Hungarian
Ügyszám:
.
65/G/1990
Előadó alkotmánybíró: Solt Pál Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 4/1990. (III. 4.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1990/28
.
A döntés kelte: Budapest, 02/26/1990
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
               A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága az Országgyűlésnek
  a  családjogi   törvény  módosításával   kapcsolatban  az
  Alkotmány   értelmezésére   tett   indítványa   tárgyában
  meghozta a következő

                        határozatot:

  Alapvető jogokra  és kötelességekre vonatkozó szabályokat
  kizárólag alkotmányerejű törvény állapíthat meg, tekintet
  nélkül arra,  hogy  e  jogokra  és  kötelességekre  nézve
  milyen jellegű szabályokról van szó.

  A  házasságra   és  a  családra  vonatkozó  szabályok  az
  Alkotmány  8. §    (2)   bekezdése   értelmében  alapvető
  jogokra    és    kötelességekre    vonatkoznak.        Az
  Alkotmánybíróság   elrendeli   határozatának   a   magyar
  Közlönyben való közzétételét.
                           Indokolás

                              I.

   Az   Országgyűlés    januári   ülésszakának   napirendjén
   szerepelt a  házasságról, a  családról  és  a  gyámságról
   szóló az  1974. évi I.  törvénnyel és  az  1986. évi  IV.
   törvénnyel   módosított   1952. évi   IV.   törvény   ( a
   családjogi törvény)  módosításáról szóló törvényjavaslat.
   A törvényjavaslat  vitája  során  a  döntéshozatal  előtt
   merült fel  az a  kérdés,  hogy  erre  a  módosításra  az
   alkotmányerejű törvényekre  vonatkozó szabályokat  kell-e
   alkalmazni,    azaz     a    módosításához    kétharmados
   ( minősített ) többség szüséges-e.

   1.   A parlamenti  vita során  Dr. Horváth Jenő képviselő
   azt a  véleményét fejezte  ki: igaz,  hogy ez egy szerény
   családjogi   törvénymódosítás,   de   ez   most   a   mai
   szituációban    az     Alkotmányunk    módosítása    után
   alkotmányerejű   törvénynek    minősül,   mert   alapvető
   állampolgári, emberi  jogot érint.   Ennek a módosításnak
   bármilyen   elfogadásához   tehát   minősített   többségű
   szavazásra van szükség.

   Dr.   Kulcsár   Kálmán   igazságügyminiszter   az   ezzel
   ellentétes álláspontját  azzal indokolta,  hogy  itt  nem
   vonunk el semmifajta jogot senkitől, minthogy itt a bírói
   jog továbbra  is nyitva marad, csak egy második lépcsőben
   kerülhet alkalmazásra.   Én  szerintem nem  olyan jellegű
   beavatkozás ez,  amely az  Alkotmány törvényszintjét érné
   el, és  ezért minősített  többséget igényel.  Dr. Horváth
   Jenő  ezt  követően álláspontját  az Alkotmány  8. §  (2)
   bekezdésére hivatkozva tartotta fenn.

   2.  Az  Országgyűlés  a  kérdés  eldöntése  érdekében  az
   Alkotmánybírósághoz    fordult.        Az    Országgyűlés
   indítványát, ideiglenes  elnökének az 1990.  február 8-án
   kelt, OE/3045/1990.  számú  átirata  akként  tartalmazza,
   hogy az  Alkotmánybíróság az  1989. évi XXXII.  törvénybe
   foglalt jogköre  alapján  az  Alkotmány  rendelkezéseinek
   értelmezésével foglaljon állást abban a kérdésben, hogy a
   családjogi     törvény      módosítása     alkotmányerejű
   törvénymódosításnak minősül-e.

                              II.

   A Magyar  Köztársaság Alkotmányának  az  1989. évi  XXXI.
   törvény 39. §  (1)  bekezdése értelmében a Magyar Közlöny
   1989.  október   23-i  74.  számában  közzétett  egységes
   szövege  a   felvetett  értelmezési  kérdést  illetően  a
   következő rendelkezéseket tartalmazza.

   1. Az  Alkotmány   19. §-ának   (2)   bekezdése  és   (3)
   bekezdésének b  / pontja  értelmében  az  Országgyűlés  a
   népszuverenitásból eredő  jogból eredő  jogait gyakorolva
   biztosítja a társadalom alkotmányos rendjét, meghatározza
   a kormányzás  tervezetét,  irányát  és  feltételeit.    E
   jogkörében az  Országgyűlés többek  között alkotmányerejű
   törvényeket alkot.   A  24. §  (3)   bekezdése szerint az
   Alkotmány     megváltoztatásához,     az     Alkotmányban
   meghatározott egyes  döntések meghozatalához,  továbbá az
   alkotmányerejű törvények  megalkotásához az országgyűlési
   képviselők kétharmadának a szavazata szükséges.

   2.   Az Alkotmány  8. §  (2)   bekezdése szerint alapvető
   jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat kizárólag
   alkotmányerejű törvény állapíthat meg.

   3.  Az   Alkotmány  15. §-a   úgy  szól,  hogy  a  Magyar
   Köztársaság védi  a házasság  és a család intézményét.  A
   67. §  (1)   és   (2)   bekezdései  értelmében  a  Magyar
   Köztársaságban minden  gyermeknek joga van a családja, az
   állam és  a  társadalom  részéről  arra  a  védelemre  és
   gondoskodásra,  amely  a  megfelelő  testi,  szellemi  és
   erkölcsi fejlődéséhez szükséges.  A szülőket megilleti az
   a jog, hogy a gyermeküknek adandó nevelést megválasszák.

   4.  A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 5. §-ának
   e ) pontja  szerint az  állampolgárok alapvető  jogai  és
   kötelességei   körében    törvényben   kell   szabályozni
   különösen a házasságot és a családot.

                             III.

   Az  ismertetett   jogi  szabályozás  és  az  Országgyűlés
   indítványában   megjelölt    kérdés   összevetéséből   az
   következik, hogy  a  helyes válasz az Alkotmány 8. §  (2)
   bekezdésének két  tekintetben való  értelmezését igényli.
   Az  egyik:   mi  a   viszony  az   alapvető  jogokra   és
   kötelességekre vonatkozó szabály alkotmányerejű törvénybe
   foglalása,  illetőleg  az  adott  szabályozás  iránya  és
   jellege között,  másrészt pedig, hogy az alapvető jogokra
   és kötelességekre irányuló alkotmányos szabályok körébe a
   vizsgált törvénymódosítás tárgya miként vonható be.

   1.   Az  alkotmányerejű  törvény  fogalmának  bevezetése,
   amint az az 1989. évi XXXI. törvénynek a 10. §-hoz fűzött
   indokolásából is  kitűnik, az Alkotmány tehermentesítését
   szolgálta, hiszen  nem lehet minden államjogi szempontból
   fontos kérdést  az  Alkotmányban  szabályozni.    Ezek  a
   törvények,  amelyek   részben   a   legfontosabb   állami
   szervekre vonatkoznak,  részben pedig az alapvető jogokat
   vonják  szabályozási   körükbe,  az  Alkotmánnyal  együtt
   alkotják a  magyar közjog  jogszabályanyagának legfelsőbb
   szintjét.    A  most  idézett  törvény  2. §-ához  fűzött
   indokolás 8.   pontja  rámutat, hogy az alapvető jogok és
   kötelességek  fontos   alkotmányos  garanciája,  hogy  az
   ezekre vonatkozó  rendelkezéseket kizárólag  a minősített
   többséggel   megalkotható,   úgynevezett   alkotmányerejű
   törvényekben lehet megalkotni.  Ennek a felfogásnak felel
   meg az  Alkotmány 8. §   (1)  bekezdése,  amely szerint a
   Magyar Köztársaság  elismeri  az  ember  sérthetetlen  és
   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek  tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.

   A  szabályozás   indokaiból,  módjából  és  az  Alkotmány
   szövegéből  egyaránt  egyértelműen  következik,  hogy  az
   alapvető  jogokra   és  kötelességekre  vonatkozó  minden
   szabályozás alkotmányerejű  törvény meghozatalát igényli,
   nincs tehát  alapja annak a megkülönböztetésnek, amely az
   e jogokra  és kötelességekre  vonatkozó szabályok  iránya
   vagy jellege  szerint tenne különbséget az alkotmányerejű
   törvényi vagy az egyszerű törvényi szabályozás között.

   2.   Az alapvető jogokról és kötelességekről az Alkotmány
   XII. fejezete  külön rendelkezik,  az  alkotmánymódosítás
   indokaiból   ( az    1989. évi   XXXI.    törvény    2. §
   indokolásának 8. pontjából ) azonban megállapítható, hogy
   az Alkotmány  I. fejezete,  az általános rendelkezések is
   tartalmaznak ilyen jogokat és kötelességeket.

   A   társadalmat    alkotó   polgárok   legalapvetőbb   és
   legtermészetesebb közössége  a házasság  és a  család.  A
   házasságra és  a család viszonyaira vonatkozó szabályokat
   az állampolgárok  alapvető joga és kötelességébe vonta az
   1987. évi XI.  tv. 5. §-ának  már idézett  e ) pontja, de
   nyilvánvalóan következik  ez az  Alkotmány 15.  és 67. §-
   ának rendelkezéseiből is.

                              IV.

   A kifejtett  indokokból az  Alkotmánybíróság az 1989. évi
   XXXII. tv. 1. § g) pontjában írt hatáskörében eljárva, az
   51. §   (1)    bekezdésének  megfelelően   az   Alkotmány
   vizsgált rendelkezéseit  úgy értelmezte, hogy az alapvető
   jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat kizárólag
   alkotmányerejű törvény  állapíthat meg,  tekintet  nélkül
   arra, hogy  a  jogokra  és  kötelességekre  nézve  milyen
   jellegű szabályról  van szó  és  megállapította,  hogy  a
   házasságra és a családra vonatkozó szabályok az Alkotmány
   8. §   (2)   bekezdése  értelmében  alapvető  jogokra  és
   kötelességekre vonatkoznak.

   Az  alkotmányértelmezés  e  megállapításainak  egyértelmű
   következménye, hogy  a  házasságról,  a  családról  és  a
   gyámságról szóló  az 1974. évi  I. törvénnyel és az 1986.
   évi  IV.   törvénnyel  módosított   1952. évi   IV.   tv.
   módosítása alkotmányerejű törvény meghozatalát igényli.

   Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát az 1989. évi XXXII.
   törvény 51. §-a   (2)  bekezdésének  megfelelően a Magyar
   Közlönyben közzéteszi.
                        Dr. Sólyom László
              az Alkotmánybíróság helyettes elnöke

              Dr. Ádám Antal           Dr. Kilényi Géza
              alkotmánybíró             alkotmánybíró

                          Dr. Solt Pál
                      előadó alkotmánybíró

                       Dr. Zlinszky János
                          alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    4/1990. (III. 4.)
    Date of the decision:
    .
    02/26/1990
    .
    .