéntje,  hanem
      csakis a - többek között - általuk megalkotott jogszabályok,
      ideértve az  anyagi és  eljárási szabályokon  túl például  a
      bírósági  szervezet,   a   bíró   jogállása,   a   bíróságok
      költségvetése meghatározását is.

           A törvénynek,  a jogszabályoknak való alárendeltség nem
      zárja ki  más hatalmi  ágak -  így a  végrehajtó  hatalom  -
      segítő,   adminisztratív   teendők   járulékos   ellátásában
      kifejeződő  -   részvételét   a   bírói-ítélkezési   hatalom
      szervezetének    működtetésében.     Ez    adott     esetben
      elképzelhetővé   teszi    a      végrehajtó   hatalomnak   -
      funkciójából,   és  ehhez  kapcsolódó  hatáskörei  által  az
      igazságügyi  politika  megvalósításáért  viselt    politikai
      felelősségéből adódóan  -  megfelelő  alkotmányos  garanciák
      mellett akár a bírák kinevezésében való részvételét is.

           3.2.  A   bírói-ítélkezési  hatalom   törvénynek   való
      alárendeltségében  megvalósuló   korlátozása  fenti  pozitív
      jelentéstartalmának azonban  van egy  - az  Alkotmány  által
      külön, kiemelten  is védelemre  érdemesített, mert  jelentős
      alkotmányos értéket  megtestesítő  -  aspektusa.  A  bíróság
      egyedi jogvitát  eldöntő   határozata  mögött  mindig  az  a
      vélelem húzódik meg, hogy az formailag egy előzetes döntésen
      - jogszabályon - alapul  és tartalmilag annak meg is felel.

           Ha bebizonyosodik,  hogy a  döntés -  a bírói határozat
      (ítélet vagy  végzés) -  nem felel meg a jogszabályoknak, ez
      azt   jelenti,    hogy   a    bírói   hatalom   túllépte   a
      hatalommegosztásnak az  Alkotmány által  konstituált rendjét
      és -  a magyar  Alkotmány által  lehetővé nem  tett módon  -
      közvetetten  bár,  mégis  bizonyos  értelemben  az  előzetes
      döntés:  a  jogszabály  megalkotására  jogosult  hatalmi  ág
      funkciójának gyakorlása  területére tévedt.  A bírói hatalmi
      ág  eme   "eltévelyedésének"  szankciója   szigorú,   egyben
      alkotmányos szempontból  garanciális is.  Ha bebizonyosodik,
      hogy a  bírói döntés nem felel  meg  a jogszabályoknak,  azt
      nem  lehet  végrehajtani,  sőt:  ellene  jogorvoslatnak  van
      helye, melynek  során az  ilyen határozatot megsemmisítik. A
      jogorvoslathoz való,  az  Alkotmány  57.§  (5)  bekezdésében
      rögzített jog  tehát  nem  egyszerűen  az  egyént  megillető
      alkotmányos  alapjog,  hanem  a  hatalommegosztás  Alkotmány
      által meghatározott  rendje betartásának alapvető és szigorú
      garanciája. A  jogorvoslathoz való  jog  a  hatalommegosztás
      szempontjából fejezi  ki azt  a követelményt,  hogy a bírói-
      ítélkezési hatalmi  ág úgy  gyakorolja funkcióját, hogy az a
      hatalommegosztásból  adódó   funkciójával  és   hatáskörével
      kompatibilis legyen.

           (Megjegyzendő, hogy  a jogszabályoknak  való megfelelés
      nemcsak  a   bírósági,  hanem  más,  például  közigazgatási-
      hatósági határozatban  megjelenő jogalkalmazással szemben is
      követelmény.)

           3.3.  A   bírói-ítélkezési   hatalom   következésképpen
      kellően  korlátozott   a   jogszabályoknak   való   tartalmi
      alárendeltség révén  ahhoz, hogy  a  hatalommegosztás  adott
      alkotmányos rendszeréből adódó hatáskörét ne lépje túl.

           A  bírói-ítélkezési   hatalomnak   ezért   egyetlen   -
      szükséges,   de    egyben   elégséges    -   korlátozása   a
      jogszabályoknak  való   alárendeltség.  A  hatáskör-túllépés
      megakadályozása céljából: a hatalommegosztás adott rendszere
      megóvásának céljából  a másik  hatalmi ág  általi szervezeti
      korlátozás, különösen a végrehajtó hatalom általi szervezeti
      korlátozás nem  vezethető le.  Ilyen  szervezeti  korlátozás
      például a  végrehajtó hatalom  alkotmányos garanciák nélküli
      kinevezési joga, vagy az ebben való közreműködés, részvétel.
      Alkotmányos  garanciák  mellett  viszont  olyan  alkotmányos
      megoldásról lehet  szó, amely  éppen nem  a hatáskörtúllépés
      megakadályozására,   hanem   a   megosztott   hatalmi   ágak
      együttműködésének    intézményesítésére,     a    megosztott
      államhatalom - működőképessége biztosítása érdekében történő
      - szervezeti újraegyesítésére irányul.

           3.4.  A   bírói  hatalom   konkrét   jogvitát   eldöntő
      tevékenysége során  a jogot  alkalmazva azt  értelmezi,  sőt
      tovább is  fejleszti, de  ez a törvénynek, a jogszabályoknak
      való alárendeltségen nem változtat. A bírósági jogalkalmazás
      az adott  jogvita eldöntésének keretei között - különösen az
      elkerülhetetlen  jogszabályértelmezés   keretei   között   -
      természetszerűen  visel   magán  olyan   jegyeket,  melyeken
      keresztül tevékenysége  -  különösen  a  Legfelsőbb  Bíróság
      esetében -  a jogalkotás  határán járhat.  A jogértelmezésre
      azonban vagy  az adott  jogvitához kötődően,  vagy a  tartós
      jogalkalmazási    gyakorlat     egységének     biztosítására
      irányulóan, ezek függvényében, ezek által feltételezetten és
      ezek keretei között kerül sor.

           3.5. A  bírói-ítélkezési hatalom  tehát  alapvetően  és
      közvetlenül nem  veheti át a jogalkotás funkcióját egyik - a
      hatalommegosztás rendjében  erre  feljogosított  -  szervtől
      sem.  Ugyanakkor   a  bírói   hatalom  más  hatalmi  ágak  -
      alkotmányos  garanciákat   nélkülöző  -  szervezeti  jellegű
      beavatkozásaitól való  - alkotmányosan garantált - megvédése
      biztosítja a  Magyar  Köztársaság  polgárainak  a  "jogot  a
      joghoz".

                                  II.

           1.  A  bíróságokról  szóló  1972.évi  IV.törvénynek  (a
      továbbiakban:   Bsz)   az   1991.évi   LXVII.törvénnyel   (a
      továbbiakban  Bsz-módosítás)   történő  módosítása  előtt  -
      tekintettel az  Ádám Antal alkotmánybíró jelen ügyhöz fűzött
      különvéleményében kimutatott,  a  végrehajtó  hatalom  és  a
      bírói-ítélkezési  hatalom   közötti  potenciális   függőségi
      láncolatra -  a Bsz  nem  volt  képes  biztosítani  a  bírói
      függetlenség  érvényesülését.   Még  inkább   igaz  ez,   ha
      tekintettel  vagyunk   arra,  hogy  a  bírói  határozat  nem
      elszigetelten, nem  a bíró  személyére korlátozódva, hanem a
      bírósági szervezetbe  a személyi  és tárgyi feltételek által
      beágyazottan és  azok által  is meghatározottan alakul ki és
      születik meg. Az 53/1991. (X.31.) AB határozathoz Ádám Antal
      alkotmánybíróval közösen  írott különvéleményünket - amely a
      Bsz. 51.§ (2) bekezdése a) és b) pontját alkotmányellenesnek
      vélte  -   fenntartom.  Úgy  gondolom,  hogy  e  jogszabályi
      rendelkezések  alkotmányellenességét  a  jelen  határozathoz
      fűzött    különvéleményben     fentiekben     megfogalmazott
      alkotmányossági aggályok megerősítik.

           2. Azt  kell tehát  vizsgálni, hogy  a Bsz-módosítás  e
      tekintetben hozott-e  érdemi változást,  amely  az  1991-ben
      kifejtett  álláspont   felülvizsgálatát  tenné   indokolttá?
      Alkotmányossá vált-e garanciák beépítésével (a Bsz-módosítás
      elfogadásával) az  igazságügyminiszternek a bírói-ítélkezési
      hatalomba való szervezeti bekapcsolódása?

           2.1.  A   bírói  függetlenség  sérelme  nem  csupán  az
      Alkotmány 50.§  (3) bekezdésének  sérelme. Ez az alkotmányos
      elv  ugyan   csak  a   bírókra,  és   -  minthogy   a  bírói
      függetlenséget összességük:  a bírói  szervezet  hordozza  -
      magának  az   egész  bírói  szervezetnek  a  függetlenségére
      vonatkozó alkotmányos elv.

           Az Alkotmány  57.§ (1) bekezdése ugyanakkor mindenkinek
      alkotmányos alapjogaként  fogalmazza meg  ahhoz való  jogát,
      hogy  jogait   és  kötelességeit,   az  ellene  emelt  vádat
      független és pártatlan bíróság igazságos tárgyaláson bírálja
      el. Jóllehet helyes értelmezés mellett már az Alkotmány 50.§
      (3)  bekezdése   sem   korlátozható   a   bíró   személyének
      függetlenségére,  az   57.§  (1)  bekezdése  kifejezetten  a
      bíróság,  mint   intézmény  függetlenségéről   szól.  E  két
      alkotmánybeli rendelkezés  összevetése  alapján  úgy  tűnik,
      hogy indokolt  a bírói-ítélkezési  hatalmi ág függetlenségét
      tekinteni alkotmányos követelménynek.

           2.2.  A   Bsz  59/A.§   e  tekintetben  kulcsfontosságú
      rendelkezés,  hiszen   a  végrehajtó  hatalomnak  a  Bsz-ben
      intézményesített számos személyzeti-igazgatási jogosítványát
      (Bsz 51.§,  53.§ (2),  (3) és  (4) bekezdés, 56.§ (1) és (3)
      bekezdés, 59.§  (1)  bekezdés,  68.§  (1)  bekezdés)  többek
      között  ez  (is)  lenne  hivatott  alkotmányos  garanciákkal
      körülvenni. A Bsz. 1974-ből származó 51.§ (2) bekezdés a) és
      b)  pontja   ugyanis  a  bírói-ítélkezési  hatalomnak  olyan
      szervezeti  korlátozása,   amelyet  a   benne  foglalt  -  a
      kollektivista   társadalom-politikai   kísérlet   időszakára
      (1948-1989)   jellemző    -   puszta   retorika   (annak   -
      intézményesített garanciák  nélküli -  deklarálása, hogy  az
      igazságügyminiszter  a  bírói  függetlenség  sérelme  nélkül
      biztosítja a  bíróságok működéséhez  szükséges  személyi  és
      anyagi feltételeket  ) nem  tesz  alkotmányossá.  Ilyen  elv
      jogállamban - és az Alkotmány fentiekben kiemelt 50.§ (3) és
      57.§  (1)   bekezdéseinél  fogva   is  -  nem  lehet  puszta
      deklaráció.  Az  elv  csak  akkor  valósítható  meg,  ha  az
      igazságügyminiszter      igazgatási      hatáskörei      nem
      diszkrecionális jellegűek, hanem valamely intézményesített -
      alkotmányos  garanciaként   megjelenő  -   ellenőrzés  alatt
      állnak.

           2.3. A  Bsz  59/A.§-ában  az  1991-es  Bsz-módosítással
      intézményesített eljárás,  illetve az ennek lefolytatására a
      megyei  bírósági  elnökök  tekintetében  hivatott  összbírói
      értekezlet  érzékelhetően   ilyen   garanciát   szándékozott
      kialakítani.

           A bírósági  önkormányzat természetesen  nem az egyetlen
      olyan alkotmányos  garancia, amely a végrehajtó hatalomnak a
      bírósági szervezettel  kapcsolatos, annak  működtetése miatt
      elkerülhetetlen  jogosítványai  ellenőrzésére  elképzelhető.
      Minthogy azonban  a Bsz-módosítás  ezt intézményesítette, ez
      vonható alkotmányossági vizsgálat alá.

           2.4.   A    Bsz-módosítás   által   létrehozott   bírói
      önkormányzati testületek  csak akkor töltik be funkciójukat,
      ha  tevékenységük,  döntéshozatali  eljárásuk  megnyugtatóan
      rendezett. A jelenlegi helyzetben ez a rendezés hiányzik.

           A  Bsz-módosítás   a  bírósági   elnökök  kinevezésével
      kapcsolatos  testületi   közreműködés  eljárási   szabályait
      egyáltalán nem rendezi. A jogalkotó e szabályok megalkotását
      magára  a   testületre,  mint   önkormányzatra  azonban  nem
      ruházta. A  szabályozás hiányos  volta miatt  olyan joghézag
      keletkezett, amelynek  kitöltése  csak  újabb  jogalkotással
      lehetséges.  A   kitöltés  másik   útja:   a   jogértelmezés
      járhatatlan.  Ezt   a  bírósági   elnökök  kinevezése  körül
      kirobbant vita  - ennek  elemei maguk a viszonylag nagyszámú
      alkotmánybírósági  indítványok  -  jól  igazolják,  mivel  a
      szabályozás hiánya többféle értelmezést tesz lehetővé.

           Egy  testület   döntését  mindig  szótöbbséggel  hozza:
      személyi kérdésekben  ez azt  jelenti, hogy  az és csak az a
      pályázó élvezi  a testület  bizalmát -  minősül alkalmasnak,
      azaz  az  összbírói  értekezlet  által  javasoltnak  -,  aki
      szótöbbséget kapott.

           Először:  tisztázatlan   az,  hogy  hogyan  történik  a
      szavazás: nyíltan-e vagy titkosan ?

           Másodszor:  kérdéses,   hogy  hány   szavazata  van   a
      testületi  tagnak  (bírónak)?  E  tekintetben  két  variáció
      lehetséges:

           a) a  tagnak egy  szavazata van,  amikor csak  egyetlen
      pályázó szerezhet többséget, de itt is nyitva marad, hogy ez
      a többség  abszolút  vagy  relatív  legyen  (előbbi  esetben
      második szavazási fordulóra lenne szükség);

           b) minden  bírónak annyi  szavazata van, ahány pályázó;
      ez  esetben   a  testület   több  személyt   is   javasolhat
      kinevezésre, de  természetesen csak  azokat, akik  többséget
      szereztek, ezért  itt is tisztázandó a "többség" minősítése,
      a második  forduló  esetleges  szükségessége,  a  javasoltak
      sorrendje stb.

           3. A  Bsz-módosítás  által  elgondolt  intézmény  -  az
      önkormányzati  testület   -  elvileg   alkalmas  lehetne   a
      végrehajtó hatalomnak  a bírói  hatalmi ágba való szervezeti
      bekapcsolódása  alkotmányos   garanciáinak   megteremtésére.
      Minthogy azonban  a szabályozás olymértékben hiányos, hogy e
      hiányok, joghézagok  miatt a  testület  önkormányzatnak  nem
      tekinthető,  alkalmatlan   arra,  hogy  -  mint  alkotmányos
      garancia -  alkotmányossági vizsgálat tárgyát képezze. Ez az
      önkormányzatnak   szánt   intézmény   ezért   a   végrehajtó
      hatalomnak a  bírói-ítélkezési hatalom  szervezetébe  a  Bsz
      51.§  (2)   bekezdés  a)   és  b)   pontja  alapján  történő
      bekapcsolódása  alkotmányellenességén   nem  változtat:  nem
      képes biztosítani ennek megfelelően az Alkotmány 50.§ (3) és
      57.§ (1) bekezdéseiben foglalt alkotmányossági követelmények
      megvalósulását sem.

           A  kérdés   tehát  nem  úgy  merül  fel,  hogy  a  Bsz-
      módosításba foglalt 59/A.§ hiányossága, homályossága folytán
      a jogbiztonság  sérelme okán  alkotmányellenes-e, hanem úgy,
      hogy nem  tekinthető a Bsz olyan alkotmányossági vizsgálatra
      alkalmas intézményének, amely a Bsz 51.§ (2) bekezdése a) és
      b) pontjainak alkotmányellenességén esetleg változtatna.

           4. Megoldást  nyújthat az a módszer, hogy megkíséreljük
      a Bsz  értelmezése révén  megtalálni - a lehetséges többféle
      közül -  a törvény  alkotmányos értelmét.  Elképzelhető  az,
      hogy ha  a törvénynek, pontosabban a kérdéses rendelkezésnek
      van  alkotmányos   értelme,  az   alkotmányellenesség  címén
      történő megsemmisítés elkerülhető. Ez az út több szempontból
      aggályosnak látszik.

           4.1.  Törvény   és  más   jogszabály  értelmezésére  az
      Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre.

           Ezért mutatott  rá az  Alkotmánybíróság -  hatáskörének
      alkotmányos  korlátait   felismerve   -   arra,   hogy   "Az
      Alkotmánybíróságról szóló 1989.évi XXXII.törvény .... 1.§ g)
      pontja értelmében  az Alkotmánybíróságnak  csak az Alkotmány
      rendelkezései tekintetében van értelmezési hatásköre. Önálló
      törvényértelmezési    hatáskör     hiányában    tehát     az
      alkotmányossági  vizsgálat   nem  irányulhat   önmagában   a
      normaszöveg lehetséges  különböző értelmének  és tartalmának
      megállapítására,  hanem   azt  az  Alkotmánybíróság  csak  a
      hatáskörébe  tartozó   kérdés  vizsgálatával  összefüggésben
      végezheti el" (57/1991.(XI.8.) AB határozat).

           4.2.  A   hatáskör  hiányában   történő  eljáráson  nem
      változtat az sem, hogy arra utólagos normakontroll keretében
      - pontosabban  alkalmával, de kereteit túllépve - kerül sor.
      Ha egy  jogszabálynak többféle - így akár alkotmányellenes -
      értelmezési lehetősége  (is) van, azt az Alkotmánybíróság az
      Alkotmányból  és   az  Alkotmánybíróságról   szóló  1989.évi
      XXXII.törvényből (a  továbbiakban:  Abtv)  fakadóan  köteles
      megsemmisíteni.

           Mindaddig ugyanis,  amíg az  Alkotmánybíróságnak önálló
      jogszabályértelmezési hatásköre  nincs, az  alábbiakra  kell
      figyelemmel lenni.

           Nem  elegendő  -  véleményem  szerint  -  az,  hogy  az
      alapjogokra vonatkozó jogszabálynak legalább egy alkotmányos
      értelmezési lehetősége  legyen. Először:  a jogszabálynak  -
      jóhiszemű értelmezés  mellett -  csupán egyetlen értelmezése
      lehet. Ha  többféle értelmezési lehetőség van, akkor az - ha
      alapjogokról van  szó  -  a  jogbiztonság  sérelme  okán  az
      Alkotmánybíróság állandó  gyakorlata szerint  önmagában véve
      alkotmányellenes.

           Másodszor:   a   jogszabály-értelmezésnek   alkotmányos
      értelmezéshez  kell   vezetnie;  a   jogszabály  alkotmányos
      értelmének  nem   csupán  az   egyik   lehetőségnek,   hanem
      bizonyosságnak, garantáltnak kell lennie - ettől alkotmányos
      a jogszabály.

           Harmadszor:  a  többféleképpen  értelmezhető,  tehát  a
      jogbiztonság  sérelme   okán  -   adott  esetben   (alapjogi
      jogsérelem esetén) - alkotmányellenes, ezért megsemmisítendő
      jogszabály alkotmányos értelmének az Alkotmánybíróság általi
      megállapítása  megkerüli   -  és   ezáltal  fellazítja  -  a
      jogszabály megsemmisítésének kötelezettségét.

           Negyedszer:   az    alkotmányellenes   jogszabály   eme
      "kímélete" - burkolt hatályban tartása - nem vezet akkor sem
      az    alkotmányellenesség     kiküszöböléséhez,    ha     az
      Alkotmánybíróság határozatai  egyébként -  az Abtv  27.§ (2)
      bekezdése alapján  - mindenkire  kötelezőek.  Az  Abtv  ezen
      rendelkezésének  hatáskör   híján  hozott  határozat  esetén
      ugyanis nincsen relevanciája.

           4.3. Mindezeken  túlmenően további  aggályokat kelt  az
      alkotmányellenességnek     jogszabályértelmezéssel      való
      megszüntetése.

           a) Az  Alkotmánybíróság ezzel  ugyanis  kiterjeszti  az
      Abtv  szerint   az   Alkotmányra   korlátozott   értelmezési
      hatáskörét a  jogrendszer egészére.  Véleményem  szerint  az
      Alkotmánybíróság  nem   vállalhat  szerepet   -  mintegy   a
      jogalkalmazás  legfőbb   őreként  -   a  teljes  jogrendszer
      autentikus értelmezésében.  Ilyen funkció  sem az  Abtv-ből,
      sem  az   Alkotmányból  nem  vezethető  le,  tekintettel  az
      Alkotmány által  a bíróságok  számára biztosított, az egyedi
      jogviták   mikénti    eldöntésére    vonatkozó    ítélkezési
      monopóliumra  (45.§   (1)  bekezdés).  Ilyen  hatásköre  más
      alkotmánybíróságnak  van,   azonban   a   magyar   Alkotmány
      rendszere, különösen  a bíróságokra  vonatkozó,  valamint  a
      bírósági   szervezet    és   az   Alkotmánybíróság   közötti
      hatáskörmegosztást megfogalmazó  Abtv a  hatalmi ágak  olyan
      megosztását  és   együttműködését   kodifikálja,   amely   a
      jogszabályértelmezésből   az   Alkotmánybíróságot   jelenleg
      kizárja. Ilyen  hatáskör  gyakorlása  a  Legfelsőbb  Bíróság
      vonatkozó  hatáskörének  megkettőzését  jelentené,  amely  -
      normatív    alap     híján    -    jogértelmezési-ítélkezési
      (jogalkalmazási) konfliktusok árnyékát vetíti előre.

           b)   A    jogszabályértelmezési   hatáskör   gyakorlása
      ugyanakkor  egy   további   következménnyel   is   jár.   Az
      Alkotmánybíróság   ezzel    az   utólagos   normakontrollhoz
      kapcsolódóan     felvállalja     egyedi     jogalkalmazásban
      megnyilvánuló aktusok  alkotmányossági felülbírálatát is, és
      ezzel még  a bírói  hatalmi ág által gyakorolt jogalkalmazás
      felülbírálatán    is     túlterjeszkedik.    Kiterjed     az
      alkotmányértelmezés   kapcsán    egyedi   hatáskör-gyakorlás
      alkotmányossá vagy  alkotmányellenessé minősítésére az egész
      végrehajtó hatalom tekintetében (amint ezt burkoltan a jelen
      határozat a  felvállalt és  követett megoldási  koncepcióból
      kényszerítően  következően   tartalmazza  is),  sőt  bármely
      szervre  (például   az  önkormányzatokra   is),   amennyiben
      jogszabály alapján jár el.

           Mindezek  alapján  arra  lehet  következtetni,  hogy  a
      többféleképpen    értelmezhető     jogszabály    alkotmányos
      értelmének  -  megsemmisítés  helyetti  -  megállapítása  az
      Alkotmánybíróság  hatáskörének   olymértékű   kiterjesztését
      jelenti, amely  - megfelelő  jogszabályi  korlátok  híján  -
      reálissá  teszi  az  "alkotmánybírósági  kormányzás"-nak  az
      Alkotmánybíróság   által   korábban   elutasított-elhárított
      veszélyét (31/1990.(XII.l8.) AB határozat).

                                  III.

           1.   Összefoglalva    megállapítható,   hogy    a   Bsz
      módosításában intézményesített  bírói önkormányzatnak  szánt
      testület nem  változtatott a  bírói függetlenség alkotmányos
      elvének (50.§  (3) bekezdés)  és a  független bíróság általi
      elbíráláshoz való  alkotmányos jognak  (57.§ (1) bekezdés) a
      sérelmén.  A   Bsz  59/A.§-a   alkotmányellenessége   -   az
      alkotmányossági vizsgálatra alkalmatlan voltánál fogva - nem
      merül fel.  Változatlanul fennáll ugyanakkor a Bsz. 51.§ (2)
      bekezdése a)  és b) pontjának az Alkotmány említett 50.§ (3)
      és    57.§     (1)    bekezdéseibe     ütközésből     fakadó
      alkotmányellenessége.

           2. A  Bsz.  51.§  (2)  bekezdés  a)  és  b)  pontjaiban
      megtestesített igazságügyminiszteri  jogosítvány  ugyanis  a
      végrehajtó és  a bírói-ítélkezési  hatalmi ág  közötti olyan
      szervezeti összekapcsolódást intézményesít, amelyre a bírói-
      ítélkezési hatalmi  ág korlátozásához  (lévén annak egyetlen
      tartalmi  korlátja  a  jogszabályoknak  való  alárendeltség)
      nincsen  szükség.   Szervezeti  kapcsolatra   a   megosztott
      államhatalom  szervei  között,  a  hatalmi  ágak  között  az
      egységes    államszervezet    működőképessége    biztosítása
      érdekében van  szükség. Egyébként azonban a bírói-ítélkezési
      funkció   a   végrehajtó   hatalom   legkisebb   érintésétől
      óhatatlanul   megromlik.   Ugyanakkor   a   működőképességet
      biztosító  kapcsolat   kodifikálására  is   csak   megfelelő
      alkotmányos garanciák mellett van lehetőség. Ilyeneket a Bsz
      nem tartalmaz.

           3. A  Bsz szabályozási koncepciójában a végrehajtó és a
      bírói-ítélkezési  hatalom   alkotmányos   garanciák   nélkül
      kapcsolódik  össze.   Az  alkotmányellenes  összekapcsolódás
      azzal a  következménnyel  jár,  hogy  a  végrehajtó  hatalom
      annyiban,  amennyiben   egyedi  jogalkalmazást  gyakorol,  e
      tekintetben kikerül  a bírói-ítélkezési  hatalom ellenőrzése
      alól. Ez viszont további alkotmányellenességet eredményez.

           Lehetetlenné válik ugyanis azon alkotmányos követelmény
      megvalósítása,  amely   -  a   jogállamiság  egyik  alapvető
      garanciájaként -  előírja azt,  hogy a bíróság ellenőrizze a
      közigazgatási határozatok törvényességét (Alkotmány 50.§ (2)
      bekezdés).

           Az Alkotmány  eme  rendelkezése  első  ránézésre  ugyan
      egyszerűen alapjog, azonban a valóságban ennél jóval több: a
      végrehajtó   hatalom    és   a    bírói-ítélkezési   hatalom
      elválasztásának alkotmányos  garanciája. Garancia  annyiban,
      amennyiben megakadályozza, hogy a végrehajtó hatalom átvegye
      - mégpedig  végső fórumként,  a jogalkalmazás  során  egyedi
      jogvitákat   végleg    eldöntve,   továbbá    jogokról    és
      kötelezettségekről végérvényesen döntve - a bírói ítélkezési
      hatalmi ág  egyedi  jogviták  eldöntésében  intézményesített
      ítélkezési monopóliumának egy részét.

           4.  Az   Alkotmány  által  teremtett  hatalommegosztási
      rendszer szempontjából ez aggályos.

           Az  Alkotmány   dinamikus   egyensúlyt   teremtett   az
      államszervezetben a hatalmi ágak megosztása révén.

           A  hatalommegosztásnak   a  magyar  Alkotmány  szerinti
      rendszere az  egyénnek az  egységes államhatalom túlsúlyától
      való megvédésén  túlmenően a hangsúlyt a hatalomkoncentráció
      megakadályozására helyezi.  Ennek  eszköze  a  hatalmi  ágak
      megosztása és  dinamikus újraegyesítése.  A hatalommegosztás
      során az  egységes államhatalmat - az egyén védelmén kívül -
      a funkciók  megfelelő  ellátásának  érdekében  is  meg  kell
      osztani. E  megosztott  funkciókhoz  rendelt  hatáskörök  és
      szervezetek egymással  azért hozandók dinamikus kapcsolatba,
      hogy a megosztott államszervezet ismét működőképessé váljék.
      Az   Alkotmány    az   államhatalmat    éppen    ezen    elv
      érvényrejuttatása  érdekében   (is)  határozott  kontúrokkal
      körülírt, egyben hatásköri korlátokkal körülhatárolt szervek
      konstituálásával hozza  létre. E  szervek jogosítványai  - a
      világosan definiált  funkciójukból  következően  -  elegendő
      alkotmányos  biztosítékot   nyújtanak   arra   nézve,   hogy
      alkotmányos hatásköröket - az Alkotmány általi odarendelésre
      fittyet hányva  - az  egyik hatalmi  ág a másiktól ne vonjon
      el.

           5.  Ha  az  alkotmányos  hatalommegosztás  garanciái  a
      törvényekkel és  más  jogszabályokkal  történő  megvalósítás
      során ténylegesen  nem jönnek létre, vagy csak a deklarációk
      szintjén  léteznek,  de  megsértésük  következmények  nélkül
      marad, megbomlik  a hatalommegosztásnak  az Alkotmány  által
      konkrétan kodifikált dinamikus egyensúlya.

           Ha  alkotmányos  garanciák  a  hatalomeltolódásnak  nem
      állják útját, vagy azok a törvény egyértelmű rendelkezésének
      hiánya folytán kijátszhatók, hatalomeltolódás következhet be
      az egyes hatalmi ágak között, de - ami különösen veszélyes -
      a  végrehajtó  és  a  bírói-ítélkezési  hatalom  között  is.
      Formálissá  válhat   így  például   az  Alkotmány  57.§  (5)
      bekezdésébe    foglalt,     különösen    a     közigazgatási
      határozatokkal szembeni jogorvoslathoz való jog is.

           A  hatalomeltolódás   a  hatalom   nemkívánatos  és  az
      Alkotmány  által  mindenkire  nézve  kötelezően  konstituált
      hatalommegosztási rendjéhez  képest, azzal ellentétbe kerülő
      koncentrálásához  vezethet.  Ez  viszont  már  a  megosztott
      államhatalom  (hatáskörökből  adódó)  dinamikus  egyensúlyát
      bontja meg,  ezen keresztül  végeredményben a  hatalmi  ágak
      együttműködéséből    kialakuló    egységes    államszervezet
      alkotmányos  alapjait  torzíthatja  el.  Az  ilyen  torzulás
      megakadályozására csakis  az Alkotmány  50.§ (2),  50.§ (3),
      57.§  (1)   és  (5)   bekezdéseinek  megfelelő   alkotmányos
      garanciák kiépítése és következetes betartatása képes.

      Budapest, 1993. június 8.
                                                    Dr. Vörös Imre
                                                     alkotmánybíró
       .
       English:
       English:
       .
       Petition filed:
       .
       Subject of the case:
       .
       The appointment of judges
       Number of the Decision:
       .
       38/1993. (VI. 11.)
       Date of the decision:
       .
       06/08/1993
       Summary:
       Under Hungarian law, the Minister of Justice has several powers in appointing the presidents of the courts at different levels. The amendment to the Judiciary Act in 1991 introduced new self-governing institutions (judicial councils), but did not abrogate the Minister's powers. Therefore claimants challenged the constitutionality of the Act. The Constitutional Court upheld the validity of the law, but defined the constitutional requirements of the appointments. The appointment of judges by another branch (e.g. the executive) must be counterbalanced by the judiciary or by another branch. In the case of participation by the judiciary, their opinion should substantially determine the appointment.
       .
       CODICES summary:
       http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1993-2-011
       .