Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03149/2012
Első irat érkezett: 06/27/2012
.
Az ügy tárgya: a Kúria Bkf.II.410/2012/2. számú végzése ellen, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 75. § 76. §-ával összefüggésben előterjesztett alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/27/2012
.
Előadó alkotmánybíró: Szívós Mária Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó a Kúria Bkf.II.410/2012/2. számú végzésének megsemmisítését és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 75. §-a és 76. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Állítása szerint a bizonyítékok szűkítő felsorolása nem áll összhangban az alkotmányos alapelvekkel, mivel a tudomány és a technika gyors fejlődése más eszközök figyelembe vételét is szükségessé teszik.
Mindezek miatt az alaptörvény-ellenes jogszabályon alapuló bírósági döntés sérti az indítványozó személyes szabadsághoz és tisztességes eljáráshoz fűződő jogát.
.
Támadott jogi aktus:
  a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 75. §, 76. §
  Kúria Bkf.II.410/2012/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
IV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk () bekezdés

.
A döntés száma: 3037/2013. (II. 12.) AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2013/1295
.
Az ABH 2013 tárgymutatója: érdemi döntés
.
A döntés kelte: Budapest, 02/04/2013
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2013.02.04 15:00:00 2. öttagú tanács
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 75–76. §-ai alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panaszt, valamint a Pécsi Ítélőtábla a Bpi.II.391/2011/2. számú végzése és a Kúria Bkf.II.410/2012/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Az indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (1) bekezdése szerinti alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz és a Pécsi Ítélőtábla Bpi.II.391/2011/2. számú végzése, valamint a Kúria Bkf.II.410/2012/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.

  [2] 2. Az indítványozó ellen vesztegetés bűntette miatt büntetőeljárás folyt, melyet a Pécsi Ítélőtábla mint másodfokú Bíróság a Bf.I.122/2011/7. számú ítéletével jogerősen lezárt. Az ügyben az indítványozó perújítási indítványt nyújtott be. A perújítási indítványt a Pécsi Ítélőtábla a Bpi.II.391/2011/2. számú végzésében elutasította, majd az indítványozó fellebbezését követően a Kúria ezen elutasító végzést a Bkf.II.410/2012/2. számú végzésében helybenhagyta. Az alkotmányjogi panasz indítvány arra irányult, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 75–76. §-ai alaptörvény-ellenességét. Ezen kívül panaszában a Pécsi Ítélőtábla Bpi.II.391/2011/2. számú végzése, és a Kúria Bkf.II.410/2012/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és azok megsemmisítését is kérte.
  [3] Az indítványozó panaszában kifogásolta, hogy az Ítélőtábla – formai követelmények hiányára hivatkozva – nem fogadta el bizonyítékként az általa a jogerős ítélet meghozatalát követően benyújtott igazságügyi szakértői véleményt, sem pedig a poligráf szaktanácsadói véleményt.
  [4] Kifogásolta az indítványozó továbbá azt is, hogy a perújítási indítványában becsatolt táppénzes papír mint új bizonyíték vizsgálatára az Ítélőtábla végzésében nem került sor. Ezáltal a panaszos szerint a Pécsi Ítélőtábla megsértette az Alaptörvény XXIV. cikke (1) bekezdésében írt indokolási kötelezettségét.
  [5] Az indítványozó a Be. 75–76. §-aival kapcsolatban azt állította, hogy a bizonyítékok “ilyen értelmezése” és szűkítő felsorolása a tudomány és a technika fejlődése következtében nem áll összhangban az Alaptörvény IV. cikk (2) bekezdésével, a XXIV. cikk (1) bekezdésével és a XXVIII. cikkel. Az indítványozó panasza indokolásában konkrét javaslatot tesz a rendelkezések kiegészítésére az általa állított alaptörvény-ellenesség kiküszöbölése céljából, azonban a törvényhelyek megsemmisítésére nem terjeszt elő kérelmet. Az indítványozó a Pécsi Ítélőtábla Bpi.II.391/2011/2. számú végzése, és a Kúria Bkf.II.410/2012/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és azok megsemmisítését is kérte, az Alkotmánybíróság hatáskörét megállapító Abtv. 27. §-át azonban indítványában nem jelölte meg.

  [6] 3. Az Abtv. 56. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az Alkotmánybíróságnak elsődlegesen az alkotmányjogi panasz befogadhatóságáról szükséges döntenie. Az Alkotmánybíróság jelen ügyben ezért mindenekelőtt azt vizsgálta meg, hogy az Abtv. 26–27. §-aiban és az Abtv. 29–31. §-aiban foglalt feltételeket az alkotmányjogi panasz kimeríti-e.
  [7] Az Abtv. 26. § (1) bekezdése szerint alkotmányjogi panasszal az Alkotmánybírósághoz fordulhat az egyedi ügyben érintett személy vagy szervezet, ha az ügyben folytatott bírósági eljárásban alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazása folytán az Alaptörvényben biztosított jogának sérelme következett be, és jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincsen számára biztosítva. Az Alkotmánybíróság hatáskörébe az ügy érdemi eljárása során alkalmazott – alkotmányos alapjog sérelmét előidéző – konkrét jogszabály alkotmányellenességének vizsgálata tartozik. [57/1991. (XI. 17.) ABH 1991, 272, 283.] Az indítványozó által megsemmisíteni kért végzésekben a Pécsi Ítélőtábla és a Kúria a perújítási eljárás során formai követelmények hiányára tekintettel hozott elutasító döntést. Jelen ügyben a perújítási eljárás során hozott döntés azonban nem tartozik az Abtv. 27. §-a szerinti alkotmányjogi panasz keretében vizsgálandó eljárások körébe, mivel az nem az adott büntető ügyet érdemben lezáró végső döntés.
  [8] Az indítvány ezen felül nem felel meg az Abtv. 52. § (1) bekezdése f) pontjában írt követelménynek sem, mert nem tartalmaz kifejezett kérelmet a jogszabályi rendelkezések megsemmisítésére vonatkozóan, valamint nem jelöli meg az Abtv 52. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az Alkotmánybíróság hatáskörét megállapító törvényi rendelkezést.
  [9] Mindezekre figyelemmel az Alkotmánybíróság az Ügyrend 30. § (2) bekezdés h)pontja alapján, tekintettel az 56. § (2) és (3) bekezdésére is, az alkotmányjogi panaszt visszautasította.
    Dr. Paczolay Péter s. k.,
    tanácsvezető alkotmánybíró
    .
    Dr. Balogh Elemér s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Stumpf István s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Pokol Béla s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Szívós Mária s. k.,
    előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    06/27/2012
    .
    Number of the Decision:
    .
    3037/2013. (II. 12.)
    Date of the decision:
    .
    02/04/2013
    .
    .