Hungarian
Ügyszám:
.
738/H/2010
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 165/2010. (IX. 15.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2010/807
.
A döntés kelte: Budapest, 09/14/2010
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
   
  Az  Alkotmánybíróság  az  Országos Választási  Bizottság  által
  országos népszavazás kezdeményezésére irányuló aláírásgyűjtő ív
  és  az  azon  szereplő  kérdés  hitelesítése  tárgyában  hozott
  határozat ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következő

                           határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 284/2010.
  (IV. 9.) OVB határozatát helybenhagyja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

   1.  A  választási  eljárásról szóló 1997.  évi  C.  törvény  (a
   továbbiakban:  Ve.)  130.  §  (1)  bekezdése  alapján   kifogás
   érkezett   az   Alkotmánybírósághoz  az   Országos   Választási
   Bizottság  (a  továbbiakban:  OVB)  441/2009.  (XI.  20.)   OVB
   határozata (a továbbiakban: OVBh.) ellen.
   Beadványozók   2010.   március   25-én   országos   népszavazás
   kezdeményezésére  irányulóan  aláírásgyűjtő  ív  mintapéldányát
   nyújtották  be, amelyen az alábbi kérdés szerepelt: „Egyetért-e
   azzal,  hogy az Országgyűlés alkosson törvényt arról,  hogy  az
   országgyűlési  képviselőjelölt mentelmi jogának  felfüggesztése
   ne  tartozzon  az  Országos Választási  Bizottság  hatáskörébe,
   hanem  a  mentelmi  jog felfüggesztéséről a köztársasági  elnök
   döntsön?”
   Az  OVB eljárása során megállapította, hogy az aláírásgyűjtő ív
   a  törvényben  meghatározott formai, valamint  a  népszavazásra
   feltenni  kívánt  kérdésre vonatkozó tartalmi  követelményeknek
   eleget tesz, ezért hitelesítésének nincs akadálya.

   2.   A   törvényes   határidőn  belül   kifogás   érkezett   az
   Alkotmánybírósághoz   az  OVBh.-val  szemben.   A   kifogástevő
   álláspontja  szerint  a  népszavazási  kezdeményezés  ebben   a
   kérdésben   „nem   a   népszavazás  alkotmányos   intézményének
   rendeltetésszerű joggyakorlása”. A kifogástevő  hivatkozott  az
   országos  népszavazásról és népi kezdeményezésről  szóló  1998.
   évi  III.  törvény preambulumára, amely szerint  a  népszavazás
   rendeltetése  az  „ország  sorsát  érintő  legfontosabb   ügyek
   eldöntésében”  való  közvetlen részvétel.  Ezzel  szemben  –  a
   kifogástevő   álláspontja  szerint  –   az   aláírásgyűjtő   ív
   mintapéldányán  szereplő  kérdés nem tartozik  az  ilyen  ügyek
   közé.  Ezért  a  kifogástevő – a Ve. 3 § d)  pontjában  foglalt
   rendeltetésszerű joggyakorlás elvére hivatkozva – kezdeményezte
   az  OVBh.  megsemmisítését  és az OVB  kötelezését  új  eljárás
   lefolytatására.

   3. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó hatáskörét az
   Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII.  törvény  1.  §  h)
   pontjában  foglaltaknak megfelelően a Ve.  130.  §-a  határozza
   meg.  Az  Alkotmánybíróságnak  a kifogás  alapján  lefolytatott
   eljárása  jogorvoslati eljárás. Ennek során az Alkotmánybíróság
   –  alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban –  a
   beérkezett  kifogás  keretei  között  azt  vizsgálja,  hogy  az
   aláírásgyűjtő ív és a népszavazásra szánt kérdés  megfelel-e  a
   jogszabályi  feltételeknek, és hogy az OVB az aláírásgyűjtő  ív
   hitelesítési  eljárásában  az  Alkotmánynak  és   az   irányadó
   törvényeknek megfelelően járt-e el.
   Az  Alkotmánybíróság  a  kifogást nem találta  megalapozottnak.
   Ezért a 284/2010. (IV. 9.) OVB határozatot – az abban kifejtett
   indokok alapján – az Alkotmánybíróság helybenhagyta.

   Az   Alkotmánybíróság   a   határozat   közzétételét   az   OVB
   határozatának    a   Magyar   Közlönyben   való   megjelenésére
   tekintettel rendelte el.
                          Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
             Dr. Balogh Elemér           Dr. Bihari Mihály
             alkotmánybíró                   alkotmánybíró
                                   
             Dr. Bragyova András          Dr. Holló András
             alkotmánybíró            előadó alkotmánybíró
                                   
             Dr. Kiss László              Dr. Kovács Péter
             alkotmánybíró                   alkotmánybíró
                                   
             Dr. Lenkovics Barnabás       Dr. Lévay Miklós
             alkotmánybíró                   alkotmánybíró
                                   
                           Dr. Stumpf István
                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    165/2010. (IX. 15.)
    Date of the decision:
    .
    09/14/2010
    .
    .