English
Hungarian
Ügyszám:
.
317/B/2006
Előadó alkotmánybíró: Paczolay Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 47/2006. (X. 5.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2006/581
.
A döntés kelte: Budapest, 10/03/2006
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
   vizsgálatára irányuló indítványok alapján, valamint  –  részben
   hivatalból     eljárva     –     mulasztásban     megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megszüntetése tárgyában – dr. Kovács  Péter
   alkotmánybíró  párhuzamos  indokolásával  valamint  dr.  Bihari
   Mihály,    dr.    Bragyova   András   és   dr.   Kiss    László
   alkotmánybíróknak    a   határozat   3.   pontjára    vonatkozó
   különvéleményével – meghozta a következő

                            határozatot:

   1.   Az   Alkotmánybíróság  hivatalból  megállapítja,  hogy   a
   választási  eljárásról szóló 1997. évi C.  törvény  89.  §  (1)
   bekezdésében foglalt igazolás jogintézménye szabályozásakor  az
   Országgyűlés     jogalkotói     feladatának     elmulasztásával
   alkotmányellenes  helyzetet  idézett  elő   azzal,   hogy   nem
   teremtette   meg  maradéktalanul  az  Alkotmány   71.   §   (1)
   bekezdésébe  foglalt egyenlő választójog alapelvéből  következő
   követelmények     érvényesülését     biztosító      jogszabályi
   feltételeket.

   Az  Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotói
   feladatának 2007. június 30–ig tegyen eleget.

   Az  Alkotmánybíróság a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
   törvény   89.  §  (1)  bekezdésével  kapcsolatban  mulasztásban
   megnyilvánuló   alkotmányellenesség  megszüntetésére   irányuló
   indítványt egyebekben elutasítja.

   2.  Az Alkotmánybíróság a választási eljárásról szóló 1997. évi
   C.   törvény   89.   §  (1)  bekezdése  alkotmányellenességének
   megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló   indítványt
   elutasítja.

   3.   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a   választási
   eljárásról  szóló  1997.  évi  C. törvénynek  az  országgyűlési
   képviselők  választásán történő végrehajtásáról szóló  60/2005.
   (XII.  21.)  BM rendelet 1. számú melléklete IV. 30.  pontjának
   második mondata alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.

   A  megsemmisített rendelkezés a határozat közzétételének napján
   veszti hatályát.

   A  rendelet  1.  számú  melléklete IV.  30.  pontja  az  alábbi
   szöveggel marad hatályban:
   „30.  Az  igazolás és a 35. pont szerinti érvényes igazolványok
   egyidejű bemutatását követően kell felvenni a névjegyzékre  azt
   a  választópolgárt, aki a lakóhelyétől távol történő szavazásra
   igazolással rendelkezik (egyidejűleg az igazolást el kell venni
   és a választópolgárt F jegyzékre is fel kell venni).”

   4.  Az Alkotmánybíróság a választási eljárásról szóló 1997. évi
   C. törvény 66. § (1) bekezdése, 66. § (2) bekezdés b) pontja és
   104.    §–a    alkotmányellenességének    megállapítására    és
   megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

   5.  Az Alkotmánybíróság a választási eljárásról szóló 1997. évi
   C.  törvénynek az országgyűlési képviselők választásán  történő
   végrehajtásáról szóló 60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 1.  számú
   melléklete      IV.     30.     pontjának     első      mondata
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló indítványt elutasítja.

   6.  Az Alkotmánybíróság a választási eljárásról szóló 1997. évi
   C.   törvény  16.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja  és  111.   §–a
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló indítványt visszautasítja.

   7.   Az   Alkotmánybíróság  az  igazolással  szavazásról  szóló
   12/2006.  (IV.  6.)  OVB  állásfoglalás alkotmányellenességének
   megállapítására    és   megsemmisítésére   irányuló    eljárást
   megszünteti.

   Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzé
   teszi.
                               Indokolás

                                  I.

    1.   Egy  indítványozó  módosított  beadványában  a  választási
    eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 66.
    § (1) bekezdése és 89. § (1) bekezdése, a választási eljárásról
    szóló  1997.  évi  C.  törvénynek az  országgyűlési  képviselők
    választásán történő végrehajtásáról szóló 60/2005.  (XII.  21.)
    BM  rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete  IV.  30.
    pontja valamint az igazolással szavazásról szóló 12/2006.  (IV.
    6.)    OVB   állásfoglalás   alkotmányellenessége   vizsgálatát
    kezdeményezte.

    Érvelése  szerint  ezek  a szabályok az  Alkotmány  71.  §  (1)
    bekezdésben foglalt azon rendelkezést sértik, amely  szerint  a
    választópolgárok   az   országgyűlési   képviselőket    egyenlő
    választójog alapján választják. Az egyenlő választójog  ugyanis
    azt   jelenti,  hogy  minden  választópolgárnak  joga  van   és
    szabadságában  áll egy képviselő sikeres megválasztásában,  egy
    szavazattal  közreműködni.  A  támadott  rendelkezések  alapján
    visszaélésre   van   lehetőség  akkor,  ha   a   választópolgár
    igazolással  szavaz  az első fordulóban  és  a  választás  első
    fordulója  eredményes. Ilyen esetben elvileg akár a lakóhelyén,
    akár  igazolással egy másik olyan választókerületben,  ahol  az
    első  forduló eredménytelen volt, újabb jelölt megválasztásában
    vehet részt, kizáró szabály hiányában.

    Az indítványozó szerint a választópolgárok egyenlő választójoga
    egyúttal   az   Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében   rögzített
    demokratikus jogállamiságnak is feltétele és következménye,  az
    egyenlőség sérelme ezt az elvet is sérti.

    2.  Egy  másik indítványozó az R. 1. számú melléklete  IV.  30.
    pontjának  második mondata alkotmányellenességének  vizsgálatát
    kezdeményezte.

    Érvelése  szerint  az  a mondat, amely szerint  „Ugyanígy  kell
    eljárni,  ha  a  választópolgár  abban  a  szavazókörben  kíván
    szavazni,  amelynek  névjegyzékéből az igazolás  kiadása  miatt
    törölték.”,  ellentétes az Alkotmány 7. § (2) és a  37.  §  (3)
    bekezdésével, a 2. § (1) bekezdésével és a 71.  §  (1)  és  (3)
    bekezdésével, sérti az választójog egyenlőségének elvét.

    Utalt arra, hogy az R. a választási eljárásról szóló 1997.  évi
    C.   törvény   (a   továbbiakban:  Ve.)   számos,   garanciális
    rendelkezésével is ellentétes. Véleménye szerint a  Ve.  89.  §
    (2)–(5)   bekezdéséből  az  következik,  hogy  nincs   törvényi
    lehetőség az R. támadott szabályai szerinti eljárásra.

    Javasolta a jogszabály megsemmisítését.

    3.  Érkezett az Alkotmánybírósághoz olyan beadvány is, amelyben
    a  Ve. 89. §–a és 104. §–a, valamint – ezekkel összefüggésben –
    a  Ve.  16.  §  (2) bekezdés c) pontja, 66. § (2)  bekezdés  b)
    pontja   és  111.  §–a  alkotmányellenességének  megállapítását
    kezdeményezték.  Hivatkoztak az Alkotmány 2. §  (1)  bekezdése,
    70.  §  (1)–(4) bekezdése és 71. § (1) bekezdése sérelmére,  az
    alábbiakban kifejtettek szerint.

    Az   indítványozó   azzal  érvelt,   hogy   „a   Ve.   hatályos
    szabályozása”  nem  felel  meg  a 338/B/2002.  AB  határozatban
    szereplő ama követelménynek, amely szerint igazolással  történő
    szavazás  esetében a jogállamiság követelményének megfelelő,  a
    visszaélések lehetőségét kizáró, garanciális jellegű  szabályok
    megalkotása    és   érvényesítése   indokolt   a    választások
    tisztaságának védelme érdekében.

    Az  indítványozó  úgy véli, hogy a Ve. 66. §  (2)  bekezdés  b)
    pontja   értelmezhető  úgy,  hogy  a  választópolgár   mind   a
    lakóhelyén,   mind   pedig  az  igazolásban  szerepelő   helyen
    leadhatja  szavazatát,  ha korábban a lakóhelyétől  távol  való
    szavazáshoz   igazolást   kért.  Ez   szerinte   ellentétes   a
    választójog  egyenlőségének és általánosságának  elvével,  mert
    kétszeres szavazást tesz lehetővé, jóllehet ezt az R. 1.  számú
    melléklete    30.   pontja   kizárni   igyekszik.    Habár    a
    belügyminiszter  vélhetően  a választási  csalás,  a  kétszeres
    szavazás  magakadályozása érdekében alkotta meg az R. 1.  számú
    mellékletének   30.   pontját,  a  rendelet   alapvető   joggal
    közvetlenül összefüggő kérdést szabályoz, ezért az Alkotmány 8.
    §  (2) bekezdésére tekintettel alkotmányellenes és ellentétes a
    Ve. 66. § (2) bekezdés b) pontjával is.

    Arra  is  hivatkozik, hogy az igazolás jogintézménye nem  felel
    meg   annak,  a  6/1991.  (II.  28.)  AB  határozatban  foglalt
    követelménynek, amely szerint a magyarországi állandó  lakással
    rendelkező,  de  a  választás napján  lakóhelyétől  távol  levő
    választópolgárt  –  a Magyar Köztársaság felségterületén  belül
    bárhol is gyakorolja szavazójogát – az országgyűlési képviselők
    általános  választásánál  olyan helyzetbe  kell  hozni,  mintha
    állandó  lakóhelyén adná le szavazatát, azaz nem fosztható  meg
    attól  a  jogtól,  hogy az állandó lakóhelye szerinti  területi
    választókerület,  valamint  egyéni  választókerület  jelöltjére
    egyaránt  szavazhasson.  A lakóhelyétől  távol,  de  az  ország
    területén   tartózkodó   választópolgár   számára   arra   kell
    lehetőséget  biztosítani az Alkotmány 70.  §–a  és  71.  §–ából
    következően,  hogy  a  lakóhelye szerinti  egyéni  és  területi
    választókerület    jelöltjeire    szavazhasson.    Egy    másik
    indítványozó, hasonló érvelés alapján, a Ve. 66. § (2) bekezdés
    b)    pontja    alkotmányellenességének   vizsgálatát    kérte.
    Beadványában  utalt  arra  is,  hogy  az  Alkotmány  70/A.  §–a
    sérelmét jelenti az, hogy a szavazás napján külföldön tatózkodó
    választópolgár  a  saját lakóhelye szerinti  jelöltekre,  ezzel
    szemben  a  lakóhelyétől  távol, de  Magyarországon  tartózkodó
    személy  a  tartózkodási helye szerinti  jelöltekre  szavazhat.
    Ezzel  kapcsolatban  kezdeményezte  mulasztásban  megnyilvánuló
    alkotmányellenesség megállapítását is.

    Az egyik beadvány tartalmaz olyan érvelést is, amely szerint, a
    kifejtetteken  túl,  a  Ve. 104. §–a  azért  is  ellentétes  az
    Alkotmány  71.  § (1) bekezdésével, mert a helyi  önkormányzati
    képviselők  és  polgármesterek választásának  napján  a  Magyar
    Köztársaság   területén,  de  lakóhelyétől   távol   tartózkodó
    választópolgárok nem adhatják le szavazatukat.

    Az  Alkotmánybíróság az indítványokat egyesítette és azokat egy
    eljárásban bírálta el.

                                  II.

    1. Az Alkotmány hivatkozott rendelkezései

    „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam. (...)
    7. § (...)
    (2)   A   jogalkotás  rendjét  törvény  szabályozza,   amelynek
    elfogadásához    a    jelenlévő    országgyűlési     képviselők
    kétharmadának szavazata szükséges. (...)
    37. § (...)
    (3)  A  Kormány tagjai feladatuk ellátása körében  rendeleteket
    adhatnak   ki.   Ezek  azonban  törvénnyel   vagy   a   Kormány
    rendeletével  és  határozatával nem  lehetnek  ellentétesek.  A
    rendeleteket a hivatalos lapban ki kell hirdetni. (...)
    70. § (1) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező
    minden nagykorú magyar állampolgárt megillet az a jog, hogy  az
    országgyűlési  képviselők választásán választó  és  választható
    legyen,    valamint    országos    népszavazásban    és    népi
    kezdeményezésben részt vegyen.
    (2)  A  Magyar  Köztársaság  területén  lakóhellyel  rendelkező
    minden  nagykorú  magyar állampolgárt és az  Európai  Unió  más
    tagállamának   a   Magyar  Köztársaság  területén   lakóhellyel
    rendelkező  nagykorú állampolgárát megilleti az a jog,  hogy  a
    helyi  önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán
    választható  és – amennyiben a választás, illetve a népszavazás
    napján  a  Magyar Köztársaság területén tartózkodik –  választó
    legyen,  valamint helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben
    részt   vegyen.  Polgármesterré  és  fővárosi  főpolgármesterré
    magyar állampolgár választható.
    (3)    A    Magyar    Köztársaságban    minden    menekültként,
    bevándoroltként   vagy   letelepedettként   elismert   nagykorú
    személyt   megillet  az  a  jog,  hogy  a  helyi  önkormányzati
    képviselők  és  a  polgármesterek választásán  –  amennyiben  a
    választás,  illetve  a népszavazás napján a Magyar  Köztársaság
    területén  tartózkodik  –  választó legyen,  valamint  a  helyi
    népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen.
    (4)  A  Magyar  Köztársaság  területén  lakóhellyel  rendelkező
    minden  nagykorú  magyar állampolgárt és az  Európai  Unió  más
    tagállamának   a   Magyar  Köztársaság  területén   lakóhellyel
    rendelkező  nagykorú állampolgárát megillet az a jog,  hogy  az
    európai  parlamenti választáson választható és választó legyen.
    (...)
    71.  §  (1) Az országgyűlési képviselőket, az Európai Parlament
    képviselőit,  a  helyi önkormányzati képviselőket,  valamint  a
    polgármestert  és a fővárosi főpolgármestert a választópolgárok
    általános  és egyenlő választójog alapján, közvetlen és  titkos
    szavazással választják. (...)
    (3)   Az   országgyűlési  képviselők,  az   Európai   Parlament
    képviselői,  továbbá  a  helyi önkormányzati  képviselők  és  a
    polgármesterek  választásáról  külön  törvények   rendelkeznek,
    amelyek  elfogadásához  a  jelenlévő  országgyűlési  képviselők
    kétharmadának szavazata szükséges.”

    2. A Ve. a következőképpen rendelkezik:

    „16. § (...)
    (2) A helyi választási iroda vezetője haladéktalanul értesíti a
    korábbi   lakcím  szerint  illetékes  helyi  választási   iroda
    vezetőjét  a  névjegyzékből való törlés  érdekében.  A  korábbi
    lakcím   szerint  illetékes  helyi  választási  iroda  vezetője
    hivatalból  tájékoztatja az új lakcím szerint  illetékes  helyi
    választási iroda vezetőjét arról, hogy a polgár (…)
    c) a 89. § vagy a 104. § szerinti igazolást kapott, vagy (…)
    e)  sem  a  névjegyzékben, sem a választójoggal nem  rendelkező
    nagykorú   polgárok  nyilvántartásában,  sem  a  külképviseleti
    névjegyzékben nem szerepelt. (…)
    66.  §  (1) A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat,
    aki a névjegyzékben szerepel, illetőleg akit a szavazatszámláló
    bizottság a névjegyzékbe felvesz.
    (2)  A  szavazatszámláló bizottság – a  személyazonosság  és  a
    lakcím   megállapítására   alkalmas   igazolvány   alapján    –
    megállapítja a szavazni kívánó személyazonosságát és azt,  hogy
    szerepel–e   a  névjegyzékben.  A  szavazatszámláló   bizottság
    felveszi a névjegyzékbe azt a választópolgárt, aki (...)
    b)  igazolja, hogy lakcíme a szavazókör területén van, feltéve,
    hogy  nem  szerepel  a  választójoggal nem rendelkező  nagykorú
    polgárok nyilvántartásában. (...)
    89. § (1) Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétől
    távol, de Magyarország területén tartózkodik, a lakcíme szerint
    illetékes  helyi választási iroda vezetőjétől kért  igazolással
    azon település helyi választási irodájának vezetőjétől – vagy a
    szavazás  napján  szavazatszámláló bizottságától  –  kérheti  a
    névjegyzékbe   való   felvételét,  ahol   a   szavazás   napján
    tartózkodik.  Az  igazolás  alapján  a  választópolgár  azon  a
    magyarországi településen szavazhat, ahol tartózkodik. (...)
    104.  §  (1)  Ha a választópolgár a lakóhelyén túl tartózkodási
    hellyel  is  rendelkezik, a lakóhelye szerint  illetékes  helyi
    választási  iroda vezetőjétől kért igazolással  a  tartózkodási
    helye  szerint  illetékes helyi választási iroda vezetőjétől  –
    vagy  a  szavazás  napján  a  szavazatszámláló  bizottságtól  –
    kérheti  a névjegyzékbe való felvételét. Az igazolás alapján  a
    választópolgár a tartózkodási helyén szavazhat.
    (2)  Az igazolás kiadásakor a lakóhely szerint illetékes  helyi
    választási iroda vezetője a választópolgárt egyidejűleg törli a
    névjegyzékből.  Az igazolásban – a választópolgár  nyilatkozata
    alapján  –  meg  kell  jelölni a tartózkodási  helyet,  ahol  a
    választópolgár szavazni kíván, és azt a névjegyzéken  fel  kell
    tüntetni.  Az igazolás átvételét a választópolgár, illetőleg  e
    célra  szóló meghatalmazás alapján az általa megbízott  személy
    az aláírásával elismeri.
    (3)  Az  igazolás  és  a személyazonosság igazolására  alkalmas
    igazolvány alapján a tartózkodási hely szerint illetékes  helyi
    választási  iroda vezetője vagy a szavazatszámláló bizottság  a
    választópolgárt külön nyilvántartásba veszi. Az igazolást és  a
    külön  nyilvántartást  a  választási  iratok  között  meg  kell
    őrizni.
    (4)  Igazolást  legkésőbb a szavazást  megelőző  második  napon
    lehet  kiadni. Igazolást személyesen vagy meghatalmazott  útján
    lehet  kérni. Az igazolás ajánlott levélben is kérhető, feltéve
    hogy  az  az  illetékes helyi választási irodához  legkésőbb  a
    szavazást  megelőző 5. napon megérkezik. A  levélben  meg  kell
    jelölni  a tartózkodási helyet, ahol a választópolgár  szavazni
    kíván.  A  levélben kért igazolást a választópolgár számára  az
    általa megjelölt címre tértivevénnyel kell megküldeni.
    (5)  Az igazolás kiadásához az igazolást kérő a nevét, személyi
    azonosítóját és lakcímét köteles közölni. (...)
    111. § A szavazatszámláló bizottság felveszi a névjegyzékbe azt
    a  választópolgárt,  aki  a 104. § szerinti  igazolást  átadta.
    (...)
    153.   §   (1)  Felhatalmazást  kap  a  belügyminiszter,   hogy
    rendeletben állapítsa meg:
    a)  a  névjegyzék  és  választójoggal nem  rendelkező  nagykorú
    polgárok  nyilvántartása,  valamint a  választókerületek  és  a
    szavazókörök kialakítása előkészítésének rendjét,
    b) a választási eljárás határidőit és határnapjait,
    c)  a  választási irodák feladatait és tagjainak  képzését;  az
    országos,    területi,   helyi   választási   irodák    közötti
    hatáskörmegosztást,
    d)     a    választásokkal    összefüggő    állami    feladatok
    számítástechnikai,        szavazatösszesítési         rendjének
    megszervezését, technikai lebonyolítását,
    e)   az  értesítő,  az  ajánlószelvény,  az  aláírásgyűjtő   ív
    mintáját,  a  választási  jegyzőkönyvek,  adatlapok  és   egyéb
    nyomtatványok mintáit, példányszámát és továbbításának rendjét,
    f)  a  választási  eredmény  országosan  összesített  adatainak
    körét,
    g) a választási költségek normatíváit, tételeit, elszámolási és
    belső ellenőrzési rendjét.”

    3. Az R. támadott szabálya szerint:

    „30.  Az  igazolás és a 35. pont szerinti érvényes igazolványok
    egyidejű bemutatását követően kell felvenni a névjegyzékre  azt
    a  választópolgárt, aki a lakóhelyétől távol történő szavazásra
    igazolással rendelkezik (egyidejűleg az igazolást el kell venni
    és  a  választópolgárt F jegyzékre is fel kell venni). Ugyanígy
    kell  eljárni, ha a választópolgár abban a szavazókörben  kíván
    szavazni,  amelynek  névjegyzékéből az igazolás  kiadása  miatt
    törölték.”

                                 III.

    Az indítványok részben megalapozottak.

    1.   Az   Alkotmánybíróság   a  338/B/2002.   AB   határozatban
    foglalkozott  az  igazolással  szavazás  egyes  alkotmányossági
    kérdéseivel.   A  határozat  értelmében  a  választójog   akkor
    érvényesül az általánosság elvének megfelelően, ha a  jogalkotó
    lehetőséget ad arra, hogy előzetes igazolás alapján a  szavazás
    napján  nem  a lakóhelyükön tartózkodó magyar állampolgárok  is
    részt   vehessenek  a  választásokon.  A  határozat  ugyanakkor
    hangsúlyozza,  hogy az Alkotmánybíróság megítélése  szerint  is
    indokolt   az   igazolással   történő   szavazás   esetében   a
    jogállamiság    követelményének   megfelelő,   a   visszaélések
    lehetőségét  kizáró, garanciális jellegű szabályok  megalkotása
    és érvényesítése a választások tisztaságának védelme érdekében.
    A  határozat  szerint  „a választás tisztaságának  megóvása,  a
    választási    csalás   megakadályozása,    a    jóhiszemű    és
    rendeltetésszerű   joggyakorlás   alapelveire   (Ve.   3.    §)
    figyelemmel   a  Ve.  89.  §–a  konkretizálja  a   jogállamiság
    követelményének  megfelelő  eljárási  garanciákat.  Így  többek
    között  a  visszaélések  megelőzését  szolgálja  az,  hogy   az
    igazolás kiadásával egyidejűleg a választópolgárt törölni  kell
    a  lakcím  szerinti  névjegyzékből,  valamint  az  is,  hogy  a
    tartózkodási    helyen   szavazó   választópolgárokról    külön
    nyilvántartás készül.”
    A  határozat  utal arra, hogy lényeges törvényi garancia,  hogy
    igazolás  alapján  gyakorolt választójoggal  csak  akkor  lehet
    ilni,  ha  legkésőbb  az első fordulót megelőző  második  napon
    kérte   a   választópolgár   a   tartózkodási   hely   szerinti
    névjegyzékbe való felvételét. (ABH 2003, 1504, 1507.).

    A  határozat  a  Ve. 89. §–át a támadó, az Alkotmány  57.  §–a,
    70/A.  §–a,  2.  §–a, az Alkotmány 8. §–a és 54.  §–a  sérelmét
    állító  indítványt elutasította. Megállapította, hogy miután  a
    jogalkotó  az  első fordulót megelőzően minden választópolgárra
    nézve    azonos   feltételek   mellett   tette   lehetővé    az
    átjelentkezést  és  a  második  fordulót  megelőzően  ugyancsak
    valamennyi   választópolgárra   nézve   egységes   szabályozást
    alkalmaz a Ve., a jogegyenlőség sérelme nem állapítható meg;  a
    Ve.  89. §–a és az Alkotmány emberi méltóságról rendelkező  54.
    §–a,  továbbá  a  bíróság előtti egyenlőséget és  a  bírósághoz
    fordulás   jogát   megfogalmazó  57.  §–a  között   pedig   nem
    állapítható meg értékelhető alkotmányjogi összefüggés.

    Az  "ítélt dolog" az alkotmánybírósági eljárásban azt  jelenti,
    hogy  ugyanazon  jogszabályi rendelkezésre  vonatkozóan  azonos
    okból  vagy összefüggésben ismételten előterjesztett  indítvány
    elbírált  kérdésnek minősül, mert az érdemi döntéssel  elbírált
    ügyben   hozott  határozat  az  Alkotmánybíróságot   is   köti.
    [1620/B/1991.  AB  végzés, ABH 1991, 972, 973.;  35/1997.  (VI.
    11.)  AB  határozat, ABH 1997, 200.]. Mindebből azonban  az  is
    következik,  hogy amennyiben az újabb indítványt más  okból,  a
    rendelkezésnek   más  alkotmányossági  összefüggésére   történő
    hivatkozással  vagy tartalmilag más rendelkezés  megjelölésével
    terjesztik  elő, az Alkotmánybíróság az újabb indítvány  érdemi
    vizsgálatába bocsátkozik.

    Az  az  indítvány,  amely a jogállamiság  sérelmére  hivatkozva
    abból  az  okból támadja a Ve. 89. §–át, hogy az nem  tartalmaz
    elég  garanciális jellegű szabályt a választások  tisztaságának
    megóvása érdekében, tartalmilag ugyanazt kifogásolja, mint amit
    az  Alkotmánybíróság a 338/B/2002. AB határozatban  (ABH  2003,
    1504.) már elbírált.

    Jóllehet  a  jelen ügyben részben más alkotmányi  rendelkezések
    sérelmére hivatkoznak, a 338/B/2002. AB határozat indokolása és
    határozathoz   fűzött   párhuzamos   indokolás,   valamint    a
    különvélemények összevetéséből azt a következtetést is le lehet
    vonni,  hogy az Alkotmánybíróság tartalmilag már állást foglalt
    abban  a  kérdésben  is, hogy a Ve. 89.  §–a  eleget  tesz–e  a
    6/1991.  (II.  28.)  AB  határozatból  (ABH  1991,  19.)  eredő
    követelménynek,  miszerint a választópolgár nem  fosztható  meg
    attól  a  jogtól,  hogy az állandó lakóhelye szerinti  területi
    választókerület,  valamint  egyéni  választókerület  jelöltjére
    egyaránt szavazhasson.

    Más  megfogalmazásban ez azt jelenti, hogy a Ve. 89.  §–a  –  a
    338/B/2002.  AB határozatban kifejtettekből következően  –  nem
    áll   ellentétben  az  Alkotmánynak  az  anyagi   választójogra
    vonatkozó  70. § (1)–(4) bekezdésével. Az Alkotmánynak  ezek  a
    szabályai arról szólnak, hogy kiket illet meg az a jog, hogy  a
    választásokon választó és választható legyen, valamint országos
    népszavazásban  és  népi kezdeményezésben részt  vegyen.  Ettől
    különálló  kérdés,  hogy a választópolgárok  hogyan  és  milyen
    választási     rendszerben    választják    a     képviselőket,
    polgármestereket. Az Alkotmány 70. § (1)–(4)  bekezdéséből  nem
    következik kényszerűen az a követelmény, hogy a lakóhelyétől  a
    szavazás  napján  távol tartózkodó választópolgár  a  lakóhelye
    szerinti  az  egyéni választókerületi jelöltre szavazhasson.  A
    jogalkotóra  tartozik annak eldöntése, hogy a  Ve.  89.  §  (1)
    bekezdésében szabályozottak szerint vagy más megoldással  teszi
    lehetővé  a  lakóhelyétől  a szavazás napján  távol  tartózkodó
    választópolgár számára a szavazást. Az Alkotmány 70. §  (1)–(4)
    bekezdésével  ugyanakkor nem állna ellentétben  az  sem,  ha  –
    eltérően   a  hatályos  szabályozástól  –  a  szavazás   napján
    lakóhelyüktől  távol tartózkodó választópolgárok  a  lakóhelyük
    szerinti    területi    választókerület,    valamint     egyéni
    választókerület   jelöltjére  szavazhatnának.   A   választójog
    egyenlőségének   az   Alkotmány   71.   §   (1)    bekezdésében
    megfogalmazott elvével is – miként arra a 6/1991. (II. 28.)  AB
    határozat  (ABH 1991, 19, 20.) rámutatott – összhangban  állna,
    ha  a magyarországi állandó lakással rendelkező, de a választás
    napján  lakóhelyétől  távol  levő választópolgárt  –  a  Magyar
    Köztársaság   felségterületén  belül   bárhol   is   gyakorolja
    szavazójogát   –   az   országgyűlési   képviselők    általános
    választásánál olyan helyzetbe hoznák, mintha állandó lakóhelyén
    adná le szavazatát, azaz nem fosztanák meg attól a jogtól, hogy
    az   állandó   lakóhelye  szerinti  területi   választókerület,
    valamint    egyéni    választókerület    jelöltjére    egyaránt
    szavazhasson. A szóba jöhető technikai megoldások közül annak a
    kiválasztása,   amely   a  legnagyobb   garanciát   nyújtja   a
    választások  tisztaságára  nézve,  egyszersmind  biztosítja   a
    szavazás  általánosságát, egyenlőségét  és  titkosságát  is,  a
    törvényalkotóra  tartozik, ezért e kérdéssel – mint  hatáskörén
    kívül  esővel – az Alkotmánybíróság nem foglalkozott.  Mindezek
    alapján   a   mulasztásban  megnyilvánuló   alkotmányellenesség
    megszüntetésére   irányuló   indítványt   az   Alkotmánybíróság
    elutasította.

    Ugyanakkor   két   indítványozó  az   indítványt   a   korábban
    elbíráltaktól   eltérő  más  okból,  a  Ve.  89.   §–ának   más
    alkotmányossági    összefüggéseire    történő     hivatkozással
    terjesztette  elő.  A jelen ügyben az az egyik  alkotmányossági
    kérdés,   hogy   az   igazolással  történő  szavazás   törvényi
    rendelkezései a választójog általánossága mellett a választójog
    egyenlősége követelményét is kielégítik–e, tekintettel  arra  a
    körülményre, hogy a választások második fordulójában  is  lehet
    igazolással  szavazni,  az  első fordulóra  irányadó  szabályok
    szerint.

    2.  Az  Alkotmánybíróság  korábbi megállapítása  szerint  „[a]z
    Alkotmány  –  a 71. §–ában meghatározott választási alapelveken
    kívül   –   nem   tartalmaz   rendelkezéseket   a   választójog
    gyakorlásának módjára nézve. Ebből következően az  Országgyűlés
    széles  döntési szabadsággal rendelkezik a választási  rendszer
    megválasztása, a választási eljárás szabályainak  megállapítása
    során.  A törvényhozó szabadon határozza meg a választókerületi
    rendszereket,  a jelöltállítás, a szavazás és a mandátumszerzés
    rendjét.   Az   Országgyűlés  ezt  a  döntési   szabadságát   a
    választójogi szabályok megalkotása során is, csak az  Alkotmány
    keretei  között gyakorolhatja, úgy köteles ezeket a szabályokat
    meghozni,   hogy   azok   az  Alkotmány   rendelkezéseivel   ne
    ütközzenek,    Alkotmányban   szabályozott    alapvető    jogot
    alkotmányellenes  módon  ne  korlátozzanak.”   [63/B/1995.   AB
    határozat, ABH 1996, 509, 513.; 31/2000. (X. 20.) AB határozat,
    ABH 2000, 210, 212–213.]

    Az  Alkotmánybíróság  a  809/B/1998. AB határozatban  általános
    érvénnyel   állapította  meg:  „A  választójog   egyenlőségének
    alkotmányos elve két követelményt támaszt a választási  törvény
    megalkotójával    szemben:    egyrészt    a    választójog    a
    választópolgárok szempontjából azonos értékű legyen, másrészt a
    szavazatok lehetőleg azonos súlyúak legyenek egy–egy  képviselő
    megválasztásánál.” (ABH 2000, 783, 784.)

    A  22/2005.  (VI. 17.) AB határozatban kifejtettek  (ABK  2005.
    június,  363, 364–365) szerint a választójog egyenlő értékűsége
    azt   jelenti,   hogy   minden  választópolgár   azonos   számú
    szavazattal  rendelkezik,  és  a  szavazatszámlálásnál   minden
    szavazat ugyanannyit ér. E tekintetben az Alkotmány 71.  §  (1)
    bekezdése   a   plurális   választójogot   zárja   ki,    amely
    kedvezményezett  választópolgári csoportok  számára  több  vagy
    eltérő  értékű szavazatot biztosítana a választások  során.  Az
    Alkotmánybíróság megítélése szerint ez a követelmény  abszolút:
    az  Alkotmányból  következő „egy ember  egy  szavazat”  elvének
    érvényesülése    e   tekintetben   semmilyen    indokból    nem
    korlátozható.  (A mai választási rendszerben ez  a  követelmény
    értelemszerűen külön–külön vonatkozik az egyéni jelöltre  és  a
    területi listára történő szavazásra.)

    A  6/1991.  (II. 28.) AB határozatban a testület  hangsúlyozta,
    hogy  „a  választópolgároknak  az  Alkotmány  71.  §–ának   (1)
    bekezdésében  biztosított jogát kiemelkedően  fontos  politikai
    jognak  tekinti”, mert „a választópolgárok kizárólag  az  aktív
    választójog  négyévenkénti gyakorlása  révén  tudnak  befolyást
    gyakorolni  a  legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti  szerv
    összetételére.”  Az  Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  „–
    éppen azért, mert különösen fontos állampolgári jogról van  szó
    –   akár   az   egyenlőség,  akár  az  általánosság   bármiféle
    korlátozása  csak igen jelentős elvi indokból fogadható  el  és
    egyeztethető össze az Alkotmánnyal.” (ABH 1991, 19, 20.)

    A   választási   rendszer  hatályos  szabályai  értelmében   az
    országgyűlési  képviselők száma összesen  háromszáznyolcvanhat.
    Százhetvenhat       országgyűlési       képviselőt       egyéni
    választókerületben,    százötvenkettőt     megyei,     fővárosi
    választókerületben     listán    választanak.     Az     egyéni
    választókerületben az első választási fordulóban  az  a  jelölt
    lesz   országgyűlési  képviselő,  aki  megkapta   az   érvényes
    szavazatoknak több mint a felét, feltéve, hogy a  szavazáson  a
    választókerület választópolgárainak több mint a fele szavazott.
    A  választópolgár egy jelöltre szavazhat. Ha az első választási
    fordulóban  a választókerület választópolgárainak több  mint  a
    fele  szavazott ugyan, de egy jelölt sem kapta meg az  érvényes
    szavazatoknak  több mint a felét (a továbbiakban: eredménytelen
    választási forduló), a második választási fordulót kell tartani
    (az  országgyűlési  képviselők választásáról  szóló  1989.  évi
    XXXIV. törvény 4. és 7. §–a).

    A Ve. 89. § (1) bekezdésének vizsgált szabályai értelmében az a
    választópolgár,   aki  a  szavazás  napján   lakcímétől   távol
    tartózkodik,   igazolással  azon  település  helyi   választási
    irodájának    vezetőjétől   –   vagy    a    szavazás    napján
    szavazatszámláló  bizottságától – kérheti a  névjegyzékbe  való
    felvételét, ahol a szavazás napján tartózkodik.
    A  Ve. 89. § (5) bekezdése értelmében az igazolás kiadásához az
    igazolást kérő a nevét, személyi azonosítóját, lakcímét,  annak
    a  településnek  a  nevét, ahol a szavazás napján  tartózkodik,
    továbbá  azt  köteles  közölni, hogy az igazolást  az  első,  a
    második vagy mindkét fordulóra kéri.

    Ha  a  lakóhelytől távol való szavazásra jogosító  igazolást  a
    második  vagy  mindkét  fordulóra  kérték,  a  Ve.  89.  §  (1)
    bekezdésének az igazolással szavazást viszonylag széles  körben
    lehetővé  tévő  rendelkezései  következtében  előállhat  az   a
    helyzet,  hogy  a választópolgár akkor is szavazhat  a  második
    fordulóban,  ha  azon a településen, ahol  az  első  fordulóban
    szavazhatott,  a  szavazás érvényes és eredményes  volt.  Ilyen
    esetben  az  érintett választópolgár újabb szavazatával,  újabb
    választókerületben befolyásolhatja a szavazás  eredményét,  míg
    azok,  akik  nem  éltek  igazolással,  egyetlen  egyéni  jelölt
    megválasztásában vehetnek részt.

    Ez   a  helyzet  ellentétes  a  választójog  egyenlőségének  az
    Alkotmány 71. § (1) bekezdésében foglalt elvével.

    Az alkotmányellenes helyzet nem szüntethető meg a Ve. 89. § (1)
    bekezdése      alkotmányellenessé      nyilvánításával       és
    megsemmisítésével.   Az   igazolás  sajátos   jogintézménye   a
    választójog  általánosságának megfelelően  a  választás  napján
    lakcímétől    távol    tartózkodó,   az    Alkotmány    alapján
    választójogosultsággal  rendelkező  állampolgárok  számára   az
    aktív   választójoguk   gyakorlásának  módját   és   garanciáit
    szabályozza.  Ez  így  van  még  akkor  is,  ha  a  89.  §  (1)
    bekezdésében  szabályozott jogintézmény – a Ve.  hiányosságánál
    fogva   –   nem   teremt  megfelelő  egyensúlyt  a  választójog
    általánossága  és  egyenlősége  érvényesülését   illetően.   Az
    alkotmányellenes  helyzet  többféleképpen  megszüntethető,   az
    Alkotmánybíróságnak   hatásköre   van    a    Ve.    89.    §–a
    megsemmisítésére,      de      mulasztásban       megnyilvánuló
    alkotmányellenesség  megállapítására  is.  A  Ve.  89.  §   (1)
    bekezdése megsemmisítése az Alkotmánybíróság megítélése szerint
    a  választójog  általánossága elvének nagyobb sérelmét  okozná,
    mint   a   amilyen  sérelmet  az  egyenlőség  elve  szenved   a
    gyakorlatban  alkalmazható,  bár hiányos  jogszabály  hatályban
    tartása révén.
    Mindezek  alapján  az  Alkotmánybíróság  a  rendelkező  részben
    foglaltak    szerint    a    Ve.   89.    §    (1)    bekezdése
    alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
    irányuló   indítványt  elutasította.  Ugyanakkor  –  hivatalból
    eljárva  –  megállapította, hogy a Ve. 89. §  (1)  bekezdésében
    foglalt  igazolás jogintézménye szabályozásakor az Országgyűlés
    jogalkotói    feladatának   elmulasztásával    alkotmányellenes
    helyzetet idézett elő.

    Az     Alkotmánybíróság     a    mulasztásban     megnyilvánuló
    alkotmányellenesség   megállapítására  vonatkozó   hatáskörével
    összefüggésben  a  49/2001.  (XI.  22.)  AB  határozatában   az
    alábbiakra mutatott rá:
    Az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
    továbbiakban:  Abtv.)  49.  § (1)  bekezdése  kimondja:  Ha  az
    Alkotmánybíróság   hivatalból  vagy  bárki   indítványára   azt
    állapítja   meg,   hogy   a  jogalkotó  szerv   a   jogszabályi
    felhatalmazásból származó jogalkotói feladatát elmulasztotta és
    ezzel  alkotmányellenességet idézett elő, a mulasztást elkövető
    szervet   –  határidő  megjelölésével  –  felhívja  feladatának
    teljesítésére.  Az  Alkotmánybíróság  következetes   gyakorlata
    szerint  az  Abtv.  49. § (1) bekezdésének alkalmazására  akkor
    kerülhet  sor, ha együttesen fennáll két feltétel: a  jogalkotó
    mulasztása  és  az  ennek  folytán előidézett  alkotmányellenes
    helyzet.  [22/1990. (X. 16.) AB határozat, ABH 1990,  83,  86.;
    1395/E/1996.  AB határozat, ABH 1998, 667, 669.; 35/1999.  (XI.
    26.)  AB határozat, ABH 1999, 310, 317.; 6/2001. (III. 14.)  AB
    határozat, ABK 2001. március, 115, 120.]
    Az  Alkotmánybíróság nemcsak akkor állapít meg alkotmányellenes
    mulasztást,  ha  az  adott  tárgykörre  vonatkozóan   semmilyen
    jogszabály  nincs,  hanem akkor is, ha az adott  kérdésben  van
    ugyan  szabályozás, de az Alkotmány által megkívánt jogszabályi
    rendelkezés    hiányzik.   Az   Alkotmánybíróság    már    több
    határozatában  hangsúlyozta,  hogy  abban  az  esetben  is  sor
    kerülhet  alkotmányellenes  mulasztás  megállapítására,  ha   a
    jogalkotó az Alkotmányból, illetve egyéb jogszabályból származó
    jogalkotói  feladatát teljesítette, ennek során  azonban  olyan
    szabályozási    hiányosságok    következtek     be,     amelyek
    alkotmányellenes helyzetet idéztek elő. [22/1995. (III. 31.) AB
    határozat,  ABH  1995,  108,  113.;  29/1997.  (IV.   29.)   AB
    határozat,  ABH 1997, 122, 128.; 15/1998. (V. 8.) AB határozat,
    ABH 1998, 132, 138.; 22/1999. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1999,
    176, 196, 201.] (ABH 2001, 351, 355.)
    Az  Alkotmánybíróság a kifejtettek alapján az  Abtv.  1.  §  e)
    pontjában  foglalt  hatáskörében eljárva,  hivatalból  indított
    eljárásban  azt  állapította  meg,  hogy  a  Ve.  89.   §   (1)
    bekezdésében foglalt igazolás jogintézménye szabályozásakor  az
    Országgyűlés     jogalkotói     feladatának     elmulasztásával
    alkotmányellenes  helyzetet  idézett  elő   azzal,   hogy   nem
    teremtette   meg  maradéktalanul  az  Alkotmány   71.   §   (1)
    bekezdésébe  foglalt egyenlő választójog alapelvéből  következő
    követelmények     érvényesülését     biztosító      jogszabályi
    feltételeket.

    3.  A  Ve. 89. § (1) bekezdésének első mondata úgy rendelkezik,
    hogy  az  a  választópolgár, aki a szavazás  napján  lakcímétől
    távol, de Magyarország területén tartózkodik, a lakcíme szerint
    illetékes  helyi választási iroda vezetőjétől kért  igazolással
    azon település helyi választási irodájának vezetőjétől – vagy a
    szavazás  napján  szavazatszámláló bizottságától  –  kérheti  a
    névjegyzékbe   való   felvételét,  ahol   a   szavazás   napján
    tartózkodik.

    A  Ve. 89. § (1) bekezdésének második mondata kimondja, hogy az
    igazolás   alapján  a  választópolgár  azon   a   magyarországi
    településen szavazhat, ahol tartózkodik.
    A  89.  § (2) bekezdése szerint az igazolás kiadásakor a lakcím
    szerint   illetékes   helyi   választási   iroda   vezetője   a
    választópolgárt egyidejűleg törli a névjegyzékből.

    A  Ve.  nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely lehetővé tenné,
    hogy  a  Ve.  említett szabályaitól eltérjenek, és  a  lakóhely
    szerinti   szavazókörben  a  névjegyzékre   felvegyék   azt   a
    választópolgárt,  akit  az igazolás kiadása  miatt  töröltek  a
    névjegyzékből.

    Az  R. 1. számú melléklete IV. pontja, amely a névjegyzéknek  a
    szavazás  napján  való vezetése szabályait tartalmazza,  a  29.
    pontjában kifejezetten kimondja, hogy az a választópolgár,  aki
    arra  hivatkozik,  hogy lakóhelye a szavazókör  területén  van,
    akkor  vehető  fel  a  névjegyzékre, ha  személyazonosságát  és
    lakcímét  igazolja, feltéve, hogy a névjegyzékből korábban  nem
    törölték.
    Az   R.  említett  rendelkezésével  azonosat  tartalmazott   „A
    választási    eljárásról   szóló   1997.   évi    C.    törvény
    végrehajtásáról  az  országgyűlési képviselő–választásokon”című
    9/1998.  (II.  20.)  BM rendeletnek – a  1/2002.  (I.  16.)  BM
    rendelet  15.  §–ával megállapított – 1. számú melléklete  III.
    10. bb) pontja.

    Az  R. 1. számú melléklete IV. 30. pontjának második mondatával
    azonos   szabályt  viszont  azok  a  rendeletek,  amelyeket   a
    belügyminiszter  a Ve. 153. §–a (1) bekezdésének  a)  pontjában
    foglalt felhatalmazás alapján adott ki, 2004. október 29–ig nem
    tartalmaztak.  Ekkor  lépett hatályba a  választási  eljárásról
    szóló  1997.  évi  C.  törvénynek a 2006.  január  1–je  előtti
    időpontra         kitűzött        időközi         országgyűlési
    képviselő–választásokon történő végrehajtásáról szóló  65/2004.
    (X. 29.) BM rendelet.

    A   Ve.  153.  §  (1)  bekezdése  részletesen  meghatározza   a
    belügyminiszternek   a   törvény  végrehajtásával   kapcsolatos
    rendeletalkotási  jogkörét, de ebben nem szerepel  az,  hogy  a
    belügyminiszter    jogosult   volna    a    választójogosultság
    nyilvántartása  körében  a  Ve. 89–89/B.  §–aiban  foglaltaktól
    eltérni.     Hasonlóan     értelmezte     a     belügyminiszter
    rendeletalkotási  jogkörét a 70/2002. (XII. 17.)  AB  határozat
    (ABH 2002, 409.).

    Az  R.  1.  számú melléklete IV. 30. pontjának második  mondata
    értelmében   a   választópolgár  az  eredménytelen   választási
    fordulót  követően, az eredmények ismeretében dönthet  abban  a
    kérdésben,  hogy  az igazolás szerinti helyen, vagy  lakóhelyén
    szavaz a második választási fordulóban.
    Ez  sérti  azt, a 338/B/2002 AB határozatban (ABH 2003,  1504.)
    lényeges garanciának tekintett törvényi szabályt, amely szerint
    igazolás  alapján  gyakorolt választójoggal  csak  akkor  lehet
    élni,  ha  legkésőbb  az első fordulót megelőző  második  napon
    kérte   a   választópolgár   a   tartózkodási   hely   szerinti
    névjegyzékbe   való  felvételét.  A  határozat   megállapította
    továbbá,  hogy  a  választások  tisztaságát  sértené,   ha   az
    eredmények ismeretében a két forduló között is lehetőség  volna
    arra,  hogy  a választópolgár igazolás alapján másutt  adja  le
    szavazatát, mint az első fordulóban.

    Az  R–nek  az  a  szabálya, amely a lakóhelyétől távol  történő
    szavazásra igazolással rendelkező választópolgárok névjegyzékbe
    vételére  irányadó  szabályt  kiterjeszti  a  névjegyzékből  az
    igazolás  kiadása  miatt törölt választópolgárnak  ugyanebbe  a
    névjegyzékbe  való  felvételére,  a  Ve.  idézett,  89.  §  (2)
    bekezdése  rendelkezéseibe  ütközik,  és  ezért  ellentétes  az
    Alkotmány 37. § (3) bekezdésével.

    4.  Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint, ha  az
    indítvánnyal   támadott  jogszabályt  vagy  annak   részét   az
    Alkotmány valamely rendelkezésébe ütközőnek minősíti, és  ezért
    azt   megsemmisíti,  akkor  a  további  alkotmányi  rendelkezés
    esetleges   sérelmét   –   a  már  megsemmisített   jogszabályi
    rendelkezéssel  összefüggésben – érdemben nem  vizsgálja.  [pl.
    44/1995. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995, 203, 205.]

    Az  Alkotmánybíróság ezért nem vizsgálta, hogy az  R.  vizsgált
    rendelkezése  ellentétes–e az Alkotmány 2. § (1)  bekezdésével,
    7. § (2) bekezdésével és a 71. § (3) bekezdésével.

    5.  A  Ve.  65–71. §–ai a szavazás módját illetően tartalmaznak
    szabályozást.  A  Ve. 66. § (1) bekezdése a  szavazóhelyiségben
    való  szavazásról  szól, amikor kimondja: „a szavazóhelyiségben
    az  a  választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben  szerepel,
    illetőleg  akit  a  szavazatszámláló bizottság  a  névjegyzékbe
    felvesz.”

    Ez  a  szabály nincs összefüggésben és így ellentétben  sem  az
    Alkotmány  71.  §  (1) bekezdésével és 2. §  (1)  bekezdésével,
    ezért  a  Ve.  66.  §  (1)  bekezdését  támadó  indítványt   az
    Alkotmánybíróság elutasította.

    6.  A  Ve.  66. § (2) bekezdés b) pontja nem értelmezhető  úgy,
    hogy  a  választópolgár  mind  a  lakóhelyén,  mind  pedig   az
    igazolásban szereplő helyen leadhatja szavazatát, ha korábban a
    lakóhelyétől távol való szavazáshoz igazolást kért.

    A  Ve.  ugyane  szakaszának (3) bekezdése  mondja  ki,  hogy  a
    szavazatszámláló     bizottság     visszautasítja     azt     a
    választópolgárt,  aki  – törvényi feltételek  hiányában  –  nem
    vehető   fel  a  névjegyzékbe.  Az  igazolással  való  szavazás
    törvényi  szabályai  előírják, hogy az  igazolás  kiadásakor  a
    lakcím  szerint  illetékes helyi választási  iroda  vezetője  a
    választópolgárt  törli  a  névjegyzékből   [Ve.   89.   §   (2)
    bekezdése].  A Ve. 89. § (1) bekezdése értelmében, az  igazolás
    alapján,  a  választópolgár  azon a  magyarországi  településen
    szavazhat, ahol tartózkodik.

    E  szabályok  összevetéséből az következik,  hogy  az  igazolás
    kiadása   miatt  a  lakóhelye  szerinti  névjegyzékből   törölt
    választópolgár  a  Ve.  66. § (2) bekezdés  b)  pontja  alapján
    ugyanitt  nem vehető fel a névjegyzékbe a szavazás napján.  Ezt
    az  értelmezést erősíti az R. 1. számú melléklete  29.  pontja,
    amely  szerint  az a választópolgár, aki arra hivatkozik,  hogy
    lakóhelye  a  szavazókör  területén van,  akkor  vehető  fel  a
    névjegyzékre,  ha  személyazonosságát  és  lakcímét   igazolja,
    feltéve, hogy a névjegyzékből korábban nem törölték.

    Az  Alkotmánybíróság ezért a Ve. 66. § (2) bekezdés b)  pontját
    az  Alkotmány  71.  §  (1) bekezdése  és  2.  §  (1)  bekezdése
    sérelmére hivatkozva támadó indítványt elutasította.

    Az  R.  1.  számú  melléklete 30. pontja  első  mondatának  ama
    előírása,   amely  szerint  a  névejegyzékbe  való  felvétellel
    egyidejűleg  az  igazolást  el kell venni,  a  névjegyzéknek  a
    szavazás  napján  történő vezetésére vonatkozó olyan  technikai
    szabály,  amely  az Alkotmány 8. § (2) bekezdése alkalmazásában
    nem igényel törvényi rendezést.

    Az  Alkotmánybíróság ezért az R. 1. számú melléklete 30. pontja
    első mondatát támadó indítványt elutasította.

    7.  A  Ve.  66.  §  (2) bekezdés b) pontja  nem  ellentétes  az
    Alkotmány  70/A.  §  (1) bekezdésével. Nem  a  Ve.  66.  §  (2)
    bekezdéséből, hanem a Ve. más szabályaiból következik az,  hogy
    a  szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár a  saját
    lakóhelye szerinti jelöltre, listákra adhatja le szavazatát.

    8.  A  Ve.  104.  §–a arról szól, hogy a választópolgár,  ha  a
    lakóhelyén  túl  tartózkodási hellyel is rendelkezik,  igazolás
    alapján  a  tartózkodási helyén szavazhat a helyi önkormányzati
    képviselők és polgármesterek választásán.

    A  Ve. 100. §–a értelmében a Ve. I–X. fejezete rendelkezéseit –
    a  külképviseleti névjegyzékkel és a külképviseleti szavazással
    kapcsolatos  rendelkezések kivételével – a helyi  önkormányzati
    képviselők és polgármesterek választásán a Ve. XII. fejezetében
    foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

    A  Ve.  104.  §–a  a választójogosultak nyilvántartása  körében
    tartalmaz  szabályokat, ebben a körben eltér a Ve. 89.  §–ától,
    amely  szintén a választójogosultak nyilvántartásáról szól,  az
    országgyűlési képviselők választásakor.

    A  Ve.  104.  §–a  kizárja, hogy önkormányzati választásokon  a
    lakcímétől vagy tartózkodási helyétől távol lévő személy azon a
    településen szavazzon, ahol tartózkodik.

    Az   önkormányzati  választások  az  országgyűlési   képviselők
    választásától eltérnek. Az Alkotmány 42. §–a értelmében a helyi
    önkormányzás  joga a község, a város, a főváros  és  kerületei,
    valamint a megye választópolgárainak közösségét illeti  meg;  a
    helyi  önkormányzás a választópolgárok közösségét érintő  helyi
    közügyek önálló, demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a
    lakosság   érdekében  való  gyakorlása.  A  Ve.   104.   §–ának
    vizsgálatakor  nemcsak  a  választójog általánosságának  elvére
    kell figyelemmel lenni, hanem az Alkotmánynak erre a szabályára
    is.

    Az  Alkotmány  71.  §  (3) bekezdése szerint  az  országgyűlési
    képviselők,  az Európai Parlament képviselői, továbbá  a  helyi
    önkormányzati  képviselők  és  a  polgármesterek  választásáról
    külön törvények rendelkeznek, amelyek elfogadásához a jelenlévő
    országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

    A helyi önkormányzati választásokat illetően ez a külön törvény
    a    helyi    önkormányzati   képviselők   és    polgármesterek
    választásáról  szóló 1990. évi LXIV. törvény  (a  továbbiakban:
    Tv.). A Tv. 1. §–a szól az Alkotmány 42. §–ában és 70. § (2) és
    (3)  bekezdésében meghatározott választójogról. A Tv. 1. §  (2)
    bekezdése kimondja, hogy a választópolgár lakóhelyén vagy –  ha
    lakóhelye  mellett  legkésőbb  a választás  kitűzését  megelőző
    napig   tartózkodási   helyet  is  létesített   –   bejelentett
    tartózkodási helyén választhat.

    A  Ve.  104.  §–a  a Tv–nek ezt a szabályát hajtja  végre;  nem
    korlátozza  a  választójogot  az  állandó  lakóhelyen   történő
    szavazásra,   mint   tette  ezt  az  országgyűlési   képviselők
    választásáról  szóló  1989.  évi  XXXIV.  törvény  40.  §   (3)
    bekezdése,  amelyet az Alkotmánybíróság 6/1991.  (II.  28.)  AB
    határozata emiatt semmmisített meg.

    A  Ve.  104. §–a ezért nem ellentétes az Alkotmány  71.  §  (1)
    bekezdésével,   a   Ve.  e  szabályát  támadó   indítványt   az
    Alkotmánybíróság elutasította.

    9.  Az egyik indítványozó a Ve. 16. § (2) bekezdése és 111. §–a
    alkotmányellenességének vizsgálatát a Ve. 89. §–a és  104.  §–a
    vizsgálatával összefüggésben kezdeményezte, de az indítvány nem
    tartalmazza,  hogy a Ve. 16. § (2) bekezdés c) pontja  és  111.
    §–a az Alkotmány felhívott rendelkezéseit milyen okból sérti.

    Az  Alkotmánybíróság ezért ezt az indítványt  visszautasította,
    az    Alkotmánybíróság   ideiglenes   ügyrendjéről   és   annak
    közzétételéről   szóló,  módosított  és  egységes   szerkezetbe
    foglalt  3/2001.  (XII.  3.)  Tü.  határozat  (a  továbbiakban:
    Ügyrend) 29. § d) pontja (ABH 2003, 2075.) alapján.

    10.  Az  igazolással szavazásról szóló 12/2006.  (IV.  6.)  OVB
    állásfoglalás   alkotmányellenességének   megállapítására    és
    megsemmisítésére    irányuló   eljárást   az   Alkotmánybíróság
    megszüntette.

    A  szóban lévő állásfoglalás a Ve. 66. §–a, 89. §–a és az R. 1.
    számú  melléklete  IV. 30. pontjának alkalmazásával  összefüggő
    kérdésekről  szól. Az R. 1. számú melléklete IV. 30.  pontjának
    második    mondata   alkotmányellenessé   nyilvánításával    az
    állásfoglalás vizsgálata okafogyottá vált, ezért az Ügyrend  31
    §  a)  pontja alapján az Alkotmánybíróság az eljárást  ebben  a
    részében megszüntette.
                            Dr. Bihari Mihály
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
             Dr. Balogh Elemér          Dr. Bragyova András
             alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                    
             Dr. Erdei Árpád            Dr. Harmathy Attila
             alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                    
             Dr. Holló András               Dr. Kiss László
             alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                    
             Dr. Kovács Péter          Dr. Kukorelli István
             alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                    
                           Dr. Paczolay Péter
                          előadó alkotmánybíró
     Dr. Kovács Péter alkotmánybíró párhuzamos indoklása

     A  korábbi  alkotmánybírósági határozatok által  kijelölt  úton
     haladva  meghozott határozat indoklását – a  magam  részéről  –
     azzal  egészítem  ki, hogy emlékeztetek arra: az  országgyűlési
     választások  választójogi  szabályainak  meghatározatásakor   a
     jogalkotónak  figyelemmel  kell  lennie  az  ezen  a  területen
     vállalt nemzetközi jogi kötelezettségeire is.

     Az európai követelményekkel való összhangra az Alkotmánybíróság
     már    korábban    is   rámutatott,   amikor   megjegyezte    a
     22/2005.(VI.17.)  AB  határozatban is,  hogy  „  A  választójog
     egyenlőségéből    származó    alkotmányossági     követelmények
     tartalmának  meghatározásakor  az  Alkotmánybíróság  figyelembe
     vette  az  Európa Tanács Velence Bizottságának 190/2002.  számú
     véleményét,  amelyben  a  Code of Good  Practice  in  Electoral
     Matters  a közös európai választójogi örökség egyik meghatározó
     elemének minősíti a választójog egyenlőségét.” (ABH 2005,  246,
     251–252.)

     Mivel  ez  a testület e dokumentum elfogadása óta, a gyakorlati
     tapasztalatok  alapján  számos újabb határozatot  fogadott  el,
     fontos  ezeket áttekintően figyelembe venni, amikor a jogalkotó
     a   saját   mozgásszabadságával  él.  Ezek   közül   külön   is
     hangsúlyozni  kell az alábbiakat: A. Jelentés a  távszavazásnak
     és  az elektronikus szavazásnak az Európa Tanács standardjaival
     való összeegyeztethetőségéről (Rapport sur la compatibilité  du
     vote  ŕ distance et du vote électronique avec les standards  du
     Conseil  de l’Europe: CDL–AD(2004)012); B. Jelentés a politikai
     pártok  választási részvételéről (Rapport sur la  participation
     des  partis  politiques  aux  élections:  CDL–AD(2006)025);  C:
     Jelentés   a  parlamenti  választásokon  való  részvételi   jog
     korlátainak   eltörléséről  (Report   on   the   Abolition   of
     Restrictions  on  the  Right  to  Vote  in  General  Elections:
     CDL–AD(2005)011);  D.  Értelmező  nyilatkozat   a   választójog
     stabilitásáról (Déclaration interprétative sur la stabilité  du
     droit électoral: CDL–AD(2005)043); E. Jelentés a választójogról
     és  a  választások lebonyolításáról Európában (Rapport  sur  le
     droit  électoral et l’administration des élections  en  Europe:
     CDL–AD(2006)018); stb.

     Az   Európai   Biztonsági  és  Együttműködési  Szervezetnek   a
     választási  kérdésekre és az emberi jogok védelmére szakosított
     intézménye,  az ODIHR (OSCE Office for Democratic  Institutions
     and  Human  Rights)  is számos dokumentumban  dolgozta  fel  az
     európai    választási    szabályokat   és    ezek    gyakorlati
     érvényesülését.     E     monitoring–gyakorlat     szintetizáló
     összefoglalását   az   ODIHR   ún.   választási   irányelveiben
     (Guidelines  for  Reviewing a Legal  Framework  for  Elections,
     2001) adta meg.

     Ezeknek  a  dokumentumoknak  a jelen határozat  problematikáját
     illetően   különösen  azokat  a  téziseit   tartom   figyelemre
     méltónak,    amelyek    a    rendszer    átláthatóságának    és
     megbízhatóságának  garanciális kidolgozottságát  várják  el.  A
     garanciák  túlnyomó  része természetesen  ma  is  teljesül,  de
     vannak  olyanok,  ahol a jogalkotónak célszerű átgondolni  azt,
     hogy   a   másutt   is  tapasztalt  diszfunkciók   megelőzésére
     alkalmasak–e a jelenlegi hazai választójogi részletszabályok.

     A  Kódex (1.2.iv–v.) hangsúlyozza, hogy ha módot is kell nyitni
     a  választólistáról  jogos ok nélkül lemaradtak  számára  arra,
     hogy  felkerüljenek  a listára, de célszerű időbeli  korlátokat
     felállítani a visszaélések kiküszöbölése végett, és aggályosnak
     tartja    a   választás   napján   történő   helyesbítést,    s
     elfogadhatatlannak,   ha   ez  magában   a   szavazóhelyiségben
     történik.  Garanciális  szempontból indokoltnak  tartja,  ha  a
     helyesbítések eljárását az eredeti választókörzetre korlátozzák
     (Kódex–kommentár, 7. §, 16.o.). A választói listát  illetően  a
     Kódex kommentárja pedig a tényleges kötődés elvét hangsúlyozza,
     azaz   az   egyén  elsődleges  lakóhelye  választói   listájára
     kerüljön,  ehelyett  másodlagos  lakóhelyén  akkor  vehető  fel
     választói listára, ha ott rendszeres jelleggel tartózkodik,  és
     ez  például  az  ottani adóhatóság illetékessége alá  tartozást
     jelentheti. (Kódex–kommentár, 6. §, 15.o.)
     A Jelentés a politikai pártok választási részvételéről – számos
     más  fontos  elem mellett – felhívja a figyelmet  a  választási
     kampányban  a  média  felelősségére és arra,  hogy  kell,  hogy
     legyen olyan garanciális mechanizmus, ami biztosítja a hatékony
     orvoslatot  már  a választás előtti időszakban  az  információk
     önkényes felhasználásával illetve eltorzításával szemben.  (36.
     §)
     Az  Értelmező nyilatkozat fontosnak tartja pontosítani, hogy az
     immár  átdolgozott  Kódexnek  az a  szabálya  (II.2.b),  ami  a
     választási  rendszer alapelemeinek a választást megelőző  évben
     történő   megváltoztatásától  való  tartózkodást  hangsúlyozza,
     valamint   azt,  hogy  az  esetleges  változtatásnak  lehetőleg
     alkotmányi   (illetve  ahol  ilyen  van,   ott   a   közönséges
     törvényekét  meghaladó)  szinten kell megjelennie,  ez  csak  a
     választójog   alapvető   szabályaira   vonatkozik.   (II.(1–3).
     Pontosítja azt is, hogy bármilyen választási reformot azonban a
     választásokhoz  képest  idejekorán kell végrehajtani,  hogy  az
     valóban alkalmazható legyen. (II/5)
     A  Jelentés a távszavazásnak és az elektronikus szavazásnak  az
     Európa Tanács standardjaival való összeegyeztethetőségéről  nem
     tartja  igazán  kívánatosnak a levél útján történő  távszavazás
     intézményét  az ún. új demokráciákban, és azt az  őrizetesekre,
     kórházakban  ápoltakra,  otthoni  mozgáskorlátozottakra  és   a
     külföldön  tartózkodókra  korlátozná,  feltéve,  hogy  a  posta
     működése  pontos és megbízható és a csalások és megfélemlítések
     kockázatát  sikerül kizárni. (17. §) Az elektronikus  szavazást
     és  a hasonló technikákat illetően hangsúlyozza, hogy erre csak
     ott   szabad  sort  keríteni,  ahol  a  megbízhatóság   és   az
     átláthatóság   garanciáit  biztosítani   tudják.   (18–21.   §)
     Mindebben  a  jogi–technikai garanciák fontosságát  meghatározó
     jelentőségűnek tekinti a Jelentés. (64–68. §, 69–70. §)
     A  Jelentés  a választójogról és a választások lebonyolításáról
     Európában   fontosnak  tartja  kiemelni,  hogy   a   távollevők
     szavazása esetében igen szigorú feltételeket kell előírni. (60.
     §).  A  rendes  választói listákról lemaradt választójogosultak
     kiegészítő  listájának intézménye kapcsán  a  Jelentés  rámutat
     annak    veszélyére,   amit   ezeknek   eltúlzott    használata
     eredményezhet.   (72.   §),  ideértve  a  többszörös   szavazás
     veszélyét,  valamint  azt, hogy a szavazó  végül  nem  a  saját
     választókerületét illetően szavaz. (73. §)

     Az  ODIHR–irányelvek közül ki kell emelni annak elvárását, hogy
     a választói nyilvántartás mint olyan megbízható és pontos, azok
     vezetése pedig tökéletesen átlátható legyen. (VII/A. p.  13–14)
     A  mozgóurnás  szavazásnál is szigorú feltételek megkövetelését
     tartja  célszerűnek, például az előzetes, írásos  és  lehetőleg
     indoklással   alátámasztott   igénylést.   (XII/C,   p.26)   Az
     irányelvek  is  felhívják  a figyelmet  arra,  hogy  az  egyedi
     szavazó   csoportok  sajátos  igényeit  kielégítő,   különleges
     szavazási  megoldások könnyen kaput nyithatnak a visszaélésekre
     (XII/E, p. 27.).

     Az   egymással  tartalmilag  harmonizáló,  fentebb  hivatkozott
     dokumentumok  jogforrási  szempontból  nem  kötelezőek   ugyan,
     azonban  a gyakorlati tapasztalatok fényében szintetizálták  az
     eddigi   gyakorlatot,  elismerve  természetesen,   hogy   nincs
     egységes, mindenütt alkalmazható megoldás.

     Nyilvánvaló, hogy a választott jogtechnikai megoldásnak azonban
     ki kell elégíteni azokat az elvárásokat, amelyeket az 1993. évi
     XXXI. törvénnyel kihirdetett Emberi Jogok Európai Egyezményének
     1.   kiegészítő   jegyzőkönyvének  3.  cikke   fűz   a   szabad
     választásokhoz  való jogról. Eszerint „A Magas  Szerződő  Felek
     kötelezik  magukat  arra,  hogy  ésszerű  időközönként,  titkos
     szavazással  szabad  választásokat tartanak  olyan  körülmények
     között,  melyek a törvényhozó testület megválasztását  illetően
     biztosítja a nép véleményének kifejezését.”

     Fontos  hangsúlyozni,  hogy az Emberi  Jogok  Európai  Bírósága
     pedig  maga  is hivatkozott a Velence Bizottság Kódexére,  mint
     amit  iránymutatónak  tekintett a választások  egyes  technikai
     részletkérdéseinek  megítélésében.  (Melnichenko   c.   Ukrajna
     ügyben  hozott ítélet, 2004. október 19, 57. §).  Ugyanebben  a
     szellemben  és elismerve, hogy a konkrét megoldást illetően  az
     államoknak jelentős mozgásszabadságuk van, említette az  Emberi
     Jogok Európai Bírósága a sajtószabadság és a választási kampány
     sajátosságainak összefüggéseiről szólva , hogy „mivel a két jog
     konfliktusba  kerülhet, esetleg szükséges lehet  a  választások
     idején  vagy  azt  megelőzően olyan korlátozásokat  alkalmazni,
     amelyek  egyébként nem lennének elfogadhatóak, annak érdekében,
     hogy  a  nép véleményének kifejezését biztosítsák a törvényhozó
     testület   megválasztását  illetően.”   (Bowman   c.   Egyesült
     Királyság  ügyben  hozott  ítélet, 1998.  február  19.  43.  §)
     Egybevágott a Velence Bizottság Kódexében foglaltakkal  az  is,
     amikor   az  államok  által  a  passzív  választójoghoz  fűzött
     bizonyos  kritériumokat  értékelve  az  Emberi  Jogok   Európai
     Bírósága   rámutatott,  hogy  „lényegi   fontosságú,   hogy   a
     képviselőjelöltek  tartással rendelkező  és  őszinte  személyek
     legyenek.  Az arra történő kötelezés, hogy nyíltan és  őszintén
     jelenjenek meg a közönség előtt, lehetővé teszi a választóknak,
     hogy  értékeljék  ezek  személyes  értékeit  és  arra  irányuló
     képességüket,  hogy  melyikük képviselné  jobban  érdekeiket  a
     parlamentben.” (Melnichenko ügyben hozott ítélet,  58.  §).  Az
     Emberi  Jogok Európai Bírósága már több ügyben is  érintette  a
     szavazati  jognak  olyan előfeltételeit, mint  amelyek  például
     bizonyos időtartamú helyben lakást írnak elő. Bár ezek az ügyek
     korlátozott  törvényhozatali autonómiával felruházott  területi
     önkormányzatok különleges státusához kötődtek, az ítéletek elvi
     éllel  megfogalmazott tételei sokban egybevágnak a fentebb,  az
     általános     választásokkal     összefüggésben     hivatkozott
     fejtegetésekkel.  A  Py c. Franciaország  ügyben  hozott  2005.
     január  11–i  ítéletben  is  megerősítette,  hogy  „a  lakóhely
     illetve a helyben lakás bizonyos időtartamának megkövetelése  a
     választójog  megadásához – elvben – nem önkényes korlátozása  a
     választójognak.” (Py ügyben hozott ítélet 48.  §)  Lehet,  hogy
     vannak valakinek bizonyos helyi kapcsolatai „a jog azonban  nem
     lehet tekintettel egyedi esetekre, hanem általános normát  kell
     megjelenítenie.”  (Py  ügyben  hozott  ítélet,  51.   §)   „Nem
     ésszerűtlen  tehát  a  választópolgártól  bizonyos   időtartamú
     helyben   lakást   megkövetelni  a  helyi  választásokon   való
     részvétele biztosítása előtt.” (Py ügyben hozott ítélet, 56. §)
     Mindezek  összefüggenek  azzal, hogy az  Emberi  Jogok  Európai
     Bírósága  szerint  „az  aktív  és  passzív  választójogok   bár
     fontosak, de nem abszolút jellegűek (…) A feltételek a kérdéses
     jogokat azonban lényegi tartalmukban nem lehetetlenítik el,  és
     nem   foszthatják  meg  hatékonyságuktól:  jogszerű  célt  kell
     követniük  és a választott eszközök nem lehetnek aránytalanok.”
     (Podkolzina  c.  Lettország ügyben  hozott  2002.  április  9–i
     ítélet,  33. §) „A megszabott feltételek nem akadályozhatják  a
     törvényhozás     megválasztásában     az     emberek     szabad
     akarat–kifejezését,  tükrözniük, és nem akadályozniuk  kell  az
     eltökéltséget   a   választási   eljárás   integritásának    és
     hatékonyságának  fenntartásában.” (Hirst c. Egyesült  Királyság
     ügyben  hozott (2.), 2005. október 6–i nagykamarai ítélet,  62.
     §)

     Fentieket  összegezve – nézetem szerint – az is megállapítható,
     hogy   bár  igaz,  a  jelen  határozatban  érintett  megoldások
     önmagukban  nem  sértették  meg a magyar  állam  által  vállalt
     nemzetközi kötelezettségeket, de a megoldás nagyvonalúsága több
     problémát    okozott,   mint   amennyinek   a   kiküszöbölésére
     törekedett. A vizsgált választójog–technikai intézmény  nem  is
     alapult nemzetközi jogi kötelezettségen. Nem több jogot  adott,
     hanem  más  optikát használva szabályozott, amely  azonban  így
     újabb   problémákat   generált.  Míg  a   hazai   megoldás   az
     átjelentkezést végső soron adminisztratív kérdésnek tekintette,
     ami  az  állampolgár kényelmét szolgálja, addig  a  hivatkozott
     nemzetközi   dokumentumok  a  hasonló  eljárásjogi   természetű
     könnyítéseket   anyagi   jogi  (valamint   további   kiegészítő
     eljárási)   feltételektől  teszik  függővé.   Nézetem   szerint
     érzékelhető tehát egy bizonyos mérvű inkonzisztencia  a  nem  a
     lakóhelyen  történő  szavazás célját, értelmét  és  technikáját
     illetően a magyarországi jogszabályok, azok gyakorlata  illetve
     az  Európa  Tanács  és  az EBESZ megközelítése  között.  Már  a
     338/B/2002. AB határozathoz fűzött, Tersztyánszkyné dr.  Vasadi
     Éva  bírónő által készített, és három bíró csatlakozását élvező
     különvélemény is érzékelte ezt a problémát s osztom  azt  ebben
     kifejtett   álláspontot,  hogy  „nem  sértené   a   választójog
     általánosságának elvét, ha az egyébként fennálló  választójogát
     a   polgár   a   jelenleginél  szigorúbb   feltételek   mellett
     gyakorolhatná, ha a szavazás napján lakcímétől távol van.” (ABH
     2003,  1504, 1513.) Mivel az Alkotmánybíróság jelen  határozata
     nyomán  a  jogalkotónak meg kell tennie a megfelelő  lépéseket,
     nézetem szerint ezek során nem kerülheti el, hogy a hazai  jogi
     reformban    –   tekintettel   a   vállalt   nemzetközi    jogi
     kötelezettségek és a belső jog összhangjának az Alkotmány 7.  §
     (1)  szerinti  összhangja követelményére – megfelelő  figyelmet
     fordítson az európai választójogi monitoring–intézmények  által
     hangsúlyozott  átláthatósági  és  megbízhatósági  követelmények
     hivatkozott tapasztalataira.

     Budapest, 2006. október 3.
                                                    Dr. Kovács Péter
                                                       alkotmánybíró
      Dr. Bragyova András alkotmánybíró különvéleménye

      A  határozat  rendelkező  részének 3. pontját  —  a  választási
      eljárásról  szóló  1997.  évi  C. törvénynek  az  országgyűlési
      képviselők  választásán történő végrehajtásáról szóló  60/2005.
      (XII.  21.)  BM rendelet 1. számú melléklete 30. pontja  utolsó
      mondatának megsemmisítését — nem tudom elfogadni.

      Indokaim a következők:
                                     
      1. A többségi határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi
      C.  törvény  (a továbbiakban: Ve.) 89. § (1) bekezdésével  való
      ellentétre alapítja a BM rendelet megsemmisítését.  Ez  az  érv
      nem helytálló, ugyanis az ellentéthez azonos szabályozási tárgy
      lenne  szükséges, amiről itt nem lehet szó. A Ve. 89. § ugyanis
      arról  szól, milyen feltételekkel adható ki igazolás azoknak  a
      választópolgároknak,  akik Magyarország  területén  lakcímüktől
      távol  kívánnak  szavazni.  A  névjegyzékbe  való  felvételt  a
      szavazás  napján a Ve. 66. §–a szabályozza. A  Ve.  89.  §  (1)
      bekezdés  utolsó  mondata  pedig megengedi,  hogy  az  igazolás
      birtokában lévő választópolgár szavazhasson a településen, ahol
      tartózkodik  (illetve  ahova  az  igazolása  szól).  A  Ve.   e
      szabályából tehát nem következik, hogy a választópolgár az első
      vagy  a  második  fordulóban ne szavazhatna a lakcíme  szerinti
      választókerületben,   csak  arra  ad   jogot,   hogy   igazolás
      birtokában a tartózkodási helyén szavazhasson.
                                     
      2. A Ve. 66. § (2) bekezdése a következőkről rendelkezik:
      „A  szavazatszámláló bizottság — a személyazonosság és a lakcím
      megállapítására  alkalmas igazolvány alapján —  megállapítja  a
      szavazni  kívánó személyazonosságát és azt, hogy  szerepel–e  a
      névjegyzékben.   A   szavazatszámláló  bizottság   felveszi   a
      névjegyzékbe azt a választópolgárt, aki
      a) igazolással rendelkezik,
      b)  igazolja, hogy lakcíme a szavazókör területén van, feltéve,
      hogy  nem  szerepel  a  választójoggal nem rendelkező  nagykorú
      polgárok nyilvántartásában.”

      Álláspontom   szerint   a   többségi   határozat   csak   akkor
      nyilváníthatta volna alkotmányellenesnek a BM rendelet vitatott
      szabályát,  ha  a  Ve.  66.  §  (2)  bekezdésének   b)   pontja
      alkotmányellenes  lenne. A többségi —  szerintem  is  helyes  —
      nézet  szerint viszont a Ve. 66. § (2) bekezdésének  b)  pontja
      nem alkotmányellenes; ezért nem lehet alkotmányellenes annak  a
      következménye sem a törvény végrehajtását szolgáló rendeletben.
      A   most   megsemmisített  mondat  nélkül  a   szavazatszámláló
      bizottság   pontosan   úgy  lett  volna  köteles   dönteni   az
      igazolással   rendelkezők  szavazásáról  eredeti  lakóhelyükön,
      ahogyan a rendelet előírta (és ez marad a helyzet ezután is, ha
      a Ve. 66. §–a nem változik).

      3.  Egyébiránt az indítványozók által felhozott érv,  hogy  ti.
      ily  módon lehetővé válik egyes szavazópolgárok szavazóerejének
      —  befolyásának  — növelése, ha a választó lakóhelyén  az  első
      forduló   eredményei   miatt  van  második   forduló,   míg   a
      tartózkodási  helyén  már  nincs [mert  az  első  fordulóban  a
      szavazás   érvényes   és  eredményes  volt   az   országgyűlési
      képviselők  választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény  7.  §
      (1)   bekezdése   szerint],  ez  a  lehetőség  a  magyarországi
      kétfordulós  vegyes  választási rendszer  következménye;  semmi
      indok   nincs   feltételezni,   hogy   az   ilyen   esetek   ne
      véletlenszerűen  oszlanának meg a különböző jelölő  szervezetek
      támogatói között. Másodszor: fordított helyzet is előállhat, ha
      a  választópolgár  tartózkodási helyén  szavazhatna  a  második
      fordulóban,  de  a  lakcíme  szerinti  választókörzetben  nincs
      második  forduló.  Ezeket  az  eseteket  azonban  a  választási
      statisztika  nem tartja nyilván. (A második fordulóban  leadott
      szavazatok   csak   az  egyéni  választókerületi   eredményeket
      befolyásolják,  a töredékszavazatok elosztását  csak  közvetve,
      éspedig az elért egyéni mandátumokkal fordított arányban.)
      Az   indítványozók   feltételezik,  hogy  a   választók   egyes
      csoportjai  szervezetten,  de legalábbis  egyenként  stratégiai
      szavazással   élnek   a   különben   véletlenszerűen    előálló
      lehetőséggel. Ez a feltevés aligha támasztható alá tapasztalati
      érvekkel  és  azon alapul, hogy a választók helyváltoztatása  —
      vagy,  mint  itt,  a  tervezett  helyváltoztatás  elmaradása  —
      politikai motívumokból történik. Életszerűbb feltevés,  hogy  a
      lakcím  szerinti  választókörzetben történő  szavazást  döntően
      magántermészetű  okok  motiválják; az  igazolás  kiadása  és  a
      második  forduló  között  több  mint  két  hét  telik  el,  így
      elképzelhető,  hogy  előre nem látott  körülmények  indítják  a
      szavazópolgárokat az otthonmaradásra.

      Budapest, 2006. október 3.
                                                  Dr. Bragyova András
                                                        alkotmánybíró
      A különvéleményhez csatlakozom:
                                                    Dr. Bihari Mihály
                                                        alkotmánybíró
      A különvéleményhez csatlakozom:
                                                      Dr. Kiss László
                                                        alkotmánybíró
       .
       English:
       English:
       .
       Petition filed:
       .
       Subject of the case:
       .
       Right to vote with a certificate in a different constituency
       Number of the Decision:
       .
       47/2006. (X. 5.)
       Date of the decision:
       .
       10/03/2006
       Summary:
       A situation whereby a citizen with a certificate can vote in the first round of an election, and the first round proves successful and where in the absence of any rule to the contrary, he can then take part in the election of a new candidate either at his own address or in a different constituency where the first round has proved unsuccessful, if he is in possession of a certificate for that constituency contravenes the principle of equal suffrage.
       .
       CODICES summary:
       http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2006-3-007
       .