Hungarian
Ügyszám:
.
115/B/1991
Előadó alkotmánybíró: Vörös Imre Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 59/1991. (XI. 19.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1991/293
.
A döntés kelte: Budapest, 11/11/1991
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálata tárgyában meghozta az alábbi

                        határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság   megállapítja,  hogy   a  gazdasági
  társaságokról  szóló  1988. évi  VI. törvény  255. §  (2)
  bekezdése,  269. §   (3)  bekezdése,  és  a  303. §   (2)
  bekezdéséből  a   "...de  őket   is  megelőzi  az  állami
  költségvetése     szervek,      illetve     pénzintézetek
  részvényjegyzési jogosultsága" szövegrészbeni rendelkezés
  alkotmányellenes, ezért azokat megsemmisíti.

  Az  Alkotmánybíróság  elrendeli  határozatának  a  Magyar
  Közlönyben   való   közzétételét.      A   megsemmisített
  jogszabályi  rendelkezések   a  határozat  közzétételének
  napján vesztik  hatályukat.  Ennek eredményeként a 303. §
  (2)   bekezdés   hatályos  szövege   a   következő :   Az
  elővásárlási jogot  biztosító  kötvények  tulajdonosai  e
  jogukat a részvényeseket megelőzve gyakorolhatják.
                           Indokolás

                              I.

   A gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény ( a
   továbbiakban:  Gt. )  részvénytársasági  fejezete  néhány
   ponton bizonyos  előjogokat biztosít az államnak, illetve
   az állam  képviseletében eljáró  költségvetési szerveknek
   és  pénzintézeteknek   ( igy  pl.    Gt.    255. §   (2)
   bekezdésében, 269. §   (3)   bekezdésében,  és  a  303. §
   (2)  bekezdésében ).

                              1/

   Nyilvános   részvényjegyzés    esetén    fennáll    annak
   lehetősége, hogy  több részvényt jegyeznek, mint amennyit
   a  részvénytársaság   az   alapítási   tervezet   szerint
   kibocsát.   Ebben az esetben túljegyzés jön létre.  A Gt.
   a túljegyzésre vonatkozóan csak egy főszabályt tartalmaz:
   a túljegyzést  az alapitók  visszautasíthatják; ha ez nem
   történik meg,  az alakuló  közgyülés  dönt  a  túljegyzés
   visszautasításáról   vagy    elfogadásáról    és    ezzel
   egyidejűleg az alaptőke emeléséről.

   Ez alól a szabály alól jelent kivételt a Gt. 255. §  (2)
   bekezdése, amely  szerint az  állami költségvetési  szerv
   vagy   pénzintézet    által   eszközölt   részvényjegyzés
   túljegyzés esetén sem utasítható vissza.

                              2/

   A  részvényhez   fűződő  szavazati   jog  az   elsőbbségi
   részvények   kivételével    a   részvények   névértékéhez
   igazodik, ezen  a helyzeten  az alapszabály csak "lefelé"
   változtathat:  a   részvénytársaság   a   szavazati   jog
   gyakorlását,   vagy    a   részvények   által   képviselt
   legmagasabb  szavazatszám,   vagy   a   szavazati   arány
   megállapításával korlátozhatja.

   Ez alól  a szabály  alól jelent  kivételt a  Gt.   269. §
   (3)  bekezdése,  amely  az  állami  költségvetési  szerv,
   vagy pénzintézet  javára ( fakultativen ) lehetővé teszi,
   hogy a  részvényeikben megtestesülő  tulajdoni  hányadnál
   magasabb  szavazatszámmal   vagy  szavazataránnyal   ( az
   alaptőke   legalább    egyharmadát   kitevő    részvények
   birtokában 51 %-kal ) rendelkezzen.

                             3/

   Alaptőke-emelésnél  a   részvényjegyzésre  a   Gt.   több
   szabályt is  tartalmaz.  Az alapszabály lehetővé teheti a
   részvényesek  számára   elővásárlási   jog   biztosítását
   alaptőke-emeléskor; a  részvénytársaságnak lehetősége van
   elővásárlási  jogot   biztosító  kötvény   kibocsátására,
   amelynek    tulajdonosai     az    alaptőkeemeléskor    a
   részvényeseket    megelőzve    jogosultak    elővásárlási
   részvényt jegyezni.

   A  Gt.   303. §   (2)    bekezdése  értelmében   mind  az
   elővásárlási  joggal  rendelkező  kötvényeseket,  mind  a
   részvényeseket megelőzi  az állami költségvetési szervek,
   illetve a pénzintézetek részvényjegyzési jogosultsága.

                              II.

   Az indítványozó  a fenti rendelkezések közül a Gt. 255. §
   (2)   bekezdésének  és  303. §   (2)   bekezdés   második
   fordulatának alkotmányossági felülvizsgálatát kérte.

   Álláspontja  szerint   ezek  a  rendelkezések  sértik  az
   Alkotmány 9. §-ában  irt, a tulajdonformák egyenlősége és
   a versenysemlegesség elvét.

   Tárgyi   összefüggés    miatt   az   Alkotmánybíróság   a
   vizsgálatot  kiterjesztette   a   Gt.      269. §    (3)
   bekezdésére is.

                             III.

   Az Alkotmány  9. §-a rögzíti, hogy Magyarország gazdasága
   olyan  piacgazdaság,   amelyben  a   köztulajdon   és   a
   magántulajdon egyenjogú  és egyenlő  védelemben részesül.
   A Magyar  Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás
   jogát és a gazdasági verseny szabadságát.

   Ezekből   a    rendelkezésekből   következik,    hogy   a
   piacgazdaság  plurálisan   tagolt  tulajdoni   szerkezetű
   gazdaság,    amely     a     különböző     tulajdonformák
   egyenrangúságának,  valamint  a  vállalkozás  és  verseny
   szabadságának   alkotmányosan   elismert   elve   alapján
   működik.      A   piacgazdaság   körülményei   között   a
   versenyszférában   következetesen   el   kell   határolni
   egymástól az  állam közhatalmi  és tulajdonosi minőségét,
   illetve az  állami ( államigazgatási )  és a vállalkozói-
   gazdálkodási szférát.

   Mindezek figyelembevételével tehát az Alkotmánybíróságnak
   jelen  ügyben  abban  a  kérdésben kell állást foglalnia,
   hogy

   1/ alkotmányos  szempontból indokolt-e  a piacgazgazdaság
   alapjaként jelentkező  tulajdonhoz való  jog tárgykörében
   a    Gt.    vizsgált    rendelkezéseivel    megvalósított
   különbségtétel; és

   2/ez a különbségtétel teremt-e a vállalkozás és gazdasági
   verseny szabadságának alkotmányos elvét sértő helyzetet.

                              IV.

   A  költségvetési  szervek  és  a  pénzintézetek  vizsgált
   preferálása   rögzítésének    a   Gt.      megalkotásakor
   meghatározott  jogpolitikai   célja  az   volt,  hogy   a
   privatizáció  elé   néző  nemzetgazdaságban  a  magántőke
   térnyerését, a  valóságos privatizációt az akkori hatalom
   ellenőrzése   alatt   tarthassa,   az   állam   megfelelő
   befolyását ( uralmi helyzetét ) biztosítsa.

   A  Gt.   megalkotásakor  ( 1988. )   ezek   a   szabályok
   megfeleltek az akkori Alkotmány rendelkezéseinek.

   Az Alkotmány  módosítása  és  a  döntően  magántulajdonon
   alapuló  piacgazdaság  kialakítását  célzó  rendelkezések
   ( Alkotmány 9. §   (1)  és   (2)  bekezdése,  13.  §  (1)
   bekezdése ) a  Gt. felülvizsgálni  kért rendelkezéseit is
   más összefüggésbe helyezik.

   A piacgazdaság  alapja a  gazdaságilag hatékonyan  működő
   köztulajdon mellett  az egyre  növekvő szerepet  betöltő,
   döntően,  vagy  teljes  egészében  magántulajdonban  lévő
   gazdasági  társaságok   tulajdona.     A  társasági   jog
   alapvetően     szektorsemleges,      ezért      gazdasági
   alkotmányossági   szempontból    nem    indokolt    olyan
   különbségtétel alkalmazása, amely az állam társasági jogi
   poziciójának erősítését,  az egyik legfontosabb társasági
   formában  ( a   részvénytársaságban )  az   állam  uralmi
   helyzetének törvényi biztosítását teszi lehetővé.

   Ebben a körben az államot a gazdaság egyik szereplőjeként
   és nem  a közhatalmi funkciót gyakorló szervezetként kell
   értékelni, és  egyúttal el kell különíteni az állam, mint
   a  gazdálkodás   alanya   jogait   és   kötelességeit   a
   gazdálkodás   állami   befolyásának   eszközeit   jelentő
   ( közhatalmi ) jogosítványoktól.

   Ennek  megfelelően   -  az  Alkotmánybíróság  álláspontja
   szerint -  meg kell  szüntetni  az  állami  tulajdonforma
   privilegizált  helyzetét   :  jelen   esetben  az  állami
   költségvetési  szervek,   illetve  ( a   szintén   állami
   vagyonkezelői feladatokat  ellátó ) pénzintézetek részére
   a  Gt.  255. §   (2)   bekezdésében  és  a  303. §   (2)
   bekezdésében biztosított  előnyöket.   Ez  az  intézkedés
   egyébként  azért   is  indokolt,   mert  a  pénzintézetek
   fokozódó    privatizációja     következtében    ma    már
   magántulajdonban  is   van   pénzintézet,   így   a   más
   magántulajdonos-részvényes   hátrányára    az   Alkotmány
   70/A. §-ába ütköző  tiltott diszkriminációhoz is vezet az
   ilyen előnyök biztositása.

   Az  Alkotmánybíróság  rámutat  arra,  hogy  a  külföldiek
   magyarországi befektetéseiről  szóló 1988.  évi  XXIV.tv.
   13. §    (1) bekezdése   külföldi   részvétellel   működő
   gazdasági  társaság   esetén  egyébként  is  áttöri  -  a
   külföldi  beruházások   ösztönzésének   gazdaságpolitikai
   céljától  vezettetve  -  a  Gt.  255. §   (2)   bekezdése
   rendelkezését, kimondva,  hogy külföldi részvétele esetén
   az állami  költségvetési szerv,  vagy  pénzintézet  által
   eszközölt túljegyzés  visszautasítható.    A  Gt.  255. §
   (2)    bekezdése    tehát   nem   csupán   a    gazdasági
   tevékenységet kifejtők és a gazdasági élet szereplőjeként
   fellépő állam,  hanem a külföldi részvétellel működő és a
   kizárólag belföldiek  által alapított és működő gazdasági
   társaságok  között   is  alkotmányos  indokot  nélkülöző,
   tiltott megkülönböztetést  alkalmaz, ezért  az  Alkotmány
   70/A §-ába ütközik.

   Mindezekre figyelemmel az Alkotmánybíróság - az 1989. évi
   XXXII. törvény  ( a továbbiakban: Ab tv. ) 1. § b/ pontja
   alapján, a  30. §  (1)   bekezdés, valamint a 25. §  (2)
   bekezdés rendelkezései  figyelembevételével  lefolytatott
   eljárásban  -  az  Ab  tv.  40. §-ának  alkalmazásával  a
   rendelkező rész szerint határozott.

   A határozat közzétételére vonatkozó rendelkezés alapja az
   Ab tv. 41. §-a.
          Dr. Ádám Antal            Dr. Herczegh Géza
          alkotmánybíró               alkotmánybíró
                         az Alkotmánybíróság helyettes elnöke

          Dr. Kilényi Géza           Dr. Lábady Tamás
           alkotmánybíró               alkotmánybíró

          Dr. Schmidt Péter           Dr. Szabó András
            alkotmánybíró               alkotmánybíró

         Dr. Tersztyánszky Ödön     Dr. Zlinszky János
            alkotmánybíró              alkotmánybíró

                         Dr. Vörös Imre
                      előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    59/1991. (XI. 19.)
    Date of the decision:
    .
    11/11/1991
    .
    .