English
Hungarian
Ügyszám:
.
1110/B/1992
Előadó alkotmánybíró: Szabó András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 58/1995. (IX. 15.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1995/289
.
A döntés kelte: Budapest, 09/11/1995
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság  jogszabály alkotmányosságának  utólagos
   vizsgálatára irányuló eljárásban meghozta a következő

                          határozatot :

   1. Az  Alkotmánybíróság a  büntetőeljárásról szóló 1973. évi
   I.   törvény    /Be.   /    73.   ,   74.   és   203.   §-ai
   alkotmányellenességének megállapítására  irányuló indítványt
   elutasítja.

   2. Az  Alkotmánybíróság megállapítja  :   a Be.  11.  §  (2)
   bekezdése alkalmazásánál - az Alkotmány 7. §-ára figyelemmel
   -  alkotmányos  követelmény,  hogy  a  bíróság  a  tárgyalás
   nyilvánosságának kizárása  kérdésében az  1976. évi 8. számú
   törvényerejű rendelettel  kihirdetett Polgári  és  Politikai
   Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 14. cikk 1. pontja, illetve
   az 1993.  évi XXXI.  törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok
   és az  alapvető szabadságok  védelméről szóló  Egyezmény  6.
   cikk 1. pontja - figyelembevételével döntsön.

   Az  Alkotmánybíróság   a  határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    Az indítványozó  álláspontja szerint a Be. 73. , illetve 74.
    §-a   alapján    a   terhelt    elmeállapotáról   beszerzett
    szakvélemények  felhasználása   során   nem   érvényesül   a
    személyes adatok  védelmének alkotmányos alapjoga /Alkotmány
    59. §/.  Ugyancsak ezen alkotmányos jog sérelmét okozhatja a
    Be. 203. §-a, amely alapján a tárgyaláson fel kell olvasni a
    tárgyalásról  értesített,   de  meg   nem  jelent   szakértő
    véleményét. /Amennyiben  a szakértő megjelenik a Be. 76. §-a
    alapján történik a meghallgatása. /

    Az indítványozó  szerint alkotmányellenes az a helyzet, hogy
    a   büntetőeljárásban    beszerzett    szakvéleményre    nem
    vonatkoznak az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvénynek
    a titoktartásra  vonatkozó rendelkezései, továbbá az, hogy a
    terhelt elmeállapotáról  készült  szakvéleményt,  illetve  a
    szakértő   véleményét    a   nyilvános   tárgyaláson   bárki
    megismerheti.  Az  indítványozó  ezt  különösen  azokban  az
    esetekben tartja  sérelmesnek, amikor  az eljárás  a terhelt
    felmentésével vagy az eljárás megszüntetésével zárul.

                                II.

    Az indítvány nem megalapozott.

    1. 1.  A Be. valóban nem rendelkezik a szakértő titoktartási
    kötelezettségéről. Ezt  a kérdést  a Be. 404. § (1) bekezdés
    b) pontjában  kapott felhatalmazás  alapján kiadott  2/1988.
    (V. 19.)  IM rendelet  szabályozza. Az  egészségügyről szóló
    1972. évi II. törvény szerint az orvos az általa megvizsgált
    személy egészségügyi  állapotáról  adatot  csak  a  vizsgált
    személlyel és  annak hozzátartozójával,  illetőleg  -  ha  a
    gyógykezeléshez szükséges  - gondozójával  közölhet ( 77.  §
    (1)  bek.   ) .  Az   orvost   nem   köti   a   titoktartási
    kötelezettség, ha  az  adat  közlésére  jogszabály  kötelezi
    ( 78. § (1) bek. ) .

    Az   igazságügyi    orvosszakértő   a    vizsgált    személy
    elmeállapotának adatait  a Be.  szabályai alapján  köteles a
    hatóság tudomására  hozni. A  2/1988. (V.  19.) IM  rendelet
    szerint a  szakértőt a  tevékenysége során tudomására jutott
    tényekre  és   adatokra  nézve   titoktartási  kötelezettség
    terheli. Ezekről  a tényekről  és adatokról  csak az  ügyben
    eljáró hatóságokat,  továbbá a  jogszabályban  meghatározott
    szervet ( személyt )  tájékoztathatja. Ha jogszabály másként
    nem rendelkezik,  a szakértő titoktartási kötelezettsége nem
    zárja ki  a szakértői  vizsgálat során  feltárt tényeknek és
    adatoknak tudományos  és oktatási  célra  -  a  személyiségi
    jogok sérelme nélkül - történő felhasználását ( 38. § ) .

    1. 2.  Az indítványozó  nem vitatta  a szakértői  eljárásban
    való közreműködési  kötelezettséget, így a Be. 73. §-a nincs
    összefüggésben    az     indítványozó    által     felvetett
    alkotmányossági kérdéssel.  Ugyancsak  nincs  összefüggés  a
    terhelt elmeállapotának  megfigyelését szabályozó  74. §-al,
    amelynek,   mint    a   személyi   szabadsághoz   való   jog
    korlátozásának  alkotmányosságát   az  Alkotmánybíróság  már
    vizsgálta ( 723/B/1991/6. AB hat. , ABH 1991, 632. ) .

    A Be.  203. §-a a személyes adat védelméhez való joggal csak
    közvetett összefüggésben  van. A  büntetőeljárás garanciális
    alapelve a  közvetlenség. A  bíróság ügydöntő  határozatát a
    tárgyaláson közvetlenül  megvizsgált bizonyítékokra alapítja
    ( 10. §  (2) bek. ) . A közvetlenség alapelvéből következően
    a tárgyaláson  fel kell  olvasni azt  a bizonyítás eszközéül
    szolgáló okiratot  vagy iratot, amelynek tartalmát a bíróság
    bizonyítékként értékeli.  Amennyiben a  bíróság  a  szakértő
    meghallgatását nem  tartja szükségesnek, úgy a szakvéleményt
    is fel lehet olvasni, egyébként a szakértőt kell személyesen
    meghallgatni ( Be. 203. § (1) és (3) bek. ) .

    Azt, hogy  ez "bárki"  részvételét lehetővé  tevő  nyilvános
    tárgyaláson, vagy  az  ún.  ügyfél-nyilvánosságot  biztosító
    zárt tárgyaláson  történik, nem  a Be.  203.  §-a,  hanem  a
    tárgyalás  nyilvánosságának   alapelvét  szabályozó   11.  §
    rendelkezései, illetve  a bíróság  döntése határozza meg. Az
    indítványozó   által    felvetett   alkotmányossági   kérdés
    elbírálásához tehát elsősorban a személyes adatok védelméhez
    való alkotmányos jog és a büntető tárgyalás nyilvánosságához
    való alkotmányos  alapjog egymáshoz  való viszonyát, illetve
    kolliziójuk    feloldásának    jogi    szabályozását    kell
    megvizsgálni.

    2. Az  Alkotmány  59.  §  (1)  bekezdése  szerint  mindenkit
    megillet a  magántitok és a személyes adatok védelméhez való
    jog. Az  Alkotmánybíróság határozataiban  ( 20/1990. (X. 4.)
    AB hat. ABH 1990, 69. ; 15/1991. (VI. 13.) AB hat. ABH 1991,
    41.; 21/1993.  (IV. 2.)  AB hat.  ABH 1993,  172. ; 34/1994.
    (VI. 24.)  AB hat.  ABH 1994,  177.; 60/1994.  (XII. 24.) AB
    hat.  ABH   1994,  342.   )   ezen   alapjogot   információs
    önrendelkezési jogként  értelmezi. Az  Alkotmány 59.  §-ában
    biztosított jognak  eszerint az  a tartalma,  hogy  mindenki
    maga  rendelkezik   személyes  adatainak   feltárásáról   és
    felhasználásáról. Ugyanakkor  a magántitok  és  a  személyes
    adatok védelméhez  való  jog  nem  abszolút  jog.  Az  állam
    alapjogvédelmi kötelességéből azonban az következik, hogy az
    alapjog korlátozásának feltételeit törvényben, az arányosság
    és a szükségesség kritériumai alapján határozza meg.

    A   büntetőeljárás,    mint   az    állami   büntető   igény
    érvényesítésének  formája,  több  tekintetben  korlátozza  a
    magántitok és  a személyes  adatok védelméhez való jogot. Az
    Alkotmánybíróság  -   figyelemmel  eljárásának  indítványhoz
    kötöttségére -  jelen esetben  csak a terhelt elmeállapotára
    vonatkozó, így  "különleges adatot"  tartalmazó szakvélemény
    "bárki"  általi   megismerhetőségének  eljárási   szabályait
    vizsgálta.

    3. A személyes adatok védelméről az 1992. évi LXIII. törvény
    rendelkezik.  A   törvény  szerint   személyes  adat  :    a
    meghatározott személlyel  kapcsolatba hozható adat, valamint
    az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
    Különleges adat  az egészségi  állapotra vonatkozó személyes
    adat ( 2.  § 1.  p. ,  2. /b  p. ) . A különleges adat akkor
    kezelhető,  ha   az  adatkezeléshez   az  érintett   írásban
    hozzájárul vagy  egyéb esetekben  azt törvény rendeli ( 3. §
    (2) bek. a) és c) p.) .

    Az  Alkotmánybíróság   a   723/B/1991/6.   AB   határozatban
    részletesen  kifejtette,  hogy  a  büntetőjogi  felelősségre
    vonás  egyik   főkérdése  a  bűnösség  megállapítása,  amely
    feltételezi   az    elkövető   beszámítási   képességét.   A
    beszámítási  képességnek   és  a   bűnösségnek  -,   mint  a
    bűncselekmény megvalósulásához  elengedhetetlenül  szükséges
    feltételnek  -   alapvető  szerepe   van  a   büntetőeljárás
    szempontjából. A beszámítási képesség, illetve az azt kizáró
    vagy korlátozó  kóros elmeállapot olyan esetben, amikor erre
    adatok merülnek  fel,  a  büntetőeljárás  és  ezen  belül  a
    bizonyítás központi  kérdésévé  válik.  Ennek  tisztázása  a
    büntetőeljárás jelenlegi  rendszerében sem  a  bűncselekmény
    súlyától, sem  a várható  büntetés mértékétől,  sem pedig  a
    terhelt, illetve védője szándékától nem tehető függővé ( ABH
    1991, 632, 635 ) . Az esetleges kóros elmeállapot tisztázása
    különleges szakértelmet  igényel, így  a hatóságok kötelesek
    két szakértőt igénybe venni ( Be. 68. § (2) bek. , 69. § (3)
    bek. ).

    4. A  szakvéleményben a  terhelt  elmeállapotáról  rögzített
    különleges adatot  a hatóság  tagjain  kívül  az  eljárásban
    résztvevő  magánszemélyek   is  megismerhetik.   A   hatóság
    tagjainak erre  az  ismeretre  az  állam  büntető  igényének
    érvényesítéséhez,   a   magánszemélyeknek   pedig   eljárási
    funkciójuk betöltéséhez, jogaik gyakorlásához van szükségük.
    Így a  szakvéleményt már  a nyomozás  során  megismerheti  a
    terhelt védője ( Be. 52. § (3) bek. ) , a nyomozás lezárását
    követően, de  még a  nyomozás formális  befejezése előtt  az
    esetleges terhelt-társak ( Be. 142. § (1) bek. ) . A sértett
    az iratok  közül a  nyomozás befejezését követően csak az őt
    érintőket tekintheti  meg,  azonban  a  bírósági  eljárásban
    bármely eljárási  cselekménynél jelen  lehet ( Be. 53. § (2)
    bek. ) .  E személyeknél  a terhelt elmeállapotára vonatkozó
    különleges adatok  megismerése  -  éppen  ezen  adatoknak  a
    büntetőjogi felelősség  szempontjából  alapvető  jelentősége
    miatt - alkotmányosan nem kifogásolható.

    5. A  modern  büntetőeljárások  alkotmányos  alapelvei  közé
    tartozik  az   eljárás  nyilvánossága,  amely  elsősorban  a
    tárgyalás nyilvánosságának  és a  bírósági döntés  nyilvános
    kihirdetésének   követelményét   jelenti.   A   nyilvánosság
    mindenekelőtt     az     igazságszolgáltatás     működésének
    ellenőrzését hivatott  biztosítani  a  társadalom  részéről.
    Ugyanakkor a  büntető felelősségre  vonás  nyilvánossága  az
    egyik útja  annak, hogy  a büntetőjog  parancsai és tilalmai
    eljussanak a közösség tagjaihoz.

    Az Alkotmány  a nyilvánosság  garanciális oldalára helyezi a
    hangsúlyt, amikor  az alapvető jogok között rögzíti mindenki
    jogát ahhoz,  hogy az ellene emelt vádat a bíróság igazságos
    és nyilvános  tárgyaláson bírálja  el ( 57. § (1) bek. ) . A
    Be. a  büntetőeljárás alapelvei  között  írja  elő,  hogy  a
    bírósági  tárgyalás   nyilvános  ( 11.  §  (1)  bek.  ) .  A
    tárgyalás nyilvánossága  azt jelenti, hogy azon bárki, aki a
    14. életévét  betöltötte, hallgatóként  jelen lehet ( 189. §
    (2) bek. ).

    A tárgyalás nyilvánossága főszabály, amely azonban a bíróság
    döntésének   megfelelően    korlátozható.   A    bíróság   a
    nyilvánosságot az egész tárgyalásról vagy annak egy részéről
    indokolt határozattal  kizárhatja,  ha  ez  államtitok  vagy
    szolgálati titok  megőrzése végett, illetőleg erkölcsi okból
    szükséges. Fiatalkorú  ellen folyó eljárásban ezen túlmenően
    akkor is  ki kell zárni a nyilvánosságot, ha ez a fiatalkorú
    érdekében   szükséges.   Ilyen   esetben   a   tárgyalás   a
    büntetőeljárásban  résztvevő   hatósági  és   magánszemélyek
    ( ügyész,  magánvádló,   terhelt,  védő,   sértett,   utóbbi
    képviselője, esetleg  szakértő ) jelenlétében  folyik, de  a
    bíróság egyes  hivatalos személyeknek  is megengedheti, hogy
    jelen legyenek.  A bíróság  a tárgyaláson hozott határozatát
    akkor is nyilvánosan köteles kihirdetni, ha a nyilvánosságot
    kizárta.  Fiatalkorú  ellen  folyó  eljárásban  a  határozat
    nyilvános kihirdetése  a bíróság mérlegelésétől függ ( 11. §
    (2) - (3) bek. , 294. § (3) bek. ) .

    A tárgyalás  nyilvánossága a  főszabály az alapvető jogokról
    szóló nemzetközi  egyezményekben is.  A Polgári és Politikai
    Jogok Nemzetközi  Egyezségokmánya  szerint  a  sajtót  és  a
    nyilvánosságot ki  lehet zárni a tárgyalás egy részéről vagy
    az egész  tárgyalásról mind  erkölcsi okból,  a demokratikus
    társadalom közrendjének, vagy az állam biztonságának védelme
    érdekében, mindakkor,  amikor a  felek magánéletének érdekei
    azt  követelik,   mindpedig  a   bíróság  által  feltétlenül
    szükségesnek   ítélt   mértékben,   az   olyan   körülmények
    fennállása  esetén,   amikor  a   nyilvánosság   ártana   az
    igazságszolgáltatás  érdekeinek;   azonban  minden   büntető
    ügyben hozott  ítéletet nyilvánosan kell kihirdetni, kivéve,
    ha a fiatalkorúak érdekei mást kívánnak ( 14. cikk 1. p. ) .

    Az Európai  Emberi  Jogi  Egyezmény  szerint  is  alapjog  a
    tárgyalás nyilvánossága  és  az  ítéletet  nyilvánosan  kell
    kihirdetni. A  tárgyalóterembe történő  belépést azonban meg
    lehet tiltani a sajtónak és a közönségnek a tárgyalás teljes
    időtartamára  vagy  egy  részére  annyiban,  amennyiben  egy
    demokratikus  társadalomban  ez  az  erkölcsök,  a  közrend,
    illetőleg  a   nemzetbiztonság  érdekében  szükséges,  ha  e
    korlátozás kiskorúak  érdekei, vagy  az eljárásban résztvevő
    felek   magánéletének   védelme   szempontjából   szükséges,
    illetőleg annyiban,  amennyiben ezt  a  bíróság  feltétlenül
    szükségesnek tartja,  mert úgy  ítéli  meg,  hogy  az  adott
    ügyben olyan  különleges  körülmények  állnak  fenn,  melyek
    folytán  a   nyilvánosság  az  igazságszolgáltatás  érdekeit
    veszélyeztetné ( 6. cikk 1. p. ) .

    Az  Európai  Emberi  Jogi  Egyezményhez  kapcsolódó  esetjog
    szerint  az   eljárás  nyilvánosságához,  különösen  büntető
    ügyekben, nyomós  közérdek fűződik,  így annak kizárására az
    érintetteknek nincs alanyi joguk. A bíróságra tartozik annak
    megítélése, hogy  a kizárás  indokául  felhozott  magánérdek
    meghaladja-e az eljárás nyilvánosságához fűződő közérdeket.

    6.  Az  Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a  tárgyalás
    nyilvánosságának   kizárására    vonatkozó   büntetőeljárási
    rendelkezések nem  alkotmányellenesek. A  Be. ugyan  csak  a
    fiatalkorúak elleni  eljárás  külön  szabályai  között  tesz
    említést  a   nyilvánosság  kizárásának  kötelezettségére  a
    fiatalkorú  terhelt   érdekében.  A   törvényben   megjelölt
    "erkölcsi ok"  azonban a  gyakorlatban átfoghatja  azokat az
    eseteket is,  amikor a  nyilvánosság kizárását a felnőttkorú
    terhelt jogainak,  jogos  érdekeinek,  emberi  méltóságának,
    jóhírének, személyes adatainak védelme indokolja.

    A Be.  szabályozása -  bár  nem  olyan  részletező,  mint  a
    nemzetközi egyezmények  rendelkezései -  nem zárja  ki annak
    lehetőségét,   hogy    a   bíróság    egyedi   ügyekben   az
    alapjogvédelem   alkotmányos    elveit   és   a   nemzetközi
    egyezmények vonatkozó  rendelkezéseit is  szem előtt  tartva
    mérlegelje :   a magántitok és a személyes adatok védelme az
    eset körülményeire tekintettel igényli-e a különleges adatot
    tartalmazó  szakvélemény   ismertetésénél   a   nyilvánosság
    kizárását.  Nem   alkotmányellenes  az,  hogy  a  törvény  a
    bíróságra bízza  az egymással  esetleg  konkuráló  alapelvek
    között  az  elsődlegesség  eldöntését.  Felnőttkorú  terhelt
    ellen folyó  eljárásban a  határozat nyilvános kihirdetése -
    nemzetközi    kötelezettségeinkre     tekintettel    is    -
    elkerülhetetlen, de  a bíróságnak módja van arra, hogy ennek
    során is figyelemmel legyen a személyes adat védelmére.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

                Dr. Ádám Antal        Dr. Kilényi Géza
                 alkotmánybíró          alkotmánybíró

               Dr. Lábady Tamás       Dr. Schmidt Péter
                 alkotmánybíró          alkotmánybíró

                           Dr. Szabó András
                         előadó alkotmánybíró

                        Dr. Tersztyánszky Ödön
                            alkotmánybíró

                Dr. Vörös Imre      Dr. Zlinszky János
                 alkotmánybíró         alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The provision of the Code of Criminal Procedure that makes possible the exclusion of the public from the courtroom in the interest of juveniles, and in order to protect morals
     Number of the Decision:
     .
     58/1995. (IX. 15.)
     Date of the decision:
     .
     09/11/1995
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1995-3-009?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .