Hungarian
Ügyszám:
.
471/B/2009
Előadó alkotmánybíró: Kiss László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 22/2011. (III. 30.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2011/658
.
A döntés kelte: Budapest, 03/28/2011
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság  folyamatban  lévő  ügyekben  alkalmazandó
  jogszabály  alkotmányellenességének  megállapítására   irányuló
  bírói kezdeményezések tárgyában meghozta a következő

                           határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy a  Szombathely  Megyei
  Jogú   Város   Önkormányzata  Közgyűlésének  a   fizetőparkolók
  működésének  és igénybevételének rendjéről szóló 28/1996.  (VI.
  27.)  rendelete  2010. július 1. napjáig  hatályos  12.  §  (2)
  bekezdésének második mondata alkotmányellenes volt, ezért az  a
  Szombathelyi       Városi      Bíróság       11.P.20.115/2009.,
  14.P.21.136/2008.,  18.P.21.071/2010. és 1.G.40.008/2010.  szám
  alatti pereiben nem alkalmazható.
  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás
                                  
                                 I.

   A     Szombathelyi    Városi    Bíróság    négy    bírája    az
   Alkotmánybíróságról   szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
   továbbiakban:  Abtv.) 38. §-a alapján – az előttük  folyamatban
   lévő   eljárás   felfüggesztése   mellett   –   fordultak    az
   Alkotmánybírósághoz, és kérték Szombathely  Megyei  Jogú  Város
   Önkormányzata  Közgyűlésének  a fizetőparkolók  működésének  és
   igénybevételének rendjéről szóló 28/1996. (VI.  27.)  rendelete
   (a  továbbiakban: Ör.) 12. § (2) bekezdésének  második  mondata
   alkotmányellenességének  megállapítását,  valamint  a   konkrét
   ügyekben való alkalmazásának kizárását.
   Az  indítványok  azt  kifogásolták,  hogy  a  támadott  szabály
   előírása   értelmében  a  kiszabott  parkolási   díj   (pótdíj)
   megfizetésért  az  országos gépjármű nyilvántartásban  szereplő
   tulajdonos   (üzembentartó)   tartozik   felelősséggel.   Három
   indítványozó  bíró szerint ez a rendelkezés nem  felel  meg  az
   Alkotmány   2.   §  (1)  bekezdéséből  levezetett  jogbiztonság
   követelményének, mert a személygépkocsi korábbi  tulajdonosának
   felelőssége akkor is fennáll, ha a részére előírt valamennyi  –
   különösen a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
   LXXXIV.  törvény  33.  §  (1) bekezdés  a)  pontja  szerinti  –
   jogszabályi   kötelezettségének   eleget   tesz,   azonban    a
   tulajdonjog  átírása  a  vevőnek felróhatóan  marad  el.  Három
   indítványozó  szerint  az  eladó a gépjárműnek  a  jogosulatlan
   parkolás  időpontjában  már nem tulajdonosa  figyelemmel  arra,
   hogy  a  tulajdonjog a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.  évi
   IV.  törvény  117. § (2) bekezdése alapján a gépjármű  vevőjére
   már átszállt. Ezen indítványozók szerint a jogbiztonságot sérti
   az   eladó   felelősségének   megállapítása,   amiért   az   új
   tulajdonosnak felróható okból elmarad a tulajdonjog átírása.
   Mind  a  négy  indítványozó úgy véli, hogy  az  Ör.  kifogásolt
   szabálya  a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény  (a
   továbbiakban:   Kkt.)   15.  §  (4)  bekezdésével   [amely   az
   indítványok  alapjául szolgáló peres eljárásokban vitássá  tett
   jogviszonyok  keletkezésekor  úgy  rendelkezett,  hogy  az  (1)
   bekezdésben,  továbbá a 33/A. § szerinti  használati  díj  vagy
   pótdíj,  valamint pótdíj megfizetéséről a gépjármű  tulajdonosa
   (üzemben  tartója) gondoskodik] ellentétesen  határozza  meg  a
   parkolási  díj  (pótdíj)  fizetésére kötelezett  személyt,  ami
   sérti   az   Alkotmány   44/A.  §  (2)   bekezdésében   foglalt
   követelményt.
   Mivel   az   indítványok   az  Ör.  ugyanazon   rendelkezésének
   alkotmányosságát lényegében egyező indokokkal  vitatták,  ezért
   az   Alkotmánybíróság  az  indítványokat  az   Alkotmánybíróság
   ideiglenes ügyrendjéről és annak közzétételéről szóló, többször
   módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2/2009. (I. 12.) Tü.
   határozat  (ABK  2009. január, 3.) 28. § (1) bekezdése  alapján
   egyesítette, és egy eljárásban bírálta el.
   Az   Alkotmánybíróság  eljárása  során  beszerezte  Szombathely
   Megyei Jogú Város Közgyűlésének véleményét.
                                  
                                 II.

   1. Az indítványokban felhívott alkotmányi rendelkezések:
   „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.
   „44/A.  §  (2)  A  helyi  képviselő-testület  a  feladatkörében
   rendeletet   alkothat,   amely   nem   lehet   ellentétes   más
   jogszabállyal.”
   2. A Kkt. indítvány benyújtásakor hatályos rendelkezései:
   „15.  §  (1) A miniszter – rendeletben – meghatározott járművek
   közlekedését  a  közút  kezelőjének  hozzájárulásához  és   díj
   fizetéséhez kötheti.
   (…)
   (4)  Az  (1) bekezdésben, továbbá a 33/A. § szerinti használati
   díj  vagy  útdíj,  valamint  pótdíj megfizetéséről  a  gépjármű
   tulajdonosa (üzemben tartója) gondoskodik.”
   3. Az Ör. kifogásolt rendelkezése:
   „12.   §   (2)   (…)   A  kiszabott  parkolási   díj   (pótdíj)
   megfizetéséért  az országos gépjármű nyilvántartásban  szereplő
   tulajdonos (üzembentartó) tartozik felelősséggel. (…)”
   4. Az Ör. hatályos rendelkezése:
   „12.   §   (2)   (…)   A  kiszabott  parkolási   díj   (pótdíj)
   megfizetéséért     a    gépjármű    üzembentartója     tartozik
   felelősséggel. (…)
                                  
                                III.

   Az indítványok az alábbiak szerint megalapozottak.

   1.  Az  Alkotmánybíróság eljárása során észlelte, hogy  az  Ör.
   támadott rendelkezését 2010. július 1-jei hatállyal módosította
   a  Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  a
   fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről  szóló
   28/1996.(VI.  27.) önkormányzati rendelete módosításáról  szóló
   19/2010.   (VI.  23.)  önkormányzati  rendelete,  így   az   az
   indítványok    elbírálásakor   már   nincsen   hatályban.    Az
   Alkotmánybíróság    hatályon   kívül   helyezett    jogszabályi
   rendelkezés  alkotmányosságának  vizsgálatát  kizárólag   akkor
   végzi  el,  ha  annak  alkalmazhatósága  is  eldöntendő  kérdés
   (335/B/1990.  AB  határozat, ABH 1990, 261,  262.).  A  konkrét
   normakontroll  két  esetében, az Abtv. 38. §  (1)  bekezdésében
   foglalt  bírói  kezdeményezés és a 48. § szerinti alkotmányjogi
   panasz alapján – mivel ilyenkor alkalmazási tilalom kimondására
   van   lehetőség  –  az  Alkotmánybíróság  a  már  nem  hatályos
   rendelkezés  alkotmányellenességét is vizsgálja [10/1992.  (II.
   25.)  AB  határozat,  ABH 1992, 72, 76.].  A  jelen  ügyben  az
   indítványok  az  Abtv. 38. § (1) bekezdés alapján  bírók  által
   kezdeményezett  konkrét  utólagos normakontrollnak  minősülnek,
   ezért  az  Alkotmánybíróság  az  Ör.  támadott  rendelkezésének
   alkotmányosságát érdemben megvizsgálta.

   2.  Bár az indítványok csupán az Ör. meghatározott rendelkezése
   tekintetében   állították   a   más   jogszabállyal    fennálló
   ellentétet,   az   Alkotmánybíróság  –   eddigi   gyakorlatának
   megfelelően,   az   indítványokban  foglaltakat   kiterjesztően
   értelmezve    –    szélesebb   összefüggésben   vizsgálta    az
   alkotmányossági aggályokat. [3/1992. (I. 23.) AB határozat, ABH
   1992, 329, 330.; 26/1995. (V. 15.) AB határozat, ABH 1995, 123,
   124.;  2/1998.  (II.  4.)  AB határozat,  ABH  1998,  41,  46.;
   16/1998.  (V.  8.) AB határozat, ABH 1998, 140,  153.;  5/1999.
   (III. 31.) AB határozat, ABH 1999, 75, 77.; 67/2006. (XI.  29.)
   AB  határozat,  ABH 2006, 971, 978.; 103/2008.  (VII.  11.)  AB
   határozat, ABH 2008, 1437, 1439.]
   Az  Ör.  megalkotásakor hatályos bevezető része szerint az  Ör.
   alapjául  fekvő  jogszabályi felhatalmazás a  Kkt.  15.  §  (2)
   bekezdése  és  a helyi önkormányzatokról szóló 1990.  évi  LXV.
   törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdése volt.
   Az Alkotmánybíróság – a jelen ügyben is irányadónak tekintett –
   109/2009.  (XI.  18.)  AB határozatában (a továbbiakban:  Abh.)
   megállapította a közlekedésről szóló 1988. évi  I.  törvény  (a
   továbbiakban:  Kkt.) 15. § (3) bekezdésének  [amelynek  szövege
   megegyezett  az  Ör. megalkotásakor hatályos  Kkt.  15.  §  (2)
   bekezdésével],  az Ötv. 63/A. § h) pontjának, Budapest  főváros
   közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes
   kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek
   tárolásának  szabályairól szóló 24/2009.  (V.  11.)  Főv.  Kgy.
   rendelet (a továbbiakban: Ör.2.), valamint az Ör.2. megalkotása
   előtt  hatályos parkolási tárgyú fővárosi közgyűlési rendeletek
   egyes rendelkezései alkotmányellenességét, továbbá mulasztásban
   megnyilvánuló  alkotmányellenesség  orvoslására  hívta  fel   a
   törvényhozót (ABH, 2009, 941-942.).
   2.1.  Az Abh.-ban az Alkotmánybíróság 2010. június 30. napjával
   azért semmisítette meg a Kkt. 15. § (3) bekezdésében és az Ötv.
   63/A.  §  h) pontjába foglalt jogalkotási felhatalmazást,  mert
   azok  ellentétesek  voltak az Alkotmány 2. §  (1)  bekezdéséből
   levezethető  jogbiztonság követelményével. Az  Alkotmánybíróság
   döntését  egyrészt  azzal indokolta, hogy  a  parkolási  tárgyú
   jogszabályalkotásra  adott felhatalmazó rendelkezések,  amelyek
   az   Alkotmány  58.  §  (1)  bekezdésébe  foglalt  alapjog,   a
   helyváltoztatás  szabadsága, továbbá  az  Alkotmány  9.  §  (1)
   bekezdésére   visszavezethető   szerződési   szabadság,    mint
   alkotmányos  jog  korlátozását  tették  lehetővé,  nem  kellően
   pontosan   határolták   körül   a   díjmegállapítás   kereteit,
   szempontjait,  korlátait, másrészt azzal, hogy  a  felhatalmazó
   rendelkezések  nem  voltak tekintettel a  helyi  önkormányzatok
   díjmegállapításban fennálló gazdasági érdekeltségére, sem pedig
   az    önkormányzatok    árhatósági   funkciójára,    amely    a
   közszolgáltatást  igénybe vevő fogyasztók  érdekeinek  védelmét
   szolgálta volna (ABH 2009, 941, 962.).
   Ahogyan   az   Abh.  kifejtette,  „[a]  vizsgált   felhatalmazó
   rendelkezések   delegálják  a  jogalkotás  lehetőségét   —   és
   kötelezettségét  —  a  közút kezelőként  is  eljáró  képviselő-
   testületre. A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény  15.  §
   (1)  bekezdése szerint >>[a] végrehajtási jogszabály alkotására
   adott  felhatalmazásban  meg  kell  határozni  a  felhatalmazás
   jogosultját,  tárgyát  és kereteit (…)<<.  Az  Alkotmánybíróság
   eddigi  gyakorlatában a jogállamiság elve alapján értelmezte  a
   közhatalom  gyakorlásának korlátait, kereteit, és a  közhatalom
   gyakorlásának  tekintette a jogalkotást  is.  Elvi  jelentőségű
   megállapítása   szerint  >>[a]  jogállamiság   egyik   alapvető
   követelménye,  hogy a közhatalommal rendelkező  szervek  a  jog
   által  meghatározott  szervezeti keretek között,  a  jog  által
   megállapított működési rendben, a jog által a polgárok  számára
   megismerhető és kiszámítható módon szabályozott korlátok között
   fejtik  ki a tevékenységüket<< [56/1991. (XI. 8.) AB határozat,
   ABH 1991, 454, 456.]. Ugyancsak a jogállamiság alkotmányos elve
   követeli  meg  azt,  hogy  >>ha törvény  valamely  alkotmányos,
   illetőleg   törvényben   szabályozott  jog   korlátozására   ad
   jogalkotási  felhatalmazást valamely közigazgatási szervnek,  a
   törvénynek   meg   kell   határoznia  a  jogalkotási   hatáskör
   terjedelmét,  annak  korlátait  is<<  [6/1999.  (IV.  21.)   AB
   határozat,  ABH  1999,  90,  94.,  (a  továbbiakban:   Abh.1.);
   19/2004.  (V.  26.)  AB  határozat, ABH  2004,  321,  353-354.;
   21/2006.  (V.  31.) AB határozat, ABH 2006, 333,  337.].”  (ABH
   2009, 941, 960.)
   2.2.  Ezt  követően az Alkotmánybíróságnak az Abh.-ban döntenie
   kellett arról is, hogy a Kkt. 15. § (3) bekezdésének és az Ötv.
   63/A.  §  h)  pontjának  megsemmisítése érinti-e  azoknak  a  –
   felhatalmazó rendelkezésen alapuló, közterületen való várakozás
   tárgykörében   alkotott   –  önkormányzati   rendeleteknek   az
   érvényességét,   amelyeket   az   indítványok   támadtak.    Az
   Alkotmánybíróság megállapította, hogy önmagában a  felhatalmazó
   rendelkezés hatályon kívül helyezése nem okozza szükségképpen a
   felhatalmazáson  alapuló  (az ügyben: önkormányzati  képviselő-
   testületi) szabályozás alkotmányellenességét. Ha a felhatalmazó
   jogalkotó közhatalma teljességének birtokában járt el, akkor  a
   felhatalmazó  rendelkezés későbbi sorsa nem befolyásolja  a  rá
   alapított jogszabályok sorsát. Amennyiben azonban „e jogalkotói
   hatáskor   csorbát  szenvedett,  úgy  annak  delegálására   nem
   kerülhet sor alkotmányosan.” A testület megállapította, hogy  a
   közterületen  való  várakozás  tárgyában  hozott  önkormányzati
   rendeletek nem „helyi közügyben”, hanem delegált jogkörben való
   önkormányzati    jogalkotás   eredményeként    jöttek    létre.
   Következésképpen,  mivel  a felhatalmazói  jogkör  gyakorlására
   alkotmányellenesen  került  sor, és  a  vizsgált  önkormányzati
   rendeletek  felhatalmazáson alapuló  hatáskörben  születtek,  a
   felhatalmazó    jogszabály   alkotmányellenessége    kihat    a
   felhatalmazáson  alapuló  szabályok  alkotmányosságára  is.  Az
   Alkotmánybíróság   ezért   megsemmisítette   az   Ör.2.-t,   és
   alkalmazási  tilalmat állapított meg az Ör.2.  előtt  hatályban
   volt,   azonos  tárgyú  fővárosi  közgyűlési  rendeletek  bírói
   kezdeményezésekkel      támadott     szakaszaira,      egyúttal
   alkotmányellenes mulasztás miatt a parkolás teljes körű,  immár
   alkotmányos   szabályozásának   megalkotására   hívta   fel   a
   jogalkotót.

   2.  3.  Az Abh.-ban foglalt jogalkotási kötelezettségének  tett
   eleget   az   Országgyűlés   a   közterületi   parkolás    jogi
   feltételeinek  megteremtése érdekében a helyi önkormányzatokról
   szóló  1990.  évi  LXV. törvény módosításáról szóló  2010.  évi
   XLVI.  törvényben  (a továbbiakban: Tv.1.),  és  a  közterületi
   parkolás  jogi  feltételeinek megteremtése érdekében  a  közúti
   közlekedésről  szóló 1988. évi I. törvény,  valamint  a  közúti
   közlekedési  nyilvántartásról szóló 1999. évi  LXXXIV.  törvény
   módosításáról   szóló   2010.   évi   XLVII.   törvényben    (a
   továbbiakban:  Tv.2.).  E  törvényi  rendelkezések  elfogadását
   követően  módosult  az  Ör.  jogalkotói  felhatalmazásra  utaló
   bevezető része és egyéb szabályai.

   3. Az indítványokban támadott, delegált jogalkotási hatáskörben
   született    Ör.   támadott   rendelkezése   –   az    Abh.-ban
   alkotmányellenesnek ítélt Ör.2.-höz és az Ör.2. előtt hatályban
   volt  azonos  tárgyú  fővárosi közgyűlési  rendeletek  támadott
   szabályaihoz  hasonlóan  –  nem  rendelkezett  az  Alkotmánynak
   megfelelő  törvényi  felhatalmazással annak megalkotásakor.  Az
   Alkotmánybíróság  hasonló  megállapításra  jutott  a  137/2010.
   (VII.  8.)  AB  határozatában  [a Miskolci  Megyei  Jogú  Város
   Önkormányzatának a fizető parkolási rendszerről szóló  31/2004.
   (IX.  29.)  számú  rendelete alkotmányossági  vizsgálata  során
   (ABK,  2010,  július,  905.)], továbbá 180/2010.  (X.  20.)  AB
   határozatában,    amelyben   Kaposvár   Megyei    Jogú    Város
   Önkormányzatának   a   fizetőparkolók   üzemeltetéséről   szóló
   25/1999. (X. 29.) önkormányzati rendelete alkotmányellenességét
   állapította meg (ABK 2010. október, 1145.).
   Az  Ör. bevezető része ugyan a Kkt. 15. § (2) bekezdését jelöli
   meg   az  egyik  felhatalmazó  rendelkezésként,  ám  annak   az
   önkormányzati   rendelet   megalkotásakor   hatályos    szövege
   megegyezik az Abh.-ban alkotmányellenesnek ítélt Kkt. 15. § (3)
   bekezdésével.  Ebből következően a Kkt. eltérő  időállapotokban
   eltérő  számozású, de azonos tartalmú jogszabályhelyébe foglalt
   jogalkotási felhatalmazás sem volt alkotmányos alapja  a  bírói
   kezdeményezések     által    kifogásolt    Ör.-beli     szabály
   létrehozásának.    Mivel    az   Ör.    támadott    szabályának
   alkotmányosságára    is   kihatott   a    felhatalmazó    norma
   alkotmányellenessége,   így  annak   alkotmányellenességét   az
   Alkotmánybíróság megállapította.
   Az  Alkotmánybíróság  megjegyzi, hogy Szombathely  Megyei  Jogú
   Város  képviselő- testülete az Ör. megalkotását az Ötv.  16.  §
   (1)   bekezdésére  is  alapította,  amely  a  rendelet-alkotási
   jogkört  a  törvény  által  nem szabályozott  helyi  társadalmi
   viszonyok,   illetve   törvény  rendelkezéseinek   végrehajtása
   körében  teszi lehetővé. Figyelemmel az Abh.-ban  foglalt  azon
   megállapításaira,  hogy  a parkolás önkormányzati  szabályozása
   nem   minősül  helyi  közügynek,  illetve  arra,  hogy  az  Ör.
   megalkotásakor nem voltak alkotmányosak a parkolásra  vonatkozó
   szabályok  meghatározására vonatkozó törvényi  felhatalmazások,
   így  e  tekintetben az Ötv. rendelkezése nem volt  releváns  az
   alkotmányossági felülvizsgálat során.

   4.   Tekintettel   arra,  hogy  az  Ör.  támadott   szabályának
   alkotmányosságára    is   kihatott   a    felhatalmazó    norma
   alkotmányellenessége, az Alkotmánybíróság – a  fentiek  szerint
   –megállapította   az   indítványokban   támadott    jogszabályi
   rendelkezés  alkotmányellenességét.  Ezen  felül,   mivel   nem
   hatályos  normáról  van szó, az alkotmányellenesség  folytán  –
   élve  az Abtv. 43. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazással,
   figyelemmel a jogbiztonság követelményére – az Alkotmánybíróság
   a  bírói kezdeményezéseknek az alkalmazási tilalom tekintetében
   is helyt adott, és kizárta annak alkalmazhatóságát a rendelkező
   részben megjelölt peres eljárásokban.
   Az  Alkotmánybíróság megjegyzi, hogy bár – eddigi gyakorlatának
   megfelelően,   az   indítványokban  foglaltakat   kiterjesztően
   értelmezve    –    szélesebb   összefüggésben   vizsgálta    az
   alkotmányossági  aggályokat,  –  az  erre  vonatkozó  indítvány
   hiánya  mellett  – azért nem állapította meg az  Ör.  egészének
   alkotmányellenességét, mivel a Tv.1. és Tv.2. hatályba  lépését
   követően   Szombathely   Megyei  Jogú  Város   Önkormányzatának
   Közgyűlése  módosította – többek között – az Ör.  megalkotására
   felhatalmazó  jogszabályi rendelkezéseket  tartalmazó  Ör.-beli
   bevezető részt.

   Az  Alkotmánybíróság  jelen határozatának a  Magyar  Közlönyben
   való   közzétételét   az  alkotmányellenesség   megállapítására
   tekintettel rendelte el.

            Dr.Holló András s. k.,    Dr. Kiss László s. k.,
            alkotmánybíró               előadó alkotmánybíró

                        Dr. Kovács Péter s. k.,
                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    22/2011. (III. 30.)
    Date of the decision:
    .
    03/28/2011
    .
    .