English
Hungarian
Ügyszám:
.
240/B/1990
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 57/1991. (XI. 8) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1991/272
.
A döntés kelte: Budapest, 11/05/1991
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

   Az  Alkotmánybíróság   Jánosi   Antal   budapesti   lakos
   alkotmányjogi  panasza   és   más   indítványozók   által
   jogszabály alkotmányellenességének utólagos megállapítása
   és megsemmisítése iránti egyesített indítványok tárgyában
   - dr.  Kilényi Géza és dr. Schmidt Péter alkotmánybírónak
   a   határozat    A/   rész    1.    pontjára    vonatkozó
   különvéleményével - meghozta a következő

                         határozatot:

   A/

   1.  Az  Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a  gyermek
   vérségi származása kiderítéséhez való jogának a törvényes
   képviselő  korlátlan   perindítási   jogosultsága   útján
   történő végérvényes elvonása alkotmányellenes.

   Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  a házasságról, a
   családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 44.
   §    (1)     bekezdésének     következő      rendelkezése
   alkotmányellenes:  " teljesen  cselekvőképtelen  jogosult
   helyett azonban  - a  gyámhatóság  hozzájárulásával  -  a
   törvényes képviselő léphet fel. "

   Ezért  az   Alkotmánybíróság  e  rendelkezést  1992.  évi
   március hó 31. hatállyal megsemmisíti.

   A   megsemmisítés  folytán a  törvény 44. § (1) bekezdése
   az alábbi szöveggel marad hatályban:

   " 44. §  (1) Az  apaságnak  és  az anyaságnak, továbbá az
   utólagos házasságkötés hatályának bírósági megállapítását
   keresettel lehet  kérni, s keresettel lehet megtámadni az
   apaság vélelmét is. A pert a jogosultnak személyesen kell
   megindítania."

   2. Az  Alkotmánybíróság a  házasságról, a  családról és a
   gyámságról   szóló  1952.  évi  IV.  törvény  43.  §  (5)
   bekezdése, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 1952.
   évi    III.     törvény     293.    §    (2)    bekezdése
   alkotmányellenességének     megállapítására      irányuló
   indítványokat    és     e    jogszabályi    rendelkezések
   megsemmisítése iránti kérelmeket elutasítja.

   B/

   Az  Alkotmánybíróság   megállapítja,  hogy  Jánosi  Antal
   budapesti  lakos   panaszolt  ügyében   a  megsemmisített
   jogszabályi rendelkezés nem alkalmazható. Ennek folytán a
   Budai Központi  Kerületi Bíróság  2.P.XII.30.004/1984/66.
   számú  részítéletét,  továbbá  a  Fővárosi  Bíróság  mint
   másodfokú bíróság  54.Pf. 25.286/1986/5. számú ítéletét -
   Jánosi Antal alperes apasága vélelmét megdöntő részében -
   megsemmisíti.

   Az Alkotmánybíróság  elrendeli az  1979.  szeptember  15.
   napján Budapesten a IX. kerületben, Takács Alice Erzsébet
   anyától született és a születési anyakönyv 3223/1979 fsz.
   alatt   bejegyzett    László   Antal    utónevű   gyermek
   vonatkozásában   Jánosi   Antal   apaságának   anyakönyvi
   visszaállítását.

   Az  Alkotmánybíróság   határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                            Indokolás

    A/

                               I.

    Jánosi  Antal   alkotmányjogi  panaszával,   továbbá   az
    utólagos     normakontrollra      irányuló     egyesített
    indítványokkal támadott,  a házasságról, a családról és a
    gyámságról szóló  1952. évi IV. törvény ( a továbbiakban:
    Csjt. )   43.  § (5) bekezdése szerint az apaság vélelmét
    a gyermek nagykorúsága elérésétől, a többi jogosult pedig
    a gyermek  születéséről szerzett  értesülése időpontjától
    számított egy  év alatt  támadhatja meg.  A Csjt.  44.  §
    (1) bekezdés  második fordulata   úgy rendelkezik, hogy a
    pert  a   jogosultnak  személyesen   kell   megindítania,
    teljesen cselekvőképtelen  jogosult helyett  azonban -  a
    gyámhatóság  hozzájárulásával  -  a  törvényes  képviselő
    léphet fel.

    A polgári  perrendtartásról szóló  1952. évi III. törvény
    ( a   továbbiakban:  Pp. ) ugyancsak  támadott 293. § (2)
    bekezdése szerint  az  apaság  vélelmét  megdöntő  ítélet
    ellen perújításnak  nincs helye,  ha az apaság vélelmének
    megdöntését követően  a gyermeket valamely személy teljes
    hatályú  apai   elismeréssel  a   magáénak  ismerte   el.
    Ugyanebben az  esetben a  törvényességi óvás  folytán sem
    lehet az  ítéletet az  apaság vélelmét  megdöntő részében
    hatályon kívül helyezni.

                               II.

    1.   Az    alkotmányjogi    panaszban,    illetőleg    az
    indítványokban kifejtett  álláspont  szerint  az  idézett
    rendelkezések   alkotmányellenesek,    mert   sértik    a
    gyermeknek   családi    jogállása,   vérségi   származása
    tisztázásával  kapcsolatos  alkotmányos  jogát  és  ezért
    ellentétesek az Alkotmány 67. § (1) bekezdésével.
    Eszerint a  Magyar Köztársaságban  minden gyermeknek joga
    van családja,  az állam  és a  társadalom részéről arra a
    védelemre és  gondoskodásra,  amely  a  megfelelő  testi,
    szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges.

    2. Jánosi  Antal  alkotmányjogi  panaszában  kifogásolta,
    hogy  a   Budai   Központi   Kerületi   Bíróság   2.   P.
    XII. 30.004/1984/66.  számú   részítéletével   és   ennek
    folytán  a   Fővárosi  Bíróság   mint  másodfokú  bíróság
    54.Pf.25.286/ 1986/5.  számú  -  1986.  november  hó  18.
    napján    jogerőre    emelkedett    -    ítéletével    az
    alkotmányellenes     jogi      szabályozás,     illetőleg
    jogalkalmazási gyakorlat  folytán reá és gyermekére nézve
    konkrét   jogsérelmet    okozott.   Az   alkotmányellenes
    jogszabály  alkalmazása   ugyanis  lehetővé  tette,  hogy
    kiskorú gyermeke  - a  gyámhatóság által  kijelölt  eseti
    gondnok útján  - ellene  keresettel lépjen  fel, amelynek
    eredményeként a  hivatkozott bírósági  ítéletek az  1979.
    szeptember hó  15. napján  Budapesten  a  IX.  kerületben
    Takács Alice  Erzsébet anyától  született és  a születési
    anyakönyv 3223/1979.  fsz. alatt  bejegyzett László Antal
    utónevű, házasságból született gyermeke vonatkozásában az
    apasági vélelmet  megdöntötték és  gyermekét,  akit  több
    éven át egyedül nevelt, tőle elvették.

    Álláspontja   szerint  a Csjt.  44.  §  (1)  bekezdésében
    foglalt  az   a  szabály,   amely  szerint   a   teljesen
    cselekvőképtelen   jogosult    helyett   a    gyámhatóság
    jóváhagyásával a  törvényes képviselő  indíthat  pert  az
    apaság vélelmének  megdöntésére, nem jelentheti azt, hogy
    a kiskorúsága  folytán cselekvőképtelen gyermeket is ebbe
    a körbe  tartozónak kell  tekinteni. Ellenkező  esetben a
    Csjt. 43.  § (5) bekezdésében   a gyermek számára perlési
    jogot  biztosító  szabály  formálissá  válik.  Amennyiben
    ugyanis a  gyermek anyja,  illetőleg a  gyámhatóság által
    kezdeményezett  per   eredményeként  az  apasági  vélelem
    megdől,  a  perújítás  és  egyéb  rendkívüli  perorvoslat
    lehetőségét tíltó  rendelkezésekre tekintettel  a gyermek
    elesik attól  a jogától,  hogy nagykorúságának elérésétől
    számított egy  évig az  apasági vélelem  megdöntését maga
    kezdeményezze.  A   bírósági  eljárás   véglegessége   és
    kétségbevonhatatlansága tehát  elüti a  gyermeket attól a
    legszemélyesebb  jogától,   hogy  vérségi   származásának
    kiderítését maga  kezdeményezze. Az  alkotmányjogi panasz
    érvelése  szerint   a  Csjt.   idézett   rendelkezéseinek
    helytelen értelmezése  alapján kialakult  bírói gyakorlat
    teremti  meg   ezt  az   alkotmányellenes  helyzetet.   A
    jogalkalmazási   gyakorlat  ugyanis a  Csjt.  43.  §  (5)
    bekezdésének azt a rendelkezését, amely szerint az apaság
    vélelmét a  gyermek nagykorúsága elérésétől számított egy
    év alatt  támadhatja meg,  úgy értelmezi  és  alkalmazza,
    hogy ez  a határidő a megtámadás végső határideje, vagyis
    a  megtámadásra   -  a  gyámhatóság  útján  -  a  gyermek
    kiskorúsága idején is törvényes lehetőség van.

    Jánosi Antal  alkotmányjogi  panaszában  e  körülményekre
    tekintettel kérte  az alkotmányellenesség  megállapítását
    és az őt, valamint gyermekét ért jogsérelem orvoslását.

    3.  A   támadott   jogszabályok   alkotmányellenességének
    utólagos  megállapítására  irányuló  további  indítványok
    lényegében az alkotmányjogi panaszban foglaltakkal azonos
    okból és   érveléssel kérték a Csjt. 43. § (5) bekezdése,
    44.  §  (1)  bekezdése,  valamint   a   Pp.  293.  §  (2)
    bekezdése   alkotmányellenességének   a   megállapítását,
    illetve e  jogszabályi rendelkezések  megsemmisítését.  A
    Csjt.    43.   §  (5)   bekezdésével  összefüggésben   az
    indítványok  utaltak   arra  is,  hogy  a  jogalkalmazási
    gyakorlatban  élő  jogszabályértelmezés  eredményeként  a
    perindítási joggal  egyébként egyáltalában nem rendelkező
    anya kezdeményezésével  a gyermek javára már születésétől
    számított, összesen  19 év  áll rendelkezésre  az apasági
    vélelem megdöntése iránti per megindítására akkor, amikor
    a többi jogosult számára a perindítási határidő mindössze
    egy  évre   korlátozott.  Ez   a   különbségtétel   pedig
    diszkriminatív és ezért alkotmányosan nem megengedett.

                              III.

    Az  Alkotmánybíróság   az  alkotmányjogi   panasz  és  az
    utólagos normakontrollra  irányuló egyesített indítványok
    tárgyában meghallgatta  a Legfelsőbb  Bíróság elnökét, az
    igazságügyminisztert,  a  legfőbb  ügyészt,  a  népjóléti
    miniszter  képviselőjét   és  szakértőként  a  családjogi
    törvény kodifikációjára alakult munkabizottság vezetőjét.

    A Legfelsőbb  Bíróság elnöke  felszólalásában  rámutatott
    arra,   hogy   a   gyakorlat   a   támadott   jogszabályi
    rendelkezéseket  az   alkotmányjogi   panaszban   és   az
    indítványokban  kifejtett   tartalommal   alkalmazza.   A
    gyámhatóságok és  a  bíróságok  jogszabályértelmezése  és
    jogalkalmazása  -   a  Legfelsőbb   Bíróság  által  adott
    iránymutatásnak megfelelően  -  évtizedek  óta  egységes.
    Eszerint   a   Csjt.  43.   §  (5)  bekezdésének  azt   a
    rendelkezését,  hogy   az  apaság   vélelmét  a   gyermek
    nagykorúsága elérésétől számított egy év alatt támadhatja
    meg,  a   jogalkalmazási  gyakorlat   végső   megtámadási
    határidőnek   tekinti.  Ennek folytán  a Csjt.  44. § (1)
    bekezdésének második  fordulatát úgy  értelmezi,  hogy  a
    pert  a   teljesen  cselekvőképtelen  kiskorú  helyett  a
    gyámhatóság   által    kirendelt   eseti    gondnok    is
    megindíthatja.   Álláspontja    szerint    az    érintett
    jogszabályi rendelkezések lehetséges értelmei közül ez az
    értelmezés és  tartalommeghatározás felel  meg a  gyermek
    érdekeinek.

    Utalt arra,  hogy a  támadott törvényi  rendelkezéseket a
    Legfelsőbb  Bíróság   P.törv.22.703/1956.   számú   eseti
    döntésében  ilyen   tartalommal  értelmezte   és  ez   az
    értelmezés azóta a jogalkalmazásban elfogadott, töretlen,
    általánosan  alkalmazott,   sőt  a   jogtudomány   is   a
    sérelmezett rendelkezéseknek  egységesen  ilyen  értelmet
    tulajdonít.

    A  Legfelsőbb   Bíróság   elnökével   lényegében   azonos
    álláspontot foglalt  el  és  fogalmazott  meg  a  legfőbb
    ügyész,  a   Népjóléti   Minisztérium   és   a   tudomány
    képviselője is.

                               IV.

    Az  Alkotmánybíróság   az  alkotmányjogi  panaszt  és  az
    indítványokat  az  alábbiak  szerint  részben  alaposnak,
    illetőleg részben alaptalannak találta.

    1.  Az  Alkotmánybíróságnak  először  abban  a  kérdésben
    kellett állástfoglalnia,  hogy amennyiben  valamely norma
    szövegnek   többféle    lehetséges   értelme    van,   az
    alkotmányossági vizsgálatot  milyen szempontok  és  elvek
    szerint kell lefolytatnia.

    1.1.  Az   Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.
    törvény  ( a   továbbiakban:  Abtv. )   1.  §  g/  pontja
    értelmében  az   Alkotmánybíróságnak  csak  az  Alkotmány
    rendelkezései  tekintetében  van  értelmezési  hatásköre.
    Önálló törvényértelmezési  hatáskör  hiányában  tehát  az
    alkotmányossági  vizsgálat  nem  irányulhat  önmagában  a
    normaszöveg   lehetséges    különböző    értelmének    és
    tartalmának   a    megállapítására,    hanem    azt    az
    Alkotmánybíróság  csak   a  hatáskörébe   tartozó  kérdés
    vizsgálatával összefüggésben végezheti el.

    Amennyiben a bírói gyakorlat és az általánosan elfogadott
    jogértelmezés a normaszöveget - a lehetséges több értelme
    közül  -  egységesen  csak  egy  bizonyos,  meghatározott
    értelemben   alkalmazza,    az   Alkotmánybíróságnak    a
    normaszöveget ezzel  az értelemmel és tartalommal kell az
    alkotmányosság szempontjából  vizsgálnia. Ha ugyanis ez -
    a    gyakorlatban     érvényesülő     normatartalom     -
    megállapítható, az  alkotmányossági vizsgálatnak  abból a
    tényből kell  kiindulnia, hogy  a jogszabály  tartalma és
    értelme  az,   amit  annak   az   állandó   és   egységes
    jogalkalmazási gyakorlat tulajdonít.

    1.2. Valamely  jogszabály  alkotmányossága  nyilvánvalóan
    csak szövegértelme és normatartalma alapján bírálható el.
    Az Alkotmánybíróság  tehát az ún. absztrakt normakontroll
    során sem  pusztán a  jogszabály "betűjét",  hanem  annak
    megállapított értelmét  és szövegtartalmát  veti össze az
    ugyancsak    általa    értelmezett    és    megállapított
    alkotmánytartalommal.  Ha   a   két-   vagy   többértelmű
    jogszabály  a   jogalkalmazási  gyakorlatban  csak  egyik
    értelme   szerint   él   és   kizárólag   e   tartalmával
    realizálódik, az  Alkotmánybíróságnak a  jogszabály másik
    ( többi )  szövegértelmét   és  normatartalmát  nem  kell
    vizsgálódási körébe  vonnia, mert ebben az összefüggésben
    alkotmányossági kérdés  fel  sem  merül.  Az  "élettelen"
    normatartalom  alkotmányosságának   a   megítélése   erre
    irányuló indítvány  ( ABtv 20. § ) hiánya miatt sem lehet
    az alkotmánybírósági eljárás tárgya.

    Mindebből következik,  hogy az  Alkotmánybíróságnak nem a
    normaszöveget  önmagában,   hanem   az   érvényesülő,   a
    hatályosuló és  megvalósuló normát,  azaz az  "élő jogot"
    kell az  Alkotmány  rendelkezéseinek  tartalmával  és  az
    alkotmányos elvekkel összevetnie.

    1.3. Az  Alkotmánybíróság álláspontja  szerint "élő  jog"
    alatt   a    jogszabályt   értelmezett   és   alkalmazott
    tartalmával együttesen kell érteni.

    Az  Alkotmánybíróságnak   az  ABtv   szerint   a   bírói,
    jogalkalmazási     gyakorlat     alkotmányosságának     a
    vizsgálatára nincs  hatásköre. Ez  egyfelől azt  jelenti,
    hogy -  ha a  jogszabálynak többféle értelme van és azt a
    jogalkalmazási gyakorlat sem csak egyféleképpen értelmezi
    -   az   Alkotmánybíróság   az   egységes   jogalkalmazás
    kialakítására nem hozhat jogértelmező döntést, mert ezzel
    a  Legfelsőbb   Bíróság  hatáskörét  vonná  el.  Másfelől
    azonban  jelenti   azt  is,   hogy  amennyiben   valamely
    jogszabály több lehetséges értelme közül a jogalkalmazási
    gyakorlatban csak egyféle tartalommal realizálódik, akkor
    csak ez  a normatartalom  szolgálhat  az  alkotmányossági
    vizsgálat alapjául is.

    Ellenkező esetben ugyanis az Alkotmánybíróság az eljárása
    során    a     hatáskörébe     nem     tartozó     önálló
    jogszabályértelmezést végezne  és éppen  azzal lépné  túl
    hatáskörét, hogy  ennek során  a  jogszabálynak  a  bírói
    gyakorlat által  történt értelmezése helyességét vitatná.
    Ha pedig  az adott  jogszabályértelmezés -  miként az  az
    indítványokkal  támadott   jogszabályok  tekintetében  is
    fennáll  -  a  Legfelsőbb  Bíróság  iránymutató  döntésén
    alapszik,  a  Legfelsőbb  Bíróság  értelmezésétől  eltérő
    normatartalom   megállapítása    a   Legfelsőbb   Bíróság
    hatáskörét sértené.

    Ebből is tehát az következik, hogy mivel a jogalkalmazási
    gyakorlat erre  vonatkozó hatáskör  hiányában  nem  lehet
    tárgya az  Alkotmánybíróság alkotmányossági  eljárásának,
    tartalmilag az  Alkotmánybíróságnak a normaszöveget abban
    az értelemben  kell vizsgálnia, amilyen értelmet annak az
    egységes jogalkalmazási  gyakorlat tulajdonít. Amennyiben
    pedig  a  jogszabály  lehetséges  több  értelme  közül  a
    jogszabály  az   állandó   és   egységes   jogalkalmazási
    gyakorlatban   alkotmányellenes    tartalommal   él    és
    realizálódik,  az   alkotmánybírósági  eljárásban   annak
    alkotmányellenességét meg kell állapítani.

    2. Az  Alkotmánybíróság ezért  a továbbiakban  a támadott
    jogszabályi     rendelkezések      alkotmányosságát     a
    jogalkalmazási   gyakorlat    által   e   jogszabályoknak
    tulajdonított    jogszabálytartalommal     összefüggésben
    vizsgálta.

    A  sérelmezett   rendelkezések  szerint   a   házasságból
    született gyermek vonatkozásában beállt törvényes apasági
    vélelmet -  a gyermek  nagykorúságának elérése  előtt - a
    gyámhatóság  által  kirendelt  eseti  gondnok  a  gyermek
    nevében,  törvényi  korlátozás  nélkül  megtámadhatja.  A
    Csjt. 44.  § (1) bekezdésének   második fordulata szerint
    ugyan a pert a jogosultnak személyesen kell megindítania,
    a teljesen  cselekvőképtelen jogosult helyett azonban - a
    gyámhatóság  hozzájárulásával  -  a  törvényes  képviselő
    léphet fel.  Minthogy a pert a   Pp. 295. § (2) bekezdése
    szerint a  gyermeknek az  apa ellen  kell  indítania,  és
    minthogy a  Csjt. 87.  § (1)  bekezdése   szerint a szülő
    nem képviselheti  gyermekét olyan ügyben, amelynek tárgya
    a gyermek  családi jogállásának  megállapítása, a kiskorú
    gyermek törvényes képviselőjeként a perben sem atyja, sem
    anyja nem járhat el. Ezért a pert - gyakorlatilag az anya
    kezdeményezésére -  a gyámhatóság  által kirendelt  eseti
    gondnok   indítja meg, aki a Ptk. 225. § (3) bekezdésében
    írtak szerint  a gyámmal azonos jogkörben jár el. Mivel a
    kiskorú gyermek törvényes képviselője a törvény szerint a
    szülő vagy  a gyám,  és mivel  az eseti gondnok a gyámmal
    azonos jogkörrel  rendelkezik, az egységes jogalkalmazási
    gyakorlat -  a Legfelsőbb  Bíróság idézett, iránymutatást
    adó eseti  döntése alapján  és annak  meghozatala óta - a
    Csjt.  44.    §   (1)   bekezdése   második   fordulatára
    hivatkozással az  eseti gondnok  keresetindítási jogát  a
    kiskorú nevében következetesen megengedhetőnek tartja.

    Ennek folytán  a gyermek  számára,  illetőleg  a  gyermek
    érdekében az  egyébként perindításra  nem  jogosult  anya
    kezdeményezésére a  gyermek születésétől számított 19. év
    végéig áll  nyitva a  perindítás  lehetősége,  míg  egyéb
    jogosultak számára  ez a  lehetőség csak  egy évig adott.
    Amennyiben pedig  a perindítás sikerre vezet és a bíróság
    ítélete az  apaság vélelmét  megdönti, az  ítélet ellen a
    Pp. 293.  § (2)  bekezdése   alapján  perújításnak  nincs
    helye és törvényességi óvás folytán sem lehet az ítéletet
    az  apaság  vélelmét  megdöntő  részében  hatályon  kívül
    helyezni. Ez  pedig azt  jelenti, hogy  a gyermek számára
    nagykorúságának  elérése  után  már  semmilyen  törvényes
    lehetőség  nem   áll  rendelkezésre,   amellyel   családi
    jogállását  kideríthetné,   illetőleg  annak  tisztázását
    kezdeményezhetné.

    Az   indítványokban   és   az   alkotmányjogi   panaszban
    megfogalmazott álláspont szerint ez a jogi rendezés sérti
    az   Alkotmány  67. §  (1) bekezdését,  mert  eszerint  a
    gyermeknek joga  van a családja, az állam és a társadalom
    részéről arra  a  védelemre  és  gondoskodásra,  amely  a
    megfelelő  testi,   szellemi  és   erkölcsi  fejlődéséhez
    szükséges.

    3. Az  Alkotmánybíróság álláspontja  szerint az Alkotmány
    67. §  (1) bekezdésének  rendelkezését  nem   lehet   úgy
    értelmezni, hogy  az tartalmazza  a gyermeknek  a családi
    álláshoz, a  vérségi családba  tartozáshoz való jogát is.
    Az idézett alkotmányi szabályból csak a tényleges családi
    gondoskodáshoz  való  jogosultság  következik.  Ez  pedig
    nemcsak a  vérségi, hanem  az ún.  szociológiai  családba
    tartozást és  e  család  részéről  való  gondoskodást  és
    védelmet is magába foglalja.

    Rámutat  az  Alkotmánybíróság  ugyanakkor  arra,  hogy  a
    vérségi származás kiderítése, illetőleg az arra vonatkozó
    törvényi vélelem  vitatása, kétségbevonása, mindenkinek a
    legszemélyesebb   joga,  amely az  Alkotmány  54.  §  (1)
    bekezdésében  írt  "általános  személyiségi  jog"  körébe
    tartozik. Az   Alkotmány 54. § (1) bekezdése értelmében a
    Magyar Köztársaságban  minden embernek veleszületett joga
    van az  emberi méltósághoz,  amelytől  senkit  nem  lehet
    önkényesen megfosztani.

    Az   Alkotmánybíróság    a   8/1990.   ( IV.   23. )   AB
    határozatában kifejtette, hogy az emberi méltósághoz való
    jogot  az   ún.  "általános   személyiségi   jog"   egyik
    megfogalmazásának  tekinti.  Leszögezte,  hogy  a  modern
    alkotmányok, illetve  az alkotmánybírósági  gyakorlat  az
    általános  személyiségi   jogot  különféle  aspektusaival
    nevezik meg: pl. a személyiség szabad kibontakoztatásához
    való  jogként,   az  önrendelkezés   szabadságához   való
    jogként,  általános  cselekvési  szabadságként,  avagy  a
    magánszférához való  jogként. Az  általános  személyiségi
    jog "anyajog",  azaz olyan  szubszidiárius alapjog, amely
    az egyén  autonómiájának védelmére  szolgál, ha  az adott
    tényállásra   a    nevesített   alapjogok    egyike   sem
    alkalmazható.

    Az Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  az  "általános
    személyiségi jog"  részét  képezi  az  önazonossághoz  és
    önrendelkezéshez  való   jog  is.  Az  önazonossághoz  és
    önrendelkezéshez való  jog pedig azt is magában foglalja,
    hogy   mindenkinek   a   legszemélyesebb   joga   vérségi
    származását kideríteni,  vérségi jogállását kétségbevonni
    vagy felkutatni, illetőleg az, hogy vérségi származását -
    a vérségi kapcsolatban közvetlenül érintettek körén kívül
    - senki  ne tegye  vitássá. Ennek  a jognak az elvonása a
    mások  által  lefolytatott  korábbi  perléssel,  amelynek
    eredménye kétségbevonhatatlan  és felülvizsgálhatatlan, a
    gyermek identitásához  való jogát  sérti és  ez egyben az
    alkotmányosan   védett    általános   személyiségi    jog
    megsértésével    jár.     Az    Alkotmánybíróság    ezért
    megállapította,  hogy   a  gyermek   vérségi   származása
    kiderítéséhez  való   jogának   a   törvényes   képviselő
    korlátlan   perindítási    jogosultsága   útján   történő
    végérvényes elvonása alkotmányellenes.

    4. Az  Alkotmánybíróság ezek  után azt  vizsgálta, hogy a
    támadott jogszabályok  közül melyik rendelkezés az, amely
    az  "alkotmányellenes   értelmet  és  jogszabálytartalmat
    hordozza", azaz melyik jogszabályhely él a jogalkalmazási
    gyakorlatban alkotmányellenes tartalommal.

    4.1. A Pp. 293. § (2) bekezdésének   alkotmányellenessége
    az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az indítványokkal
    összefüggésben azért  nem állapítható  meg, mert nem ez a
    rendelkezés  az,   amely   önmagában   végérvényessé   és
    felülvizsgálhatatlanná teszi az apasági vélelmet megdöntő
    bírósági  ítéletet.   Mindkét   rendkívüli   perorvoslati
    kérelemnek ugyanis  végső, objektív határideje van. A Pp.
    261.  §   (3)  bekezdése  szerint  az   ítélet   jogerőre
    emelkedésétől  számított  5  év  elteltével  perújításnak
    helye nincs;  e határidő  elmulasztása miatt  igazolással
    élni nem  lehet. A  Pp. 273.  § (1) bekezdése   pedig úgy
    rendelkezik, hogy  a törvényességi  óvás  folytán  hozott
    határozat hatálya  a felekre csak abban az esetben terjed
    ki, ha  a legfőbb ügyész vagy a Legfelsőbb Bíróság elnöke
    a törvényességi óvást az eljárás alapjául szolgáló ügyben
    hozott határozat  jogerőre  emelkedésétől  számított  egy
    éven belül terjeszti elő.

    E rendelkezésekből  következik, hogy  a  kiskorú  gyermek
    helyett   történt  perindítás eredménye  a Pp. 293. § (2)
    bekezdésében írt  rendelkezés hiányában  is  a  gyermekre
    nézve  véglegessé   és  orvosolhatatlanná  válhat.  Ennek
    folytán pedig az alkotmányellenesség nem állapítható meg,
    mert nem  ez a  rendelkezés sérti a gyermek alkotmányosan
    védett, az  önazonossághoz és önrendelkezéshez való jogot
    is magába foglaló általános személyiségi jogát.

    4.2. A  Csjt.  43.  § (5)  bekezdésének  első  fordulatát
    önállóan nem vonta az Alkotmánybíróság az alkotmányossági
    vizsgálat körébe,  mert ezt  a rendelkezést az állandó és
    egységes   jogalkalmazási  gyakorlat a  Csjt. 44.  §  (1)
    bekezdés második fordulatával összefüggésben értelmezi és
    alkalmazza.  Az   előbbi  jogszabályhely  nem  üti  el  a
    gyermeket   attól   a   legszemélyesebb   jogától,   hogy
    nagykorúsága      elérése       után      önazonossághoz,
    önrendelkezéshez  való   jogai  érvényesítése  védelmében
    felléphessen. Eszerint  ugyanis a megtámadás lehetősége a
    gyermek  számára  nagykorúsága  elérése  után  is  adott,
    következésképpen ez  a szabályozás  -  az  indítványokkal
    összefüggésben - önmagában nem alkotmányellenes.

    4.3. Az  alkotmányellenes jogszabálytartalom hordozója az
    egységes   jogalkalmazási  gyakorlatban a Csjt. 44. § (1)
    bekezdésének második  fordulata, annak  folytán,  hogy  a
    jogalkalmazási   gyakorlat    teljesen   cselekvőképtelen
    jogosult  alatt   nemcsak  a   nagykorú  cselekvőképtelen
    személyt érti. Mivel az általánosan elfogadott értelmezés
    szerint a  cselekvőképtelen kiskorú  is e rendelkezés alá
    tartozik, lehetőség  nyílik a gyámhatóság által kirendelt
    eseti   gondnok   törvényi   garanciák   nélküli,   tehát
    gyakorlatilag korlátlan perindítására.

    A   gyermeket   legszemélyesebb   jogának   gyakorlásától
    végérvényesen és  felülvizsgálhatatlanul  ez  az  eljárás
    fosztja meg,  így az Alkotmánybíróság álláspontja szerint
    az alkotmányellenes jogszabálytartalom megállapítására és
    gyakorlati alkalmazására  a Csjt. e rendelkezése szolgált
    alapul,  ezért   az  Alkotmánybíróság   e  jogszabályhely
    alkotmányellenességét   állapította    meg,   egyben    a
    rendelkezést az  AB tv  43. § (4) bekezdése alapján - a
    jövőre   nézve,    1992.   március    31.   hatállyal   -
    megsemmisítette.

    4.4. A  jogbiztonság érdeke  ugyanis megkivánja,  hogy  a
    jogszabály   -   nem   alkotmányellenes   értelemmel   és
    tartalommal  -   a  jogszabályhely  alkotmányosságának  a
    törvényhozó   által   való   helyreállításáig   hatályban
    maradjon. Ellenkező  esetben a  teljesen cselekvőképtelen
    nagykorú jogosult  helyett sem  állna  fenn  a  törvényes
    képviselő  -   gyámhatósági   hozzájárulástól   függő   -
    perindítási joga.

    Ugyanakkor itt  mutat rá  az Alkotmánybíróság  arra, hogy
    álláspontja szerint  a  törvényes  képviselő  perindítási
    jogának  csak   a  korlátlansága   alkotmányellenes.   Az
    Alkotmánybíróság már  több határozatában  megállapította,
    hogy   az  Alkotmány 8. § (2) bekezdése eleve teret enged
    az  alkotmányos   alapjogok  bizonyos  korlátozásának.  A
    nemzetközi jogösszehasonlítás  is  azt  mutatja,  hogy  a
    törvény  által   meghatározott  és   megfelelő   törvényi
    garanciákkal  védett   esetekben  a   vérségi   származás
    kiderítésére -  törvényes képviselő útján - már a gyermek
    kiskorúsága  idején   is  lehetőség  van.  Például  olyan
    esetben, amikor  a gyermek  kiskorúságától függetlenül is
    cselekvőképtelen állapotú és ezért személyes perindításra
    esélye nagykorúsága  elésére után  sincs, vagy  amikor  a
    gyermek  szülei   a  gyermek  születését  megelőzően  már
    hosszabb  ideje,   évek  óta   külön  élnek   stb.  nincs
    alkotmányos  akadálya   a  kiskorú   helyetti  perindítás
    törvénybe foglalásának. A törvényhozó joga és felelőssége
    eldönteni  az   alkotmányosan  védett  önazonossághoz  és
    önrendelkezéshez való jog alkotmányos korlátozhatóságának
    eseteit és  módját,  ez  azonban  az  alapjogok  lényeges
    tartalmának   a  korlátozásával az  Alkotmány  8.  §  (2)
    bekezdése  alapján   nem  járhat.   Ilyen,  az  alapjogok
    lényeges  tartalmát   érintő  rendelkezés   a   törvényes
    képviselő korlátlan  perindítási jogosultsága,  mert az a
    gyermek   legszemélyesebb   jogának   az   érvényesülését
    általánosságban zárja ki, illetőleg korlátozza.

    Az  Alkotmánybíróság   ezért  az   alkotmányos   törvényi
    rendelkezések meghozatalára viszonylag hosszabb határidőt
    állapított meg  és az alkotmányellenes rendelkezést 1992.
    március  31-i   hatállyal  semmisítette  meg.  A  további
    törvényi      rendelkezések       alkotmányellenességének
    megállapítására   irányuló    indítványokat   egyidejűleg
    elutasította.

    B/

                               V.

    1. Az Alkotmánybíróság több határozatában, így a 30/1990.
    ( XII.  15. )   AB,  a   119/D/1990.  AB  és  a  44/1991.
    ( VIII. 28. )  AB   határozataiban  kimondta,   hogy   az
    Alkotmánybíróság létrejötte  előtt  jogerős  határozattal
    lezárt ügyekben  az  alkotmányjogi  panasz  benyújtásának
    határideje 1990.  március 1.  volt.  Az  Alkotmánybíróság
    ezzel  a   jogértelmezéssel  lehetővé   tette,  hogy   az
    Alkotmánybíróságról   szóló    törvény    hatálybalépését
    megelőzően alkotmányos jogsérelmet okozott eljárások - az
    Alkotmánybíróság működésének  megkezdésétől számított  60
    napon   belül   -   alkotmányjogi   panasz   alapján   az
    Alkotmánybíróság eljárásának tárgyává váljanak.

    Erre a körülményre tekintettel az Alkotmánybíróság Jánosi
    Antal   panaszát   érdemben   bírálta   el,   miután   az
    alkotmányjogi panaszt  a jogosult  1990.  február  végén,
    tehát   az    Alkotmánybíróság   működése   megkezdésétől
    számított 60 napon belül előterjesztette.

    2. Az AB tv 48. § (1) bekezdése szerint  az  Alkotmányban
    biztosított jogainak megsértése miatt bárki ( AB tv 21. §
    (4) bekezdése )  alkotmányjogi   panasszal  fordulhat  az
    Alkotmánybírósághoz, ha  jogsérelme  az  alkotmányellenes
    jogszabály alkalmazása  folytán következett  be, és egyéb
    jogorvoslati lehetőségeit  már kimerítette, illetőleg más
    jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.

    A törvény  e rendelkezése szerint az alkotmányjogi panasz
    jogorvoslat. Ez következik egyrészt abból, hogy a törvény
    a jogintézményt  "panasz"-nak nevezi,  másrészt, hogy azt
    az "egyéb jogorvoslati lehetőségek" kimerítése után, vagy
    "más jogorvoslati  lehetőség hiányában",  vagyis további,
    illetőleg végső  jogorvoslatként  biztosítja  a  jogosult
    számára.

    Az indítványozónak  tehát alanyi  joga van  arra, hogy az
    Alkotmánybíróság konkrét  ügyében eljárjon és határozatot
    hozzon.  E   jogorvoslathoz   való   alanyi   jogosultság
    ugyanakkor nem  minősül általános jogorvoslatnak, mert az
    csak  kivételesen,   a  jogerő   beállta  után,   továbbá
    alkotmányos alapjog  sérelme esetén  vehető  igénybe,  az
    Alkotmánybíróság jogköre  pedig csak  az alapjogot  sértő
    határozat    megsemmisítésére     terjed    ki,     annak
    megváltoztatására azonban már nem.

    Az alkotmányjogi  panasz intézményét  ez  a  jogorvoslati
    funkció különbözteti meg az utólagos normakontrolltól. Az
    alkotmányellenes jogszabály  alkalmazása  miatti  konkrét
    jogsérelem  orvosolhatóságának  a  hiányában  ugyanis  az
    alkotmányjogi panasz  nemcsak funkcióját  vesztené el, de
    azt   a   sajátosságát  is,  amely  az  ABtv  21.  §  (2)
    bekezdése alapján  bárki által  indítványozható  utólagos
    normakontrollhoz képest a jogintézményben megnyilvánul.

    Az indítványozó  szempontjából is  csak akkor van értelme
    az  Alkotmányban   biztosított  jogok  megsértése  miatti
    panasznak,  ha   az  Alkotmánybíróság   eljárása  folytán
    jogsérelme orvosolhatóvá válik.

    Utal az  Alkotmánybíróság arra, hogy eddigi gyakorlatában
    is az ügy sajátosságaihoz igazodó jogorvoslást nyújtott -
    a   törvényi    feltételek   fennállása   esetén   -   az
    alkotmányjogi panasz  előterjesztőjének.  Így  például  a
    32/1990. ( XII.  22. ) AB  határozattal  elbírált  ügyben
    biztosította   a    panaszosnak   a   jogsérelmet   okozó
    államigazgatási    határozat    törvényessége    bírósági
    felülvizsgálatát, a  22/1991. ( IV. 26. ) AB határozattal
    felhívta az  illetékes államigazgatási  hatóságot, hogy a
    panaszt   előterjesztő   állampolgárok   ügyében   hozott
    államigazgatási határozatokat semmisítse meg és kötelezze
    az eljáró szerveket új eljárás lefolytatására és jogszerű
    határozat  hozatalára,   a  34/1991.   ( VI.   15. )   AB
    határozattal pedig  az alkotmányellenes  rendelkezésnek a
    panaszos konkrét  polgári perében  való alkalmazhatóságát
    kizárta, stb.

    Mindezekre figyelemmel az Alkotmánybíróság az AB tv 48. §
    alapján  az  alkotmányjogi  panaszt  a  jelen  ügyben  is
    jogorvoslati kérelemként bírálta el.

    3.  Az    AB  tv   48.  §   (3)  bekezdése    szerint  az
    alkotmányjogi panasz elbírálása során az Alkotmánybíróság
    eljárására a 40-43. §-ban foglaltak az irányadók.

    Az  AB   tv  43.   §  (4)   bekezdése    értelmében    az
    Alkotmánybíróság az  alkotmányellenes jogszabály hatályon
    kívül  helyezését,   vagy  a   konkrét  esetben   történő
    alkalmazhatóságát - ha az eljárást kezdeményező különösen
    fontos   érdeke  ezt indokolja - az AB tv 43. § (1) - (2)
    bekezdésében   meghatározott   időponttól   eltérően   is
    meghatározhatja.

    A megállapított  tényállás  szerint  Jánosi  Antal  és  a
    gyermek különösen  fontos érdeke nyilvánvalóan indokolja,
    hogy az alkotmányellenes jogszabály alkalmazhatóságának a
    kizárása  a   konkrét  ügyben  visszamenőleges  hatállyal
    történjen meg.  A panaszolt  tényállás szerint  ugyanis a
    kiskorú  László  Antal  utónevű  gyermeket  Jánosi  Antal
    apasága  vélelmét   megdöntő  bírósági  eljárás  annak  a
    legszemélyesebb jogának  a  gyakorlásától  fosztotta  meg
    végérvényesen     és     felülvizsgálhatatlanul,     hogy
    családijogállásának,  vérségi   származásának  tisztázása
    érdekében személyesen  léphessen  fel,  amennyiben  ilyen
    fellépést személyesen egyáltalában akar kezdeményezni. Ez
    pedig az önazonossághoz és önrendelkezéshez való jogának,
    tehát azalkotmányosan  biztosított általános személyiségi
    jogának a  megsértésével járt.  Ezért az Alkotmánybíróság
    megállapította  az   alkotmányellenes  rendelkezésnek   a
    panaszolt ügyben való alkalmazhatatlanságát.

    A  jogerősen   befejezett  ügyben   azonban  az  ítélkező
    bíróságok  az   alkotmányellenesnek  megállapított  és  a
    konkrét ügyben alkalmazhatatlan jogszabály alapján jártak
    el.

    Az AB  tv alkotmányjogi  panaszról szóló  48. §-a csak az
    alkotmányjogi panasz benyújtásának törvényi feltételeiről
    rendelkezik, de  nem ad  útbaigazítást arra nézve, hogy a
    panasz alapossága esetén a konkrét jogsérelem orvoslására
    az Alkotmánybíróságnak  milyen törvényi  lehetősége  van.
    Ilyen rendelkezést  - a büntetőeljárás felülvizsgálatának
    az elrendelésével  - csak a büntető ügyekben tartalmaz az
    AB tv 43. § (3) bekezdése, de ugyanezen § (4) bekezdése a
    közigazgatási   vagy   polgári   ügyekben   nem   ad   az
    Alkotmánybíróság eljárására  iránymutatást. A hivatkozott
    és a törvényességi óvást kizáró polgári perrendtartásbeli
    rendelkezés  arra   sem  biztosít  lehetőséget,  hogy  az
    Alkotmánybíróság    az   ABtv  43.   §  (3)  bekezdésének
    analógiájára     a     büntetőeljárásban     alkalmazható
    jogorvoslati eljárás szerint járjon el.

    A megfelelő törvényi szabályozás hiánya az ilyen ügyekben
    nem   annyit    jelent,   hogy    nincs   lehetőség    az
    alkotmányellenes    jogszabály    alkalmazásából    eredő
    jogsérelem orvoslására. Az alkotmányjogi panasz - mint az
    utólagos  normakontrolltól   különböző   jogintézmény   -
    létjogosultságát  ugyanis   éppen  az   adja,   hogy   az
    Alkotmánybíróság az  AB tv. 43. §-ának (4) bekezdésében
    biztosított  jogkörével   élve   az   indítványozót   ért
    jogsérelmet akkor  is orvosolni  tudja,  ha  egyébként  a
    sérelmezett rendelkezést  az alkotmánybírósági  határozat
    közzétételének napjával,  vagy a  jövőre nézve  semmisíti
    meg.  Mindaddig   azonban,  amíg  a  törvényalkotó  ennek
    eljárásjogi módozatait nem szabályozza, az egyes ügyekben
    a   jogsérelem    orvoslásának    módját    magának    az
    Alkotmánybíróságnak kell meghatároznia.

    Mivel  az   adott  esetben   az  alkotmányos   jogsérelem
    alkotmányellenes   jogszabálynak    jogerőre   emelkedett
    bírósági ítéletekben  történt alkalmazásával  következett
    be, és mivel ezeknek az ítéleteknek a felülvizsgálatára a
    bírósági eljárás  keretében sem  rendes,  sem  rendkívüli
    jogorvoslati   eljárás    útján   lehetőség   nincs,   az
    Alkotmánybíróság a  támadott  bírósági  ítéleteket  -  az
    alkotmányellenes  jogszabályt   alkalmazó   részükben   -
    megsemmisítette  és   elrendelte  a   jogsérelmet   okozó
    ítéletekkel megváltoztatott  anyakönyvi bejegyzés eredeti
    állapotban történő  visszaállítását. Csak  ezen  az  úton
    érhető ugyanis el, hogy e konkrét ügyben az alkotmányjogi
    panasz - a panasznak az Alkotmánybíróságról szóló törvény
    alapján  egyedül   létjogosultságot  adó  -  jogorvoslati
    funkcióját betöltse,  s  ezzel  a  László  Antal  utónevű
    kiskorú      gyermek       alkotmányosan      biztosított
    önrendelkezéshez    és     önazonossághoz    való    joga
    helyreálljon,    azaz     lehetősége     legyen,     hogy
    nagykorúságának  elérése   után,  családi   jogállásának,
    vérségi  származásának   tisztázását  saját  elhatározása
    alapján, személyesen maga kezdeményezhesse.

    Az  Alkotmánybíróság  a  határozatnak a Magyar Közlönyben
    való közzétételét az AB tv 41. §-a alapján rendelte el.
                         Dr. Sólyom László
                    az Alkotmánybíróság elnöke

               Dr. Ádám Antal          Dr. Herczegh Géza
               alkotmánybíró            alkotmánybíró

                         Dr. Kilényi Géza
                           alkotmánybíró

                         Dr. Lábady Tamás
                       előadó alkotmánybíró

              Dr. Schmidt Péter        Dr. Szabó András
                alkotmánybíró           alkotmánybíró

           Dr. Tersztyánszky Ödön      Dr. Vörös Imre
               alkotmánybíró           alkotmánybíró

                        Dr. Zlinszky János
                           alkotmánybíró
     Dr. Kilényi Géza alkotmánybíró különvéleménye

     Teljes mértékben  egyetértek a - szótöbbséggel elfogadott
     -  alkotmánybírósági   határozat  indoklásának   azzal  a
     megállapításával, amely  szerint "az  Alkotmánybíróságnak
     az  ABtv.   szerint  a   bírói  jogalkalmazási  gyakorlat
     alkotmányosságának   vizsgálatára    nincs    hatásköre".
     Önmagában véve  az is  helytálló  megállapítás,  hogy  az
     Alkotmánybíróságnak  csupán  az  Alkotmány  rendelkezései
     tekintetében   van   erga   omnes   hatályú   értelmezési
     hatásköre, a  törvények rendelkezései tekintetében nincs.
     E  két  megállapítás  az  én  jogi  álláspontom  kiinduló
     pontja.   Ez    idő    szerint    a    világban    működő
     alkotmánybíróságok    -    illetőleg    alkotmánybírósági
     feladatokat is  ellátó rendes  bíróságok - közül a Magyar
     Köztársaság Alkotmánybíróságának  van a legszélesebb körű
     felhatalmazása és  ahhoz kapcsolódó  jogi  eszköztára  az
     alkotmány érvényre  juttatása terén.  Ám még  e rendkívül
     szélesen megvont  törvényi felhatalmazás  sem  korlátlan,
     nem  annyit   jelent,  hogy  az  Alkotmánybíróság  bármit
     megtehet, amit  az alkotmányosság  érdekében szükségesnek
     tart.   Az    alkotmányosságnak    ugyanis    a    Magyar
     Köztársaságban  sem  az  Alkotmánybíróság  a  kizárólagos
     letéteményese: az alkotmányos rend védelmét szervezeti és
     eljárási garanciák  összefüggő rendszere szolgálja, amely
     garanciarendszernek az  Alkotmánybíróság csupán  egyik  -
     bár kétségtelenül kiemelkedő fontosságú - eleme.

     Mindezekre    tekintettel    a    különvéleményem    első
     bekezdésében  hivatkozott   tételeket  úgy   tekintem  és
     fogadom   el,   mint   az   Alkotmánybíróság   hatalmának
     de lege lata  létező   korlátait,  amelyeken  a  testület
     jogszabályértelmezéssel nem teheti túl magát.

     A határozat  "A" részében  eldöntött elvi  kérdésnek az a
     lényege: mit  tehet az Alkotmánybíróság olyan esetben, ha
     valamely jogszabálynak többféle értelmezése lehetséges és
     ezek  közül   a  jogalkalmazási   gyakorlat   egy   olyan
     értelmezést követ,  amely az  Alkotmánybíróság megítélése
     szerint alkotmányellenes.  Erre a  kérdésre a határozat -
     az indokolásban kifejtett "élő jog" teóriát alapul véve -
     azt a választ adja, hogy ilyenkor a testület nem köteles,
     de  nem   is  jogosult   vizsgálni,  hogy  a  sérelmezett
     rendelkezésnek   van-e    egy   vagy   több   alkotmányos
     értelmezése,  hanem   a  jogalkalmazási   gyakorlatot   a
     jogszabályra visszavetítve csak egyet tehet: megsemmisíti
     a   jogalkalmazók által alkotmányellenesen értelmezett és
     alkalmazott rendelkezést.

               Ez a logika számomra elfogadhatatlan.

     Egyik dolog  a jogalkotás, másik dolog a jogalkalmazás. A
     kettő  természetesen  szorosan  összefügg  egymással,  de
     mégsem olyan  mértékben, hogy  ez alapul  szolgálna a két
     fogalom  összekeverésére.   Ez  okból  kifolyólag  más  a
     normakontroll    /a     jogszabály     alkotmányosságának
     felülvizsgálata/, illetőleg  a  jogalkalmazási  gyakorlat
     irányítása. Az  alkotmánybíróságnak -  az Alkotmány egyes
     rendelkezései   erga    omnes   hatályú    értelmezésétől
     eltekintve   -   csupán   az   előbbire   van   törvényes
     felhatalmazása, az  utóbbira nincs. Az utóbbi más szervek
     hatáskörébe tartozik  és e  feladat ellátásához  a magyar
     jogrendszerben kialakultak a megfelelő jogi eszközök.

     Így:

     - az  Országgyűlés és  a Kormány  a  jogszabályokat  elvi
     állásfoglalásban értelmezheti,  ezt a  Magyar  Közlönyben
     közzé kell tenni /1987. évi XI. törvény 54. §-a/,

     -  a   Legfelsőbb  Bíróság   teljes  ülése  irányelveket,
     illetőleg elvi  döntést ad  ki  az  ítélkezési  gyakorlat
     egységének biztosítása  érdekében. Az irányelv és az elvi
     döntés a  bíróságokra kötelező,  azt a  hivatalos  lapban
     közzé kell tenni /1972. évi IV. törvény 47-48. §-a/,

     - a  legfőbb ügyész  a Legfelsőbb Bíróságnál irányelveket
     és elvi  döntéseket kezdeményezhet  /1972. évi V. törvény
     5. § (2) bekezdésének e/ pontja/,

     - az ügyész a törvénysértő gyakorlat megszüntetése végett
     a szerv  vezetőjénél  felszólalással  él  /1972.  évi  V.
     törvény 16. § (1) bekezdése/.

     Az alkotmánybírósági  határozat  indokolásában  kifejtett
     "élő  jog"   teóriát  a   következő  okokból   nem  tudom
     elfogadni:

     a/ Az   Alkotmány  2.  § (1)  bekezdése szerint  a Magyar
     Köztársaság   független,   demokratikus   jogállam.   Egy
     jogállamban  a  törvényhozó  akaratát  tiszteletben  kell
     tartani  és   érvényre  kell   juttatni.   Ha   tehát   a
     jogalkalmazási     gyakorlat     valamely     rendelkezés
     alkotmányellenes    értelmezésével     szembeszegül     a
     törvénnyel, a  jogalkalmazó szerveket  kell  a  megfelelő
     jogi eszközök  alkalmazásával rászorítani a törvény /vagy
     más    jogszabály/     alkotmányos    értelmezésére    és
     alkalmazására, nem  pedig a  jogalkotót  "megbüntetni"  a
     jogalkalmazó szervek  Alkotmányba  ütköző  jogértelmezése
     miatt azáltal,  hogy az  Alkotmánybíróság megsemmisíti  a
     helyes   értelmezés    mellett    nem    alkotmányellenes
     rendelkezést.

     b/ A  törvények tekintetében az Alkotmánybíróságnak nincs
     erga omnes  hatályú értelmezési  joga. Ez azonban nem azt
     jelenti,  hogy  egyáltalán  nincs  értelmezési  joga.  Az
     Alkotmánybíróság ugyanis  egyedi  döntései  meghoztalánál
     szükségképpen  értelmezi   a  jogszabályokat,   s   ilyen
     vonatkozásban a  legcsekélyebb mértékben  sincs  kötve  a
     jogalkalmazó szervek  értelmezéséhez. Az Alkotmánybíróság
     határozatának indokolásában  kifejtheti,  hogy  melyik  a
     támadott  jogszabályi   rendelkezésnek  az   az  értelme,
     amelynek  alapulvételével   a  rendelkezést  nem  tekinti
     alkotmányellenesnek.  Önmagában   attól,  hogy   valamely
     rendelkezést többféleképpen  lehet  értelmezni,  és  ezek
     közül az  egyik  értelmezés  alkotmányellenes,  a  szóban
     forgó rendelkezés még nem válik alkotmányellenessé.

     c/ A  jogszabály a  jogalkotásra  felhatalmazott  szervek
     megfelelő formában kinyilvánított és kihirdetett akarata,
     nem pedig  a  jogalkalmazó  szerveknek  a  jogalkalmazási
     gyakorlatban  testet   öltő  akarata.   Ehhez  képest   a
     jogszabály  -   amelyet  az   Alkotmánybíróság   utólagos
     normakontrollnak  vethet   alá  -   a  Magyar  Közlönyben
     kihírdetett szöveg,  nem  pedig  annak  a  jogalkalmazási
     gyakorlat  által   korrigált   és   ezáltal   eltorzított
     változata.  Az  ettől  eltérő  értelmezés  nem  csupán  a
     törvényrontó      és       törvénymódosító      szokásjog
     létjogosultságának elismerését  jelenti, hanem megfosztja
     a  polgárokat  és  a  jogi  személyeket  a  hatályos  jog
     megismerésének lehetőségétől. A jogszabály kihirdetésének
     ugyanis  garanciális   jelentősége  van,   hiszen   ehhez
     kapcsolódik  az   a  jogkövetkezmény,   hogy  senki   sem
     hivatkozhat  eredményesen  a  szabályszerűen  kihirdetett
     jogszabály nem ismerésére. Ha azonban a jogszabálynak nem
     az a tartalma, amit kihirdettek, hanem az, "amit annak az
     állandó és egységes jogalkalmazási gyakorlat tulajdonít",
     ez teljes  jogbizonytalanságot idézhet  elő, s nem csupán
     oda vezet,  hogy a jogszabály "címzettjei" nem ismerhetik
     meg a  hatályos  jogot  hanem  ad  absurdum  előidézheti:
     büntetéssel lehet  sújtani azt,  aki  a  jogszabálynak  a
     Magyar Közlönyben  kihirdetett szövege  szerint jár el és
     nem   veszi    figyelembe   "az   állandó   és   egységes
     jogalkalmazási gyakorlatot", amely esetleg lényegbevágóan
     eltér a  jogszabály kihírdetett  tartalmától.  Ekként  az
     "élő   jognak"    a   határozatban   kifejtett   teóriája
     összeegyeztethetetlen  országunk   jogrendszerével  és  a
     jogállamisággal, amely utóbbinak egyik legfontosabb eleme
     a jogbiztonság.  /Elképzelhetőnek  tartom  az  "élő  jog"
     teória létjogosultságát  a mienktől  gyökeresen különböző
     jogrendszerekben. Az Alkotmánybíróságnak azonban a magyar
     jogrendszer keretei között kell maradnia./

     d/  Bármilyen   tiszteletreméltó  indítékból   fakad  is,
     elfogadhatatlan az  Alkotmánybíróság arra való törekvése,
     hogy bármi áron - az adott esetben hatáskörének korlátait
     is figyelmen  kívül hagyva  - orvoslást  kíván nyújtani a
     jogsérelmekre.  Abból   következően  ugyanis,   hogy   az
     Alkotmánybíróság hatalma  korlátozott, sokféle  sérelemre
     nem  tud   orvoslást  adni.   Nem  tudja   megvédeni   az
     állampolgárokat   pl.   a   nem   alkotmányellenes,   bár
     kétségtelenül rossz  /méltánytalan,  célszerűtlen,  káros
     következményekkel járó/  jogszabályoktól, az  alkotmányos
     jogszabályok  törvénysértő  alkalmazásából  eredő  egyedi
     jogsérelmektől,   vagy    az   alkotmányellenesnek    nem
     minősíthető  jogalkotói   mulasztásoktól.  Nem   tartozik
     hatáskörébe a  jogalkalmazási  gyakorlat  alkotmányossági
     felülvizsgálata  sem.   Az  államszervezeten   belül   az
     Alkotmányban    és     a    törvényekben    meghatározott
     munkamegosztás érvényesül, amely az Alkotmánybíróságra is
     irányadó.

     e/ Ha  az Alkotmánybíróság  magáévá teszi  az  "élő  jog"
     teóriát annak  szükségképpen  az  a  következménye,  hogy
     úgyszólván  sohasem  dönthet  a  kihirdetett  normaszöveg
     alapján, hanem mindig meg kell vizsgálni a jogalkalmazási
     gyakorlatot, minimálisan abból a szempontból: az "állandó
     és egységes-e".  Ehhez a  testületnek sem  kompetenciája,
     sem szakapparátusa nincs.

     Budapest, 1991. november 5.
                                              Dr. Kilényi Géza
                                                 alkotmánybíró

     A különvéleményhez csatlakozom:
                                             Dr. Schmidt Péter
                                                 alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Right to self-identification
      Number of the Decision:
      .
      57/1991. (XI. 8)
      Date of the decision:
      .
      11/05/1991
      Summary:
      The Court established the right to self-identification. It annulled procedural rules that prevented a child from challenging the presumption of paternity. With this case, the court introduced the concept of living law into its practice. This means that the Court reviews not the normative text itself but the norm that prevails, becomes effective and is realised by the established practice of ordinary courts or administrative agencies.
       
      The Court – overstepping the boundaries of its legal power – annulled the decision of an ordinary court based on an unconstitutional legal provision.
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1991-c-001
      .