Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02809/2012
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/02777/2012,
.
Első irat érkezett: 04/16/2012
.
Az ügy tárgya: Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései (2011. december 31.) 11. cikk (3) bekezdésével, valamint a 32. cikk (2) bekezdés utolsó mondatával, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 62.,63. és 64. §-aival, valamint a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 20/A. §-ával összefüggő alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/16/2012
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
2012.09.04
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók – az Abtv. 26. § (1)-(2) bekezdései alapján – Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései (2011. december 31.) (Ár.) 11. cikk (3) bekezdése, valamint a 32. cikk (2) bekezdés utolsó mondata, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 62.,63. és 64. §-ai, valamint a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 20/A. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és 2012. január 1-jére visszaható hatállyal történő megsemmisítését indítványozták.
A támadott rendelkezések az OBH elnökének állapítanak meg hatáskört az eljáró bíróság kijelölésére meghatározott esetekben. Az indítványozók kifejtik, hogy az ügyükben a Fővárosi Törvényszék előtt indított büntetőeljárás lefolytatására az OBH elnöke – a Fővárosi Törvényszék elnökének indítványára – a Kecskeméti Törvényszéket jelölte ki.
Az indítványozók szerint a támadott jogszabályok lényeges pontokon eltérve szabályozzák az OBH elnökének kijelölési hatáskörét, sértve „az eljárás alanyainak alapvető jogait”, továbbá az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését. Az indítványozók az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésének sérelmére hivatkozással kifejtik, hogy a kijelölés ellentétes a törvényes bíróhoz való joggal. A Bszi. 62. § (2) bekezdésére hivatkozással előadják, hogy a vádlottaknak – ellentétben a vádhatósággal – semmilyen kapcsolata nincs a kijelölési eljárással, ezért az sérti a fegyverek egyenlőségének elvét. Álláspontjuk szerint aa kijelölési eljárás sérti a védelemhez való jogot, mert egyfelől nem értesülnek róla, másfelől az eljáró bíróság kijelölése esetenként elháríthatatlan akadályt jelenthet. A kijelölési eljárás sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglalt jogorvoslathoz való jogot, mivel az OBH elnökének döntése ellen semmilyen jogorvoslati lehetőség nem áll a rendelkezésükre. Az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésre rámutatva hangsúlyozzák, a bírósági eljárások gyorsításának célja nem áll arányban a rendelkezések által megvalósított alapjogi korlátozásokkal. Végezetül utalnak arra, hogy a rendelkezések ellentétesek az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. cikkével, emellett rámutatnak a Velencei Bizottság vonatkozó véleményére is..
.
Támadott jogi aktus:
    Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései (2011. december 31.) 11. § (3) bekezdés és 31. § (2) bekezdés utolsó mondata
    a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 62. §, 63. §, 64. §
    a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 20/A. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2809_3_2012_inditvany_anonim.pdfIV_2809_3_2012_inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2012.09.04 9:00:00 Teljes ülés
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.