Hungarian
Ügyszám:
.
420/H/2006
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 21/2011. (III. 30.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2011/649
.
A döntés kelte: Budapest, 03/28/2011
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő
                           határozatot:

  1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy  Csömör  Nagyközség
  Önkormányzat  Képviselő-testületének  Csömör  Nagyközség  Helyi
  Építési   Szabályzatáról  szóló  12/2002.   (IX.   19.)   számú
  önkormányzati   rendelete   53.   §   B)   pont   1)   alpontja
  alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.
  A  megsemmisített  rendelkezés e  határozat  Magyar  Közlönyben
  történő közzétételét követő napon veszti hatályát.
  2. Az Alkotmánybíróság Csömör Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
  testületének  Csömör  Nagyközség Helyi  Építési  Szabályzatáról
  szóló  12/2002. (IX. 19.) számú önkormányzati rendelete  34.  §
  (4)   bekezdése   alkotmányellenességének  megállapítására   és
  megsemmisítésére irányuló indítvány elutasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás
                                  
                                 I.

   A  Pest  Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője (a továbbiakban:
   hivatalvezető)  –  miután  a  képviselő-testület  törvényességi
   észrevételének  nem  adott  helyt – a  helyi  önkormányzatokról
   szóló  1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 99. §  (2)
   bekezdés    b)    pontja    alapján,   az   Alkotmánybíróságnál
   kezdeményezte   Csömör   Nagyközség   Önkormányzat   Képviselő-
   testülete  által Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról
   alkotott,  és  többször  módosított 12/2002.  (IX.  19.)  számú
   önkormányzati  rendelet  (a  továbbiakban:  Ör.)  32.   §   (4)
   bekezdése, valamint 55/B. § (1) bekezdése [helyesen: 55.  §  B)
   pont  1)  alpontja]  törvényellenességének  megállapítását,  és
   megsemmisítését. A hivatalvezető álláspontja szerint az Ör. 32.
   §   (4)   bekezdése  a  levegő  védelmével  kapcsolatos   egyes
   szabályokról  szóló  21/2001.  (II.  14.)  Korm.  rendelet   (a
   továbbiakban: Kr1.), az 55/B. § (1) bekezdése pedig a  12/1983.
   (V.  12.)  MT  rendelet  (a  továbbiakban:  MTr.),  a  zaj-  és
   rezgésterhelési  határértékek  megállapításáról  szóló  8/2002.
   (III. 12.) KöM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: R1.) és a
   zaj-  és  rendbírságról szóló 2/1983. (V. 25.) OKTH rendelkezés
   (a    továbbiakban:   OKTHr.)   előírásaival   ellentétes.    A
   hivatalvezető úgy véli, hogy a képviselő-testületnek  hiányzott
   a  jogalkotási  hatásköre az Ör. általa támadott  rendelkezései
   megalkotására,  ez pedig az Alkotmány 44/A. § (2)  bekezdésének
   sérelmével  jár.  Az  Ör.  32. § (4) bekezdése  szerint  az  M0
   gyorsforgalmi    út    tengelyétől   számítva    100    méteres
   védőtávolságot kell tartani, az 55. § B) pont 1) alpontja pedig
   meghatározza  a település területén a megengedett  zajterhelési
   határértéket  (nappal: 60 dB, éjjel: 50  dB).  A  hivatalvezető
   szerint  a  Kr1.  a környezetvédelmi hatósághoz  telepítette  a
   védőtávolság megállapításának jogát, az R1. pedig kógens  módon
   határozza  meg a zajterhelési határétékeket, így  a  képviselő-
   testület  olyan területeken alkotott jogot, ahol arra nem  lett
   volna lehetősége.
   Az  indítvány benyújtását követően az Ör.-t több alkalommal  is
   módosította a képviselő-testület – ennek eredményeképp a 32.  §
   (4)  bekezdés számozása 34. § (4) bekezdésre, az 55. § B)  pont
   1) alpont számozása pedig 53. § B) pont 1) alpontra módosult –,
   ám a támadott normaszöveg tartalma változatlan maradt.
   A  hivatalvezető által felhívott magasabb szintű jogszabályokat
   hatályon kívül helyezték, azonban az őket felváltó jogszabályok
   –,  így  a  levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.)  Korm.
   rendelet (a továbbiakban: Kr2.), valamint a környezeti zaj-  és
   rezgésterhelési  határértékek megállapításáról  szóló  27/2008.
   (XII.  3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban:  R2.)  –
   lényegében azonos tartalommal bírnak.
   Az  Alkotmánybíróság  „a  támadott  jogszabály  hatályon  kívül
   helyezése  esetén az indítványban megjelölt, de hatályon  kívül
   helyezett   jogszabály  helyett  az  annak  helyébe   lépő   új
   jogszabály  alkotmányellenességét  vizsgálja  meg,  ha  az   új
   jogszabály   is   tartalmazza  a   korábbi   jogszabálynak   az
   indítványozó  által  támadott rendelkezését”.  (137/B/1991.  AB
   határozat,  ABH 1992, 456, 457.; 822/B/1998. AB határozat,  ABH
   2002, 861, 862.) Ezért az indítvány alapján az Alkotmánybíróság
   –  tekintettel  arra,  hogy  az Ör.  –  a  többszöri  módosítás
   ellenére  is  – lényegében változatlan szöveggel tartalmazza  a
   hivatalvezető    által    támadott   rendelkezéseket    –    az
   alkotmányossági  vizsgálatot  a  hatályos  Ör.  rendelkezéseire
   tekintettel folytatta le.
                                  
                                 II.

   1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezése:
   „44/A.  §  (2)  A  helyi  képviselő-testület  a  feladatkörében
   rendeletet   alkothat,   amely   nem   lehet   ellentétes   más
   jogszabállyal.”

   2.  A  helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  (a
   továbbiakban: Ötv.) indítvánnyal érintett rendelkezése:
   „16.   §   (1)  A  képviselő-testület  a  törvény   által   nem
   szabályozott  helyi  társadalmi viszonyok rendezésére,  továbbá
   törvény    felhatalmazása   alapján,    annak    végrehajtására
   önkormányzati rendeletet alkot.”

   3.  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
   évi  LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) vizsgálatba bevont
   rendelkezései:
   „13.  §  (1) Az építés helyi rendjének biztosítása érdekében  a
   települési    önkormányzatnak    az    országos    szabályoknak
   megfelelően,  illetve  az  azokban megengedett  eltérésekkel  a
   település   közigazgatási   területének   felhasználásával   és
   beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji  és  épített
   értékeinek  védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő  sajátos
   helyi   követelményeket,  jogokat  és  kötelezettségeket  helyi
   ipítési szabályzatban kell megállapítania.
   (2) A helyi építési szabályzatnak tartalmaznia kell legalább:
   […]
   f) a védett és a védő területekkel, […]
   érintett   területek   lehatárolását,   valamint   az   azokkal
   kapcsolatos előírásokat.”

   4.  A  környezet védelmének általános szabályairól szóló  1995.
   évi  LIII.  törvény  (a továbbiakban: Kt.)  vizsgálatba  bevont
   rendelkezései:
   „25.  §  (1) A települések területén a környezet terhelhetősége
   és  a  településrészek rendeltetése alapján a rendezési tervben
   övezeteket kell meghatározni.
   (2)  Az  egyes  övezetekben folytatható tevékenységek  a  külön
   jogszabályban a környezetterhelés jellege alapján meghatározott
   védőtávolság,   védőterület  megléte  és  a   védelmi   előírás
   megtartása esetén engedélyezhetők.
   (3) A kijelölt védőterületen vagy védőtávolságon belül az adott
   övezet  rendeltetésével  össze nem  férő  tevékenység  –  külön
   védelmi intézkedés nélkül – nem folytatható.”
   „26. § A település területén zöldterületeket, védőerdőket külön
   jogszabály szerint kell kialakítani és fenntartani.”
   „46.  §  (1)  A  települési önkormányzat  a  környezet  védelme
   érdekében (...)
   c)   a  környezetvédelmi  feladatok  megoldására  önkormányzati
   rendeletet bocsát ki, illetőleg határozatot hoz; (...).”
   „48.  §  (1)  A  települési  önkormányzat  képviselő-testülete,
   illetőleg  a fővárosi önkormányzat esetén a fővárosi  közgyűlés
   önkormányzati  rendeletben – törvényben vagy kormányrendeletben
   meghatározott módon és mértékben – illetékességi  területére  a
   más  jogszabályokban  előírtaknál kizárólag  nagyobb  mértékben
   korlátozó környezetvédelmi előírásokat határozhat meg.”
   „89.   §   (1)  A  kibocsátási  és  igénybevételi  határértékek
   megállapításánál    a   szennyezettségi   határérték    mellett
   figyelembe   kell  venni  a  környezet,  illetve  adott   eleme
   pillanatnyi   és   célállapotát,  valamint   a   leghatékonyabb
   megoldást,   továbbá   a   külön  jogszabályban   meghatározott
   tevékenységek    esetén   az   elérhető   legjobb    technikát.
   Bevezetésükkor  biztosítani  kell  a  szükséges  és   elégséges
   felkészülési időt.
   (…)
   (3)  A  határértéket  a  miniszter –  az  érdekelt  miniszterek
   egyetértésével   kiadott   –  rendeletben,   vagy   rendeletben
   meghatározott  esetekben a környezetvédelmi  hatóság  állapítja
   meg.
   (…)”
   „110.  §  (7)  Felhatalmazást kap a Kormány,  hogy  rendeletben
   állapítsa meg (…)
   24. a levegő védelmével kapcsolatos szabályokat;”

   5.   A   helyi   önkormányzatok  és  szerveik,  a  köztársasági
   megbízottak,  valamint  egyes centrális alárendeltségű  szervek
   feladat-  és  hatásköreiről szóló  1991.  évi  XX.  törvény  (a
   továbbiakban: Htv.) vizsgálatba bevont rendelkezése:
   „85.  §  (1)  A  települési önkormányzat képviselő-testületének
   feladat- és hatáskörébe tartozik:
   (...)
   e) helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítása; (...).”

   6.  Az  országos településrendezési és építési követelményekről
   szóló  253/1997.  (XII.  20.) Korm. rendelet  (a  továbbiakban:
   OTÉK) vizsgálatba bevont rendelkezései:
   „28. § (1) Az erdőterület erdő céljára szolgáló terület.
   (2) Az erdőterület az erdő rendeltetése szerint:
   1. védelmi (védett és védő),
   2. gazdasági,
   3. egészségügyi-szociális, turisztikai,
   4. oktatási-kutatási
   rendeltetésű lehet.”
   „38. § (1) A védőterület lehet:
   1. védőövezet (biztonsági övezet), illetőleg
   2. nyomvonal jellegű építmény esetén védősáv (biztonsági sáv).
   (2)    A   védőterület   kiterjedését,   felhasználásának    és
   beépítésének  lehetőségét, módját és  feltételeit  a  vonatkozó
   jogszabályok – ennek hiányában az illetékes hatóságok előírásai
   – alapján kell meghatározni.
   (6)  A  környezetterhelési határérték ismeretének  hiányában  a
   szükséges   legkisebb  védőtávolság  mértékét  –  az   építmény
   kialakításának   figyelembevételével  –  az  ügyben   illetékes
   hatóságok esetenként határozzák meg.
   (7) A védőterületet (pl. véderdőt) a hatást előidéző, illetőleg
   a  védelmet igénylő – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a
   saját  területén  (építési  telkén,  építési  területén)  belül
   köteles kialakítani és fenntartani.”

   7. Az R2. vizsgálatba bevont rendelkezése:
   „2.  §  (1) Az üzemi vagy szabadidős zajforrástól származó  zaj
   terhelési  határértékeit  a zajtól védendő  területeken  az  1.
   melléklet tartalmazza.
   (2) Az 1. melléklet határértékei megítélési szintben kifejezett
   értékek, ahol a megítélési idő
   a)   nappal   (6:00-22:00):  a  legnagyobb   zajterhelést   adó
   folyamatos 8 óra,
   b) éjjel (22:00-6:00): a legnagyobb zajterhelést adó fél óra.”
   „1.   melléklet   a   27/2008.  (XII.  3.)  KvVM-EüM   együttes
   rendelethez
   Üzemi  és  szabadidős létesítményektől származó  zaj  terhelési
   határértékei a zajtól védendő területeken
                                                      Határérték  (LTH)
   Sor-                                             az LAM
   szá Zajtól védendő terület                       megítélési szintre*
   m                                               (dB)
                                                     nappal     éjjel
                                                  06-22 óra  22-06 óra
    1.   Üdülőterület,  különleges területek  közül  45         35
      az egészségügyi területek
    2.    Lakóterület  (kisvárosias,  kertvárosias,  50         40
      falusias,  telepszerű beépítésű), különleges
      területek  közül  az oktatási  létesítmények
      területe, a temetők, a zöldterület
    3.   Lakóterület  (nagyvárosias  beépítésű),  a  55         45
      vegyes terület
    4.  Gazdasági terület                            60         50
    Megjegyzés:
     *  Értelmezése az MSZ 18150-1 szabvány és az MSZ 15037  szabvány
   szerint.” ”

   8. Az Ör. indítvánnyal érintett rendelkezései:
   „34.  §  (1)  A  KÖu-M0 jelű övezet az M0 gyorsforgalmi  út  és
   csomópontjai számára fenntartott terület.
   (4)   Ezen  utak  tengelyétől  számított  100,00-100,00   méter
   védőtávolságot meg kell tartani.
   (5) A (4) bekezdés szerinti védősáv –védelmi rendeltetésű– védő
   erdőként alakítandó ki.”
   „53. §
   B) Zaj- és rezgés elleni védelem
   (1)    A    település   közigazgatási   területén   megengedett
   zajterhelési határérték:
   nappal:60 dB
   éjjel: 50 dB”
                                  
                                III.

   Az indítvány részben megalapozott.

   1.   A   helyi   önkormányzatok   rendeletalkotási   jogkörének
   alkotmányos kereteit az Alkotmány jelöli ki. Az Alkotmány 44/A.
   §  (1) bekezdésének a) pontja kimondja, hogy a helyi képviselő-
   testület  önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és igazgat,
   döntése  kizárólag  törvényességi okból vizsgálható  felül.  Az
   Alkotmánynak az indítványozó által is hivatkozott 44/A.  §  (2)
   bekezdése  pedig  akként rendelkezik, hogy a  helyi  képviselő-
   testület a feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem  lehet
   ellentétes más jogszabállyal.
   Önkormányzati  ügyekben  a  képviselő-testületet  széles   körű
   jogalkotási  autonómia  illeti meg, azonban  a  rendeletalkotás
   terén  ez  az önállóság nem korlátlan. Az Alkotmány 43.  §  (2)
   bekezdése  rögzíti,  hogy  a  helyi  önkormányzati  jogokat  és
   kötelezettségeket  törvény határozza meg, ebből  következően  a
   képviselő-testület   is   csak  e  törvények   keretei   között
   gyakorolhatja a jogalkotói hatáskörét.
   Az    Alkotmány    hivatkozott    rendelkezéseinek    megfelelő
   szabályozást  tartalmaz  az Ötv. 16. § (1)  bekezdése,  melynek
   értelmében   a   képviselő-testület   a   törvény   által   nem
   szabályozott  helyi  társadalmi viszonyok rendezésére,  továbbá
   törvény  felhatalmazása alapján, annak végrehajtására  alkothat
   önkormányzati rendeletet.
   Az  Ötv. 8. § (1) bekezdése – a helyi közszolgáltatások körében
   –    többek   között,   az   önkormányzatok   által   ellátandó
   közfeladatként  jelöli  ki az épített és  természeti  környezet
   védelmét.  A Kt. 46. § (1) bekezdésének c) pontja – a  Kt.  IV.
   fejezetében, a helyi önkormányzatok környezetvédelmi  feladatai
   között – külön is kiemeli – hogy a települési önkormányzatok  a
   környezet   védelme  érdekében  a  környezetvédelmi   feladatok
   megoldására  önkormányzati rendeletet  bocsátanak  ki,  illetve
   határozatot hoznak.
   2.  Az  Alkotmánybíróság elsőként az  Ör.  53.  §  B)  pont  1)
   alpontjának az alkotmányosságát vizsgálta az Alkotmány 44/A.  §
   (2)  bekezdése  szempontjából. A támadott rendelkezések  Csömör
   Nagyközség közigazgatási területére vonatkozóan állapítja meg a
   zajterhelési határértékeket. A határértékek az R2. és 1.  számú
   mellékletében   meghatározott  határértékeknél  enyhébbek.   Az
   indítványozó   álláspontja   szerint   az   R2.   –    törvényi
   felhatalmazás    alapján   –   megállapítja   a    zajterhelési
   határértékeket,  így a helyi önkormányzatok  ezen  a  területen
   jogalkotási hatáskörrel nem rendelkeznek.
   A  Htv.  85. § (1) bekezdésének e) pontja – mintegy megerősítve
   az   Ötv.  és  a  Kt.  fentebb  hivatkozott  rendelkezéseit   –
   egyértelműen  és  konkrétan  rögzíti,  hogy  a  helyi  zaj-  és
   rezgésvédelmi szabályok megállapítása – szemben az indítványban
   kifejtettekkel   –   a  települési  önkormányzatok   képviselő-
   testületének a feladat- és hatáskörébe tartozik.
   A  Kt.  48.  §  (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat
   képviselő-testülete   –   törvényben  vagy   kormányrendeletben
   meghatározott módon és mértékben – illetékességi  területére  a
   más  jogszabályokban  előírtaknál kizárólag  nagyobb  mértékben
   korlátozó  környezetvédelmi előírásokat határozhat meg.  A  Kt.
   89. § (3) bekezdése szerint pedig a határértéket a miniszter  –
   az  érdekelt  miniszterekkel együttesen kiadott –  rendeletben,
   vagy  rendeletben  meghatározott esetekben  a  környezetvédelmi
   hatóság állapítja meg.
   Az  Alkotmánybíróság már foglalkozott az általános  (miniszteri
   rendeletben  meghatározott) határértékek  és  az  önkormányzati
   zajvédelmi  rendeletalkotás  viszonyával.  Az  Alkotmánybíróság
   elismerte,  a  helyi önkormányzatok rendeletalkotási  hatásköre
   kiterjed  a  törvényhozó és Kormány rendeletében  megállapított
   szabályozáshoz  képest  nagyobb mértékben  korlátozó  előírások
   meghatározására  (937/B/2000. AB  határozat,  ABH  2004,  1893,
   1900.)   illetékességi   területének  a   helyi   specialitások
   figyelembevételével   kijelölt   egy   részén.   A   települési
   önkormányzat    képviselő-testülete    azonban    önálló,    új
   határértékeket   nem  állapíthat  meg,   mivel   erre   a   Kt.
   felhatalmazása alapján csak miniszter rendeletben, vagy  egyedi
   ügyekben  a  környezetvédelmi hatóság jogosult. [34/2008.  (IV.
   3.) AB határozat, ABH 2008, 1350, 1356.]
   A  vizsgált esetben az Alkotmánybíróság megállapította, hogy  a
   Csömör  Nagyközség  Önkormányzat Képviselő-testülete  figyelmen
   kívül  hagyta  a  Kt. 89. § (3) bekezdése szerinti  korlátozást
   miszerint  az általános határértékeket e törvényi felhatalmazás
   alapján   az  R2.  határozza  meg  azáltal,  hogy  nem   ezeket
   alkalmazta, hanem enyhébb zajterhelési határérékeket állapított
   meg    a   központi   jogszabályban   meghatározott   általános
   határérékekhez képest. A kifejtettek alapján az Ör.  53.  §  B)
   pont  1) alpontja ellentétes más jogszabállyal és így sérti  az
   Alkotmány 44/A. § (2) bekezdését, ezért azt az Alkotmánybíróság
   megsemmisítette.

   3.  Az  Alkotmánybíróság  a  továbbiakban  az  Ör.  34.  §  (4)
   bekezdésének az alkotmányosságát vizsgálta az Alkotmány 44/A. §
   (2)  bekezdése  szempontjából.  Az  Ör.  támadott  rendelkezése
   szerint   az   M0   gyorsforgalmi  út  és  csomóponti   ágainak
   tengelyétől  100  méteres védőtávolságot kell  tartani  mindkét
   irányban. Az Ör. 34. § (5) bekezdése szerint ebben a védősávban
   védelmi  rendeltetésű erdőt kell kialakítani.  A  hivatalvezető
   szerint  a Kormány a környezetvédelmi hatósághoz telepítette  a
   környezetvédelmi   feltételek   megállapításának   –   így    a
   levegőtisztaság    megőrzését    szolgáló    védelmi     övezet
   kijelölésének  –  jogkörét. A Kr2. által meghatározott  keretek
   között  ugyanis  a  környezetvédelmi hatóság jogosult  az  utak
   menti védelmi övezetek kijelölésére, így a helyi önkormányzatok
   jogalkotási   hatásköre  ebben  a  tekintetben   kizárt.   Erre
   tekintettel  kérte a hivatalvezető az Ör. 34. §  (4)  bekezdése
   alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését.
   Az  Ötv.  16.  §  (1)  bekezdése szerint a  helyi  önkormányzat
   törvény    felhatalmazása   alapján,    annak    végrehajtására
   önkormányzati rendeletet alkot. Az Étv. szerint az építés helyi
   rendjének biztosítása érdekében a települési önkormányzatnak az
   országos   szabályoknak   megfelelően,   illetve   az   azokban
   megengedett  eltérésekkel a település közigazgatási területének
   felhasználásával   és   beépítésével,   továbbá   a   környezet
   természeti,  táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos,
   a  telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket,  jogokat  és
   kötelezettségeket    helyi    építési    szabályzatban     kell
   megállapítania. A helyi építési szabályzatnak az Étv.  előírása
   szerint  tartalmaznia  kell a védett  és  a  védő  területekkel
   érintett   területek   lehatárolását,   valamint   az   azokkal
   kapcsolatos előírásokat. Az OTÉK a nyomvonal jellegű építmények
   esetén   a  védőterületet  védősávkénthatározza  meg,  amelynek
   kiterjedését,  felhasználásának  és  beépítésének  lehetőségét,
   módját   és  feltételeit  a  vonatkozó  jogszabályok  –   ennek
   hiányában  az  illetékes  hatóságok előírásai  –  alapján  kell
   meghatároznia  a helyi önkormányzatoknak. Az  OTÉK  28.  §  (2)
   bekezdése  az  erdőterületeket  rendeltetésük  alapján  védelmi
   (védett    és    védő),    gazdasági,   egészségügyi-szociális,
   turisztikai,    valamit   oktatási-kutatási   célú    erdőkként
   csoportosítja.   A  helyi  önkormányzatoknak   tehát   törvényi
   kötelezettségük van arra, hogy a helyi építési szabályzataikban
   védőterületeket jelöljenek ki, amennyiben a vonatkozó – például
   környezetvédelmi  vagy  egészségvédelmi tárgyú  –  jogszabályok
   szerint   az   szükséges.  Az  OTÉK  ugyan  kizárja,   hogy   a
   gyorsforgalmi utak tengelyétől számított 100-100 méteres  sávba
   egészségügyi-szociális, illetve turisztikai rendeltetésű  erdőt
   telepítsenek, nem zárja ki azonban véderdő létesítését.
   Csömör  Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  tehát  nem
   lépte  túl  a törvényi felhatalmazás kereteit, sőt,  épp  annak
   eleget  téve írta elő védelmi rendeltetésű erdő létesítését  az
   M0  gyorsforgalmi  utat  övező 100-100  méteres  védősávban.  A
   kifejtettek  alapján az Ör. 34. § (4) bekezdése nem  ellentétes
   más  jogszabály  rendelkezéseivel, így nem sérti  az  Alkotmány
   44/A.  §  (2)  bekezdését,  ezért  azt  az  Alkotmánybíróság  a
   megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.

   Az Alkotmánybíróság e határozatának a Magyar Közlönyben történő
   közzétételét az Abtv. 41. §-a alapján rendelte el.
               Dr. Holló András      Dr. Kiss László
               előadó alkotmánybíró    alkotmánybíró

                        Dr. Kovács Péter
                          alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    21/2011. (III. 30.)
    Date of the decision:
    .
    03/28/2011
    .
    .