Hungarian
Ügyszám:
.
1358/B/1991
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.; Szabó András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 30/1992. (V. 26.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1992/167
.
A döntés kelte: Budapest, 05/18/1992
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos   vizsgálatára   irányuló   indítványok   tárgyában
   meghozta a következő

                           határozatot:

   Az Alkotmánybíróság  a Büntető  Törvénykönyvről szóló  1978.
   évi   IV.    törvény   /Btk/    269.   §    (1)    bekezdése
   alkotmányellenességének megállapítására  és megsemmisítésére
   irányuló kérelmeket elutasítja.

   Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  a Btk  269.  §  (2)
   bekezdése   alkotmányellenes,    ezért   azt   a   határozat
   közzétételének napjával megsemmisíti.

   Az  Alkotmánybíróság  elrendeli,  hogy  a  Btk  269.  §  (2)
   bekezdése  alapján   lefolytatott  és  jogerős  határozattal
   lezárt büntetőeljárásokat  vizsgálják felül,  amennyiben  az
   elítélt még nem mentesült a hátrányos következmények alól.

   Az  Alkotmánybíróság   e  határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    1. Indítványozók  a Büntető  Törvénykönyvről szóló 1978. évi
    IV. törvénynek  /Btk/ az  1989. évi  XXV. törvény 15. §-ával
    megállapított 269. §-a alkotmányellenességének megállapítása
    és   e   bűncselekményi   tényállás   megsemmisítése   iránt
    nyújtottak be indítványt. Álláspontjuk szerint a Btk 269. §-
    a  azért   alkotmányellenes,  mert   büntetni  rendel  olyan
    magatartásokat, amelyek  az Alkotmány 61. §-ában biztosított
    véleménynyilvánítási  és   sajtószabadság,   továbbá   egyik
    indítványozó    szerint     a    60.    §-ban    biztosított
    gondolatszabadság és  a 65.  §-ában  biztosított  menedékhez
    való jog gyakorlásának körébe esnek.

    2. A  Pesti Központi  Kerületi Bíróság az előtte folyamatban
    lévő  ügyben  6.B.X. 20. 192/1991/28.  számú  végzésével  az
    eljárást  az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.
    törvény  /AB   tv/  38.   §   (1)   bekezdésére   hivatkozva
    felfüggesztette.  A  végzés  szerint  a  Btk  "ellentmondani
    látszik" az  Alkotmány 8.  § (1)-(2)  és  (4)  bekezdésének,
    figyelemmel az  Alkotmány 61.  §  (1)  és  (2)  bekezdésében
    foglaltakra.

    3.  Az   Alkotmánybíróság  ülésén  felszólalt  a  Legfelsőbb
    Bíróság elnöke  és a  legfőbb ügyész. Álláspontjuk szerint a
    Btk 269. §-a nem alkotmányellenes.

                                II.

    1. A közösség elleni izgatás tényállását, a Btk jelenlegi
    269. §-át   a  Büntető Törvénykönyv  módosításáról  szóló
    1989.  évi   XXV.  törvény  15.  §-a  állapította  meg  a
    következőképp:

    " (1) Aki nagy nyilvánosság előtt
    a) a magyar nemzet vagy valamely nemzetiség,
    b) valamely  nép, felekezet  vagy faj,  továbbá  a  lakosság
    egyes csoportjai ellen gyűlöletre uszít, bűntettet követ el,
    és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

    (2) Aki  nagy nyilvánosság előtt a magyar nemzetet, valamely
    nemzetiséget,  népet,   felekezetet  vagy  fajt  sértő  vagy
    lealacsonyító kifejezést használ, vagy más ilyen cselekményt
    követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel,
    javító-nevelő munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő."

    2.  A   vizsgált   büntető   rendelkezések   szabályozásának
    története során  mind a  védett jogi  tárgyak köre,  mind az
    elkövetési magatartások  módosultak.  Változatlan  maradt  a
    büntetendővé nyilvánítás  célja: annak  a határnak  törvényi
    megvonása, ahol a véleménynyilvánítás és ezen belül a szólás
    szabadsága véget  ér, és  ahol a  büntetőjogilag tilalmazott
    magatartások kezdődnek.

    A  magyar   büntetőtörvénykönyvről  szóló   1878.   évi   V.
    törvénycikknek / Csemegi  Kódex / az  Alkotmánybíróság által
    vizsgált  tényállás   szempontjából  releváns   rendelkezése
    szerint   büntetendő    az,   aki    valamely   gyülekezeten
    nyilvánosan,  szóval,  vagy  aki  nyomtatvány,  irat,  képes
    ábrázolat  terjesztése  vagy  közszemlére  kiállítása  által
    valamely   osztályt,    nemzetiséget   vagy   hitfelekezetet
    gyűlöletre a másik ellen izgat. / 172. § (2) bek./

    Az állami  és társadalmi  rend hatályosabb  védelméről szóló
    1921. évi  III. törvénycikk  vétség miatt  büntetni rendelte
    azt,  aki   a  magyar  állam  vagy  a  magyar  nemzet  ellen
    meggyalázó kifejezést használ vagy ily cselekményt követ el.
    /8. §/

    A  demokratikus   államrend  és  a  köztársaság  büntetőjogi
    védelméről szóló 1946. évi VII. törvénycikk, a Csemegi Kódex
    rendelkezése   helyébe    a   demokratikus    államrend   és
    demokratikus  köztársaság,   az  állampolgári  szabadság  és
    jogegyenlőság  elleni   lázítás  és   izgatás   tényállásait
    iktatta.   A   büntetőtörvények   egyes   fogyatékosságainak
    megszüntetéséről  és  pótlásáról  szóló  1948.  évi  XLVIII.
    törvénycikk  a   demokratikus  államrend   és   demokratikus
    köztársaság  elleni  rágalmazást  kiegészítette  a  nemzeti,
    nemzetiségi és felekezeti érzület büntetőjogi védelmével.

    A   "Hatályos   anyagi   büntetőjogi   szabályok   hivatalos
    összeállítása" /BHÖ/  1952-ben az 1946. évi VII. és az 1948.
    évi XLVIII.  törvénycikkben megfogalmazott  tényállásokat az
    állam  belső   biztonsága  elleni   bűncselekmények   között
    lényegében változatlan szöveggel tartalmazta.

    A Büntető  Törvénykönyvről szóló  1961. évi  V. törvény több
    ponton  módosította   az  állam   elleni  bűntettek   között
    elhelyezett  izgatás   szabályozását.  Új  bűncselekményként
    jelent meg  a közbiztonság  és közrend  elleni  cselekmények
    között a  "közösség megsértése". Ez az izgatás tényállásában
    meghatározott  magatartások   enyhébb  büntetését   helyezte
    kilátásba arra  az esetre,  ha a  cselekmény az  eset összes
    körülményeire, különösen  a bűntett indítékára, az elkövetés
    módjára,  az  elkövető  személyi  körülményeire  tekintettel
    kisebb súlyú.

    Az izgatás  és a  közösség megsértése  közötti elhatárolás a
    jogalkalmazói gyakorlatra  hárult. Tekintettel arra, hogy az
    elhatárolás nem csupán a büntetési mérték szempontjából volt
    fontos, hanem  a magatartás  állam elleni  vagy köztörvényes
    bűncselekménykénti megkülönböztetése szempontjából is, az új
    Btk előkészítésekor  igyekeztek  határozottabb  elhatárolási
    ismérvet kialakítani.

    Ennek eredménye  lett, hogy  az 1978.  évi  IV.  tv,  a  Btk
    eredeti  148.   §-ában   szabályozott   "izgatás"   célzatos
    bűncselekménnyé vált, azaz a bűnösség megállapításához többé
    már nem  volt elegendő,  hogy az  elkövető csupán  tudatában
    legyen: cselekménye  alkalmas a  tényállásban szereplő  jogi
    tárgyak elleni  gyűlölet felkeltésére, hanem szükséges volt,
    hogy szándéka  kifejezetten erre  irányuljon,  ezt  kívánja,
    ennek érdekében cselekedjék.

    Akinek esetében  a gyűlölet  keltésére irányuló  célzat  nem
    volt   megállapítható,    az   ugyanazon   magatartásért   a
    köznyugalom  elleni   bűncselekmények   között   elhelyezett
    közösség megsértése  /eredeti 269.  § (1)  bek./ miatt  volt
    büntetendő. A  közösség megsértését  valósította meg továbbá
    az,  aki   mások  előtt   a  magyar   nemzetet,  továbbá   -
    nemzetiségük,   felekezetük,    fajuk    vagy    szocialista
    meggyőződésük miatt  - csoportokat  vagy  személyeket  sértő
    vagy lealacsonyító  kifejezést használt,  avagy egyéb  ilyen
    cselekményt követett el /eredeti 269. § (2) bek./.

    A jogállami  garanciák  megteremtése  érdekében  1989-ben  a
    politikai jellegű  bűncselekmények  a  sürgősen  módosítandó
    rendelkezések  között  kaptak  helyet.  Az  1989.  évi  XXV.
    törvény az  állam elleni  bűncselekemények közül kiemelte az
    izgatást, és  a köznyugalom elleni bűncselekmények között, -
    a  büntetőjogi   felelősséget  lényegesen   korlátozva  -  a
    "közösség elleni  izgatás" új  tényállását fogalmazta meg. A
    büntetőjogi felelősség  korlátozását egyrészt a védendő jogi
    tárgyak körének  szűkítése,  másrészt  a  nagy  nyilvánosság
    alaptényállási elemmé tétele eredményezte.

    3.    Valamennyi    kontinentális    jogrendszerű    európai
    demokratikus  ország,  továbbá  az  angolszász  jogterületen
    Anglia  és   Wales,  Kanada,   valamint  Új-Zéland   büntető
    törvényben tiltja  meg a  "faji"  izgatást.  Az  izgatás,  a
    gyűlöletkeltés és  a véleménynyilvánítás szabadsága között a
    megfelelő határ  megvonása azonban nemzetközileg is jelentős
    viták forrása.

                                III.

    Az indítványok  a Btk  269. § (1) bekezdésében meghatározott
    bűncselekményi tényállás  tekintetében nem megalapozottak. A
    Btk 269.  § (2) bekezdése azonban - figyelemmel az Alkotmány
    8. §  (1) és (2) bekezdésében foglaltakra - az Alkotmány 61.
    § (1)  és (2)  bekezdésében biztosított véleménynyilvánítási
    és   sajtószabadságot    szükségtelenül   és    aránytalanul
    korlátozza, ezért alkotmányellenes.

    1. A  Btk 269.  §-át  egybevetve  az  Alkotmány  60.  §  (1)
    bekezdésével nyilvánvaló,  hogy a  gondolat szabadsága  és a
    közösség elleni izgatás semmilyen ponton nem érintkezik. Így
    a büntető  rendelkezés ezen  alapjogot nem  korlátozza,  nem
    sérti, mert  az a  vélemény kinyilvánítására  vonatkozik.  A
    vitatott tényállás  meghatározott  magatartás  megbüntetését
    írja elő. A büntetőjog axiómái közé tartozik, hogy pusztán a
    gondolat nem lehet büntetőjogi felelősségre vonás alapja.

    Ugyancsak nem  fedezhető fel tartalmi összefüggés a Btk 269.
    §-a és  az Alkotmány  65. §-ának  azon rendelkezése  között,
    amely  szerint   a  Magyar   Köztársaság  -   a   törvényben
    meghatározott feltételek szerint - biztosítja a menedékjogot
    azoknak  a  külföldi  állampolgároknak,  akiket  hazájukban,
    illetőleg  azoknak   a  hontalanoknak,  akiket  tartózkodási
    helyükön  faji,  vallási,  nemzeti,  nyelvi  vagy  politikai
    okokból üldöznek.  Az Alkotmánybíróság állás- pontja szerint
    a menedékjog  megszerzésének  feltétele  az  egyénnek  faji,
    vallási okok,  nemzeti hovatartozása,  illetve meghatározott
    társadalmi  csoporthoz   való  tartozása,   avagy  politikai
    nézetei miatti  üldözéstől való  megalapozott  félelme,  nem
    pedig az  elhagyott ország  népe elleni  gyűlöletre uszítás,
    illetve azt  sértő, lealacsonyító  kifejezések használata. A
    menedékjog, mint  alkotmányos alapjog  és  a  Btk  269.  §-a
    között  releváns   öszefüggés  nincs,   így  ellentétük  sem
    mutatható ki.

    2. 1.  A Btk  269. §-a  az Alkotmány  61. § (1) bekezdésében
    meghatározott  véleménynyilvánítási   szabadság  és   a  (2)
    bekezdésben megjelölt sajtószabadság tényleges korlátozását,
    határainak a felelősségi rendszer legsúlyosabb eszközével, a
    büntetőjogi szankcióval való kijelölését jelenti.

    Valamennyi alkotmányos  alapjog tekintetében  fontos kérdés,
    hogy azokat  lehet-e és  milyen feltételekkel  megszorítani,
    korlátozni, kollíziójuk  esetén  milyen  szempontok  alapján
    kell  a   prioritást  meghatározni.  A  véleménynyilvánítás,
    illetve az  ebbe  beletartozó  sajtószabadság  esetén  ez  a
    kérdés kiemelt  jelentőséget kap,  mivel ezen  szabadságok a
    plurális,  demokratikus  társadalom  alapvető  értékei  közé
    tartoznak.

    Éppen ezért  a véleménynyilvánítás szabadságának kitüntetett
    szerepe van  az alkotmányos alapjogok között, tulajdonképpen
    "anyajoga" többféle  szabadságjognak, az un. "kommunikációs"
    alapjogoknak. Ebből  eredő külön nevesített jogok a szólás -
    és a sajtószabadság, amely utóbbi felöleli valamennyi médium
    szabadságát,  továbbá  az  informáltsághoz  való  jogot,  az
    információk megszerzésének  szabadságát. Tágabb értelemben a
    véleménynyilvánítási  szabadsághoz   tartozik   a   művészi,
    irodalmi  alkotás   szabadsága  és   a   művészeti   alkotás
    terjesztésének szabadsága,  a tudományos  alkotás szabadsága
    és  a   tudományos  ismeretek   tanításának  szabadsága.  Ez
    utóbbiak tiszteletben  tartásáról és védelméről az Alkotmány
    70/G. §-ában  külön is  rendelkezik. A  véleménynyilvánítási
    szabadsághoz kapcsolódik  a lelkiismereti és vallásszabadság
    /60. §/, valamint a gyülekezési jog is /62. §/.

    Ez  a  jogegyüttes  teszi  lehetővé  az  egyén  megalapozott
    részvételét  a   társadalmi  és   politikai   folyamatokban.
    Történelmi  tapasztalat,   hogy  mindannyiszor,   amikor   a
    véleménynyilvánítás   szabadságát    korlátozták,   sérelmet
    szenvedett a társadalmi igazságosság, az emberi kreativitás,
    csökkent  az   emberben  rejlő  képességek  kibontakozásának
    lehetősége. A káros következmények nem csupán az individuum,
    hanem  a   társadalom  életében   is  megmutatkoztak  és  az
    emberiség fejlődésének  sok szenvedéssel  járó zsákutcájához
    vezettek. Az  eszmék, nézetek  szabad  kifejtése,  a  mégoly
    népszerűtlen    vagy     sajátos     elképzelések     szabad
    megnyilvánulása  a   fejlődni-  képes   és  valóban   eleven
    társadalom létezésének alapfeltétele.

    2. 2.  Az   Alkotmány  8.  §-ában  rögzíti,  hogy  a  Magyar
    Köztársaság    elismeri    az    ember    sérthetetlen    és
    elidegeníthetetlen  alapvető   jogait,   ezek   tiszteletben
    tartása  és  védelme  az  állam  elsőrendű  kötelessége.  Az
    alapvető jogokra  és  kötelességekre  vonatkozó  szabályokat
    törvény  állapítja  meg,  alapvető  jog  lényeges  tartalmát
    azonban nem korlátozhatja.

    Az állam akkor nyúlhat az alapjog korlátozásának eszközéhez,
    ha  másik   alapvető   jog   és   szabadság   védelme   vagy
    érvényesülése, illetve  egyéb alkotmányos  érték védelme más
    módon   nem    érhető   el.    Az   alapjog   korlátozásának
    alkotmányosságához tehát  önmagában nem  elegendő,  hogy  az
    másik alapjog  vagy szabadság védelme vagy egyéb alkotmányos
    cél érdekében történik, hanem szükséges, hogy megfeleljen az
    arányosság követelményeinek: az elérni kívánt cél fontossága
    és az ennek érdekében okozott alapjogsérelem súlya megfelelő
    arányban legyen  egymással. A törvényhozó a korlátozás során
    köteles az  adott cél  elérésére alkalmas legenyhébb eszközt
    alkalmazni. Alkotmányellenes  a jog tartalmának korlátozása,
    ha az  kényszerítő ok  nélkül, önkényesen történik vagy ha a
    korlátozás súlya az elérni kívánt célhoz képest aránytalan.

    Az Alkotmánybíróság  a terhességmegszakítás  alkotmányossági
    kérdéseivel foglalkozó határozatában kifejtette azt is, hogy
    az  állam   kötelessége  az   alapvető  jogok  "tiszteletben
    tartására és  védelmére" az egyéni alapjogokkal kapcsolatban
    nem merül  ki abban,  hogy tartózkodnia kell megsértésüktől,
    hanem magában  foglalja azt  is, hogy  gondoskodnia kell  az
    érvényesülésükhöz szükséges feltételekről. Az emberek egyéni
    szabadságuk és  személyes igényeik szempontjából gyakorolják
    alapjogaikat.  Az   államnak  viszont   arra  van   szüksége
    garanciális feladata ellátásához, hogy az egyes alanyi jogok
    biztosítása mellett  az  azokkal  kapcsolatos  értékeket  és
    élethelyzeteket önmagukban  is, azaz  ne csupán egyes egyedi
    igényekhez  kapcsolódóan   védje,  s   a  többi   alapjoggal
    összefüggésben  kezelje.   Az  állam  számára  az  alapjogok
    védelme   csupán    része   az    egész   alkotmányos   rend
    fenntartásának  és   működtetésének   /64/1991. (XII. 17.)AB
    hat./.

    Az egyéni  véleménynyilvánítási  szabadság  szubjektív  joga
    mellett  tehát   az  Alkotmány   61.  §-ából   következik  a
    demokratikus  közvélemény   kialakulása   feltételeinek   és
    működése  fenntartásának   biztosítására   irányuló   állami
    kötelezettség.  A  szabad  véleménynyilvánításhoz  való  jog
    objektív, intézményes  oldala  nemcsak  a  sajtószabadságra,
    oktatási   szabadságra,    stb.   vonatkozik,    hanem    az
    intézményrendszernek  arra   az   oldalára   is,   amely   a
    véleménynyilvánítási  szabadságot  általánosságban  a  többi
    védett érték  közé illeszti.  Ezért  a  véleménynyilvánítási
    szabadság alkotmányos  határait úgy kell meghatároznia, hogy
    azok a  véleményt nyilvánító  személy alanyi  joga mellett a
    közvélemény kialakulásának,  illetve szabad  alakításának  a
    demokrácia   szempontjából   nélkülözhetetlen   érdekét   is
    figyelembe vegyék.

    Tekintettel   arra,    hogy    a    vizsgálat    tárgya    a
    véleménynyilvánítási szabadságnak  a büntetőjog  eszközeivel
    történő   korlátozása,   az   alkotmányosság   megítélésénél
    érvényesülnie kell  a büntetőjog egész rendszerére vonatkozó
    alkotmányos követelményeknek is. Ezek forrása az alkotmányos
    büntetőjog koncepciója, a jogállamiságból, mint alapértékből
    az állami büntetőhatalom gyakorlására háramló következmények
    rendszere, ezen  belül pedig  a büntető  jogalkotás  számára
    adódó tartalmi korlátok és formai követelmények.

    Ennek  megfelelően   az  Alkotmánybíróság  a  Btk  269.  §-a
    alkotmányosságának  megítélésénél   a  következő  kérdéseket
    vizsgálta:

    - elkerülhetetlenül  szükséges-e  a  véleménynyilvánítás  és
    sajtószabadság korlátozása a tényállásban leírt magatartások
    esetén,

    - a  korlátozás megfelel-e  az arányosság  követelményeinek,
    azaz az  elérni kívánt  célhoz a  büntetőjog eszközrendszere
    általában és ezen belül az adott büntető tényállás szükséges
    és megfelelő-e.

    A büntető  tényállás két  magatartási típust  szankcionál: a
    gyűlöletkeltést /gyűlöletre uszít/ és a megvetés kifejezésre
    juttatását /sértő vagy lealacsonyító kifejezések használata,
    vagy ilyen  cselekmény elkövetése/.  A Btk 269. § (1) és (2)
    bekezdésében foglalt  bűncselekemények  mind  az  elkövetési
    magatartást  magát,  mind  pedig  veszélyességüket  tekintve
    lényegesen  eltérnek,   így  az   Alkotmánybíróság   e   két
    elkövetési magatartás alkotmányosságát külön vizsgálta.

                                IV.

    A  Btk   269.  §   (1)  bekezdésében   büntetni   rendelt
    magatartások   tekintetében    az   Alkotmánybíróság    a
    következőket állapította meg.

    1.  A   gyűlöletkeltésnek,  az   emberek  egyes  csoportjait
    megvető,    megalázó    megnyilvánulásoknak    potenciálisan
    kártékony   voltáról   az   emberiség   bőséges   történelmi
    tapasztalatokkal rendelkezik.

    A szavak  erejére már  1878-ban a  Csemegi Kódex  miniszteri
    indokolása így  hívta fel  a figyelmet:  "Az  eszmék  szabad
    közlése,  a   minek  legszebb   vívmányait   köszönheti   az
    emberiség, ép  oly ártalmassá  válhatik, mint  a  tűz,  mely
    világít és  melegít, de  mely ellenőrizetlenül és féktelenül
    csapongva,  igen   gyakran  nagy   szerencsétlenségnek,  sok
    nyomornak és pusztulásnak lett már okozója."

    Századunk súlyos  történelmi tapasztalatai bizonyítják, hogy
    a faji, etnikai, nemzetiségi, vallási szempontú alsóbb- vagy
    felsőbbrendűséget hirdető  nézetek, a gyűlölködés, megvetés,
    kirekesztés  eszméinek  terjesztése  az  emberi  civilizáció
    értékeit veszélyeztetik.

    Történelmileg és  napjaink eseményei  által is igazolt, hogy
    az emberek  meghatározott csoportja  elleni  gyűlöletkeltési
    szándékot  kifejező   bármely  megnyilvánulás   alkalmas   a
    társadalmi feszültségek  kiélezésére, a  társadalmi harmónia
    és   béke   megzavarására,   legsúlyosabb   kifejletében   a
    társadalom    egyes     csoportjai     közötti     erőszakos
    összeütközésekre.

    A   gyűlöletkeltés    legszélsőségesebb,   már   ténylegesen
    bekövetkezett  kártékony  hatását  bizonyító  történelmi  és
    jelenkori tapasztalatok mellett figyelembe kell venni azokat
    a mindennapi veszélyeket is, amelyek a gyűlölet felkeltésére
    alkalmas nézetek,  eszmék korlátok nélküli kinyilvánításával
    járnak. E  megnyilvánulások akadályozzák,  hogy  az  emberek
    bizonyos  közösségei  harmonikus  kapcsolatban  éljenek  más
    csoportokkal. Ez,  növelve egy  adott, kisebb  vagy  nagyobb
    közösségen   belüli   érzelmi,   szociális   feszültségeket,
    szétszakítja a  társadalmat,  erősíti  a  szélsőségeket,  az
    előítéletességet  és   intoleranciát.  Mindez   csökkenti  a
    plurális értékrendet, a különbözőséghez való jogot elismerő,
    toleráns, multikulturális,  az emberek  egyenlő méltóságának
    elismerésén alapuló,  a  diszkriminációt  értékként  el  nem
    ismerő társadalom kialakulásának esélyét.

    2.  A   véleménynyilvánítás  és  sajtószabadság  körében  az
    emberek  meghatározott   csoportjai  elleni   gyűlöletkeltés
    alkotmányos    védelemben     részesítése     feloldhatatlan
    ellentmondásban  lenne   az  Alkotmányban  kifejezésre  jutó
    politikai berendezkedéssel  és értékrenddel,  a demokratikus
    jogállamiságra,   az    emberek    egyenlőségére,    egyenlő
    méltóságára,  valamint   a   diszkrimináció   tilalmára,   a
    lelkiismereti  és   vallásszabadságra,  a  nemzeti,  etnikai
    kisebbségek védelmére,  elismerésére  vonatkozó  alkotmányos
    tételekkel.

    Az Alkotmány 2. § (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság
    demokratikus  jogállam.   A  demokrácia   fogalma  rendkívül
    összetett. A vizsgált kérdés szempontjából azonban lényeges,
    hogy tartalmilag  jelenti a  különbözőséghez való  jogot,  a
    kisebbségek  védelmét,   az  erőszakról   és  az  erőszakkal
    fenyegetésről, mint  a konfliktusmegoldás  eszközeiről  való
    lemondást.

    A  gyűlöletkeltés  a  fenti  tartalmi  jegyek  tagadása,  az
    erőszak     érzelmi      előkészítése.     Visszaélés      a
    véleménynyilvánítás szabadságával,  az emberek meghatározott
    csoportjának,   egy    kollektivitásnak   olyan   intoleráns
    minősítése,  amely  nem  a  demokrácia,  hanem  a  diktatúra
    jellemzője.   A   véleménynyilvánítási   és   sajtószabadság
    gyakorlása olyan  formáinak eltűrése,  amelyet a  Btk 269. §
    (1)  bekezdése   tilalmaz,  ellentmondana   a   demokratikus
    jogállamiságból fakadó követelményeknek.

    Az Alkotmány  54. §  (1) bekezdése  szerint minden  embernek
    veleszületett joga  van az  emberi méltósághoz. Így tehát az
    emberi méltóság  a véleménynyilvánítási  szabadság  korlátja
    lehet.

    3. A  véleménynyilvánítási és  sajtószabadság korlátozásának
    szükségessége   következik   a   magyar   állam   nemzetközi
    kötelezettségeiből is.  Az  Alkotmány  7.  §  (1)  bekezdése
    szerint  a   Magyar  Köztársaság  jogrendszere  elfogadja  a
    nemzetközi jog  elismert szabályait,  biztosítja  a  vállalt
    nemzetközi jogi  kötelezettségek és a belső jog összhangját.
    A   vizsgált   kérdés   tekintetében   fennálló   nemzetközi
    kötelezettségek a következők:

    3. 1. Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966.
    december 16-án  elfogadott, az  1976.  évi  8.  törvényerejű
    rendelettel   kihirdetett   Polgári   és   Politikai   Jogok
    Egyezségokmánya  rögzíti   a  gondolatszabadságot   /18.c./,
    valamint a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot /19.c./.

    Ez utóbbi szerint:
    1. Nézetei miatt senki sem zaklatható.

    2. Mindenkinek  joga van  szabad véleménynyilvánításra; ez a
    jog magában  foglalja mindenfajta adat és gondolat határokra
    való  tekintet  nélküli  -  szóban,  írásban,  nyomtatásban,
    művészi formában  vagy bármilyen más tetszése szerinti módon
    történő -  keresésének, megismerésének  és terjesztésének  a
    szabadságát is.

    3. Az  e cikk 2. bekezdésében meghatározott jogok gyakorlása
    különleges kötelességekkel  és felelősséggel jár. Ennélfogva
    az bizonyos  korlátozásoknak vethető  alá, ezek azonban csak
    olyanok   lehetnek,   amelyeket   a   törvény   kifejezetten
    megállapít és amelyek

    a) mások jogainak vagy jóhírnevének tiszteletben tartása,
    illetőleg

    b) az állambiztonság vagy a közrend, a közegészség vagy a
    közerkölcs védelme érdekében szükségesek."

    Határozottabb  állásfoglalást   tartalmaz  a   20.  cikk  2.
    bekezdése: "Törvényben  kell megtiltani a nemzeti, faji vagy
    vallási     gyűlölet     bármilyen     hirdetését,     amely
    megkülönböztetésre, ellenségeskedésre vagy erőszakra izgat."

    3. 2. A  magyar állam  számára jogi  kötelezettséggel jár  a
    1969. évi  1. tvr-rel  kihirdetett, a  faji megkülönböztetés
    valamennyi  formájának   kiküszöböléséről  szóló  nemzetközi
    egyezmény.

    Az Egyezmény 4. cikke szerint a részes államok

    a) " törvény  által büntetendő  cselekménnyé nyilvánítják  a
    faji  felsőbbrendűségre  vagy  gyűlöletre  alapozott  eszmék
    terjesztését,  a   faji  megkülönböztetésre  való  izgatást,
    valamint bármely  faj, illetve  más színű  vagy más  etnikai
    származású  személyek   csoportja  ellen   irányuló   minden
    erőszakos cselekedetet  vagy  arra  való  izgatást,  továbbá
    fajgyűlölő   tevékenység   mindenféle   támogatását,   annak
    pénzelését is beleértve;

    b) Törvényellenessé nyilvánítanak és betiltanak minden olyan
    szervezetet,   valamint    szervezett   és    minden   egyéb
    propagandatevékenységet,  amely   a  faji   megkülönöztetést
    előmozdítja vagy  arra izgat,  az ilyen  szervezetekben vagy
    tevékenységben   való   részvételt   pedig   törvény   által
    büntetendő cselekménynek tekintik;

    c) nem  engedik meg, hogy országos vagy helyi hatóságok vagy
    közintézmények a  faji megkülönböztetést  előmozdítsák  vagy
    arra izgassanak."

    3. 3. Az  emberi jogok  és alapvető  szabadságok  védelméről
    szóló   Európai    Egyezmény   nem    tartalmaz    közvetlen
    kötelezettséget    az    államok    számára    az    izgatás
    bűncselekménnyé   nyilvánítására,    hanem   elsősorban    a
    véleménynyilvánítási    jog     korlátozásának     mikéntjét
    szabályozza.

    Az Egyezmény 10. cikke szerint:
    "1.   Mindenkinek    joga    van    a    véleménynyilvánítás
    szabadságához. E  jog  magában  foglalja  a  véleményalkotás
    szabadságát és  az  információk,  eszmék  megismerésének  és
    átadásának szabadságát  országhatárokra tekintet  nélkül  és
    anélkül, hogy ebbe hatósági szervnek joga lenne beavatkozni.
    E cikk nem képezi akadályát annak, hogy az államok a rádió-,
    mozgókép- vagy televízióvállalatok működését engedélyezéshez
    kössék.

    2.  E   kötelezettségekkel   és   felelősséggel   együttjáró
    szabadságok  gyakorlása  a  törvényben  meghatározott  olyan
    alakszerűségeknek,   feltételeknek,   korlátozásoknak   vagy
    szankcióknak vethető  alá, amelyek szükséges intézkedéseknek
    minősülnek egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság,
    a területi  integritás,  a  közbiztonság,  a  zavargás  vagy
    bűncselekmény megelőzése,  a közegészség  vagy az  erkölcsök
    védelme, mások  jó hírneve  vagy jogai  védelme, a  bizalmas
    információ   közlésének    megakadályozása,   a    bíróságok
    tekintélyének és pártatlanságának fenntartása céljából."

    Az Emberi  Jogok Európai  Bizottsága több  határozatában úgy
    foglalt állást,  hogy a  10. cikk  2.  pontja  értelmében  a
    fajgyűlölő közlések  megtiltása a szabad véleménynyilvánítás
    érvényes korlátozásának tekintendő.

    Az    Alkotmánybíróság     álláspontját    összegezve:     a
    véleménynyilvánítás és  sajtószabadság korlátozását  mind az
    emberek meghatározott  csoportjai  elleni  gyűlöletkeltésnek
    történelmileg  bizonyítottan   kártékony  hatása,   mind  az
    alkotmányos   alapértékek    védelme,   továbbá   a   Magyar
    Köztársaság   nemzetközi    kötelezettségeinek   teljesítése
    szükségszerűvé és indokolttá teszi.

    4. A  büntetőjog a  jogi felelősségi  rendszerben az  ultima
    ratio. Társadalmi rendeltetése, hogy a jogrendszer egészének
    szankciós zárköve legyen. A büntetőjogi szankció, a büntetés
    szerepe és  rendeltetése a jogi és erkölcsi normák épségének
    fenntartása akkor,  amikor már  más  jogágak  szankciói  nem
    segítenek.

    Az alkotmányos  büntetőjogból fakadó  tartalmi  követelmény,
    hogy  a   törvényhozó  a   büntetendő  magatartások  körének
    meghatározásakor  nem   járhat   el   önkényesen.   Valamely
    magatartás   büntetendővé   nyilvánításának   szükségességét
    szigorú mércével  kell megítélni: a különböző életviszonyok,
    erkölcsi és  jogi normák  védelmében az  emberi  jogokat  és
    szabadságokat    szükségképpen     korlátozó     büntetőjogi
    eszközrendszert csak  a  feltétlenül  szükséges  esetben  és
    arányos mértékben  indokolt  igénybe  venni,  akkor,  ha  az
    alkotmányos  vagy  az  Alkotmányra  visszavezethető  állami,
    társadalmi, gazdasági  célok, értékek megóvása más módon nem
    lehetséges.

    Az Alkotmánybíróság  álláspontja szerint  a Btk  269. §  (1)
    bekezdésében tilalmazott  magatartásnak a korábban elemzett,
    az egyént  és a  társadalmat éríntő  hatásai, következményei
    olyan  súlyosak,   hogy  más   felelősségi  formák,   így  a
    szabálysértési  vagy   polgári  jogi  felelőségi  rendszerek
    eszközei  elégtelenek  az  ilyen  magatartások  tanusítóival
    szemben.  E   magatartások  helytelenítésének,  elítélésének
    erőteljes   kifejezése,    azon   demokratikus    eszméknek,
    értékeknek  megerősítése,   amelyek  ellen   e  cselekmények
    elkövetői támadnak,  valamint a  megsértett jog  és erkölcsi
    rend helyreállítása a büntetőjog eszközeit igényli.

    5. Végül vizsgálandó kérdés, hogy a Btk 269. § (1) bekezdése
    mértéktartó és  megfelelő választ  ad-e a  veszélyesnek, nem
    kívánatosnak ítélt jelenségre, azaz az alkotmányos alapjogok
    korlátozása esetén irányadó követelménynek megfelelően a cél
    eléréséhez a  lehetséges legszűkebb  körre szorítkozik-e. Az
    alkotmányos büntetőjog  követelményei szerint  a büntetőjogi
    szankció  kilátásba   helyezésével  tilalmazott  magatartást
    leíró   diszpoziciónak    határozottnak,   körülhatároltnak,
    világosan  megfogalmazottnak  kell  lennie.  Alkotmányossági
    követelmény   a   védett   jogtárgyra   és   az   elkövetési
    magatartásra   vonatkozó    törvényhozói   akarat    világos
    kifejezésre    juttatása.     Egyértelmű    üzenetet    kell
    tartalmaznia, hogy  az egyén  mikor követ  el büntetőjogilag
    szankcionált  jogsértést.  Ugyanakkor  korlátoznia  kell  az
    önkényes jogértelmezés lehetőségét a jogalkalmazók részéről.
    Vizsgálni  kell   tehát,  hogy,  a  tényállás  a  büntetendő
    magatartások körét  nem túl  szélesen jelöli-e  ki  és  elég
    határozott-e.

    A Btk  269. § (1) bekezdése megfelel a korlátozással szemben
    támasztott  követelményeknek.   Amint  a   határozat   II/2.
    pontjában adott  történeti áttekintés  mutatja,  az  1989-es
    módosítás  a   büntetőjogi  felelősség  lényeges  szűkítését
    eredményezte több ponton:

    - A védendő jogi tárgyak közül elmaradt az alkotmányos rend,
    valamint az állam szövetségi, barátsági vagy együttműködésre
    irányuló egyéb nemzetközi kapcsolata.

    Ennek következtében  az ezen  intézmények elleni  gyűlöletre
    uszítás  kiesett   a  büntetendő   magatartások   közül.   A
    büntetőjog eszközrendszere  csak  akkor  lép  működésbe,  ha
    valaki az  alkotmányos  rend  erőszakos  megváltoztatásaként
    /139.  §/,   az  alkotmányos  rend  elleni  szervezkedésként
    /139/A. §/,  lázadásként /140.  §/, hazaárulásként  /141. §/
    stb. minősülő magatartást tanúsít, amely a gyűlöletkeltéshez
    képest lényegesen több tevékenységet kíván meg.

    - Az  izgatás korábbi  tényállásának súlyosabban  minősített
    esete, a  nagy nyilvánosság előtti elkövetés vált a közösség
    elleni izgatás  alaptényállásává.  Ennek  fogalmát  egyrészt
    maga a  törvény, a 137. § 10. pontja határozza meg. Eszerint
    "nagy  nyilvánosságon   a  bűncselekménynek   sajtó,   egyéb
    tömegtájékoztatási   eszköz    vagy   sokszorosítás    útján
    elkövetését is  érteni kell".  Másrészt e fogalom tartalma a
    büntető jogalkalmazásban régóta kialakult.

    A közösség  elleni  izgatás  az  eredeti  izgatáshoz  képest
    kétségtelenül szélesítette a büntetőjogi felelősséget azzal,
    hogy   a   tényállás   nem   célzatos,   azaz   a   bűnösség
    megállapításához nem  szükséges a gyűlöletkeltés kifejezett,
    egyenes szándéka,  elegendő  csupán  az,  hogy  az  elkövető
    tudatában  legyen:   magatartása  a   gyűlölet   kiváltására
    alkalmas.

    A tényállásban  a jogi  tárgyak közül  értelmezést igényel a
    lakosság  egyes  csoportjai  kitétel.  E  mögött  az  eltérő
    nézetrendszer  (párttagok,   egyesületek,   mozgalmak   stb.
    résztvevői )  vagy   egyéb,  tulajdonképpen  bármely  ismérv
    szerint elkülönülő  személyek  védelmének  szándéka  húzódik
    meg.

    Értelmezést  igényel   továbbá   a   gyűlöletre   uszításban
    megjelölt elkövetési  magatartás.  Önmagukban  a  szavak  is
    általánosan ismert  tartalommal bírnak.  A gyűlölet az egyik
    legszélsőségesebb, negatív, a Magyar Nyelv Értelmező Szótára
    szerint ( 2.  kötet 1132. o. )  nagyfokú ellenséges indulat.
    Aki  uszít,   az  valamely   személy,  csoport,   szervezet,
    intézkedés ellen  ellenséges magatartásra,  ellenséges, kárt
    okozó  tevékenységre   biztat,  ingerel,  lázít  ( Értelmező
    Szótár 7. kötet 59. o.).

    Tekintettel  arra,   hogy  már   a  Csemegi  Kódexben  is  a
    gyűlöletre  izgatás   volt  az   elkövetési  magatartás,   a
    jogalkalmazók a  konkrét esetek  megítélésében több mint 100
    év értelmezési  gyakorlatára támaszkodhatnak.  A Curia már a
    századfordulón több döntésében nagy szabatossággal határozta
    meg meg  az izgatás  fogalmát: A törvény eme kifejezés alatt
    "izgat"  nem   valamely  kedvezőtlen  és  sértő  véleménynek
    nyilvánítása,  hanem  olyan  lázongó  kifakadások  értendők,
    amelyek alkalmasak arra, hogy az emberek nagyobb tömegében a
    szenvedélyeket oly magas fokra lobbantsák, amelyből gyűlölet
    keletkezvén,  a   társadalmi  rend   és  béke  megzavarására
    vezethet ( Büntetőjogi  Döntvénytár 7.  köt. 272. l. ) . Nem
    izgatás tehát a bírálat, helytelenítés, kifogásolás, sőt még
    a sértő  nyilatkozat sem;  izgatásról csak  akkor  van  szó,
    midőn a  kifejezések, megjegyzések  stb. nem  az  értelemhez
    szólnak,  hanem   az  érzelmi   világra  akarnak   hatni   s
    szenvedélyek, ellenséges  indulatok felkeltésére alkalmasak.
    Az izgatás  fogalmát illetően  egyébként teljesen  közömbös,
    hogy az  állított tények  valóak-e vagy  sem; a lényeges az,
    hogy bár  való, vagy  valótlan  adatoknak  csoportosítása  a
    gyűlölet   felkeltésére    alkalmas   legyen   ( Büntetőjogi
    Döntvénytár 1. köt. 124. l.) .

    A közösség  elleni izgatás  súlyosabb alakzata, a gyűlöletre
    uszítás   tényállása    tehát   megfelel    az    arányosság
    követelményének:  csak   a  legveszélyesebb   magatartásokra
    terjed ki  és a  tényállási elemek  a jogalkalmazók részéről
    egyértelműen értelmezhetők.  Az a  tény, hogy  a Btk eredeti
    tényállásai még  a közelmúltban  is alkalmat  teremtettek  a
    véleménynyilvánítási szabadság  olyan korlátozására, amely a
    demokratikus értékrend  szerint nem  elfogadható,  önmagában
    nem érv a tényállás alkotmányellenessége mellett. Csupán azt
    bizonyítja, hogy  a büntetőjog  eszközeivel való  visszaélés
    igen  korlátozottan   védhető  ki   a   tényállások   pontos
    megfogalmazásával. Az igazi védelmet a demokratikus jogállam
    intézményeinek működése, a bíróságok valódi függetlensége, a
    demokratikus értékeknek  elkötelezett  társadalmi  környezet
    megteremtése biztosíthatja.

                                 V.

    1.  A  szabad  véleménynyilvánításhoz  való  jog  a  fentiek
    szerint  nem   csupán  alapvető  alanyi  jog,  hanem  e  jog
    objektív,  intézményes   oldalának   elismerése   egyben   a
    közvélemény, mint  alapvető politikai intézmény garantálását
    is jelenti. A szabad véleménynyilvánítás jogának kitüntetett
    szerepe ugyan  nem vezet  arra, hogy  ez a jog - az élethez,
    vagy  az   emberi  méltósághoz   való  joghoz   hasonlóan  -
    korlátozhatatlan lenne,  de mindenképpen  azzal jár,  hogy a
    szabad véleménynyilvánításhoz  való  jognak  valójában  igen
    kevés  joggal   szemben   kell   csak   engednie,   azaz   a
    véleményszabadságot korlátozó  törvényeket megszorítóan kell
    értelmezni. A  vélemény szabadságával  szemben  mérlegelendő
    korlátozó törvénynek  nagyobb a  súlya, ha közvetlenül másik
    alanyi alapjog érvényesítésére és védelmére szolgál, kisebb,
    ha ilyen  jogokat csakis  mögöttesen, valamely " intézmény "
    közvetítésével véd,  s legkisebb,  ha csupán valamely elvont
    érték önmagában a tárgya ( pl. a köznyugalom ) .

    2. A  Btk 269. §  (1) bekezdésének  elkövetési magatartása a
    "gyűlölöletre uszítás".  A Curia  idézett  meghatározása  az
    akkori "izgatásra"  nézve nyilvánvalóvá  teszi,  hogy  olyan
    magatartások értendők ide, "amelyek alkalmasak arra, hogy az
    emberek nagyobb  tömegében a  szenvedélyeket oly magas fokra
    lobbantsák, amelyből gyűlölet keletkezvén, a társadalmi rend
    és béke megzavarására vezethet." A társadalmi rend és béke -
    a Btk  szóhasználatával a  köznyugalom -  ilyen  megzavarása
    mögött ott van nagyszámú egyéni jog megsértésének a veszélye
    is:  a   csoport  ellen   felszított  indulat   fenyegeti  a
    csoporthoz  tartozók  becsületét,  méltóságát  ( szélsőséges
    esetben életét  is ), megfélemlítéssel  korlátozza őket  más
    jogaik  gyakorlásában   is  ( köztük   a  szabad   vélemény-
    nyilvánításban ) .   Az    (1)   bekezdésben    szankcionált
    magatartás olyan  veszélyt hordoz egyéni jogokra is, amelyek
    a közvetlen  tárgyként szereplő  köznyugalomnak olyan  súlyt
    adnak hogy  - a  IV. pontban  történt kifejtés  szerint -  a
    véleményszabadság  korlátozása  szükségesnek  és  arányosnak
    tekinthető. Noha  a mérlegelés gyakorlati eredménye hasonló,
    ebben  a   gondolatmenetben   nem   csupán   a   köznyugalom
    megzavarásának intenzitásáról  van szó,  amely egy  bizonyos
    mérték fölött  ( "clear and  present  danger" )  igazolja  a
    szabad véleménynyilvánításhoz  való jog korlátozását. Itt az
    a döntő, hogy mi került veszélybe: az uszítás az alkotmányos
    értékrendben  szintén   igen  magasan  álló  alanyi  jogokat
    veszélyeztet.

    A "gyalázkodásnál" ezzel szemben nem tényállási elem a sértő
    kifejezésnek  vagy   azzal   egyenértékű   cselekménynek   a
    köznyugalom  megzavarására  alkalmas  volta.  A  "gyűlöletre
    uszítással"  ellentétben  az  elkövetési  magatartásból  sem
    következtethető ez  ki. A Btk abból indul ki, hogy a nemzeti
    vagy vallási  közösségekre nézve  sértő kifejezés használata
    általában ellentétes  a társadalom kívánatos nyugalmával. Ez
    az immateriális  bűncselekményi tényállás tehát a közrendet,
    a köznyugalmat,  a társadalmi békét önmagában véve, elvontan
    védi.  A  bűncselekmény  megalósul  akkor  is,  ha  a  sértő
    kifejezés a  körülmények folytán  nem jár  annak veszélyével
    sem, hogy  egyéni jogokon  sérelem esne. A köznyugalom ilyen
    elvont veszélyeztetése  nem  elégséges  érv  ahhoz,  hogy  a
    véleménynyilvánítási  szabadságot   büntetőjogi  büntetéssel
    alkotmányosan korlátozni lehessen.

    3. A  szabad véleménynyilvánításhoz  való  jog  a  véleményt
    annak érték-  és  igazságtartalmára  tekintet  nélkül  védi.
    Egyedül ez  felel meg  annak az  ideológiai  semlegességnek,
    amelyet az  Alkotmánynak az  1990. évi  XL. törvénnyel  való
    módosítása azzal  fejezett ki,  hogy  törölte  az  Alkotmány
    2. §-ából  az   1989.  októberében  -  éppen  a  pluralizmus
    példájaként -  szerepeltetett fő  eszmei irányzatokat  is. A
    véleménynyilvánítás  szabadságának   külső  korlátai  vannak
    csak; amíg  egy ilyen alkotmányosan meghúzott külső korlátba
    nem ütközik,  maga a véleménynyilvánítás lehetősége és ténye
    védett, annak  tartalmára tekintet  nélkül. Vagyis az egyéni
    véleménynyilvánítás, a  saját  törvényei  szerint  kialakuló
    közvélemény, és  ezekkel kölcsönhatásban  a minél  szélesebb
    tájékozottságra épülő  egyéni véleményalkotás lehetősége az,
    ami  alkotmányos  védelmet  élvez.  Az  Alkotmány  a  szabad
    kommunikációt  -  az  egyéni  magatartást  és  a  társadalmi
    folyamatot - biztosítja, s nem annak tartalmára vonatkozik a
    szabad véleménynyilvánítás  alapjoga. Ebben  a processzusban
    helye van minden véleménynek, jónak és károsnak, kellemesnek
    és sértőnek egyaránt - különösen azért, mert maga a vélemény
    minősítése is e folyamat terméke.

    Az általa helyesnek tartott véleményeket mindenki - az állam
    is - támogathatja, s a helytelennek tartott ellen felléphet,
    mindaddig, amíg  ezzel valamely  más jogot  nem  sért  olyan
    mértékben, hogy  az előtt  a véleményszabadságnak  is vissza
    kell lépnie.  A Btk  269. § (2)  bekezdése azonban nem külső
    korlátot állít,  hanem valójában  a  vélemény  értéktartalma
    alapján  minősít  -  s  ehhez  a  köznyugalom  sérelme  csak
    feltételezés és statisztikai valószínűség révén kapcsolódik.

    Nem alkotmányossági,  hanem a  büntetőjogra tartozó  kérdés,
    hogy  mihez   képest  minősül   a  kifejezés  sértőnek  vagy
    lealacsonyítónak. Egyes  szavak stilisztikai  értéke azonban
    annyira  szituációhoz  és  kulturális  szinthez  kötött  (és
    változó),  hogy   a   büncselekményi   tényállásba   felvett
    hipotetikus  ("alkalmas")   vagy  tényleges   visszacsatolás
    nélkül (valóban  megzavarta a köznyugalmat) a gyalázkodással
    a köznyugalomban  okozott sérelem olyan feltételezés csupán,
    amely a  szabad véleménynyilvánítás korlátozását kielégítően
    nem indokolhatja.  Itt ugyanis  a külső korlát megléte, azaz
    más   jog    sérelme,   maga   is   bizonytalan.   Ezzel   a
    véleménynyilvánításhoz      való       jog       korlátozása
    elkerülhetetlenségének  és   arányosságának  vizsgálata  idő
    előttivé válik.

    A   "köznyugalom"    ráadásul   maga    sem   független    a
    véleményszabadság  helyzetétől.   Ahol  sokféle  véleménnyel
    találkozhatnak az  emberek, a közvélemény toleráns lesz; míg
    zárt   társadalmakban    sokkal   inkább   felkavarhatja   a
    köznyugalmat  egy-egy   szokatlan  hang   is.   Másrészt   a
    véleménynyilvánítás  szükségtelen  és  aránytalanul  szigorú
    korlátozása a társadalom nyitottsága ellen hat.

    Az  Alkotmánybíróság   tekintettel  van   az   egyes   ügyek
    történelmi körülményeire. A rendszerváltás elkerülhetetlenül
    társadalmi    feszültségekkel    jár.    E    feszültségeket
    kétségtelenül fokozhatja,  ha egyesek  büntetlenül  adhatnak
    kifejezést nagy  nyilvánosság  előtt  bizonyos  csoportokkal
    szembeni gyűlöletüknek, megvetésüknek vagy ellenérzésüknek.

    A sajátos történelmi körülményeknek azonban van egy másfajta
    hatása is,  s éppen  ezért  szükséges  különbséget  tenni  a
    gyűlöletre uszítás  és a  sértő vagy lealacsonyító kifejezés
    használata között.  A "nagy  nyilvánosság" -  a  gyűlésektől
    eltekintve -  gyakorlatilag a sajtónyilvánosságot jelenti. A
    létrejött  sajtószabadságban  senki  nem  hivatkozhat  külső
    kényszerre, aki  a nyilvánosság elé lép, minden sorral, amit
    leír, magát  adja és  teljes erkölcsi  hitelét  kockáztatja.
    Politikai kultúra  és  egészségesen  reflektáló  közvélemény
    csakis öntisztulással  alakulhat ki.  Aki tehát gyalázkodik,
    magát  bélyegzi   meg,  s   lesz  a   közvélemény   szemében
    "gyalázkodó". A gyalázkodásra bírálat kell hogy feleljen.

    E folyamatba  tartozik az  is, hogy  számolni kelljen  magas
    kártérítésekkel. Büntetőjogi  büntetésekkel  azonban  nem  a
    közvéleményt és  a politikai  stílust  kell  formálni  -  ez
    paternalista hozzáállás  -, hanem  más jogok  védelmében  az
    elkerülhetetlenül szükséges esetekben szankcionálni.

    4. A  Btk 269. §  (2) bekezdése  a fent  kifejtettek alapján
    alkotmányellenes   és    ezért   azt   az   Alkotmánybíróság
    megsemmisíti.    A     köznyugalom    fenntartásához     nem
    elkerülhetetlen,   hogy    a   magyar   nemzetet,   valamely
    nemzetiséget,  népet,   felekezetet  vagy  fajt  sértő  vagy
    lealacsonyító kifejezés nagy nyilvánosság előtti használatát
    önmagában véve  (illetve az  ezzel egyenértékő  cselekményt)
    büntetőjogi büntetéssel  fenyegesse a törvény. Ez a törvényi
    tényállás szükségtelenül,  és az elérni kívánt célhoz képest
    aránytalanul korlátozza a szabad véleménynyilvánításhoz való
    jogot. A  köznyugalom elvont,  esetleges fenyegetettsége nem
    elégséges indok  arra, hogy  a  véleménynyilvánításhoz  való
    alapjogot,  amely   a  demokratikus   jogállam   működéséhez
    nélkülözhetetlen, a  büntetőtörvény a  269. § (2)  bekezdése
    szerint korlátozza. Az Alkotmánybíróság határozata szerint a
    közösségek  méltósága   a   véleménynyilvánítási   szabadság
    alkotmányos korlátja  lehet. Nem  zárja ki tehát a határozat
    azt, hogy  erről a  törvényhozó akár  a  gyűlöletre  uszítás
    tényállásán túlmenő  büntetőjogi védelemmel is gondoskodjék.
    A közösségek  méltóságának hatékony  védelmére  azonban  más
    jogi eszköz,  például a  nem vagyoni  kártérítés alkalmazási
    lehetőségeinek bővítése is alkalmas.

    5. A  Btk 269.  § (2)  bekezdése  alapján  folyt,  jogerősen
    lezárt büntetőeljárások felülvizsgálatának elrendelése az AB
    tv 43. § (3) bekezdésén alapul.
                          Dr. Sólyom László
                         előadó alkotmánybíró
                      az Alkotmánybíróság elnöke

          Dr. Ádám Antal                  Dr. Herczegh Géza
          alkotmánybíró                     alkotmánybíró

         Dr. Kilényi Géza                  Dr. Lábady Tamás
          alkotmánybíró                     alkotmánybíró

                          Dr. Schmidt Péter
                            alkotmánybíró

                           Dr. Szabó András
                         előadó alkotmánybíró

        Dr. Tersztyánszky Ödön            Dr. Vörös Imre
            alkotmánybíró                  alkotmánybíró

                          Dr. Zlinszky János
                            alkotmánybíró

     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     30/1992. (V. 26.)
     Date of the decision:
     .
     05/18/1992
     .
     .
     Full text:
     en_0030_1992.pdfen_0030_1992.pdf