English
Hungarian
Ügyszám:
.
335/B/1997
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 30/1997. (IV. 29.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1997/130
.
A döntés kelte: Budapest, 04/29/1997
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

   Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   megállapítása és  megsemmisítése iránt  benyújtott indítvány
   alapján  -   Dr.  Kilényi   Géza   és   Dr.   Szabó   András
   alkotmánybíróknak    a    határozat    alkotmányellenességet
   megállapító  és   megsemmisítést   kimondó   rendelkezéséhez
   csatolt különvéleményével - meghozta a következő

                          határozatot :

   Az  Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  az  országgyűlési
   képviselők jogállásáról  szóló 1990.  évi LV.  törvény 24. §
   (2) bekezdésének  második mondata, - amely szerint "A 13. §-
   ban   meghatározott   összeférhetetlenségi   szabályokat   a
   jelenleg  mandátummal   rendelkező   képviselők   mandátumuk
   elnyerésekor fennálló  tisztségeinek vonatkozásában nem kell
   alkalmazni. " - alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.

   Az Alkotmánybíróság az országgyűlési képviselők jogállásáról
   szóló 1990.  évi LV.  törvény 13.  -14. §-a,  18. -19.  §-a,
   valamint 22.  §-a alkotmányellenességének megállapítására és
   megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasítja.

   Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

         1.  Az  Országgyűlés  1996.  december  17-i  ülésnapján
    elfogadta az  országgyűlési  képviselők  jogállásáról  szóló
    1990.  évi  LV.  törvény  módosításáról  szóló  törvényt.  A
    törvényt  a  köztársasági  elnök  az  Alkotmány  26.  §  (2)
    bekezdése  alapján  megfontolás  végett  1997.  január  2-án
    visszaküldte   az   Országgyűlésnek.   Az   Országgyűlés   a
    visszaküldött   törvényjavaslathoz    benyújtott    módosító
    indítványok feletti  záróvitát 1997.  február  25-ei  ülésén
    lefolytatta és  a módosító  indítványok a szavazás során nem
    nyerték   el    az   országgyűlési    képviselők   szükséges
    támogatását.  Ezzel  egyidőben  52  országgyűlési  képviselő
    indítványt nyújtott  be az Alkotmánybírósághoz, amelyben azt
    kérte,   hogy    az   Alkotmánybíróság   alkotmányellenesség
    szempontjából vizsgálja  meg a  törvényjavaslat  aggályosnak
    tartott  rendelkezéseit.   A  képviselőknek   az  indítványt
    benyújtó csoportja  a  törvényjavaslat  zárószavazása  előtt
    ügyrendi   javaslatot    terjesztett   elő,    amelyben   az
    Alkotmánybíróság   határozatának   meghozataláig   kérte   a
    zárószavazás elnapolását. Az Országgyűlés elnöke az ügyrendi
    javaslat tárgyában  nem rendelt  el szavazást.  Ezt követően
    került   sor    a   törvényjavaslat    zárószavazására.   Az
    Országgyűlés kétharmados  többséggel  változatlan  szöveggel
    ismét elfogadta, és 1997. február 27-én a köztársasági elnök
    aláírta a  törvényt, amelyet  1997.  évi  V.  törvényként  a
    Magyar Közlöny 1997. évi 20. számában március 5-én hirdettek
    ki.

    Az előzetes  normakontroll gyakorlására  irányuló indítványt
    benyújtó  képviselők  közül  három  országgyűlési  képviselő
    ismét   indítvánnyal    fordult   az    Alkotmánybírósághoz.
    Indítványukban    annak     megállapítását    kérik,    hogy
    alkotmányellenes "az  az eljárás,  amely a Házszabály 140. §
    (1) bekezdésében  foglaltak szerint  a Házszabály 107. § (1)
    bekezdésében rögzített  tartalommal  négyötödös  szavazáshoz
    köti 50  országgyűlési  képviselőnek  az  1989.  évi  XXXII.
    törvény 1.  § a )  pontjában, a  21.  §  (1)  bekezdése  a )
    pontjában,  továbbá  a  33.  §  (1)  bekezdésében  rögzített
    jogának gyakorlását".

    Álláspontjuk  szerint,  amennyiben  az  Alkotmánybíróság  az
    eljárás  alkotmánysértő   voltát  megállapítja,  úgy  az  52
    képviselő által  1997. február  25-én  benyújtott  indítvány
    jogszerűen  irányult   előzetes  normakontrollra   és  annak
    megfelelően  bírálható   el.  Abban   az  esetben,   ha   az
    Alkotmánybíróság úgy  ítéli meg,  hogy a  beadvány  előzetes
    normakontrollra irányuló  indítványként  nem  bírálható  el,
    kérik,  hogy   az  Alkotmánybíróság  tekintse  azt  utólagos
    normakontrollra     irányuló     indítványnak,     és     az
    Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény  ( a
    továbbiakban:  Abtv.   )  1.  §  b)  pontjában  szabályozott
    hatáskörében  eljárva,  állapítsa  meg  az  indítvány  által
    kifogásolt törvényi  rendelkezések alkotmányellenességét  és
    semmisítse meg azokat.

    Az Alkotmánybíróság  az indítványokat elkülönítette és külön
    eljárásban bírálta  el az  Országgyűlés házszabályáról szóló
    46/1994. (IX.  30.) OGY  határozatban szabályozott  eljárási
    rend alkotmányellenességének  megállapítása iránt benyújtott
    indítványt.

         2.  Az   Alkotmánybíróság  a   29/1997.  (IV.  29.)  AB
    határozatában   úgy   döntött,   hogy   az   indítványt   az
    országgyűlési képviselők  jogállásáról szóló  1990. évi  LV.
    törvény  módosításáról   rendelkező  1997.  évi  V.  törvény
    rendelkezései alkotmányellenességének utólagos megállapítása
    és megsemmisítése iránt benyújtott indítványként bírálja el.
    Mivel az  indítvány nem  felelt  meg  az  Abtv.  22.  §  (2)
    bekezdése  által   az  utólagos   normakontroll  gyakorlását
    kezdeményező      indítvánnyal       szemben      támasztott
    követelményeknek,   az    Alkotmánybíróság   indítványozókat
    hiánypótlásra hívta  fel. Az  Alkotmánybíróság  eljárását  e
    végzés alapján benyújtott indítványra nézve folytatta le.

    Az indítvány az 1997. évi V. törvénnyel módosított 1990. évi
    LV. törvény ( a továbbiakban: Okjtv. ) 13. -14. §-ainak, 18.
    § -  19. §-ainak,  22. §-ának, valamint a 24. § (2) bekezdés
    második mondatának alkotmányellenességét vitatja.

    Indítványozók álláspontja szerint:

         - A  törvény 13.  §-ának c) ,  d) , e) és f) pontjában,
    valamint  14.  §-ának  b)  pontjában  foglalt  rendelkezések
    sértik az  Alkotmány 70/A.  § (1)  bekezdésében szabályozott
    jogegyenlőség elvét,  mert a  képviselői összeférhetetlenség
    szempontjából megkülönböztetést tesznek gazdasági társaságok
    között.

         - Az Alkotmány 9. § (1) bekezdését sértik a 13. § a) és
    b) pontjában  foglalt rendelkezések, mert sérelmet szenved a
    köztulajdon   és   a   magántulajdon   egyenjogúsága   annak
    következtében, hogy  az egyik  tulajdoni formánál  lehetőség
    van meghatározott  tisztségek országgyűlési képviselő általi
    betöltésére, a másiknál nincs.

         - A  törvény 13.  §-ának c) , e) , f) pontjában foglalt
    rendelkezések sértik  az Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében
    foglalt    jogállamiság     elvéből    folyó    jogbiztonság
    követelményét.

         - A törvény 14. § a) pontja sérti az Alkotmány 9. § (2)
    bekezdését, mert  korlátozza a  gazdasági versenyt  azáltal,
    hogy  kizárja  a  közbeszerzési  eljárásban  való  részvétel
    lehetőségéből  azokat   a  gazdálkodó   szerveket,   amelyek
    tisztségviselője országgyűlési képviselő.

         -  A  törvény  18.  -19.  §-ai,  valamint  22.  §-a  az
    Alkotmány 59.  § (1)  bekezdésének  sérelmét  jelentő  módon
    korlátoznak a  magántitok  és  a  személyes  adatok  védelme
    fogalomkörébe tartozó  jogokat  úgy,  hogy  a  korlátozás  a
    közélet    tisztaságának    megóvása    szempontjából    nem
    elkerülhetetlenül szükséges,  s a  szabályozott eljárás  nem
    szavatolja az  adatok valódiságát, így azok nem alkalmasak a
    képviselők érdekeltségi viszonyainak átláthatóvá tételére.

                                II.

    Eljárása során  az Alkotmánybíróság  elsőként azt vizsgálta,
    hogy az  Okjtv. 13.  -14.  §-aiban  megállapított  gazdasági
    összeférhetetlenségi   szabályok   sértik-e   az   Alkotmány
    rendelkezéseit.

         1. Az  országgyűlési képviselők összeférhetetlenségéről
    az Alkotmány 20. §-ának (5) bekezdése rendelkezik:

    "A   képviselő    nem   lehet    köztársasági   elnök,    az
    Alkotmánybíróság tagja,  az állampolgári jogok országgyűlési
    biztosa, az  Állami Számvevőszék  elnöke, elnökhelyettese és
    számvevője, bíró,  ügyész, államigazgatási szerv dolgozója -
    a Kormány  tagja és  a politikai  államtitkár kivételével -,
    továbbá a  fegyveres  erők,  a  rendőrség  és  a  rendészeti
    szervek    hivatásos    állományú    tagja.    Törvény    az
    összeférhetetlenség egyéb eseteit is megállapíthatja. "

    Az Alkotmány  e felhatalmazása  alapján állapította  meg  az
    Országgyűlés a képviselői összeférhetetlenség új szabályait,
    köztük   az    indítványozók   által    vitatott   gazdasági
    összeférhetetlenségi szabályokat.

    Az Okjtv.  vitatott rendelkezései  a  következő  szabályokat
    tartalmazzák :

    "13. § Országgyűlési képviselő nem lehet:

         a) állami  vállalatnak, trösztnek, tröszti vállalatnak,
    közüzemi   vállalatnak    vezérigazgatója,    vezérigazgató-
    helyettese,         igazgatója,          igazgatóhelyettese,
    igazgatótanácsának vagy  vezető  testületének  és  felügyelő
    bizottságnak tagja;

         b)  a   helyi  önkormányzatok,   a   nyugdíjbiztosítási
    önkormányzat  és  az  egészségbiztosítási  önkormányzat  ( a
    továbbiakban: önkormányzat )  által alapított  önkormányzati
    vállalatnak    vezérigazgatója,    vezérigazgató-helyettese,
    igazgatója,  igazgatóhelyettese,   igazgatótanácsának   vagy
    vezető testületének tagja;

         c) a  szavazati jogok  tíz százalékát  meghaladó állami
    tulajdoni részesedéssel  működő  gazdasági  társaság  vezető
    tisztségviselője, igazgatótanácsának,  igazgatóságának  vagy
    vezető testületének, felügyelő bizottságának tagja, valamint
    a társasággal  munkaviszonyban vagy  munkavégzésre  irányuló
    más jogviszonyban álló vezetője ( vezérigazgatója ) ;

         d)  önkormányzat   teljes   vagy   többségi   tulajdoni
    részesedésével    működő     gazdasági    társaság    vezető
    tisztségviselője, igazgatótanácsának,  igazgatóságának  vagy
    vezető testületének, felügyelő bizottságának tagja, valamint
    a társasággal  munkaviszonyban vagy  munkavégzésre  irányuló
    más jogviszonyban álló vezetője ( vezérigazgatója ) ;

         e) a  szavazati jogok  tíz százalékát  meghaladó állami
    tulajdoni  részesedéssel   vagy  önkormányzat   teljes  vagy
    többségi tulajdoni  részesedésével működő gazdasági társaság
    által  alapított   gazdasági  társaságnak   vezérigazgatója,
    vezérigazgató-helyettese,  igazgatója,   igazgatóhelyettese,
    igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének
    tagja;

         f)   privatizált    gazdálkodó   szervezetnél    -    a
    privatizációt  követő   két  éven   belül  -  vezérigazgató,
    vezérigazgató-helyettes,    igazgató,     igazgatóhelyettes,
    igazgatótanácsi   vagy   vezető   testületi   és   felügyelő
    bizottsági tag;

         g) hitelintézet, biztosító társaság, önkéntes kölcsönös
    biztosító  pénztár,  lakás-takarékpénztár,  nyugdíjbiztosító
    pénztár  vezető  tisztségviselője,  igazgatótanácsának  vagy
    vezető testületének, felügyelő bizottságának tagja, valamint
    a társasággal  munkaviszonyban vagy  munkavégzésre  irányuló
    más jogviszonyban álló vezetője ( vezérigazgatója ) .

    14. § Országgyűlési képviselő nem lehet:

         a) a  közbeszerzésekről szóló  1995.  évi  XL.  törvény
    hatálya alá  tartozó szervezettel  - a  törvény hatálya  alá
    tartozó beszerzések  teljesítésére  irányuló  -  szerződéses
    viszonyban     álló      gazdálkodó     szervezet     vezető
    tisztségviselője, felügyelő  bizottsági  tagja,  valamint  a
    gazdálkodó szervezettel  munkaviszonyban vagy  munkavégzésre
    irányuló      más      jogviszonyban      álló      vezetője
    ( vezérigazgatója ) ;

         b) a  képviselői  mandátum  fennállása  alatt,  illetve
    annak megszűnésétől  számított két évig koncessziós társaság
    vezető   tisztségviselője,   felügyelő   bizottsági   tagja,
    valamint  a  gazdálkodó  szervezettel  munkaviszonyban  vagy
    munkavégzésre  irányuló   más  jogviszonyban  álló  vezetője
    ( vezérigazgatója ) . "

    Indítványozók  az   Okjtv.  13.  -14.  §-aiban  szabályozott
    összeférhetetlenségi    okok    közül    azon    tényállások
    alkotmányosságát    vitatják,     amelyek    állami,    vagy
    önkormányzati tulajdonban  álló, illetőleg  az  állam,  vagy
    önkormányzat tulajdoni részesedéssel rendelkező, valamint az
    állam   valamely    szervével   szerződéses    ( koncessziós
    szerződés,   közbeszerzési    eljárás   alapján    megkötött
    szerződés,  privatizációs   szerződés )  jogviszonyban  álló
    gazdálkodó   szervezet    vezető   tisztségének   betöltését
    minősítik a  képviselői  megbízatással  összeférhetetlennek.
    Álláspontjuk  szerint,   az  a   szabályozás,  amely   egyes
    gazdálkodó szervek esetén lehetőséget ad a vezető tisztségek
    országgyűlési képviselő  által történő betöltésére, másoknál
    pedig nem, sérti az Alkotmány 70/A. §-át, valamint 9. §-ának
    (1)  bekezdését.   Az  Alkotmány   9.  §   (2)  bekezdésében
    szabályozott   versenyszabadságot    korlátozó    szabálynak
    tekintik azt  a rendelkezést,  mely szerint  a képviselő nem
    lehet  olyan  gazdasági  társaság  vezető  tisztségviselője,
    amely  a   közbeszerzési   törvény   hatálya   alá   tartozó
    szervezettel szerződéses kapcsolatban áll.

         2. Az indítvány ebben a részében megalapozatlan.

    Az Alkotmánybíróság  korábbi határozataiban már vizsgálta az
    országgyűlési       képviselők       összeférhetetlenségének
    alkotmányossági kérdéseit.   [ 1359/B/1990. AB határozat ABH
    1991, 580.; 55/1994. (XI. 10.) AB határozat ABH 1994, 296.]

    Az 55/1994.  (XI. 10.) AB határozatában megállapította, hogy
    az Alkotmány  20. §  (5)  bekezdése  a  képviselők  hivatali
    összeférhetetlenségének azokat  az  eseteit  határozza  meg,
    amelyek  a   hatalommegosztás  elvének   érvényre  juttatása
    szempontjából alapvetőek,  és amelyeket  a  hatalommegosztás
    érdekében  az   Alkotmány  védelemben   kívánt  részesíteni.
    Egyúttal felhatalmazást  ad a  törvényhozónak arra,  hogy  a
    képviselői összeférhetetlenségnek  további eseteit állapítsa
    meg. E  felhatalmazás alapján  a törvényhozó  széles döntési
    önállósággal     rendelkezik      az     összeférhetetlenség
    szabályozásában.   E   döntési   szabadságának   alkotmányos
    korlátját az  jelenti, hogy  az  Alkotmányban  meghatározott
    összeférhetetlenségi   okot    nem   szüntethet   meg,   nem
    korlátozhat,   és    további    összeférhetetlenségi    okok
    megállapítása során  alapvető jogot alkotmányos indok nélkül
    nem korlátozhat.  Ezen  korlátok  között  nincs  alkotmányos
    akadálya    annak,     hogy    törvény    az    Alkotmányban
    szabályozottakon  túl   újabb  összeférhetetlenségi   okokat
    állapítson meg,  vagy, hogy az ilyen törvényben szabályozott
    összeférhetetlenségi  okokat   a  törvényhozó  megszüntesse.
    [ ABH 1994, 300. ]

    Az Alkotmánybíróság  korábbi határozataiban az országgyűlési
    képviselők   hivatali    összeférhetetlenségét    szabályozó
    törvényi    rendelkezések     alkotmányosságát    vizsgálta.
    Megállapította, hogy  a hivatali összeférhetetlenség, mint a
    modern képviselői  összeférhetetlenség legkorábban kialakult
    formája,    elsősorban     a    hatalommegosztás     elvének
    érvényesülését, a  törvényhozás,  a  képviselő  más  hatalmi
    ágaktól  való   függőségének   megakadályozását   szolgálja.
    Rámutatott arra  is, hogy a parlamenti jog fejlődése során a
    képviselői    összeférhetetlenség    szabályai    jelentősen
    kiszélesedtek, meghaladták  a  hivatali  összeférhetetlenség
    körét.    Kialakultak    olyan    alakzatai,    amelyek    a
    hatalommegosztás   elvén    túlmenő    követelményeket    is
    szolgálnak.   Ebbe    a   körbe    tartozik   a    gazdasági
    összeférhetetlenség.  [ ABH 1994. 299. ]

    Mivel az  Alkotmány nem határozza meg az összeférhetetlenség
    törvényi szabályozásának  kereteit,  a  törvényhozó  döntési
    szabadsága körébe  tartozik annak  meghatározása, hogy  mely
    gazdasági pozíciókat  ítél olyannak,  amelynek a  képviselői
    megbízatás melletti betöltése a képviselői függetlenség és a
    közélet   tisztasága   szempontjából   aggályos,   ezért   a
    képviselői megbízatással összeférhetetlen. Az Országgyűlés a
    mindenkori  társadalmi,  politikai,  gazdasági  viszonyokat,
    erkölcsi szempontokat,  történetileg kialakult  megoldásokat
    figyelembe    véve,     azokat    mérlegelve     dönt     az
    összeférhetetlenségi   okok    meghatározásáról.   Ezért   a
    gazdasági összeférhetetlenségi  okok köre  országonként,  és
    történeti időszakonként különböző.

    Az 1997. évi V. törvényben szabályozott összeférhetetlenségi
    okok több  egyaránt alkotmányos célt szolgálnak. Ilyen célok
    a törvény indokolása szerint:

         -   a    képviselők   anyagi,    szervezeti,    hatalmi
    függetlenségének biztosítása,

         - a  hatáskörök és  hatalmi  pozíciók  koncentrálásának
    megakadályozása, a hatalmi ágak elválasztásának garantálása,

         - a  gazdasági és a politikai pozíciók összefonódásának
    megakadályozása,

         - a  nem kívánatos  érdekérvényesítés  és  befolyásolás
    megakadályozása,

         -  a   képviselőhöz  méltatlan   magatartást   tanúsító
    képviselők   megfosztása    mandátumuktól,   illetve   annak
    megakadályozása,  hogy  a  képviselői  mandátumra  méltatlan
    személyek képviselők lehessenek,

         -  a   képviselők  vagyoni  és  jövedelmi  viszonyainak
    átláthatósága és ellenőrizhetősége.

    Az Okjtv.  13. -14.  §-ainak az indítványozók által vitatott
    rendelkezései  a   gazdasági   és   a   politikai   pozíciók
    koncentrálásának   megakadályozását,    a   nem    kívánatos
    érdekérvényesítés és befolyás kizárását szolgálják.

         3. Indítványozók  az Alkotmány  9. § (1) bekezdésére, a
    tulajdoni  formák   egyenlőségének  sérelmére  hivatkozással
    kérik a  13. §  a) és  b)  pontjában  foglalt  rendelkezések
    megsemmisítését. A 13. § c) , d) , e) és f) pontjai esetében
    pedig   azért    indítványozzák    az    alkotmányellenesség
    megállapítását, mert  e rendelkezések alkotmányellenes módon
    tesznek különbséget  gazdasági társaságok között azzal, hogy
    az  egyiknél   lehetségesnek   tartják   vezető   tisztségek
    országgyűlési képviselő által történő betöltését, a másiknál
    pedig nem.

    Az  Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  nincs  tartalmi
    összefüggés  az   indítványozók  által   vitatott   törvényi
    rendelkezések   és   az   alkotmányellenesség   indokolására
    felhívott alkotmányi rendelkezések között.

    Az Alkotmány  9.  §  (1)  bekezdése  úgy  rendelkezik,  hogy
    "Magyarország  gazdasága   olyan  piacgazdaság,  amelyben  a
    köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú. "

    Az Alkotmány  70/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy "a Magyar
    Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy
    számára az  emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely
    megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás,
    politikai  vagy   más  vélemény,   nemzeti  vagy  társadalmi
    származás, vagyoni,  születési vagy  egyéb helyzet  szerinti
    különbségtétel nélkül".

    Az  Alkotmánynak   ez   a   rendelkezése   a   jogegyenlőség
    követelményét rögzíti.  Azt jelenti,  hogy  az  állam,  mint
    közhatalom -  mint jogalkotó  és jogalkalmazó  - a  jogok és
    kötelezettségek  megállapítása   során  köteles   az  azonos
    helyzetben levő  jogalanyokat indokolatlan  megkülönböztetés
    nélkül, egyenlőkként kezelni.

    A vitatott  összeférhetetlenségi szabályok  címzettjei nem a
    gazdálkodó szervek,  hanem az  országgyűlési képviselők. Az,
    hogy a törvény a képviselői megbízatással összeférhetetlenné
    nyilvánítja  meghatározott   gazdálkodó  szervezetek  vezető
    tisztségeinek   betöltését,    a   gazdálkodó    szervezetek
    tulajdonosi jogállását, jogait, kötelezettségeit nem érinti,
    ezért  a   tulajdoni  formák   egyenlősége,   a   gazdálkodó
    szervezetek     közötti      jogegyenlőség     szempontjából
    relevanciával   nem    bír.    Az,    hogy    a    gazdasági
    összeférhetetlenségi szabályok  milyen hatást  gyakorolnak a
    parlament  összetételére,   önmagában  nem   alkotmányossági
    kérdés,  az   összeférhetetlenségi  szabályok   e  politikai
    hatásainak mérlegelése az Országgyűlés hatáskörébe tartozik.

    Így az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Okjtv. 13. §
    a) ,  b) ,  c) ,  d) ,  e)  és  f)  pontja  tekintetében  az
    Alkotmány 9.  §  (1)  bekezdésének,  valamint  70/A.  §  (1)
    bekezdésének -  indítványozók által kifogásolt - sérelme nem
    állapítható meg.

         4. Ugyancsak  - tartalmi  összefüggés hiányában  -  nem
    állapítható  meg  az  Okjtv.  14.  §  a)  pontjában  foglalt
    rendelkezés  alkotmányellenessége  az  Alkotmány  9.  §  (2)
    bekezdésében megállapított államcél megsértése miatt.

    Indítványozók a  14.  §  a)  pontjának  téves  értelmezésére
    alapítják alkotmányossági  kifogásukat. Álláspontjuk szerint
    ez  az   előírás  kizárja   azt  a   gazdálkodó  szervet   a
    közbeszerzési eljárás  lehetőségéből, amelynek  a törvényben
    meghatározott tisztségét  képviselő tölti  be és  ez sérti a
    gazdasági verseny szabadságát.

    A vitatott szabálynak ilyen értelem nem tulajdonítható. Ez a
    rendelkezés nem  jelenti akadályát  annak, hogy a gazdálkodó
    szervezet a  közbeszerzésekről szóló  1995. évi  XL. törvény
    hatálya alá  tartozó eljárásban  részt vegyen  és szerződést
    kössön. A  gazdálkodó szervezet  a közbeszerzés elnyeréséért
    folyó pályázati eljárásban jogosult részt venni. Más kérdés,
    hogy a  közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéssel
    összeférhetetlenségi helyzet keletkezik, amelyet a képviselő
    köteles megszüntetni.  A képviselőnek döntenie kell, hogy az
    összeférhetetlenné vált  megbízatásai közül  melyikről  mond
    le.  A   képviselőnek  ez   a  kötelezettsége  a  gazdálkodó
    szervezet  versenyhelyzetét,   szerződéses  szabadságát  nem
    érinti.

         5.   Az Okjtv.  14. §  b) pontjában foglalt rendelkezés
    alkotmányellenességének megállapítását  azon az alapon kérik
    indítványozók, hogy  az az  Alkotmány 70/A. § (1) bekezdését
    sértő módon  tesz különbséget  az  országgyűlési  képviselők
    között.  Álláspontjukat   azzal  indokolják,  hogy  míg  más
    összeférhetetlenségi okok  esetén a  törvény csak a mandátum
    fennállása alatt tiltja meg a képviselő számára a képviselői
    megbízatással    összeférhetetlen     gazdasági     pozíciók
    betöltését, addig  a vitatott  szabály alapján a képviselő a
    mandátum  megszűnése  után  még  két  évig  nem  tölthet  be
    koncessziós társaságnál vezető tisztséget.

    Nem állapítható  meg az  Alkotmány 70/A.  § (1) bekezdésének
    megsértése az Okjtv. e rendelkezésével kapcsolatosan sem.  A
    vitatott előírás,  mely szerint az országgyűlési képviselő a
    mandátum fennállása  alatt, illetve  annak megszűnésétől két
    évig nem  tölthet be  koncessziós társaságnál  meghatározott
    vezető  tisztségeket,   nem  tartalmaz   képviselők  közötti
    megkülönböztetést. A  14. §  b) pontja  minden országgyűlési
    képviselőre egyformán kötelező összeférhetetlenségi szabályt
    ír elő.

         6. Az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésben  szabályozott
    jogállamiság  elvéből   folyó  jogbiztonság  követelményének
    megsértése miatt  támadják indítványozók  a 13.  §  c) ,  e)
    pontjában foglalt  szabályokat.  Álláspontjuk szerint ezek a
    rendelkezések   állandó    jogbizonytalanságot    teremtenek
    azáltal, hogy a tulajdoni arányok a részvénytársaságok egyes
    formáinak  esetében  állandóan  változhatnak  és  ezeknek  a
    változásoknak az  összeférhetetlenségi hatása  az érintettek
    által kiszámíthatatlan.  Ugyancsak a  jogbiztonság sérelmére
    hivatkozással    kérik     a     13.     §     f)     pontja
    alkotmányellenességének megállapítását.  Ez esetben  azáltal
    sérül a  jogbiztonság  alkotmányos  követelménye  szerintük,
    mert a  törvény alapján nem állapítható meg, hogy mikor kell
    a privatizációs folyamatot befejezettnek tekinteni.

    Indítványozóknak   ez   az   alkotmányossági   kifogása   is
    megalapozatlan.

    A  privatizációs   folyamatot  az  állam  tulajdonában  lévő
    vállalkozói vagyon  értékesítéséről szóló  1995. évi  XXXIX.
    törvény  szabályozza.   E  törvény   rendelkezései   alapján
    értelmezhető az Okjtv. 13. § f) pontja.

    Nemcsak a  13. §  c) és e) pontjában szabályozott, hanem más
    összeférhetetlenségi okok  esetén is  előfordulhat, hogy  az
    összeférhetetlenségi  helyzet  a  képviselő  tudomásától  és
    magatartásától  függetlenül   jön  létre.  Erre  tekintettel
    rendelkezik úgy  a 20.  § (1)  bekezdése, hogy  a  képviselő
    számára az  összeférhetetlenség megszüntetésére  nyitva álló
    határidő az  összeférhetetlenség fennállásának  a  képviselő
    tudomására jutásától  kezdődik.  A  jogállamiság  elvéből  a
    képviselői       összeférhetetlenségre        nézve       az
    összeférhetetlenség megszüntetésének  követelménye vezethető
    le. A  gazdálkodó szervezet  mindenkori tulajdoni arányainak
    nyomonkövethetősége  ehhez   képest  olyan   kérdés,   amely
    alkotmányossági problémának nem tekinthető.

                                III.

    Az Alkotmánybíróság  megalapozottnak találta az Okjtv. 24. §
    (2)   bekezdés    második   mondatában    foglalt    előírás
    alkotmányellenességének megállapítására irányuló indítványt.

    A 24.  § (2)  bekezdésének második mondata a következőképpen
    rendelkezik:

    "A 13.  §-ban meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat
    a  jelenleg  mandátummal  rendelkező  képviselők  mandátumuk
    elnyerésekor fennálló  tisztségeinek vonatkozásában nem kell
    alkalmazni. "

    Indítványozók álláspontja  szerint ez a szabály az Alkotmány
    70/A. §  (1)  bekezdését  sértő  módon  tesz  különbséget  a
    törvény  13.   §-a  alapján  összeférhetetlenségi  helyzetbe
    kerülő képviselők  között, aszerint,  hogy  mikor  szerezték
    mandátumukat.

    Az Alkotmánybíróság  már számos  határozatában értelmezte az
    Alkotmány 70/A.  §-ának (1) bekezdését. Kialakult gyakorlata
    szerint  az   Alkotmány  e   rendelkezését  a  jogegyenlőség
    általános  elvét   megfogalmazó  alkotmányi  követelményként
    értelmezte. Kimondta,  hogy az alkotmányi tilalom elsősorban
    az     alkotmányos      alapjogok     tekintetében      tett
    megkülönböztetésekre terjed  ki,  abban  az  esetben,  ha  a
    megkülönböztetés  nem   emberi   jog   vagy   alapvető   jog
    tekintetében     történt,      az     eltérő     szabályozás
    alkotmányellenessége akkor állapítható meg, ha az, az emberi
    méltósághoz való  jogot sérti.  Az  Alkotmánybíróság  eddigi
    gyakorlata   során    ez   utóbbi    körben   akkor   ítélte
    alkotmányellenesnek a  jogalanyok közötti megkülönböztetést,
    ha  a   jogalkotó  önkényesen,  ésszerű  indok  nélkül  tett
    különbséget az  azonos szabályozási  kör alá vont jogalanyok
    között.  [ 9/1990.  (IV. 5.)  AB határozat,  ABH 1990, 48. ;
    21/1990. (X.  4.) AB  határozat, ABH 1990, 77-78. ; 61/1992.
    (XI. 20.)  AB határozat,  ABH 1992, 280-282. ; 35/1994. (VI.
    24.) AB határozat, ABH 1994, 203. stb. ]

    Az Okjtv.  20. §-a  úgy rendelkezik,  hogy az  országgyűlési
    képviselő a  mandátuma érvényességének megállapításától vagy
    az  összeférhetetlenségi   helyzet  keletkezésétől,  illetve
    annak a  képviselő tudomására  jutásától  számított  harminc
    napon belül  a vele  szemben  fennálló  összeférhetetlenségi
    okot  köteles  megszüntetni,  illetve  annak  megszüntetését
    kezdeményezni. Ennek  megtörténtéig  képviselői  jogait  nem
    gyakorolhatja és tiszteletdíjra sem jogosult. Ha a képviselő
    e  kötelezettségének  nem  tesz  eleget,  bármely  képviselő
    indítványára    az     Országgyűlés    -     a     Mentelmi,
    összeférhetetlenségi    és     mandátumvizsgáló    bizottság
    véleményének kikérése  után - tizenöt napon belül határoz az
    összeférhetetlenség kimondásáról.

    E  szabályok   alapján   azok   a   mandátummal   rendelkező
    képviselők,  akik   olyan  tisztséget   töltenek  be,  amely
    korábban   nem    minősült   a    képviselői   megbízatással
    összeférhetetlennek,  azonban   az  1997.   évi  V.  törvény
    hatálybalépésével  összeférhetetlenné   válik,   a   törvény
    hatálybalépésétől számított  30  napon  belül  kötelesek  az
    összeférhetetlenségi  helyzetet  megszüntetni.  Ez  alól  az
    általános  szabály   alól  teremt   kivételt  a  24.  §  (2)
    bekezdésének második  mondata, amely az Okjtv. 13. §-a által
    összeférhetetlennek  nyilvánított   gazdasági  pozíciókat  a
    mandátumuk   elnyerése    előtt   megszerzett   képviselőket
    mentesíti  az   összeférhetetlen  helyzet   megszüntetésének
    kötelezettsége alól.  Ennek eredményeként  az Okjtv.  13. §-
    ában    megállapított     összeférhetetlenségi     szabályok
    alkalmazása szempontjából  különbséget tesz  azon képviselők
    között, akik  a törvény  hatályba  lépésekor  e  rendelkezés
    alapján a  képviselői  jogállással  összeférhetetlenné  vált
    tisztséget   töltenek    be,   aszerint,   hogy   mandátumuk
    megszerzése előtt,  vagy azt követően nyerték-e el gazdasági
    pozíciójukat. Ezzel  azonos jogi  helyzetben levő jogalanyok
    között  különböztet,   mert  ugyanúgy  jogszerűen  vállalták
    gazdasági pozíciójukat  azok a képviselők, akik a mandátumuk
    elnyerése  után   kaptak   megbízást   a   13.   §   alapján
    összeférhetetlenné váló  gazdasági vezető  tisztségre,  mint
    azok, akiknek  a megbízatása  a mandátum  megszerzése  előtt
    keletkezett és megválasztásuk után fenntartották azokat.

    A  gazdasági   funkciójukat  mandátumuk   megszerzése  előtt
    elnyert képviselők preferálása - az Alkotmánybíróság állandó
    gyakorlata    szerint     -    nem     tekinthető    pozitív
    diszkriminációnak sem,  mert a  megkülönböztetés mellett nem
    hozható fel a összeférhetetlenség rendeltetése szempontjából
    olyan  indok,   amely  alkotmányos   alapul  szolgálhatna  a
    megkülönböztetésre.  Az   Alkotmánybíróság  már   a  pozitív
    diszkrimináció alkotmányos  lehetőségét és  fogalmi  elemeit
    meghatározó   döntésében    megállapította,   hogy   pozitív
    diszkriminációt akkor  lehet alkalmazni,  ha "valamely  - az
    Alkotmányba nem  ütköző  -  társadalmi  cél,  vagy  valamely
    alkotmányos  jog   csakis  úgy  érvényesíthető,  hogy  [ a ]
    szűkebb értelemben  vett egyenlőség  nem valósítható  meg. "
    [ 9/1990. (IV. 25.) AB határozat, ABH 1990, 48. -49. ]

    A pozitív diszkrimináció alkalmazása a jogalkotó számára nem
    jelent feltétlen  szabadságot: alkalmazása  nem sértheti  az
    egyenlő   méltóságú    személyként    kezelés    alkotmányos
    követelményét, s  nem  ütközhet  az  Alkotmányban  pozitívan
    megfogalmazott alapjogokba sem.  ( ABH 1990, 49. )

    Az  Alkotmánybíróság   később  is   megerősítette,  hogy  "a
    kivételt engedő  szabálynál a  hangsúly  a  funkcionalitáson
    van" [ 33/1993.   ( V. 28.  ) AB  határozat, ABH  1993, 247,
    253. ]

    Az Alkotmánybíróság  1992 óta  követett  állandó  gyakorlata
    szerint " az Alkotmány 70/A. §-ában megfogalmazott tilalom -
    amennyiben a különbségtétel sérti az emberi méltósághoz való
    jogot - kiterjed az egész jogrendszerre", ide értve azokat a
    jogokat is,  amelyek nem  tartoznak az emberi jogok, illetve
    az alapvető  állampolgári jogok  közé.  [ 61/1992. (XI. 20.)
    AB határozat,  ABH 1992,  280, 281.  ] Ugyanez a határozat a
    pozitív diszkrimináció  tekintetében megállapította,  hogy a
    mentességek és  kedvezmények megállapításánál  a  jogalkotót
    széles  körű   mérlegelés  illeti   meg,   s   ennek   során
    érvényesíthet az Alkotmányból le nem vezetett célkitűzéseket
    is. Az Alkotmánybíróság azonban azt is kimondta, hogy bár ez
    utóbbi mérlegelés  célszerűségi vagy politikai felülbírálata
    nem tartozik  hatáskörébe, ekkor  is ellenőrizheti,  hogy "a
    jogalkotó mérlegelési  jogának gyakorlása során nem került-e
    ellentétbe az Alkotmány valamely rendelkezésével. "

    E  határozatot   követően  az  Alkotmánybíróság  más  mércét
    alkalmazott    az     alkotmányos     alapjogokat     érintő
    diszkriminációra ( a  szükségesség/arányosság tesztjét ) , s
    más mércét  arra az  esetre, ha a 70/A. §-ban megfogalmazott
    diszkrimináció-tilalmat az  alapjogokon kívüli egyéb jogokra
    terjesztette ki.  Itt akkor  állapít meg az Alkotmánybíróság
    alkotmányellenes       megkülönböztetést,        "ha       a
    megkülönböztetésnek  .  .  .  nincs  tárgyilagos  mérlegelés
    szerint   ésszerű   indoka,  vagyis  önkényes. " [  35/1994.
    (VI.24.) AB határozat, ABH 1994,  197. ]  Ez a mérce azonban
    ugyanaz,  mint  amit  az  Alkotmánybíróság  már  1990-ben  a
    pozitív diszkrimináció  alkotmányos alkalmazása korlátjaként
    megállapított:   az    önkényes,   ésszerű   indok   nélküli
    megkülönböztetés sérti  az emberi  méltóság alapjogát,  mert
    ilyen  esetben  a  törvényhozó  bizonyosan  nem  kezelte  az
    érintetteket azonos  méltóságú személyként,  s nem értékelte
    mindegyikük    szempontjait     azonos     körültekintéssel,
    figyelemmel és  méltányossággal.  Az  ilyen  szabályozás  "a
    pozitív   diszkrimináción    belül   is   alkotmányellenes".
    [ 1/1995. (II. 8.) AB határozat, ABH 1995, 31, 47. ]

    A  fentiek   szerint  nincs  jelentősége  annak,  hogy  azon
    képviselők kivétele  az összeférhetetlenségi törvény hatálya
    alól,   akik gazdasági  pozíciójukat korábban szerezték meg,
    mint   mandátumukat,   pozitív   diszkrimináció-e,      vagy
    egyszerűen nem  alapjogot érintő különbségtétel a képviselők
    között.  A  megkülönböztetés  alkotmányossága  elbírálásánál
    mindkét minősítés  esetén ugyanazt a mércét kell alkalmazni:
    van-e ésszerű, azaz nem önkényes indoka a különbségtételnek,
    különös tekintettel a törvény által elérni kívánt célra.

    Az Okjtv.  24. §  (2) bekezdésének  vitatott rendelkezésében
    foglalt eltérő szabályozásnak tárgyilagos mérlegelés szerint
    nincs ésszerű  indoka. A  törvény hatálybalépését megelőzően
    semmiféle gazdasági  összeférhetetlenségi tilalom  nem  állt
    fenn.    A     megkülönböztetésről    szóló     rendelkezést
    előterjesztője az  Országgyűlésben azzal  indokolta, hogy az
    összeférhetetlen gazdasági  pozíciók megszerzése  azoknál  a
    képviselőknél  hozható   kapcsolatba  e  minőségükkel,  akik
    ezekhez  a  gazdasági  állásokhoz  mandátumuk  elérése  után
    jutottak, míg  azoknál, akik  már  ilyen  gazdasági  állások
    birtokában lettek  képviselők, ez  az összefüggés  nem merül
    fel. Ez  az indokolás a törvény céljait tekintve - különösen
    "a   hatáskörök   és   hatalmi   pozíciók   koncentrálásának
    megakadályozása,   a   gazdasági   és   politikai   pozíciók
    összefonódásának megakadályozása,  továbbá a  nem  kívánatos
    érdekérvényesítés és befolyás megakadályozása" szempontjából
    - teljesen  irreleváns és ésszerűtlen; ezen kívül alapvetően
    félreérti  az   összeférhetetlenség   intézményét   is.   Az
    összeférhetetlenség lényege ugyanis az objektív állapot, nem
    pedig annak  keletkezése.  Mindazok  a  negatív  jelenségek,
    amelyeket    a     törvény    ki    akar    küszöbölni    az
    összeférhetetlennek  minősített  helyzetben  lévő  mindegyik
    képviselőnél  ugyanúgy   fennállnak,  teljesen   függetlenül
    attól, mikor  keletkezett az  összeférhetetlen  helyzet.  Az
    összeférhetetlenség   a   képviselő   tudomásán   kívül   és
    közreműködésétől függetlenül  is beállhat, vagy megszűnhet -
    például az állami tulajdon arányának változása következtében
    annál a vállalatnál,  amelynek a képviselő tisztségviselője.
    Az  előterjesztés   indokolása  még  az  összeférhetetlenség
    keletkezésére vonatkozó  saját érvelésén  belül is hibás: ha
    csak az  országgyűlési képviselő  gazdasági  pozíciószerzési
    lehetőségeiben látja  az összeférhetetlenség lényegét, akkor
    az összeférhetetlenségnek  azokra a  képviselőkre is ki kell
    terjednie, akik az előző parlamenti ciklusban, képviselőként
    jutottak   gazdasági    pozíciókba.   Végül   megjegyzi   az
    Alkotmánybíróság,  hogy   az  összeférhetetlenségi   törvény
    feladata   a    népszuverenitást   gyakorló    országgyűlési
    képviselők   közjogi   jogállása   egyik   fontos   elemének
    meghatározása; e  jogállás egységességének  megbontása  igen
    súlyos alkotmányos indokokat kívánna.

    Az Országgyűlés  döntési szabadsága  körébe  tartozik  annak
    eldöntése,   hogy   a   törvény   által   meghatározott   új
    összeférhetetlenségi  szabályok   alkalmazását   indokoltnak
    tartja-e a  törvény  hatálybalépésével  összeférhetetlenségi
    helyzetbe kerülő képviselőkre nézve vagy sem. Nem tekinthető
    alkotmányosnak azonban  az a  szabályozás,  amely  ugyanazon
    összeférhetetlenségi  szabályok   alkalmazása  szempontjából
    önkényesen tesz  különbséget  azonos  jogi  helyzetben  lévő
    képviselők között.

    Az 1997.  évi V.  törvény nem  tartalmaz visszaható  hatályú
    szabályozást, a  hatálybalépését megelőző  időre magatartási
    szabályokat nem  állapít meg.  A törvényből  a  képviselőkre
    nézve  csak   annak  hatálybalépését   követően   származnak
    kötelezettségek. Önmagában az a körülmény, hogy a képviselők
    másként cselekedhettek  volna, ha  előre láthatták  volna  a
    jogszabály  módosítását,   érvként   megfogalmazható   lenne
    minden, a képviselők jogállását érintő - az adott parlamenti
    cikluson belül hozott - jogszabály-módosítás esetében is. "A
    visszaható hatályú  jogalkotás tilalmának  ilyen kiterjesztő
    értelmezése alkotmányjogilag  indokolhatatlan. "  [ 55/1994.
    (XI. 10.) AB határozat, ABH 1994. 305. ]

    Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az
    Okjtv.   24.    §   (2)    bekezdésének   második    mondata
    alkotmányellenes, ezért azt megsemmisítette.

                                IV.

    Indítványozók az  Alkotmány 59. § (1) bekezdésének sérelmére
    hivatkozással kérik az Okjtv. 18. -19. §-ainak és 22. §-ának
    megsemmisítését. Indítványukat  azzal  indokolják,  hogy  "e
    szabályok  a   magántitok  és  a  személyes  adatok  védelme
    fogalomkörébe tartozó  jogokat korlátoznak, olymódon, hogy a
    korlátozás   a    közélet   tisztasága    megóvásának    nem
    elkerülhetetlen  eszköze,   a   szabályozott   eljárás   nem
    szavatolja az  adatok valódiságát, s így a rendelkezések nem
    alkalmasak a  közhatalmat  gyakorlók,  a  politikai  közélet
    szereplői érdekeltségi viszonyainak átláthatóvá tételére. "

    Az Okjtv.  18. §-a  az országgyűlési  képviselők bejelentési
    kötelezettségét szabályozza a következő módon:

    "Az  országgyűlési   képviselő  az   Országgyűlés  elnökének
    köteles bejelenteni minden, összeférhetetlenség alá nem eső

         a)  munkaviszonyát   és  munkavégzésre   irányuló   más
    jogviszonyát;

         b)   önálló   vállalkozását,   gazdasági   társaságban,
    szövetkezetben, közhasznú  társaságban fennálló részesedését
    ( tagsági viszonyát ) ,  továbbá e  szervezetekben betöltött
    vezető tisztségviselői  megbízatását,  felügyelő  bizottsági
    tagságát;

         c)   alapítványát,   alapítvány   kezelő   testületében
    fennálló tagságát,  társadalmi szervezetben fennálló tagsági
    viszonyát,  továbbá   e   szervezetek   jogszabályban   vagy
    alapszabályban meghatározott  legfelsőbb, valamint ügyintéző
    és képviseleti szervében betöltött tisztségét;

         d) köztestületben    fennálló     tagságát,    valamint
    köztestület jogszabályban  vagy alapszabályban meghatározott
    legfelsőbb,  valamint  ügyintéző  és  képviseleti  szervében
    betöltött tisztségét;

         e) az  a) -d)  pontokban  meghatározottakon  túlmenően,
    valamennyi -  a képviselői megbízatáson kívüli - rendszeres,
    valamint  az  egyhavi  képviselői  tiszteletdíjat  meghaladó
    mértékű eseti,  illetve évente  többszöri jövedelemmel  járó
    tevékenységét, szerződéses jogviszonyát;

         f) az a) -e) pontokban meghatározott jövedelmét. "

    A  19.  §  vagyon-,  jövedelem-  és  gazdasági  érdekeltségi
    nyilatkozat   megtételére    kötelezi    az    országgyűlési
    képviselőt:

         " (1)   A   képviselő   a   mandátuma   érvényességének
    megállapításától  számított   harminc  napon   belül,   majd
    megbízatásának megszűnésétől  számított harminc  napon belül
    köteles az  Országgyűlés elnökénél  az e  törvény 1.  és  2.
    számú melléklete  szerinti vagyon-,  jövedelem- és gazdasági
    érdekeltségi      nyilatkozatot       ( a      továbbiakban:
    vagyonnyilatkozatot )    tenni.     A    képviselő     saját
    nyilatkozatához csatolni  köteles a  vele közös háztartásban
    élő házas-  vagy élettársának,  valamint gyermekének  az  1.
    számú melléklet szerinti nyilatkozatát.

          (2)  Vagyonnyilatkozat  elmulasztása  esetén  -  annak
    benyújtásáig -  a képviselő tiszteletdíjban nem részesülhet,
    képviselői jogait nem gyakorolhatja. A képviselői megbízatás
    megszűnése  után   kötelező  vagyonnyilatkozat  elmulasztása
    esetén   a    képviselő   a   korábbi   vagyonnyilatkozatban
    meghatározott vagyonösszeg alapulvételével késedelmi kamatot
    köteles fizetni.  Az Országgyűlés határozatban állapítja meg
    a vagyonnyilatkozat  elmulasztásának tényét,  és  azt,  hogy
    emiatt a  képviselő késedelmi  kamatot  köteles  fizetni  az
    államnak. A  határozatnak  arra  is  utalnia  kell,  hogy  a
    késedelmi  kamat   a  képviselő  megbízatásának  megszűnését
    követő  egy  év  leteltével  bíróság  által  végrehajthatóvá
    válik. A  késedelmi kamat  mértéke minden naptári nap után a
    felszámítás  időpontjában   érvényes   jegybanki   alapkamat
    kétszeresének 365-öd része. Ha a volt képviselő a megbízatás
    megszűnését követő  egy  éven  belül  még  nem  tett  meg  a
    vagyonnyilatkozatot, akkor az Országgyűlés a késedelmi kamat
    egy évre  kiszámított összegének  a  bírósági  végrehajtását
    köteles kérni.  A további  kamatfizetési kötelezettség ezzel
    megszűnik. "

    A 22. § pedig az adatkezelés szabályait határozza meg :

         " (1)  A   vagyonnyilatkozatokat   és   a   bejelentési
    kötelezettség  alá   tartozó  tevékenységeket,  valamint  az
    összeférhetetlenséggel kapcsolatos  minden nyilvántartást az
    Országgyűlés     Mentelmi,      összeférhetetlenségi      és
    mandátumvizsgáló bizottsága vezeti.

    (2)   Az    e   törvény   1.   számú   melléklete   szerinti
    vagyonnyilatkozatba csak a Mentelmi, összeférhetetlenségi és
    mandátumvizsgáló   bizottság    tagjai    tekinthetnek    be
    összeférhetetlenségi eljárás megindítása esetén.

    (3) Az  e törvény 2. számú melléklete szerinti nyilatkozatot
    az Országgyűlés elnöke nyilvánosságra hozza.

          (4) A  nyilvántartásban szereplő  adatokat a képviselő
    záró  vagyonnyilatkozatának   megtételét  követő  30.  napon
    törölni kell. "

    Az  Alkotmány   59.  §   (1)  bekezdése   alapján  a  Magyar
    Köztársaságban  mindenkit   megillet  a   magántitok  és   a
    személyes adatok  védelméhez való  jog. Az  Alkotmánybíróság
    állandó gyakorlata  szerint  ezt  a  jogot  nem  hagyományos
    védelmi jogként,  hanem annak  aktív oldalát  is  figyelembe
    véve  információs  önrendelkezési  jogként  értelmezi.  Ezen
    értelmezés szerint  e  jog  tartalma  az,  hogy  mindenkinek
    szabadságában  áll  magántitkainak  és  személyes  adatainak
    feltárásáról és  felhasználásáról  rendelkezni.  A  vagyonra
    vonatkozó  adatok   az  ember   magánszférájába   tartoznak,
    magántitkot  képeznek  és  személyes  adatnak  minősülnek  a
    személyes  adatok   védelméről   és   a   közérdekű   adatok
    nyilvánosságáról  szóló   1992.  évi   LXIII.  törvény   ( a
    továbbiakban: Avtv. ) 2. § 1. pontja szerint is.

    A magántitok  és a  személyes  adatok  védelméhez  való  jog
    azonban nem  abszolút  jog,  tehát  törvény  elrendelheti  a
    magántitok és  a személyes adat kötelező kiszolgáltatását és
    előírhatja a  felhasználás módját  is.  A  magántitok  és  a
    személyes  adatok  védelméhez  való  jognak  ilyen  törvényi
    korlátozása  azonban   csak  abban  az  esetben  minősíthető
    alkotmányosnak, ha  az megfelel  az Alkotmányban az alapjogi
    korlátozásokkal   szemben    támasztott    követelményeknek.
    [ 20/1990. (X.  4.) AB  határozat, ABH  1990. 70.;  15/1991.
    (IV. 13.) AB határozat, ABH 1991. 41, 43.; 21/1993. (IV. 2.)
    AB határozat,  ABH 1993.  175, 176.;  60/1994. (XII. 24.) AB
    határozat, ABH 1994. 354, 355.  ]

    Az indítványozók  által vitatott  szabályok  a  képviselőket
    megillető személyi  adatok védelméhez való jog szempontjából
    két, egymástól  eltérő mértékű  korlátozást tartalmaznak.  A
    18.   és   19.   §-ok   bejelentési   és   nyilatkozattételi
    kötelezettséget, adatszolgáltatási kötelezettséget írnak elő
    a képviselők  magánszférájába  tartozó,  személyes  adatokra
    nézve.

    A 22.  § (2)  bekezdése pedig  előírja a vagyonnyilatkozat -
    törvény  2.   számú  melléklete   szerinti   -   kivonatának
    nyilvánosságra  hozatalát.   Azaz  a   képviselőnek  ezek  a
    kivonatban szereplő  személyes adatai a közérdekű adatokéhoz
    hasonló jogi  elbírálás alá  esnek. Ezen adatok tekintetében
    az adatszolgáltatási  kötelezettség előírásánál erőteljesebb
    korlátozás alá esik a személyes adatok védelméhez való jog.

    A bejelentési  és a  nyilatkozattételi  kötelezettségnek  az
    összeférhetetlenségen   túlmutató    rendeltetése   van.   A
    képviselők számára  előírt adatszolgáltatási kötelezettség a
    képviselő  vagyoni,  jövedelmi  viszonyainak  átláthatóságát
    hivatott   biztosítani.   A   mandátum   keletkezésekor   és
    megszűnésekor tett vagyonnyilatkozat, valamint a bejelentési
    kötelezettség     teljesítése      teszi     lehetővé     az
    összeférhetetlenségi szabályok  betartásának, valamint annak
    az ellenőrzését,  hogy a  képviselő e  pozícióját  nem  arra
    használja-e fel,  hogy  meg  nem  engedett  anyagi  előnyhöz
    jusson, vagy családját ilyen előnyhöz juttassa.

    Az  Alkotmány   nem  állít   követelményeket   a   gazdasági
    összeférhetetlenség   szabályozásának    mélysége,   szigora
    tekintetében. Az Országgyűlés mérlegelési jogkörébe tartozik
    annak  eldöntése,   hogy  a   törvényi  célok  érvényesítése
    érdekében milyen  mértékű adatszolgáltatási  kötelezettséget
    ír elő.  Nagy döntési szabadsággal rendelkezik atekintetben,
    hogy adott  politikai körülmények  között  milyen  mértékben
    ítéli   korlátozhatónak   saját   ügyében   az   információs
    önrendelkezési jogot,  hogy a  képviselőn kívül, a képviselő
    mely  családtagjaira   terjeszti  ki   a  nyilatkozat-tételi
    kötelezettséget és  mely vagyoni,  jövedelmi és érdekeltségi
    adatokat von be az adatszolgáltatási kötelezettség körébe.

    Az Alkotmánybíróság  úgy ítélte meg, hogy az Okjtv. 18. -19.
    §-a a  törvény céljaival  - különösen  a képviselők  vagyoni
    jövedelmi viszonyai átláthatóságának és ellenőrizhetőségének
    biztosításával  -   összhangban,  e  célok  megvalósításához
    szükséges   mértékben    és    arányosan    korlátozza    az
    adatszolgáltatási  kötelezettség   körébe  bevont  személyek
    információs önrendelkezési jogát.

    Nem megalapozott  indítványozóknak az  az érvelése sem, hogy
    mivel az  Okjtv. nem szabályozza az adatkezelés rendjét, nem
    biztosított  a   képviselők  által  szolgáltatott  személyes
    adatok védelme.

    Az Okjtv  22. § (1) bekezdése alapján a vagyonnyilatkozatok,
    a  bejelentési   kötelezettség   alá   eső   tevékenységekre
    vonatkozó, valamint  az  összeférhetetlenséggel  kapcsolatos
    más  nyilvántartások   vezetése,   a   képviselők   személyi
    adatainak  kezelése   a  Mentelmi,  összeférhetetlenségi  és
    mandátumvizsgáló   bizottság   feladata.   A   bizottság   e
    tevékenységére vonatkoznak  az Avtv.  -nek a személyi adatok
    kezelésére vonatkozó szabályai.

    Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az
    Okjtv. 18.  -19. §-ai  által  a  képviselők  számára  előírt
    adatszolgáltatási kötelezettség  nem tekinthető  a személyes
    adatok    védelméhez     fűződő     jog     alkotmányellenes
    korlátozásának.

    Az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy a vagyonnyilatkozat
    kivonat   nyilvánosságra    hozatalát   elrendelő   törvényi
    rendelkezéssel  kapcsolatosan   sem   állapítható   meg   az
    Alkotmány 59. § (1) bekezdésének sérelme.

    60/1994. (XII.  24.) AB határozatában az Alkotmánybíróság az
    Alkotmány 61.  §-ában szabályozott  információszabadság és a
    személyes  adatok   védelméhez  való   jog  egymáshoz   való
    viszonyának elemzése  nyomán kifejtette, hogy "a közhatalmat
    gyakorlók vagy  politikai közszereplést  vállalók esetében a
    személyeknek - különösen a választópolgároknak - a közérdekű
    adatok  megismeréséhez  fűződő  joga  elsőbbséget  élvez  az
    előbbiek  olyan   személyes  adatainak   védelméhez  képest,
    amelyek köztevékenységük  és annak  megítélése szempontjából
    jelentősek  lehetnek.   Az  e  körbe  eső  személyes  adatok
    megismerhetőségére nem  csupán  az  állami  és  a  politikai
    közélet informált  megvitatása érdekében  van szükség, hanem
    az állami  szervek helyes  megítéléséhez  és  a  működésükbe
    vetett bizalom megalapozásához is. " [ ABH 1994. 355. ]

    A  22.   §   (3)   bekezdése   nem   a   teljes   képviselői
    vagyonnyilatkozat,   hanem   csak   a   törvény   2.   számú
    mellékletében szabályozott  kivonat nyilvánosságra hozatalát
    rendeli el.  Ez a  kivonat a képviselő vagyonának mértékére,
    valamint gazdasági  érdekeltségei  körére  vonatkozó,  olyan
    korlátozott  információkat   tartalmaz,  amelyek  alapján  a
    képviselő vagyoni  helyzete, vagyoni  helyzetének  változása
    megítélhető.

    A  képviselőknek  ezek  a  vagyoni  adatai  olyan  személyes
    adatnak minősülnek,  amelyek a  képviselő köztevékenységének
    megítélése    szempontjából    jelentőséggel    bírnak.    A
    vagyonnyilatkozat  kivonatának   nyilvánosságra  hozatala  a
    választópolgárok  számára   átláthatóvá  és  ellenőrizhetővé
    teszi a  képviselők vagyoni  és érdekeltségi  viszonyait  és
    ezáltal eszköze  a  képviselők  -  és  rajtuk  keresztül  az
    Országgyűlés     -     tevékenységébe     vetett     bizalom
    megerősítésének.

    A képviselők  tevékenységének  átláthatósága  és  tájékozott
    megítélése  szempontjából   nem  minősül   szükségtelen   és
    aránytalan alapjogi  korlátozásnak  az,  hogy  a  törvényben
    meghatározott   adatokra    nézve   a    közérdekű    adatok
    nyilvánosságának alkotmányos elve érvényesül.

    Indítványozók e  rendelkezések alkotmányellenessége  mellett
    azzal is  érvelnek, hogy  mivel a  szabályozott eljárás  nem
    nyújt biztosítékot  az adatok valódiságára, a bejelentési és
    vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettség   az  elérni  kívánt
    alkotmányos   cél    elérésére   alkalmatlan   eszközök.   A
    bejelentési  és   a  nyilatkozattételi  forma  kétségtelenül
    lehetővé teszi  hamis adatok közlését.  Ez azonban nem teszi
    alkalmatlanná  az   adatszolgáltatás  alkotmányos  céljainak
    elérésére ezeket  az intézményeket.  Ha  a  képviselő  ellen
    összeférhetetlenségi    eljárás     indul,    a    Mentelmi,
    összeférhetetlenségi   és    mandátumvizsgáló   bizottságnak
    módjában   áll   ellenőrizni   az   adatok   valósságát.   A
    szolgáltatott adatok  valódiságának legfontosabb biztosítéka
    a képviselő  érdekeltsége abban,  hogy  valós  információkat
    adjon vagyoni  helyzetéről, mert ez szolgálja biztonságát és
    szavahihetőségét.  A   valóságnak  meg   nem  felelő  adatok
    szolgáltatása esetén,  ennek a  ténynek a  nyilvánosság  elé
    tárása  jelentősen   befolyásolja  a  választópolgároknak  a
    képviselőről    alkotott    értékítéletét,    a    képviselő
    tevékenységének  a   közvélemény  által   történő  hátrányos
    megítéléséhez vezet.

    Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az
    Okjtv. 18. -19. §-a, valamint 22. §-a nem sérti a képviselők
    számára az  Alkotmány 59.  §  (1)  bekezdésében  biztosított
    személyes adatok védelméhez való jogot.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

                            Dr. Ádám Antal
                            alkotmánybíró

                           Dr. Holló András
                         előadó alkotmánybíró

            Dr. Kilényi Géza             Dr. Lábady Tamás
            alkotmánybíró                   alkotmánybíró

          Dr. Szabó András           Dr. Tersztyánszky Ödön
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

           Dr. Vörös Imre                Dr. Zlinszky János
            alkotmánybíró                   alkotmánybíró
     Dr. Kilényi Géza alkotmánybíró különvéleménye

     A határozat  egyéb rendelkezéseivel  egyetértve a  24. § (2)
     bekezdésének megsemmisítésére  irányuló rendelkezés  ellen -
     értelemszerűen az  indokolás  ahhoz  kapcsolódó  részére  is
     kiterjedő érvénnyel - különvéleményt jelentek be.

     Különvéleményem indokoltságát  az adja, hogy nem pusztán egy
     -  valljuk   meg  őszintén:  nem  kardinális  jelentőségű  -
     törvényi rendelkezés megsemmisítéséről van szó, hanem messze
     többről: az  Alkotmánybíróságnak az  Alkotmány 70/A.  §  (1)
     bekezdéséhez való  viszonyáról és  ezen keresztül a testület
     szerepfelfogásáról, amely utóbbival kapcsolatban nem először
     - és vélhetően nem is utoljára - írok különvéleményt.

     A határozat indokolása helyesen és a testület hagyományaihoz
     híven, széleskörű  összefüggésrendszerbe ágyazva, egészen az
     1990-es   alkotmánybírósági    határozatokig    visszanyúlva
     igyekszik alátámasztani  a rendelkező  rész vitatott részét.
     Lényegében ugyanezt  teszem  én  is,  csupán  -  törekvéseim
     szerint -  még szélesebb  alapokra építve  és  bemutatva  az
     Alkotmánybíróság  gyakorlatának   differenciáltságát,  finom
     belső disztinkcióit.

     Az Alkotmány  70/A. §-a  az alaptörvénynek  az indítványozók
     által   leggyakrabban    hivatkozott   rendelkezése.   Ezzel
     magyarázható, hogy  az Alkotmánybíróság  sokszor és  sokféle
     nézőpontból foglalkozott  ezzel a  szabállyal, nem egyszerre
     és egy  csapásra alakult  ki a  testületnek a  70/A.  §  (1)
     bekezdéséhez   való   viszonya,   hanem   bizonyos   kezdeti
     alapvetések évről-évre - esetenként határozatról határozatra
     - gazdagodtak,  s testületi  döntések hosszú  sorozat nyomán
     jött  létre  az  a  nézetrendszer,  amelyet  a  testület  az
     alaptörvény hivatkozott rendelkezésére felépített.

     Az  évek  folyamán  a  70/A.  §  (1)  bekezdésére  alapozott
     indítványokban négy  tipikusnak mondható  - s a maga nemében
     rendkívül veszélyes  - téveszme  bukkant fel,  amelyektől az
     Alkotmánybíróság  -   nem  egyszer   hosszas   belső   viták
     eredményeként - kategorikusan elhatárolta magát.

     a) Az  első  téveszme  a  szűklátókörű  szöveghez  kötöttség
     jegyében akként fogalmazódott meg, hogy mivel az Alkotmány a
     személyek között  "bármifajta különbségtételt  tilt", a  jog
     köteles mindenfajta  különbségtételt mellőzni,  a  személyek
     között ténylegesen  meglévő olyan  különbségekre  sem  lehet
     tekintettel, mint  pl. az  életkor, a  meghatározott  nemhez
     való  tartozás,  a  rokkantság  vagy  egyéb  okból  fennálló
     munkaképességcsökkenés stb.  Az Alkotmánybíróság határozatok
     egész sorában  mutatott rá  ennek a mechanikus egyenlősítést
     ( azonos     elbánást )      követelő     álláspontnak     a
     tarthatatlanságára,   rámutatva:   a   jog   tulajdonképpeni
     társadalmi rendeltetésével  kerülne szembe,  ha a  személyek
     között ténylegesen  meglévő különbségeket  mindig és  minden
     vonatkozásban  figyelmen   kívül  hagyná.   Ez  ugyanis  oda
     vezetne, hogy szociális segélyre vagy más állami támogatásra
     egyaránt alanyi  joga lenne  a valóban szükséget szenvedőnek
     és annak  a személynek,  akinek pl.  havi félmillió forintos
     jövedelme van.  Az azután  már egészen  más kérdés,  hogy  a
     különbségtétel létjogosultságát  és főként  alkotmányosságát
     csak a  konkrét szabályozás tekintetében lehet megítélni; az
     életkor szerinti  különbségtétel pl.  alkotmányellenes lehet
     polgári  jogi   jogalanyiságnál,  de  egyáltalán  nem  az  a
     büntetőjogi    felelősség     szabályozásánál     vagy     a
     választójogosultság megállapításánál.   ( 61/1992. (XI. 20.)
     AB határozat, ABH 1992, 280, 282. )

     b) A  másik téveszme  az volt, hogy a diszkrimináció tilalma
     kizárólag  "az   emberi  és   állampolgári  jogok"   körében
     irányadó, míg  az  e  körbe  nem  tartozó  jogok  esetén  az
     Alkotmány 70/A.  §-ának (1) bekezdése nem köti a jogalkotót.
     Eme  gondolatmenet  jegyében  könnyen  el  lehetne  jutni  a
     szegregáció     alkotmányossá     nyilvánításához,     annak
     kimondásával, hogy  mivel  a  gépkocsival  való  parkoláshoz
     avagy az italfogyasztáshoz való jog nem tartozik az alapvető
     jogok körébe,  alkotmányossági szempontból nem kifogásolható
     bizonyos  etnikai   kisebbséghez  tartozók   számára   külön
     parkolóhely  kijelölése,  illetőleg  az  említett  személyek
     kitiltása  bizonyos   szórakozóhelyekről.  Éppen   ezért  az
     Alkotmánybíróság elvi  jelentőséggel mutatott  rá,  hogy  az
     alaptörvény 70/A.  §-ának  (1)  bekezdésében  megfogalmazott
     tilalom  az   emberi  méltósághoz  való  jog  közvetítésével
     irányadó az  egész jogrendszerre.   ( 61/1992. (XI.  20.) AB
     határozat ABH 1992, 280. )

     c)  Felmerült  olyan  felfogás  is,  hogy  a  diszkrimináció
     tilalma csak a hátrányos megkülönböztetésre irányadó, míg az
     általános szabálytól  kedvező irányban  való eltérés esetén,
     azaz az  általános szabály  hatály alá  tartozókon belül egy
     szűkebb    csoport     számára    kedvezményes     elbírálás
     elrendelésénél  vagy  lehetővé  tételénél  teljes  mértékben
     szabad keze  van a  jogalkotónak. Az  Alkotmánybíróság kellő
     alappal mutatott rá: az alaptörvény hivatkozott rendelkezése
     - és  az  Alkotmánybíróság  alkotmányossági  felülvizsgálati
     jogköre -  mind a  diszkriminációra, mind  az u. n. "pozitív
     diszkriminációra"   kiterjed.     ( Az   utóbbi    kifejezés
     nyelvészeti   torzszülemény   ugyan,   de   mivel   a   jogi
     szakzsargonban elfogadottá  vált és  az Alkotmánybíróság  is
     átvette, a továbbiakban magam is használom. ) Az már egészen
     más kérdés  és a  későbbiekben ez kerül majd különvéleményem
     középpontjába, hogy  a testület két, egymástól nagymértékben
     különböző tesztet alakított ki a diszkrimináció és a pozitív
     diszkrimináció   alkotmányosságának    elbírálására   nézve.
     ( 26/1991. (V. 20.) AB határozat ABH 1991, 70, 71.; 9/1990,.
     (IV. 25.)  AB   határozat  ABH   1990,  46,  48.  ; 56/1995.
     (IX.15.) AB határozat ABH 1995, 260, 270. )

     d) Időről-időre  felbukkan olyan  nézet  is,  amely  szerint
     annyira szoros  tartalmi összefüggés  van az Alkotmány 70/A.
     §-ának  (1)   és  (3)   bekezdése  között,  hogy  a  pozitív
     diszkrimináció    alkalmazásának     egyetlen    elfogadható
     alkotmányos indoka  lehet, az  tudniillik, ha a kedvezményes
     elbánás   valamely    esélyegyenlőtlenség    kiküszöbölésére
     irányul. Az  Alkotmánybíróság a  legcsekélyebb mértékben sem
     azonosult azonban  e felfogással,  éppen ellenkezőleg: egész
     sor  határozatában   ismerte  el  a  pozitív  diszkrimináció
     alkotmányos létjogosultságát  olyan esetben,  amikor szó sem
     volt semmiféle  esélyegyenlőtlenségről, hanem  az  állam  az
     említett  szabályozás  révén  valamely  -  általa  fontosnak
     tartott és  alkotmányossági szempontból  nem kifogásolható -
     gazdaságpolitikai  vagy   társadalompolitikai  cél  elérését
     kívánta elősegíteni  vagy megkönnyíteni.   ( 424/B/1994.  AB
     határozat  ABH  1995,  692-698.  ;  61/1992.  (XI.  20.)  AB
     határozat ABH 1992, 280, 281. )

     Eme vázlatos  áttekintés után  rátérve már  most a  vitatott
     rendelkezésre, mindenekelőtt  arra  szeretnék  visszautalni:
     szeretném   hangsúlyozni:    az   Alkotmánybíróság   állandó
     gyakorlata az  alaptörvény 70/A.  §  (1)  bekezdése  kapcsán
     kétféle   tesztet    alakított   ki:   egy   szigorúbbat   a
     diszkrimináció, s  egy lényegesen kevésbé szigorút a pozitív
     diszkrimináció alkotmányosságának megítélésére.

     E helyen az előbbivel azért nem szükséges foglalkoznom, mert
     a megsemmisített rendelkezés normatani szempontból a pozitív
     diszkrimináció iskolapéldája.

     Az    országgyűlési    képviselők    összeférhetetlenségének
     szabályozásánál megítélésem  szerint a  törvényalkotó három,
     kodifikációs   és   alkotmányossági   szempontból   egyaránt
     "tiszta" megoldási mód közül választhatott volna.

     Kiindulhatott  volna  abból,  hogy  az  összeférhetetlenségi
     szabályoknak a  parlamenti ciklus  tartalma  alatt  ex  nunc
     hatályú megváltoztatása  - amelyre  nem most került sor első
     ízben -  ha  nem  is  alkotmánysértő,  de  egy  demokratikus
     jogállamban kevéssé  ildomos, mivel  szélsőséges  esetben  a
     parlamenti erőviszonyok  jelentős "átrajzolását"  is magával
     hozhatja. Erre  figyelemmel dönthetett  volna úgy,  hogy  az
     újonnan  konstruált   összeférhetetlenségi   okok   csak   a
     legközelebbi parlamenti ciklus kezdetétől jutnak érvényre.

     Lényegében hasonló  megfontolásból, de  a jogbiztonságot  és
     ezen  belül   a  szerzett  jogok  tiszteletben  tartását  is
     figyelembe véve a törvényalkotó rendelkezhetett volna akként
     is,  hogy   az  új  összeférhetetlenségi  szabályok  azonnal
     hatályba lépnek  ugyan, de  csak a  törvény kihirdetése után
     keletkező összeférhetetlenségi esetekre nézve.

     Végül vezethette  volna a  törvényalkotót az  a szempont is,
     hogy a  közélet tisztaságának biztosítását helyezi előtérbe,
     ezért  az   új  összeférhetetlenségi   szabályokat   azonnal
     hatályba lépteti,  méghozzá  a  törvény  hatályba  lépésének
     napján   fennálló    valamennyi   összeférhetetlenségre   is
     kiterjedő érvénnyel,  tekintet nélkül az összeférhetetlenség
     keletkezési időpontjára.

     A törvényalkotó  - vélhetően  gondos megfontolás  után - egy
     negyedik,   valójában    kompromisszumos   megoldási   módot
     választott, amikor  főszabályként úgy  rendelkezett, hogy az
     1997. évi  IV. törvény  a kihirdetésétől számított 30. napon
     lép  hatályba.  Ehhez  képest  az  érintett  képviselők  egy
     csoportját az  általános szabályhoz  képest  kedvezményezett
     helyzetbe hozta az a rendelkezés, amelynek értelmében "a 13.
     §-ban  meghatározott   összeférhetetlenségi  szabályokat   a
     jelenleg  mandátummal   rendelkező   képviselők   mandátumuk
     elnyerésekor fennálló  tisztségeinek vonatkozásában nem kell
     alkalmazni. "

     Az Alkotmánybíróságra  - egyebek  mellett - annak elbírálása
     hárult, hogy  az újonnan  megállapított összeférhetetlenségi
     szabályok  által   érintett  képviselők   csoportján   belül
     alkalmazott iménti  különbségtétel  alkotmányellenes-e  vagy
     sem.

     Az Alkotmánybíróság  - mint az közismert - precedensbíróság,
     ami azt  jelenti, hogy az egyszer kimondott jogelvek magát a
     testületet is kötik, mindaddig, amíg azoktól kifejezetten el
     nem határolódik  és ki  nem nyilvánítja,  hogy a jövőben más
     elvi alapról kiindulva végzi ítélkező tevékenységét.

     Az  ismertetett  konkrét  kérdés  szempontjából  meghatározó
     fontosságúnak tartom  a 721/B/1995.  AB  határozatot,  amely
     elvi jelentőséggel  mondotta ki  a következőket:  "az  új  -
     különösképpen  a   jogviszonyokat  jelentősen   módosító   -
     jogszabályok  megalkotása   során  többnyire  mellőzhetetlen
     feladat, hogy  a jogszabályi  hatályváltozások időszakára  a
     jogalkotó  rendezze   a   korábbi   és   az   új   szabályok
     alkalmazhatóságának kérdéseit. . .

     A  jogalkotó   nagyfokú  szabadsággal  rendelkezik  abban  a
     vonatkozásban, hogy  valamely új  jogszabályban  biztosított
     jog érvényesíthetőségének kezdetét mely időponttól kezdődően
     állapítja meg.  A  hatály  idejének  meghatározása  annyiban
     vethet fel  alkotmányossági kérdést, amennyiben az Alkotmány
     70/A. §-ba  ütköző, a  személyek faj,  szín,    nem,  nyelv,
     vallás, vélemény,  származás, születési  vagy egyéb  helyzet
     szerinti hátrányos megkülönböztetésre vezet, vagy amennyiben
     visszamenőleges  hatállyal   állapít  meg  kötelezettséget".
     ( ABH 1995, 799. )

     Jómagam   annak   idején   is   egyetértettem   az   idézett
     megállapítással, s  ez a  véleményem időközben egy jottányit
     sem  változott.  Ahhoz  mindössze  annyit  fűzök  hozzá:  ha
     valamely   új    jogszabályban   biztosított    alanyi   jog
     érvényesíthetőségének kezdő  időpontja  meghatározásánál  "a
     jogalkotó  nagyfokú   szabadsággal   rendelkezik",   ugyanez
     hatványozottan áll  az új  kötelezettség,  megszorítás  vagy
     jogtól való  megfosztás  eseteire,  főként  olyankor,  ha  a
     jogalkotó  hosszabb   ideje  fennálló   és   stabilizálódott
     életviszonyba avatkozik be az érintettekre hátrányos módon.

     A törvényalkotó  többnyire  érzi  is  az  e  tekintetben  rá
     nehezedő   fokozott    felelősséget,    ezért    a    magyar
     jogrendszerben számtalan  példa található arra, hogy újonnan
     megállapított  szigorítást  vagy  követelményt  a  jogalkotó
     fokozatosan, lépcsőzetesen,  késleltetett módon, illetőleg a
     szerzett jogok  vagy stabilizálódott életviszonyok lehetőség
     szerinti kíméletével vezet be. Álljon itt néhány példa ennek
     bizonyítására!

     A közoktatásról  szóló 1993.  évi LXXIX.  törvény 124. § (4)
     bekezdésének  d )   pontja  szerint   "az  általános  iskola
     nyolcadik évfolyamának  elvégzéséről kiállított bizonyítvány
     utoljára azoknak a tanulóknak tanúsít alapfokú végzettséget,
     akik  az  1998/99.  tanévben  fejezik  be  tanulmányaikat  a
     nyolcadik évfolyamon".

     Ugyanezen  (12)   bekezdés  eszerint:   "ha  a   nem  magyar
     állampolgár a  (11) bekezdésben  foglaltak szerint megkezdte
     középiskolai tanulmányait,  és nem  fizetett térítési  díjat
     vagy tandíjat, tanulmányait a magyar állampolgárokkal azonos
     feltételekkel fejezheti be".

     A felsőoktatásról  szóló 1993. évi LXXX. törvény 123. §-ának
     (1) bekezdése  szerint "a  3.  §  (1)  bekezdés  d )  pontja
     tekintetében  az   e  törvény   hatálybalépését   megelőzően
     kinevezett egyetemi  tanárokat habilitáltnak kell tekinteni,
     és habilitáló  egyetemnek azt  az egyetemet  kell tekinteni,
     amelyre őket  kinevezték". A  példákat  vég  nélkül  lehetne
     sorolni. Az  sem megy ritkaságszámba, hogy a törvényalkotó a
     hatálybaléptetés késleltetését  a  potenciálisan  érintettek
     csoportján belüli  pozitív diszkrimináció segítségével oldja
     meg. Erre a legjobb példa az Alkotmánybíróságról szóló 1989.
     évi XXXII. törvény 55. §-a.

     A  pozitív   diszkrimináció  alkotmányosságának  megítélését
     illetően az  Alkotmánybíróság immár  "klasszikus",  -  azóta
     számtalanszor idézett  és  mindmáig  irányadó  -  döntése  a
     61/1992.  ( XI.  20. )  AB határozat.  Ebben a testület elvi
     jelentőséggel mutatott rá a következőkre:

     "A mentességek és kedvezmények meghatározásánál a jogalkotót
     széles körű  mérlegelési jog  illeti meg.  Ennek  gyakorlása
     során  tekintettel   lehet  bizonyos,   az  Alkotmányban  is
     nevesített jogra  - pl.  az egészséges  környezethez vagy  a
     szociális  biztonsághoz  való  jogra  -  de  ezen  túlmenően
     érvényre  juttathat   az  Alkotmányból  közvetlenül  le  nem
     vezethető,     esetenként      rövid     távra      irányadó
     gazdaságpolitikai,    életszínvonal-politikai    és    egyéb
     célkitűzéseket.  Ekként   tehát,   noha   a   jogalkotót   a
     mentességek és  kedvezmények megállapításánál  is követik az
     Alkotmányban  meghatározott   jogi  korlátok,  a  jogalkotói
     mérlegelésnél nem a jogi, hanem az egyéb szempontok játsszák
     a  meghatározó   szerepet,  s  ebből  eredően  az  esetleges
     helytelen,  a   társadalom  érdekeivel  ellentétes  tartalmú
     mérlegelés is  elsődlegesen politikai  felelősséget von maga
     után.

     A kifejtettekből következik, hogy a kedvezményekre vonatkozó
     jogszabályi  rendelkezések  alkotmányossági  felülvizsgálata
     során  az   Alkotmánybíróság  hatáskörébe   kizárólag  annak
     ellenőrzése  tartozik:   a  jogalkotó   mérlegelési  jogának
     gyakorlása  során   nem  került-e  ellentétbe  az  Alkotmány
     valamely rendelkezésével, s az Alkotmánybíróság nem jogosult
     a jogalkotói mérlegelés célszerűségi - pl. gazdaságpolitikai
     - szempontú  felülbírálatára.  "  ( 61/1992.  (XI.  20.)  AB
     határozat, ABH 1992, 281. )

     Az  Okjtv.   24.  §-ának  (2)  bekezdését  az  idézett  elvi
     alapvetés fényében lehet és kell vizsgálni.

     Az Alkotmánybíróság  most elfogadott  határozata szerint  "a
     gazdasági funkciójukat  mandátumuk megszerzése előtt elnyert
     képviselők  preferálása   -  az   Alkotmánybíróság   állandó
     gyakorlata    szerint     -    nem     tekinthető    pozitív
     diszkriminációnak sem,  mert a  megkülönböztetés mellett nem
     hozható  fel   olyan   indok,   amely   alkotmányos   alapul
     szolgálhatna a  megkülönböztetésre. "  A határozat egyébként
     arra  hivatkozással  minősíti  önkényesnek  az  Országgyűlés
     döntését, mivel "önmagában az a körülmény, hogy a képviselők
     másként cselekedhettek  volna, ha  előre láthatták  volna  a
     jogszabály  módosítását,   érvként   megfogalmazható   lenne
     minden, a képviselők jogállását érintő - az adott parlamenti
     cikluson belül hozott - jogszabály-módosítás esetében is. "

     Annyi kétségtelenül  igaz: mivel az Alkotmány 20. §-ának (5)
     bekezdésében  meghatározott  összeférhetetlenségi  okok  nem
     alkotnak  zárt  rendszert,  a  hivatkozott  bekezdés  utolsó
     mondatában foglalt  felhatalmazás folytán  a  képviselőségen
     kívül más tisztséget is betöltő vagy más kereső foglalkozást
     is folytató  képviselők  feje  fölött  Damoklész  kardjaként
     lebegett  annak   lehetősége,  hogy   az   Országgyűlés   az
     Alkotmányban lévő  felsorolást további  összeférhetetlenségi
     esetekkel egészíti  ki. Az  új jogi  szabályozás tartalma  -
     miként  ezt  a  törvényjavaslat  körüli  hosszadalmas  viták
     ékesen bizonyítják - teljességgel kiszámíthatatlan volt.

     Ilyen körülmények  között az eldöntendő kérdés mindössze az,
     vajon  az   érintett  képviselők   a  jövőbeli,   esetleges,
     kiszámíthatatlan    tartalmú    és    hatálybalépésű    jogi
     szabályzásból   eredően   azonos   mértékű   bizonytalansági
     kockázatot vállaltak-e,  avagy kockázatvállalásuk mértékében
     kimutatható-e  valamilyen  különbség.  Erre  a  kérdésre  az
     Alkotmánybíróság csak  akkor képes  helyes választ  adni, ha
     önmagára is  vonatkoztatja az  önmaga által  kialakított ama
     tesztet, amelynek értelmében "a jognak mindenkit egyenlőként
     ( egyenlő méltóságú  személyként ) kell  kezelnie,  azaz  az
     emberi  méltóság   alapjogán  nem   eshet   csorba,   azonos
     tisztelettel  és   körültekintéssel,  az  egyéni  szempontok
     azonos mértékű  figyelembe vételével kell a jogosultságok és
     kedvezmények  elosztásának   szempontjait  meghatározni.   "
     ( 9/1990. (IV.  25.) AB  határozat, ABH  1990, 46.  , 48.  ;
     1419/B/1995. AB határozat, ABH 1996, 593. )

     Jómagam   az    ismertetett   teszt    alapján   az   alábbi
     következtetésre jutottam:

     Rendkívül nagy,  nem csupán  saját  magára,  hanem  családja
     életszínvonalára  is   kiható   kockázatot   vállal   az   a
     képviselőjelölt,  aki   az  összeférhetetlenség  bizonytalan
     időpontú   és    tartalmú   jogi   szabályozásának   várható
     bekövetkezése  mellett   úgy  vállalja  a  választáson  való
     megmérettetést, hogy nem tudja:

     akár egyéni  választókerületben, akár listán megválasztják-e
     vagy sem,

     pártja milyen  eredményt ér  el a  választások során ( mivel
     ettől  függ   a  parlamenti  tisztségekből  való  részesedés
     mértéke ) ,

     a  választásokat   követően   mennyi   lesz   a   képviselői
     tiszteletdíj ( az alapdíjat, a tisztségek után járó pótdíjat
     és az egyéb járandóságokat is figyelembe véve, mivel az erre
     vonatkozó    jogi     szabályozás    változása    épp    úgy
     kiszámíthatatlan, mint  az  összeférhetetlenségre  vonatkozó
     szabályozásé ) ,

     megválasztják-e valamilyen  tisztségre ( pl. az Országgyűlés
     tisztségviselőjévé, bizottsági  taggá  vagy  vezetővé  avagy
     frakcióvezetővé vagy frakcióvezető-helyettessé ) .

     A   vázolt   tényezőktől   függően   ugyanis   a   képviselő
     tiszteletdíjának mértéke kétszeres, sőt háromszoros eltérést
     is mutathat. Ezen túlmenően olyan helyzet is előállhat, hogy
     a  képviselő   -  épp   országgyűlési  tisztségei   miatt  -
     gyakorlatilag    képtelen     tovább    folytatni    korábbi
     jövedelemszerző  tevékenységét,  s  ezért  két  dolog  közül
     választhat: vagy  nyomban a  választásokat követően  cserben
     hagyja pártját és választóit ( amit lelkiismeretes ember nem
     igen tesz ) ,  vagy mind ő, mind családja beéri a korábbinál
     lényegesen szerényebb  életkörülményekkel. Mindez  azért áll
     szoros  összefüggésben  az  összeférhetetlenséggel,  mert  a
     képviselőjelölt sem  azt nem  tudja: meglévő  tisztsége vagy
     jövedelmező     foglalkozása      a     későbbiek      során
     összeférhetetlennek   minősül-e,   sem   pedig   azt,   hogy
     megválasztása   esetén    mekkora   összegű   tiszteletdíjra
     számíthat,  s   e  tiszteletdíj   milyen   mértékben   képes
     ellensúlyozni  az   esetleg  összeférhetetlennek   bizonyuló
     gazdasági vagy  egyéb tisztség  feladása folytán bekövetkező
     jövedelem-kiesést.  A   parlamenti   demokráciának   azonban
     képviselőkre van  szüksége, s ez az adott körülmények között
     csak   úgy   érhető   el,   ha   akadnak   olyan,   közéleti
     elkötelezettségű  személyek,  akik  vállalják  a  többszörös
     bizonytalansági tényezőkből fakadó kockázatot.

     Az ismertetett  kockázatvállalásnál  összehasonlíthatatlanul
     kisebb annak  a képviselőnek  a  kockázatvállalása,  aki  az
     összes iménti  kérdésre tudja  már a választ, s akinek pl. a
     parlamenti ciklus  vége felé kínálnak fel valamely gazdasági
     tisztséget.

     Amennyiben  tehát   a   törvényalkotó   a   kockázatvállalás
     mértékében kimutatható  jelentős különbségre  tekintettel  -
     alapos megfontolás  után -  úgy  döntött,  hogy  az  újonnan
     megállapított    összeférhetetlenségi    okokra    vonatkozó
     rendelkezések hatálybaléptetésénél  pozitív  diszkriminációt
     alkalmaz, e  döntése nem  csupán  nem  önkényes,  de  épp  e
     szabályozási  mód   felel  meg   az  Alkotmánybíróság  által
     támasztott, s az imént idézett követelménynek.

     Ez okból  a törvény  most  megsemmisített  rendelkezése  nem
     alkotmányellenes,    s    teljes    összhangban    áll    az
     Alkotmánybíróság korábbi határozataival.

                                                 Dr. Kilényi Géza
                                                    alkotmánybíró

     Csatlakozom a  különvéleménynek az  alkotmányossági mércéről
     szóló megállapításaihoz és az ebből levont következtetéshez.

     Budapest, 1997. április 29.
                                                 Dr. Szabó András
                                                    alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      The provisions of the conflict-of-interest amendment to the Law on "Regulating the Legal Status of the Members of Parliament"
      Number of the Decision:
      .
      30/1997. (IV. 29.)
      Date of the decision:
      .
      04/29/1997
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1997-1-004?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
      .