English
Hungarian
Ügyszám:
.
12/B/1993
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 14/1995. (III. 13.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1995/82
.
A döntés kelte: Budapest, 03/07/1995
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenessége
   utólagos  vizsgálatára  irányuló  eljárásban  meghozta  a
   következő

                         határozatot :

   1. Az  Alkotmánybíróság a  házasságról, a  családról és a
   gyámságról  szóló   1952.  évi  IV.  törvény  10.  §  (1)
   bekezdése  alkotmányellenességének  megállapítása  iránti
   indítványt  és   a  megsemmisítésére  vonatkozó  kérelmet
   elutasítja.

   2. Az  Alkotmánybíróság a  Polgári Törvénykönyvről  szóló
   1959.  évi  IV.  törvény  578/G.  §  alkotmányellenessége
   vizsgálatára irányuló  indítvány  tárgyában  az  eljárást
   1996. március 1-jéig felfüggeszti.

   3. Az  Alkotmánybíróság megállapítja  :    ellentétes  az
   Alkotmánnyal,  hogy  azok  a  jogszabályi  rendelkezések,
   amelyek
   az érzelmi, szexuális és gazdasági közösségben házasságon
   kívül együtt  élő, és  kapcsolatukat nyilvánosan  vállaló
   személyekre nézve  jogokat és  kötelességeket állapítanak
   meg, csakis  a Polgári  Törvénykönyv fogalommeghatározása
   szerinti élettársi viszonyhoz fűznek jogkövetkezményeket.

   Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                            Indokolás

                               I.

    Az indítványozó  kérte a  házasságról, a  családról és  a
    gyámságról  szóló   1952.  évi  IV.  törvény  10.  §  (1)
    bekezdése alkotmányossági  vizsgálatát,  mely  szerint  :
    "Házasságot  nagykorú  férfi  és  nő  köthet".  Ugyancsak
    kezdeményezte a  Polgári Törvénykönyvről  szóló 1959. évi
    IV. törvény  578/G. §  (1) bekezdésének felülvizsgálatát,
    mely a  közös háztartásban élők vagyoni viszonyai körében
    a következőképpen  határozza meg az élettársak fogalmát :
    "házasságkötés  nélkül,  közös  háztartásban  érzelmi  és
    gazdasági közösségben együttélő nő és férfi".

    Az indítványozó véleménye szerint a két támadott törvényi
    rendelkezés azzal,  hogy nem teszi lehetővé azonos neműek
    házasságkötését,  illetve   nem   ismeri   el   élettársi
    kapcsolatukat, hátrányos  megkülönböztetést alkalmaz nemi
    szerepek   szerint.   A   kifogásolt   rendelkezések   az
    indítványozó szerint  ezért sértik az Alkotmány 66. § (1)
    bekezdésének a  férfiak és  nők egyenjogúságát biztosító,
    valamint a  70/A. §-nak  a bármilyen  -  köztük  a  nemek
    szerinti   -    hátrányos   megkülönböztetést   tilalmazó
    szabályát.

                               II.

    Az  Alkotmánybíróság  az  indítvány  elbírálásakor  abból
    indult ki,  hogy a  házasság intézménye  kultúránkban  és
    jogunkban is  hagyományosan férfi és nő életközössége. Ez
    az életközösség tipikusan közös gyermekek születését és a
    családban való  felnevelését célozza,  amellett,  hogy  a
    házastársak  kölcsönös   gondoskodásban  és  támogatásban
    élésének is  kerete. A  gyermekek nemzésére  és szülésére
    való képesség  nem  fogalmi  eleme  és  nem  feltétele  a
    házasságnak,   de   a   házasság   eredeti   és   tipikus
    rendeltetéséből folyóan a házastársak különneműsége igen.
    A házasság  intézményét  az  állam  arra  tekintettel  is
    részesíti  alkotmányos   védelemben,  hogy  elősegítse  a
    házastársak számára  a  közös  gyermekkel  is  rendelkező
    család  alapítását.  Ez  a  magyarázata  annak,  hogy  az
    Alkotmány 15.  §-a együtt  említi a védelem két tárgyát :
    "A  Magyar  Köztársaság  védi  a  házasság  és  a  család
    intézményét. "

    A  legfontosabb   emberi  jogi   nemzetközi   egyezmények
    szövegezéséből is  az következik, hogy a házasságot férfi
    és nő  életközösségeként fogják  fel :   a  házasságkötés
    szabadságát a  férfi és a nő jogaként határozzák meg, míg
    más jogok  vonatkozásában ilyen  különbségtétel nélkül  a
    "személyek" a  jogalanyok.  ( Az  Emberi Jogok  Egyetemes
    Nyilatkozata 16.  cikk;  A  Polgári  és  Politikai  Jogok
    Nemzetközi Egyezségokmánya  23. cikk; Európai Emberi Jogi
    Egyezmény  12.  cikk.  Az  Európai  Emberi  Jogi  Bíróság
    megerősítette ezt  az értelmezést,  Rees Judgement  of 17
    October 1986, Series A ( 1987 ) p. 19. )

    Az   utóbbi    évtizedekben   kultúrkörünkben   általában
    bekövetkezett  a  homoszexualitás  dekriminalizációja;  s
    mozgalmak   indultak    a    homoszexuálisok    hátrányos
    megkülönböztetése     ellen.      Másrészt     változások
    tapasztalhatók   a    hagyományos   családmodellben   is,
    elsősorban  a  házasságok  tartósságát  tekintve.  Mindez
    azonban nem  ok arra,  hogy a  jog eltérjen a házasságnak
    attól a  jogi fogalmától,  amely a  mai állapothoz vezető
    hagyományban mindig  is élt,  és amely  a mai jogokban is
    általános, továbbá amely a köztudat és köznyelv házasság-
    fogalmával összhangban  van.  A  mai  alkotmányok,  és  a
    házasságra   és    családra    vonatkozó    rendelkezései
    összefüggéséből levezethetően  a magyar  Alkotmány is,  a
    férfi és  nő közötti  házasságot tartja  értéknek és  azt
    védi. ( Alkotmány 15, 67, 70/J. § )

    A hagyományos  és  a  jelenleg  kivételes  életközösségek
    számára az  állam különböző  jogi lehetőségeket kínálhat,
    amellyel  elismeri   és   a   különböző   életviszonyokba
    integrálja őket. Eközben nem kell az egyes életközösségek
    önértelmezését követnie,  hanem fenntarthat és támogathat
    hagyományos intézményeket,  mint ahogy  az új  jelenségek
    elismerésére létrehozhat  új jogi  formákat is,  s  ezzel
    egyszersmint  a   közfelfogás  számára   a   "normalitás"
    határait    tágíthatja.     ( A    házasság    fogalmának
    meghatározásánál hasonló  követelmények érvényesek,  mint
    például az  egyház  fogalmának  meghatározásánál,  v.  ö.
    4/1993. (II. 12.) AB határozat, ABH 1993, 48, 53; 8/1993.
    (II.  27.) AB   határozat,   ABH   1993,   99.   )   Ezen
    jogintézmények kialakításánál  az érintetteknek  nem arra
    van joguk,  hogy ugyanazon  intézményt  vehesse  mindenki
    igénybe, hanem  az az  alkotmányos követelmény,  hogy  az
    érintetteket egyenlőkként,  azonos méltóságú  személyként
    kezeljék,   azaz    mindegyikük   szempontjait    hasonló
    körültekintéssel,  figyelemmel,   elfogulatlansággal   és
    méltányossággal értékeljék.  ( ABH 1990, 48; 78 ) A férfi
    és nő egyenjogúságának addig van értelme, amíg a férfi és
    nő közötti  természetes különbséget  elismerjük,  s  erre
    figyelemmel valósul meg az egyenjogúság.

    Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  mivel a házasság
    intézménye az  Alkotmányban  külön,  nevesített  védelmet
    élvez, és  általánosan elismert  jogi fogalma  szerint  a
    házasság férfi  és nő  életközössége, a  férfiak és a nők
    külön-külön  képezik   a  jogalanyoknak   azt  a  homogén
    csoportját,   amelyet    az   Alkotmánybíróság    állandó
    gyakorlata   szerint    a   hátrányos    megkülönböztetés
    elkerülése  érdekében   azonos  módon  kell  kezelni.  Az
    Alkotmány  csak   a  különneműek   közötti  házasságkötés
    feltétételei   egyenlő    szabályozásának   követelményét
    támasztja  a   jogalkotóval  szemben,  ami  nem  foglalja
    magában az  azonos neműek házasodásának jogi lehetőségét.
    Mindezek   alapján    az    Alkotmánybíróság    arra    a
    következtetésre jutott,  hogy a  támadott rendelkezés nem
    valósít  meg   nem  szerinti,  sem  pedig  egyéb  helyzet
    szerinti különbségtételt,  s ezért nem sérti az Alkotmány
    70/A. §-át.

    A kifogásolt  rendelkezés az  Alkotmány  66.  §-ának  (1)
    bekezdésével nem hozható összefüggésbe, hiszen nem érinti
    a  férfiak   és  a  nők  egyenjogúságát.    A  családjogi
    törvénynek   a    házasságot   különneműek   kapcsolatára
    korlátozó  előírása   ugyanis  férfiak   és  nők  számára
    egyaránt tiltja  a házasságkötést velük azonos neműekkel.
    Mindezek alapján az Alkotmánybíróság a családjogi törvény
    támadott       rendelkezése       alkotmányellenességének
    megállapítására és  megsemmisítésére vonatkozó indítványt
    elutasította.

                              III.

    Két  személy  tartós  életközössége  megvalósíthat  olyan
    értékeket,  hogy   az  érintettek  személyi  méltóságának
    egyenlő figyelembevétele  alapján az  együttélő személyek
    nemétől függetlenül  igényt tarthat  jogi elismerésre. Az
    azonos elbánás  mindig a  jogi szabályozás tárgyát képező
    életviszonytól függően  mérlegelendő; különös tekintettel
    arra, van-e  szerepe a  szabályozásban  az  együttélésből
    származó gyermeknek, vagy egy előző illetve utólag kötött
    házasságnak, avagy  magát a  szoros személyes kapcsolatot
    értékeli-e a  jog. Különösen  a gazdasági életközösségből
    adódó  vagyoni   helyzet  és   juttatások;   a   hivatali
    összeférhetetlenség,  illetve  a  hozzátartozókat  érintő
    büntetőjogi  könnyítések   és  szigorítások  tekintetében
    nincs alkotmányos  alapja annak,  hogy ezek  szabályai az
    azonos nemű  személyek tartós  életközösségére  semmilyen
    esetben se  terjedjenek ki.  Éppen ellenkezőleg  :  ahhoz
    kell alkotmányos indok, hogy a szabály az életközösségben
    együttélők neme szerint különböztethessen.

    A magyar  jog számos  rendelkezése elismeri  az élettársi
    kapcsolatot,  s   arra  részben   a   házastársakra,   de
    nagyobbrészt  a   hozzátartozókra   is   vonatkozó   jogi
    szabályozást terjeszti  ki. Az élettársi viszony egyetlen
    törvényi meghatározását  a Ptk.  578/G. §  (1)  bekezdése
    tartalmazza.  Eszerint  "az  élettársak  -  házasságkötés
    nélkül,   közös   háztartásban   érzelmi   és   gazdasági
    közösségben  együttélő   nő  és  férfi".  Tény,  hogy  az
    élettársi viszony  tipikusan férfi és nő között áll fenn,
    s  a   közfelfogás  is  ezt  érti  alatta.  Az  élettársi
    kapcsolat   jogi    elismerése   azonban    a    házasság
    intézményéhez képest összehasonlíthatatlanul rövid múltra
    tekint csak  vissza. A  tényleges élettársi együttélést a
    bírói gyakorlat  az ötvenes években kezdte elismerni, s a
    fontosabb kódexekbe  1961 és 1977 között vették csak fel.
    Az azonos  neműeknek az  élettársi  viszonyhoz  mindenben
    hasonló együttélése  - a  közös háztartásban együtt élés,
    az  érzelmi,   gazdasági  és   szexuális  kapcsolat,   az
    összetartozás   minden   vonatkozásban   való   vállalása
    harmadik személyekkel  szemben -  ma,  ha  nem  is  olyan
    tömegesen,  de  lényegében  hasonlóan  veti  fel  a  jogi
    elismerés  szükségességét,   mint  a   terjedő  élettársi
    viszonyok az  ötvenes évek  végétől kezdve.  A  különbség
    azonban az,  hogy a  jogállamban a  probléma egyszersmind
    alapjogi kérdésként is felmerül, s az Alkotmánybíróságnak
    módja van ellátni kisebbségvédő feladatát. Az Alkotmány a
    házasságot, s  nem  az  élettársi  kapcsolatot  részesíti
    kifejezett védelemben.  Az élettársak  külön, vagy azonos
    nemhez tartozásának  kérdése a hátrányos megkülönböztetés
    összefüggésében jelentkezik.

    Az azonos  méltóságú személyként  kezelés követelményével
    ( Alkotmány    70/A.     § )    ellentétes,     esetleges
    diszkrimináció elbírálása szempontjából döntő jelentősége
    van annak, hogy az élettársakat érintő jogi szabályozás a
    legritkább  esetben   vonatkozik  csak  az  élettársakra;
    rendszerint  felöleli  a  ( közeli )  hozzátartozók  -  a
    szabályozási tárgytól  függően változó  - bizonyos  körét
    is.   Az   Alkotmánybíróság   megvizsgálta   a   hatályos
    jogszabályokat, amelyek  az élettársra  nézve jogot  vagy
    kötelezettséget állapítanak  meg,  s  úgy  találta,  hogy
    ezekben az  életviszonyokban általában  nincs jelentősége
    annak, hogy az élettársi viszony különböző nemű személyek
    között áll-e  fenn. Amikor  ugyanis a  jog  az  élettársi
    viszonyról a  hozzátartozókkal egy  sorban rendelkezik, a
    szabályozás  indoka   általában  a   formális  családjogi
    kapcsolat  alapján  megdönthetetlenül  vélelmezett,  vagy
    ilyen formális  kapcsolat híján  -  mint  a  jegyesek  és
    élettársak  esetén   -  a  ténylegesen  fennálló  érzelmi
    és/vagy   gazdasági   kapcsolat.   A   hozzátartozók   és
    élettársak nemének  akkor  lehet  jelentősége,  ha  közös
    gyermekre, vagy - ritkábban - egy másik személlyel kötött
    házasságra tekintettel  történik a szabályozás. Ha ezek a
    kivételes esetek  nem állnak  fenn, az  élettársat  és  a
    hozzátartozók  tágabb   körét   felölelő   szabályozásban
    önkényes, s  ezért az  emberi méltóság  sérelme miatt  az
    Alkotmány 70/A.  §-ába ütköző  megkülönböztetés az,  ha a
    közös  háztartásban   érzelmi  és  gazdasági  közösségben
    együttélő személyek közül az azonos neműekre a jogszabály
    nem vonatkozik. Sőt, a kérdéses jogszabályok akkor töltik
    be hiánytalanul  céljukat, ha  az  ilyen  kapcsolatra  is
    kiterjednek.  Az   összeférhetetlenségi   szabályok   ( a
    gazdasági kamarai  és szövetkezeti  tisztségviselőktől  a
    helyi önkormányzatok  döntéshozó testületein  keresztül a
    bíróságokig )  hiányosak,   ha  az   élettársi  kapcsolat
    ismérveinek   megfelelően    együttélő,    azonos    nemű
    személyekre nem vonatkoznak. Azok az elvek, amelyek miatt
    a  tanúvallomás   és  nyilatkozattétel   megtagadható,  a
    feljelentés    és     bejelentés     elmulasztása     nem
    szankcionálható, a  nemtől  függetlenül  vonatkoztathatók
    bensőséges  kapcsolatban  álló  személyekre.  Ugyanígy  a
    hozzátartozó sérelmére elkövetett bűncselekmény nem lehet
    enyhébb  megítélésű   azért,  mert   az  "élettárs"   nem
    különböző     nemű.     Azok     a     ( szociális     és
    társadalombiztosítási ) juttatások  amelyek kizárólag  az
    életközösség alapján  járnak, nem  függhetnek  csakis  az
    együttélők nemétől.

    A  törvényhozónak  többféle  lehetősége  van  arra,  hogy
    egyenlő  jogállást   biztosítson  a   határozat  szerinti
    élettársi  viszonynak  megfelelő  kapcsolatban  együttélő
    minden személy  számára azokban a jogviszonyokban, ahol a
    párkapcsolatban      együttélők       neme       szerinti
    megkülönböztetésnek  nincs   alkotmányos  indoka.   Ennek
    érdekében nemcsak  az élettársak fogalmának a férfi és nő
    együttélésére  való   korlátozását  törölheti  a  Polgári
    Törvénykönyv  578/G.   §  (1)   bekezdéséből,  hanem   az
    élettársakénak  megfelelő   jogállást  az  azonos  neműek
    számára külön  jogintézménnyel is biztosíthatja.  ( Ilyen
    intézmény a  Dániában 1989-ben  a homoszexuálisok számára
    bevezetett "bejegyzett  társkapcsolat".  )  Az  általános
    megoldás helyett  a törvényhozó azt is megteheti, hogy az
    élettársakra     vonatkozó      szabályokat     egyenként
    felülvizsgálja, s  a rendelkezések  hatályát ott,  ahol a
    férfi és nő kapcsolatára való korlátozásnak nincs indoka,
    minden ilyen  kapcsolatban élő  személyre kiterjeszti. Az
    élettársak  hatályos   jog  szerinti   fogalmát  a   Ptk.
    határozza meg.  Ennek alkotmányellenessége  nem bírálható
    el önmagában,  hanem attól függ, hogy az elosztandó jogok
    és kötelességek  szempontjából  hasonló  helyzetben  lévő
    személyek között  ezt az  elosztást az emberi méltósághoz
    való  jog   tiszteletben  tartásával,  azaz  a  személyek
    egyenlőkként  kezelésével,   mindegyikük   szempontjainak
    hasonló körültekintéssel, figyelemmel, elfogulatlansággal
    és méltányossággal  való értékelése  alapján végzik-e el.
    Az  Alkotmánynak  megfelelő  helyzetet  a  törvényhozó  a
    fentiek szerint  úgy is  megteremtheti, hogy az élettársi
    kapcsolat hatályos  jogi  fogalmát  érintetlenül  hagyja.
    Ezért az Alkotmánybíróság az élettársak fogalmának a Ptk.
    578/G.  §   (1)   bekezdésében   szereplő   meghatározása
    alkotmányosságáról  és   megsemmisítéséről  nem  döntött,
    hanem e  tekintetben az  eljárást  1996.  március  1-jéig
    felfüggesztette.  Ha   az  alkotmányellenes  helyzetet  a
    törvényhozó a  megadott határidőig  nem szüntetné meg, az
    Alkotmánybíróság az  utólagos normakontroll keretén belül
    számára nyitva  álló  lehetőséggel  -  a  Ptk.  élettárs-
    fogalmának alkotmányossági  felülvizsgálatával,  vagy  az
    alkotmányossági vizsgálat  kiterjesztésével az  élettársi
    kapcsolatról  rendelkező   minden   egyes   szabályra   -
    teremtheti  meg   az  Alkotmánynak  megfelelő  állapotot.
    Hasonló  eljárást   alkalmazott  az   Alkotmánybíróság  a
    15/1993. ( III. 12. )   AB   határozatban  is ( ABH 1993,
    112. ) .
                         Dr. Sólyom László
                       előadó alkotmánybíró
                    az Alkotmánybíróság elnöke

              Dr. Ádám Antal         Dr. Lábady Tamás
              alkotmánybíró             alkotmánybíró

             Dr. Kilényi Géza        Dr. Schmidt Péter
              alkotmánybíró            alkotmánybíró

           Dr. Szabó András      Dr. Tersztyánszky Ödön
               alkotmánybíró           alkotmánybíró

             Dr. Vörös Imre        Dr. Zlinszky János
               alkotmánybíró           alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Article 10.1 of Law IV of 1952 on Marriage, Family and Guardianship, according to which "men and women of legal age may get married"
     Number of the Decision:
     .
     14/1995. (III. 13.)
     Date of the decision:
     .
     03/07/1995
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1995-1-002?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .
     en_0014_1995.pdfen_0014_1995.pdf