English
Hungarian
Ügyszám:
.
476/B/1993
Előadó alkotmánybíró: Szabó András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 41/1993. (VI. 30.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1993/292
.
A döntés kelte: Budapest, 06/29/1993
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság  az állami  irányítás egyéb jogi eszköze
   alkotmányosságának utólagos  vizsgálatára irányuló indítvány
   tárgyában    -     Dr.    Zlinszky    János    alkotmánybíró
   különvéleményével - meghozta a következő

                           határozatot.

   Az  Alkotmánybíróság   megállapítja,  hogy  a  büntethetőség
   elévülésének értelmezéséről  szóló 1/1993.(II.27.)  OGY elvi
   állásfoglalás  alkotmányellenes,   ezért  azt,  a  határozat
   Magyar Közlönyben közzétételének napjával, megsemmisíti.

   Az    Országgyűlés     elvi     állásfoglalásban     történő
   törvényértelmezésével  szemben (1987. évi XI. törvény 54. §)
   alkotmányos    követelmény,   hogy   az   csupán  magára  az
   Országgyűlésre és szerveire nézve lehet kötelező.

   A  határozatot   az  Alkotmánybíróság  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    1.   Az    országgyűlési    képviselő    indítványozók    az
    Országgyűlésnek  a  büntethetőség  elévülése  értelmezéséről
    szóló  1/1993.(II.27.)   OGY  elvi   állásfoglalását   (   a
    továbbiakban :  OGY  elvi állásfoglalás ) az  Alkotmány 2. §
    (1)   bekezdésében   normatív   rendelkezésként    rögzített
    jogállamisággal  tartják   ellentétesnek.   Az   indítványok
    megegyeznek abban, hogy az OGY elvi állásfoglalás alapvetően
    ellentétes    a    büntetőjogi    elévülés    tárgyában    a
    11/1992.(III.5.)  AB   határozatban  (   a  továbbiakban   :
    elévülési   határozat    )    kifejtett    alkotmánybírósági
    állásponttal.

    2. Az  OGY  elvi  állásfoglalás  miután  ismerteti,  hogy  a
    "Magyar Állam  az 1944.  december 21-től  1989. október  23.
    között terjedő  időszakban"  hogyan  ismerte  el  a  törvény
    előtti    egyenlőséget,    valamint    hogyan    tette    "a
    bűncselekmények  üldözését   a  hatóságok   megkerülhetetlen
    feladatává", az  elévülési határozat  indokolásából  kiemelt
    tételre támaszkodva a büntetőjogi elévülés mint jogintézmény
    érvényesülésének feltételeit fogalmazza meg.

    Eszerint :   "Amint  az Alkotmánybíróság  a  2086/A/1991/14.
    számú határozatában  kifejtette (  18. oldal  ) "az elévülés
    jogi tények  kérdése, vagyis  jogszabálynak kell a naturális
    tényt  -  az  idő  folyását  -  jogi  hatással  járó  ténnyé
    változtatni. " Mindezekre figyelemmel jogilag nem tekinthető
    releváns    időmúlásnak     a    bűncselekmény    elkövetése
    szempontjából  az   az  időszak,   amely  alatt   az   állam
    hatáskörrel rendelkező  szerve nem  él az Alkotmányban és az
    alkotmányos   törvényekben    kötelezően   előírt    büntető
    hatalmával,  és   ezzel  a   "törvény   előtti   egyenlőség"
    alkotmányos  elvét   sértve  részlegesen   szünetelteti   az
    igazságszolgáltatást. A  törvény előtti  egyenlőség elve nem
    ellentétes értéket  fejez ki a jogbiztonság elvével, hanem a
    jogbiztonság  de  facto  megvalósulásának  előfeltétele.  Ez
    egyben azt is jelenti, hogy a jogbiztonság elvét is sértené,
    ha  a   konkrét  bűncselekmény   vonatkozásában  relevánsnak
    minősülne az az időszak, amely alatt a konkrét bűncselekmény
    tekintetében       bizonyíthatóan        szünetelt        az
    igazságszolgáltatás. A  bűn üldözésére vonatkozó jogszabályi
    parancs  -   amelyet  a  büntetőeljárásról  szóló  törvények
    tartalmaznak -  hatályosulása tehát  feltétele annak, hogy a
    naturális időmúlás  jogi hatással járó ténnyé - elévüléssé -
    változzon, miből  is következik,  hogy azokban az esetekben,
    amikor jogon  kívüli elemek  ( pl.  párthatározatok )  ,  az
    alkotmányos   törvényekkel    ellentétes   alacsony    rendű
    jogszabályok (  titkos utasítások  ) a bűnüldözési parancsot
    kiiktatják az  ügyben, vagy  egyébként törvényes  ok  nélkül
    mellőzik a  büntetőjogi felelősségre  vonást,  megszegve  az
    állam    bűnüldözési     kötelezettségét,    ennek     eleve
    következménye, hogy  az  elévülést  létrehozó  joghatás  nem
    jöhet létre.

    A büntetőjogi  felelősségre vonás  törvényes ok  nélkül való
    mellőzésének minősül, ha az állami vezetés felismerhető vagy
    alaposan   feltehető    akaratának   megfelelő   alkotmányos
    jogállami rendszerekben  elfogadott alkotmányos alapelvekkel
    összeegyeztethetetlen okok  miatt mellőzik  a  bűncselekmény
    üldözését. "

                                II.

    Az indítványok  megalapozottak. Az  OGY  elvi  állásfoglalás
    mind formájában,  mind tartalmában alkotmányellenes. Sérti a
    jogállamiság lényegi  elemét képező jogbiztonság alkotmányos
    követelményét, valamint a visszamenőleges hatályú jogalkotás
    alkotmányos büntetőjogi tilalmát.

    1. Az  Alkotmánybíróság első lépésként abban foglalt állást,
    hogy az  OGY elvi  állásfoglalás,  mint  jogértelmező  aktus
    alkotmányosságának  felülvizsgálata  hatáskörébe  tartozik-e
    vagy sem.

    Az Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi  XXXII. törvény 1. §
    b) pontja az Alkotmánybíróság  hatáskörébe utalja  az állami
    irányítás egyéb  jogi eszközei  alkotmányosságának  utólagos
    vizsgálatát.

    A jogalkotásról  szóló 1987.  évi XI.  törvény III. fejezete
    rendelkezik a  jogszabálynak nem minősülő állami aktusokról,
    az  állami  irányítás  egyéb  jogi  eszközeiről.  Ezek  közé
    tartozik a jogi iránymutatás ( 53-56. § ). A törvény 54. §-a
    alapján    az    Országgyűlés    a    jogszabályokat    elvi
    állásfoglalásban értelmezheti.  Egyetlen  követelmény,  hogy
    ezt a  Magyar Közlönyben  közzé  kell  tenni.  Az  OGY  elvi
    állásfoglalás  tehát   az  állami   irányítás   egyéb   jogi
    eszközeinek egyik formája, s mint ilyen - bár jogértelmezést
    tartalmaz -  az Alkotmánybíróság  alkotmányossági vizsgálati
    jogkörébe tartozik.

    2. Az  OGY elvi  állásfoglalás  címzettjei  kétségtelenül  a
    büntető ügyekben  eljáró hatóságok  :  "Természetesen csak a
    jogalkalmazó döntheti el a konkrét ügyben, hogy az elévülés,
    mint jogi  tény a fentiekre figyelemmel bekövetkezett-e vagy
    sem, "  - jelenti  ki az  elvi állásfoglalás.  Az értelmezés
    címzettjei tehát a jogalkalmazók.

    Az  Alkotmánybíróság  a 38/1993. (VI. 11.) AB  határozatában
    rögzítette,  hogy   jogszabály  alkotmányossági   vizsgálata
    eredményeképpen  határozattal   megállapíthatja  azokat   az
    alkotmányos    követelményeket,     amelyeknek    a    norma
    értelmezéseinek  meg  kell  felelniük.  Az  Alkotmánybíróság
    álláspontja szerint az Országgyűlés jogszabályértelmező elvi
    állásfoglalásának  kötelező  ereje  és  személyi  hatálya  a
    hatalommegosztás   és   a   hatalmi   ágak   elválasztásának
    alkotmányos elvei szerint állapítható meg.

    A  törvényhozó   és  a  végrehajtó  hatalom  elválasztása  a
    hatáskörök  megosztását   jelenti,  nem  pedig  hierarchikus
    aláfölérendeltséget. A  törvényhozó, a végrehajtó és a bírói
    hatalom  viszonyából   következik,  hogy   az   Országgyűlés
    jogszabálynak nem minősülő jogértelmezése sem a bíróságokra,
    sem a  büntető eljárásban  résztvevő egyéb  hatóságokra  nem
    kötelező.

    A  hatalmi   ágak  elválasztása   következtében   nincs   az
    Országgyűlésnek   alárendelt    hatalmi    ág;    az    elvi
    állásfoglalásban  történő   jogszabályértelmezés  csupán  az
    Országgyűlésre magára  és szerveire nézve kötelező. Az ennél
    tágabb   címzetti   körre   az   Országgyűlés   a   törvényi
    rendelkezések értelmezésére  a legális  ( törvénnyel  való )
    jogértelmezést veheti csak igénybe.

    Az  OGY  elvi  állásfoglalás  azzal,  hogy  az  egyének,  az
    állampolgárok életébe,  szabadságába,  jogaiba  való  állami
    beavatkozásnak,  az   alkotmányos  alapjogok  korlátozásának
    törvényi  feltételeit   és  eszközeit   szabályozó   büntető
    törvényt nem  törvényben, hanem  a büntető  ügyekben  eljáró
    hatóságokra és  a polgárokra  kötelező erővel nem rendelkező
    elvi állásfoglalásban  értelmezte és az általános érvényűség
    igényével   lépett  fel,  sérti   az   Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdéséből következő  jogbiztonság követelményét, valamint
    a 8. § (1) és (2)  bekezdéséből az  egyének alapvető  jogait
    és kötelességeit érintő törvények jogalkotói  értelmezésével
    szemben támasztható alkotmányossági követelményt.

    3. Az  OGY elvi állásfoglalás alkotmányellenes továbbá azért
    is,  mert   tartalma  szerint  nem  jogértelmezés,  hanem  -
    formailag hibás  - büntető  jogalkotás :   a büntető törvény
    módosítása jogértelmezés útján.

    A jogértelmezés  alapszabálya, hogy  az  csak  a  jogszabály
    tartalmának  feltárását   célozhatja  és   nem  vezethet   a
    jogszabály  tartalmának   módosításával  új  normatív  tétel
    meghatározására.

    Az OGY  elvi állásfoglalás  alapvető alkotmányossági hibája,
    hogy az  elévülés intézményét  átértelmezi, az  elévülés új,
    általános feltételeként  - az  időmúláson kívül  - az  állam
    bűnüldözési kötelezettségének teljesítését is megszabja.

    A törvényalkotó  viszonylag nagy szabadsággal rendelkezik az
    elévülés feltételeinek  meghatározásában, azaz  az  elévülés
    valóban  jogi  tények  kérdése.  Ahogyan  azt  az  elévülési
    határozat  tartalmazza,   és  ahogyan   azt  az   OGY   elvi
    állásfoglalás idézi :  "jogszabálynak kell a naturális tényt
    - az idő folyását - jogi hatással járó ténnyé változtatni. "
    Ezt fejezik  ki  az  elévülés  kezdetére,  félbeszakadására,
    nyugvására    vonatkozó    jogi    rendelkezések,    amelyek
    eredményeként   az   elévülés   bekövetkezésének   naturális
    időtartama hosszabb lehet, mint az elévülés jogi időtartama.
    A  naturális  és  a  jogi  időmúlás  eltérésének  lehetséges
    eseteit azonban jogszabályban és előre kell rögzíteni.

    Az OGY  elvi állásfoglalás  ténylegesen  nem  jogértelmezést
    tartalmaz, hanem  visszaható  hatályú  büntető  jogalkotást,
    mégpedig in malam partem.

    Az  OGY   elvi  állásfoglalás   a   "hatálybalépése"   előtt
    elkövetett bűncselekmények  tekintetében épp  olyan  okokból
    alkotmányellenes,  mint   az  elévülési   határozat  tárgyát
    képezett, elfogadott,  de ki  nem hirdetett  törvény.  Ezzel
    összefüggésben  az  Alkotmánybíróság  már  egyszer  ügydöntő
    határozatban állást  foglalt. Eszerint :  "Ha az elévülés az
    elkövetéskor hatályos  törvény  szerint  valóban  nyugodott,
    akkor  szükségtelen   ezt  újabb  törvényben  kimondani.  Az
    elévülés elbírálása - az arra irányadó törvény alkalmazása -
    kizárólag a bűnüldöző hatóságokra, s végső soron a bíróságra
    tartozik. A  törvény ebben a kérdésben utólag nem dönthet. "
    "Az  elévülés  megindulását  és  tartamát  meghatározó  jogi
    tényeknek az  elévülés ideje  alatt kell fennállniuk, s vagy
    fennállnak  vagy   nem.  Ami   akkor  nem   volt  az   adott
    bűncselekmény elévülését felfüggesztő  ("nyugvását" kiváltó)
    jogi tény, utólag nem nyilvánítható azzá. " ( III/4. p. )

    Az elévülési  határozatban többször visszatérő megállapítás,
    hogy   az   elévülés   attól   függetlenül   megszünteti   a
    büntethetőséget, hogy  miért nem  üldözték a bűnöst. Azaz az
    állam mulasztása nem eshet az elkövető terhére. E gondolatot
    leginkább  a   határozat  V/5.   és   6.   pontja   hordozza
    félreérthetetlenül,  visszautalva  a  törvényességi  óvásról
    szóló 9/1992.(I.30.)  AB határozatban  kifejtett álláspontra
    is. "Eszerint nem hárítható az elkövetőre annak terhe, ha az
    állam mulasztása  miatt a  büntetőeljárás ideális  célja, az
    igazságos és  rendeltetését betöltő  büntetés kiszabása  nem
    teljesülhetett.  Ennek  az  alkotmányos  teherelosztásnak  a
    szempontjából  közömbös,   hogy  az   állam  rosszul,   vagy
    egyáltalán nem  érvényesítette-e büntető  igényét; s mindegy
    az is, hogy milyen okból. Egyaránt az állam terhére esik, ha
    a bűnüldöző  szervek rosszul  felszereltek, ha  munkatársaik
    hanyagok, ha  anyagilag vagy politikailag korruptak, vagy ha
    tudatos   bűnpártolók.    Egy   korszak    büntetőpolitikája
    visszatekintve alkotmányellenesnek  minősülhet; de ekkor sem
    lehet  a  jogállami  elvekkel  ellentétesen  működő  büntető
    hatalom tevékenységét  egyes kiragadott részeiben utólag nem
    létezőnek nyilvánítani,  s ebből  azt levezetni,  hogy adott
    körben az elévülés el sem kezdődhetett. "

    Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az elvi állásfoglalás
    tételei ugyanebben  a tárgyban  hozott  11/1992.(III.5.)  AB
    határozatában foglaltakkal ellentétesek. A tárgyismétlődésre
    való  tekintettel  leszögezi,  hogy  az  Alkotmánybíróságról
    szóló   törvény   27.  §   (2)    bekezdés     szerint    az
    Alkotmánybíróság határozatai  mindenkire nézve kötelezőek és
    így megkerülhetetlenek.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

              Dr. Ádám Antal            Dr. Kilényi Géza
              alkotmánybíró               alkotmánybíró

                          Dr. Schmidt Péter
                            alkotmánybíró

                           Dr. Szabó András
                         előadó alkotmánybíró

            Dr. Tersztyánszky Ödön          Dr. Vörös Imre
                alkotmánybíró                alkotmánybíró

                          Dr. Zlinszky János
                            alkotmánybíró
     Dr. Zlinszky János alkotmánybíró különvéleménye

     Az  Alkotmánybíróság   a  határozata   meghozatalakor  három
     kérdést vizsgált :

     a )  joga  volt-e  az  Országgyűlésnek  a  sérelmezett  elvi
     állásfoglalás kiadására;

     b )  vizsgálhatja-e az  Alkotmánybíróság a  sérelmezett elvi
     állásfoglalás alkotmányellenességét, és

     c ) a sérelmezett elvi állásfoglalás alkotmányellenes-e.

     a )  Az Országgyűlés  a jogalkotásról  szóló 1987.  évi  XI.
     törvény /  a továbbiakban  Jat. / 54. §-a szerint jogosult a
     jogszabályokat   elvi    állásfoglalásban   értelmezni;   az
     állásfoglalást a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

     A Jat.  az  Országgyűlésnek  a  jogszabályt  értelmező  elvi
     állásfoglalását az  állami irányítás  egyéb  jogi  eszközei,
     azokon belül pedig a jogi iránymutatások közé sorolja.

     Az állami  irányítás egyéb  jogi eszközei  nem jogszabályok,
     hanem állami szervek határozati formában meghozott általános
     érvényű döntései és jogi iránymutatások. Az állami irányítás
     egyéb   jogi   eszközei   között   a   jogi   iránymutatások
     rendeltetése,   hogy   segítsék   a   jogalkalmazó   szervek
     tevékenységét,   a    jogszabályok    egységes    szemléletű
     végrehajtását. Az  állami irányítás  egyéb jogi  eszközei  a
     jogszabályokhoz hasonlóan jogi kötelező erővel rendelkeznek,
     a jogi  iránymutatásoknak azonban  általában  jogi  kötelező
     erejük  nincs.   Minthogy   az   adott   jogi   iránymutatás
     országgyűlési határozatban  jelent meg, a Jat. 46. § szerint
     az Országgyűlés  által irányított  szervekre vonatkozóan van
     irányító jellege.

     A elvi állásfoglalás a jogszabályok értelmezésére szolgál. A
     Jat. az  elvi állásfoglalásokkal  szemben  érdemi,  tartalmi
     korlátokat nem  állított fel.  Nem tekinthető  annak a  Jat.
     vonatkozó rendelkezéséhez  fűzött miniszteri indokolásnak az
     a  mondata   sem,  amely   szerint  az   elvi  állásfoglalás
     lehetősége "nem érintheti a Legfelsőbb Bíróságnak, illetőleg
     a  bíróságoknak   a  jogértelmezésre  vonatkozó  jogát".  Ez
     ugyanis eleve  következik abból  az alkotmányos  alapelvből,
     amely szerint  a bíróságok  csakis a  jogszabályoknak vannak
     alávetve   (  Alkotmány 50.  § (3)  bekezdése  1.  mondat ),
     illetve,  hogy   a  Legfelsőbb  Bíróság  a  bíróságok  bírói
     működése és  ítélkezése  fölötti  elvi  irányítás  keretében
     hozott irányelvei  és  elvi  döntései  a  bíróságok  számára
     kötelezőek (  Alkotmány 47.  § )  .  Az  Országgyűlés  által
     hozott elvi  állásfoglalások nemkötelező jellege összhangban
     van  a  fenti  alkotmányos  elvvel,  azt  nem  sérti.  Ebből
     következően az  Országgyűlést a  jogszabályt értelmező  elvi
     állásfoglalások   meghozatalakor   általános   tárgyi   vagy
     tartalmi korlát nem korlátozza.

     Véleményem szerint  a  kifejtettekből  következik,  hogy  az
     Országgyűlésnek   jogában    állt   a    sérelmezett    elvi
     állásfoglalást meghozni.

     b )  Az Abtv.  1. §  b )  pontja alapján az Alkotmánybíróság
     hatáskörébe tartozik  az állami irányítás egyéb jogi eszköze
     alkotmányellenességének utólagos  vizsgálata. Az  Abtv.  nem
     tesz különbséget  az állami  irányítás egyéb  jogi  eszközei
     között aszerint,  hogy azok  kötelező jellegűek vagy sem. Az
     Alkotmánybíróság    vizsgálhatta    a    sérelmezett    elvi
     állásfoglalás alkotmányellenességét.

     Az Alkotmánybíróság  az  1375/J/1992.  számú  ügyben  hozott
     határozatában  érdemi  vizsgálat  nélkül  utasított  el  egy
     egyedi,   konkrét    döntéseket   tartalmazó   országgyűlési
     határozat alkotmányossági vizsgálatára vonatkozó indítványt,
     mivel  hatáskörébe  csak  az  állami  irányítás  egyéb  jogi
     eszközei körébe  tartozó normatív  határozat alkotmányossági
     vizsgálata tartozik.  A most  sérelmezett elvi állásfoglalás
     jellegét  tekintve   elvi,  nem   egyedi  esetre   vonatkozó
     jogszabályértelmezés, tehát  az alkotmánybírósági  gyakorlat
     szerint is aggálytalanul vizsgálható.

     c ) A jogszabályértelmezés olyan tevékenység, amelynek során
     feltárul a jogszabály mélyebb, teljesebb tartalma. A közjogi
     elismertség   szempontjából    a   magyar   jogszabályok   a
     jogszabályértelmezés   eredményének    három    kategóriáját
     különböztetik meg.

     Az  első   kategóriába  tartoznak   az   Alkotmánybíróságnak
     jogosulttól származó  indítvány alapján  az Alkotmány  egyes
     rendelkezéseit    értelmező    határozatai,    amelyek    az
     Alkotmánybíróságról   szóló  törvény   27.  § (2)  bekezdése
     alapján mindenkire  nézve kötelezőek,  továbbá a  Legfelsőbb
     Bíróságnak a  bíróságok bírói működése és ítélkezése fölötti
     elvi irányítás keretében hozott irányelvei és elvi döntései,
     amelyek az  Alkotmány 47.  §-a alapján  a bíróságok  számára
     kötelezőek.

     A  második  kategóriába  az  állam  központi  szervei  által
     kibocsátható,  először   a  Jat.   által  szabályozott  jogi
     iránymutatások  tartoznak.   Ezeknek  kötelező  jogi  erejük
     nincs,  szabályozásukat  az  a  Jat.  megalkotását  megelőző
     gyakorlat   indokolta,   amely   az   irányítás   informális
     eszközeinek     elszaporodásához,      azok      ténylegesen
     jogszabályként  való   érvényesüléséhez  vezetett.   A  Jat.
     egyrészt garanciális  szabályokat állapított  meg az  állami
     irányítás egyéb  jogi eszközeinek kibocsátására vonatkozóan,
     másrészt tisztázta jogi kötelező erejük hiányát.

     A harmadik  kategóriába a jogszabály által nem szabályozott,
     közjogi  jelleggel   egyáltalán  nem   rendelkező,  a  fenti
     szerveken kívül  bárki  által  végzett  jogszabályértelmezés
     vagy a fenti szervek által, de nem a jogszabály által előírt
     formában   végzett    jogszabályértelmezés    tartozik.    E
     kategóriába tartozó  jogszabályértelmezést  bárki  végezhet,
     annak eredményét  a szabad véleménynyilvánítási jogával élve
     kinyilváníthatja. Az  ilyen  értelmezésnek  ugyancsak  nincs
     kötelező ereje.

     A  sérelmezett  elvi  állásfoglalás  a  második  kategóriába
     tartozó értelmezés  eredménye. Jogi  kötelező  ereje  nincs,
     egyetlen államhatalmi  szervre -  köztük a  bíróságra -  sem
     kötelező. Ebből  következően - tartalmától függetlenül - nem
     ütközhet sem  az  Alkotmányba,  sem  más  jogszabályba,  így
     formai alkotmányellenessége ezokon kizárt. Nem ellentétes az
     Alkotmánybíróság  határozatával,   nem  jelent  az  elévülés
     elbírálásába való  utólagos törvényhozói beavatkozást. Célja
     jogszabály értelmezése, amely értelmezésnek a Jat. a fentiek
     szerint tartalmi  korlátot nem állít, így tetszőleges lehet,
     az  értelmezésnek   azonban  nincs   senkivel  szemben  jogi
     kötőereje.  Az  Országgyűlés  jogszabályértelmezési  jogköre
     tartalmilag  korlátlan,   álláspontjának   kinyilvánításával
     kapcsolatban az  Országgyűlést bizonyos  esetekben politikai
     felelősség terhelheti. Az Országgyűlés jogszabályt értelmező
     tevékenységének az  Alkotmány sem  állít általános  tartalmi
     korlátot,     konkrét      alkotmányellenesség      utólagos
     megállapítását   pedig   kizárja   az   elvi   állásfoglalás
     nemkötelező jellege.

     Az Alkotmánybíróság  jelen  határozatában  foglalt  többségi
     álláspont szerint  az  Országgyűlés  határozata  tartalmilag
     azért    alkotmányellenes,     mert     burkolt     formában
     visszamenőlegesen változtatja  meg a  büntető  normákat,  új
     normát állított fel.

     Nem értek  egyet a  tartalmi alkotmányellenességre vonatkozó
     állásfoglalással  sem.   Az  Országgyűlés  1945  óta  létező
     általános érvényű  elévülési akadályt  értelmez, amelyet  az
     1945.  évi  VII.  tv.  9.  §  elvi  éllel  megfogalmazott  :
     nyugszik  az   elévülés  azon   bűncselekményekre,   amelyek
     üldözhetését  az   uralmon   volt   hatalom  megakadályozta.
     ( Mellékes jelenleg,  hogy  a  maga  idején  visszamenőleges
     hatállyal  megfogalmazott   tétel  ezen  visszamenőlegessége
     ellenkezik az  Alkotmánnyal, mert az Országgyűlés a tételt a
     megfogalmazása utáni  időszakra értelmezi. ) Ezt a tételt az
     értelmezésben hivatkozott  jogszabályok fenntartották, annak
     alapgondolata a  jogállamisággal  és  a  jogbiztonsággal  az
     Országgyűlés értelmezésében összhangban van.

     Az elvi állásfoglalásban foglalt jogszabályértelmezést bárki
     ( államhatalmi szerv, a jogtudomány, magánszemély ) szabadon
     figyelembe veheti  az  elméletileg  lehetséges  értelmezések
     egyikeként. Az  Országgyűlés sérelmezett elvi állásfoglalása
     az Alkotmánybíróságnak az elévülésről szóló 11/1992.(III.5.)
     AB határozatára  figyelemmel értékeli  a múlt rendszer belső
     jogának ellentmondásait  és ezzel  kapcsolatban  rögzíti  az
     Országgyűlés többségének  véleményét. Az  elvi  határozatban
     foglalt  jogszabályértelmezés   súlya,  meggyőző   ereje  az
     Országgyűlés tekintélyéből,  az államhatalmi  szervek között
     elfoglalt  helyéből   ered.  Az  elvi  határozatban  foglalt
     jogszabályértelmezés rendszertani  és történeti,  ám  nem  a
     jogszabállyal   egyidőben   született,   így   a   történeti
     értelmezésnek   nem    autentikus   alapja.    A   bíróságok
     törvényértelmezési szabadságát  a határozat  nem korlátozza,
     visszamenőlegesen normát nem alkot, ezért az Alkotmányba nem
     ütközik.

     A fentiek  alapján  álláspontom  szerint  az  indítványt  el
     kellett volna utasítani.

     Budapest, 1993. június 29.
                                               Dr. Zlinszky János
                                                  alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      The interpretation of the statute of limitations
      Number of the Decision:
      .
      41/1993. (VI. 30.)
      Date of the decision:
      .
      06/29/1993
      Summary:
      After the Constitutional Court turned down in March 1992 a bill that aimed to lift the statute of limitations for political crimes, the Parliament voted an authoritative resolution on the interpretation of the statute of limitations. The scope of the resolution was to exempt the period between 1944 and 1989 from the term of limitation. The Court declared the regulation unconstitutional both for formal and substantive reasons. An authoritative resolution of Parliament does not meet the requirements set for a legislative act. It cannot regulate questions concerned with the basic rights of citizens, and violates the principles of legality and legal certainty. Substantively the resolution was found to be unconstitutional too because it is ex post facto legislation, making retroactive criminal prosecution possible.
       
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1993-2-012
      .