Hungarian
Ügyszám:
.
12/B/1993
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 14/1995. (III. 13.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1995/82
.
A határozat kelte: Budapest, 03/07/1995
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenessége
  utólagos  vizsgálatára  irányuló  eljárásban  meghozta  a
  következő

                        határozatot :

  1. Az  Alkotmánybíróság a  házasságról, a  családról és a
  gyámságról  szóló   1952.  évi  IV.  törvény  10.  §  (1)
  bekezdése  alkotmányellenességének  megállapítása  iránti
  indítványt  és   a  megsemmisítésére  vonatkozó  kérelmet
  elutasítja.

  2. Az  Alkotmánybíróság a  Polgári Törvénykönyvről  szóló
  1959.  évi  IV.  törvény  578/G.  §  alkotmányellenessége
  vizsgálatára irányuló  indítvány  tárgyában  az  eljárást
  1996. március 1-jéig felfüggeszti.

  3. Az  Alkotmánybíróság megállapítja  :    ellentétes  az
  Alkotmánnyal,  hogy  azok  a  jogszabályi  rendelkezések,
  amelyek
  az érzelmi, szexuális és gazdasági közösségben házasságon
  kívül együtt  élő, és  kapcsolatukat nyilvánosan  vállaló
  személyekre nézve  jogokat és  kötelességeket állapítanak
  meg, csakis  a Polgári  Törvénykönyv fogalommeghatározása
  szerinti élettársi viszonyhoz fűznek jogkövetkezményeket.

  Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                           Indokolás

                              I.

   Az indítványozó  kérte a  házasságról, a  családról és  a
   gyámságról  szóló   1952.  évi  IV.  törvény  10.  §  (1)
   bekezdése alkotmányossági  vizsgálatát,  mely  szerint  :
   "Házasságot  nagykorú  férfi  és  nő  köthet".  Ugyancsak
   kezdeményezte a  Polgári Törvénykönyvről  szóló 1959. évi
   IV. törvény  578/G. §  (1) bekezdésének felülvizsgálatát,
   mely a  közös háztartásban élők vagyoni viszonyai körében
   a következőképpen  határozza meg az élettársak fogalmát :
   "házasságkötés  nélkül,  közös  háztartásban  érzelmi  és
   gazdasági közösségben együttélő nő és férfi".

   Az indítványozó véleménye szerint a két támadott törvényi
   rendelkezés azzal,  hogy nem teszi lehetővé azonos neműek
   házasságkötését,  illetve   nem   ismeri   el   élettársi
   kapcsolatukat, hátrányos  megkülönböztetést alkalmaz nemi
   szerepek   szerint.   A   kifogásolt   rendelkezések   az
   indítványozó szerint  ezért sértik az Alkotmány 66. § (1)
   bekezdésének a  férfiak és  nők egyenjogúságát biztosító,
   valamint a  70/A. §-nak  a bármilyen  -  köztük  a  nemek
   szerinti   -    hátrányos   megkülönböztetést   tilalmazó
   szabályát.

                              II.

   Az  Alkotmánybíróság  az  indítvány  elbírálásakor  abból
   indult ki,  hogy a  házasság intézménye  kultúránkban  és
   jogunkban is  hagyományosan férfi és nő életközössége. Ez
   az életközösség tipikusan közös gyermekek születését és a
   családban való  felnevelését célozza,  amellett,  hogy  a
   házastársak  kölcsönös   gondoskodásban  és  támogatásban
   élésének is  kerete. A  gyermekek nemzésére  és szülésére
   való képesség  nem  fogalmi  eleme  és  nem  feltétele  a
   házasságnak,   de   a   házasság   eredeti   és   tipikus
   rendeltetéséből folyóan a házastársak különneműsége igen.
   A házasság  intézményét  az  állam  arra  tekintettel  is
   részesíti  alkotmányos   védelemben,  hogy  elősegítse  a
   házastársak számára  a  közös  gyermekkel  is  rendelkező
   család  alapítását.  Ez  a  magyarázata  annak,  hogy  az
   Alkotmány 15.  §-a együtt  említi a védelem két tárgyát :
   "A  Magyar  Köztársaság  védi  a  házasság  és  a  család
   intézményét. "

   A  legfontosabb   emberi  jogi   nemzetközi   egyezmények
   szövegezéséből is  az következik, hogy a házasságot férfi
   és nő  életközösségeként fogják  fel :   a  házasságkötés
   szabadságát a  férfi és a nő jogaként határozzák meg, míg
   más jogok  vonatkozásában ilyen  különbségtétel nélkül  a
   "személyek" a  jogalanyok.  ( Az  Emberi Jogok  Egyetemes
   Nyilatkozata 16.  cikk;  A  Polgári  és  Politikai  Jogok
   Nemzetközi Egyezségokmánya  23. cikk; Európai Emberi Jogi
   Egyezmény  12.  cikk.  Az  Európai  Emberi  Jogi  Bíróság
   megerősítette ezt  az értelmezést,  Rees Judgement  of 17
   October 1986, Series A ( 1987 ) p. 19. )

   Az   utóbbi    évtizedekben   kultúrkörünkben   általában
   bekövetkezett  a  homoszexualitás  dekriminalizációja;  s
   mozgalmak   indultak    a    homoszexuálisok    hátrányos
   megkülönböztetése     ellen.      Másrészt     változások
   tapasztalhatók   a    hagyományos   családmodellben   is,
   elsősorban  a  házasságok  tartósságát  tekintve.  Mindez
   azonban nem  ok arra,  hogy a  jog eltérjen a házasságnak
   attól a  jogi fogalmától,  amely a  mai állapothoz vezető
   hagyományban mindig  is élt,  és amely  a mai jogokban is
   általános, továbbá amely a köztudat és köznyelv házasság-
   fogalmával összhangban  van.  A  mai  alkotmányok,  és  a
   házasságra   és    családra    vonatkozó    rendelkezései
   összefüggéséből levezethetően  a magyar  Alkotmány is,  a
   férfi és  nő közötti  házasságot tartja  értéknek és  azt
   védi. ( Alkotmány 15, 67, 70/J. § )

   A hagyományos  és  a  jelenleg  kivételes  életközösségek
   számára az  állam különböző  jogi lehetőségeket kínálhat,
   amellyel  elismeri   és   a   különböző   életviszonyokba
   integrálja őket. Eközben nem kell az egyes életközösségek
   önértelmezését követnie,  hanem fenntarthat és támogathat
   hagyományos intézményeket,  mint ahogy  az új  jelenségek
   elismerésére létrehozhat  új jogi  formákat is,  s  ezzel
   egyszersmint  a   közfelfogás  számára   a   "normalitás"
   határait    tágíthatja.     ( A    házasság    fogalmának
   meghatározásánál hasonló  követelmények érvényesek,  mint
   például az  egyház  fogalmának  meghatározásánál,  v.  ö.
   4/1993. (II. 12.) AB határozat, ABH 1993, 48, 53; 8/1993.
   (II.  27.) AB   határozat,   ABH   1993,   99.   )   Ezen
   jogintézmények kialakításánál  az érintetteknek  nem arra
   van joguk,  hogy ugyanazon  intézményt  vehesse  mindenki
   igénybe, hanem  az az  alkotmányos követelmény,  hogy  az
   érintetteket egyenlőkként,  azonos méltóságú  személyként
   kezeljék,   azaz    mindegyikük   szempontjait    hasonló
   körültekintéssel,  figyelemmel,   elfogulatlansággal   és
   méltányossággal értékeljék.  ( ABH 1990, 48; 78 ) A férfi
   és nő egyenjogúságának addig van értelme, amíg a férfi és
   nő közötti  természetes különbséget  elismerjük,  s  erre
   figyelemmel valósul meg az egyenjogúság.

   Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  mivel a házasság
   intézménye az  Alkotmányban  külön,  nevesített  védelmet
   élvez, és  általánosan elismert  jogi fogalma  szerint  a
   házasság férfi  és nő  életközössége, a  férfiak és a nők
   külön-külön  képezik   a  jogalanyoknak   azt  a  homogén
   csoportját,   amelyet    az   Alkotmánybíróság    állandó
   gyakorlata   szerint    a   hátrányos    megkülönböztetés
   elkerülése  érdekében   azonos  módon  kell  kezelni.  Az
   Alkotmány  csak   a  különneműek   közötti  házasságkötés
   feltétételei   egyenlő    szabályozásának   követelményét
   támasztja  a   jogalkotóval  szemben,  ami  nem  foglalja
   magában az  azonos neműek házasodásának jogi lehetőségét.
   Mindezek   alapján    az    Alkotmánybíróság    arra    a
   következtetésre jutott,  hogy a  támadott rendelkezés nem
   valósít  meg   nem  szerinti,  sem  pedig  egyéb  helyzet
   szerinti különbségtételt,  s ezért nem sérti az Alkotmány
   70/A. §-át.

   A kifogásolt  rendelkezés az  Alkotmány  66.  §-ának  (1)
   bekezdésével nem hozható összefüggésbe, hiszen nem érinti
   a  férfiak   és  a  nők  egyenjogúságát.    A  családjogi
   törvénynek   a    házasságot   különneműek   kapcsolatára
   korlátozó  előírása   ugyanis  férfiak   és  nők  számára
   egyaránt tiltja  a házasságkötést velük azonos neműekkel.
   Mindezek alapján az Alkotmánybíróság a családjogi törvény
   támadott       rendelkezése       alkotmányellenességének
   megállapítására és  megsemmisítésére vonatkozó indítványt
   elutasította.

                             III.

   Két  személy  tartós  életközössége  megvalósíthat  olyan
   értékeket,  hogy   az  érintettek  személyi  méltóságának
   egyenlő figyelembevétele  alapján az  együttélő személyek
   nemétől függetlenül  igényt tarthat  jogi elismerésre. Az
   azonos elbánás  mindig a  jogi szabályozás tárgyát képező
   életviszonytól függően  mérlegelendő; különös tekintettel
   arra, van-e  szerepe a  szabályozásban  az  együttélésből
   származó gyermeknek, vagy egy előző illetve utólag kötött
   házasságnak, avagy  magát a  szoros személyes kapcsolatot
   értékeli-e a  jog. Különösen  a gazdasági életközösségből
   adódó  vagyoni   helyzet  és   juttatások;   a   hivatali
   összeférhetetlenség,  illetve  a  hozzátartozókat  érintő
   büntetőjogi  könnyítések   és  szigorítások  tekintetében
   nincs alkotmányos  alapja annak,  hogy ezek  szabályai az
   azonos nemű  személyek tartós  életközösségére  semmilyen
   esetben se  terjedjenek ki.  Éppen ellenkezőleg  :  ahhoz
   kell alkotmányos indok, hogy a szabály az életközösségben
   együttélők neme szerint különböztethessen.

   A magyar  jog számos  rendelkezése elismeri  az élettársi
   kapcsolatot,  s   arra  részben   a   házastársakra,   de
   nagyobbrészt  a   hozzátartozókra   is   vonatkozó   jogi
   szabályozást terjeszti  ki. Az élettársi viszony egyetlen
   törvényi meghatározását  a Ptk.  578/G. §  (1)  bekezdése
   tartalmazza.  Eszerint  "az  élettársak  -  házasságkötés
   nélkül,   közös   háztartásban   érzelmi   és   gazdasági
   közösségben  együttélő   nő  és  férfi".  Tény,  hogy  az
   élettársi viszony  tipikusan férfi és nő között áll fenn,
   s  a   közfelfogás  is  ezt  érti  alatta.  Az  élettársi
   kapcsolat   jogi    elismerése   azonban    a    házasság
   intézményéhez képest összehasonlíthatatlanul rövid múltra
   tekint csak  vissza. A  tényleges élettársi együttélést a
   bírói gyakorlat  az ötvenes években kezdte elismerni, s a
   fontosabb kódexekbe  1961 és 1977 között vették csak fel.
   Az azonos  neműeknek az  élettársi  viszonyhoz  mindenben
   hasonló együttélése  - a  közös háztartásban együtt élés,
   az  érzelmi,   gazdasági  és   szexuális  kapcsolat,   az
   összetartozás   minden   vonatkozásban   való   vállalása
   harmadik személyekkel  szemben -  ma,  ha  nem  is  olyan
   tömegesen,  de  lényegében  hasonlóan  veti  fel  a  jogi
   elismerés  szükségességét,   mint  a   terjedő  élettársi
   viszonyok az  ötvenes évek  végétől kezdve.  A  különbség
   azonban az,  hogy a  jogállamban a  probléma egyszersmind
   alapjogi kérdésként is felmerül, s az Alkotmánybíróságnak
   módja van ellátni kisebbségvédő feladatát. Az Alkotmány a
   házasságot, s  nem  az  élettársi  kapcsolatot  részesíti
   kifejezett védelemben.  Az élettársak  külön, vagy azonos
   nemhez tartozásának  kérdése a hátrányos megkülönböztetés
   összefüggésében jelentkezik.

   Az azonos  méltóságú személyként  kezelés követelményével
   ( Alkotmány    70/A.     § )    ellentétes,     esetleges
   diszkrimináció elbírálása szempontjából döntő jelentősége
   van annak, hogy az élettársakat érintő jogi szabályozás a
   legritkább  esetben   vonatkozik  csak  az  élettársakra;
   rendszerint  felöleli  a  ( közeli )  hozzátartozók  -  a
   szabályozási tárgytól  függően változó  - bizonyos  körét
   is.   Az   Alkotmánybíróság   megvizsgálta   a   hatályos
   jogszabályokat, amelyek  az élettársra  nézve jogot  vagy
   kötelezettséget állapítanak  meg,  s  úgy  találta,  hogy
   ezekben az  életviszonyokban általában  nincs jelentősége
   annak, hogy az élettársi viszony különböző nemű személyek
   között áll-e  fenn. Amikor  ugyanis a  jog  az  élettársi
   viszonyról a  hozzátartozókkal egy  sorban rendelkezik, a
   szabályozás  indoka   általában  a   formális  családjogi
   kapcsolat  alapján  megdönthetetlenül  vélelmezett,  vagy
   ilyen formális  kapcsolat híján  -  mint  a  jegyesek  és
   élettársak  esetén   -  a  ténylegesen  fennálló  érzelmi
   és/vagy   gazdasági   kapcsolat.   A   hozzátartozók   és
   élettársak nemének  akkor  lehet  jelentősége,  ha  közös
   gyermekre, vagy - ritkábban - egy másik személlyel kötött
   házasságra tekintettel  történik a szabályozás. Ha ezek a
   kivételes esetek  nem állnak  fenn, az  élettársat  és  a
   hozzátartozók  tágabb   körét   felölelő   szabályozásban
   önkényes, s  ezért az  emberi méltóság  sérelme miatt  az
   Alkotmány 70/A.  §-ába ütköző  megkülönböztetés az,  ha a
   közös  háztartásban   érzelmi  és  gazdasági  közösségben
   együttélő személyek közül az azonos neműekre a jogszabály
   nem vonatkozik. Sőt, a kérdéses jogszabályok akkor töltik
   be hiánytalanul  céljukat, ha  az  ilyen  kapcsolatra  is
   kiterjednek.  Az   összeférhetetlenségi   szabályok   ( a
   gazdasági kamarai  és szövetkezeti  tisztségviselőktől  a
   helyi önkormányzatok  döntéshozó testületein  keresztül a
   bíróságokig )  hiányosak,   ha  az   élettársi  kapcsolat
   ismérveinek   megfelelően    együttélő,    azonos    nemű
   személyekre nem vonatkoznak. Azok az elvek, amelyek miatt
   a  tanúvallomás   és  nyilatkozattétel   megtagadható,  a
   feljelentés    és     bejelentés     elmulasztása     nem
   szankcionálható, a  nemtől  függetlenül  vonatkoztathatók
   bensőséges  kapcsolatban  álló  személyekre.  Ugyanígy  a
   hozzátartozó sérelmére elkövetett bűncselekmény nem lehet
   enyhébb  megítélésű   azért,  mert   az  "élettárs"   nem
   különböző     nemű.     Azok     a     ( szociális     és
   társadalombiztosítási ) juttatások  amelyek kizárólag  az
   életközösség alapján  járnak, nem  függhetnek  csakis  az
   együttélők nemétől.

   A  törvényhozónak  többféle  lehetősége  van  arra,  hogy
   egyenlő  jogállást   biztosítson  a   határozat  szerinti
   élettársi  viszonynak  megfelelő  kapcsolatban  együttélő
   minden személy  számára azokban a jogviszonyokban, ahol a
   párkapcsolatban      együttélők       neme       szerinti
   megkülönböztetésnek  nincs   alkotmányos  indoka.   Ennek
   érdekében nemcsak  az élettársak fogalmának a férfi és nő
   együttélésére  való   korlátozását  törölheti  a  Polgári
   Törvénykönyv  578/G.   §  (1)   bekezdéséből,  hanem   az
   élettársakénak  megfelelő   jogállást  az  azonos  neműek
   számára külön  jogintézménnyel is biztosíthatja.  ( Ilyen
   intézmény a  Dániában 1989-ben  a homoszexuálisok számára
   bevezetett "bejegyzett  társkapcsolat".  )  Az  általános
   megoldás helyett  a törvényhozó azt is megteheti, hogy az
   élettársakra     vonatkozó      szabályokat     egyenként
   felülvizsgálja, s  a rendelkezések  hatályát ott,  ahol a
   férfi és nő kapcsolatára való korlátozásnak nincs indoka,
   minden ilyen  kapcsolatban élő  személyre kiterjeszti. Az
   élettársak  hatályos   jog  szerinti   fogalmát  a   Ptk.
   határozza meg.  Ennek alkotmányellenessége  nem bírálható
   el önmagában,  hanem attól függ, hogy az elosztandó jogok
   és kötelességek  szempontjából  hasonló  helyzetben  lévő
   személyek között  ezt az  elosztást az emberi méltósághoz
   való  jog   tiszteletben  tartásával,  azaz  a  személyek
   egyenlőkként  kezelésével,   mindegyikük   szempontjainak
   hasonló körültekintéssel, figyelemmel, elfogulatlansággal
   és méltányossággal  való értékelése  alapján végzik-e el.
   Az  Alkotmánynak  megfelelő  helyzetet  a  törvényhozó  a
   fentiek szerint  úgy is  megteremtheti, hogy az élettársi
   kapcsolat hatályos  jogi  fogalmát  érintetlenül  hagyja.
   Ezért az Alkotmánybíróság az élettársak fogalmának a Ptk.
   578/G.  §   (1)   bekezdésében   szereplő   meghatározása
   alkotmányosságáról  és   megsemmisítéséről  nem  döntött,
   hanem e  tekintetben az  eljárást  1996.  március  1-jéig
   felfüggesztette.  Ha   az  alkotmányellenes  helyzetet  a
   törvényhozó a  megadott határidőig  nem szüntetné meg, az
   Alkotmánybíróság az  utólagos normakontroll keretén belül
   számára nyitva  álló  lehetőséggel  -  a  Ptk.  élettárs-
   fogalmának alkotmányossági  felülvizsgálatával,  vagy  az
   alkotmányossági vizsgálat  kiterjesztésével az  élettársi
   kapcsolatról  rendelkező   minden   egyes   szabályra   -
   teremtheti  meg   az  Alkotmánynak  megfelelő  állapotot.
   Hasonló  eljárást   alkalmazott  az   Alkotmánybíróság  a
   15/1993. ( III. 12. )   AB   határozatban  is ( ABH 1993,
   112. ) .
                        Dr. Sólyom László
                      előadó alkotmánybíró
                   az Alkotmánybíróság elnöke

             Dr. Ádám Antal         Dr. Lábady Tamás
             alkotmánybíró             alkotmánybíró

            Dr. Kilényi Géza        Dr. Schmidt Péter
             alkotmánybíró            alkotmánybíró

          Dr. Szabó András      Dr. Tersztyánszky Ödön
              alkotmánybíró           alkotmánybíró

            Dr. Vörös Imre        Dr. Zlinszky János
              alkotmánybíró           alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    14/1995. (III. 13.)
    Date of the decision:
    .
    03/07/1995
    .
    .