Hungarian
Ügyszám:
.
1058/B/1991
Előadó alkotmánybíró: Kilényi Géza Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 1058/B/1991. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1992/481
.
A döntés kelte: Budapest, 02/10/1992
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének
  utólagos megállapítására és megsemmisítésére irányuló
  indítvány alapján meghozta a következő

                        határozatot:

  Az Alkotmánybíróság a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
  évi LXV.  törvény 24.  § (1) bekezdésében, valamint 28. §
  (1)-(2)      bekezdésében      foglalt      rendelkezések
  alkotmányellenességének     megállapítására     vonatkozó
  indítványt   és   megsemmisítésükre   irányuló   kérelmet
  elutasítja.
                           Indokolás

   1.  Öt   budapesti  regionális  alapítvány  és  egyesület
   képviselői az Alkotmány 2. § (2) bekezdésében, 42. §-ában
   meghatározott követelményekkel  ellentétesnek  tartják  a
   helyi önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény
   /továbbiakban: Ötv./ 24. § (1) bekezdésében és 28. § (1)-
   (2)  bekezdésében   foglalt  rendelkezéseket.  Felfogásuk
   szerint  az   Ötv.  24.   §-a,  amely   előírja,  hogy  a
   képviselőtestüle-  ti  bizottságok  tagjainak  több  mint
   felét a  települési képviselők  közül kell  választani, a
   lakossági   szervezetek,    alapítványok    képviselőinek
   esetleges mellőzése  révén "teljesen  belterjessé teszi a
   bizottsági munkát,  sőt meg- fosztja a lakosságot attól a
   jogától, hogy - az Alkotmány 2. § (2) bekezdése szerint -
   "közvetlenül is  gyakorolhassa  a  népszuverenitást".  Az
   Ötv.  28.   §-ának  a   település-   részi   önkormányzat
   létrehozására,  illetve  egyes  testületi  hatáskörök  és
   részönkormányzati átruházására  vonatkozó  rendelkezéseit
   pedig azért  vélik alkotmányellenesnek, mert a lakosságra
   eső rendelkezési  és vagyoni jogokat képviselőtestületnek
   nem kötelessége  átruházni, csupán lehetősége. Így "írott
   jogok"  maradnak   az  Alkotmány   42.  §-ának   azok  az
   előírásai, melyek  szerint a  választópolgárok közösségét
   megilleti a helyi önkormányzás joga.

   2. Indítványozóknak  a  támadott  törvényi  rendelkezések
   alkotmányellenességével   kapcsolatos   álláspontja   nem
   megalapozott.

   Az Alkotmánynak  az indítványozók  által is megjelölt 42.
   §-a egyebek  között  kimondja  "a  főváros  és  kerületei
   választópolgárainak   közösségét    megilleti   a   helyi
   önkormányzás    joga.     A    helyi    önkormányzás    a
   választópolgárok közösségét érintő helyi közügyek önálló,
   demokratikus intézése,  a helyi  közhatalomnak a lakosság
   érdekében  való   gyakorlása".  Miután  azonban  a  helyi
   önkormányzás  gyakorlása   elméletileg  a  legkülönbözőbb
   módszerek és  szervezeti formák  alkalmazása révén  volna
   lehetséges,  a   42.  §   idézett   rendelkezése   szoros
   összefüggésben áll  az  Alkotmány  44.  §-ával,  amelynek
   értelmében "a  választópolgárok a  helyi önkormányzást az
   általuk  válaszott   képviselőtestület  útján,  illetőleg
   helyi népszavazással gyakorolják."

   Az utóbbi  rendelkezéssel nem áll ellentétben az Ötv. 24.
   és 28.  §-a, amelyekből  kitűnik, hogy  a  településrészi
   önkormányzat a  helyi képviselőtestület  szerve, amelynek
   elnökét  és   tagjainak  több  mint  felét  a  települési
   képviselők közül kell választani.

   Ugyanakkor  az   Alkotmánybíróság  rámutat:  az  említett
   rendelkezésekből     nem      következik,     hogy      a
   választópolgároknak az egyesülési jog alapján létrehozott
   társadalmi  szervezeteit   a  törvény   kirekesztené   az
   önkormányzásban való  részvételből. Semmi  akadálya nincs
   ugyanis annak,  hogy az említett szervezetek tagjait vagy
   vezetőit települési  képviselővé válasszák.  Annak  sincs
   akadálya, hogy  e szervezetek  képviselőit - akkor is, ha
   nem települési képviselők - megválasszák a településrészi
   önkormányzat teljesjogú tagjává. S végül az Ötv. 8. § (5)
   bekezdése  kimondja:   "a   települési   önkormányzat   a
   feladatai  körében   támogatja  a  lakosság  önszerveződő
   közösségeinek   a    tevékenységét,    együttműködik    e
   közösségekkel".

   Az sem  ellentétes az  Alkotmány 42. §-ában foglaltakkal,
   hogy  az  Ötv.  -  az  55.  §-ában  foglalt  kivételektől
   eltekintve   -    a   képviselőtestületre   bízza   annak
   eldöntését: a  testület mely  hatásköreit  ruházza  át  a
   településrészi önkormányzatra, s milyen anyagi eszközöket
   ad a  számára. Ez  a  szabályozás  okszerű  következménye
   annak, hogy  a  településrészi  önkormányzat  nem  önálló
   önkormányzat, hanem  a települési  önkormányzat képviselő
   testületének egyik szerve.
                        Dr. Sólyom László
                   az Alkotmánybíróság elnöke

        Dr. Ádám Antal                   Dr. Herczegh Géza
        alkotmánybíró                       alkotmánybíró

     Dr. Zlinszky János                 Dr. Lábady Tamás
        alkotmánybíró                     alkotmánybíró

      Dr. Schmidt Péter                  Dr. Szabó András
        alkotmánybíró                      alkotmánybíró

    Dr. Tersztyánszky Ödön               Dr. Vörös Imre
        alkotmánybíró                     alkotmánybíró

                        Dr. Kilényi Géza
                      előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    1058/B/1991
    Date of the decision:
    .
    02/10/1992
    .
    .