English
Hungarian
Ügyszám:
.
1418/D/1996
Előadó alkotmánybíró: Kukorelli István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 39/2007. (VI. 20.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2007/464
.
A döntés kelte: Budapest, 06/19/2007
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az  Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz, valamint  jogszabály
   alkotmányellenességének    utólagos    vizsgálatára    irányuló
   indítvány   tárgyában,   továbbá   mulasztásban   megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megállapítása tárgyában hivatalból  eljárva
   –  dr.  Kovács  Péter és dr. Lenkovics Barnabás  alkotmánybírók
   különvéleményével – meghozta a következő

                            határozatot:

   1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy  az  egészségügyről
   szóló  1997.  évi CLIV. törvény 58. § (4) bekezdésének  második
   mondata   alkotmányellenes,  ezért  azt   a   jelen   határozat
   közzétételének napjával megsemmisíti.
   Az  egészségügyről  szóló 1997. évi CLIV.  törvény  58.  §  (4)
   bekezdése  a  következő szöveggel marad hatályban:  „(4)  Ha  a
   védőoltásra  kötelezett  személy e  kötelezettségének  írásbeli
   felszólításra  sem  tesz  eleget,  az  egészségügyi  hatóság  a
   védőoltást határozattal rendeli el.”

   2.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy  az  egészségügyről
   szóló   1972.  évi  II.  törvénynek  a  járványügyre  vonatkozó
   rendelkezései  végrehajtásáról  szóló  9/1972.  (VI.  27.)  EÜM
   rendelet 4. § (2) bekezdése alkotmányellenes volt.

   3.  Az  Alkotmánybíróság az egészségügyről szóló 1972. évi  II.
   törvénynek     a     járványügyre    vonatkozó    rendelkezései
   végrehajtásáról szóló 9/1972. (VI. 27.) EÜM rendelet 4.  §  (2)
   bekezdése  konkrét ügyben történő alkalmazásának  a  kizárására
   irányuló indítványt elutasítja.

   4.  Az Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva – megállapítja: az
   Alkotmány  50.  §  (2) bekezdését és az 57.  §  (5)  bekezdését
   sértő, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenes helyzet jött
   létre annak következtében, hogy az Országgyűlés nem biztosított
   hatékony  jogorvoslati  eszközt  a  kötelező  védőoltás   alóli
   mentesítés megtagadásával szemben.
   Az Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotási
   feladatának 2008. március 31-ig tegyen eleget.

   5.  Az Alkotmánybíróság az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
   törvény  58.  § (1) és (3) bekezdése, valamint a  (4)  bekezdés
   első   mondata   alkotmányellenességének   megállapítására   és
   megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

   6.  Az  Alkotmánybíróság az egészségügyről szóló 1972. évi  II.
   törvény  15. § (1) bekezdése, valamint az egészségügyről  szóló
   1972. évi II. törvénynek a járványügyre vonatkozó rendelkezései
   végrehajtásáról szóló 9/1972. (VI. 27.) EÜM rendelet 4.  §  (1)
   és   (3)   bekezdése  alkotmányellenességének   megállapítására
   előterjesztett alkotmányjogi panaszt elutasítja.

   7.  Az  Alkotmánybíróság az egészségügyről szóló 1972. évi  II.
   törvény    6.    §    (3)   bekezdése   alkotmányellenességének
   megállapítására     előterjesztett    alkotmányjogi     panaszt
   visszautasítja.

   8.    Az    Alkotmánybíróság   az   indítványokat    egyebekben
   visszautasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás
                                   
                                  I.

    Az   indítványozó   házaspárt  az  Állami  Népegészségügyi   és
    Tisztiorvosi  Szolgálat  Tatai  Városi  Intézete  közigazgatási
    határozatban  arra kötelezte, hogy pótolja gyermekeik  elmaradt
    védőoltásait.  A  közigazgatási szerv a határozatot  előzetesen
    végrehajthatónak  nyilvánította. Az indítványozók  fellebbezése
    alapján eljárt Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
    Komárom-Esztergom  Megyei  Intézete az  első  fokú  határozatot
    helybenhagyta.

    Ezt  követően  az indítványozók pert indítottak a közigazgatási
    határozat   felülvizsgálata  iránt.  Az   első   fokon   eljárt
    Tatabányai   Városi  Bíróság  az  1995.  október  16-án   kelt,
    9.P.22.419/1994/11. számú ítéletével a keresetet  elutasította.
    Az indítványozók fellebbezése alapján másodfokon eljárt Komárom-
    Esztergom   Megyei   Bíróság  az  1996.  június   18-án   kelt,
    Kf.20.264/1996/3.  számú ítéletével helybenhagyta  az  elsőfokú
    bíróság   ítéletét.   A  másodfokú  ítélet   rendelkező   része
    ugyanakkor  kimondta,  hogy  a  bíróság  mellőzi  a  kifogásolt
    közigazgatási   határozatból  annak  előzetes   végrehajthatóvá
    nyilvánítását,  valamint  az elsőfokú ítélet  indokolásának  az
    indítványozók      gyermeknevelésre     való      alkalmasságát
    megkérdőjelező mondatát.

    A  másodfokú ítélet indokolása szerint az egészségügyről  szóló
    1972. évi II. törvény (a továbbiakban: Eütv1.) 6. § (2) és  (3)
    bekezdése,   valamint  a  7.  §  (3)  bekezdése,   továbbá   az
    egészségügyről  szóló 1972. évi II. törvénynek  a  járványügyre
    vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 9/1972. (VI. 27.)
    EÜM  rendelet  (a  továbbiakban:  R1.)  1-4.  §-ai  alapján  az
    indítványozók    kötelesek    betartani    a    közegészségügyi
    rendelkezéseket,   és   pótolniuk  kell   gyermekeik   elmaradt
    védőoltásait.  A  másodfokú  bíróság  az  ítélet  indokolásában
    kitért   az   indítványozók  –  keresetlevélben   kifejtett   –
    álláspontjára,  amely  szerint vallási,  világnézeti  elveikkel
    ellentétes  a kötelező védőoltás. A bíróság hangsúlyozta,  hogy
    az Alkotmány 60. §-a alapján mindenkinek joga van a gondolat, a
    lelkiismeret  és a vallás szabadságára, azonban a lelkiismereti
    és  vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi
    IV.  törvény  4.  §-a  szerint a jog gyakorlása  –  ha  törvény
    másként   nem   rendelkezik  –  nem  mentesít  az  állampolgári
    kötelezettség  teljesítése  alól. Mindazonáltal  a  bíróság  az
    ítélet indokolásában felhívta az indítványozók figyelmét,  hogy
    joguk   van   alkotmányjogi  panasszal  az  Alkotmánybírósághoz
    fordulni,  ha  úgy  vélik,  az alperes  határozata  és  az  azt
    jóváhagyó   bírósági   határozatok   sértik   az   Alkotmányban
    biztosított jogaikat.

    Az  indítványozók számára 1996. október 1-jén  kézbesítették  a
    jogerős   ítéletet.  Az  indítványozók  1996.  november   27-én
    alkotmányjogi  panaszt terjesztettek elő az  Alkotmánybíróságon
    (a  továbbiakban: Indítvány1.). Álláspontjuk szerint a Komárom-
    Esztergom  Megyei  Bíróság  ítélete  alapvető  jogok   lényeges
    tartalmának   korlátozását  jelenti,   nevezetesen   sérti   az
    Alkotmány  60. § (1) és (2) bekezdését, 67. §-át,  70/A.  §-át,
    valamint   70/D.   §-át.  Az  indítványozók  az   alkotmányjogi
    panaszban az alkalmazott jogszabályok közül az Eütv1. 6. §-ával
    szemben  fogalmaztak meg alkotmányossági kifogást. Álláspontjuk
    szerint  a  kötelező védőoltások olyan beavatkozást jelentenek,
    amelyek  végleges és visszafordíthatatlan változást okoznak  az
    emberi  szervezetben,  és egészségkárosodás  valós  veszélyének
    teszik ki az egyéneket. Az indítványozók úgy ítélték meg,  hogy
    alkotmányellenes „a jelenlegi magyarországi helyzet, melyben az
    állam   gyámként  dönt  állampolgárai  személye   felől,   azok
    egészségének   kockára  tételéről  egy  általa   elérendő   cél
    irdekében,   anélkül,   hogy   lehetőséget   adna   a   felelős
    mérlegelésre    és   döntésre”.   Emellett   az   indítványozók
    kinyilvánították: „vallásunk meggyőződése is, hogy a  szervezet
    egészségesen tartására nem idegen anyagok vérbe fecskendezése a
    megfelelő   módszer”.  Az  alkotmányjogi   panasz   tartalmazza
    továbbá,   hogy   az   Eütv1.  csak  a  testi   állapot   káros
    befolyásolása  esetén ad felmentési lehetőséget  a  védőoltások
    beadása  alól,  holott  az Alkotmány a lelki  egészséghez  való
    jogot is elismeri.

    Az  indítványozók az alkotmányjogi panaszhoz három  mellékletet
    csatoltak.   Az   1.  számú  melléklet  külföldi   szakirodalmi
    példákkal  támasztja  alá,  hogy a védőoltások  valós  veszélyt
    jelentenek az egyén egészségére, bizonyos esetekben  halált  is
    okozhatnak.   A   2.  számú  mellékletben  felsorolt   külföldi
    szakirodalmi  hivatkozások  azt  példázzák,  hogy  a   beoltott
    személyek  is  megbetegedhetnek az adott  betegségben,  illetve
    tünetmentesen  átadhatják másoknak  a  kórokozót.  A  3.  számú
    melléklet Dánia, Finnország, Nagy-Britannia, Norvégia és  Svájc
    magyarországi   követségének  az  indítványozók   számára   írt
    válaszleveleit  tartalmazza,  amelyek  arról  tájékoztatják  az
    indítványozókat,  hogy  a  megkeresett  országokban   nincsenek
    kötelező  gyermekkori védőoltások, a szülők  önkéntes  döntésén
    múlik, hogy a gyermekek melyik ajánlott védőoltást kapják  meg.
    A  finn  és  a norvég válaszlevél tartalmazza továbbá,  hogy  a
    kormány,    illetve    az   egészségügyi   miniszter    járvány
    megelőzésének céljából elrendelheti a népesség vagy  annak  egy
    része kötelező beoltását.

    Az   indítvány   beérkezését  követően   írásban   fordult   az
    Alkotmánybírósághoz az Állami Népegészségügyi  és  Tisztiorvosi
    Szolgálat       Országos       Tisztifőorvosi       Hivatalának
    igazgatóhelyettese.    Levelében    arról    tájékoztatta    az
    Alkotmánybíróságot,    hogy    az   indítványozók    szakmailag
    megalapozatlan  információkat  terjesztenek  a  védőoltásokról,
    amelyek   rendkívül   fontosak  egyes  gyermekkori   betegségek
    megelőzéséhez.    Az    igazgatóhelyettes     –     álláspontja
    alátámasztására – mellékelte az Infektológiai Szakmai Kollégium
    elnökének levelét.

    Az  indítványozók 2000-ben – részben a védőoltásokra  vonatkozó
    jogszabályi  rendelkezések változása miatt – újabb indítvánnyal
    fordultak  az  Alkotmánybírósághoz, amelyben  pontosították  és
    kiegészítették      alkotmányjogi      panaszukat,      továbbá
    alkotmányellenesség  utólagos  megállapítását  kezdeményező  új
    indítványt  terjesztettek elő (a továbbiakban: Indítvány2.).  A
    módosított   alkotmányjogi  panaszban  az   indítványozók   azt
    kezdeményezték,  hogy  az Alkotmánybíróság  állapítsa  meg:  az
    alkotmányjogi   panasz   alapjául   szolgáló   ügyben   történt
    alkalmazása   idején  alkotmányellenes  volt  az  –   időközben
    hatályon kívül helyezett – Eütv1. 6. § (3) bekezdése és  15.  §
    (1)  bekezdése, valamint a szintén hatályon kívül helyezett R1.
    4. §-a.

    Az  indítvány2. utólagos normakontrollra vonatkozó részében  az
    indítványozók kifejezett kérelme az egészségügyről szóló  1997.
    évi  CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv2.) 58. § (1),  (3)  és
    (4)   bekezdése   alkotmányellenességének  megállapítására   és
    megsemmisítésére   vonatkozott,   továbbá   arra,    hogy    az
    Alkotmánybíróság „állapítsa meg a törvényhozás  számára  azokat
    az  alkotmányos  követelményeket,  amelyeket  szem  előtt  kell
    tartania, hogy a szabályozás megfeleljen az Alkotmánynak”.

    A    kérelem   indokolásában   az   indítványozók   kifejtették
    álláspontjukat a kötelező védőoltások és azon belül a gyermekek
    számára   beadandó   védőoltások  alkotmányjogi   megítélésével
    összefüggésben. Az Alkotmány 54. § (1) bekezdésére, 60.  §  (1)
    bekezdésére,  67.  §  (1)  bekezdésére,  valamint  70/D.  §-ára
    hivatkozva  megfogalmazták,  hogy  az  Eütv2.-ben,  valamint  a
    fertőző   betegségek   és  a  járványok  megelőzése   érdekében
    szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998.  (VI.  3.)
    NM  rendeletben  (a továbbiakban: R2.) az állam „a  védőoltások
    kötelezővé   tétele  során  bizonyos  egyéni  és   egészségügyi
    kockázatok csökkentése, az oltásra kötelezett személy és  mások
    jogainak védelme érdekében, valamint a közérdekre hivatkozással
    alapjogot  korlátoz”. Az indítványozók álláspontja szerint  nem
    önmagában  a  védőoltások  kötelezővé tétele  alkotmányellenes,
    hanem   az,  hogy  a  hatályos  rendelkezések  nem  megfelelően
    szabályoznak számos, alapjogi szempontból lényeges garanciát.

    Az  Indítvány2.  az  Eütv2.  több rendelkezésével  kapcsolatban
    alkotmányossági   aggályokat   fogalmaz   meg,   jogalkalmazási
    nehézségeket    említ,    és   alkotmányossági    követelmények
    megállapítását  kezdeményezi.  Határozott  kérelmet  az  Eütv2.
    három rendelkezésével összefüggésben tartalmaz az Indítvány2.

    Az  Eütv2.  58.  §  (1)  bekezdése,  amely  a  védőoltás  alóli
    mentesítésről rendelkezik, az indítványozók szerint  ellentétes
    az  Alkotmány 2. § (1) bekezdésével (jogállamiság elve), az 50.
    §   (2)   bekezdésével   (közigazgatási  határozatok   bírósági
    felülvizsgálatának követelménye), valamint az Alkotmány  57.  §
    (1) bekezdésével (bírósághoz fordulás joga) és (5) bekezdésével
    (jogorvoslathoz való jog). Az indítványozók kifogásolják,  hogy
    sem  a  támadott  rendelkezés, sem az Eütv2. más  szabálya  nem
    határozza  meg,  hogy  kérelemre vagy hivatalból  történik-e  a
    mentesítés;  mi  az  egészségügyi  hatóság  pontos  szerepe  az
    eljárásban; megismerhetik-e az érintettek a döntést; élhetnek-e
    jogorvoslattal  a  közigazgatási  hatóság  és   a   kezelőorvos
    döntésével  szemben.  Az indítványozók  felhívják  a  figyelmet
    arra,   hogy   a   gyakorlatban  a  hatóság  nem  közigazgatási
    határozatban   dönt  a  hozzájárulásról.  Az  indítványozók   a
    mentesítés   szabályozását  érintő  alkotmányossági  kifogásaik
    között  említik,  hogy  az R2. 11. § (1)  bekezdése  alapján  a
    védőoltások ellenjavallatait az Országos Epidemiológiai Központ
    által  kiadott  Módszertani Levél tartalmazza, amelyben  számos
    kötelező   jellegűként  megfogalmazott  rendelkezés  található.
    Például   a   II.E.pont  így  rendelkezik:  „Gyermekközösségbe,
    továbbá  alsófokú (<15 év) oktatási intézménybe csak az  előírt
    oltásokkal rendelkező gyermekek vehetők fel.”

    Az Eütv2. 58. § (3) bekezdése, amelynek első mondata szerint  a
    védőoltásra  kötelezett személyt értesíteni  kell  a  védőoltás
    módjáról,  céljáról,  helyéről és  idejéről,  az  indítványozók
    szerint   ellentétes  az  Alkotmány  57.  §  (5)   bekezdésében
    biztosított jogorvoslathoz való joggal, valamint a 70/D. §-ában
    biztosított  egészséghez  való  joggal.  Az  indítványozók  azt
    kifogásolják, hogy a szabályozás nem teszi egyértelművé, hogy a
    védőoltásra kötelezett személyt megilleti-e az Eütv2. 13-14. §-
    ában biztosított tájékoztatáshoz való jog.

    Az Eütv2. 58. § (4) bekezdése, amelynek második mondata szerint
    a  védőoltást  elrendelő  határozat  –  jogorvoslatra  tekintet
    nélkül   –  azonnal  végrehajtható,  az  indítványozók  szerint
    ellentétes az Alkotmány 50. § (2) bekezdésével, valamint az 57.
    §  (1)  és  (5) bekezdésével. Az indítványozók úgy ítélik  meg,
    hogy   ez   a   rendelkezés   formálissá   teszi   a   bírósági
    jogorvoslatot,  mert  a  határozat  végrehajtása  a   védőoltás
    beadását jelenti, és így a bíróság már nem tud az ügy érdemében
    dönteni,  nincs  mód az utóbb törvénytelennek  bizonyult  aktus
    reparációjára. Az indítványozók utalnak az Indítvány1.-re és az
    annak   benyújtásakor   hatályos   szabályozásra:   az   Eütv2.
    szigorítást  jelent, hiszen az Eütv1. nem írta elő az  előzetes
    végrehajthatóságot,   és  az  alkotmányjogi   panasz   alapjául
    szolgáló  ítéletben  a  bíróság indokolatlannak  minősítette  a
    közigazgatási  eljárás  általános szabályai  alapján  elrendelt
    előzetes végrehajtást.

                                  II.

    1. Az Alkotmány indítványokkal érintett rendelkezései:

    „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”
    „8.  §  (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
    és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek   tiszteletben
    tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
    (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az   alapvető   jogokra   és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
    „37.  § (3) A Kormány tagjai törvényben vagy kormányrendeletben
    kapott felhatalmazás alapján feladatkörükben eljárva rendeletet
    adnak ki, amelyek törvénnyel és kormányrendelettel nem lehetnek
    ellentétesek.  A  rendeleteket  a  hivatalos  lapban  ki   kell
    hirdetni.”
    „50.  §  (2)  A  bíróság ellenőrzi a közigazgatási  határozatok
    törvényességét.”
    „54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban   minden   embernek
    veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
    amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”
    „57.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt  mindenki
    egyenlő,  és  mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
    bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a
    törvény   által  felállított  független  és  pártatlan  bíróság
    igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.
    (…)
    (5)   A  Magyar  Köztársaságban  a  törvényben  meghatározottak
    szerint   mindenki  jogorvoslattal  élhet  az  olyan  bírósági,
    közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát  vagy
    jogos  érdekét sérti. A jogorvoslati jogot – a jogviták ésszerű
    időn  belüli  elbírálásának  érdekében,  azzal  arányosan  –  a
    jelenlévő  országgyűlési képviselők kétharmadának  szavazatával
    elfogadott törvény korlátozhatja.”
    „60.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek  joga  van  a
    gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára.
    (2)  Ez  a jog magában foglalja a vallás vagy más lelkiismereti
    meggyőződés szabad megválasztását vagy elfogadását,  és  azt  a
    szabadságot,  hogy vallását és meggyőződését mindenki  vallásos
    cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon  akár
    egyénileg,   akár   másokkal   együttesen   nyilvánosan    vagy
    magánkörben  kinyilváníthassa  vagy  kinyilvánítását  mellőzze,
    gyakorolhassa vagy taníthassa.”
    „67. § (1) A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a
    családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és
    gondoskodásra,  amely a megfelelő testi, szellemi  és  erkölcsi
    fejlődéséhez szükséges.
    (2)  A  szülőket megilleti az a jog, hogy a gyermeküknek adandó
    nevelést megválasszák.
    (3)   A  családok  és  az  ifjúság  helyzetével  és  védelmével
    kapcsolatos     állami    feladatokat    külön    rendelkezések
    tartalmazzák.”
    „70/A.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
    állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
    (2)  Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos
    megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.
    (3)  A  Magyar  Köztársaság a jogegyenlőség  megvalósulását  az
    esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó  intézkedésekkel  is
    segíti.”
    „70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a
    lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.
    (2)  Ezt  a  jogot  a  Magyar Köztársaság  a  munkavédelem,  az
    egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével,
    a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a
    természetes környezet védelmével valósítja meg.”

    2. Az Eütv1. indítványokkal érintett rendelkezései:

    „6.  §  (3) A közegészségügyi-járványügyi rendelkezések alapján
    kötelező   szűrővizsgálat,  orvosi   vizsgálat   (ellátás)   és
    védőoltás ingyenes.
    15.  §  (1)  Fertőző  betegség ellen a veszélyeztetett  személy
    kötelező védőoltása, illetőleg megelőző gyógyszeres kezelése (a
    továbbiakban  együtt:  védőoltás)  rendelhető  el.  A  beoltott
    személy a védőoltás hatékonyságának ellenőrzése céljából orvosi
    vizsgálat alá vonható.”

    3. Az Eütv2.-nek az Indítvány2.-vel érintett rendelkezései:

    „57.  §  (1) A védőoltás célja a fertőző betegségekkel szembeni
    aktív, illetve passzív védettség kialakítása.
    (2)  A  miniszter  rendeletben határozza meg azokat  a  fertőző
    betegségeket, amelyek esetében
    a) életkorhoz kötötten,
    b) megbetegedési veszély esetén, illetőleg
    c) külföldre történő kiutazás esetén a kiutazó költségén
    kötelező védőoltás elrendelésének van helye.
    (3)   A   miniszter  egyes  munkakörökben  való  foglalkoztatás
    feltételeként     a     munkáltató    költségére     védőoltási
    kötelezettséget írhat elő.
    (4)  A  védőoltásra nem kötelezett személy kérésére  –  kiskorú
    esetében  törvényes  képviselője hozzájárulásával  –  orvosilag
    indokolt esetben védőoltásban részesíthető.
    (5)  A  védőoltással  egy tekintet alá esik  az  egyes  fertőző
    betegségek esetén alkalmazott megelőző gyógyszeres kezelés.
    (6)   Védőoltás   kizárólag  az  egészségügyi   hatóság   által
    engedélyezett oltóanyaggal és az engedélyező okiratban szereplő
    céllal és feltételekkel végezhető.
    (7)   Az   oltóanyagok  és  egyéb  immunbiológiai  készítmények
    előállítására, forgalomba hozatalára és hatósági  ellenőrzésére
    külön jogszabály rendelkezései az irányadóak.
    58.  §  (1) A kötelező védőoltás alól a kezelőorvos átmenetileg
    vagy  –  az  egészségügyi hatóság hozzájárulásával – véglegesen
    mentesítheti  azt,  akinek  egészségi  állapotát  vagy  meglévő
    betegségét a védőoltás várhatóan károsan befolyásolná.
    (2)  A  védőoltásra  kötelezett és a  védőoltásban  részesített
    személyekről nyilvántartást kell vezetni.
    (3)  A  védőoltás módjáról, céljáról, helyéről  és  idejéről  a
    védőoltásra kötelezett személyt, illetve törvényes képviselőjét
    értesíteni  kell.  A  védőoltásra  kötelezett  kiskorú  személy
    megjelenéséről a törvényes képviselő köteles gondoskodni.
    (4)  Ha  a  védőoltásra kötelezett személy e  kötelezettségének
    írásbeli felszólításra sem tesz eleget, az egészségügyi hatóság
    a  védőoltást  határozattal rendeli el. A védőoltást  elrendelő
    határozat   –   jogorvoslatra   tekintet   nélkül   –   azonnal
    végrehajtható.”

    Az R1. indítványokkal érintett rendelkezései:
    „4.   §   (1)   A   gyermekeket  életkorhoz  kötötten   gümőkór
    (tuberculosis),    torokgyík    (diphtheria),     szamárköhögés
    (pertussis), merevgörcs (tetanus), gyermekbénulás (polimyelitis
    anterior  acuta), kanyaró (morbilli), rózsahimlő  (rubeola)  és
    mumpsz   (parotitis   epidemica)   ellen   védőoltásban    kell
    részesíteni.
    (2) Azt, hogy az (1) bekezdésben felsorolt védőoltásokat milyen
    életkorban  és  milyen  módon  kell  alkalmazni,  a   népjóléti
    miniszter tájékoztatóban teszi közzé.
    (3) A védőoltási kötelezettség
    a) a torokgyík, a szamárköhögés és a merevgörcs elleni elmaradt
    első, második és harmadik védőoltásra a 7. életév,
    b)  a torokgyík, a merevgörcs elleni elmaradt negyedik, továbbá
    a  gyermekbénulás, valamint a kanyaró, a rózsahimlő és a mumpsz
    elleni elmaradt védőoltásokra a 14. életév
    betöltéséig áll fenn.”

    Az R2.-nek az Indítvány 2.-vel érintett rendelkezései:
    „11.  §  (1) A védőoltások ellenjavallatait az OEK által évente
    kiadott ML tartalmazza.
    (2)  A védőoltás alóli mentesítést igazoló orvosi szakvéleményt
    – végleges mentesítés esetén a városi intézet jóváhagyását is –
    dokumentálni  kell az oltókör és az oltásra kötelezett  személy
    oltási nyilvántartásában.”
    „14.  § (1) A védőoltásra kötelezett személy köteles védőoltás,
    továbbá  – ha a védőoltást megelőzően szűrővizsgálat, vagy  azt
    követően a védőoltás eredményének ellenőrzése szükséges – szűrő-
    ,  illetőleg ellenőrző vizsgálat céljából a megjelölt helyen és
    időben megjelenni, és magát az oltásnak, illetőleg vizsgálatnak
    alávetni.   A  védőoltásra  kötelezett  kiskorú  megjelenéséről
    törvényes képviselője gondoskodik.”

                                 III.

    Az indítvány részben megalapozott.

    1.  Az  Alkotmánybíróság  először azt vizsgálta  meg,  hogy  az
    Indítvány1.-ben   előterjesztett   és   az   Indítvány   2.-vel
    pontosított és kiegészített alkotmányjogi panasz megfelel-e  az
    Alkotmánybíróságról   szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
    továbbiakban:  Abtv.)  48.  § (1) és (2)  bekezdésében  foglalt
    feltételeknek:
    „(1)  Az  Alkotmányban  biztosított jogainak  megsértése  miatt
    alkotmányjogi  panasszal  fordulhat az Alkotmánybírósághoz  az,
    akinek  a jogsérelme az alkotmányellenes jogszabály alkalmazása
    folytán következett be, és egyéb jogorvoslati lehetőségeit  már
    kimerítette, illetőleg más jogorvoslati lehetőség nincs számára
    biztosítva.
    (2) Az alkotmányjogi panaszt a jogerős határozat kézbesítésétől
    számított hatvan napon belül lehet írásban benyújtani.”

    Az Alkotmánybíróság irányadó gyakorlata szerint az Abtv. 48.  §
    (1)   és   (2)   bekezdésében  foglalt  törvényi   feltételeket
    együttesen  kell értelmezni, és figyelembe venni [23/1991.  (V.
    18.)  AB  végzés,  ABH  1991, 361-362.;  41/1998.  (X.  2.)  AB
    határozat, ABH 1998, 306, 309.].

    2.   Az   indítványozók  a  Komárom-Esztergom  Megyei   Bíróság
    Kf.20.264/1996/3. számú, jogerős ítéletét 1996.  október  1-jén
    vették    kézhez.   A   közigazgatási   határozattal   szembeni
    jogorvoslati  lehetőségeiket az indítványozók kimerítették.  Az
    alkotmányjogi panaszt 1996. november 27-én, vagyis az Abtv. 48.
    §   (2)   bekezdésének   megfelelően,   a   jogerős   határozat
    kézbesítésétől  számított hatvan napon belül terjesztették  elő
    az Alkotmánybíróságon.

    3.  Az  Abtv.  48.  §  (1)  bekezdése szerint  az  Alkotmányban
    biztosított  jogok megsértése miatt nyújtható be  alkotmányjogi
    panasz,   ha   a   jogsérelem  jogalkalmazás  (alkotmányellenes
    jogszabály  alkalmazása) során következett be.  Ez  alapján  az
    Alkotmánybíróság   az   indítványozók   egyéni    érintettségét
    vizsgálja.  [50/2003.  (XI. 5.) AB határozat,  ABH  2003,  566,
    585.]

    Az indítványozók azért terjesztettek elő alkotmányjogi panaszt,
    mert  a  közigazgatási  és  a  bírósági  eljárás  során  hozott
    határozatokban  gyermekeik  elmaradt  védőoltásainak  pótlására
    kötelezték őket. Vagyis a konkrét esetben a gyermekek  kötelező
    védőoltása  és  az  arra  vonatkozó szabályozás  tekinthető  az
    indítvány   alapjául  szolgáló  –  feltételezett   –   alapjogi
    sérelemnek.  Ebből következik, hogy az Alkotmány indítványokban
    hivatkozott rendelkezései – 54. § (1) bekezdés, 60.  §  (1)  és
    (2)  bekezdés, 67. §, 70/A. §, 70/D. § – egyfelől  az  érintett
    gyermek alapjogaiként kerültek megnevezésre, másfelől a  szülők
    arra   vonatkozó   alapjogaiként,  hogy   gyermekeikről   saját
    világnézetüknek  és lelkiismereti meggyőződésüknek  megfelelően
    gondoskodjanak.

    4.  Az  Indítvány 2.-vel módosított alkotmányjogi panaszban  az
    indítványozók  az  Eütv1.  6. § (3)  bekezdése  és  15.  §  (1)
    bekezdése,  valamint  az  R1.  4.  §-a  alkotmányellenességének
    megállapítását    kezdeményezték.    Az    Eütv1.    kifogásolt
    rendelkezéseit  az Eütv2. 246. § (1) bekezdés a)  pontja  1998.
    július  1-jével  hatályon  kívül helyezte.  Az  R1.  kifogásolt
    rendelkezését  az  R2. 42. § (2) bekezdés a) pontja  –  szintén
    1998. július 1-jével – hatályon kívül helyezte.

    Az   Alkotmánybíróság   hatályon  kívül  helyezett   jogszabály
    alkotmányellenességét   nem   vizsgálja,   hacsak   nem   annak
    alkalmazhatósága   is   eldöntendő   kérdés   (335/B/1990.   AB
    határozat,  ABH  1990,  261, 262.).  Hatályon  kívül  helyezett
    jogszabály  alkotmányossági vizsgálata a konkrét  normakontroll
    két  esetében,  az  Abtv.  38. § (1) bekezdése  szerinti  bírói
    kezdeményezés, és a 48. § szerinti alkotmányjogi panasz alapján
    lehetséges,   mivel   ezekben  az  esetekben   az   alkalmazott
    jogszabály alkotmányellenességének megállapítására és –  ha  az
    indítványozó  különösen fontos érdeke  indokolja  –  a  konkrét
    ügyben  való  alkalmazási  tilalom kimondására  van  lehetőség.
    Ezért  az  Alkotmánybíróság úgy ítélte  meg,  hogy  a  támadott
    rendelkezések alkotmányossági vizsgálatának nem akadálya,  hogy
    azok az indítványok elbírálásakor már nincsenek hatályban.

    5.  A  Komárom-Esztergom Megyei Bíróság az alkotmányjogi panasz
    alapjául  szolgáló  ítéletében  az  Eütv1.  és  az  R1.  számos
    rendelkezésére    hivatkozott.   Ezek    közé    tartozik    az
    indítványokban  kifogásolt Eütv1. 6. § (3) bekezdése,  valamint
    az R1. 4. §-a. Ugyanakkor az ítélet kifejezetten nem hivatkozik
    az Eütv1. 15. § (1) bekezdésére.

    Az  Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz érdemi elbírálását
    kizáró  tényezőnek tekinti azt, ha az indítványozó a panaszában
    olyan  jogszabályi  rendelkezés alkotmányellenességét  állítja,
    amelyet  a  panaszos  ügyében  a  jogerős  határozatot  meghozó
    bíróság  nem  alkalmazott. [1050/D/1999. AB végzés,  ABH  2005,
    1581,  1582.;  870/D/2002. AB végzés, ABH  2005,  1634,  1638.;
    177/D/2004. AB határozat, ABH 2006, 1557, 1566.; 725/D/2004. AB
    határozat, ABH 2006, 1617, 1626.]

    A  Komárom-Esztergom  Megyei Bíróság  az  alkotmányjogi  panasz
    alapjául  szolgáló  ítéletében az  Eütv1.  általános,  alapelvi
    rendelkezéseire   hivatkozott:   a   járványügyi    feladatokat
    körvonalazó  6.  § (2) bekezdésére, a közegészségügyi,  illetve
    járványügyi   célból  kötelező  vizsgálatok  és   beavatkozások
    ingyenességéről  rendelkező 6. § (3)  bekezdésére,  valamint  a
    közegészségügyi  rendelkezések megtartására  és  végrehajtására
    vonatkozó     állampolgári     kötelességet     általánosságban
    megfogalmazó 7. § (3) bekezdésére.

    Az  Eütv1. 15. § (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy  fertőző
    betegség  ellen a veszélyeztetett személy kötelező  védőoltása,
    illetve megelőző gyógyszeres kezelése rendelhető el. A beoltott
    személy a védőoltás hatékonyságának ellenőrzése céljából orvosi
    vizsgálat alá vonható. Az Alkotmánybíróság megítélése szerint a
    kötelező  védőoltásokat az Eütv1.-nek ez a  rendelkezése  tette
    lehetővé.  Az  R1.  – a bírósági ítéletben  hivatkozott  és  az
    indítványokkal szintén támadott – 4. §-a az Eütv1.  15.  §-ának
    végrehajtásaként  rendelkezik az életkorhoz  kötötten  kötelező
    védőoltásokról.

    A  benyújtott  alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló  alapjogi
    sérelemnek a gyermekek kötelező védőoltása és az arra vonatkozó
    szabályozás   tekinthető.  Ezért  az  Alkotmánybíróság   –   az
    alkotmányjogi panaszban foglalt kérelmet, valamint  a  bírósági
    ítélet egészét alapul véve – nem tekintette az Eütv1. 15. § (1)
    bekezdése  érdemi  elbírását  akadályozó  tényezőnek,  hogy   a
    jogerős  ítélet indokolásában a bíróság ezt a rendelkezést  úgy
    alkalmazta, hogy nem említette paragrafusszám szerint.

    6.  Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint alkotmányjogi panasz
    esetében az Abtv. 48. §-ából fakadó követelmény, hogy közvetlen
    összefüggés  legyen  a jogsérelem és a támadott  norma  között.
    [7/1994.  (II.  18.)  AB  határozat,  ABH  1994,  68,   72-73.;
    104/D/1994.  AB határozat, ABH 1994, 693, 694.; 382/B/1995.  AB
    határozat,  ABH 1997, 810, 813.; 725/D/2004. AB határozat,  ABH
    2006, 1617, 1629.]

    Az Eütv1. 6. § (3) bekezdése arról rendelkezik, hogy ingyenesek
    a  közegészségügyi-járványügyi rendelkezések  alapján  kötelező
    vizsgálatok  és  ellátások, köztük a kötelező  védőoltások.  Az
    indítványozók  alkotmányjogi  panasza  az  életkorhoz  kötötten
    kötelező  védőoltások és a kötelezést érvényre juttató bírósági
    határozat   alkotmányosságát   vonta   kétségbe.    Ezért    az
    Alkotmánybíróság   megítélése   szerint   nem   áll   fenn   az
    Alkotmánybíróság  érdemi  eljárását  megalapozó  kapcsolat   az
    Eütv1. 6. §-ának a térítésmentességről rendelkező (3) bekezdése
    és az alapjogi sérelem között.

    Mindezek  alapján az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  az
    Abtv.  48. § (1) és (2) bekezdése alapján az Eütv1. 15.  §  (1)
    bekezdésének   és  az  R1.  4.  §-ának  érdemi  alkotmányossági
    vizsgálatára kerülhet sor.

    Az  Eütv1.  6. § (3) bekezdésével összefüggésben előterjesztett
    alkotmányjogi  panaszt  az Alkotmánybíróság  a  725/D/2004.  AB
    határozatban  foglaltakkal (ABH 2006, 1617, 1629.) összhangban,
    az    Alkotmánybíróság   ideiglenes   ügyrendjéről   és   annak
    közzétételéről szóló módosított és egységes szerkezetbe foglalt
    3/2001.   (XII.   3.)  Tü.  határozat  (ABH  2003,   2065.;   a
    továbbiakban: Ügyrend) 29. § e) pontjában foglaltak  alapján  –
    mint érdemi elbírálásra alkalmatlant – visszautasította.

                                  IV.

    1.   Az   alkotmányjogi  panasz  alapján  az   Alkotmánybíróság
    megvizsgálta az Eütv1. 15. § (1) bekezdésének és az R1.  4.  §-
    ának    alkotmányosságát.   Az   indítványozók    a    támadott
    rendelkezéseket  azért kifogásolták, mert azok  –  álláspontjuk
    szerint az Alkotmány 54. § (1) bekezdésével, 60. § (1)  és  (2)
    bekezdésével, 67. §-ával, 70/A. §-ával, valamint  70/D.  §-ával
    ellentétesesen  –  kötelezővé teszik a  gyermekek  védőoltását.
    Ezért  az  Alkotmánybíróság azt vizsgálta, hogy az Alkotmánnyal
    összeegyeztethető-e,  hogy  az  Eütv1.  és  az   R1.   támadott
    rendelkezései életkorhoz kötötten kötelező védőoltásokat tettek
    lehetővé,  illetve írtak elő. A más célból, illetve más  alanyi
    körben   elrendelhető  kötelező  védőoltásokról  (megbetegedési
    veszély,  külföldre történő kiutazás, meghatározott  munkakörök
    betöltése)  az Alkotmánybíróság nem foglalt állást. Ennek  oka,
    hogy  az alkotmányjogi panaszt tartalmazó Indítvány1. alapja  a
    gyermekek   védőoltásának   pótlásáról   rendelkező    bírósági
    határozat,  míg az – alkotmányjogi panaszt kiegészítő,  továbbá
    absztrakt  utólagos normakontrollt kezdeményező  –  Indítvány2.
    nem a kötelező védőoltások létét kifogásolta.

    Az   alkotmányossági  kérdés  összetettsége  és  az   Alkotmány
    alkotmányjogi      panaszban     felhívott     rendelkezéseinek
    összefüggései miatt az Alkotmánybíróság először azt  vizsgálta,
    hogy  a támadott szabályozás az Alkotmány mely rendelkezéseivel
    áll   érdemi   összefüggésben,  illetve   az   Alkotmány   mely
    rendelkezéseit korlátozza.

    2.   Az   egészségügyben  a  védőoltás  a  fertőző   betegségek
    megjelenése  és  a járványok elleni védekezés  egyik  módja.  A
    védőoltás  során  elpusztított vagy legyengített  kórokozókból,
    illetve   a   kórokozóknak   az  ellenanyag-képződést   kiváltó
    alkotóelemeiből   készült  oltóanyagot   juttatnak   az   ember
    szervezetébe.  A  védőoltás közvetlen célja, hogy  a  szervezet
    ellenanyag-termeléssel   reagáljon,   és   védetté   váljon   a
    kórokozókkal szemben. A védőoltások többségét a bőr alá vagy az
    izomzatba adják, de léteznek szájon át beadható oltóanyagok is.
    Következésképpen   a   kötelező  védőoltások   közegészségügyi,
    járványügyi     célból    elvégzett    invazív     egészségügyi
    beavatkozásnak tekinthetők.

    Az életkorhoz kötötten kötelező védőoltások rendszere gyermekek
    beoltására  irányul.  Az  Indítvány1. benyújtásának  idején  az
    Eütv1. 15. § (1) bekezdése alapján az R1. 4. §-a határozta meg,
    hogy  a  gyermekeket mely betegségek ellen és hány  éves  korig
    kell védőoltásban részesíteni. Az (1) bekezdés határozta meg az
    egyes  betegségek  elleni kötelező védőoltások  körét  [gümőkór
    (tuberculosis),    torokgyík    (diphtheria),     szamárköhögés
    (pertussis), merevgörcs (tetanus), gyermekbénulás (polimyelitis
    anterior  acuta),  kanyaró  (morbilli),  rózsahimlő  (rubeola),
    mumpsz  (parotitis  epidemica)]. A  (3)  bekezdés  rendelkezett
    arról,  hogy a védőoltások egyik részében a 7. életévig,  másik
    részében   a  14.  életévig  áll  fenn  a  védőoltás  beadására
    vonatkozó  kötelezettség.  A  védőoltások  beadásának   rendjét
    azonban   az  R1.  nem  határozta  meg.  A  (2)  bekezdés   úgy
    rendelkezett: a népjóléti miniszter tájékoztatóban teszi közzé,
    hogy  a  felsorolt  védőoltásokat milyen életkorban  és  milyen
    módon kell alkalmazni.

    Mindezeket  figyelembe véve foglalt állást az  Alkotmánybíróság
    arról,  hogy  az  Indítvány  1.-ben  említett  alapvető   jogok
    korlátozását jelentette-e az Eütv1. 15. § (1) bekezdésén és  az
    R1. 4. §-án alapuló védőoltási rendszer.

    3.   Az   Alkotmánybíróság  az  életkorhoz  kötötten   kötelező
    védőoltások     kifogásolt     rendszerének     alkotmányossági
    vizsgálatakor  abból  indult  ki, hogy  gyakorlata  szerint  az
    egészségügyi  beavatkozások az Alkotmányban  elismert  alapvető
    jogok  közül  az  emberi  méltósághoz  való  joggal  állnak   a
    legszorosabb   összefüggésben.   Az   Alkotmány   54.   §   (1)
    bekezdésében elismert emberi méltósághoz való jogot  a  8/1990.
    (IV.  23.)  AB  határozatban  az „általános  személyiségi  jog”
    alkotmányi   megfogalmazásának   minősítette.   „Az   általános
    személyiségi jog »anyajog«, azaz olyan szubszidiárius  alapjog,
    amelyet  mind  az  Alkotmánybíróság, mind  a  bíróságok  minden
    esetben felhívhatnak az egyén autonómiájának védelmére,  ha  az
    adott  tényállásra a konkrét, nevesített alapjogok  egyike  sem
    alkalmazható.” (ABH 1990, 44-45.)

    3.1.   Az   Alkotmánybíróság  számos  határozatot   hozott   az
    önrendelkezéshez való jog és a magánszférához való jog mint  az
    Alkotmány   54.   §   (1)   bekezdéséből   következő   „különös
    személyiségi  jogok” alapján. [57/1991. (XI. 8.) AB  határozat,
    ABH 1991, 279.; 1/1994. (I. 7.) AB határozat, ABH 1994, 29, 35-
    36.;  75/1995.  (XII. 21.) AB határozat, ABH 1995,  376,  380.;
    5/1996.  (II. 23.) AB határozat, ABH 1996, 47.; 11/1996.  (III.
    13.)  AB  határozat,  ABH 1996, 240.; 20/1997.  (III.  19.)  AB
    határozat,  ABH 1997, 85.; 4/1998. (III. 1.) AB határozat,  ABH
    1998, 71.; 10/2001. (IV. 12.) AB határozat, ABH 2001, 123.]

    A  36/2000.  (X. 27.) AB határozat kimondta, hogy az  Eütv.  az
    Alkotmány  54.  §  (1) bekezdésében foglalt emberi  méltósághoz
    való  jogból következően a betegek jogai közé tartozik – többek
    között – az egészségügyi beavatkozásokba való beleegyezés és az
    ellátás   visszautasításának  joga  is.  „Az   Alkotmánybíróság
    megítélése  szerint  az  egészségügyi ellátás  során  szükséges
    beavatkozásokba való beleegyezés, illetve annak visszautasítása
    a  személyiségi  jogok  gyakorlásától elválaszthatatlan.”  [ABH
    2000,  241. Megerősítve: 56/2000. (XII. 19.) AB határozat,  ABH
    2000, 527.]

    A  testület  gyakorlatából következik továbbá, hogy  az  orvosi
    beavatkozások    feletti   önrendelkezési   jog   (egészségügyi
    önrendelkezési   jog)   tágabb   kategória   az    egészségügyi
    beavatkozások  visszautasításához való jognál. [64/1991.  (XII.
    17.)  AB határozat, ABH 1991, 297, 301.; 48/1998. (XI. 23.)  AB
    határozat, ABH 1998, 333.; 36/2000. (X. 27.) AB határozat,  ABH
    2000, 241.; 56/2000. (XII. 19.) AB határozat, ABH 2000, 527.]

    Az  Alkotmánybíróság  a 21/1996. (V. 17.)  AB  határozatban  az
    emberi  méltósághoz  való  jog és  az  egyéni  kockázatvállalás
    összefüggéséről  általános  érvénnyel  mondta  ki:   „Önmagának
    mindenki  árthat, s vállalhat kockázatot, ha  képes  a  szabad,
    tájékozott  és felelős döntésre. A nagykorúaknak a jog  be  nem
    avatkozása   széles  lehetőséget  ad  erre,  s   az   általános
    személyiségi jogból folyó jog az önmeghatározásra és cselekvési
    szabadságra  [Alkotmány 54. § (1) bekezdés]  garantálja  ezt  a
    lehetőséget.   Az   állam   korlátozó   gyámkodása    csak    a
    határesetekben  alkotmányossági  viták  tárgya  (a   kábítószer
    élvezésének büntetésétől az eutanáziáig).” (ABH 1996, 74, 80.)

    Az  alkotmánybírósági gyakorlat alapján megállapítható, hogy az
    Alkotmány  54. § (1) bekezdése széles körű védelemben részesíti
    a  szabad, tájékozott és felelősségteljes döntésre képes  ember
    saját    teste    és   sorsa   feletti   rendelkezési    jogát.
    [Összefoglalóan:  43/2005. (XI. 14.) AB  határozat,  ABH  2005,
    536, 541-543.]

    3.2.   Az   Alkotmánybíróság  gyakorlata  szerint   a   személy
    döntésképességének meghatározó jelentősége van  a  tekintetben,
    hogy  gyakorolni  tudja-e  az önrendelkezéshez  való  jogot.  A
    21/1996.   (V.   17.)  AB  határozat  kimondta:  „A   gyermeket
    megilletik  az  alapjogok.  Az Alkotmány  kifejezetten  csak  a
    választójogból zárja ki a gyermekeket. A gyermek az alapjogokat
    – mint mindenki más is – azokkal a feltételekkel gyakorolhatja,
    amelyeket  az  egyes  jogterületek számára előírnak.  Az  ilyen
    korlátozások   viszont   alkotmányossági   vizsgálat    tárgyai
    lehetnek.
    Ahol  a  törvények  nem  szabályozzák a  kis-  és  fiatalkorúak
    joggyakorlását,  az  Alkotmány  alapján  esetről  esetre   kell
    meghatározni,   hogy   a   gyermek   mely   alapjogot,   milyen
    vonatkozásban  gyakorolhat maga, illetve,  hogy  ki  gyakorolja
    nevében és érdekében, illetve, hogy gyermek voltára és a 67. §-
    ra  tekintettel az alapjog gyakorlásának egyes területeiről nem
    zárható-e ki teljesen. A gyermek alapjoggyakorlásának – s  ezen
    belül  a  személyes joggyakorlásnak – lehetősége a joggyakorlás
    következményeit   átfogó   döntési  képesség   kibontakozásával
    együtt, a növekvő korral egyre szélesebb lesz.” (ABH 1996,  74,
    78-79.)

    Az   Alkotmánybíróság  a  36/2000.  (X.  27.)  AB  határozatban
    kifejtette,  hogy  a  Ptk.  szerinti  cselekvőképesség  és   az
    egészségügyi ellátásokra vonatkozó döntésképesség fogalmai  nem
    feltétlenül  esnek egybe. Ugyanis az egészségügy  terén  nem  a
    vagyoni   vonatkozású  szerződéseknél  megkövetelt,  az   ügyek
    viteléhez  szükséges belátási képességről  van  szó,  hanem  az
    egészséget,   testi   épséget,  életet  befolyásoló   események
    megértéséről. (ABH 2000, 260.)

    A   43/2005.   (XI.  14.)  AB  határozat  megállapította:   „Az
    egészségügyi  beavatkozásokra vonatkozó döntésképesség  magában
    foglalja,   hogy  az  érintett  képes  megérteni  a   döntéshez
    szükséges   információkat;  képes  megérteni   döntése   minden
    lehetséges  következményét; továbbá képes közölni  döntését  az
    orvossal. A Ptk. szerint nem teljesen cselekvőképes személy  is
    lehet döntésképes egyes egészségügyi vizsgálatok, beavatkozások
    tekintetében.”   (ABH  2005,  536,  547-548.)  „Általánosságban
    elmondható,  hogy  egyes  beavatkozásokról  a  gyermekek  és  a
    mentális sérültek is képesek autonóm döntést hozni”. (ABH 2005,
    551.)

    3.3.  Az  életkorhoz  kötötten  kötelező  védőoltások  vizsgált
    rendszerében  –  az  R1. alapján – az oltások  egyik  részét  a
    gyermek  a  7. életévéig, másik részét a 14. életévéig  kellett
    beadni. Az egyes védőoltások beadásának szűkebben meghatározott
    idejét  is  tartalmazó oltási rendszer és az  oltási  kampányok
    szabályairól    az   R1.   nem   rendelkezett.    Mindazonáltal
    megállapítható,  hogy  a  védőoltások  egy  részét  újszülött-,
    illetve  csecsemőkorban adják be, és az  R1.  a  14.  életévben
    határozta  meg  az  életkorhoz kötött védőoltási  kötelezettség
    felső korhatárát.

    Az Alkotmánybíróság jelen ügyben úgy ítélte meg, hogy az R1. 4.
    §-ában  járványügyi, közegészségügyi célból, gyermekek  számára
    intézményesített  védőoltások  alanyai  nem   rendelkeznek   az
    Alkotmány  54. § (1) bekezdéséből következő önrendelkezési  jog
    gyakorlásához szükséges döntéshozatali képességgel. A csecsemők
    esetében értelemszerűen minden egészségügyi beavatkozás  esetén
    kizárt  az  önrendelkezési jog gyakorlása. A 14. életév  alatti
    gyermekek  esetén  –  bizonyos életkor  felett  –  elvileg  nem
    zárható  ki  az önrendelkezési jog érvényesülésének vizsgálata.
    (Például  a  kutatási, kísérleti célú beavatkozások  esetében.)
    Azonban  a  védőoltások  rövid és  hosszú  távú  előnyeinek  és
    hátrányainak  megítéléséhez szükséges különleges  megfontolások
    miatt   a  14.  életév  alattiak  nem  képesek  tájékozott   és
    felelősségteljes döntésre az oltásokról. Ezért a jelen  esetben
    vizsgált  szabályozás – a jogalanyok döntésképességének  hiánya
    miatt – nem korlátozza az önrendelkezési jogot.

    4.1.  Az  Alkotmánybíróság az Alkotmány 54.  §  (1)  bekezdésén
    alapuló  általános  személyiségi jog alkotóelemének  tekinti  a
    személyiség integritásához való jogot, amelynek része  a  testi
    integritáshoz  való  jog. A 75/1995. (XII.  21.)  AB  határozat
    kimondta:  „Az  emberi  méltósághoz  való  jog  tehát   magában
    foglalja   az   önrendelkezés  szabadságához  való  alkotmányos
    alapjogot  csakúgy, mint a személy testi integritásához  fűződő
    alapjogot is, így ezek korlátozása kizárólag az Alkotmány 8.  §
    (2)  bekezdésében foglalt rendelkezés keretei között  történhet
    meg.”  [ABH 1995, 376, 381. Megerősítve: 4/1998. (III.  1.)  AB
    határozat,  ABH  1998, 71, 74.; 1270/B/1997. AB határozat,  ABH
    2000,  713,  717.; 43/2004. (XI. 17.) AB határozat,  ABH  2004,
    597, 603.)]

    A  36/2005.  (X.  5.)  AB  határozat  így  foglalt  állást:  „A
    magánszféra  lényegi fogalmi eleme éppen az, hogy  az  érintett
    akarata ellenére mások oda ne hatolhassanak be, illetőleg be se
    tekinthessenek.  Ha a nem kívánt betekintés mégis  megtörténik,
    akkor  nemcsak  önmagában a magánélethez  való  jog,  hanem  az
    emberi méltóság körébe tartozó egyéb jogosultsági elemek,  mint
    pl.   az   önrendelkezési  szabadság  vagy   a   testi-személyi
    integritáshoz való jog is sérülhet.” (ABH 2005, 390, 400.)

    A   22/2003.  (IV.  28.)  AB  határozat  –  korábbi  döntéseket
    összegezve – megfogalmazta, mi a testi integritáshoz  való  jog
    jelentéstartalma   az   egészségügyben:   „A   betegek   emberi
    méltóságának  egyik  fontos aspektusa (…)  az,  hogy  az  ember
    semmilyen körülmények között nem válhat eszközzé vagy  tárggyá:
    »Az  emberi méltósághoz való jog azt jelenti, hogy van az egyén
    autonómiájának,  önrendelkezésének  egy  olyan,  mindenki   más
    rendelkezése  alól kivont magja, amelynél fogva – a  klasszikus
    megfogalmazás  szerint – az ember alany  marad,  s  nem  válhat
    eszközzé  vagy tárggyá« [64/1991. (XII. 17.) AB határozat,  ABH
    1991,  297,  308.]. A betegek emberi méltóságához való  jogából
    következő  másik aspektus a testi integritáshoz  való  alapjog.
    »Az  emberi  méltósághoz  való jog tehát  magában  foglalja  az
    önrendelkezés szabadságához való alkotmányos alapjogot csakúgy,
    mint  a  személy  testi  integritásához  fűződő  alapjogot  is«
    [75/1995.  (XII.  21.) AB határozat, ABH 1995,  376,  381.].  A
    testi  integritáshoz  való jog az Alkotmánybíróság  álláspontja
    szerint   a  betegekre  vonatkoztatva  azt  is  jelenti,   hogy
    főszabályként   a   beteg  egyetértése,  hozzájárulása   nélkül
    testéhez más nem nyúlhat.” (ABH 2003, 235, 266.)

    4.2.   A   védőoltások   közegészségügyi,  járványügyi   célból
    elvégzett   invazív  egészségügyi  beavatkozásnak   tekinthetők
    (Indokolás IV.2. pont). Az Alkotmánybíróság megítélése  szerint
    a  kötelező  védőoltásokat intézményesítő és annak  feltételeit
    meghatározó  jogi  szabályozás a testi integritáshoz  való  jog
    korlátozását  jelenti. A testi integritáshoz való  jog  ugyanis
    attól függetlenül illeti meg a személyeket, hogy döntésképesnek
    minősülnek-e,  és gyakorolni tudják-e az önrendelkezési  jogot.
    „Az  ember  soha  nem  tekinthető puszta  eszköznek  valamilyen
    közcél eléréséhez” – ennek az elvnek különös súlya van az olyan
    jogi    szabályozás   esetében,   amely   alapján    közérdekre
    hivatkozással, megelőző, gyógyító célból oltóanyagot  juttatnak
    az  emberek szervezetébe. Ezért az Alkotmánybíróság szerint  az
    életkorhoz  kötött  védőoltásokra vonatkozó szabályozásnak  meg
    kell  felelnie  az  Alkotmány 54. § (1) bekezdéséből  következő
    testi  integritáshoz való jog korlátozásával szemben támasztott
    követelményeknek.

    5.1.  Az indítványozók hivatkoztak a gyermekek egészséghez való
    jogára  és  azzal összefüggésben az Alkotmány 70/D.  §-ára.  Az
    Alkotmánybíróság   a   kötelező   tüdőszűrés    alkotmányossági
    vizsgálatakor megállapította: „(…) téves az indítványozónak  az
    Alkotmányra való hivatkozása. A kifogásolt rendelkezés  ugyanis
    az   Alkotmány   70/D.  §-a  tekintetében  semmilyen   alapjog-
    korlátozást nem tartalmaz. Az azonban kétségtelen tény, hogy  a
    tüdőszűrő    vizsgálatnak   a   –   meghatározott    feltételek
    bekövetkezése   esetén   –   kötelezővé   tétele    az    egyén
    önrendelkezési  jogának,  illetve  testi  integritáshoz  fűződő
    jogának   –   mint  az  emberi  méltósághoz  fűződő   általános
    személyiségi  alapjogból levezetett, ún.  különös  személyiségi
    alapjogoknak   –   a   korlátozását   jelenti.   A   kifogásolt
    rendelkezések alkotmányossága tehát nem az Alkotmány  70/D.  §-
    ával,   hanem   az  54.  §  (1)  bekezdésében  foglalt   emberi
    méltósággal   összefüggésben  vizsgálandó.”  (2012/B/1991.   AB
    határozat, ABH 2001, 1169, 1172.)

    Az   Alkotmánybíróság   később,  a  43/2005.   (XI.   14.)   AB
    határozatban  a  személyiség  integritásához  való  jog  és  az
    egészséghez való jog közötti összefüggést fogalmazott meg:  „Az
    ENSZ   Egészségügyi  Világszervezete  definíciója  szerint   az
    »egészség  a  testi,  szellemi  és  szociális  teljes  jólétnek
    állapota  és  nem  csak  betegség vagy fogyatékosság  hiányából
    áll«.    (Az    Egészségügyi    Világszervezet    Alkotmányának
    becikkelyezéséről szóló 1948. évi XII. törvény preambuluma.) Ez
    a   megközelítés   azt   mutatja,  hogy  az   egészség-betegség
    meghatározása   nem   azonosítható  a   klinikai   gyakorlatban
    érvényesülő   szemléletmóddal  (fajtipikus  vagy   annál   jobb
    szervműködésre  való képesség), hanem olyan testi  és  szellemi
    állapot,  amely  lehetővé  teszi  a  társadalomban  való  minél
    hosszabb és testi-lelki gondoktól mentes életet. Mindezekkel az
    Alkotmány  összhangban van, mivel a 70/D.  §  (1)  bekezdésében
    »testi  és  lelki egészség« szerepel, az 54. § (1) bekezdéséből
    pedig – egyebek mellett – a személyiség integritásához való jog
    következik.” (ABH 2005, 549.)

    5.2.  Következésképpen az Alkotmány 70/D.  §  (1)  bekezdésében
    elismert   testi   és  lelki  egészséghez   való   jog   szoros
    összefüggésben   áll  az  Alkotmány  54.  §  (1)   bekezdéséből
    következő   személyiség   integritásához   való   joggal.    Az
    egészséghez való jog objektív (intézményi) oldala a 70/D. § (2)
    bekezdésében  jelenik meg, amely szerint  az  egészséghez  való
    jogot az állam – egyebek mellett – „az egészségügyi intézmények
    és  az  orvosi  ellátás  megszervezésével”  valósítja  meg.  Az
    alapjog  alanyi oldala a személyiség testi-lelki integritásához
    való  jogként fogalmazható meg, amely az 54. § (1) bekezdéséből
    következik.

    Ezért  a  jelen  ügyben nincs mód a 70/D.  §  (1)  bekezdésében
    foglalt    alapjog    korlátozásának   önálló   alkotmányossági
    vizsgálatára.   A   személyiség   integritásához    való    jog
    korlátozásának vizsgálata magában foglalja az egészséghez  való
    jog (alanyi oldala) korlátozásának vizsgálatát.

    6.1. Az indítványozók az alkotmányjogi panaszban hivatkoztak az
    Alkotmány  60.  és  67.  §-ára is. A  konkrét  ügy  kapcsán  az
    említett alkotmánybeli rendelkezések sérelme úgy merülhet  fel,
    hogy  a  támadott  szabályozás elvonta  a  szülők  jogát,  hogy
    lelkiismeretük szerint neveljék gyermekeiket.

    Az  Alkotmány  60. § (1) bekezdésének a jelen ügy szempontjából
    lényeges   aspektusát  a  64/1991.  (XII.  17.)  AB   határozat
    fogalmazta meg először: „A lelkiismereti szabadság jogának  (…)
    az   az   értelme  emelendő  ki,  hogy  az  állam  senkit   nem
    kényszeríthet   olyan  helyzetbe,  amely  meghasonlásba   vinné
    önmagával,  azaz  amely összeegyeztethetetlen  a  személyiségét
    meghatározó  valamely  lényeges  meggyőződésével.  Az  államnak
    nemcsak  az a kötelessége, hogy ilyen kényszertől tartózkodjék,
    hanem az is, hogy lehetővé tegye – ésszerű keretek között –  az
    alternatív  magatartást.” [ABH 1991,  297,  313.;  megerősítve:
    4/1993. (II. 12.) AB határozat ABH 1993, 48, 51.]

    A szülők gyermekeik neveléséhez fűződő jogáról az Alkotmány 67.
    §  (2) bekezdése rendelkezik. Ennek az alkotmánybeli szabálynak
    az  értelmezésénél  az Alkotmánybíróság irányadónak  tekinti  a
    21/1996.  (V.  17.) AB határozat következő megállapításait:  „A
    magánszférában  a  gondoskodás és védelem joga  és  kötelessége
    elsősorban   a  szülőket  illeti.  Így  például  jogszabály   –
    általános   megelőző  céllal  –  tilthatja,   hogy   gyermeknek
    nyilvános  vendéglátó  helyen alkoholt szolgáljanak  fel,  hogy
    iskola  közelében  pornográf  sajtótermékeket  áruljanak,  vagy
    szexboltot   nyissanak.   Törvény  a   gyermek   belépését   is
    megtilthatja ilyen helyekre. A szülő felelőssége viszont,  hogy
    otthon  a  gyermek számára hozzáférhetővé teszi-e  az  alkoholt
    vagy  a  pornográfiát.  Az állam csak  a  gyermek  fejlődésének
    súlyos és konkrét sérelme vagy veszélyeztetése esetén avatkozik
    be  –  például  a szülői felügyelet megszüntetése révén.”  (ABH
    1996, 74, 80.)

    6.2.  Tehát  az  Alkotmány 60. § (1) bekezdése  és  67.  §  (2)
    bekezdése   együttesen  jeleníti  meg  a  szülők  jogát,   hogy
    gyermekeikről    saját   világnézetüknek    és    lelkiismereti
    meggyőződésüknek  megfelelően  gondoskodjanak.   Elsősorban   a
    szülők   (gondviselők)  jogosultak  arra,  hogy   döntsenek   a
    gyermekeik   testi   és   szellemi   fejlődésével   kapcsolatos
    kérdésekben.  A szülők választhatnak egészségügyi szolgáltatót,
    oktatási   intézményt,  ők  dönthetnek   arról,   hogy   milyen
    világnézeti  nevelésben  részesüljenek  gyermekeik.  Az   egyes
    egészségügyi ellátások, a lehetséges alternatívák között  is  a
    szülők döntenek.

    Mindemellett  figyelembe kell venni, hogy a  gyermekek  értelmi
    képességei  a növekvő életkorral párhuzamosan fejlődnek,  egyre
    szélesebben bontakozik ki döntési képességük. Ezért egyre  több
    kérdésben  lesznek  jogosultak a  szülői  tájékoztatásra,  majd
    egyre  gyakrabban igényelhetnek érdemi beleszólást saját életük
    alakításába.   Értelemszerű,   hogy   a   csecsemők   még   nem
    gyakorolhatnak  jogokat, de az óvodáskorúak  már  több  mindent
    képesek  megérteni az egyes orvosi vizsgálatok és beavatkozások
    céljáról,  lezajlásáról  és várható  következményeiről,  a  14.
    életév  felettiek  pedig  már maguk  dönthetnek  a  mindennapos
    egészségügyi   kérdésekben  (orvoshoz  fordulnak-e,   szednek-e
    gyógyszert, alternatív gyógymódot választanak-e stb.).

    A   gyermekek   joggyakorlásának  kibontakozására   meghatározó
    hatással  van  az,  hogy milyen a szülők és gyermekeik  közötti
    konkrét  viszony, milyen szülői felfogás alapján nevelkednek  a
    gyermekek.  Vagyis a gyermekek életét a szülők és  a  gyermekek
    jogainak  sajátos  kölcsönhatása  is  alakítja.  Ezek  a  jogok
    jelentik az állami beavatkozás leglényegesebb korlátait.

    Következésképpen  az  életkorhoz  kötött  védőoltások  támadott
    szabályozása  korlátozza a szülők 60. § (1) bekezdéséből  és  a
    67. § (2) bekezdéséből következő jogait.

    7.  Mindezek alapján az Alkotmánybíróság arra a következtetésre
    jutott,  hogy  az  Eütv1. és az R1. támadott  rendelkezései  az
    alkotmányjogi  panaszban  felhívott  alapvető  jogok  közül  az
    alábbiakat korlátozták:
    –   egyfelől   az   54.  §  (1)  bekezdését  mint   a   gyermek
    személyiségének integritásához való jogát;
    –  másfelől  a szülők 60. § (1) bekezdéséből és  a  67.  §  (2)
    bekezdéséből     következő    jogát,     hogy     gyermekeikről
    világnézetüknek  és lelkiismereti meggyőződésüknek  megfelelően
    gondoskodjanak.

    Továbbá  a  fentiek  alapján  az Alkotmánybíróság  úgy  foglalt
    állást, hogy a támadott rendelkezések – az alkotmányjogi panasz
    összefüggésében  –  nem  jelentik  az  Alkotmány  54.   §   (1)
    bekezdéséből  következő önrendelkezési jog és  a  70/D.  §  (1)
    bekezdésébe foglalt egészséghez való jog korlátozását.

    Az  Alkotmánybíróság  mindemellett  úgy  ítélte  meg,  hogy   a
    hátrányos megkülönböztetés tilalma – amelyet az Alkotmány 70/A.
    §  (1)  bekezdése  fogalmaz  meg –, nem  hozható  alkotmányjogi
    összefüggésbe  az  alkotmányjogi  panaszban  körülírt  alapjogi
    sérelemmel.

    Ezért   az  Alkotmánybíróság  az  Eütv1.  és  az  R1.  támadott
    rendelkezéseit  az  54.  §  (1)  bekezdésével,  a  60.  §   (1)
    bekezdésével,  valamint a 67. § (2) bekezdésével vetette  össze
    az alapjog-korlátozási vizsgálat keretében.

                                  V.

    1.  Az  Alkotmány 8. § (2) bekezdése határozza meg az  alapjog-
    korlátozás  általános feltételeit: „A Magyar Köztársaságban  az
    alapvető   jogokra  és  kötelességekre  vonatkozó   szabályokat
    törvény  állapítja meg, alapvető jog lényeges tartalmát azonban
    nem  korlátozhatja.”  Az  Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata
    szerint  az  alapjogot korlátozó szabályozás akkor alkotmányos,
    ha  alkalmas valamely legitim jogalkotói cél elérésére, továbbá
    megfelel  a  szükségesség  és arányosság  követelményeinek.  Az
    emberek  egyes  alapvető  jogainak korlátozásához  legitim  cél
    lehet  mások  alapvető jogainak védelme [először: 2/1990.  (II.
    18.)  AB  határozat,  ABH  1990, 18,  20.],  továbbá  az  állam
    intézményes   (objektív)   alapjog-biztosítási   kötelezettsége
    [először:  64/1991.  (XII. 17.) AB határozat,  ABH  1991,  297,
    302.],   valamint  egyes  alkotmányos  közcélok   érvényesítése
    [például: 56/1994. (XI. 10) AB határozat, ABH 1994, 312, 313.].

    Az állam csak abban az esetben korlátozhatja az alapjogokat, ha
    a  legitim  célok védelme más módon nem érhető el. „Az  alapjog
    korlátozásának  alkotmányosságához  tehát  szükséges,  hogy   a
    korlátozás  megfeleljen  az  arányosság  követelményeinek:   az
    elérni  kívánt  cél  fontossága és az ennek  érdekében  okozott
    alapjogsérelem súlya megfelelő arányban legyenek  egymással.  A
    törvényhozó  a korlátozás során köteles az adott cél  elérésére
    alkalmas   legenyhébb  eszközt  alkalmazni.”   (Összefoglalóan:
    879/B/1992. AB határozat, ABH 1996, 401.)

    2.1.  Az  Alkotmánybíróság az emberi  méltósághoz  való  jogból
    levezetett  részjogosultságok  korlátozhatóságáról  kialakított
    gyakorlatát  a  22/2003.  (IV. 28.)  AB  határozatban  foglalta
    össze:  „az emberi méltósághoz való jog csupán az emberi státus
    meghatározójaként,  csak az élettel együtt  fennálló  egységben
    abszolút és korlátozhatatlan [64/1991. (XII. 17.) AB határozat,
    ABH  1991, 297, 308, 312.]. Ezért anyajog mivoltából levezetett
    egyes részjogosítványai (mint például az önrendelkezéshez és  a
    személy testi integritásához való jogok) az Alkotmány 8. §  (2)
    bekezdése    szerint    bármely   más   alapjoghoz    hasonlóan
    korlátozhatók [75/1995. (XII. 21.) AB határozat, ABH 1995, 376,
    383.].” (ABH 2003, 235, 260.)

    Mindebből következően az Alkotmánybíróság az általános alapjog-
    korlátozási  feltételek  alapján  vetette  össze   a   támadott
    szabályozást  az  emberi  méltósághoz  való  jogból   következő
    személyi integritáshoz való joggal.

    2.2.  Az  Alkotmánybíróság  a szülők  –  Alkotmány  60.  §  (1)
    bekezdéséből  és  67.  § (2) bekezdéséből  következő  –  alanyi
    jogának  tekinti,  hogy gyermekeikről saját világnézetüknek  és
    lelkiismereti   meggyőződésüknek  megfelelően   gondoskodjanak.
    Ezért  úgy  ítélte meg, hogy az állam ezt a jogot  is  csak  az
    általános alapjog-korlátozási feltételeket tiszteletben  tartva
    korlátozhatja.

    Következésképpen  egységes szempontok szerint  bírálható  el  a
    gyermekek személyi integritáshoz való jogát és a szülőknek  azt
    a    jogát   korlátozó   szabályozás   alkotmányossága,    hogy
    gyermekeikről    saját   világnézetüknek    és    lelkiismereti
    meggyőződésüknek megfelelően gondoskodjanak.

    3.   Az   Alkotmánybíróság  megvizsgálta,  hogy   alkotmányosan
    elfogadható   jogalkotói  cél  elérésére  alkalmas   és   ahhoz
    szükséges  beavatkozásnak minősülnek-e  az  Eütv1.  és  az  R1.
    támadott   rendelkezéseivel   intézményesített,   gyermekkorúak
    számára kötelező védőoltások.

    3.1.   Az  indítványozók  –  természettudományos  álláspontokra
    hivatkozó  – véleménye szerint a gyermekeknek adott védőoltások
    nem  védik  hatékonyan  az egyént és a társadalmat,  ugyanakkor
    valós  veszélyt  jelentenek  a  beoltott  személy  egészségére,
    bizonyos  esetekben halált is okozhatnak. Kétségtelen,  hogy  a
    tudományos életben is vannak képviselői annak a nézetnek,  hogy
    nem  a  kórokozók okozzák a betegségeket, ezért  a  védőoltások
    szükségtelenek, sőt károsak.

    Az  Alkotmánybíróság  a kérdés megítélésével  kapcsolatban  két
    megállapítást emel ki a gyakorlatából. A 34/1994. (VI. 24.)  AB
    határozat  általános érvényű megállapítása, hogy a  „tudományos
    igazságok kérdésében állást foglalni csak maga a tudomány lehet
    kompetens”.  (ABH  1994,  177,  182.)  A  gyermekek  jogait  és
    szabadságát  veszélyeztető külső hatások általános megítélésére
    is  vonatkoztatható az Alkotmánybíróságnak a 21/1996. (V.  17.)
    AB   határozatban  megfogalmazott  állítása:  „egy-egy   rizikó
    felbecsülése  nem  szorítkozhat pusztán  valamely  szaktudomány
    saját  területére  korlátozott  értékelésére,  hanem  azt  kell
    mérlegelni, hogy az az adott társadalmi körülmények  között  az
    érintett gyermekcsoport fejlődésére és jövőjére milyen hatással
    lehet.” (ABH 1996, 74, 81.)

    Mindebből  az Alkotmánybíróság azt a következtetést  vonja  le,
    hogy  a  természettudományos igazságok eldöntésére  a  tudomány
    képviselői   hivatottak.   Ugyanakkor   a   természettudományos
    ismeretekkel  összefüggő alkotmányossági problémák megoldásához
    a  szaktudományos  álláspontoknál szélesebb  vizsgálódás  lehet
    szükséges.

    3.2. Az Alkotmánybíróság kiemeli, hogy nem az alkotmánybírósági
    eljárás a tudományos igazságok és a versengő tudományos nézetek
    közötti  választás  döntőfóruma. A  tudomány  kompetenciája  és
    autonómiája   az   Alkotmánybíróság  számára  is   meghatározó.
    Demokratikus    társadalomban    elsősorban    a    megfelelően
    szabályozott, ésszerű és nyilvános jogalkotási eljárások  során
    kell  figyelembe venni a tudomány megállapításait és a tudomány
    képviselőinek javaslatait.

    Jelen  esetben az Alkotmánybíróság tekintettel volt arra,  hogy
    az  Egészségügyi Világszervezeten belül létrehozott  Department
    of Immunization, Vaccines and Biologicals rendszeresen fogalmaz
    meg   ajánlásokat   és   közöl   felméréseket   a   védőoltások
    alkalmazásáról.  Az indítványok benyújtásakor  az  Immunization
    policy,  Global programme for Vaccines and Immunization (1996),
    majd   a  Vaccines,  Immunization  and  Biologicals  (2002-2005
    Strategy)  című dokumentum fogalmazta meg, hogy  az  államoknak
    milyen  lépéseket indokolt tenniük a gyermekek és a  társadalom
    többi   tagja   fertőző  betegségekkel  szembeni  védettségének
    erősítése érdekében. A legújabb felmérések eredményeit pedig  a
    WHO vaccine-preventable diseases: monitoring system 2006 global
    summary           című          dokumentum          tartalmazza
    (http://www.who.int/vaccines-documents/).

    3.3.  Az  Alkotmánybíróság  tényként  fogadta  el,  hogy  a  ma
    meghatározó   tudományos  világkép  alapján   az   Egészségügyi
    Világszervezet   globális   kampányt   folytat   a    gyermekek
    immunizálásáért,  és  ezen  keretek  között  helyezkedik  el  a
    magyarországi  jogalkotás  is. Az  Egészségügyi  Világszervezet
    stratégiai  célja,  hogy a lakosság immunizáltsága  világszerte
    elérje   a   95   %-ot.  A  magyarországi  statisztikák   ennél
    kedvezőbbek,  a  hazai  oltási intézményrendszer  nemzetközileg
    elismert eredményeket mutat fel. Mindezeket figyelembe véve  az
    alkotmánybírósági eljárás során nem kérdőjelezhető meg, hogy  a
    védőoltások (köztük az életkorhoz kötött védőoltások) az emberi
    szervezet fertőző betegségekkel szembeni ellenálló képességének
    fokozását    és   a   fertőző   megbetegedések   elterjedésének
    megelőzését szolgálják. Tehát egyfelől az egyént (a  gyermeket)
    védik  a fertőzéstől, másfelől az egész társadalmat a járványok
    megjelenésétől.

    Köztudott,  hogy  a kórokozók terjedésével létrejövő  járványok
    gyakran   okoznak   egészségkárosodással   és   halállal   járó
    szenvedéseket az emberiségnek. Az orvostudomány a XVIII. század
    végén  ismerte  fel,  hogy a védőoltások az emberi  szervezetet
    antitestek, azaz olyan fehérjék termelésére ösztönzik,  amelyek
    megvédik   a   szervezetet  a  kórokozók  elszaporodásától.   A
    járványok elleni védekezés hagyományos modelljét az iparosodott
    országokban megjelenő tömeges fertőződések leküzdése  érdekében
    dolgozták  ki  a  XIX.  század  végén.  Ennek  része,  hogy   a
    veszélyeztetett    csoportok    tagjait    védőoltásban    kell
    részesíteni.

    Mára  számos  – egykor óriási károkat okozó – fertőző  betegség
    visszaszorult,  a  nyugati társadalmakban  a  járványok  elleni
    védekezés igen hatékony rendszerei működnek. Mindebben jelentős
    szerepe  volt  annak, hogy védőoltásokat fejlesztettek  ki,  és
    immunizálták    a   társadalmak   tagjait.   Számos    betegség
    előfordulásának csökkenéséhez természetesen az is  hozzájárult,
    hogy  javultak  a higiénés viszonyok, valamint  a  táplálkozási
    feltételek és szokások.

    3.4. A fentiek alapján az Alkotmánybíróság az Eütv1.-ben és  az
    R1.-ben  előírt,  életkorhoz kötött védőoltások alkalmasságának
    és   szükségességének  megállapításához  egyfelől  a  gyermekek
    megfelelő    testi,    szellemi   és   erkölcsi    fejlődésének
    biztosítását,    másfelől   az   egész    társadalom    fertőző
    betegségekkel,   járványokkal  szembeni   védelmét   tekintette
    irányadónak.

    3.4.1.  Az  Alkotmány 67. §-ának (1) bekezdése  kimondja,  hogy
    minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom
    részéről  arra a védelemre és gondoskodásra, amely a  megfelelő
    testi,  szellemi  és  erkölcsi  fejlődéshez  szükséges.   Ebből
    következően   a   gyermekek  alapvető  jogainak   a   védelmére
    garanciális   jellegű   szabályokat   kell   kialakítani.    Az
    Alkotmánybíróság   korábban  kifejtette,   hogy   a   gyermekek
    következmények    felmérésére   való   képességének    hiányára
    tekintettel  a  védelmükre  megalkotott  jogszabályok   alapjog
    korlátozásával  is járhatnak [21/1996. (V. 17.)  AB  határozat,
    ABH 1996, 74, 80.].

    3.4.2.    Az    Alkotmánybíróság    a    kötelező    tüdőszűrés
    alkotmányosságát   vizsgáló   2012/B/1991.   AB    határozatban
    járványügyi  közérdekkel indokolta az alapjog-korlátozást.  „Az
    Alkotmánybíróság megítélése szerint a jelen ügyben a korlátozás
    oka  a  járványügyi közérdek; a fertőző betegség minél  korábbi
    felismerése,  forrásainak  felkutatása,  illetve   a   fertőzés
    veszélyének    elhárítása.   Az   indítványozó   álláspontjával
    ellentétben  tehát  nem arról van szó, hogy az  R.-ben  foglalt
    szabályozás  megsérti  a tüdőszűrésre kötelezettek  egészséghez
    való jogát, hanem arról, hogy önrendelkezési jogukat korlátozza
    a  fenti alkotmányos cél érdekében.” (ABH 2001, 1169, 1173.) Az
    Alkotmánybíróság a 43/2005. (XI. 14.) AB határozatban kimondta,
    hogy   az   államnak   az  Alkotmány  70/D.  §-ából   következő
    egészségvédelmi   kötelessége   kivételes   esetekben   még   a
    döntésképes   egyén   választásával  szemben   is   elsőbbséget
    élvezhet. (ABH 2005, 536, 550.)

    Az  életkorhoz  kötött védőoltások esetében a gyermek  jogainak
    védelme  és a járványügyi közérdek nem különíthető el teljesen,
    mivel  az  oltások jelentős részben a közösségben élő gyermekek
    egészségének  védelmét szolgálják. Az óvodai,  iskolai  és  más
    csoportokban   együttlévő  gyermekek  hatással  vannak   egymás
    egészségi  állapotára, a fertőző betegségek  gyakran  terjednek
    szét  a  gyermekközösségekben. Ezért az  államnak  a  gyermekek
    jogainak   védelmére   vonatkozó  alkotmányos   kötelezettségét
    [Alkotmány   67.   §   (1)  bekezdés]  és  az   egészségvédelmi
    kötelezettség  részét képező járványügyi feladatait  (Alkotmány
    70/D. §) egymással összefüggésben kell figyelembe venni.

    3.5.  Az  Alkotmánybíróság  az  életkorhoz  kötött  védőoltások
    alkalmasságának és szükségességének megállapításakor figyelembe
    vette,  hogy  az  Egészségügyi Világszervezet ajánlásaiból  nem
    következik,  hogy  bírósági  úton  kikényszeríthető,   kötelező
    védőoltási rendszert indokolt intézményesíteni. Az Indítvány1.-
    hez  mellékelt  dokumentumok tényszerűen igazolják,  hogy  több
    demokratikus  állam  nem  a  védőoltások  kötelezővé  tételével
    igyekszik   elérni   a   társadalom  minél   nagyobb   részének
    immunizálását.

    Az  Egészségügyi  Világszervezet  azt  az  elmúlt  évtizedekben
    elterjedt  bioetikai  felfogást közvetíti,  hogy  a  járványok,
    amelyek  soha nem maradnak az országhatárokon belül, elsősorban
    nem   az   alapvető   jogok  korlátozásával   fékezhetők   meg.
    Tapasztalatok  bizonyították, hogy a  kizárólag  kényszeren  és
    kötelezésen  alapuló  eljárásokban  az  emberek  nem  mindenben
    tettek  eleget a hatóságok előírásainak, titokban vagy  nyíltan
    megszegték   a   rendelkezéseket,  ezért  a  járványok   elleni
    védekezés  nem  volt  hatékony. Az  eredményes  közegészségügyi
    fellépés   alapja,   hogy  a  hatóságok   együttműködjenek   az
    emberekkel,  tudatosítsák  a fertőző betegségekkel  kapcsolatos
    információkat,  és  megfelelő  bizalomra  tegyenek   szert   az
    érintettek köreiben. A szükséges anyagi források diszkrimináció-
    mentes  biztosítása, a hatósági személyek helyett a háziorvosok
    bevonása és a kölcsönös tájékoztatás hozzájárulhat ahhoz,  hogy
    az  érintettek ne személyük elleni támadásként, hanem a javukat
    szolgáló    ellátásként    fogják   fel    a    közegészségügyi
    beavatkozásokat. Kötelező és kényszerítő jogi eszközök  igénybe
    vétele  általában  csak a végső eszköz lehet a  közegészségügyi
    célok elérése érdekében.

    Mindazonáltal  az  Alkotmánybíróság  úgy  foglalt   állást,   a
    gyermekek  egészségének védelme és a fertőző betegségek  elleni
    védekezés   alkotmányosan   elfogadható   indok   az   alapjog-
    korlátozásra.   A   fertőző   betegségek   elleni   védőoltások
    immunizálják  a  beoltott gyermekeket. A  gyermekközösségek  és
    általában  a  társadalom  úgynevezett  kollektív  immunitásához
    azonban   szükséges   az,  hogy  az  egyes  betegségek   elleni
    védőoltásokat  az  érintettek  túlnyomó  többsége  megkapja.  A
    fertőző betegségek terjedése és a járványok megjelenése – egyéb
    feltételek    mellett   –   akkor   előzhető    meg,    ha    a
    gyermekközösségek,  illetve a társadalom  immunizált  tagjainak
    száma  nem csökken egy kritikus pont alá. Megjegyzendő továbbá,
    hogy  az oltás elmaradása elfogadhatatlan mentességet jelentene
    azok  számára, akik nem egészségügyi vagy lelkiismereti  okból,
    hanem  azért nem oltatják be magukat (gyermeküket) mert  bíznak
    abban, hogy mások megkapják az oltást, és így nem lesz járvány,
    ezért ők sem fertőződnek meg.

    3.6.  Mindezek alapján az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy
    általában  véve  az – Eütv1.-ben és R1.-ben intézményesített  –
    életkorhoz  kötött  védőoltások nem  minősíthetők  szükségtelen
    alapjog-korlátozásnak.   Tekintettel   a    természettudományos
    előfeltevésekre, az Eütv1.-ben és az R1.-ben előírt, életkorhoz
    kötött  védőoltások alkalmas és szükséges eszköznek  minősülnek
    egyfelől  a  gyermekek  megfelelő testi, szellemi  és  erkölcsi
    fejlődésének  biztosításához,  másfelől  az  egész   társadalom
    fertőző  betegségekkel,  járványokkal  szembeni  védelméhez.  A
    gyermekek testi-lelki integritásához való jogának és  a  szülők
    gyermekeik   gondozásához   fűződő   alapjogának   korlátozását
    szükségessé teszi egyrészt az államnak az Alkotmány 67.  §  (1)
    bekezdéséből   következő   intézményes   (objektív)    alapjog-
    biztosítási  kötelezettsége, másrészt a 70/D. §-hoz  kapcsolódó
    közegészségügyi, járványügyi közérdek mint alkotmányos cél.

    4.1. Az alapjog-korlátozás arányossága az alkotmányos cél és  a
    jogkorlátozó eszköz összevetésével állapítható meg. A jogalkotó
    a  korlátozás  során  köteles az adott cél  elérésére  alkalmas
    legenyhébb   eszközt  alkalmazni.  A  21/1996.  (V.   17.)   AB
    határozatban  az  Alkotmánybíróság  az  arányossági   vizsgálat
    keretében  értékelte,  hogy  a korlátozó  szabályozás  konkrét,
    fenyegető    veszélytől   óvja-e   meg   a   gyermekeket,    és
    megállapította,  hogy  a  kockázatok mérlegelésénél  a  konkrét
    körülményeket kell figyelembe venni. (ABH 1996, 74, 81-82.)

    A  kötelező  tüdőszűrésről hozott 201/B/1991.  AB  határozat  a
    járványügyi  közérdeket,  valamint az egészségügyi  beavatkozás
    nagyságát  és  a  jogszabályi  garanciákat  vetette  egybe.  „A
    vizsgálat  a  járványügyi közérdekre hivatkozással –  minimális
    sugárterhelés mellett – egy nem invazív vizsgálatot, egy nagyon
    enyhe    beavatkozást   tesz   lehetővé.   Az   R.   kifogásolt
    rendelkezései továbbá csak olyan esetekben teszik kötelezővé  a
    szűrővizsgálat  elvégzését,  amikor  a  gümőkóros  megbetegedés
    előfordulásának   veszélye  egy  adott  közösségben   fokozott.
    Ugyanakkor  a felesleges sugárterhelés elkerülésének  érdekében
    az  R.  19.  §  (5) bekezdése szerint a vizsgálattól  el  lehet
    tekinteni,   ha  valakin  egy  éven  belül  végeztek   mellkas-
    átvilágítást, és nála gümőkóros elváltozást nem észleltek.
    Az   Alkotmánybíróság  megítélése  szerint  az  R.   kifogásolt
    rendelkezései  járványügyi közérdekből az egyén  önrendelkezési
    jogának,  illetve testi integritáshoz fűződő jogának  szükséges
    és arányos korlátozását jelentik.” (ABH 2001, 1169, 1173.)

    A  43/2005.  (XI.  14.)  AB  határozat  arányosságra  vonatkozó
    megállapítása   szerint   „a  beavatkozás   megengedhetőségének
    vizsgálatakor   mindig  mérlegelni  kell  a  személyiségvédelmi
    célokat  és  az igényelt egészségügyi eszközöket, módszereket”.
    (ABH 2005, 536, 550.)

    4.2.  Az  életkorhoz kötött védőoltások mint  alapjog-korlátozó
    beavatkozások  arányosságát  a járványügyi  célok  és  indokok,
    valamint  a szabályozásban megjelenő korlátozások és  garanciák
    összevetése  határozza meg. Az Alkotmánybíróság a jelen  ügyben
    az   alkotmányjogi  panasz  alapján  az  Eütv1.   15.   §   (1)
    bekezdésének  általános rendelkezését és az azt végrehajtó  R1.
    4.  §-ában  foglalt  szabályokat  vonhatja  be  az  arányossági
    vizsgálatba.

    4.2.1. A védőoltások elmaradása veszélyeztetheti az egyént és a
    közösséget.  Ugyanakkor nincsenek veszélytelen  védőoltások.  A
    kockázatok  – elvileg – az enyhe oltási reakcióktól  (allergiás
    tünetek,    hőemelkedés,    fejfájás    stb.)    a    maradandó
    fogyatékosságon  át  a  beoltott  személy  haláláig  terjednek.
    Amikor   az  állam  kötelezővé  tesz  egyes  védőoltásokat,   a
    kockázatok  viseléséről  dönt.  Az  állam  Alkotmányból  fakadó
    kötelessége, hogy kizárólag olyan betegségek megelőzésére írjon
    elő  oltási  kötelezettséget, amelyek esetében  az  feltétlenül
    indokolt,  és  a  gyermekek csak olyan védőoltásokat  kapjanak,
    amelyek a lehető legkisebb egészségügyi kockázattal járnak.  Az
    állam  köteles  gondoskodni arról, hogy a  gyermekek  megfelelő
    életkorban  kapják meg az oltásokat. A kockázatok szempontjából
    alapvető   jelentőségű,   hogy  az   oltóanyagok   minőségéről,
    megbízhatóságáról, folyamatos ellenőrzéséről is végső soron  az
    államnak kell gondoskodnia. Mindezt a gyermekeknek az Alkotmány
    54.  §  (1) bekezdéséből következő személyi integritáshoz  való
    joga  követeli  meg,  valamit  ez  következik  az  államnak  az
    Alkotmány 54. § (1) bekezdésén és a 70/D. §-án alapuló élet- és
    egészségvédelmi kötelességéből is.

    Az Eütv1. 15. § (1) bekezdése alapján az R1. 4. § (1) bekezdése
    határozta  meg az egyes betegségek elleni kötelező  gyermekkori
    védőoltások  körét. A (3) bekezdés arról rendelkezett,  hogy  a
    védőoltások egyik részében a 7. életévig, másik részében a  14.
    életévig    áll   fenn   a   védőoltás   beadására    vonatkozó
    kötelezettség.

    Az  indítványozók nem egyes védőoltásokat vagy konkrét életkori
    határokat   kifogásoltak,  hanem  az   oltási   rendszert.   Az
    Alkotmánybíróság  úgy  ítélte meg, hogy  ezek  a  rendelkezések
    olyan  természettudományos előfeltevéseken alapulnak, amelyeket
    a  jogalkotónak kötelessége volt figyelembe venni,  továbbá  az
    ezekben  a  rendelkezésekben körvonalazódó oltási  rendszer  (a
    betegségek  köre  és a beoltási korhatár) összhangban  volt  az
    Egészségügyi  Világszervezet ajánlásaival. Az  Alkotmánybíróság
    elfogadta   a   jogalkotónak  azt  a   tudományos   ismeretekre
    támaszkodó  előfeltevését, hogy az intézményesített védőoltások
    egyént  és társadalmat érintő előnyei messze meghaladják azokat
    a lehetséges károkat, amelyek mellékhatásként jelentkezhetnek a
    beoltott gyermekeknél. A védőoltások elmaradása általában  véve
    sokkal nagyobb kockázatot jelent a gyermekek egészségére,  mint
    a védőoltások.

    A  természettudományos ismeretek, felmérések  és  előrejelzések
    alapján   –  az  Alkotmányból  következő  hatáskörében   –   az
    egészségügyi  miniszternek, a Kormánynak és az  Országgyűlésnek
    kell  meghatároznia az egyes fertőző betegségek elleni  konkrét
    védekezés  leghatékonyabb eszközeit. Az Alkotmánybíróság  jelen
    ügyben  az  alkotmányjogi panasz alapján nem látott indokot  az
    R1.   4.   §   (1)  és  (3)  bekezdése  alkotmányellenességének
    megállapításához vezető beavatkozásra.

    4.2.2.   Amennyiben   a  jogalkotó  egyes  fertőző   betegségek
    megelőzése    érdekében   gyermekek   védőoltására    vonatkozó
    kötelezettséget   állapít  meg,  akkor  a  gyermekek   személyi
    integritáshoz  való  joga  és  a szülők  –  világnézetüknek  és
    lelkiismereti meggyőződésüknek megfelelő – gondoskodáshoz  való
    joga  számos  jogszabályi biztosítékot követel  meg.  Ezek  egy
    része pusztán azért szükséges, hogy az érintettek megismerjék a
    kötelezettségeket,    és    azoknak    megfelelő    magatartást
    tanúsíthassanak.   A   jogszabályoknak  emellett   széleskörűen
    biztosítaniuk kell azokat a jogosultságokat, amelyeket  maga  a
    védőoltási    kötelezettség    tesz    elengedhetetlenné.    Az
    Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  az  életkorhoz   kötött
    védőoltási  kötelezettség nem szükségtelen  alapjog-korlátozás.
    Ugyanakkor  az  alapjog-korlátozás arányossága függ  a  konkrét
    jogszabályi rendelkezések tartalmától.

    Azok  a  demokratikus államok, amelyek kötelezővé tettek  egyes
    védőoltásokat, jogszabályi garanciákkal előzik meg az  alapvető
    jogok  túlzott mértékű korlátozását. A szlovén Alkotmánybíróság
    a  védőoltások  alkotmányosságáról hozott átfogó  határozatában
    lényeges jogosultságnak nevezte – egyebek mellett – az  oltásra
    kötelezettek  (gyermekek  esetében  a  szülők  vagy   a   gyám)
    megfelelő  tájékoztatását, egészségügyi indok esetén  az  oltás
    alóli   ideiglenes  vagy  végleges  mentesítést,   valamint   a
    megfelelő  mentesítési eljárást. (U-I-127/01.  Uradni  list  RS
    25/2004.) Az olasz Alkotmánybíróság azt fogalmazta meg, hogy  a
    jogalkotónak  kártalanítást  kell  biztosítania   a   védőoltás
    esetleges   káros   következményeiért.   (118/1996.    Gazzetta
    Ufficiale, Prima Serie Speciale, 24.04.1996.)

    4.3.1. Az alkotmányjogi panasz előterjesztésekor hatályban volt
    jogszabályok   közül  az  R1.  határozta  meg   a   gyermekkori
    védőoltások  érintettjeinek (a gyermekek és  a  hozzátartozóik)
    jogait és kötelezettségeit. Például a 6. § a kötelező védőoltás
    alóli  mentesítésről, a 8. § a védőoltásra kötelezett személyek
    (hozzátartozóik)  értesítéséről,  a  12.  §  a  kártalanításról
    rendelkezett. Az R1. szabályai közül az Alkotmánybíróság  jelen
    ügyben  az  alkotmányjogi  panasz  alapján  kizárólag  a  4.  §
    alkotmányosságát vizsgálta. A 4. § – előző pontban  vizsgált  –
    (1) és (3) bekezdése az életkorhoz kötött védőoltások körét  és
    az  életkori határokat határozta meg. Az R1. 4. § (2) bekezdése
    mgy  rendelkezett:  „Azt,  hogy az  (1)  bekezdésben  felsorolt
    védőoltásokat   milyen   életkorban  és   milyen   módon   kell
    alkalmazni, a népjóléti miniszter tájékoztatóban teszi közzé.”

    A  jogalkotásról  szóló 1987. évi XI. törvény (a  továbbiakban:
    Jat.)  55.  § (1) bekezdése szerint a miniszter és az  országos
    hatáskörű szerv vezetője irányelvet és tájékoztatót adhat ki. A
    (3)  bekezdés  így rendelkezik: „A tájékoztató olyan  tényt  és
    adatot  közöl,  amelyet  a  jogszabály végrehajtásáért  felelős
    szervnek   a   feladata  teljesítéséhez  ismernie   kell.”   Az
    Alkotmánybíróság  számos  határozatában  foglalkozott  a   Jat.
    hatályba  lépése  előtti, illetve utáni jogalkotásra  vonatkozó
    alkotmányossági  követelményekkel.  A  45/1991.  (IX.  10.)  AB
    határozat megállapította: „A jogalkotásról szóló 1987. évi  XI.
    törvény  [...]  61.  § (2) bekezdése szerint:  »E  törvény  nem
    érinti  a  hatálybalépése előtt alkotott jogszabály, határozat,
    utasítás,   szabvány,  ármegállapítás  és   jogi   iránymutatás
    hatályát.«  A  szakaszhoz  fűzött  indokolás  a  törvényalkotói
    szándékot a következőképp fogalmazza meg: »E rendelkezés  célja
    az,  hogy a törvény alkalmazása ne okozzon zavart a jogéletben.
    A  törvény  rendelkezéseit a hatálybalépése  előtt  kibocsátott
    jogszabályok,   határozatok,  utasítások,  jogi  iránymutatások
    vonatkozásában  folyamatosan, azok felülvizsgálata  során  kell
    átvinni a gyakorlatba.«
    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Jat.  ezen  szabálya
    nem    sérti   az   Alkotmány   egyetlen   rendelkezését   sem.
    Ellenkezőleg,   összhangban  áll  az  Alkotmánynak   a   Magyar
    Köztársaság  jogállamiságát deklaráló 2. § (1) bekezdésével.  A
    jogállamiság   egyik  fontos  tartalmi  eleme  a  jogbiztonság,
    amelynek  megőrzését célozza a Jat. rendelkezése.”  (ABH  1991,
    206, 207.)

    Az  Alkotmánybíróság  az  58/1991.  (XI.  8.)  AB  határozatban
    fejtette  ki  először,  hogy  a  gyakorlatára  vonatkozó   elvi
    állásfoglalása  szerint [2/1991. (X. 29.)  TÜ-áf.]  a  Jat.-ban
    meghatározott jogforrási renddel ellentétes jogszabályokat  (és
    állami  irányítás  jogi  eszközeit)  formai  okból  csak  akkor
    semmisíti  meg, ha a Jat. hatályba lépése után keletkeztek.  Az
    Alkotmánybíróságnak   ez  a  gyakorlata   vonatkozik   mind   a
    felhatalmazás  alapján  kiadott,  mind  pedig  a   felhatalmazó
    jogszabályokra. [ABH 1991, 288, 289-290.; megerősítve: 32/1992.
    (VI.  10.)  AB  határozat, ABH 1992, 227, 228.; 14/1994.  (III.
    10.)  AB  határozat, ABH 1994, 410, 411.; 61/1995. (X.  6.)  AB
    határozat,  ABH  1995,  317,  318.;  22/2000.  (VI.   23.)   AB
    határozat,  ABH 2000, 444, 447.] Az 1312/B/1991.  AB  határozat
    szerint:  „Az  Alkotmánybíróság (…)  a  szubdelegálást  csak  a
    jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvénynek 1988.  január  1-i
    hatálybalépését    követően    megalkotott    és    hatályosult
    rendelkezések  esetében tekinti alkotmánysértő rendelkezésnek.”
    (ABH 1992, 677, 679.)

    Az  Alkotmánybíróság jelen ügyben megállapította, hogy az 1972.
    július  1-jén  hatályba  lépett  R1.  eredetileg  a  4.  §  (3)
    bekezdésében rendelkezett a további szabályozásról: „Azt,  hogy
    a   (2)   bekezdésben  felsorolt,  valamint  a  gümőkór  elleni
    védőoltásokat   milyen   életkorban  és   milyen   módon   kell
    alkalmazni,  az  egészségügyi miniszter külön szabályozza.”  Az
    alkotmányjogi  panasz  alapjául  szolgáló  ügy  és   a   panasz
    benyújtása idején hatályban volt rendelkezést az egészségügyről
    szóló   1972.  évi  II.  törvénynek  a  járványügyre  vonatkozó
    rendelkezései  végrehajtásáról  szóló  9/1972.  (VI.  27.)  EüM
    rendelet  módosításáról szóló 24/1988. (XII. 26.) SZEM rendelet
    1.  §-a  állapította meg, amely módosította az R1. 4.  §  egyes
    bekezdéseinek  számozását  és tartalmát.  A  módosítások  1989.
    január   1-jén  léptek  hatályba.  Következésképpen  az   R1.-t
    módosító  rendelkezéseknek összhangban kellett lenniük  a  Jat.
    szabályaival.

    4.3.2.  Az  R1.  4.  § (2) bekezdése, valamint  az  az  alapján
    kiadott  szabályozás  is normatív. Az R1. ugyanis  felhatalmazó
    szabály, a miniszteri tájékoztató pedig a felhatalmazás alapján
    kiadott, a jogalanyokat kötelező szabályozás. Az R1. 4.  §  (2)
    bekezdésének az életkorra utaló fordulata azt jelenti,  hogy  a
    miniszter tájékoztatóban tehette közzé, hogy az újszülötteknek,
    a  csecsemőknek és a többi gyermekkorúnak hány hetes,  hónapos,
    illetve  éves  korban  kell beadni az  egyes  védőoltásokat.  A
    rendelkezésnek   a  védőoltások  módjára  vonatkozó   fordulata
    alapján  a  miniszter tájékoztatóban rendelkezhetett –  egyebek
    mellett  – az iskolai oltási kampányokról, az oltásra  jogosult
    orvosok  köréről  és  általában  a  védőoltási  eljárásról.   A
    rendeleti  felhatalmazás alapján kiadott miniszteri tájékoztató
    a  Jat. alapján az állami irányítás egyéb jogi eszközének, azon
    belül  az  55.  §  (1)  és  (3)  bekezdésének  megfelelő   jogi
    iránymutatásnak minősül.

    Az  Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  az  R1.  4.  §  (2)
    bekezdésében  körülírt  szabályozási  tárgykör   nem   csak   a
    végrehajtásért   felelős   szervek   feladatainak   ellátásához
    szükséges  tényeket  és  adatokat  foglal  magában,   hanem   a
    védőoltásra     kötelezett    személyek    és    hozzátartozóik
    kötelezettségének    idejére,    terjedelmére,    illetve     a
    kötelezettségek   teljesítésének  módjára  vonatkozó   normatív
    szabályokat is. A védőoltások beadásának életkor szerinti ideje
    és módja nem tekinthető olyan orvosi szakkérdésnek, amely nincs
    érdemi    összefüggésben    az    érintettek    jogaival     és
    kötelezettségeivel.    A    jelenleg    hatályos    jogszabályi
    rendelkezések közül az R2. 5. §-a, valamint 11-16. §-ai  számos
    olyan  szabályt tartalmaznak, amelyek az R1. alapján miniszteri
    tájékoztató keretei között is kiadhatók voltak.

    Az   R1.   9.   §  (1)  bekezdése  általános  kötelezettségként
    fogalmazta  meg:  „A  védőoltásra  kötelezett  személy  köteles
    védőoltás, továbbá – ha a védőoltást megelőzően szűrővizsgálat,
    vagy   azt   követően  a  védőoltás  eredményének   ellenőrzése
    szükséges  – szűrő-, illetőleg ellenőrző vizsgálat  céljából  a
    megállapított helyen és időben megjelenni és magát az oltásnak,
    illetőleg  a vizsgálatnak alávetni. Ha a védőoltásra kötelezett
    kiskorú,  megjelenéséről  hozzátartozója  (gondozója)   köteles
    gondoskodni.” Az R1. 4. § (2) bekezdésében foglalt  szabályozás
    ugyanakkor  azt eredményezte, hogy a gyermekek és  a  szülők  –
    védőoltások  beadásával  összefüggő  –  kötelezettségeinek  egy
    részét  nem  tartalmazták jogszabályok. Az R1. érvényesülésének
    idején a szülők leginkább a járványügyi hatóságok gyakorlatából
    szerezhettek  tudomást  arról, hogy a gyermekeket  mennyi  idős
    korukban  és  milyen  módon  kell beoltatni  az  egyes  fertőző
    betegségek ellen. Az iskolai oltási kampányok esetében még arra
    sem  volt  biztosíték, hogy a szülők előzetesen értesüljenek  a
    védőoltás idejéről, módjáról, és várható hatásairól. Az R1.  4.
    §  (2)  bekezdésének szabályozási megoldásában  az  a  felfogás
    tükröződik, hogy a kötelező védőoltások esetében a gyermekeknek
    és  a  szüleiknek lényegében nincs más teendőjük, mint az, hogy
    engedelmeskedjenek a járványügyi hatóságok rendelkezéseinek.

    Az    R1.   4.   §   (2)   bekezdésében   foglalt   rendelkezés
    elválaszthatatlanul    kapcsolódik    az     alapjog-korlátozás
    arányosságának   vizsgálatához,   mert   az   arányosságot    a
    járványügyi   célok  és  indokok,  valamint  a   szabályozásban
    megjelenő korlátozások és garanciák összevetése határozza  meg.
    Mivel   az  R1.  4.  §  (2)  bekezdése  miatt  nem  tartalmazta
    jogszabály  az  életkorhoz  kötött  védőoltások  kötelezettjeit
    megillető jogosultságok és az őket terhelő kötelezettségek  egy
    részét,  ebben  a  körben érdemi arányossági  mérlegelésre  nem
    kerülhet sor. Nincs ugyanis olyan normatív rendelkezés, amelyet
    ellensúlyként   számításba   lehetne   venni   a    járványügyi
    közcélokkal szemben.

    Mindezek  alapján az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  az
    R1.  4.  §  (2)  bekezdése ellentétes volt a  Jat.  55.  §  (3)
    bekezdésével,  és ennek következtében az Alkotmány  37.  §  (3)
    bekezdésének első mondatával, amely így rendelkezik: „A Kormány
    tagjai  törvényben vagy kormányrendeletben kapott felhatalmazás
    alapján  feladatkörükben eljárva rendeletet adnak  ki,  amelyek
    törvénnyel és kormányrendelettel nem lehetnek ellentétesek.”

    5.1.   Az   arányossági   vizsgálat   körében   végezetül    az
    Alkotmánybíróság   külön   kitért   az   alkotmányjogi   panasz
    előterjesztőinek   arra   a  –  bírósági   eljárás   során   is
    hangoztatott  –  lényeges  alkotmányossági  felvetésére,   hogy
    szülőként  – lelkiismereti, vallási meggyőződésük  miatt  –  az
    Alkotmány  60.  § (1) bekezdésén alapuló joguk  van  mentesülni
    gyermekeik  beoltatása  alól. Az Eütv1.  15.  §  (1)  bekezdése
    általánosságban tette kötelezővé a védőoltásokat, a törvény nem
    rendelkezett  a  mentesítésről. Az R1. 6. §-ának  első  mondata
    pedig   kizárólag  egészségügyi  indokból  tette   lehetővé   a
    mentesítést: „A kötelező védőoltás alól mentesíteni kell azokat
    a  személyeket, akiknek testi állapotát vagy meglevő betegségét
    a védőoltás károsan befolyásolná.”

    Kétségtelen,  hogy  a  gyermekek számára  kötelező  védőoltások
    Eütv1.   és   az  R1.-beli  szabályozása  másoknál  jelentősebb
    sérelmet   okozott  azoknak  a  szülőknek,  akiknek  határozott
    lelkiismereti,  illetve  vallási meggyőződésével  ellentétes  a
    védőoltás.   Az  alkotmányos  demokráciákban  vissza-visszatérő
    kérdés,  hogy  az állampolgárok mentesülhetnek-e lelkiismereti,
    illetve  vallási  nézeteikre hivatkozva olyan  törvények  alól,
    amelyek  általános kötelezettségeket fogalmaznak meg.  (Vallási
    szertartáshoz    használhatnak-e   bódító   hatású    szereket;
    viselhetnek-e a vallás által megkívánt öltözéket a hadseregben;
    eltérhetnek-e  a  házassági és családi kapcsolatokra  vonatkozó
    szabályoktól,   például   a  monogámiától?   stb.)   Az   ilyen
    szabályozásban   megjelenő  alapjog-korlátozás   arányosságának
    mérlegelésekor az úgynevezett „összehasonlító teherpróba” eltér
    azok  esetében,  akiknek – többletként  –  a  lelkiismereti  és
    vallásszabadságát is korlátozzák a rendelkezések.

    Egyfelől tekintetbe kell venni azt a jogállami alapelvet,  hogy
    mindenki  ugyannak  a  jogrendnek jogosultja  és  kötelezettje,
    vagyis  a  jogszabályok mindenkire vonatkoznak,  mégpedig  úgy,
    hogy   a   jognak  mindenkit  egyenlőként  (egyenlő   méltóságú
    személyként)  kell kezelnie. Másfelől szem előtt kell  tartani,
    hogy   az  alkotmányos  demokrácia  egyik  értéke  a  politikai
    közösségen   belüli  sokszínűség,  az  egyének  és  közösségeik
    szabadsága  és autonómiája. Ezért általánosságban nem  mondható
    ki  sem  az,  hogy  a lelkiismereti, illetve a kultuszszabadság
    miatt  mindig kivételt kell tenni az általános törvények  alól,
    sem  az,  hogy a törvények uralma teljesen kiterjed  a  vallási
    közösség belső életére.

    A   különböző,   egymással   olykor  versengő   alkotmányossági
    szempontok  miatt  mindig  csak  a  konkrét  ügyben   felmerülő
    alkotmányjogi   kérdés   kapcsán  állapítható   meg,   hogy   a
    kultuszszabadságra  tekintettel indokolt-e  kivételt  tenni  az
    általános  törvények alól. A döntésnél meghatározó  jelentősége
    van  –  egyebek  mellett  –  annak, hogy  az  igényelt  kivétel
    szorosan  kapcsolódik-e hittételhez, vallási  szertartáshoz;  a
    kivételes  szabályozás  nem  járhat-e  mások,  így  a   vallási
    közösségen  kívüli  személyek  jogainak  sérelmével.  Vagyis  a
    konkrét  körülmények vizsgálata alapján állapítható  meg  annak
    indokoltsága,  hogy  az érintettek mentesüljenek  az  általános
    kötelezettségek alól, illetve, hogy az állam „lehetővé tegye  –
    ésszerű  keretek között – az alternatív magatartást.” [21/1991.
    (V.  17.)  AB  határozat,  ABH 1991,  297,  313.;  megerősítve:
    4/1993. (II. 12.) AB határozat ABH 1993, 48, 51.]

    5.2.     Az    Alkotmánybíróság    a    támadott    szabályozás
    alkotmányosságának    megítélésekor    különös     jelentőséget
    tulajdonít  annak,  hogy jelen ügyben nem  az  a  kérdés,  hogy
    döntésképes  felnőttek visszautasíthatják-e a  saját  és  mások
    egészségét  védő  oltásokat, hanem az,  hogy  megtehetik-e  ezt
    gyermekeik  nevében.  A különbség azért  alapvető,  mert  –  az
    Alkotmány  67.  §  (1) bekezdése alapján nemcsak  a  családnak,
    hanem az államnak is biztosítania kell a gyermekek számára  azt
    a  védelmet és gondoskodást, amely a megfelelő testi,  szellemi
    és  erkölcsi fejlődésükhöz szükséges. Ezért az államnak akár  a
    szülőkkel  szemben  is  védelmeznie  kell  a  gyermekek  önálló
    érdekeit. Mivel a védőoltások az érintett egyén és a társadalom
    többi tagjának egészségét védik, a gyermekeknek érdekük fűződik
    ahhoz,  hogy  megkapják  az  életkorhoz  kötött  védőoltásokat.
    Továbbá  a  gyermekközösségek tagjainak érdekük fűződik  ahhoz,
    hogy   a   közösség  tagjai  minél  nagyobb  számban   legyenek
    immunizáltak.
    A  jelen ügyben vizsgált szabályozás további sajátossága,  hogy
    bár  következményeit tekintve hátrányosan érinti azokat, akiket
    lelkiismereti,  illetve  vallási  meggyőződésükkel   ellentétes
    cselekvésre kényszerít, de a szabályozás igazolása megfelel  az
    állam   –  Alkotmány  60.  §-ából  következő  –  semlegességére
    vonatkozó   követelménynek.  Ugyanis  az  Eütv1.  és   az   R1.
    rendelkezései     nem     világnézetek     vagy      hittételek
    igazságtartalmának  elfogadásán  alapulnak,  vagyis   nem   egy
    hittételt részesítenek előnyben egy másik hittétellel  szemben,
    hanem  természettudományos  alapokon  álló  indokok  alapján  –
    világnézetre  tekintet nélkül – mindenkire  egyformán  kötelező
    szabályokat tartalmaznak.

    Mindezek  mellett jelentősége van annak is, hogy  a  védőoltási
    kötelezettség nem csak bizonyos világnézeti meggyőződést  valló
    személyek,  hanem  minden kötelezett számára fizikai  és  lelki
    tehertételt jelenthet. Ez az általános kötelezettség  akkor  ér
    célt,  ha  a társadalom immunizált tagjainak száma nem  csökken
    egy   kritikus  pont  alá.  Ezért  a  jogalkotó  –   tudományos
    felmérések  és előrejelzések alapján – mérlegelheti,  hogy  nem
    jelentene-e  jelentős veszélyt a járványügyi célokra  az  olyan
    szabályozás, amely vallási, világnézeti alapon kivételt enged.

    Végezetül az Alkotmánybíróság tekintetbe vette azt is,  hogy  a
    kötelező  védőoltásokat lelkiismereti,  illetve  vallási  okból
    elutasítók  egy  része  nem általában  a  védőoltások  beadását
    ellenzi,    hanem   meghatározott   összetételű   oltóanyagokat
    kifogásol.    (Hasonlóan   az   emberi   vér   transzfúziójának
    elutasításához.) Ha többféle oltóanyag áll rendelkezésre, akkor
    lehetőség   van   az   „ésszerű  keretek   közötti   alternatív
    magatartásra” más összetételű oltóanyagok használatával.

    A  fenti  szempontokat figyelembe véve az Alkotmánybíróság  úgy
    foglalt  állást,  hogy nem ellentétes az Alkotmány  60.  §  (1)
    bekezdésével és a 67. § (2) bekezdésével, hogy az Eütv1. 15.  §
    (1)  bekezdése,  valamint  az  R1.  6.  §-a  alapján  a  szülők
    lelkiismereti,  illetve világnézeti okból nem  tagadhatták  meg
    gyermekeik védőoltását.

    6.1. Következésképpen az alkotmányjogi panasz érdemi vizsgálata
    alapján az Alkotmánybíróság azt állapította meg, hogy az R1. 4.
    §  (2)  bekezdése  ellentétes  volt  az  Alkotmány  37.  §  (3)
    bekezdésének első mondatával. Az Alkotmánybíróság az Eütv1. 15.
    §  (1)  bekezdése,  valamint az R1. 4. § (1) és  (3)  bekezdése
    alkotmányellenességének     megállapítására      előterjesztett
    alkotmányjogi panaszt elutasította.

    6.2.  Az  Alkotmánybíróság eddigi gyakorlatának megfelelően  az
    alkotmányjogi panaszt úgy értelmezte, hogy az magában  foglalja
    a  támadott jogszabály konkrét ügyben történő alkalmazásának  a
    kizárására  irányuló kezdeményezést is [36/2006.  (IX.  7.)  AB
    határozat,ABH  2006, 473.; 2/2007. (I. 18.) AB  határozat,  ABK
    2007. január, 14.].

    Az  Abtv. 43. § (4) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság külön
    határoz  az  alkotmányellenes  norma  konkrét  esetben  történő
    alkalmazhatóságáról, ha ezt a jogbiztonság,  vagy  az  eljárást
    kezdeményező különösen fontos érdeke indokolja. Jelen  esetben,
    az  alkotmányjogi  panasz  alapján az alkalmazási  tilalmat  az
    eljárást   kezdeményezők   érdekei  indokolhatták   volna.   Az
    Alkotmánybíróság azonban úgy ítélte meg, hogy az  alkotmányjogi
    panasz   alapjául  szolgáló  eljárás  kimenetele  nem  az   R1.
    alkotmányellenesnek   nyilvánított  4.   §   (2)   bekezdésének
    alkalmazásán  múlott.  Az  eljárás  jogerős  befejezése  és   a
    közigazgatási,  valamint a bírósági határozat végrehajtása  azt
    jelentette,  hogy az elmaradt védőoltásokat a  gyermekeknek  be
    kellett  adni.  Az R1. 4. § (2) bekezdése ezt a kötelezettséget
    nem érintette.

    Ezért  az  Alkotmánybíróság az R1. 4. § (2)  bekezdése  konkrét
    ügyben  történő alkalmazásának a kizárására irányuló indítványt
    elutasította.
                                  VI.

    Az   indítványozók  –  az  alkotmányjogi  panaszon  túl  –   az
    Indítvány2.-ben utólagos normakontrollra vonatkozó kérelmet  is
    előterjesztettek:  a  hatályban lévő jogszabályi  rendelkezések
    közül   az   Eütv2.   58.   §  (1),  (3)   és   (4)   bekezdése
    alkotmányellenességének   megállapítását   és   megsemmisítését
    kezdeményezték. Az Alkotmánybíróság az utólagos normakontrollra
    irányuló   eljárás  során  irányadónak  tekintette   azokat   a
    megállapításokat, amelyeket a jelen határozat indokolásának IV.
    és   V.  pontja  tartalmaz  az  alapvető  jogok  korlátozásáról
    általánosságban,   valamint  az  életkorhoz   kötött   kötelező
    védőoltásokkal  összefüggésben. Ugyanakkor az  Alkotmánybíróság
    figyelemmel  volt  arra  is, hogy az  utólagos  normakontrollra
    vonatkozó   kérelem  nem  csak  az  életkorhoz  kötött,   hanem
    valamennyi kötelező védőoltással összefüggésben fogalmazta  meg
    az alkotmányossági aggályokat.

    Az Eütv2. 58. § (1) bekezdése a védőoltás alóli mentesítést,  a
    (4)  bekezdés  a  védőoltás határozattal  történő  elrendelését
    szabályozza.  Az  Alkotmánybíróság  először  ennek  a   két   –
    egymással    szorosan   összefüggő   eljárást   szabályozó    –
    rendelkezésnek   az   alkotmányosságát   vizsgálta   meg.    Az
    indítványozók  szerint  ez  a  két  rendelkezés  ellentétes  az
    Alkotmány 2. § (1) bekezdésével (jogállamiság elve), az  50.  §
    (2)    bekezdésével    (közigazgatási   határozatok    bírósági
    felülvizsgálatának követelménye), valamint az Alkotmány  57.  §
    (1) bekezdésével (bírósághoz fordulás joga) és (5) bekezdésével
    (jogorvoslathoz   való   jog).  Ezt   követően   vizsgálta   az
    Alkotmánybíróság  az  Eütv2. 58.  §  (3)  bekezdését,  amely  a
    védőoltásra  kötelezett személy értesítéséről rendelkezik.  [Az
    Eütv2.  58.  §  (2)  bekezdését,  amely  a  kötelezettek  és  a
    beoltottak nyilvántartásáról rendelkezik, az indítványozók  nem
    kifogásolták.]

    1.1.   Az   Eütv2.  58.  §-ának  a  mentesítésről   szóló   (1)
    bekezdésével  kapcsolatban az indítványozók  azt  kifogásolták,
    hogy sem a támadott rendelkezés, sem az Eütv2. más szabálya nem
    határozza  meg,  hogy  kérelemre vagy hivatalból  történik-e  a
    mentesítés;  mi  az  egészségügyi  hatóság  pontos  szerepe  az
    eljárásban; megismerhetik-e az érintettek a döntést; élhetnek-e
    jogorvoslattal  a  közigazgatási  hatóság  és   a   kezelőorvos
    döntésével  szemben.  Az indítványozók  felhívták  a  figyelmet
    arra,   hogy   a   gyakorlatban  a  hatóság  nem  közigazgatási
    határozatban   dönt  a  hozzájárulásról.  Az  indítványozók   a
    mentesítés   szabályozását  érintő  alkotmányossági  kifogásaik
    között  említették, hogy az R2. 11. § (1) bekezdése  alapján  a
    védőoltások ellenjavallatait az Országos Epidemiológiai Központ
    által  kiadott  Módszertani Levél tartalmazza, amelyben  számos
    kötelező jellegűként megfogalmazott rendelkezés található.

    Az  Eütv.  58.  §-ának  a  védőoltás elrendeléséről  szóló  (4)
    bekezdésével  összefüggésben az indítványozók azt kifogásolták,
    hogy     a    védőoltást    elrendelő    határozatot    azonnal
    végrehajthatónak  nyilvánító  rendelkezés  formálissá  teszi  a
    bírósági   jogorvoslatot,  mert  a  határozat  végrehajtása   a
    védőoltás beadását jelenti, és így a bíróság már nem tud az ügy
    érdemében dönteni, nincs mód az utóbb törvénytelennek bizonyult
    aktus reparációjára.

    1.2.  Az  Alkotmánybíróság számos határozatban fogalmazta  meg,
    hogy  az  Alkotmánynak  a  közigazgatási  határozatok  bírósági
    felülvizsgálatáról,  a  bírósághoz  fordulás   jogáról   és   a
    jogorvoslathoz   való   jogról  szóló,   egymással   összefüggő
    rendelkezései  –  a jogállamiság elvével összhangban  –  milyen
    követelményeket támasztanak a jogszabályokkal szemben.

    Az   Alkotmány  57.  §  (5)  bekezdésének  első   mondata   így
    rendelkezik:    „A   Magyar   Köztársaságban    a    törvényben
    meghatározottak szerint mindenki jogorvoslattal élhet az  olyan
    bírósági, közigazgatási és más hatósági döntés ellen,  amely  a
    jogát  vagy  jogos érdekét sérti.” Az Alkotmánybíróság  állandó
    gyakorlata szerint „a jogorvoslathoz való jog, mint alkotmányos
    alapjog immanens tartalma az érdemi határozatok tekintetében  a
    más  szervhez vagy (...) ugyanazon szervezeten belüli  magasabb
    fórumhoz  fordulás lehetősége” [5/1992. (I. 30.) AB  határozat,
    ABH  1992, 27, 31.; 22/1995. (III. 31.) AB határozat, ABH 1995,
    108, 109.].

    A  testület többször rámutatott arra, hogy elégséges az egyfokú
    jogorvoslat,  és  az  Alkotmány  a  jogalkotóra   bízza   annak
    meghatározását, hogy hány fokú jogorvoslati rendszert hoz létre
    [1437/B/1990. AB határozat, ABH 1992, 453, 454.; 22/1995. (III.
    31.)  AB határozat, ABH 1995, 108, 110.]. Ehhez kapcsolódóan  a
    66/1991.   (XII.  21.)  AB  határozat  utalt   arra,   hogy   a
    közigazgatási    határozatok    bírósági    eljárásban     való
    felülvizsgálata  a  jogorvoslathoz  fűződő  alapjogból   fakadó
    alkotmányossági követelményt kielégíti. (ABH 1991,  342,  350.;
    138/B/1992. AB határozat, ABH 1992, 729.)

    Az Alkotmány 50. § (2) bekezdése alapján a bíróság ellenőrzi  a
    közigazgatási  határozatok törvényességét. Az  Alkotmánybíróság
    megállapítása  szerint  a „közigazgatási  határozatok  bírósági
    felülvizsgálatáról szóló alkotmányi rendelkezés a hatalmi  ágak
    egymáshoz  való viszonyának rendezése érdekében  szabályozza  a
    bíróságok  funkcióját a közigazgatás ellenőrzésében.” (Először:
    953/B/1993. AB határozat, ABH 1996, 432, 434.)

    A  39/1997. (VII. 1.) AB határozat kimondta, hogy az  Alkotmány
    50.  §  (2)  bekezdését  „az  57.  §-ra  tekintettel  úgy  kell
    értelmezni,  hogy  az eljárásnak ahhoz kell  vezetnie,  hogy  a
    bíróság a perbe vitt jogokat és kötelességeket az ott írt módon
    valóban  „elbírálja”:  az összes, az Alkotmányban  részletezett
    követelmény  –  a  bíróság  törvény  által  felállított  volta,
    függetlensége   és   pártatlansága,  az,   hogy   a   tárgyalás
    igazságosan  (a nemzetközi egyezmények szóhasználatával:  fair,
    équitablement, in billiger Weise) és nyilvánosan folyjék –  ezt
    a  célt  szolgálja,  csak e követelmények teljesítésével  lehet
    alkotmányosan véglegesnek számító, érdemi, a jogot  megállapító
    döntést  hozni.  A  közigazgatási határozatok  törvényességének
    bírói  ellenőrzése  tehát  alkotmányosan  nem  korlátozódhat  a
    formális jogszerűség vizsgálatára.” (ABH 1997, 263, 272.)

    Az  Alkotmánybíróság  gyakorlata szerint a jogorvoslathoz  való
    jog  tényleges  érvényesüléséhez is szükséges  a  „jogorvoslás”
    lehetősége,  vagyis  az,  hogy  a  jogorvoslat  fogalmilag   és
    szubsztanciálisan  tartalmazza a  jogsérelem  orvosolhatóságát.
    [23/1998. (VI. 9.) AB határozat, ABH 1998, 182, 186.;  49/1998.
    (XI. 27.) AB határozat, ABH 1998, 372, 382.; 19/1999. (VI. 25.)
    AB határozat, ABH 1999, 150, 156.; 2868/1995. AB határozat, ABH
    2001, 795, 797.]

    A   71/2002.   (XII.  17.)  AB  határozat  megállapította:   „A
    közigazgatási  szerv  előtti  eljárás  és  a  bírósági  eljárás
    egymással  szoros  viszonyban  állnak,  egymást  kiegészítő  és
    egymást ellensúlyozó szerepük van. A kettő összefüggésében kell
    tehát vizsgálni azt, hogy a jogorvoslathoz való jog ténylegesen
    érvényesül-e.  A  jogorvoslás lehetőségét vagy a  közigazgatási
    szerv  előtti eljárás, vagy a közigazgatási határozat  bírósági
    felülvizsgálatára  irányuló  eljárás  során  kell  biztosítani.
    Mindkét   esetben   követelmény  a  jogsérelem  orvosolhatósága
    szempontjából   a  jogorvoslat  hatékonysága:  a  jogorvoslatot
    általában    a   határozat   végrehajtását   megelőzően    kell
    biztosítani.   Ez  utóbbi  követelmény  azonban  nem   abszolút
    jellegű,  a  jogrendszerben számos eltérés található.  A  felek
    különösen  fontos érdekei vagy más okok egyaránt indokolhatják,
    hogy  a jogorvoslati eszközhöz ne kapcsolódjék halasztó hatály,
    illetőleg   a   jogorvoslatra  tekintet  nélkül   végrehajtásra
    kerüljön egy adott jogalkalmazói döntés.” (ABH 2002, 417,  426-
    427.)

    1.3.   A  védőoltások  beadásának  eljárási  rendjéről   és   a
    mentesítés  lehetőségéről az Eütv2. két támadott  rendelkezése,
    illetve  az  R2.  rendelkezik. Az Eütv2. 58.  §  (4)  bekezdése
    kimondja:    „Ha   a   védőoltásra   kötelezett    személy    e
    kötelezettségének írásbeli felszólításra sem  tesz  eleget,  az
    egészségügyi  hatóság a védőoltást határozattal rendeli  el.  A
    védőoltást elrendelő határozat – jogorvoslatra tekintet  nélkül
    –  azonnal  végrehajtható.”  58. § (1)  bekezdése  szerint:  „A
    kötelező  védőoltás alól a kezelőorvos átmenetileg  vagy  –  az
    egészségügyi hatóság hozzájárulásával – véglegesen mentesítheti
    azt,  akinek  egészségi  állapotát vagy  meglévő  betegségét  a
    védőoltás várhatóan károsan befolyásolná.”

    1.3.1.  Az  R2. 3. § (1) bekezdése alapján a fertőző betegségek
    megelőzésére   és   leküzdésére  irányuló  helyi   egészségügyi
    tevékenység az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
    (a   továbbiakban:  Szolgálat)  területileg  illetékes   városi
    intézetének, illetve megyei intézetének hatáskörébe tartozik. A
    védőnő  feladata,  hogy írásban értesítse  a  körzetébe  és  az
    általa  ellátott  oktatási intézménybe tartozó oltandó  személy
    törvényes     képviselőjét     az    oltás     esedékességéről,
    jelentőségéről,  a  beadás  helyszínéről  és  időpontjáról,   a
    várható  általános  reakciókról és a védőoltás  elmulasztásának
    következményeiről  [R2. 15. § (1) bekezdés c)  pont].  Elmaradt
    oltás  esetén  a védőnő ismételt értesítést küld, és  ugyanazon
    oltandóra    vonatkozó   háromszori   eredménytelen    írásbeli
    megkeresés  esetén  értesíti  a  területileg  illetékes  városi
    intézetet  [R2.  15. § (1) bekezdés b) pont].  Ezt  követően  a
    városi  intézet határozattal elrendeli a védőoltásra kötelezett
    személy  oltását  [R2. 16. § (1) bekezdés f)  pont].  A  városi
    intézet  határozata  az  Eütv2. vizsgált  rendelkezése  alapján
    azonnal végrehajtható.

    A  védőoltás  elrendelése a közigazgatási hatósági  eljárás  és
    szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi   CXL.
    törvény  (a  továbbiakban: Ket.) 12. §  (2)  bekezdése  alapján
    közigazgatási  hatósági ügynek minősül, mivel a városi  intézet
    mint  közigazgatási  hatóság  az ügyfelet  érintő  kötelességet
    állapít  meg. A Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése
    szerint  az  ügyfél  az elsőfokú határozat  ellen  –  a  döntés
    közlésétől  számított  tizenöt napon belül  –  fellebbezhet.  A
    fellebbezést  az  R2.  3.  §  (1)  bekezdésének  megfelelően  a
    Szolgálat  megyei  intézete bírálja  el.  A  Ket.  109.  §  (1)
    bekezdése  biztosítja  továbbá, hogy az ügyfél  –  a  határozat
    közlésétől  számított  harminc napon  belül  jogszabálysértésre
    hivatkozással – a megyei intézet határozatának felülvizsgálatát
    kérje  a  közigazgatási ügyekben eljáró illetékes bíróságtól  a
    határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával.

    1.3.2.   A   mentesítési  eljárást  az  R2.   nem   szabályozza
    részletesen.  Mivel az Eütv2. 58. § (1) bekezdése  egészségügyi
    indokból  teszi lehetővé a mentesítést, értelemszerű,  hogy  az
    nem  általános, vagyis nem az összes védőoltásra, hanem  mindig
    meghatározott    védőoltásra    vagy    oltóanyagra,    illetve
    meghatározott  állapot fennállásának idejére  (lázas  betegség,
    terhesség  stb.)  vonatkozik.  A  törvény  szabálya  szerint  a
    mentesítés  –  az  egészségügyi indok természetétől  függően  –
    lehet  ideiglenes („átmeneti”) vagy meghatározott oltásra  vagy
    oltóanyagra vonatkozóan végleges. Az ideiglenes mentesítésről a
    kezelőorvos dönt, a végleges mentesítéshez a kezelőorvosnak  be
    kell  szereznie  az  egészségügyi hatóság (a  Szolgálat  városi
    intézete)  „hozzájárulását”. Az  R2.  11.  §  (2)  bekezdésének
    szóhasználata  ehhez  képest  pontatlan,  mivel  a  kezelőorvos
    döntését  „orvosi szakvéleménynek” nevezi, míg az  egészségügyi
    hatóság – a döntéshez képest előzetes – „hozzájárulása” helyett
    – utólagos – „jóváhagyást” tartalmaz.

    A   gyakorlatban   a   mentesítés  kapcsolódhat   a   védőoltás
    elrendelésére vonatkozó eljáráshoz, de el is különülhet  attól.
    Ha  például a kezelőorvos a védőoltás beadása előtti  vizsgálat
    során  észleli az oltási kontraindikációt, akkor értelemszerűen
    nem  adja  be  az oltást. A kötelezett személy (vagy  törvényes
    képviselője) maga is jelezheti – a tervezett oltás  előtt  vagy
    attól   függetlenül  is  –  a  kontraindikációt,   amelyről   a
    kezelőorvosnak  állást kell foglalnia.  Az  Eütv2.  és  az  R2.
    azonban  nem  tartalmaz kifejezett rendelkezést  a  kezelőorvos
    döntésének  és  – végleges mentesítés esetén – az  egészségügyi
    hatóság  hozzájárulásának módjáról és formájáról,  továbbá  nem
    rendelkezik explicit módon a jogorvoslat lehetőségéről.

    1.4.    Az    Alkotmánybíróság   az   1.2.   pontban   idézett
    alkotmányossági követelmények és a védőoltások  elrendelésével
    szembeni   jogorvoslati   rendszer  1.3.   pontban   felsorolt
    elemeinek összevetése alapján megállapította, hogy a védőoltás
    elrendelésére   irányuló   eljárás   szabályozása   a   formai
    feltételeknek  megfelel:  a  védőoltást  elrendelő  első  fokú
    közigazgatási  határozattal szemben az ügyfél  fellebbezhet  a
    felettes  szervhez,  és  a  másodfokú  közigazgatási  hatósági
    határozat bíróság előtt megtámadható. Az egyfokú közigazgatási
    jogorvoslat  és  a  bírói felülvizsgálat  megfelelő  kereteket
    jelent a hatékony jogorvoslathoz.

    Ugyanakkor    értelmezésre   szorul,    hogy    a    védőoltás
    elrendeléséhez   kapcsolódó   –   formailag   alkotmányos    –
    jogorvoslati  rendszer igénybe vehető-e a mentesítési  eljárás
    során   is.   Vagyis   az  Alkotmánybíróságnak   azt   kellett
    megvizsgálnia,  hogy  az  Alkotmány hivatkozott  rendelkezései
    miként  érvényesülnek a mentesítési döntési  eljárásokban  (2.
    pont). Emellett az Alkotmánybíróság megállapította, hogy  a  –
    formailag  alkotmányos  –  jogorvoslati  rendszer  tartalmilag
    korlátozza a hatékony, érdemi jogorvoslást. Ennek oka, hogy az
    Eütv2.  58.  §  (4)  bekezdésének második  mondata  szerint  a
    védőoltást  elrendelő  első  fokú  határozat  –  jogorvoslatra
    tekintet   nélkül   –   azonnal   végrehajtható.   Ezért    az
    Alkotmánybíróság  az alapjog-korlátozás általános  feltételeit
    alapul véve megvizsgálta, hogy a jogorvoslathoz való jognak ez
    a korlátozása szükségesnek és arányosnak minősül-e (3. pont).

    2.1.    Az   Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint   eltérő
    alkotmányos  megítélés  alá esik, ha  a  kötelezett  mentesül,
    illetve  ha  nem  mentesül  a  védőoltás  alól.  Az  Alkotmány
    hivatkozott   rendelkezéseiből   nem   következik,   hogy    a
    jogalkotónak  biztosítania  kell a  jogorvoslatot,  illetve  a
    bírói utat a kötelező védőoltás alóli ideiglenes vagy végleges
    mentesítés   megadásával  szemben.  Nem   tekinthető   ugyanis
    jogsérelemnek,  ha  a  kezelőorvos a védőoltás  beadása  előtt
    kontraindikációt  észlelve  az  oltás  elhalasztásáról   dönt,
    továbbá,  ha  a kötelezettet kontraindikáció miatt  mentesítik
    meghatározott védőoltás beadása alól.

    2.2.1.   A  mentesítés  megtagadása  (elmaradása)  vonatkozhat
    átmeneti  időre vagy a végleges mentesítésre. Az Eütv2.  egyik
    esetre sem állapít meg szabályokat a döntéshozatal formájáról,
    módjáról,    továbbá    a   jogorvoslás   lehetőségéről.    Az
    Alkotmánybíróság   értelmezése  szerint,  ha   a   kezelőorvos
    megtagadja  az  ideiglenes  mentesítést,  akkor  a  kötelezett
    megteheti,  hogy  a védőnő írásbeli megkereséseit  követően  a
    Szolgálat   városi  intézete  által  kibocsátott  határozattal
    szembeni  fellebbezésben hivatkozik mentesülési  lehetőségére.
    Így a kötelezett az elmaradt védőoltás elrendelésére vonatkozó
    – Eütv2.-ben és az R2.-ben, valamint a Ket.-ben szabályozott –
    eljárási rend jogorvoslati eszközeit veheti igénybe.  Mivel  a
    másodfokú  közigazgatási  hatósági  határozat  bíróság   előtt
    megtámadható,  a  kötelezett ideiglenes  mentesüléséről  végső
    soron bíróság dönthet.

    Következésképpen az ideiglenes mentesítés megtagadása esetén a
    kötelezett   számára   hatékony  jogorvoslati   rendszer   áll
    rendelkezésre.   Ugyanakkor  ehhez  az   szükséges,   hogy   a
    kötelezett  ne  tegyen eleget a kezelőorvos  döntésének  és  a
    védőnő megkereséseinek. Vagyis a kötelezett csak az Eütv2.-ben
    és  az  R2.-ben  foglalt szabályok formális megszegése  nyomán
    élhet  az Alkotmány 50. § (2) bekezdéséből, valamint az 57.  §
    (5) bekezdéséből következő jogosultságaival.

    2.2.2.  A  végleges mentesítés megtagadásának  (elmaradásának)
    eseteire  az  Eütv2.  és  az  R2.  szabályai  egyáltalán   nem
    alkalmazhatók.  Ha  a kezelőorvos – saját  megítélése  alapján
    vagy a Szolgálat városi intézete hozzájárulásának hiánya miatt
    –  nem  mentesíti a kötelezettet véglegesen valamely védőoltás
    alól,  akkor  a  végleges  mentesítés  nem  szerezhető  meg  a
    közigazgatási  hatóság  konkrét védőoltás  beadását  elrendelő
    határozatával   szembeni   jogorvoslat   során.   A   végleges
    mentesítésről  a konkrét kötelezésektől elkülönült  eljárásban
    kell   dönteni.   (A   kötelezettől  nem  várható   el,   hogy
    folyamatosan   jogorvoslati  eszközöket  vegyen   igénybe   az
    ismétlődő kötelezések miatt.)

    Az   Eütv2.  58.  §  (1)  bekezdése  „az  egészségügyi  hatóság
    hozzájárulásától”  teszi  függővé a  végleges  mentesítést.  Az
    Eütv2.-n   alapuló  védőoltási  kötelezettség  alóli   végleges
    mentesítéssel  az érintett jogosultságot szerez arra,  hogy  ne
    teljesítse    az    Eütv2.-ben   és    az    R2.-ben    foglalt
    kötelezettségeket.  Az  egészségügyi  hatósági  és   igazgatási
    tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1)  bekezdése
    alapján  az  egészségügyi államigazgatási szerv –  a  fegyveres
    erők   és  a  rendvédelmi  szervek  kivételével  –  „valamennyi
    természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem
    rendelkező társaságra kiterjedő hatósági jogkört gyakorol”.

    A  Ket.  12. § (2) bekezdésének a) pontja alapján közigazgatási
    hatósági  ügy  „minden  olyan  ügy,  amelyben  a  közigazgatási
    hatóság az ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet állapít meg,
    adatot,    tényt    vagy   jogosultságot    igazol,    hatósági
    nyilvántartást   vezet   vagy  hatósági   ellenőrzést   végez”.
    Következésképpen  megállapítható,  hogy  az   eljárás   tárgyát
    tekintve a meghatározott védőoltás alóli mentesítésre vonatkozó
    eljárást  közigazgatási  ügynek kell  tekinteni.  Ugyanakkor  a
    szabályozás hiányosságai miatt a végleges mentesítésre irányuló
    eljárásra  nem alkalmazhatók a Ket. rendelkezései.  A  hatályos
    jogszabályi rendelkezések alapján a kezelőorvos nem  tekinthető
    a  Ket.  44. § (2) bekezdése szerinti „érdemi döntésre jogosult
    hatóságnak”,  amely  a 45. § (1) bekezdése alapján  határozatba
    foglalja  a szakhatóság hozzájárulását vagy annak megtagadását.
    Ezért a Szolgálat a mentesítési eljárás során nem a Ket. 44-45.
    §-ában  szabályozott szakhatósági minőségben  jár  el,  és  nem
    alkalmazható a Ket. 45. § (2) bekezdése sem, amely kimondja: „A
    szakhatósági  állásfoglalás  ellen külön  fellebbezésnek  nincs
    helye,   az  ügyfél  a  határozat  ellen  irányuló  fellebbezés
    keretében   gyakorolhatja  az  ezzel  kapcsolatos  jogorvoslati
    jogát.”  Mindezek  miatt a védőoltás alóli végleges  mentesítés
    megtagadása (elmaradása) esetén nincs törvényes lehetőség sem a
    felettes  szervnél történő jogorvoslati eljárásra, sem bírósági
    felülvizsgálatra.

    2.3.  A  kötelező védőoltás alóli ideiglenes, illetve  végleges
    mentesítést    elutasító   döntésekkel   szembeni   jogorvoslat
    [Alkotmány  57.  §  (5) bekezdés] és a bírósági  felülvizsgálat
    [Alkotmány 50. § (2) bekezdés] alkotmányjogi szempontból  azért
    különös   jelentőségű,  mert  ezek  a   döntések   a   személyi
    integritáshoz   való   jogot   és   a   döntésképes   személyek
    önrendelkezési  jogát [Alkotmány 54. § (1)  bekezdés]  súlyosan
    korlátozó,  invazív  egészségügyi beavatkozást  írnak  elő.  Az
    egészségügyi  kontraindikáción alapuló  mentesség  lényege  az,
    hogy  a  kötelezett  személy életét,  egészségét  veszélyeztető
    oltást  nem szabad beadni. A mentesség intézménye tehát szintén
    az   Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdésén  alapuló   élethez   és
    egészséghez való jog védelmét szolgálja.

    Az  R2.  11.  § (1) bekezdés úgy rendelkezik, hogy az  Országos
    Epidemiológiai   Központ  évente  kiadott  Módszertani   Levele
    tartalmazza a védőoltások ellenjavallatait. A Módszertani Levél
    tájékoztatást  ad  a  kötelező és  az  önkéntes  oltásokról,  a
    Szolgálattól beszerezhető, valamint a gyógyszertárakban kapható
    oltóanyagokról,  emellett felsorolja azokat az  állapotokat  és
    betegségeket, amelyek oltási kontraindikációnak minősülnek.

    A  Módszertani Levél fontos tájékoztató a kezelőorvosok és  más
    érintettek  számára, ugyanakkor az Alkotmány és a Jat.  alapján
    nem  kötelező  az  egészségügyi  intézményrendszeren  kívülálló
    személyekre  és értelemszerűen a bíróságokra sem.  Elvileg  nem
    zárható  ki,  hogy valaki az aktuális Módszertani Levélben  nem
    szereplő  kontraindikáció miatt mentesüljön  ideiglenesen  vagy
    véglegesen  a védőoltás alól. Pszichikai állapot és  szomatikus
    betegség egyaránt indokolhatja a mentesítést. Ezen túlmenően, a
    Módszertani  Levélben  felsorolt  ellenjavallatok  esetében  is
    általában   mérlegelni   kell   az   egyéni   körülményeket   a
    mentességről  hozott  döntés  során.  Egyfelől  a   járványügyi
    helyzetet  és az oltással kivédhető betegséget kell  figyelembe
    venni,  másfelől  azt a várható károsodást,  amelyet  az  oltás
    beadása  okozna  a  kötelezett egészségében. A  lázas  betegség
    minden   védőoltás  esetén  kontraindikáció,  terhesség  esetén
    kivételes  körülmények  esetén indokolt  az  oltás,  különleges
    mérlegelés szükséges a HIV pozitív személyek esetében stb.

    2.4.   Az   alkotmányos  demokráciákban   az   alapvető   jogok
    korlátozásával  járó  vagy  azokat nyilvánvalóan  veszélyeztető
    egészségügyi   ellátások,   beavatkozások   esetén    speciális
    jogérvényesítési,   jogorvoslati   intézmények   működnek.   Az
    önmagukat vagy másokat veszélyeztető mentális betegek  kötelező
    pszichiátriai kezeléséről különleges habeas corpus eljárásokban
    döntenek,  amelyek  során rendkívül rövid  időn  belül  bíróság
    rendeli  el  vagy  vizsgálja  felül  a  kezelés  indokoltságát.
    Továbbá   a   bíróságok  hatáskörébe  tartozik   az   elrendelt
    gyógykezelések   meghosszabbítása,  időszakos  felülvizsgálata,
    valamint  az  alkalmazott eszközök és módszerek indokoltságának
    kontrollja  is.  Az  Alkotmánybíróság a 36/2000.  (X.  27.)  AB
    határozatban (ABH 2000, 241.) foglalkozott ezekkel  a  tartalmi
    és eljárási feltételekkel, és a hatályos szabályokat az Eütv2.-
    nek a Pszichiátriai betegek gyógykezelése és gondozása című  X.
    fejezete tartalmazza.

    Szintén    különleges,    rendkívül    rövid    időn     belüli
    jogérvényesítési   és  ahhoz  kapcsolódó   bírósági   eljárások
    biztosítják  az  életfenntartó,  illetve  életmentő   ellátások
    visszautasításához való jog érvényesülését  és  a  visszaélések
    megelőzését.  Az  Alkotmánybíróság  a  22/2003.  (IV.  28.)  AB
    határozatban   (ABH   2003,  235.)  körvonalazta   az   ellátás
    visszautasításához való jog alkotmányos alapjait, és a hatályos
    eljárási szabályokat az Eütv2. 20-23. §-ai tartalmazzák.

    Az Alkotmány szintén megköveteli a jogorvoslathoz való jog és a
    pártatlan bírósági eljáráshoz való jog érvényesítését az  egyes
    kötelező védőoltások alóli ideiglenes vagy végleges mentesítési
    eljárásban.   A   jogorvoslati  eljárás  és  a  kontradiktórius
    bírósági  eljárás  keretei között van lehetőség  arra,  hogy  a
    vitatott   esetekben   az  általános  szabályokat   az   egyéni
    körülményeknek  megfelelően  alkalmazzák.  A  védőoltás   alóli
    mentesítési  eljárás  során  –  hasonlóan  számos  polgári-  és
    büntetőeljáráshoz,  valamint  az  egészségügyi   önrendelkezési
    joggal   összefüggő  különleges  eljárásokhoz  –  állást   kell
    foglalni   egészségügyi  szakkérdésekről  is.  Az  Alkotmánynak
    megfelelő  közigazgatási  és bírósági eljárások  során  nyílhat
    lehetőség  arra,  hogy  a  kötelezettek  szakértők  bevonásával
    megfelelő  tudományos színvonalon jelenítsék meg álláspontjukat
    a  Szolgálattal  szemben. A jogorvoslás és  a  pártatlan  bírói
    felülvizsgálat   elengedhetetlen  az  orvosszakmai   kérdéseken
    túlmenő   szempontok,   az   egyéni  körülmények,   a   konkrét
    egészségügyi előnyök és hátrányok mérlegeléséhez is.

    2.5.   Az   Alkotmánybíróság  a   fentiek   alapján   arra   a
    megállapításra   jutott,  hogy  a  kötelező  védőoltás   alóli
    ideiglenes és végleges mentesítésre irányuló eljárás  hatályos
    szabályozása nem felel meg az Alkotmány 50. § (2) bekezdéséből
    és  az  57.  §  (5)  bekezdéséből fakadó követelményeknek.  Az
    alkotmányellenességet nem az Eütv2. – utólagos normakontrollra
    vonatkozó  indítványban kifogásolt – 58.  §  (1)  bekezdésében
    foglalt  rendelkezés okozza, hanem a szabályozás  hiányossága.
    Az  ideiglenes  mentesítés megtagadása esetén a  kötelezett  a
    védőoltás  elrendeléséhez kapcsolódó  jogorvoslati  eszközöket
    veheti  igénybe,  de  csak akkor, ha  előzetesen  megszegi  az
    Eütv2.-ben  és  az  R2.-ben foglalt  szabályokat.  A  végleges
    mentesítés   megtagadásával  (elmaradásával)   szemben   pedig
    egyáltalán  nincs törvényes lehetőség sem a felettes  szervnél
    történő jogorvoslati eljárásra, sem bírósági felülvizsgálatra.
    A  jogalkotó  nem  tette lehetővé, hogy a  kötelezett  a  Ket.
    jogorvoslati rendszerét vagy speciális jogorvoslati eszközöket
    igénybe   véve  élhessen  a  jogorvoslathoz  és   a   bírósági
    felülvizsgálathoz való jogával.

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint a mentesítési eljárás
    során   a  jogérvényesítés  és  jogorvoslás  akkor  tekinthető
    hatékonynak,   ha  a  védőoltásra  kötelezett  a   jogszabályi
    rendelkezések megkerülése vagy figyelmen kívül hagyása  nélkül
    fordulhat  olyan  jogorvoslati  fórumhoz,  amely  a  védőoltás
    beadása  előtt,  érdemben  tud  dönteni  az  ideiglenes   vagy
    végleges   mentesítésről.  Másfelől  az  eljárás  hatékonysága
    összefügg   a   közegészségügyi,  járványügyi   célokkal   is:
    fertőződés  közvetlen  veszélye vagy járványveszély  különösen
    indokolttá teheti, hogy a mentesítési eljárás rövid időn belül
    befejeződjön.

    Az  Abtv.  49.  §  (1)  bekezdése  szerint  –  hivatalból  vagy
    indítvány      alapján     –     mulasztásban     megnyilvánuló
    alkotmányellenesség megállapítására akkor kerülhet  sor,  ha  a
    jogalkotó   szerv   a  jogszabályi  felhatalmazásból   származó
    jogalkotói      feladatát     elmulasztotta,      és      ezzel
    alkotmányellenességet idézett elő. A jogalkotó szerv jogszabály-
    alkotási  kötelezettségének konkrét  jogszabályi  felhatalmazás
    nélkül  is köteles eleget tenni, ha azt észleli, hogy a  hatás-
    is   feladatkörébe  tartozó  területen  jogszabályi   rendezést
    igénylő  kérdés  merült  fel. Az Alkotmánybíróság  mulasztásban
    megnyilvánuló  alkotmányellenességet állapít meg,  ha  alapvető
    jog  érvényesüléséhez szükséges garanciák hiányoznak,  illetve,
    ha   a   hiányos   szabályozás  alapvető   jog   érvényesítését
    veszélyezteti. [22/1990. (X. 16.) AB határozat, ABH  1990,  83,
    86.;  37/1992.  (VI. 10.) AB határozat, ABH  1992,  227,  232.]
    Mivel  az  Alkotmánybíróságnak –  az  Abtv.  preambulumában  is
    megfogalmazott   –   elsődleges   feladata   az    Alkotmányban
    biztosított  alapjogok  védelme,  a  testület  szükség   esetén
    hivatalból   eljárva  állapít  meg  mulasztásban  megnyilvánuló
    alkotmányellenességet. [30/1990. (XII. 15.) AB  határozat,  ABH
    1990, 128.]

    Jelen  esetben az Alkotmánybíróság mind a mulasztást, mind  az
    alkotmányellenes  helyzet bekövetkeztét megállapította.  Ezért
    az  Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva – megállapította: az
    Alkotmány  50.  §  (2) bekezdését és az 57. §  (5)  bekezdését
    sértő,  mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenes  helyzet
    jött  létre  annak  következtében, hogy  az  Országgyűlés  nem
    biztosított  hatékony jogorvoslati eszközt  az  egészségügyről
    szóló   1997.   évi  CLIV.  törvény  58.  §  (1)  bekezdésében
    szabályozott,   a   kötelező   védőoltás   alóli    mentesítés
    megtagadásával  szemben.  Az  Alkotmánybíróság   felhívta   az
    Országgyűlést, hogy jogalkotási feladatának 2008. március  31-
    ig tegyen eleget.

    Az   Alkotmánybíróság   az  Eütv2.   58.   §   (1)   bekezdése
    alkotmányellenességének  megállapítására  és  megsemmisítésére
    irányuló indítványt elutasította.

    3.  Az Alkotmánybíróság külön vizsgálta, hogy az Eütv2. 58.  §
    (4)  bekezdésének  az azonnali végrehajthatóságról  rendelkező
    második mondata a jogorvoslathoz való jog szükséges és arányos
    korlátozásának minősül-e.

    3.1. Az Alkotmánybíróság az alapjog-korlátozás alkalmasságának
    és  szükségességének vizsgálatakor abból  indult  ki,  hogy  a
    jelen   határozat  indokolásának  V.3-4.  pontjaiban  elemzett
    járványügyi  közérdek  megfelelő alkotmányos  cél  a  kötelező
    védőoltások   intézményesítésére,   valamint   a   védőoltások
    beadását   biztosító  jogi  feltételek  kialakítására.   Ezzel
    összhangban  mondja  ki  a Ket. 101.  §  (3)  bekezdésének  g)
    pontja,  hogy  a  határozat akkor nyilvánítható  fellebbezésre
    tekintet  nélkül azonnal végrehajthatónak, ha  azt  törvény  –
    egyebek  mellett – közegészségügyi, járványügyi okból lehetővé
    teszi.

    Továbbá,  az Alkotmánybíróság az Eütv2. 58. § (4) bekezdésének
    alkotmányossági  vizsgálatakor  kiindulópontnak  tekintette  a
    jogorvoslathoz   való  jogra  vonatkozó,  a  jelen   határozat
    indokolásának     VI.     1.2.     pontjában      összefoglalt
    alkotmánybírósági gyakorlatot. Az Alkotmánybíróság álláspontja
    szerint  jelen  ügyben  irányadó  a  39/1997.  (VII.  1.)   AB
    határozattal  kezdődő  alkotmányértelmezési  gyakorlat,  amely
    szerint az Alkotmány 50. § (2) bekezdéséből, valamint az 57. §
    (5)     bekezdéséből    fakadó    követelmény    a    formális
    felülvizsgálatot   meghaladó,  érdemi,  hatékony   jogorvoslat
    biztosítása.

    Az  Alkotmánybíróság  értelmezése összhangban  áll  az  Emberi
    Jogok  Európai  Bíróságának  felfogásával,  amely  szerint  az
    emberi  jogok  és az alapvető szabadságok védelméről  Rómában,
    1950.  november  4-én  kelt egyezmény hatékony  jogorvoslathoz
    való  jogot  elismerő  13. cikkének lényegi  eleme  az  anyagi
    értelemben    vett   hatékonyság   (remedial   and    material
    effectiveness).  Eszerint  a jogorvoslatnak  nem  csupán  elvi
    lehetőségnek kell lennie, hanem a gyakorlatban érvényesülő,  a
    jogosult   által   ténylegesen  igénybe  vehető,   és   érdemi
    felülvizsgálat lehetőségét magában hordozó eljárásnak.

    3.2.   A   hatékony  jogorvoslathoz  való  jog   korlátozásának
    arányosságát  vizsgálva az Alkotmánybíróság  figyelembe  vette,
    hogy  az  Eütv2.  58.  § (4) bekezdésének  második  mondata  az
    ügyfelet   a   jogorvoslathoz  való   jog   alapján   megillető
    fellebbezési jog leglényegesebb elemét korlátozza, mivel a Ket.
    101.  §  (1)  bekezdése  alapján a fellebbezésnek  a  határozat
    végrehajtására  halasztó hatálya van, kivéve, ha  a  hatóság  a
    határozatot   a  fellebbezés  halasztó  hatályának  kizárásával
    végrehajthatónak  nyilvánította.  Vagyis  főszabály  szerint  a
    fellebbezés  benyújtásának legfontosabb jogi következménye  az,
    hogy  megakadályozza  az  első fokú közigazgatási  határozatban
    foglalt rendelkezések végrehajthatóságát.

    Az  Eütv2.  58. § (4) bekezdésének második mondata  alapján  az
    első fokú hatóságnak mérlegelés nélkül azonnal végrehajthatónak
    kell  nyilvánítania a védőoltást elrendelő határozatát. A  Ket.
    101.  §  (4)  bekezdése  alapján  az  első  fokú  hatóságnak  a
    határozatban  külön ki kell mondani, és meg  kell  indokolni  a
    fellebbezésre    tekintet   nélküli   végrehajthatóságot.    Az
    indokolási  kötelezettség  jelen esetben  nem  több  az  Eütv2.
    jogalapot  biztosító 58. § (4) bekezdésének  második  mondatára
    történő  hivatkozásnál. Ha a határozatban az első fokú  hatóság
    teljesítési    határidőt   állapított   meg,   a    végrehajtás
    elrendelésére  csak  e  határidő  eredménytelen  eltelte   után
    kerülhet  sor.  Tehát a védőoltás beadását elrendelő  határozat
    végrehajthatósága nem függ attól, hogy miként mérlegel az  első
    fokú   határozatot   hozó   szerv,   benyújtott-e   az   ügyfél
    fellebbezést, letelt-e a fellebbezési határidő.

    Az    azonnali   végrehajthatóság   elrendelése   alkotmányosan
    indokolt,  ha mások alapvető jogainak megóvása vagy alkotmányos
    közérdek érvényre juttatása azt feltétlenül megköveteli,  és  a
    kívánt cél más módon nem érhető el. A Ket. 101. § (3) bekezdése
    alapján   az  első  fokú  közigazgatási  hatóság  fellebbezésre
    tekintet nélkül végrehajthatónak nyilváníthatja a határozatát –
    például  – életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető  helyzet
    megelőzése, elhárítása érdekében; fontos közrendvédelmi  okból;
    jelentős  vagy  helyrehozhatatlan kár  elhárítása  céljából.  A
    felsorolt  esetekben  a  hatóság az  egyedi  ügy  körülményeit,
    különösen  az elérni kívánt cél érdekében okozott jogkorlátozás
    nagyságát  mérlegelve dönthet. Az Eütv2. 58. § (4) bekezdésének
    második  mondata ezzel szemben nem írja elő, és  nem  is  teszi
    lehetővé  semmiféle konkrét szempont (például: a járványveszély
    nagysága, a védőoltás fajtája, a kötelezett egyéni körülményei)
    mérlegelését,  így a folyamatban lévő mentesítési  eljárás  sem
    akadálya  a védőoltás beadásának. Önmagában a határozat  tárgya
    (a  védőoltás beadására való kötelezés) indokolja  az  azonnali
    végrehajtást.

    Az   Alkotmánybíróság  mindezek  alapján   hangsúlyozza,   hogy
    rendkívüli  járványveszély indokolhat különleges  közigazgatási
    hatósági   eljárást,  és  ilyen  esetben  jelentősebb  alapjog-
    korlátozás   is   elfogadható  lehet,  hiszen  az   arányossági
    mérlegelésnél  rendkívül  nyomós  közérdeket  kell   tekintetbe
    venni.  Ezért  az  azonnali  végrehajtás  szempontjából  eltérő
    alkotmányossági  megítélés  alá  esnek  az  életkorhoz   kötött
    védőoltások és a járvány kitörése, vagy annak konkrét  veszélye
    miatt  elrendelt védőoltások. Az Eütv2. és az R2.  szabályozása
    különbséget  tesz  az  életkorhoz  kötött  és  a  megbetegedési
    veszély  esetén beadandó oltások között. Ugyanakkor az azonnali
    végrehajtásról  szóló rendelkezés minden esetre  kiterjeszti  a
    lényegében csak járványveszély idején indokolható beavatkozást,
    a kötelező azonnali végrehajtást.

    A    védőoltást   elrendelő   közigazgatási   határozat   másik
    sajátossága,  hogy a végrehajtás a védőoltás beadását  jelenti,
    amely  visszafordíthatatlan beavatkozás.  A  Ket.  130.  §  (1)
    bekezdésének  második mondata alapján, ha a  hatóság  a  döntés
    fellebbezésre  tekintet  nélküli végrehajtását  rendeli  el,  a
    végrehajtásról és a foganatosítás módjáról a döntést tartalmazó
    határozatban  vagy végzésben kell rendelkezni.  A  140.  §  (1)
    bekezdés  e)  pontja  szerint, ha a  végrehajtás  meghatározott
    cselekmény elvégzésére vagy meghatározott magatartásra irányul,
    a  teljesítés  elmaradása  esetén a  végrehajtást  foganatosító
    szerv   a  rendőrség  közreműködésével  kényszerítheti   ki   a
    meghatározott cselekményt. Emellett az eredményes  végrehajtást
    eljárási bírság is biztosítja. A 141. § (2) bekezdése kimondja:
    „Az  eljárási  bírság ismételten kiszabható, ha a kötelezett  a
    meghatározott   cselekményt   a  bírságot   kiszabó   végzésben
    megállapított újabb határidő alatt nem teljesítette, továbbá ha
    a  meghatározott magatartásra vonatkozó rendelkezést ismételten
    megszegi.”  Következésképpen  a  Ket.  kényszercselekmények  és
    ismételhető  eljárási bírság lehetőségével is biztosítja,  hogy
    az első fokú határozatot a lehető leghamarabb végrehajtsák.

    A  szabályozás  alapján minden feltétel  adott  ahhoz,  hogy  a
    másodfokú  hatóság  eljárásának,  majd  a  határozat   bírósági
    felülvizsgálatának, illetve a mentesítési kérelem elbírálásának
    idejére   az   elmaradt  védőoltást  már  beadják.   Ezért   az
    esetlegesen jogsértő első fokú határozat meghozatalát  követően
    a  jogorvoslati  eljárás  során  már  nem  állítható  helyre  a
    jogszerű  állapot.  A  védőoltás azonnali beadása  miatt  nincs
    jelentősége  annak sem, hogy ha a közigazgatási  perben  eljáró
    bíró  indokoltnak  látja a megtámadott közigazgatási  határozat
    végrehajtásának felfüggesztését, azt a polgári perrendtartásról
    szóló 1952. év III. törvény 332. § (3) bekezdésének megfelelően
    –    kérelem   alapján   –   bármikor   elrendelheti   [2/2006.
    Közigazgatási  jogegységi határozat, MK 2006/49.;  1/2007.  (I.
    18.) AB határozat, ABK 2007. január, 10.].

    3.3.  Mindezek alapján az Alkotmánybíróság úgy foglalt  állást,
    hogy   az   Eütv2.  58.  §  (4)  bekezdésének  második  mondata
    aránytalanul  korlátozza az Alkotmány 57.  §  (5)  bekezdésében
    elismert   jogorvoslathoz   való   jogot,   mert   a    konkrét
    körülményekre   és   a  beavatkozás  visszafordíthatatlanságára
    tekintet  nélkül azonnal végrehajthatónak minősíti a  védőoltás
    beadatását   elrendelő   első  fokú   határozatot.   Ezért   az
    Alkotmánybíróság  az  Eütv2.  58. §  (4)  bekezdésének  második
    mondatát    a    jelen   határozat   közzétételének    napjával
    megsemmisítette.

    Mivel    az    Alkotmánybíróság    a    vizsgált    rendelkezés
    alkotmányellenségét  az Alkotmány 57. § (5)  bekezdése  alapján
    megállapította, az indítványokban felhívott további  alkotmányi
    rendelkezésekkel  fennálló ellentétet –  állandó  gyakorlatának
    megfelelően  –  már  nem  vizsgálta.  [61/1997.  (XI.  19.)  AB
    határozat, ABH 1997, 361, 364.; 16/2000. (V. 24.) AB határozat,
    ABH 2000, 425, 429.; 56/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001,
    478,  482.;  35/2002. (VII. 19.) AB határozat, ABH  2002,  199,
    213.;  4/2004.  (II.  20.) AB határozat,  ABH  2004,  66,  72.;
    9/2005. (III. 31.) AB határozat, ABH 2005, 627, 636.]

    4.  Az  indítványozók álláspontja szerint az Eütv2. 58.  §  (3)
    bekezdése  ellentétes  az  Alkotmány  57.  §  (5)  bekezdésében
    biztosított jogorvoslathoz való joggal, valamint a 70/D. §-ában
    biztosított  egészséghez  való  joggal.  Az  indítványozók  azt
    kifogásolták,    hogy   a   védőoltásra   kötelezett    személy
    értesítéséről szóló rendelkezés nem teszi egyértelművé, hogy  a
    kötelezettet  megilleti-e az Eütv2. 13-14.  §-ában  biztosított
    tájékoztatáshoz való jog. A vizsgált rendelkezés  kimondja:  „A
    védőoltás   módjáról,   céljáról,  helyéről   és   idejéről   a
    védőoltásra kötelezett személyt, illetve törvényes képviselőjét
    értesíteni  kell.  A  védőoltásra  kötelezett  kiskorú  személy
    megjelenéséről a törvényes képviselő köteles gondoskodni.”

    4.1. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az Eütv2. 13-14. §-
    ában meghatározott tájékoztatáshoz való jog az Alkotmány 54.  §
    (1)   bekezdésében  elismert  emberi  méltósághoz  való  jogból
    származik. [Először: 36/2000. (X. 27.) AB határozat, ABH  2000,
    241.;  56/2000.  (XII. 19.) AB határozat, ABH 2000,  527,  529-
    530.].  A  döntésképes személyek önrendelkezési jogának  része,
    hogy  megfelelő tájékoztatás nyomán szabadon dönthetnek a saját
    egészségügyi      ellátásukkal     kapcsolatos     kérdésekben.
    Alkotmánybírósági  határozatokhoz  fűzött  különvélemények   az
    Alkotmány  54. § (1) bekezdésére hivatkozva már megfogalmazták,
    hogy az egészségügyi ellátás alanya akkor tud felelősen dönteni
    arról,  hogy igénybe vesz-e egészségügyi ellátást, és ha  igen,
    akkor   milyet,  ha  tájékozott  –  egyebek  mellett  –   saját
    egészségügyi állapotáról, a kezelés nélküli prognózisról, és  a
    szóba  jövő beavatkozások előnyeiről és hátrányairól  (informed
    consent).  [684/B/1997.  AB határozat,  ABH  2002,  813,  828.;
    43/2005. (XI. 14.) AB határozat, ABH 2005, 536, 560.]

    Az  Eütv2.  13. és 14. §-a széleskörűen elismeri, és  részletes
    szabályokkal biztosítja a tájékoztatáshoz való jogot.  A  jelen
    ügyben vizsgált kérdés szempontjából alapvető jelentőségű a 14.
    § (3) bekezdése, amely kimondja: „A tájékoztatás joga a beteget
    akkor  is megilleti, ha beleegyezése egyébként nem feltétele  a
    gyógykezelés megkezdésének.” [Az Eütv2. 3. § a) pontja  szerint
    a  törvény  alkalmazásában  „beteg:  az  egészségügyi  ellátást
    igénybe  vevő  vagy  abban  részesülő személy”.]  Az  általános
    szabállyal  összhangban az Eütv2. 56.  §  (3)  bekezdése  külön
    kimondja:  „Kötelező  járványügyi intézkedés  foganatosításához
    nincs  szükség a beteg beleegyezésére, azonban a beteget  –  az
    eset   körülményeihez   képest   –   ekkor   is   megilleti   a
    tájékoztatáshoz  való jog.” Az Eütv2. 13. § (5)  bekezdése  így
    rendelkezik: „A cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes
    betegnek   is  joga  van  a  korának  és  pszichés  állapotának
    megfelelő tájékoztatáshoz.” A (8) bekezdés szerint „a  betegnek
    joga van arra, hogy számára érthető módon kapjon tájékoztatást,
    figyelemmel    életkorára,    iskolázottságára,    ismereteire,
    lelkiállapotára, e tekintetben megfogalmazott kívánságára (…)”.

    Az  Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a  nem  döntésképes
    személyek  – életkoruknak és egyéb körülményeiknek megfelelő  –
    tájékoztatáshoz  való joga az Alkotmány 54.  §  (1)  bekezdésén
    alapuló személyi integritáshoz való jogból következik. Emellett
    a  tájékoztatás  a  hatékony, eredményes  egészségügyi  ellátás
    előfeltétele is, mivel a kellő ismeretekkel rendelkező  személy
    nagyobb bizalommal tekint a kezelésben résztvevőkre, és  jobban
    tudja teljesíteni az orvosi javaslatokat.

    4.2.   A  fentiekből  következik,  hogy  az  életkorhoz  kötött
    védőoltások  esetén  is  érvényesül  az  Eütv2.  13-14.  §-ában
    szabályozott tájékoztatáshoz való jog. Ezt az Eütv2. 56. §  (3)
    bekezdése  külön is elismeri. Az Alkotmány 54. § (1)  bekezdése
    szempontjából  lényeges, hogy a tájékoztatáshoz  való  jog  nem
    csak  a  törvényes képviselőt (a szülőt) illeti  meg,  hanem  –
    életkorának  megfelelően – a védőoltásra  kötelezett  gyermeket
    is.   A   tájékoztatás  tartalmát  meghatározó  13.  §  (2)-(6)
    bekezdésében  foglaltak értelemszerűen irányadók a  védőoltások
    esetében.

    Az  Eütv2.  58.  §  (3)  bekezdésének első  mondata  alapján  a
    védőoltásra kötelezett személyt, illetve törvényes képviselőjét
    értesíteni  kell  a védőoltás módjáról, céljáról,  helyéről  és
    idejéről. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint – tekintettel
    az  Eütv2. 14. § (3) bekezdésére és az 56. § (3) bekezdésére  –
    ez  a  rendelkezés  nem  értelmezhető a tájékoztatás  általános
    követelményeit felülíró különleges szabálynak.  Az  58.  §  (3)
    bekezdése  a  védőoltás  mint  kötelező  egészségügyi   ellátás
    sajátosságából    következik:   a    kötelezettet    (törvényes
    képviselőjét) előzetesen értesíteni kell arról, hogy mikor, hol
    és  milyen  módon kell eleget tennie kötelezettségének.  Ez  az
    értesítési  kötelezettség  az  előfeltétele  annak,   hogy   az
    érintettek  teljesíthessék kötelezettségüket és  gyakorolhassák
    jogosultságaikat.  Az értesítés szükséges például  ahhoz,  hogy
    megvalósulhassanak az 58. § (3) bekezdésének második mondatában
    foglaltak:   „A   védőoltásra   kötelezett   kiskorú    személy
    megjelenéséről  a  törvényes  képviselő  köteles  gondoskodni.”
    Tehát  az  Eütv2.  58. § (3) bekezdése nem helyettesíti,  hanem
    kiegészíti  az  Eütv2. 13 és 14. §-ából következő tájékoztatási
    kötelezettséget.

    Következésképpen   az   Alkotmánybíróság   nem   osztotta    az
    indítványozónak   azt   az  álláspontját,   hogy   a   vizsgált
    rendelkezés  ellentétes  az Alkotmány 57.  §  (5)  bekezdésében
    biztosított jogorvoslathoz való joggal, valamint a 70/D. §-ában
    biztosított egészséghez való joggal. A tájékoztatáshoz való jog
    az Alkotmány 54. § (1) bekezdéséből következik, ezért az Eütv2.
    58.  §  (3)  bekezdése  az indítványban foglaltak  alapján  nem
    hozható  összefüggésbe az Alkotmány 70/D.  §-ával.  Emellett  a
    támadott  rendelkezés nem korlátozza az  Alkotmány  57.  §  (5)
    bekezdésében   elismert  jogorvoslathoz   való   jogot,   hanem
    ellenkezőleg:   a   kötelezettségek   teljesítéséhez    és    a
    jogosultságok     érvényesítéséhez    szükséges     információk
    megismerését biztosítja az érintettek számára.

    5.1. Az indítványozók az Eütv2. 58. § (1), (3) és (4) bekezdése
    alkotmányellenességének   megállapítását   és   megsemmisítését
    kezdeményező  Indítvány2.-ben  az  Eütv2.  és  az  R2.  további
    rendelkezéseivel kapcsolatban is megfogalmaztak alkotmányossági
    aggályokat.   Ezek   egy  részében  nem  jelölték   meg,   hogy
    álláspontjuk  szerint  a  kifogásolt szabályozás  az  Alkotmány
    melyik   rendelkezésébe  ütközik,  másik  részében  pedig   nem
    kezdeményezték   az   alkotmányellenesség   megállapítását   és
    megsemmisítését. Az Indítvány2.-nek ezek az elemei nem felelnek
    meg  az  Abtv.  22.  §  (2) bekezdésének, amely  kimondja:  „Az
    indítványnak a kérelem alapjául szolgáló ok megjelölése mellett
    határozott  kérelmet  kell tartalmaznia.” Az  Alkotmánybíróság,
    tekintettel az Abtv 22. § (2) bekezdésére és az Ügyrend  29.  §
    d) pontjára, e tekintetben az indítványt visszautasította.

    5.2.   Az   indítványozók  kezdeményezték  továbbá,   hogy   az
    Alkotmánybíróság  állapítson  meg alkotmányos  követelményt  az
    Eütv2. egyes rendelkezéseinek alkalmazásával összefüggésben. Az
    Abtv. nem biztosít indítványozási jogot alkotmányos követelmény
    megfogalmazására.  Az Alkotmánybíróság  az  Ügyrend  29.  §  c)
    pontja szerint visszautasítja az indítványt, ha megállapítható,
    hogy  az  eljárás  indítványozására  az  indítványozónak  nincs
    jogosultsága.  [292/B/2001. AB végzés,  ABH  2001,  1591-1592.]
    Ezért    az   Alkotmánybíróság   az   alkotmányos   követelmény
    megállapítására előterjesztett indítványt visszautasította.

    Az  Alkotmánybíróság ezt a határozatot az Abtv. 41. §-a alapján
    tette közzé a Magyar Közlönyben.
                            Dr. Bihari Mihály
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
                Dr. Balogh Elemé      Dr. Bragyova András
                alkotmánybíró               alkotmánybíró
                                    
                Dr. Holló András          Dr. Kiss László
                alkotmánybíró               alkotmánybíró
                                    
                Dr. Kovács Péter     Dr. Kukorelli István
                alkotmánybíró        előadó alkotmánybíró
                                    
               Dr. Lenkovics Barnabás    Dr. Lévay Miklós
               alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                    
               Dr. Paczolay Péter     Dr. Trócsányi László
               alkotmánybíró                 alkotmánybíró
     Dr. Kovács Péter alkotmánybíró különvéleménye

                                   I.
      
      Nem  értek  egyet a többségi határozat rendelkező részének  az
     egészségügyről  szóló 1972. évi II. törvénynek  a  járványügyre
     vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 9/1972. (VI. 27.)
     EüM   rendelet  (a  továbbiakban:  R1.)  4.  §  (2)   bekezdése
     alkotmányellenességét    megállapító    2.    pontjával,     az
     egészségügyről  szóló  1997.  évi  CLIV.  törvény  58.  §   (4)
     bekezdésének   második  mondatát  megsemmisítő  1.   pontjával,
     valamint  a  védőoltások  kapcsán a mulasztásban  megnyilvánuló
     alkotmányellenességet  megállapító 4. pontjával  és  nem  értek
     egyet   az   indokolásnak  azokkal  az  elemeivel,  amelyek   a
     rendelkező rész fenti pontjait alátámasztják.
      Egyetértek  a  rendelkező  résznek a többi  indítványi  elemet
     illetően  elutasító,  illetve visszautasító  pontjaival  és  az
     azokhoz fűzött indokolással.
      A  védőoltások  hatályos magyarországi  rendszere  megítélésem
     szerint  olyan beavatkozást jelent az emberi jogokba,  ami  nem
     lépi  túl  sem  a  szükségesség (amit a többségi  határozat  is
     elismer), sem az arányosság kereteit.
      A   közigazgatási  jogorvoslati  rendszer  kritériumainak   az
     orvosi  beavatkozásokra való mechanikus  vonatkoztatásával  nem
     értek  egyet.  Megítélésem  szerint  jóllehet  az  orvosszakmai
     gyakorlat  sem lehet (és nincs is) kivonva a jog  uralma  alól,
     azonban  a  jognak,  a  jogi szabályozásnak  tartózkodnia  kell
     attól,   hogy   saját  kategóriáit  meghatározó   fontosságúnak
     minősítse  ezen  alapvetően  nem  jogi  jellegű  és  különleges
     ismereteket  és  szakértelmet igénylő, az orvos  és  a  páciens
     közötti  bizalmon  alapuló területen, ahol tehát  a  jogalkotás
     számára   inkább  a  visszafogottság,  mintsem  a  formalizálás
     erőltetése   a   kívánatos,  és  a  rendszer   működőképességét
     gyengítheti a túlzott szabályozás.
      
                                   II.
      
      Az  Alkotmánybíróság  állandó gyakorlata  szerint  az  alapjog
     korlátozása  akkor arányos, ha az elérni kívánt cél  fontossága
     és  az  ennek érdekében okozott alapjogsérelem súlya  megfelelő
     arányban  vannak egymással, továbbá a törvényhozó a  korlátozás
     során  köteles  az  adott  cél  elérésére  alkalmas  legenyhébb
     eszközt  alkalmazni [30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH  1992,
     167, 171.].
      Magyarországon  az  ország  lakosságának  99%-a  immunizáltnak
     tekinthető   az  Európát  korábban  sújtó  halálos  kimenetelű,
     gyermekkori  járványokat illetően. (A hiányzó  1  %  részben  a
     statisztikai  hibahatár,  illetve az oltások  egyéb  betegségek
     miatti  halasztásának figyelembe vétele, a  gyakorlatban  pedig
     mindenekelőtt  a migrációval együtt járó kockázat,  valamint  a
     társadalomban   marginalizálódott   csoportok   egy    részének
     elérhetetlensége a közegészségügy hagyományos eszközeivel.  100
     %-os  immunizáltságot ennek megfelelően az országok  eleve  nem
     jelentenek,   és   nem  jelenthetnek.)  A   WHO   a   95   %-os
     immunizáltságot  tűzte  ki célul és  ennek  érdekében  a  2007.
     április  16-22-e  közötti európai immunizálási  hét  a  nyugat-
     európai  országokban  is  emelni  kívánta  az  oltottságot.   A
     WHO/Unicef programok jelenlegi célja az immunizálás fenntartása
     és  erősítése (lásd Global Immunization Vision and Strategy WHO
     2005  Geneva;  State of the World’s Vaccines and  Immunization,
     WHO   2002  Geneva).  Ennek  alapvető  indokoltsága  a   puszta
     egészségügyi  megfontolásokon túl az  is,  hogy  bizonyíthatóan
     jóval kevesebbe került a megelőzés, mint a járványok kezelése.
      Az  egyes országokban az immunizálási programokat több tényező
     befolyásolja:  i.  a veszélyeztetettség, illetőleg  a  betegség
     földrajzi  lokalizáltsága; ii. az immunizálás anyagi költségei,
     ezek   fedezetére  rendelkezésre  álló  hazai  vagy  nemzetközi
     források   mértéke;  iii.  a  korábban  ténylegesen  tapasztalt
     járványok  súlya,  emléke; iv. a beoltandó  populáció  mértéke,
     elérhetősége,  egészségügyi kultúrája; v. a rendelkezésre  álló
     orvosi struktúra mértéke, akcióképessége, működtethetősége; vi.
     az állam és az egyén viszonya, az egyéni autonómia felfogása, a
     társadalom   tagjainak  földrajzi  és  a  modern   közigazgatás
     eszközrendszereivel való elérhetősége.
      A  WHO statisztikai adatai szerint a vakcinációra visszamutató
     egészségügyi  károsodás esélye nemcsak elenyésző (1:1  millió),
     de ezt azzal összefüggésben is kell szemlélni, hogy milyen nagy
     (1:20)  az  esélye  a  fertőződésnek  az  immunizáltság  hiánya
     esetében (lásd State of the World’s Vaccines and Immunization).
      Arra   is   tekintettel,  hogy  a  védőoltásokkal   megelőzött
     gyermekbetegségek jelentős része nem tűnt el (sem  nálunk,  sem
     másutt),  hanem lefojtásra került, kórokozóit illetően  azonban
     velünk   élőnek  tekinthető,  azaz  nem  pusztán  a  behurcolás
     eredményezhet  fellobbanást, önmagában nem az  a  kérdés,  hogy
     megvonható-e  valamilyen kritikus szint,  amely  alá  az  elért
     oltottsági   arány  veszélyeztetettség  vállalása  nélkül   nem
     csökkenhet, hanem az, hogy egy kialakult, zárt, e vonatkozásban
     igen  jól működő, társadalmilag elfogadott, nemzetközi  szinten
     elismert   és  szerencsésnek  tekintett  rendszerből  következő
     korlátozás  a céllal arányos, ekként alkotmányos-e? Álláspontom
     szerint  a  védőoltások jelenlegi rendszere ezt a  követelményt
     kielégíti.
      E    tekintetben   emlékeztetek   arra,   hogy    a    szlovén
     alkotmánybíróságnak a többségi határozatban idézett  U-I-127/01
     számú,  2004.  február  12-ei határozata  a  magyar  megoldásra
     sokban     emlékeztető    szlovén    szabályozást     valójában
     összeegyeztethetőnek találta az arányosság követelményével.
      
                                  III.
      
      A   művi   meddővétételről  szóló  43/2005.   (XI.   14.)   AB
     határozathoz  (ABH  2005, 536, 558.) fűzött különvéleményem  is
     arra   mutatott  vissza,  hogy  az  emberi  jogok  tiszteletben
     tartásának kötelezettsége nem jelentheti azt, hogy a folyamatos
     absztrakciók révén az emberi jogi megközelítés önmagáért valóvá
     válik, és más megfontolásokat alábecsül.
      Mindazonáltal az emberi jogi fogódzókat illetően is  fontosnak
     tartom,  hogy az orvosi beavatkozások megítélését  illetően  az
     Emberi  Jogok  Európai  Bíróságának  gyakorlatából  nem  igazán
     vezethető  le, hogy az egészségügyi beavatkozások során  egy  a
     priori bekapcsolt jogorvoslati rendszernek meg kell előznie  az
     invazív    orvosi    beavatkozásokat.   Az   orvosi    döntések
     felülbírálhatósága,  emberi jogi szempontú ellenőrzése  valóban
     benne    van   az   Emberi   Jogok   Európai   Bíróságának    a
     joggyakorlatában,  azonban jellemzően nem a jogorvoslati  jogot
     tárgyaló cikkek (Emberi Jogok Európai Egyezményének 6.  és  13.
     cikkei) kapcsán, hanem az 5. cikk 1. e) illetve a habeas corpus
     szabály  [5. cikk (4) bekezdés], az egyén személyi integritása,
     magánéletének  tiszteletben tartásához  (8.  cikk),  esetleg  a
     vallási,  lelkiismereti  szabadsághoz  (9.  cikk)  kapcsolódva.
     Esetenként az embertelen, megalázó bánásmód tilalma  (3.  cikk)
     is fogódzót jelentett.
      Az   orvosi   döntés  ex  post  facto  bírói   felülvizsgálata
     tipikusan  az  elmegyógyintézeti elhelyezésekkel összefüggésben
     merült  fel. (Emberi Jogok Európai Bíróságának a Winterwerp  c.
     Hollandia  1979. október 24-ei ítélet, Ashingdane  c.  Egyesült
     Királyság  ügyben hozott 1985. május 25-ei ítélet, Herczegfalvy
     c.  Ausztria  ügyben  hozott  1992.  szeptember  24-ei  ítélet,
     újabbak közül a Filip c. Románia ügyben hozott 2007. március 14-
     ei ítélet stb.)
      A  fair bírói eljárás, a jogorvoslati rendszer is inkább olyan
     összefüggésekben   merült  fel,  ami   éppen   fordítottja   az
     indítványozó  által  igényeltnek. Így például  abban  az  angol
     esetben,  amelynek jogi hátterében az állt, hogy  ha  az  orvos
     megítélése   szerint  szükséges  lépéshez  a   cselekvőképtelen
     gyermek hozzátartozója alapos ok nélkül nem adja beleegyezését,
     ilyenkor  az  orvos  a  bíróságtól eszközölheti  ki  a  hiányzó
     akaratnyilatkozat pótlását. Kényszerítő szükség nélkül  azonban
     nem mellőzheti e fórum megkeresését, különösen akkor nem, ha az
     orvosi   beavatkozás  formáját  illetően  alternatívák  vannak.
     (Glass  c.  Egyesült Királyság ügy, 2004. március  9-én  hozott
     ítélet.  80-84. §) Egy orvosi műhibaper elhúzódása érintette  a
     6. és 13. cikket (D.M. c. Lengyelország ügyben 2003. október 14-
     én  hozott  ítélet  38-39.  §).  A védőoltással  összefüggésben
     bekövetkezett egészségkárosodás nyomán az állam  és  a  gyermek
     szülei  között a kártérítés kapcsán létrejött békés  megegyezés
     utólagos  módosítására  irányuló per elhúzódása  lépte  túl  az
     ésszerű  időtartamot  (Kellner c.  Magyarország  ügyben,  2004.
     szeptember  28-ai  ítélet  22-24.  §)  A  Pretty  c.   Egyesült
     Királyság  ügyben  hozott 2002. április 29-ei ítélet  eutanázia
     iránti kérelem tárgyában született, amelyben a panaszos — az őt
     halálba   segíteni  nem  hajlandó  orvosokkal  szemben   —   az
     embertelen  bánásmód tilalmát, illetve a magánélet tiszteletben
     tartását  és  a vallási, lelkiismereti meggyőződés tiszteletben
     tartását  és  a  diszkrimináció tilalmát exponálta,  de  nem  a
     jogorvoslati  jogot.  Egy olasz ügyben a  kötelező  védőoltásra
     visszavezetett károsodás miatt indított kártérítési  perben  az
     Emberi  Jogok  Európai  Bírósága  kijelentette,  hogy  maga   a
     kötelező   védőoltás   intézménye  a   magánélet   tiszteletben
     tartásával    összefüggésben    értelmezhető    (Salvetti    c.
     Olaszország, 2002. július 9-ei döntés). Ez összhangban volt  az
     X.  c.  Egyesült Királyság ügyben még az Emberi  Jogok  Európai
     Bizottsága  által hozott 1978. július 12-i döntéssel,  amelyben
     éppen   védőoltások  ügyében  a  Bizottság  azt  a  tételt   is
     kifejtette,  hogy  „jogszerű, ha az  állam  úgy  véli,  hogy  a
     szakorvos  megítélésére kell hagyni az arról való meggyőződést,
     hogy van-e kontraindikáció”.
      Mindennek  nem mondanak ellent az Európa Tanácsnak  az  emberi
     lény   emberi  jogainak  és  méltóságának  a  biológia  és   az
     orvostudomány  alkalmazására  tekintettel  történő   védelméről
     szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt egyezménye, az emberi
     jogokról  és  a  biomedicináról szóló egyezmény  (kihirdetve  a
     2002.   évi   VI.   törvényben)   valamint   ennek   kiegészítő
     jegyzőkönyvei sem.
      Az  ovideoi  egyezmény  Beleegyezés alcímű  5.  cikke  szerint
     „Egészségügyi beavatkozás csak azután hajtható végre,  ha  abba
     az   érintett  személy  szabadon  és  tájékozottságon   alapuló
     beleegyezését  adta.  Ennek a személynek  előzetesen  megfelelő
     tájékoztatást   kell   kapnia   a   beavatkozás   céljáról   és
     természetéről, valamint következményeiről és kockázatairól.  Az
     érintett     személy     beleegyezését    bármikor     szabadon
     visszavonhatja”.   A  gyermekvédőoltásokat   illetően   azonban
     releváns  a  Beleegyezési képességgel nem rendelkező  személyek
     védelme  alcímű 6. cikk is: „1. A 17. és 20. cikkek fenntartása
     [kísérletek  és  szervátültetés  —  KP]  mellett,  beleegyezési
     képességgel nem rendelkező személyen csak saját közvetlen javát
     szolgáló  beavatkozás  hajtható végre.  2.  Abban  az  esetben,
     amikor  a  törvény  szerint,  egy  kiskorú  nem  rendelkezik  a
     beavatkozásba  való  beleegyezés képességével,  a  beavatkozást
     csak képviselője, hatóság vagy a törvény által kijelölt személy
     vagy testület engedélyével lehet végrehajtani.”
      Azaz  a nemzetközi jogi szabályozás az „informed consent”  elv
     érvényesítése  során sem abszolutizálja a szülői  akaratot,  és
     annak  felülbírálhatóságát illetően általában  véve  hatóságról
     (autorité/authority)  szól,  azaz  nem  követeli  meg  a  bírói
     természetű jogorvoslatot.
      
                                   IV.
      
      A    többségi   határozatnak   az   R1.   alkotmányellenessége
     megállapítása  a  módszertani  levelek,  útmutatók  és  hasonló
     dokumentumok  jogi  relevanciájának az  Alkotmánybíróság  által
     számos alkalommal tárgyalt problematikájához kapcsolódik.
      A   határozat   maga  is  idézi  a  45/1991.  (IX.   10.)   AB
     határozatból,  hogy  „1. A jogalkotásról szóló  1987.  évi  XI.
     törvény (a továbbiakban: Jat.) 61. § (2) bekezdése szerint:  »E
     törvény  nem érinti a hatálybalépése előtt alkotott jogszabály,
     határozat,   utasítás,   szabvány,   ármegállapítás   és   jogi
     iránymutatás  hatályát.«  A  szakaszhoz  fűzött   indokolás   a
     törvényalkotói  szándékot a következőképp  fogalmazza  meg:  »E
     rendelkezés  célja  az, hogy a törvény alkalmazása  ne  okozzon
     zavart  a jogéletben. A törvény rendelkezéseit a hatálybalépése
     előtt  kibocsátott jogszabályok, határozatok, utasítások,  jogi
     iránymutatások      vonatkozásában      folyamatosan,      azok
     felülvizsgálata   során  kell  átvinni   a   gyakorlatba.«   Az
     Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Jat. ezen  szabálya  nem
     sérti  az  Alkotmány egyetlen rendelkezését sem.  Ellenkezőleg,
     összhangban   áll   az   Alkotmánynak  a   Magyar   Köztársaság
     jogállamiságát deklaráló 2. § (1) bekezdésével. A  jogállamiság
     egyik fontos tartalmi eleme a jogbiztonság, amelynek megőrzését
     célozza a Jat. rendelkezése.” (ABH 1991, 206, 207.)
      A   határozat   logikai  levezetése  azon   alapul,   hogy   a
     módszertani   levelek  olyan  információkat  is   tartalmaztak,
     amelyek  nem  puszta  orvosi szakkérdéseket jelentettek,  hanem
     amelyek érintették az egyének bizonyos jogait.
      Az  indítványozó azt állította, hogy „leginkább a  járványügyi
     hatóságok gyakorlatából” lehetett értesülni a egyes védőoltások
     beadásának  megfelelő életkorról, az iskolai  oltási  kampányok
     esetében  nem  volt biztosíték az időpontról,  a  módról  és  a
     várható    következményekről   való   tájékoztatást   illetően.
     Valójában azonban az ún. védőnői hálózat tényleges működése, az
     oltási könyv, az iskolai tájékoztatás intézményrendszere az  én
     megítélésem  szerint  az  alapvető  információkat,   szervezett
     rendszerben   megadta.   Ezért  én   nem   tudom   osztani   az
     indítványozónak   a   többségi   határozatban   is   elfogadott
     állítását,  de következésképpen az erre épülő következtetéseket
     sem,  hogy a tájékoztatóban, a módszertani levelekben az egyéni
     jogok  érvényesítésével, egyéni kötelezettségek  teljesítésével
     érdemi összefüggésben levő, új információk jelentek volna meg.
      Így  azonban a 45/1991 (IX.10.) AB határozat hivatkozott része
     mutatis  mutandis a többségi határozattal ellentétes konklúziót
     is alátámasztja.
      
                                   V.
      
      A  végleges  mentesítés iránti kérelem elutasítása  esetén  az
     azonnali  végrehajthatóság elrendelése  megítélésem  szerint  a
     védőoltások esetében azért nem azonosítható, az azonnal, minden
     körülmények  közötti végrehajtandósággal,  mivel  ha  az  adott
     időpontban  az ideiglenes mentesítés imperatív alapokai  (lázas
     betegség,  stb)  fennállnak,  úgy  a  beavatkozásra  magát   az
     egészségügyi  törvényt illetve az orvosi,  szakmai  szabályokat
     figyelembe   véve   nem  kerülhet  sor,  hanem   időpontkitűzés
     történik.
      Nem  vitatva  a  végleges mentesítés elvi  jogszerűségét,  azt
     csak  evidens  orvosi  indokok alapján tartom  alkalmazhatónak:
     például a halálos betegségben szenvedő és a tudomány mai állása
     szerint   rövidesen  a  végstádiumba  kerülő   beteg   esetében
     nyilvánvalóan  nincs értelme erőltetni a vakcinációt.  Bizonyos
     immunhiányos  betegségek  ritka fajtái  szintén  orvosi  okként
     szolgálnak.  Ilyen  esetekben azonban  az  orvosnak  a  passzív
     immunizálást  kell  elérnie, bizonyos globulin-anyagok  beadása
     révén.  Tekintettel  arra,  hogy a végleges  mentesítés  orvosi
     szempontból  tehát  csak  igen  ritkán  előforduló  körülmények
     egybeesése  esetén,  az  adott  személy  egészségi  állapotának
     sajátosságai  miatt  képzelhető el,  így  a  jelen  szabályozás
     nézetem  szerint megfelel a fentiekben érintett, a  köz-  és  a
     magánérdek egyeztetése követelményének.
      Ennek   megfelelően  tehát  maga  az  indítványban   felvetett
     probléma nem tekinthető olyan súlyúnak, mint ami indokolhatná a
     jelenlegi szabályrendszer átfogó felülvizsgálatát illetve  azon
     belül valamilyen paradigmaváltást.
      
                                   VI.
      
      Ez   azért  is  különösen  fontos,  mivel  nagyon  sok   egyéb
     jogszabály  és jogi helyzet kapcsolódik az oltási könyv  néhány
     éve  bevezetett  új  formája szerint az életkori  sávonként  is
     pontosan  a  szülő tudomására hozott oltottság  megtörténtéhez.
     Ilyen mindenek előtt a gyermekek beiskolázása. Állampolgárként,
     szülőként      szembesülünk     a     következő     szabállyal:
     „Gyermekközösségbe,   továbbá  alsó-  és   középfokú   oktatási
     intézménybe  csak  az  előírt oltásokkal  rendelkező  gyermekek
     vehetők  fel.”  Ez  a közismert tétel szintén csak  módszertani
     levélben  (lásd pl. Johan Béla Országos Epidemiológiai  Központ
     Módszertani levele a 2005. évi védőoltásokról, EPINFO 12.  évf.
     1.  különszám, 2005. január 27.) szerepel — nem vitatható, hogy
     a  közoktatásról szóló törvényben lenne a helye.  Jogforrástani
     szempontból  azonban  valamelyest javít  a  helyzeten,  hogy  a
     települések  önkormányzatai helyi rendeleteikbe  tartalmilag  —
     vagy  éppen  szó szerint — átvezetik. Abban az  esetben,  ha  a
     mentesítés  iránti kérelem elutasítása kapcsán egy jogorvoslati
     vita  fórumainak  bejárására kerül  sor,  vajon  ennek  jogerős
     eldőléséig a gyermek beiskolázható-e vagy sem? Ha igen  (vö.  e
     szabálynak  a  normahierarchiában elfoglalt igen  problematikus
     pozícióját),  akkor további kérdések merülnek  fel  a  hatályos
     rendelkezés alkotmányellenessé nyilvánítása miatt, ideértve  az
     adott   helységben   az   iskolaszék,   szülők,   ÁNTSZ    stb.
     tájékoztatási kötelezettségét, a felmerülő problémák kezelését,
     stb.
      Az   oktatásügy  sajátosságai  miatt  a  végleges  mentesítés,
     illetve  az  adott  korban esedékes védőoltások  beadásának  az
     esetleges   jogorvoslati  út  bejárására  tekintettel   történő
     elhalasztgatása  egyéb  szempontból is  gondokat  okoz.  A  mai
     iskolás  korosztályban az iskolával illetve  a  szülőkkel  való
     külföldre  utazás  mindennapi  jelenség.  A  hazai  99  %   -os
     lefedettség  a nem oltott számára bizonyos biztonságot  jelent,
     de  az ennél alacsonyabb immunizáltságú országokba való belépés
     az   immunizáltsággal  nem  rendelkező  gyermek  számára  jóval
     nagyobb  kockázatot  jelent. Az adatvédelmi  szabályok  kapcsán
     pedig  az  a  kérdés merül fel, hogy az egészségügyi  állapotra
     vonatkozó   adatok  fokozott  védettsége  hogyan  szembesül   a
     pedagógusnak   a  rábízott  védettséggel  rendelkező,   illetve
     védettséggel nem rendelkező gyermekek iránti felelősségével.
      A   jelenlegi   a  szabályozáshoz  logikusan  kapcsolódnak   a
     közegészségügynek a migrációval, menekültjoggal összekapcsolódó
     vetületeit  érintő  jogszabályok  a  maguk  szigorával.  Így  a
     menedékjogról  szóló  1997. évi CXXXIX. törvény  a  16.  §  (1)
     bekezdés  c)  pontja szerint a menekültkénti  elismerését  kérő
     „egészségügyi    szűrésnek,   gyógykezelésnek,    jogszabályban
     kötelezően  előírt, valamint az illetékes egészségügyi  hatóság
     által    megbetegedési   veszély   esetén   elrendelt   hiányzó
     védőoltások pótlásának köteles magát alávetni”. [A  19.  §  (2)
     bekezdés  b)  pontja  ugyanezt  írja  elő  a  menedékesre].   A
     külföldiek  beutazásáról  és tartózkodásáról  szóló  2001.  évi
     XXXIX.  törvény  4. § (1) bekezdés e) pontja a  beutazás  és  a
     letelepedés  akadályának  tekinti,  ha  az  illető   a   Magyar
     Köztársaság közegészségügyi érdekeit veszélyezteti.
      E  jelenlegi szabályokon történő lazítás megnehezíti ezeknek a
     szabályoknak  az  érvényesítését.  Hiszen  nemcsak   a   magyar
     állampolgár  számára szűnik meg az „azonnali  végrehajthatóság”
     elve.  Ha  lehetővé  tesszük védőoltások  megkövetelhetőségével
     szemben  a  jogorvoslati  jogot, akkor a  menekültjog  hatályos
     szabályai  szerint  ugyanaz  — ti. az  immunizálásra  vonatkozó
     szabályok  kétségbe  vonása,  in concreto  végleges  mentesítés
     igénylése — az államterületre belépő, menedékért folyamodót  is
     megilleti.
      
                                  VII.
      
      Végezetül  pedig  azt kívánom hangsúlyozni,  hogy  megítélésem
     szerint  nem  lehet úgy beépíteni a védőoltásokat illetően  egy
     olyan, a beavatkozás előtti jogorvoslati megoldást, hogy az  ne
     implikálná   általában   véve,  gyakorlatilag   minden   orvosi
     beavatkozásra  vonatkozóan  a  hatályos  szabályok   áttörését.
     Hasonlóképpen,  ha  alkotmányossági szempontból  a  módszertani
     levelek,  iránymutatók  tekintetében vethető  is  fel  kritika,
     nézetem  szerint  a közegészségügy működőképességének  megóvása
     azt  követeli,  hogy a jogi formalizáltság ne kerekedhessen  az
     orvosi  tudományok,  az  orvosi deontológia  és  a  szakmaiság,
     operativitás  követelményei fölé.  Ennek  megfelelően  tehát  a
     hatályos   szabályok  szerinti  ex  post  facto  kontrollt,   a
     védőoltások   mai   rendszerének   biztosítéki,   kártalanítási
     szabálykomplexumát elégségesnek és alkotmányosnak tartom.

     Budapest, 2007. június 19.
                                                    Dr. Kovács Péter
                                                       alkotmánybíró
     A különvéleményhez csatlakozom.
                                              Dr. Lenkovics Barnabás
                                                       alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Compulsory vaccination for certain age groups
      Number of the Decision:
      .
      39/2007. (VI. 20.)
      Date of the decision:
      .
      06/19/2007
      Summary:
      The protection of children's health and the protection against contagious diseases justify compulsory vaccination for certain age groups from a constitutional perspective.
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2007-3-006
      .
      Full text:
      en_0039_2007.pdfen_0039_2007.pdf