Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02884/2012
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/02352/2012,
.
Első irat érkezett: 04/13/2012
.
Az ügy tárgya: a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény tárgyában benyújtott alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/07/2012
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó – az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján – a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) 6. § (1) bekezdése, 7. § (1) bekezdése, a 14-15. §-ai, valamint a 34. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és visszaható hatályú megsemmisítését indítványozta.
Az indítványozó kifejti, hogy a rendelkezések szerzett jogot vonnak el azzal, hogy már megszerzett egyházi státuszt vonnak el a törvény erejénél fogva. Sérelmezi a jogszabály megalkotásának körülményeit, szerinte az radikális változásokat tartalmaz az egyházként való működés feltételeivel összefüggésben, ugyanakkor nem biztosított a jogalkotó kellő felkészülési időt az érintettek számára, ezért a rendelkezések sértik az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését. Álláspontja szerint a rendelkezések nem felelnek meg a normavilágosság követelményének sem. Az Ehtv. sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében biztosított jogorvoslathoz jogot, mert semmilyen formában nem biztosít jogorvoslati lehetőséget az Országgyűlés egyházi státuszról hozott döntésével szemben. Előadja, hogy a támadott rendelkezések sértik az Alaptörvény VII. cikk (1) bekezdésében foglaltakat, mert ellentétesek a semlegesség, valamint az állam és az egyház elválasztásának elvével. Az indítványozó szerint a támadott rendelkezések sértik az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdésében foglaltakat, mivel diszkriminációra alkalmas kritériumokat állapítanak meg például a vallás definiálásával összefüggésben. Végül – az Alaptörvény Q. cikkére hivatkozással – kifejti, hogy az Eht. sérti az Európai Emberi Jogi Egyezmény több rendelkezését is..
.
Támadott jogi aktus:
    a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 6. § (1) bekezdés, 7. § (1) bekezdés, 14. §, 15. §, 34. § (1) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B. cikk (1) bekezdés
VII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
Q. cikk

.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.