English
Hungarian
Ügyszám:
.
108/B/1997
Előadó alkotmánybíró: Kukorelli István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 1/2007. (I. 18.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2007/45
.
A döntés kelte: Budapest, 01/16/2007
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság    jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos    vizsgálatára    és   mulasztásban    megnyilvánuló
   alkotmányellenesség   megállapítására   irányuló   indítványok
   tárgyában   –   Dr.  Kovács  Péter  alkotmánybíró   párhuzamos
   indokolásával – meghozta a következő

                            határozatot:

   1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja: az Alkotmány 61. §  (2)
   bekezdéséből   fakadó   alkotmányos   követelmény,   hogy    a
   rádiózásról  és a televíziózásról szóló 1996. évi  I.  törvény
   49. §-a alkalmazásakor a tájékoztatás kiegyensúlyozottságát  –
   a  műsor  jellegétől  függően – az  egyes  műsorszámon  belül,
   illetve a műsorszámok összességében kell vizsgálni.

   2.  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a rádiózásról és  a
   televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése
   alkotmányellenes,  ezért  azt  2007.  június  30-i   hatállyal
   megsemmisíti.

   3.  Az  Alkotmánybíróság a rádiózásról  és  a  televíziózásról
   szóló  1996.  évi  I. törvény 49. §-a, 50.  §  (2)  bekezdése,
   továbbá    51.   §   (2)   bekezdése   alkotmányellenességének
   megállapítására irányuló indítványokat elutasítja.

   4.  Az  Alkotmánybíróság a rádiózásról  és  a  televíziózásról
   szóló  1996. évi I. törvény 50. § egészének és az  51.  §  (4)
   bekezdésének  a  megsemmisítését,  valamint  a   49.   §   (6)
   bekezdésével     kapcsolatban     benyújtott,     mulasztásban
   megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítását,  továbbá  az
   ORTT   gyakorlatának  a  felülvizsgálatát   és   meghatározott
   tartalmú   közlemény   közzétételét  kezdeményező   indítványt
   visszautasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

    Az  Alkotmánybírósághoz több indítvány érkezett a  rádiózásról
    és   a   televíziózásról  szóló  1996.  évi  I.   törvény   (a
    továbbiakban:      Médiatörvény)      egyes      rendelkezései
    alkotmányossági    vizsgálatára.    Jelen    eljárásban     az
    Alkotmánybíróság  a  Médiatörvény Panaszbizottság  működésével
    kapcsolatos 48. § (3) bekezdésének, 49-50. §-ainak, 50. §  (2)
    bekezdésének,  valamint 51. § (2) bekezdés második  mondatának
    és   az   51.   §  (4)  bekezdésének  az  alkotmányellenessége
    megállapítását  és megsemmisítését kezdeményező  indítványokat
    bírálta el.

    1.  Az egyik indítvány szerint az Alkotmány 61. §-ába ütköznek
    a  Médiatörvény 49-50. §-ai, mert azok nem zárják ki  annak  a
    lehetőségét, hogy a Panaszbizottság egyetlen műsorszám kapcsán
    vizsgálja      a      kiegyensúlyozottság      követelményének
    érvényesülését. A Panaszbizottság ugyanis a 37/1992. (VI. 10.)
    AB   határozatban   (a   továbbiakban:  Abh.)   megfogalmazott
    követelményekkel ellentétben sokszor egy-egy  műsorszám  miatt
    lép fel.
    Ez az indítvány a Médiatörvény 48. § (3) bekezdésének utólagos
    vizsgálatát is kéri az Alkotmánybíróságtól, mert az a  kérelem
    szerint    sérti   az   Alkotmány   61.   §-ának   a    szabad
    véleménynyilvánítás   jogát   biztosító    rendelkezését    és
    ellentétes   azokkal   az  alkotmányossági   követelményekkel,
    amelyeket az Alkotmánybíróság az Abh.-ban megfogalmazott.
    2.   A  másik  indítvány  szerint  az  Alkotmány  61.  §   (2)
    bekezdésében biztosított sajtószabadságot alkotmánysértő módon
    korlátozza  a  Médiatörvény 50. §  (2)  bekezdése,  mert  „túl
    széles   felhatalmazást  ad”  a  Panaszbizottságnak,   illetve
    fellebbezés esetén az ORTT-nek. A Panaszbizottság és  az  ORTT
    ugyanis  megjelöli  azt  az  időpontot  és  módot,  ahogyan  a
    műsorszolgáltató köteles a Panaszbizottság,  illetve  az  ORTT
    állásfoglalását   közölni,  vagy  a  kifogást   tevő   számára
    álláspontja kifejtésére lehetőséget adni.
    Az indítvány emellett az Alkotmány 57. § (5) bekezdését, 59. §
    (1)  bekezdését  és  a  61.  §-át  sértőnek  tartja,  hogy   a
    Médiatörvény  51.  § (2) bekezdés második  mondata  alapján  a
    Panaszbizottság  állásfoglalása ellen benyújtott  jogorvoslati
    kérelemről  másodfokon döntő ORTT elmarasztaló  határozatát  a
    műsorszolgáltatónak  azonnal  teljesítenie  kell,  a  bírósági
    felülvizsgálatra  benyújtott kérelemnek  ugyanis  a  határozat
    végrehajtására  nézve nincs halasztó hatálya. Az  indítványozó
    szerint   ez  a  rendelkezés  nincs  összhangban   a   polgári
    perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban:
    Pp.) XX. és XXI. fejezeteiben foglaltakkal sem.
    Az  indítvány  az  Alkotmány tételes  szabályának  megjelölése
    nélkül,   általában   tartja   alkotmányellenesnek,   hogy   a
    műsorszolgáltatót  elmarasztaló  határozatot  azelőtt   teszik
    közzé   a   Művelődési  Közlönyben  (1999-től   a   Kulturális
    Közlönyben), mielőtt a felülvizsgálati kérelem alapján  indult
    bírósági  eljárás  jogerősen befejeződött volna  [Médiatörvény
    51. § (4) bekezdés].
    A  Médiatörvény 49. § (6) bekezdésének első mondata alapján  a
    Panaszbizottság  a  műsorszolgáltatót  és  a  kifogást   tevőt
    meghallgathatja.  Az  indítvány  szerint  a   gyakorlatban   a
    Panaszbizottság  többnyire a felek  meghallgatása  nélkül,  az
    iratok  alapján dönt. Így az ORTT is anélkül hoz  határozatot,
    hogy  a  feleket legalább egyszer meghallgatták  volna.  Ez  a
    gyakorlat  –  a  beadványt  készítő szerint  –  ellentétes  az
    Alkotmány  61.  §-ába foglaltakkal. Ezzel  összefüggésben  azt
    kéri  az  Alkotmánybíróságtól, hogy „kellő garanciák híján  az
    alkotmányos   védelem  szempontjából  nyilvánítsa   aggályosan
    hiányosnak” a Médiatörvény 49. § (6) bekezdését.
    Végül    az   indítványozó   azt   kezdeményezi,    hogy    az
    Alkotmánybíróság  határozatban mondja ki: „a politikai  pártok
    semmilyen formában nem avatkozhatnak be a közszolgálati  média
    működésébe,   a   Panaszbizottságnál  kizárólag  állampolgárok
    tehetnek panaszt jogos egyéni érdekeik védelmében”.

                                  II.

    1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:

    „8.  §  (2)  A  Magyar  Köztársaságban az alapvető  jogokra  és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
    „57. § (5) A Magyar Köztársaságban a törvényben meghatározottak
    szerint   mindenki  jogorvoslattal  élhet  az  olyan  bírósági,
    közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát  vagy
    jogos  érdekét sérti. A jogorvoslati jogot — a jogviták ésszerű
    időn  belüli  elbírálásának  érdekében,  azzal  arányosan  —  a
    jelenlévő  országgyűlési képviselők kétharmadának  szavazatával
    elfogadott törvény korlátozhatja.”
    „59.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban mindenkit  megillet  a
    jóhírnévhez,  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez,  valamint  a
    magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.”
    „61.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
    szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a  közérdekű
    adatokat megismerje, illetőleg terjessze.
    (2)   A   Magyar   Köztársaság  elismeri  és  védi   a   sajtó
    szabadságát.”

    2. A Médiatörvénynek az indítványok elbírálása során figyelembe
    vett rendelkezései:

    „4.  §  (1)  A  közérdeklődésre számot tartó hazai és  külföldi
    eseményekről,    vitatott   kérdésekről    a    tájékoztatásnak
    sokoldalúnak,  tényszerűnek,  időszerűnek,  tárgyilagosnak   és
    kiegyensúlyozottnak kell lennie.
    (2)  A  műsorszolgáltatásban közzétett műsorszámok  összessége,
    illetőleg  ezek bármely tartalom vagy műfaj szerinti  csoportja
    nem   állhat   párt  vagy  politikai  mozgalom,  illetve   ezek
    nézeteinek szolgálatában.
    (3)  A műsorszolgáltató politikai tájékoztató és hírszolgáltató
    műsorszámaiban  műsorvezetőként,  hírolvasóként,   tudósítóként
    rendszeresen   közreműködő  munkatársak  —  a   munkavégzésükre
    irányuló   jogviszonyuktól  függetlenül  —  műsorszolgáltatónál
    politikai  hírhez véleményt, értékelő magyarázatot —  kivéve  a
    hírmagyarázatot — nem fűzhetnek.
    (4)  A  műsorban közzétett hírekhez fűzött véleményt,  értékelő
    magyarázatot  e  minőségének és szerzőjének  megnevezésével,  a
    hírektől megkülönböztetve kell közzétenni.”
    „48.  §  (2) A Panaszbizottság ügyrendjét és az egyes  ügyekben
    eljáró   tanácsok  eljárási  rendjét  —  ideértve   az   eljáró
    Panaszbizottság   tagjának   elfogultság   miatti    kizárására
    vonatkozó  szabályokat  is — a Testület  állapítja  meg.  Ennek
    során   figyelemmel   kell  lenni  a   felek   egyenlősége,   a
    nyilvánosság és a pártatlanság elvének érvényesítésére.
    (3)  A  Panaszbizottság ügyrendje tartalmazza a 4. §-a alá  nem
    tartozó panaszügyek elintézésének rendjét is. Az ilyen ügyekben
    a  Panaszbizottság  a panaszt megvizsgálja és állásfoglalásáról
    tájékoztatja   a   panaszost,  az  érintett  műsorszolgáltatót,
    továbbá — ha ezt szükségesnek tartja — a közvéleményt.”
    „49.  §  (1)  Ha  a  műsorszolgáltató a vételkörzet  lakosságát
    foglalkoztató  társadalmi  kérdésben  egyoldalúan   tájékoztat,
    különösen  ha  a  vitatott  kérdésben egyetlen  vagy  egyoldalú
    álláspont  megjelenítésére  vagy kifejezésére  ad  lehetőséget,
    vagy  ha  egyéb  módon  súlyosan  megsérti  a  kiegyensúlyozott
    tájékoztatás   követelményét,  a  kifejezésre   nem   juttatott
    álláspont   képviselője   vagy   a   sérelmet   szenvedett   (a
    továbbiakban:  kifogást tevő) kifogásával a műsorszolgáltatóhoz
    fordulhat.
    (2)   A  kifogást  tevő  a  kifogásolt  közlés  megjelenésétől,
    többszöri   közlés  esetén  az  utolsó  ismétléstől   számított
    negyvennyolc  órán  — a Magyar Köztársaság határain  kívül  élő
    (tartózkodó,  működő)  személy esetében  nyolc  napon  —  belül
    írásban  kérheti  a  műsorszolgáltatótól  álláspontjának  —   a
    kifogásolt álláspont megjelenéséhez hasonló körülmények közötti
    —  ismertetését.  Nem élhet a kifogásolás  jogával  a  kifogást
    tevő,    ha   az   ismertetésre   nem   juttatott   álláspontja
    ismertetésére  ezen álláspont más képviselője  már  lehetőséget
    kapott,  vagy ha e lehetőséget a kifogást tevő kapta, de  azzal
    nem élt.
    (3)   A   műsorszolgáltató   a   kifogás   elfogadásáról   vagy
    elutasításáról,  annak  kézhezvételétől számított  negyvennyolc
    órán  belül  dönt. A döntésről a kifogást tevőt  haladéktalanul
    értesíteni kell. A kifogást tevő a döntés közlésétől  számított
    negyvennyolc órán belül — a döntés közlésének elmaradása esetén
    a  kifogásolt  vagy sérelmezett megjelenítéstől  számított  hat
    napon  —  külföldi esetén tizenkét napon — belül  a  kifogásolt
    műsorszám  és a műsorszolgáltató pontos megnevezésével  írásban
    panaszt  nyújthat be a Panaszbizottsághoz. A Panaszbizottsághoz
    akkor is benyújtható a panasz, ha a műsorszolgáltató a kifogást
    elfogadó  nyilatkozata  ellenére a kifogásban  foglaltakat  nem
    teljesíti.  Ebben  az  esetben a Panaszbizottsághoz  a  kifogás
    teljesítésére  vállalt  határidő lejártát  követő  negyvennyolc
    órán belül kell a panaszt benyújtani.
    (4)  A Panaszbizottság a panasz benyújtásától számított tizenöt
    napon  belül állást foglal a kifogást tevő által előterjesztett
    kérdésekben.
    (5)    A   műsorszolgáltató   a   Panaszbizottság   felhívására
    haladéktalanul  a  Panaszbizottság  rendelkezésére  bocsátja  a
    vitatott   műsorszámot   rögzítő   anyagot,   és   megadja    a
    Panaszbizottságnak az üggyel kapcsolatban kért felvilágosítást.
    (6)  A  Panaszbizottság a műsorszolgáltatót és a kifogást tevőt
    meghallgathatja.   A  meghallgatástól  való   távolmaradás   az
    állásfoglalásnak nem akadálya.”
    „50.  §  (2)  Ha  a  Panaszbizottság állásfoglalása  szerint  a
    műsorszolgáltató       megsértette        a        tájékoztatás
    kiegyensúlyozottságát,  a  műsorszolgáltató  a  Panaszbizottság
    által   megjelölt  időpontban  és  módon  —  a  Panaszbizottság
    állásfoglalásában   foglaltaknak   megfelelően    —    értékelő
    magyarázat nélkül közli a Panaszbizottság állásfoglalását, vagy
    lehetőséget ad a kifogást tevőnek álláspontja megjelenítésére.”
    „51.  § (1) A Panaszbizottság állásfoglalása ellen jogorvoslati
    kérelemmel   a  Testülethez  lehet  fordulni  az  állásfoglalás
    közlésétől    számított    negyvennyolc    órán    belül.     A
    műsorszolgáltató jogorvoslati kérelme halasztó hatályú.
    (2)  A  Testület a jogorvoslati kérelemről nyolc  napon  belül
    határoz.  A  Testület elmarasztaló határozatát, illetve  ha  a
    Testület    a   műsorszolgáltató   kérelmét   elutasítja,    a
    Panaszbizottság állásfoglalását azonnal teljesíteni kell.
    (3)  A  Testület határozatának felülvizsgálatát  a  bíróságtól
    lehet  kérni.  A  bíróság a polgári perrendtartásról  szóló  —
    többször  módosított — 1952. évi III. törvény (a továbbiakban:
    Pp.)  XX.  fejezetének szabályai szerint jár el. A  bíróság  a
    Testület határozatát megváltoztathatja.
    (4)  Az  alaposnak  bizonyult  kifogásnak  a  műsorszolgáltató
    műsorában   történt  közlésén  túlmenően  a  műsorszolgáltatót
    marasztaló  jogerős  határozatot a  Művelődési  Közlönyben  is
    közzé kell tenni.”

                                 III.

    Az indítványok részben megalapozottak.

    A   most  elbírált  mindkét  indítvány  kifogásolja,  hogy   a
    Panaszbizottság  (adott  esetben  a  másodfokon  eljáró  ORTT)
    olykor  „műkritikát” gyakorol egy-egy műsorral  szemben,  azaz
    egyetlen  műsorszám  kapcsán vizsgálja  a  kiegyensúlyozottság
    követelményének  az érvényesülését. Ennek –  az  indítványozók
    álláspontja szerint – az az oka, hogy a Médiatörvény vonatkozó
    49.  §-a az Alkotmány 61. § (1) és (2) bekezdéseit sértő módon
    nem zárja ki kifejezetten e vizsgálódás lehetőségét.
    Az  Alkotmánybíróság  a következőkben azt  vizsgálta,  hogy  a
    Panaszbizottság eljárását szabályozó Médiatörvény 49.  §-a  az
    Alkotmány  8.  §  (2) bekezdésének megfelelően korlátozza-e  a
    vélemény- és sajtószabadságot.

    1.  Az alkotmánybírósági gyakorlat alapján az állam csak abban
    az  esetben  korlátozhatja az alapjogokat,  ha  a  szabályozás
    alapjául  szolgáló legitim célok védelme más módon nem  érhető
    el.   „Az  alapjog  korlátozásának  alkotmányosságához   tehát
    szükséges,   hogy  a  korlátozás  megfeleljen  az   arányosság
    követelményeinek: az elérni kívánt cél fontossága és az  ennek
    érdekében  okozott  alapjogsérelem  súlya  megfelelő  arányban
    legyenek  egymással. A törvényhozó a korlátozás során  köteles
    az   adott   cél   elérésére   alkalmas   legenyhébb   eszközt
    alkalmazni.”  (Összefoglalóan: 879/B/1992. AB  határozat,  ABH
    1996, 401.)

    Az  Alkotmány 61. § (1) bekezdése alapján mindenkinek joga van
    a  szabad  véleménynyilvánításhoz. A sajtó  számára  speciális
    védelmet nyújtó Alkotmány 61. § (2) bekezdése alapján a Magyar
    Köztársaság  elismeri  és  védi a  sajtó  szabadságát.  Ezt  a
    szabadságot  az  államnak arra figyelemmel  kell  garantálnia,
    hogy  a  sajtó  egyrészt  a  véleménynyilvánítás,  másrészt  a
    tájékoztatás   és  a  véleményformálás  fontos   eszköze.   Az
    Alkotmány  sajtószabadságot garantáló 61.  §  (2)  bekezdésébe
    beletartozik  a  cenzúra tilalma és a lapalapítás  szabadsága,
    (Abh.,   ABH   1992,  227,  229-230.)  továbbá  a  szerkesztői
    autonómia is. [57/2001. (XII. 5.) AB határozat, ABH 2001, 484,
    499.]

    A    törvényhozó   a   Médiatörvényben   „a   kiegyensúlyozott
    tájékoztatás  előmozdítására” hozta létre a Panaszbizottságot.
    A    műsorszolgáltató    szempontjából   a    kiegyensúlyozott
    tájékoztatás követelményére vonatkozó előírás és a követelmény
    érvényesülése   felett  őrködő  testület,  a   Panaszbizottság
    létrejötte a sajtószabadság jelentős korlátozását jelenti.  Az
    Alkotmánybíróság  ezért a továbbiakban azt  vizsgálta,  milyen
    jogalkotói  cél  érdekében korlátozza a  kiegyensúlyozottságot
    vizsgáló    Panaszbizottság   eljárása   a   műsorszolgáltatók
    szerkesztési szabadságát.

    2.  A tájékoztatási monopóliumok létrejöttének megakadályozása
    alkotmányos   cél.   [Alkotmány  61.   §   (4)   bekezdés]   A
    tájékoztatási  monopóliumok  a műsorszolgáltatási  technológia
    rohamos       fejlődését      követően      elsősorban       a
    „véleménymonopóliumok”  kialakulásának   veszélyét   jelentik,
    ezért  legitim  célként  fogadja  el  az  Alkotmánybíróság   a
    véleménypluralizmus  fenntartását.  E  cél  elérése  érdekében
    korlátozza     a     kiegyensúlyozottság    követelménye     a
    műsorszolgáltató    szerkesztési   szabadságát.    Általánosan
    elfogadott,  hogy  a  rádiós  és televíziós  műsorszolgáltatás
    véleményformáló   hatása   és  a   mozgóképek,   hangok,   élő
    tudósítások  meggyőző  ereje sokszorosa az  egyéb  információs
    társadalmi  szolgáltatások  gondolkodásra  ható  erejének.  Az
    elektronikus  média  esetében  ezért  indokolt  speciális,   a
    sokoldalú   tájékoztatásra  vonatkozó  előírások  meghozatala,
    amelynek  célja az, hogy a politikai közösség tagjai közérdekű
    kérdésekben a releváns vélemények ismeretében alakíthassák  ki
    álláspontjukat.

    3.  A  kiegyensúlyozottsági követelmény  olyan  médiamodellben
    született,  amelynek alapvető jellemzője  volt  a  korlátozott
    számú  műsorszolgáltató  és  az  egyoldalú  tájékoztatás.  Ezt
    tükrözi  az 1992-ben hozott Abh., amely a véleménynyilvánítási
    és   tájékozódási   szabadság   érvényesülése   érdekében    a
    sajtószabadságra   vonatkozó   sajátosságokon   túl    további
    feltételeket   követelt   meg  a  rádióval   és   televízióval
    kapcsolatban,  mert  a  földfelszíni  műsorszórásra   alkalmas
    frekvencia-készlet szűkös erőforrás, az országos közszolgálati
    rádió  és  televízió pedig monopolhelyzetben volt. (ABH  1992,
    227, 230-231.)
    Az  Alkotmánybíróság megvizsgálta, hogy az új műsorterjesztési
    technológiák  megjelenését követően fenntarthatóak-e  az  Abh.
    frekvenciaszűkösségre és a közszolgálati  rádió  és  televízió
    monopolhelyzetére  vonatkozó  érvei,  valamint   azt,   miként
    módosul    a    kiegyensúlyozott   tájékoztatásra    vonatkozó
    követelmény  érvényességi köre az információs és kommunikációs
    technológiák fejlődésével.

    3.1.   A   frekvenciaszűkösség  azt   jelenti,   hogy   analóg
    környezetben    korlátozott   az    audiovizuális    tartalmak
    szolgáltatására  alkalmas  frekvenciák  száma.  A  frekvencia-
    korlát  érv  technikailag egyre kevésbé  indokolható,  mert  a
    digitalizálás  lényegesen kisebb sávszélességet igényel,  mint
    az   analóg   átvitel.  Változatlan  minőség   mellett   tehát
    mennyiségileg  több műsorszolgáltatásra van  lehetőség,  adott
    esetben annál is többre, amennyit a piac el tud(na) tartani. A
    frekvenciaszűkösségre   vonatkozó   érv   megalapozatlanságára
    következtethetünk   az   új   műsorterjesztési    technológiák
    elterjedéséből  is.  E  technológiák  ugyanis  nem  igényelnek
    rádiófrekvenciákat.  Ilyen  például  a  digitális  kábel,   az
    internet TV és a DSL alapú interaktív TV.
    A  frekvencia-korlátra  vonatkozó érv  elavultságával  szemben
    viszont   felvethető,  hogy  az  analóg  átvitel   megszűnését
    követően  megjelennek  olyan  nagyobb  sávszélességet  igénylő
    technikák,  amelyek miatt ismét probléma lehet a  földfelszíni
    frekvenciák  korlátozott  száma  (térhatású  TV).  Másrészt  a
    műsorszolgáltatások  mellett  egyéb  szolgáltatások   (például
    mobil   szolgáltatások)  is  célul  tűzik  a  jól  használható
    frekvenciák megszerzését.
    A frekvencia-korlát érv tehát – várhatóan – nem válik teljesen
    okafogyottá,  de  önmagában  nem indokolhatja  a  rádió  és  a
    televízió  működésére  vonatkozó (a nyomtatott  sajtót  érintő
    rendelkezéseken  túlmenő)  speciális  állami  előírások,  ezen
    belül a kiegyensúlyozottsági követelmény létét.

    3.2. Az Abh. szerint a társadalomban meglévő vélemények teljes
    körű,   kiegyensúlyozott  arányú  és   valósághű   kifejezésre
    juttatására,   valamint   a   közérdeklődésre   számot   tartó
    eseményekről  és  tényekről  való elfogulatlan  tájékoztatásra
    vonatkozó  követelmények teljesülését „a  rádió  és  televízió
    egészét”,  vagyis  az  összes belföldi  rádiós  és  televíziós
    csatornát   figyelembe   véve   kellett   biztosítani   (külső
    pluralizmus).  [megerősítve: 22/1999. (VI. 30.) AB  határozat,
    (ABH   1999,   176,  184.)]  Másrészt,  az   Abh.   az   akkor
    gyakorlatilag  monopolhelyzetben lévő  országos  közszolgálati
    rádióval és televízióval kapcsolatban kötelezte a törvényhozót
    olyan  törvények  megalkotására,  amelyek  „anyagi,  eljárási,
    valamint   szervezeti  rendelkezésekkel”  teszik  lehetővé   a
    „teljes    körű,   kiegyensúlyozott   arányú   és    valósághű
    tájékoztatást” (belső pluralizmus).

    Az  Alkotmánybíróság  jelen  ügyben  megállapította,  hogy  az
    országos  közszolgálati rádió és televízió monopolhelyzete  az
    1992-ben   hozott  határozat  óta  megszűnt.  A   földfelszíni
    frekvencián történő műsorszórás mellett létezik többek  között
    a  műholdas  és kábeles műsorszolgáltatás, és új lehetőségeket
    kínál  a  távközlési  technológia  gyors  fejlődése.  A  külső
    pluralizmus a rádió és a televízió programok teljes  kínálatát
    figyelembe    véve,   a   sokszereplős   piac    létrejöttével
    megvalósult. Ez a sokszínű műsorkínálat azonban önmagában  nem
    teszi szükségtelenné a kiegyensúlyozottsági követelmény (belső
    pluralizmus) előírását.
    Az    Abh.    1992-ben    a   kiegyensúlyozottság    mint    a
    műsorszolgáltatásra     vonatkozó     tartalmi     követelmény
    érvényesülési körének a meghatározásakor abból indult ki, hogy
    az  országos  közszolgálati  rádiók  és  televíziók  a  szűkös
    erőforrásnak számító frekvenciákat használják, másrészt abból,
    hogy  ezek  azok  a  tömegtájékoztatási  eszközök,  amelyek  a
    társadalom egészét szólítják meg.

    Ma  nem  csak a közszolgálati rádiók és televíziók  használnak
    földfelszíni   frekvenciát,  valamint   a   teljes   körű   és
    tárgyilagos   tájékoztatás  alapján   létrejövő   demokratikus
    közvélemény    alakításában   sem   csupán   a   közszolgálati
    műsorszolgáltatók vesznek részt.
    A  földfelszíni  frekvenciát  használó  televíziós  és  rádiós
    csatornák  az  ORTT által adott műsorszórási engedély  alapján
    működnek,   ezért  értelemszerűen  indokolt  annak  folyamatos
    vizsgálata,   hogy  e  műsorszolgáltatók  a  rájuk   vonatkozó
    jogszabályokban és az engedélyben meghatározott  feltételeknek
    eleget  tesznek-e.  A  szűkös  mértékben  rendelkezésre   álló
    frekvenciát  használó  televízió és rádió  csatornák  mindenki
    számára hozzáférhető, jelenleg anyagi ellenszolgáltatás nélkül
    igénybe vehető műsorszolgáltatások.
    A      véleménypluralizmus     fenntartása     érdekében     a
    kiegyensúlyozottság  vizsgálandó a közpénzből  létrehozott  és
    működtetett  közszolgálati  műsorszolgáltatók,  továbbá   azon
    kereskedelmi   rádiók   és   televíziók   esetében,    amelyek
    véleményformáló ereje jelentőssé válik.

    4.    A   törvényhozó   a   kiegyensúlyozottsági   követelmény
    érvényesítésére      sajátos,      többfokozatú       eljárást
    intézményesített.     A     Médiatörvény     49.     §-a     a
    kiegyensúlyozottságról  szóló  vita  rendezését  elsősorban  a
    sérelmet  szenvedett/meg  nem  szólaltatott  személyre  és   a
    műsorszolgáltatóra  bízza,  és  csak  ennek  eredménytelensége
    esetén   van   lehetőség  a  Panaszbizottság   eljárásának   a
    megindítására.
    A  Médiatörvény  49. § (1) bekezdés alapján a kifejezésre  nem
    juttatott  álláspont  képviselője vagy a  sérelmet  szenvedett
    kifogást   nyújthat  be  a  műsorszolgáltatóhoz,   ha   az   a
    vételkörzet  lakosságát  foglalkoztató  kérdésben  egyoldalúan
    tájékoztat, különösen, ha a kérdésben egyetlen vagy  egyoldalú
    álláspont  megjelenítésére vagy kifejezésére  ad  lehetőséget,
    vagy  ha  egyéb  módon  súlyosan megsérti  a  kiegyensúlyozott
    tájékoztatás  követelményét. Ebben  a  kifogást  tevő  írásban
    kérheti  a  műsorszolgáltatótól álláspontjának – a  kifogásolt
    álláspont   megjelenéséhez  hasonló  körülmények   közötti   –
    ismertetését.  A műsorszolgáltató a kifogásról 48  órán  belül
    dönt,   ezt  követően  a  kifogást  tevő  panasszal  élhet   a
    Panaszbizottságnál.  Erre  utal  a  Médiatörvény  47.  §   (1)
    bekezdése:  „a  kiegyensúlyozott tájékoztatás  követelményének
    (4.    §)    megsértése   miatti   panaszokat    a    testület
    Panaszbizottsága (…) bírálja el”.

    A  törvényhozó a Médiatörvény 49. §-ának megalkotásakor  a  már
    létező  jogvédelmi eszközök (sajtó-helyreigazítás, személyiségi
    jogi  per,  becsületsértés és rágalmazás miatti büntetőeljárás)
    mellé   illesztette   a  kifogás  és  a  panasz   benyújtásának
    lehetőségét. Ez utóbbiak viszont nem a személyiségi jogsérelmek
    orvoslását   szolgálják,   és   elsősorban   nem   a   valótlan
    tényállítások  korrigálását célozzák, hanem a  kiegyensúlyozott
    tájékoztatás  követelményének  a megsértése  esetén  jelentenek
    jogorvoslatot.   Előfordulhat,  hogy  ugyanazon   műsorszám(ok)
    tárgyában párhuzamosan folyik az eljárás a bíróság előtt sajtó-
    helyregazítási perben és a kiegyensúlyozottsággal  kapcsolatban
    benyújtott kifogás majd panasz alapján a Panaszbizottság előtt.
    Sajtó-helyreigazítást   az   kérhet,   akinek   személyére    a
    sajtóközlemény  utal, vagy akinek a személye  a  sajtóközlemény
    tartalmából  felismerhető (PK 13. szám). A  bíróság  a  kérelem
    alapján  azt  vizsgálja, hogy a közölt tény  valós-e,  illetve,
    hogy  a  műsorszolgáltató nem tüntetett-e  fel  valamely  valós
    tényt hamis színben [a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.  évi
    IV. törvény 79. § (1) bekezdése]. A bíróságok szervezetéről  és
    igazgatásáról  szóló 1997. évi LXVI. törvény 7. §-a  szerint  a
    bíróság határozata mindenkire kötelező, ideértve azt is,  ha  a
    bíróság valamely ügyben hatáskörét vagy ennek hiányát állapítja
    meg. A bíróság határozata tehát köti a Panaszbizottságot is.
    A panaszbizottsági eljárás lefolytatása viszont „perfüggőséget”
    nem  eredményez, a Panaszbizottság, de még a másodfokon  eljáró
    ORTT  döntése  sem  jelent  ítélt  dolgot.  Így  a  panaszos  a
    kiegyensúlyozottsági  eljárás  megindításától   függetlenül   –
    amennyiben annak jogi feltételei fennállnak – dönthet a  sajtó-
    helyreigazítási   eljárás  megindításáról.  A   helyreigazítási
    perhez  képest a Panaszbizottság eljárását tágabb személyi  kör
    kezdeményezheti   („a   kifejezésre  nem  juttatott   álláspont
    képviselője”    és    a    „sérelmet   szenvedett”),    és    a
    kiegyensúlyozottság    egyik   elemét   alkotó    tényszerűségi
    követelmény  szélesebb körű vizsgálatot enged,  mint  a  sajtó-
    helyreigazítás.

    Mindezek  alapján a véleménypluralizmus mint  alkotmányos  cél
    elérése  érdekében  nem minősül a sajtószabadság  szükségtelen
    korlátozásának,   hogy   a  tájékoztatás   sokszínűségének   a
    vizsgálatára  a  jogalkotó  önálló  állami  intézményt  hozott
    létre,  és hogy e jogintézmény eljárását külön, a Médiatörvény
    49. §-ában szabályozta.

    5.  Az  alapjog-korlátozás arányosságának a vizsgálata körében
    értékelte  az Alkotmánybíróság azt az indítványozói  kifogást,
    amely szerint a sajtószabadságot sérti, hogy a Panaszbizottság
    egy   műsoron   belül   is  vizsgálhatja  a   kiegyensúlyozott
    tájékoztatás érvényesülését.

    Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Médiatörvény 49. §-a
    alapján   nincs   akadálya  annak,  hogy  a   műsorszolgáltató
    rendszeresen jelentkező műsorszámok sorozatában mutassa  be  a
    közéleti   témához   kapcsolódó  releváns   álláspontokat.   A
    kiegyensúlyozott  tájékoztatás követelménye  nem  értelmezhető
    úgy,    mint   amely   azt   a   követelményt   támasztja    a
    műsorszolgáltatóval szemben, hogy az minden egyes  álláspontot
    minden  műsorszámban  megjelenítsen. Ha a kiegyensúlyozottsági
    követelmény  érvényesítésére  minden  esetben  kizárólag   egy
    műsorszámon  belül  keríthetne sort a műsorszolgáltató,  az  a
    sajtó-,  azon  belül  a  szerkesztési  szabadság  olyan   fokú
    sérelmét  jelentené,  amelyet  a  legitim  jogalkotói  cél:  a
    véleménypluralizmus elérése nem igazol. Az  egyes  műsorszámok
    kiegyensúlyozottságára  vonatkozó  előírás  arra  késztetné  a
    műsorszolgáltatókat, hogy kevesebb tájékoztató jellegű  műsort
    készítsenek,  és  hogy  egy-egy  vitatottabb  közügyet  érintő
    kérdésről  egyáltalán  ne  ejtsenek szót,  a  panaszbizottsági
    eljárást    elkerülendő.   Ez   pedig   a    műsorszolgáltatók
    öncenzúráját  jelentené,  amely nem  a  sokszínű  tájékoztatás
    elérését    segítené,    hanem   ellenkezőleg,    a    műsorok
    elszíntelenedéséhez vezetne, és a közügyek  megvitatása  ellen
    hatna.

    A  tág  értelemben vett kiegyensúlyozottság fogalmába  tartozó
    kvalitatív követelményeket jelenleg a Médiatörvény 4.  §-a  és
    23. §-a nevesíti.
    A  Panaszbizottság eljárása során alkalmazandó Médiatörvény 4.
    §  (1)  bekezdése a „tájékoztatással” kapcsolatban  fogalmazza
    meg  a  sokoldalúság,  a tényszerűség,  az  időszerűség  és  a
    tárgyilagosság,  vagyis a belső pluralizmus követelményeit.  A
    tájékoztatás – a műsor fajtájától függően – megvalósulhat  egy
    műsorszámon   (Médiatörvény  2.  §   28.   pont)   belül,   és
    megvalósulhat  a  naponta,  hetente,  kéthetente,  illetve   a
    nagyobb    időközönként   rendszeresen   jelentkező    műsorok
    összességében.
    A  Médiatörvény  4.  §  (2) bekezdése szerint  a  „műsorszámok
    összessége”,  illetve a műsorok „bármely tartalom  vagy  műfaj
    szerinti  csoportja” nem állhat párt vagy politikai  mozgalom,
    és  azok  nézetei szolgálatában. E szabály alapján a  tartalmi
    befolyásolás   vizsgálata  a  műsorfolyam  egészére,   illetve
    műsorcsoportokra vonatkozik.
    A 4. § (3) és (4) bekezdései azt a kötelezettséget fogalmazzák
    meg, hogy a hírolvasók, tudósítók, a hírműsorok műsorvezetői a
    politikai   hírhez   véleményt,   értékelő   magyarázatot   (a
    hírmagyarázatot  kivéve) ne fűzzenek [(3) bekezdés];  és  azt,
    hogy   a   véleményt,   értékelő   magyarázatot   a   hírektől
    megkülönböztetve kell közzétenni [(4) bekezdés].
    A  közszolgálati  műsorszolgáltató a  Médiatörvény  4.  §-ával
    tartalmilag   megegyező   23.   §   (2)   bekezdése    alapján
    rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és  pontosan
    köteles  tájékoztatni a közérdeklődésre számot tartó hazai  és
    külföldi  eseményekről.  A  23. §  (3)  bekezdésben  foglaltak
    szerint  a  közszolgálat  feladata a  műsorszámok  és  nézetek
    sokszínűségének, a kisebbségi álláspontok megjelenítésének  és
    a műsorszámok változatosságának a biztosítása. A közszolgálati
    műsorszolgáltatók  esetében tehát a  médiatörvénybeli  különös
    rendelkezés   műsorszámok  sokszínűségéről,  változatosságáról
    szól,  vagyis lehetővé teszi az egymást kiegészítő, illetve  a
    meghatározott  időközönként  rendszeresen  jelentkező  műsorok
    együttes vizsgálatát.

    A   fenti   –  kiegyensúlyozott  tájékoztatásra  vonatkozó   –
    követelmények  súlyos  sérelme esetén a Médiatörvény  49.  §-a
    alapján a „kifejezésre nem juttatott álláspont képviselője” és
    a   „sérelmet   szenvedett”   a   műsorszolgáltatóhoz,   annak
    sikertelensége  esetén  a  Panaszbizottsághoz   fordulhat.   A
    sérelem    bekövetkezhet,   ha   „a   vételkörzet   lakosságát
    foglalkoztató  kérdésben  egyoldalúan  tájékoztat”,   ha   egy
    „vitatott   kérdésben   egyetlen  vagy   egyoldalú   álláspont
    megjelenítésére vagy kifejezésére ad lehetőséget”  vagy  egyéb
    más  módon.  Minden esetben jogalkalmazói mérlegelés  kérdése,
    hogy  a jogsértés olyan súlyú-e, amely az eljárás megindítását
    indokolja.  A  Médiatörvény 49. § (2) bekezdése –  fő  szabály
    szerint  – a sérelmes közlés megjelenésétől (többszöri  közlés
    esetén  az  utolsó ismétléstől) számított 48 órán belül  teszi
    lehetővé az érintett számára a kifogás benyújtását,  a  49.  §
    (3) és (5) bekezdései pedig „műsorszámot” említenek. Ez utóbbi
    rendelkezések    alapján   a   kifogást   tevő    az    általa
    kiegyensúlyozatlannak  vélt  műsorszám(ok)  miatt   fordul   a
    műsorszolgáltatóhoz,    majd    a    Panaszbizottsághoz.     A
    Panaszbizottság viszont a tájékoztatás kiegyensúlyozottságát –
    a  műsor  jellegétől függően – egy műsorszámban vagy a műsorok
    egy  csoportjában, a rendszeresen jelentkező műsorok  esetében
    pedig több, egymást követő műsorban vizsgálja.

    Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Médiatörvény 49. §-
    a   nem  korlátozza  aránytalanul  az  Alkotmány  61.  §   (2)
    bekezdését,  mert  –  a fentiek alapján  –  lehetővé  teszi  a
    kiegyensúlyozottság több műsorszámban történő  vizsgálatát  és
    meghatározza  a  kifogás  benyújtásának,  valamint  a  kifogás
    sikertelensége   esetén  az  ún.  panaszjog  gyakorlásának   a
    határait.  A 49. § (2) bekezdés rövid időt biztosít a  kifogás
    benyújtására: a sérelmezett közléstől, többszöri közlés esetén
    az  utolsó  ismétléstől számított 48 órát  (a  külföldön  élő,
    tartózkodó   vagy  működő  személy  esetében   8   napot).   A
    kifogástétel jogával való visszaélést elkerülendő a 49. §  (2)
    bekezdés  alapján  a  kifogást  tevő  véleményének  csupán   a
    kifogásolt   álláspont  megjelenéséhez   hasonló   körülmények
    közötti  ismertetését  kérheti.  Egyáltalán  nem  jogosult   a
    kifogás   benyújtására,   ha   lehetősége   volt   álláspontja
    kifejtésére, de azzal nem élt, vagy ha ugyanazon álláspont más
    képviselője már lehetőséget kapott a megszólalásra.
    A  Médiatörvény  49.  § (3) bekezdésében  foglalt  fő  szabály
    szerint  a  panasz  benyújtására is viszonylag  rövid  idő,  a
    műsorszolgáltató döntésének közlését követően 48 óra (külföldi
    esetében  12 nap) áll rendelkezésre. A panaszjog gyakorlásának
    további  korlátját jelenti, hogy a Panaszbizottság  határozata
    ellen   jogorvoslatot  kizárólag  a  műsorszolgáltató  számára
    biztosít    a   Médiatörvény.   „Az   egyoldalú   jogorvoslati
    lehetőséget az indokolja, hogy a megszólalási jogot  önmagában
    nem  lehet  alanyi  jogként értelmezni, jogi következményekkel
    pedig  csak  a  műsorszolgáltató  sújtható”–  szól  a  törvény
    indokolása.

    Mindezek  alapján  az Alkotmánybíróság a Médiatörvény  49.  §-a
    alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
    irányuló indítványt elutasította.
    A  38/1993. (VI. 11.) AB határozat rendelkező részében  foglalt
    megállapítás   szerint   az   Alkotmánybíróság   a   jogszabály
    alkotmányossági    vizsgálata   eredményeképpen    határozattal
    megállapíthatja    azokat   az   alkotmányos   követelményeket,
    amelyeknek  a  norma értelmezésének meg kell  felelniük.  Jelen
    ügyben az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, a Médiatörvény 49. §-
    ának  van  olyan  értelmezése, amely az  Alkotmány  61.  §  (2)
    bekezdésének megfelel, ezért határozatának rendelkező  részében
    meghatározta  azt  a jogszabály-értelmezést, amely  esetében  a
    kifogásolt   rendelkezés  az  Alkotmánnyal   összhangban   van.
    Eszerint az Alkotmány 61. § (2) bekezdéséből fakadó alkotmányos
    követelmény,  hogy  a  rádiózásról és a  televíziózásról  szóló
    1996.  évi  I.  törvény 49. §-a alkalmazásakor  a  tájékoztatás
    kiegyensúlyozottságát – a műsor jellegétől függően –  az  egyes
    műsorszámon  belül,  illetve a műsorszámok  összességében  kell
    vizsgálni.

                                  IV.

    Az  Alkotmánybíróság a következőkben a Médiatörvény 48. §  (3)
    bekezdésének alkotmányosságát vizsgálta. E rendelkezés szerint
    a Panaszbizottság ügyrendje tartalmazza a 4. § alá nem tartozó
    panaszügyek  elintézésének rendjét is.  Az  ilyen  ügyekben  a
    Panaszbizottság  a  panaszt megvizsgálja, és állásfoglalásáról
    tájékoztatja a panaszost, az érintett műsorszolgáltatót, és ha
    szükségesnek tartja, a közvéleményt is.

    1.  A  Médiatörvény  48.  §  (3) bekezdése  a  Panaszbizottság
    ügyrendjére  bízza  az  ún. egyéb panaszok  esetében  irányadó
    eljárási  szabályok megalkotását. A Panaszbizottság ügyrendjét
    az ORTT állapítja meg [48. § (2) bekezdés]. A Médiatörvény nem
    határozza   meg,  hogy  milyen  normaszegés  esetén  fordulhat
    panasszal valaki a Panaszbizottsághoz, nem rendezi a követendő
    eljárási  rendet,  nem  biztosít jogorvoslatot  az  érintettek
    számára, következésképpen nincsenek törvényi keretei  annak  a
    mozgástérnek,   amelyen   belül  az  ORTT   a   panaszeljárást
    szabályozhatja.
    A határozat III.1. pontja alapján a Panaszbizottság létrejötte
    és működése a sajtószabadság jelentős korlátozását jelenti. Az
    Alkotmány 8. § (2) bekezdése alapján „törvény kell az  alapjog
    közvetlen és jelentős korlátozásához” [64/1991. (XII. 17.)  AB
    határozat, ABH 1991, 297, 300.]. Ennek ellenére a Médiatörvény
    48. § (3) bekezdése szerint nem törvény, hanem a jogszabálynak
    sem   minősülő  ügyrend  rendelkezik  az  ún.  egyéb  panaszra
    vonatkozó eljárásról.
    Az  ORTT  Panaszbizottságának ügyrendje és az  egyes  ügyekben
    eljáró    tanácsok   eljárási   rendjének   (a   továbbiakban:
    Panaszbizottság    ügyrendje)   1.   §   (1)    bekezdése    a
    következőképpen  rendelkezik: „a Panaszbizottság  feladata  az
    Rttv.  4. § (1) bekezdésének megsértése következtében  indult,
    valamint a műsorszolgáltatók tevékenységével kapcsolatos egyéb
    panaszok  elbírálása”. Jelenleg a Panaszbizottság ügyrendjének
    1.  § (3) bekezdése alapján a Panaszbizottság egyéb panaszként
    bírálja el azokat a kérelmeket, amelyek nem a Médiatörvény  4.
    §  (1)  bekezdésének a hatálya alá tartoznak, hanem például  a
    Médiatörvény  4. § (2)-(4) bekezdéseinek és az  alapelvek  [az
    alkotmányos   rend  tiszteletben  tartása,  az  emberi   jogok
    megsértésétől   való   tartózkodás,   a   kirekesztés   és   a
    gyűlöletkeltés tilalmát tartalmazó 3. § (2), (3) bekezdései és
    a   vallási,   hitbeli  meggyőződést  védő  5.   §]   sérelmét
    kifogásolják.
    A  Panaszbizottság  ügyrendjének 1. §  (3)  bekezdése  alapján
    továbbá  lehetőség  van  „a törvényben  nem  rögzített,  de  a
    műsorszolgáltató tevékenységét érintő kifogások” benyújtására.
    Így   a   Panaszbizottság  nem  csupán  a  kiegyensúlyozottság
    tárgyában,  hanem  például  fogyasztóvédelmi,  reklámkorlátozó
    szabályok  betartását  követelő  panaszok,  személyiségi  jogi
    kérelmek  tárgyában, sőt, esztétikai és ízlésbeli  kérdésekben
    is        döntést       hoz       [A       példákat       lásd
    http://www.ortt.hu/panaszbiz.php?parent=1)].    Ezekben     az
    ügyekben  a Panaszbizottság törvényben meghatározott  eljárási
    szabályok   és   az  azokhoz  kapcsolódó  eljárási   garanciák
    hiányában jár el.

    2.  A következőkben az Alkotmánybíróság azt vizsgálta, hogy  a
    Médiatörvény  48.  §  (3)  bekezdése tartalmi  szempontból  az
    Alkotmány  8.  §  (2) bekezdésének megfelelően korlátozza-e  a
    sajtószabadsághoz való jogot. Ahogyan azt a határozat III.  4.
    pontja   megállapítja,  a  véleménypluralizmus   érdekében   a
    törvényhozó    a    Médiatörvény   4.    §-ában    megkövetelt
    kiegyensúlyozott tájékoztatás érvényesülésének a  vizsgálatára
    hozta létre a Panaszbizottságot.
    A  Médiatörvény  47. § (1) bekezdése egyértelműen  rendelkezik
    arról,  hogy  a  kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének
    (4.    §)    megsértése   miatti   panaszokat    a    testület
    Panaszbizottsága  bírálja  el.  A  Médiatörvény  112.  §   (1)
    bekezdése   alapján   az  ORTT  jogosult   eljárni   azzal   a
    műsorszolgáltatóval  szemben, amely a Médiatörvényben  „előírt
    feltételeket és előírásokat nem teljesíti vagy megsérti”. Amíg
    a  panaszbizottsági eljárás célja az, hogy az el nem  hangzott
    vélemények  elhangozhassanak  egy  adott  műsorban,  addig   a
    műsorfolyam  egészét  vizsgáló ORTT eljárása  során  –  többek
    között – bírság kiszabásával, a műsorszolgáltatási jogosultság
    gyakorlásának   felfüggesztésével  vagy   akár   a   szerződés
    felmondásával    szankcionálja    a    jogsértést     elkövető
    műsorszolgáltatót. E két – akár párhuzamosan  futó  –  eljárás
    mellett  a  Médiatörvény  48. § (3)  bekezdésében  hivatkozott
    egyéb panasz eljárásnak, amely pontosan meg nem határozott,  a
    műsorszolgáltatók szerkesztési szabadságát közvetlenül  érintő
    ügyek  elbírálására  ad hatáskört a Panaszbizottságnak,  nincs
    alkotmányos célja.

    Tekintettel  arra, hogy az Alkotmánybíróság megállapította:  a
    Médiatörvény    48.   §   (3)   bekezdésének   első    mondata
    szükségtelenül, alkotmányosan indokolt cél nélkül korlátozza a
    sajtószabadsághoz való jogot, nem vizsgálhatta a jogkorlátozás
    arányosságát.

    Mindezek alapján a Médiatörvény 48. § (3) bekezdése formai  és
    tartalmi  szempontból  sem felel meg az  Alkotmány  8.  §  (2)
    bekezdésében  foglalt,  az alapjogok  korlátozására  vonatkozó
    követelményeknek.   Egyrészt,   mert   –   anélkül,   hogy   a
    Médiatörvény az alapjog korlátozás feltételeit meghatározná  –
    a   jogszabálynak  nem  minősülő  ügyrendre  bízza  az   egyéb
    panaszokkal kapcsolatos eljárási rend szabályozását. Másrészt,
    e   rendelkezés  szükségtelenül,  alkotmányosan  indokolt  cél
    nélkül   korlátozza  az  Alkotmány  61.  §  (2)   bekezdésében
    biztosított  sajtószabadságot.  Ezért  az  Alkotmánybíróság  a
    Médiatörvény 48. § (3) bekezdését az Alkotmánybíróságról szóló
    1989.  évi  XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 43.  §  (4)
    bekezdése  alapján a jogbiztonság érdekében, a Panaszbizottság
    előtt  folyamatban lévő ügyekre tekintettel 2007. június  30-i
    hatállyal megsemmisítette.

                                  V.

    1. Az Alkotmánybíróság ezt követően azt vizsgálta, összhangban
    van-e az Alkotmány 61. § (2) bekezdésével a Médiatörvény 50. §
    (2)   bekezdése,   amely  arra  kötelezi  a   kiegyensúlyozott
    tájékoztatás követelményét megsértő műsorszolgáltatót, hogy  a
    megjelölt    időpontban    és   módon,    a    Panaszbizottság
    állásfoglalásában foglaltaknak megfelelően értékelő magyarázat
    nélkül  közölje a Panaszbizottság állásfoglalását, vagy  adjon
    lehetőséget a kifogást tevőnek álláspontja megjelenítésére. Az
    indítványozó  álláspontja szerint e  rendelkezés  „túl  széles
    felhatalmazást  ad  a Panaszbizottságnak, illetve  fellebbezés
    esetén  a  Testületnek.  Nem csak a közlés  időpontját,  hanem
    annak  módját  is  meghatározhatják. Az állásfoglalások  pedig
    olyan    értékelő   megállapításokat   tartalmaznak,    melyek
    beavatkozást   jelentenek  a  műsorok   készítésébe,   így   a
    szerkesztésbe, a dramaturgiai és képi megoldásokba.”

    A   Médiatörvény   50.   §   (2)  bekezdése   a   tájékoztatás
    kiegyensúlyozottságának a megsértése esetén a  Panaszbizottság
    által   megjelölt  időpontban  és  módon  vagylagosan  kétféle
    kötelezés   előírását   teszi  lehetővé.   A   Panaszbizottság
    állásfoglalásának értékelő magyarázat nélküli közlését vagy  a
    kifogást  tevő álláspontja megjelenítésének lehetővé  tételét.
    Mindkét eszköz egyidejűleg nem alkalmazható (BH 2005. 80).
    Az Alkotmánybíróság jelen határozatában megállapította, hogy a
    Médiatörvény  legitim  cél,  a  kiegyensúlyozott  tájékoztatás
    érvényre  juttatása érdekében hozta létre a Panaszbizottságot.
    E  cél  érdekében a Panaszbizottság a műsor jellegétől függően
    egy  műsorszámot vagy egy adott időtartamon belül  a  releváns
    műsorszámok összességét vizsgálva foglal állást.  Az,  hogy  a
    Panaszbizottság  megjelölheti  azt  az  időpontot  és   módot,
    ahogyan   az  állásfoglalásában  foglaltakat  az  elmarasztalt
    műsorszolgáltató  közölni  köteles,  önmagában  nem  sérti   a
    sajtószabadságot.  Ha  egy adott ügyben  a  Panaszbizottság  a
    szerkesztői    szabadságot   sértő    módot    vagy    például
    indokolatlanul  hosszú  időtartamot  jelölne  meg  az   általa
    megállapított közlemény közlésére, akkor a műsorszolgáltató  a
    Médiatörvény  51.  §  (1)  és  (3)  bekezdéseiben  biztosított
    jogorvoslati utat igénybe véve fordulhat az ORTT-hez,  majd  a
    bírósághoz.

    Mindezek  alapján  az  Alkotmánybíróság  elutasította  azt  az
    indítványozói  kifogást,  amely  a  Médiatörvény  50.  §   (2)
    bekezdésének  a  megsemmisítését  az  Alkotmány  61.   §   (2)
    bekezdésére tekintettel kérte.

    2.1.  Az  Alkotmánybíróság  ezt  követően  azt  az  indítványi
    kifogást vizsgálta, amely szerint nincs összhangban a Pp.  XX.
    és  XXI. fejezetében foglaltakkal, és az Alkotmány 57.  §  (5)
    bekezdését is sérti a Médiatörvény 51. § (2) bekezdés  második
    mondata,  amely  alapján  az  ORTT  elmarasztaló  határozatát,
    illetve  ha az ORTT a műsorszolgáltató kérelmét elutasítja,  a
    Panaszbizottság állásfoglalását azonnal teljesíteni kell.

    Az   Alkotmánybíróság  gyakorlata  alapján  az  azonos  szintű
    jogszabályok  ütközése a rendes bírósági  jogalkalmazás  által
    feloldandó  jogértelmezési  kérdés,  amely  nem  tartozik   az
    Alkotmánybíróság  hatáskörébe. Az Alkotmánybíróság  az  azonos
    szintű jogszabályok közötti ellentétet akkor vizsgálja, ha  ez
    az  ellentét egyben az Alkotmány valamely rendelkezését sérti,
    de  „önmagában a jogállamiság elvéből nem következik, hogy  az
    azonos   szintű  jogszabályok  közötti  normakollízió  kizárt”
    [35/1991. (VI. 20.) AB határozat, ABH 1991, 175, 176.].

    Mivel  az  indítványozó a törvényi kollízión túl az  Alkotmány
    57.  §  (5)  bekezdésére is hivatkozott,  az  Alkotmánybíróság
    érdemben  vizsgálta, hogy a Médiatörvény 51. §  (2)  bekezdése
    megfelel-e  az  Alkotmány  57. §  (5)  bekezdésének,  amely  a
    törvényben meghatározottak szerint biztosítja a jogorvoslathoz
    való  jogot  az olyan bírósági, közigazgatási és más  hatósági
    döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.
    Az   Alkotmánybíróság  gyakorlatában  a  jogorvoslathoz   való
    alkotmányos  jog azt a követelményt támasztja a törvényhozóval
    szemben,  hogy  „az  első fokon meghozott  érdemi  döntésekkel
    szemben,  azt  felülvizsgálandó,  magasabb  fórumhoz  lehessen
    fordulni,  illetve hatósági döntésekkel szemben  rendelkezésre
    álljon a bírói út” [42/2004. (XI. 9.) AB határozat, ABH  2004,
    551,  572.]. A jogorvoslás lehetőségét jelen esetben  az  ORTT
    mint  másodfokon eljáró szerv előtti eljárás, továbbá az  ORTT
    által     meghozott    közigazgatási    határozat     bírósági
    felülvizsgálata    biztosítja.   A   jogorvoslatnak    azonban
    hatékonynak   kell  lennie,  ami  azt  is  jelenti,   hogy   a
    „jogorvoslatot általában a határozat végrehajtását  megelőzően
    kell biztosítani” [71/2002. (XII. 17.) AB határozat, ABH 2002,
    417,   426-427.].   Ez   a   követelmény   a   most   vizsgált
    rendelkezésekben  teljesül, hiszen a Médiatörvény  51.  §  (1)
    bekezdése  alapján  a Panaszbizottság állásfoglalása  ellen  a
    műsorszolgáltató   jogorvoslati   kérelmével    az    ORTT-hez
    fordulhat, és e kérelem halasztó hatályú. A Médiatörvény 51. §
    (2)  bekezdése arra az esetre vonatkozik, amikor a  másodfokon
    eljáró ORTT elmarasztaló határozatot hoz, illetve ha az ORTT a
    műsorszolgáltató kérelmét elutasítja, és ezzel az  első  fokon
    eljárt      Panaszbizottság     állásfoglalását     jóváhagyja
    határozatában.  Ezekben  az  esetekben  az  ORTT  elmarasztaló
    határozatát  vagy  a  Panaszbizottság állásfoglalását  azonnal
    teljesíteni kell.

    A   jogorvoslatnak  „az  Alkotmány  57.  §  (5)   bekezdésében
    megfogalmazott  követelmények kielégítése  szempontjából  elég
    egyfokúnak  lennie” [953/B/1993. AB határozat, ABH 1996,  432,
    434.]  és az alapvető jog érvényesüléséhez „hozzátartozik  az,
    hogy    általában,   fő   szabály   szerint   a    jogorvoslat
    kezdeményezése   a   sérelmezett  döntés   végrehajthatóságára
    halasztó  hatályú”. Sem az Alkotmány 57. §  (5)  bekezdéséből,
    sem  pedig  az Alkotmány 50. § (2) bekezdéséből nem következik
    viszont  az,  hogy „a jogorvoslati eljárásban már  felülbírált
    közigazgatási  határozat  végrehajtására  a  bírói  ellenőrzés
    kezdeményezésének önmagában halasztó hatályt kell biztosítani”
    (ABH 1996, 434-435.).
    Adott  esetben azonban, ha a közigazgatási perben eljáró  bíró
    indokoltnak   látja  a  megtámadott  közigazgatási   határozat
    végrehajtásának  felfüggesztését,  azt  a  Pp.  332.   §   (3)
    bekezdésének   megfelelően  –  kérelem  alapján   –   bármikor
    elrendelheti  [2/2006. Közigazgatási jogegységi határozat,  MK
    2006/49.].

    Mindezek alapján az, hogy a Médiatörvény 51. § (2) bekezdése a
    végrehajthatóságot halasztó joghatást mellőzi, nem  ellentétes
    az  Alkotmány 57. § (5) bekezdésével, mert ez a követelmény az
    Alkotmány  által megkövetelt (egyfokú) jogorvoslat  kimerítése
    során   teljesül,   a   végrehajtás  bírói   felfüggesztésének
    lehetőségét pedig törvény (a Pp.) biztosítja.

    2.2. Az indítványozó a Médiatörvény 51. § (2) bekezdés második
    mondatát  alkotmánysértőnek tartja,  mert  a  halasztó  hatály
    hiánya   miatt  lehetőség  van  „két,  egymásnak   ellentmondó
    tartalmú,  egymással  rivalizáló  törvényes  közlemény  –  egy
    államigazgatási  határozat és egy jogerős  bírósági  ítélet  –
    egymást követő megjelenésére a legnagyobb nyilvánosság előtt”.
    Ez  pedig  sérti  a műsorkészítésben résztvevő munkatársak  jó
    hírnevét.

    Az   Alkotmány   59.   §  (1)  bekezdése  alapján   a   Magyar
    Köztársaságban mindenkit megillet a jó hírnévhez, a magánlakás
    sérthetetlenségéhez,  valamint a  magántitok  és  a  személyes
    adatok védelméhez való jog.
    A  kifogásolt  rendelkezés az ORTT elmarasztaló határozatának,
    amennyiben  az ORTT a műsorszolgáltató kérelmét elutasítja,  a
    Panaszbizottság   állásfoglalásának   azonnali   teljesítésére
    kötelez.  A  Panaszbizottság, a másodfokon eljáró  ORTT  és  a
    közigazgatási határozat jogszerűségét felülvizsgáló bíróság  a
    műsor  típusától  függően  az egyes  műsorszámoknak  és  adott
    műsorszámok   összességének   a  kiegyensúlyozottságáról   hoz
    döntést.  E döntések közzététele önmagában nem eredményezi  az
    Alkotmány  59. § (1) bekezdésének a sérelmét.  Ha  az  ORTT  a
    Médiatörvény  51.  §-a  alapján  jár  el,  eljárására  a  Ket.
    rendelkezései  –  a  Médiatörvényben  foglalt  eltérésekkel  –
    irányadóak.   Amennyiben  az  ORTT   határozatát   a   bíróság
    felülvizsgálja,   a  bíróság  döntése   az   ORTT-re   (és   a
    Panaszbizottságra) is kötelező. A bírói út tehát az első és  a
    másodfokon médiaügyekben hozott döntésekben foglalt  esetleges
    tévedések orvoslására szolgál.

    Az  Alkotmánybíróság  ezért  elutasította  azt  az  indítványi
    kifogást,  amely  a  Médiatörvény 51. § (2) bekezdése  második
    mondatának   a  megsemmisítését  az  Alkotmány   59.   §   (1)
    bekezdésére tekintettel kérte.

    2.3. Az indítványozó a Médiatörvény 51. § (2) bekezdés második
    mondatát  az  Alkotmány  61. §-ába ütközőnek  tartja,  mert  a
    kiegyensúlyozottság kérdésében hozott, adott esetben egymásnak
    ellentmondó ORTT határozat és jogerős bírósági ítélet  egymást
    követő   közlése  sérti  „a  közvélemény  hiteles   és   valós
    tájékoztatásához,  tájékozódásához fűződő  fontos  közérdeket,
    mely alkotmányos alapjogból fakad”.

    Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a kiegyensúlyozottság
    tárgyában  hozott közigazgatási határozat és azt  követően  az
    annak  jogszerűségét felülvizsgáló bírósági határozat  közlése
    nem  korlátozza, sőt, elősegíti a politikai közösség tagjainak
    tájékozódását.  A  határozatok nyilvános  közlése  nélkül  nem
    volna  lehetőség a kiegyensúlyozottsági követelményt értelmező
    Panaszbizottság,  ORTT  és a bíróság  joggyakorlatának  nyomon
    követésére, és az egyes ügyekben hozott döntések indokainak  a
    megismerésére.    Mindezek   alapján    az    Alkotmánybíróság
    elutasította  azt az indítványi kifogást, amely a Médiatörvény
    51.  §  (2)  bekezdése második mondatának  megsemmisítését  az
    Alkotmány 61. §-ára tekintettel kérte.

                                  VI.

    1. Az Abtv. 22. § (2) bekezdése értelmében az indítványban meg
    kell  jelölni a kérelem alapjául szolgáló okot.  Nem  elég  az
    Alkotmány rendelkezésére hivatkozni, meg kell indokolni,  hogy
    az  Alkotmány rendelkezéseit a megsemmisíteni kért  jogszabály
    miért  és mennyiben sérti (472/B/2000. AB határozat, ABH 2001,
    1655.).  Az  Alkotmánybíróság visszautasította a  Médiatörvény
    50.  § egészének a megsemmisítésére irányuló indítványi részt,
    mert   az   indítványozó   a  kifogásolt   rendelkezés   egyes
    bekezdéseire   vonatkozóan  nem  terjesztett  elő   határozott
    kérelmet.
    2.  Az  Alkotmánybíróság visszautasította a beadványnak azt  a
    részét  is,  amelyben az indítványozó a vonatkozó  alkotmányos
    szakasz(ok) pontos megjelölése nélkül kérte a Médiatörvény 51.
    §  (4)  bekezdése alkotmányellenességének a megállapítását  és
    megsemmisítését.
    3.   Visszautasította  továbbá  azt  az  indítványi  kérelmet,
    amelyben  a  panaszos azt kérte az Alkotmánybíróságtól,  „hogy
    kellő  garanciák  híján  az alkotmányos védelem  szempontjából
    nyilvánítsa aggályosan hiányosnak” a Médiatörvény  49.  §  (6)
    bekezdését. Az Alkotmánybíróság e kifogásokat az Abtv.  22.  §
    (1)  bekezdése  alapján – határozott kérelem hiányában  –  nem
    tekintette érdemben elbírálható indítványi elemeknek.
    Az   Alkotmánybíróság   ideiglenes   ügyrendjéről   és   annak
    közzétételéről   szóló  módosított  és  egységes   szerkezetbe
    foglalt  3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat (ABH 2003,  2065.,  a
    továbbiakban:  Ügyrend)  29. § b)  pontja  alapján,  hatásköre
    hiányában  visszautasította az Alkotmánybíróság a Médiatörvény
    49.  §  (6)  bekezdése kapcsán az ORTT gyakorlatát  kifogásoló
    indítványrészt.

    4.  Végül  az  Ügyrend  29.  §  b) pontja  alapján,  hatásköre
    hiányában    visszautasította    az    Alkotmánybíróság     az
    indítványozónak  azt  a  kérelmét is,  hogy  alkotmánybírósági
    határozat  mondja  ki: „a politikai pártok semmilyen  formában
    nem  avatkozhatnak  be  a közszolgálati  média  működésébe,  a
    Panaszbizottságnál  kizárólag állampolgárok  tehetnek  panaszt
    jogos egyéni érdekeit védelmében”.

    A határozat Magyar Közlönyben történő közzététele az Abtv. 41.
    §-án alapul.
                            Dr. Bihari Mihály
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
              Dr. Balogh Elemér        Dr. Bragyova András
              alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                    
              Dr. Erdei Árpád          Dr. Harmathy Attila
              alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                    
              Dr. Holló András             Dr. Kiss László
              alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                    
              Dr. Kovács Péter        Dr. Kukorelli István
              alkotmánybíró           előadó alkotmánybíró
                                    
                           Dr. Paczolay Péter
                              alkotmánybíró
     Dr. Kovács Péter alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     Egyetértek   a   határozat  rendelkező  részében  foglaltakkal,
     azonban fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a Médiatörvény  48.
     §  (3)  bekezdése  szerinti  ún.  „egyéb  panaszok”  eljárás  –
     annyiban,  amennyiben  ennek során a Médiatörvény  alapelveinek
     (az   Alkotmány   tiszteletben   tartása,   az   emberi   jogok
     megsértésétől   való   tartózkodás,   a   kirekesztés   és    a
     gyűlöletkeltés  tilalma,  a  vallási  és  hitbeli   meggyőződés
     tiszteletben tartása) megsértését panaszolják – olyan korlátját
     jelenti  a véleménynyilvánítási szabadságnak, amely tartalmilag
     összeegyeztethető  azokkal  a nemzetközi  jogi  koordinátákkal,
     amelyek  között Magyarország a véleménynyilvánítási szabadságot
     biztosítani köteles.

     A véleménynyilvánítási szabadságnak fenti tartalmú, természetes
     korlátai  egybeesnek  azokkal,  amelyeket  az  1976.   évi   8.
     törvényerejű  rendelettel kihirdetett, a Polgári  és  Politikai
     Jogok  Nemzetközi Egyezségokmányának 19. cikke és az 1993.  évi
     XXXI. törvénnyel kihirdetett Emberi Jogok Európai Egyezményének
     10.  cikke  is  tartalmaz,  különös tekintettel  arra,  ahogyan
     azokat  az  Emberi  Jogok Bizottsága vagy  utóbbi  esetében  az
     Emberi  Jogok Európai Bírósága értelmezte a közrend, közerkölcs
     és   mások   jogainak   vagy  jóhírének  védelme   címén,   egy
     demokratikus   társadalomban  szükséges  mértékig  alkalmazható
     korlátozásokat  és  megszorításokat.  A  gyűlöletkeltés  elleni
     fellépést  illetve  annak  a  nemzeti  jogszabályrendszernek  a
     megteremtését   vagy   kibővítését,  amelyik   a   jogállamiság
     szabályait    figyelembe    véve   megakadályozza,    hogy    a
     szólásszabadság  mögé  a legalapvetőbb emberi  jogok  megsértői
     rejtőzzenek az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága,  illetve  a
     Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság (ECRI) több
     határozatukban  is sürgették. A Miniszteri Bizottság  ajánlásai
     közül  mindenekelőtt  az  ún.  gyűlöletbeszédről  szóló,  1997.
     október  30-án  elfogadott, n°(97)20  ajánlás  a  legfontosabb,
     amelynek  hét  elve  –  az  Emberi  Jogok  Európai  Bíróságának
     joggyakorlatát is szintetizálva – részletesen felsorolja azokat
     a feltétlenül megteendő, illetve a szükséges esetben ezeken túl
     is  tehető  lépéseket, amelyek kiemelkedő fontosságú  terepe  a
     média.  Emellett  a  válaszjogról szóló, 2004.  december  15-én
     elfogadott  n°  (2004)16 ajánlást, a médiáról és  a  tolerancia
     kultúrájáról  1997. október 30-án elfogadott n°(97)21  ajánlást
     illetve   az   ugyanezen   a  napon  elfogadott,   az   erőszak
     tükröződéséről  az  elektronikus  médiában  című,   n°   (97)19
     ajánlást tartom irányadónak, külön is kiemelve előbbiben  a  2.
     pontban foglaltakat, utóbbiban pedig a 3. irányelv ii. és  iii.
     pontjait.  Az  ECRI  esetében – ezzel  egybevágóan  –  a  2002.
     december   13-án   elfogadott,   a   rasszizmus   és   a   faji
     megkülönbözetés  elleni  nemzeti  jogalkotásokról  szóló  n°  7
     illetve  az  antiszemitizmus elleni harcról 2004. június  25-én
     elfogadott  n°  9  ajánlás tartalmaz szabályokat  a  médiumokra
     irányuló, illetve az állami szubvenciók feltételhez kötésére és
     a  szubvenció megvonására vonatkozó szabályokat, az  ezeket  az
     elveket  be  nem tartókkal szemben. Az ECRI-nek Magyarországról
     készített,  1999.  június 18-án elfogadott,  a  magyar  Kormány
     által    tudomásul   vett,   CRI(2000)5    jelzetű,    n°    2.
     országjelentésében   foglalt   11.   és   23-24.   paragrafusai
     (amelyeket  a  jelentéshez csatolt melléklet tanúsága  szerint,
     egyes   egyéb  paragrafusoktól  eltérően  nem  is  vitatott   a
     Kormány),   szintén   alátámasztják  az  ún.   egyéb   panaszok
     eljárásnak a tartalmi fontosságát.

     Így  tehát a megsemmisítés – nézetem szerint – ebben az esetben
     szükségképpen jogalkotási feladatot eredményez.

     Budapest, 2007. január 16.
                                                    Dr. Kovács Péter
                                                       alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The Act on Media
     Number of the Decision:
     .
     1/2007. (I. 18.)
     Date of the decision:
     .
     01/16/2007
     Summary:
     The Hungarian Constitution requires the Complaints Committee to carry out an assessment as to whether balanced information is being provided in the programmes being broadcasted.
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2007-1-001
     .
     Full text:
     en_0001_2007.pdfen_0001_2007.pdf