Hungarian
Ügyszám:
.
63/B/1995
Előadó alkotmánybíró: Schmidt Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 63/B/1995. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1996/509
.
A döntés kelte: Budapest, 09/23/1996
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálatára  irányuló indítvány alapján meghozta a
  következő

                         határozatot :

  Az Alkotmánybíróság  a helyi  önkormányzati képviselők  és a
  polgármesterek választásáról  szóló 1990.  évi LXIV. törvény
  11. § (2) bekezdése, 46/A. §-a, valamint 4. számú melléklete
  alkotmányellenességének  megállapítása   és   megsemmisítése
  iránt benyújtott indítványt elutasítja.
                            Indokolás

                                I.

   Indítványozó   a    helyi   önkormányzati    képviselők   és
   polgármesterek választásáról  szóló 1990.  évi LXIV. törvény
   ( a továbbiakban  :  Övjt. ) megyei önkormányzati képviselők
   választására  vonatkozó  rendelkezéseinek  -  nevezetesen  a
   46/A. §-ának,  11. §  (2) bekezdésének,  valamint a 4. számú
   mellékletének - megsemmisítését kérte.

   Indítványozó  álláspontja   szerint  a   46/A.  §-nak  az  a
   rendelkezése,   mely   szerint   a   megyei   jogú   városok
   választópolgárai  nem  vehetnek  részt  a  megyei  közgyűlés
   tagjainak     megválasztásában,      sérti      a      megye
   választópolgárainak  az  Alkotmány  42.  §-ában  biztosított
   önkormányzáshoz való  jogát. Szerinte nem fogadható el az az
   érvelés, mely szerint a megyei jogú városok választópolgárai
   azért nem  választanak képviselőt a megyei közgyűlésbe, mert
   a megyei jogú város önkormányzata ellátja területén a megyei
   önkormányzati feladatokat  is.  Az  Alkotmány  41.  §-a  nem
   ismeri el  önálló területi  egységként a megyei jogú várost,
   ezért véleménye  szerint a  megyei jogú  városok nem  önálló
   megyék, hanem  a megye részei.  Gyakori az érdekösszeütközés
   a megyei és megyei jogú városi önkormányzatok között, mert a
   feladat és  hatáskörök  megosztásáról  szóló  törvények  nem
   nyújtanak  garanciát   arra,  hogy  a  megyei  jogú  városok
   önkormányzata valóban  ellássa működési  területén a  megyei
   feladatokat.  A   megyei  intézmények   a  megye  székhelyén
   működnek  és   szolgáltatásokat  nyújtanak  a  megyeszékhely
   lakosságának is.  A megyei közgyűlésekben gyakran kap hangot
   az a nézet, hogy a megyei intézmény szolgáltatásaiból zárják
   ki a  megyeszékhely lakóit,  illetve csak  akkor  fejlesszék
   ezeket az  intézményeket,  ha  ahhoz  a  megyei  jogú  város
   önkormányzata  hozzájárul.   Az  Övjt.  -ben  megfogalmazott
   választójogi szabályok tovább élezik az ellentéteket, mert a
   megyei  jogú   város  választópolgárai   nem   választhatnak
   képviselőt a  megyei közgyűlésbe.  Ez a szabályozás a megyei
   jogú  városban   élő  választópolgárok  választójogát  sértő
   megkülönböztetést tesz  a megyei  jogú városban  élők  és  a
   megye más településein élők között.

   Indítványozó jogi álláspontja szerint az Övjt. -nek a megyei
   közgyűlés tagjainak  választására vonatkozó szabályai sértik
   a  passzív   választójogot,  azaz   az  Alkotmánynak  azt  a
   szabályát is,  mely szerint  minden  választópolgár  nemcsak
   szabadon  választ,  hanem  szabadon  választható.  A  megyei
   közgyűlés képviselőinek  megválasztása során  - az új magyar
   választójogi törvényekben  példátlan módon  - csak  valamely
   bejegyzett párt  és  társadalmi  egyesület  listájára  lehet
   szavazni,  a   független   képviselő   jelöltek   a   megyei
   önkormányzati választásokból ki vannak rekesztve.

   Ugyancsak alkotmánysértőnek  ítéli meg  az  indítványozó  az
   Övjt.  -nek   a   megyei   önkormányzati   választásokon   a
   választókerületek   kialakítására    vonatkozó   szabályait,
   valamint 4 %-os küszöb megállapítását, álláspontja szerint e
   szabályok sértik az arányos képviselet elvét.

                               II.

   1.  Az   Alkotmánybíróság  az   indítvány  elbírálása  során
   elsőként azt  vizsgálta, hogy sértik-e a megyei jogú városok
   választópolgárainak közössége  számára az  Alkotmány 42.  §-
   ában biztosított helyi önkormányzáshoz való jogot az Övjt. -
   nek a  megyei közgyűlés  tagjainak megválasztására vonatkozó
   szabályai.

   Az Alkotmány  42. §  kimondja, hogy  a község,  a  város,  a
   főváros és  kerületei, valamint  a megye választópolgárainak
   közösségét megilleti  a helyi  önkormányzáshoz való  jog.  A
   választópolgárok ezt a jogukat a 44. § (1) bekezdése alapján
   az általuk  választott képviselő-testület  útján,  illetőleg
   helyi népszavazással gyakorolják.

   A megyei közgyűlés tagjainak választásáról az Övjt. 46/A. §-
   a rendelkezik.  A 46/A.  §  (1)  bekezdésének  első  mondata
   kimondja,   hogy    "A   megyei    közgyűlés    tagjait    a
   választópolgárok   -    kivéve   a    megyei   jogú    város
   választópolgárait - közvetlenül, listán választják. "

   Az  Övjt.   e  szabálya   alapján  a   megyei   jogú   város
   választópolgárai  nem   vesznek  részt  a  megyei  közgyűlés
   tagjainak megválasztásában.

   Annak megítélése  során,  hogy  ez  a  választójogi  előírás
   korlátozza-e a  megyei jogú  város választópolgárainak helyi
   önkormányzáshoz  való   jogát,  az  Alkotmánybíróságnak  azt
   kellett vizsgálnia, hogy van-e a helyi önkormányzásnak olyan
   területe,  amelynek   gyakorlásában  a   megyei  jogú  város
   polgárai e  választójogi szabály  következtében nem vehetnek
   részt.

   A helyi  önkormányzást az  Alkotmány 42. §-a definiálja, ami
   ezen  alkotmányi  meghatározás  szerint  a  választópolgárok
   közösségét érintő  helyi közügyek  önálló intézését, a helyi
   közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlását jelenti.

   Az Alkotmány  a helyi  önkormányzatokra vonatkozóan azokat a
   minden   önkormányzatra   irányadó,   alapvető   garanciális
   szabályokat  tartalmazza,  amelyek  a  helyi  önkormányzatok
   autonómiájának alkotmányos  védelmét hivatottak biztosítani.

   Nem szabályozza  a helyi  önkormányzatok típusait,  a  helyi
   önkormányzatok  egyes   típusainak   jogállását,   így   nem
   tartalmaz rendelkezéseket  arra  nézve  sem,  hogy  a  helyi
   önkormányzás körébe  tartozó  feladatok,  hatáskörök  miként
   oszlanak  meg   a  települési  önkormányzatok  és  a  megyei
   önkormányzatok  között.   Nem  rendelkezik   a  megyei  jogú
   városokról sem.  A helyi  önkormányzatokra vonatkozó további
   szabályok megalkotását  a törvényhozásra  bízza. A 43. § (2)
   bekezdése  úgy   rendelkezik,  hogy  a  helyi  önkormányzati
   jogokat és  kötelezettségeket törvény határozza meg. A helyi
   önkormányzatok  jogállását,  feladat-  és  hatáskörét  -  az
   Alkotmány  44/C.   §-a  alapján   megalkotott  -   a   helyi
   önkormányzatokról  szóló   1990.  évi   LXV.   törvény   ( a
   továbbiakban :  Ötv. ) szabályozza. Abból, hogy az Alkotmány
   41. §-a  az állami  területi beosztás  és 42.  §-a az  egyes
   területi      egységek      választópolgárait      megillető
   önkormányzáshoz való  jog szabályozása során a várost jelöli
   meg   olyan    állami    területi    egységként,    amelynek
   választópolgárait  megilleti   az  önkormányzás   joga,  nem
   következik  az,  hogy  törvény  nem  állapíthat  meg  eltérő
   szabályokat az  eltérő  nagyságrendű  és  funkciójú  városok
   önkormányzatára, nem alakíthat ki különböző jogállású városi
   önkormányzatokat.   Az   eltérő   jogállású   önkormányzatok
   létrehozására maga  az Alkotmány  ad  felhatalmazást  akkor,
   amikor  43.  §  (1)  bekezdésében  kimondja,  hogy  a  helyi
   önkormányzatok  alapjogai   egyenlőek,   az   önkormányzatok
   kötelezettségei eltérőek lehetnek.

   Ezeknek az  alkotmányi rendelkezéseknek  megfelelően állapít
   meg Ötv. VI. fejezete a megyei jogú városok önkormányzatára,
   a más települési önkormányzatoktól eltérő szabályokat. A 61.
   § (1)  bekezdésének utolsó  mondata úgy rendelkezik, hogy "A
   megyei jogú  város települési  önkormányzat, és  területén -
   megfelelő  eltérésekkel  -  saját  hatásköreként  ellátja  a
   megyei önkormányzati  feladat- és  hatásköröket. ". A megyei
   jogú város  önkormányzata tehát sajátos jogállású települési
   ( városi ) önkormányzat.  Más  települések  tekintetében  az
   Alkotmány 42.  §-a által  meghatározott  helyi  önkormányzás
   körébe tartozó  önkormányzati  feladat-  és  hatásköröket  a
   települési önkormányzatok  és a  megyei önkormányzatok  - az
   Ötv.  -ben   és  más   törvényekben  meghatározott  módon  -
   megosztva gyakorolják,  a megyei  jogú  városokban  a  helyi
   önkormányzás körébe  tartozó valamennyi feladat- és hatáskör
   gyakorlása a  megyei jogú város önkormányzatának feladat- és
   hatáskörébe tartozik.

   Mindezek alapján  az Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy
   nincs  az   Alkotmány   42.   §-ában   meghatározott   helyi
   önkormányzásnak olyan  területe, amelynek  gyakorlásából  az
   Övjt.  46/A.   §  (1)  bekezdésének  az  indítványozó  által
   vitatott   szabálya    kizárná   a   megyei   jogú   városok
   választópolgárait.    Így     a    megyei     jogú     város
   választópolgárainak helyi  önkormányzáshoz  való  jogát  nem
   korlátozza az  a rendelkezés, mely szerint nem vesznek részt
   a megyei közgyűlés tagjainak megválasztásában.

   A   választópolgárokat   az   önkormányzati   választásokkal
   kapcsolatban megillető  aktív választójog a választópolgárok
   közösségét az  Alkotmány 42.  §-a  alapján  megillető  helyi
   önkormányzáshoz   való    jog   gyakorlásához    tapad.   Az
   önkormányzati választás  funkciója az  önkormányzáshoz  való
   jog gyakorlására az Alkotmány 44. § (1) bekezdése értelmében
   hivatott képviselő-testület létrehozása. Ezért az előzőekben
   kifejtetteknek     megfelelően     nem     eredményezi     a
   választópolgárok aktív választójogának korlátozását az Övjt.
   46/A. §-ának  az a  rendelkezése, mely szerint a megyei jogú
   város választópolgárai  nem vesznek  rész a megyei közgyűlés
   tagjainak megválasztásában.

   Indítványozó megalapozottan  veti fel,  hogy a  megyei  jogú
   városok sajátos jogállása ellentmondások forrása a megyei és
   megyei jogú  önkormányzatok viszonyában.  A  gyakorlatban  a
   megyei és a megyei jogú városi önkormányzat tevékenysége sok
   tekintetben szorosan  összefonódik,  a  megyei  önkormányzat
   által nyújtott  közszolgáltatások sok  esetben kielégítik  a
   megyei jogú  város lakosságának szükségleteit is és fordítva
   a megyei  jogú városok  önkormányzata  is  tart  fenn  olyan
   közszolgáltatást nyújtó intézményeket, amelyek részt vesznek
   a  város   területén  kívül   élő  lakosság  szükségleteinek
   kielégítésében. Ugyanakkor  a  megyei  és  a  megyei  városi
   önkormányzat  eltérő   érdekeinek   megfelelően,   egymástól
   függetlenül   dönt   a   közszolgáltatások   működtetéséről,
   fejlesztéséről.  Nem   vitatható,   hogy   ez   gyakran   az
   önkormányzatok közötti  konfliktusokhoz is  vezet.  Ezért  a
   megyei  jogú  városok  helye  az  önkormányzati  rendszerben
   létrejöttük  óta   szakmai  és  politikai  viták  tárgya.  A
   törvényhozás sem minden esetben egyértelmű és következetes a
   feladat- és  hatásköröknek a  megyei és a megyei jogú városi
   önkormányzat  közötti   megosztásában  ( így   például   nem
   egyértelműen  elhatárolt   egyes  közhatalmi   jogosítványok
   gyakorlása szempontjából  a megyei  önkormányzat  szerveinek
   illetékességi   területe ) .    Nem    tekinthető    azonban
   alkotmányellenesnek az  a törvényi  megoldás,  amely  nem  a
   megyei  jogú   város  polgárainak   a  megyei   közgyűlésben
   biztosított képviselet útján, hanem más módon teremti meg az
   eltérő érdekek  összehangolásának  szervezeti  kereteit.  Az
   Ötv.  61/A.  §-a  a  közös  érdekeltségű  feladatokban  való
   együttműködés előkészítésére  és összehangolására  egyeztető
   bizottság létrehozását  írja elő  a megyei  jogú város  és a
   megye közgyűlése számára.

   2. Az  indítvány továbbá  vitatja az  Övjt.  -nek  néhány  a
   megyei közgyűlés  tagjainak megválasztására  vonatkozó,  más
   önkormányzati képviselők megválasztásától eltérő szabályait.
   Álláspontja szerint  az Övjt.  46/A. §  az a  szabálya, mely
   szerint  a   megyei  közgyűlés  tagjait  listán  választják,
   alkotmányellenes módon  korlátozza az  Alkotmány 70.  §  (1)
   bekezdése alapján  minden  nagykorú  állampolgárt  megillető
   passzív választójogot.  Az arányos képviselet elvét sértőnek
   ítéli  meg  a  megyei  közgyűlés  tagjainak  megválasztására
   kialakított  választókerületek  szabályozását,  illetőleg  a
   46/A. §  (3) bekezdését, mely szerint nem jut mandátumhoz az
   a lista,  amelyre a leadott szavazatok száma nem haladta meg
   a választókerületben  leadott összes  érvényes szavazat több
   mint 4 %-át.

   Az Alkotmány  70. §-a  szabályozza a  választójogot. Az  (1)
   bekezdésében   kimondja   :      "Minden   nagykorú   magyar
   állampolgárnak joga  van ahhoz,  hogy - ha állandó lakóhelye
   Magyarországon  van   -  az   országgyűlési   és   a   helyi
   önkormányzati választásokon  választható és - ha a választás
   napján az ország területén tartózkodik - választó legyen. "
   Az Alkotmány  e rendelkezése  alapján a választójog, mind az
   aktív, mind  a passzív  választójog Alkotmányban biztosított
   alapvető állampolgári  jog.   Olyan alapvető  jog, amely  az
   állampolgároknak  az   állami  hatalom   gyakorlásában  való
   részvételét hivatott  biztosítani és  amelynek érvényesülése
   azt a  követelményt  támasztja  az  állammal  szemben,  hogy
   biztosítsa gyakorlásának  feltételeit  és  jogszabály  -  az
   Alkotmány  8.   §   (2)   bekezdésben   foglalt   előírásnak
   megfelelően törvény  - határozza  meg gyakorlásának  módját,
   rendjét, valamint  garanciáit. Az  Alkotmány -  a 71. §-ában
   meghatározott választási  alapelveken kívül  - nem tartalmaz
   rendelkezéseket a  választójog gyakorlásának  módjára nézve.

   Ebből   következően    az   Országgyűlés    széles   döntési
   szabadsággal    rendelkezik     a    választási     rendszer
   megválasztása,    a    választási    eljárás    szabályainak
   megállapítása során.  A törvényhozó szabadon határozza meg a
   választókerületi rendszereket,  a jelöltállítás,  a szavazás
   és a  mandátumszerzés rendjét. Az Országgyűlés ezt a döntési
   szabadságát a  választójogi szabályok  megalkotása során is,
   csak az  Alkotmány keretei között gyakorolhatja, úgy köteles
   ezeket  a  szabályokat  meghozni,  hogy  azok  az  Alkotmány
   rendelkezéseivel ne  ütközzenek,  Alkotmányban  szabályozott
   alapvető jogot alkotmányellenes módon ne korlátozzanak.

   Az Övjt.  megalkotása során  a  törvényhozó  a  választójogi
   szabályok megalkotásával  is lehetőséget  kívánt biztosítani
   arra, a  különböző településeken  és területi  egységekben a
   helyi  sajátosságoknak,  az  eltérő  politikai  tagoltságnak
   megfelelő képviselő-testületek  jöjjenek  létre,  ezért  nem
   egységesen  rendezte  a  helyi  képviselők  megválasztásának
   szabályait, hanem az önkormányzati választások differenciált
   rendszerét alakította ki.

   Eltérő szabályok  alapján történik  a 10 000-nél kisebb és a
   10 000-nél  nagyobb lakosság  számú  települések  képviselő-
   testületének megválasztása,  valamint a megyei és a fővárosi
   közgyűlés tagjainak  megválasztása.  Önmagában  az,  hogy  a
   törvény különböző  választási rend  alkalmazását  rendeli  a
   különböző   típusú    helyi   önkormányzatok   képviselőinek
   megválasztására, nem tekinthető alkotmányellenesnek.

   Az Alkotmány keretei között, ugyancsak a törvényhozó döntési
   szabadsága körébe tartozik annak eldöntése is, hogy az egyes
   választások  szabályozása   során  egyéni  választókerületi,
   listás vagy vegyes választási rendszert alkalmaz.

   A listás  választás, amely  más országokban is széles körben
   alkalmazott megoldás,  önmagában nem  korlátozza  a  passzív
   választójogot.

   Az Alkotmány 70. § (1) bekezdése ugyanis nem biztosít alanyi
   jogot  arra,   hogy  mindenki,  aki  passzív  választójoggal
   rendelkezik  és  képviselő  kíván  lenni,  pusztán  a  saját
   akaratelhatározásából a választásokon jelöltként elinduljon.
   A  jelöltállítás   rendjét   a   választási   eljárásnak   a
   választójogi törvényekben  foglalt szabályai határozzák meg.
   Az  Alkotmány   a  jelölés   rendjére  nézve  nem  tartalmaz
   rendelkezést.   Ebből    következően   -    mint   azt    az
   Alkotmánybíróság már  korábbi határozatában  kifejtette -  a
   jelölésre, annak módjára vonatkozó szabályok megállapítása -
   az Alkotmány  keretei között  -  a  törvényhozó  mérlegelési
   jogkörébe tartozik.   [ 19/1994.  ( IV.  1. )  AB határozat,
   ABH, 1994, 101. ]

   Az arányos  képviselet elvét  az Alkotmány nem rögzíti és az
   az Alkotmány  rendelkezéseiből sem  vezethető le.  Ez  teszi
   lehetővé többek  között, hogy  az  Övjt.  más  önkormányzati
   képviselők választása esetén - a képviselet arányosságát nem
   biztosító    -    egyéni    választókerületi    választásról
   rendelkezzék. Így  az arányos képviselet elvének sérelme nem
   alapozza meg  az Övjt.  11. §  (2) bekezdésében,  46. §  (1)
   bekezdésében és  4. számú  mellékletében foglalt,  a  megyei
   közgyűlési választások  választókerületeinek  kialakítására,
   valamint a  46. §  (3) bekezdése  által a  mandátumszerzésre
   megállapított   4    %-os   küszöbre   vonatkozó   szabályok
   alkotmányellenességének megállapítását  sem. Az indítvány az
   Övjt. fenti  rendelkezései tekintetében  más alkotmányossági
   kifogást nem tartalmaz.

   Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az
   indítványozó   által    a   megyei   közgyűlési   képviselők
   választásával kapcsolatosan az Övjt. 11. § (2) bekezdésében,
   46.  §-ában   és  4.   számú   mellékletében   megállapított
   rendelkezésekkel    szemben    támasztott    alkotmányossági
   kifogások   nem    megalapozottak,   ezért   az   indítványt
   elutasította.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

             Dr. Ádám Antal           Dr. Kilényi Géza
              alkotmánybíró              alkotmánybíró

                          Dr. Lábady Tamás
                           alkotmánybíró

                         Dr. Schmidt Péter
                        előadó alkotmánybíró

           Dr. Szabó András        Dr. Tersztyánszky Ödön
             alkotmánybíró               alkotmánybíró

            Dr. Vörös Imre           Dr. Zlinszky János
              alkotmánybíró              alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    63/B/1995
    Date of the decision:
    .
    09/23/1996
    .
    .