Hungarian
Ügyszám:
.
739/H/2010
Előadó alkotmánybíró: Lenkovics Barnabás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 68/2011. (VIII. 31.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2011/1001
.
A döntés kelte: Budapest, 08/29/2011
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság országos
  népszavazás  kitűzésére  irányuló kezdeményezés  aláírásgyűjtő
  ívének   hitelesítése   tárgyában  hozott   határozata   ellen
  benyújtott kifogás alapján meghozta a következő

                           határozatot:
                                 
  Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 283/2010.
  (IV. 9.) OVB határozatát helybenhagyja.
  Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás
                                  
                                 I.
                                  
   A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a
   továbbiakban: Ve.) 130. § (1) bekezdése alapján kifogás
   érkezett az Alkotmánybírósághoz az Országos Választási
   Bizottság (a továbbiakban: OVB) 283/2010. (IV. 9.) OVB
   határozata (a továbbiakban: OVBh.) ellen.
   Az OVB vitatott határozatában az országos népszavazás
   kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő ív mintapéldányát
   hitelesítette, amelyen a következő kérdés szerepel: „Egyetért-
   e azzal, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
   törvény 84. § (1) bekezdését az Országgyűlés helyezze hatályon
   kívül és a törvény tegye lehetővé, hogy a választópolgár
   kötelező ügyvédi képviselet nélkül kérhesse a választási
   bizottság határozatának bírósági felülvizsgálatát?”
   Az OVBh. indokolásában megállapította, hogy az aláírásgyűjtő
   ív a törvényben meghatározott formai, valamint a népszavazásra
   feltenni kívánt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek
   eleget tesz, ezért hitelesítésének akadálya nincs.
   A kifogástevő álláspontja szerint a kérdés nem felel meg az
   országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998.
   évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 13. § (1)
   bekezdésében meghatározott egyértelműségi követelménynek,
   mivel a kérdésben megjelölt jogszabályhely hatályon kívül
   helyezésével nem csak a választópolgárok, hanem a bírósági
   felülvizsgálati kérelem benyújtására jogosult egyéb személyek
   és szervezetek kötelező ügyvédi képviselete is megszűnik. Ez
   azonban a kérdésből nem derül ki, sőt a kérdés azt a látszatot
   kelti, hogy csak a választópolgárok mentesülnek az
   ügyvédkényszer alól.
    Nézete szerint a kérdés népszavazásra bocsátása megsértené a
   Ve. 3. § d) pontjában megfogalmazott rendeltetésszerű
   joggyakorlás alapelvét is, mivel az nem tartozik az ország
   sorsát érintő legfontosabb ügyek közé.
   A kifogástevő az OVBh. megsemmisítését és az OVB új eljárásra
   utasítását kérte az Alkotmánybíróságtól.
   Az OVBh. a Magyar Közlöny 2010. évi 51. számában, 2010.
   április 9-én jelent meg, a kifogást 2010. április 24-én,
   határidőben terjesztették elő.

                                 II.
                                  
   Az   Alkotmánybíróság   határozatának  meghozatala   során   a
   következő jogszabályokat vette alapul:
   1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezése:
   „2. § (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely
   a   népszuverenitást  választott  képviselői  útján,  valamint
   közvetlenül gyakorolja.”
   2. Az Nsztv. rendelkezései:
   „2.  §  Az aláírásgyűjtő ívek mintapéldányát az aláírásgyűjtés
   megkezdése előtt – hitelesítés céljából – be kell nyújtani  az
   Országos Választási Bizottsághoz.”
   „10.   §  Az  Országos  Választási  Bizottság  megtagadja   az
   aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha
   a) a kérdés nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe,
   b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,
   c)  a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt
   követelményeknek,
   d)  ugyanazon  tartalmú kérdésben három éven belül  eredményes
   országos népszavazást tartottak,
   e)  az  aláírásgyűjtő ív nem felel meg a választási eljárásról
   szóló törvényben foglalt követelményeknek.”
   „13.  §  (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy  kell
   megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen válaszolni. ”
   A Ve. rendelkezései:
   „3.  §  A választási eljárás szabályainak alkalmazása során  a
   választásban  érintett résztvevőknek érvényre kell  juttatniuk
   az alábbi alapelveket:
   (…)
   d) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás,
   (…)”
   „77. § (2) A kifogásnak tartalmaznia kell
   a) a jogszabálysértés megjelölését,
   b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
   (…)”
   „82.  §  (1)  A  választási  bizottság  másodfokú  határozata,
   továbbá  az  Országos  Választási Bizottság  határozata  ellen
   bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az
   ügyben  érintett  jogi személy bírósági felülvizsgálat  iránti
   kérelmet nyújthat be.”
   „84.  §  (1) A bírósági felülvizsgálati eljárásban az  ügyvédi
   képviselet  kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező  személy
   saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.”
   „130.   §   (1)   Az   Országos  Választási  Bizottságnak   az
   aláírásgyűjtő  ív, illetőleg a konkrét kérdés  hitelesítésével
   kapcsolatos  döntése elleni kifogást a határozat  közzétételét
   követő  tizenöt  napon  belül lehet –  az  Alkotmánybírósághoz
   címezve – az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
   (...)
   (3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el.  Az
   Alkotmánybíróság  az Országos Választási Bizottság,  illetőleg
   az    Országgyűlés   határozatát   helybenhagyja,   vagy   azt
   megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot, illetőleg
   az Országgyűlést új eljárásra utasítja.”

                                III.

   A kifogás nem megalapozott.

   1.  Az  Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó hatáskörét
   az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. § h)
   pontjában  foglaltaknak megfelelően a Ve. 130.  §-a  határozza
   meg.  Az  Alkotmánybíróság az OVB határozatai ellen benyújtott
   kifogások    elbírálása   során   kialakította    következetes
   gyakorlatát.    Az   Alkotmánybíróság   a   kifogás    alapján
   lefolytatott  jogorvoslati eljárásban azt  vizsgálja,  hogy  a
   beérkezett kifogás megfelel-e a Ve. 77. § (2) bekezdésének a)-
   c)   pontjaiban,  illetve  130.  §  (1)  bekezdésében  foglalt
   feltételeknek,  és  az  OVB az aláírásgyűjtő  ív  hitelesítési
   eljárásában   az  Alkotmánynak  és  az  irányadó  törvényeknek
   megfelelően  járt-e  el. Eljárása során az Alkotmánybíróság  e
   feladatát    alkotmányos   jogállásával   és   rendeltetésével
   összhangban  látja el. [25/1999. (VII. 7.) AB  határozat,  ABH
   1999, 251, 256.]
   2.  A kifogástevő álláspontja szerint a népszavazásra feltenni
   kívánt   kérdés   nem   felel  meg  az  Nsztv.-ben   rögzített
   egyértelműségi követelménynek.
   A népszavazásra szánt kérdés egyértelműségével kapcsolatban az
   Alkotmánybíróság  következetesen  érvényesített   álláspontja,
   hogy  az egyértelműség követelménye a népszavazáshoz való  jog
   érvényesülésének garanciája. Az egyértelműség  követelménye  e
   tekintetben azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt  kérdésnek
   egyértelműen  megválaszolhatónak kell lennie.  Ahhoz,  hogy  a
   választópolgár  a népszavazásra feltett kérdésre  egyértelműen
   tudjon  válaszolni  az szükséges, hogy  a  kérdés  világos  és
   kizárólag   egyféleképpen  értelmezhető  legyen,  a   kérdésre
   igennel   vagy   nemmel   lehessen  felelni   (választópolgári
   egyértelműség).  Az  eredményes népszavazással  hozott  döntés
   azonban az Országgyűlésnek az Alkotmány 19. § (3) bekezdés  b)
   pontjában  foglalt  jogköre  –  Alkotmányban  szabályozott   –
   korlátozása:    az   Országgyűlés   köteles   az    eredményes
   népszavazásból következő döntéseket meghozni. Ezért  a  kérdés
   egyértelműségének   megállapításakor  az   Alkotmánybíróságnak
   vizsgálnia  kell azt is, hogy a népszavazás eredménye  alapján
   az Országgyűlés el tudja-e dönteni, hogy terheli-e jogalkotási
   kötelezettség,   és  ha  igen,  milyen  jogalkotásra   köteles
   (jogalkotói egyértelműség). Az Alkotmánybíróság ugyanakkor azt
   is  hangsúlyozta,  hogy  az Nsztv. 13.  §  (1)  bekezdése  nem
   támaszt  olyan  követelményt  a  népszavazás  kezdeményezőivel
   szemben, hogy a kérdés megfogalmazásakor pontosan használják a
   hatályos jogszabályok terminológiáját [52/2001. (XI.  29.)  AB
   határozat,  ABH  2001, 399, 402-403.; 68/2008.  (IV.  30.)  AB
   határozat,  ABH  2008,  615, 619.],  de  a  kérdésből  mind  a
   választópolgárok,  mind  az  Országgyűlés  számára   ki   kell
   derülnie,  hogy milyen lehetséges következményekkel  járhat  a
   népszavazás [99/2007. (XII. 6.) AB határozat, ABH  2007,  815,
   818.].
   A  népszavazásra feltenni kívánt kérdés egy összetett mondatot
   tartalmaz,  melynek  első tagja egy hatályon  kívül  helyezési
   indítvány,  második  része  pedig a  hatályon  kívül  helyezés
   következményeit    egy    meghatározott     személyi     körre
   (választópolgár) nézve nevesíti. A kifogástevő nézete  szerint
   a kérdés azt a látszatot kelti, mintha csak a választópolgárok
   mentesülnének az ügyvédkényszer alól, ami miatt a  kérdés  nem
   felel    meg   a   törvényben   meghatározott   egyértelműségi
   követelménynek.

   A  kérdés  egy  adott jogszabályi rendelkezés  hatályon  kívül
   helyezésére   irányul,   amely   rendelkezés   a    választási
   bizottságok    határozatainak    bírósági    felülvizsgálatára
   vonatkozóan   kötelező   ügyvédi  képviseletet   ír   elő.   A
   rendelkezés   értelemszerűen  vonatkozik  minden   érintettre,
   vagyis   annak   hatályon   kívül   helyezése   nem   csak   a
   választópolgárokat,  hanem  a  Ve.  82.  §  (1)   bekezdésében
   megjelölt  minden jogosultat egyaránt érint. Ebből következően
   a  kérdés második része logikailag felesleges ugyan, mindössze
   a választópolgárok érintettségének hangsúlyozását szolgálja.
   Ez  a  körülmény azonban nem érinti az Alkotmánybíróság  által
   értelmezett   választópolgári  és   jogalkotói   egyértelműség
   követelményét;  a  kérdés  világos és kizárólag  egyféleképpen
   értelmezhető, a kérdésre igennel vagy nemmel lehet felelni,  a
   népszavazás eredménye alapján pedig az Országgyűlés  el  tudja
   dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, és ha igen,
   milyen tartalmú jogalkotásra köteles.
   Mindezek  alapján  az  egyértelműség követelményének  sérelmét
   állító    kifogást    az    Alkotmánybíróság    nem    találta
   megalapozottnak.
   3.    A    népszavazási    kezdeményezés    tekintetében     a
   rendeltetésellenes  joggyakorlás mércéjét az  Alkotmánybíróság
   18/2008.  (III.  12.) AB számú határozatában  fogalmazta  meg.
   Ezen  határozatában  az Alkotmánybíróság rámutatott,  hogy  az
   aláírásgyűjtés  kezdeményezése  a  népszavazáshoz   való   jog
   gyakorlásának   részjogosítványa,  a  választópolgárok   által
   kezdeményezett  népszavazási eljárásnak döntő  eleme,  melynek
   célja  –  rendeltetése – a népszavazási eljárás elindítása.  E
   jog  gyakorlása akkor rendeltetésszerű, ha összhangban áll  az
   Alkotmány    2.    §   (2)   bekezdésében   foglaltakkal,    a
   népszuverenitás  közvetlen,  de kiegészítő  gyakorlásával:  „A
   rendeltetésszerű  joggyakorlás  követelménye  a   hitelesítési
   eljárás   kezdeményezése   során   azt   jelenti,   hogy    az
   aláírásgyűjtés   kezdeményezőjének  az  országos   népszavazás
   alkotmányos   rendeltetésére,  a  közvetlen   hatalomgyakorlás
   kivételességére,  az  állam életében  betöltött  szerepére  és
   súlyára  tekintettel kell eljárnia. Felelősségteljesen,  annak
   tudatában  kell  benyújtania kezdeményezését, hogy  az  általa
   útjára  indított népszavazási eljárás állásfoglalásra készteti
   az  ország valamennyi választópolgárát, és annak eredményeként
   az Országgyűlést kötelező döntés születik, amely országgyűlési
   döntéssé,  törvénnyé  válva  hosszabb  távon  meghatározza   a
   polgárok  jogait, kötelezettségeit, befolyásolja a  társadalom
   életét.” [ABH 2008, 212.; 10/2010. (I. 28.) AB határozat,  ABH
   2010, 66, 69.]
   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  –   a   fentiekben
   ismertetett  gyakorlata  alapján –  a  népszavazásra  feltenni
   kívánt   kérdés   önmagában  nem  ellentétes   a   népszavazás
   rendeltetésével;  a  választási  eljárásban   elvileg   minden

   választópolgár,  mint  a  bírósági felülvizsgálat  potenciális
   kezdeményezőjének  jogi  helyzetét  érinti,  a   hitelesítendő
   kérdés bármilyen irányú eldöntése hosszabb távon határozza meg
   a  választópolgárok  jogait és kötelezettségeit,  és  nem  áll
   ellentétben   a   népszuverenitás  közvetlen,  de   kiegészítő
   gyakorlásának  elvével. Ebből következően az  Alkotmánybíróság
   azt  a  kifogást sem találta megalapozottnak, amely szerint  a
   kérdés  népszavazásra  bocsátása  a  Ve.  3.  §  d)  pontjában
   megfogalmazott   rendeltetésszerű   joggyakorlás   alapelvének
   sérelmét eredményezné.
   Mindezekre   tekintettel   az   Alkotmánybíróság   az    OVBh.
   megsemmisítésére és az OVB új eljárásra kötelezésére  irányuló
   kifogást  elutasította,  és az OVB 283/2010.  (IV.  9.)  számú
   határozatát, az abban foglalt kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő
   ív hitelesítését helybenhagyta.
   Az   Alkotmánybíróság   a  határozat   közzétételét   az   OVB
   határozatának   a   Magyar   Közlönyben   való   megjelenésére
   tekintettel rendelte el.
                         Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                       
         Dr. Balogh Elemér                   Dr. Bihari Mihály
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Bragyova András                  Dr. Holló András
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Kiss László                      Dr. Kovács Péter
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Lenkovics Barnabás               Dr. Lévay Miklós
         előadó alkotmánybíró                    alkotmánybíró

                          Dr. Stumpf István
                            alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    68/2011. (VIII. 31.)
    Date of the decision:
    .
    08/29/2011
    .
    .