English
Hungarian
Ügyszám:
.
13/D/1996
Előadó alkotmánybíró: Ádám Antal Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 3/1996. (II. 23.) AB végzés
.
ABH oldalszáma: 1996/361
.
A döntés kelte: Budapest, 02/20/1996
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
        Az      Alkotmánybíróság      országos      népszavazás
   kezdeményezésének     elutasítása      miatt      benyújtott
   alkotmányossági panasz  és más kérelmek tárgyában meghozta a
   következő

                            végzést :

        Az    Alkotmánybíróság    az    országos    népszavazás
   kezdeményezésének elutasításáról  szóló 120/1995. (XII. 22.)
   OGY határozattal  szemben benyújtott alkotmányossági panaszt
   és az indítványban foglalt egyéb kérelmeket visszautasítja.

        Az  Alkotmánybíróság   ezt  a   határozatát  a   Magyar
   Közlönyben közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

         Az indítványozó beadványa - a benne foglalt jogszabályi
    hivatkozások és  szakkifejezések szerint - egyrészt utólagos
    normakontrollra, másrészt  alkotmányjogi panasz, mulasztásos
    törvénysértéssel  előidézett  alkotmányellenesség,  valamint
    alkotmányossági panasz  elbírálására  vonatkozó  indítványt,
    végül pedig  kötelezésre  irányuló  kérelmet  tartalmaz.  Az
    indítványozó ugyanis  az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
    XXXII. törvény  ( a továbbiakban  :    Abtv.  )  21.  §  (2)
    bekezdésére  hivatkozással,   alkotmányellenesség   utólagos
    vizsgálatát, valamint alkotmányossági panasz keretében annak
    megállapítását kezdeményezte,  hogy a  120/1995.  (XII. 22.)
    OGY határozat ( a továbbiakban :  OGYh. ) törvénysértő módon
    utasította  el   a   Magyarország   NATO-tagsága   tárgyában
    kezdeményezett országos népszavazás kitűzését.

         Az indítványozó  Munkáspárt -  az Alkotmány  3.  §  (2)
    bekezdésében   foglalt    felhatalmazásra   hivatkozva   ( e
    rendelkezés  szerint  a  pártok  közreműködnek  a  népakarat
    kialakításában és  kinyilvánításában ) - 1995. augusztus 20.
    és október  20. között  aláírásgyűjtést szervezett  országos
    népszavazás  elrendelésének   kezdeményezésére  Magyarország
    NATO-hoz való  csatlakozásáról.  Az indítványból kitűnően az
    országos népszavazás elrendelését 13. 855 aláírásgyűjtő íven
    181. 160  állampolgár támogatta.  A Központi Nyilvántartó és
    Választási Hivatal  az Országos Választási Bizottság részére
    átadott jelentésében  megállapította, hogy  az  aláírásokról
    legalább  142.  540,  legfeljebb  146.  298  aláírás  minden
    vizsgálati szempontból hiteles.

         Az indítványozó  szerint az  OGYh. azért  törvénysértő,
    mivel Magyarországnak a NATO-hoz való csatlakozása tárgyában
    a Parlamentnek  - a  több  mint  százezer  érvényes  aláírás
    figyelembevételével -  ügydöntő népszavazást  kellett  volna
    elrendelnie.

         Az  OGYh.   -  az  indítványi  hivatkozások  szerint  -
    ellentétes az  Alkotmány  2.  §  (1)  és  (2)  bekezdésével,
    valamint a  népszavazásról és  népi  kezdeményezésről  szóló
    1989. évi  XVII.  törvény  ( a  továbbiakban  :    Nsztv.  )
    rendelkezéseivel. Az  indítványozó különösen  a következőkre
    utalt :   "a szövetségi rendszerhez való csatlakozás kérdése
    nem  szerepel  az  Nsztv.  -ben  meghatározott,  úgynevezett
    tiltott tárgykörök  között, e  törvény 5.  § (1) bekezdés b)
    pontja  pedig   kifejezetten  kimondja,   hogy   népszavazás
    rendelhető el  az Országgyűlés hatáskörébe tartozó döntések,
    így  különösen  :    a  törvényhozás  elhatározása,  törvény
    elveinek meghatározása,  nem  törvényi  formát  igénylő,  de
    országos jelentőségű kérdések eldöntése tárgyában".

         Az  indítványozó   -  az   Abtv.  1.   §  d)   pontjára
    tekintettel, az  Alkotmányban biztosított, a népszuverenitás
    közvetlen  gyakorlásához   való  jog   megsértése  miatt   -
    alkotmányjogi panaszt is benyújtott, amelyben kifogásolta az
    OGYh.  -nak   azt  a   megállapítását,   amely   szerint   a
    kezdeményezésben jelzett tárgykörben "döntéshozatal céljából
    népszavazás  nem   rendelhető  el",   a   véleménynyilvánító
    népszavazás  kiírása  pedig  "nem  időszerű,  mert  ebben  a
    kérdésben a  Magyar  Köztársaság  jelenleg  nincsen  döntési
    helyzetben". Az indítványban foglalt indokolás szerint :  "a
    népszavazásra irányuló  kezdeményezés  megfelel  a  törvényi
    előírásoknak" és "nem arra irányult, hogy a magyar parlament
    ratifikálja a  NATO-hoz való  csatlakozás  tárgyában  kötött
    nemzetközi szerződést,  illetve, hogy  alkosson  törvényt  a
    NATO-hoz  való  csatlakozásról.  Az  ilyen  tartalmú  döntés
    valóban "idő  előttinek" lenne  minősíthető. A kezdeményezés
    "olyan ügydöntő  népszavazásra irányult, amely a NATO-tagság
    tényéről  kívánta   a  parlamenti   döntést,  illetve  annak
    tartalmát meghatározni".

         Az indítvány  arra irányuló  kérelmet is  tartalmazott,
    hogy  az  Alkotmánybíróság  állapítsa  meg  az  Országgyűlés
    törvényellenes mulasztásának tényét, mivel nem rendelte el a
    jelzett tárgykörben kezdeményezett népszavazást.

         Az indítványozó  kérte azt is, hogy az Alkotmánybíróság
    kötelezze   az   Országgyűlést   az   országos   népszavazás
    elrendelésére.

                                II.

         1. Az  Abtv. 21. § (2) bekezdése - az e törvény 1. § b)
    pontjára utalva  - az  eljárás közös szabályai körében - úgy
    rendelkezik, hogy a jogszabály, valamint az állami irányítás
    egyéb   jogi    eszköze   alkotmányellenességének   utólagos
    vizsgálatára irányuló eljárást bárki indítványozhatja.

         A támadott OGYh. a következőket írja elő.

         "Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Munkáspárt elnöke
    által  1995.   október  25-én  az  Országgyűlés  alelnökének
    átadott  "Akarja-e   Ön,  hogy  Magyarország  a  NATO  tagja
    legyen?"   kérdésben    a   népszavazásról    és   a    népi
    kezdeményezésről szóló 1989. évi XVII. törvény 4. §-ának (2)
    bekezdésében foglalt  döntéshozatal céljából népszavazás nem
    rendelhető el.  Megállapítja azt is, hogy a fenti törvény 4.
    §-ának  (3)   bekezdésében  szabályozott  véleménynyilvánító
    népszavazás kiírása  nem időszerű,  mert ebben a kérdésben a
    Magyar  Köztársaság  jelenleg  nincsen  döntési  helyzetben.
    Ezért  a   népszavazás  kiírására   irányuló  kezdeményezést
    elutasítja.

         Az Országgyűlés  ugyanakkor kötelezettségének  tekinti,
    hogy a  döntéshez szükséges  pontos feltételek  megismerését
    követően a  Magyar Köztársaság NATO-hoz való csatlakozásának
    kérdésében népszavazást rendeljen el. "

         Az állami  szervek jogalkotó  hatáskörét alapvetően  az
    Alkotmány és a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény ( a
    továbbiakban :  Jat. )  szabályozza. Az  52/1993. (X. 7.) AB
    végzés már  rámutatott arra,  hogy "a Jat. határozza meg azt
    is, hogy  az állami  szervek aktusai közül melyek minősülnek
    jogszabálynak és  melyek azok,  amelyek az  állami irányítás
    egyéb jogi  eszközei közé  tartoznak. Önmagában véve azonban
    az, hogy  valamely aktust  olyan elnevezés  alatt bocsátanak
    ki, amelyet  a Jat.  a jogszabályok vagy az állami irányítás
    egyéb  jogi   eszközei  megjelölésére   használ,   még   nem
    szükségképpen alapozza  meg az adott aktus felülvizsgálatára
    nézve   az    Alkotmánybíróság   hatáskörét.    A   hatáskör
    vizsgálatánál nem az aktus elnevezése, hanem a benne foglalt
    rendelkezések jogi  jellege az  irányadó. " ( ABH 1993. 407,
    408. )

         A  Jat.   46.  §   (1)  bekezdésének   megfelelően   az
    Országgyűlés határozatban  szabályozza az  általa irányított
    szervek feladatait,  a saját  működését  és  megállapítja  a
    feladatkörébe tartozó terveket. E § (2) bekezdése szerint az
    előbbi  rendelkezés   nem  érinti   az  Országgyűlés  egyedi
    határozat  meghozatalára   vonatkozó  jogát.   Az   említett
    törvényi   előírásoknak   megfelelően   tehát   nem   minden
    országgyűlési határozat  tartozik az  állami irányítás egyéb
    jogi eszközei  közé. Az előbbiekben idézett 52/1993. (X. 7.)
    AB végzés  szerint "a  Jat. 46. § (2) bekezdése kifejezetten
    kizárja az  állami irányítás  egyéb jogi  eszközei köréből a
    Parlament egyedi határozatait".  ( ABH 1993. 408. )

         Az  eljárás  alá  vont  OGYh.  -  országos  népszavazás
    elrendelésére irányuló  kezdeményezést elutasító  -  konkrét
    döntést tartalmaz,  tehát nem minősül sem jogszabálynak, sem
    pedig az állami irányítás egyéb jogi eszközének. Ezért annak
    az Abtv.  1. §  b) pontja  és 21.  § (2)  bekezdése alapján,
    tehát    utólagos     normakontroll    keretében    végzendő
    alkotmányossági vizsgálata  nem tartozik az Alkotmánybíróság
    hatáskörébe.

         2.  Az   indítványozó  az   Abtv.  1.  §  d)  pontjában
    megállapított eljárás  lefolytatását is kérte. E rendelkezés
    szerint  az   Alkotmánybíróság  hatáskörébe   tartozik   "az
    Alkotmányban biztosított  jogok megsértése  miatt benyújtott
    alkotmányjogi panasz  elbírálása". Az alkotmányjogi panaszra
    vonatkozó részletes  szabályozás körében  az Abtv. 48. § (1)
    bekezdése a következőket állapítja meg.

         "Az Alkotmányban  biztosított jogainak megsértése miatt
    alkotmányjogi panasszal fordulhat az Alkotmánybírósághoz az,
    akinek   a   jogsérelme   az   alkotmányellenes   jogszabály
    alkalmazása folytán  következett be,  és egyéb  jogorvoslati
    lehetőségeit már  kimerítette,  illetőleg  más  jogorvoslati
    lehetőség nincs számára biztosítva. "

         E §  (3) bekezdése  azt írja elő, hogy az alkotmányjogi
    panasz vizsgálatára  irányuló eljárásra  az Abtv.  40-43. §-
    aiban  foglaltak  az  irányadók.  E  rendelkezések  együttes
    értelmezéséből az  következik -  erre legutóbb a 753/B/1995.
    AB   végzés    is   utalt,    hogy   "alkotmányjogi   panasz
    előterjesztésének  nem  csak  jogszabály,  hanem  az  állami
    irányítás egyéb  jogi eszköze  tekintetében is  helye  van".
     ( ABK 1995. november 444. )

         A  fentiek   figyelembevételével  az   Alkotmánybíróság
    megállapította, hogy az indítvány az Abtv. 1. § d) pontjában
    és 48.  §-ában szabályozott  alkotmányjogi panaszként  azért
    nem bírálható  el, mert egyrészt az OGYh. sem jogszabálynak,
    sem  az   állami  irányítás   egyéb  jogi   eszközének   nem
    tekinthető, másrészt azért sem, mert az indítvány nem jelölt
    meg  olyan   alkotmányellenes   jogszabályt,   vagy   állami
    irányítási normatív  eszközt, amelynek  alkalmazása  folytán
    következett volna be az indítványozó jogsérelme.

         3.  Az   indítványozó  az   Országgyűlés   törvénysértő
    mulasztásának megállapítását  is kezdeményezte. Az Abtv. 49.
    §   (1)   bekezdése   szerint   mulasztásban   megnyilvánuló
    alkotmányellenesség megállapításának  akkor van  helye, ha a
    jogalkotó  szerv  a  jogszabályi  felhatalmazásból  származó
    jogalkotási     feladatát     elmulasztotta     és     ezzel
    alkotmányellenességet idézett elő.

         E határozat  eddigi indokolásából  is következik, de az
    Alkotmánybíróság  kifejezetten   is  megállapítja,  hogy  az
    Országgyűlés     országos     népszavazás     elrendelésének
    kezdeményezését    elutasító,     vizsgált     határozatának
    meghozatala nem minősül jogalkotásnak.

         Az Abtv. , az Nsztv. és más törvény sem teszi lehetővé,
    hogy   az    Alkotmánybíróság   mulasztásban   megnyilvánuló
    törvénysértést  és   ennek   alapján   alkotmányellenességet
    állapítson meg  országos népszavazás  elrendelésére irányuló
    kezdeményezés elutasítása miatt.

         4.  Az   indítványozó  az   OGYh.  -t   alkotmányossági
    panasszal is támadta. Az Nsztv. 32. § (1) bekezdése szerint:

         " A népszavazás elrendelésének és  a népi kezdeményezés
    érdemi tárgyalásának  az eredménytelen hitelesítésen alapuló
    elutasítása, valamint  a népszavazás  lebonyolítására  és  a
    szavazás eredményének  megállapítására  vonatkozó  törvényes
    előírások  megsértése  miatt  az  Alkotmánybírósághoz  lehet
    alkotmányossági panaszt benyújtani. "

         Az idézett  rendelkezés  alapján  országos  népszavazás
    elrendelésének elutasítása  miatt kizárólag abban az esetben
    van  helye   alkotmányossági  panasz  benyújtásának,  ha  az
    elutasítás   eredménytelen    hitelesítésen    alapul.    Az
    Alkotmánybíróság  megállapította,   hogy   az   indítványozó
    alkotmányossági panasza  országos népszavazás elrendelésének
    nem "az  eredménytelen  hitelesítésen  alapuló  elutasítása"
    ellen irányult.

         Az Alkotmány,  az  Nsztv.  és  más  törvény  sem  teszi
    lehetővé   alkotmányossági    panasz   előterjesztését    az
    eredményesen   hitelesített,    a   törvényi   feltételeknek
    megfelelő    népszavazási     kezdeményezés    országgyűlési
    elutasítása miatt  és az Alkotmánybíróságnak sincs hatásköre
    az ilyen tartalmú beadvány elbírálására.

         5. Az  Alkotmánybírósághoz  benyújtott  indítvány  arra
    irányuló kérelmet  is tartalmazott, hogy az Alkotmánybíróság
    -  a   jelzett  tárgykörben  -  kötelezze  az  Országgyűlést
    népszavazás elrendelésére.  A  vizsgált  ügyben  azonban  az
    Alkotmánybíróságnak   nincs    hatásköre   arra,   hogy   az
    Országgyűlést országos népszavazás elrendelésére kötelezze.

         Mindezek  figyelembevételével   az  Alkotmánybíróság  -
    hatáskörének   hiányában    -   az    indítványban   foglalt
    alkotmányossági     panaszt      és     egyéb     kérelmeket
    visszautasította.

         Az Alkotmánybíróság  e  határozata  közzétételét  annak
    közérdekűségére tekintettel rendelte el.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

                            Dr. Ádám Antal
                         előadó alkotmánybíró

                           Dr. Kilényi Géza
                            alkotmánybíró

              Dr. Lábady Tamás         Dr. Schmidt Péter
                alkotmánybíró            alkotmánybíró

                          Dr. Sólyom László
                      az aláírásban akadályozott
                           Dr. Szabó András
                        alkotmánybíró helyett

                        Dr. Tersztyánszky Ödön
                            alkotmánybíró

              Dr. Vörös Imre          Dr. Zlinszky János
                alkotmánybíró            alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The Parliament's resolution that rejected the claim for the popular referendum on the question as to whether or not Hungary should join NATO
     Number of the Decision:
     .
     3/1996. (II. 23.)
     Date of the decision:
     .
     02/20/1996
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1996-1-002?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .