Hungarian
Ügyszám:
.
765/G/1992
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 36/1992. (VI. 10.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1992/207
.
A döntés kelte: Budapest, 06/08/1992
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság  a  miniszterelnöknek  az  Alkotmány
  értelmezése tárgyáben előterjesztett indítványa alapján -
  Dr. Kilényi  Géza, Dr.  Schmidt Péter  és Dr.  Vörös Imre
  alkotmánybíró különvéleményével - meghozta a következő

                        határozatot:

  Az Alkotmánybíróság  az Alkotmány 30/A. § (1)   bekezdése
  h ),  i )   és  m )  pontja,  valamint   a  30/A.  §  (2)
  bekezdése  értelmezése   alapján  a   köztársasági  elnök
  kinevezési jogkörét  illetően  -  a  feltett  kérdésekből
  nyert  azon   alkotmányjogi   problémák   vonatkozásában,
  amelyek elvont  alkotmányértelmezéssel megválaszolhatók -
  az alábbiakat állapítja meg:

  1. A  köztársasági elnök  - ha  a kinevezéshez  megkívánt
  törvényi előfeltételek  fennállnak - akkor tagadhatja meg
  a kinevezést,  ha alapos  okkal arra  következtet, hogy a
  javaslat  teljesítése   az  államszervezet   demokratikus
  működését  súlyosan   zavarná.   Utóbbi   szempontból   a
  köztársasági elnök  kizárólag a személyre tett javaslatot
  vizsgálhatja  felül.   A  kinevezési  jogkör  alkotmányos
  gyakorlásának   feltételeit   nem   lehet   kiterjesztően
  értelmezni.

  Az államszervezet demokratikus működésének súlyos zavarát
  a  köztársasági  elnök  a  kinevezési  jog  gyakorlásával
  összefüggésben akkor  állapíthatja meg,  ha alapos  okkal
  arra  következtet,   hogy  a   személyre  tett   javaslat
  teljesítése   miatt   a   kinevezéssel   érintett   szerv
  alapfeladatainak   ellátására   -   beleértve   a   szerv
  működésével  kapcsolatos   alapvető   jogok   intézményes
  védelmét is - képtelenné válnék.

  A  kinevezés   megtagadásával  a  köztársasági  elnök  az
  államszervezetnek a  kinevezéstől alapos  okkal  várható,
  másként  el   nem  hárítható,   azonnal  és   közvetlenül
  fenyegető zavara  esetén élhet.  A kinevezés  megtagadása
  nem használható  fel olyan  elvont -  a konkrét  személyi
  javaslattól   függetlenül   is   fennálló   -   veszélyek
  kiküszöbölésére, amelyek  az államszervezet  demokratikus
  működését érintő jogi szabályozás hézagos voltából vagy a
  jogi garanciák  hiányából  adódnak.  Ezek  orvoslására  a
  köztársasági elnöknek  az  Alkotmányban  biztosított  más
  eszközök állnak rendelkezésére.

  2.  A  köztársasági  elnök  a  kinevezés  vagy  felmentés
  törvényi előfeltételeinek  teljesülésén  túlmenő  további
  feltételeket nem támaszthat.

  3. A  köztársasági elnök a felmentést köteles megtagadni,
  ha  a   jogszabályi  előfeltételek   nem  teljesültek.  A
  kinevezés tartalmi okból való megtagadásának feltételei a
  felmentésre  értelemszerűen  akkor  alkalmazhatók,  ha  a
  felmentett  személy   hatáskörét  vagy   feladatát  újabb
  kinevezési  aktus   közbejötte   nélkül   olyan   személy
  gyakorolná,   akire   nézve   fennállanak   a   kinevezés
  megtagadásának feltételei.

  4. A kinevezési javaslat teljesítését elutasító döntésből
  ki kell  tűnnie, hogy  a javaslatot  a köztársasági elnök
  mely jogszabályi  feltétel hiánya  miatt  utasította  el;
  illetőleg ki kell tünniük azoknak a tényeknek, amelyekből
  a köztársasági  elnök alapos  okkal arra  következtetett,
  hogy   a    javaslat   teljesítése    az   államszervezet
  demokratikus működését súlyosan zavarná.

  Az Alkotmánybíróság  az indítvány  1. kérdésének harmadik
  alkérdését teljes egészében, az 1. kérdés első és második
  alkérdését    pedig     annyiban,    amennyiben    elvont
  alkotmányértelmezéssel     nem     válaszolhatók     meg,
  visszautasítja.

  Ezt a határozatát az Alkotmánybíróság a Magyar Közlönyben
  közzé teszi.
                           Indokolás

                              I.

   A miniszterelnök  az Alkotmány  30/A. §-ának értelmezését
   az alábbi szempontokból kérte:

   "1. A  köztársasági elnök  kinevezési, illetve felmentési
   jogkörének gyakorlása szempontjából

    - megvalósulhat-e   az    államszervezet    demokratikus
   működésének súlyos  zavara közvetetten,  egy szabadságjog
   sérelme által,

    -  az államszervezet  demokratikus  működésének  fogalma
   magában  foglalja-e   az  egész  társadalom  demokratikus
   működését, beleértve az egyes szabadságjogok maradéktalan
   érvényesülését is,  vagy csak a szűkebb államszervezethez
   tartozó,  a   törvényhozói,  a  bírói  és  a  végrehajtói
   hatalmat gyakorló szervek működését,

    -  jelentheti-e sajtószabadság sérelmét a miniszterelnök
   a    közszolgálati    tájékoztatási    eszköz    vezetője
   felmentésére    irányuló,     a     hatályos     törvényi
   rendelkezéseknek megfelelően  előterjesztett javaslatának
   teljesítése.

   2.  Támaszthat-e   a  köztársasági   elnök   feltételeket
   ( például egy törvény elfogadását ) a kinevezési, illetve
   felmentési javaslat teljesítésével kapcsolatban.

   3. Felmentésre  irányuló előterjesztés esetén mire terjed
   ki a köztársasági elnök mérlegelési jogköre ( tekintettel
   az Alkotmánybíróság  korábbi  határozataiban  foglalt,  a
   kinevezés  esetében   fennálló,  korlátozott  mérlegelési
   jogkörre ).

   4.   A    kinevezési,   illetve    felmentési    javaslat
   teljesítésének megtagadása  esetén  terheli-e  és  milyen
   körben a köztársasági elnököt indokolási kötelezettség."

   A köztársasági  elnök írásban fejtette ki álláspontját az
   indítványban felvetett  kérdésekkel  kapcsolatban.  Ennek
   lényege a következőkben foglalható össze:

   1. Az  államszervezet akkor  működik demokratikusan, ha a
   demokratikus jogállamiság és az ahhoz szorosan kapcsolódó
   alkotmányos  rend  fenntartása  és  működtetése  alapvető
   követelményként   magában   foglalja   a   szabadságjogok
   tiszteletben  tartását   és  védelmét.  Egy  szabadságjog
   megsértése ugyanolyan súlyú indok lehet az államszervezet
   demokratikus működése  zavarának megállapítására, mint az
   intézmények tevékenységének fennakadása.

   2. A köztársasági elnöknek az államszervezet demokratikus
   működése   feletti,  az Alkotmány  29. § (1)  bekezdésébe
   foglalt "őrködése"  fékként,  ellensúlyként,  "holtponton
   átlendítőként"    beilleszkedik     az     államszervezet
   működésébe. Az alkotmányosság őrzése a köztársasági elnök
   feladatkörében  más   területen,  más   időben   és   más
   eszközökkel valósul meg mint a többi hatalmi ág jog- vagy
   alkotmányvédő tevékenysége.  Az  elnöki  alkotmányvédelem
   létét éppen  az indokolja,  hogy  jogszerű  cselekvés  is
   ellentétbe  kerülhet   valamely  alkotmányban  rögzített,
   demokratikus alapelvvel.  Ezért  az  elnök  feladatkörébe
   tartozik annak  mérlegelése, vajon konfliktusban van-e az
   államszervezet működése az alkotmányos elvekkel, valamint
   az   is,   hogy   az   elveket   érvényesítse   politikai
   döntéseiben.

   3. Nem  véletlen, hogy a közszolgálati tömegkommunikációs
   eszközök vezetőinek  kinevezési  rendjét  -  és  ebben  a
   köztársasági  elnök  feladatát  -  az  Alkotmány  nem  az
   egyszerű "államtitkári jellegű" kinevezések között, hanem
   a sajtószabadság elvének elismerése és védelme keretében,
   kétharmados törvény  eszközével rendeli  rendezni. Míg az
   egyszerű   "államtitkári    jellegű"   kinevezéseknél   a
   kinevezési  jog   gyakorlásának  tartalma   általában   a
   kinevezés vagy  felmentés megtagadásának  jogát  foglalja
   magában, addig az Alkotmány 61. § közvetítésével az 1990.
   évi LVII.  törvényben szabályozott  kinevezés körében  az
   alkotmányosság őrzésének  feladatként történő  előírása a
   köztársasági elnök  kötelességévé is  teszi  a  kinevezés
   vagy a felmentés megtagadását, ha az Alkotmány intenciója
   szerinti konszenzus meglétét nem észleli.

   4.  A   közmédia  szabadsága   csak   a   pártatlanságban
   nyilvánulhat meg. Ezt a pártatlanságot úgy biztosították,
   hogy a médiumok működési rendjét az Alkotmány kétharmados
   törvénnyel rendelte szabályozni, a médiavezetőket pedig a
   pártok között  létrejött egyetértés  alapján nevezték ki.
   Tekintettel arra,  hogy a jelenlegi speciális körülmények
   között  a  közmédia  szabadságát  törvényi  rendelkezések
   helyett  a  pártok  közötti  megállapodás  biztosítja,  a
   médiaelnökök kinevezésére,  felmentésére konszenzust  nem
   teremtő  előterjesztésnek   vagy  ilyen   előterjesztések
   sorozatának teljesítése  azt a  súlyos veszélyt  foglalja
   magában,   hogy    egy    alapjog,    a    sajtószabadság
   alkotmányellenes  korlátozást   szenved.  Ez   pedig   az
   alkotmányosságnak,     az     államszervezet     működése
   specifikusan demokratikus  voltának  az  Alkotmányban  is
   nevesített esetekhez fogható súlyos zavarát jelenti.

                              II.

   1. Az Alkotmánybíróság már két határozatában foglalkozott
   a köztársasági  elnök kinevezési  jogköre  értelmezésével
   ( 48/1991. (IX. 26. )AB,   a   továbbiakban   1.ABh,   és
   8/1992. (I. 30.) AB, a  továbbiakban 2.ABh ).  Ez a  tény
   nem  zárja   ki   az   Alkotmány   30/A. §-ának   további
   értelmezését.

   Az Alkotmánybíróság  az Alkotmányt nemcsak a kifejezetten
   erre   irányuló    eljárásban,   hanem   a   jogszabályok
   alkotmányosságát vizsgáló  minden eljárásában  értelmezi.
   Az Alkotmány  egyes rendelkezéseinek értelme így az újabb
   és újabb  értelmezések során bontakozik ki, amelyekben az
   Alkotmánybíróság mind  a konkrét  ügy sajátosságára, mind
   saját korábbi  értelmezéseire tekintettel  van. Az  egyes
   értelmezésekből kialakuló  tételeket  -  mint  például  a
   pozitiv    diszkrimináció     feltételeit,    vagy     az
   alapjogkorlátozás határait  - alkalmazásuk  során  tovább
   értelmezi  és  formálja  az  Alkotmánybíróság.  Ugyanazon
   alkotmányi  rendelkezésre   vonatkozóan   az   értelmezés
   súlypontja   eltérő    lehet,   de   az   értelmezéseknek
   ellentmondásmentes rendszert kell képezniök.

   Az elvont alkotmányértelmezés tételesen megfogalmazott és
   mindenkire  nézve  kötelező.  Nincs  azonban  eljárásjogi
   akadálya  annak,   hogy   az   Alkotmánybíróság   a   már
   értelmezett      alkotmányi      rendelkezés      további
   részkérdéseiben       további        önálló,       elvont
   alkotmányértelmezési   határozattal   állást   foglaljon.
   Természetesen  az   újabb,  részletesebb   értelmezés   a
   határozat közzétételével válik csak kötelezővé. A későbbi
   értelmezésnek  figyelemmel   kell  lennie   a  korábbi  -
   kötelező   -    értelmezésre,    felhasználhatja    annak
   megállapításait, de következtetéseit az Alkotmányból kell
   levezetnie, és  nem épülhet kizárólag a korábbi értelmező
   határozatra.

   Az elvont  alkotmányértelmezés nem  válhat az indítványra
   okot adó  konkrét ügyben  való állásfoglalássá. Az egyedi
   problémához túl  szorosan kötődő  kérdésre nem  is adható
   megfelelő  elvontságú,   a  jövőben   is  minden  esetben
   kötelezően  alkalmazandó   válasz.  Az   Alkotmánybíróság
   megítélése  szerint   a   jelen   ügy   első   kérdésének
   alkérdéseiben  nem   minden  tekintetben   válik  el   az
   alkotmányértelmezéssel   megválaszolható    alkotmányjogi
   probléma az  indítvány mögötti  konkrét ügy  kérdéseitől.
   Ezért az  Alkotmánybíróság csakis a kérdésekből nyerhető,
   valódi alkotmányértelmezési problémákkal foglalkozott.

   2. Az  Alkotmánybíróság ezt  a határozatát a köztársasági
   elnök kinevezési  jogát értelmező  korábbi határozataival
   összhangban hozta  meg. Az  Alkotmány  30/A. §  vonatkozó
   rendelkezéseinek értelmezésében  alapvető jelentőségű  az
   1.ABh. Ez  a határozat  ugyanis nem  csupán a  kinevezési
   jogkörrel foglalkozott, hanem feltárta az elnöki jogállás
   természetét, elemezte  az Alkotmányban biztosított elnöki
   döntések fajtáit  és azok  jellemzőit, és  ennek  alapján
   meghatározta  az   önálló  politikai   döntés   fogalmát.
   Tisztázta a  határozat a  köztársasági elnök politikai és
   jogi felelősségének viszonyát is.

   3.    A     köztársasági    elnök     jogkörét     érintő
   alkotmányértelmezésnek a  köztársasági elnök  alkotmányos
   jogállásából kell  kiindulnia.  Az  Alkotmánybíróság  már
   korábban megállapította:  "A köztársasági elnök kívül áll
   a végrehajtó  hatalmon, önálló államfői hatásköre van. Az
   Alkotmányból nem  vezethető le  olyan konstrukció, hogy a
   végrehajtó hatalom élén a Kormány és a köztársasági elnök
   állna,   akik    egymást   kölcsönösen    korlátozva   és
   ellensúlyozva konszenzuson  alapuló döntéseket  hoznak, s
   csupán a  közigazgatás  irányítása  tartoznék  egyedül  a
   Kormány hatáskörébe.  Éppen ellenkezőleg:  a köztársasági
   elnöknek   az    Alkotmány   31/A. §   (1)   bekezdésében
   kifejezetten   deklarált    sérthetetlensége,   azaz   az
   Országgyűléssel szembeni  politikai felelősségviselésének
   hiánya  kizárja  az  ilyen  közös  hatalomgyakorlás  jogi
   alapját." ( 1. AB h. )

   Az Alkotmány 29. § (1)  bekezdése  szerint a köztársasági
   elnök  kifejezi   a  nemzet   egységét  és   őrködik   az
   államszervezet demokratikus  működése felett. E feladatok
   egyike   sem   hatásköri   szabály.   Az   államszervezet
   demokratikus működése  feletti őrködést  az  Alkotmányban
   meghatározott  egyes   hatáskörökben,   azok   feltételei
   szerint látja  el  a  köztársasági  elnök.  Az  Alkotmány
   szóhasználata   is    kifejezi   a   köztársasági   elnök
   feladatának sajátosságát az alkotmányosság védelmében. Az
   Országgyűlés,  a   Kormány,  a   bíróságok   "védik"   és
   "biztosítják"  az   alkotmányos   rendet,   valamint   az
   állampolgárok jogait;  ezt a funkciót az egész társadalom
   vonatkozásában, saját  cselekvésükkel  látják  el.  Ezzel
   szemben a  köztársasági elnök  csupán  az  államszervezet
   demokratikus  működése   felett  "őrködik",   vagyis  sem
   sérelem esetén, sem a jogok biztosítása céljából nem maga
   cselekszik, hanem  általában más szervhez fordul, vagy ha
   maga cselekszik, az elnöki döntésért más szerv vállalja a
   politikai felelősséget.  Csakis így maradhat pártatlan, a
   "nemzet egységének  kifejezése" így  lehet összhangban az
   "őrködéssel".

   Az  Alkotmány  kivételesen  olyan  döntési  jogkörrel  is
   felruházza az  elnököt, amely szerint a döntése végleges,
   más szerv által felül nem bírálható, s amelyért semmilyen
   más szerv nem vállalja át a politikai felelősséget. Ilyen
   "önálló politikai  döntést" hoz  a köztársasági elnök, ha
   kinevezési vagy  jóváhagyási jogkörének  gyakorlása során
   tartalmi   okból   megtagadja   a   kinevezést   vagy   a
   jóváhagyást.    Az    1.ABh-ban    az    Alkotmánybíróság
   megállapította, hogy  a köztársasági  elnöknek  meg  kell
   tagadnia a kinevezést, illetve a jóváhagyást, ha észleli,
   hogy  az   ahhoz  jogszabályban   előírt  feltételek  nem
   teljesültek.  Ezen   kívül  csak   akkor  alkotmányos   a
   kinevezési  jog  megtagadása,  ha  a  köztársasági  elnök
   alapos  okkal   arra   következtet,   hogy   a   javaslat
   teljesítése  az   államszervezet  demokratikus  működését
   súlyosan megzavarná. Az utóbbi szempontból a köztársasági
   elnök  kinevezés   esetén  kizárólag   a  személyre  tett
   javaslatot,   jóváhagyás   esetén   pedig   kizárólag   a
   mindenkori előterjesztés tartalmát vizsgálhatja felül.

                             III.

                           1. kérdés

   "Az  államszervezet   demokratikus   működésének   súlyos
   zavara" kritérium  két forrásból  származik. Az  egyik az
   Alkotmány 29. §-a,  amely szerint  a  köztársasági  elnök
   kifejezi a  nemzet egységét  és őrködik az államszervezet
   demokratikus  működése   felett.  A   másik   forrás   az
   Alkotmányban   található    önálló   politikai   döntések
   elemzése, amelyek  közös jellemzője, hogy akkor kerül sor
   rájuk, amikor az államszervezetben súlyos zavar támadt.

   1.  Az   államszervezet  demokratikus   működése  feletti
   őrködés nem  hatásköri szabály;  az elnök ezt a feladatát
   az   Alkotmányban    meghatározott   különböző   jogkörei
   gyakorlásával láthatja  el. Az  "őrködés"  megtestesülhet
   kifejezetten ellenőrző  jogkörben, mint  pl. a  törvények
   kihirdetéséhez     kapcsolódó     visszaküldési,     vagy
   Alkotmánybíróság előtti  indítványtételi jogban. Őrködhet
   az elnök  népszavazás vagy  törvény kezdeményezésével is.
   Az őrködés  nem tételezi  fel az államszervezet válságát,
   hanem -  mint ahogy  a  2.ABh  megállapítja  -  része  az
   államügyek szokásos  menetének, s  benne  a  köztársasági
   elnök saját  joggyakorlásának.  Az  Alkotmány  29. §-ában
   megjelölt  funkció   tehát  önmagában  nem  ad  semmilyen
   tartalmi   elemet   annak   megállapításához,   hogy   mi
   minősülhet az államszervezet működése súlyos zavarának.

   A fentiek  szerint az elnök bármely jogköre összefüggésbe
   hozható  az   őrködési  funkcióval.   Következésképp   az
   Alkotmány egyetlen  elnöki jogkörre  nézve sem  zárja  ki
   azt, hogy annak keretében őrködési funkcióját gyakorolja.
   Vonatkozik ez  azokra az  elnöki jogkörökre is, amelyeket
   külön törvény  állapít meg.  Ezért nem  következtetett az
   Alkotmánybíróság  a   kinevezési   jogkör   gyakorlásához
   főszabályként megkövetelt  miniszterelnöki ( miniszteri )
   ellenjegyzésből arra,  hogy a kinevezés puszta formalitás
   lenne, hanem  megállapította, hogy  ez a  jog a kinevezés
   tartalmi  okból  való  megtagadásának  jogát  is  magában
   foglalja.

   Hogy erre  mikor van  joga a  köztársasági  elnöknek,  az
   önálló  politikai   döntések  feltételeinek   elemzéséből
   állapítható  meg.   A   kinevezés   formai   okból   való
   megtagadásának kötelezettsége  viszont  -  amennyiben  az
   elnök a jogszabályi feltétel hiányát a rendes ügymenethez
   szükséges gondossággal  észleli -  egyedül  az  Alkotmány
   29. §-ából levezethető.

   2. Az  önálló politikai  döntés jellemzői az Alkotmányban
   kifejezetten szabályozott esetekből vezethetők le.

   Az 1.ABh  szerint három  önálló politikai  döntési jogkör
   található az  Alkotmányban. Ezek  közül  az  Országgyűlés
   rendkívüli  ülésszakra   vagy  ülésre   való  összehívása
   ( 22.  §  (3)  bekezdés ) nem  jellemző. Ez  ugyanis  nem
   kizárólag az  elnök joga,  kérheti ezt  a  Kormány  és  a
   képviselők egyötöde  is. Továbbá ez tisztán processzuális
   indítvány, a  javasolt  napirendet  az  Országgyűlés  nem
   köteles tárgyalni, s az összehívás indoka bármi lehet.

   Kizárólag  elnöki   jog  az   Országgyűlés  feloszlatása,
   illetve  a   már  feloszlott   Országgyűlés   összehívása
   hadiállapot, háborús veszély állapota vagy szükséghelyzet
   idején. ( 28. § (3) bekezdés, 28/A. §(3) bekezdés. )

   Ha az  Országgyűlés egy  éven belül  négyszer megvonja  a
   bizalmat a  Kormánytól,  vagy  a  Kormány  megbizatásának
   megszűnése  után   negyven  napig  nem  választja  meg  a
   köztársasági elnök által javasolt miniszterelnököt, akkor
   a   parlament    bizonyítottan   képtelen    a    helyzet
   stabilizálására, arra,  hogy működőképes  kormányt hozzon
   létre. Ekkor lép elő a köztársasági elnök, aki "kivételes
   intézkedésével átlendíti  az államgépezetet a holtponton,
   hogy normális  működése ismét  beindulhasson"  ( 1.ABh ).
   Ehhez az  intézkedéséhez természetszerűen nem követelhető
   meg sem  jóváhagyás, sem  ellenjegyzés.  Az  Országgyűlés
   jóváhagyása  saját  feloszlatásához  értelmetlen,  hiszen
   ehelyett  kimondhatja   feloszlását.   Az   elnöknek   az
   Országgyűléssel kapcsolatos  jogosítványai egyébként  sem
   ellenjegyzésre kötelezettek.

   A másik  esetben a hadiállapot vagy rendkívüli állapot az
   országot akkor  éri, amikor országgyűlése már feloszlott.
   A  súlyos   zavar  eredetileg  nem  az  államszervezetben
   keletkezett, de  a  rendkívüli  helyzetben  az  egyébként
   normális átmeneti  állapot  súlyos  veszélyt  jelent.  Az
   Országgyűlés  a   feloszl( at )ás  után  legfeljebb  négy
   hónapig működhet, de a rendkívüli helyzetben bizonytalan,
   hogy a  választásokat meg lehet-e tartani, illetőleg hogy
   az új  Országgyűlés  időben  összeül-e.  A  kezdeményezés
   megint logikusan  a köztársasági  elnöké, akinek  szerepe
   rendkívüli állapot esetén mindaddig igen jelentős, míg az
   Országgyűlés ( illetve  a Honvédelmi  Tanács ) nem  válik
   funkcióképessé.    Az     Országgyűléssel     kapcsolatos
   intézkedést a  miniszterelnök nem  ellenjegyezheti; külön
   jóváhagyás vagy  elutasítás helyett  az ismét összehívott
   Országgyűlés    arról     dönt,     hogy     megbizatását
   meghosszabbítja-e.

   Az Alkotmány mind a két esetben kifejezetten meghatározza
   azokat  a  feltételeket,  amelyek  teljesülése  esetén  a
   köztársasági elnöknek  lehetősége  van  önálló  politikai
   döntést hozni.

   ( a )   Ezek    olyan   objektiv    veszélyhelyzetek   az
   államszervezet demokratikus  működésére nézve, amelyeknek
   sem  fennállása,   sem  minősítése   nem  függ  az  elnök
   értékelésétől.    Ő     csak    saját     beavatkozásának
   szükségességét      mérlegeli.       Az      Országgyűlés
   működőképességét kell  helyreállítania ezzel  a lépéssel:
   új  Országgyűlésről   gondoskodni,  vagy   a   rendkívüli
   helyzetben  a   feloszlott  Országgyűlés   összehívásával
   további működését  lehetővé tenni.  Nem arról  van  tehát
   szó, hogy  az Országgyűlés  tartalmilag nem  elégített ki
   valamely alkotmányos  követelményt,  hanem  ahhoz  képest
   előkérdésről,    nevezetesn     az     önmagában     vett
   működöképességről.

   ( b ) Az  önálló politikai döntésekre jogosító helyzetből
   következik az is, hogy értelemszerűen semmilyen szerv nem
   veheti át az elnöktől a politikai felelősséget.

   3. Az  1.ABh szerint  önálló politikai döntés a kinevezés
   tartalmi  okból   való  megtagadása:   az   ügydöntő   és
   felülbírálhatatlan döntésért  senki nem  visel  politikai
   felelősséget.

   A  kinevezés  megtagadásával  egy  az  Alkotmány  szerint
   eredetileg  ellenjegyzéshez   kötött  jogkör   gyakorlása
   azáltal  válik   önálló  politikai   döntéssé,  hogy   az
   ellenjegyzést  a   megtagadás  logikai   önellentmondássá
   teszi. Ezzel  teljesül az  önálló politikai  döntés egyik
   ismérve [lásd  ( b )]: az  ügyben értelemszerűen  kizárt,
   hogy az  döntésért való  politikai felelősséget a Kormány
   átvegye.

   Kérdés, hogy  a köztársasági  elnök két  másik lehetséges
   önálló    politikai    döntését    megalapozó    objektiv
   működőképtelenség ismérve  [lásd ( a )]  alkalmazható-e a
   kinevezés megtagadására  is, tekintettel  a  köztük  lévő
   lényeges különbségekre.

   Ilyen  különbség   az,  hogy   szemben  az   Alkotmányban
   kifejezetten szereplő  két önálló  politikai döntéssel, a
   kinevezés megtagadásához  való jogot  az Alkotmánybíróság
   értelmezéssel vezette  le oly  módon,  hogy  a  29. §-ból
   származó  "őrködési   funkció"  a   kinevezési   hatáskör
   tekintetében sem zárható ki.

   A nevesített elnöki döntések alapjául szolgáló tényállást
   az Alkotmány pontosan, objektiv ismérvekkel meghatározza.
   A  kinevezés   tartalmi  okból   való  megtagadásakor   a
   tényállás,   azaz    a   súlyos   veszély   fennállásának
   megállapítása a  köztársasági elnök  értékelésétől  függ,
   akinek   "alapos    okkal"   kell    a   tényekből   erre
   következtetnie.

   A nevesített döntések esetében a köztársasági elnök már a
   súlyos  zavar   bekövetkezése  után   mérlegelhet,  ezzel
   szemben a  kinevezés eldöntésénél  feltételezett veszélyt
   és a sérelem várható súlyát kell értékelnie.

   A kinevezésnél személyben rejlő hipotetikus veszélyt kell
   megítélni,  ezzel   szemben  az  Alkotmányban  nevesített
   esetek objektiv szervezeti lehetetlenülést jelentenek.

   A jogkörök  összevetésénél az  az irányadó szempont, hogy
   semmilyen  jogkör-kiterjesztés   sem  mehet  túl  azon  a
   határon, amelyet  a parlamentáris  rendszert  megvalósító
   Alkotmány a  köztársasági elnök felelősség nélküli önálló
   politikai  döntéseinek  enged.  Nem  mehet  túl  ezen  az
   Alkotmány    módosítása     nélkül    külön    törvényben
   meghatározott kinevezési  hatáskör sem. Mivel a kinevezés
   megtagadása az eredetileg felelősséget viselők akaratának
   érvényesülését meghiúsító,  de felelősség nélküli döntés,
   az Alkotmánybíróság  leszögezte:  "Nyilvánvaló,  hogy  az
   ilyen döntés határai és feltételei sem lehetnek tágabbak,
   mint az  Alkotmányban nevesített  - felelősség  nélküli -
   önálló döntéseké".  ( 1.ABh. ) A kinevezés tartalmi okból
   való  megtagadása  olyan  jogkör,  amelyet  az  Alkotmány
   kifejezetten   nem    tartalmaz,   hanem    értelmezéssel
   állapítható  meg;  gyakorlásának  feltételeit  csakis  az
   Alkotmányban    szereplő    hasonló    tipusú    döntések
   feltételeire  figyelemmel  lehet  meghatározni.  Meglétük
   mérlegelés tárgya,  sőt  egy  eshetőség  mérlegeléséé.  A
   parlamentáris  rendszerrel   összeférhetetlen  ennek   az
   értelmezett  jogkörnek   az  Alkotmányban  meghatározott,
   felelősség nélküli,  önálló politikai döntések jellegével
   megszabott   határon    való   túlterjesztése.   Minderre
   figyelemmel a  kinevezés megtagadásának azt a feltételét,
   hogy "a köztársasági elnök alapos okkal arra következtet,
   hogy a javaslat teljesítése a demokratikus államszervezet
   működését  súlyosan  zavarná",  nem  lehet  kiterjesztően
   értelmezni.

   Az 1.ABh az önálló politikai döntések közös feltételeként
   az államszervezet  zavarának súlyosságát  hangsúlyozta. A
   kinevezési jog  sajátosságára tekintettel  a súlyos zavar
   feltételezésének alapos okát követelte meg, valamint azt,
   hogy a  súlyos zavarnak a személyre tett javaslatból kell
   következnie. E  határozatban az  elnök nevesített  önálló
   politikai jogkörei és a kinevezési jogkör különbségeit, s
   különösen  a   mérlegelés  szerepét  figyelembe  véve  az
   Alkotmánybíróság az  államszervezet demokratikus működése
   súlyos  zavarának  kritériumát  úgy  pontosítja,  hogy  a
   személyre tett  javaslat teljesítésének  olyan súlyos, az
   érintett       szerv       alapfunkcióira       vonatkozó
   működésképtelenségre  kell   vezetnie,   mint   amilyenre
   tekintettel az  Alkotmány önálló  politikai jogkört adott
   az Országgyűléssel  kapcsolatban a köztársasági elnöknek.
   Nem arról  van  tehát  szó,  hogy  a  szervezet  működése
   ( annak eredménye ) nem fog megfelelni valamely politikai
   követelménynek, hanem  hogy alapvető  funkcióit nem tudja
   ellátni.

   Az államszervezet  demokratikus működése magában foglalja
   azt, hogy  az állam,  szerveinek tevékenységén keresztül,
   eleget tesz  az alapvető  jogok tiszteletben tartására és
   védelmére    vonatkozó     alkotmányos     kötelességének
   ( Alkotmány   8. §   (1)    bekezdés ).    Az    államnak
   kötelessége az  alanyi alapjogok védelme mellett az egyes
   szervek működését úgy kiépíteni és fenntartani, hogy azok
   az alapjogokat  - az  alanyi igényektől  függetlenül is -
   biztosítsák. Az  alapjog sérelme tehát nem választható el
   a  szerv   működésétől.  A   szerv  alapvető  feladatának
   lehetetlenülése nyilvánul  meg az alapjog érvényesítésére
   vagy védelmére való képtelenségében.

   A  köztársasági   elnök   kinevezési   jogköre   érinthet
   közhatalmi, egyéb  állami  és  nem  állami  szerveket.  A
   határozat rendelkező részében meghatározott kritériumok a
   különböző szervtipusokra  - s az általuk kiemelten védett
   alapjogokra is  - eltérően alkalmazandók. Figyelembe kell
   venni   azt,   hogy   az   Alkotmány   az   elnöknek   az
   államszervezet demokratikus  működése felett  ad őrködési
   jogkört. Minél  távolabb  esik  a  kinevezéssel  érintett
   szerv az  alkotmányos jelentőségű szervektől, vagy akár a
   közhatalmat gyakorló  állami szervektől,  másrészt  minél
   kevésbé meghatározó  a kinevezéssel betöltendő tisztség a
   szerv alapfeladataira  nézve,  annál  kevésbé  valószínű,
   hogy  egy  kinevezés  folytán  az  államszervezet  súlyos
   zavara alapos  okkal  feltételezhető  lenne.  Külön  kell
   kezelni  azokat   a  tisztségeket,   ahol   az   államfői
   kinevezésnek  elsősorban  nagyobb  megbecsülést  kifejező
   jellege van.

   Az  önálló   politikai  döntés   a   köztársasági   elnök
   jogállását és  az  államszervezet  demokratikus  működése
   feletti  funkcióját   szolgáló   tipikus   jogosítványait
   tekintve  rendhagyó,   kivételes  és   végső  eszköz.  Az
   elnöknek számos  lehetősége van  arra, hogy  kezdeményező
   vagy ellenőrző  jogköreit felhasználva  az államszervezet
   működésében   tapasztalt   hibák   ellen   fellépjen.   A
   kinevezési  jog   megtagadásával  akkor   élhet,   ha   a
   kinevezéssel fenyegető veszély közvetlen és súlyos, s más
   jogkörök  gyakorlásával   nem   hárítható   el.   Különös
   jelentősége van  annak, hogy  a veszélynek  a kinevezésre
   javasolt személyéből  kell erednie.  Ha elvont veszélyről
   van szó, amely az adott személyi javaslattól függetlenül,
   más  kinevezendők  esetén  is  fennállna,  akkor  vagy  a
   kinevezésre,  vagy  a  szerv  működésére  vonatkozó  jogi
   szabályozásban van  a hiba. Jogállamban az államszervezet
   demokratikus  működésének   éppúgy,  mint   az  alapjogok
   biztosításának jogi  garanciái vannak,  amelyek személyre
   tekintet    nélkül    működőképesek.    Jogállamban    az
   alkotmányosságnak nem  személyi biztosítékai  vannak.  Ha
   egy kinevezés  kapcsán kiderül,  hogy a  jogi szabályozás
   hiányos, a  garanciák nem  elegendők, akkor nem a személy
   ellen kell  fellépni,  hanem  a  jogi  szabályozást  kell
   működőképessé  tenni.  A  köztársasági  elnöknek  a  jogi
   szabályozásban rejlő  hibák orvoslására  az  Alkotmányban
   biztosított más eszközök állnak rendelkezésére.

                           2. kérdés

   A  köztársasági   elnök  nem   támaszthat  a   törvényben
   kifejezetten   meghatározott    előfeltételeken   túlmenő
   további feltételeket  a kinevezési,  illetve a felmentési
   javaslat elfogadásával kapcsolatban.

   Ha a  jogi előfeltételek hiányoznak, az elnöknek meg kell
   tagadnia a  kinevezést.  Ha  a  hiányt  pótolják,  az  új
   előterjesztésnek minősül.

   Kinevezés  tartalmi   okból  való  megtagadása  esetén  a
   köztársasági elnök  kizárólag a személyre tett javaslatot
   vizsgálhatja felül, azaz a negativ döntés csak a személyi
   kiválasztásra  vonatkozhat.   A  kinevezés  célszerűsége,
   esedékessége,  a  betölteni  kívánt  tisztséghez  tartozó
   jogosítványok vizsgálata  kívül esik a köztársasági elnök
   kinevezési jogkörén, és az ilyen körülmények vizsgálatára
   fordított idő  a 2.ABh  szerint nem  vonható  az  ésszerű
   határidő fogalmába.  Ha az elnöknek a tényekből következő
   oka van  feltételezni, hogy a javasolt személy kinevezése
   annak személyében  rejlő ok  miatt  súlyosan  zavarná  az
   államszervezet demokratikus  működését,  akkor  meg  kell
   bizonyosodnia, hogy  gyanúja megalapozott-e.  Ennek során
   vizsgálódhat, adatokat  szerezhet be,  az ehhez ésszerűen
   szükséges idő  rendelkezésére áll. De magát a vizsgálatot
   követő döntést, a kinevezést vagy annak elutasítását, nem
   kötheti semmilyen  feltételhez. Erre  az Alkotmány nem ad
   lehetőséget, a kinevezési jog fent leírt természete pedig
   kizárja  ezt.  A  személlyel  kapcsolatban  ugyanis  vagy
   fennállnak a  visszautasítás  feltételei,  vagy  nem.  Ha
   fennállnak, jogi felelőssége mellett dönt az elnök arról,
   hogy elutasítja-e  a javaslatot,  vagy sem.  A személlyel
   kapcsolatos    feltétel     csakis     "veszélyességének"
   megváltozása  lehetne;   minden  egyéb   -  a   kinevezés
   körülményeire vonatkozó  - feltétel  eleve kívül  esik az
   elnöki  hatáskörön.   Különösen  nem  használható  fel  a
   kinevezés    megtagadása    a    kinevezésre    vonatkozó
   jogszabályok   rejtett    korrekciójára,   sem    rejtett
   alkotmányossági felülvizsgálatára.  Ezekben az  esetekben
   az elnök túllépné hatáskörét.

                           3. kérdés

   Az 1.  ABh a  köztársasági elnök kinevezési jogkörét és a
   miniszteri ellenjegyzés  kérdését  a  köztársasági  elnök
   hatáskörébe   utalt    minden   kinevezés,   előléptetés,
   tisztségben  való   megerősítés  valamint  felmentés  ( a
   továbbiakban együtt:  kinevezés ), továbbá a köztársasági
   elnök  hatáskörébe   tartozó  jóváhagyás   vonatkozásában
   értelmezte.  A   kinevezési  jogkör  vizsgálata  után  az
   indokolás külön  tartalmazza  azt,  hogy  "a  kinevezésre
   vonatkozóan  kifejtettek   értelemszerűen  érvényesek  az
   előléptetésre,  a   felmentésre,   a   tisztségben   való
   megerősítésre, továbbá  a köztársasági  elnök jóváhagyási
   jogára is".

   A   kinevezésről   az   Alkotmánybíróság   határozataiban
   kifejtettek teljes  egészükben csak  a  kinevezés  formai
   okból való  megtagadására alkalmazhatók.  Azaz az elnök a
   felmentési  javaslat   esetén  is  köteles  megtagadni  a
   felmentést, ha  az ahhoz  jogszabályban előírt feltételek
   nem teljesültek.

   A   kinevezés    tartalmi   okból   való   megtagadásának
   alkotmányos feltétele, hogy ti. a javaslat teljesítése az
   államszervezet demokratikus működését súlyosan zavarná, a
   felmentésre  azért  értelmezhetetlen,  mert  az  elnök  a
   kinevezésnél a  fenti szempontból  kizárólag a  személyre
   tett javaslatot  vizsgálhatja. Ezt  a személyi ismérvet a
   felmentésre  akkor   lehetne  alkalmazni,  ha  lehetséges
   lenne, hogy  az adott tisztség ellátására kizárólag annak
   jelenlegi   betöltője    alkalmas,   míg   mindenki   más
   kinevezését ugyancsak  a fenti okból meg kellene tagadni.
   Azaz a felmentés azért zavarja súlyosan az államszervezet
   demokratikus működését,  mert  a  felmentésre  javasolton
   kívül  senki   nincs,  aki   azt  ilyen   veszély  nélkül
   betölthetné.

   A kinevezési kritériumok a felmenteni javasolt személyére
   értelmezhetetlenek,  de   van  értelmük   a  megüresedett
   funkció  betöltésére   nézve.  Ha  ugyanis  a  felmentett
   személy hatáskörét  vagy feladatát - a köztársasági elnök
   kinevezési aktusának közbeiktatása nélkül - olyan személy
   gyakorolná  az   adott  funkció  megüresedésére  irányadó
   előírások folytán,  akire nézve  fennállnak  a  kinevezés
   megtagadásának  feltételei,   akkor  az   elnöki   jogkör
   gyakorolható,  anélkül,   hogy  túllépne   a  kinevezésre
   irányadó  hatáskör   terjedelmén.  Ilyen  túllépés  akkor
   lenne, ha  a köztársasági  elnök az  adott funkció be nem
   töltött mivoltában látna súlyos veszélyt, s ezért tagadná
   meg a  felmentést. Ahogy az elnök egy eleve üres tisztség
   betöltését  is  csak  kezdeményezheti,  de  előterjesztés
   nélkül  nincs  tényleges  döntési  lehetősége,  és  ahogy
   ugyanezek    a    lehetőségei    vannak    a    felmentés
   kezdeményezésére, úgy a felmentés is kötött jogkör marad,
   jellegét a  köztársasági elnök  eseti döntésével,  ti.  a
   felmentés megtagadásával nem változtathatja meg.

                           4. kérdés

   A  kinevezési   ( felmentési )  javaslat   teljesítésének
   megtagadásából ki kell tűnniök az elutasítás indokainak.

   A kinevezés  ( felmentés ) formai  okból való elutasítása
   esetén a  döntésnek meg kell jelölnie, milyen jogszabályi
   előírás  nem   teljesült.  Az   elnök   ezzel   annak   a
   kötelezettségének  tesz   eleget,  hogy  az  Alkotmányban
   szabályozott     szervek      alkotmányos     jelentőségű
   hatásköreiket   jóhiszeműen,    feladataik   teljesítését
   kölcsönösen   segítve   és   együttműködve   gyakorolják.
   Tekintettel  kell   lennie   arra,   hogy   a   kinevezés
   ( felmentés )  kötött   jogkör,  vagyis   az  elnök  csak
   előterjesztésre jogosult szerv javaslatára dönt, s így az
   elnöki jogkör  gyakorlása beágyazódik a legfelsőbb állami
   szervek döntési mechanizmusába. ( 2. AB h. )

   Ugyanez  az  együttműködési  kötelezettség  vonatkozik  a
   tartalmi elutasításra  is.  Ha  a  köztársasági  elnök  a
   kinevezést tartalmi  okból utasítja  vissza, a  döntésnek
   tartalmaznia kell  azoknak a  tényeknek  a  megnevezését,
   amelyekből az  elnök alapos  okkal  arra  következtetett,
   hogy  a   javaslat  teljesítése   súlyosan   zavarná   az
   államszervezet demokratikus  működését.  Az  előterjesztő
   szervnek saját  működése szempontjából szüksége van ilyen
   tájékoztatásra:     tudnia      kell     a      következő
   előterjesztésekhez, milyen  hibát követett el előzőleg, s
   szükség  lehet   a  köztársasági  elnök  indokolására  az
   előterjesztő felelőssége megállapításához.

   Végül  szükséges   a  tájékoztatás   az  elnök  esetleges
   felelősségének   megállapítása   miatt   is.   Az   elnök
   sérthetetlensége alkotmányjogi  jogállásának része, ennek
   folytán   nem    visel    politikai    felelősséget    az
   Országgyűléssel szemben, jogi felelőssége pedig kizárólag
   az   Alkotmány   31. §  (4) bekezdése, a 31./A§ (2) - (6)
   bekezdése  és   a  32. §   szerint  áll  fenn.  Az  elnök
   mentessége a politikai felelősség alól nem mentesíti őt a
   jogi felelősségtől,  ha annak  feltételei  fennállnak.  A
   cselekményt  az   Alkotmánybíróság  bírálja   el,  de   a
   felelősségrevonási     eljárás      megindításához     az
   országgyűlési    képviselők    kétharmadának    szavazata
   szükséges. Ahhoz, hogy a felelősségrevonási eljárásról az
   Országgyűlés dönthessen,  a tényállás  lényegét  ismernie
   kell. Azaz  az elnöki  határozatnak olyan részletességgel
   tartalmaznia kell  a döntés alapjául szolgáló tényeket és
   az   érvelés    gondolatmenetét,   hogy    a   képviselők
   megalapozottan élhessenek jogaikkal.

                              IV.

   Az indítvány  nem minden  pontjában felel  meg azoknak  a
   feltételeknek,   amelyeket    a    31/1990.( XII. 18. )AB
   határozat alkotmányértelmezésre  megállapított.  Az  első
   kérdés harmadik  alkérdése nem egy alkotmányjogi probléma
   szemszögéből   kezdeményezi    az   Alkotmány    valamely
   rendelkezésének értelmezését,  hanem a miniszterelnök egy
   konkrét  előterjesztése   megtagadásának  alkotmányossága
   kérdésében kér  állásfoglalást, a  megtagadás indokolását
   is   a   kérdésbe   foglalva.   Ennek   a   kérdésnek   a
   megválaszolása nem  alkotmányértelmezés  lenne,  hanem  a
   köztársasági elnöki  aktus alkotmányosságának elbírálása,
   amelyre azonban  kizárólag az Alkotmány 31/A. §-a alapján
   kerülhet sor.

   Ugyancsak az  indítványra okot adó ügyhöz való túl szoros
   kötődésük miatt  utasította vissza  az  Alkotmánybíróság,
   hogy az  első kérdés  első és második alkérdésére konkrét
   választ adjon.  Egyrészt világosan  el kell  határolni az
   absztrakt  alkotmányértelmezést  egy  adott  ügyben  való
   állásfoglalástól,   másrészt    az   értelmezett   jogkör
   természete  folytán   az  indítványban  feltett  kérdésre
   szabatos válasz  nem  is  adható.  A  köztársasági  elnök
   kinevezési joga  eltérő jellegű  - állami és nem állami -
   tisztségekre  terjed  ki,  az  érintett  szervezetek  egy
   részének az  államhoz való  viszonya jelenleg  változóban
   van. A  szabadságjogok  állami  védelme  és  az  állammal
   szemben más  intézmények révén való védelme túl összetett
   kérdés ahhoz,  hogy az indítványban felvetett problémákat
   minden  kinevezési  jogkörre  nézve  egyetlen  határozati
   állásfoglalással meg lehessen válaszolni.

   Ezért az  Alkotmánybíróság az  indítványt az  első kérdés
   harmadik alkérdése  vonatkozásában teljes  egészében,  az
   első  és   második  alkérdést   tekintve   pedig   elvont
   alkotmányértelmezésre    alkalmatlan     vonatkozásaikban
   visszautasította.
                        Dr. Sólyom László
                      előadó alkotmánybíró
                   az Alkotmánybíróság elnöke

              Dr. Ádám Antal            Dr. Herczegh Géza
              alkotmánybíró               alkotmánybíró

            Dr. Kilényi Géza              Dr. Lábady Tamás
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

           Dr. Schmidt Péter               Dr. Szabó András
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

          Dr. Tersztyánszky Ödön           Dr. Vörös Imre
             alkotmánybíró                 alkotmánybíró

                       Dr. Zlinszky János
                          alkotmánybíró
    Dr. Kilényi Géza alkotmánybíró különvéleménye

    A  most   meghozott   határozat   igen   szoros   logikai
    kapcsolatban áll  a 48/1991.  ( IX. 26. )  és  a  8/1992.
    ( I. 30. )  AB   határozattal.  Ebből  eredően  miként  a
    többségi állásfoglalást  döntően meghatározta  a  korábbi
    két határozat  tartalma, úgy  az én véleményemet is az az
    alkotmányjogi  felfogás   determinálta,  amelyet   a  két
    említett határozattal  kapcsolatban -  más  alkotmánybíró
    társaimmal  együtt   -   kialakított   különvéleményemben
    kifejtettem.

    Mivel    időközben     álláspontom     nem     változott,
    szükségtelennek tartom  a korábban leírtak megismétlését,
    ehelyett  -   Dr.  Schmidt   Péter  és   Dr.  Vörös  Imre
    alkotmánybíró e határozathoz kapcsolódó különvéleményével
    egyetértve - egy néhány olyan államelméleti összefüggésre
    szeretnék rámutatni, amely álláspontomat meghatározza.

    1. A köztársasági elnök alkotmányos szerepkörét nem lehet
    az   Alkotmány  III. fejezete  - még  kevésbé a 29. § (1)
    bekezdése -  alapján megítélni,  a megalapozott döntéshez
    az szükséges,  hogy teljeskörűen feltárjuk a köztársasági
    elnöknek az  államszervezeten belüli helyét, funkcióit, a
    törvényhozó,  a   végrehajtó  és   az   alkotmánybírósági
    hatalomhoz való  viszonyát. Erre  különösen nagy  szükség
    van olyan  esetben, ha  az Alkotmánybíróság  az Alkotmány
    kifejezett  rendelkezésének   hiányában  kisérli  meg  az
    Alkotmány értelmezését.

    2. Hatályos  Alkotmányunk  szakított  az  1949.  évi  XX.
    törvénynek  a   hatalom  egyközpontúságát,  a  parlamenti
    hatalom  korlátlanságát  és  korlátozhatatlanságát  valló
    felfogásával és  ennek helyébe  a hatalom  megosztását, a
    hatalmi  ágak   elválasztását  állította,   "a  fékek  és
    ellensúlyok"  elvére   felépülő   olyan   államszervezeti
    modellt hozva  létre, amelyen belül az egyes hatalmi ágak
    különösen egymás korlátaiként jelennek meg.

    Ennek megfelelően az Országgyűlés többé nem gyakorolja "a
    népszuverenitásból eredő összes jogot", nem vonhatja el -
    a végrehajtó  hatalmat is  ide értve  - más  hatalmi ágak
    jogosítványait.

    A demokratikus jogállam keretei között az Országgyűlés, a
    köztársasági elnök,  a Kormány és az Alkotmánybíróság /de
    hasonlóképp a bíróságok és az önkormányzatok/ korlátozott
    hatalom  birtokosai,   egymástól   eltérő   alkotmányjogi
    értékek  hordozói,  s  épp  ezzel  összefüggésben  eltérő
    felelősségük jellege is.

    A    kifejtettek     miatt    a     Magyar    Köztársaság
    államszervezetében a  parlamenti demokrácia  nem azonos a
    mindenkori parlamenti többség korlátlan hatalmával, mivel
    az  utóbbit  -  a  feladatkörök  alkotmányos  felosztásán
    túlmenően - korlátozza

    - az Alkotmány módosításához előírt minősített többség,

    - bizonyos  törvények megalkotásához  az Alkotmány  által
    megkívánt minősített többség,

    - a  köztársasági elnök  felelősségre  vonására  irányuló
      eljárás megindításához  szükséges minősített  többség.-
      az Alkotmánybíróság hatásköre, illetőleg

    - ha  csekély   mértékben  is:   a  köztársasági   elnöki
      hatáskör.

    3.  Pontosan   amiatt,  mert  az  államszervezet  csúcsán
    elhelyezkedő  szervek   egymástól  különböző  alkotmányos
    értékek  hordozói,  nem  azonos  e  szervek  -  illetőleg
    tagjaik - felelősségének jellege és mértéke sem.

    Annak  érdekében,   hogy   minden   szerv   alkotmányjogi
    helyzetének  megfelelően  tudja  ellátni  feladatait,  az
    Alkotmány egy  finoman  cizellált  felelősségi  rendszert
    alakított ki,  amelyen belül két felelősségi "alaptípus":
    a politikai  és a jogi felelősség, illetőleg mindkettőnek
    több válfaja létezik.

    A politikai  felelősség alapvetően  nem  jogi  kategória,
    amelynek az  a lényege,  hogy aki nem végzi megfelelően a
    dolgát,  annak  számolnia  kell  közmegbizatására  kiható
    hátrányos  következményekkel.  A  politikai  felelősségen
    belül különböztetni  lehet  azonnali  /az  állásból  való
    elmozdításban   megnyilvánuló/    és   késleltetett    /a
    megbizatás   letelte    utáni   újra   nem   választásban
    megnyilvánuló/ felelősség között.

    Az  országgyűlési   képviselők  felelőssége   szabályként
    késleltetett   politikai    felelősség:    a    választók
    elégedetlensége  -  visszahivási  lehetőség  hiányában  -
    abban ölt  testet, hogy  a képviselőt  nem választják meg
    újból. A késleltetett politikai felelősség súlyát enyhíti
    a hatályos  választási  rendszer:  listán  ugyanis  olyan
    személy   is   mandátumot   szerezhet,   akivel   korábbi
    választókerületének  választópolgárai  esetleg  maximális
    mértékben  elégedetlenek   voltak.  A   képviselők   jogi
    felelőssége a  mentelmi  joggal  korlátozott  büntetőjogi
    felelősség.   Alkotmánysértés    /pl.    alkotmányellenes
    törvények akár  sorozatos megszavazása/  nem váltja  ki a
    képviselő jogi  felelősségét, legfeljebb  a  késleltetett
    politikai felelősség keretei között vehető figyelembe.

    A köztársasági  elnököt azonnali politikai felelősség nem
    terheli. Késleltetett  politikai felelőssége  azonban épp
    úgy fennáll,  mint a  képviselőké: ha  az új  összetételű
    Országgyűlés elégedetlen a tevékenységével, nem választja
    meg  újból   e  tisztségre.  Jogi  felelőssége  rendkívül
    széleskörű:   bármely   alkotmány-   vagy   törvénysértés
    megalapozhatja jogi felelősségrevonását és állásából való
    elmozdítását, az  Alkotmány még  azt sem  köti ki, hogy a
    jogellenességnek   szándékosnak    kell    lennie.    /Az
    államszervezet felső  szférájában a jogi felelősségnek ez
    a  rendkívül   szigorú  mértéke   egyedülálló:   sem   az
    országgyűlési képviselőt,  sem a  Kormány tagját,  sem az
    Alkotmánybíróság tagját  vagy a  bírót nem  terheli ilyen
    mértékű felelősség./  A felelősség realizálásának azonban
    eljárásjogi " fékje "  van:  az  Alkotmány  31/A.  §  (3)
    bekezdésében  megkövetelt  kétharmados  szavazatarány.  A
    köztársasági elnök  büntetőjogi felelőssége  megfelel  az
    általános szabályoknak, az eljárás módja azonban sajátos.
    Sajátos az is, hogy a szándékos bűncselekményt elkövetett
    köztársasági   elnököt    emiatt   meg   lehet   fosztani
    tisztségétől.  A   Kormány  tagját   azonnali   politikai
    felelősség terheli.  E felelősség  úgyszólván  parttalan:
    kiválthatja alkotmánysértés,  eredménytelen  működés,  de
    akár egy  politikailag káros nyilatkozat is. A felelősség
    érvényre   juttatásában    kiemelkedő   szerepe   van   a
    miniszterelnöknek, aki  egyfelől egy  egyszeri hibáért is
    kezdeményezheti a  miniszter felmentését,  másfelől -  ha
    úgy  látja   jónak  -   a   sorozatos   alkotmány-   vagy
    törvénysértéseket  elkövető  minisztert  is  funkciójában
    tarthatja.  A  miniszternek  az  Országgyűléssel  szemben
    fennálló   politikai   felelőssége   mindaddig   "nyugvó"
    felelősség,   amíg   a   Kormány   parlamenti   többségre
    támaszkodhat.  Az   alkotmány-   vagy   törvénysértés   a
    miniszter  esetében   nem  szükségképpen  von  maga  után
    felelősségrevonást, mint ahogyan a büntetőjogi felelősség
    megállapítása sem  vezet automatikusan a tisztségtől való
    megfosztásra.

    Az Alkotmánybíróság  tagját csak  késleltetett  politikai
    felelősség terheli:  esetleg nem  választják meg újból. E
    tárgyban azonban  nem az őt megválasztó, hanem - a 9 éves
    megbizatási időtartam  miatt  -  az  azt  követő  második
    ciklusban funkcionáló Országgyűlés dönt. Az alkotmánybíró
    jogi felelőssége  túlmutat a  mentelmi joggal korlátozott
    büntetőjogi    felelősségen:    kizárással    akkor    is
    megfosztható tisztségétől,  ha neki  felróható okból  nem
    tesz eleget  megbizatásából eredő  feladatainak vagy "más
    módon a tisztségére méltatlanná vált".

    4.  A  felelősségi  rendszer  e  vázlatos  áttekintésével
    egyetlen célom  volt:  azt  bizonyítani,  hogy  az  adott
    személyt vagy  szerv tagját terhelő felelősség jellege és
    mértéke, illetőleg jogkörének terjedelme között semmiféle
    direkt összefüggés  nem  mutatható  ki;  továbbá  hogy  a
    politikai felelősség  nem szükségképpen  szigorúbb a jogi
    felelősségnél, hanem  jellegében más,  ez okból a kettő -
    eltérő minőségű  jogintézményekről lévén szó - egyszerűen
    nem vethető egybe.

    Nehezen vitatható,  hogy az  ország  élete  szempontjából
    legfontosabb,  hosszú   távra   meghatározó   jelentőségű
    döntéseket  az   Országgyűlés,   illetőleg   -   előzetes
    normakontrollra   irányuló   jogkörében,   megsemmisítési
    jogkörében, alkotmányértelmezési  jogkörében eljárva - az
    Alkotmánybíróság hozza.  Ennek  ellenére  egyik  említett
    testület tagjait  sem terheli azonnali /direkt/ politikai
    felelősség.

    A Kormány  az Alkotmány 19. § (2)  bekezdéséből  eredően,
    továbbá létrejöttének  és működésének  számos eleme miatt
    számottevő mértékben  - de  korántsem működésének  minden
    vonatkozásában  -   kötve  van  a  mindenkori  parlamenti
    többség  akaratához.   Ugyanez  nem  mondható  el  sem  a
    köztársasági  elnökről,   sem   az   Alkotmánybíróságról:
    egyiknek sem az a tulajdonképpeni feladata, hogy érvényre
    juttassa a  parlamenti többség  akaratát. Ehhez  igazodik
    sajátos felelősségük is.

    Mivel   az    Alkotmány   egyes    kinevezési    jogkörök
    gyakorlásánál  megosztott   hatáskört  hozott   létre  az
    előterjesztő  és   a  köztársasági  elnök  között,  annak
    eldöntésénél,  hogy  e  jogkör  keretei  között  ki  mire
    jogosult,  az  adott  funkcióhoz  kapcsolódó  felelősségi
    formának semmi  jelentősége nincs.  Minden  alkotmányjogi
    alapot nélkülöz  tehát egyfelől  a miniszterelnök  direkt
    politikai felelősségének,  másfelől a  köztársasági elnök
    direkt politikai  felelőssége  hiányának  egymással  való
    szembeállítása.  Egy   effajta  szembeállításból  ugyanis
    legfeljebb egyetlen  következtetést  lehet  levonni:  azt
    tudniillik, hogy  e két  közjogi méltóság  felelősségének
    jellege   egymástól    eltérő,    méghozzá    alkotmányos
    szerepkörük  eltérő   volta  miatt.  A  direkt  politikai
    felelősség nem "magasabbrendű", mint a köztársasági elnök
    széles körű  jogi felelőssége,  hanem jellegében  más. Az
    eltérő  jelleg  tehát  a  jogkör  tartalma  szempontjából
    semmiféle  közvetlen   támpontot  nem  ad,  alkotmányjogi
    szempontból pedig  - a  megfelelő helyen  - a széles körű
    jogi felelősség  legalább olyan  értéket jelent,  mint  a
    direkt politikai felelősség.

    Budapest, 1992. június 5.
                                             Dr. Kilényi Géza
                                                alkotmánybíró

    Dr. Schmidt Péter alkotmánybíró különvéleménye

    Egyetértve  Dr.   Vörös  Imre   alkotmánybíró  úrnak   az
    alkotmányértelmezés  korlátairól   és  Dr.  Kilényi  Géza
    alkotmánybíró  úrnak   a  politikai  és  jogi  felelősség
    értelmezéséről szóló  különvéleményével, álláspontomat  a
    következőkben fejtem ki:

    Az     Alkotmánybíróság  a  48/1991. ( IX. 26. )   és  a
    8/1992. (I. 30. )    AB    határozatokban   értelmezte  a
    köztársasági   elnök   kinevezési   jogkörét.   Az  akkor
    megfogalmazott,   az    AB határozatával koncepcionálisan
    ellentétes,  - dr.  Kilényi  Gézával és dr. Vörös Imrével
    közösen  kifejtett -  különvéleményemet  ez alkalommal is
    fenntartom.

    Ennek lényege:

    a ) Az  Alkotmány megosztott  hatáskört  hozott  létre  a
    köztársasági elnök  és  a  kormány  ( a  kormány  elnöke,
    illetve a  miniszterek )  között  minden  olyan  esetben,
    amikor a  kormánynak vagy tagjainak javaslattételi jogot,
    majd a kinevezés érvényességéhez miniszteri ellenjegyzést
    biztosított. Ennek  lényege az,  hogy a résztvevők egyike
    sem dönthet  kizárólagosan, azaz  közöttük  konszenzusnak
    kell   létrejönni.    A   konszenzus-teremtés   módjáról,
    határidejéről az Alkotmány nem rendelkezik.

    b )  Az  Alkotmány  a  kinevezést  tehát  a  köztársasági
    elnökre bízza,  de azt  a kormány  ( annak  meghatározott
    tagjai )  előterjesztési   jogával  és   ellenjegyzésével
    korlátozza. Ebből  következik az  is, hogy a köztársasági
    elnök  kinevezési   jogköre   gyakorlása   során   -   az
    Alkotmánybíróság határozatával  ellentétben -  nemcsak az
    előterjesztés  alkotmányszerűségét,  hanem  annak  minden
    vonatkozását vizsgálhatja.

    c ) A  köztársasági elnök  és a kormány között e tárgyban
    kialakult ellentmondás alkotmányértelmezéssel nem oldható
    fel.  Tiszteletre   méltó  az  Alkotmánybíróságnak  az  a
    törekvése,  hogy  a  konfliktus  feloldásához  segítséget
    kíván    nyújtani.    Az    az    út    azonban,    amely
    alkotmányértelmezéssel a  köztársasági  elnök  kinevezési
    jogát -  a politikai felelősség hiányára való utalással -
    tartalmilag korlátozza,  nem járható.  Az ellentmondás  a
    döntésben  résztvevők   jobb  együttműködésével,  ( tehát
    politikailag ) vagy az alkotmányozó hatalommal rendelkező
    országgyűlés alkotmányt  módosító döntésével oldható fel.
    Az   Alkotmány  29. §  (1) bekezdése  - mint ahogy ezt az
    Alkotmánybíróság vonatkozó határozata is megállapította -
    nem  hatásköri   szabály.  Tehát  az  Alkotmánynak  az  a
    kiinduló rendelkezése,  hogy a  köztársasági  elnök  "...
    őrködik az  államszervezet demokratikus  működése felett"
    nem kapcsolható  össze az  Alkotmány 30/A.  § h )  és i )
    pontjában,  valamint   más  törvényekben  a  köztársasági
    elnöknek biztosított kinevezési jogával. Nem értelmezhető
    tehát  úgy,  hogy  ezzel  minden,  a  köztársasági  elnök
    hatáskörébe  tartozó  ügyben  csak  az  alkotmányszerűség
    vizsgálatára terjedhet ki az államfő döntési joga.

    d ) Az Alkotmánybíróság vég nélkülinek látszó értelmezése
    azt a  veszélyt is hordozza, hogy a hatalommegosztás és a
    parlamentarizmus egyik  lényeges intézményét, az államfői
    funkciót üresíti ki. Ennek pedig történeti mércével mérve
    beláthatatlan következményei  lehetnek,  mert  a  kormány
    konstruktív   bizalmatlansági   szavazással   korlátozott
    politikai  felelőssége   mellett  gyengíti   az   államfő
    kiengyensúlyozó szerepét,  és  ezzel  erősíti  a  kormány
    hatáskörét.

    Budapest, 1992. június 5.
                                            Dr. Schmidt Péter
                                                alkotmánybíró

    Dr. Vörös Imre alkotmánybíró különvéleménye

    Dr. Kilényi  Géza és  Dr.  Schmidt  Péter  alkotmánybírók
    különvéleményével egyetértve  amellett úgy vélem, hogy az
    indítvány  nem  felel  meg  azoknak  a  követelményeknek,
    amelyeket az alkotmányértelmezési indítvánnyal szemben az
    Alkotmánybíróság     kialakult     gyakorlata     támaszt
    ( 31/1990.( XII. 18. ) AB hat.II.rész. ).

    Az indítványban  foglaltak részben az Alkotmánybíróságnak
    a köztársasági  elnök kinevezési  jogkörével  kapcsolatos
    korábbi határozatai  értelmezésére, részben pedig konkrét
    politikai    természetű     kérdések     megválaszolására
    irányulnak,  végül   pedig  olyan  természetűek,  amelyek
    tekintetében  állásfoglalás   az   Alkotmány   hallgatása
    folytán  nem,   csak  az   Alkotmány  kiegészítő  jellegű
    módosításával vezethető  le.  Az  Alkotmánybíróságnak  az
    Alkotmánybíróságról   szóló    1989. évi    XXXII.    tv.
    ( továbbiakban:  ABtv )   alapján  az   indítvány  érdemi
    vizsgálatára ennek megfelelően nincs hatásköre.

    Kötelességemnek tartom felhívni a figyelmet arra, hogy az
    Alkotmánybíróság   alkotmányértelmezési    hatásköre    a
    jogintézmény természetéből adódóan - a többi hatásköréhez
    képest -  nem rendelkezik határozott, éles körvonalakkal.
    Ez a  vonás az  intézményt  visszaélésre  is  alkalmassá,
    adott   esetben    a   jogalkotói,   vagy   a   politikai
    felelősségnek az  azt  terhelőről  -  alkotmányértelmezés
    címén  -   az  Alkotmánybíróságra  hárítására  alkalmassá
    teszi.   Éppen    erre   tekintettel    hangsúlyozta   az
    Alkotmánybíróság    már     1990-ben,     hogy     "...az
    Alkotmánybíróság   ...   hatáskörét   megszorítóan   kell
    értelmezni. Ha  ugyanis az Alkotmánybíróság az AB tv 1. §
    g /  pontjában   meghatározott   jogkörét   kiterjesztően
    értelmezné ...  Ez ...  óhatatlanul odavezetne,  hogy  az
    Alkotmánybíróság magára  vállalná a  törvényhozó,  sőt  a
    végrehajtó hatalom  felelősségét is  és - az Alkotmányban
    kialakult államszervezeti  elvekkel szöges  ellentétben -
    egyfajta  alkotmánybírósági   kormányzás  alakulna   ki."
    ( 31/1990.( XII.l8. )      AB      hat.II.rész ).      Az
    Alkotmánybíróság alkotmányértelmezési  hatáskörével  való
    indítványozói visszaéléseknek  egyedül  és  kizárólag  az
    Alkotmánybíróság vethet  gátat  azáltal,  hogy  kialakult
    gyakorlatához szigorúan  tartja magát,  és  a  hatáskörén
    túlmutató   indítványokat    -   hatáskörének    hiányára
    tekintettel - visszautasítja.

    Megítélésem  szerint  az  Alkotmánybíróság  az  indítvány
    érdemi tárgyalásával  alkotmányos hatáskörét  - egy  elvi
    szinten feltételezett parlamentáris köztársaság modelljét
    alapul véve - messzemenően túllépte.

                  Dixi et salvavi animam meam.

    Budapest, 1992. június 8.
                                               Dr. Vörös Imre
                                                alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     36/1992. (VI. 10.)
     Date of the decision:
     .
     06/08/1992
     .
     .