Hungarian
Ügyszám:
.
495/B/2001
Előadó alkotmánybíró: Czúcz Ottó Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 495/B/2001. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2003/1382
.
A döntés kelte: Budapest, 06/03/2003
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos    vizsgálatára    és   megsemmisítésére    irányuló
  indítványok tárgyában meghozta a következő

                          határozatot:
                               
  1.  Az Alkotmánybíróság a közalkalmazottak jogállásáról szóló
  1992.  évi  XXXIII.  törvény  33.  §-a,  78.  §  (1)  és  (2)
  bekezdése,  87.  §-ának (2) bekezdése alkotmányellenességének
  megállapítására  és  megsemmisítésére irányuló  indítványokat
  elutasítja.

  2.  Az Alkotmánybíróság a közalkalmazottak jogállásáról szóló
  1992.   évi   XXXIII.  törvény  87.  §-ának   az   áthelyezés
  intézményére  vonatkozó alkotmányellenessége  megállapítására
  és megsemmisítésére irányuló indítványt visszautasítja.
                             Indokolás

   Az    Alkotmánybírósághoz   több   indítvány    érkezett    a
   közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
   (a  továbbiakban: Kjt.) 33. §-a, 78. § (1) és (2)  bekezdése,
   valamint   87.   §   (2)   bekezdése  alkotmányellenességének
   megállapítása     és     megsemmisítése     tárgyában.     Az
   Alkotmánybíróság az indítványokat egyesítette és  azokat  egy
   eljárásban bírálta el.

   Több  indítványozó diszkriminatívnak vélte a  Kjt.  jubileumi
   jutalomra  vonatkozó rendelkezéseit. Az egyik indítványozó  a
   hátrányos és indokolatlan megkülönböztetést abban látta, hogy
   a  munkáltató  költségvetési, finanszírozási  módja,  azaz  a
   fenntartó    változása   befolyásolja    a    közalkalmazotti
   jogviszonyban töltött idő számítását a felmentési  idő  és  a
   jubileumi  jutalom  szempontjából. Az indítványozó  példaként
   említette a közoktatás területét, ahol az intézmények  azonos
   feladatot  látnak  el, függetlenül attól,  hogy  annak  ki  a
   fenntartója.

   Egy  másik  indítványozó a Kjt. jubileumi jutalomra vonatkozó
   rendelkezéseit    azért    vélte   diszkriminatívnak,    mert
   álláspontja  szerint alkotmányellenes helyzetet eredményez  a
   Kjt.  azon  rendelkezése,  amely a munkaviszonyban  eltöltött
   időt   a   besorolásnál   és  a  szabadság   megállapításánál
   figyelembe    veszi,    ugyanakkor   a   jubileumi    jutalom
   megállapításánál   -  az  előzőtől  eltérően   -   csupán   a
   közalkalmazotti   jogviszonyban  töltött  időtartamot   veszi
   figyelembe.   Továbbá:  "Alkotmányellenesnek   gondoljuk   az
   emberek   olyan   fajta   megkülönböztetését,   hogy   milyen
   munkahelyen töltötték el munkaviszonyukat. Nagyon sok  embert
   érint  akik jelenleg közalkalmazottak, de most is ugyanazt  a
   munkát   végzik   mint  amikor  nem  voltak   közalkalmazotti
   jogviszonyban...".

   Egy   további   indítványozó  a  Kjt-nek  a   közalkalmazotti
   jogviszonyban  töltött idő számításával kapcsolatos  87.  §-a
   folytán   az   Alkotmány  70/B.  §-ának  sérelmét  állította.
   Hivatkozott  továbbá  arra is, hogy a  támadott  "szabályozás
   szerzett   jogok   sérelmét  is   jelenti,   (...)   hiszen   a
   munkavállalók   a  korábbi  évtizedekben  egy   meghatározott
   jutalom-  és  bérrendszerben  végezték  munkájukat,  s  ehhez
   képest  az  1992.  VII.  I.-én életbe  léptetett  szabályozás
   vissz[a]ható  szabályozást  is  tartalmaz."  Az  indítványozó
   utalt   a   Kjt.  87.  §-hoz  fűzött  indoklásra  és   egyben
   kifejtette,  hogy  "egy  speciális munkajogi  jogintézmény  -
   áthelyezés  nem  válhat  az  általános  szabályozás  alapvető
   intézményévé,   hiszen  olyan  további  feltételektől   teszi
   függővé a jubileumi jutalom kifizetését, ami nem egyeztethető
   össze a jubileumi jutalom fogalmával és rendeltetésével".

                                II.
                                
   Az   Alkotmánybíróság  által  figyelembe   vett   jogszabályi
   rendelkezések:

   1. A Magyar Köztársaság Alkotmánya szerint:
    
   "2.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam."

   "70/A.  §  (1)  A Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
   tartózkodó  minden  személy számára  az  emberi,  illetve  az
   állampolgári  jogokat, bármely megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi származás, vagyoni, születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
   (2)   Az   embereknek  az  (1)  bekezdés  szerinti  bármilyen
   hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.
   (3)  A  Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását  az
   esélyegyenlőtlenségek  kiküszöbölését  célzó  intézkedésekkel
   segíti."

   "70/B. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
   munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához.
   (2)    Az    egyenlő    munkáért    mindenkinek,    bármilyen
   megkülönböztetés nélkül, egyenlő bérhez van joga.
   (3)  Minden  dolgozónak  joga van olyan  jövedelemhez,  amely
   megfelel végzett munkája mennyiségének és minőségének.
   (4)  Mindenkinek joga van a pihenéshez, a szabadidőhöz  és  a
   rendszeres fizetett szabadsághoz."

   2. A Kjt. indítványokkal érintett rendelkezései szerint:

     "33.  §  (1)  Felmentés  esetén a felmentési  idő  legalább
     hatvan nap, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg.
     (2)  Ha  hosszabb felmentési időben a felek nem  állapodnak
     meg   és  a  kollektív  szerződés  sem  ír  elő  ilyet,   a
     hatvannapos  felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban
     töltött
     a)  öt év után egy hónappal;
     b)  tíz év után két hónappal;
     c)  tizenöt év után három hónappal;
     d)  húsz év után négy hónappal;
     e)  huszonöt év után öt hónappal;
     f)  harminc év után hat hónappal
   meghosszabbodik.
   (3)  A munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles  a
   közalkalmazottat   mentesíteni   a   munkavégzés   alól.    A
   munkavégzés  alól  a  közalkalmazottat -  a  mentesítési  idő
   legalább   felének  megfelelő  időtartamban  a   kívánságának
   megfelelő időben és részletekben kell felmenteni."

   "78.   §   (1)   A  huszonöt,  harminc,  illetve   negyvenévi
   közalkalmazotti  jogviszonnyal  rendelkező  közalkalmazottnak
   jubileumi jutalom jár.
   (2) A jubileumi jutalom:
     a)    huszonöt   év   közalkalmazotti   jogviszony   esetén
     kéthavi,
     b)     harminc   év   közalkalmazotti   jogviszony   esetén
     háromhavi,
     c)   negyven  év  közalkalmazotti jogviszony esetén  öthavi
     illetményének megfelelő összeg.
   (3)  Ha a közalkalmazott jogviszonya a 30. § (1) bekezdés  e)
   pontja   alapján  szűnik  meg,  részére  a  megszűnés  évében
   esedékessé váló jubileumi jutalmat az utolsó munkában töltött
   napon ki kell fizetni.
   (4) Ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya megszűnik
   és  -  legkésőbb  a  megszűnés  időpontjában  -  nyugdíjasnak
   minősül  [37/B.  § (1) bekezdés], továbbá legalább  harmincöt
   évi  közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a negyvenéves
   közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére
   a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni.
   (5)  A (4) bekezdésben szereplő rendelkezést a közalkalmazott
   örököse tekintetében megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha
   a közalkalmazott jogviszonya elhalálozása miatt szűnik meg."

   "87.  § (1) E törvény hatálybalépésével a hatálya alá tartozó
   munkáltatónál foglalkoztatottak munkaviszonya közalkalmazotti
   jogviszonnyá alakul át.
   (2)   Közalkalmazotti  jogviszonyban  töltött   időnek   kell
   tekinteni
   a)   az   e   törvény   hatálya  alá  tartozó   munkáltatónál
   munkaviszonyban,   közalkalmazotti  jogviszonyban   eltöltött
   időt,
   b)  a  köztisztviselők jogállásáról szóló  1992.  évi  XXIII.
   törvény   hatálya   alá  tartozó  szervnél   munkaviszonyban,
   közszolgálati jogviszonyban töltött időt,
   c) a szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá
   d)   a  bíróságnál  és  ügyészségnél  szolgálati  viszonyban,
   munkaviszonyban, valamint
   e) a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban
   töltött időt.
   (3)  A  fizetési  fokozatba  történő  besoroláshoz  szükséges
   közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő megállapításánál  -
   a  64.  §  (2) bekezdésétől eltérően - az 1992. július  1-jét
   megelőzően    fennállt   munkaviszony   teljes    időtartamát
   figyelembe kell venni.
   (4)  Ha  jogszabály,  kormányhatározat vagy  bíróság  jogerős
   ítélete   alapján   megállapítható,   hogy   a   munkaviszony
   megszüntetésére  a  közalkalmazott  politikai  vagy   vallási
   meggyőződése,    továbbá    munkavállalói    érdekképviseleti
   szervezethez   való  tartozása,  illetve   ezzel   összefüggő
   tevékenysége     miatt    került    sor,    a    munkaviszony
   megszüntetésétől  1990.  május  2-ig  a  munkaviszonyban  nem
   töltött időtartamot a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően a
   közalkalmazotti   jogviszonyban   töltött   időbe   be   kell
   számítani.
   (5)   Ha   a   közalkalmazotti  jogviszonyban   töltött   idő
   megállapításakor  azonos időtartamra több  jogviszony  vehető
   figyelembe,  közülük  erre  az  időre  csak  egy   jogviszony
   számítható be."

   3.    Az    indítványokkal   érintett   további   jogszabályi
   rendelkezések:

   A  jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (a továbbiakban:
   Jat.) 12. §-ának (2) bekezdése szerint:

   "A  jogszabály  a kihirdetését megelőző időre nem  állapíthat
   meg kötelezettséget, és nem nyilváníthat valamely magatartást
   jogellenessé."

                               III.
                                
   Az indítványok nem megalapozottak.

   Az  indítványok  -  több szempontból is  -  vitatták  a  Kjt.
   jubileumi      jutalomra      vonatkozó      rendelkezéseinek
   alkotmányosságát.

   1.  Az  Alkotmánybíróság az indítványok alapján elsőként  azt
   vizsgálta,  hogy  sérti-e az Alkotmány  70/A.  §-át,  hogy  a
   munkáltatónak a költségvetési, finanszírozási módja - azonos,
   közfeladat  ellátása esetén - befolyásolja a  közalkalmazotti
   jogviszonyban töltött idő számítását a felmentési  idő  és  a
   jubileumi jutalom szempontjából.

   Az  Alkotmánybíróság  -  kialakult gyakorlata  szerint  -  az
   Alkotmány   70/A.   §-át  a  jogegyenlőség  általános   elvét
   megfogalmazó   alkotmányi   követelményként   értelmezi.   Az
   Alkotmánybíróság kimondta továbbá, hogy az alkotmányi tilalom
   elsősorban   az   alkotmányos  alapjogok  tekintetében   tett
   megkülönböztetésekre  terjed  ki,  abban  az  esetben,  ha  a
   megkülönböztetés nem az emberi vagy az alapvető  állampolgári
   jog    tekintetében    történt,   az    eltérő    szabályozás
   alkotmányellenessége akkor állapítható meg, ha az  az  emberi
   méltósághoz  való  jogot  sérti. Az  Alkotmánybíróság  eddigi
   gyakorlata    során   ez   utóbbi   körben    akkor    ítélte
   alkotmányellenesnek  a jogalanyok közötti  megkülönböztetést,
   ha   a   jogalkotó  önkényesen,  ésszerű  indok  nélkül  tett
   különbséget  az  azonos szabályozási kör alá vont  jogalanyok
   között.  [9/1990. (IV. 25.) AB határozat, ABH 1990,  46,  47,
   48.;  21/1990.  (X. 4.) AB határozat, ABH 1990,  73,  77-78.;
   61/1992.  (XI.  20.) AB határozat, ABH 1992,  280,  281-282.;
   35/1994.  (VI.  24.) AB határozat, ABH 1994,  197,  203-204.;
   30/1997.  (IV.  29.) AB határozat, ABH 1997,  130,  138-140.;
   39/1999.  (XII.  21.) AB határozat, ABH 1999, 325,  343-344.;
   stb.]

   Az indítványozó nézete szerint a vitatott rendelkezések azért
   sértik  a  jogegyenlőség  követelményét,  mert  a  munkáltató
   költségvetési,   finanszírozási  módja,  azaz   a   fenntartó
   változása  folytán - a felmentési idő és a jubileumi  jutalom
   szempontjából - a közalkalmazotti jogviszonyban  töltött  idő
   eltérően kerül megállapításra. Álláspontja szerint ugyanis az
   érintettek  -  a fenntartó finanszírozási módjának  változása
   ellenére   -  alkotmányjogilag  homogén  csoportot  képeznek,
   példaként  említve a közoktatás területét, ahol  a  különböző
   finanszírozású intézmények azonos feladatot látnak el.
   Az  indítvány hivatkozik továbbá a felmentés intézményére is,
   amelynél   a   munkáltató  finanszírozásának  módja   szintén
   hatással van a felmentési idő mértékére.

   A    diszkrimináció   vizsgálatának   előkérdése,   hogy    a
   megkülönböztetés  egymással  összehasonlítható  alanyi  körre
   vonatkozik-e. Ennek eldöntéséhez vizsgálni kell,  hogy  mi  a
   csoportképzés ismérve.
   Azonos  feladatok  ellátása (így,  ha  jogszabályok  ezt  nem
   zárják  ki,  akár  a  közfeladatoké is)  többféle  szervezeti
   struktúrában   is   megvalósítható.  Az   eltérő   szervezeti
   struktúrában  foglalkoztatottak  munkaviszonya  a  szervezeti
   struktúrához  kötődik,  így a különböző  szervezeti  formában
   működő   intézmények  és  munkavállalóik   között   létrejött
   jogviszonyok alapján a munkavállalók jogai és kötelezettségei
   eltérőek   is  lehetnek  (többek  között:  a  felelősség,   a
   szabadság  mértéke, az előmeneteli rendszer, a foglalkoztatás
   biztonsága tekintetében).

   Az  Alkotmánybíróság számos határozatában (pl: 44/B/1993.  AB
   határozat, ABH 1994, 574-578.) megállapította, hogy önmagában
   a    munkavállalóknak   a   munkaviszonyuk    különbözőségére
   tekintettel   történő   eltérő   kezelése   nem    eredményez
   alkotmányellenességet.    Így    az    Alkotmánybíróság    az
   1196/B/1997.  AB  határozatában (az Mt., a  Kjt.  és  a  Ktv.
   szabályozásának   különbözősége  kapcsán)   kifejtette:   "Az
   egységes      munkajogi     szabályozásnak      differenciált
   szabályozással   való  felváltása  azért   sem   ütközik   az
   Alkotmányban meghatározott diszkriminációs tilalomba, mert  a
   munkát   végzők  (köztük  a  versenyszférában   dolgozók,   a
   köztisztviselők,  a  közalkalmazottak)  a  jogi   szabályozás
   szempontjából  nem  alkotnak egyöntetű  (homogén)  csoportot,
   különösen  nem  a végzett munka ellenértékének meghatározása,
   nyilvánossága, teljesítésének módja tekintetében." (ABH 1998.
   806, 809.)

   A   jubileumi   jutalom,  valamint   a   felmentési   idő   a
   közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött hosszabb,  folyamatos
   munkavégzést, a közszférában eltöltött pályautat méltányolja.
   A  Kjt.  hatálya egyrészt az állami és a helyi  önkormányzati
   költségvetési  szerveknél, másrészt  a  helyi  önkormányzatok
   által  a  feladatkörükbe tartozó közszolgáltatások ellátására
   foglalkoztatottak  közalkalmazotti jogviszonyára  terjed  ki,
   míg  a magántulajdonban lévő intézményekben foglalkoztatottak
   nem   speciális  közalkalmazotti,  hanem  az  Mt.   általános
   szabályai   szerinti  munkaviszonyban  állnak.   A   lényeges
   eltérést  tehát  az eredményezi, hogy a különböző  szervezeti
   formában  működő munkáltatók és munkavállalóik között  eltérő
   munkajogi   jogviszony  jön  létre,   és   ezekből   mind   a
   munkáltatók, mind a munkavállalók számára különböző jogok  és
   kötelezettségek keletkeznek.
   Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint - a felmentési idő és
   a  jubileumi  jutalom  szempontjából -  csoporthomogenitás  a
   munkavállalói  jogok  és  kötelezettségek  azonossága  esetén
   volna  megállapítható.  A fentiekben  ismertetettek  szerinti
   vázolt   különbözőségre   figyelemmel   az   Alkotmánybíróság
   megállapította,   hogy   az  indítványozó   által   megjelölt
   különbségtétel két egymástól elkülönült, nem homogén  csoport
   közötti,  ezért a Kjt. fenti rendelkezései nem  eredményeznek
   alkotmányellenességet.

   Mindezekre tekintettel a Kjt. 33. §-ának, valamint  a  78.  §
   (1)   és  (2)  bekezdésének,  továbbá  a  Kjt.  87.   §   (2)
   bekezdésének rendelkezései nem sértik az Alkotmány  70/A.  §-
   át,   ezért   az  erre  irányuló  indítványi  kérelmeket   az
   Alkotmánybíróság elutasította.

   2.  Az indítványok alapján az Alkotmánybíróság vizsgálta  azt
   is,   hogy  megállapítható-e  a  Kjt.  78.  §  (1)   és   (2)
   bekezdésének az alkotmányellenessége azért, mert (a Kjt.  64.
   §-ától  és a Kjt. 57. §-ától eltérően) csak a közalkalmazotti
   jogviszonyban töltött időt veszi figyelembe és ezzel megsérti-
   e  - amint azt az indítványozók állítják - az Alkotmány 70/A.
   és 70/B. §-ának rendelkezéseit.

   Az  Alkotmánybíróság  a  diszkrimináció  vizsgálata  során  -
   utalva    az    Alkotmánybíróság   erre   irányuló    állandó
   gyakorlatára,  melyet  az indokolás  III.  1.  pontjában  már
   részletesen  kifejtett  - amennyiben  a  csoport  homogenitás
   megállapítható,  azt vizsgálja, hogy a jogalkotó  önkényesen,
   ésszerű   indok   nélkül   tett-e   különbséget   az   azonos
   szabályozási   kör   alá   vont   jogalanyok    között.    Az
   Alkotmánybíróság  következetes gyakorlata szerint  ugyanis  a
   megkülönböztetés akkor alkotmányellenes, "ha a  jogszabály  a
   szabályozás szempontjából azonos csoportba tartozó (egymással
   összehasonlítható)   jogalanyok   között   tesz   különbséget
   anélkül, hogy annak alkotmányos indoka lenne" (191/B/1992. AB
   határozat,  ABH 1992, 592, 593.; 1043/B/1997.  AB  határozat,
   ABH 1998, 800, 802.).

   Az  Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  az  indítványozó
   által   kifogásolt   "különbözőség"  az  indítványozó   által
   megjelölt   heterogén  munkajogi  jogintézmények  feladatának
   eltéréséből  adódik.  Míg  ugyanis  a  jogalkotó  szándéka  a
   jubileumi  jutalom  bevezetésével  a  közszférában  eltöltött
   közalkalmazotti pályaút honorálása, addig a  szabadság  és  a
   besorolás   idejének   megállapításánál   a   jogalkotó   más
   szempontokat  tart szem előtt akkor, amikor a közalkalmazotti
   jogviszonyban  töltött  időn  túl  figyelembe  veszi  azt  az
   időtartamot    is,    amely   alatt   a   közalkalmazott    a
   közalkalmazotti   jogviszonyában   betöltendő    munkaköréhez
   szükséges végzettséggel, vagy képesítéssel rendelkezett [Kjt.
   64.  §  (2)  bekezdés második mondata, amelyre a pótszabadság
   megállapításánál  is  figyelemmel  vannak,  Kjt.  57.  §  (1)
   bekezdés].
   Az  Alkotmánybíróság a megkülönböztetés indokaira tekintettel
   úgy   ítélte   meg,   hogy  a  támadott   rendelkezések   nem
   eredményeznek alkotmányellenességet.

   Az     indítványozó     álláspontja     szerint     hátrányos
   megkülönböztetést  eredményez a  Kjt.  78.  §-a  (1)  és  (2)
   bekezdésének rendelkezése is a közalkalmazottak között, mivel
   az  ugyanolyan foglalkozást folytatók között különbséget tesz
   aszerint,    hogy    az   adott   munkát   a    munkavállalók
   közalkalmazotti jogviszony keretében, avagy más jogviszonyban
   végezték-e.

   Az  Alkotmánybíróság jelen határozatának III.  1.  pontjában,
   bár  más  aspektusból (nevezetesen: munkáltató fenntartójának
   változása  szempontjából) már vizsgálta  ezt  a  kérdést.  Ez
   esetben   ugyanazon   problémakör  másik   oldalról   történő
   megközelítéséről  van  szó.  Önmagában  ugyanis  a  tényleges
   munkafeladat azonossága nem eredményez csoportképző ismérvet.
   Az indítványozó által megjelölt két munkavállalói csoport két
   különböző  munkajogi  jogviszonyban áll, melyekből  származó,
   mind  a  munkáltató,  mind a munkavállaló  számára  keletkező
   jogok  és kötelezettségek - a korábban kifejtettek szerint  -
   egymástól teljesen eltérőek.

   Ezért  az  Alkotmánybíróság az indítványnak ezt  a  részét  -
   alkotmányellenesség hiányában - elutasította.

   3. Egy további indítványozó a jubileumi jutalom intézményét -
   a  közalkalmazotti  jogviszonyban  töltött  idő  számításával
   kapcsolatosan - azért vélte alkotmányellenesnek, mert azáltal
   sérülni látta az Alkotmány 70/B. §-ában foglaltakat.

   Az   Alkotmánybíróság  korábban  már  kifejtett   álláspontja
   szerint  az  Alkotmány 70/B. §-a az általános  diszkrimináció
   tilalmat   megfogalmazó  70/A.  §-ának   a   munka   világára
   vonatkoztatott konkretizálása (137/B/1991. AB határozat,  ABH
   1992,  456,  459.; 849/B/1992. AB határozat, ABH  1996,  391,
   395., stb.).

   Az  egyenlő  munkáért  mindenkinek, bármely  megkülönböztetés
   nélkül,  egyenlő bérhez való jog alkotmányos tartalma  minden
   olyan  megkülönböztetést tilt, ami nem a munkát végző személy
   munkavégzésével kapcsolatos.
   Az  Alkotmánybíróság jelen határozatában már kifejtette, hogy
   a   jubileumi  jutalom  alapja  a  közszolgálatban  eltöltött
   hosszabb  szolgálati idő. A jubileumi jutalom  -  függetlenül
   attól,  hogy  egyúttal  megfelelő  színvonalú  munkavégzéssel
   párosul - alapvetően nem a közalkalmazott által végzett munka
   ellenértéke. Ezért nem hozható kapcsolatba az Alkotmány 70/B.
   §-ával. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a jogalkotónak  a
   jubileumi jutalom rendelkezéseinek kialakításakor ne  kellene
   figyelemmel   lenni   az   Alkotmány  diszkriminációt   tiltó
   rendelkezéseire.    Az   Alkotmánybíróság    erre    irányuló
   vizsgálatát azonban jelen határozata III. 1. és 2.  pontjában
   már elvégezte.

   Mindezekre  tekintettel  az  Alkotmánybíróság  az  indítványt
   ebben a részében elutasította.

   4.  Az  Alkotmánybíróság ezt követően azt vizsgálta,  hogy  a
   Kjt.  jubileumi  jutalomra vonatkozó  szabályozása  sértett-e
   szerzett jogokat.

   Az  Alkotmánybíróság több határozatában kifejtette,  hogy  az
   Alkotmány 2. § (1) bekezdésében megállapított jogállamisághoz
   szervesen  kapcsolódó jogbiztonság egyik fontos  alkotóelemét
   képezi   a   Jat.   12.  §  (2)  bekezdésében  megfogalmazott
   visszaható  hatály tilalma [34/1991. (VI. 15.) AB  határozat,
   ABH 1991, 170, 172.; 7/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992,
   45,  48.;  25/1992. (IV. 30.) AB határozat,  ABH  1992,  131,
   132.;  stb.],  mely  értelmében a jogszabály  a  kihirdetését
   megelőző  időre  nem állapíthat meg kötelezettséget,  és  nem
   nyilváníthat    valamely   magatartást   jogellenesnek.    Az
   alkotmánybírósági gyakorlat következetes abban a  tekintetben
   is,  hogy  valamely jogszabály akkor is  a  Jat.  12.  §  (2)
   bekezdésében  foglalt  visszamenőleges  jogalkotás  tilalmába
   ütközik, ha a hatálybaléptetés nem visszamenőlegesen történt,
   de  a  jogszabály  rendelkezéseit - erre irányuló  kifejezett
   rendelkezés  szerint  -  a  jogszabály  hatálybalépése  előtt
   létrejött  jogviszonyokra is alkalmazni kell. [57/1994.  (XI.
   17.) AB határozat, ABH 1994, 316, 324.]

   A  jogalkotó - mint arra már az Alkotmánybíróság a fentiekben
   utalt   -  a  Kjt.  1992.  július  1-jével  történő  hatályba
   lépésével  speciális,  új  típusú jogviszonyt  hozott  létre,
   amikor   -   a   korábban   homogén  munkajog   területén   a
   munkavégzésre  irányuló jogviszonyok között - megalkotta  (az
   eltérő    sajátosságokat    kiemelve)    a    közalkalmazotti
   jogviszonyt.   A  jogalkotó  (a  korábbi  munkaviszonyt   nem
   érintve)   bizonyos   feltételekhez   kötötte,   hogy    mely
   munkavégzésre  irányuló egyéb viszonyt  és  milyen  tartamban
   tekint  a közalkalmazotti viszonyba beszámíthatónak.  Továbbá
   megállapította  a  korábban (Mt.)  hatályban  volt  jubileumi
   jutalomtól   eltérő,  új  jubileumi  jutalom  szabályozásának
   feltételeit.

   Az   Alkotmánybíróság  következetes  gyakorlata  szerint   az
   Alkotmány    2.    §-ának    (1)    bekezdésében    deklarált
   jogállamisághoz  hozzátartozik a szerzett jogok  tiszteletben
   tartása. [pl. 62/1993. (XI. 29.) AB határozat, ABH 1993, 364,
   367.]  Az Alkotmánybíróság számos határozatában utalt azonban
   arra,  hogy:  "A  jogbiztonság és a szerzett jog  alkotmányos
   védelme  nem  értelmezhető akként, hogy a múltban keletkezett
   jogviszonyokat  soha  nem lehet alkotmányos  szabályozásokkal
   megváltoztatni."  (pl.: 515/B/1997. AB határozat,  ABH  1998,
   976, 977.)
   A   fentiekből   megállapítható,   hogy   a   korábbi   Munka
   Törvénykönyve alapján, régi jogcímen járó jubileumi jutalomra
   jogosultak nem szereztek jogot - a Kjt. vitatott rendelkezése
   folytán  -  az  új  jogcímen  járó jubileumi  jutalomra  való
   jogosultságra.  Mindezekre  figyelemmel  az  Alkotmánybíróság
   megállapította, hogy a kifogásolt tartalmú jogi  előírás  nem
   hozható  összefüggésbe a szerzett jogok kérdésével,  ezért  a
   szerzett jogok sérelme nem állapítható meg.

   Mivel   a   jogalkotó   a   Kjt.  78.  §-a   rendelkezéseinek
   megállapításával nem idézte elő sem a visszamenőleges hatály,
   sem  a  szerzett jogok sérelmét, ezért az Alkotmány 2. §  (1)
   bekezdésének sérelme nem állapítható meg.

   5.  Az  indítványozó  támadta  továbbá  a  Kjt.  87.  §-át  a
   jubileumi jutalom számítására vonatkozóan, hivatkozva  többek
   között az áthelyezés intézményére is. Az indítványozó azonban
   a    fentiekben    ismertetett   szabályokkal    kapcsolatban
   alkotmányossági problémára nem hivatkozott.
   Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 22.  §
   (2)  bekezdése  szerint az indítványnak  a  kérelem  alapjául
   szolgáló  ok  megjelölése  mellett határozott  kérelmet  kell
   tartalmaznia.   "Nem  elegendő  tehát  az   Alkotmány   egyes
   rendelkezéseire   hivatkozni:  az   indítványban   meg   kell
   indokolni, hogy az Alkotmány egyes felhívott rendelkezéseit a
   megsemmisíteni  kért  jogszabály miért és  mennyiben  sérti."
   (654/H/1999. AB határozat, ABH 2001, 1645.)
   Az  Alkotmánybíróság  eljárása során megállapította,  hogy  a
   Kjt.  87.  §-át  a jubileumi jutalom számítására  vonatkozóan
   kifogásoló indítványi kérelem a fenti feltételeknek nem  tett
   eleget,  mert  az a kérelem alapjául szolgáló ok megjelölését
   is tartalmazó határozott kérelmet nem tartalmazott.

   Ezért  az  Alkotmánybíróság  a  fenti  indítványi  részt   az
   Alkotmánybíróság  gyakorlatára figyelemmel  [1011/B/1999.  AB
   határozat,  ABH  2001,  1365-1373.; 71/2002.  (XII.  17.)  AB
   határozat, ABK 2002. december, 753-760.; 22/2003.  (IV.  28.)
   AB    határozat,    MK    2003.   43.    szám,    3624-3649.]
   visszautasította.
                          Dr. Németh János
                     az Alkotmánybíróság elnöke
                                 
       Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Czúcz Ottó                          Dr. Erdei Árpád
       előadó alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                 
       Dr. Harmathy Attila                    Dr. Holló András
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    495/B/2001
    Date of the decision:
    .
    06/03/2003
    .
    .