Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00701/2020
Első irat érkezett: 04/15/2020
.
Az ügy tárgya: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 10/A. § (2) bekezdése és a Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.382/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perbeli legitimáció)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/09/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 10/A. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Az indítványozó másodlagosan az Abtv. 27. §-a alapján a Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.382/2019/4. számú végzése megsemmisítését kérte.
Az indítványozó tagja volt egy vadásztársaságnak, amely határozatával őt kizárta a vadásztársaságból. A határozat ellen az indítványozó keresetet terjesztett elő a közgyűlési határozat megsemmisítése és végrehajtásának felfüggesztése iránt.
A vadásztársaság újabb határozatot hozott, és az indítványozót ismételten kizárta, amely határozat ellen az indítványozó újabb keresetet terjesztett elő. A két ügyet az eljáró bíróság egyesítette, a kizáró határozatok végrehajtását felfüggesztette.
A vadásztársaság ezután - harmadik alkalommal - ismét az indítványozó kizárásáról döntött. Ezen határozat elleni keresetlevelet a bíróság idézés kibocsátása nélkül elutasította.
Az első két kizáró határozat ellen megindult perben az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította, amely ellen az indítványozó (I. r. felperes) fellebbezést terjesztett elő. A másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.382/2019/4. számú végzésével az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte, és a pert megszüntette a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 10/A. § (2) bekezdése alapján.
A sérelmezett jogszabályi rendelkezés előírja, hogy a Ptk. 3:35. §-a alkalmazásában a keresetindításra, vagy a jogi személy határozata ellen benyújtott kereset tárgyában meghozott ítélet elleni felülvizsgálat kezdeményezésére való jogosultságnak, kereshetőségi jognak, illetve perbeli legitimációnak (a továbbiakban: keresetindítási jog) a per során folyamatosan, a per befejezéséig - ideértve e rendkívüli jogorvoslatot is - fenn kell állnia. Ha a keresetindítási jogot megalapozó jogviszonyban bekövetkezett változás folytán - a jogutódlás esetét kivéve - a keresetindítási jog megszűnik, a bíróság a pert megszünteti. Ha a pert a másodfokú bíróság vagy a felülvizsgálat során a Kúria szünteti meg, a másodfokú bíróság, illetve a Kúria az elsőfokú bíróság ítéletét, illetve a jogerős ítéletet végzéssel teljes egészében vagy abban a részében, amelyre a megszüntetés oka fennáll, hatályon kívül helyezi.
Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett jogszabályi rendelkezés sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, és nem szolgál a józanésznek és a közjónak megfelelő célt, hiszen a perbeli legitimációt a visszaélésszerű joggyakorlás eredményeként a féltől megvonja.
Az indítványozó előadja, hogy amennyiben az Alkotmánybíróság nem találja alaptörvény-ellenesnek a normát, úgy az Abtv. 27. §-a alapján vizsgálja meg a bírói döntést, és semmisítse meg, mert az abban foglalt jogértelmezés a tisztességes eljáráshoz való jog sérelméhez vezetett..
.
Támadott jogi aktus:
    a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 10/A. § (2) bekezdés
    Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.382/2019/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_701_2_2020_ind_egyseges_szerk_anonim.pdfIV_701_2_2020_ind_egyseges_szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_701_5_2020_Állásfoglalás_IM.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2023.04.18 10:00:00 Teljes ülés
2023.05.09 10:00:00 Teljes ülés

.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_701_2020.pdfSz_IV_701_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling section 10/A (2) of the Act CLXXVII of 2013 on the transitional and authorising provisions related to the entry into force of the Act V of 2013 on the Civil Code and the ruling No. Pf.II.20.382/2019/4 of the Debrecen Regional Court of Appeal (legitimacy in litigation)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.