Hungarian
Ügyszám:
.
763/B/1997
Előadó alkotmánybíró: Harmathy Attila Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 763/B/1997. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2004/1151
.
A döntés kelte: Budapest, 02/03/2004
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !
                                 

      Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta az
  alábbi

                           határozatot:
                                 
      Az Alkotmánybíróság elutasítja

  - a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a jószomszédság és az
   együttműködés alapjairól Kijevben, az 1991. évi  december  hó
   6.  napján  aláírt Szerződés kihirdetéséről szóló  1995.  évi
   XLV. törvénnyel közzétett Szerződés 2. cikk második mondata,

  -  a  Magyar  Köztársaság  és  a  Szlovák  Köztársaság  között
   Párizsban,   1995.  március  19-én  aláírt,   a   jószomszédi
   kapcsolatokról  és a baráti együttműködésről szóló  Szerződés
   kihirdetéséről  szóló  1997. évi XLIII. törvénnyel  közzétett
   Szerződés 3. cikk (l) bekezdése második mondata

  -  a  Magyar Köztársaság és Románia között Temesvárott,  1996.
   szeptember  16-án  aláírt, a megértésről, az együttműködésről
   és  a  jószomszédságról szóló Szerződés kihirdetéséről  szóló
   1997.  évi  XLIV.  törvénnyel  közzétett  Szerződés  4.  cikk
   második mondata

  alkotmányellenességének  megállapítására  és  megsemmisítésére
  irányuló indítványt.
                              Indokolás
                                  
                                 I.
                                  
   1.   Az  indítványozó  azt  kérte,  hogy  az  Alkotmánybíróság
   állapítsa meg
   - a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a jószomszédság és az
    együttműködés alapjairól Kijevben, az 1991. évi  december  hó
    6.  napján  aláírt Szerződés kihirdetéséről szóló  1995.  évi
    XLV. törvénnyel közzétett Szerződés (a továbbiakban: Sz1.) 2.
    cikke második mondatának,
   - a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között
    Párizsban, 1995. március 19-én aláírt, a jószomszédi
    kapcsolatokról és a baráti együttműködésről szóló Szerződés
    kihirdetéséről szóló 1997. évi XLIII. törvénnyel közzétett
    Szerződés (a továbbiakban: Sz2.) 3. cikk (l) bekezdése
    második mondatának,
   - a Magyar Köztársaság és Románia között Temesvárott, 1996.
    szeptember 16-án aláírt, a megértésről, az együttműködésről
    és a jószomszédságról szóló Szerződés kihirdetéséről szóló
    1997. évi XLIV. törvénnyel közzétett Szerződés (a
    továbbiakban: Sz3.) 4. cikke második mondatának

   alkotmányellenességét és semmisítse meg ezeket a
   rendelkezéseket.

   Az  indítványozó  kérelmét azzal indokolta,  hogy  a  támadott
   rendelkezések  sértik  az Alkotmány 2.  §-a  (1)  bekezdésének
   elveit,  hivatkozott továbbá az Alkotmány 5. és 6. §-ának  (3)
   bekezdésére  is. Álláspontja szerint „[a] magyar állam  a  nép
   szabadsága és hatalma, a nemzet szuverenitása érdekében védi a
   mindenkori  határokat. Ellenkező esetben a Magyar  Köztársaság
   lenne  az  egyetlen állam a világon, amely – szembeszállva  az
   államok   szuverén   egyenlőségének   cogens   elvével   saját
   szuverenitásának csorbítása érdekében – alkotmányosan zárná ki
   a  számára  előnyös  határváltozások  és  nemzetközi  jogviták
   indításának lehetőségét.”

   2.   Az   indítványozó  törvényekkel  kihirdetett   nemzetközi
   szerződések    egyes    részeit    támadta.    Kérelmét     az
   Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
   továbbiakban:  Abtv.) 1. §-ának b) pontjára,  21.  §-ának  (2)
   bekezdésére és 37. §-ára hivatkozással terjesztette elő.

   Az Abtv.-nek az indítványban hivatkozott rendelkezései szerint
   jogszabály,  valamint az állami irányítás egyéb  jogi  eszköze
   alkotmányellenességének     utólagos     vizsgálatát     bárki
   indítványozhatja, az indítványban javasolni kell a rendelkezés
   teljes vagy részleges megsemmisítését.

   Az  Alkotmánybíróság  a 4/1997. (I. 22.) AB  határozatban  már
   megvizsgálta, hogy sor kerülhet-e az Abtv. 1. §-ának b) pontja
   alapján   jogszabállyal   kihirdetett   nemzetközi   szerződés
   alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára. A  határozat  a
   rendelkező  rész 1. és 2. pontjában kimondta,  hogy  az  Abtv.
   hivatkozott  rendelkezése  alapján  a  nemzetközi   szerződést
   kihirdető  jogszabály  tárgya lehet  utólagos  alkotmányossági
   vizsgálatnak   és   a   vizsgálat   a   nemzetközi   szerződés
   alkotmányellenességének kérdésére is  kiterjedhet  (ABH  1997,
   41.).

   A  fentiek  alapján  –  tekintettel arra,  hogy  az  indítvány
   megfelel az Abtv.-ben az elbírálás feltételeként meghatározott
   követelményeknek   –   az   Alkotmánybíróság   az    indítvány
   elbírálására hatáskörét megállapította.

                                 II.
                                  
   Az indítvány elbírálásánál figyelembe vett jogszabályok:

   a/ az Alkotmány hivatkozott rendelkezései:
   „2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”
   „5.  §  A Magyar Köztársaság állama védi a nép szabadságát  és
   hatalmát,  az  ország  függetlenségét  és  területi   épségét,
   valamint a nemzetközi szerződésekben rögzített határait.”
   „6.  §  (3) A Magyar Köztársaság felelősséget érez a  határain
   kívül  élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal
   való kapcsolatuk ápolását.”

   b/ az indítvánnyal támadott jogszabályhelyek:
   az Sz1. 2. cikke:
   „A  Szerződő Felek az Egyesült Nemzetek Alapokmányában  és  az
   Európai     Biztonsági     és    Együttműködési     Értekezlet
   dokumentumaiban  vállalt  kötelezettségeikkel  összhangban   a
   közöttük esetleg felmerülő vitákat kizárólag békés eszközökkel
   oldják meg. Soha, semmilyen körülmények között sem alkalmazzák
   egymással szemben elsőként fegyveres erőiket.
   A  Felek  tiszteletben  tartják egymás  területi  épségét,  és
   kijelentik,  hogy  egymással szemben nincs,  és  nem  is  lesz
   területi követelésük.”

   az Sz2. 3. cikkének (1) bekezdése:
   „A  Szerződő Felek a nemzetközi jog alapelveivel és  normáival
   összhangban  megerősítik,  hogy  tiszteletben  tartják   közös
   államhatáruk    sérthetetlenségét    és    egymás     területi
   integritását.  Megerősítik,  hogy egymással  szemben  területi
   követelésük nincs és ilyet a jövőben sem támasztanak.”

   az Sz3. 4. cikke:
   „A  Szerződő  Felek, a nemzetközi jog elveivel  és  normáival,
   valamint   a   Helsinki  Záróokmány  alapelveivel  összhangban
   megerősítik,   hogy   tiszteletben   tartják   közös   határuk
   sérthetetlenségét  és  a  másik  Fél  területi   integritását.
   Úgyszintén   megerősítik,  hogy  egymással  szemben   területi
   követelésük nincsen és ilyet a jövőben sem támasztanak.”

                                III.
                                  
   Az indítvány nem megalapozott.

   1.  Az  indítványozó  három nemzetközi szerződésnek  azokat  a
   rendelkezéseit  támadja, amelyek szerint a  szerződést  aláíró
   államok  kijelentik,  hogy nem támasztanak  egymással  szemben
   területi követeléseket.

   2.   Az  Alkotmány  2.  §-ának  (1)  bekezdése  akkor,  amikor
   kimondja,  hogy a Magyar Köztársaság független és demokratikus
   jogállam, meghatározza az Országgyűlés és a Kormány, általában
   a  közhatalom gyakorlásának kereteit. A korlátok a  nemzetközi
   szerződések   megkötésére  és  kihirdetésére  is  vonatkoznak.
   Nemzetközi   szerződés   megkötése   nem   jelenthet   burkolt
   alkotmánymódosítást,   nemzetközi  kötelezettségvállalás   nem
   járhat   az  Alkotmány  sérelmével  [30/1998.  (VI.  25.)   AB
   határozat, ABH 1998, 220, 233, 234.]. Önmagában az a körülmény
   azonban,   hogy  az  állam  valamilyen  területen   nemzetközi
   szerződéssel   korlátozza  tevékenységét,   nem   jelenti   az
   Alkotmány  sérelmét.  Az  államok önkorlátozása  által  jönnek
   létre  az  államok együttműködésének feltételei [5/2001.  (II.
   28.) AB határozat, ABH 2001, 86, 89.].

   Az   Alkotmány  2.  §-ának  (1)  bekezdésébe  a  független  és
   demokratikus  állam  elvet  az Alkotmány  módosításáról  szóló
   1989.  évi  XXXI. törvény iktatta be [a 2. § (1)  bekezdésének
   jelenlegi  szövegét  azután az Alkotmány  módosításáról  szóló
   1990.  évi  XL.  törvény határozta meg]. Az  1989.  évi  XXXI.
   törvény  tervezetének  indokolása  kiemelte,  hogy  a   Magyar
   Köztársaság  szuverén  állam  és  biztosítani  kell,  hogy   a
   szuverenitás  minden  korlátozástól  mentes  legyen.  Kimondta
   azonban azt is, hogy „[az] első és második világháborút követő
   békeszerződések nyomán kialakult európai határok realitását  –
   tekintettel   a   világpolitikai  erőviszonyokra,   szövetségi
   rendszerünkre  –  nem  lehet kétségbe vonni,  ez  azonban  nem
   jelenti  azt, hogy a kialakult sajátos nemzetiségi viszonyokra
   ne kellene fokozott figyelmet fordítani. Ezért az Alkotmány is
   rögzíti, hogy a határainkon túl lévő magyarság tekintetében az
   anyaország  jelentős  szerepet  kíván  betölteni.”  Rámutatott
   továbbá  arra is, hogy „[a] Magyar Köztársaság elemi érdekének
   tekinti,   hogy  jogrendszere  a  nemzetközi  jog  általánosan
   elismert  szabályaival összhangban legyen.  Ennek  alkotmányos
   rögzítése  egyúttal  a  jogalkotás számára  zsinórmértékül  is
   szolgál.”

   A    jogszabállyal    kihirdetett    nemzetközi    szerződések
   alkotmányossági vizsgálatával foglalkozó 4/1997. (I.  22.)  AB
   határozat  –  az  Alkotmány 7. §-ának (1) bekezdésével  és  az
   Alkotmányt módosító Országgyűlésnek az indokolásban kifejezett
   szándékával  összhangban – kimondta,  hogy  a  nemzetközi  jog
   általánosan  elismert szabályai nem állnak ugyan az  Alkotmány
   szintjén,  de  az  Alkotmányt  a  nemzetközi  jog  e   sajátos
   szabályaira figyelemmel kell értelmezni (ABH 1997, 41, 51.).

   3.  A nemzetközi jog általánosan elismert szabálya az Egyesült
   Nemzetek   Alapokmányának   2.   cikkében   található   az   a
   rendelkezés,   amely  szerint  az  ENSZ  valamennyi   tagjának
   tartózkodnia  kell  –  többek között – a  más  állam  területi
   épsége  ellen  irányuló  erőszakkal  való  fenyegetéstől  vagy
   erőszak  alkalmazásától (az Alapokmányt a magyar  jog  részévé
   tette    az   Egyesült   Nemzetek   Alapokmányának   törvénybe
   iktatásáról szóló 1956. évi I. törvény).

   Az  ENSZ Alapokmányának céljai és elvei alapján határozta  meg
   az  Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet a Helsinki
   Záróokmány  szövegét. A Záróokmány 1. fejezet III.  rész  első
   bekezdése  szerint a résztvevő államok (így  Magyarország  is)
   sérthetetlennek tekintik egymás határait, valamint  valamennyi
   európai  állam határát. Az 1. fejezet IV. rész első  bekezdése
   pedig  kimondja, hogy a résztvevő államok tiszteletben tartják
   minden egyes résztvevő állam területi épségét.

   4.  Mind az ENSZ Alapokmánya, mind a Helsinki Záróokmány a II.
   világháború után kialakult helyzetet veszi alapul  az  államok
   területi  sérthetetlenségére  vonatkozó  szabályainál.  A  II.
   világháború  után  Magyarország által  aláírt  és  kihirdetett
   békeszerződés  1.  cikke  meghatározta  Magyarország  határait
   Romániával, a Szovjetunióval és Csehszlovákiával (a  Párizsban
   1947.  évi  február hó 10. napján kelt békeszerződés tárgyában
   meghozott 1947. évi XVIII. törvény).

   Az    a   három   nemzetközi   szerződés,   amelynek   egy-egy
   rendelkezését támadja az indítványozó, kimondja, hogy az  ENSZ
   Alapokmányának céljai, valamint elvei és az Európai Biztonsági
   és  Együttműködési Értekezlet Záróokmánya alapján fogalmaz meg
   szabályokat (Sz1. és Sz2. preambuluma, Sz3. 3. és  4.  cikke).
   Ezen  az  alapon  a  támadott  szabályok  lényegileg  az  ENSZ
   Alapokmányának   és   a  Helsinki  Záróokmánynak   megfelelően
   megerősítik  a Párizsban aláírt békeszerződésben meghatározott
   határokat.  Továbblépést az jelent, hogy  mindhárom  szerződés
   megfogalmaz  –  a  békeszerződésben  nem  szereplő   –   olyan
   szabályokat,  amelyek a szerződést kötő államok területén  élő
   nemzeti  kisebbségek jogainak védelmét, a nemzeti  kisebbségek
   kultúrájának   és   kulturális   emlékműveinek   fennmaradását
   szolgálják,  az  asszimilációs  politikát  tiltják.  Egyébként
   mindhárom   szerződés  tartalmaz  rendelkezést  a  szerződéses
   viszony megszűnéséről [az Sz1. 22. cikke, az Sz2. 22. cikkének
   (1) bekezdése, az Sz3. 23. cikke].

   Mindennek  alapján  az Alkotmánybíróság azt  állapította  meg,
   hogy   az   indítványozó  által  támadott  rendelkezések   nem
   ellentétesek az Alkotmány 2. §-ának (1) bekezdésével.

   Az  indítványozó  az Alkotmány 2. §-ának (1) bekezdésén  kívül
   hivatkozott  az  5. §-ra és a 6. § (3) bekezdésére  is,  de  a
   támadott    rendelkezések   alkotmányellenességére   vonatkozó
   érvelése  a  2.  §  (1)  bekezdésében  deklarált  szuverenitás
   elvének  sérelmére  vonatkozott. Ezért az Alkotmánybíróság  az
   indítványban    említett    többi    rendelkezés    sérelmének
   vizsgálatával nem foglalkozott.

   A kifejtettek alapján az Alkotmánybíróság a rendelkező részben
   foglaltak szerint határozott.
                           Dr. Holló András
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
        Dr. Bihari Mihály                        Dr. Czúcz Ottó
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                   
        Dr. Erdei Árpád                     Dr. Harmathy Attila
        alkotmánybíró                      előadó alkotmánybíró
                                   
        Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                   
        Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    763/B/1997
    Date of the decision:
    .
    02/03/2004
    .
    .