English
Hungarian
Ügyszám:
.
1127/B/1992
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.; Szabó András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 36/1994. (VI. 24.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1994/219
.
A döntés kelte: Budapest, 06/22/1994
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálatára  irányuló indítvány  tárgyában  -  Dr.
   Tersztyánszky Ödön  és  Dr.  Zlinszky  János  alkotmánybírók
   különvéleményével, - meghozta a következő

                          határozatot :

   1. Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy nem ellentétes az
   Alkotmánnyal a hatóság vagy a hivatalos személy becsületének
   vagy   jó   hírnevének   büntetőjogi   védelme.   A   szabad
   véleménynyilvánításhoz való  jog által védett, alkotmányosan
   nem   büntethető    véleménynyilvánítás   köre   azonban   a
   közhatalmat gyakorló  személyekkel, valamint  a  közszereplő
   politikusokkal  kapcsolatos   véleménynyilvánítást  tekintve
   tágabb, mint más személyeknél.

   2.  Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,   hogy  a   Büntető
   Törvénykönyvről szóló  1978. évi IV. törvény (Btk.) 232. §-a
   alkotmányellenes,  ezért   azt  a  határozat  közzétételének
   napjával megsemmisíti.

   3. A  Btk. 179.  és 180.  §-ainak alkalmazásánál alkotmányos
   követelmény, hogy  a szabad  véleménynyilvánításhoz való jog
   által   alkotmányosan    védett,    így    nem    büntethető
   véleménynyilvánítás köre a közhatalmat gyakorló személyekkel
   és intézményekkel,  valamint  a  közszereplő  politikusokkal
   kapcsolatos  véleménynyilvánítást  tekintve  tágabb  legyen,
   mint más személyeknél.

   A hatóság  vagy hivatalos  személy, valamint  a  közszereplő
   politikus becsületének csorbítására alkalmas, - e minőségére
   tekintettel     tett,      -     értékítéletet      kifejező
   véleménynyilvánítás alkotmányosan nem büntethető; a becsület
   csorbítására  alkalmas   tényállítás,  híresztelés,  illetve
   ilyen tényre  közvetlenül utaló  kifejezés használata  pedig
   csak akkor  büntethető, ha  a becsület csorbítására alkalmas
   tényt állító,  híresztelő, illetve  ilyen tényre közvetlenül
   utaló  személy  tudta,  hogy  a  közlése  lényegét  tekintve
   valótlan vagy azért nem tudott annak valótlanságáról, mert a
   hivatása vagy  foglalkozása alapján  reá irányadó  szabályok
   szerint -  az adott  állítás tárgyára, a közlés eszközére és
   címzettjeire  tekintettel   -   elvárható   figyelmet   vagy
   körültekintést elmulasztotta.

   Az  Alkotmánybíróság  elrendeli  a  Btk.  232.  §-a  alapján
   lefolytatott és jogerős határozattal lezárt büntetőeljárások
   felülvizsgálatát, amennyiben  az elítélt még nem mentesült a
   hátrányos jogkövetkezmények alól.

   Az  Alkotmánybíróság   e  határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    1.  A  Btk.-nak  az  1993.  évi  XVII.  törvény  52.  §-ával
    megállapított, -  1993. május  15. óta hatályban lévő - 232.
    §-a "Hatóság vagy hivatalos személy megsértése" címszó alatt
    a következő rendelkezéseket tartalmazza:

    "(1) Aki  más előtt  olyan tényt állít, híresztel vagy olyan
    tényre  közvetlenül   utaló  kifejezést   használ,  amely  a
    hivatalos  személy   becsületének   csorbítására,   vagy   a
    hatóságot képviselő  hivatalos személy megsértésén keresztül
    a hatóság becsületének csorbítására alkalmas, vétséget követ
    el,  és  két  évig  terjedő  szabadságvesztéssel,  közérdekű
    munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

    (2) Az  (1) bekezdés  szerint büntetendő, aki a hatóság vagy
    hivatalos  személy   működésével  kapcsolatban  a  hivatalos
    személy becsületének,  vagy a  hatóságot képviselő hivatalos
    személy  megsértésén   keresztül  a   hatóság   becsületének
    csorbítására  alkalmas   kifejezést  használ,   vagy   ilyen
    cselekményt követ el.

    (3) Bűntett  miatt három  évig  terjedő  szabadságvesztéssel
    büntetendő, aki  az (1)  és  (2)  bekezdésben  meghatározott
    bűncselekményt nagy nyilvánosság előtt követi el.

    (4) Nem  büntethető az elkövető, ha az állított tény valónak
    bizonyul. A  valóság bizonyításának  akkor van  helye, ha  a
    tény állítását  vagy híresztelését,  illetve a  tényre utaló
    kifejezés  használatát  közérdek  vagy  bárki  jogos  érdeke
    indokolta.

    (5) Hatóság  vagy hivatalos személy megsértése miatt büntető
    eljárásnak  csak   jogszabályban  meghatározott  szerv  vagy
    személy feljelentése alapján van helye."

    A Btk.  137. §-ának  az 1993.  évi XVII.  törvény 34.  § (1)
    bekezdésével megállapított,  - 1993. május 15. óta hatályos,
    -  1.   pontja  szerint  a  Btk.  alkalmazásában  "hivatalos
    személy:

    a) az országgyűlési képviselő;
    b) a köztársasági elnök;
    c) a miniszterelnök;
    d) a Kormány tagja, a politikai államtitkár;
    e) az alkotmánybíró, a bíró, az ügyész;
    f) az  állampolgári és a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok
    országgyűlési biztosa;
    g) a helyi önkormányzati testületek tagja;
    h) a közjegyző;
    i)    Alkotmánybíróságnál,     bíróságnál,     ügyészségnél,
    államigazgatási szervnél, önkormányzati igazgatási szervnél,
    az   Állami   Számvevőszéknél,   a   Köztársaság   Elnökének
    Hivatalánál,   az   Országgyűlés   Hivatalánál   szolgálatot
    teljesítő   személy,   akinek   a   tevékenysége   a   szerv
    rendeltetésszerű működéséhez tartozik;
    j)   jogszabály    alapján    közhatalmi,    államigazgatási
    feladatokkal megbízott  szervnél, testületnél  az a személy,
    aki közhatalmi, államigazgatási feladatot lát el,".

    A  büntetőeljárás   megindításához   szükséges   feljelentés
    megtételére jogosultak  körét a  Btk.  hatálybalépéséről  és
    végrehajtásáról szóló 1979. évi 5. tvr.-nek (Btké.) az 1993.
    évi XVII.  tv 83.  §-ával megállapított  20. § (1) bekezdése
    határozza meg.

    2. A  Btk. 232.  §-a  alkotmányosságának  vizsgálatára  több
    indítvány érkezett.

    2.1. Indítványozók  a Btk.  232. §-a alkotmányellenességének
    megállapítását és megsemmisítését kérték, mivel álláspontjuk
    szerint    a     törvényi    rendelkezés     ellentétes    a
    véleménynyilvánítás szabadságának  az Alkotmány  61.  §  (1)
    bekezdésében   biztosított   alapjogával.   Az   indítványok
    részletesen   elemzik,    hogy    miért    indokolatlan    a
    bűncselekménnyé nyilvánítás  a rágalmazás  és becsületsértés
    (Btk. 179-180.  §) tényállásai  mellett;  miért  alkalmas  a
    demokratikus    jogállamban    a    hatalom    gyakorlásával
    kapcsolatban kifejtett  kritika büntetőjogi megtorlására. Az
    indítványozók szerint a tényállás ellentétes az Alkotmány 2.
    § (1) bekezdésével (jogállam) és (3) bekezdésével (a hatalom
    erőszakos megszerzésére,  illetőleg kizárólagos birtoklására
    való törekvéssel  szembeni fellépés  kötelezettsége), a 3. §
    (2)  bekezdésével   (pártok  szerepe),   5.  §-ával  (a  nép
    szabadságának és hatalmának védelme), 60. § (1) bekezdésével
    (gondolat, lelkiismeret  és vallás  szabadsága), 70.  §  (4)
    bekezdésével (közügyekben  való részvétel joga) és 70/A. § -
    ával (diszkrimináció tilalma).

    A Btk. 232. §-ának módosítását követően benyújtott indítvány
    szerint  a   Btk.  232.  §-a  kriminalizálja  a  közügyekben
    folytatandó nyílt  vitát, így a jogállamban megengedhetetlen
    mértékben  korlátozza  a  véleménynyilvánítási  jogot  és  a
    sajtószabadságot, sérti  az  Alkotmány  61.  §  (1)  és  (2)
    bekezdését.

    2.2. A  magánszemély indítványozó a Btk. 232. § (4) bekezdés
    második mondata megsemmisítését kérte. Álláspontja szerint a
    valóságbizonyítás feltételhez kötése ellenkezik az Alkotmány
    2. §  (1) bekezdésével (jogállam), az 54. § (1) bekezdésével
    (emberi méltóság),  az 54.  § (2) bekezdésével (a kegyetlen,
    megalázó,  embertelen   elbánás  tilalma),   az  57.  §  (3)
    bekezdésével  (védelemhez   való  jog),   az   59.   §   (1)
    bekezdésével  (jóhírnévhez   való  jog),   a   61.   §   (1)
    bekezdésével   (véleménynyilvánítási szabadság),  a 64. §-al
    (kérelem,  illetve   panasz  előterjesztéséhez   való  jog),
    valamint a     8. §  (2) bekezdésével (alapvető jog lényeges
    tartalma korlátozásának tilalma).

                                II.

    1. A Btk. 232. § alkotmányosságának vizsgálatánál irányadóak
    voltak     az      Alkotmánybíróság     határozataiban     a
    véleménynyilvánítási szabadság  lehetséges korlátozásáról és
    az emberi méltóságról eddig megfogalmazott tételek.

    1.1. Az Alkotmánybíróság a véleménynyilvánítási szabadságnak
    a büntetőjog  eszközeivel való  korlátozhatósága  kérdéséről
    két határozatban fejtette ki álláspontját.

    A 48/1991.  (IX. 26.)  AB  határozat  a  köztársasági  elnök
    személyének   büntetőjogi    védelmével   kapcsolatban    az
    Alkotmánybíróság   leszögezte:    "A   becsület   védelmének
    speciális    szabályozásakor    a    törvényhozó    egyaránt
    mérlegelheti azt,  hogy szigorúbb  szankciót alkalmaz,  vagy
    pedig hogy  inkább a  közhivatalt és  tisztségeket  betöltők
    hivatali tevékenysége  szabad bírálatának biztosít szélesebb
    lehetőséget.

    Ha a  törvényhozó  az  elnök  becsületének  és  méltóságának
    fokozott  védelmét   állapítaná  meg,   az  Alkotmánybíróság
    felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  ennek  során  a  szabad
    véleménynyilvánításhoz  való   jog  (61.   §  (1)  bekezdés)
    lényeges tartalmát  nem korlátozhatja. A véleménynyilvánítás
    szabadságának a  demokratikus társadalomban  elengedhetetlen
    gyakorlása csak  az alkotmányos keretek között korlátozható.
    Az  Alkotmánybíróság   gyakorlata   szerint   az   alapjogot
    korlátozó  normáknak   ki  kell  elégíteniük  az  arányosság
    követelményét." (ABH 1991, 206.)

    A határozat  ez utóbbi  tételét részletesebben  is kifejti a
    közösség  elleni  izgatás  enyhébb  alakzatának  büntetőjogi
    szankcionálását megsemmisítő  30/1992. (V.26. ) AB határozat
    (ABH 1992, 167.).

    Eszerint az  állam akkor  nyúlhat az  alapjog korlátozásának
    eszközéhez, ha  másik alapvető jog és szabadság védelme vagy
    érvényesülése, illetve  egyéb alkotmányos  érték védelme más
    módon   nem    érhető   el.    Az   alapjog   korlátozásának
    alkotmányosságához tehát  önmagában nem  elegendő,  hogy  az
    másik alapjog  vagy szabadság védelme vagy egyéb alkotmányos
    cél érdekében történik, hanem szükséges, hogy megfeleljen az
    arányosság követelményeinek: az elérni kívánt cél fontossága
    és az ennek érdekében okozott alapjogsérelem súlya megfelelő
    arányban legyen  egymással. A törvényhozó a korlátozás során
    köteles az  adott cél  elérésére alkalmas legenyhébb eszközt
    alkalmazni. Alkotmányellenes  a jog tartalmának korlátozása,
    ha az  kényszerítő ok  nélkül, önkényesen történik vagy ha a
    korlátozás súlya az elérni kívánt célhoz képest aránytalan.

    Az egyéni  véleménynyilvánítási  szabadság  szubjektív  joga
    mellett az  Alkotmány 61.  §-ából következik  a demokratikus
    közvélemény   kialakulása    feltételeinek    és    működése
    fenntartásának biztosítására  irányuló állami kötelezettség.
    A   szabad   véleménynyilvánításhoz   való   jog   objektív,
    intézményes  oldala  nemcsak  a  sajtószabadságra,  oktatási
    szabadságra, stb.  vonatkozik, hanem az intézményrendszernek
    arra  az   oldalára   is,   amely   a   véleménynyilvánítási
    szabadságot  általánosságban   a  többi  védett  érték  közé
    illeszti. Ezért a véleménynyilvánítási szabadság alkotmányos
    határait úgy  kell  meghatároznia,  hogy  azok  a  véleményt
    nyilvánító  személy   alanyi  joga   mellett  a  közvélemény
    kialakulásának, illetve  szabad  alakításának  a  demokrácia
    szempontjából nélkülözhetetlen érdekét is figyelembe vegyék.
    A   szabad   véleménynyilvánításhoz   való   jog nem  csupán
    alapvető alanyi  jog,  hanem  e  jog  objektív,  intézményes
    oldalának elismerése,  egyben a  közvélemény, mint  alapvető
    politikai intézmény garantálását is jelenti.

    A szabad  véleménynyilvánítás  jogának  kitüntetett  szerepe
    ugyan nem  vezet arra,  hogy ez  a jog - az élethez, vagy az
    emberi méltósághoz  való joghoz hasonlóan - korlátozhatatlan
    lenne,  de   mindenképpen   azzal   jár,   hogy   a   szabad
    véleménynyilvánításhoz  való  jognak  valójában  igen  kevés
    joggal    szemben     kell    csak    engednie,    azaz    a
    véleményszabadságot korlátozó  törvényeket megszorítóan kell
    értelmezni. A  vélemény szabadságával  szemben  mérlegelendő
    korlátozó törvénynek  nagyobb a  súlya, ha közvetlenül másik
    alanyi  alapjog   érvényesítésére  és    védelmére  szolgál,
    kisebb,  ha   ilyen  jogokat   csakis  mögöttesen,  valamely
    "intézmény" közvetítésével  véd, s    legkisebb,  ha  csupán
    valamely elvont érték önmagában a tárgya.

    A szabad  véleménynyilvánításhoz való  jog a véleményt annak
    érték-  és   igazságtartalmára  tekintet   nélkül  védi.   A
    véleménynyilvánítás  szabadságának   külső  korlátai  vannak
    csak; amíg  egy ilyen alkotmányosan meghúzott külső korlátba
    nem ütközik,  maga a véleménynyilvánítás lehetősége és ténye
    védett, annak  tartalmára tekintet  nélkül. Vagyis az egyéni
    véleménynyilvánítás, a  saját  törvényei  szerint  kialakuló
    közvélemény, és  ezekkel kölcsönhatásban  a minél  szélesebb
    tájékozottságra épülő  egyéni véleményalkotás lehetősége az,
    ami  alkotmányos  védelmet  élvez.  Az  Alkotmány  a  szabad
    kommunikációt  -  az  egyéni  magatartást  és  a  társadalmi
    folyamatot - biztosítja, s nem annak tartalmára vonatkozik a
    szabad véleménynyilvánítás  alapjoga. Ebben  a processzusban
    helye van minden véleménynek, jónak és károsnak, kellemesnek
    és sértőnek egyaránt - különösen azért, mert maga a vélemény
    minősítése is e folyamat terméke.

    A   szabad   véleménynyilvánításhoz  való  jogról a 30/1992.
    ( V. 26. )   AB    határozat    főbb    megállapításait   az
    Alkotmánybíróság   megismételte  a  37/1992. ( VI. 10. )  AB
    határozatban ( ABH 1992, 227. ).   A    határozat   emellett
    a     véleménynyilvánítási  szabadságot  a  sajtószabadságra
    vonatkoztatva fejtette ki.

    A sajtó  szabadságát arra  figyelemmel kell  garantálnia  az
    államnak,  hogy   a  sajtó  a  véleményalkotáshoz  szükséges
    információszerzésnek,    a     véleménynyilvánításnak     és
    véleményformálásnak kitüntetett  fontosságú eszköze. Ahogy a
    sajtószabadság a  véleménynyilvánításhoz  való  jogból  mint
    anyajogból vezethető  le, úgy a véleménynyilvánításhoz  való
    jog  kitüntetett   volta  is  annyiban  vonatkozik  a  sajtó
    szabadságára,   amennyiben    az    a    véleménynyilvánítás
    alkotmányos alapjogát szolgálja.

    A  sajtószabadságnak   elsősorban  külső   korlátai   vannak
    (amelyek  a   sajtó  sajátosságainak   megfelelő   speciális
    intézményekben  is  testet  öltenek,  amilyen  pl.  a  "nagy
    nyilvánosság"     kritériuma     a     büntetőjogban).     A
    sajtószabadságot azonban elsősorban az állam tartalmi be nem
    avatkozása biztosítja;  ennek felel  meg például  a  cenzúra
    tilalma  és   a  szabad   lapalapítás  lehetősége.  Ezzel  a
    tartózkodással az  állam  elvileg  lehetővé  teszi,  hogy  a
    társadalomban  meglévő   vélemények,  valamint  a  közérdekű
    információk teljessége  megjelenjen a sajtóban. Demokratikus
    közvélemény csakis  teljes körű  és tárgyilagos tájékoztatás
    alapján jöhet létre.

    2.2.    A    becsületvédelem    büntetőjogi    eszközei    a
    véleménynyilvánítási szabadságot  az emberi méltósághoz való
    jog  és   a  jóhírnévhez  való  jog  alkotmányos  értékeinek
    védelmében korlátozzák.

    Az  Alkotmány   54.  §-ának  (1)  bekezdése  szerint  minden
    embernek veleszületett  joga van  az emberi  méltósághoz. Az
    Alkotmánybíróság állandó gyakorlata - a 8/1990. (IV. 23.) AB
    határozattól kezdve  (ABH 1990,  42.)- az emberi méltósághoz
    való jogot mint "általános személyiségi jogot" fogja fel. Az
    általános   személyiségi    jog   "anyajog",    azaz   olyan
    szubszidiárius alapjog,  amelyet mind  az  Alkotmánybíróság,
    mind  a  bíróságok  minden  esetben  felhívhatnak  az  egyén
    autonomiájának  védelmére,   ha  az   adott  tényállásra   a
    nevesített alapjogok egyike sem alkalmazható .

    Az  Alkotmánybíróság   a   halálbüntetés   megsemmisítéséről
    rendelkező határozatában, illetve az ahhoz fűzött párhuzamos
    véleményekben (23/1990.  (X.31.) AB  hat.) igen  részletesen
    fejtette ki  álláspontját  az  emberi  méltóságról.  Bár  az
    élethez és  az emberi  méltósághoz  való  elidegeníthetetlen
    jogról együttesen  volt szó, az emberi méltóság tekintetében
    az érvelés  a vizsgált  kérdésben önmagában  is irányadó. Az
    emberi méltóság  minden ember veleszületett, sérthetetlen és
    elidegeníthetetlen, alapvető joga (ABH 1990, 88.).

    2. Az  Alkotmánybíróság vizsgálata  során az  Európai Emberi
    Jogi Bíróság  gyakorlatára  is  kiterjedő  jogösszehasonlító
    elemzést végzett.

    Az  állami   intézmények  és  tisztségviselők  becsületének,
    tekintélyének sajátos büntetőjogi eszközei megtalálhatók más
    demokratikus berendezkedésű,  - kontinentális jogrendszerű -
    országokban is. A közügyek nyilvános megvitatása területén a
    véleménynyilvánítási szabadság,  mint alkotmányos alapjog és
    az  alapjogot   a  becsületvédelem   általános   büntetőjogi
    szabályaival    vagy    külön    tényállásokkal    korlátozó
    eszközrendszer viszonyát  tekintve az  európai  demokratikus
    országok joggyakorlatának trendje egyértelműen a büntetőjogi
    eszközök  háttérbe   szorulása  és   a  véleménynyilvánítási
    szabadság felértékelődése irányába mutat. Különösen érvényes
    ez az  állam és  intézményeinek tekintélyét védő tényállások
    gyakorlati alkalmazásában.  Ebben  jelentős  szerepe  van  a
    bíróságok  döntéseit   az  alkotmányjogi   panasz  keretében
    felülvizsgáló alkotmánybíróságoknak.

    Ugyancsak jelentősen  hozzájárulnak  a  véleménynyilvánítási
    szabadság büntetőjogi korlátozásának szűkítéséhez  az Emberi
    Jogok  Európai  Bíróságának  az  emberi  jogok  és  alapvető
    szabadságok védelméről  szóló Európai Egyezmény 10. cikkének
    megsértése   tárgyában    hozott    határozatai.    Többször
    előfordult,  hogy   egy-egy  ügyben   a  véleménynyilvánítás
    szabadságának védelmét  a  Bíróság  döntése  biztosította  a
    nemzeti bíróságok  ellenében, elmarasztalva  az államokat az
    alapjognak  a   büntetőjog  eszközeivel   való  indokolatlan
    korlátozásában.   A    határozatokban   több    fontos   elv
    kristályosodott ki.

    A Bíróság  határozatainak ismétlődő  alaptétele, hogy  nincs
    demokratikus társadalom  pluralizmus, tolerancia és nyíltság
    nélkül;  a  véleménynyilvánítás  szabadsága  a  demokratikus
    társadalom egyik  alapköve, fejlődésének  egyik feltétele. E
    szabadság az  olyan gondolatokat,  információkat, elveket és
    nézeteket is  megilleti, amelyek sértőek, meghökkentőek vagy
    aggodalmat keltenek.

    A véleménynyilvánítási  szabadságnak a 10. cikk 2. pontjában
    meghatározott,   lehetséges    korlátozásait   szűken   kell
    értelmezni.  A   felsorolt  érdekek   védelmét  a  köznek  a
    politikai kérdések  szabad megvitatásához  fűződő  érdekével
    együtt  kell   mérlegre  tenni  és  a  kettő  összevetésével
    dönteni, vajon  az adott  korlátozás sérti-e  az  Egyezményt
    vagy sem. Ennek megítélésénél a Bíróság alkalmazza a  Sunday
    Times  v.   United  Kingdom   ügyben,  1979-ben  kialakított
    "szükségességi  tesztet",  azaz  vizsgálja,  hogy  a  panasz
    tárgyát  képező   korlátozás  szükséges-e  egy  demokratikus
    társadalomban, az alkalmazott korlátozás arányos-e az elérni
    kívánt jogos  céllal. A Bíróság állandó gyakorlata szerint a
    véleménynyilvánítás  szabadságának   korlátozása  akkor   is
    aránytalan,  ha   ezzel  indokolatlanul   gátat  szabnak   a
    kormányzat bírálatának.

    A Bíróság nem minden esetben tiltja az állam intézményeit és
    szimbólumait  sértő   magatartás  megbüntetését.  A  Bíróság
    álláspontja szerint  azonban a  kritika  megengedhetőségének
    határai tágabbak  a kormányzat,  a közhivatalnokok esetében,
    mint a  politikusok tekintetében, és valamennyi köz-szereplő
    esetében tágabbak,  mint a  magánszemélyek  tekintetében.  A
    kormánynak   -    hatalmi   helyzetére    tekintettel      -
    önmegtartóztatást kell  tanúsítania a  büntető  felelősségre
    vonás  igénybevételénél,   különösen  akkor,  amikor  a  nem
    jogszerű  támadás  esetén  más  eszközök  is  rendelkezésére
    állnak  a   megfelelő  válaszadáshoz.   A  demokráciában   a
    kormányzat  cselekedetét   vagy  mulasztását  nem  csupán  a
    törvényhozó  és  a  bírói  hatalom  részéről  kell  alaposan
    vizsgálni, hanem  a sajtó  és a  közvélemény részéről  is. A
    közszereplést vállaló  személyeknek vállalni  kell  azt  is,
    hogy mind  a  sajtó,  mind  pedig  a  szélesebb  közvélemény
    figyelemmel kiséri  minden szavukat  és cselekedetüket,  így
    nagyobb    türelmet    kell    tanúsítaniuk    a    kritikai
    megnyilvánulásokkal szemben.  (Lingens v.  Austria, Castells
    v. Spain,  Oberschlick v.  Austria, Thorgeirson  v.  Iceland
    stb.)

    3.   Az    Alkotmánybíróság   véleményének    kialakításánál
    figyelemmel  volt  a  Btk.  232.  §  büntetőjogi  dogmatikai
    tartalmára is.  A 232.  § - különösen a tényállás módosítása
    után   -    tulajdonképpen       a   rágalmazásnak    és   a
    becsületsértésnek  speciális,  a  sértett  személye  alapján
    megkülönböztetett    változata.    Erre    tekintettel    az
    alkotmányossági kérdések  elbírálásához  szükséges  mélységű
    dogmatikai   elemzésben   az   Alkotmánybíróság   az   egyes
    fogalmaknak a becsületvédelem büntetőjogi eszközeit tárgyaló
    jogirodalomban és  a büntetőítélkezésben kialakult tartalmát
    vette alapul.

    A  személyiségi   jogok  közül  a  becsület  és  a  jóhírnév
    megsértése  ellen   az  általános   büntetőjogi  védelmet  a
    rágalmazás, a  becsületsértés és  kegyeletsértés tényállásai
    nyújtják (Btk.  179-180. §).  Bár ezek  az  emberi  méltóság
    elleni  bűncselekmények   között   szerepelnek,   a   magyar
    büntetőítélkezésben töretlenül  követett gyakorlat szerint a
    társadalom  kedvező  értékítéletét,  megbecsülését  csorbító
    cselekményekkel szemben  a  büntetőjogi  védelem  nemcsak  a
    természetes   személyeket   illeti   meg,   hanem   a   jogi
    személyeket,     valamint     a     kollektív     társadalmi
    kötelezettségekkel rendelkező személyösszességeket is.

    3.1. A  hatóság és  a hivatalos  személy megsértése a magyar
    büntetőjogban   hagyományosan   büntetendő   magatartás.   A
    bűncselekmény az  1961. évi  V. törvény  hatálybalépéséig  a
    rágalmazás  és   a  becsületsértés   súlyosabban  büntetendő
    eseteként szerepelt.  Az 1961. évi V. törvény fogalmazta meg
    először  az   állami  tevékenységet,   az  állami  feladatok
    ellátását sértő  vagy veszélyeztető  bűntettek között  azt a
    tényállást, amely  - kisebb módosításokkal - 1993. május 15-
    ig  a   hatóság   vagy   hivatalos   személy   megsértésének
    bűncselekménye volt.  Az 1993. évi XVII. törvény - az 52. §-
    hoz fűzött  indokolás szerint  - a  korábbi rendelkezésekhez
    képest szűkítette  azon cselekmények  körét, amelyek alapján
    hatóság vagy hivatalos személy megsértésének megállapítására
    kerül  sor.  Ennek  oka,  hogy  a  "hatóság  iránti  bizalom
    megingatására,    illetőleg    a    hatóság    tekintélyének
    csorbítására     alkalmas     tényállítások,     kifejezések
    használatának      büntetőjogi       fenyegetettsége       a
    véleménynyilvánítás  szabadságának  aránytalan  korlátozását
    jelenti. Ezért  a Javaslat az ilyen magatartások büntetőjogi
    üldözését nem engedi."

    A  Btk.  232.  §  elkövetési  magatartásainak  módosításával
    egyidejűleg szigorodtak  a büntetési  tételek.  A  tényállás
    átalakítása következtében,  - az  1993.  évi  XVII.  törvény
    indokolása szerint  -, "a  hatóság  vagy  hivatalos  személy
    megsértésének  önálló  bűncselekményként  való  szabályozása
    csak akkor  indokolt, ha  az elkövetőt  a törvény  súlyosabb
    büntetéssel   fenyegeti,    mint   a   rágalmazás,   illetve
    becsületsértés elkövetőjét.  Ezért a  Javaslat a  kiszabható
    büntetés felső  határát mind  az alapesetnél,  mind pedig  a
    minősített esetnél felemeli."

    3.2.    A     bűncselekmény    törvénybeli    elhelyezésének
    változatlansága tükrözi,  hogy a  Btk. 232.  § tényállásának
    módosítása, a  büntetőjogi felelősség  körének szűkítése nem
    jelenti  egyúttal   az  elsődlegesen   védett   jogi   tárgy
    megváltozását; e  becsületvédelem nem  az  emberi  méltóság,
    hanem a  hatóság  működése  védelmének  körébe  tartozik.  A
    hatóság, illetve  a hivatalos  személy becsületének  védelme
    tehát  továbbra   is  a   közhatalmi  működés  tekintélyének
    védelmét  szolgálja,   a   működéshez   szükséges   bizalmat
    oltalmazza. Az  eredeti, a  rágalmazás és  a  becsületsértés
    büntetési tételeivel  megegyező büntetési tételek felemelése
    nyilvánvalóvá  tette,  hogy  -  a  törvényalkotó  értékelése
    szerint -  az elvárással  ellentétes magatartás nem csupán a
    hatóság becsületét,  illetve a  hivatalos személy becsületét
    és emberi  méltóságát sérti,  hanem a  közhatalmi  feladatok
    ellátásának, a  hatóságok működésének  törvényes rendjét  is
    sérti vagy veszélyezteti.

    3.3. A  bűncselekmény elkövetési  magatartásai: más előtt, a
    becsület  csorbítására  objektíve  alkalmas  tény  állítása,
    híresztelése,  ilyen   tényre  közvetlenül  utaló  kifejezés
    használata (a  továbbiakban: tényközlés), illetve a becsület
    csorbítására objektíve  alkalmas kifejezés  használata  vagy
    cselekmény elkövetése (a továbbiakban: értékítélet).

    A   bűncselekmény    csak    szándékosan    követhető    el;
    gondatlanságból történő elkövetését a törvény nem bünteti. A
    szándékos bűnösség  megállapításához az  szükséges, hogy  az
    elkövető tudata  átfogja: a  tényközlés vagy  az értékítélet
    más előtt történik, hivatalos személyre, illetve a hatóságot
    képviselő  hivatalos   személyre  vonatkozik,  és  objektíve
    alkalmas a  hivatalos személy, illetve megsértésén keresztül
    a  hatóság   becsületének  csorbítására.   Nem  feltétele  a
    bűnösségnek a  sértési célzat,  és  nem  a  bűnösség,  hanem
    csupán a  büntetéskiszabás körében  értékelhető a cselekmény
    motívuma.

    A  büntetőjogi   szabályozás  alkotmányossági  vizsgálatánál
    különösen  hangsúlyos   az,  hogy  a  becsület  csorbítására
    alkalmas tény valótlansága a bűncselekménynek nem tényállási
    eleme,  így   a  való  és  valótlan  tény  közlése  egyaránt
    bűncselekménynek minősül.  A bűnösség  megállapításához  nem
    szükséges  a  tény  valótlanságának  tudata,  ezért  a  tény
    valóságában való  tévedés büntetőjogilag közömbös. Ugyancsak
    közömbös  a  bűncselekmény  megvalósulása  szempontjából  az
    elkövető "jó-  vagy rosszhiszeműsége",  a  tény  valóságáról
    való meggyőződés  tekintetében  tanúsított  gondossága  vagy
    gondatlansága. Sem  a kellően  körültekintő eljárás,  sem  a
    "jóhiszemű" tévedés nem mentesíti az elkövetőt a büntetőjogi
    felelősség alól.

    Önmagában sem  a tény  valósága, sem  a tényközlés közérdekű
    célja vagy  méltányolható motívuma nem zárja ki a magatartás
    jogellenességét. A  Btk. 232. § (éppúgy mint a 179. §) azt a
    felfogást  tükrözi,  hogy  a  tények  közlésének  szabadsága
    főszabályként nem  terjed ki  a  becsületsértésre  objektíve
    alkalmas tényekre,  mégha azok meg is felelnek a valóságnak;
    a hatóság vagy a hivatalos személy becsületének csorbítására
    alkalmas igaz  tények közlése is tilalmazott büntetőjogilag.
    Ilyen   tényközlés   esetén   a   bűncselekmény   megvalósul
    függetlenül attól,  hogy az  elkövetőt milyen cél és motívum
    vezette.

    A büntetőjog  elfogadja,  hogy  a  valós  tények  közlésének
    pozitív célja és méltányolható motívuma (közérdek vagy jogos
    magánérdek) indokolatlanná teheti a megbüntetést. A cél és a
    motívum azonban  nem közvetlenül,  hanem csupán  közvetve, a
    valóságbizonyítás   megengedhetőségének    kérdésében   való
    hatósági  döntésen   és  a   bizonyítás  sikerén   keresztül
    befolyásolja az  elkövető büntethetőségét. A Btk. 234. § (4)
    bekezdésben  (a   rágalmazás  tekintetében   a  182.  §-ban)
    szabályozott   büntethetőséget    kizáró   ok,   a   valóság
    bizonyításának intézménye  játszotta kezdettől  fogva azt  a
    szerepet,  hogy   ellensúlyozza  a   becsület   csorbítására
    alkalmas, igaz  tények közlésének  büntetőjogi tilalmát azon
    kivételes esetekben,  amikor  az  ilyen  tények  közlését  a
    közérdek vagy bárki jogos érdeke indokolhatja.

                                III.

    A  Btk.   232.  §   alkotmányellenességének  megállapítására
    irányuló indítványok megalapozottak.

    A  Btk.   232.  §-a   alkotmányosságának  megítélésénél   az
    Alkotmánybíróság   ugyanazt    a   "szükségességi   tesztet"
    alkalmazta, amelyet  a 30/1992.  (V. 26.)  AB határozatban a
    közösség elleni  izgatás esetében  (ABH 1992,  172.).  Ennek
    megfelelően  vizsgálta, hogy elkerülhetetlenül szükséges-e a
    véleménynyilvánítás   és    sajtószabadság   korlátozása   a
    tényállásban leírt  magatartások  esetén;  továbbá,  hogy  a
    korlátozás megfelel-e  az arányosság  követelményeinek, azaz
    az  elérni   kívánt  célhoz   a  büntetőjog  eszközrendszere
    általában és ezen belül az adott büntető tényállás szükséges
    és megfelelő-e.  E körben  vizsgálta az  Alkotmánybíróság  a
    valóságbizonyítás  intézményét  is.  Mivel  a  Btk.  232.  §
    megsemmisítése esetén  a  hatóság  és  a  hivatalos  személy
    becsületének  büntetőjogi   védelmét  a   rágalmazás  és   a
    becsületsértés tényállásai  veszik át, az Alkotmánybíróság -
    a  szoros   összefüggésre  tekintettel  -  kiterjesztette  a
    vizsgálatot a Btk. 179. és 180. §-ra is annyiban, amennyiben
    állást foglalt  e büntetőjogi  rendelkezések  alkalmazásának
    alkotmányos követelményei tekintetében is.

    Az Alkotmánybíróság  álláspontja szerint  a  Btk.  232.  §-a
    alkotmányellenes, mert

    - a közhatalom gyakorlói sérelmére elkövetett rágalmazást és
    becsületsértést  a   más  személyek   sérelmére   elkövetett
    cselekményekkel  azonosan   széles  körben   bünteti  és  ez
    nyilvánvalóan ellentétes  az  Európai  Emberi  Jogi  Bíróság
    állandó gyakorlatában kifejezésre jutó elvekkel;

    - a  közügyekben büntetni  rendeli az értékítéletet kifejező
    véleménynyilvánítást,    ami    az    alkotmányos    alapjog
    szükségtelen és aránytalan korlátozása;

    -  a   tényközlés  tekintetében   nem  különböztet  való  és
    valótlan, ezen  belül pedig  a tudatosan  hamis,  illetve  a
    hivatásból, foglalkozásból  adódó szabályok megsértése miatt
    gondatlanságból  valótlan  tényállítások  között,  holott  a
    véleménynyilvánítási szabadság  büntetőjogi eszközökkel csak
    utóbbiak esetében korlátozható alkotmányosan.

    1. Az  Alkotmánybíróság mérlegelte  egyrészről a  büntetőjog
    orientációs szerepének  lehetőségét a  demokratikus jogállam
    alkotmányos  berendezkedését   jellemző  intézmények  iránti
    bizalom  kialakításában  és  megerősítésében,  másrészről  a
    közhatalmi tekintély  büntetőjogi  védelmének  történelmileg
    megtapasztalt  negatív   hatásait,   a   közügyeket   érintő
    véleménynyilvánítási  és  sajtószabadság  korlátozásának,  a
    bírálat elfojtásának  káros következményeit,  továbbá azokat
    az  előnyöket,   amelyek  a   demokratikus  társadalomban  a
    véleménynyilvánítás szabadságából, az egyéneknek a közakarat
    képzésében  való   részvételéből,  a  közhatalmi  testületek
    tevékenységének   bírálhatóságából,    tevékenységüknek    a
    nyilvánosság    biztosította    társadalmi    ellenőrzéséből
    nyerhetők.

    A  véleménynyilvánítási   és  sajtószabadságnak  alkotmányos
    értékéről és  a demokratikus  társadalom életében  betöltött
    jelentős szerepéről az Alkotmánybíróság határozataiban eddig
    kifejtett  álláspontokból   következik,  hogy   e  szabadság
    különleges védelmet  követel akkor,  amikor közügyeket  és a
    közhatalom gyakorlását,  a közfeladatot  ellátó,  illetve  a
    közéletben szerepet  vállaló személyek tevékenységét érinti.
    A közhatalom  gyakorlásában résztvevő személyek védelmében a
    véleménynyilvánítás szabadságának  szűkebb körű  korlátozása
    felel meg  a demokratikus  jogállamiságból adódó alkotmányos
    követelményeknek. A  demokratikus társadalom  létezésének és
    fejlődésének nélkülözhetetlen  eleme  a  közügyek  vitatása,
    amely feltételezi  a különböző politikai nézetek, vélemények
    kinyilvánítását,  a   közhatalom  működésének  bírálatát.  A
    demokratikus    hagyományokkal     rendelkező    társadalmak
    tapasztalatai szerint  is e vitákban esetenként kellemetlen,
    éles, esetleg igazságtalan támadásokat intéznek a kormányzat
    és a  közhivatalnokok ellen és nyilvánosságra kerülnek olyan
    tények  is,   amelyek  a   közéleti  szereplők  becsületének
    csorbítására alkalmasak.

    Az   Alkotmánybíróság    álláspontja   szerint    kiemelkedő
    alkotmányos  érdek   az  állami  és  a  helyi  önkormányzati
    feladatokat  ellátó  szervek  és  személyek  tevékenységének
    nyilvános  bírálhatósága,   valamint  az,  hogy  a  polgárok
    bizonytalanság, megalkuvás,  félelem nélkül vehessenek részt
    a politikai és társadalmi folyamatokban, a közéletben. Ennek
    ellene  hat,   ha  a   törvényhozó  büntetőjogi  büntetéssel
    fenyeget  minden,   a  közhatalmat   gyakorló  személyek  és
    intézmények becsületének  csorbítására alkalmas  tényközlést
    és értékítéletet.

    A becsületvédelem jogi eszközeit a hatályos jogrendszer több
    ága, a  büntetőjog, a  szabálysértési jog  és a  polgári jog
    tartalmazza. Az  emberi méltóság kitüntetett szerepe miatt a
    jogi felelősség  rendjében végső  eszközként igénybe  vehető
    büntetőjog sem  tekinthető -  általánosságban - aránytalanul
    súlyos reagálásnak az egyént becsületében sértő magatartások
    esetén.

    Az Európai  Emberi Jogi  Egyezménynek az   1993.  évi  XXXI.
    törvénnyel  történt  kihirdetését  követően,  a  belső  jogi
    szabályozás és  az Európai Emberi Jogi Bíróság joggyakorlata
    közötti összhang biztosítása érdekében az Alkotmánybíróság a
    48/1991. (IX.  26.) AB határozatban megfogalmazott tételeket
    (ABH 1991,  206.) a  most kifejtettekkel  összhangban tartja
    fenn.  A   közügyekre  vonatkozó   véleménynyilvánítási   és
    sajtószabadság      kiemelkedően      magas      alkotmányos
    értéktartalmából következik,  hogy alkotmányellenes,  ha  az
    állam súlyosabb  büntetéssel fenyegeti azt, aki a hatóságról
    vagy a  hivatalos személy  tevékenységéről  mond  véleményt,
    bármilyen sértő  is az,  mint aki magánszeméllyel szemben ad
    hangot  kedvezőtlen   álláspontjának.   A   közhivatalt   és
    köztisztséget   betöltők    hivatali   tevékenysége   szabad
    bírálatához,   az    erre   vonatkozó   véleménynyilvánítási
    szabadsághoz fűződő  alkotmányos joggal  szemben a hatóságok
    és  a   hivatalos  személyek  fokozott  büntetőjogi  védelme
    szükségtelen és  az elérni  kívánt célhoz  képest aránytalan
    alapjogi korlátozás.

    2.  A  hivatalos  személy  becsületének  védelme  az  emberi
    méltósághoz való  elidegeníthetetlen és korlátozhatatlan jog
    egyik vetülete.  Az Alkotmány  59. § (1) bekezdése a személy
    társadalmi értékelésére  vonatkozó alapjogok  közül  csak  a
    jóhírnévhez való  jogot nevesíti, nem kétséges azonban, hogy
    az Alkotmány  54. §-a alapján az emberi méltósághoz való jog
    anyajogából eredő  becsület is  alapjogi védelem  alatt áll.
    Bár emberi  méltósága csak  a hatóságot  képviselő hivatalos
    személynek  lehet,   a  társadalom  kedvező  értékítéletére,
    megbecsülésére azonban maga a hatóság is igényt tarthat.

    Az emberi  méltóság, a  becsület és  a jóhírnév  alkotmányos
    oltalma és  a  szabad  véleménynyilvánításhoz  való  jog,  a
    közügyek szabad  vitathatóságához fűződő  alkotmányos  érdek
    egymásra   tekintettel   történő   értékelése   alapján   az
    Alkotmánybíróság  arra   az  álláspontra   jutott,  hogy   a
    véleménynyilvánítási   szabadság   csak   kisebb   mértékben
    korlátozható  a   közhatalom  gyakorlóinak   védelmében.   A
    hatóságok és a hivatalos személyek becsületének védelmében a
    felelősségi rendszerben  legszigorúbb  büntetőjogi  eszközök
    alkotmányosan  csak   azokban  az  esetekben  alkalmazhatók,
    amelyekre a  véleménynyilvánítás szabadsága  már nem  terjed
    ki.

    Az    Alkotmány     a     véleménynyilvánítási     szabadság
    megfogalmazásánál nem tesz kifejezett különbséget tényközlés
    és  értékítélet  között.  A  véleménynyilvánítási  szabadság
    alapvető célja  annak a  lehetőségnek biztosítása,  hogy  az
    egyén mások  véleményét formálja,  meggyőzzön másokat  saját
    álláspontjáról.    A  véleménynyilvánítás  szabadsága  ezért
    általában mindenféle  közlés szabadságát  magában  foglalja,
    mégpedig  függetlenül   a  közlés   módjától  és  értékétől,
    erkölcsi minőségétől  és  többnyire  valóságtartalmától  is.
    Önmagában valamely  tény közlése  is véleménynek minősülhet,
    hiszen magának  a közlésnek  a körülményei  is  tükrözhetnek
    véleményt, azaz  a véleménynyilvánítás  alkotmányos alapjoga
    nem    korlátozódik    csupán    az    értékítéletekre.    A
    véleménynyilvánítási   szabadság   határainak   megvonásánál
    azonban indokolt különbséget tenni értékítélet és tényközlés
    tekintetében.

    Az  értékítéletre,   az  egyén   személyes   véleményére   a
    véleménynyilvánítási  szabadság   minden  esetben  kiterjed,
    függetlenül attól,  hogy az  értékes vagy  értéktelen,  igaz
    vagy hamis,  érzelmen  vagy  észérveken  alapul.  A  szintén
    alkotmányos oltalom  alatt álló  emberi méltóság,  becsület,
    jóhírnév    azonban    az    értékítéletben    megnyilvánuló
    véleménynyilvánítási szabadság külső korlátja lehet, és ezek
    védelmében  a   büntetőjogi  felelősség   érvényesítése  sem
    tekinthető   -    általánosságban   -   aránytalannak,   így
    alkotmányellenesnek.

    Az Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  azonban  fokozott
    alkotmányos  védelmet   élveznek  az   olyan  értékítéletek,
    amelyek a közügyekre vonatkozó vélemények ütközésében kapnak
    hangot, még akkor is, ha esetleg túlzóak és felfokozottak. A
    demokratikus jogállam állami és önkormányzati intézményeinek
    szabad bírálata,  működésük, tevékenységük  kritikája, - még
    ha az  becsületsértő értékítéletek formájában történik is -,
    a társadalom  tagjainak, az  állampolgároknak olyan alapvető
    alanyi joga,  amely a demokrácia lényegi eleme. A demokrácia
    intézmény-rendszerének kiépülése és megszilárdulása idején -
    amikor  még  nem  gyökeresedett  meg  a  közügyek  kulturált
    megvitatása,  -   sincs  olyan   alkotmányos  érdek,   amely
    indokolná  az   értékítéletek  közlésének   korlátozását   a
    hatóságok és  a hivatalos személyek védelmében. A társadalom
    békéjének, demokratikus  fejlődésének védelme  nem igényli a
    büntetőjogi beavatkozást  a hatóságok,  hivatalos  személyek
    tevékenységének,  működésének  olyan  kritikájával,  negatív
    megítélésével szemben  sem, amely  becsületsértő, gyalázkodó
    kijelentések, magatartások  formájában nyilvánul  meg. Jelen
    esetben is  érvényes  a  30/1992.  (V.26.)  AB  határozatban
    elfoglalt azon  álláspont, miszerint paternalista hozzáállás
    büntetőjogi  büntetésekkel  formálni  a  közvéleményt  és  a
    politikai  stílust (ABH 1992, 180.).

    A  véleménynyilvánítási  szabadság  nem  ilyen  feltétlen  a
    tényállítások tekintetében.  Az Alkotmánybíróság álláspontja
    szerint a  véleménynyilvánítás szabadsága  nem terjed  ki  a
    becsületsértésre alkalmas  valótlan tények  közlésére akkor,
    ha a  nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés
    valótlanságának (tudatosan  hamis közlés) vagy foglalkozása,
    hivatása  gyakorlásának  szabályai  szerint  elvárható  lett
    volna tőle  a tények  valóságtartalmának  vizsgálata,  de  a
    véleménynyilvánítási  alapjog  felelős  gyakorlásából  adódó
    gondosságot elmulasztotta.  A véleménynyilvánítás szabadsága
    csak a  bírálat, jellemzés,  nézet  és  kritika  szabadságát
    foglalja magában,  de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat
    a  tények   meghamisítására.   Ezen   túlmenően   a   szabad
    véleménynyilvánítás olyan  alkotmányos alapjog,  amely  csak
    felelősséggel gyakorolható,  és a valótlan tények közlésének
    elkerülése  érdekében   bizonyos  kötelezettségekkel  jár  a
    közvélemény alakításában  hivatásszerűen résztvevő személyek
    esetében.

    A  véleménynyilvánítás   szabadsága  ugyanakkor  kiterjed  a
    becsületsértésre  alkalmas,   valóságnak  megfelelő  tények,
    információk  közlésére  is,  amely  szabadságnak  az  emberi
    méltóság, a  becsület és  a jóhírnév  védelme külső korlátja
    lehet. Ezen  alkotmányos alapjogok  védelmében a  büntetőjog
    eszközeinek alkalmazása azonban szükségtelen és aránytalan a
    közhatalmat  gyakorló  intézmények  és  hivatalos  személyek
    esetében. Az  e minőségre  tekintet nélkül tett kijelentések
    vonatkozásában azonban  ugyanolyan védelem  illeti meg őket,
    mint a magánszemélyeket.

    A Btk.  232. §-a  nem felel  meg  az  előbbiekben  kifejtett
    alkotmányossági követelményeknek.  A tényállás túl széles, a
    véleménynyilvánítási    szabadságot     olyan     elkövetési
    magatartások esetén  is korlátozza,  amelyeknél ez  alapvető
    jog lényeges  tartalmát érinti,  így sérti az Alkotmány 8. §
    (2) bekezdésében megfogalmazott tilalmat.

    3. A  Btk. 232.  §-ának megsemmisítésével  a  hatóság  és  a
    hivatalos személyek  becsületének védelmét  a Btk.  179.  és
    180. §-a  veszi át.  Az Alkotmánybíróság  azon  álláspontja,
    hogy a  közügyekben való  véleménynyilvánítási  szabadságnak
    alkotmányosan magas  értéktartalma miatt a közhivatalok és a
    közhivatalt vállaló  személyek,  valamint  a  közélet  egyéb
    szereplői  becsületének   védelme  kevésbé  korlátozhatja  a
    véleménynyilvánítási  szabadságot,   mint  a  magánszemélyek
    becsületének  védelme,   e   tényállások   tekintetében   is
    irányadó. Ennek  megfelelően a határozat rendelkező része 3.
    pontjában  kijelölte   a  rágalmazás   és  a  becsületsértés
    alkotmányos alkalmazásának határait.

    A jogalkalmazói gyakorlat feladata annak meghatározása, hogy
    a    véleménynyilvánítási    szabadság    gyakorlása    mely
    közszereplők esetében zárja ki a cselekmény jogellenességét,
    továbbá,  hogy  a  közvélemény  formálásában  hivatásszerűen
    résztvevők esetében a gondatlanság megállapításának melyek a
    kritériumai.

    4.  Az  Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a  tényállás
    alkotmányellenességét   nem    küszöböli   ki    a   valóság
    bizonyításának  lehetősége.   A  büntetőjogi  szabályozás  a
    valótlanság  vélelmén   alapul.  Ez   az  egyéneket  alappal
    elrettenti a  közélet szereplőinek bírálatától, visszatartja
    még az  igaz, illetve  igaznak  hitt  tények  nyilvánosságra
    hozatalától is.  Az eljáró hatóság mérlegelésétől függ, hogy
    az  eljárás  alá  vont  személy  a  büntetőeljárás  folyamán
    lehetőséget kap-e  a valóság  bizonyítására, és bizonytalan,
    hogy sikerül-e a hatóságokat meggyőzni a tények valóságáról.
    A valóság  bizonyításának  lehetősége  nem  ellensúlyozza  a
    véleménynyilvánítási  és   sajtószabadság  szükségtelen   és
    aránytalan korlátozását, nem pótolja az alkotmányos védelmet
    a hivatalos  személy becsületének  csorbítására alkalmas, de
    való vagy alappal valónak hitt tények közlése esetén.

    A valóság  bizonyítása esetén   megfordul  a  büntetőeljárás
    alkotmányos alapelvéből, az ártatlanság vélelméből következő
    bizonyítási főszabály,  azaz a  bizonyítás terhét az viseli,
    aki ellen  folyik a  büntetőeljárás.  Csak  a  bebizonyított
    valóság zárja  ki  az  elkövető  büntethetőségét.  Abban  az
    esetben, ha a tényállítás tartalmi valósága tekintetében nem
    alakul  ki  az  eljáró  hatóság  meggyőződése,  az  elkövető
    bűnösségét meg  kell állapítani.  A tények  valóságának nem-
    bizonyíthatósága a  büntetőeljárás alá  vont személy terhére
    esik,  és   e  vonatkozásban   az  ártatlanság  vélelme  nem
    érvényesül.  Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  az
    igazsággal védekezés  megengedése a  bizonyítás terhe alatt,
    nem csupán  a tudatosan valótlan állítások tilalmát jelenti,
    hanem  alkalmas   arra,  hogy   elrettentsen  a  közhatalmat
    gyakorlók tevékenységének bírálatától.

    A valóság bizonyítását a törvény feltételhez köti, a hatóság
    mérlegelésére bízza  megengedhetőségét. Az  Alkotmánybíróság
    álláspontja szerint a Btk. 232. § (4) bekezdésében, valamint
    a 182.  § (2)  bekezdésben e feltétel megfogalmazása magát a
    valóság bizonyítását  is  alkotmányellenesen  korlátozza.  A
    közhatalmat  gyakorlók,   illetve   a   közéleti   szereplők
    tekintetében a való tények feltárását, még ha az alkalmas is
    e személyek  társadalmi megbecsülésének csorbítására, minden
    esetben közérdekűnek  kell tekinteni; annak mérlegelését nem
    lehet a büntető ügyekben eljáró hatóságra bízni.

    5. Mivel  a sértett  hivatalos személy  kívánsága  esetén  a
    feljelentés nem  tagadható meg  /Btké. 20. §/, alkotmányosan
    nem kifogásolható,  ha a  törvényhozó  a  hivatalos  személy
    sérelmére elkövetett  rágalmazás  és  becsületsértés  miatti
    eljárás megindítását  a hatóság vagy egyéb szerv vezetőjének
    feljelentéséhez  köti.   A  Btk.   232.  §   (5)   bekezdése
    tartalmilag nem  alkotmányellenes, azonban  a  megsemmisítés
    ezt is  érinti. A  bűncselekményi tényállások megsemmisítése
    következtében  e   szabály  ugyanis  alaprendelkezés  nélkül
    marad.

    Alkotmányosan nem  kifogásolható a  hivatalos személyek és a
    nem hivatalos személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények
    elbírálásának   különbözősége,    azaz   ilyen   esetben   a
    büntetőeljárás közvádas  formájának fenntartása. A Btk. 232.
    §-ának  megsemmisítése  nem  igényel  külön  büntetőeljárási
    szabályozást, mivel  a rágalmazás  és a  becsületsértés csak
    akkor   magánvádas,    ha   az   elkövető   magánindítványra
    büntethető.

    6. A  jogerősen lezárt  büntetőeljárások  felülvizsgálatának
    elrendelése az  Alkotmánybíróságról szóló  1989. évi  XXXII.
    törvény 43. § (3) bekezdésén alapul.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

              Dr. Ádám Antal           Dr. Kilényi Géza
               alkotmánybíró             alkotmánybíró

                           Dr. Lábady Tamás
                         előadó alkotmánybíró

                          Dr. Schmidt Péter
                            alkotmánybíró

                           Dr. Szabó András
                         előadó alkotmánybíró

                        Dr. Tersztyánszky Ödön
                            alkotmánybíró

              Dr. Vörös Imre          Dr. Zlinszky János
               alkotmánybíró             alkotmánybíró
     Dr. Tersztyánszky Ödön alkotmánybíró különvéleménye

     1.
     Egyetértek a  rendelkező rész 1. pontjával és a 3. pont első
     bekezdésével,  de   nem   értek   egyet   a   Btk.   232.§-a
     megsemmisítésével és  a  rendelkező  rész  3.  pont  második
     bekezdésében foglaltakkal. Álláspontom szerint az indítványt
     el kellett volna utasítani.

     A Btk.  232.§ (1) bekezdése a rágalmazásnak, (2) bekezdése a
     becsületsértésnek a  sértett  személyén  alapuló  minősített
     esete. A  rágalmazás és  a becsületsértés  a  más  becsülete
     ellen   elkövetett    támadást    rendeli    büntetni.    Az
     Alkotmánybíróság  a   48/1991.  (IX.   26.)AB   határozatban
     megállapította,  hogy   a  [köztársasági   elnök]  speciális
     büntetőjogi védelme kiterjedhet a becsületre, a hírnévre is,
     és a  védelem sajátossága  állhat a  büntetés szigorúságában
     vagy  az   egyébként  magánvádas   cselekmények  hivatalbóli
     üldözésében.

     A többségi  határozat ezt  a megállapítást az Európai Emberi
     Jogi  Egyezmény   (a  továbbiakban:  Egyezmény)  kihirdetése
     illetve a  belső jog  és az  Európai Emberi  Jogi Bíróság (a
     továbbiakban:  Bíróság)   joggyakorlata   közötti   összhang
     biztosítása érdekében módosítva tartja fenn.

     Ez a Bíróság valóban több ügyben értelmezte az Egyezmény 10.
     cikkét, ebből  azonban az  is következik, hogy a bepanaszolt
     államokban (pl.  Anglia, Spanyolország,  Izland)  van  olyan
     jogszabály, amelynek  konkrét  ügyben  való  alkalmazása  az
     adott esetben  és tényállás  mellett az  Egyezmény  sérelmét
     jelenthette.

     Ezzel  kapcsolatban   nem  hagyható   figyelmen   kívül   az
     igazságügy-miniszter észrevétele,  amely utal  arra, hogy az
     osztrák Btk.  116.§-a büntetni  rendeli valamely alkotmányos
     képviselőtestület,  a   szövetségi  hadsereg   vagy  hatóság
     nyilvános   megsértését;    a   német   Btk.   pedig   külön
     tényállásokat tartalmaz  az  alkotmányos  intézmények  és  a
     szövetségi  elnök   megsértésének  esetére.   Az  angolszász
     jogrendszerben is  ismert a  hatóság  becsületének  fokozott
     védelme (contempt of court).

     2.
     Az   Egyezményben    részes   államoknak   az   Egyezményben
     meghatározott jogokat  kell biztosítaniuk  a belső jogukban.
     Másképpen ez  azt jelenti,  hogy az Egyezménynek és a magyar
     jognak  kell  egymással  összhangban  állnia.  Az  Egyezmény
     tartalmára a  Bíróság esetjogának,  a magyar  jog tartalmára
     pedig a hazai bíróságok gyakorlatának van jelentős hatása. A
     Bíróság gyakorlata  és a magyar bírósági gyakorlat között az
     összhangot  a   jogalkalmazók  feladata   megteremteni.   Az
     Alkotmánybíróságnak az  Egyezmény és  a  belső  jog  közötti
     összhang  megteremtésében   lehet  szerepe,   amennyiben   a
     jogszabály a nemzetközi szerződésbe ütközik.

     A Bíróság elé kerülő egyéni panaszok tárgya sohasem az adott
     ország hatályos  jogának az  Egyezménnyel  való  összhangja,
     hanem  az,   hogy  a   vizsgált  esetben  megsértették-e  az
     Egyezményt. Önmagában  a Bíróság  gyakorlatából az Egyezmény
     és a  belső  jog  összhangjára  következtetést  levonni  nem
     lehet. Az  kétségtelen, hogy az Egyezménnyel összhangban nem
     lévő jogszabály alkalmazása az Egyezmény megsértésére vezet.
     A belső  jog és  az Egyezmény  összhangjának  jelentősége  a
     Bíróság esetjoga szempontjából csak közvetett.

     Az Egyezmény  tartalmazza a  magánszféra tiszteletéhez  való
     jogot (8. cikk). Ebbe az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése
     határozata szerint  beletartozik "az  erkölcsi integritás, a
     becsület  és  a  jóhírnév  védelme,  a  jog  arra,  hogy  ne
     kerüljünk hamis  megvilágításba,  hogy  velünk  kapcsolatban
     irreleváns vagy zavaró tényeket ne fedjenek fel" .

     A  véleménynyilvánításhoz   fűződő  jog   szembekerülhet   a
     személyek Alkotmányban  biztosított  más  alapvető  jogainak
     (pl. az emberi méltósághoz, a jó hírnévhez vagy a magántitok
     védelméhez való  jog) érvényesülésével. Azt csakis a konkrét
     ügyben, a történeti tényállás alapos feltárása után lehet és
     kell eldönteni,  hogy az  adott esetben  melyik a  fontosabb
     érdek.

     3.
     A hivatalos személyeknek és közszereplőknek adott esetben el
     kell viselniük  a kemény  kritikát is:  az alkotmányosan nem
     büntethető véleménynyilvánítás és tényállítás köre esetükben
     tágabb, mint  más személyeknél. Az viszont alkotmányosan nem
     kizárt, hogy  annak a  szűkebb körnek  a megsértését, amit a
     hivatalos  személyeknél   és   a   közszereplőknél   véd   a
     büntetőjog, szigorúbban büntessék.

     Az alkotmányosan  nem büntethető  véleménynyilvánítások és a
     tényállítások tágabb körének megvonása jogalkalmazói kérdés,
     az ügyekben eljáró bíróságok feladata. Az Alkotmánybíróság -
     hatáskörének hiányossága  miatt -  a jogalkalmazói  döntések
     alkotmányosságát nem  vizsgálhatja. Ez  viszont nem  elég ok
     arra, hogy  az esetleg  alkotmányellenesen  is  alkalmazható
     jogszabályt megsemmisítse.

     A  bírósági   gyakorlat  alakulása  szempontjából  figyelmet
     érdemel a  Legfelsőbb Bíróságnak  egy konkrét esetben hozott
     döntése, amelyet  iránymutatásként  a  Bírósági  Határozatok
     1994/6. számában  a 300. szám alatt tettek közzé. Eszerint a
     becsület védelméről szóló 1914. évi XLI.tc. nyomán kialakult
     ítélkezési gyakorlat  a mai napig is töretlen a tekintetben,
     hogy "a  bírálat, a  kritika a  véleménynyilvánítás ténybeli
     valóságtartalma a büntetőeljárásban nem esik a `tényállítás`
     fogalma  alá,   ezért  az  ezt  tartalmazó  nyilatkozat  nem
     alkalmas   sem    a   rágalmazás,   sem   a   becsületsértés
     megállapítására". A  bírói gyakorlat  szerint a  bírálat,  a
     kritika és  a véleménynyilvánítás  szabad.  Természetesen  a
     bírálatnak  vannak   határai;  nem  mehet  el  a  gyalázkodó
     jellegig, amikor az már a bírált személy emberi méltóságának
     a   sérelmével    jár,   nem   tartalmazhat   a   bírálathoz
     elengedhetetlenül szükségeseken  túlmenő,  a  becsületérzést
     sértő kijelentéseket.  Egységes a  bírói gyakorlat abban is,
     hogy  a   "becsület  csorbítására   alkalmasság"  -  mint  a
     bűncselekmény törvényi  tényállási eleme  - nem a bírálattal
     illetett személy  szubjektív felfogása,  hanem  az  objektív
     társadalmi értékítélet  alapján  ítélhető  meg.  E  törvényi
     tényállási  elem   most  is  kötelezi  a  bíróságokat  annak
     vizsgálatára,  hogy   a  különböző   sértettek  esetében   a
     büntetőjog szempontjából  lényeges tűrési  küszöböt az adott
     ügyben a véleménynyilvánítás átlépte-e.

     Mindebből viszont  az következik,  hogy a  Btk. 179.-180. és
     232.§-a  értelmezett   és  alkalmazott   tartalmuk   alapján
     alkalmasak arra,  hogy a rendes bíróságok a konkrét ügyekben
     a különböző  alkotmányos értékek ütközése esetén az ütközést
     alkotmányosan  oldják   fel  figyelemmel  arra  is,  hogy  a
     közszereplőkkel    kapcsolatban     a     nem     büntethető
     véleménynyilvánítás köre tágabb.

     4.
     Nem értek  egyet sem  azzal, hogy  ha  a  sértett  hivatalos
     személy  vagy   közszereplő,  akkor   a  sértő   tényállítás
     valóságát kellene  vélelmezni; sem  azzal,  hogy  a  valóság
     bizonyításának  feltételhez   kötése   a   vizsgált   körben
     alkotmányellenes.

     Bizonyítania általában  annak kell,  aki  valamit  állít.  A
     nemleges  tényeket  elvileg  nem  is  lehet  bizonyítani.  A
     valóság-bizonyítás   sikertelenségének   terhét   csakis   a
     tettesre  lehet  helyezni,  vélelmezni  az  általa  "vádolt"
     személy, azaz a sértett "ártatlanságát" kell. A terhelt és a
     sértett helyzete a büntetőeljárás során nem cserélődhet fel.

     A valóságbizonyítással  kapcsolatban  megkívánt  bizonyosság
     fokával összefüggésben pedig figyelmet érdemel, hogy a bírói
     gyakorlat szerint  a tényállítás  valóságának  a  megítélése
     szempontjából nem elengedhetetlenül szükséges az állított és
     a bizonyított  tények teljes  egybehangzása. Sikerre vezet a
     valóság bizonyítása  akkor  is,  ha  a  tényállítás  lényege
     valónak bizonyult ( BH 1975/11. 498. ).

     A valóság  bizonyítása büntethetőséget  kizáró ok. A valóság
     bizonyítására  a   jogszabály  alapján   széles  körben  van
     lehetőség és  kötelezettség. Elég  a bárki ( nemcsak a tényt
     állító személy  ) jogos  érdeke. Egyetlen megkötés a "jogos"
     szó: nem  elég a  puszta önérdek,  hanem annak  a jog  által
     védett és elismert érdeknek kell lennie.

     Nem lehet  eleve minden  esetben ex  lege lehetővé  tenni  a
     valóság bizonyítását, mert akkor a tényállások nem védenék a
     személyek emberi  méltóságát és magánszféráját pl. a családi
     vagy magántitkok  önkényes, szenzációhajhász,  rosszindulatú
     kiteregetése, a puszta mocskolódás ellen.

     Az igazságügy-miniszter  észrevétele szerint  is a  valóság-
     bizonyítás korlátozására  számos külföldi példa hozható fel.
     Így pl.  a svájci  Btk. 173.  cikkének 3.  pontja  a  magyar
     szabályozáshoz igen hasonló tartalommal korlátozza a valóság
     bizonyítását.  Az  osztrák  Btk.  112.§-a  szerint  pedig  a
     valóság  és  a  jóhiszeműség  bizonyítására  csak  abban  az
     esetben kerülhet  sor, ha  a tettes állításának helyességére
     vagy jóhiszeműségére  hivatkozik; a  magánélet és  a családi
     élet    tényeire,     valamint    olyan    bűncselekményekre
     vonatkozólag, amelyek  csak harmadik  személyek  kívánságára
     üldözhetők, a  valóság és  a  jóhiszeműség  bizonyítása  nem
     engedhető meg.

     A   rendes    bíróságok   a    valóság-bizonyítás    mostani
     feltételrendszere  segítségével   alkotmányosan   dönthetnek
     arról, hogy  az adott  esetben szabad véleménynyilvánításról
     van-e szó  vagy a magánszférát sértő, társadalomra veszélyes
     cselekményről.  A  "közérdek"  és  a  "bárki  jogos  érdeke"
     tartalmát a  rendes bírói  gyakorlat alakítja  ki:  eszerint
     pedig minél közelebb áll a közélethez az életviszonyoknak az
     a köre,  amelyről a  tényállítás szól,  annál szélesebb kört
     fog át  a  közérdeknek  vagy  a  jogos  magánérdeknek  az  a
     védelme, amelynek  alapján a  valóság kimondható;  és  minél
     közelebb van  ez a  magánélethez, annál  jobban  leszűkül  a
     valóság bizonyításának lehetősége.

     5.
     A  magyar   jog  szerint  valamely  különös  részi  törvényi
     tényállás megvalósítása akkor bűncselekmény, ha az veszélyes
     a  társadalomra.  Valamely  magatartásnak  az  adott  ügyben
     bűncselekménnyé     nyilvánítása,     ezzel     kapcsolatban
     társadalomra  veszélyességének   mérlegelése,  a   független
     bíróságra tartozik.

     A tény  valótlanságának tudata, az állított tény valóságában
     való   tévedés   a   Btk.   27.§   (1)   bekezdése   alapján
     büntetőjogilag valóban  közömbös. A  Btk. 27.§ (2) bekezdése
     szerint azonban a hatályos jog szerint sem büntethető, aki a
     cselekményt abban  a téves  feltevésben követi el, hogy az a
     társadalomra nem  veszélyes, és erre alapos oka van. A bírói
     gyakorlat  alapján   nem  kizárt,   hogy  pl.   sajtó  útján
     elkövetett rágalmazás  esetén a  cikkíró az  utóbb  tévesnek
     bizonyult állítással  összefüggésben az alapos okból történt
     tévedésre sikerrel hivatkozzék (BH 3049, BJD 1970-73.6437.).

     Budapest, 1994. június 21.
                                           Dr. Tersztyánszky Ödön
                                                    alkotmánybíró

     A különvéleményben foglaltakhoz csatlakozom.
                                               Dr. Zlinszky János
                                                    alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Article 232 of the Penal Code that prohibits defamation and libel against public officials
      Number of the Decision:
      .
      36/1994. (VI. 24.)
      Date of the decision:
      .
      06/22/1994
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1994-2-013?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
      .
      en_0036_1994.pdfen_0036_1994.pdf