Hungarian
Ügyszám:
.
20/B/1993
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 48/1998. (XI. 23.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1998/333
.
A határozat kelte: Budapest, 11/18/1998
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az    Alkotmánybíróság    jogszabály    alkotmányellenességének
  megállapítására   és   megsemmisítésére  irányuló   indítványok
  tárgyában   –   Dr.  Lábady  Tamás  és  Dr.Tersztyánszky   Ödön
  alkotmánybírók különvéleményével, valamint Dr.  Ádám  Antal  és
  Dr.  Holló  András  alkotmánybírók párhuzamos  indokolásával  –
  meghozta a következő
                                 
                           határozatot:

  1.  Az Alkotmánybíróság megállapítja: nem alkotmányellenes,  ha
  törvény  az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén  lehetővé
  teszi   a   terhesség  megszakítását.  A  súlyos  válsághelyzet
  fennállásának vizsgálatáról a törvényhozó azonban alkotmányosan
  kizárólag  akkor  mondhat le, ha egyszersmind  a  magzati  élet
  védelmére irányuló, megfelelő ellensúlyt képező rendelkezéseket
  is megállapít.

  2.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja: a  súlyos  válsághelyzet
  fogalmának és alkalmazása feltételeinek meghatározása kizárólag
  törvényben    történhet   a   törvényi   meghatározás    hiánya
  alkotmányosan    nem    pótolható   sem   alacsonyabb    szintű
  jogforrással, sem jogalkalmazói jogértelmezéssel.

  3.  Az Alkotmánybíróság megállapítja: a magzati élet védelméről
  szóló  1992.  évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Magzatvédelmi
  törvény)   6.   §  (1)  bekezdés  d)  pontjának  alkalmazásánál
  alkotmányos   követelmény,   hogy   annak   során   a    súlyos
  válsághelyzet   törvényben   meghatározott   fogalma    és    a
  törvényalkotó  által  e határozatnak megfelelően  megállapított
  feltételek jussanak érvényre.

  4.  Az  Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a  Magzatvédelmi
  törvény  12.  §  (6) bekezdése és az e törvény  végrehajtásáról
  szóló  32/1992.  (XII.  23.) NM rendelet  9.  §  (3)  bekezdése
  alkotmányellenes.  Ezért e rendelkezéseket az  Alkotmánybíróság
  2000. június 30. napjával megsemmisíti.

  5.  Az  Alkotmánybíróság  elutasítja azokat  az  indítványokat,
  amelyek  a  Magzatvédelmi törvény 6. § (1) bekezdés d)  pontja,
  valamint  a 6. § (2) bekezdés b) pontja alkotmányellenességének
  megállapítására   és  megsemmisítésére  irányultak.   Ugyancsak
  elutasítja az Alkotmánybíróság azokat az indítványokat, amelyek
  a  Magzatvédelmi  törvény egészének alkotmányellenességét  arra
  alapozva   állítják,  hogy  a  törvény  a   magzat   jogállását
  kifejezetten  nem  határozza meg, hogy a magzat  jogalanyiságát
  nem  állapította  meg, hogy a magzat jogairól nem  rendelkezik,
  továbbá  azt  az indítványt is, amely azt kifogásolta,  hogy  a
  Magzatvédelmi    törvény    nincs   összhangban    a    Polgári
  Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 10. §-ával.

  6.   Visszautasítja  az  Alkotmánybíróság  az   arra   irányuló
  indítványt, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg, hogy ember-
  e a magzat.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   1.   Az   Alkotmánybírósághoz  számos  indítvány   érkezett   a
   Magzatvédelmi törvény több rendelkezésével, illetve  a  törvény
   egészével,  valamint  az annak végrehajtásáról  szóló  32/1992.
   (XII.   23.)   NM   rendelet  (a  továbbiakban:   Vhr.)   egyes
   rendelkezéseivel    kapcsolatosan.    Az    indítványokat    az
   Alkotmánybíróság  –  tárgyuk szerint – több üggyé  egyesítette.
   Ezek   közül   az   ügyek  közül  ebben   a   határozatban   az
   Alkotmánybíróság  azokat  az  egyik ügycsoportban  elkülönített
   indítványokat bírálta el, amelyek a Magzatvédelmi törvény  azon
   rendelkezéseit   támadják,   amelyek   szerint   a    terhesség
   megszakítható  az  állapotos nő súlyos  válsághelyzete  esetén,
   továbbá  azokat,  amelyek a magzat jogalanyiságának  kérdésével
   függnek  össze.  Az  indítványokban  felvetett  alkotmányossági
   kifogások lényege a következő:

   A  Magzatvédelmi törvény 6. § (1) bekezdés d) pontja szerint  a
   terhesség  a 12. hetéig szakítható meg az állapotos  nő  súlyos
   válsághelyzete  esetén.  Az  indítványozók  szinte   mindegyike
   támadja ezt a rendelkezést, azzal érvelvén, hogy ez a szabály –
   figyelembe véve a súlyos válsághelyzet fogalmát meghatározó 12.
   § (6) bekezdést is – gyakorlatilag korlátlanul lehetővé teszi a
   terhesség-megszakítást. Ezzel kapcsolatban  alkotmányellenesnek
   tartja  az egyik indítványozó a Vhr. 9. § (3) bekezdését,  mely
   alapján   a   súlyos  válsághelyzet  fennállását  a  terhessége
   megszakítását  kérő nő nyilatkozatával igazolja, a  nyilatkozat
   tartalmával,    illetőleg    valódiságával    kapcsolatban    a
   Családvédelmi Szolgálat munkatársának mérlegelési joga nincs.

   Ugyancsak  alkotmányellenesnek tartja az egyik  indítványozó  a
   Magzatvédelmi  törvény  6.  § (2)  bekezdés  b)  pontját,  mely
   lehetőséget  ad a terhesség megszakíthatósága időtartamának  18
   hétre való meghosszabbítására abban az esetben, ha az állapotos
   nő terhességét neki fel nem róható egészségi ok, illetve orvosi
   tévedés  miatt  nem ismeri fel korábban, vagy  az  egészségügyi
   intézmény,  illetve valamely hatóság mulasztása  miatt  haladta
   meg a terhessége a 12 hetes időtartamot.

   Több   indítványozó  tartja  a  Magzatvédelmi  törvény  egészét
   alkotmányellenesnek,  mivel  az  —  mint  állítják  —,  címével
   ellentétben nem tartalmaz egyetlen konkrét rendelkezést  sem  a
   magzatok védelméről, jogairól, és nem állapította meg a  magzat
   jogalanyiságát.  Az  egyik  indítványozó  ezért  azt  kéri   az
   Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg, hogy ember-e a magzat.

   Az    indítványozók   az   Alkotmány   számos    rendelkezésére
   hivatkoznak,  így  az 54. § (1) bekezdésre (az  élethez  és  az
   emberi méltósághoz való jog), a 8. § (1) bekezdésére (az  állam
   alapjogvédelmi  kötelezettsége), a 66. §  (2)  bekezdésére  (az
   anyák állami támogatása és védelme a gyermek születése előtt és
   után), a 70/D. §-ra (a testi és lelki egészséghez való jog)  és
   a 70/E. §-ra (szociális biztonsághoz való jog).

   Ugyancsak valamennyi indítványozó utal az Alkotmánybíróságnak a
   terhesség-megszakításra   vonatkozó   korábbi    szabályozással
   foglalkozó 64/1991. (XII. 17.) AB határozatára (ABH 1991,  297,
   a  továbbiakban:  Abh.).  Az indítványozók  szerint  ugyanis  a
   törvényhozó a jelenleg hatályos szabályozás megalkotásakor  nem
   tett    eleget    az    Abh.-ban   meghatározott    alkotmányos
   követelményeknek.

   Alkotmányellenesnek    tartja   az   egyik    indítványozó    a
   Magzatvédelmi  törvényt,  mert az  ellentétben  áll  a  Polgári
   Törvénykönyvről  szóló 1959. évi IV. törvény  (a  továbbiakban:
   Ptk.)   10.   §-ával,  mely  szerint  a  gyermek  részére   már
   megszületése  előtt gondnokot kell kirendelni, ha  ez  jogainak
   megóvása  érdekében  szükséges,  különösen  ha  a  gyermek   és
   törvényes képviselője között érdekellentét van.

   2.   A   Magzatvédelmi  törvénynek  és  a  Vhr.-nek   a   jelen
   határozatban vizsgált rendelkezései a következők:

   Magzatvédelmi törvény:
   6. § (1) A terhesség a 12. hetéig szakítható meg, ha
   a)  azt  az  állapotos nő egészségét súlyosan veszélyeztető  ok
   indokolja;
   b)     a    magzat    orvosilag    valószínűsíthetően    súlyos
   fogyatékosságban vagy egyéb károsodásban szenved;
   c) a terhesség bűncselekmény következménye, valamint
   d) az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén.
   (2) A terhesség az (1) bekezdésben foglalt feltételek esetén  a
   18. hetéig szakítható meg, ha az állapotos nő
   a) korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen;
   b) terhességét neki fel nem róható egészségi ok, illetve orvosi
   tévedés  miatt  nem ismeri fel korábban, vagy  az  egészségügyi
   intézmény,  illetve valamely hatóság mulasztása  miatt  haladta
   meg a terhessége az (1) bekezdésben foglalt időtartamot.

   12.  §  (6)  Súlyos  válsághelyzet az, amely testi  vagy  lelki
   megrendülést, illetve társadalmi ellehetetlenülést okoz, és  ez
   által  veszélyezteti a magzat egészséges fejlődését.  A  súlyos
   válsághelyzet fennállását az állapotos nő a kérőlap aláírásával
   igazolja.

   Vhr.  9.  §  (3) A Magzatvédelmi törvény 12. § (6) bekezdésében
   foglalt feltétel fennállását a terhessége megszakítását kérő nő
   nyilatkozatával igazolja, a nyilatkozat tartalmával,  illetőleg
   valódiságával  kapcsolatban  a  munkatársnak  mérlegelési  joga
   nincs.

   Ptk.  10.  § A gyermek részére már megszületése előtt gondnokot
   kell  kirendelni, ha ez jogainak megóvása érdekében  szükséges,
   különösen   ha  a  gyermek  és  törvényes  képviselője   között
   érdekellentét van.

   Az    indítványozók    Alkotmány   következő    rendelkezéseire
   hivatkoztak,    illetve   Alkotmánybíróság    az    indítványok
   elbírálásakor  az  alábbi  alkotmányi rendelkezéseket  tartotta
   szem előtt:

   2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.
   8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és
   elidegeníthetetlen  alapvető jogait, ezek tiszteletben  tartása
   és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
   54. § (1) A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett
   joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit
   nem lehet önkényesen megfosztani.
   66.  §  (2)  A  Magyar  Köztársaságban az  anyáknak  a  gyermek
   születése  előtt és után külön rendelkezések szerint támogatást
   és védelmet kell nyújtani.
   70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van  a
   lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.
   70/E.  § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van  a
   szociális    biztonsághoz;   öregség,   betegség,   rokkantság,
   özvegység,   árvaság   és   önhibájukon   kívül   bekövetkezett
   munkanélküliség  esetén a megélhetésükhöz  szükséges  ellátásra
   jogosultak.

                                 II.

   1.  Az Alkotmánybíróság az Abh.-ban formai okból, a szabályozás
   rendeleti  szintje  miatt  alkotmányellenesnek  minősítette  és
   megsemmisítette a terhesség-megszakításról szóló 76/1988.  (XI.
   3.)  MT  rendeletet, az annak végrehajtására  kiadott  15/1988.
   (XII.  15.)  SZEM rendeletet, valamint az egészségügyről  szóló
   1972.  évi  II. törvénynek azokat a rendelkezéseit,  amelyek  a
   rendeletben   való  szabályozásra  felhatalmazást   adtak.   Az
   Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  az  abortuszt   minden
   esetben  törvényben  kell szabályozni. A  terhesség-megszakítás
   szabályozásával  ugyanis a törvényhozó  egyszersmind  a  magzat
   jogalanyiságáról is dönt, ez pedig csak törvényben történhet. A
   megsemmisített  rendelkezéseket  az  Alkotmánybíróság  tartalmi
   szempontból  nem  vizsgálta.  Rámutatott  azonban   azokra   az
   alkotmányos  keretekre,  amelyek – a  törvényhozónak  a  magzat
   jogalanyiságára  vonatkozó döntésétől  függően  –  az  abortusz
   alkotmányos szabályozásának lehetőségeit behatárolják.

   A   Magzatvédelmi  törvény  javaslatának  általános  indokolása
   csupán  a korábbi jogszabályok megsemmisítésének formai  okaira
   hivatkozik,  s  azt emeli ki, hogy a hatályon  kívül  helyezett
   jogszabályok  tételes tartalmi elemzésével az  Alkotmánybíróság
   nem  foglalkozott.  Az Abh. azon részeire,  amelyek  a  további
   szabályozás  számára az alkotmányos kereteket meghatározták,  a
   törvényjavaslat nem hivatkozik. Az Alkotmánybíróság először azt
   tekinti át, mennyiben felel meg a Magzatvédelmi törvény az Abh.-
   ban  meghatározott  formai követelménynek,  a  törvényi  szintű
   szabályozásnak, továbbá azt, hogyan foglal állást a törvény  az
   abortusz  szabályozását  meghatározó  előkérdésben:  a   magzat
   jogalanyiságának  kérdésében. Az Alkotmánybíróság  az  ehhez  a
   problémához   kapcsolódó  indítványokat  is  elbírálja.   Külön
   foglalkozik a határozat az abortusz feltételei közül  a  súlyos
   válsághelyzet alkotmányosságának vizsgálatával (III. rész).

   2.  Az  Alkotmánybíróság  az Abh.-ban megállapította,  hogy  az
   Alkotmány  8.  § (2) bekezdése helyes értelmezése  szerint  nem
   minden,  az  alapjogokkal  való  összefüggés  követeli  meg   a
   törvényi  szintű  szabályozást.  Valamely  alapjog  tartalmának
   meghatározása  és  lényeges garanciáinak  megállapítása  csakis
   törvényben történhet, törvény kell továbbá az alapjog közvetlen
   és  jelentős korlátozásához is. Az alapjogokkal való  közvetett
   és  távoli  összefüggések esetén azonban elegendő  a  rendeleti
   szintű  szabályozás is. Természetesen igen közelről  érinti  az
   abortusz szabályozása az anya önrendelkezési jogát és érintheti
   más jogait is, például az élethez és egészséghez való jogát. Az
   abortusszal kapcsolatban azonban alapvetően az követeli  meg  a
   törvényi  szintű  szabályozást, hogy  ezzel  minden  esetben  a
   magzat  alapjogi státuszáról is állást kell foglalni.  Az  anya
   önrendelkezéshez  és egészséghez való jogáról való  rendelkezés
   is  emiatt  igényel minden esetben törvényi formát  (ABH  1991,
   300, 302).

   Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Magzatvédelmi törvény
   magában  foglalja  mindazon kérdések szabályozását,  amelyek  a
   fentiek  szerint törvényi szintet követelnek. Bár a  terhesség-
   megszakítás   feltételei   vonatkozásában   a   Vhr.   lényeges
   részletekről  rendelkezik,  az  Alkotmánybíróság  megállapítja,
   hogy   az   alapjogokkal  való  összefüggés   szempontjából   a
   Magzatvédelmi törvényben foglalt szabályok elegendők.  Így  van
   ez  a súlyos válsághelyzet indikációja esetében is. Noha a Vhr.
   mondja  ki  kifejezetten,  hogy az  állapotos  nő  erről  szóló
   nyilatkozata  tartalmával, illetőleg valódiságával kapcsolatban
   a Családvédelmi Szolgálat munkatársának mérlegelési joga nincs,
   a   Magzatvédelmi  törvény  ama  rendelkezése,  hogy  a  súlyos
   válsághelyzet fennállását a nő a kérőlap aláírásával  igazolja,
   már  önmagában  egyértelművé  teszi  ennek  az  indikációnak  a
   jellegét,  azt,  hogy  a válsághelyzet vizsgálatáról  az  állam
   lemond,  és  az  abortuszt  egyedül a nő  kívánságától  függően
   lehetővé teszi.

   Az  Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  az  Országgyűlés   a
   Magzatvédelmi törvény megalkotásával formailag eleget  tett  az
   Abh.-ban  meghatározott követelményeknek, ezért  e  tekintetben
   megszűnt az alkotmányellenes helyzet.

   3. Az Alkotmánybíróság az Abh.-ban részletesen kifejtette, hogy
   a  terhesség-megszakítás szabályozása  során  a  törvényhozónak
   (esetleg   az  alkotmányozónak)  abban  az  előkérdésben   kell
   döntenie, hogy a magzat ember-e, rendelkezik-e jogalanyisággal,
   azaz  kiterjedjen-e az ember jogi fogalma a  születés  előttre,
   egészen a fogantatásig. Az Alkotmánybíróság megállapította:  az
   Alkotmány  rendelkezései  nem adnak  kifejezett  eligazítást  a
   tekintetben, hogy a magzat jogalany-e, és a kérdés az Alkotmány
   értelmezésével sem dönthető el. Az Alkotmányból nem következik,
   hogy  a  magzat jogalanyiságát el kellene ismerni, de  az  sem,
   hogy  ne  lehetne  a magzatot jogilag embernek  tekinteni  (ABH
   1991, 312).

   a)  Az  Országgyűlés  1993. március 23. napján  fogadta  el  az
   emberi  jogok  és  az  alapvető szabadságok  védelméről  szóló,
   Rómában, 1950. november 4-én kelt egyezmény és az ahhoz tartozó
   nyolc  kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről  szóló  1993.  évi
   XXXI.   törvényt   (Emberi   Jogok   Európai   Egyezménye,    a
   továbbiakban: Egyezmény). A törvény 1993. április 15-én  lépett
   hatályba.

   Bár   az  Alkotmánybíróság  az  alapvető  jogokkal  kapcsolatos
   gyakorlatában működése kezdetétől figyelembe vette az Egyezmény
   rendelkezéseit,  az  kihirdetése következtében  csak  1993-tól,
   tehát az Abh. meghozatalát követő időponttól kötelező érvényű a
   Magyar Köztársaság számára.

   Az  Egyezmény  2. cikk 1. bekezdése kimondja: “A  törvény  védi
   mindenkinek  az  élethez való jogát. Senkit nem lehet  életétől
   szándékosan   megfosztani  (...)”.  Az   Egyezmény   szövegének
   értelmezésekor ugyanaz a kérdés vetődik fel, mint az  Alkotmány
   54. § (1) bekezdése esetében: kimondható-e egyértelműen, hogy a
   “mindenki”   (“everyone”,  a  francia  szöveg  szerint   “toute
   personne” a hivatalos német fordításban már “jeder Mensch” – az
   Alkotmány  esetében  a  “minden ember”)  kifejezés  értelmezési
   tartományába kötelező erővel beletartozik a magzat is;  másképp
   fogalmazva,  ugyanolyan  módon védi-e  az  Egyezmény  a  magzat
   élethez  való  jogát,  mint  a már megszületett  emberekét.  Az
   Európai   Emberi  Jogi  Bizottság  több  konkrét  eset  kapcsán
   szembetalálta  magát  a  kérdéssel, és  gyakorlata  egységesnek
   mondható: nem foglalt állást. Az X v United Kingdom ügyben  [No
   8416/79,  19  DR 244 (1980)] az Egyezmény 2. cikk 1.  bekezdése
   kapcsán kifejtette: “Úgy tűnik, hogy a “mindenki” kifejezés nem
   vonatkoztatható a meg nem született gyermekre”. A határozat ezt
   kiegészítette  azzal,  hogy  ha  feltételezzük   is,   hogy   e
   rendelkezés biztosítja a magzat élethez való jogát a  terhesség
   kezdetétől, e jog akkor is alávethető korlátozásnak,  beleértve
   a  terhesség  megszakítását  is, az  anya  élete  és  egészsége
   megóvása  érdekében. Hasonló tartalmú megállapításra  jutott  a
   Bizottság  a  H  v  Norway ügyben is [No  17004/90  73  DR  155
   (1992)].  A Bizottság megismételte a jog alanyára tett  korábbi
   megállapítását,  majd kifejtette, hogy a  Bizottság  nem  tudja
   megítélni,  vajon a magzatot védelem illeti-e meg az  Egyezmény
   2. cikk 1. bekezdése alapján, ugyanakkor kifejezetten nem zárta
   ki  annak  lehetőségét,  hogy bizonyos  körülmények  fennállása
   esetén ez megtörténhet. Ezért a Bizottság megítélése szerint  a
   terhesség-megszakítás   szabályozása   területén    az    egyes
   tagállamok  bizonyos szabadságot (certain discretion)  élveznek
   az Egyezmény alapján.

   A  Bizottság  érvelése, végeredményét tekintve,  megegyezik  az
   Abh.-ban  kifejtett gondolatmenettel. Miként az  Alkotmány,  az
   Egyezmény  sem  tartalmaz  a  magzat  jogalanyiságára,  illetve
   élethez való jogára vonatkozó rendelkezést, nem állapítható meg
   egyértelműen,  hogy  a  “minden  embert”  illetve   “mindenkit”
   megillető  élethez való jog hatálya a már megszületett  emberen
   túl kiterjed a magzatra is. Ezért az Egyezmény alapján az abban
   részes  tagállamok viszonylagos szabadságot  élveznek  abban  a
   tekintetben,  hogy  kiterjesztik-e  a  magzatra   az   abszolút
   védelmet  biztosító  jogalanyiságot,  illetve  ha  nem,  miként
   biztosítják  a magzati élet védelmét, szabályozzák az  abortusz
   megengedhetőségét.  Mindezekre tekintettel az  Alkotmánybíróság
   az  Abh.-ban  a  magzat  jogalanyisága  tekintetében  kifejtett
   gondolatmenetét továbbra is irányadónak tekinti.

   b)   A   Magzatvédelmi  törvényt  1992-ben   alkotta   meg   az
   Országgyűlés. A fentiek szerint az Abh.-ban egy évvel  korábban
   kifejtetteken  az  Egyezmény kihirdetése  sem  változtatott,  a
   törvény alkotmányosságának elbírálásakor az Alkotmánybíróság az
   Abh.-ban kifejtettekre támaszkodhat.

   Az  Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy noha  a  Magzatvédelmi
   törvény nem rendelkezik kifejezetten a magzat jogalanyiságáról,
   a terhesség-megszakítás e törvényben foglalt szabályozásával az
   Országgyűlés implicite azt juttatta kifejezésre, hogy  szerinte
   a magzat jogilag nem ember. Az Alkotmánybíróság ugyanis az Abh.-
   ban  részletesen  kimutatta, hogy a művi  terhesség-megszakítás
   bármely     szabályozása    magában    foglalja    a     magzat
   jogalanyiságáról, és ebből folyóan a magzat élethez való alanyi
   jogáról   való  döntést  (ABH  1991,  300-305).  Minden   olyan
   szabályozásnak,  amely  a  terhesség  megszakítását  az   olyan
   eseteken  túl  is megengedi, amelyekre nézve a  jog  eltűri  az
   emberi  életek  közötti  választást,  szükségképpen  azon  kell
   alapulnia,  hogy a magzat jogilag nem ember, nem jogalany  (ABH
   1991,  315,  316).  Nem változtatta meg tehát  a  Magzatvédelmi
   törvény  a  megelőzően  hatályban volt  jogszabályok  által  is
   képviselt állapotot a magzat továbbra sem jogalany az Alkotmány
   56.  §-a értelmében. Életét és méltóságát nem illeti meg  ezért
   az az abszolút védelem, ami az Alkotmány 54. § (1) bekezdéséből
   eredően a már megszületett embert megilleti.

   A  magzat jogalanyiságának el nem ismerése azonban nem  jelenti
   azt,  hogy a magzati élet nem élvez alkotmányos védelmet.  Mint
   azt  az  Alkotmánybíróság  az  Abh.-ban  kifejtette,  ebben  az
   esetben  is megilleti a magzatot az a – nem abszolút – védelem,
   amelyet  az élethez való jogból (Alkotmány 54. § (1)  bekezdés)
   következően  az  állam  a megfogant, keletkezőben  lévő  emberi
   életnek is nyújtani köteles. A Magzatvédelmi törvény sem  teszi
   kérdésessé   ezt   a  védelmet,  hanem  azzal   összhangban   a
   törvényhozó  abból  indult  ki, hogy  “a  fogantatással  induló
   magzati  élet  tiszteletet és védelmet érdemel”  (Magzatvédelmi
   törvény, preambulum), majd a normaszöveg is megismétli, hogy “a
   női  és  férfi ivarsejt egyesüléséből létrejött, az  anyaméhben
   kifejlődő magzatot és a gyermeket váró nőt támogatás és védelem
   illeti meg” (1. §). A törvényjavaslat indokolása kifejti,  hogy
   a  Magzatvédelmi törvény a terhesség-megszakítás problémáját  a
   magzat egészséges fejlődését biztosító feltételek megteremtése,
   azaz a magzati élet védelme szempontjából közelíti meg.

   4. a) A fentiek alapján az Alkotmánybíróság elutasította azokat
   az    indítványokat,    amelyek   a    Magzatvédelmi    törvény
   alkotmányellenességét arra alapozva állítják, hogy az a  magzat
   jogállását  kifejezetten nem határozza meg,  illetve  a  magzat
   jogait    –    amelyek    nélkül   az   indítványozó    szerint
   magzatvédelemről   beszélni  nem  lehet  –   nem   tartalmazza.
   Ugyancsak  elutasította az Alkotmánybíróság azt az  indítványt,
   amely  eleve  abból indult ki, hogy a magzatot az ember  teljes
   jogállása illeti meg, s ezen az alapon a Magzatvédelmi  törvény
   rendelkezéseit az emberölés engedélyezésének tartotta. Az Abh.-
   ban   kifejtettek  szerint  a  törvényhozó  (Alkotmányozó)   az
   abortusz  szabályozásának mikéntjével állást  foglal  a  magzat
   jogalanyiságáról  is, kifejezett rendelkezés  tehát  ehhez  nem
   szükséges.  A Magzatvédelmi törvény állásfoglalása az,  hogy  a
   magzat  nem  jogalany. Következésképpen jogairól a törvény  nem
   rendelkezhetett.

   b) Azt az indítványt amely – a Magzatvédelmi törvény kifejezett
   rendelkezése  hiányában  – az Alkotmánybíróságtól  kérte  annak
   megállapítását,  hogy  a  magzat ember-e,  az  Alkotmánybíróság
   hatáskörének hiányában visszautasította.

   c)  A magzat jogképességével közvetlenül összefüggő indítványok
   közül  elutasította az Alkotmánybíróság azt az  indítványt  is,
   amely  azt  tartja  “törvényellenesnek”, hogy  a  Magzatvédelmi
   törvény  a  terhesség  megszakításáról való  döntés  során  nem
   gondoskodik a magzat jogainak védelméről azzal, hogy számára  a
   Ptk.  10.  § alapján gondnokot rendelne ki. Az Alkotmánybíróság
   már  az  Abh.-ban  kifejtette, hogy a  feltételes  jogképesség,
   amellyel  a  Ptk.  a megszületendő gyermek érdekeinek  védelmét
   technikailag biztosítja, nem alkalmas az abortusz problémájának
   megoldására.   (ABH  1991,  310.)  Nem  áll   fenn   tehát   az
   indítványozó  által állított törvényi kollízió a  Magzatvédelmi
   törvény és a Ptk. között, ezért az Alkotmánybíróság a törvények
   közötti ellentmondás esetleges alkotmányellenességének tartalmi
   vizsgálatába    sem   bocsátkozott,   hanem    az    indítványt
   elutasította.

                                III.

   1.   Az  Alkotmánybíróság  már  az  Abh.-ban  kimondta:  ha  az
   alkotmányozó vagy a törvényhozó úgy dönt, hogy a magzat jogilag
   nem ember, vagyis nem jogalany az Alkotmány 56. §-a értelmében,
   és ezért nem illeti meg az élethez és a méltósághoz való alanyi
   jog,  akkor az Alkotmánnyal összhangban nemcsak lehetséges,  de
   mellőzhetetlen  is  a magzati élet védelmére  vonatkozó  állami
   kötelesség,  valamint az Alkotmányban meghatározott  és  védett
   más értékek meghatározása és mérlegelése az anya önrendelkezési
   jogával és egyéb alapjogaival szemben.

   a)  Az Alkotmánybíróság megerősíti, hogy az Alkotmány 54. § (1)
   bekezdése   és  a  8.  §  (1)  bekezdése  “az  állam  elsőrendű
   kötelességévé”  teszi  az  emberi  élet  védelmét.   Az   állam
   kötelessége  az  alapvető  jogok  “tiszteletben  tartására   és
   védelmére”   nem   merül  ki  abban,  hogy  tartózkodnia   kell
   megsértésüktől,   hanem   magában   foglalja   azt   is,   hogy
   gondoskodnia kell az érvényesülésükhöz szükséges feltételekről.
   Az  államnak az egyes alanyi alapjogok biztosítása  mellett  az
   azokkal kapcsolatos értékeket és élethelyzeteket önmagukban is,
   azaz nem csupán az egyedi igényekhez kapcsolódóan védenie kell,
   mégpedig  úgy,  hogy  azokat a többi alapjoggal  összefüggésben
   értékeli.  Az állam ezért az alapjogból folyó alanyi jog  által
   védett  körön  túlmenően is meghatározhatja  ugyanazon  alapjog
   objektív, intézményes védelmi körét.

   Az   élethez   való   jogból  folyó  objektív  intézményvédelmi
   kötelességet  tehát az állam összhangban gyakorolja  azokkal  a
   hasonlóan objektív kötelességeivel, amelyek az egészséghez való
   jogból,  az  egészséges környezethez való jogból,  az  anyát  a
   gyermek  születése előtt és után az Alkotmány alapján megillető
   védelemből   és  támogatásból  hárulnak  rá.  Az   életvédelmet
   szolgáló alanyi jogok, állami kötelességek, valamint államcélok
   rendszerének  közös gyökere az élethez való  jog.  Az  említett
   alapjogokból folyó állami intézményvédelmi kötelességek  mindig
   túlmutatnak  az  alanyi  jogosultak  jogain.  Így  például   az
   egészséghez  való  jog éppúgy a jövő nemzedékek  egészségét  is
   szolgálja,  mint  az  egészséges  környezethez  való  jog.   Az
   Alkotmány   egyes   esetekben  nevesíti   az   intézményvédelmi
   kötelességeket,  másutt nem, előfordul az  is,  hogy  éppen  az
   alanyi  jogi  oldal  marad  háttérben  a  megfogalmazás  és   a
   hangsúlybeli  különbségek  nem  változtatnak  azon,   hogy   az
   alapjogok  egyaránt  tartalmazzák a szubjektív  jogokat  és  az
   objektív,  ennél  szélesebb  állami  kötelességeket   is.   (Az
   egészséghez való jog megfogalmazásából például első látásra  az
   a  benyomás  keletkezik, mintha itt az Alkotmány  csupán  arról
   rendelkezne,   hogy  a  Magyar  Köztársaság   a   munkavédelem,
   egészségügyi ellátás stb. biztosításával “valósítja meg  ezt  a
   jogot”  (70.  §  (2)  bekezdés), holott  nyilvánvaló,  hogy  az
   egészséghez  való alapjognak van alanyi jogi  oldala  is.)  Az,
   hogy az Alkotmány olyan jogokat is nevesít, amelyek közvetetten
   szolgálják  az  alanyi  jogon  túlnyúló,  individuumokhoz   nem
   szükségképpen  kötött életvédelmet, vagyis az  emberi  élet  és
   életfeltételek védelmét általában, megerősíti azt az  egyébként
   minden  alapjognál  fennálló helyzetet, hogy  az  élethez  való
   alanyi  joggal  közvetlenül  összekapcsolódó,  annak  tényleges
   előfeltételét  képező magzati élet védelmére az  állam  védelmi
   kötelessége  külön nevesítés nélkül kiterjed. Az  élethez  való
   jog alanyi és intézményvédelmi oldala közötti kapcsolat éppen a
   terhesség-megszakítás   (és  szabályozása)   vonatkozásában   a
   legközvetlenebb:  itt  ugyanis – biológiailag  és  etikailag  –
   mindig egyedi életről van szó.

   Az   egyes  emberek  élethez  való  alanyi  joga  saját  életük
   biztosítására szolgál. Az élethez való jogból az  államnak  nem
   csupán  az  a  kötelessége keletkezik, hogy  az  egyes  emberek
   élethez  való  alanyi  jogát  ne  sértse  meg,  és  hogy  annak
   védelméről    jogalkotással   és   szervezési   intézkedésekkel
   gondoskodjék,   hanem   általában   az   emberi    életet    és
   létfeltételeit  is védenie kell. Az emberi élet  védelme  pedig
   nem  korlátozható  a jogalanyisággal felruházott,  megszületett
   ember  életére.  Az egyedi emberi élet ugyanis a  fogantatástól
   kezdve  folyamatos. Ugyanazon individuális emberi  életről  van
   szó,  amelynek  egyes szakaszait a hatályos jog,  elsősorban  a
   jogalanyiság  szempontjából – alkotmányosan nem  kényszerítően,
   de  megengedetten  –  eltérően minősíti. Az  állam  életvédelmi
   feladata  minőségileg más, mint az élethez való  egyéni  alanyi
   jogok  védelmének  összeadása “az emberi élet”  általában  –  s
   következésképpen az emberi élet mint érték – a védelem  tárgya.
   Ezért  az  állam objektív, intézményes életvédelmi  kötelessége
   kiterjed  a keletkezőben lévő emberi életre is. Ez a kötelesség
   –  ellentétben  az élethez való alanyi joggal –  nem  abszolút.
   Ezért  lehetséges, hogy vele szemben más jogokat – így az  anya
   egészséghez  való,  vagy önrendelkezési jogát  –  mérlegelje  a
   törvényhozó.

   Az  Alkotmánybíróság joggyakorlatában következetesen kifejtette
   az  államnak  az  egyes alanyi jogok védelméhez kapcsolódó,  de
   azon   túlmenő,  objektív  intézményvédelmi  kötelességét,   és
   érvényt  szerzett annak. Így például kimondta, hogy  az  egyéni
   véleménynyilvánítási szabadság alanyi joga mellett az Alkotmány
   61.  §-ából  következik a demokratikus közvélemény  kialakulása
   feltételeinek    és   működése   fenntartásának   biztosítására
   irányuló,  állami kötelesség. Erre a kötelességre  építette  az
   Alkotmánybíróság   a  szólásszabadság  büntetőjogi   határainak
   meghatározását éppúgy, mint az államnak az Alkotmányból  fakadó
   kötelességeit a tájékozódáshoz és a sajtószabadsághoz való  jog
   szervezeti  és  jogi  garanciáinak  megteremtésére,  amikor   a
   közszolgálati  rádióra  és  televízióra  vonatkozó   törvénnyel
   szembeni alkotmányos követelményeket meghatározta (30/1992. (V.
   26.) AB, ABH 1992, 167, 172 illetve 37/1992. (VI. 10.) AB,  ABH
   1992,  227, 229 kk.). A vallásszabadság jogából vezette  le  az
   Alkotmánybíróság  az állam kötelességét arra, hogy  mindenkinek
   ténylegesen és aránytalan teher vállalása nélkül tegye lehetővé
   “semleges”  iskola látogatását, másrészt biztosítsa  vallásilag
   elkötelezett  iskolák  létesítésének jogi lehetőségét  (4/1993.
   (II. 12.) AB, ABH 1993, 48, 55 kk.) erre az állami kötelességre
   alapoztak    az    egyházi    iskolák   anyagi    támogatásának
   alkotmányosságát   elbíráló   további   határozatok    is.    A
   népszavazáshoz   való  alanyi  joghoz,  amely   a   népszavazás
   kezdeményezésére,  támogatására és az  abban  való  részvételre
   terjed  ki,  a népszavazás intézményét védő állami kötelességek
   sora  járul, amelyek a népszuverenitás gyakorlása e  formájának
   közvetlenségét, különösen a népképviseleti szervek befolyásától
   való  függetlenségét, és a kötelező népszavazás esetén az azzal
   szembeni  elsőbbséget garantálják (52/1997.  (X.  4.)  AB,  ABH
   1997, 331, 344 k.).

   Az  egészséges környezethez való jogot az Alkotmánybíróság  úgy
   értelmezte,  hogy  az  jelenlegi formájában  ugyan  nem  alanyi
   alapjog,  de  nem  is  pusztán alkotmányos feladat  (államcél),
   hanem  az élethez való jog objektív, intézményvédelmi oldalának
   része, amely az emberi élet természeti alapjainak fenntartására
   vonatkozó   állami  kötelességet  külön  alkotmányos  “jogként”
   nevesíti.  Ugyanezek  az  alkotmányos  állami  kötelességek  az
   Alkotmány  18.  §-ának  hiányában is levezethetők  lennének  az
   Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdéséből s az élethez  való  joggal
   fennálló  kapcsolat szorossága következtében a természetvédelem
   jogszabályokkal biztosított szintjét csakis olyan feltételekkel
   lehet  csökkenteni,  mint amilyen feltételek  valamely  alapjog
   korlátozását alkotmányosan megengedhetővé teszik (28/1994.  (V.
   20.)  AB, ABH 134, 137-141). A környezethez való jognak ezek  a
   sajátosságai másrészt éppen ezen – az Alkotmányban így nevezett
   – “jog” személyes alanyának meghatározhatatlanságából fakadnak.
   A környezethez való jogban összesűrűsödő állami kötelességek és
   a terhesség-megszakítás korlátozása – többek között – a jövendő
   generációk életfeltételeit és ezen keresztül életét is védik. A
   jogosultak  “személytelensége”  azonban  eltérő   a   két   jog
   esetében.  Az  élethez  való jogból fakadó  állami  életvédelmi
   kötelesség,  amelynek  a terhesség-megszakítás  szabályozásánál
   érvényesülnie  kell,  ugyanis nem statisztikai  sokaságot  véd,
   hanem  egyedi  magzati életet. Ez az állam védelmi kötelességét
   egyrészt  erősebbé  teszi,  mint a  környezetvédelem  esetében.
   Másrészt  azonban  az egyedi magzati életre vonatkozó  objektív
   életvédelmi  kötelességgel a magzatot viselő anya alanyi  jogai
   állhatnak  szemben. A környezetvédelmi status  quo  fenntartása
   alól  akkor  lehet kivételt tenni, ha más alapjog érvényesülése
   ezt  esetileg  megköveteli. A fentiek miatt  viszont  a  magzat
   jogalanyiságát el nem ismerő törvényhozónak mindig  mérlegelnie
   kell  a  magzati élet védelmére vonatkozó állami  kötelességgel
   szemben az anya jogait.

   Ehhez   a  mérlegeléshez  az  Alkotmánybíróság  a  törvényhozás
   mozgásterének  csupán  azokat  a  határait  állapíthatja   meg,
   amelyek az Alkotmányból következnek; illetve megállapíthatja  a
   mulasztásban   megnyilvánuló   alkotmányellenességet,   ha    a
   törvényhozó  akár az anya jogainak, akár a magzat  életének  az
   Alkotmánybíróság    alkotmányértelmezése   szerint    megkívánt
   minimális védelmet sem biztosította. Ha tehát a törvényhozó nem
   ismeri  el  a  magzat  jogalanyiságát, a  terhesség-megszakítás
   feltételeinek megállapításakor nem hagyhatja figyelmen kívül  a
   szabályozás tartalmának meghatározásánál irányadó –  esetenként
   egymással   szembenálló  –  jogokat  és   kötelességeket:   így
   mérlegelnie  kell  az anya önrendelkezéshez, élethez  és  testi
   épséghez való jogát éppúgy, mint az élethez való jogból  folyó,
   a magzatra is kiterjedő állami életvédelmi kötelességet.

   Nem   lenne   ezért   alkotmányos  a  teljes  abortusz-tilalom.
   Hasonlóképpen nem lenne alkotmányos, ha a szabályozás kizárólag
   az   anya  önrendelkezési  jogát  venné  tekintetbe.  A  magzat
   életének védelme annak megfoganásától kezdve állami kötelesség,
   tehát a terhesség kezdeti szakaszában sem lehet egyedül az anya
   önrendelkezési  joga irányadó. Az államnak  az  élet  védelmére
   vonatkozó  objektív kötelességéből következik,  hogy  az  állam
   alkotmányosan  nem  engedheti meg  a  megfelelő  indok  nélküli
   abortuszt.  Különösen szükséges az indokoltság azért,  mert  az
   abortusz esetében az állam életvédelmi kötelessége nem névtelen
   statisztikai  kockázat  elhárítását vagy elosztását  szolgálja,
   hanem   keletkezőben   lévő  egyedi   emberi   élet   szándékos
   megsemmisítéséről van szó (ABH 1991, 316). Ez az individualitás
   akkor  is fennáll, ha óvatosságból “potenciális emberi életről”
   beszélünk.  Az  abortusz  mint  ténylegesen  végrehajtott  tett
   egyediségét   és   szándékosságát  nem  lehet   nem   létezőnek
   tekinteni, csupán a jogi minősítésben lehet a személytelenséget
   a  végletekig  fokozni azzal, hogy a magzat  személy  voltát  a
   törvényhozó  nem  ismeri  el  (ABH  1991,  303).  Ezzel   válik
   egyáltalán   lehetővé  a  magzati  élettel  szemben   az   anya
   önrendelkezési  jogának mérlegelése de e  mérlegelés  során  az
   allam  objektív  és nem abszolút életvédelmi kötelessége  által
   alkotmányosan   védett  értékek  súlya   egy   pillanatra   sem
   téveszthető szem elől.

   Külön  is  utal  az  Alkotmánybíróság arra, hogy  ítélkezésében
   kezdettől  fogva kiemelt jelentőséget tulajdonított az  élethez
   és  az  emberi méltósághoz való jognak, amelyet az  alkotmányos
   alapjogok  hierarchiájának élére helyezett. Ebben a  státuszban
   az  állam  objektív  életvédelmi kötelessége  is  osztozik,  ha
   megfogant  egyedi  emberi élet védelmére vonatkozik.  Mindez  –
   mint  azt  az  Alkotmánybíróság az Abh.-ban  kifejtette  –  nem
   kívánja meg a magzat különleges jogalannyá nyilvánítását,  mert
   bármely – az ember jogi státuszát el nem érő – sajátos jogállás
   gyakorlatilag ugyanúgy csupán viszonylagos védelmet nyújthat  a
   magzati életnek, mint az állam objektív életvédelmi kötelessége
   (ABH 1991, 311). Rámutat azonban az Alkotmánybíróság arra, hogy
   a  magzati  élet,  mint az állam életvédelmi kötelessége  által
   védendő érték különleges jelentősége más jogrendszerekben  mint
   “a meg nem született emberi életnek járó emberi méltóság” és “a
   meg  nem  született  ember  élethez való  saját  joga”  önálló,
   alapjogi   megfogalmazást  is  nyerhet.  A   német   Szövetségi
   Alkotmánybíróság   például  a  magzat   saját,   önálló   jogát
   állapította meg az élethez (BVerfGE 88, 203).

   b)  Az  indítványok azt állítják, hogy az Országgyűlés az Abh.-
   ban  meghatározott  és  fent összefoglalt  mérlegelést  nem  az
   Alkotmánynak   megfelelően   végezte   el   akkor,   amikor   a
   Magzatvédelmi  törvényben  a 6. § d)  pontja  szerint  lehetővé
   tette   a  terhesség  megszakítását  az  állapotos  nő   súlyos
   válsághelyzete  esetén, és a 12. § (6)  bekezdése,  valamint  a
   Vhr.    értelmében   e   súlyos   válsághelyzetet   más   által
   ellenőrizhetetlenül, kizárólag a terhes nő nyilatkozata alapján
   fennállónak tekinti. Ezzel a terhesség megszakítása a terhes nő
   kívánságára minden esetben törvényesen lehetővé válik az  állam
   életvédelmi   kötelességének   érvényre   juttatása   érdekében
   megkövetelt  indikáció csupán formális az  anya  önrendelkezési
   jogát a magzati élet védelme egyáltalán nem korlátozza.

   Noha az Alkotmánybíróság kimondta, a törvényhozó felelőssége és
   hatásköre  az,  hogy  az abortusz tilalma és  az  indok  nélkül
   megengedett  abortusz alkotmányellenes szélsőségei  között  hol
   húz  határt,  ugyancsak az Abh. szerint  nem  csupán  az  indok
   nélküli   abortusz  alkotmányellenes,  hanem  az   is,   ha   a
   törvényhozó      a      magzatnak      az      Alkotmánybíróság
   alkotmányértelmezése szerint megkívánt minimális  védelmet  sem
   biztosítja   (ABH   1991,  316.)  Az  indítványok   alapján   a
   Magzatvédelmi   törvény  alkotmányellenessége   mindkét   okból
   vizsgálandó,   úgy   is,  hogy  a  “súlyos   válsághelyzet”   a
   Magzatvédelmi  törvény megfogalmazásában és feltételei  szerint
   egyáltalán indikációnak minősül-e (azaz az említett szélsőségek
   között    van-e,    vagy    magát   az   egyik    alkotmányosan
   megengedhetetlen szélsőséget valósítja-e meg), és úgy is,  hogy
   ha   e  határokon  belül  marad,  alkalmas-e  az  alkotmányosan
   megkövetelt minimális védelem nyújtására.

   Megjegyzi  az  Alkotmánybíróság, hogy az  Abh.-ban  tett,  fent
   többször  hivatkozott megállapítása az indok  nélküli  abortusz
   alkotmányellenességéről a terhesség-megszakítás “határidős”  és
   az “indikációs” megoldásai fogalomkörében maradt, mint ahogy az
   1990-es  évek  elejéig  a  kettő közötti  választás  uralta  az
   abortuszra  vonatkozó alkotmányossági vitákat. A megvizsgálandó
   alkotmányossági kérdés megfogalmazása is jelezni kívánja,  hogy
   az Alkotmánybíróság – tekintetbe véve az abortusz alkotmányjogi
   kezelésében azóta más országokban megfigyelhető változásokat is
   –  túllép  ezen a fogalmi kereten: az indikáció vagy  indikáció
   nélküliség  helyett  az  anya alkotmányos  jogai  és  a  magzat
   életének  védelmére  vonatkozó  alkotmányos  állami  kötelesség
   kölcsönös korlátozásának arányosságában látja az alkotmányosság
   elbírálásának ismérvét. Ehhez képest az indikáció mibenléte  és
   szerepe  válik  döntővé, de nem önmagában, hanem az  egyensúlyi
   helyzetben betöltött szerepét vizsgálva.

   Az   Alkotmánybíróság   a   súlyos  válsághelyzetre   vonatkozó
   jogszabályi rendelkezéseket először önmagukban (2. és 3. pont),
   majd  a Magzatvédelmi törvény és a Btk. viszonyát illetően  (4.
   pont),  végül pedig a Magzatvédelmi törvény egyéb rendelkezései
   között elhelyezve vizsgálta (5. pont).

   2.  A  Magzatvédelmi  törvény 12. § (6) bekezdése  a  következő
   meghatározást   adja:  az  állapotos  nőnél   fennálló   súlyos
   válsághelyzet az, amely testi vagy lelki megrendülést,  illetve
   társadalmi  ellehetetlenülést okoz, és ezáltal veszélyezteti  a
   magzat egészséges fejlődését.

   a)   A   terhes   nő   “súlyos  válsághelyzete”   az   abortusz
   szabályozásában több ország jogrendjében is használatos ismérv,
   jelentése   és  funkciója  azonban  más-más  lehet.   Általában
   megállapítható,  hogy  a  súlyos válsághelyzet  voltaképpen  az
   arányosság   kritériumának  az  abortusz  sajátos  tényállására
   alkalmazott konkretizálása. Ha valamely jog – mint  az  európai
   jogok  általában  –  a magzati élet védelmére  fennálló  állami
   kötelességből, vagy – kivételesen – a magzat élethez való saját
   jogából  indul ki, amelyet azonban az anya önrendelkezési  joga
   korlátozhat, akkor a magzat életvédelmének korlátozását az anya
   joga  által  az  teszi  arányossá, hogy a terhesség  kihordása,
   vagyis  a  magzat  védelmének (másutt:  jogának)  érvényesítése
   olyan  megterhelést  jelentene a  várandós  nő  számára,  amely
   lényegesen   nagyobb  annál,  mint  ami  normális   esetben   a
   terhességgel  együtt  jár, úgy hogy a  terhesség  folytatása  a
   nőtől nem várható el. Tágabb értelemben valamennyi klasszikusan
   elismert indikáció “súlyos válsághelyzet”: az anyát illetően az
   orvosi  és  az  etikai,  a magzat vonatkozásában  a  genetikai-
   teratológiai indikáció. Szűkebb értelemben azonban –  az  újabb
   keletű  és  nem  vita  nélküli – szociális  indikációt  fedi  a
   válsághelyzet    elnevezés.   Hogy   az    anya    élethelyzete
   megnehezülésének   a  három  másik  terhesség-megszakítási   ok
   súlyával  fel  kell-e érnie, hogy a társadalmi ellehetetlenülés
   állítását a jog mennyire köti objektív tényállásokhoz és  teszi
   ellenőrizhetővé,  országonként  változhat,  s  mint   arra   az
   Alkotmánybíróság  a  válsághelyzet  ellenőrizhetősége   kapcsán
   alább  vissza  fog  térni  –  lényeges  átalakuláson  megy   is
   keresztül.   A  lényeg  azonban  változatlan:   a   terhes   nő
   állapotáról  van  szó, az ő jogának érvényesülését  igazolja  a
   “súlyos  válsághelyzet” a magzat “jogával”  vagy  alkotmányosan
   védett   jogi  helyzetével  való  konfliktusban.  Az   említett
   változások  még inkább a nő kizárólagos és szubjektív  szerepét
   irvényesítik  a  súlyos  válsághelyzet  jelentésének   tartalmi
   kitöltésében   azzal,  hogy  azt  a  nő  nyilatkozata   alapján
   fennállónak tekintik.

   A  terhes nő és a magzat konfliktusát a másik oldalról közelíti
   meg  az  amerikai  jog. Itt az utóbbi két  évtizedben  az  anya
   döntési  joga  a  terhesség megszakításáról  a  terhesség  első
   harmadában alkotmányos jogként szilárdult meg Roe v. Wade,  410
   U.S.  113  (1973). 1992-re azonban nyilvánvaló lett a  már  egy
   évtizeddel   azelőtt  jelentkező  változás,   amely   az   első
   trimeszterben  is  elismeri  az  állam  beavatkozását  az  anya
   magánszférához   való  jogába  a  magzat  érdekében.   Noha   a
   beavatkozás  alkotmányos mércéjét tekintve még  nem  szilárdult
   meg  többségi vélemény, a “súlyos válsághelyzet”-nek megfelelni
   látszó  fogalom  három bíró véleményében megjelent:  az  állami
   korlátozás nem jelenthet aránytalan terhet (undue burden) a  nő
   döntési  szabadsága tekintetében. A súlyos teher szerepe  tehát
   az  európainak  éppen  fordítottja: nem a terhesség  rendkívüli
   nehézségei  miatt  nem várható el a nőtől,  hogy  teljesítse  a
   kihordás  és szülés kötelességét, amely a magzat “élethez  való
   jogából”  vagy az állam kötelességéből a magzati élet védelmére
   normális esetben rá hárulna, hanem alkotmányosan védett döntési
   szabadságát  nem  korlátozhatja  az  állam  “aránytalanul”.  Az
   “aránytalan   teher”   vonja  meg  a  határát   az   (egyébként
   alkotmányosan  megengedett) állami intézkedéseknek,  köztük  az
   olyan  tanácsadásnak, amely a terhesség-megszakítás elkerülését
   célozza  a  fölösleges  orvosi vizsgálatoknak  stb.  A  “súlyos
   teher”    itt    azonban   nem   a   várandós    nő    (esetleg
   felülvizsgálhatatlan)  állítása  saját  helyzetéről,  hanem  az
   alkotmánybíróság     mércéje     jogszabály     alkotmányossági
   vizsgálatában  Planned Parenthood of Southeastern  Pennsylvania
   v. Casey 505 U.S. 883, 112 S. Ct. 2791 (1992).

   b)  Az  állapotos  nő  súlyos  válsághelyzetének,  mint  önálló
   indikációnak  a  magyar jogban – csakúgy mint a  többi  európai
   jogrendszerben,  amelyek ezzel a fogalommal  élnek,  s  amelyek
   elvi    kiindulása    nem   egyezik   az   abortusz    amerikai
   megközelítésével   –  nyilván  a  terhes  nő   állapotát   kell
   minősítenie, akinek az állapota igazolhatja a magzat védelmének
   feladását.  A Magzatvédelmi törvény meghatározása az  állapotos
   nő  súlyos  válsághelyzetéről azonban ellentmond eme  indikáció
   természetének   és  feladatának.  Ez  az  indikáció   jelenlegi
   megfogalmazásában    önmagában   is   olyan    ellentmondásokat
   tartalmaz,  amelyek  a  norma világossága  és  alkalmazhatósága
   kárára válnak.

   A  Magzatvédelmi törvény 12. § (6) bekezdése szerint  a  súlyos
   válsághelyzet  az  anya  testi vagy lelki  megrendülését,  vagy
   társadalmi  ellehetetlenülését okozza, és ezáltal veszélyezteti
   a  magzat  egészséges fejlődését. A 6494. számon a  parlamentbe
   benyújtott törvényjavaslat ezt a definiciót tartalmazta,  s  az
   Országgyűlés  azokat  a  módosító  indítványokat,   amelyek   a
   meghatározást csak az anya helyzetére kívánták szorítani,  azaz
   a  magzatra vonatkozó részt elhagyták volna, nem fogadta el (Az
   Országgyűlés jegyzőkönyve, 1992. december 17, 22856. hasáb.)

   Az  Országgyűlés  a testi vagy lelki megrendülés,  illetőleg  a
   társadalmi  ellehetetlenülés vagylagos ismérveihez valószínűleg
   azért  kapcsolta konjunktív feltételként azt,  hogy  általuk  a
   magzat egészséges fejlődésének kell veszélybe kerülnie, hogy  a
   súlyos válsághelyzet ismérveit szigorítsa, s feltehetően  azért
   is,  hogy  egyben  összhangba hozza a törvényben  a  terhesség-
   megszakításról  szóló  fejezetet  megnyitó  alapelvvel,   amely
   szerint  a  terhesség  csak  veszélyeztetettség  esetén,  az  e
   törvényben meghatározott feltételekkel szakítható meg (5. §). A
   feltételek  azután  (6.  §)  mind  az  anya,  mind   a   magzat
   veszélyeztetettségét     figyelembe    veszik.     Mindkettőjük
   veszélyeztetését    megjelenítette   a   törvény    a    súlyos
   válsághelyzet meghatározásában is.

   Azáltal  azonban, hogy a súlyos válsághelyzet  meghatározása  a
   feltételeket   nemcsak  konjunktív,  hanem   oksági   viszonyba
   helyezi,  a  magzat  egészséges  fejlődésének  veszélyeztetését
   teszi  meg  döntő  ismérvvé  egy olyan  indikációban,  amelynek
   értelmét  és  célját, valamint alkotmányos létjogosultságát  az
   anya  élethelyzetében fennálló, aránytalan  áldozatot  követelő
   körülmények  indokolhatják csak. Ezek a válságos körülmények  a
   12.  §  (6) bekezdése szerinti meghatározásban csupán a  magzat
   veszélyeztetésének  okaként  szerepelnek.  Ez   az   ok-okozati
   konstrukció továbbá logikai ellentmondáshoz is vezet.  Mint  az
   Alkotmánybíróság már utalt rá, az anya súlyos válsághelyzete  a
   magzati    élet    védelmére   vonatkozó   állami    kötelesség
   korlátozásának  indoka:  ez  a  két  szempont  tehát  egymással
   szemben  mérlegelendő az anya jogai és a magzati élet védelmére
   irányuló állami kötelesség egymást korlátozza.

   Csupán  egészen kivételes esetben lehet a magzati élet védelmét
   –  nem  az  anyához kapcsolódó ok – hanem a magzat egészségének
   veszélyeztetése  miatt korlátozni. Ehhez értelemszerűen  súlyos
   magzati károsodás és orvosilag szigorúan ellenőrzött feltételek
   kellenek.    Ezeket    tartalmazza   a   genetikai-teratológiai
   indikáció,  amelyet  a  Magzatvédelmi  törvény  is  részletesen
   szabályoz  (6.  §  (1)  bekezdés  b)  pont).  A  magzat  súlyos
   fogyatékosságát   azért  fogadja   el   a   jog   a   terhesség
   megszakításának  jogszerű  okaként,  mert  egyrészt   magát   a
   magzatot  kívánja  megóvni a későbbi  életével  járó  terhektől
   (ennek  az érvnek az alkotmányosságát az Alkotmánybíróságnak  –
   az ügyek elkülönítésére tekintettel – ebben a határozatában nem
   kell  vizsgálnia),  másrészt mert a  gyermek  fogyatékosságából
   eredő lelki és fizikai terhek viselését nem tartja elvárhatónak
   az  anyától.  Az anya súlyos válsághelyzete tehát  a  genetikai
   indikációnál  nem  oka, hanem következménye a magzat  fejlődési
   rendellenességének.    A    súlyos    válsághelyzet    törvényi
   meghatározása azonban ezt a viszonyt megfordítja.

   Amíg  a  genetikai  indikációnál értelemszerű,  hogy  a  magzat
   súlyos  károsodása  miért juttathatja az anyát  elvileg  mindig
   súlyos  válsághelyzetbe,  a Magzatvédelmi  törvény  12.  §-ának
   definíciója  alapján  – ha a törvény által  felállított  oksági
   viszonyt  követjük – nehezen ragadható meg, hogy az anya  testi
   vagy lelki megrendülésének vagy társadalmi ellehetetlenülésének
   esetei  közül  melyek okozzák a magzat egészséges  fejlődésének
   veszélyeztetését. Itt tehát további szabályok híján értelmezési
   és  bizonyítási  nehézségekkel kell számolni, amelyek  a  norma
   tetszőleges     értelmezését    és    ezért    bizonytalanságát
   eredményezik. Másrészt e definíció esetében hiányoznak mindazok
   a  feltételek is, amelyek kivételesen lehetővé teszik azt, hogy
   a magzattal szemben fennálló életvédelmi kötelességet magának a
   magzatnak  a  károsodására hivatkozva alkotmányosan  korlátozni
   lehessen.  A  12.  § (6) bekezdés értelmében  ugyanis  ehhez  a
   magzat     egészséges     fejlődésének    bármilyen     csekély
   veszélyeztetése is elég. A törvényhozó szándéka ellenére tehát,
   amely    a    magzat   egészséges   fejlődése   veszélyeztetése
   feltételének  beiktatásával a súlyos válsághelyzet  tényállását
   szűkíteni és szigorítani kívánta volna, a törvényi meghatározás
   megszerkesztésének  hiányosságai miatt a  súlyos  válsághelyzet
   törvényi  meghatározása jogbizonytalanságra és a  magzati  élet
   nem kielégítő védelmére vezetett.

   A  fentiek  alapján  az Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy  a
   Magzatvédelmi  törvény 12. § (6) bekezdésének  első  mondata  a
   jogbiztonság  sérelme miatt az Alkotmány 2. §  (1)  bekezdésébe
   ütközik, továbbá hiányosságai folytán nem tesz eleget a magzati
   élet  védelmére  vonatkozó  állami kötelességnek,  s  ezért  az
   Alkotmány 54. § (1) bekezdését is sérti.

   3.  A  súlyos válsághelyzet mint megengedett indikáció törvényi
   meghatározása  azonban  a  terhesség-megszakítás  teljes   jogi
   feltételrendszerének  összefüggéseibe ágyazva  is  vizsgálandó,
   hiszen   nem   önmagában   alkalmazzák,   és   érvényesítésének
   feltételei,  továbbá  tágabb jogi környezete  további  lényeges
   alkotmányossági  problémákat vet fel. A  Magzatvédelmi  törvény
   12.  §  (6)  bekezdésének  második  mondata  szerint  a  súlyos
   válsághelyzet fennállását az állapotos nő a kérőlap aláírásával
   igazolja. A Vhr. 9. § (3) bekezdése szerint pedig e nyilatkozat
   tartalmával  vagy  valódiságával kapcsolatban  a  Családvédelmi
   Szolgálat munkatársának – aki a terhesség-megszakítás  törvényi
   feltételeit megállapítja – mérlegelési joga nincs.

   Az idézett rendelkezések alapján tehát a súlyos válsághelyzetre
   alapított abortusz kizárólag az állapotos nő állítása  alapján,
   az  okok  megnevezése  és  ellenőrzése  nélkül  elvégzendő.   A
   Magzatvédelmi  törvénynek  ez a megoldása  összhangban  van  az
   abortusz-jog  változásának egyik fontos kortársi  irányzatával,
   amely önmagában nézve kétségkívül a terhes nő jogait erősíti  a
   magzatvédelem   kárára.   Az   azonban   csakis   az   abortusz
   szabályozásának egészét tekintve ítélhető meg,  hogy  az  ilyen
   indikáció  elismerése  az  ütköző  alkotmányos  jogok,   állami
   kötelességek és alkotmányos értékek közötti egyensúlyra  milyen
   hatással van.

   a)  Tény,  hogy több európai ország joga áttért az objektív  és
   szakmailag  ellenőrzött  szociális  indikációról  a  terhes  nő
   állítására    alapozott,   szubjektív   és   felülbírálhatatlan
   “általános  válsághelyzetre”.  A  leglátványosabb  változást  a
   német  Szövetségi Alkotmánybíróság 1975-ben és 1993-ban  hozott
   abortusz-ítéletei  és a nyomukban folyó törvényalkotás  közötti
   különbség mutatja (BVerfGE 39, 1, illetve BVerfGE 88, 203).  Az
   első  lehetővé tette, hogy a törvényhozó a terhes nőtől el  nem
   várhatónak nyilvánítsa a terhesség folytatását olyan rendkívüli
   megterhelés esetén, amely ahhoz hasonló súlyú, mint a terhes nő
   életét vagy egészségi állapotát súlyosan veszélyeztető állapot,
   amely  esetén  a terhesség-megszakítás szintén nem  büntethető.
   Ennek    az    általános   szükséghelyzetnek   vagy   szociális
   indikációnak    nevezett   terhesség-megszakítási    oknak    a
   fennállását ellenőrizték. Az 1993. évi ítélet, majd az 1995-ben
   megalkotott  törvénymódosítások kifejezetten lemondanak  arról,
   hogy  harmadik  személy megállapítsa az indikáció  fennállását,
   sőt  a  kötelező tanácsadáson a személyazonosság feltárása  sem
   szükséges.  (Ez  a  változás azonban csupán  része  egy  átfogó
   stratégiai    változásnak   a   terhesség-megszakítás    állami
   kezelésében, s így önmagában csupán korlátozottan értékelhető.)

   Hasonló  indikációt  vezetett be az 1990.  április  3-ai  belga
   abortusztörvény.  Eszerint  a terhesség  első  12  hetében  nem
   büntethető a terhesség-megszakítás, ha szükséghelyzet áll  fenn
   és  a terhes nő szilárd akarata, hogy terhességét megszakítsák.
   A  törvényjavaslat indokolása szerint azonban  a  két  feltétel
   között valójában nincs különbség ugyanis a szükséghelyzet a  nő
   jól  meggondolt  és  tartós  vonakodása  attól,  hogy  gyermeke
   legyen.  A  törvény kezdeményezői kifejezetten  nem  akarták  a
   szükséghelyzetet  objektív ismérvekkel  meghatározni,  mert  ez
   ellenőrzést,   az  pedig  “önkényt”  vonhatna  maga   után:   a
   szükséghelyzetnek  tehát  szubjektív  fogalomnak  kell  lennie,
   amelyet  a nő maga, személyes körülményei alapján ítél meg,  és
   amely   általános   ismérvekkel   nem   is   határozható    meg
   (Törvényjavaslat,  Irományok,  Szenátus  B.Z./S.E.  1988.   Nr.
   247/1,  9 Nr. 247/2, 83 illetve Irományok, Képviselőház,  1989-
   90, Nr. 950/9, 4.)

   A  terhesség-megszakításról szóló 1975. évi norvég  törvény  az
   első 12 hétben a nő döntésétől teszi függővé az abortuszt, ha a
   terhesség  “súlyos  komplikációkkal” jár  számára.  A  12.  hét
   betöltése  után  is lehetséges a terhesség megszakítása,  ha  a
   terhesség,   szülés   vagy   gyermekgondozás   a   nőt   “nehéz
   élethelyzetbe”  hozná,  ekkor azonban már  bizottság  elé  kell
   tárnia az okokat (Section 2, 5, 7, 8.)

   Egyedül  a  lengyel  alkotmánybíróság 1997-ben  hozott  ítélete
   mutat   ellenkező   irányba.  Eszerint  ugyanis   az   abortusz
   engedélyezése  az  állapotos nő nehéz gazdasági  helyzete  vagy
   nehéz  szociális helyzete alapján sérti az alkotmányos  értékek
   arányosságának  elvét.  Az indokolás szerint  a  nő  szubjektív
   helyzetértékelésén alapuló érdekvédelme és az élethez való  jog
   ütközése  esetén az utóbbinak van elsőbbsége (1997. május  5.-i
   ítélet.)

   b)  Az  ismertetett  megoldások – a  lengyel  alkotmánybírósági
   határozat kivételével –, ugyanúgy mint a Magzatvédelmi törvény,
   a   nő  önrendelkezési  jogát  teljesítik  ki.  Noha  a  súlyos
   válsághelyzet   törvényi  fogalma  ezt  inkább   elleplezi,   a
   törvényjavaslat  indokolása – hasonlóan a belga  törvényéhez  –
   világosan   kimondja  a  koncepciót:  a  Javaslat  nem   utalja
   semmilyen szerv hatáskörébe a válsághelyzet minősítését, hiszen
   ez  mindig csak az adott egyén vonatkozásában értékelhető,  így
   ezt  kizárólag  az állapotos nő megítélésére bízza.  Az  utolsó
   tagmondat   tartalmazza   a   törvényjavaslat   szerkesztőjének
   szándékát, amit azonban – a Javaslat indokolásával szemben –  a
   válsághelyzet egyediségéből nem lehet levezetni: egy  bizottság
   éppen  annak megítélésére lehetne hivatott. Mindenesetre azokat
   a  módosító javaslatokat, amelyek az indokolásban foglaltakat –
   hogy  ti. a válsághelyzetet egyedül a terhes nő ítéli meg  –  a
   törvényszövegben is nyíltan ki akarták mondani, az Országgyűlés
   szintén  nem  fogadta  el. Megszavazták viszont  a  12.  §  (6)
   bekezdés   egyéni   képviselői  indítványra  bekerült   második
   mondatát, amely szerint a nő a súlyos válsághelyzet fennállását
   a  kérőlap  aláírásával igazolja. Javaslatát a képviselő  azzal
   indokolta,  hogy  a  többi  indikáció  igazolásának   szabályai
   mellett   (12.   §   (1)-(5)  bekezdés)  rendelkezni   kell   a
   válsághelyzet  dokumentálásáról  is.  Ily  módon  az   abortusz
   szabályozásának    minőségi    megváltozása,    a    terhesség-
   megszakításnak  egyedül  a  terhes nő  elhatározásától  függővé
   tétele,  mintegy  adminisztrációs hiány  pótlásaként  került  a
   Magzatvédelmi  törvénybe (Az Országgyűlés 1992. december  17.-i
   ülésnapjának  jegyzőkönyve, 22856 és  22857  hasáb,  illetve  a
   7648. számon benyújtott módosító javaslat.)

   Az  Alkotmánybíróság nyomatékosan felhívja  a  figyelmet  arra,
   hogy a változás fent bemutatott irányvonalát sem külföldön, sem
   Magyarországon      nem      alkotmányossági      meggondolások
   kényszerítették  ki.  Amennyire nyomon követhető,  az  abortusz
   korlátozására   irányuló   korábbi   szabályok   hatástalansága
   késztette  a  törvényhozót  új stratégia  keresésére,  vagy  az
   alkotmánybíróságot   ilyen   út   alkotmányosságának   előzetes
   kimondására.  Ezt  az 1993. évi német alkotmánybírósági  ítélet
   kifejezetten tartalmazza is (BVerfGE 88, 264 kk.)

   Az   Alkotmánybíróság  a  magzat  életének  kiemelt   védelmére
   vonatkozó  állami  kötelességgel  szemben  mérlegelendő   jogok
   között  mindig  is első helyen említette az anya önrendelkezési
   jogát,   amely  az  emberi  méltósághoz  való  jog   része.   A
   válsághelyzet részletezése és esetleges harmadik személy általi
   elbírálása   kétségtelenül  sérti  a   nő   magánszféráját   és
   esetenként  méltósághoz  való jogát is.  Ez  az  alapjogsérelem
   csakis  abban  az összefüggésben bírálható el, hogy  terhesség-
   megszakítással  kapcsolatban következik be ahol  is  a  magzati
   élet  védelmére  irányuló  állami  kötelességgel  ütközik.   Az
   ellenőrizetlen súlyos válsághelyzet indikációjának  bevezetését
   tehát  a  nő magánszférájához való joga nem teszi alkotmányosan
   szükségessé az Alkotmány éppen a kellő egyensúlyt követeli  meg
   a  nő  önrendelkezési joga és az állam életvédelmi  kötelessége
   egymást korlátozó viszonyában.

   A  magánszférához való jog csak az Egyesült Államokban szolgált
   (egy   ideig)   a  terhesség-megszakítás  jogának   alkotmányos
   megalapozására,  úgy,  hogy az első trimeszterben  valóban  nem
   állt  semmilyen  más  jog vagy a magzat  védelmére  kényszerítő
   állami érdek vele szemben. Nem hagyható figyelmen kívül az sem,
   hogy  a  magánszférához  való  jog eredetileg  a  fogamzásgátló
   szerek  alkalmazását  tette  a házaspár  állami  beavatkozástól
   alkotmányosan  védett magánügyévé Griswold v. Connecticut,  381
   U.S. 479 (1965), s ezt terjesztették ki az abortuszra is.

   Az   amerikai  alkotmány  értelmezésétől  eltérően   a   magyar
   Alkotmányból az Alkotmánybíróság felfogása szerint –  abban  az
   esetben, ha a magzat jogalanyiságát a jog nem ismeri el – eleve
   az következik, hogy a nő méltóságoz és magánélethez való joga a
   magzati   élet   védelemére   fennálló   állami   kötelességgel
   szembesítve  kerüljön  mérlegelésre. A nő  jogaival  szemben  a
   mérleg   másik   serpenyőjében  mindig  az  állam   életvédelmi
   kötelessége  van,  amelynek  ez  esetben  egyedi  magzati  élet
   szándékos megsemmisítése ellen kell védelmet nyújtania. A kettő
   konfliktusa  során  a  nő magánszférához és  méltóságához  való
   jogának  nem  aránytalan korlátozása, ha  a  törvény  a  súlyos
   válsághelyzet   mibenlétének  feltárására   kötelezi.   Ez   az
   indikáció  ugyanis  nem  a  kényszer hatása  alatt  keletkezett
   terhesség  megszakításának  engedélyezésére  szolgál,  ahol   a
   személyiségi jogok sérelmének lehetőségét fokozottan figyelembe
   kell  venni.  Ha a jog a magzati élet védelmében  a  nő  súlyos
   válsághelyzetét értékeli, a nő emberi méltósághoz való  jogának
   védelméről,  s  különösen  a potenciális  sérelem  enyhítéséről
   számos részletszabállyal gondoskodni lehet az indikációk  és  a
   terhesség-megszakítás engedélyezésére szolgáló eljárás törvényi
   kialakításában.

   A  súlyos  válsághelyzet indikációján belül ugyanis  sok  olyan
   tipikus   tényállást  fogalmazhat  meg  a  törvény,   amelyekre
   hivatkozni   nem   “megalázó”.  Ezek   esetében   az   abortusz
   feltételeit   vizsgáló  szervnek  nem  kell  a  válsághelyzetet
   megítélnie  (azt már elvégezte a törvényhozó), hanem  csupán  a
   tények  –  legtöbbször formális – ellenőrzésére szorítkozik.  A
   Magzatvédelmi   törvény   előtti  szabályozás   részletezte   a
   terhesség-megszakítások engedélyezett indokait.  A  statisztika
   szerint  mind  a szociális, mind az egészségügyi okok  közül  a
   tipizált,  további  vizsgálatot  nem  igénylő  indokok   voltak
   túlnyomó többségben.

   A  fentiek  tehát  megerősítik,  hogy  a  súlyos  válsághelyzet
   ellenőrizetlen  indikációjára  való  áttérést   a   nő   emberi
   méltósághoz  és  magánszférához való joga nem  kényszeríti  ki.
   Ezekkel  az  alkotmányos jogokkal mindkét megoldás  –  az  okok
   feltárása is, az arról való lemondás is – összeegyeztethető.

   c)  Az  általános  válság-indikáció és  az  elbírálásáról  való
   lemondás hatása önmagában a határidős megoldás, azaz az első 12
   hétben  a  terhes nő kívánságára minden további  feltétel  vagy
   mérlegelés nélkül elvégzendő abortusz bevezetésével ér fel.  Az
   indikáció  legalább szimbolikus fenntartásának  azonban  komoly
   elvi  jelentősége  van,  amely csakis az abortusz  szabályozása
   egészének  megváltozásával összefüggésben érthető meg teljesen.
   Önmagában   a   válság-indikációt  tekintve  a   krízis-helyzet
   (formális) megkövetelésének az a szerepe, hogy legalább elvileg
   kellő  ellensúlyt állítson a magzat “jogával”  vagy  védelmével
   szembe. A súlyos, aránytalan, rendkívüli, elviselhetetlen  stb.
   válsághelyzet  követelményének  fenntartása  a  törvényben   az
   abortusz    korábbi   jogi   kezelésének   leglényegesebb    és
   alkotmányosan    legérzékenyebb   pontján,   az   engedélyezett
   terhesség-megszakítási okok területén azt  hivatott  kifejezni,
   hogy az állam legalább elvileg, és alkotmányos okból nem engedi
   szabadjára az abortuszt, hogy azt a jog csak kivételes  esetben
   tűri     el:     legális    terhesség-megszakításnak     súlyos
   élethelyzetbeni  és lelkiismereti konfliktus  esetén  és  a  nő
   élethez, egészséghez, önrendelkezéshez való joga súlyos sérelme
   esetén van helye.

   Azt,   hogy   a   magyar   jog  (is)  alapvetően   társadalomra
   veszélyesnek  tartja az abortuszt, világosan kifejezi,  hogy  a
   Büntető  Törvénykönyv a jogellenes terhesség-megszakítást  mint
   magzatelhajtást  bűncselekményként büntetni rendeli  (Az  1978.
   évi  IV.  törvény  a Büntető Törvénykönyvről – a  továbbiakban:
   Btk.  –  169. §.) A művi terhesség-megszakítás kivételességének
   és    rosszallásának    kifejezése   az    állam    életvédelmi
   kötelességéből  fakad. Az abortusz büntetőjogi  üldözése  ennek
   egyik  lehetséges, de az Alkotmány alapján – legalábbis  teljes
   körűen  –  nem  kényszerítően  alkalmazandó  eszköze.  Azt   az
   Alkotmánybíróság  már  az Abh.-ban levezette  az  Alkotmányból,
   hogy  a  terhesség megszakítására nincs és nem lehet az anyának
   alkotmányos  joga  abban az értelemben, hogy a  terhesség  akár
   korai  szakában is feltétel nélkül rendelkezne a  magzat  élete
   felett.   Ezért  a  terhesség-megszakításról  szóló  törvénynek
   világosan  kifejezésre  kell juttatnia: a terhesség-megszakítás
   az  államnak  a  magzati  élet védelmére  irányuló  alkotmányos
   kötelességével ütközik, csupán kivételesen, aránytalan sérelmük
   esetében  érvényesülhetnek  vele  szemben  az  anya  jogai  (az
   élethez,  egészséghez  való jog, illetve az  anya  személyiségi
   joga).  Ennek  az  elvi álláspontnak a kifejezésére  szolgál  a
   súlyos válsághelyzet indikációja.

   Ha  a  válsághelyzet ellenőrizhetőségét a jog feladja, az ezzel
   kieső  védelmet másutt pótolnia kell. Nemzetközi  tapasztalatok
   szerint  az  állam  a  súlyos  válsághelyzet  elismerésével  az
   abortusz  egyenes tiltásától és büntetésétől átteszi a  védelem
   súlypontját az abortusz körülményeinek szabályozására. Egyelőre
   az  indikációk körében maradva megállapítható, hogy gyakori  az
   olyan  törvény,  amely az ellenőrizetlen súlyos válsághelyzetre
   alapozott   terhesség-megszakítástól  megvonja   mindazokat   a
   támogatásokat,  amelyeket egyébként a hatóságilag  mérlegelhető
   és  ténylegesen  súlyos kockázatot vagy el nem  várható  terhet
   jelentő indikációknál megad. Az újabb jogfejlődésben egyrészt a
   klasszikus (orvosi, etikai, genetikai-teratológiai) indikációk,
   másrészt  a  válsághelyzet minősítése és  következményei  egyre
   élesebben elválnak egymástól.

   A  választóvonal valójában az ellenőrizhetőség, pontosabban az,
   hogy  a  terhes  nő helyzete értékelés nélkül marad,  hiszen  a
   “súlyos  válsághelyzeten”  belül  is  egészen  bizonyosan  nagy
   számban találhatók olyan esetek, amelyek nem kevésbé indokolják
   az abortuszt, mint az anya egészségének súlyos veszélyeztetése,
   vagy  a  magzat  súlyos  rendellenessége.  Ezek  igazságtalanul
   hátrányos  megítélése az ára annak, hogy másrészt az  állapotos
   nő önrendelkezési joga tágabb teret kapott. Még a Magzatvédelmi
   törvény  és  az azt végrehajtó jogszabályok szerint  is  más  a
   klasszikus   indikációkra  alapított  abortuszok  engedélyezési
   eljárása  és  költségeinek viselése mint a súlyos válsághelyzet
   alapján elvégezhetőké. (Az egészségügyi okból végzett abortuszt
   a     társadalombiztosítás     finanszírozza     a     kötelező
   egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  1997.   évi   LXXXIII.
   törvény  15.  §  szerint.) Más kérdés, hogy a törvény  kínálhat
   orvoslást a fent jelzett igazságtalanságra.

   d)  A Magzatvédelmi törvény 12. § (6) bekezdése és a Vhr. 9.  §
   (3)   bekezdése   önmagában   vizsgálva   a   fentiek   alapján
   alkotmányellenes.

   Az  Alkotmánybíróság kifejtette, hogy a súlyos válsághelyzetnek
   a   Magzatvédelmi   törvény  szerinti  szabályozása   az   anya
   vnrendelkezési jogával és a magánszférához való jogával  éppúgy
   összeegyeztethető, mint ahogy az ellenőrizhető  indikációk  sem
   állnak  ezekkel ellentétben. A magzati élet védelmére  irányuló
   állami  kötelességgel  azonban nem fér  össze,  hogy  a  súlyos
   válsághelyzet  fennállását az állapotos  nő  csupán  a  kérőlap
   aláírásával igazolja (12. § (6) bekezdés), s hogy a nyilatkozat
   tartalmával,    illetőleg    valódiságával    kapcsolatban    a
   Családvédelmi   Szolgálat   munkatársának,   aki   a   törvényi
   feltételek  fennállását  megállapítja, mérlegelési  joga  nincs
   (Vhr. 9. § (3) bekezdés). Ezek a rendelkezések önmagukban nézve
   nem  nyújtják  az  Alkotmánybíróság alkotmányértelmezése  által
   megkívánt  minimális  védelmet sem a magzatnak,  sőt  semmilyen
   védelmet nem biztosítanak, mert a szabályozás kizárólag az anya
   önrendelkezési jogára van tekintettel. Fent, az 2. pontban  már
   foglalkozott   azzal  az  Alkotmánybíróság,   hogy   a   magzat
   egészséges   fejlődése  veszélyeztetésének   szerepeltetése   a
   Magzatvédelmi törvény 12. § (6) bekezdésében nem minősíthető  a
   magzati élet Alkotmány által megkövetelt védelmének, s az  anya
   jogaival  szembeni  ellensúlynak sem. A törvényhozó  tehát  nem
   teljesítette  azokat az alkotmányos követelményeket,  amelyeket
   az  Abh.  arra  az  esetre határozott meg,  ha  a  magzatot  az
   Országgyűlés nem tekinti jogalanynak (ABH 1991, 316.)

   e)  A Magzatvédelmi törvény 6. § (2) bekezdés b) pontja szerint
   az   (1)   bekezdésben  foglalt  –  az  állapotos   nő   súlyos
   válsághelyzetét is tartalmazó – feltételek esetén  a  terhesség
   annak 18. hetéig szakítható meg, ha az állapotos nő terhességét
   neki  fel nem róható egészségi ok, illetve orvosi tévedés miatt
   nem ismeri fel korábban, vagy az egészségügyi intézmény illetve
   valamely  hatóság mulasztása miatt haladta meg a terhessége  az
   (1)  bekezdésben  foglalt időtartamot (12 hetet).  A  terhesség
   megszakításához  ebben  az esetben “a  terhesség  megszakítását
   megalapozó egészségi ok” két szakorvos egybehangzó véleményével
   való megállapítása szükséges (12. § (1) bekezdés.) Az, hogy  az
   egészségi  oknak,  amely a terhesség felismerésében  gátolta  a
   nőt,  “fel  nem  róhatónak  kell lennie”,  valóban  értelmezési
   nehézségeket  okozhat és a norma világosságát károsítja.  Ennek
   ellenére az Alkotmánybíróság nem látta indokoltnak a 6.  §  (2)
   bekezdés  b)  pontjából a “neki fel nem  róható”  egészségi  ok
   szövegrész alkotmányellenessége kimondását és megsemmisítését.
   Az a – rendszerint nőgyógyászati vagy mentális –  egészségi ok,
   amely  miatt  a  nő terhességét nem ismeri fel  annak  első  12
   hetében,  olyan állapot, amelynek felróhatóságát csak rendkívül
   ritkán  lehetne  megállapítani. A “fel  nem  róható”  szavak  a
   törvény  szövegében – a gyakorlati alkalmazhatóság szemszögéből
   – inkább az “egészségi ok” természetét kifejező jelzők, mintsem
   további    feltétel   megfogalmazói.   Ezzel   összhangban    a
   “felróhatóság”   megállapítására   a   Magzatvédelmi    törvény
   elkülönített  fórumot és eljárást nem ír elő, azt a  “terhesség
   megállapítását  megalapozó egészségi ok” megállapítása  magában
   foglalja.

   4.  A  magzatelhajtás hagyományosan büntetendő  magatartás;  az
   1878.   évi   V.   tc.-ben  a  törvényhozó   az   élet   elleni
   bűncselekmények között, majd 1952-től az élet, a testi épség és
   az egészség elleni bűncselekmények között rendelte büntetni. Az
   1961.  évi  V.  törvény  –  éppen a  terhesség  megszakításának
   bizonyos      esetekben     jogszabály     alapján     fennálló
   megengedettségére tekintettel – a törvény Különös  Részében,  a
   magzatelhajtást  meghatározó  törvényi  tényállásokat  követően
   büntethetőséget   kizáró  okként  (19.   §   h)   pont)   külön
   rendelkezett  arról, hogy nem büntethető az,  aki  a  terhesség
   megszakítását  az arra hivatott szerv által jogszabály  alapján
   kiadott engedélynek megfelelően hajtja, illetve hajtatja  végre
   (256. § (5) bekezdés).

   A  hatályos büntető törvény (Btk.) is az élet, a testi épség és
   az   egészség   elleni   bűncselekmények   között   bünteti   a
   magzatelhajtást. Bűntettet követ el, aki más magzatát elhajtja.
   Súlyosabban  büntetendő, aki a magzatelhajtást üzletszerűen,  a
   nő  beleegyezése nélkül, súlyos testi sértést vagy életveszélyt
   okozva  követi  el, illetve, ha a magzatelhajtás  halált  okoz.
   Bűncselekményt,  de annak enyhébb formáját, vétséget  követ  el
   maga  a nő is, aki magzatát elhajtja vagy elhajtatja (Btk. 169.
   §).   A   Btk.   nem   tartalmaz   e   bűncselekménynél   külön
   büntethetőséget kizáró okot. A 169. §-hoz fűzött indokolás  azt
   a  törvényalkotói felfogást tükrözi, hogy minden  bűncselekmény
   jogellenes   cselekmény,   következésképpen   a   jogszabályban
   biztosított  jogok  gyakorlása  esetén  bűncselekmény  nem  jön
   létre.  Erre az általános büntetőjogi elvre figyelemmel  tartja
   szükségtelennek  annak  külön  kiemelését,  hogy  a   terhesség
   engedélyezett  művi  megszakítása, illetve megszakíttatása  nem
   bűncselekmény.

   A Magzatvédelmi törvény rendelkezései tehát a magyar büntetőjog
   rendszerében  a  magzatelhajtás jogellenességét  zárják  ki.  A
   Magzatvédelmi törvény 6. §-ában felsorolt esetek, amelyekben  a
   “terhesség   megszakítható”,  valamennyien,  különbség   nélkül
   jogellenességet kizáró okokat határoznak meg. A jogellenességet
   kizáró    okok    rendszerint    a   cselekmény    társadalomra
   veszélyességét, károsságát is kiküszöbölik, előfordul  azonban,
   és   éppen   a   magzatelhajtás  esetében,   hogy   a   jogrend
   meghatározott,  a  büntetőjogon  kívüli  megfontolások  alapján
   csupán megtűri a társadalomra veszélyes, káros cselekményt.

   A  Magzatvédelmi törvény 12. § (6) bekezdése és a Vhr. 9. § (1)
   és  (3)  bekezdése  a jogellenességet kizáró ok  megállapítását
   arra a személyre, ti. az állapotos nőre bízza, aki a törvényben
   meghatározott  magatartást  meg  kívánja  valósítani,  másrészt
   kifejezetten  kizárja  a  nyilatkozat  tartalma  és  valódisága
   felülvizsgálhatóságát vagy értékelését azon szerv által,  amely
   a terhesség-megszakítás feltételeinek fennállását megállapítja.
   A   jogbiztonság   (Alkotmány  2.  §  (1)   bekezdés)   azonban
   megköveteli, hogy az egyébként társadalomra káros, így  elvileg
   büntetendő   cselekmény  jogellenességét   kivételesen   kizáró
   körülmény bizonyítható legyen, fennállását bíróságnak vagy más,
   erre  felhatalmazott intézménynek kell megállapítania. A súlyos
   válsághelyzet alapján elvégezhető terhesség-megszakítás  esetén
   ez az intézmény – a Családvédelmi Szolgálat munkatársa – csupán
   kiállítja a terhesség-megszakításra jogosító igazolást,  de  az
   arra   jogosító   okot   tartalmazó  nyilatkozat   tartalmával,
   illetőleg  valódiságával kapcsolatban a jogszabály kifejezetten
   elvonja azt a jogát, hogy eme ok fennállását megállapíthassa: a
   jogellenességet   kizáró   ok  megállapítását   tartalmilag   a
   Magzatvédelmi  törvény  és  a Vhr. is  kizárólag  a  terhesség-
   megszakítást  elvégeztetni  akaró  állapotos  nőre   bízza.   A
   Magzatvédelmi törvény 12. § (6) bekezdése és a Vhr.  9.  §  (3)
   bekezdése  tehát – a Btk 169. §-ával való összefüggésében  –  a
   jogállamiság alapelvének mond ellent.

   Mindez nem azt jelenti, hogy az állam nem veheti ki a terhesség-
   megszakítás bizonyos eseteit a büntetőjogi szankcionálás  alól,
   akár  mert  egyes  tényállásokat valóban nem tart  társadalomra
   veszélyesnek  és  jogellenesnek sem  (például  az  orvosi  vagy
   etikai indikációjú abortuszt), akár azért, mert más esetekben a
   büntetőjogi  üldözést nem látja hatékonynak, s más módon  kíván
   az  Alkotmány parancsolta életvédelemről gondoskodni.  A  jelen
   esetben   a  súlyos  válsághelyzet  ellenőrizetlen  indikációja
   alapján  végrehajtott magzatelhajtás büntetlenül  hagyásának  a
   Magzatvédelmi törvény szabályaiból következő módja az,  ami  az
   Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe ütközik.

   Az  Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy számos külföldi  ország
   joga,   amely   szintén   eltekint   a   súlyos   válsághelyzet
   indikációjának  ellenőrizhetőségétől, ezt az esetet  kiveszi  a
   magzatelhajtás bűncselekményének tényállásából.  (A  terhesség-
   megszakításról szóló törvények maguk, vagy azokkal egy időben a
   büntető jogszabályok kivették a magzatelhajtás tényállásából az
   okok   megadása   nélkül   végrehajtott  terhesség-megszakítást
   Hollandiában, Belgiumban, illetve Németországban.)

   5.  A  kifejtettek  szerint a magzati élet védelmére  vonatkozó
   állami   kötelesség   és  a  terhes  nő   önrendelkezési   joga
   alkotmányosan  szükséges,  egymással  szembeni  mérlegelését  a
   Magzatvédelmi   törvény   részben   egyáltalán   nem,   részben
   alkotmányellenesen   végezte  el,  ezért  az   Alkotmánybíróság
   megállapította,  hogy  a  Magzatvédelmi  törvény  12.   §   (6)
   bekezdése,  továbbá a Vhr. 9. § (3) bekezdése  mind  önmagában,
   mind   a   Btk.   22.   és   169.  §-ával  való   kapcsolatában
   alkotmányellenes.

   Kérdés,  hogy  az egymással ütköző alkotmányos  jog  és  védett
   érték        helytelen        mérlegeléséből        keletkezett
   alkotmányellenességet nem orvosolják-e a Magzatvédelmi  törvény
   egyéb  rendelkezései, amelyek esetleg a magzati  életnek  olyan
   védelmet     adnak,     amely    mindkét    érdek     szükséges
   figyelembevételével  az  alkotmányos  egyensúlyt  helyreállítja
   (vagy  legalább  a  magzat  alkotmányosan  megkívánt  minimális
   védelmét  nyújtja). Ilyen feladatot – az abortusz-jog  külföldi
   változásai szerint – a célzott és folyamatos tanácsadás és más,
   a magzat megtartását segítő intézkedések együttese láthat el.

   Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Magzatvédelmi törvény
   9.   §-a   a   Családvédelmi  Szolgálat   munkatársára   csupán
   információs  feladatot ró. A munkatárs a terhesség-megszakítási
   kérelem   bejelentését  követően  tájékoztatja  a  terhes   nőt
   legelőször is a terhesség-megszakítás jogszabályi feltételeiről
   (1)  bekezdés a) pont, majd a gyermek vállalása esetén elérhető
   anyagi és természetbeni támogatások lehetőségéről, a segítséget
   nyújtó   intézményekről,  az  örökbefogadás  feltételeiről,   a
   terhesség-megszakítás körülményeiről, módjáról és veszélyeiről,
   a  terhesség-megszakítást  végző  egészségügyi  intézményekről,
   végül    a    fogamzásgátlás   személyre   szólóan    ajánlható
   módszereiről. A (2) bekezdés szerint a tájékoztatást követően a
   munkatárs  kiállítja az e célra szolgáló kérőlapot,  amelyet  a
   kérelmező  aláír ezzel igazolva a 12. § (6) bekezdése  szerinti
   súlyos   válsághelyzetet,  és  egyben  megnevezi  a  terhesség-
   megszakítás elvégzésére választott intézményt. A Vhr. szerint a
   Családvédelmi  Szolgálatnak a fenti tájékoztatáson  túl  csupán
   adminisztrációs  feladatai vannak  (9,  10.  §).  A  terhesség-
   megszakítás  díját a kérelmező jövedelme szerint  a  Vhr.  több
   lépcsőben  csökkenti (11-13. §). Végül a Magzatvédelmi  törvény
   15.   §-a  szerint  a  terhesség-megszakítást,  az  azt   végző
   intézményeket,   az  arra  alkalmas  eszközöket   és   szereket
   reklámozni   és   népszerűsíteni   tilos.   Ezzel   szemben   a
   Magzatvédelmi  törvény  2. §-a értelmében  az  egészség  és  az
   emberi   élet   értékéről,   az   egészséges   életmódról,    a
   felelősségteljes párkapcsolatokról, az emberhez  méltó  családi
   életről,   az   egészségre   ártalmatlan   születésszabályozási
   módszerekről  szóló  oktatás  az alap-  és  középfokú  oktatási
   intézményekben  történik  az állam  elősegíti  a  magzati  élet
   védelmét    szolgáló    kiadványok    közzétételét     és     a
   tömegkommunikáció fórumain való ismertetését.

   Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Magzatvédelmi törvény
   és  a  Vhr. idézett rendelkezései nem elégségesek arra, hogy  a
   törvény     rendelkezései    által    teremtett     alkotmányos
   hiányosságokat helyrehozzák. A terhes nő személyiségi jogainak,
   különösen  önrendelkezési jogának az élethez való joggal  és  a
   magzat  élete  védelmének  abból  folyó  állami  kötelességével
   szemben    csak   kivételesen,   az   anya   jogainak    súlyos
   veszélyeztetése  által  előidézett  konfliktus   esetén   lehet
   elsőbbséget  adni. Ha a törvény olyan tág teret enged  e  jogok
   érvényesülésének,  mint  a  Magzatvédelmi  törvény   a   súlyos
   válsághelyzet  szabályozásával,  akkor  a  magzati  életet   is
   határozott és hatékony rendelkezésekkel kell védeni ahhoz, hogy
   az  alkotmányos egyensúly helyreálljon. Ha a törvény 9.  §-ában
   felsorolt  ismeretek mégoly fontosak is a magzat  megtartásáról
   való  igenlő  döntés számára, a puszta információs  kötelesség,
   amely  a  tanácsadó  szerv  pozitív, a  terhesség  megtartására
   bátorító  állásfoglalását és segítségét törvényi kötelességként
   nem  tartalmazza,  nem elégséges ahhoz,  hogy  a  magzatnak  az
   alkotmányosan  megkövetelt minimális védelmet nyújtsa  a  másik
   oldalon kiterjesztett magzatelhajtási lehetőséggel szemben.

   “A    terhesség-megszakítási   kérelem   bejelentését    követő
   tájékoztatás”  tehát,  amelyet a Magzatvédelmi  törvény  előír,
   elvileg   és  alapvetően  azért  nem  lehet  az  ellenőrizetlen
   indikációjú  abortusszal  szemben  a  magzati  élet   védelmére
   irányuló  állami  kötelesség  alkotmányosan  kielégítő  mértékű
   érvényesítésének eszköze, mert a törvény nem rendelkezik arról,
   hogy  a  tanácsadásnak  nem a puszta tájékoztatás  a  feladata,
   hanem az anya olyan megsegítése válsághelyzetében, amely célját
   tekintve  a  magzat megtartására irányul. Csakis ez a  törvényi
   célzat  és  megvalósításának  részletes  szabályozása  képezhet
   kellő  ellensúlyt  az  anya  önrendelkezési  jogának  a  súlyos
   válsághelyzet   szimbolikus   indikációjával   lehetővé    tett
   érvényesülésével szemben. A magzat megtartására és megszülésére
   törekvő tanácsadás továbbá nem szorítkozhat egyszeri alkalomra,
   mert  a válsághelyzet feloldásához ez aligha elég. A tanácsadás
   akkor  látja el alkotmányos feladatát, ha felajánlja segítségét
   a  terhesség folyamán és a gyermek megszülését követő időszakra
   is  de  éppígy  a  nő  rendelkezésére  áll  az  abortusz  utáni
   helyzetében is.

   6.  Az Alkotmánybíróság rámutat arra is, hogy a 9. §-ban előírt
   tájékoztatási     kötelesség    szabályai    önmagukban     nem
   alkotmányellenesek, amiképpen a súlyos válsághelyzet terhesség-
   megszakítást lehetővé tévő okként törvénybe való felvétele  sem
   minősíthető       önmagában       alkotmányellenesnek.       Az
   alkotmányellenesség az állapotos nő súlyos válsághelyzetének  a
   Magzatvédelmi  törvényben foglalt fogalmi meghatározása  és  az
   ehhez  kapcsolódó  végrehajtási  rendelkezés  tartalma  kapcsán
   állapítható  meg.  Ezt  az álláspontját az  Alkotmánybíróság  –
   immár  az egész Magzatvédelmi törvény összefüggésében vizsgálva
   – megerősíti.

   Annak kifejezésre juttatása végett, hogy nem önmagában a súlyos
   válsághelyzet    indikációjának   törvénybe   való    felvétele
   alkotmányellenes,  az Alkotmánybíróság nem  terjesztette  ki  a
   tárgyi  összefüggés okán az alkotmányellenesség  megállapítását
   mindazokra   a   rendelkezésekre,   amelyek   a   Magzatvédelmi
   törvényben a súlyos válsághelyzetet tartalmazzák.

   Az  alkotmányosság helyreállításának több útja van – ezek közül
   kettőre  az Alkotmánybíróság a határozat következő részében  rá
   is  mutat  -,  sőt  lehetségesek olyan megoldások  is,  amelyek
   jelenleg  a  törvény tartalmi összefüggései  miatt  alkotmányos
   kifogás   alá   eső  rendelkezések  egy  részének  fenntartását
   lehetővé teszik. Ezért az Alkotmánybíróság elegendőnek  ítélte,
   ha  a  súlyos  válsághelyzet alkotmányellenes  meghatározásának
   szabályaira  korlátozza  az alkotmányellenesség  kimondását  és
   csupán a Magzatvédelmi törvény 12. § (6) bekezdését, valamint a
   Vhr. 9. § (3) bekezdését semmisíti meg.

   Ennek  folytán  2000.  június 30. után a  súlyos  válsághelyzet
   indikációja  a  Magzatvédelmi törvény 6.  §  (1)  bekezdése  d)
   pontjában  “önmagában”  marad  hatályban.  Az  Alkotmánybíróság
   határozata  rendelkező  része 1. pontjának  második  mondatából
   azonban egyértelműen következik – amit határozatának indokolása
   részletesen   kifejt  –,  hogy  a  súlyos  válsághelyzet   mint
   terhesség-megszakítási  ok érvényesítésének  alkotmányossága  a
   további feltételektől függ. Ilyen feltételeket azután,  hogy  a
   12. § (6) bekezdés hatályát veszti, a Magzatvédelmi törvény nem
   tartalmaz.   Ezeket  a  feltételeket  viszont  csakis   törvény
   határozhatja   meg,   azok  jogalkalmazói   értelmezéssel   nem
   pótolhatók,   mert   az   alkotmányellenes  jogbizonytalanságra
   vezetne.

   A   Magzatvédelmi  törvény  6.  §  (1)  bekezdés  d)  pontjának
   értelmezését elsősorban nem a jogbizonytalanság veszélye miatt,
   hanem  az  Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdése  által  megkövetelt
   jogforrási szint hiánya miatt nem lehet alkotmánysértés  nélkül
   a   jogalkalmazóra  hagyni.  Az  Alkotmánybíróság  e  határozat
   indokolásának   II.   2.  pontjában  megállapította,   hogy   a
   Magzatvédelmi  törvény azért tett eleget a  jogforrási  szintet
   illetően  az  Abh.-ban meghatározott követelményeknek,  mert  a
   súlyos   válsághelyzet  indikációja  tekintetében  is   magában
   foglalja    mindazon    rendelkezéseket,    amelyek    törvényi
   szabályozási szintet követelnek.

   A  12.  § (6) bekezdésének megsemmisítése után – de a 6. §  (1)
   bekezdés  d)  pontjának megmaradásával – a súlyos válsághelyzet
   indikációja  szabályozási  szintjét  illetően  a  Magzatvédelmi
   törvény  kizárólag  akkor  felel meg  az  Alkotmány  8.  §  (2)
   bekezdéséből   folyó,   már   az  Abh.-ban   is   megállapított
   követelménynek, ha a súlyos válsághelyzet fogalmának  tartalmát
   és  – a meghatározástól függően – alkalmazásának feltételeit is
   törvény állapítja meg.

   A Magzatvédelmi törvény 12. § (6) bekezdése megsemmisítése után
   tehát   a  6.  §  (1)  bekezdés  d)  pontjában  foglalt  súlyos
   válsághelyzet, mint a terhesség-megszakítást lehetővé tévő  ok,
   alkotmányosan  mindaddig  nem  alkalmazható,  amíg   a   súlyos
   válsághelyzet  fogalmát  törvény  meg  nem  határozza,   és   a
   törvényhozó  azokat a további rendelkezéseket meg nem  alkotja,
   amelyek  – a súlyos válsághelyzet meghatározásától és az  annak
   vizsgálatáról  való  törvényhozói  döntéstől   függően   –   az
   alkotmányos  egyensúlyt  az  anya  önrendelkezési  joga  és  az
   államnak  a  magzatra vonatkozó életvédelmi kötelessége  között
   nem biztosítják.

   Az  Alkotmánybíróság  annak  nyomatékosítása  végett,  hogy   a
   törvényi   meghatározás  hiánya  nem  pótolható   jogalkalmazói
   jogértelmezéssel,   a   rendelkező   részben    alkotmányossági
   követelményként külön is kimondta, hogy a Magzatvédelmi törvény
   6.  §  (1)  bekezdés d) pontja kizárólag a súlyos válsághelyzet
   törvényben meghatározott fogalmával és a törvényhozó által az e
   határozatnak     megfelelően    megállapított     feltételekkel
   alkalmazható.

   A   megsemmisítés  jövőbeni  időpontja  kettős  célt   szolgál:
   egyrészt  azt,  hogy  a  törvényhozónak  elegendő  idő   álljon
   rendelkezésére az alkotmányos szabályok megalkotására, másrészt
   hogy addig se korlátozódjék az abortusz lehetősége a klasszikus
   indikációkra.  Ez  utóbbi  ugyanis a  Magzatvédelmi  törvényben
   megnyilvánuló  törvényhozói akarattal  nyilvánvaló  ellentétben
   állna.

                                 IV.

   A  törvényhozónak  több lehetősége van a Magzatvédelmi  törvény
   alkotmányossá tételére.

   1.  Ezek  közül  az  egyik lehetőség, hogy az  Alkotmánybíróság
   által  megállapított alkotmányellenességi okokat úgy  küszöböli
   ki    az    Országgyűlés,    hogy   a   súlyos    válsághelyzet
   meghatározásában (12. § (6) bekezdés) a magzat fejlődésére való
   utalás által keltett ellentmondást megszünteti, továbbá, hogy a
   súlyos válsághelyzet fennállását ellenőrizhetővé teszi. Ekkor a
   9.  §  esetleges alkotmányellenessége nem merül fel.  A  súlyos
   válsághelyzet      így     visszaállított     ellenőrizhetősége
   szempontjából  a  nő  személyiségi  jogait  kímélő  megoldás  a
   válsághelyzet  egyes tipikus tényállásainak  példálózó  jellegű
   törvénybe foglalása.

   2.  A  törvényhozó másik lehetősége, hogy továbbra is lemond  a
   súlyos  válsághelyzet  indikációjának  ellenőrzéséről,   és   a
   magzattal  szemben fennálló életvédelmi kötelessége ellátásához
   új  eszközt keres. Az indikációk olyan liberalizálása esetén és
   azzal  szemben,  mint amilyent a Magzatvédelmi törvény  “súlyos
   válsághelyzete”   is   megvalósít,  az   államnak   alkotmányos
   kötelessége  a  magzati  élet  védelmére  megfelelő  ellensúlyt
   képezni. Ez elsősorban az állapotos nővel való együttműködésre,
   krízishelyzetében   való   megsegítésére   irányul,   azzal   a
   törekvéssel, hogy az anya a magzatát megtartsa. Ehhez megfelelő
   pszichikai,  orvosi,  de nem utolsósorban szociális  és  anyagi
   segítséget is kell biztosítani. Az állam nem mondhat le  arról,
   hogy  az  abortusz társadalomra veszélyességét fenntartsa.  Ezt
   azonban    elsősorban   nem   büntetőjogi   büntetéssel    kell
   szankcionálnia,    hanem    az    ellenőrizetlen    indikációjú
   abortuszokra az anyával szemben más jogterületeken is kilátásba
   helyezhet  hátrányos jogkövetkezményeket. Végül védeni  kell  a
   terhességet  olyan harmadik személyekkel szemben  is,  akik  az
   anyát a terhesség megszakítására kényszerítik.

   A  fenti  irányvonalnak  megfelelő, a terhességét  megszakítani
   akaró    nőt    kötelező   tanácsadással    és    válságmegoldó
   együttműködéssel segítő, valamint a gyermekvállaláshoz  kedvező
   feltételeket   biztosító  rendszer  kialakítása   és   törvényi
   bevezetése,  másrészt a szankciórendszer átalakítása,  amellyel
   az állam eleget tesz életvédelmi alkotmányos kötelességének, az
   Országgyűlés feladata és felelősége. Az Alkotmánybíróság csupán
   néhány  alkotmányos kérdésre hívja fel a figyelmet,  amelyek  a
   szabályozás kialakítása során felmerülhetnek.

   a)  Az  ellenőrizetlen indikációjú terhesség-megszakítás esetén
   akkor  várható az, hogy a nő bizalommal forduljon  a  tanácsadó
   szolgálathoz,  ha  nem törvényi tényállások teljesítésére  kell
   koncentrálnia,    hanem   lelkiismereti   és    élethelyzetbeni
   konfliktusa   megoldásához  várhat   segítséget.   A   semleges
   információ ehhez nem elég. Az államnak alkotmányos kötelessége,
   hogy  az  anya  előtt a gyermek megtartásának és felnevelésének
   perspektíváit  megnyissa.  Az erre a célra  irányuló,  kötelező
   tanácsadás  alkalmas  arra,  hogy  annak  révén  az  állam   az
   ellenőrizetlen  indikáció elismerése mellett is  eleget  tegyen
   életvédelmi kötelességének.

   A  tanácsadás nem korlátozódhat egyszeri alkalomra, készen kell
   állnia  arra,  hogy a válsághelyzetben hozzá  forduló  anyát  a
   terhesség  egész tartama alatt támogassa, s a szülést  követően
   is   segítse.  A  tanácsadó  szolgálatnak  ugyancsak  fel  kell
   kínálnia segítségét az abortuszon átesett nő számára is.  Része
   továbbá  az  állam kötelességének az is, hogy a gyermeknevelést
   más  jogszabályokban foglalt intézkedésekkel is  támogassa.  Ez
   azonban  már  más alkotmányi rendelkezésekkel és  államcélokkal
   áll    közvetlen    összefüggésben,   s   az    abortusztörvény
   alkotmányossági vizsgálatának nem tárgya.

   Az ilyen tanácsadás elvileg nem korlátozza aránytalanul az anya
   magánszféráját,  és nem sérti lelkiismereti szabadságát.  Ahogy
   az  Alkotmánybíróság  a szólásszabadságról szóló  határozatában
   kifejtette, az általa helyesnek tartott véleményeket mindenki –
   az  állam  is  –  támogathatja, s a helytelennek tartott  ellen
   felléphet,  mindaddig, amíg ezzel valamely más jogot  nem  sért
   olyan mértékben, hogy az előtt a véleményszabadságnak is vissza
   kell  lépnie  (30/1992. (V. 26.) AB, ABH 1992, 167,  180).  Itt
   azonban az állam nem egyszerűen a mindenkori parlamenti többség
   által  helyesnek tartott nézeteket propagál, hanem az  egyszerű
   törvényhozás  felett álló, az Alkotmányból folyó kötelességének
   tesz   eleget,  amikor  mindenki  számára  mindenkor   kötelező
   alkotmányos  értéket  érvényesít. A lelkiismereti  szabadsággal
   kapcsolatban  az  Alkotmánybíróság kifejtette,  hogy  az  állam
   semlegessége  vallási  és lelkiismereti kérdésekben  legkevésbé
   sem  jelenti  azt,  hogy  a közömbösséget  kellene  támogatnia;
   ellenkezőleg,  a  lelkiismereti  szabadság  alapjogából  az  az
   alkotmányos  kötelesség  hárul  az  államra,  hogy  az   egyéni
   meggyőződés  szabad kialakításának és a tudatos választásnak  a
   lehetőségét  biztosítsa (4/1993. (II. 12.) AB,  ABH  1993,  48,
   53).  A tanácsadásnak segítenie kell abban, hogy a leendő  anya
   felelősségét  átérezve, tudatosan döntsön magzata megszüléséről
   vagy   terhessége  megszakításáról.  A  terhesség-megszakításra
   vonatkozó  információkat is teljes körűen  hozzáférhetővé  kell
   tenni.  Az  állam  nem  hozhat senkit  olyan  helyzetbe,  amely
   meghasonlásba vinné önmagával, azaz amely összeegyeztethetetlen
   a  személyiséget  meghatározó valamely lényeges meggyőződésével
   (Abh,  313).  Mindebben segíthet a névtelenség megtartása  –  a
   terhesség-megszakításra  jogosító  igazolás   kiadásáig   –   a
   tanácsadás során. A tanácsadáson való kötelező részvétel  a  nő
   lelkiismereti  szabadságát nem sérti  aránytalanul,  nem  hozza
   meghasonlásba önmagával, különös tekintettel arra  is,  hogy  a
   részvételen túl további együttműködési kötelessége nincsen.

   Az  eredmény  tekintetében a tanácsadásnak tehát az  egyértelmű
   magzatvédelmi irányultság mellett is nyitottnak kell  maradnia,
   tiszteletben tartva a nő említett jogait.

   Ezért  a  rendszer  alkotmányosságához alapvető  követelmény  a
   megfelelő     szakmai    felkészültséggel     rendelkező,     a
   válságmegoldásra  alkalmassá tett, szélsőséges irányultságoktól
   mentes   tanácsadó   szervek   felállítása   és   azok   állami
   engedélyezése, valamint folyamatos ellenőrzése.

   A  tanácsadással  kapcsolatos további alkotmányos  követelmény,
   hogy  meg  kell  világítania  a  magzat  és  a  nő  alkotmányos
   helyzetét  és  jogait, mindenekelőtt azt, hogy a  magzati  élet
   alkotmányos   védelemben  részesül,  amellyel  szemben   a   nő
   önrendelkezési  joga  a  terhesség  megszakítására  csak  akkor
   érvényesülhet,  ha  a  gyermek  kihordása  az  anya  számára  a
   terhesség  kihordásával  együttjáró terheket  meghaladó,  olyan
   rendkívüli  nehézségekkel  jár, amelyek  az  elvárható  áldozat
   határát meghaladják.

   b)  Amennyiben  az  állam – a tanácsadás után  –  ellenőrizhető
   indikáció nélkül is lehetővé teszi és nem bünteti az abortuszt,
   életvédelmi kötelességéből folyóan nem mondhat le alkotmányosan
   más jogkövetkezmények alkalmazásáról. Ilyen például a terhesség-
   megszakítás orvosi költségeinek teljes körű viselése  a  terhes
   nő által.

   c)  Mivel  a  tanácsadás – amely az állapotos nőnek  a  felelős
   döntés  meghozásához  ad  segítséget úgy,  hogy  konfliktusának
   megoldásában   támaszt   nyújt  –   nyomást   semmiképpen   sem
   gyakorolhat, gondoskodni kell arról is, hogy a nőt  megvédje  a
   környezete részéről kifejtett ellenkező irányú nyomástól is. Az
   ilyen  befolyásolás  ugyanis a tanácsadás nyújtotta  segítséget
   lerombolja,   az  állam  magzatvédelmi  eszközét   –   a   jogi
   szabályozás  alkotmányosságának  feltételét  –  hatástalanítja.
   Kivédésére   több  módszer  kínálkozik,  a  konkrét  helyzettől
   függően.  Ilyen  például  az apa vagy  családtagok  bevonása  a
   tanácsadási  folyamatba. Nem mellőzhető  azonban  a  büntetőjog
   igénybevétele    sem.   Az   állam   életvédelmi    kötelessége
   megköveteli,  hogy azokat, akik az állapotos nőt fenyegetéssel,
   a   tartási  kötelesség  megszegésével  vagy  bármely  módon  a
   terhesség  megszakítására  kényszerítik,  büntetőjogi  büntetés
   fenyegesse.  A  törvényhozó  feladata,  hogy  az  erre  elvileg
   jelenleg  is  alkalmas bűncselekmények törvényi  tényállásainak
   alkalmazását szükség szerint biztosítsa.

   3.     Az     Alkotmánybíróság    a    Magzatvédelmi    törvény
   alkotmányellenesnek bizonyult rendelkezéseit 2000.  június  30.
   napjával semmisítette meg. Ez a határidő nemcsak az alkotmányos
   szabályok megalkotására elegendő, hanem az azok végrehajtásához
   szükséges    szervezeti,   személyi   és   egyéb   feltételeket
   kialakítására is.
                           Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                         előadó alkotmánybíró

              Dr  Ádám Antal              Dr  Bagi István
              alkotmánybíró                 alkotmánybíró

              Dr  Erdei Árpád            Dr  Holló András
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

              Dr  Kilényi Géza            Dr  Kiss László
              alkotmánybíró                 alkotmánybíró

              Dr  Lábady Tamás           Dr  Németh János
              alkotmánybíró                 alkotmánybíró

              Dr  Vörös Imre       Dr  Tersztyánszky Ödön
             alkotmánybíró                   alkotmánybíró
    Dr. Ádám Antal alkotmánybíró párhuzamos indokolása
       
        A   határozat  rendelkező  részének  megállapításaival   és
    indokolásával  is  egyetértek.  Helyesléssel  fogadom,  hogy  a
    terhes    anya    önrendelkezési   jogát   és   egészségvédelmi
    jogosultságait   az   államnak  a  magzat   oltalmát   szolgáló
    életvédelmi  kötelezettsége hivatott ellensúlyozni.  Párhuzamos
    véleményemben azokat, a határozatban kifejezetten nem  szereplő
    alkotmányi összefüggéseket kívánom kiemelni, amelyek  a  magzat
    védelme   tekintetében  az  állam  életvédelmi  kötelezettségét
    erősítik,  illetve  kiegészítik.  Az  Alkotmánynak  ugyanis  az
    emberi  élethez való jogot biztosító előírásán  kívül  is  több
    rendelkezése  kötelezi az államot a terhes  anya  és  a  magzat
    egybekapcsolódó,  illetve esetenként  elkülönült  védelmére  és
    támogatására,  az  anya  és a magzat egészségének  megóvása,  a
    magzat  fejlődése  és  életképes  megszületésének  előmozdítása
    érdekében.
       
        Ezért   a   jelzett  alapjogok  és  állami  kötelezettségek
    megvalósulási  feltételeinek és arányainak meghatározásakor  az
    Országgyűlés köteles figyelembe venni más alkotmányi  értékeket
    is. A törvényalkotó ugyanis nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy
    az    Alkotmány    valamennyi   rendelkezése    egybekapcsolódó
    értékrendszert   képez.  Az  alaptörvényben   foglalt   értékek
    alkotják  a politikai, az állami, a társadalmi, a közösségi  és
    az     egyéni    megnyilvánulások    alapvető    és    kötelező
    mértékrendszerét.  Ezeknek a mértékeknek folyton  gazdagodó,  a
    törvényalkotás, a nemzetközi alapjogi bíráskodás és  a  nemzeti
    alkotmánybíráskodás    révén    pontosított     törzsállományát
    kétségtelenül   az   alapjogok  alkotják.  Az   alkotmányossági
    jogvitákat    elbíráló   Alkotmánybíróság   pedig   szinoptikus
    szemlélettel    az    alapjogokkal   együtt    alkalmazza    az
    alaptörvényben  foglalt alapelveket, tilalmakat,  államcélokat,
    állami   kötelezettségeket  és  egyéb   nevesített   alkotmányi
    értékeket.   Az  alapjogok  és  az  Alkotmány  említett   egyéb
    összetevői   esetleges  ütközéseinek  feloldása   egyrészt   az
    Alkotmánybíróság  precedens  értékű  korábbi  megállapításainak
    figyelembevételével,   másrészt   a   konkrét   alkotmányossági
    probléma    adottságainak   elmélyült    mérlegelése    alapján
    lehetséges. Ezért nem minősíthetjük az alapjogi bíráskodást  és
    az  alkotmánybíráskodást  teljesen egybeeső,  azonos  jelentésű
    fogalomnak. Az alkotmánybíráskodás lényegi sajátossága  ugyanis
    konkrét  alkotmányossági viták eldöntése esetén is az Alkotmány
    normaállományának  egészére  kiterjedő,  koherens,  hiteles  és
    általánosan kötelező alkotmányértelmezésben jelölhető meg.
       
        A   vázoltakra  tekintettel  úgy  vélem,  hogy   az   állam
    magzatvédelmi  kötelezettségét az ember  élethez  való  jogából
    származó állami életvédelmi kötelezettségen kívül alátámasztják
    és lényeges szempontokkal, fontos követelményekkel egészítik ki
    az  Alkotmánynak  a  házasság és a család intézményének  állami
    védelmére  (15.  §), az ifjúság létbiztonságának,  oktatásának,
    nevelésének és érdekei védelmének állami feladatára
    (16.  §),  az  anyának  a  gyermek születése  előtti  és  utáni
    támogatására és védelmére
    (66. § (2) bek.) vonatkozó rendelkezései, valamint a gyermeknek
    az Alkotmányban
    (67.  (1)  bek.) biztosított az a jogosultsága,  hogy  megkapja
    családjától, valamint az államtól és a társadalomtól mindazt  a
    védelmet és gondoskodást, amely a megfelelő testi, szellemi  és
    erkölcsi fejlődéséhez szükséges.
       
        Mindezek   mellett   a   törvényalkotó   törekedhet   olyan
    társadalompolitikai,  népesedéspolitikai,  erkölcsi  szempontok
    érvényesítésére is, amelyek az Alkotmányban rögzített  elveken,
    alapjogokon,  kötelezettségeken  és  más  alkotmányi  értékeken
    kívül esnek, feltéve természetesen, hogy ezek a törekvések  nem
    sértik  az Alkotmány egyetlen rendelkezését és nem ellentétesek
    az   alkotmánybírósági  határozatokban  mindenkire   kötelezővé
    nyilvánított alkotmányossági követelményekkel sem.
       
    Budapest, 1998 november 18.
       
                                                     Dr. Ádám Antal
                                                      alkotmánybíró
       
    Dr. Holló András alkotmánybíró párhuzamos indokolása

    1.  A  határozathoz  fűzött párhuzamos indokolásomat  egy  elvi
    előkérdés felvetésével, s egyben arra adandó válasszal kezdem.
    Van-e  az  Alkotmánybíróságnak kompetenciája az  alkotmányozási
    szint, mint szabályozási szint védelmére? Másképpen fogalmazva:
    az  Alkotmánybíróság megsemmisítheti-e azt a törvényt,  illetve
    törvényi rendelkezést (feltételezhetjük, hogy más jogforrás nem
    jöhet  szóba),  amelyik  tartalmilag nem  alkotmányellenes,  de
    Alkotmányt kiegészítő normát tartalmaz?

    Válaszom – az alábbi indokok alapján – igenlő.

    A   jogalkotás   alkotmányosságának   felülvizsgálata   és   az
    alkotmánysértő törvények és más jogszabályok megsemmisítése  az
    Alkotmánybíróság Alkotmányban rögzített hatásköre (Alk. 32/A. §
    (1)  és (2) bekezdések). A jogalkotás alkotmányossági szempontú
    felülvizsgálatának  része a jogalkotó hatáskörének  alkotmányos
    terjedelme.  (Pl.  Alk. 35. § (2) bekezdés) Az Alkotmánybíróság
    1991-ben  hozott  határozatában kimondta,  hogy  a  jogszabályi
    hierarchia  "alkotmányosan  védett  rendje  nem  csupán  formai
    kérdés  akkor,  amikor alacsonyabb szintű jogszabály,  magasabb
    szintű   jogszabály  által  biztosított  hatáskör   elvonásáról
    rendelkezik...   Ennek  megsértése  miatt  tehát   a   támadott
    rendeletek  tartalmilag is alkotmányellenesek." (31/1991.  (VI.
    6.)  AB  hat.,  ABH 1991. 136.) Az Alkotmányban  foglalt  norma
    (szabályozási tárgy) az alkotmányozó hatalom rendelkezése alatt
    áll;  e  normáknak  a törvényhozás által történő  kiegészítése,
    módosítása a jogalkotó hatáskör elvonásának minősül.

    Konkretizálva:  a  törvényhozó nem léphet  át  az  alkotmányozó
    szabályozási    területére.   Ebben   az   összefüggésben    az
    Alkotmánybíróság alkotmányvédelmi funkciója magában foglalja az
    Alkotmány koherenciájának őrzését is.
    Ez  azt  jelenti,  hogy  ami szabályozási  tárgyként  és  annak
    tartalmaként az Alkotmány szintjére került, annak kiegészítése,
    megváltoztatása, hatályon kívül helyezése csak alkotmányozással
    (alkotmánymódosító törvénnyel) lehetséges. Ebben az esetben  az
    Országgyűlés, mint alkotmányozó hatalom jár el.

    A  törvényalkotó (az Országgyűlés mint törvényhozó hatalom) nem
    alkothat  olyan  törvényt, amelyik kiegészíti, (megváltoztatja)
    az  Alkotmányt. (Nyilván alkotmányi rendelkezést hatályon kívül
    helyező törvényi rendelkezés sem.)

    Annak a kérdésnek az eldöntése, hogy az adott törvény alkotmány-
    kiegészítő   stb.  törvénynek  minősül  -e,  –   az   Alkotmány
    rendszeréből,  az  adott szabályozási tárgyból,  a  szabályozás
    tartalmából  kiindulva,  a  törvényi  szabály  és  az  érintett
    alkotmányi    rendelkezés   viszonyát    (szoros    összefüggés
    fennállását) megvizsgálni – az Alkotmánybíróság feladata. Abban
    az esetben, ha az Alkotmánybíróság szóba jöhető hatáskörében (a
    módosított  előzetes normakontroll, de jellemezően az  utólagos
    normakontroll hatáskörében) eljárva arra a következtetésre jut,
    hogy a vizsgált törvény adott rendelkezése alkotmány-kiegészítő
    tartalmú   (a  törvényhozó  hatalom  az  alkotmányozó   hatalom
    szerepét   vette   át),   a   normát   alkotmánysértés    miatt
    megsemmisítheti. Az Alkotmánybíróságnak az Alkotmányból eredően
    nemcsak   az  a  feladata,  hogy  az  Alkotmány  rendelkezéseit
    érvényesítse a jogalkotásban, hanem az is, hogy az Alkotmányból
    levezethető (értelmezhető) alkotmányozási szintet védelmezze  a
    törvényhozással szemben.

    2.   A  Magzatvédelmi  törvénynek  a  terhesség  megszakítására
    vonatkozó szabályaiból az Országgyűlés álláspontja – amint erre
    a  határozat is kitért – egyértelműen megállapítható: a  magzat
    nem tekintendő jogalanynak.
    Álláspontom   szerint,  az  Országgyűlés   döntése   így   volt
    alkotmányos  döntés,  ugyanis  az  Alkotmányból  csak   ez   az
    értelmezés  vezethető  le. Az Alkotmány 54.  §  (1)  bekezdése,
    miszerint "minden embernek veleszületett joga van az élethez és
    az  emberi méltósághoz", úgy értelmezhető, hogy az Alkotmány  a
    "veleszületettség" kifejezésével határvonalat  kívánt  húzni  a
    megszületett ember, az emberi élet és az ún. "potenciális élet"
    (magzati  élet)  közé és csak az előbbiről rendelkezett.  Ehhez
    képest  értelmezem  az  Alkotmány  "minden  ember  jogképes"  –
    kitételét (Alk. 56. §) is.

    A  magzat jogi értelemben vett ember voltának, jogalanynak való
    elismerése   egyértelműen   az  Alkotmány   szintjére   tartozó
    szabályozási tárgynak – az Alk. 56. §-a módosításának,  illetve
    kiegészítésének – minősülne. Ha igazat adunk  –  és  én  igazat
    adok  –  az  Alkotmánybíróság ún. első  abortusz  határozatában
    foglalt  ama  megállapításnak, miszerint a  jogalanyiság  ilyen
    kiterjesztésének  "jellege  és hordereje  csak  a  rabszolgaság
    eltörléséhez hasonlítható, de annál is jelentősebb lenne. Ezzel
    az  ember jogalanyisága elérné elvileg lehetséges végső határát
    és teljességét..."(64/1991. (XII. 17.) AB hat., ABH 1991. 311.)
    –  ez a tétel önmagában, tehát történelmi jelentőségénél fogva,
    az Alkotmány szintű megfogalmazást igényli.
    Következésképpen,  ha  a  törvényhozó  úgy  döntött   volna   a
    Magzatvédelmi    törvényben,   hogy    a    magzat    jogalany,
    alkotmánysértő módon, törvényi szabályozással módosította volna
    az Alkotmányt. (Lásd az 1./ pontban kifejtetteket.)

    3.   A   magzat  jogalanyiságát  el  nem  ismerő  törvényhozási
    koncepcióból egyenesen következik, hogy a Magzatvédelmi törvény
    terhesség-megszakításra       vonatkozó        rendelkezéseinek
    alkotmányossági felülvizsgálata a "konkuráló" élethez és emberi
    méltósághoz  való jogok területéről a terhes nő  önrendelkezési
    joga  és  az  állam  – az Alkotmány 54. § (1) bekezdéséből,  az
    élethez  való  jogból  levezethető –  (nem  abszolút)  objektív
    életvédelmi     kötelességének    viszonyára,     egyensúlyának
    vizsgálatára  tevődik át. Egyetértőleg idézve  a  határozatból:
    "Ha  tehát a törvényhozó nem ismeri el a magzat jogalanyiságát,
    a   terhesség-megszakítás  feltételeinek  megállapításakor  nem
    hagyhatja    figyelmen   kívül   a   szabályozás    tartalmának
    meghatározásánál irányadó – esetenként egymással szemben álló –
    jogokat  és  kötelezettségeket, úgy  mérlegelni  kell  az  anya
    önrendelkezéshez élethez és testi épséghez való  jogát  éppúgy,
    mint  az  élethez  való jogból folyó, a magzatra  is  kiterjedő
    állami életvédelmi kötelezettséget."

    Az  Alkotmánybíróság  vizsgálata arra az  eredményre  vezetett,
    hogy a magzatvédelmi törvénynek és végrehajtási rendeletének  a
    határozat  4./  pontjában  megjelölt  rendelkezései  sértik  az
    Alkotmány  2.  § (1) bekezdését és az 54. § (1) bekezdését.  Az
    alkotmánysértés  megállapításával és  a  vonatkozó  jogszabályi
    rendelkezések megsemmisítésével egyetértek.

    A   határozat  a  törvényhozás  számára  az  alkotmányellenesen
    szabályozott  ellenőrizetlen indikáció  alkotmányellenességének
    megszüntetésére  – noha a Határozat "több lehetőségre"  utal  –
    lényegében két egyenrangú alkotmányos megoldást jelöl meg:
         a/  a  súlyos  válsághelyzet fennállásának ellenőrizhetővé
    tételét, vagy
         b/  a  jelenlegi (jogilag nem ellenőrizhető) válsághelyzet
    fenntartását   és   ennek  ellensúlyozására   –   az   objektív
    életvédelmi  kötelezettségből  eredően  –  a  magzat   védelmét
    (megtartását) célzó hatékony intézményrendszer kiépítését.

    Álláspontom szerint az alkotmánysértés kiküszöbölésére  csak  a
    második megoldás alkalmas.

    Ebből   következően   az  Alkotmánybíróságnak   a   törvényhozó
    alkotmánysértő mulasztását is meg kellett volna állapítania. Az
    Alkotmánybíróság   –   kialakított   gyakorlata    szerint    –
    mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenességet állapít  meg,
    ha  alapjog  érvényesítéséhez szükséges  jogszabályi  garanciák
    hiányoznak.  (35/1992.  (VI. 10.)  AB  hat.,  ABH  1992.  204.,
    22/1995. (III. 31.) AB hat., ABH 1995. 108.) A törvényalkotó  a
    Magzatvédelmi   törvényben  az  élethez   való   jogból   folyó
    életvédelmi  kötelezettségének  nem  tett  eleget,  mivel   nem
    biztosította a magzati élet alkotmányosan elegendő védelmét; az
    ellenőrizetlen  indikáció által garantált önrendelkezési  jogot
    az   Országgyűlés  nem  egyensúlyozta  ki  hatékony,  a  magzat
    védelmét,    megtartását    célzó    eszközrendszer    törvényi
    szabályozásával.  A  Magzatvédelmi  törvény  9.  §-a  ennek   a
    követelménynek  nem felel meg. (Lásd erről  a  határozat  IV/2.
    pontját)

    4.  Az ellenőrzött indikáció álláspontom szerint alkotmánysértő
    módon  korlátozná a terhes nő önrendelkezési  jogát,  s  egyben
    sértené  a  magánszférához való alkotmányos jogát. Az indikáció
    ellenőrzése,    jogilag    előírt    tipizációval,     objektív
    tényállásokkal  alkotmányosan nem  oldható  meg.  A  magánéleti
    válsághelyzetek  szubjektív tényállásai, a dolog  természetéből
    adódóan  "rejtőzködő", de valóságos tényállások. (Pl.:  A  nemi
    erőszak,  adott  esetben  a  családon  belüli  nemi  erőszak  –
    különösen  az  utóbbi – nem minden alkalommal a  büntetőeljárás
    tárgya; a házasságon kívüli kapcsolatból származó terhesség, de
    hasonlóan egy megromlott, sok lelki konfliktus árán fenntartott
    házasság   nyilvános   vállalása,   kiértékelése   is   nehezen
    képzelhető  el...)  A  jogilag  kötelezően  előírt,   "tipikus"
    tényállások  a  magánéleti  válsághelyzetek  speciális,  egyedi
    értékelésen alapuló "intim tényállásait" nyilván nem  foghatják
    át.   A  "törvényi  tényállásokra  koncentrálás",  –  ahogy   a
    határozat  fogalmaz  –  esetenként  hamis  igazolást   vagy   a
    jogellenes  út választását eredményezheti, a valóságos  krízis-
    helyzetek  tartalmi feltárását, a magzatvédő szolgálattal  való
    együttműködést vállaló döntés helyett.

    Az   ellenőrzött   indikáció  bevezetése,  az   ún.   "törvényi
    tényállások"    meghatározása   kizárná    e    válsághelyzetet
    ténylegesen okozó szubjektív, rejtett tényállásokat és  ezáltal
    aránytalanul  korlátozná  a  terhes  nő  önrendelkezési  jogát,
    magánszférájának    (a    magántitok   feletti    rendelkezése)
    alkotmányos határait.

    5.  Egyetértek a Határozatnak azzal a megállapításával, hogy az
    ellenőrizetlen     válsághelyzet    törvényi    szabályozásának
    alkotmányosságát a "védelmi ellensúly", nevezetesen: az anyát a
    magzat megtartására bátorító, számára megfelelő együttműködést,
    támogatást  biztosító  tanácsadó szolgálat  kiépítése  alapozza
    meg.  Az  "ellensúly"  célja  a terhes  nőt  tényleges  döntési
    helyzetbe  hozni,  megteremteni számára az  önrendelkezési  jog
    megfontolt  gyakorlásának  feltételeit.  Ugyanakkor  meg   kell
    jegyeznem, hogy a magzatvédelmi szolgálattal való együttműködés
    elutasítása,  illetve a szolgálat bátorításának,  meggyőzésének
    eredménytelensége  a terhes nő személyes döntését  ugyanúgy  az
    önrendelkezési jog alkotmányos keretében tartja, mint a  magzat
    védelme  szempontjából pozitív döntését. Mindez  következik  az
    Alkotmánybíróságnak   a  lelkiismereti  szabadságot   értelmező
    határozatából,   amelyre   a   határozat   is   hivatkozik:   A
    lelkiismereti    szabadságból   folyó   állami   alapjogvédelmi
    kötelesség  a  "tudatos  választás"  lehetőségének  biztosítása
    (4/1993. (II. 12.) AB hat., ABH 1993. 48.).

    A   terhes  nő  személyes  döntésének  erkölcsi  megítélése  az
    alkotmányjog határán kívül esik.

    Budapest, 1998. november 18.
                                                   Dr. Holló András
                                                      alkotmánybíró
     Dr. Lábady Tamás alkotmánybíró különvéleménye

     1.  Az  Alkotmánybíróság 64/1991. (XII. 17.)  AB  határozatához
     fűzött   párhuzamos   indokolásomban   (ABH   1991,   323-327.)
     kifejtettem,  hogy  az  akkor  hatályos  abortuszra   vonatkozó
     jogszabályi        rendelkezések        alkotmányellenességének
     megállapításával   és   megsemmisítésével   nem   a    többségi
     határozatban  kifejtett  indokok  alapján,  hanem  azért  értek
     egyet,  mert  álláspontom  szerint  az  Alkotmány  54.  §   (1)
     bekezdésében  foglalt rendelkezésből a méhmagzat  élethez  való
     jogának  feltétlen elismerése és az államnak a nasciturusra  is
     kiterjedő abszolút életvédelmi kötelezettsége következik. Ezt a
     hatályos  Alkotmány  alapjogértelmezésén alapuló  álláspontomat
     változatlanul fenntartom.

     Meggyőződésem  szerint  a  magzati életnek  az  emberi  élettől
     eltérő  jogi  minősítésére a törvényhozónak  nincs  alkotmányos
     lehetősége,  mert  a magzatot – akár az anyatestben  van,  akár
     azon  kívül,  mesterséges körülmények között  –  fogantatásának
     pillanatától  kezdve  embernek,  vagyis  jogalanynak,  jogképes
     személynek   kell   tekintetni,  amiből  következik,   hogy   a
     méhmagzatot az élethez való jog anyjával szemben is  megilleti.
     Az   Alkotmány   54.   §  (1)  bekezdése   szerint   a   Magyar
     Köztársaságban  minden  embernek  veleszületett  joga  van   az
     élethez  és  az emberi méltósághoz, amelytől senkit  nem  lehet
     önkényesen megfosztani. Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint
     az  élethez és a méltósághoz való alanyi jog abszolút jog, azaz
     korlátozhatatlan  és  redukálhatatlan,  vagyis  a   jog   által
     érinthetetlen  alapjognak minősül. Mivel a magzat  biológiailag
     ember, genetikailag befejeződött emberi individuum, és mivel  a
     “veleszületettség”  –  a  nemzetközi egyezmények  szóhasználata
     (“inherent    right    to   life”,    “droit    inhérent     la
     vie”,“angeboneres  Recht  auf  Leben”)   szerint   is   –   nem
     születéssel  szerzett,  hanem elidegeníthetetlen,  az  emberrel
     “velekeletkezett”,  azaz  létéből, ember-voltából  eredő  jogot
     jelent,  az Alkotmány alapján semmivel sem igazolható,  hogy  a
     még  meg  nem születettnek nincs emberi méltósága  és  joga  az
     élethez. Ezért véleményem szerint a magzat mint új emberi élet:
     személy, aki a jog által sérthetetlen és akinek az élethez való
     abszolút  jogát  a  törvényhozó az állapotos nő  önrendelkezési
     jogára  vagy  más  alapjogára hivatkozással  alkotmányosan  nem
     korlátozhatja.  A méhmagzat élethez való joga egyedül  csak  az
     anya élethez való jogával konkurálhat.

     2. A kifejtettekre tekintettel nem tudok egyetérteni a többségi
     határozat  1.,  2.  és 3. pontjában foglalt  megállapításokkal,
     továbbá a határozat 5. és 6. pontjában foglalt rendelkezésekkel
     sem.  A  törvényhozó álláspontom szerint az  Alkotmány  alapján
     jogszerűen   nem   ismerheti  el   az   állapotos   nő   súlyos
     válsághelyzetét,  mint a terhesség megszakítását  alkotmányossá
     tevő körülményt; ugyanakkor az Alkotmánybíróság nem utasíthatta
     volna  el  a  magzati élet védelméről szóló  1992.  évi  LXXIX.
     törvény      egésze,     illetőleg     egyes      rendelkezései
     alkotmányellenessége  megállapítását  kérő  –  a   határozattal
     elbírált   –  indítványokat,  és  azt  is  meg  kellett   volna
     állapítania,  hogy  a  méhmagzat jogi státusza:  személy,  azaz
     ember.

     3.  Szükségesnek  tartom  kiemelni,  hogy  az  Alkotmánybíróság
     többsége  által  kialakított állásponton,  vagyis  a  határozat
     koncepcióján  belül  is  elégtelennek  ítélem  azt  a   védelmi
     szintet,  amelyet  a  határozat az állam  objektív  életvédelmi
     kötelezettségeként az Alkotmányból levezet, ezért  a  határozat
     1.,   2.  és  3.  pontjához  –  alapvetően  eltérő  álláspontom
     fenntartása mellett – önállóan is különvéleményt fűzök.
     3.1.  Mivel magzat nélkül nincs ember, a magzat életjogának  és
     méltóságának  az elismerése nélkül is megállapítható,  hogy  az
     Alkotmány a magzati életet a fogamzás pillanatától kezdve védi.
     Ezért – a határozat 1. pontjában foglalt megállapítás helyett –
     indokolt  lett volna kimondani a határozat rendelkező  részében
     egyrészt azt, hogy “az állam nem engedheti meg alkotmányosan az
     indok nélküli abortuszt”, másrészt pedig azt, hogy “az abortusz
     a jogállam értékrendje szempontjából leküzdendő jelenség”, vagy
     más  megfogalmazásban: “az élethez való jog objektív  oldalából
     az   életvédelem   tartalmával  szemben   az   az   alkotmányos
     követelmény  származik, hogy az államnak megfelelő  eszközökkel
     hatékonyan kell küzdenie az abortusz, mint jelenség ellen.”

     Ha a többségi határozat szerint a méhmagzatot nem is illeti meg
     alanyi,  elidegeníthetetlen  jogként  az  élethez,  és  így   a
     megszületéshez való jog, az Alkotmányból a magzati élet védelme
     és  tisztelete – ahogy ezt a Magzatvédelmi törvény  preambuluma
     is kifejezetten megfogalmazza – feltétlenül következik. Ezért e
     felfogásban  is  az abortusz alkotmányos indoka csak  “súlyos”,
     alkotmányos  alapjoghoz  kapcsolódó indok  lehet;  az  abortusz
     elleni  küzdelem hatékonyságának az érdekében  pedig  az  állam
     köteles   a  terhesség-megszakítások  statisztikai  figyelemmel
     kisérésére. Az állam nem szemlélheti tétlenül, ha a  terhesség-
     megszakítások  száma,  vagy  a  megszakított  terhességeknek  a
     születésekhez   viszonyított  aránya  nem  csökken,   mert   az
     Alkotmányból   folyó   kötelessége  az  abortusz   jelenségének
     fokozatos felszámolásán munkálkodni.

     3.2 Minden abortusz az élethez való jogot sérti. Az államnak  a
     törvényhozás   és  tájékoztatás,  az  oktatás  és   a   nevelés
     eszközeivel   is   szembe   kell  helyezkednie   a   terhesség-
     megszakítással. Jogszabályai és az állam alkotmányos  felfogása
     nem  sugallhatja  azt,  hogy e megtűrt  jelenség  az  Alkotmány
     értékrendjével  és  emberképével  összhangban  áll.  A  védelem
     hatékonyságának  minőségi  erősödése  a  jövendő  törvényhozási
     megoldások alkotmányosságának megítélésekor is mércéül  szolgál
     majd  mindaddig,  amíg a magzat jogalanyiságát  a  jog  el  nem
     ismeri.

     3.3. A magzati élet védelme az Alkotmány szerint csak a védelem
     erősödése   irányába  változhat  és  annak   hatékonysága   nem
     csökkenhet.  Az  Alkotmánybíróság  a  28/1994.  (V.   20.)   AB
     határozatában  (ABH 1994, 134.) a környezetvédelmi  status  quo
     megőrzésének kötelezettségét vizsgálva megállapította, hogy “az
     állam a természetvédelem jogszabályokkal megállapított szintjét
     nem  csökkentheti, kivéve, ha ez más alapjog  vagy  Alkotmányos
     érték   érvényesítéséhez  elkerülhetetlen.  A   védelmi   szint
     csökkentésének mértéke az elérni kívánt célhoz képest ekkor sem
     lehet aránytalan.”

     Álláspontom   szerint  az  Alkotmánybíróság  határozatában   az
     élethez   való   jog   objektív   védelmére   –   a   határozat
     koncepciójának   talaján   is  –  e  követelménynél   szigorúbb
     alkotmányos    követelményt   kellett   volna    megállapítani,
     tekintettel a méhmagzat létének egyediségére, azaz  arra,  hogy
     minden  magzati  életből  egyedi és helyettesíthetetlen  emberi
     élet  születik.  Az  államnak ezért az  abortusz  “statisztikai
     kockázatának” leszorítása mellett azon kell munkálkodnia,  hogy
     minden    diszkrimináció    nélkül    minden    egyes    magzat
     megszülethessen.

     Budapest, 1998. november 18.
        
                                                    Dr. Lábady Tamás
                                                       alkotmánybíró
              
     Dr. Tersztyánszky Ödön alkotmánybíró különvéleménye

     A  határozat rendelkezéseivel érdemben egyetértek, kivéve  azt,
     amely  a  Magzatvédelmi  törvény 6. § (1)  bekezdés  d)  pontja
     alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
     irányuló indítványt elutasítja.

     Egyetértek   az  indokolás  elméleti  megalapozására   irányuló
     fejtegetésekkel is.

     A többségi határozat rendelkező részének megállapításából és az
     indokolásból az következik, hogy alkotmányellenes, ha a törvény
     az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén úgy teszi lehetővé
     a meg nem született emberi lény elpusztítását, hogy nem állapít
     meg  megfelelő,  a  magzati élet védelmére irányuló  ellensúlyt
     képező    rendelkezéseket.    Megfelelő    ellensúlyt    képező
     rendelkezéseket a hatályos jog nem tartalmaz.

     Egyetértek  azzal,  hogy önmagában nem alkotmányellenes,  ha  a
     törvény  a súlyos válsághelyzet esetén ennek vizsgálata  nélkül
     lehetővé teszi a terhesség-megszakítást. Az Alkotmánybíróságnak
     azonban  a  vizsgálat eredményének megállapításánál –  azaz  az
     indítvány    elutasításánál    vagy    az    alkotmányellenessé
     nyilvánításnál és megsemmisítésnél – ezt a szabályt  a  törvény
     összefüggéseibe  helyezve,  és  nem  önmagában  kellett   volna
     érdemben elbírálnia.

     Az   Alkotmánybíróság  gyakorlata,  hogy   az   önmagában   nem
     alkotmányellenes rendelkezést is alkotmányellenessé nyilvánítja
     és   megsemmisíti,   ha   az   a  vizsgált   jogszabály   egyéb
     rendelkezéseire figyelemmel minősül alkotmánysértőnek (24/1990.
     (XI.  8.)  AB határozat, ABH 1990/115.; 46/1991. (IX.  10.)  AB
     határozat, ABH 1991/211.; 57/1994. (XI. 17.) AB határozat,  ABH
     1994/316.;  28/1995.  (V.  19.) AB  határozat,  ABH  1995/138.;
     75/1995. (XII. 21.) AB határozat, ABH 1995/376.; 13/1996.  (IV.
     12.) AB határozat, ABH 1996/50.).

     Törvényjavaslat  alkotmányellenességének előzetes  vizsgálatára
     vonatkozó   hatáskörének   értelmezésénél   is   kimondta    az
     Alkotmánybíróság,  hogy  a  vizsgálat  tárgyát   képező   egyes
     rendelkezések   alkotmányossága  általában  értékelhetetlen   a
     törvény   kontextusából  kiragadva.  (16/1991.  (IV.  20.)   AB
     határozat, ABH 1991/58.).

     Erre  figyelemmel a Magzatvédelmi törvény 6. § (1) bekezdés  d)
     pontja  alkotmányellenességét kellett volna  megállapítani,  és
     azt meg kellett volna semmisíteni.

     A  d) pont alkalmazásánál alkotmányos követelmény meghatározása
     a  vizsgált  esetben  az  alkotmányellenességet  nem  orvosolja
     hatékonyan,  mégha arra is törekszik. Hatásában a  jogalkalmazó
     számára  a d) pont hatályban tartása az alkotmányos követelmény
     kimondása   mellett   olyan  helyzetet   teremt,   mintha   azt
     megsemmisítették volna; azaz tilos a d) pont alkalmazása,  amíg
     törvény meg nem határozza ennek fogalmát és feltételeit.  Ez  a
     jogalkotótól és a jogalkalmazótól konkrét esetben  a  határozat
     rendelkezéseinek   összevetését,  értékelését,   ezek   és   az
     indokolás  további  értelmezését kívánja,  különös  tekintettel
     arra, hogy a d) pont formálisan hatályban marad.

     A  többségi  határozat  következményeként,  a  határozat  egyéb
     rendelkezéseire is figyelemmel, az a helyzet állhat  elő,  hogy
     2000. június 30. után, ha nem alkotnak újabb törvényt, akkor az
     állapotos    nő   “súlyos   válsághelyzete”   mint   terhesség-
     megszakítási   ok  meghatározatlanná  válik  és   fennállásának
     igazolására   a   törvény  majd  semmilyen   rendelkezést   nem
     tartalmaz, miközben a magzati élet védelmére irányuló megfelelő
     ellensúly is a törvényből változatlanul hiányzik.

     Budapest, 1998. november 18.

                                              Dr. Tersztyánszky Ödön
                                                       alkotmánybíró
      .
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      .
      Number of the Decision:
      .
      48/1998. (XI. 23.)
      Date of the decision:
      .
      11/18/1998
      .
      .