English
Hungarian
Ügyszám:
.
1239/C/1995
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 36/1996. (IX. 4.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1996/117
.
A döntés kelte: Budapest, 09/03/1996
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság  a Legfelsőbb  Bíróság  elnökének  és  a
   legfőbb   ügyésznek    jogszabály    alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálatára irányuló indítványa alapján meghozta a
   következő

                          határozatot :

   Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  az  1956.  októberi
   forradalom   és   szabadságharc   során   elkövetett   egyes
   bűncselekményekkel kapcsolatos  eljárásról szóló  1993.  évi
   XC.  törvény   alkotmányellenes,  ezért   azt  a   határozat
   kihirdetésének napjával megsemmisíti.

   Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    1.  A   Legfelsőbb  Bíróság   elnöke  és  a  legfőbb  ügyész
    indítványozta az  1956. októberi forradalom és szabadságharc
    során  elkövetett   egyes   bűncselekményekkel   kapcsolatos
    eljárásról szóló  1993. évi XC. törvény (a továbbiakban Tv.)
    alkotmányossági    vizsgálatát,    az    alkotmányellenesség
    megállapítását  és   a  Tv.   megsemmisítését.  Álláspontjuk
    szerint  a  Tv.  1.  §-a  a  háború  áldozatainak  védelmére
    vonatkozóan Genfben,  1949. augusztus  12-én kelt nemzetközi
    egyezményekbe ütközik,  illetve ellentétes  a nemzetközi jog
    általánosan elismert szabályaival, s ezért az Alkotmány 7. §
    (1) bekezdésével  is. A  Tv.  ugyanis  a  genfi  egyezmények
    különböző személyi  és tárgyi körre vonatkozó rendelkezéseit
    egymásra vonatkoztatja  és az  egyezményekben  nem  szereplő
    összefüggést  létesít  közöttük;  ezáltal  megváltoztatja  a
    genfi egyezmények  tartalmát, sérti  a nemzetközi  jog és  a
    belső jog  összhangját, illetve akadályozza a nemzetközi jog
    általánosan elismert szabályainak alkalmazását.

    2. Az  Országgyűlés 1993. február 16-án törvényt fogadott el
    az  1956.   októberi  forradalom   és  szabadságharc   során
    elkövetett egyes  bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásról.
    A törvény 1. és 2. §-ának szövege a következő volt :

    "1. §  (1) A  népbíráskodásról  szóló,  az  1945.  évi  VII.
    törvénnyel  törvényerőre   emelt  81/1945.   (II.   5.)   ME
    rendeletnek az  1440/1945. (V.  1.) ME  rendelet  8.  §-ával
    megállapított  13.   §-a  7.   pontjában  ( Hatályos  anyagi
    büntetőjogi szabályok  hivatalos összeállítása  - BHÖ  - 84.
    pontjának g/  alpontja ) meghatározott,  az  1956.  októberi
    forradalom és szabadságharc során elkövetett bűncselekmények
    büntethetőségének  elévülésével   kapcsolatban   a   Büntető
    Törvénykönyvről szóló  1978. évi IV. törvény ( Btk. ) 33. §-
    ának (2) bekezdését kell alkalmazni.

    (2) Az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény büntetési
    tétele a  Btk. 2.  §-ára figyelemmel  - 81/1945. (II. 5.) ME
    rendeletnek az  1440/1945. (V.  1.) ME  rendelet  9.  §-ával
    módosított 14.  §-ára ( BHÖ  85. pontja )  tekintettel -  öt
    évtől  tizenöt   évig   terjedő   vagy   életfogytig   tartó
    szabadságvesztés.

    2.  §   (1)  A  háború  áldozatainak  védelmére  vonatkozóan
    Genfben, 1949.  augusztus  12-én  kelt,  az  1954.  évi  32.
    törvényerejű rendelettel  kihirdetett nemzetközi egyezmények
    közül

    a) a  hadifoglyokkal való  bánásmódra  vonatkozóan  Genfben,
    1949. augusztus  12-én kelt  Egyezmény 3. cikkének 1. pontja
    alapján az Egyezmény 130. cikkében,

    b)  a   polgári  lakosság   háború  idején   való  védelmére
    vonatkozóan Genfben, 1949. augusztus 12-én kelt Egyezmény 3.
    cikkének 1. pontja alapján az Egyezmény 147. cikkében súlyos
    jogsértésként meghatározott, az 1956. októberi forradalom és
    szabadságharc     során      elkövetett      bűncselekmények
    büntethetőségének elévülésével  kapcsolatban -  a háborús és
    az emberiség  elleni bűntettek  elévülésének kizárásáról  az
    Egyesült  Nemzetek   Szervezetének  közgyűlése   által   New
    Yorkban, 1968.  november 26-án  elfogadott, az  1971. évi 1.
    törvényerejű rendelettel kihirdetett nemzetközi Egyezmény 1.
    cikke a)  pontjára is  figyelemmel -  a Btk.  33. §-ának (2)
    bekezdését kell alkalmazni. "

    A köztársasági elnök a törvényt nem hirdette ki, hanem annak
    előzetes alkotmányossági vizsgálatát kezdeményezte.

    Az Alkotmánybíróság 53/1993. (X. 13.) AB határozatában ( ABH
    1993,  323 )   megállapította  azokat   az   alkotmányossági
    követelményeket, amelyeket  a Büntető  törvénykönyvről szóló
    1978. évi  IV. törvény  ( a továbbiakban  Btk. )  33. §  (2)
    bekezdésének    a     nemzetközi    jogban     meghatározott
    bűncselekményekre való  alkalmazása kapcsán be kell tartani.
    Ezek a következők :

    "1.  A   [ Btk.  ]   33.  §   (2)  bekezdése  alkalmazásánál
    alkotmányos követelmény  az, hogy  a  büntethetőség  el  nem
    évülését  csak   azokra  a   bűncselekményekre  nézve  lehet
    megállapítani, amelyek  büntethetősége az  elkövetés  idején
    hatályos magyar jog szerint nem évül el; kivéve, ha az adott
    tényállást a nemzetközi jog háborús bűncselekménynek vagy az
    emberiség elleni  bűncselekménynek minősíti, el nem évülését
    kimondja vagy  lehetővé teszi, és Magyarországot az elévülés
    kizárására nemzetközi kötelezettség terheli.

    2. Az  Alkotmánybíróság megállapítja  :   összhangban van az
    Alkotmánnyal az, ha a Btk. 33. § (2) bekezdését az elkövetés
    időpontjában  hatályos   magyar  jog  elévülési  szabályaira
    tekintet   nélkül    alkalmazzák   a    nemzetközi    jogban
    meghatározott alábbi bűncselekményekre :

    - a  háború áldozatainak  védelmére Genfben  1949. augusztus
    12-én kötött  egyezményekben meghatározott,  az  egyezmények
    közös  2.   cikke  szerinti   nemzetközi  jellegű  fegyveres
    összeütközés esetén elkövetett "súlyos jogsértésekre";

    - a  genfi egyezmények  közös 3.  cikkében a  nem nemzetközi
    jellegű    fegyveres     összeütközés     esetén     tiltott
    cselekményekre. "

    Az   idézett    alkotmányos   követelmények    alapján    az
    Alkotmánybíróság megállapította  a ki  nem hirdetett törvény
    1.   §-ának    alkotmányellenességét,   mivel    az    abban
    meghatározott bűncselekmény  nem minősül  a  nemzetközi  jog
    értelmében  háborús   bűncselekménynek,  s   így  az   1.  §
    alkotmányellenesen rendeli  a Btk.  33. §  (2)  bekezdésének
    alkalmazását.

    A  ki   nem  hirdetett   törvény  2.   §-a  tekintetében  az
    Alkotmánybíróság megállapította, hogy az a genfi egyezmények
    különböző  személyi   és  tárgyi   alkalmazási  körre  szóló
    rendelkezéseit egymásra  vonatkoztatja, és az egyezményekben
    nem szereplő  összefüggést létesít  közöttük. Megállapította
    az Alkotmánybíróság  azt is,  hogy a  2. §  az 1968. évi New
    York-i  Egyezmény   I.  cikk   a)  pontjára   is  -  amelyre
    "figyelemmel" a  törvény  a  Btk.  33.  §-ának  alkalmazását
    előírta  -   tévesen   hivatkozik.   Mindezek   alapján   az
    Alkotmánybíróság arra  a következtetésre jutott, hogy a 2. §
    jelenlegi  szövegével   kapcsolatban  joggal   merülnek  fel
    alkotmányossági  aggályok   ( ABH  1993,  337 ) .  Ezért  az
    Alkotmánybíróság    határozatának     rendelkező    részében
    megállapította :   "A  törvény 2.  §-ának  alkalmazása  azon
    keretek között  alkotmányos, amelyeket  az  Alkotmánybíróság
    határozatának 2. pontja kijelölt. "

                                II.

    1.  Az   Országgyűlés  az   1956.  októberi   forradalom  és
    szabadságharc  során   elkövetett  egyes  bűncselekményekkel
    kapcsolatos  eljárásról   szóló  1993.   évi   XC.   törvény
    megalkotása   során    az   Alkotmánybíróság   határozatában
    foglaltaknak csak  annyiban  tett  eleget,  hogy  a  ki  nem
    hirdetett törvény  1. §-át  elhagyta a törvény szövegéből. A
    2. ,  3. és  4.  §-okat  viszont  változatlan  szövegezéssel
    átvette, azzal, hogy az egyes rendelkezések számozását az 1.
    § elhagyásából adódó változáshoz igazította.

    Mindazok az  alkotmányossági kifogások,  amelyeket a  ki nem
    hirdetett törvény 2. §-ával kapcsolatban az Alkotmánybíróság
    az 53/1993.  (X. 13.) AB  határozatban megállapított,  a Tv.
    azonos  szövegű   1.   §-ával   kapcsolatban   változatlanul
    fennállnak, s azt alkotmányellenessé teszik.

    Az Alkotmánybíróság  ismételten rámutat  arra, hogy  a genfi
    egyezményekben meghatározott  "súlyos jogsértések"  nem a 3.
    cikkre  vonatkoznak,   ahogy  pedig  azt  a  Tv.  1.  §  (1)
    bekezdésének a)  és b)  pontja tartalmazza,  hanem  a  genfi
    egyezmények  közös   2.  cikkében  meghatározott  nemzetközi
    jellegű  fegyveres   összeütközésekre,  és   ezen  belül  is
    kizárólag az  egyezményekben tüzetesen  meghatározott védett
    személyek sérelmére  követhetők el.  A közös 3. cikkek a nem
    nemzetközi jellegű fegyveres összeütközésekre vonatkoznak, s
    megállapítják az  ebben  az  esetben  tiltott  -  a  "súlyos
    jogsértésekkel" csak  részben  azonos  -  magatartásokat.  A
    közös 3.  cikk rendelkezései  továbbá azokra  a személyekre,
    "akik az  ellenségeskedésben nem vesznek közvetlenül részt",
    "mindenkor és mindenütt" érvényesek.

    A Tv. az 1. §-ban - a fentiek szerint a genfi egyezményekkel
    ellentétesen -  meghatározott bűncselekményekre a Btk. 33. §
    (2) bekezdésének  el nem  évülési  szabályát  a  háborús  és
    emberiség elleni  bűntettek elévülésének  kizárásáról  szóló
    1968.  évi   New  Yorki   egyezmény  1.  cikke  a)  pontjára
    "figyelemmel" rendeli alkalmazni. A 3. cikkben meghatározott
    bűncselekményekre azonban  nem  a  New  Yorki  egyezmény  1.
    cikkének a) pontja vonatkozik, hanem a b) pont.

    A Tv. 1. §-a tehát a genfi egyezmények különböző személyi és
    tárgyi  alkalmazási   körre  szóló  rendelkezéseit  egymásra
    vonatkoztatja és az egyezményekben nem szereplő összefüggést
    létesít közöttük.  Tévesen jelöli  meg a  bűncselekmények el
    nem évülésének jogalapját is. Mivel így a magyar jogrendszer
    nem biztosítja  a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és
    a  belső  jog  összhangját,  a  Tv.  1.  §-a  ellentétes  az
    Alkotmány  7.   §  (1)   bekezdésével.  Az  alkotmányellenes
    rendelkezést az  Alkotmánybíróság megsemmisítette.  A Tv. 2.
    §-a az  1. §-ban  felsorolt bűncselekmények nyomozására és a
    bírósági eljárásra  kizárólag illetékes hatóságokról, a 3. §
    pedig a Tv. hatálybalépésének időpontjáról rendelkezik. Ezek
    a  rendelkezések   önmagukban  ugyan   nem  ellentétesek  az
    Alkotmánnyal, de az alkotmányellenes 1. §-sal olyan szorosan
    összefüggenek, hogy  az Alkotmánybíróság  - az  indítványnak
    megfelelően - a Tv. egészét megsemmisítette.

    2.  Az   indítványozók  szerint  a  nemzetközi  szerződéssel
    összhangban    nem     álló    Tv.    értelmezhetetlen    és
    alkalmazhatatlan volt.  Az Tv. megsemmisítésével elhárult az
    akadály annak  útjából, hogy a magyar hatóságok a nemzetközi
    jog szerinti  háborús és  emberiség elleni bűncselekményeket
    üldözzék  és   megbüntessék.  Az   Alkotmánybíróság  már  az
    53/1993. (X.  13.) AB  határozatban rámutatott  arra, hogy a
    nemzetközi    jog    szerinti    bizonyos    bűncselekmények
    vonatkozásában a Btk. 33. § (2) bekezdése az akkor vizsgált,
    ki nem  hirdetett  törvénytől  függetlenül  is  alkalmazható
    ( ABH  1993,   339 ) ,  s   nem  csupán  a  törvényhozó,  de
    kifejezetten a  jogalkalmazás számára  is meghatározta ennek
    alkotmányossági követelményeit  a rendelkező  rész 1.  és 2.
    pontjában.

    Az  Alkotmánybíróság  az  54/1993.  (X.  13.)  AB  határozat
    rendelkező részében a Btk. 33. § (2) bekezdésében foglalt el
    nem   évülési   szabályok   alkalmazásának   alkotmányossági
    követelményeit állapította meg; ezen túlmenő rendelkezésre a
    vizsgált törvény  tárgykörében nem  volt  szükség,  mivel  a
    háborús  és   emberiség  elleni   bűncselekmények   túlnyomó
    többsége az  1956-ban hatályos  magyar büntetőjog szerint is
    büntetendő volt.  Az  Alkotmánybíróság  azonban  felhívja  a
    figyelmet arra,  hogy a  nemzetközi jog maga határozza meg a
    nemzetközi   jog    szerint    üldözendő    és    büntetendő
    bűncselekményeket  és büntethetőségük összes feltételét.

    Mindezeknek a  tényálláselemeknek és feltételeknek fenn kell
    állniuk   tehát   ahhoz,   hogy   a   hazai   jog   valamely
    bűncselekménye a  nemzetközi jog  szerinti  bűncselekménynek
    minősüljön.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                         előadó alkotmánybíró

              Dr. Kilényi Géza          Dr. Lábady Tamás
                alkotmánybíró            alkotmánybíró

              Dr. Schmidt Péter         Dr. Szabó András
                alkotmánybíró           alkotmánybíró

             Dr. Tersztyánszky Ödön       Dr. Vörös Imre
               alkotmánybíró              alkotmánybíró

                          Dr. Zlinszky János
                            alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Constitutional review of Law XC of 1993 on the procedure in the matter of certain criminal offences committed during the 1956 October Revolution and Freedom Struggle
     Number of the Decision:
     .
     36/1996. (IX. 4.)
     Date of the decision:
     .
     09/03/1996
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1996-3-007?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .