Hungarian
Ügyszám:
.
812/B/2008
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 131/2008. (XI. 3.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2008/1072
.
A döntés kelte: Budapest, 11/03/2008
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az       Alkotmánybíróság      mulasztásban       megnyilvánuló
  alkotmányellenesség    megállapítása,    valamint    jogszabály
  alkotmányellenességének  utólagos vizsgálata  iránt  benyújtott
  indítványok alapján meghozta a következő

                           határozatot:

  1.  Az  Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a  közigazgatási
  hivatalról   szóló   177/2008.   (VII.   1.)   Korm.   rendelet
  alkotmányellenes,  ezért  azt 2008.  december  31-ei  hatállyal
  megsemmisíti.

  2. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Alkotmány 44/C. §-
  át  sértő alkotmányellenes helyzet jött létre azáltal, hogy  az
  Országgyűlés  a  helyi önkormányzatokról szóló 1990.  évi  LXV.
  törvényben  nem  szabályozta  a  helyi  önkormányzatok   felett
  törvényességi  ellenőrzést  gyakorló  közigazgatási   hivatalok
  jogállását.
  Ezért    felhívja    az   Országgyűlést,    hogy    jogalkotási
  kötelezettségének 2008. december 31-éig tegyen eleget.

  Az   Alkotmánybíróság   e  határozatát  a   Magyar   Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   Az  Alkotmánybírósághoz három indítvány érkezett,  amelyben  az
   indítványozók a közigazgatási hivatalról szóló 177/2008.  (VII.
   1.)  Korm.  rendelet alkotmányellenességének megállapítását  és
   megsemmisítését  kezdeményezték.  Tekintettel  arra,  hogy   az
   indítványozók ugyanazon alkotmányossági érvek alapján ugyanazon
   jogszabály     alkotmányossági    vizsgálatát     kérik,     az
   Alkotmánybíróság    az   indítványokat   az    Alkotmánybíróság
   ideiglenes   ügyrendjéről   és  annak   közzétételéről   szóló,
   módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü
   határozat (a továbbiakban: Ügyrend, ABH 2003, 2065.) 28. §  (1)
   bekezdése alapján egyesítette és egy eljárásban bírálta el.

   A       kormányzati      szervezetátalakítással      összefüggő
   törvénymódosításokról  szóló  2006.   évi   CIX.   törvény   (a
   továbbiakban:  Kszt.)  7.  § (1) bekezdés  d)  pontja  a  helyi
   önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:
   Vtv.) rendelkezéseiben a megyei, fővárosi közigazgatási hivatal
   megnevezést közigazgatási hivatalra módosította. Ezt követően a
   Kormány  elfogadta a közigazgatási hivatalokról szóló 297/2006.
   (XII. 23.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Kormr1.), amelyben
   a  megyei,  fővárosi közigazgatási hivatalok helyébe regionális
   közigazgatási  hivatalokat  hozott létre.  Az  Alkotmánybíróság
   90/2007.  (XI.  14.)  AB határozatában (a  továbbiakban:  Abh.)
   megállapította,  hogy  az  Ötv. 98.  §  (1)  bekezdésének  első
   mondata,  valamint  a  Kormr1. alkotmányellenes,  ezért  azokat
   2008. június 30-i hatállyal megsemmisítette. (ABH 2007, 750.)

   A  Kormány ezt követően az Ötv. módosítása nélkül és a Kormr1.-
   el megegyező tartalommal, lényeges változtatások nélkül fogadta
   el  a  közigazgatási hivatalról szóló 177/2008. (VII. 1.) Korm.
   rendeletet (a továbbiakban: Kormr2.), amelyet a Magyar  Közlöny
   2008.  évi 97. számában, július 1-jén hirdettek ki, és  azon  a
   napon lépett hatályba.

   Az   indítványozók   az  Abh.-ban  foglaltakra   hivatkozással,
   elsősorban  azzal  érvelnek, hogy  mivel  a  törvényhozó  2008.
   június  30-ig  nem  szüntette  meg  az  Abh.-ban  megállapított
   alkotmányellenes  helyzetet,  változatlanul  nincs  alkotmányos
   törvényi  alapja  a  közigazgatási hivatalok  államszervezetben
   elfoglalt helye megváltoztatásának. Alkotmányos törvényi alapok
   hiányában  a Kormr2.-ben foglalt szabályozás sérti az Alkotmány
   44/C. §-át, valamint az Alkotmány 2. § (1) bekezdését is.

   Egyik  indítványozó  hivatkozik még arra  is,  hogy  a  Kormr2.
   elfogadása az Alkotmány 35. § (2) bekezdésébe ütközik,  továbbá
   csorbítja   az   Országgyűlésnek  az  Alkotmány   19.   §   (2)
   bekezdésében biztosított jogkörét. Ez az indítványozó a Kormr2.
   kihirdetésére  visszaható  hatályú  megsemmisítését  kéri,  egy
   másik    indítványozó   a   Kormr2.   megsemmisítése   mellett,
   mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség  megállapítását
   is kezdeményezi.

                                 II.

   Az   Alkotmánybíróság   határozatát  a  következő   jogszabályi
   rendelkezések alapján hozta meg:
       1.   Az   Alkotmánynak   a  határozat   meghozatala   során
   figyelembe vett rendelkezései:
   „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”
   „34.  § (1) A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolását
   külön törvény tartalmazza.
       (2)  Törvény  minisztérium,  miniszter  vagy  közigazgatási
   szerv   megjelölésére  vonatkozó  rendelkezését   a   jelenlévő
   országgyűlési   képviselők  több  mint   felének   szavazatával
   elfogadott törvény módosíthatja.”
   „35. § (1) A Kormány
   (…)
   b) biztosítja a törvények végrehajtását;
   (…)
   d)    biztosítja    a   helyi   önkormányzatok    törvényességi
   ellenőrzését;
   (…)
   (2) A Kormány a maga feladatkörében rendeleteket bocsát ki,  és
   határozatokat hoz. Ezeket a miniszterelnök írja alá. A  Kormány
   rendelete  és  határozata törvénnyel nem  lehet  ellentétes.  A
   Kormány rendeleteit a hivatalos lapban ki kell hirdetni.”
   „44/C.  § A helyi önkormányzatokról szóló törvény elfogadásához
   a  jelenlévő  országgyűlési képviselők kétharmadának  szavazata
   szükséges.  Ugyanilyen  szavazataránnyal elfogadott  törvényben
   korlátozhatók az önkormányzatok alapjogai.”
       2.  Az  Ötv.-nek  a  Kormr2. preambuluma által  hivatkozott
   rendelkezése:
   „17. § (…)
   (2)   A   képviselő-testület   ülésének   a   jegyzőkönyvét   a
   polgármester  és  a jegyző írja alá. A jegyzőkönyvet  az  ülést
   követő  tizenöt  napon  belül  a jegyző  köteles  megküldeni  a
   Kormány  által  rendeletben  kijelölt  szervnek  (közigazgatási
   hivatal).”

                                III.

   Az indítványok megalapozottak.

       1. Az Alkotmánybíróság az Abh.-ban rámutatott arra, hogy  a
   Kormány  az  Alkotmány rendelkezéseivel ellentétesen  járt  el,
   amikor alkotmányos törvényi alapok hiányában döntött a Kormr1.-
   ben   a   közigazgatási   hivatalok  regionális   szervezetekké
   alakításáról.
   Az   Alkotmánybíróság  az  Abh.-ban  kifejtette,  hogy  ha   az
   Alkotmánynak    valamely   alkotmányos   szerv   szabályozására
   vonatkozó  rendelkezése alapján (pl. rendőrség), vagy  valamely
   2/3-os   szabályozást   igénylő  alapvető   jog   gyakorlásának
   garanciájaként    2/3-os    többséggel    elfogadott    törvény
   intézményesíti  (létesíti)  az  államigazgatási   szervet,   az
   államigazgatási    szerv   létrehozására,    intézményesítésére
   vonatkozó szabályok módosítása nem tartozik az Alkotmány 34.  §
   (2)  bekezdésébe  foglalt  felhatalmazás  keretei  közé.  Az  a
   szabályozás, amely megváltoztatja az államigazgatási szerv 2/3-
   os  törvényben szabályozott államszervezetben elfoglalt helyét,
   rendeltetését,  jogállását,  szervezeti  kereteit  –  mivel   a
   szabályozás  az  Alkotmány  valamely  2/3-os  többséget  előíró
   rendelkezésének  érvényesítését  szolgálja  –,   a   minősített
   többséggel  elfogadott  törvényi szabályozás  lényegi  elemének
   megváltoztatását    eredményezi,   ezért   2/3-os    többséggel
   elfogadott törvényi szabályozást igényel. (ABH 2007, 750, 769.)
   A  közigazgatási  hivatalokra vonatkozó  szabályozás  történeti
   elemzése  alapján  az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  a
   közigazgatási     hivatalokat     az     Ötv.      létesítette,
   intézményesítette. Az Abh. rámutatott arra is:

   „A  2/3-os  törvényben történő szabályozás igénye az  Alkotmány
   44/C.  §-ának azon a rendelkezésén alapul, mely szerint a helyi
   önkormányzatokról   szóló   törvény   elfogadásához    és    az
   önkormányzatok   alapjogainak   korlátozásához   a    jelenlévő
   országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

   A  helyi  önkormányzatok  feletti törvényességi  ellenőrzés  az
   önkormányzati   alapjogok   szabad  gyakorlása   korlátozásának
   lehetőségét is magában rejti, ezért a törvényességi  ellenőrzés
   gyakorlására  jogosult szerv hatáskörét  2/3-os  törvény  kell,
   hogy    szabályozza.    A   2/3-os   törvényben    szabályozott
   vnkormányzati  alapjogok védelmének szervezeti  garanciájaként,
   az  Ötv.  hozta  létre a törvényességi ellenőrzés  gyakorlására
   jogosult  szervet  magát  is.  Az  Ötv.  98.  §  (1)  bekezdése
   intézményesítette a közigazgatási hivatalokat és határozta  meg
   az  államszervezetben  elfoglalt helyüket.  Az  Ötv.-nek  ez  a
   szabálya  fővárosi, megyei szervként iktatta be a közigazgatási
   hivatalt   az   államszervezetbe,  azaz  a  2/3-os   törvényben
   megnyilvánuló politikai konszenzus kiterjedt arra  is,  hogy  a
   helyi  önkormányzatok  felett fővárosi, megyei  szinten  működő
   államigazgatási  szerv gyakorolja a törvényességi  ellenőrzést.
   Ezért  az  Ötv.  szabályozási  koncepciójának  lényeges  elemét
   érintette  az  a  módosítás, amely  a  fővárosi,  megyei  jelző
   hatályon  kívül helyezésével lehetőséget adott a  közigazgatási
   hivatalok       államszervezetben      elfoglalt       helyének
   megváltoztatására.  Ezért  ezzel a módosítással  a  törvényhozó
   túllépte  az  Alkotmány  34.  § (2)  bekezdésében  szabályozott
   felhatalmazása kereteit. Így megállapítható, hogy az Ötv. 98. §
   (1)  bekezdésének  a Kszt. 7. § (1) bekezdés  d)  pontja  által
   módosított  szövegét  a törvényhozási eljárásnak  az  Alkotmány
   44/C. §-ában szabályozott szabályainak megsértésével fogadta el
   az  Országgyűlés.  Ezért az Ötv. 98. §  (1)  bekezdésének  első
   mondata alkotmányellenes.

   Mivel   a   regionális  közigazgatási  hivatalok   létrehozása,
   illetőleg létrehozásuk törvényi alapjainak megteremtése  2/3-os
   többséggel elfogadott törvényi szabályozást igényelt volna,  az
   alkotmányos    törvényi   alapok   hiánya   a   Korm.r.-t    is
   alkotmányellenessé teszi.” (ABH 2007, 750, 773-774.)

   Erre  tekintettel  az  Alkotmánybíróság  az  Ötv.  98.  §   (1)
   bekezdésének  első mondatát és a Kormr1.-et 2008.  június  30-i
   hatállyal megsemmisítette.

   A  pro  futuro megsemmisítés indokát az Alkotmánybíróság  abban
   jelölte  meg, hogy kellő időt kívánt biztosítani a jogalkotónak
   ahhoz,   hogy   az  alkotmányellenes  helyzet  megszüntetéséhez
   szükséges jogalkotói feladatának eleget tudjon tenni,  az  Ötv.
   módosításával megteremtse a közigazgatási hivatalok működésének
   alkotmányos törvényi alapjait.

       2.  Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Abh. által
   alkotmányellenesnek  ítélt helyzet  a  mai  napig  fennáll.  Az
   Országgyűlés nem alkotott új, alkotmányos szabályt az Ötv.  98.
   §  (1)  bekezdésének  megsemmisített első  mondata  helyett.  A
   Kormány  pedig  az Abh.-ban foglalt határidő lejárta  után  egy
   nappal  –  alapvetően változatlan tartalommal –  a  Kormr2.-vel
   ismét    hatályba    léptette   az    Alkotmánybíróság    által
   megsemmisített kormányrendeletet.

   Az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
   továbbiakban:  Abtv.)  49.  §  (1)  bekezdése  alapján,  ha   a
   jogalkotó   szerv   a  jogszabályi  felhatalmazásból   származó
   jogalkotói      feladatát     elmulasztotta,      és      ezzel
   alkotmányellenességet   idézett   elő,   az    Alkotmánybíróság
   mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenességet állapít  meg,
   és  a  mulasztást elkövető szervet – határidő megjelölésével  –
   feladatának teljesítésére hívja fel.

   A regionális közigazgatási hivatalok létrehozásához az Abh.-ban
   az   Alkotmány  44/C.  §-ának  értelmezése  alapján   kifejtett
   érveknek  megfelelően  az Ötv. 98. § (1)  bekezdésében  foglalt
   rendelkezés  2/3-os  többséggel  elfogadott  módosítására  lett
   volna  szükség.  Az  Országgyűlés azzal,  hogy  –  az  Abh.-ban
   meghatározott határidőn belül – nem módosította az Ötv.-t,  nem
   szabályozta  újra  a közigazgatási hivatalok  államszervezetben
   elfoglalt  helyét,  elmulasztotta  az  Alkotmány  44/C.  §-ából
   következő jogalkotási kötelezettségét. Az a tény, hogy az Abh.-
   ban  a  jogalkotási  kötelezettség teljesítésére  megállapított
   határidő  eltelt,  és az Abh. által megsemmisített  rendelkezés
   hatályát  vesztette, nem eredményezte azt, hogy az  Abh.  által
   megállapított  alkotmányellenes helyzet,  és  ezzel  együtt  az
   Országgyűlés jogalkotási kötelezettsége megszűnt.

   Az   Alkotmánybíróság  1/1999.  (II.  24.)   AB   határozatának
   rendelkező részében alkotmányos követelményként fogalmazta meg,
   hogy  „(…)  valamely, az Alkotmány által meghatározott  törvény
   elfogadásához  megkívánt minősített többség  nem  egyszerűen  a
   törvényalkotási   eljárás   formai   előírása,   hanem    olyan
   alkotmányos    garancia,   amelynek   lényeges   tartalma    az
   országgyűlési  képviselők  közötti széles  körű  egyetértés.  A
   minősített  többség  követelménye nemcsak az  adott  alkotmányi
   rendelkezés   közvetlen   végrehajtásaként   kiadott    törvény
   megalkotására   vonatkozik,  hanem   e   törvény   módosítására
   (rendelkezéseinek    megváltoztatására,   kiegészítésére)    és
   hatályon   kívül  helyezésére  is.  Az  Alkotmány  rendelkezése
   alapján  minősített  többséggel  elfogadott  törvényt  egyszerű
   többséggel  elfogadott  törvénnyel nem lehet  módosítani,  vagy
   hatályon kívül helyezni.” (ABH 1999, 25.)

   Az  Abh.-ban  ezt  az  alkotmányos követelményt  értelmezte  az
   Alkotmánybíróság   az   Alkotmány  34.   §   (2)   bekezdésében
   szabályozott,  –  az 1/1999. (II. 24.) AB határozatot  követően
   elfogadott     –     felhatalmazással    összefüggésben,     és
   megállapította,   hogy  a  közigazgatási   hivatalok   Ötv.-ben
   szabályozott jogállásának megváltoztatásához 2/3-os  minősített
   többséggel elfogadott törvény megalkotására van szükség.

   Az  Abtv.  27.  §  (2)  bekezdése szerint  az  Alkotmánybíróság
   határozata  és a benne foglalt alkotmányértelmezés  mindenkire,
   így az Országgyűlésre és a Kormányra nézve is kötelező.

   Mindezeket  figyelembe véve az Alkotmánybíróság megállapította,
   hogy  az  Alkotmány  44/C. §-át sértő alkotmányellenes  helyzet
   jött    létre   azáltal,   hogy   az   Országgyűlés   a   helyi
   önkormányzatokról   szóló  1990.  évi   LXV.   törvényben   nem
   szabályozta   a   helyi  önkormányzatok  felett   törvényességi
   ellenőrzést  gyakorló  közigazgatási hivatalok  jogállását,  és
   felhívta   az   Országgyűlést,  hogy   2008.   december   31-ig
   jogalkotási kötelezettségének tegyen eleget.

   Az  Alkotmánybíróság  megjegyzi, hogy – mivel  a  közigazgatási
   hivatalok államszervezetben elfoglalt helyének szabályozása  az
   önkormányzati  alapjogok szervezeti garanciáját  jelenti  –  az
   alkotmányos  helyzet  helyreállítása  akkor  is  csak  az  Ötv.
   módosításával  lehetséges, ha a törvényhozó a megyei,  fővárosi
   közigazgatási hivatalok visszaállítása mellett dönt.

       3.  Az  Alkotmánybíróság  az Abh.  rendelkező  részének  2.
   pontjában megsemmisítette a települési önkormányzatok  többcélú
   kistérségi  társulásáról szóló 2004.  évi  CVII.  törvénynek  a
   Kszt.  által  beiktatott  13/A. §-át is,  amely  felhatalmazást
   adott   a   Kormánynak  arra,  hogy  a  közigazgatási  hivatalt
   rendeletben kijelölje. Az indokolásban rámutatott arra, hogy  a
   közigazgatási      hivatalokra      vonatkozó       szabályozás
   alkotmányellenessége alapvetően abban áll, hogy a  Kszt.  által
   végrehajtott  törvénymódosítások következtében a  közigazgatási
   hivatalok államszervezetben elfoglalt helyének szabályozása 2/3-
   os  többséget  igénylő törvényhozási tárgyból  kormányrendeleti
   szabályozási  tárggyá vált, így a Kormány  anélkül  változtatta
   meg  a  közigazgatási hivatalok jogállását, hogy  ennek  2/3-os
   törvényi szabályozást igénylő törvényi alapjait az Országgyűlés
   az   Alkotmányban  foglalt  eljárási  szabályok   betartásával,
   elfogadta volna. (ABH 2007, 750, 776.)

       A   Kormány   a   Kormr2.   megalkotásával,   azzal,   hogy
   alkotmányos  törvényi  alapok nélkül  kormányrendeletben  hozta
   létre,  intézményesítette  a közigazgatási  hivatalokat,  olyan
   szabályozási  körben rendelkezett, amelyet  az  Országgyűlésnek
   kellett  volna  2/3-os  törvényben  szabályoznia,  elvonta   az
   Országgyűlés hatáskörét.

   A Kormr2. bevezetője megjelöli azokat az alkotmányi és törvényi
   rendelkezéseket,  amelyekre a Kormány a  szabályozási  jogkörét
   alapította.  Az  Alkotmány 35. § (2) bekezdésében  szabályozott
   jogalkotó  hatásköre  csak abban az  esetben  jogosítja  fel  a
   Kormányt arra, hogy feladatkörében eredeti jogalkotó hatáskörét
   gyakorolva  rendeletet  alkosson, ha a szabályozás  tárgya  nem
   minősül   törvényhozási  tárgynak.  A  közigazgatási  hivatalok
   intézményesítése,   az   államszervezetben   elfoglalt   helyük
   szabályozása  pedig  az  Alkotmánybíróság  által  az   Abh.-ban
   kifejtett  álláspont  szerint az Alkotmány  44/C.  §-a  alapján
   minősített többséget igénylő törvényhozási tárgynak tekintendő.
   Nem   alapozza  meg  a  Kormány  rendeletalkotási  jogkörét   a
   közigazgatási  hivatalok jogállásának  szabályozására  az  Ötv.
   hivatkozott  17.  §  (2) bekezdése sem. Az a  szabály  a  helyi
   önkormányzat jegyzője számára eljárási kötelezettséget  állapít
   meg,   a   képviselő-testület  üléséről   készült   jegyzőkönyv
   felterjesztésének  kötelezettségét.  A  rendelkezésbe   foglalt
   felhatalmazás  csak  ezzel  összefüggésben  értelmezhető,  azaz
   annak  a  szervnek a kijelölésére hatalmazza  fel  a  Kormányt,
   ahová  a  jegyzőnek meg kell küldenie a jegyzőkönyvet.  Így  az
   Ötv.  hivatkozott  szabálya a felhatalmazás terjedelme  alapján
   nem   tekinthető   a   közigazgatási   hivatal   létrehozására,
   jogállásának szabályozására adott törvényi felhatalmazásnak.

   Az  Alkotmánybíróság eljárása során megállapította azt is, hogy
   az   az   alkotmányellenes  helyzet,  amelyet  a   törvényhozói
   mulasztás  és a közigazgatási hivatal jogállásának  alkotmányos
   törvényi  alapok  nélküli kormányrendeleti szintű  szabályozása
   eredményezett,  sérti  az  Alkotmány  2.  §  (1)   bekezdésében
   szabályozott     jogállamiságból     következő     jogbiztonság
   követelményét  is. Az Abh.-ban foglaltak alapján  nyilvánvalóan
   alkotmányellenes szabályozás lehetőséget adott a  közigazgatási
   hivatalok    legitimitásának   és    döntéseik    jogalapjának,
   alkotmányosságának vitatására.

   Az  Alkotmánybíróság  rámutat arra, hogy a jogállamban  bármely
   politikai törekvés csak az Alkotmány keretei között valósítható
   meg.  A  jogállamiság elvével összeegyeztethetetlen  az,  ha  a
   kormányzat    az    Alkotmány   garanciális    rendelkezéseinek
   kiüresítésével,  azok tudatos félre tételével valósítja  meg  a
   közigazgatási    szervezeti   rendszer   reformjára    irányuló
   törekvéseit.

   Mindezeket  figyelembe véve az Alkotmánybíróság megállapította,
   hogy a Kormr2. alkotmányellenes, ezért azt 2008. december 31-ei
   hatállyal megsemmisítette.

   Az  Abtv. 43. § (1) bekezdése szerint: „Azt a jogszabályt  vagy
   az   állami   irányítás   egyéb  jogi  eszközét,   amelyet   az
   Alkotmánybíróság a határozatában megsemmisít,  az  erről  szóló
   határozatnak  a hivatalos lapban való közzététele napjától  nem
   lehet alkalmazni.” A megsemmisítés időpontját tekintve az Abtv.
   43.  § (4) bekezdése kivételt enged, amennyiben kimondja,  hogy
   az  Alkotmánybíróság  a  43.  § (1) bekezdésében  meghatározott
   időponttól  eltérően  is  meghatározhatja  az  alkotmányellenes
   jogszabály  hatályon kívül helyezését, ha ezt  a  jogbiztonság,
   vagy   az   eljárást  kezdeményező  különösen   fontos   érdeke
   indokolja.  A  Kormr2. kihirdetésére visszaható,  illetőleg  ex
   nunc   hatályú   megsemmisítése   a   jogbiztonságot   súlyosan
   veszélyeztető  és  a  polgárok széles körének  alapvető  jogait
   sértő  jogi  helyzetet  teremtene.  A  közigazgatási  hivatalok
   széles  körű hatósági jogkörrel rendelkeznek, elsőfokú hatósági
   jogkörben   járnak  el  (építési  hatósági  ügyek,  korlátozási
   kártalanítás,  kisajátítás, stb.),  és  általános  jogorvoslati
   fórumok  azokban az ügyekben, amelyekben a helyi önkormányzatok
   jegyzői, polgármesterei, hivatalának ügyintézői jártak el  első
   fokon.  Az  ex  tunc  hatályú  megsemmisítés  a  Kormr2.  által
   létrehozott  közigazgatási  hivatalok  működésének   jogalapját
   szüntetné   meg,  megkérdőjelezhetővé  tenné  a   közigazgatási
   hivatalok  által 2008. július 1-jét követően hozott határozatok
   érvényességét.  Mind  az  ex tunc,  mind  az  ex  nunc  hatályú
   megsemmisítés következtében a feladatok ellátására, illetőleg a
   hatáskörök  gyakorlására  jogosult  szerv  hiányában  –  az  új
   jogszabályok megalkotásáig – alapvető, törvényben meghatározott
   feladatok maradnának ellátatlanul, illetőleg az ügyfelek széles
   körét    érintő   hatósági   ügyekben   sérülne   az   ügyfelek
   jogorvoslathoz  való  joga.  Ezért  az  Alkotmánybíróság  jelen
   ügyben  úgy  ítélte  meg,  hogy a jogbiztonság  követelménye  a
   vizsgált rendelkezés jövőre nézve történő megsemmisítését teszi
   indokolttá.

   A    megsemmisítés   időpontjának   meghatározása   során    az
   Alkotmánybíróság időt kívánt biztosítani a jogalkotónak  ahhoz,
   hogy  az  alkotmányellenes  helyzet megszüntetéséhez  szükséges
   jogalkotói  feladatának eleget tegyen,  ezért  a  megsemmisítés
   időpontját 2008. december 31-ikében határozta meg.

   A határozatnak a Magyar Közlönyben történő közzététele az Abtv.
   41. §-án alapul.
                           Dr.Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke

             Dr. Balogh Elemér        Dr. Bragyova András
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

             Dr. Holló András             Dr. Kiss László
             előadó alkotmánybíró           alkotmánybíró

             Dr. Lenkovics Barnabás      Dr. Lévay Miklós
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

                         Dr. Trócsányi László
                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    131/2008. (XI. 3.)
    Date of the decision:
    .
    11/03/2008
    .
    .