Hungarian
Ügyszám:
.
1110/B/1992
Előadó alkotmánybíró: Szabó András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 58/1995. (IX. 15.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1995/289
.
A határozat kelte: Budapest, 09/11/1995
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság  jogszabály alkotmányosságának  utólagos
  vizsgálatára irányuló eljárásban meghozta a következő

                         határozatot :

  1. Az  Alkotmánybíróság a  büntetőeljárásról szóló 1973. évi
  I.   törvény    /Be.   /    73.   ,   74.   és   203.   §-ai
  alkotmányellenességének megállapítására  irányuló indítványt
  elutasítja.

  2. Az  Alkotmánybíróság megállapítja  :   a Be.  11.  §  (2)
  bekezdése alkalmazásánál - az Alkotmány 7. §-ára figyelemmel
  -  alkotmányos  követelmény,  hogy  a  bíróság  a  tárgyalás
  nyilvánosságának kizárása  kérdésében az  1976. évi 8. számú
  törvényerejű rendelettel  kihirdetett Polgári  és  Politikai
  Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 14. cikk 1. pontja, illetve
  az 1993.  évi XXXI.  törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok
  és az  alapvető szabadságok  védelméről szóló  Egyezmény  6.
  cikk 1. pontja - figyelembevételével döntsön.

  Az  Alkotmánybíróság   a  határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                            Indokolás

                                I.

   Az indítványozó  álláspontja szerint a Be. 73. , illetve 74.
   §-a   alapján    a   terhelt    elmeállapotáról   beszerzett
   szakvélemények  felhasználása   során   nem   érvényesül   a
   személyes adatok  védelmének alkotmányos alapjoga /Alkotmány
   59. §/.  Ugyancsak ezen alkotmányos jog sérelmét okozhatja a
   Be. 203. §-a, amely alapján a tárgyaláson fel kell olvasni a
   tárgyalásról  értesített,   de  meg   nem  jelent   szakértő
   véleményét. /Amennyiben  a szakértő megjelenik a Be. 76. §-a
   alapján történik a meghallgatása. /

   Az indítványozó  szerint alkotmányellenes az a helyzet, hogy
   a   büntetőeljárásban    beszerzett    szakvéleményre    nem
   vonatkoznak az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvénynek
   a titoktartásra  vonatkozó rendelkezései, továbbá az, hogy a
   terhelt elmeállapotáról  készült  szakvéleményt,  illetve  a
   szakértő   véleményét    a   nyilvános   tárgyaláson   bárki
   megismerheti.  Az  indítványozó  ezt  különösen  azokban  az
   esetekben tartja  sérelmesnek, amikor  az eljárás  a terhelt
   felmentésével vagy az eljárás megszüntetésével zárul.

                               II.

   Az indítvány nem megalapozott.

   1. 1.  A Be. valóban nem rendelkezik a szakértő titoktartási
   kötelezettségéről. Ezt  a kérdést  a Be. 404. § (1) bekezdés
   b) pontjában  kapott felhatalmazás  alapján kiadott  2/1988.
   (V. 19.)  IM rendelet  szabályozza. Az  egészségügyről szóló
   1972. évi II. törvény szerint az orvos az általa megvizsgált
   személy egészségügyi  állapotáról  adatot  csak  a  vizsgált
   személlyel és  annak hozzátartozójával,  illetőleg  -  ha  a
   gyógykezeléshez szükséges  - gondozójával  közölhet ( 77.  §
   (1)  bek.   ) .  Az   orvost   nem   köti   a   titoktartási
   kötelezettség, ha  az  adat  közlésére  jogszabály  kötelezi
   ( 78. § (1) bek. ) .

   Az   igazságügyi    orvosszakértő   a    vizsgált    személy
   elmeállapotának adatait  a Be.  szabályai alapján  köteles a
   hatóság tudomására  hozni. A  2/1988. (V.  19.) IM  rendelet
   szerint a  szakértőt a  tevékenysége során tudomására jutott
   tényekre  és   adatokra  nézve   titoktartási  kötelezettség
   terheli. Ezekről  a tényekről  és adatokról  csak az  ügyben
   eljáró hatóságokat,  továbbá a  jogszabályban  meghatározott
   szervet ( személyt )  tájékoztathatja. Ha jogszabály másként
   nem rendelkezik,  a szakértő titoktartási kötelezettsége nem
   zárja ki  a szakértői  vizsgálat során  feltárt tényeknek és
   adatoknak tudományos  és oktatási  célra  -  a  személyiségi
   jogok sérelme nélkül - történő felhasználását ( 38. § ) .

   1. 2.  Az indítványozó  nem vitatta  a szakértői  eljárásban
   való közreműködési  kötelezettséget, így a Be. 73. §-a nincs
   összefüggésben    az     indítványozó    által     felvetett
   alkotmányossági kérdéssel.  Ugyancsak  nincs  összefüggés  a
   terhelt elmeállapotának  megfigyelését szabályozó  74. §-al,
   amelynek,   mint    a   személyi   szabadsághoz   való   jog
   korlátozásának  alkotmányosságát   az  Alkotmánybíróság  már
   vizsgálta ( 723/B/1991/6. AB hat. , ABH 1991, 632. ) .

   A Be.  203. §-a a személyes adat védelméhez való joggal csak
   közvetett összefüggésben  van. A  büntetőeljárás garanciális
   alapelve a  közvetlenség. A  bíróság ügydöntő  határozatát a
   tárgyaláson közvetlenül  megvizsgált bizonyítékokra alapítja
   ( 10. §  (2) bek. ) . A közvetlenség alapelvéből következően
   a tárgyaláson  fel kell  olvasni azt  a bizonyítás eszközéül
   szolgáló okiratot  vagy iratot, amelynek tartalmát a bíróság
   bizonyítékként értékeli.  Amennyiben a  bíróság  a  szakértő
   meghallgatását nem  tartja szükségesnek, úgy a szakvéleményt
   is fel lehet olvasni, egyébként a szakértőt kell személyesen
   meghallgatni ( Be. 203. § (1) és (3) bek. ) .

   Azt, hogy  ez "bárki"  részvételét lehetővé  tevő  nyilvános
   tárgyaláson, vagy  az  ún.  ügyfél-nyilvánosságot  biztosító
   zárt tárgyaláson  történik, nem  a Be.  203.  §-a,  hanem  a
   tárgyalás  nyilvánosságának   alapelvét  szabályozó   11.  §
   rendelkezései, illetve  a bíróság  döntése határozza meg. Az
   indítványozó   által    felvetett   alkotmányossági   kérdés
   elbírálásához tehát elsősorban a személyes adatok védelméhez
   való alkotmányos jog és a büntető tárgyalás nyilvánosságához
   való alkotmányos  alapjog egymáshoz  való viszonyát, illetve
   kolliziójuk    feloldásának    jogi    szabályozását    kell
   megvizsgálni.

   2. Az  Alkotmány  59.  §  (1)  bekezdése  szerint  mindenkit
   megillet a  magántitok és a személyes adatok védelméhez való
   jog. Az  Alkotmánybíróság határozataiban  ( 20/1990. (X. 4.)
   AB hat. ABH 1990, 69. ; 15/1991. (VI. 13.) AB hat. ABH 1991,
   41.; 21/1993.  (IV. 2.)  AB hat.  ABH 1993,  172. ; 34/1994.
   (VI. 24.)  AB hat.  ABH 1994,  177.; 60/1994.  (XII. 24.) AB
   hat.  ABH   1994,  342.   )   ezen   alapjogot   információs
   önrendelkezési jogként  értelmezi. Az  Alkotmány 59.  §-ában
   biztosított jognak  eszerint az  a tartalma,  hogy  mindenki
   maga  rendelkezik   személyes  adatainak   feltárásáról   és
   felhasználásáról. Ugyanakkor  a magántitok  és  a  személyes
   adatok védelméhez  való  jog  nem  abszolút  jog.  Az  állam
   alapjogvédelmi kötelességéből azonban az következik, hogy az
   alapjog korlátozásának feltételeit törvényben, az arányosság
   és a szükségesség kritériumai alapján határozza meg.

   A   büntetőeljárás,    mint   az    állami   büntető   igény
   érvényesítésének  formája,  több  tekintetben  korlátozza  a
   magántitok és  a személyes  adatok védelméhez való jogot. Az
   Alkotmánybíróság  -   figyelemmel  eljárásának  indítványhoz
   kötöttségére -  jelen esetben  csak a terhelt elmeállapotára
   vonatkozó, így  "különleges adatot"  tartalmazó szakvélemény
   "bárki"  általi   megismerhetőségének  eljárási   szabályait
   vizsgálta.

   3. A személyes adatok védelméről az 1992. évi LXIII. törvény
   rendelkezik.  A   törvény  szerint   személyes  adat  :    a
   meghatározott személlyel  kapcsolatba hozható adat, valamint
   az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
   Különleges adat  az egészségi  állapotra vonatkozó személyes
   adat ( 2.  § 1.  p. ,  2. /b  p. ) . A különleges adat akkor
   kezelhető,  ha   az  adatkezeléshez   az  érintett   írásban
   hozzájárul vagy  egyéb esetekben  azt törvény rendeli ( 3. §
   (2) bek. a) és c) p.) .

   Az  Alkotmánybíróság   a   723/B/1991/6.   AB   határozatban
   részletesen  kifejtette,  hogy  a  büntetőjogi  felelősségre
   vonás  egyik   főkérdése  a  bűnösség  megállapítása,  amely
   feltételezi   az    elkövető   beszámítási   képességét.   A
   beszámítási  képességnek   és  a   bűnösségnek  -,   mint  a
   bűncselekmény megvalósulásához  elengedhetetlenül  szükséges
   feltételnek  -   alapvető  szerepe   van  a   büntetőeljárás
   szempontjából. A beszámítási képesség, illetve az azt kizáró
   vagy korlátozó  kóros elmeállapot olyan esetben, amikor erre
   adatok merülnek  fel,  a  büntetőeljárás  és  ezen  belül  a
   bizonyítás központi  kérdésévé  válik.  Ennek  tisztázása  a
   büntetőeljárás jelenlegi  rendszerében sem  a  bűncselekmény
   súlyától, sem  a várható  büntetés mértékétől,  sem pedig  a
   terhelt, illetve védője szándékától nem tehető függővé ( ABH
   1991, 632, 635 ) . Az esetleges kóros elmeállapot tisztázása
   különleges szakértelmet  igényel, így  a hatóságok kötelesek
   két szakértőt igénybe venni ( Be. 68. § (2) bek. , 69. § (3)
   bek. ).

   4. A  szakvéleményben a  terhelt  elmeállapotáról  rögzített
   különleges adatot  a hatóság  tagjain  kívül  az  eljárásban
   résztvevő  magánszemélyek   is  megismerhetik.   A   hatóság
   tagjainak erre  az  ismeretre  az  állam  büntető  igényének
   érvényesítéséhez,   a   magánszemélyeknek   pedig   eljárási
   funkciójuk betöltéséhez, jogaik gyakorlásához van szükségük.
   Így a  szakvéleményt már  a nyomozás  során  megismerheti  a
   terhelt védője ( Be. 52. § (3) bek. ) , a nyomozás lezárását
   követően, de  még a  nyomozás formális  befejezése előtt  az
   esetleges terhelt-társak ( Be. 142. § (1) bek. ) . A sértett
   az iratok  közül a  nyomozás befejezését követően csak az őt
   érintőket tekintheti  meg,  azonban  a  bírósági  eljárásban
   bármely eljárási  cselekménynél jelen  lehet ( Be. 53. § (2)
   bek. ) .  E személyeknél  a terhelt elmeállapotára vonatkozó
   különleges adatok  megismerése  -  éppen  ezen  adatoknak  a
   büntetőjogi felelősség  szempontjából  alapvető  jelentősége
   miatt - alkotmányosan nem kifogásolható.

   5. A  modern  büntetőeljárások  alkotmányos  alapelvei  közé
   tartozik  az   eljárás  nyilvánossága,  amely  elsősorban  a
   tárgyalás nyilvánosságának  és a  bírósági döntés  nyilvános
   kihirdetésének   követelményét   jelenti.   A   nyilvánosság
   mindenekelőtt     az     igazságszolgáltatás     működésének
   ellenőrzését hivatott  biztosítani  a  társadalom  részéről.
   Ugyanakkor a  büntető felelősségre  vonás  nyilvánossága  az
   egyik útja  annak, hogy  a büntetőjog  parancsai és tilalmai
   eljussanak a közösség tagjaihoz.

   Az Alkotmány  a nyilvánosság  garanciális oldalára helyezi a
   hangsúlyt, amikor  az alapvető jogok között rögzíti mindenki
   jogát ahhoz,  hogy az ellene emelt vádat a bíróság igazságos
   és nyilvános  tárgyaláson bírálja  el ( 57. § (1) bek. ) . A
   Be. a  büntetőeljárás alapelvei  között  írja  elő,  hogy  a
   bírósági  tárgyalás   nyilvános  ( 11.  §  (1)  bek.  ) .  A
   tárgyalás nyilvánossága  azt jelenti, hogy azon bárki, aki a
   14. életévét  betöltötte, hallgatóként  jelen lehet ( 189. §
   (2) bek. ).

   A tárgyalás nyilvánossága főszabály, amely azonban a bíróság
   döntésének   megfelelően    korlátozható.   A    bíróság   a
   nyilvánosságot az egész tárgyalásról vagy annak egy részéről
   indokolt határozattal  kizárhatja,  ha  ez  államtitok  vagy
   szolgálati titok  megőrzése végett, illetőleg erkölcsi okból
   szükséges. Fiatalkorú  ellen folyó eljárásban ezen túlmenően
   akkor is  ki kell zárni a nyilvánosságot, ha ez a fiatalkorú
   érdekében   szükséges.   Ilyen   esetben   a   tárgyalás   a
   büntetőeljárásban  résztvevő   hatósági  és   magánszemélyek
   ( ügyész,  magánvádló,   terhelt,  védő,   sértett,   utóbbi
   képviselője, esetleg  szakértő ) jelenlétében  folyik, de  a
   bíróság egyes  hivatalos személyeknek  is megengedheti, hogy
   jelen legyenek.  A bíróság  a tárgyaláson hozott határozatát
   akkor is nyilvánosan köteles kihirdetni, ha a nyilvánosságot
   kizárta.  Fiatalkorú  ellen  folyó  eljárásban  a  határozat
   nyilvános kihirdetése  a bíróság mérlegelésétől függ ( 11. §
   (2) - (3) bek. , 294. § (3) bek. ) .

   A tárgyalás  nyilvánossága a  főszabály az alapvető jogokról
   szóló nemzetközi  egyezményekben is.  A Polgári és Politikai
   Jogok Nemzetközi  Egyezségokmánya  szerint  a  sajtót  és  a
   nyilvánosságot ki  lehet zárni a tárgyalás egy részéről vagy
   az egész  tárgyalásról mind  erkölcsi okból,  a demokratikus
   társadalom közrendjének, vagy az állam biztonságának védelme
   érdekében, mindakkor,  amikor a  felek magánéletének érdekei
   azt  követelik,   mindpedig  a   bíróság  által  feltétlenül
   szükségesnek   ítélt   mértékben,   az   olyan   körülmények
   fennállása  esetén,   amikor  a   nyilvánosság   ártana   az
   igazságszolgáltatás  érdekeinek;   azonban  minden   büntető
   ügyben hozott  ítéletet nyilvánosan kell kihirdetni, kivéve,
   ha a fiatalkorúak érdekei mást kívánnak ( 14. cikk 1. p. ) .

   Az Európai  Emberi  Jogi  Egyezmény  szerint  is  alapjog  a
   tárgyalás nyilvánossága  és  az  ítéletet  nyilvánosan  kell
   kihirdetni. A  tárgyalóterembe történő  belépést azonban meg
   lehet tiltani a sajtónak és a közönségnek a tárgyalás teljes
   időtartamára  vagy  egy  részére  annyiban,  amennyiben  egy
   demokratikus  társadalomban  ez  az  erkölcsök,  a  közrend,
   illetőleg  a   nemzetbiztonság  érdekében  szükséges,  ha  e
   korlátozás kiskorúak  érdekei, vagy  az eljárásban résztvevő
   felek   magánéletének   védelme   szempontjából   szükséges,
   illetőleg annyiban,  amennyiben ezt  a  bíróság  feltétlenül
   szükségesnek tartja,  mert úgy  ítéli  meg,  hogy  az  adott
   ügyben olyan  különleges  körülmények  állnak  fenn,  melyek
   folytán  a   nyilvánosság  az  igazságszolgáltatás  érdekeit
   veszélyeztetné ( 6. cikk 1. p. ) .

   Az  Európai  Emberi  Jogi  Egyezményhez  kapcsolódó  esetjog
   szerint  az   eljárás  nyilvánosságához,  különösen  büntető
   ügyekben, nyomós  közérdek fűződik,  így annak kizárására az
   érintetteknek nincs alanyi joguk. A bíróságra tartozik annak
   megítélése, hogy  a kizárás  indokául  felhozott  magánérdek
   meghaladja-e az eljárás nyilvánosságához fűződő közérdeket.

   6.  Az  Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a  tárgyalás
   nyilvánosságának   kizárására    vonatkozó   büntetőeljárási
   rendelkezések nem  alkotmányellenesek. A  Be. ugyan  csak  a
   fiatalkorúak elleni  eljárás  külön  szabályai  között  tesz
   említést  a   nyilvánosság  kizárásának  kötelezettségére  a
   fiatalkorú  terhelt   érdekében.  A   törvényben   megjelölt
   "erkölcsi ok"  azonban a  gyakorlatban átfoghatja  azokat az
   eseteket is,  amikor a  nyilvánosság kizárását a felnőttkorú
   terhelt jogainak,  jogos  érdekeinek,  emberi  méltóságának,
   jóhírének, személyes adatainak védelme indokolja.

   A Be.  szabályozása -  bár  nem  olyan  részletező,  mint  a
   nemzetközi egyezmények  rendelkezései -  nem zárja  ki annak
   lehetőségét,   hogy    a   bíróság    egyedi   ügyekben   az
   alapjogvédelem   alkotmányos    elveit   és   a   nemzetközi
   egyezmények vonatkozó  rendelkezéseit is  szem előtt  tartva
   mérlegelje :   a magántitok és a személyes adatok védelme az
   eset körülményeire tekintettel igényli-e a különleges adatot
   tartalmazó  szakvélemény   ismertetésénél   a   nyilvánosság
   kizárását.  Nem   alkotmányellenes  az,  hogy  a  törvény  a
   bíróságra bízza  az egymással  esetleg  konkuráló  alapelvek
   között  az  elsődlegesség  eldöntését.  Felnőttkorú  terhelt
   ellen folyó  eljárásban a  határozat nyilvános kihirdetése -
   nemzetközi    kötelezettségeinkre     tekintettel    is    -
   elkerülhetetlen, de  a bíróságnak módja van arra, hogy ennek
   során is figyelemmel legyen a személyes adat védelmére.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

               Dr. Ádám Antal        Dr. Kilényi Géza
                alkotmánybíró          alkotmánybíró

              Dr. Lábady Tamás       Dr. Schmidt Péter
                alkotmánybíró          alkotmánybíró

                          Dr. Szabó András
                        előadó alkotmánybíró

                       Dr. Tersztyánszky Ödön
                           alkotmánybíró

               Dr. Vörös Imre      Dr. Zlinszky János
                alkotmánybíró         alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    58/1995. (IX. 15.)
    Date of the decision:
    .
    09/11/1995
    .
    .