Hungarian
Ügyszám:
.
1127/B/1992
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.; Szabó András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 36/1994. (VI. 24.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1994/219
.
A határozat kelte: Budapest, 06/22/1994
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálatára  irányuló indítvány  tárgyában  -  Dr.
  Tersztyánszky Ödön  és  Dr.  Zlinszky  János  alkotmánybírók
  különvéleményével, - meghozta a következő

                         határozatot :

  1. Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy nem ellentétes az
  Alkotmánnyal a hatóság vagy a hivatalos személy becsületének
  vagy   jó   hírnevének   büntetőjogi   védelme.   A   szabad
  véleménynyilvánításhoz való  jog által védett, alkotmányosan
  nem   büntethető    véleménynyilvánítás   köre   azonban   a
  közhatalmat gyakorló  személyekkel, valamint  a  közszereplő
  politikusokkal  kapcsolatos   véleménynyilvánítást  tekintve
  tágabb, mint más személyeknél.

  2.  Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,   hogy  a   Büntető
  Törvénykönyvről szóló  1978. évi IV. törvény (Btk.) 232. §-a
  alkotmányellenes,  ezért   azt  a  határozat  közzétételének
  napjával megsemmisíti.

  3. A  Btk. 179.  és 180.  §-ainak alkalmazásánál alkotmányos
  követelmény, hogy  a szabad  véleménynyilvánításhoz való jog
  által   alkotmányosan    védett,    így    nem    büntethető
  véleménynyilvánítás köre a közhatalmat gyakorló személyekkel
  és intézményekkel,  valamint  a  közszereplő  politikusokkal
  kapcsolatos  véleménynyilvánítást  tekintve  tágabb  legyen,
  mint más személyeknél.

  A hatóság  vagy hivatalos  személy, valamint  a  közszereplő
  politikus becsületének csorbítására alkalmas, - e minőségére
  tekintettel     tett,      -     értékítéletet      kifejező
  véleménynyilvánítás alkotmányosan nem büntethető; a becsület
  csorbítására  alkalmas   tényállítás,  híresztelés,  illetve
  ilyen tényre  közvetlenül utaló  kifejezés használata  pedig
  csak akkor  büntethető, ha  a becsület csorbítására alkalmas
  tényt állító,  híresztelő, illetve  ilyen tényre közvetlenül
  utaló  személy  tudta,  hogy  a  közlése  lényegét  tekintve
  valótlan vagy azért nem tudott annak valótlanságáról, mert a
  hivatása vagy  foglalkozása alapján  reá irányadó  szabályok
  szerint -  az adott  állítás tárgyára, a közlés eszközére és
  címzettjeire  tekintettel   -   elvárható   figyelmet   vagy
  körültekintést elmulasztotta.

  Az  Alkotmánybíróság  elrendeli  a  Btk.  232.  §-a  alapján
  lefolytatott és jogerős határozattal lezárt büntetőeljárások
  felülvizsgálatát, amennyiben  az elítélt még nem mentesült a
  hátrányos jogkövetkezmények alól.

  Az  Alkotmánybíróság   e  határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                            Indokolás

                                I.

   1.  A  Btk.-nak  az  1993.  évi  XVII.  törvény  52.  §-ával
   megállapított, -  1993. május  15. óta hatályban lévő - 232.
   §-a "Hatóság vagy hivatalos személy megsértése" címszó alatt
   a következő rendelkezéseket tartalmazza:

   "(1) Aki  más előtt  olyan tényt állít, híresztel vagy olyan
   tényre  közvetlenül   utaló  kifejezést   használ,  amely  a
   hivatalos  személy   becsületének   csorbítására,   vagy   a
   hatóságot képviselő  hivatalos személy megsértésén keresztül
   a hatóság becsületének csorbítására alkalmas, vétséget követ
   el,  és  két  évig  terjedő  szabadságvesztéssel,  közérdekű
   munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

   (2) Az  (1) bekezdés  szerint büntetendő, aki a hatóság vagy
   hivatalos  személy   működésével  kapcsolatban  a  hivatalos
   személy becsületének,  vagy a  hatóságot képviselő hivatalos
   személy  megsértésén   keresztül  a   hatóság   becsületének
   csorbítására  alkalmas   kifejezést  használ,   vagy   ilyen
   cselekményt követ el.

   (3) Bűntett  miatt három  évig  terjedő  szabadságvesztéssel
   büntetendő, aki  az (1)  és  (2)  bekezdésben  meghatározott
   bűncselekményt nagy nyilvánosság előtt követi el.

   (4) Nem  büntethető az elkövető, ha az állított tény valónak
   bizonyul. A  valóság bizonyításának  akkor van  helye, ha  a
   tény állítását  vagy híresztelését,  illetve a  tényre utaló
   kifejezés  használatát  közérdek  vagy  bárki  jogos  érdeke
   indokolta.

   (5) Hatóság  vagy hivatalos személy megsértése miatt büntető
   eljárásnak  csak   jogszabályban  meghatározott  szerv  vagy
   személy feljelentése alapján van helye."

   A Btk.  137. §-ának  az 1993.  évi XVII.  törvény 34.  § (1)
   bekezdésével megállapított,  - 1993. május 15. óta hatályos,
   -  1.   pontja  szerint  a  Btk.  alkalmazásában  "hivatalos
   személy:

   a) az országgyűlési képviselő;
   b) a köztársasági elnök;
   c) a miniszterelnök;
   d) a Kormány tagja, a politikai államtitkár;
   e) az alkotmánybíró, a bíró, az ügyész;
   f) az  állampolgári és a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok
   országgyűlési biztosa;
   g) a helyi önkormányzati testületek tagja;
   h) a közjegyző;
   i)    Alkotmánybíróságnál,     bíróságnál,     ügyészségnél,
   államigazgatási szervnél, önkormányzati igazgatási szervnél,
   az   Állami   Számvevőszéknél,   a   Köztársaság   Elnökének
   Hivatalánál,   az   Országgyűlés   Hivatalánál   szolgálatot
   teljesítő   személy,   akinek   a   tevékenysége   a   szerv
   rendeltetésszerű működéséhez tartozik;
   j)   jogszabály    alapján    közhatalmi,    államigazgatási
   feladatokkal megbízott  szervnél, testületnél  az a személy,
   aki közhatalmi, államigazgatási feladatot lát el,".

   A  büntetőeljárás   megindításához   szükséges   feljelentés
   megtételére jogosultak  körét a  Btk.  hatálybalépéséről  és
   végrehajtásáról szóló 1979. évi 5. tvr.-nek (Btké.) az 1993.
   évi XVII.  tv 83.  §-ával megállapított  20. § (1) bekezdése
   határozza meg.

   2. A  Btk. 232.  §-a  alkotmányosságának  vizsgálatára  több
   indítvány érkezett.

   2.1. Indítványozók  a Btk.  232. §-a alkotmányellenességének
   megállapítását és megsemmisítését kérték, mivel álláspontjuk
   szerint    a     törvényi    rendelkezés     ellentétes    a
   véleménynyilvánítás szabadságának  az Alkotmány  61.  §  (1)
   bekezdésében   biztosított   alapjogával.   Az   indítványok
   részletesen   elemzik,    hogy    miért    indokolatlan    a
   bűncselekménnyé nyilvánítás  a rágalmazás  és becsületsértés
   (Btk. 179-180.  §) tényállásai  mellett;  miért  alkalmas  a
   demokratikus    jogállamban    a    hatalom    gyakorlásával
   kapcsolatban kifejtett  kritika büntetőjogi megtorlására. Az
   indítványozók szerint a tényállás ellentétes az Alkotmány 2.
   § (1) bekezdésével (jogállam) és (3) bekezdésével (a hatalom
   erőszakos megszerzésére,  illetőleg kizárólagos birtoklására
   való törekvéssel  szembeni fellépés  kötelezettsége), a 3. §
   (2)  bekezdésével   (pártok  szerepe),   5.  §-ával  (a  nép
   szabadságának és hatalmának védelme), 60. § (1) bekezdésével
   (gondolat, lelkiismeret  és vallás  szabadsága), 70.  §  (4)
   bekezdésével (közügyekben  való részvétel joga) és 70/A. § -
   ával (diszkrimináció tilalma).

   A Btk. 232. §-ának módosítását követően benyújtott indítvány
   szerint  a   Btk.  232.  §-a  kriminalizálja  a  közügyekben
   folytatandó nyílt  vitát, így a jogállamban megengedhetetlen
   mértékben  korlátozza  a  véleménynyilvánítási  jogot  és  a
   sajtószabadságot, sérti  az  Alkotmány  61.  §  (1)  és  (2)
   bekezdését.

   2.2. A  magánszemély indítványozó a Btk. 232. § (4) bekezdés
   második mondata megsemmisítését kérte. Álláspontja szerint a
   valóságbizonyítás feltételhez kötése ellenkezik az Alkotmány
   2. §  (1) bekezdésével (jogállam), az 54. § (1) bekezdésével
   (emberi méltóság),  az 54.  § (2) bekezdésével (a kegyetlen,
   megalázó,  embertelen   elbánás  tilalma),   az  57.  §  (3)
   bekezdésével  (védelemhez   való  jog),   az   59.   §   (1)
   bekezdésével  (jóhírnévhez   való  jog),   a   61.   §   (1)
   bekezdésével   (véleménynyilvánítási szabadság),  a 64. §-al
   (kérelem,  illetve   panasz  előterjesztéséhez   való  jog),
   valamint a     8. §  (2) bekezdésével (alapvető jog lényeges
   tartalma korlátozásának tilalma).

                               II.

   1. A Btk. 232. § alkotmányosságának vizsgálatánál irányadóak
   voltak     az      Alkotmánybíróság     határozataiban     a
   véleménynyilvánítási szabadság  lehetséges korlátozásáról és
   az emberi méltóságról eddig megfogalmazott tételek.

   1.1. Az Alkotmánybíróság a véleménynyilvánítási szabadságnak
   a büntetőjog  eszközeivel való  korlátozhatósága  kérdéséről
   két határozatban fejtette ki álláspontját.

   A 48/1991.  (IX. 26.)  AB  határozat  a  köztársasági  elnök
   személyének   büntetőjogi    védelmével   kapcsolatban    az
   Alkotmánybíróság   leszögezte:    "A   becsület   védelmének
   speciális    szabályozásakor    a    törvényhozó    egyaránt
   mérlegelheti azt,  hogy szigorúbb  szankciót alkalmaz,  vagy
   pedig hogy  inkább a  közhivatalt és  tisztségeket  betöltők
   hivatali tevékenysége  szabad bírálatának biztosít szélesebb
   lehetőséget.

   Ha a  törvényhozó  az  elnök  becsületének  és  méltóságának
   fokozott  védelmét   állapítaná  meg,   az  Alkotmánybíróság
   felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  ennek  során  a  szabad
   véleménynyilvánításhoz  való   jog  (61.   §  (1)  bekezdés)
   lényeges tartalmát  nem korlátozhatja. A véleménynyilvánítás
   szabadságának a  demokratikus társadalomban  elengedhetetlen
   gyakorlása csak  az alkotmányos keretek között korlátozható.
   Az  Alkotmánybíróság   gyakorlata   szerint   az   alapjogot
   korlátozó  normáknak   ki  kell  elégíteniük  az  arányosság
   követelményét." (ABH 1991, 206.)

   A határozat  ez utóbbi  tételét részletesebben  is kifejti a
   közösség  elleni  izgatás  enyhébb  alakzatának  büntetőjogi
   szankcionálását megsemmisítő  30/1992. (V.26. ) AB határozat
   (ABH 1992, 167.).

   Eszerint az  állam akkor  nyúlhat az  alapjog korlátozásának
   eszközéhez, ha  másik alapvető jog és szabadság védelme vagy
   érvényesülése, illetve  egyéb alkotmányos  érték védelme más
   módon   nem    érhető   el.    Az   alapjog   korlátozásának
   alkotmányosságához tehát  önmagában nem  elegendő,  hogy  az
   másik alapjog  vagy szabadság védelme vagy egyéb alkotmányos
   cél érdekében történik, hanem szükséges, hogy megfeleljen az
   arányosság követelményeinek: az elérni kívánt cél fontossága
   és az ennek érdekében okozott alapjogsérelem súlya megfelelő
   arányban legyen  egymással. A törvényhozó a korlátozás során
   köteles az  adott cél  elérésére alkalmas legenyhébb eszközt
   alkalmazni. Alkotmányellenes  a jog tartalmának korlátozása,
   ha az  kényszerítő ok  nélkül, önkényesen történik vagy ha a
   korlátozás súlya az elérni kívánt célhoz képest aránytalan.

   Az egyéni  véleménynyilvánítási  szabadság  szubjektív  joga
   mellett az  Alkotmány 61.  §-ából következik  a demokratikus
   közvélemény   kialakulása    feltételeinek    és    működése
   fenntartásának biztosítására  irányuló állami kötelezettség.
   A   szabad   véleménynyilvánításhoz   való   jog   objektív,
   intézményes  oldala  nemcsak  a  sajtószabadságra,  oktatási
   szabadságra, stb.  vonatkozik, hanem az intézményrendszernek
   arra  az   oldalára   is,   amely   a   véleménynyilvánítási
   szabadságot  általánosságban   a  többi  védett  érték  közé
   illeszti. Ezért a véleménynyilvánítási szabadság alkotmányos
   határait úgy  kell  meghatároznia,  hogy  azok  a  véleményt
   nyilvánító  személy   alanyi  joga   mellett  a  közvélemény
   kialakulásának, illetve  szabad  alakításának  a  demokrácia
   szempontjából nélkülözhetetlen érdekét is figyelembe vegyék.
   A   szabad   véleménynyilvánításhoz   való   jog nem  csupán
   alapvető alanyi  jog,  hanem  e  jog  objektív,  intézményes
   oldalának elismerése,  egyben a  közvélemény, mint  alapvető
   politikai intézmény garantálását is jelenti.

   A szabad  véleménynyilvánítás  jogának  kitüntetett  szerepe
   ugyan nem  vezet arra,  hogy ez  a jog - az élethez, vagy az
   emberi méltósághoz  való joghoz hasonlóan - korlátozhatatlan
   lenne,  de   mindenképpen   azzal   jár,   hogy   a   szabad
   véleménynyilvánításhoz  való  jognak  valójában  igen  kevés
   joggal    szemben     kell    csak    engednie,    azaz    a
   véleményszabadságot korlátozó  törvényeket megszorítóan kell
   értelmezni. A  vélemény szabadságával  szemben  mérlegelendő
   korlátozó törvénynek  nagyobb a  súlya, ha közvetlenül másik
   alanyi  alapjog   érvényesítésére  és    védelmére  szolgál,
   kisebb,  ha   ilyen  jogokat   csakis  mögöttesen,  valamely
   "intézmény" közvetítésével  véd, s    legkisebb,  ha  csupán
   valamely elvont érték önmagában a tárgya.

   A szabad  véleménynyilvánításhoz való  jog a véleményt annak
   érték-  és   igazságtartalmára  tekintet   nélkül  védi.   A
   véleménynyilvánítás  szabadságának   külső  korlátai  vannak
   csak; amíg  egy ilyen alkotmányosan meghúzott külső korlátba
   nem ütközik,  maga a véleménynyilvánítás lehetősége és ténye
   védett, annak  tartalmára tekintet  nélkül. Vagyis az egyéni
   véleménynyilvánítás, a  saját  törvényei  szerint  kialakuló
   közvélemény, és  ezekkel kölcsönhatásban  a minél  szélesebb
   tájékozottságra épülő  egyéni véleményalkotás lehetősége az,
   ami  alkotmányos  védelmet  élvez.  Az  Alkotmány  a  szabad
   kommunikációt  -  az  egyéni  magatartást  és  a  társadalmi
   folyamatot - biztosítja, s nem annak tartalmára vonatkozik a
   szabad véleménynyilvánítás  alapjoga. Ebben  a processzusban
   helye van minden véleménynek, jónak és károsnak, kellemesnek
   és sértőnek egyaránt - különösen azért, mert maga a vélemény
   minősítése is e folyamat terméke.

   A   szabad   véleménynyilvánításhoz  való  jogról a 30/1992.
   ( V. 26. )   AB    határozat    főbb    megállapításait   az
   Alkotmánybíróság   megismételte  a  37/1992. ( VI. 10. )  AB
   határozatban ( ABH 1992, 227. ).   A    határozat   emellett
   a     véleménynyilvánítási  szabadságot  a  sajtószabadságra
   vonatkoztatva fejtette ki.

   A sajtó  szabadságát arra  figyelemmel kell  garantálnia  az
   államnak,  hogy   a  sajtó  a  véleményalkotáshoz  szükséges
   információszerzésnek,    a     véleménynyilvánításnak     és
   véleményformálásnak kitüntetett  fontosságú eszköze. Ahogy a
   sajtószabadság a  véleménynyilvánításhoz  való  jogból  mint
   anyajogból vezethető  le, úgy a véleménynyilvánításhoz  való
   jog  kitüntetett   volta  is  annyiban  vonatkozik  a  sajtó
   szabadságára,   amennyiben    az    a    véleménynyilvánítás
   alkotmányos alapjogát szolgálja.

   A  sajtószabadságnak   elsősorban  külső   korlátai   vannak
   (amelyek  a   sajtó  sajátosságainak   megfelelő   speciális
   intézményekben  is  testet  öltenek,  amilyen  pl.  a  "nagy
   nyilvánosság"     kritériuma     a     büntetőjogban).     A
   sajtószabadságot azonban elsősorban az állam tartalmi be nem
   avatkozása biztosítja;  ennek felel  meg például  a  cenzúra
   tilalma  és   a  szabad   lapalapítás  lehetősége.  Ezzel  a
   tartózkodással az  állam  elvileg  lehetővé  teszi,  hogy  a
   társadalomban  meglévő   vélemények,  valamint  a  közérdekű
   információk teljessége  megjelenjen a sajtóban. Demokratikus
   közvélemény csakis  teljes körű  és tárgyilagos tájékoztatás
   alapján jöhet létre.

   2.2.    A    becsületvédelem    büntetőjogi    eszközei    a
   véleménynyilvánítási szabadságot  az emberi méltósághoz való
   jog  és   a  jóhírnévhez  való  jog  alkotmányos  értékeinek
   védelmében korlátozzák.

   Az  Alkotmány   54.  §-ának  (1)  bekezdése  szerint  minden
   embernek veleszületett  joga van  az emberi  méltósághoz. Az
   Alkotmánybíróság állandó gyakorlata - a 8/1990. (IV. 23.) AB
   határozattól kezdve  (ABH 1990,  42.)- az emberi méltósághoz
   való jogot mint "általános személyiségi jogot" fogja fel. Az
   általános   személyiségi    jog   "anyajog",    azaz   olyan
   szubszidiárius alapjog,  amelyet mind  az  Alkotmánybíróság,
   mind  a  bíróságok  minden  esetben  felhívhatnak  az  egyén
   autonomiájának  védelmére,   ha  az   adott  tényállásra   a
   nevesített alapjogok egyike sem alkalmazható .

   Az  Alkotmánybíróság   a   halálbüntetés   megsemmisítéséről
   rendelkező határozatában, illetve az ahhoz fűzött párhuzamos
   véleményekben (23/1990.  (X.31.) AB  hat.) igen  részletesen
   fejtette ki  álláspontját  az  emberi  méltóságról.  Bár  az
   élethez és  az emberi  méltósághoz  való  elidegeníthetetlen
   jogról együttesen  volt szó, az emberi méltóság tekintetében
   az érvelés  a vizsgált  kérdésben önmagában  is irányadó. Az
   emberi méltóság  minden ember veleszületett, sérthetetlen és
   elidegeníthetetlen, alapvető joga (ABH 1990, 88.).

   2. Az  Alkotmánybíróság vizsgálata  során az  Európai Emberi
   Jogi Bíróság  gyakorlatára  is  kiterjedő  jogösszehasonlító
   elemzést végzett.

   Az  állami   intézmények  és  tisztségviselők  becsületének,
   tekintélyének sajátos büntetőjogi eszközei megtalálhatók más
   demokratikus berendezkedésű,  - kontinentális jogrendszerű -
   országokban is. A közügyek nyilvános megvitatása területén a
   véleménynyilvánítási szabadság,  mint alkotmányos alapjog és
   az  alapjogot   a  becsületvédelem   általános   büntetőjogi
   szabályaival    vagy    külön    tényállásokkal    korlátozó
   eszközrendszer viszonyát  tekintve az  európai  demokratikus
   országok joggyakorlatának trendje egyértelműen a büntetőjogi
   eszközök  háttérbe   szorulása  és   a  véleménynyilvánítási
   szabadság felértékelődése irányába mutat. Különösen érvényes
   ez az  állam és  intézményeinek tekintélyét védő tényállások
   gyakorlati alkalmazásában.  Ebben  jelentős  szerepe  van  a
   bíróságok  döntéseit   az  alkotmányjogi   panasz  keretében
   felülvizsgáló alkotmánybíróságoknak.

   Ugyancsak jelentősen  hozzájárulnak  a  véleménynyilvánítási
   szabadság büntetőjogi korlátozásának szűkítéséhez  az Emberi
   Jogok  Európai  Bíróságának  az  emberi  jogok  és  alapvető
   szabadságok védelméről  szóló Európai Egyezmény 10. cikkének
   megsértése   tárgyában    hozott    határozatai.    Többször
   előfordult,  hogy   egy-egy  ügyben   a  véleménynyilvánítás
   szabadságának védelmét  a  Bíróság  döntése  biztosította  a
   nemzeti bíróságok  ellenében, elmarasztalva  az államokat az
   alapjognak  a   büntetőjog  eszközeivel   való  indokolatlan
   korlátozásában.   A    határozatokban   több    fontos   elv
   kristályosodott ki.

   A Bíróság  határozatainak ismétlődő  alaptétele, hogy  nincs
   demokratikus társadalom  pluralizmus, tolerancia és nyíltság
   nélkül;  a  véleménynyilvánítás  szabadsága  a  demokratikus
   társadalom egyik  alapköve, fejlődésének  egyik feltétele. E
   szabadság az  olyan gondolatokat,  információkat, elveket és
   nézeteket is  megilleti, amelyek sértőek, meghökkentőek vagy
   aggodalmat keltenek.

   A véleménynyilvánítási  szabadságnak a 10. cikk 2. pontjában
   meghatározott,   lehetséges    korlátozásait   szűken   kell
   értelmezni.  A   felsorolt  érdekek   védelmét  a  köznek  a
   politikai kérdések  szabad megvitatásához  fűződő  érdekével
   együtt  kell   mérlegre  tenni  és  a  kettő  összevetésével
   dönteni, vajon  az adott  korlátozás sérti-e  az  Egyezményt
   vagy sem. Ennek megítélésénél a Bíróság alkalmazza a  Sunday
   Times  v.   United  Kingdom   ügyben,  1979-ben  kialakított
   "szükségességi  tesztet",  azaz  vizsgálja,  hogy  a  panasz
   tárgyát  képező   korlátozás  szükséges-e  egy  demokratikus
   társadalomban, az alkalmazott korlátozás arányos-e az elérni
   kívánt jogos  céllal. A Bíróság állandó gyakorlata szerint a
   véleménynyilvánítás  szabadságának   korlátozása  akkor   is
   aránytalan,  ha   ezzel  indokolatlanul   gátat  szabnak   a
   kormányzat bírálatának.

   A Bíróság nem minden esetben tiltja az állam intézményeit és
   szimbólumait  sértő   magatartás  megbüntetését.  A  Bíróság
   álláspontja szerint  azonban a  kritika  megengedhetőségének
   határai tágabbak  a kormányzat,  a közhivatalnokok esetében,
   mint a  politikusok tekintetében, és valamennyi köz-szereplő
   esetében tágabbak,  mint a  magánszemélyek  tekintetében.  A
   kormánynak   -    hatalmi   helyzetére    tekintettel      -
   önmegtartóztatást kell  tanúsítania a  büntető  felelősségre
   vonás  igénybevételénél,   különösen  akkor,  amikor  a  nem
   jogszerű  támadás  esetén  más  eszközök  is  rendelkezésére
   állnak  a   megfelelő  válaszadáshoz.   A  demokráciában   a
   kormányzat  cselekedetét   vagy  mulasztását  nem  csupán  a
   törvényhozó  és  a  bírói  hatalom  részéről  kell  alaposan
   vizsgálni, hanem  a sajtó  és a  közvélemény részéről  is. A
   közszereplést vállaló  személyeknek vállalni  kell  azt  is,
   hogy mind  a  sajtó,  mind  pedig  a  szélesebb  közvélemény
   figyelemmel kiséri  minden szavukat  és cselekedetüket,  így
   nagyobb    türelmet    kell    tanúsítaniuk    a    kritikai
   megnyilvánulásokkal szemben.  (Lingens v.  Austria, Castells
   v. Spain,  Oberschlick v.  Austria, Thorgeirson  v.  Iceland
   stb.)

   3.   Az    Alkotmánybíróság   véleményének    kialakításánál
   figyelemmel  volt  a  Btk.  232.  §  büntetőjogi  dogmatikai
   tartalmára is.  A 232.  § - különösen a tényállás módosítása
   után   -    tulajdonképpen       a   rágalmazásnak    és   a
   becsületsértésnek  speciális,  a  sértett  személye  alapján
   megkülönböztetett    változata.    Erre    tekintettel    az
   alkotmányossági kérdések  elbírálásához  szükséges  mélységű
   dogmatikai   elemzésben   az   Alkotmánybíróság   az   egyes
   fogalmaknak a becsületvédelem büntetőjogi eszközeit tárgyaló
   jogirodalomban és  a büntetőítélkezésben kialakult tartalmát
   vette alapul.

   A  személyiségi   jogok  közül  a  becsület  és  a  jóhírnév
   megsértése  ellen   az  általános   büntetőjogi  védelmet  a
   rágalmazás, a  becsületsértés és  kegyeletsértés tényállásai
   nyújtják (Btk.  179-180. §).  Bár ezek  az  emberi  méltóság
   elleni  bűncselekmények   között   szerepelnek,   a   magyar
   büntetőítélkezésben töretlenül  követett gyakorlat szerint a
   társadalom  kedvező  értékítéletét,  megbecsülését  csorbító
   cselekményekkel szemben  a  büntetőjogi  védelem  nemcsak  a
   természetes   személyeket   illeti   meg,   hanem   a   jogi
   személyeket,     valamint     a     kollektív     társadalmi
   kötelezettségekkel rendelkező személyösszességeket is.

   3.1. A  hatóság és  a hivatalos  személy megsértése a magyar
   büntetőjogban   hagyományosan   büntetendő   magatartás.   A
   bűncselekmény az  1961. évi  V. törvény  hatálybalépéséig  a
   rágalmazás  és   a  becsületsértés   súlyosabban  büntetendő
   eseteként szerepelt.  Az 1961. évi V. törvény fogalmazta meg
   először  az   állami  tevékenységet,   az  állami  feladatok
   ellátását sértő  vagy veszélyeztető  bűntettek között  azt a
   tényállást, amely  - kisebb módosításokkal - 1993. május 15-
   ig  a   hatóság   vagy   hivatalos   személy   megsértésének
   bűncselekménye volt.  Az 1993. évi XVII. törvény - az 52. §-
   hoz fűzött  indokolás szerint  - a  korábbi rendelkezésekhez
   képest szűkítette  azon cselekmények  körét, amelyek alapján
   hatóság vagy hivatalos személy megsértésének megállapítására
   kerül  sor.  Ennek  oka,  hogy  a  "hatóság  iránti  bizalom
   megingatására,    illetőleg    a    hatóság    tekintélyének
   csorbítására     alkalmas     tényállítások,     kifejezések
   használatának      büntetőjogi       fenyegetettsége       a
   véleménynyilvánítás  szabadságának  aránytalan  korlátozását
   jelenti. Ezért  a Javaslat az ilyen magatartások büntetőjogi
   üldözését nem engedi."

   A  Btk.  232.  §  elkövetési  magatartásainak  módosításával
   egyidejűleg szigorodtak  a büntetési  tételek.  A  tényállás
   átalakítása következtében,  - az  1993.  évi  XVII.  törvény
   indokolása szerint  -, "a  hatóság  vagy  hivatalos  személy
   megsértésének  önálló  bűncselekményként  való  szabályozása
   csak akkor  indokolt, ha  az elkövetőt  a törvény  súlyosabb
   büntetéssel   fenyegeti,    mint   a   rágalmazás,   illetve
   becsületsértés elkövetőjét.  Ezért a  Javaslat a  kiszabható
   büntetés felső  határát mind  az alapesetnél,  mind pedig  a
   minősített esetnél felemeli."

   3.2.    A     bűncselekmény    törvénybeli    elhelyezésének
   változatlansága tükrözi,  hogy a  Btk. 232.  § tényállásának
   módosítása, a  büntetőjogi felelősség  körének szűkítése nem
   jelenti  egyúttal   az  elsődlegesen   védett   jogi   tárgy
   megváltozását; e  becsületvédelem nem  az  emberi  méltóság,
   hanem a  hatóság  működése  védelmének  körébe  tartozik.  A
   hatóság, illetve  a hivatalos  személy becsületének  védelme
   tehát  továbbra   is  a   közhatalmi  működés  tekintélyének
   védelmét  szolgálja,   a   működéshez   szükséges   bizalmat
   oltalmazza. Az  eredeti, a  rágalmazás és  a  becsületsértés
   büntetési tételeivel  megegyező büntetési tételek felemelése
   nyilvánvalóvá  tette,  hogy  -  a  törvényalkotó  értékelése
   szerint -  az elvárással  ellentétes magatartás nem csupán a
   hatóság becsületét,  illetve a  hivatalos személy becsületét
   és emberi  méltóságát sérti,  hanem a  közhatalmi  feladatok
   ellátásának, a  hatóságok működésének  törvényes rendjét  is
   sérti vagy veszélyezteti.

   3.3. A  bűncselekmény elkövetési  magatartásai: más előtt, a
   becsület  csorbítására  objektíve  alkalmas  tény  állítása,
   híresztelése,  ilyen   tényre  közvetlenül  utaló  kifejezés
   használata (a  továbbiakban: tényközlés), illetve a becsület
   csorbítására objektíve  alkalmas kifejezés  használata  vagy
   cselekmény elkövetése (a továbbiakban: értékítélet).

   A   bűncselekmény    csak    szándékosan    követhető    el;
   gondatlanságból történő elkövetését a törvény nem bünteti. A
   szándékos bűnösség  megállapításához az  szükséges, hogy  az
   elkövető tudata  átfogja: a  tényközlés vagy  az értékítélet
   más előtt történik, hivatalos személyre, illetve a hatóságot
   képviselő  hivatalos   személyre  vonatkozik,  és  objektíve
   alkalmas a  hivatalos személy, illetve megsértésén keresztül
   a  hatóság   becsületének  csorbítására.   Nem  feltétele  a
   bűnösségnek a  sértési célzat,  és  nem  a  bűnösség,  hanem
   csupán a  büntetéskiszabás körében  értékelhető a cselekmény
   motívuma.

   A  büntetőjogi   szabályozás  alkotmányossági  vizsgálatánál
   különösen  hangsúlyos   az,  hogy  a  becsület  csorbítására
   alkalmas tény valótlansága a bűncselekménynek nem tényállási
   eleme,  így   a  való  és  valótlan  tény  közlése  egyaránt
   bűncselekménynek minősül.  A bűnösség  megállapításához  nem
   szükséges  a  tény  valótlanságának  tudata,  ezért  a  tény
   valóságában való  tévedés büntetőjogilag közömbös. Ugyancsak
   közömbös  a  bűncselekmény  megvalósulása  szempontjából  az
   elkövető "jó-  vagy rosszhiszeműsége",  a  tény  valóságáról
   való meggyőződés  tekintetében  tanúsított  gondossága  vagy
   gondatlansága. Sem  a kellően  körültekintő eljárás,  sem  a
   "jóhiszemű" tévedés nem mentesíti az elkövetőt a büntetőjogi
   felelősség alól.

   Önmagában sem  a tény  valósága, sem  a tényközlés közérdekű
   célja vagy  méltányolható motívuma nem zárja ki a magatartás
   jogellenességét. A  Btk. 232. § (éppúgy mint a 179. §) azt a
   felfogást  tükrözi,  hogy  a  tények  közlésének  szabadsága
   főszabályként nem  terjed ki  a  becsületsértésre  objektíve
   alkalmas tényekre,  mégha azok meg is felelnek a valóságnak;
   a hatóság vagy a hivatalos személy becsületének csorbítására
   alkalmas igaz  tények közlése is tilalmazott büntetőjogilag.
   Ilyen   tényközlés   esetén   a   bűncselekmény   megvalósul
   függetlenül attól,  hogy az  elkövetőt milyen cél és motívum
   vezette.

   A büntetőjog  elfogadja,  hogy  a  valós  tények  közlésének
   pozitív célja és méltányolható motívuma (közérdek vagy jogos
   magánérdek) indokolatlanná teheti a megbüntetést. A cél és a
   motívum azonban  nem közvetlenül,  hanem csupán  közvetve, a
   valóságbizonyítás   megengedhetőségének    kérdésében   való
   hatósági  döntésen   és  a   bizonyítás  sikerén   keresztül
   befolyásolja az  elkövető büntethetőségét. A Btk. 234. § (4)
   bekezdésben  (a   rágalmazás  tekintetében   a  182.  §-ban)
   szabályozott   büntethetőséget    kizáró   ok,   a   valóság
   bizonyításának intézménye  játszotta kezdettől  fogva azt  a
   szerepet,  hogy   ellensúlyozza  a   becsület   csorbítására
   alkalmas, igaz  tények közlésének  büntetőjogi tilalmát azon
   kivételes esetekben,  amikor  az  ilyen  tények  közlését  a
   közérdek vagy bárki jogos érdeke indokolhatja.

                               III.

   A  Btk.   232.  §   alkotmányellenességének  megállapítására
   irányuló indítványok megalapozottak.

   A  Btk.   232.  §-a   alkotmányosságának  megítélésénél   az
   Alkotmánybíróság   ugyanazt    a   "szükségességi   tesztet"
   alkalmazta, amelyet  a 30/1992.  (V. 26.)  AB határozatban a
   közösség elleni  izgatás esetében  (ABH 1992,  172.).  Ennek
   megfelelően  vizsgálta, hogy elkerülhetetlenül szükséges-e a
   véleménynyilvánítás   és    sajtószabadság   korlátozása   a
   tényállásban leírt  magatartások  esetén;  továbbá,  hogy  a
   korlátozás megfelel-e  az arányosság  követelményeinek, azaz
   az  elérni   kívánt  célhoz   a  büntetőjog  eszközrendszere
   általában és ezen belül az adott büntető tényállás szükséges
   és megfelelő-e.  E körben  vizsgálta az  Alkotmánybíróság  a
   valóságbizonyítás  intézményét  is.  Mivel  a  Btk.  232.  §
   megsemmisítése esetén  a  hatóság  és  a  hivatalos  személy
   becsületének  büntetőjogi   védelmét  a   rágalmazás  és   a
   becsületsértés tényállásai  veszik át, az Alkotmánybíróság -
   a  szoros   összefüggésre  tekintettel  -  kiterjesztette  a
   vizsgálatot a Btk. 179. és 180. §-ra is annyiban, amennyiben
   állást foglalt  e büntetőjogi  rendelkezések  alkalmazásának
   alkotmányos követelményei tekintetében is.

   Az Alkotmánybíróság  álláspontja szerint  a  Btk.  232.  §-a
   alkotmányellenes, mert

   - a közhatalom gyakorlói sérelmére elkövetett rágalmazást és
   becsületsértést  a   más  személyek   sérelmére   elkövetett
   cselekményekkel  azonosan   széles  körben   bünteti  és  ez
   nyilvánvalóan ellentétes  az  Európai  Emberi  Jogi  Bíróság
   állandó gyakorlatában kifejezésre jutó elvekkel;

   - a  közügyekben büntetni  rendeli az értékítéletet kifejező
   véleménynyilvánítást,    ami    az    alkotmányos    alapjog
   szükségtelen és aránytalan korlátozása;

   -  a   tényközlés  tekintetében   nem  különböztet  való  és
   valótlan, ezen  belül pedig  a tudatosan  hamis,  illetve  a
   hivatásból, foglalkozásból  adódó szabályok megsértése miatt
   gondatlanságból  valótlan  tényállítások  között,  holott  a
   véleménynyilvánítási szabadság  büntetőjogi eszközökkel csak
   utóbbiak esetében korlátozható alkotmányosan.

   1. Az  Alkotmánybíróság mérlegelte  egyrészről a  büntetőjog
   orientációs szerepének  lehetőségét a  demokratikus jogállam
   alkotmányos  berendezkedését   jellemző  intézmények  iránti
   bizalom  kialakításában  és  megerősítésében,  másrészről  a
   közhatalmi tekintély  büntetőjogi  védelmének  történelmileg
   megtapasztalt  negatív   hatásait,   a   közügyeket   érintő
   véleménynyilvánítási  és  sajtószabadság  korlátozásának,  a
   bírálat elfojtásának  káros következményeit,  továbbá azokat
   az  előnyöket,   amelyek  a   demokratikus  társadalomban  a
   véleménynyilvánítás szabadságából, az egyéneknek a közakarat
   képzésében  való   részvételéből,  a  közhatalmi  testületek
   tevékenységének   bírálhatóságából,    tevékenységüknek    a
   nyilvánosság    biztosította    társadalmi    ellenőrzéséből
   nyerhetők.

   A  véleménynyilvánítási   és  sajtószabadságnak  alkotmányos
   értékéről és  a demokratikus  társadalom életében  betöltött
   jelentős szerepéről az Alkotmánybíróság határozataiban eddig
   kifejtett  álláspontokból   következik,  hogy   e  szabadság
   különleges védelmet  követel akkor,  amikor közügyeket  és a
   közhatalom gyakorlását,  a közfeladatot  ellátó,  illetve  a
   közéletben szerepet  vállaló személyek tevékenységét érinti.
   A közhatalom  gyakorlásában résztvevő személyek védelmében a
   véleménynyilvánítás szabadságának  szűkebb körű  korlátozása
   felel meg  a demokratikus  jogállamiságból adódó alkotmányos
   követelményeknek. A  demokratikus társadalom  létezésének és
   fejlődésének nélkülözhetetlen  eleme  a  közügyek  vitatása,
   amely feltételezi  a különböző politikai nézetek, vélemények
   kinyilvánítását,  a   közhatalom  működésének  bírálatát.  A
   demokratikus    hagyományokkal     rendelkező    társadalmak
   tapasztalatai szerint  is e vitákban esetenként kellemetlen,
   éles, esetleg igazságtalan támadásokat intéznek a kormányzat
   és a  közhivatalnokok ellen és nyilvánosságra kerülnek olyan
   tények  is,   amelyek  a   közéleti  szereplők  becsületének
   csorbítására alkalmasak.

   Az   Alkotmánybíróság    álláspontja   szerint    kiemelkedő
   alkotmányos  érdek   az  állami  és  a  helyi  önkormányzati
   feladatokat  ellátó  szervek  és  személyek  tevékenységének
   nyilvános  bírálhatósága,   valamint  az,  hogy  a  polgárok
   bizonytalanság, megalkuvás,  félelem nélkül vehessenek részt
   a politikai és társadalmi folyamatokban, a közéletben. Ennek
   ellene  hat,   ha  a   törvényhozó  büntetőjogi  büntetéssel
   fenyeget  minden,   a  közhatalmat   gyakorló  személyek  és
   intézmények becsületének  csorbítására alkalmas  tényközlést
   és értékítéletet.

   A becsületvédelem jogi eszközeit a hatályos jogrendszer több
   ága, a  büntetőjog, a  szabálysértési jog  és a  polgári jog
   tartalmazza. Az  emberi méltóság kitüntetett szerepe miatt a
   jogi felelősség  rendjében végső  eszközként igénybe  vehető
   büntetőjog sem  tekinthető -  általánosságban - aránytalanul
   súlyos reagálásnak az egyént becsületében sértő magatartások
   esetén.

   Az Európai  Emberi Jogi  Egyezménynek az   1993.  évi  XXXI.
   törvénnyel  történt  kihirdetését  követően,  a  belső  jogi
   szabályozás és  az Európai Emberi Jogi Bíróság joggyakorlata
   közötti összhang biztosítása érdekében az Alkotmánybíróság a
   48/1991. (IX.  26.) AB határozatban megfogalmazott tételeket
   (ABH 1991,  206.) a  most kifejtettekkel  összhangban tartja
   fenn.  A   közügyekre  vonatkozó   véleménynyilvánítási   és
   sajtószabadság      kiemelkedően      magas      alkotmányos
   értéktartalmából következik,  hogy alkotmányellenes,  ha  az
   állam súlyosabb  büntetéssel fenyegeti azt, aki a hatóságról
   vagy a  hivatalos személy  tevékenységéről  mond  véleményt,
   bármilyen sértő  is az,  mint aki magánszeméllyel szemben ad
   hangot  kedvezőtlen   álláspontjának.   A   közhivatalt   és
   köztisztséget   betöltők    hivatali   tevékenysége   szabad
   bírálatához,   az    erre   vonatkozó   véleménynyilvánítási
   szabadsághoz fűződő  alkotmányos joggal  szemben a hatóságok
   és  a   hivatalos  személyek  fokozott  büntetőjogi  védelme
   szükségtelen és  az elérni  kívánt célhoz  képest aránytalan
   alapjogi korlátozás.

   2.  A  hivatalos  személy  becsületének  védelme  az  emberi
   méltósághoz való  elidegeníthetetlen és korlátozhatatlan jog
   egyik vetülete.  Az Alkotmány  59. § (1) bekezdése a személy
   társadalmi értékelésére  vonatkozó alapjogok  közül  csak  a
   jóhírnévhez való  jogot nevesíti, nem kétséges azonban, hogy
   az Alkotmány  54. §-a alapján az emberi méltósághoz való jog
   anyajogából eredő  becsület is  alapjogi védelem  alatt áll.
   Bár emberi  méltósága csak  a hatóságot  képviselő hivatalos
   személynek  lehet,   a  társadalom  kedvező  értékítéletére,
   megbecsülésére azonban maga a hatóság is igényt tarthat.

   Az emberi  méltóság, a  becsület és  a jóhírnév  alkotmányos
   oltalma és  a  szabad  véleménynyilvánításhoz  való  jog,  a
   közügyek szabad  vitathatóságához fűződő  alkotmányos  érdek
   egymásra   tekintettel   történő   értékelése   alapján   az
   Alkotmánybíróság  arra   az  álláspontra   jutott,  hogy   a
   véleménynyilvánítási   szabadság   csak   kisebb   mértékben
   korlátozható  a   közhatalom  gyakorlóinak   védelmében.   A
   hatóságok és a hivatalos személyek becsületének védelmében a
   felelősségi rendszerben  legszigorúbb  büntetőjogi  eszközök
   alkotmányosan  csak   azokban  az  esetekben  alkalmazhatók,
   amelyekre a  véleménynyilvánítás szabadsága  már nem  terjed
   ki.

   Az    Alkotmány     a     véleménynyilvánítási     szabadság
   megfogalmazásánál nem tesz kifejezett különbséget tényközlés
   és  értékítélet  között.  A  véleménynyilvánítási  szabadság
   alapvető célja  annak a  lehetőségnek biztosítása,  hogy  az
   egyén mások  véleményét formálja,  meggyőzzön másokat  saját
   álláspontjáról.    A  véleménynyilvánítás  szabadsága  ezért
   általában mindenféle  közlés szabadságát  magában  foglalja,
   mégpedig  függetlenül   a  közlés   módjától  és  értékétől,
   erkölcsi minőségétől  és  többnyire  valóságtartalmától  is.
   Önmagában valamely  tény közlése  is véleménynek minősülhet,
   hiszen magának  a közlésnek  a körülményei  is  tükrözhetnek
   véleményt, azaz  a véleménynyilvánítás  alkotmányos alapjoga
   nem    korlátozódik    csupán    az    értékítéletekre.    A
   véleménynyilvánítási   szabadság   határainak   megvonásánál
   azonban indokolt különbséget tenni értékítélet és tényközlés
   tekintetében.

   Az  értékítéletre,   az  egyén   személyes   véleményére   a
   véleménynyilvánítási  szabadság   minden  esetben  kiterjed,
   függetlenül attól,  hogy az  értékes vagy  értéktelen,  igaz
   vagy hamis,  érzelmen  vagy  észérveken  alapul.  A  szintén
   alkotmányos oltalom  alatt álló  emberi méltóság,  becsület,
   jóhírnév    azonban    az    értékítéletben    megnyilvánuló
   véleménynyilvánítási szabadság külső korlátja lehet, és ezek
   védelmében  a   büntetőjogi  felelősség   érvényesítése  sem
   tekinthető   -    általánosságban   -   aránytalannak,   így
   alkotmányellenesnek.

   Az Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  azonban  fokozott
   alkotmányos  védelmet   élveznek  az   olyan  értékítéletek,
   amelyek a közügyekre vonatkozó vélemények ütközésében kapnak
   hangot, még akkor is, ha esetleg túlzóak és felfokozottak. A
   demokratikus jogállam állami és önkormányzati intézményeinek
   szabad bírálata,  működésük, tevékenységük  kritikája, - még
   ha az  becsületsértő értékítéletek formájában történik is -,
   a társadalom  tagjainak, az  állampolgároknak olyan alapvető
   alanyi joga,  amely a demokrácia lényegi eleme. A demokrácia
   intézmény-rendszerének kiépülése és megszilárdulása idején -
   amikor  még  nem  gyökeresedett  meg  a  közügyek  kulturált
   megvitatása,  -   sincs  olyan   alkotmányos  érdek,   amely
   indokolná  az   értékítéletek  közlésének   korlátozását   a
   hatóságok és  a hivatalos személyek védelmében. A társadalom
   békéjének, demokratikus  fejlődésének védelme  nem igényli a
   büntetőjogi beavatkozást  a hatóságok,  hivatalos  személyek
   tevékenységének,  működésének  olyan  kritikájával,  negatív
   megítélésével szemben  sem, amely  becsületsértő, gyalázkodó
   kijelentések, magatartások  formájában nyilvánul  meg. Jelen
   esetben is  érvényes  a  30/1992.  (V.26.)  AB  határozatban
   elfoglalt azon  álláspont, miszerint paternalista hozzáállás
   büntetőjogi  büntetésekkel  formálni  a  közvéleményt  és  a
   politikai  stílust (ABH 1992, 180.).

   A  véleménynyilvánítási  szabadság  nem  ilyen  feltétlen  a
   tényállítások tekintetében.  Az Alkotmánybíróság álláspontja
   szerint a  véleménynyilvánítás szabadsága  nem terjed  ki  a
   becsületsértésre alkalmas  valótlan tények  közlésére akkor,
   ha a  nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés
   valótlanságának (tudatosan  hamis közlés) vagy foglalkozása,
   hivatása  gyakorlásának  szabályai  szerint  elvárható  lett
   volna tőle  a tények  valóságtartalmának  vizsgálata,  de  a
   véleménynyilvánítási  alapjog  felelős  gyakorlásából  adódó
   gondosságot elmulasztotta.  A véleménynyilvánítás szabadsága
   csak a  bírálat, jellemzés,  nézet  és  kritika  szabadságát
   foglalja magában,  de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat
   a  tények   meghamisítására.   Ezen   túlmenően   a   szabad
   véleménynyilvánítás olyan  alkotmányos alapjog,  amely  csak
   felelősséggel gyakorolható,  és a valótlan tények közlésének
   elkerülése  érdekében   bizonyos  kötelezettségekkel  jár  a
   közvélemény alakításában  hivatásszerűen résztvevő személyek
   esetében.

   A  véleménynyilvánítás   szabadsága  ugyanakkor  kiterjed  a
   becsületsértésre  alkalmas,   valóságnak  megfelelő  tények,
   információk  közlésére  is,  amely  szabadságnak  az  emberi
   méltóság, a  becsület és  a jóhírnév  védelme külső korlátja
   lehet. Ezen  alkotmányos alapjogok  védelmében a  büntetőjog
   eszközeinek alkalmazása azonban szükségtelen és aránytalan a
   közhatalmat  gyakorló  intézmények  és  hivatalos  személyek
   esetében. Az  e minőségre  tekintet nélkül tett kijelentések
   vonatkozásában azonban  ugyanolyan védelem  illeti meg őket,
   mint a magánszemélyeket.

   A Btk.  232. §-a  nem felel  meg  az  előbbiekben  kifejtett
   alkotmányossági követelményeknek.  A tényállás túl széles, a
   véleménynyilvánítási    szabadságot     olyan     elkövetési
   magatartások esetén  is korlátozza,  amelyeknél ez  alapvető
   jog lényeges  tartalmát érinti,  így sérti az Alkotmány 8. §
   (2) bekezdésében megfogalmazott tilalmat.

   3. A  Btk. 232.  §-ának megsemmisítésével  a  hatóság  és  a
   hivatalos személyek  becsületének védelmét  a Btk.  179.  és
   180. §-a  veszi át.  Az Alkotmánybíróság  azon  álláspontja,
   hogy a  közügyekben való  véleménynyilvánítási  szabadságnak
   alkotmányosan magas  értéktartalma miatt a közhivatalok és a
   közhivatalt vállaló  személyek,  valamint  a  közélet  egyéb
   szereplői  becsületének   védelme  kevésbé  korlátozhatja  a
   véleménynyilvánítási  szabadságot,   mint  a  magánszemélyek
   becsületének  védelme,   e   tényállások   tekintetében   is
   irányadó. Ennek  megfelelően a határozat rendelkező része 3.
   pontjában  kijelölte   a  rágalmazás   és  a  becsületsértés
   alkotmányos alkalmazásának határait.

   A jogalkalmazói gyakorlat feladata annak meghatározása, hogy
   a    véleménynyilvánítási    szabadság    gyakorlása    mely
   közszereplők esetében zárja ki a cselekmény jogellenességét,
   továbbá,  hogy  a  közvélemény  formálásában  hivatásszerűen
   résztvevők esetében a gondatlanság megállapításának melyek a
   kritériumai.

   4.  Az  Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a  tényállás
   alkotmányellenességét   nem    küszöböli   ki    a   valóság
   bizonyításának  lehetősége.   A  büntetőjogi  szabályozás  a
   valótlanság  vélelmén   alapul.  Ez   az  egyéneket  alappal
   elrettenti a  közélet szereplőinek bírálatától, visszatartja
   még az  igaz, illetve  igaznak  hitt  tények  nyilvánosságra
   hozatalától is.  Az eljáró hatóság mérlegelésétől függ, hogy
   az  eljárás  alá  vont  személy  a  büntetőeljárás  folyamán
   lehetőséget kap-e  a valóság  bizonyítására, és bizonytalan,
   hogy sikerül-e a hatóságokat meggyőzni a tények valóságáról.
   A valóság  bizonyításának  lehetősége  nem  ellensúlyozza  a
   véleménynyilvánítási  és   sajtószabadság  szükségtelen   és
   aránytalan korlátozását, nem pótolja az alkotmányos védelmet
   a hivatalos  személy becsületének  csorbítására alkalmas, de
   való vagy alappal valónak hitt tények közlése esetén.

   A valóság  bizonyítása esetén   megfordul  a  büntetőeljárás
   alkotmányos alapelvéből, az ártatlanság vélelméből következő
   bizonyítási főszabály,  azaz a  bizonyítás terhét az viseli,
   aki ellen  folyik a  büntetőeljárás.  Csak  a  bebizonyított
   valóság zárja  ki  az  elkövető  büntethetőségét.  Abban  az
   esetben, ha a tényállítás tartalmi valósága tekintetében nem
   alakul  ki  az  eljáró  hatóság  meggyőződése,  az  elkövető
   bűnösségét meg  kell állapítani.  A tények  valóságának nem-
   bizonyíthatósága a  büntetőeljárás alá  vont személy terhére
   esik,  és   e  vonatkozásban   az  ártatlanság  vélelme  nem
   érvényesül.  Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  az
   igazsággal védekezés  megengedése a  bizonyítás terhe alatt,
   nem csupán  a tudatosan valótlan állítások tilalmát jelenti,
   hanem  alkalmas   arra,  hogy   elrettentsen  a  közhatalmat
   gyakorlók tevékenységének bírálatától.

   A valóság bizonyítását a törvény feltételhez köti, a hatóság
   mérlegelésére bízza  megengedhetőségét. Az  Alkotmánybíróság
   álláspontja szerint a Btk. 232. § (4) bekezdésében, valamint
   a 182.  § (2)  bekezdésben e feltétel megfogalmazása magát a
   valóság bizonyítását  is  alkotmányellenesen  korlátozza.  A
   közhatalmat  gyakorlók,   illetve   a   közéleti   szereplők
   tekintetében a való tények feltárását, még ha az alkalmas is
   e személyek  társadalmi megbecsülésének csorbítására, minden
   esetben közérdekűnek  kell tekinteni; annak mérlegelését nem
   lehet a büntető ügyekben eljáró hatóságra bízni.

   5. Mivel  a sértett  hivatalos személy  kívánsága  esetén  a
   feljelentés nem  tagadható meg  /Btké. 20. §/, alkotmányosan
   nem kifogásolható,  ha a  törvényhozó  a  hivatalos  személy
   sérelmére elkövetett  rágalmazás  és  becsületsértés  miatti
   eljárás megindítását  a hatóság vagy egyéb szerv vezetőjének
   feljelentéséhez  köti.   A  Btk.   232.  §   (5)   bekezdése
   tartalmilag nem  alkotmányellenes, azonban  a  megsemmisítés
   ezt is  érinti. A  bűncselekményi tényállások megsemmisítése
   következtében  e   szabály  ugyanis  alaprendelkezés  nélkül
   marad.

   Alkotmányosan nem  kifogásolható a  hivatalos személyek és a
   nem hivatalos személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények
   elbírálásának   különbözősége,    azaz   ilyen   esetben   a
   büntetőeljárás közvádas  formájának fenntartása. A Btk. 232.
   §-ának  megsemmisítése  nem  igényel  külön  büntetőeljárási
   szabályozást, mivel  a rágalmazás  és a  becsületsértés csak
   akkor   magánvádas,    ha   az   elkövető   magánindítványra
   büntethető.

   6. A  jogerősen lezárt  büntetőeljárások  felülvizsgálatának
   elrendelése az  Alkotmánybíróságról szóló  1989. évi  XXXII.
   törvény 43. § (3) bekezdésén alapul.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

             Dr. Ádám Antal           Dr. Kilényi Géza
              alkotmánybíró             alkotmánybíró

                          Dr. Lábady Tamás
                        előadó alkotmánybíró

                         Dr. Schmidt Péter
                           alkotmánybíró

                          Dr. Szabó András
                        előadó alkotmánybíró

                       Dr. Tersztyánszky Ödön
                           alkotmánybíró

             Dr. Vörös Imre          Dr. Zlinszky János
              alkotmánybíró             alkotmánybíró
    Dr. Tersztyánszky Ödön alkotmánybíró különvéleménye

    1.
    Egyetértek a  rendelkező rész 1. pontjával és a 3. pont első
    bekezdésével,  de   nem   értek   egyet   a   Btk.   232.§-a
    megsemmisítésével és  a  rendelkező  rész  3.  pont  második
    bekezdésében foglaltakkal. Álláspontom szerint az indítványt
    el kellett volna utasítani.

    A Btk.  232.§ (1) bekezdése a rágalmazásnak, (2) bekezdése a
    becsületsértésnek a  sértett  személyén  alapuló  minősített
    esete. A  rágalmazás és  a becsületsértés  a  más  becsülete
    ellen   elkövetett    támadást    rendeli    büntetni.    Az
    Alkotmánybíróság  a   48/1991.  (IX.   26.)AB   határozatban
    megállapította,  hogy   a  [köztársasági   elnök]  speciális
    büntetőjogi védelme kiterjedhet a becsületre, a hírnévre is,
    és a  védelem sajátossága  állhat a  büntetés szigorúságában
    vagy  az   egyébként  magánvádas   cselekmények  hivatalbóli
    üldözésében.

    A többségi  határozat ezt  a megállapítást az Európai Emberi
    Jogi  Egyezmény   (a  továbbiakban:  Egyezmény)  kihirdetése
    illetve a  belső jog  és az  Európai Emberi  Jogi Bíróság (a
    továbbiakban:  Bíróság)   joggyakorlata   közötti   összhang
    biztosítása érdekében módosítva tartja fenn.

    Ez a Bíróság valóban több ügyben értelmezte az Egyezmény 10.
    cikkét, ebből  azonban az  is következik, hogy a bepanaszolt
    államokban (pl.  Anglia, Spanyolország,  Izland)  van  olyan
    jogszabály, amelynek  konkrét  ügyben  való  alkalmazása  az
    adott esetben  és tényállás  mellett az  Egyezmény  sérelmét
    jelenthette.

    Ezzel  kapcsolatban   nem  hagyható   figyelmen   kívül   az
    igazságügy-miniszter észrevétele,  amely utal  arra, hogy az
    osztrák Btk.  116.§-a büntetni  rendeli valamely alkotmányos
    képviselőtestület,  a   szövetségi  hadsereg   vagy  hatóság
    nyilvános   megsértését;    a   német   Btk.   pedig   külön
    tényállásokat tartalmaz  az  alkotmányos  intézmények  és  a
    szövetségi  elnök   megsértésének  esetére.   Az  angolszász
    jogrendszerben is  ismert a  hatóság  becsületének  fokozott
    védelme (contempt of court).

    2.
    Az   Egyezményben    részes   államoknak   az   Egyezményben
    meghatározott jogokat  kell biztosítaniuk  a belső jogukban.
    Másképpen ez  azt jelenti,  hogy az Egyezménynek és a magyar
    jognak  kell  egymással  összhangban  állnia.  Az  Egyezmény
    tartalmára a  Bíróság esetjogának,  a magyar  jog tartalmára
    pedig a hazai bíróságok gyakorlatának van jelentős hatása. A
    Bíróság gyakorlata  és a magyar bírósági gyakorlat között az
    összhangot  a   jogalkalmazók  feladata   megteremteni.   Az
    Alkotmánybíróságnak az  Egyezmény és  a  belső  jog  közötti
    összhang  megteremtésében   lehet  szerepe,   amennyiben   a
    jogszabály a nemzetközi szerződésbe ütközik.

    A Bíróság elé kerülő egyéni panaszok tárgya sohasem az adott
    ország hatályos  jogának az  Egyezménnyel  való  összhangja,
    hanem  az,   hogy  a   vizsgált  esetben  megsértették-e  az
    Egyezményt. Önmagában  a Bíróság  gyakorlatából az Egyezmény
    és a  belső  jog  összhangjára  következtetést  levonni  nem
    lehet. Az  kétségtelen, hogy az Egyezménnyel összhangban nem
    lévő jogszabály alkalmazása az Egyezmény megsértésére vezet.
    A belső  jog és  az Egyezmény  összhangjának  jelentősége  a
    Bíróság esetjoga szempontjából csak közvetett.

    Az Egyezmény  tartalmazza a  magánszféra tiszteletéhez  való
    jogot (8. cikk). Ebbe az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése
    határozata szerint  beletartozik "az  erkölcsi integritás, a
    becsület  és  a  jóhírnév  védelme,  a  jog  arra,  hogy  ne
    kerüljünk hamis  megvilágításba,  hogy  velünk  kapcsolatban
    irreleváns vagy zavaró tényeket ne fedjenek fel" .

    A  véleménynyilvánításhoz   fűződő  jog   szembekerülhet   a
    személyek Alkotmányban  biztosított  más  alapvető  jogainak
    (pl. az emberi méltósághoz, a jó hírnévhez vagy a magántitok
    védelméhez való  jog) érvényesülésével. Azt csakis a konkrét
    ügyben, a történeti tényállás alapos feltárása után lehet és
    kell eldönteni,  hogy az  adott esetben  melyik a  fontosabb
    érdek.

    3.
    A hivatalos személyeknek és közszereplőknek adott esetben el
    kell viselniük  a kemény  kritikát is:  az alkotmányosan nem
    büntethető véleménynyilvánítás és tényállítás köre esetükben
    tágabb, mint  más személyeknél. Az viszont alkotmányosan nem
    kizárt, hogy  annak a  szűkebb körnek  a megsértését, amit a
    hivatalos  személyeknél   és   a   közszereplőknél   véd   a
    büntetőjog, szigorúbban büntessék.

    Az alkotmányosan  nem büntethető  véleménynyilvánítások és a
    tényállítások tágabb körének megvonása jogalkalmazói kérdés,
    az ügyekben eljáró bíróságok feladata. Az Alkotmánybíróság -
    hatáskörének hiányossága  miatt -  a jogalkalmazói  döntések
    alkotmányosságát nem  vizsgálhatja. Ez  viszont nem  elég ok
    arra, hogy  az esetleg  alkotmányellenesen  is  alkalmazható
    jogszabályt megsemmisítse.

    A  bírósági   gyakorlat  alakulása  szempontjából  figyelmet
    érdemel a  Legfelsőbb Bíróságnak  egy konkrét esetben hozott
    döntése, amelyet  iránymutatásként  a  Bírósági  Határozatok
    1994/6. számában  a 300. szám alatt tettek közzé. Eszerint a
    becsület védelméről szóló 1914. évi XLI.tc. nyomán kialakult
    ítélkezési gyakorlat  a mai napig is töretlen a tekintetben,
    hogy "a  bírálat, a  kritika a  véleménynyilvánítás ténybeli
    valóságtartalma a büntetőeljárásban nem esik a `tényállítás`
    fogalma  alá,   ezért  az  ezt  tartalmazó  nyilatkozat  nem
    alkalmas   sem    a   rágalmazás,   sem   a   becsületsértés
    megállapítására". A  bírói gyakorlat  szerint a  bírálat,  a
    kritika és  a véleménynyilvánítás  szabad.  Természetesen  a
    bírálatnak  vannak   határai;  nem  mehet  el  a  gyalázkodó
    jellegig, amikor az már a bírált személy emberi méltóságának
    a   sérelmével    jár,   nem   tartalmazhat   a   bírálathoz
    elengedhetetlenül szükségeseken  túlmenő,  a  becsületérzést
    sértő kijelentéseket.  Egységes a  bírói gyakorlat abban is,
    hogy  a   "becsület  csorbítására   alkalmasság"  -  mint  a
    bűncselekmény törvényi  tényállási eleme  - nem a bírálattal
    illetett személy  szubjektív felfogása,  hanem  az  objektív
    társadalmi értékítélet  alapján  ítélhető  meg.  E  törvényi
    tényállási  elem   most  is  kötelezi  a  bíróságokat  annak
    vizsgálatára,  hogy   a  különböző   sértettek  esetében   a
    büntetőjog szempontjából  lényeges tűrési  küszöböt az adott
    ügyben a véleménynyilvánítás átlépte-e.

    Mindebből viszont  az következik,  hogy a  Btk. 179.-180. és
    232.§-a  értelmezett   és  alkalmazott   tartalmuk   alapján
    alkalmasak arra,  hogy a rendes bíróságok a konkrét ügyekben
    a különböző  alkotmányos értékek ütközése esetén az ütközést
    alkotmányosan  oldják   fel  figyelemmel  arra  is,  hogy  a
    közszereplőkkel    kapcsolatban     a     nem     büntethető
    véleménynyilvánítás köre tágabb.

    4.
    Nem értek  egyet sem  azzal, hogy  ha  a  sértett  hivatalos
    személy  vagy   közszereplő,  akkor   a  sértő   tényállítás
    valóságát kellene  vélelmezni; sem  azzal,  hogy  a  valóság
    bizonyításának  feltételhez   kötése   a   vizsgált   körben
    alkotmányellenes.

    Bizonyítania általában  annak kell,  aki  valamit  állít.  A
    nemleges  tényeket  elvileg  nem  is  lehet  bizonyítani.  A
    valóság-bizonyítás   sikertelenségének   terhét   csakis   a
    tettesre  lehet  helyezni,  vélelmezni  az  általa  "vádolt"
    személy, azaz a sértett "ártatlanságát" kell. A terhelt és a
    sértett helyzete a büntetőeljárás során nem cserélődhet fel.

    A valóságbizonyítással  kapcsolatban  megkívánt  bizonyosság
    fokával összefüggésben pedig figyelmet érdemel, hogy a bírói
    gyakorlat szerint  a tényállítás  valóságának  a  megítélése
    szempontjából nem elengedhetetlenül szükséges az állított és
    a bizonyított  tények teljes  egybehangzása. Sikerre vezet a
    valóság bizonyítása  akkor  is,  ha  a  tényállítás  lényege
    valónak bizonyult ( BH 1975/11. 498. ).

    A valóság  bizonyítása büntethetőséget  kizáró ok. A valóság
    bizonyítására  a   jogszabály  alapján   széles  körben  van
    lehetőség és  kötelezettség. Elég  a bárki ( nemcsak a tényt
    állító személy  ) jogos  érdeke. Egyetlen megkötés a "jogos"
    szó: nem  elég a  puszta önérdek,  hanem annak  a jog  által
    védett és elismert érdeknek kell lennie.

    Nem lehet  eleve minden  esetben ex  lege lehetővé  tenni  a
    valóság bizonyítását, mert akkor a tényállások nem védenék a
    személyek emberi  méltóságát és magánszféráját pl. a családi
    vagy magántitkok  önkényes, szenzációhajhász,  rosszindulatú
    kiteregetése, a puszta mocskolódás ellen.

    Az igazságügy-miniszter  észrevétele szerint  is a  valóság-
    bizonyítás korlátozására  számos külföldi példa hozható fel.
    Így pl.  a svájci  Btk. 173.  cikkének 3.  pontja  a  magyar
    szabályozáshoz igen hasonló tartalommal korlátozza a valóság
    bizonyítását.  Az  osztrák  Btk.  112.§-a  szerint  pedig  a
    valóság  és  a  jóhiszeműség  bizonyítására  csak  abban  az
    esetben kerülhet  sor, ha  a tettes állításának helyességére
    vagy jóhiszeműségére  hivatkozik; a  magánélet és  a családi
    élet    tényeire,     valamint    olyan    bűncselekményekre
    vonatkozólag, amelyek  csak harmadik  személyek  kívánságára
    üldözhetők, a  valóság és  a  jóhiszeműség  bizonyítása  nem
    engedhető meg.

    A   rendes    bíróságok   a    valóság-bizonyítás    mostani
    feltételrendszere  segítségével   alkotmányosan   dönthetnek
    arról, hogy  az adott  esetben szabad véleménynyilvánításról
    van-e szó  vagy a magánszférát sértő, társadalomra veszélyes
    cselekményről.  A  "közérdek"  és  a  "bárki  jogos  érdeke"
    tartalmát a  rendes bírói  gyakorlat alakítja  ki:  eszerint
    pedig minél közelebb áll a közélethez az életviszonyoknak az
    a köre,  amelyről a  tényállítás szól,  annál szélesebb kört
    fog át  a  közérdeknek  vagy  a  jogos  magánérdeknek  az  a
    védelme, amelynek  alapján a  valóság kimondható;  és  minél
    közelebb van  ez a  magánélethez, annál  jobban  leszűkül  a
    valóság bizonyításának lehetősége.

    5.
    A  magyar   jog  szerint  valamely  különös  részi  törvényi
    tényállás megvalósítása akkor bűncselekmény, ha az veszélyes
    a  társadalomra.  Valamely  magatartásnak  az  adott  ügyben
    bűncselekménnyé     nyilvánítása,     ezzel     kapcsolatban
    társadalomra  veszélyességének   mérlegelése,  a   független
    bíróságra tartozik.

    A tény  valótlanságának tudata, az állított tény valóságában
    való   tévedés   a   Btk.   27.§   (1)   bekezdése   alapján
    büntetőjogilag valóban  közömbös. A  Btk. 27.§ (2) bekezdése
    szerint azonban a hatályos jog szerint sem büntethető, aki a
    cselekményt abban  a téves  feltevésben követi el, hogy az a
    társadalomra nem  veszélyes, és erre alapos oka van. A bírói
    gyakorlat  alapján   nem  kizárt,   hogy  pl.   sajtó  útján
    elkövetett rágalmazás  esetén a  cikkíró az  utóbb  tévesnek
    bizonyult állítással  összefüggésben az alapos okból történt
    tévedésre sikerrel hivatkozzék (BH 3049, BJD 1970-73.6437.).

    Budapest, 1994. június 21.
                                          Dr. Tersztyánszky Ödön
                                                   alkotmánybíró

    A különvéleményben foglaltakhoz csatlakozom.
                                              Dr. Zlinszky János
                                                   alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     36/1994. (VI. 24.)
     Date of the decision:
     .
     06/22/1994
     .
     .