English
Hungarian
Ügyszám:
.
20/B/1993
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 48/1998. (XI. 23.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1998/333
.
A döntés kelte: Budapest, 11/18/1998
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság    jogszabály    alkotmányellenességének
   megállapítására   és   megsemmisítésére  irányuló   indítványok
   tárgyában   –   Dr.  Lábady  Tamás  és  Dr.Tersztyánszky   Ödön
   alkotmánybírók különvéleményével, valamint Dr.  Ádám  Antal  és
   Dr.  Holló  András  alkotmánybírók párhuzamos  indokolásával  –
   meghozta a következő
                                  
                            határozatot:

   1.  Az Alkotmánybíróság megállapítja: nem alkotmányellenes,  ha
   törvény  az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén  lehetővé
   teszi   a   terhesség  megszakítását.  A  súlyos  válsághelyzet
   fennállásának vizsgálatáról a törvényhozó azonban alkotmányosan
   kizárólag  akkor  mondhat le, ha egyszersmind  a  magzati  élet
   védelmére irányuló, megfelelő ellensúlyt képező rendelkezéseket
   is megállapít.

   2.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja: a  súlyos  válsághelyzet
   fogalmának és alkalmazása feltételeinek meghatározása kizárólag
   törvényben    történhet   a   törvényi   meghatározás    hiánya
   alkotmányosan    nem    pótolható   sem   alacsonyabb    szintű
   jogforrással, sem jogalkalmazói jogértelmezéssel.

   3.  Az Alkotmánybíróság megállapítja: a magzati élet védelméről
   szóló  1992.  évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Magzatvédelmi
   törvény)   6.   §  (1)  bekezdés  d)  pontjának  alkalmazásánál
   alkotmányos   követelmény,   hogy   annak   során   a    súlyos
   válsághelyzet   törvényben   meghatározott   fogalma    és    a
   törvényalkotó  által  e határozatnak megfelelően  megállapított
   feltételek jussanak érvényre.

   4.  Az  Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a  Magzatvédelmi
   törvény  12.  §  (6) bekezdése és az e törvény  végrehajtásáról
   szóló  32/1992.  (XII.  23.) NM rendelet  9.  §  (3)  bekezdése
   alkotmányellenes.  Ezért e rendelkezéseket az  Alkotmánybíróság
   2000. június 30. napjával megsemmisíti.

   5.  Az  Alkotmánybíróság  elutasítja azokat  az  indítványokat,
   amelyek  a  Magzatvédelmi törvény 6. § (1) bekezdés d)  pontja,
   valamint  a 6. § (2) bekezdés b) pontja alkotmányellenességének
   megállapítására   és  megsemmisítésére  irányultak.   Ugyancsak
   elutasítja az Alkotmánybíróság azokat az indítványokat, amelyek
   a  Magzatvédelmi  törvény egészének alkotmányellenességét  arra
   alapozva   állítják,  hogy  a  törvény  a   magzat   jogállását
   kifejezetten  nem  határozza meg, hogy a magzat  jogalanyiságát
   nem  állapította  meg, hogy a magzat jogairól nem  rendelkezik,
   továbbá  azt  az indítványt is, amely azt kifogásolta,  hogy  a
   Magzatvédelmi    törvény    nincs   összhangban    a    Polgári
   Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 10. §-ával.

   6.   Visszautasítja  az  Alkotmánybíróság  az   arra   irányuló
   indítványt, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg, hogy ember-
   e a magzat.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

    1.   Az   Alkotmánybírósághoz  számos  indítvány   érkezett   a
    Magzatvédelmi törvény több rendelkezésével, illetve  a  törvény
    egészével,  valamint  az annak végrehajtásáról  szóló  32/1992.
    (XII.   23.)   NM   rendelet  (a  továbbiakban:   Vhr.)   egyes
    rendelkezéseivel    kapcsolatosan.    Az    indítványokat    az
    Alkotmánybíróság  –  tárgyuk szerint – több üggyé  egyesítette.
    Ezek   közül   az   ügyek  közül  ebben   a   határozatban   az
    Alkotmánybíróság  azokat  az  egyik ügycsoportban  elkülönített
    indítványokat bírálta el, amelyek a Magzatvédelmi törvény  azon
    rendelkezéseit   támadják,   amelyek   szerint   a    terhesség
    megszakítható  az  állapotos nő súlyos  válsághelyzete  esetén,
    továbbá  azokat,  amelyek a magzat jogalanyiságának  kérdésével
    függnek  össze.  Az  indítványokban  felvetett  alkotmányossági
    kifogások lényege a következő:

    A  Magzatvédelmi törvény 6. § (1) bekezdés d) pontja szerint  a
    terhesség  a 12. hetéig szakítható meg az állapotos  nő  súlyos
    válsághelyzete  esetén.  Az  indítványozók  szinte   mindegyike
    támadja ezt a rendelkezést, azzal érvelvén, hogy ez a szabály –
    figyelembe véve a súlyos válsághelyzet fogalmát meghatározó 12.
    § (6) bekezdést is – gyakorlatilag korlátlanul lehetővé teszi a
    terhesség-megszakítást. Ezzel kapcsolatban  alkotmányellenesnek
    tartja  az egyik indítványozó a Vhr. 9. § (3) bekezdését,  mely
    alapján   a   súlyos  válsághelyzet  fennállását  a  terhessége
    megszakítását  kérő nő nyilatkozatával igazolja, a  nyilatkozat
    tartalmával,    illetőleg    valódiságával    kapcsolatban    a
    Családvédelmi Szolgálat munkatársának mérlegelési joga nincs.

    Ugyancsak  alkotmányellenesnek tartja az egyik  indítványozó  a
    Magzatvédelmi  törvény  6.  § (2)  bekezdés  b)  pontját,  mely
    lehetőséget  ad a terhesség megszakíthatósága időtartamának  18
    hétre való meghosszabbítására abban az esetben, ha az állapotos
    nő terhességét neki fel nem róható egészségi ok, illetve orvosi
    tévedés  miatt  nem ismeri fel korábban, vagy  az  egészségügyi
    intézmény,  illetve valamely hatóság mulasztása  miatt  haladta
    meg a terhessége a 12 hetes időtartamot.

    Több   indítványozó  tartja  a  Magzatvédelmi  törvény  egészét
    alkotmányellenesnek,  mivel  az  —  mint  állítják  —,  címével
    ellentétben nem tartalmaz egyetlen konkrét rendelkezést  sem  a
    magzatok védelméről, jogairól, és nem állapította meg a  magzat
    jogalanyiságát.  Az  egyik  indítványozó  ezért  azt  kéri   az
    Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg, hogy ember-e a magzat.

    Az    indítványozók   az   Alkotmány   számos    rendelkezésére
    hivatkoznak,  így  az 54. § (1) bekezdésre (az  élethez  és  az
    emberi méltósághoz való jog), a 8. § (1) bekezdésére (az  állam
    alapjogvédelmi  kötelezettsége), a 66. §  (2)  bekezdésére  (az
    anyák állami támogatása és védelme a gyermek születése előtt és
    után), a 70/D. §-ra (a testi és lelki egészséghez való jog)  és
    a 70/E. §-ra (szociális biztonsághoz való jog).

    Ugyancsak valamennyi indítványozó utal az Alkotmánybíróságnak a
    terhesség-megszakításra   vonatkozó   korábbi    szabályozással
    foglalkozó 64/1991. (XII. 17.) AB határozatára (ABH 1991,  297,
    a  továbbiakban:  Abh.).  Az indítványozók  szerint  ugyanis  a
    törvényhozó a jelenleg hatályos szabályozás megalkotásakor  nem
    tett    eleget    az    Abh.-ban   meghatározott    alkotmányos
    követelményeknek.

    Alkotmányellenesnek    tartja   az   egyik    indítványozó    a
    Magzatvédelmi  törvényt,  mert az  ellentétben  áll  a  Polgári
    Törvénykönyvről  szóló 1959. évi IV. törvény  (a  továbbiakban:
    Ptk.)   10.   §-ával,  mely  szerint  a  gyermek  részére   már
    megszületése  előtt gondnokot kell kirendelni, ha  ez  jogainak
    megóvása  érdekében  szükséges,  különösen  ha  a  gyermek   és
    törvényes képviselője között érdekellentét van.

    2.   A   Magzatvédelmi  törvénynek  és  a  Vhr.-nek   a   jelen
    határozatban vizsgált rendelkezései a következők:

    Magzatvédelmi törvény:
    6. § (1) A terhesség a 12. hetéig szakítható meg, ha
    a)  azt  az  állapotos nő egészségét súlyosan veszélyeztető  ok
    indokolja;
    b)     a    magzat    orvosilag    valószínűsíthetően    súlyos
    fogyatékosságban vagy egyéb károsodásban szenved;
    c) a terhesség bűncselekmény következménye, valamint
    d) az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén.
    (2) A terhesség az (1) bekezdésben foglalt feltételek esetén  a
    18. hetéig szakítható meg, ha az állapotos nő
    a) korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen;
    b) terhességét neki fel nem róható egészségi ok, illetve orvosi
    tévedés  miatt  nem ismeri fel korábban, vagy  az  egészségügyi
    intézmény,  illetve valamely hatóság mulasztása  miatt  haladta
    meg a terhessége az (1) bekezdésben foglalt időtartamot.

    12.  §  (6)  Súlyos  válsághelyzet az, amely testi  vagy  lelki
    megrendülést, illetve társadalmi ellehetetlenülést okoz, és  ez
    által  veszélyezteti a magzat egészséges fejlődését.  A  súlyos
    válsághelyzet fennállását az állapotos nő a kérőlap aláírásával
    igazolja.

    Vhr.  9.  §  (3) A Magzatvédelmi törvény 12. § (6) bekezdésében
    foglalt feltétel fennállását a terhessége megszakítását kérő nő
    nyilatkozatával igazolja, a nyilatkozat tartalmával,  illetőleg
    valódiságával  kapcsolatban  a  munkatársnak  mérlegelési  joga
    nincs.

    Ptk.  10.  § A gyermek részére már megszületése előtt gondnokot
    kell  kirendelni, ha ez jogainak megóvása érdekében  szükséges,
    különösen   ha  a  gyermek  és  törvényes  képviselője   között
    érdekellentét van.

    Az    indítványozók    Alkotmány   következő    rendelkezéseire
    hivatkoztak,    illetve   Alkotmánybíróság    az    indítványok
    elbírálásakor  az  alábbi  alkotmányi rendelkezéseket  tartotta
    szem előtt:

    2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.
    8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és
    elidegeníthetetlen  alapvető jogait, ezek tiszteletben  tartása
    és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
    54. § (1) A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett
    joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit
    nem lehet önkényesen megfosztani.
    66.  §  (2)  A  Magyar  Köztársaságban az  anyáknak  a  gyermek
    születése  előtt és után külön rendelkezések szerint támogatást
    és védelmet kell nyújtani.
    70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van  a
    lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.
    70/E.  § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van  a
    szociális    biztonsághoz;   öregség,   betegség,   rokkantság,
    özvegység,   árvaság   és   önhibájukon   kívül   bekövetkezett
    munkanélküliség  esetén a megélhetésükhöz  szükséges  ellátásra
    jogosultak.

                                  II.

    1.  Az Alkotmánybíróság az Abh.-ban formai okból, a szabályozás
    rendeleti  szintje  miatt  alkotmányellenesnek  minősítette  és
    megsemmisítette a terhesség-megszakításról szóló 76/1988.  (XI.
    3.)  MT  rendeletet, az annak végrehajtására  kiadott  15/1988.
    (XII.  15.)  SZEM rendeletet, valamint az egészségügyről  szóló
    1972.  évi  II. törvénynek azokat a rendelkezéseit,  amelyek  a
    rendeletben   való  szabályozásra  felhatalmazást   adtak.   Az
    Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  az  abortuszt   minden
    esetben  törvényben  kell szabályozni. A  terhesség-megszakítás
    szabályozásával  ugyanis a törvényhozó  egyszersmind  a  magzat
    jogalanyiságáról is dönt, ez pedig csak törvényben történhet. A
    megsemmisített  rendelkezéseket  az  Alkotmánybíróság  tartalmi
    szempontból  nem  vizsgálta.  Rámutatott  azonban   azokra   az
    alkotmányos  keretekre,  amelyek – a  törvényhozónak  a  magzat
    jogalanyiságára  vonatkozó döntésétől  függően  –  az  abortusz
    alkotmányos szabályozásának lehetőségeit behatárolják.

    A   Magzatvédelmi  törvény  javaslatának  általános  indokolása
    csupán  a korábbi jogszabályok megsemmisítésének formai  okaira
    hivatkozik,  s  azt emeli ki, hogy a hatályon  kívül  helyezett
    jogszabályok  tételes tartalmi elemzésével az  Alkotmánybíróság
    nem  foglalkozott.  Az Abh. azon részeire,  amelyek  a  további
    szabályozás  számára az alkotmányos kereteket meghatározták,  a
    törvényjavaslat nem hivatkozik. Az Alkotmánybíróság először azt
    tekinti át, mennyiben felel meg a Magzatvédelmi törvény az Abh.-
    ban  meghatározott  formai követelménynek,  a  törvényi  szintű
    szabályozásnak, továbbá azt, hogyan foglal állást a törvény  az
    abortusz  szabályozását  meghatározó  előkérdésben:  a   magzat
    jogalanyiságának  kérdésében. Az Alkotmánybíróság  az  ehhez  a
    problémához   kapcsolódó  indítványokat  is  elbírálja.   Külön
    foglalkozik a határozat az abortusz feltételei közül  a  súlyos
    válsághelyzet alkotmányosságának vizsgálatával (III. rész).

    2.  Az  Alkotmánybíróság  az Abh.-ban megállapította,  hogy  az
    Alkotmány  8.  § (2) bekezdése helyes értelmezése  szerint  nem
    minden,  az  alapjogokkal  való  összefüggés  követeli  meg   a
    törvényi  szintű  szabályozást.  Valamely  alapjog  tartalmának
    meghatározása  és  lényeges garanciáinak  megállapítása  csakis
    törvényben történhet, törvény kell továbbá az alapjog közvetlen
    és  jelentős korlátozásához is. Az alapjogokkal való  közvetett
    és  távoli  összefüggések esetén azonban elegendő  a  rendeleti
    szintű  szabályozás is. Természetesen igen közelről  érinti  az
    abortusz szabályozása az anya önrendelkezési jogát és érintheti
    más jogait is, például az élethez és egészséghez való jogát. Az
    abortusszal kapcsolatban azonban alapvetően az követeli  meg  a
    törvényi  szintű  szabályozást, hogy  ezzel  minden  esetben  a
    magzat  alapjogi státuszáról is állást kell foglalni.  Az  anya
    önrendelkezéshez  és egészséghez való jogáról való  rendelkezés
    is  emiatt  igényel minden esetben törvényi formát  (ABH  1991,
    300, 302).

    Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Magzatvédelmi törvény
    magában  foglalja  mindazon kérdések szabályozását,  amelyek  a
    fentiek  szerint törvényi szintet követelnek. Bár a  terhesség-
    megszakítás   feltételei   vonatkozásában   a   Vhr.   lényeges
    részletekről  rendelkezik,  az  Alkotmánybíróság  megállapítja,
    hogy   az   alapjogokkal  való  összefüggés   szempontjából   a
    Magzatvédelmi törvényben foglalt szabályok elegendők.  Így  van
    ez  a súlyos válsághelyzet indikációja esetében is. Noha a Vhr.
    mondja  ki  kifejezetten,  hogy az  állapotos  nő  erről  szóló
    nyilatkozata  tartalmával, illetőleg valódiságával kapcsolatban
    a Családvédelmi Szolgálat munkatársának mérlegelési joga nincs,
    a   Magzatvédelmi  törvény  ama  rendelkezése,  hogy  a  súlyos
    válsághelyzet fennállását a nő a kérőlap aláírásával  igazolja,
    már  önmagában  egyértelművé  teszi  ennek  az  indikációnak  a
    jellegét,  azt,  hogy  a válsághelyzet vizsgálatáról  az  állam
    lemond,  és  az  abortuszt  egyedül a nő  kívánságától  függően
    lehetővé teszi.

    Az  Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  az  Országgyűlés   a
    Magzatvédelmi törvény megalkotásával formailag eleget  tett  az
    Abh.-ban  meghatározott követelményeknek, ezért  e  tekintetben
    megszűnt az alkotmányellenes helyzet.

    3. Az Alkotmánybíróság az Abh.-ban részletesen kifejtette, hogy
    a  terhesség-megszakítás szabályozása  során  a  törvényhozónak
    (esetleg   az  alkotmányozónak)  abban  az  előkérdésben   kell
    döntenie, hogy a magzat ember-e, rendelkezik-e jogalanyisággal,
    azaz  kiterjedjen-e az ember jogi fogalma a  születés  előttre,
    egészen a fogantatásig. Az Alkotmánybíróság megállapította:  az
    Alkotmány  rendelkezései  nem adnak  kifejezett  eligazítást  a
    tekintetben, hogy a magzat jogalany-e, és a kérdés az Alkotmány
    értelmezésével sem dönthető el. Az Alkotmányból nem következik,
    hogy  a  magzat jogalanyiságát el kellene ismerni, de  az  sem,
    hogy  ne  lehetne  a magzatot jogilag embernek  tekinteni  (ABH
    1991, 312).

    a)  Az  Országgyűlés  1993. március 23. napján  fogadta  el  az
    emberi  jogok  és  az  alapvető szabadságok  védelméről  szóló,
    Rómában, 1950. november 4-én kelt egyezmény és az ahhoz tartozó
    nyolc  kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről  szóló  1993.  évi
    XXXI.   törvényt   (Emberi   Jogok   Európai   Egyezménye,    a
    továbbiakban: Egyezmény). A törvény 1993. április 15-én  lépett
    hatályba.

    Bár   az  Alkotmánybíróság  az  alapvető  jogokkal  kapcsolatos
    gyakorlatában működése kezdetétől figyelembe vette az Egyezmény
    rendelkezéseit,  az  kihirdetése következtében  csak  1993-tól,
    tehát az Abh. meghozatalát követő időponttól kötelező érvényű a
    Magyar Köztársaság számára.

    Az  Egyezmény  2. cikk 1. bekezdése kimondja: “A  törvény  védi
    mindenkinek  az  élethez való jogát. Senkit nem lehet  életétől
    szándékosan   megfosztani  (...)”.  Az   Egyezmény   szövegének
    értelmezésekor ugyanaz a kérdés vetődik fel, mint az  Alkotmány
    54. § (1) bekezdése esetében: kimondható-e egyértelműen, hogy a
    “mindenki”   (“everyone”,  a  francia  szöveg  szerint   “toute
    personne” a hivatalos német fordításban már “jeder Mensch” – az
    Alkotmány  esetében  a  “minden ember”)  kifejezés  értelmezési
    tartományába kötelező erővel beletartozik a magzat is;  másképp
    fogalmazva,  ugyanolyan  módon védi-e  az  Egyezmény  a  magzat
    élethez  való  jogát,  mint  a már megszületett  emberekét.  Az
    Európai   Emberi  Jogi  Bizottság  több  konkrét  eset  kapcsán
    szembetalálta  magát  a  kérdéssel, és  gyakorlata  egységesnek
    mondható: nem foglalt állást. Az X v United Kingdom ügyben  [No
    8416/79,  19  DR 244 (1980)] az Egyezmény 2. cikk 1.  bekezdése
    kapcsán kifejtette: “Úgy tűnik, hogy a “mindenki” kifejezés nem
    vonatkoztatható a meg nem született gyermekre”. A határozat ezt
    kiegészítette  azzal,  hogy  ha  feltételezzük   is,   hogy   e
    rendelkezés biztosítja a magzat élethez való jogát a  terhesség
    kezdetétől, e jog akkor is alávethető korlátozásnak,  beleértve
    a  terhesség  megszakítását  is, az  anya  élete  és  egészsége
    megóvása  érdekében. Hasonló tartalmú megállapításra  jutott  a
    Bizottság  a  H  v  Norway ügyben is [No  17004/90  73  DR  155
    (1992)].  A Bizottság megismételte a jog alanyára tett  korábbi
    megállapítását,  majd kifejtette, hogy a  Bizottság  nem  tudja
    megítélni,  vajon a magzatot védelem illeti-e meg az  Egyezmény
    2. cikk 1. bekezdése alapján, ugyanakkor kifejezetten nem zárta
    ki  annak  lehetőségét,  hogy bizonyos  körülmények  fennállása
    esetén ez megtörténhet. Ezért a Bizottság megítélése szerint  a
    terhesség-megszakítás   szabályozása   területén    az    egyes
    tagállamok  bizonyos szabadságot (certain discretion)  élveznek
    az Egyezmény alapján.

    A  Bizottság  érvelése, végeredményét tekintve,  megegyezik  az
    Abh.-ban  kifejtett gondolatmenettel. Miként az  Alkotmány,  az
    Egyezmény  sem  tartalmaz  a  magzat  jogalanyiságára,  illetve
    élethez való jogára vonatkozó rendelkezést, nem állapítható meg
    egyértelműen,  hogy  a  “minden  embert”  illetve   “mindenkit”
    megillető  élethez való jog hatálya a már megszületett  emberen
    túl kiterjed a magzatra is. Ezért az Egyezmény alapján az abban
    részes  tagállamok viszonylagos szabadságot  élveznek  abban  a
    tekintetben,  hogy  kiterjesztik-e  a  magzatra   az   abszolút
    védelmet  biztosító  jogalanyiságot,  illetve  ha  nem,  miként
    biztosítják  a magzati élet védelmét, szabályozzák az  abortusz
    megengedhetőségét.  Mindezekre tekintettel az  Alkotmánybíróság
    az  Abh.-ban  a  magzat  jogalanyisága  tekintetében  kifejtett
    gondolatmenetét továbbra is irányadónak tekinti.

    b)   A   Magzatvédelmi  törvényt  1992-ben   alkotta   meg   az
    Országgyűlés. A fentiek szerint az Abh.-ban egy évvel  korábban
    kifejtetteken  az  Egyezmény kihirdetése  sem  változtatott,  a
    törvény alkotmányosságának elbírálásakor az Alkotmánybíróság az
    Abh.-ban kifejtettekre támaszkodhat.

    Az  Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy noha  a  Magzatvédelmi
    törvény nem rendelkezik kifejezetten a magzat jogalanyiságáról,
    a terhesség-megszakítás e törvényben foglalt szabályozásával az
    Országgyűlés implicite azt juttatta kifejezésre, hogy  szerinte
    a magzat jogilag nem ember. Az Alkotmánybíróság ugyanis az Abh.-
    ban  részletesen  kimutatta, hogy a művi  terhesség-megszakítás
    bármely     szabályozása    magában    foglalja    a     magzat
    jogalanyiságáról, és ebből folyóan a magzat élethez való alanyi
    jogáról   való  döntést  (ABH  1991,  300-305).  Minden   olyan
    szabályozásnak,  amely  a  terhesség  megszakítását  az   olyan
    eseteken  túl  is megengedi, amelyekre nézve a  jog  eltűri  az
    emberi  életek  közötti  választást,  szükségképpen  azon  kell
    alapulnia,  hogy a magzat jogilag nem ember, nem jogalany  (ABH
    1991,  315,  316).  Nem változtatta meg tehát  a  Magzatvédelmi
    törvény  a  megelőzően  hatályban volt  jogszabályok  által  is
    képviselt állapotot a magzat továbbra sem jogalany az Alkotmány
    56.  §-a értelmében. Életét és méltóságát nem illeti meg  ezért
    az az abszolút védelem, ami az Alkotmány 54. § (1) bekezdéséből
    eredően a már megszületett embert megilleti.

    A  magzat jogalanyiságának el nem ismerése azonban nem  jelenti
    azt,  hogy a magzati élet nem élvez alkotmányos védelmet.  Mint
    azt  az  Alkotmánybíróság  az  Abh.-ban  kifejtette,  ebben  az
    esetben  is megilleti a magzatot az a – nem abszolút – védelem,
    amelyet  az élethez való jogból (Alkotmány 54. § (1)  bekezdés)
    következően  az  állam  a megfogant, keletkezőben  lévő  emberi
    életnek is nyújtani köteles. A Magzatvédelmi törvény sem  teszi
    kérdésessé   ezt   a  védelmet,  hanem  azzal   összhangban   a
    törvényhozó  abból  indult  ki, hogy  “a  fogantatással  induló
    magzati  élet  tiszteletet és védelmet érdemel”  (Magzatvédelmi
    törvény, preambulum), majd a normaszöveg is megismétli, hogy “a
    női  és  férfi ivarsejt egyesüléséből létrejött, az  anyaméhben
    kifejlődő magzatot és a gyermeket váró nőt támogatás és védelem
    illeti meg” (1. §). A törvényjavaslat indokolása kifejti,  hogy
    a  Magzatvédelmi törvény a terhesség-megszakítás problémáját  a
    magzat egészséges fejlődését biztosító feltételek megteremtése,
    azaz a magzati élet védelme szempontjából közelíti meg.

    4. a) A fentiek alapján az Alkotmánybíróság elutasította azokat
    az    indítványokat,    amelyek   a    Magzatvédelmi    törvény
    alkotmányellenességét arra alapozva állítják, hogy az a  magzat
    jogállását  kifejezetten nem határozza meg,  illetve  a  magzat
    jogait    –    amelyek    nélkül   az   indítványozó    szerint
    magzatvédelemről   beszélni  nem  lehet  –   nem   tartalmazza.
    Ugyancsak  elutasította az Alkotmánybíróság azt az  indítványt,
    amely  eleve  abból indult ki, hogy a magzatot az ember  teljes
    jogállása illeti meg, s ezen az alapon a Magzatvédelmi  törvény
    rendelkezéseit az emberölés engedélyezésének tartotta. Az Abh.-
    ban   kifejtettek  szerint  a  törvényhozó  (Alkotmányozó)   az
    abortusz  szabályozásának mikéntjével állást  foglal  a  magzat
    jogalanyiságáról  is, kifejezett rendelkezés  tehát  ehhez  nem
    szükséges.  A Magzatvédelmi törvény állásfoglalása az,  hogy  a
    magzat  nem  jogalany. Következésképpen jogairól a törvény  nem
    rendelkezhetett.

    b) Azt az indítványt amely – a Magzatvédelmi törvény kifejezett
    rendelkezése  hiányában  – az Alkotmánybíróságtól  kérte  annak
    megállapítását,  hogy  a  magzat ember-e,  az  Alkotmánybíróság
    hatáskörének hiányában visszautasította.

    c)  A magzat jogképességével közvetlenül összefüggő indítványok
    közül  elutasította az Alkotmánybíróság azt az  indítványt  is,
    amely  azt  tartja  “törvényellenesnek”, hogy  a  Magzatvédelmi
    törvény  a  terhesség  megszakításáról való  döntés  során  nem
    gondoskodik a magzat jogainak védelméről azzal, hogy számára  a
    Ptk.  10.  § alapján gondnokot rendelne ki. Az Alkotmánybíróság
    már  az  Abh.-ban  kifejtette, hogy a  feltételes  jogképesség,
    amellyel  a  Ptk.  a megszületendő gyermek érdekeinek  védelmét
    technikailag biztosítja, nem alkalmas az abortusz problémájának
    megoldására.   (ABH  1991,  310.)  Nem  áll   fenn   tehát   az
    indítványozó  által állított törvényi kollízió a  Magzatvédelmi
    törvény és a Ptk. között, ezért az Alkotmánybíróság a törvények
    közötti ellentmondás esetleges alkotmányellenességének tartalmi
    vizsgálatába    sem   bocsátkozott,   hanem    az    indítványt
    elutasította.

                                 III.

    1.   Az  Alkotmánybíróság  már  az  Abh.-ban  kimondta:  ha  az
    alkotmányozó vagy a törvényhozó úgy dönt, hogy a magzat jogilag
    nem ember, vagyis nem jogalany az Alkotmány 56. §-a értelmében,
    és ezért nem illeti meg az élethez és a méltósághoz való alanyi
    jog,  akkor az Alkotmánnyal összhangban nemcsak lehetséges,  de
    mellőzhetetlen  is  a magzati élet védelmére  vonatkozó  állami
    kötelesség,  valamint az Alkotmányban meghatározott  és  védett
    más értékek meghatározása és mérlegelése az anya önrendelkezési
    jogával és egyéb alapjogaival szemben.

    a)  Az Alkotmánybíróság megerősíti, hogy az Alkotmány 54. § (1)
    bekezdése   és  a  8.  §  (1)  bekezdése  “az  állam  elsőrendű
    kötelességévé”  teszi  az  emberi  élet  védelmét.   Az   állam
    kötelessége  az  alapvető  jogok  “tiszteletben  tartására   és
    védelmére”   nem   merül  ki  abban,  hogy  tartózkodnia   kell
    megsértésüktől,   hanem   magában   foglalja   azt   is,   hogy
    gondoskodnia kell az érvényesülésükhöz szükséges feltételekről.
    Az  államnak az egyes alanyi alapjogok biztosítása  mellett  az
    azokkal kapcsolatos értékeket és élethelyzeteket önmagukban is,
    azaz nem csupán az egyedi igényekhez kapcsolódóan védenie kell,
    mégpedig  úgy,  hogy  azokat a többi alapjoggal  összefüggésben
    értékeli.  Az állam ezért az alapjogból folyó alanyi jog  által
    védett  körön  túlmenően is meghatározhatja  ugyanazon  alapjog
    objektív, intézményes védelmi körét.

    Az   élethez   való   jogból  folyó  objektív  intézményvédelmi
    kötelességet  tehát az állam összhangban gyakorolja  azokkal  a
    hasonlóan objektív kötelességeivel, amelyek az egészséghez való
    jogból,  az  egészséges környezethez való jogból,  az  anyát  a
    gyermek  születése előtt és után az Alkotmány alapján megillető
    védelemből   és  támogatásból  hárulnak  rá.  Az   életvédelmet
    szolgáló alanyi jogok, állami kötelességek, valamint államcélok
    rendszerének  közös gyökere az élethez való  jog.  Az  említett
    alapjogokból folyó állami intézményvédelmi kötelességek  mindig
    túlmutatnak  az  alanyi  jogosultak  jogain.  Így  például   az
    egészséghez  való  jog éppúgy a jövő nemzedékek  egészségét  is
    szolgálja,  mint  az  egészséges  környezethez  való  jog.   Az
    Alkotmány   egyes   esetekben  nevesíti   az   intézményvédelmi
    kötelességeket,  másutt nem, előfordul az  is,  hogy  éppen  az
    alanyi  jogi  oldal  marad  háttérben  a  megfogalmazás  és   a
    hangsúlybeli  különbségek  nem  változtatnak  azon,   hogy   az
    alapjogok  egyaránt  tartalmazzák a szubjektív  jogokat  és  az
    objektív,  ennél  szélesebb  állami  kötelességeket   is.   (Az
    egészséghez való jog megfogalmazásából például első látásra  az
    a  benyomás  keletkezik, mintha itt az Alkotmány  csupán  arról
    rendelkezne,   hogy  a  Magyar  Köztársaság   a   munkavédelem,
    egészségügyi ellátás stb. biztosításával “valósítja meg  ezt  a
    jogot”  (70.  §  (2)  bekezdés), holott  nyilvánvaló,  hogy  az
    egészséghez  való alapjognak van alanyi jogi  oldala  is.)  Az,
    hogy az Alkotmány olyan jogokat is nevesít, amelyek közvetetten
    szolgálják  az  alanyi  jogon  túlnyúló,  individuumokhoz   nem
    szükségképpen  kötött életvédelmet, vagyis az  emberi  élet  és
    életfeltételek védelmét általában, megerősíti azt az  egyébként
    minden  alapjognál  fennálló helyzetet, hogy  az  élethez  való
    alanyi  joggal  közvetlenül  összekapcsolódó,  annak  tényleges
    előfeltételét  képező magzati élet védelmére az  állam  védelmi
    kötelessége  külön nevesítés nélkül kiterjed. Az  élethez  való
    jog alanyi és intézményvédelmi oldala közötti kapcsolat éppen a
    terhesség-megszakítás   (és  szabályozása)   vonatkozásában   a
    legközvetlenebb:  itt  ugyanis – biológiailag  és  etikailag  –
    mindig egyedi életről van szó.

    Az   egyes  emberek  élethez  való  alanyi  joga  saját  életük
    biztosítására szolgál. Az élethez való jogból az  államnak  nem
    csupán  az  a  kötelessége keletkezik, hogy  az  egyes  emberek
    élethez  való  alanyi  jogát  ne  sértse  meg,  és  hogy  annak
    védelméről    jogalkotással   és   szervezési   intézkedésekkel
    gondoskodjék,   hanem   általában   az   emberi    életet    és
    létfeltételeit  is védenie kell. Az emberi élet  védelme  pedig
    nem  korlátozható  a jogalanyisággal felruházott,  megszületett
    ember  életére.  Az egyedi emberi élet ugyanis a  fogantatástól
    kezdve  folyamatos. Ugyanazon individuális emberi  életről  van
    szó,  amelynek  egyes szakaszait a hatályos jog,  elsősorban  a
    jogalanyiság  szempontjából – alkotmányosan nem  kényszerítően,
    de  megengedetten  –  eltérően minősíti. Az  állam  életvédelmi
    feladata  minőségileg más, mint az élethez való  egyéni  alanyi
    jogok  védelmének  összeadása “az emberi élet”  általában  –  s
    következésképpen az emberi élet mint érték – a védelem  tárgya.
    Ezért  az  állam objektív, intézményes életvédelmi  kötelessége
    kiterjed  a keletkezőben lévő emberi életre is. Ez a kötelesség
    –  ellentétben  az élethez való alanyi joggal –  nem  abszolút.
    Ezért  lehetséges, hogy vele szemben más jogokat – így az  anya
    egészséghez  való,  vagy önrendelkezési jogát  –  mérlegelje  a
    törvényhozó.

    Az  Alkotmánybíróság joggyakorlatában következetesen kifejtette
    az  államnak  az  egyes alanyi jogok védelméhez kapcsolódó,  de
    azon   túlmenő,  objektív  intézményvédelmi  kötelességét,   és
    érvényt  szerzett annak. Így például kimondta, hogy  az  egyéni
    véleménynyilvánítási szabadság alanyi joga mellett az Alkotmány
    61.  §-ából  következik a demokratikus közvélemény  kialakulása
    feltételeinek    és   működése   fenntartásának   biztosítására
    irányuló,  állami kötelesség. Erre a kötelességre  építette  az
    Alkotmánybíróság   a  szólásszabadság  büntetőjogi   határainak
    meghatározását éppúgy, mint az államnak az Alkotmányból  fakadó
    kötelességeit a tájékozódáshoz és a sajtószabadsághoz való  jog
    szervezeti  és  jogi  garanciáinak  megteremtésére,  amikor   a
    közszolgálati  rádióra  és  televízióra  vonatkozó   törvénnyel
    szembeni alkotmányos követelményeket meghatározta (30/1992. (V.
    26.) AB, ABH 1992, 167, 172 illetve 37/1992. (VI. 10.) AB,  ABH
    1992,  227, 229 kk.). A vallásszabadság jogából vezette  le  az
    Alkotmánybíróság  az állam kötelességét arra, hogy  mindenkinek
    ténylegesen és aránytalan teher vállalása nélkül tegye lehetővé
    “semleges”  iskola látogatását, másrészt biztosítsa  vallásilag
    elkötelezett  iskolák  létesítésének jogi lehetőségét  (4/1993.
    (II. 12.) AB, ABH 1993, 48, 55 kk.) erre az állami kötelességre
    alapoztak    az    egyházi    iskolák   anyagi    támogatásának
    alkotmányosságát   elbíráló   további   határozatok    is.    A
    népszavazáshoz   való  alanyi  joghoz,  amely   a   népszavazás
    kezdeményezésére,  támogatására és az  abban  való  részvételre
    terjed  ki,  a népszavazás intézményét védő állami kötelességek
    sora  járul, amelyek a népszuverenitás gyakorlása e  formájának
    közvetlenségét, különösen a népképviseleti szervek befolyásától
    való  függetlenségét, és a kötelező népszavazás esetén az azzal
    szembeni  elsőbbséget garantálják (52/1997.  (X.  4.)  AB,  ABH
    1997, 331, 344 k.).

    Az  egészséges környezethez való jogot az Alkotmánybíróság  úgy
    értelmezte,  hogy  az  jelenlegi formájában  ugyan  nem  alanyi
    alapjog,  de  nem  is  pusztán alkotmányos feladat  (államcél),
    hanem  az élethez való jog objektív, intézményvédelmi oldalának
    része, amely az emberi élet természeti alapjainak fenntartására
    vonatkozó   állami  kötelességet  külön  alkotmányos  “jogként”
    nevesíti.  Ugyanezek  az  alkotmányos  állami  kötelességek  az
    Alkotmány  18.  §-ának  hiányában is levezethetők  lennének  az
    Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdéséből s az élethez  való  joggal
    fennálló  kapcsolat szorossága következtében a természetvédelem
    jogszabályokkal biztosított szintjét csakis olyan feltételekkel
    lehet  csökkenteni,  mint amilyen feltételek  valamely  alapjog
    korlátozását alkotmányosan megengedhetővé teszik (28/1994.  (V.
    20.)  AB, ABH 134, 137-141). A környezethez való jognak ezek  a
    sajátosságai másrészt éppen ezen – az Alkotmányban így nevezett
    – “jog” személyes alanyának meghatározhatatlanságából fakadnak.
    A környezethez való jogban összesűrűsödő állami kötelességek és
    a terhesség-megszakítás korlátozása – többek között – a jövendő
    generációk életfeltételeit és ezen keresztül életét is védik. A
    jogosultak  “személytelensége”  azonban  eltérő   a   két   jog
    esetében.  Az  élethez  való jogból fakadó  állami  életvédelmi
    kötelesség,  amelynek  a terhesség-megszakítás  szabályozásánál
    érvényesülnie  kell,  ugyanis nem statisztikai  sokaságot  véd,
    hanem  egyedi  magzati életet. Ez az állam védelmi kötelességét
    egyrészt  erősebbé  teszi,  mint a  környezetvédelem  esetében.
    Másrészt  azonban  az egyedi magzati életre vonatkozó  objektív
    életvédelmi  kötelességgel a magzatot viselő anya alanyi  jogai
    állhatnak  szemben. A környezetvédelmi status  quo  fenntartása
    alól  akkor  lehet kivételt tenni, ha más alapjog érvényesülése
    ezt  esetileg  megköveteli. A fentiek miatt  viszont  a  magzat
    jogalanyiságát el nem ismerő törvényhozónak mindig  mérlegelnie
    kell  a  magzati élet védelmére vonatkozó állami  kötelességgel
    szemben az anya jogait.

    Ehhez   a  mérlegeléshez  az  Alkotmánybíróság  a  törvényhozás
    mozgásterének  csupán  azokat  a  határait  állapíthatja   meg,
    amelyek az Alkotmányból következnek; illetve megállapíthatja  a
    mulasztásban   megnyilvánuló   alkotmányellenességet,   ha    a
    törvényhozó  akár az anya jogainak, akár a magzat  életének  az
    Alkotmánybíróság    alkotmányértelmezése   szerint    megkívánt
    minimális védelmet sem biztosította. Ha tehát a törvényhozó nem
    ismeri  el  a  magzat  jogalanyiságát, a  terhesség-megszakítás
    feltételeinek megállapításakor nem hagyhatja figyelmen kívül  a
    szabályozás tartalmának meghatározásánál irányadó –  esetenként
    egymással   szembenálló  –  jogokat  és   kötelességeket:   így
    mérlegelnie  kell  az anya önrendelkezéshez, élethez  és  testi
    épséghez való jogát éppúgy, mint az élethez való jogból  folyó,
    a magzatra is kiterjedő állami életvédelmi kötelességet.

    Nem   lenne   ezért   alkotmányos  a  teljes  abortusz-tilalom.
    Hasonlóképpen nem lenne alkotmányos, ha a szabályozás kizárólag
    az   anya  önrendelkezési  jogát  venné  tekintetbe.  A  magzat
    életének védelme annak megfoganásától kezdve állami kötelesség,
    tehát a terhesség kezdeti szakaszában sem lehet egyedül az anya
    önrendelkezési  joga irányadó. Az államnak  az  élet  védelmére
    vonatkozó  objektív kötelességéből következik,  hogy  az  állam
    alkotmányosan  nem  engedheti meg  a  megfelelő  indok  nélküli
    abortuszt.  Különösen szükséges az indokoltság azért,  mert  az
    abortusz esetében az állam életvédelmi kötelessége nem névtelen
    statisztikai  kockázat  elhárítását vagy elosztását  szolgálja,
    hanem   keletkezőben   lévő  egyedi   emberi   élet   szándékos
    megsemmisítéséről van szó (ABH 1991, 316). Ez az individualitás
    akkor  is fennáll, ha óvatosságból “potenciális emberi életről”
    beszélünk.  Az  abortusz  mint  ténylegesen  végrehajtott  tett
    egyediségét   és   szándékosságát  nem  lehet   nem   létezőnek
    tekinteni, csupán a jogi minősítésben lehet a személytelenséget
    a  végletekig  fokozni azzal, hogy a magzat  személy  voltát  a
    törvényhozó  nem  ismeri  el  (ABH  1991,  303).  Ezzel   válik
    egyáltalán   lehetővé  a  magzati  élettel  szemben   az   anya
    önrendelkezési  jogának mérlegelése de e  mérlegelés  során  az
    allam  objektív  és nem abszolút életvédelmi kötelessége  által
    alkotmányosan   védett  értékek  súlya   egy   pillanatra   sem
    téveszthető szem elől.

    Külön  is  utal  az  Alkotmánybíróság arra, hogy  ítélkezésében
    kezdettől  fogva kiemelt jelentőséget tulajdonított az  élethez
    és  az  emberi méltósághoz való jognak, amelyet az  alkotmányos
    alapjogok  hierarchiájának élére helyezett. Ebben a  státuszban
    az  állam  objektív  életvédelmi kötelessége  is  osztozik,  ha
    megfogant  egyedi  emberi élet védelmére vonatkozik.  Mindez  –
    mint  azt  az  Alkotmánybíróság az Abh.-ban  kifejtette  –  nem
    kívánja meg a magzat különleges jogalannyá nyilvánítását,  mert
    bármely – az ember jogi státuszát el nem érő – sajátos jogállás
    gyakorlatilag ugyanúgy csupán viszonylagos védelmet nyújthat  a
    magzati életnek, mint az állam objektív életvédelmi kötelessége
    (ABH 1991, 311). Rámutat azonban az Alkotmánybíróság arra, hogy
    a  magzati  élet,  mint az állam életvédelmi kötelessége  által
    védendő érték különleges jelentősége más jogrendszerekben  mint
    “a meg nem született emberi életnek járó emberi méltóság” és “a
    meg  nem  született  ember  élethez való  saját  joga”  önálló,
    alapjogi   megfogalmazást  is  nyerhet.  A   német   Szövetségi
    Alkotmánybíróság   például  a  magzat   saját,   önálló   jogát
    állapította meg az élethez (BVerfGE 88, 203).

    b)  Az  indítványok azt állítják, hogy az Országgyűlés az Abh.-
    ban  meghatározott  és  fent összefoglalt  mérlegelést  nem  az
    Alkotmánynak   megfelelően   végezte   el   akkor,   amikor   a
    Magzatvédelmi  törvényben  a 6. § d)  pontja  szerint  lehetővé
    tette   a  terhesség  megszakítását  az  állapotos  nő   súlyos
    válsághelyzete  esetén, és a 12. § (6)  bekezdése,  valamint  a
    Vhr.    értelmében   e   súlyos   válsághelyzetet   más   által
    ellenőrizhetetlenül, kizárólag a terhes nő nyilatkozata alapján
    fennállónak tekinti. Ezzel a terhesség megszakítása a terhes nő
    kívánságára minden esetben törvényesen lehetővé válik az  állam
    életvédelmi   kötelességének   érvényre   juttatása   érdekében
    megkövetelt  indikáció csupán formális az  anya  önrendelkezési
    jogát a magzati élet védelme egyáltalán nem korlátozza.

    Noha az Alkotmánybíróság kimondta, a törvényhozó felelőssége és
    hatásköre  az,  hogy  az abortusz tilalma és  az  indok  nélkül
    megengedett  abortusz alkotmányellenes szélsőségei  között  hol
    húz  határt,  ugyancsak az Abh. szerint  nem  csupán  az  indok
    nélküli   abortusz  alkotmányellenes,  hanem  az   is,   ha   a
    törvényhozó      a      magzatnak      az      Alkotmánybíróság
    alkotmányértelmezése szerint megkívánt minimális  védelmet  sem
    biztosítja   (ABH   1991,  316.)  Az  indítványok   alapján   a
    Magzatvédelmi   törvény  alkotmányellenessége   mindkét   okból
    vizsgálandó,   úgy   is,  hogy  a  “súlyos   válsághelyzet”   a
    Magzatvédelmi  törvény megfogalmazásában és feltételei  szerint
    egyáltalán indikációnak minősül-e (azaz az említett szélsőségek
    között    van-e,    vagy    magát   az   egyik    alkotmányosan
    megengedhetetlen szélsőséget valósítja-e meg), és úgy is,  hogy
    ha   e  határokon  belül  marad,  alkalmas-e  az  alkotmányosan
    megkövetelt minimális védelem nyújtására.

    Megjegyzi  az  Alkotmánybíróság, hogy az  Abh.-ban  tett,  fent
    többször  hivatkozott megállapítása az indok  nélküli  abortusz
    alkotmányellenességéről a terhesség-megszakítás “határidős”  és
    az “indikációs” megoldásai fogalomkörében maradt, mint ahogy az
    1990-es  évek  elejéig  a  kettő közötti  választás  uralta  az
    abortuszra  vonatkozó alkotmányossági vitákat. A megvizsgálandó
    alkotmányossági kérdés megfogalmazása is jelezni kívánja,  hogy
    az Alkotmánybíróság – tekintetbe véve az abortusz alkotmányjogi
    kezelésében azóta más országokban megfigyelhető változásokat is
    –  túllép  ezen a fogalmi kereten: az indikáció vagy  indikáció
    nélküliség  helyett  az  anya alkotmányos  jogai  és  a  magzat
    életének  védelmére  vonatkozó  alkotmányos  állami  kötelesség
    kölcsönös korlátozásának arányosságában látja az alkotmányosság
    elbírálásának ismérvét. Ehhez képest az indikáció mibenléte  és
    szerepe  válik  döntővé, de nem önmagában, hanem az  egyensúlyi
    helyzetben betöltött szerepét vizsgálva.

    Az   Alkotmánybíróság   a   súlyos  válsághelyzetre   vonatkozó
    jogszabályi rendelkezéseket először önmagukban (2. és 3. pont),
    majd  a Magzatvédelmi törvény és a Btk. viszonyát illetően  (4.
    pont),  végül pedig a Magzatvédelmi törvény egyéb rendelkezései
    között elhelyezve vizsgálta (5. pont).

    2.  A  Magzatvédelmi  törvény 12. § (6) bekezdése  a  következő
    meghatározást   adja:  az  állapotos  nőnél   fennálló   súlyos
    válsághelyzet az, amely testi vagy lelki megrendülést,  illetve
    társadalmi  ellehetetlenülést okoz, és ezáltal veszélyezteti  a
    magzat egészséges fejlődését.

    a)   A   terhes   nő   “súlyos  válsághelyzete”   az   abortusz
    szabályozásában több ország jogrendjében is használatos ismérv,
    jelentése   és  funkciója  azonban  más-más  lehet.   Általában
    megállapítható,  hogy  a  súlyos válsághelyzet  voltaképpen  az
    arányosság   kritériumának  az  abortusz  sajátos  tényállására
    alkalmazott konkretizálása. Ha valamely jog – mint  az  európai
    jogok  általában  –  a magzati élet védelmére  fennálló  állami
    kötelességből, vagy – kivételesen – a magzat élethez való saját
    jogából  indul ki, amelyet azonban az anya önrendelkezési  joga
    korlátozhat, akkor a magzat életvédelmének korlátozását az anya
    joga  által  az  teszi  arányossá, hogy a terhesség  kihordása,
    vagyis  a  magzat  védelmének (másutt:  jogának)  érvényesítése
    olyan  megterhelést  jelentene a  várandós  nő  számára,  amely
    lényegesen   nagyobb  annál,  mint  ami  normális   esetben   a
    terhességgel  együtt  jár, úgy hogy a  terhesség  folytatása  a
    nőtől nem várható el. Tágabb értelemben valamennyi klasszikusan
    elismert indikáció “súlyos válsághelyzet”: az anyát illetően az
    orvosi  és  az  etikai,  a magzat vonatkozásában  a  genetikai-
    teratológiai indikáció. Szűkebb értelemben azonban –  az  újabb
    keletű  és  nem  vita  nélküli – szociális  indikációt  fedi  a
    válsághelyzet    elnevezés.   Hogy   az    anya    élethelyzete
    megnehezülésének   a  három  másik  terhesség-megszakítási   ok
    súlyával  fel  kell-e érnie, hogy a társadalmi ellehetetlenülés
    állítását a jog mennyire köti objektív tényállásokhoz és  teszi
    ellenőrizhetővé,  országonként  változhat,  s  mint   arra   az
    Alkotmánybíróság  a  válsághelyzet  ellenőrizhetősége   kapcsán
    alább  vissza  fog  térni  –  lényeges  átalakuláson  megy   is
    keresztül.   A  lényeg  azonban  változatlan:   a   terhes   nő
    állapotáról  van  szó, az ő jogának érvényesülését  igazolja  a
    “súlyos  válsághelyzet” a magzat “jogával”  vagy  alkotmányosan
    védett   jogi  helyzetével  való  konfliktusban.  Az   említett
    változások  még inkább a nő kizárólagos és szubjektív  szerepét
    irvényesítik  a  súlyos  válsághelyzet  jelentésének   tartalmi
    kitöltésében   azzal,  hogy  azt  a  nő  nyilatkozata   alapján
    fennállónak tekintik.

    A  terhes nő és a magzat konfliktusát a másik oldalról közelíti
    meg  az  amerikai  jog. Itt az utóbbi két  évtizedben  az  anya
    döntési  joga  a  terhesség megszakításáról  a  terhesség  első
    harmadában alkotmányos jogként szilárdult meg Roe v. Wade,  410
    U.S.  113  (1973). 1992-re azonban nyilvánvaló lett a  már  egy
    évtizeddel   azelőtt  jelentkező  változás,   amely   az   első
    trimeszterben  is  elismeri  az  állam  beavatkozását  az  anya
    magánszférához   való  jogába  a  magzat  érdekében.   Noha   a
    beavatkozás  alkotmányos mércéjét tekintve még  nem  szilárdult
    meg  többségi vélemény, a “súlyos válsághelyzet”-nek megfelelni
    látszó  fogalom  három bíró véleményében megjelent:  az  állami
    korlátozás nem jelenthet aránytalan terhet (undue burden) a  nő
    döntési  szabadsága tekintetében. A súlyos teher szerepe  tehát
    az  európainak  éppen  fordítottja: nem a terhesség  rendkívüli
    nehézségei  miatt  nem várható el a nőtől,  hogy  teljesítse  a
    kihordás  és szülés kötelességét, amely a magzat “élethez  való
    jogából”  vagy az állam kötelességéből a magzati élet védelmére
    normális esetben rá hárulna, hanem alkotmányosan védett döntési
    szabadságát  nem  korlátozhatja  az  állam  “aránytalanul”.  Az
    “aránytalan   teher”   vonja  meg  a  határát   az   (egyébként
    alkotmányosan  megengedett) állami intézkedéseknek,  köztük  az
    olyan  tanácsadásnak, amely a terhesség-megszakítás elkerülését
    célozza  a  fölösleges  orvosi vizsgálatoknak  stb.  A  “súlyos
    teher”    itt    azonban   nem   a   várandós    nő    (esetleg
    felülvizsgálhatatlan)  állítása  saját  helyzetéről,  hanem  az
    alkotmánybíróság     mércéje     jogszabály     alkotmányossági
    vizsgálatában  Planned Parenthood of Southeastern  Pennsylvania
    v. Casey 505 U.S. 883, 112 S. Ct. 2791 (1992).

    b)  Az  állapotos  nő  súlyos  válsághelyzetének,  mint  önálló
    indikációnak  a  magyar jogban – csakúgy mint a  többi  európai
    jogrendszerben,  amelyek ezzel a fogalommal  élnek,  s  amelyek
    elvi    kiindulása    nem   egyezik   az   abortusz    amerikai
    megközelítésével   –  nyilván  a  terhes  nő   állapotát   kell
    minősítenie, akinek az állapota igazolhatja a magzat védelmének
    feladását.  A Magzatvédelmi törvény meghatározása az  állapotos
    nő  súlyos  válsághelyzetéről azonban ellentmond eme  indikáció
    természetének   és  feladatának.  Ez  az  indikáció   jelenlegi
    megfogalmazásában    önmagában   is   olyan    ellentmondásokat
    tartalmaz,  amelyek  a  norma világossága  és  alkalmazhatósága
    kárára válnak.

    A  Magzatvédelmi törvény 12. § (6) bekezdése szerint  a  súlyos
    válsághelyzet  az  anya  testi vagy lelki  megrendülését,  vagy
    társadalmi  ellehetetlenülését okozza, és ezáltal veszélyezteti
    a  magzat  egészséges fejlődését. A 6494. számon a  parlamentbe
    benyújtott törvényjavaslat ezt a definiciót tartalmazta,  s  az
    Országgyűlés  azokat  a  módosító  indítványokat,   amelyek   a
    meghatározást csak az anya helyzetére kívánták szorítani,  azaz
    a  magzatra vonatkozó részt elhagyták volna, nem fogadta el (Az
    Országgyűlés jegyzőkönyve, 1992. december 17, 22856. hasáb.)

    Az  Országgyűlés  a testi vagy lelki megrendülés,  illetőleg  a
    társadalmi  ellehetetlenülés vagylagos ismérveihez valószínűleg
    azért  kapcsolta konjunktív feltételként azt,  hogy  általuk  a
    magzat egészséges fejlődésének kell veszélybe kerülnie, hogy  a
    súlyos válsághelyzet ismérveit szigorítsa, s feltehetően  azért
    is,  hogy  egyben  összhangba hozza a törvényben  a  terhesség-
    megszakításról  szóló  fejezetet  megnyitó  alapelvvel,   amely
    szerint  a  terhesség  csak  veszélyeztetettség  esetén,  az  e
    törvényben meghatározott feltételekkel szakítható meg (5. §). A
    feltételek  azután  (6.  §)  mind  az  anya,  mind   a   magzat
    veszélyeztetettségét     figyelembe    veszik.     Mindkettőjük
    veszélyeztetését    megjelenítette   a   törvény    a    súlyos
    válsághelyzet meghatározásában is.

    Azáltal  azonban, hogy a súlyos válsághelyzet  meghatározása  a
    feltételeket   nemcsak  konjunktív,  hanem   oksági   viszonyba
    helyezi,  a  magzat  egészséges  fejlődésének  veszélyeztetését
    teszi  meg  döntő  ismérvvé  egy olyan  indikációban,  amelynek
    értelmét  és  célját, valamint alkotmányos létjogosultságát  az
    anya  élethelyzetében fennálló, aránytalan  áldozatot  követelő
    körülmények  indokolhatják csak. Ezek a válságos körülmények  a
    12.  §  (6) bekezdése szerinti meghatározásban csupán a  magzat
    veszélyeztetésének  okaként  szerepelnek.  Ez   az   ok-okozati
    konstrukció továbbá logikai ellentmondáshoz is vezet.  Mint  az
    Alkotmánybíróság már utalt rá, az anya súlyos válsághelyzete  a
    magzati    élet    védelmére   vonatkozó   állami    kötelesség
    korlátozásának  indoka:  ez  a  két  szempont  tehát  egymással
    szemben  mérlegelendő az anya jogai és a magzati élet védelmére
    irányuló állami kötelesség egymást korlátozza.

    Csupán  egészen kivételes esetben lehet a magzati élet védelmét
    –  nem  az  anyához kapcsolódó ok – hanem a magzat egészségének
    veszélyeztetése  miatt korlátozni. Ehhez értelemszerűen  súlyos
    magzati károsodás és orvosilag szigorúan ellenőrzött feltételek
    kellenek.    Ezeket    tartalmazza   a   genetikai-teratológiai
    indikáció,  amelyet  a  Magzatvédelmi  törvény  is  részletesen
    szabályoz  (6.  §  (1)  bekezdés  b)  pont).  A  magzat  súlyos
    fogyatékosságát   azért  fogadja   el   a   jog   a   terhesség
    megszakításának  jogszerű  okaként,  mert  egyrészt   magát   a
    magzatot  kívánja  megóvni a későbbi  életével  járó  terhektől
    (ennek  az érvnek az alkotmányosságát az Alkotmánybíróságnak  –
    az ügyek elkülönítésére tekintettel – ebben a határozatában nem
    kell  vizsgálnia),  másrészt mert a  gyermek  fogyatékosságából
    eredő lelki és fizikai terhek viselését nem tartja elvárhatónak
    az  anyától.  Az anya súlyos válsághelyzete tehát  a  genetikai
    indikációnál  nem  oka, hanem következménye a magzat  fejlődési
    rendellenességének.    A    súlyos    válsághelyzet    törvényi
    meghatározása azonban ezt a viszonyt megfordítja.

    Amíg  a  genetikai  indikációnál értelemszerű,  hogy  a  magzat
    súlyos  károsodása  miért juttathatja az anyát  elvileg  mindig
    súlyos  válsághelyzetbe,  a Magzatvédelmi  törvény  12.  §-ának
    definíciója  alapján  – ha a törvény által  felállított  oksági
    viszonyt  követjük – nehezen ragadható meg, hogy az anya  testi
    vagy lelki megrendülésének vagy társadalmi ellehetetlenülésének
    esetei  közül  melyek okozzák a magzat egészséges  fejlődésének
    veszélyeztetését. Itt tehát további szabályok híján értelmezési
    és  bizonyítási  nehézségekkel kell számolni, amelyek  a  norma
    tetszőleges     értelmezését    és    ezért    bizonytalanságát
    eredményezik. Másrészt e definíció esetében hiányoznak mindazok
    a  feltételek is, amelyek kivételesen lehetővé teszik azt, hogy
    a magzattal szemben fennálló életvédelmi kötelességet magának a
    magzatnak  a  károsodására hivatkozva alkotmányosan  korlátozni
    lehessen.  A  12.  § (6) bekezdés értelmében  ugyanis  ehhez  a
    magzat     egészséges     fejlődésének    bármilyen     csekély
    veszélyeztetése is elég. A törvényhozó szándéka ellenére tehát,
    amely    a    magzat   egészséges   fejlődése   veszélyeztetése
    feltételének  beiktatásával a súlyos válsághelyzet  tényállását
    szűkíteni és szigorítani kívánta volna, a törvényi meghatározás
    megszerkesztésének  hiányosságai miatt a  súlyos  válsághelyzet
    törvényi  meghatározása jogbizonytalanságra és a  magzati  élet
    nem kielégítő védelmére vezetett.

    A  fentiek  alapján  az Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy  a
    Magzatvédelmi  törvény 12. § (6) bekezdésének  első  mondata  a
    jogbiztonság  sérelme miatt az Alkotmány 2. §  (1)  bekezdésébe
    ütközik, továbbá hiányosságai folytán nem tesz eleget a magzati
    élet  védelmére  vonatkozó  állami kötelességnek,  s  ezért  az
    Alkotmány 54. § (1) bekezdését is sérti.

    3.  A  súlyos válsághelyzet mint megengedett indikáció törvényi
    meghatározása  azonban  a  terhesség-megszakítás  teljes   jogi
    feltételrendszerének  összefüggéseibe ágyazva  is  vizsgálandó,
    hiszen   nem   önmagában   alkalmazzák,   és   érvényesítésének
    feltételei,  továbbá  tágabb jogi környezete  további  lényeges
    alkotmányossági  problémákat vet fel. A  Magzatvédelmi  törvény
    12.  §  (6)  bekezdésének  második  mondata  szerint  a  súlyos
    válsághelyzet fennállását az állapotos nő a kérőlap aláírásával
    igazolja. A Vhr. 9. § (3) bekezdése szerint pedig e nyilatkozat
    tartalmával  vagy  valódiságával kapcsolatban  a  Családvédelmi
    Szolgálat munkatársának – aki a terhesség-megszakítás  törvényi
    feltételeit megállapítja – mérlegelési joga nincs.

    Az idézett rendelkezések alapján tehát a súlyos válsághelyzetre
    alapított abortusz kizárólag az állapotos nő állítása  alapján,
    az  okok  megnevezése  és  ellenőrzése  nélkül  elvégzendő.   A
    Magzatvédelmi  törvénynek  ez a megoldása  összhangban  van  az
    abortusz-jog  változásának egyik fontos kortársi  irányzatával,
    amely önmagában nézve kétségkívül a terhes nő jogait erősíti  a
    magzatvédelem   kárára.   Az   azonban   csakis   az   abortusz
    szabályozásának egészét tekintve ítélhető meg,  hogy  az  ilyen
    indikáció  elismerése  az  ütköző  alkotmányos  jogok,   állami
    kötelességek és alkotmányos értékek közötti egyensúlyra  milyen
    hatással van.

    a)  Tény,  hogy több európai ország joga áttért az objektív  és
    szakmailag  ellenőrzött  szociális  indikációról  a  terhes  nő
    állítására    alapozott,   szubjektív   és   felülbírálhatatlan
    “általános  válsághelyzetre”.  A  leglátványosabb  változást  a
    német  Szövetségi Alkotmánybíróság 1975-ben és 1993-ban  hozott
    abortusz-ítéletei  és a nyomukban folyó törvényalkotás  közötti
    különbség mutatja (BVerfGE 39, 1, illetve BVerfGE 88, 203).  Az
    első  lehetővé tette, hogy a törvényhozó a terhes nőtől el  nem
    várhatónak nyilvánítsa a terhesség folytatását olyan rendkívüli
    megterhelés esetén, amely ahhoz hasonló súlyú, mint a terhes nő
    életét vagy egészségi állapotát súlyosan veszélyeztető állapot,
    amely  esetén  a terhesség-megszakítás szintén nem  büntethető.
    Ennek    az    általános   szükséghelyzetnek   vagy   szociális
    indikációnak    nevezett   terhesség-megszakítási    oknak    a
    fennállását ellenőrizték. Az 1993. évi ítélet, majd az 1995-ben
    megalkotott  törvénymódosítások kifejezetten lemondanak  arról,
    hogy  harmadik  személy megállapítsa az indikáció  fennállását,
    sőt  a  kötelező tanácsadáson a személyazonosság feltárása  sem
    szükséges.  (Ez  a  változás azonban csupán  része  egy  átfogó
    stratégiai    változásnak   a   terhesség-megszakítás    állami
    kezelésében, s így önmagában csupán korlátozottan értékelhető.)

    Hasonló  indikációt  vezetett be az 1990.  április  3-ai  belga
    abortusztörvény.  Eszerint  a terhesség  első  12  hetében  nem
    büntethető a terhesség-megszakítás, ha szükséghelyzet áll  fenn
    és  a terhes nő szilárd akarata, hogy terhességét megszakítsák.
    A  törvényjavaslat indokolása szerint azonban  a  két  feltétel
    között valójában nincs különbség ugyanis a szükséghelyzet a  nő
    jól  meggondolt  és  tartós  vonakodása  attól,  hogy  gyermeke
    legyen.  A  törvény kezdeményezői kifejezetten  nem  akarták  a
    szükséghelyzetet  objektív ismérvekkel  meghatározni,  mert  ez
    ellenőrzést,   az  pedig  “önkényt”  vonhatna  maga   után:   a
    szükséghelyzetnek  tehát  szubjektív  fogalomnak  kell  lennie,
    amelyet  a nő maga, személyes körülményei alapján ítél meg,  és
    amely   általános   ismérvekkel   nem   is   határozható    meg
    (Törvényjavaslat,  Irományok,  Szenátus  B.Z./S.E.  1988.   Nr.
    247/1,  9 Nr. 247/2, 83 illetve Irományok, Képviselőház,  1989-
    90, Nr. 950/9, 4.)

    A  terhesség-megszakításról szóló 1975. évi norvég  törvény  az
    első 12 hétben a nő döntésétől teszi függővé az abortuszt, ha a
    terhesség  “súlyos  komplikációkkal” jár  számára.  A  12.  hét
    betöltése  után  is lehetséges a terhesség megszakítása,  ha  a
    terhesség,   szülés   vagy   gyermekgondozás   a   nőt   “nehéz
    élethelyzetbe”  hozná,  ekkor azonban már  bizottság  elé  kell
    tárnia az okokat (Section 2, 5, 7, 8.)

    Egyedül  a  lengyel  alkotmánybíróság 1997-ben  hozott  ítélete
    mutat   ellenkező   irányba.  Eszerint  ugyanis   az   abortusz
    engedélyezése  az  állapotos nő nehéz gazdasági  helyzete  vagy
    nehéz  szociális helyzete alapján sérti az alkotmányos  értékek
    arányosságának  elvét.  Az indokolás szerint  a  nő  szubjektív
    helyzetértékelésén alapuló érdekvédelme és az élethez való  jog
    ütközése  esetén az utóbbinak van elsőbbsége (1997. május  5.-i
    ítélet.)

    b)  Az  ismertetett  megoldások – a  lengyel  alkotmánybírósági
    határozat kivételével –, ugyanúgy mint a Magzatvédelmi törvény,
    a   nő  önrendelkezési  jogát  teljesítik  ki.  Noha  a  súlyos
    válsághelyzet   törvényi  fogalma  ezt  inkább   elleplezi,   a
    törvényjavaslat  indokolása – hasonlóan a belga  törvényéhez  –
    világosan   kimondja  a  koncepciót:  a  Javaslat  nem   utalja
    semmilyen szerv hatáskörébe a válsághelyzet minősítését, hiszen
    ez  mindig csak az adott egyén vonatkozásában értékelhető,  így
    ezt  kizárólag  az állapotos nő megítélésére bízza.  Az  utolsó
    tagmondat   tartalmazza   a   törvényjavaslat   szerkesztőjének
    szándékát, amit azonban – a Javaslat indokolásával szemben –  a
    válsághelyzet egyediségéből nem lehet levezetni: egy  bizottság
    éppen  annak megítélésére lehetne hivatott. Mindenesetre azokat
    a  módosító javaslatokat, amelyek az indokolásban foglaltakat –
    hogy  ti. a válsághelyzetet egyedül a terhes nő ítéli meg  –  a
    törvényszövegben is nyíltan ki akarták mondani, az Országgyűlés
    szintén  nem  fogadta  el. Megszavazták viszont  a  12.  §  (6)
    bekezdés   egyéni   képviselői  indítványra  bekerült   második
    mondatát, amely szerint a nő a súlyos válsághelyzet fennállását
    a  kérőlap  aláírásával igazolja. Javaslatát a képviselő  azzal
    indokolta,  hogy  a  többi  indikáció  igazolásának   szabályai
    mellett   (12.   §   (1)-(5)  bekezdés)  rendelkezni   kell   a
    válsághelyzet  dokumentálásáról  is.  Ily  módon  az   abortusz
    szabályozásának    minőségi    megváltozása,    a    terhesség-
    megszakításnak  egyedül  a  terhes nő  elhatározásától  függővé
    tétele,  mintegy  adminisztrációs hiány  pótlásaként  került  a
    Magzatvédelmi  törvénybe (Az Országgyűlés 1992. december  17.-i
    ülésnapjának  jegyzőkönyve, 22856 és  22857  hasáb,  illetve  a
    7648. számon benyújtott módosító javaslat.)

    Az  Alkotmánybíróság nyomatékosan felhívja  a  figyelmet  arra,
    hogy a változás fent bemutatott irányvonalát sem külföldön, sem
    Magyarországon      nem      alkotmányossági      meggondolások
    kényszerítették  ki.  Amennyire nyomon követhető,  az  abortusz
    korlátozására   irányuló   korábbi   szabályok   hatástalansága
    késztette  a  törvényhozót  új stratégia  keresésére,  vagy  az
    alkotmánybíróságot   ilyen   út   alkotmányosságának   előzetes
    kimondására.  Ezt  az 1993. évi német alkotmánybírósági  ítélet
    kifejezetten tartalmazza is (BVerfGE 88, 264 kk.)

    Az   Alkotmánybíróság  a  magzat  életének  kiemelt   védelmére
    vonatkozó  állami  kötelességgel  szemben  mérlegelendő   jogok
    között  mindig  is első helyen említette az anya önrendelkezési
    jogát,   amely  az  emberi  méltósághoz  való  jog   része.   A
    válsághelyzet részletezése és esetleges harmadik személy általi
    elbírálása   kétségtelenül  sérti  a   nő   magánszféráját   és
    esetenként  méltósághoz  való jogát is.  Ez  az  alapjogsérelem
    csakis  abban  az összefüggésben bírálható el, hogy  terhesség-
    megszakítással  kapcsolatban következik be ahol  is  a  magzati
    élet  védelmére  irányuló  állami  kötelességgel  ütközik.   Az
    ellenőrizetlen súlyos válsághelyzet indikációjának  bevezetését
    tehát  a  nő magánszférájához való joga nem teszi alkotmányosan
    szükségessé az Alkotmány éppen a kellő egyensúlyt követeli  meg
    a  nő  önrendelkezési joga és az állam életvédelmi  kötelessége
    egymást korlátozó viszonyában.

    A  magánszférához való jog csak az Egyesült Államokban szolgált
    (egy   ideig)   a  terhesség-megszakítás  jogának   alkotmányos
    megalapozására,  úgy,  hogy az első trimeszterben  valóban  nem
    állt  semmilyen  más  jog vagy a magzat  védelmére  kényszerítő
    állami érdek vele szemben. Nem hagyható figyelmen kívül az sem,
    hogy  a  magánszférához  való  jog eredetileg  a  fogamzásgátló
    szerek  alkalmazását  tette  a házaspár  állami  beavatkozástól
    alkotmányosan  védett magánügyévé Griswold v. Connecticut,  381
    U.S. 479 (1965), s ezt terjesztették ki az abortuszra is.

    Az   amerikai  alkotmány  értelmezésétől  eltérően   a   magyar
    Alkotmányból az Alkotmánybíróság felfogása szerint –  abban  az
    esetben, ha a magzat jogalanyiságát a jog nem ismeri el – eleve
    az következik, hogy a nő méltóságoz és magánélethez való joga a
    magzati   élet   védelemére   fennálló   állami   kötelességgel
    szembesítve  kerüljön  mérlegelésre. A nő  jogaival  szemben  a
    mérleg   másik   serpenyőjében  mindig  az  állam   életvédelmi
    kötelessége  van,  amelynek  ez  esetben  egyedi  magzati  élet
    szándékos megsemmisítése ellen kell védelmet nyújtania. A kettő
    konfliktusa  során  a  nő magánszférához és  méltóságához  való
    jogának  nem  aránytalan korlátozása, ha  a  törvény  a  súlyos
    válsághelyzet   mibenlétének  feltárására   kötelezi.   Ez   az
    indikáció  ugyanis  nem  a  kényszer hatása  alatt  keletkezett
    terhesség  megszakításának  engedélyezésére  szolgál,  ahol   a
    személyiségi jogok sérelmének lehetőségét fokozottan figyelembe
    kell  venni.  Ha a jog a magzati élet védelmében  a  nő  súlyos
    válsághelyzetét értékeli, a nő emberi méltósághoz való  jogának
    védelméről,  s  különösen  a potenciális  sérelem  enyhítéséről
    számos részletszabállyal gondoskodni lehet az indikációk  és  a
    terhesség-megszakítás engedélyezésére szolgáló eljárás törvényi
    kialakításában.

    A  súlyos  válsághelyzet indikációján belül ugyanis  sok  olyan
    tipikus   tényállást  fogalmazhat  meg  a  törvény,   amelyekre
    hivatkozni   nem   “megalázó”.  Ezek   esetében   az   abortusz
    feltételeit   vizsgáló  szervnek  nem  kell  a  válsághelyzetet
    megítélnie  (azt már elvégezte a törvényhozó), hanem  csupán  a
    tények  –  legtöbbször formális – ellenőrzésére szorítkozik.  A
    Magzatvédelmi   törvény   előtti  szabályozás   részletezte   a
    terhesség-megszakítások engedélyezett indokait.  A  statisztika
    szerint  mind  a szociális, mind az egészségügyi okok  közül  a
    tipizált,  további  vizsgálatot  nem  igénylő  indokok   voltak
    túlnyomó többségben.

    A  fentiek  tehát  megerősítik,  hogy  a  súlyos  válsághelyzet
    ellenőrizetlen  indikációjára  való  áttérést   a   nő   emberi
    méltósághoz  és  magánszférához való joga nem  kényszeríti  ki.
    Ezekkel  az  alkotmányos jogokkal mindkét megoldás  –  az  okok
    feltárása is, az arról való lemondás is – összeegyeztethető.

    c)  Az  általános  válság-indikáció és  az  elbírálásáról  való
    lemondás hatása önmagában a határidős megoldás, azaz az első 12
    hétben  a  terhes nő kívánságára minden további  feltétel  vagy
    mérlegelés nélkül elvégzendő abortusz bevezetésével ér fel.  Az
    indikáció  legalább szimbolikus fenntartásának  azonban  komoly
    elvi  jelentősége  van,  amely csakis az abortusz  szabályozása
    egészének  megváltozásával összefüggésben érthető meg teljesen.
    Önmagában   a   válság-indikációt  tekintve  a   krízis-helyzet
    (formális) megkövetelésének az a szerepe, hogy legalább elvileg
    kellő  ellensúlyt állítson a magzat “jogával”  vagy  védelmével
    szembe. A súlyos, aránytalan, rendkívüli, elviselhetetlen  stb.
    válsághelyzet  követelményének  fenntartása  a  törvényben   az
    abortusz    korábbi   jogi   kezelésének   leglényegesebb    és
    alkotmányosan    legérzékenyebb   pontján,   az   engedélyezett
    terhesség-megszakítási okok területén azt  hivatott  kifejezni,
    hogy az állam legalább elvileg, és alkotmányos okból nem engedi
    szabadjára az abortuszt, hogy azt a jog csak kivételes  esetben
    tűri     el:     legális    terhesség-megszakításnak     súlyos
    élethelyzetbeni  és lelkiismereti konfliktus  esetén  és  a  nő
    élethez, egészséghez, önrendelkezéshez való joga súlyos sérelme
    esetén van helye.

    Azt,   hogy   a   magyar   jog  (is)  alapvetően   társadalomra
    veszélyesnek  tartja az abortuszt, világosan kifejezi,  hogy  a
    Büntető  Törvénykönyv a jogellenes terhesség-megszakítást  mint
    magzatelhajtást  bűncselekményként büntetni rendeli  (Az  1978.
    évi  IV.  törvény  a Büntető Törvénykönyvről – a  továbbiakban:
    Btk.  –  169. §.) A művi terhesség-megszakítás kivételességének
    és    rosszallásának    kifejezése   az    állam    életvédelmi
    kötelességéből  fakad. Az abortusz büntetőjogi  üldözése  ennek
    egyik  lehetséges, de az Alkotmány alapján – legalábbis  teljes
    körűen  –  nem  kényszerítően  alkalmazandó  eszköze.  Azt   az
    Alkotmánybíróság  már  az Abh.-ban levezette  az  Alkotmányból,
    hogy  a  terhesség megszakítására nincs és nem lehet az anyának
    alkotmányos  joga  abban az értelemben, hogy a  terhesség  akár
    korai  szakában is feltétel nélkül rendelkezne a  magzat  élete
    felett.   Ezért  a  terhesség-megszakításról  szóló  törvénynek
    világosan  kifejezésre  kell juttatnia: a terhesség-megszakítás
    az  államnak  a  magzati  élet védelmére  irányuló  alkotmányos
    kötelességével ütközik, csupán kivételesen, aránytalan sérelmük
    esetében  érvényesülhetnek  vele  szemben  az  anya  jogai  (az
    élethez,  egészséghez  való jog, illetve az  anya  személyiségi
    joga).  Ennek  az  elvi álláspontnak a kifejezésére  szolgál  a
    súlyos válsághelyzet indikációja.

    Ha  a  válsághelyzet ellenőrizhetőségét a jog feladja, az ezzel
    kieső  védelmet másutt pótolnia kell. Nemzetközi  tapasztalatok
    szerint  az  állam  a  súlyos  válsághelyzet  elismerésével  az
    abortusz  egyenes tiltásától és büntetésétől átteszi a  védelem
    súlypontját az abortusz körülményeinek szabályozására. Egyelőre
    az  indikációk körében maradva megállapítható, hogy gyakori  az
    olyan  törvény,  amely az ellenőrizetlen súlyos válsághelyzetre
    alapozott   terhesség-megszakítástól  megvonja   mindazokat   a
    támogatásokat,  amelyeket egyébként a hatóságilag  mérlegelhető
    és  ténylegesen  súlyos kockázatot vagy el nem  várható  terhet
    jelentő indikációknál megad. Az újabb jogfejlődésben egyrészt a
    klasszikus (orvosi, etikai, genetikai-teratológiai) indikációk,
    másrészt  a  válsághelyzet minősítése és  következményei  egyre
    élesebben elválnak egymástól.

    A  választóvonal valójában az ellenőrizhetőség, pontosabban az,
    hogy  a  terhes  nő helyzete értékelés nélkül marad,  hiszen  a
    “súlyos  válsághelyzeten”  belül  is  egészen  bizonyosan  nagy
    számban találhatók olyan esetek, amelyek nem kevésbé indokolják
    az abortuszt, mint az anya egészségének súlyos veszélyeztetése,
    vagy  a  magzat  súlyos  rendellenessége.  Ezek  igazságtalanul
    hátrányos  megítélése az ára annak, hogy másrészt az  állapotos
    nő önrendelkezési joga tágabb teret kapott. Még a Magzatvédelmi
    törvény  és  az azt végrehajtó jogszabályok szerint  is  más  a
    klasszikus   indikációkra  alapított  abortuszok  engedélyezési
    eljárása  és  költségeinek viselése mint a súlyos válsághelyzet
    alapján elvégezhetőké. (Az egészségügyi okból végzett abortuszt
    a     társadalombiztosítás     finanszírozza     a     kötelező
    egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  1997.   évi   LXXXIII.
    törvény  15.  §  szerint.) Más kérdés, hogy a törvény  kínálhat
    orvoslást a fent jelzett igazságtalanságra.

    d)  A Magzatvédelmi törvény 12. § (6) bekezdése és a Vhr. 9.  §
    (3)   bekezdése   önmagában   vizsgálva   a   fentiek   alapján
    alkotmányellenes.

    Az  Alkotmánybíróság kifejtette, hogy a súlyos válsághelyzetnek
    a   Magzatvédelmi   törvény  szerinti  szabályozása   az   anya
    vnrendelkezési jogával és a magánszférához való jogával  éppúgy
    összeegyeztethető, mint ahogy az ellenőrizhető  indikációk  sem
    állnak  ezekkel ellentétben. A magzati élet védelmére  irányuló
    állami  kötelességgel  azonban nem fér  össze,  hogy  a  súlyos
    válsághelyzet  fennállását az állapotos  nő  csupán  a  kérőlap
    aláírásával igazolja (12. § (6) bekezdés), s hogy a nyilatkozat
    tartalmával,    illetőleg    valódiságával    kapcsolatban    a
    Családvédelmi   Szolgálat   munkatársának,   aki   a   törvényi
    feltételek  fennállását  megállapítja, mérlegelési  joga  nincs
    (Vhr. 9. § (3) bekezdés). Ezek a rendelkezések önmagukban nézve
    nem  nyújtják  az  Alkotmánybíróság alkotmányértelmezése  által
    megkívánt  minimális  védelmet sem a magzatnak,  sőt  semmilyen
    védelmet nem biztosítanak, mert a szabályozás kizárólag az anya
    önrendelkezési jogára van tekintettel. Fent, az 2. pontban  már
    foglalkozott   azzal  az  Alkotmánybíróság,   hogy   a   magzat
    egészséges   fejlődése  veszélyeztetésének   szerepeltetése   a
    Magzatvédelmi törvény 12. § (6) bekezdésében nem minősíthető  a
    magzati élet Alkotmány által megkövetelt védelmének, s az  anya
    jogaival  szembeni  ellensúlynak sem. A törvényhozó  tehát  nem
    teljesítette  azokat az alkotmányos követelményeket,  amelyeket
    az  Abh.  arra  az  esetre határozott meg,  ha  a  magzatot  az
    Országgyűlés nem tekinti jogalanynak (ABH 1991, 316.)

    e)  A Magzatvédelmi törvény 6. § (2) bekezdés b) pontja szerint
    az   (1)   bekezdésben  foglalt  –  az  állapotos   nő   súlyos
    válsághelyzetét is tartalmazó – feltételek esetén  a  terhesség
    annak 18. hetéig szakítható meg, ha az állapotos nő terhességét
    neki  fel nem róható egészségi ok, illetve orvosi tévedés miatt
    nem ismeri fel korábban, vagy az egészségügyi intézmény illetve
    valamely  hatóság mulasztása miatt haladta meg a terhessége  az
    (1)  bekezdésben  foglalt időtartamot (12 hetet).  A  terhesség
    megszakításához  ebben  az esetben “a  terhesség  megszakítását
    megalapozó egészségi ok” két szakorvos egybehangzó véleményével
    való megállapítása szükséges (12. § (1) bekezdés.) Az, hogy  az
    egészségi  oknak,  amely a terhesség felismerésében  gátolta  a
    nőt,  “fel  nem  róhatónak  kell lennie”,  valóban  értelmezési
    nehézségeket  okozhat és a norma világosságát károsítja.  Ennek
    ellenére az Alkotmánybíróság nem látta indokoltnak a 6.  §  (2)
    bekezdés  b)  pontjából a “neki fel nem  róható”  egészségi  ok
    szövegrész alkotmányellenessége kimondását és megsemmisítését.
    Az a – rendszerint nőgyógyászati vagy mentális –  egészségi ok,
    amely  miatt  a  nő terhességét nem ismeri fel  annak  első  12
    hetében,  olyan állapot, amelynek felróhatóságát csak rendkívül
    ritkán  lehetne  megállapítani. A “fel  nem  róható”  szavak  a
    törvény  szövegében – a gyakorlati alkalmazhatóság szemszögéből
    – inkább az “egészségi ok” természetét kifejező jelzők, mintsem
    további    feltétel   megfogalmazói.   Ezzel   összhangban    a
    “felróhatóság”   megállapítására   a   Magzatvédelmi    törvény
    elkülönített  fórumot és eljárást nem ír elő, azt a  “terhesség
    megállapítását  megalapozó egészségi ok” megállapítása  magában
    foglalja.

    4.  A  magzatelhajtás hagyományosan büntetendő  magatartás;  az
    1878.   évi   V.   tc.-ben  a  törvényhozó   az   élet   elleni
    bűncselekmények között, majd 1952-től az élet, a testi épség és
    az egészség elleni bűncselekmények között rendelte büntetni. Az
    1961.  évi  V.  törvény  –  éppen a  terhesség  megszakításának
    bizonyos      esetekben     jogszabály     alapján     fennálló
    megengedettségére tekintettel – a törvény Különös  Részében,  a
    magzatelhajtást  meghatározó  törvényi  tényállásokat  követően
    büntethetőséget   kizáró  okként  (19.   §   h)   pont)   külön
    rendelkezett  arról, hogy nem büntethető az,  aki  a  terhesség
    megszakítását  az arra hivatott szerv által jogszabály  alapján
    kiadott engedélynek megfelelően hajtja, illetve hajtatja  végre
    (256. § (5) bekezdés).

    A  hatályos büntető törvény (Btk.) is az élet, a testi épség és
    az   egészség   elleni   bűncselekmények   között   bünteti   a
    magzatelhajtást. Bűntettet követ el, aki más magzatát elhajtja.
    Súlyosabban  büntetendő, aki a magzatelhajtást üzletszerűen,  a
    nő  beleegyezése nélkül, súlyos testi sértést vagy életveszélyt
    okozva  követi  el, illetve, ha a magzatelhajtás  halált  okoz.
    Bűncselekményt,  de annak enyhébb formáját, vétséget  követ  el
    maga  a nő is, aki magzatát elhajtja vagy elhajtatja (Btk. 169.
    §).   A   Btk.   nem   tartalmaz   e   bűncselekménynél   külön
    büntethetőséget kizáró okot. A 169. §-hoz fűzött indokolás  azt
    a  törvényalkotói felfogást tükrözi, hogy minden  bűncselekmény
    jogellenes   cselekmény,   következésképpen   a   jogszabályban
    biztosított  jogok  gyakorlása  esetén  bűncselekmény  nem  jön
    létre.  Erre az általános büntetőjogi elvre figyelemmel  tartja
    szükségtelennek  annak  külön  kiemelését,  hogy  a   terhesség
    engedélyezett  művi  megszakítása, illetve megszakíttatása  nem
    bűncselekmény.

    A Magzatvédelmi törvény rendelkezései tehát a magyar büntetőjog
    rendszerében  a  magzatelhajtás jogellenességét  zárják  ki.  A
    Magzatvédelmi törvény 6. §-ában felsorolt esetek, amelyekben  a
    “terhesség   megszakítható”,  valamennyien,  különbség   nélkül
    jogellenességet kizáró okokat határoznak meg. A jogellenességet
    kizáró    okok    rendszerint    a   cselekmény    társadalomra
    veszélyességét, károsságát is kiküszöbölik, előfordul  azonban,
    és   éppen   a   magzatelhajtás  esetében,   hogy   a   jogrend
    meghatározott,  a  büntetőjogon  kívüli  megfontolások  alapján
    csupán megtűri a társadalomra veszélyes, káros cselekményt.

    A  Magzatvédelmi törvény 12. § (6) bekezdése és a Vhr. 9. § (1)
    és  (3)  bekezdése  a jogellenességet kizáró ok  megállapítását
    arra a személyre, ti. az állapotos nőre bízza, aki a törvényben
    meghatározott  magatartást  meg  kívánja  valósítani,  másrészt
    kifejezetten  kizárja  a  nyilatkozat  tartalma  és  valódisága
    felülvizsgálhatóságát vagy értékelését azon szerv által,  amely
    a terhesség-megszakítás feltételeinek fennállását megállapítja.
    A   jogbiztonság   (Alkotmány  2.  §  (1)   bekezdés)   azonban
    megköveteli, hogy az egyébként társadalomra káros, így  elvileg
    büntetendő   cselekmény  jogellenességét   kivételesen   kizáró
    körülmény bizonyítható legyen, fennállását bíróságnak vagy más,
    erre  felhatalmazott intézménynek kell megállapítania. A súlyos
    válsághelyzet alapján elvégezhető terhesség-megszakítás  esetén
    ez az intézmény – a Családvédelmi Szolgálat munkatársa – csupán
    kiállítja a terhesség-megszakításra jogosító igazolást,  de  az
    arra   jogosító   okot   tartalmazó  nyilatkozat   tartalmával,
    illetőleg  valódiságával kapcsolatban a jogszabály kifejezetten
    elvonja azt a jogát, hogy eme ok fennállását megállapíthassa: a
    jogellenességet   kizáró   ok  megállapítását   tartalmilag   a
    Magzatvédelmi  törvény  és  a Vhr. is  kizárólag  a  terhesség-
    megszakítást  elvégeztetni  akaró  állapotos  nőre   bízza.   A
    Magzatvédelmi törvény 12. § (6) bekezdése és a Vhr.  9.  §  (3)
    bekezdése  tehát – a Btk 169. §-ával való összefüggésében  –  a
    jogállamiság alapelvének mond ellent.

    Mindez nem azt jelenti, hogy az állam nem veheti ki a terhesség-
    megszakítás bizonyos eseteit a büntetőjogi szankcionálás  alól,
    akár  mert  egyes  tényállásokat valóban nem tart  társadalomra
    veszélyesnek  és  jogellenesnek sem  (például  az  orvosi  vagy
    etikai indikációjú abortuszt), akár azért, mert más esetekben a
    büntetőjogi  üldözést nem látja hatékonynak, s más módon  kíván
    az  Alkotmány parancsolta életvédelemről gondoskodni.  A  jelen
    esetben   a  súlyos  válsághelyzet  ellenőrizetlen  indikációja
    alapján  végrehajtott magzatelhajtás büntetlenül  hagyásának  a
    Magzatvédelmi törvény szabályaiból következő módja az,  ami  az
    Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe ütközik.

    Az  Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy számos külföldi  ország
    joga,   amely   szintén   eltekint   a   súlyos   válsághelyzet
    indikációjának  ellenőrizhetőségétől, ezt az esetet  kiveszi  a
    magzatelhajtás bűncselekményének tényállásából.  (A  terhesség-
    megszakításról szóló törvények maguk, vagy azokkal egy időben a
    büntető jogszabályok kivették a magzatelhajtás tényállásából az
    okok   megadása   nélkül   végrehajtott  terhesség-megszakítást
    Hollandiában, Belgiumban, illetve Németországban.)

    5.  A  kifejtettek  szerint a magzati élet védelmére  vonatkozó
    állami   kötelesség   és  a  terhes  nő   önrendelkezési   joga
    alkotmányosan  szükséges,  egymással  szembeni  mérlegelését  a
    Magzatvédelmi   törvény   részben   egyáltalán   nem,   részben
    alkotmányellenesen   végezte  el,  ezért  az   Alkotmánybíróság
    megállapította,  hogy  a  Magzatvédelmi  törvény  12.   §   (6)
    bekezdése,  továbbá a Vhr. 9. § (3) bekezdése  mind  önmagában,
    mind   a   Btk.   22.   és   169.  §-ával  való   kapcsolatában
    alkotmányellenes.

    Kérdés,  hogy  az egymással ütköző alkotmányos  jog  és  védett
    érték        helytelen        mérlegeléséből        keletkezett
    alkotmányellenességet nem orvosolják-e a Magzatvédelmi  törvény
    egyéb  rendelkezései, amelyek esetleg a magzati  életnek  olyan
    védelmet     adnak,     amely    mindkét    érdek     szükséges
    figyelembevételével  az  alkotmányos  egyensúlyt  helyreállítja
    (vagy  legalább  a  magzat  alkotmányosan  megkívánt  minimális
    védelmét  nyújtja). Ilyen feladatot – az abortusz-jog  külföldi
    változásai szerint – a célzott és folyamatos tanácsadás és más,
    a magzat megtartását segítő intézkedések együttese láthat el.

    Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Magzatvédelmi törvény
    9.   §-a   a   Családvédelmi  Szolgálat   munkatársára   csupán
    információs  feladatot ró. A munkatárs a terhesség-megszakítási
    kérelem   bejelentését  követően  tájékoztatja  a  terhes   nőt
    legelőször is a terhesség-megszakítás jogszabályi feltételeiről
    (1)  bekezdés a) pont, majd a gyermek vállalása esetén elérhető
    anyagi és természetbeni támogatások lehetőségéről, a segítséget
    nyújtó   intézményekről,  az  örökbefogadás  feltételeiről,   a
    terhesség-megszakítás körülményeiről, módjáról és veszélyeiről,
    a  terhesség-megszakítást  végző  egészségügyi  intézményekről,
    végül    a    fogamzásgátlás   személyre   szólóan    ajánlható
    módszereiről. A (2) bekezdés szerint a tájékoztatást követően a
    munkatárs  kiállítja az e célra szolgáló kérőlapot,  amelyet  a
    kérelmező  aláír ezzel igazolva a 12. § (6) bekezdése  szerinti
    súlyos   válsághelyzetet,  és  egyben  megnevezi  a  terhesség-
    megszakítás elvégzésére választott intézményt. A Vhr. szerint a
    Családvédelmi  Szolgálatnak a fenti tájékoztatáson  túl  csupán
    adminisztrációs  feladatai vannak  (9,  10.  §).  A  terhesség-
    megszakítás  díját a kérelmező jövedelme szerint  a  Vhr.  több
    lépcsőben  csökkenti (11-13. §). Végül a Magzatvédelmi  törvény
    15.   §-a  szerint  a  terhesség-megszakítást,  az  azt   végző
    intézményeket,   az  arra  alkalmas  eszközöket   és   szereket
    reklámozni   és   népszerűsíteni   tilos.   Ezzel   szemben   a
    Magzatvédelmi  törvény  2. §-a értelmében  az  egészség  és  az
    emberi   élet   értékéről,   az   egészséges   életmódról,    a
    felelősségteljes párkapcsolatokról, az emberhez  méltó  családi
    életről,   az   egészségre   ártalmatlan   születésszabályozási
    módszerekről  szóló  oktatás  az alap-  és  középfokú  oktatási
    intézményekben  történik  az állam  elősegíti  a  magzati  élet
    védelmét    szolgáló    kiadványok    közzétételét     és     a
    tömegkommunikáció fórumain való ismertetését.

    Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Magzatvédelmi törvény
    és  a  Vhr. idézett rendelkezései nem elégségesek arra, hogy  a
    törvény     rendelkezései    által    teremtett     alkotmányos
    hiányosságokat helyrehozzák. A terhes nő személyiségi jogainak,
    különösen  önrendelkezési jogának az élethez való joggal  és  a
    magzat  élete  védelmének  abból  folyó  állami  kötelességével
    szemben    csak   kivételesen,   az   anya   jogainak    súlyos
    veszélyeztetése  által  előidézett  konfliktus   esetén   lehet
    elsőbbséget  adni. Ha a törvény olyan tág teret enged  e  jogok
    érvényesülésének,  mint  a  Magzatvédelmi  törvény   a   súlyos
    válsághelyzet  szabályozásával,  akkor  a  magzati  életet   is
    határozott és hatékony rendelkezésekkel kell védeni ahhoz, hogy
    az  alkotmányos egyensúly helyreálljon. Ha a törvény 9.  §-ában
    felsorolt  ismeretek mégoly fontosak is a magzat  megtartásáról
    való  igenlő  döntés számára, a puszta információs  kötelesség,
    amely  a  tanácsadó  szerv  pozitív, a  terhesség  megtartására
    bátorító  állásfoglalását és segítségét törvényi kötelességként
    nem  tartalmazza,  nem elégséges ahhoz,  hogy  a  magzatnak  az
    alkotmányosan  megkövetelt minimális védelmet nyújtsa  a  másik
    oldalon kiterjesztett magzatelhajtási lehetőséggel szemben.

    “A    terhesség-megszakítási   kérelem   bejelentését    követő
    tájékoztatás”  tehát,  amelyet a Magzatvédelmi  törvény  előír,
    elvileg   és  alapvetően  azért  nem  lehet  az  ellenőrizetlen
    indikációjú  abortusszal  szemben  a  magzati  élet   védelmére
    irányuló  állami  kötelesség  alkotmányosan  kielégítő  mértékű
    érvényesítésének eszköze, mert a törvény nem rendelkezik arról,
    hogy  a  tanácsadásnak  nem a puszta tájékoztatás  a  feladata,
    hanem az anya olyan megsegítése válsághelyzetében, amely célját
    tekintve  a  magzat megtartására irányul. Csakis ez a  törvényi
    célzat  és  megvalósításának  részletes  szabályozása  képezhet
    kellő  ellensúlyt  az  anya  önrendelkezési  jogának  a  súlyos
    válsághelyzet   szimbolikus   indikációjával   lehetővé    tett
    érvényesülésével szemben. A magzat megtartására és megszülésére
    törekvő tanácsadás továbbá nem szorítkozhat egyszeri alkalomra,
    mert  a válsághelyzet feloldásához ez aligha elég. A tanácsadás
    akkor  látja el alkotmányos feladatát, ha felajánlja segítségét
    a  terhesség folyamán és a gyermek megszülését követő időszakra
    is  de  éppígy  a  nő  rendelkezésére  áll  az  abortusz  utáni
    helyzetében is.

    6.  Az Alkotmánybíróság rámutat arra is, hogy a 9. §-ban előírt
    tájékoztatási     kötelesség    szabályai    önmagukban     nem
    alkotmányellenesek, amiképpen a súlyos válsághelyzet terhesség-
    megszakítást lehetővé tévő okként törvénybe való felvétele  sem
    minősíthető       önmagában       alkotmányellenesnek.       Az
    alkotmányellenesség az állapotos nő súlyos válsághelyzetének  a
    Magzatvédelmi  törvényben foglalt fogalmi meghatározása  és  az
    ehhez  kapcsolódó  végrehajtási  rendelkezés  tartalma  kapcsán
    állapítható  meg.  Ezt  az álláspontját az  Alkotmánybíróság  –
    immár  az egész Magzatvédelmi törvény összefüggésében vizsgálva
    – megerősíti.

    Annak kifejezésre juttatása végett, hogy nem önmagában a súlyos
    válsághelyzet    indikációjának   törvénybe   való    felvétele
    alkotmányellenes,  az Alkotmánybíróság nem  terjesztette  ki  a
    tárgyi  összefüggés okán az alkotmányellenesség  megállapítását
    mindazokra   a   rendelkezésekre,   amelyek   a   Magzatvédelmi
    törvényben a súlyos válsághelyzetet tartalmazzák.

    Az  alkotmányosság helyreállításának több útja van – ezek közül
    kettőre  az Alkotmánybíróság a határozat következő részében  rá
    is  mutat  -,  sőt  lehetségesek olyan megoldások  is,  amelyek
    jelenleg  a  törvény tartalmi összefüggései  miatt  alkotmányos
    kifogás   alá   eső  rendelkezések  egy  részének  fenntartását
    lehetővé teszik. Ezért az Alkotmánybíróság elegendőnek  ítélte,
    ha  a  súlyos  válsághelyzet alkotmányellenes  meghatározásának
    szabályaira  korlátozza  az alkotmányellenesség  kimondását  és
    csupán a Magzatvédelmi törvény 12. § (6) bekezdését, valamint a
    Vhr. 9. § (3) bekezdését semmisíti meg.

    Ennek  folytán  2000.  június 30. után a  súlyos  válsághelyzet
    indikációja  a  Magzatvédelmi törvény 6.  §  (1)  bekezdése  d)
    pontjában  “önmagában”  marad  hatályban.  Az  Alkotmánybíróság
    határozata  rendelkező  része 1. pontjának  második  mondatából
    azonban egyértelműen következik – amit határozatának indokolása
    részletesen   kifejt  –,  hogy  a  súlyos  válsághelyzet   mint
    terhesség-megszakítási  ok érvényesítésének  alkotmányossága  a
    további feltételektől függ. Ilyen feltételeket azután,  hogy  a
    12. § (6) bekezdés hatályát veszti, a Magzatvédelmi törvény nem
    tartalmaz.   Ezeket  a  feltételeket  viszont  csakis   törvény
    határozhatja   meg,   azok  jogalkalmazói   értelmezéssel   nem
    pótolhatók,   mert   az   alkotmányellenes  jogbizonytalanságra
    vezetne.

    A   Magzatvédelmi  törvény  6.  §  (1)  bekezdés  d)  pontjának
    értelmezését elsősorban nem a jogbizonytalanság veszélye miatt,
    hanem  az  Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdése  által  megkövetelt
    jogforrási szint hiánya miatt nem lehet alkotmánysértés  nélkül
    a   jogalkalmazóra  hagyni.  Az  Alkotmánybíróság  e  határozat
    indokolásának   II.   2.  pontjában  megállapította,   hogy   a
    Magzatvédelmi  törvény azért tett eleget a  jogforrási  szintet
    illetően  az  Abh.-ban meghatározott követelményeknek,  mert  a
    súlyos   válsághelyzet  indikációja  tekintetében  is   magában
    foglalja    mindazon    rendelkezéseket,    amelyek    törvényi
    szabályozási szintet követelnek.

    A  12.  § (6) bekezdésének megsemmisítése után – de a 6. §  (1)
    bekezdés  d)  pontjának megmaradásával – a súlyos válsághelyzet
    indikációja  szabályozási  szintjét  illetően  a  Magzatvédelmi
    törvény  kizárólag  akkor  felel meg  az  Alkotmány  8.  §  (2)
    bekezdéséből   folyó,   már   az  Abh.-ban   is   megállapított
    követelménynek, ha a súlyos válsághelyzet fogalmának  tartalmát
    és  – a meghatározástól függően – alkalmazásának feltételeit is
    törvény állapítja meg.

    A Magzatvédelmi törvény 12. § (6) bekezdése megsemmisítése után
    tehát   a  6.  §  (1)  bekezdés  d)  pontjában  foglalt  súlyos
    válsághelyzet, mint a terhesség-megszakítást lehetővé tévő  ok,
    alkotmányosan  mindaddig  nem  alkalmazható,  amíg   a   súlyos
    válsághelyzet  fogalmát  törvény  meg  nem  határozza,   és   a
    törvényhozó  azokat a további rendelkezéseket meg nem  alkotja,
    amelyek  – a súlyos válsághelyzet meghatározásától és az  annak
    vizsgálatáról  való  törvényhozói  döntéstől   függően   –   az
    alkotmányos  egyensúlyt  az  anya  önrendelkezési  joga  és  az
    államnak  a  magzatra vonatkozó életvédelmi kötelessége  között
    nem biztosítják.

    Az  Alkotmánybíróság  annak  nyomatékosítása  végett,  hogy   a
    törvényi   meghatározás  hiánya  nem  pótolható   jogalkalmazói
    jogértelmezéssel,   a   rendelkező   részben    alkotmányossági
    követelményként külön is kimondta, hogy a Magzatvédelmi törvény
    6.  §  (1)  bekezdés d) pontja kizárólag a súlyos válsághelyzet
    törvényben meghatározott fogalmával és a törvényhozó által az e
    határozatnak     megfelelően    megállapított     feltételekkel
    alkalmazható.

    A   megsemmisítés  jövőbeni  időpontja  kettős  célt   szolgál:
    egyrészt  azt,  hogy  a  törvényhozónak  elegendő  idő   álljon
    rendelkezésére az alkotmányos szabályok megalkotására, másrészt
    hogy addig se korlátozódjék az abortusz lehetősége a klasszikus
    indikációkra.  Ez  utóbbi  ugyanis a  Magzatvédelmi  törvényben
    megnyilvánuló  törvényhozói akarattal  nyilvánvaló  ellentétben
    állna.

                                  IV.

    A  törvényhozónak  több lehetősége van a Magzatvédelmi  törvény
    alkotmányossá tételére.

    1.  Ezek  közül  az  egyik lehetőség, hogy az  Alkotmánybíróság
    által  megállapított alkotmányellenességi okokat úgy  küszöböli
    ki    az    Országgyűlés,    hogy   a   súlyos    válsághelyzet
    meghatározásában (12. § (6) bekezdés) a magzat fejlődésére való
    utalás által keltett ellentmondást megszünteti, továbbá, hogy a
    súlyos válsághelyzet fennállását ellenőrizhetővé teszi. Ekkor a
    9.  §  esetleges alkotmányellenessége nem merül fel.  A  súlyos
    válsághelyzet      így     visszaállított     ellenőrizhetősége
    szempontjából  a  nő  személyiségi  jogait  kímélő  megoldás  a
    válsághelyzet  egyes tipikus tényállásainak  példálózó  jellegű
    törvénybe foglalása.

    2.  A  törvényhozó másik lehetősége, hogy továbbra is lemond  a
    súlyos  válsághelyzet  indikációjának  ellenőrzéséről,   és   a
    magzattal  szemben fennálló életvédelmi kötelessége ellátásához
    új  eszközt keres. Az indikációk olyan liberalizálása esetén és
    azzal  szemben,  mint amilyent a Magzatvédelmi törvény  “súlyos
    válsághelyzete”   is   megvalósít,  az   államnak   alkotmányos
    kötelessége  a  magzati  élet  védelmére  megfelelő  ellensúlyt
    képezni. Ez elsősorban az állapotos nővel való együttműködésre,
    krízishelyzetében   való   megsegítésére   irányul,   azzal   a
    törekvéssel, hogy az anya a magzatát megtartsa. Ehhez megfelelő
    pszichikai,  orvosi,  de nem utolsósorban szociális  és  anyagi
    segítséget is kell biztosítani. Az állam nem mondhat le  arról,
    hogy  az  abortusz társadalomra veszélyességét fenntartsa.  Ezt
    azonban    elsősorban   nem   büntetőjogi   büntetéssel    kell
    szankcionálnia,    hanem    az    ellenőrizetlen    indikációjú
    abortuszokra az anyával szemben más jogterületeken is kilátásba
    helyezhet  hátrányos jogkövetkezményeket. Végül védeni  kell  a
    terhességet  olyan harmadik személyekkel szemben  is,  akik  az
    anyát a terhesség megszakítására kényszerítik.

    A  fenti  irányvonalnak  megfelelő, a terhességét  megszakítani
    akaró    nőt    kötelező   tanácsadással    és    válságmegoldó
    együttműködéssel segítő, valamint a gyermekvállaláshoz  kedvező
    feltételeket   biztosító  rendszer  kialakítása   és   törvényi
    bevezetése,  másrészt a szankciórendszer átalakítása,  amellyel
    az állam eleget tesz életvédelmi alkotmányos kötelességének, az
    Országgyűlés feladata és felelősége. Az Alkotmánybíróság csupán
    néhány  alkotmányos kérdésre hívja fel a figyelmet,  amelyek  a
    szabályozás kialakítása során felmerülhetnek.

    a)  Az  ellenőrizetlen indikációjú terhesség-megszakítás esetén
    akkor  várható az, hogy a nő bizalommal forduljon  a  tanácsadó
    szolgálathoz,  ha  nem törvényi tényállások teljesítésére  kell
    koncentrálnia,    hanem   lelkiismereti   és    élethelyzetbeni
    konfliktusa   megoldásához  várhat   segítséget.   A   semleges
    információ ehhez nem elég. Az államnak alkotmányos kötelessége,
    hogy  az  anya  előtt a gyermek megtartásának és felnevelésének
    perspektíváit  megnyissa.  Az erre a célra  irányuló,  kötelező
    tanácsadás  alkalmas  arra,  hogy  annak  révén  az  állam   az
    ellenőrizetlen  indikáció elismerése mellett is  eleget  tegyen
    életvédelmi kötelességének.

    A  tanácsadás nem korlátozódhat egyszeri alkalomra, készen kell
    állnia  arra,  hogy a válsághelyzetben hozzá  forduló  anyát  a
    terhesség  egész tartama alatt támogassa, s a szülést  követően
    is   segítse.  A  tanácsadó  szolgálatnak  ugyancsak  fel  kell
    kínálnia segítségét az abortuszon átesett nő számára is.  Része
    továbbá  az  állam kötelességének az is, hogy a gyermeknevelést
    más  jogszabályokban foglalt intézkedésekkel is  támogassa.  Ez
    azonban  már  más alkotmányi rendelkezésekkel és  államcélokkal
    áll    közvetlen    összefüggésben,   s   az    abortusztörvény
    alkotmányossági vizsgálatának nem tárgya.

    Az ilyen tanácsadás elvileg nem korlátozza aránytalanul az anya
    magánszféráját,  és nem sérti lelkiismereti szabadságát.  Ahogy
    az  Alkotmánybíróság  a szólásszabadságról szóló  határozatában
    kifejtette, az általa helyesnek tartott véleményeket mindenki –
    az  állam  is  –  támogathatja, s a helytelennek tartott  ellen
    felléphet,  mindaddig, amíg ezzel valamely más jogot  nem  sért
    olyan mértékben, hogy az előtt a véleményszabadságnak is vissza
    kell  lépnie  (30/1992. (V. 26.) AB, ABH 1992, 167,  180).  Itt
    azonban az állam nem egyszerűen a mindenkori parlamenti többség
    által  helyesnek tartott nézeteket propagál, hanem az  egyszerű
    törvényhozás  felett álló, az Alkotmányból folyó kötelességének
    tesz   eleget,  amikor  mindenki  számára  mindenkor   kötelező
    alkotmányos  értéket  érvényesít. A lelkiismereti  szabadsággal
    kapcsolatban  az  Alkotmánybíróság kifejtette,  hogy  az  állam
    semlegessége  vallási  és lelkiismereti kérdésekben  legkevésbé
    sem  jelenti  azt,  hogy  a közömbösséget  kellene  támogatnia;
    ellenkezőleg,  a  lelkiismereti  szabadság  alapjogából  az  az
    alkotmányos  kötelesség  hárul  az  államra,  hogy  az   egyéni
    meggyőződés  szabad kialakításának és a tudatos választásnak  a
    lehetőségét  biztosítsa (4/1993. (II. 12.) AB,  ABH  1993,  48,
    53).  A tanácsadásnak segítenie kell abban, hogy a leendő  anya
    felelősségét  átérezve, tudatosan döntsön magzata megszüléséről
    vagy   terhessége  megszakításáról.  A  terhesség-megszakításra
    vonatkozó  információkat is teljes körűen  hozzáférhetővé  kell
    tenni.  Az  állam  nem  hozhat senkit  olyan  helyzetbe,  amely
    meghasonlásba vinné önmagával, azaz amely összeegyeztethetetlen
    a  személyiséget  meghatározó valamely lényeges meggyőződésével
    (Abh,  313).  Mindebben segíthet a névtelenség megtartása  –  a
    terhesség-megszakításra  jogosító  igazolás   kiadásáig   –   a
    tanácsadás során. A tanácsadáson való kötelező részvétel  a  nő
    lelkiismereti  szabadságát nem sérti  aránytalanul,  nem  hozza
    meghasonlásba önmagával, különös tekintettel arra  is,  hogy  a
    részvételen túl további együttműködési kötelessége nincsen.

    Az  eredmény  tekintetében a tanácsadásnak tehát az  egyértelmű
    magzatvédelmi irányultság mellett is nyitottnak kell  maradnia,
    tiszteletben tartva a nő említett jogait.

    Ezért  a  rendszer  alkotmányosságához alapvető  követelmény  a
    megfelelő     szakmai    felkészültséggel     rendelkező,     a
    válságmegoldásra  alkalmassá tett, szélsőséges irányultságoktól
    mentes   tanácsadó   szervek   felállítása   és   azok   állami
    engedélyezése, valamint folyamatos ellenőrzése.

    A  tanácsadással  kapcsolatos további alkotmányos  követelmény,
    hogy  meg  kell  világítania  a  magzat  és  a  nő  alkotmányos
    helyzetét  és  jogait, mindenekelőtt azt, hogy a  magzati  élet
    alkotmányos   védelemben  részesül,  amellyel  szemben   a   nő
    önrendelkezési  joga  a  terhesség  megszakítására  csak  akkor
    érvényesülhet,  ha  a  gyermek  kihordása  az  anya  számára  a
    terhesség  kihordásával  együttjáró terheket  meghaladó,  olyan
    rendkívüli  nehézségekkel  jár, amelyek  az  elvárható  áldozat
    határát meghaladják.

    b)  Amennyiben  az  állam – a tanácsadás után  –  ellenőrizhető
    indikáció nélkül is lehetővé teszi és nem bünteti az abortuszt,
    életvédelmi kötelességéből folyóan nem mondhat le alkotmányosan
    más jogkövetkezmények alkalmazásáról. Ilyen például a terhesség-
    megszakítás orvosi költségeinek teljes körű viselése  a  terhes
    nő által.

    c)  Mivel  a  tanácsadás – amely az állapotos nőnek  a  felelős
    döntés  meghozásához  ad  segítséget úgy,  hogy  konfliktusának
    megoldásában   támaszt   nyújt  –   nyomást   semmiképpen   sem
    gyakorolhat, gondoskodni kell arról is, hogy a nőt  megvédje  a
    környezete részéről kifejtett ellenkező irányú nyomástól is. Az
    ilyen  befolyásolás  ugyanis a tanácsadás nyújtotta  segítséget
    lerombolja,   az  állam  magzatvédelmi  eszközét   –   a   jogi
    szabályozás  alkotmányosságának  feltételét  –  hatástalanítja.
    Kivédésére   több  módszer  kínálkozik,  a  konkrét  helyzettől
    függően.  Ilyen  például  az apa vagy  családtagok  bevonása  a
    tanácsadási  folyamatba. Nem mellőzhető  azonban  a  büntetőjog
    igénybevétele    sem.   Az   állam   életvédelmi    kötelessége
    megköveteli,  hogy azokat, akik az állapotos nőt fenyegetéssel,
    a   tartási  kötelesség  megszegésével  vagy  bármely  módon  a
    terhesség  megszakítására  kényszerítik,  büntetőjogi  büntetés
    fenyegesse.  A  törvényhozó  feladata,  hogy  az  erre  elvileg
    jelenleg  is  alkalmas bűncselekmények törvényi  tényállásainak
    alkalmazását szükség szerint biztosítsa.

    3.     Az     Alkotmánybíróság    a    Magzatvédelmi    törvény
    alkotmányellenesnek bizonyult rendelkezéseit 2000.  június  30.
    napjával semmisítette meg. Ez a határidő nemcsak az alkotmányos
    szabályok megalkotására elegendő, hanem az azok végrehajtásához
    szükséges    szervezeti,   személyi   és   egyéb   feltételeket
    kialakítására is.
                            Dr. Sólyom László
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                          előadó alkotmánybíró

               Dr  Ádám Antal              Dr  Bagi István
               alkotmánybíró                 alkotmánybíró

               Dr  Erdei Árpád            Dr  Holló András
               alkotmánybíró                alkotmánybíró

               Dr  Kilényi Géza            Dr  Kiss László
               alkotmánybíró                 alkotmánybíró

               Dr  Lábady Tamás           Dr  Németh János
               alkotmánybíró                 alkotmánybíró

               Dr  Vörös Imre       Dr  Tersztyánszky Ödön
              alkotmánybíró                   alkotmánybíró
     Dr. Ádám Antal alkotmánybíró párhuzamos indokolása
        
         A   határozat  rendelkező  részének  megállapításaival   és
     indokolásával  is  egyetértek.  Helyesléssel  fogadom,  hogy  a
     terhes    anya    önrendelkezési   jogát   és   egészségvédelmi
     jogosultságait   az   államnak  a  magzat   oltalmát   szolgáló
     életvédelmi  kötelezettsége hivatott ellensúlyozni.  Párhuzamos
     véleményemben azokat, a határozatban kifejezetten nem  szereplő
     alkotmányi összefüggéseket kívánom kiemelni, amelyek  a  magzat
     védelme   tekintetében  az  állam  életvédelmi  kötelezettségét
     erősítik,  illetve  kiegészítik.  Az  Alkotmánynak  ugyanis  az
     emberi  élethez való jogot biztosító előírásán  kívül  is  több
     rendelkezése  kötelezi az államot a terhes  anya  és  a  magzat
     egybekapcsolódó,  illetve esetenként  elkülönült  védelmére  és
     támogatására,  az  anya  és a magzat egészségének  megóvása,  a
     magzat  fejlődése  és  életképes  megszületésének  előmozdítása
     érdekében.
        
         Ezért   a   jelzett  alapjogok  és  állami  kötelezettségek
     megvalósulási  feltételeinek és arányainak meghatározásakor  az
     Országgyűlés köteles figyelembe venni más alkotmányi  értékeket
     is. A törvényalkotó ugyanis nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy
     az    Alkotmány    valamennyi   rendelkezése    egybekapcsolódó
     értékrendszert   képez.  Az  alaptörvényben   foglalt   értékek
     alkotják  a politikai, az állami, a társadalmi, a közösségi  és
     az     egyéni    megnyilvánulások    alapvető    és    kötelező
     mértékrendszerét.  Ezeknek a mértékeknek folyton  gazdagodó,  a
     törvényalkotás, a nemzetközi alapjogi bíráskodás és  a  nemzeti
     alkotmánybíráskodás    révén    pontosított     törzsállományát
     kétségtelenül   az   alapjogok  alkotják.  Az   alkotmányossági
     jogvitákat    elbíráló   Alkotmánybíróság   pedig   szinoptikus
     szemlélettel    az    alapjogokkal   együtt    alkalmazza    az
     alaptörvényben  foglalt alapelveket, tilalmakat,  államcélokat,
     állami   kötelezettségeket  és  egyéb   nevesített   alkotmányi
     értékeket.   Az  alapjogok  és  az  Alkotmány  említett   egyéb
     összetevői   esetleges  ütközéseinek  feloldása   egyrészt   az
     Alkotmánybíróság  precedens  értékű  korábbi  megállapításainak
     figyelembevételével,   másrészt   a   konkrét   alkotmányossági
     probléma    adottságainak   elmélyült    mérlegelése    alapján
     lehetséges. Ezért nem minősíthetjük az alapjogi bíráskodást  és
     az  alkotmánybíráskodást  teljesen egybeeső,  azonos  jelentésű
     fogalomnak. Az alkotmánybíráskodás lényegi sajátossága  ugyanis
     konkrét  alkotmányossági viták eldöntése esetén is az Alkotmány
     normaállományának  egészére  kiterjedő,  koherens,  hiteles  és
     általánosan kötelező alkotmányértelmezésben jelölhető meg.
        
         A   vázoltakra  tekintettel  úgy  vélem,  hogy   az   állam
     magzatvédelmi  kötelezettségét az ember  élethez  való  jogából
     származó állami életvédelmi kötelezettségen kívül alátámasztják
     és lényeges szempontokkal, fontos követelményekkel egészítik ki
     az  Alkotmánynak  a  házasság és a család intézményének  állami
     védelmére  (15.  §), az ifjúság létbiztonságának,  oktatásának,
     nevelésének és érdekei védelmének állami feladatára
     (16.  §),  az  anyának  a  gyermek születése  előtti  és  utáni
     támogatására és védelmére
     (66. § (2) bek.) vonatkozó rendelkezései, valamint a gyermeknek
     az Alkotmányban
     (67.  (1)  bek.) biztosított az a jogosultsága,  hogy  megkapja
     családjától, valamint az államtól és a társadalomtól mindazt  a
     védelmet és gondoskodást, amely a megfelelő testi, szellemi  és
     erkölcsi fejlődéséhez szükséges.
        
         Mindezek   mellett   a   törvényalkotó   törekedhet   olyan
     társadalompolitikai,  népesedéspolitikai,  erkölcsi  szempontok
     érvényesítésére is, amelyek az Alkotmányban rögzített  elveken,
     alapjogokon,  kötelezettségeken  és  más  alkotmányi  értékeken
     kívül esnek, feltéve természetesen, hogy ezek a törekvések  nem
     sértik  az Alkotmány egyetlen rendelkezését és nem ellentétesek
     az   alkotmánybírósági  határozatokban  mindenkire   kötelezővé
     nyilvánított alkotmányossági követelményekkel sem.
        
     Budapest, 1998 november 18.
        
                                                      Dr. Ádám Antal
                                                       alkotmánybíró
        
     Dr. Holló András alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     1.  A  határozathoz  fűzött párhuzamos indokolásomat  egy  elvi
     előkérdés felvetésével, s egyben arra adandó válasszal kezdem.
     Van-e  az  Alkotmánybíróságnak kompetenciája az  alkotmányozási
     szint, mint szabályozási szint védelmére? Másképpen fogalmazva:
     az  Alkotmánybíróság megsemmisítheti-e azt a törvényt,  illetve
     törvényi rendelkezést (feltételezhetjük, hogy más jogforrás nem
     jöhet  szóba),  amelyik  tartalmilag nem  alkotmányellenes,  de
     Alkotmányt kiegészítő normát tartalmaz?

     Válaszom – az alábbi indokok alapján – igenlő.

     A   jogalkotás   alkotmányosságának   felülvizsgálata   és   az
     alkotmánysértő törvények és más jogszabályok megsemmisítése  az
     Alkotmánybíróság Alkotmányban rögzített hatásköre (Alk. 32/A. §
     (1)  és (2) bekezdések). A jogalkotás alkotmányossági szempontú
     felülvizsgálatának  része a jogalkotó hatáskörének  alkotmányos
     terjedelme.  (Pl.  Alk. 35. § (2) bekezdés) Az Alkotmánybíróság
     1991-ben  hozott  határozatában kimondta,  hogy  a  jogszabályi
     hierarchia  "alkotmányosan  védett  rendje  nem  csupán  formai
     kérdés  akkor,  amikor alacsonyabb szintű jogszabály,  magasabb
     szintű   jogszabály  által  biztosított  hatáskör   elvonásáról
     rendelkezik...   Ennek  megsértése  miatt  tehát   a   támadott
     rendeletek  tartalmilag is alkotmányellenesek." (31/1991.  (VI.
     6.)  AB  hat.,  ABH 1991. 136.) Az Alkotmányban  foglalt  norma
     (szabályozási tárgy) az alkotmányozó hatalom rendelkezése alatt
     áll;  e  normáknak  a törvényhozás által történő  kiegészítése,
     módosítása a jogalkotó hatáskör elvonásának minősül.

     Konkretizálva:  a  törvényhozó nem léphet  át  az  alkotmányozó
     szabályozási    területére.   Ebben   az   összefüggésben    az
     Alkotmánybíróság alkotmányvédelmi funkciója magában foglalja az
     Alkotmány koherenciájának őrzését is.
     Ez  azt  jelenti,  hogy  ami szabályozási  tárgyként  és  annak
     tartalmaként az Alkotmány szintjére került, annak kiegészítése,
     megváltoztatása, hatályon kívül helyezése csak alkotmányozással
     (alkotmánymódosító törvénnyel) lehetséges. Ebben az esetben  az
     Országgyűlés, mint alkotmányozó hatalom jár el.

     A  törvényalkotó (az Országgyűlés mint törvényhozó hatalom) nem
     alkothat  olyan  törvényt, amelyik kiegészíti, (megváltoztatja)
     az  Alkotmányt. (Nyilván alkotmányi rendelkezést hatályon kívül
     helyező törvényi rendelkezés sem.)

     Annak a kérdésnek az eldöntése, hogy az adott törvény alkotmány-
     kiegészítő   stb.  törvénynek  minősül  -e,  –   az   Alkotmány
     rendszeréből,  az  adott szabályozási tárgyból,  a  szabályozás
     tartalmából  kiindulva,  a  törvényi  szabály  és  az  érintett
     alkotmányi    rendelkezés   viszonyát    (szoros    összefüggés
     fennállását) megvizsgálni – az Alkotmánybíróság feladata. Abban
     az esetben, ha az Alkotmánybíróság szóba jöhető hatáskörében (a
     módosított  előzetes normakontroll, de jellemezően az  utólagos
     normakontroll hatáskörében) eljárva arra a következtetésre jut,
     hogy a vizsgált törvény adott rendelkezése alkotmány-kiegészítő
     tartalmú   (a  törvényhozó  hatalom  az  alkotmányozó   hatalom
     szerepét   vette   át),   a   normát   alkotmánysértés    miatt
     megsemmisítheti. Az Alkotmánybíróságnak az Alkotmányból eredően
     nemcsak   az  a  feladata,  hogy  az  Alkotmány  rendelkezéseit
     érvényesítse a jogalkotásban, hanem az is, hogy az Alkotmányból
     levezethető (értelmezhető) alkotmányozási szintet védelmezze  a
     törvényhozással szemben.

     2.   A  Magzatvédelmi  törvénynek  a  terhesség  megszakítására
     vonatkozó szabályaiból az Országgyűlés álláspontja – amint erre
     a  határozat is kitért – egyértelműen megállapítható: a  magzat
     nem tekintendő jogalanynak.
     Álláspontom   szerint,  az  Országgyűlés   döntése   így   volt
     alkotmányos  döntés,  ugyanis  az  Alkotmányból  csak   ez   az
     értelmezés  vezethető  le. Az Alkotmány 54.  §  (1)  bekezdése,
     miszerint "minden embernek veleszületett joga van az élethez és
     az  emberi méltósághoz", úgy értelmezhető, hogy az Alkotmány  a
     "veleszületettség" kifejezésével határvonalat  kívánt  húzni  a
     megszületett ember, az emberi élet és az ún. "potenciális élet"
     (magzati  élet)  közé és csak az előbbiről rendelkezett.  Ehhez
     képest  értelmezem  az  Alkotmány  "minden  ember  jogképes"  –
     kitételét (Alk. 56. §) is.

     A  magzat jogi értelemben vett ember voltának, jogalanynak való
     elismerése   egyértelműen   az  Alkotmány   szintjére   tartozó
     szabályozási tárgynak – az Alk. 56. §-a módosításának,  illetve
     kiegészítésének – minősülne. Ha igazat adunk  –  és  én  igazat
     adok  –  az  Alkotmánybíróság ún. első  abortusz  határozatában
     foglalt  ama  megállapításnak, miszerint a  jogalanyiság  ilyen
     kiterjesztésének  "jellege  és hordereje  csak  a  rabszolgaság
     eltörléséhez hasonlítható, de annál is jelentősebb lenne. Ezzel
     az  ember jogalanyisága elérné elvileg lehetséges végső határát
     és teljességét..."(64/1991. (XII. 17.) AB hat., ABH 1991. 311.)
     –  ez a tétel önmagában, tehát történelmi jelentőségénél fogva,
     az Alkotmány szintű megfogalmazást igényli.
     Következésképpen,  ha  a  törvényhozó  úgy  döntött   volna   a
     Magzatvédelmi    törvényben,   hogy    a    magzat    jogalany,
     alkotmánysértő módon, törvényi szabályozással módosította volna
     az Alkotmányt. (Lásd az 1./ pontban kifejtetteket.)

     3.   A   magzat  jogalanyiságát  el  nem  ismerő  törvényhozási
     koncepcióból egyenesen következik, hogy a Magzatvédelmi törvény
     terhesség-megszakításra       vonatkozó        rendelkezéseinek
     alkotmányossági felülvizsgálata a "konkuráló" élethez és emberi
     méltósághoz  való jogok területéről a terhes nő  önrendelkezési
     joga  és  az  állam  – az Alkotmány 54. § (1) bekezdéséből,  az
     élethez  való  jogból  levezethető –  (nem  abszolút)  objektív
     életvédelmi     kötelességének    viszonyára,     egyensúlyának
     vizsgálatára  tevődik át. Egyetértőleg idézve  a  határozatból:
     "Ha  tehát a törvényhozó nem ismeri el a magzat jogalanyiságát,
     a   terhesség-megszakítás  feltételeinek  megállapításakor  nem
     hagyhatja    figyelmen   kívül   a   szabályozás    tartalmának
     meghatározásánál irányadó – esetenként egymással szemben álló –
     jogokat  és  kötelezettségeket, úgy  mérlegelni  kell  az  anya
     önrendelkezéshez élethez és testi épséghez való  jogát  éppúgy,
     mint  az  élethez  való jogból folyó, a magzatra  is  kiterjedő
     állami életvédelmi kötelezettséget."

     Az  Alkotmánybíróság  vizsgálata arra az  eredményre  vezetett,
     hogy a magzatvédelmi törvénynek és végrehajtási rendeletének  a
     határozat  4./  pontjában  megjelölt  rendelkezései  sértik  az
     Alkotmány  2.  § (1) bekezdését és az 54. § (1) bekezdését.  Az
     alkotmánysértés  megállapításával és  a  vonatkozó  jogszabályi
     rendelkezések megsemmisítésével egyetértek.

     A   határozat  a  törvényhozás  számára  az  alkotmányellenesen
     szabályozott  ellenőrizetlen indikáció  alkotmányellenességének
     megszüntetésére  – noha a Határozat "több lehetőségre"  utal  –
     lényegében két egyenrangú alkotmányos megoldást jelöl meg:
          a/  a  súlyos  válsághelyzet fennállásának ellenőrizhetővé
     tételét, vagy
          b/  a  jelenlegi (jogilag nem ellenőrizhető) válsághelyzet
     fenntartását   és   ennek  ellensúlyozására   –   az   objektív
     életvédelmi  kötelezettségből  eredően  –  a  magzat   védelmét
     (megtartását) célzó hatékony intézményrendszer kiépítését.

     Álláspontom szerint az alkotmánysértés kiküszöbölésére  csak  a
     második megoldás alkalmas.

     Ebből   következően   az  Alkotmánybíróságnak   a   törvényhozó
     alkotmánysértő mulasztását is meg kellett volna állapítania. Az
     Alkotmánybíróság   –   kialakított   gyakorlata    szerint    –
     mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenességet állapít  meg,
     ha  alapjog  érvényesítéséhez szükséges  jogszabályi  garanciák
     hiányoznak.  (35/1992.  (VI. 10.)  AB  hat.,  ABH  1992.  204.,
     22/1995. (III. 31.) AB hat., ABH 1995. 108.) A törvényalkotó  a
     Magzatvédelmi   törvényben  az  élethez   való   jogból   folyó
     életvédelmi  kötelezettségének  nem  tett  eleget,  mivel   nem
     biztosította a magzati élet alkotmányosan elegendő védelmét; az
     ellenőrizetlen  indikáció által garantált önrendelkezési  jogot
     az   Országgyűlés  nem  egyensúlyozta  ki  hatékony,  a  magzat
     védelmét,    megtartását    célzó    eszközrendszer    törvényi
     szabályozásával.  A  Magzatvédelmi  törvény  9.  §-a  ennek   a
     követelménynek  nem felel meg. (Lásd erről  a  határozat  IV/2.
     pontját)

     4.  Az ellenőrzött indikáció álláspontom szerint alkotmánysértő
     módon  korlátozná a terhes nő önrendelkezési  jogát,  s  egyben
     sértené  a  magánszférához való alkotmányos jogát. Az indikáció
     ellenőrzése,    jogilag    előírt    tipizációval,     objektív
     tényállásokkal  alkotmányosan nem  oldható  meg.  A  magánéleti
     válsághelyzetek  szubjektív tényállásai, a dolog  természetéből
     adódóan  "rejtőzködő", de valóságos tényállások. (Pl.:  A  nemi
     erőszak,  adott  esetben  a  családon  belüli  nemi  erőszak  –
     különösen  az  utóbbi – nem minden alkalommal a  büntetőeljárás
     tárgya; a házasságon kívüli kapcsolatból származó terhesség, de
     hasonlóan egy megromlott, sok lelki konfliktus árán fenntartott
     házasság   nyilvános   vállalása,   kiértékelése   is   nehezen
     képzelhető  el...)  A  jogilag  kötelezően  előírt,   "tipikus"
     tényállások  a  magánéleti  válsághelyzetek  speciális,  egyedi
     értékelésen alapuló "intim tényállásait" nyilván nem  foghatják
     át.   A  "törvényi  tényállásokra  koncentrálás",  –  ahogy   a
     határozat  fogalmaz  –  esetenként  hamis  igazolást   vagy   a
     jogellenes  út választását eredményezheti, a valóságos  krízis-
     helyzetek  tartalmi feltárását, a magzatvédő szolgálattal  való
     együttműködést vállaló döntés helyett.

     Az   ellenőrzött   indikáció  bevezetése,  az   ún.   "törvényi
     tényállások"    meghatározása   kizárná    e    válsághelyzetet
     ténylegesen okozó szubjektív, rejtett tényállásokat és  ezáltal
     aránytalanul  korlátozná  a  terhes  nő  önrendelkezési  jogát,
     magánszférájának    (a    magántitok   feletti    rendelkezése)
     alkotmányos határait.

     5.  Egyetértek a Határozatnak azzal a megállapításával, hogy az
     ellenőrizetlen     válsághelyzet    törvényi    szabályozásának
     alkotmányosságát a "védelmi ellensúly", nevezetesen: az anyát a
     magzat megtartására bátorító, számára megfelelő együttműködést,
     támogatást  biztosító  tanácsadó szolgálat  kiépítése  alapozza
     meg.  Az  "ellensúly"  célja  a terhes  nőt  tényleges  döntési
     helyzetbe  hozni,  megteremteni számára az  önrendelkezési  jog
     megfontolt  gyakorlásának  feltételeit.  Ugyanakkor  meg   kell
     jegyeznem, hogy a magzatvédelmi szolgálattal való együttműködés
     elutasítása,  illetve a szolgálat bátorításának,  meggyőzésének
     eredménytelensége  a terhes nő személyes döntését  ugyanúgy  az
     önrendelkezési jog alkotmányos keretében tartja, mint a  magzat
     védelme  szempontjából pozitív döntését. Mindez  következik  az
     Alkotmánybíróságnak   a  lelkiismereti  szabadságot   értelmező
     határozatából,   amelyre   a   határozat   is   hivatkozik:   A
     lelkiismereti    szabadságból   folyó   állami   alapjogvédelmi
     kötelesség  a  "tudatos  választás"  lehetőségének  biztosítása
     (4/1993. (II. 12.) AB hat., ABH 1993. 48.).

     A   terhes  nő  személyes  döntésének  erkölcsi  megítélése  az
     alkotmányjog határán kívül esik.

     Budapest, 1998. november 18.
                                                    Dr. Holló András
                                                       alkotmánybíró
      Dr. Lábady Tamás alkotmánybíró különvéleménye

      1.  Az  Alkotmánybíróság 64/1991. (XII. 17.)  AB  határozatához
      fűzött   párhuzamos   indokolásomban   (ABH   1991,   323-327.)
      kifejtettem,  hogy  az  akkor  hatályos  abortuszra   vonatkozó
      jogszabályi        rendelkezések        alkotmányellenességének
      megállapításával   és   megsemmisítésével   nem   a    többségi
      határozatban  kifejtett  indokok  alapján,  hanem  azért  értek
      egyet,  mert  álláspontom  szerint  az  Alkotmány  54.  §   (1)
      bekezdésében  foglalt rendelkezésből a méhmagzat  élethez  való
      jogának  feltétlen elismerése és az államnak a nasciturusra  is
      kiterjedő abszolút életvédelmi kötelezettsége következik. Ezt a
      hatályos  Alkotmány  alapjogértelmezésén alapuló  álláspontomat
      változatlanul fenntartom.

      Meggyőződésem  szerint  a  magzati életnek  az  emberi  élettől
      eltérő  jogi  minősítésére a törvényhozónak  nincs  alkotmányos
      lehetősége,  mert  a magzatot – akár az anyatestben  van,  akár
      azon  kívül,  mesterséges körülmények között  –  fogantatásának
      pillanatától  kezdve  embernek,  vagyis  jogalanynak,  jogképes
      személynek   kell   tekintetni,  amiből  következik,   hogy   a
      méhmagzatot az élethez való jog anyjával szemben is  megilleti.
      Az   Alkotmány   54.   §  (1)  bekezdése   szerint   a   Magyar
      Köztársaságban  minden  embernek  veleszületett  joga  van   az
      élethez  és  az emberi méltósághoz, amelytől senkit  nem  lehet
      önkényesen megfosztani. Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint
      az  élethez és a méltósághoz való alanyi jog abszolút jog, azaz
      korlátozhatatlan  és  redukálhatatlan,  vagyis  a   jog   által
      érinthetetlen  alapjognak minősül. Mivel a magzat  biológiailag
      ember, genetikailag befejeződött emberi individuum, és mivel  a
      “veleszületettség”  –  a  nemzetközi egyezmények  szóhasználata
      (“inherent    right    to   life”,    “droit    inhérent     la
      vie”,“angeboneres  Recht  auf  Leben”)   szerint   is   –   nem
      születéssel  szerzett,  hanem elidegeníthetetlen,  az  emberrel
      “velekeletkezett”,  azaz  létéből, ember-voltából  eredő  jogot
      jelent,  az Alkotmány alapján semmivel sem igazolható,  hogy  a
      még  meg  nem születettnek nincs emberi méltósága  és  joga  az
      élethez. Ezért véleményem szerint a magzat mint új emberi élet:
      személy, aki a jog által sérthetetlen és akinek az élethez való
      abszolút  jogát  a  törvényhozó az állapotos nő  önrendelkezési
      jogára  vagy  más  alapjogára hivatkozással  alkotmányosan  nem
      korlátozhatja.  A méhmagzat élethez való joga egyedül  csak  az
      anya élethez való jogával konkurálhat.

      2. A kifejtettekre tekintettel nem tudok egyetérteni a többségi
      határozat  1.,  2.  és 3. pontjában foglalt  megállapításokkal,
      továbbá a határozat 5. és 6. pontjában foglalt rendelkezésekkel
      sem.  A  törvényhozó álláspontom szerint az  Alkotmány  alapján
      jogszerűen   nem   ismerheti  el   az   állapotos   nő   súlyos
      válsághelyzetét,  mint a terhesség megszakítását  alkotmányossá
      tevő körülményt; ugyanakkor az Alkotmánybíróság nem utasíthatta
      volna  el  a  magzati élet védelméről szóló  1992.  évi  LXXIX.
      törvény      egésze,     illetőleg     egyes      rendelkezései
      alkotmányellenessége  megállapítását  kérő  –  a   határozattal
      elbírált   –  indítványokat,  és  azt  is  meg  kellett   volna
      állapítania,  hogy  a  méhmagzat jogi státusza:  személy,  azaz
      ember.

      3.  Szükségesnek  tartom  kiemelni,  hogy  az  Alkotmánybíróság
      többsége  által  kialakított állásponton,  vagyis  a  határozat
      koncepcióján  belül  is  elégtelennek  ítélem  azt  a   védelmi
      szintet,  amelyet  a  határozat az állam  objektív  életvédelmi
      kötelezettségeként az Alkotmányból levezet, ezért  a  határozat
      1.,   2.  és  3.  pontjához  –  alapvetően  eltérő  álláspontom
      fenntartása mellett – önállóan is különvéleményt fűzök.
      3.1.  Mivel magzat nélkül nincs ember, a magzat életjogának  és
      méltóságának  az elismerése nélkül is megállapítható,  hogy  az
      Alkotmány a magzati életet a fogamzás pillanatától kezdve védi.
      Ezért – a határozat 1. pontjában foglalt megállapítás helyett –
      indokolt  lett volna kimondani a határozat rendelkező  részében
      egyrészt azt, hogy “az állam nem engedheti meg alkotmányosan az
      indok nélküli abortuszt”, másrészt pedig azt, hogy “az abortusz
      a jogállam értékrendje szempontjából leküzdendő jelenség”, vagy
      más  megfogalmazásban: “az élethez való jog objektív  oldalából
      az   életvédelem   tartalmával  szemben   az   az   alkotmányos
      követelmény  származik, hogy az államnak megfelelő  eszközökkel
      hatékonyan kell küzdenie az abortusz, mint jelenség ellen.”

      Ha a többségi határozat szerint a méhmagzatot nem is illeti meg
      alanyi,  elidegeníthetetlen  jogként  az  élethez,  és  így   a
      megszületéshez való jog, az Alkotmányból a magzati élet védelme
      és  tisztelete – ahogy ezt a Magzatvédelmi törvény  preambuluma
      is kifejezetten megfogalmazza – feltétlenül következik. Ezért e
      felfogásban  is  az abortusz alkotmányos indoka csak  “súlyos”,
      alkotmányos  alapjoghoz  kapcsolódó indok  lehet;  az  abortusz
      elleni  küzdelem hatékonyságának az érdekében  pedig  az  állam
      köteles   a  terhesség-megszakítások  statisztikai  figyelemmel
      kisérésére. Az állam nem szemlélheti tétlenül, ha a  terhesség-
      megszakítások  száma,  vagy  a  megszakított  terhességeknek  a
      születésekhez   viszonyított  aránya  nem  csökken,   mert   az
      Alkotmányból   folyó   kötelessége  az  abortusz   jelenségének
      fokozatos felszámolásán munkálkodni.

      3.2 Minden abortusz az élethez való jogot sérti. Az államnak  a
      törvényhozás   és  tájékoztatás,  az  oktatás  és   a   nevelés
      eszközeivel   is   szembe   kell  helyezkednie   a   terhesség-
      megszakítással. Jogszabályai és az állam alkotmányos  felfogása
      nem  sugallhatja  azt,  hogy e megtűrt  jelenség  az  Alkotmány
      értékrendjével  és  emberképével  összhangban  áll.  A  védelem
      hatékonyságának  minőségi  erősödése  a  jövendő  törvényhozási
      megoldások alkotmányosságának megítélésekor is mércéül  szolgál
      majd  mindaddig,  amíg a magzat jogalanyiságát  a  jog  el  nem
      ismeri.

      3.3. A magzati élet védelme az Alkotmány szerint csak a védelem
      erősödése   irányába  változhat  és  annak   hatékonysága   nem
      csökkenhet.  Az  Alkotmánybíróság  a  28/1994.  (V.   20.)   AB
      határozatában  (ABH 1994, 134.) a környezetvédelmi  status  quo
      megőrzésének kötelezettségét vizsgálva megállapította, hogy “az
      állam a természetvédelem jogszabályokkal megállapított szintjét
      nem  csökkentheti, kivéve, ha ez más alapjog  vagy  Alkotmányos
      érték   érvényesítéséhez  elkerülhetetlen.  A   védelmi   szint
      csökkentésének mértéke az elérni kívánt célhoz képest ekkor sem
      lehet aránytalan.”

      Álláspontom   szerint  az  Alkotmánybíróság  határozatában   az
      élethez   való   jog   objektív   védelmére   –   a   határozat
      koncepciójának   talaján   is  –  e  követelménynél   szigorúbb
      alkotmányos    követelményt   kellett   volna    megállapítani,
      tekintettel a méhmagzat létének egyediségére, azaz  arra,  hogy
      minden  magzati  életből  egyedi és helyettesíthetetlen  emberi
      élet  születik.  Az  államnak ezért az  abortusz  “statisztikai
      kockázatának” leszorítása mellett azon kell munkálkodnia,  hogy
      minden    diszkrimináció    nélkül    minden    egyes    magzat
      megszülethessen.

      Budapest, 1998. november 18.
         
                                                     Dr. Lábady Tamás
                                                        alkotmánybíró
               
      Dr. Tersztyánszky Ödön alkotmánybíró különvéleménye

      A  határozat rendelkezéseivel érdemben egyetértek, kivéve  azt,
      amely  a  Magzatvédelmi  törvény 6. § (1)  bekezdés  d)  pontja
      alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
      irányuló indítványt elutasítja.

      Egyetértek   az  indokolás  elméleti  megalapozására   irányuló
      fejtegetésekkel is.

      A többségi határozat rendelkező részének megállapításából és az
      indokolásból az következik, hogy alkotmányellenes, ha a törvény
      az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén úgy teszi lehetővé
      a meg nem született emberi lény elpusztítását, hogy nem állapít
      meg  megfelelő,  a  magzati élet védelmére irányuló  ellensúlyt
      képező    rendelkezéseket.    Megfelelő    ellensúlyt    képező
      rendelkezéseket a hatályos jog nem tartalmaz.

      Egyetértek  azzal,  hogy önmagában nem alkotmányellenes,  ha  a
      törvény  a súlyos válsághelyzet esetén ennek vizsgálata  nélkül
      lehetővé teszi a terhesség-megszakítást. Az Alkotmánybíróságnak
      azonban  a  vizsgálat eredményének megállapításánál –  azaz  az
      indítvány    elutasításánál    vagy    az    alkotmányellenessé
      nyilvánításnál és megsemmisítésnél – ezt a szabályt  a  törvény
      összefüggéseibe  helyezve,  és  nem  önmagában  kellett   volna
      érdemben elbírálnia.

      Az   Alkotmánybíróság  gyakorlata,  hogy   az   önmagában   nem
      alkotmányellenes rendelkezést is alkotmányellenessé nyilvánítja
      és   megsemmisíti,   ha   az   a  vizsgált   jogszabály   egyéb
      rendelkezéseire figyelemmel minősül alkotmánysértőnek (24/1990.
      (XI.  8.)  AB határozat, ABH 1990/115.; 46/1991. (IX.  10.)  AB
      határozat, ABH 1991/211.; 57/1994. (XI. 17.) AB határozat,  ABH
      1994/316.;  28/1995.  (V.  19.) AB  határozat,  ABH  1995/138.;
      75/1995. (XII. 21.) AB határozat, ABH 1995/376.; 13/1996.  (IV.
      12.) AB határozat, ABH 1996/50.).

      Törvényjavaslat  alkotmányellenességének előzetes  vizsgálatára
      vonatkozó   hatáskörének   értelmezésénél   is   kimondta    az
      Alkotmánybíróság,  hogy  a  vizsgálat  tárgyát   képező   egyes
      rendelkezések   alkotmányossága  általában  értékelhetetlen   a
      törvény   kontextusából  kiragadva.  (16/1991.  (IV.  20.)   AB
      határozat, ABH 1991/58.).

      Erre  figyelemmel a Magzatvédelmi törvény 6. § (1) bekezdés  d)
      pontja  alkotmányellenességét kellett volna  megállapítani,  és
      azt meg kellett volna semmisíteni.

      A  d) pont alkalmazásánál alkotmányos követelmény meghatározása
      a  vizsgált  esetben  az  alkotmányellenességet  nem  orvosolja
      hatékonyan,  mégha arra is törekszik. Hatásában a  jogalkalmazó
      számára  a d) pont hatályban tartása az alkotmányos követelmény
      kimondása   mellett   olyan  helyzetet   teremt,   mintha   azt
      megsemmisítették volna; azaz tilos a d) pont alkalmazása,  amíg
      törvény meg nem határozza ennek fogalmát és feltételeit.  Ez  a
      jogalkotótól és a jogalkalmazótól konkrét esetben  a  határozat
      rendelkezéseinek   összevetését,  értékelését,   ezek   és   az
      indokolás  további  értelmezését kívánja,  különös  tekintettel
      arra, hogy a d) pont formálisan hatályban marad.

      A  többségi  határozat  következményeként,  a  határozat  egyéb
      rendelkezéseire is figyelemmel, az a helyzet állhat  elő,  hogy
      2000. június 30. után, ha nem alkotnak újabb törvényt, akkor az
      állapotos    nő   “súlyos   válsághelyzete”   mint   terhesség-
      megszakítási   ok  meghatározatlanná  válik  és   fennállásának
      igazolására   a   törvény  majd  semmilyen   rendelkezést   nem
      tartalmaz, miközben a magzati élet védelmére irányuló megfelelő
      ellensúly is a törvényből változatlanul hiányzik.

      Budapest, 1998. november 18.

                                               Dr. Tersztyánszky Ödön
                                                        alkotmánybíró
       .
       English:
       English:
       .
       Petition filed:
       .
       Subject of the case:
       .
       Act LXXIX of 1992 on the protection of the life of the foetus
       Number of the Decision:
       .
       48/1998. (XI. 23.)
       Date of the decision:
       .
       11/18/1998
       .
       CODICES summary:
       http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1998-3-010?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
       .
       en_0048_1998.pdfen_0048_1998.pdf