Hungarian
Ügyszám:
.
19/B/1990
Előadó alkotmánybíró: Kilényi Géza Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 2/1990. (II. 18.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1990/18
.
A döntés kelte: Budapest, 02/12/1990
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
               A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  A  Centrum   Pártok  Nemzeti   Szövetsége,  a  Keresztény
  Demokrata Néppárt  Bács-Kiskun megyei  Szervezete, Müller
  Lajos sződligeti  lakos, valamint  a  Magyar  Köztársaság
  ideiglenes   elnöke    indítványt    nyújtott    be    az
  Alkotmánybírósághoz    az     országgyűlési    képviselők
  választásáról   szóló    törvény   egyes    rendelkezései
  alkotmányellenességének vizsgálatára.

  Az Alkotmánybíróság  - az említett négy ügyet egyesítette
  és  az  indítványok  alapján  a  személyi  számnak  és  a
  lakcímnek  az   ajánló  szelvényen   való   feltüntetését
  illetően     Dr.      Sólyom     László     alkotmánybíró
  különvéleményével - meghozta az alábbi

                        határozatot:

  Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  az országgyűlési
  képviselők választásáról  szóló 1989.  évi XXXIV. törvény
  5.  §   (2) - (4)   bekezdése,  10.  §   (4)   bekezdése,
  illetőleg   a    törvény   7.    számú   melléklete   nem
  alkotmányellenes,  ezért   a  hivatkozott   rendelkezések
  megsemmisítésére irányuló kérelmet elutasítja.

  Ugyancsak elutasítja  az  Alkotmánybíróság  az 5.  §  (2)
  bekezdésében   foglaltak    miatt   az    egész   törvény
  megsemmisítésére irányuló kérelmet.

  Az  Alkotmánybíróság  elrendeli  határozatának  a  Magyar
  Közlönyben való közzétételét.
                           Indokolás

   A Centrum Pártok Nemzeti Szövetségének megítélése szerint
   az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi
   XXXIV.  törvénnyel   (a  továbbiakban:  Vjt.)  bevezetett
   ajánló szelvény intézménye alkotmányellenes, mert sérti a
   választás titkosságát,  amelyet az  Alkotmány 71.  §-ának
   (1) bekezdése  biztosít,  továbbá   összeegyeztethetetlen
   az  Alkotmány   59.  §-ával,  amely  a  magántitok  és  a
   személyes adatok  védelméről rendelkezik. Erre alapítva a
   Szövetség az egész Vjt. megsemmisítését kérte.

   Jogszabályhelyre  való   hivatkozás  nélkül  ugyancsak  a
   választás   titkosságának    sérelmére   hivatkozott    a
   Keresztény   Demokrata    Néppárt   Bács-Kiskun    megyei
   Szervezete is, emellett kifogásolta a Vjt-nek a megyei és
   az országos  listákra  vonatkozó  szabályait  is.  Müller
   Lajos  az   Alkotmány  59.   §-ára  hivatkozással   vélte
   alkotmányellenesnek  az   ajánló   szelvényre   vonatkozó
   szabályokat. A  Magyar Köztársaság  ideiglenes elnöke  az
   1990. február  7-én  tartott  politikai  tanácskozáson  a
   centrum-pártok képviselői  által megfogalmazott  aggályok
   nyomán annak  hangsúlyozása mellett, hogy a maga részéről
   e kétségeket nem osztja ugyancsak az ajánló szelvényekkel
   kapcsolatos rendelkezések  alkotmányellenessége tárgyában
   kezdeményezte az Alkotmánybíróság állásfoglalását.

   1.   Az    Alkotmánybíróság   az    indítványok   alapján
   mindenekelőtt az  ajánló szelvények  és az Alkotmánynak a
   szavazás  titkosságára   vonatkozó  rendelkezése  közötti
   kapcsolatot vizsgálta.

   A   Magyar  Köztársaság Alkotmányának 71. § (1) bekezdése
   kimondja,  hogy   az  országgyűlési   képviselőket...   a
   választópolgárok   általános   és   egyenlő   választójog
   alapján,  közvetlen  és  titkos  szavazással  választják.
   Ugyanezen §   (3)   bekezdése  szerint  az  országgyűlési
   képviselők... választásáról  külön törvény rendelkezik. E
   külön törvény ez idő szerint a Vjt.

   A Vjt.  5.  §-ának   (2)   bekezdése  szerint  az  egyéni
   választókerületben  a  jelöléshez  legalább  hétszázötven
   választópolgárnak az  aláírásával  hitelesített  ajánlása
   szükséges. Az  ajánlás megtételére kizárólag az e törvény
   melléklete   szerinti    Ajánló   szelvény   szolgál.   A
   választópolgár csak  egy egyéni választókerületi jelöltet
   ajánlhat és  csak  abban  az  egyéni  választókerületben,
   amelyben az állandó, ennek hiányában ideiglenes lakóhelye
   van.

   A törvény  10. §-ának   (4)  bekezdése  kimondja, hogy az
   ajánló szelvényen  az aláíráson kívül fel kell tüntetni a
   jelölt nevét,  az ajánló  választópolgár  állandó,  ennek
   hiányában ideiglenes lakóhelyét és személyi számát.

   A Vjt. 7. számú melléklete szerint az ajánlási szelvényen
   egyebek között  fel kell tüntetni a választópolgár nevét,
   személyi számát,  állandó lakásának  címét  és  választói
   nyilvántartási sorszámát.

   A  Vjt.  5.  §-ának   (2)   bekezdése,  10.  §-ának   (4)
   bekezdése,  illetőleg   7.  számú   melléklete  nem   áll
   ellentétben  az  Alkotmány  idézett  rendelkezésével.  Az
   utóbbi  ugyanis   az  országgyűlési   képviselők   titkos
   szavazással  való   választását  írja  elő.  A  titkosság
   követelményének nem  lehet olyan  kiterjesztő értelmezést
   tulajdonítani, hogy  a titkosság nem csupán a szavazásra,
   hanem a  választással kapcsolatos  valamennyi  eljárásra,
   így pl.  a választók  nyilvántartásának  összeállítására,
   illetőleg a  jelölésre is  irányadó. Az ilyen kiterjesztő
   értelmezés  ugyanis   azon  túlmenően,   hogy   semmiféle
   jogszabályi    alapja    nincs,    beláthatatlan    káros
   következményekkel járna,  mivel gyakorlatilag  kizárná  a
   jelölés törvényességének  ellenőrzését, hiszen  azonosító
   adatok hiányában  nem lehetne  megállapítani, vajon a 750
   ajánlás  mindegyike  az  adott  választókerületben  lakó,
   választójoggal  rendelkező   állampolgártól  származik-e,
   illetőleg nem  származik-e ugyanattól a személytől egynél
   több ajánlás.  Kétségtelen, hogy  az ajánlási  szelvényen
   több  olyan  személyi  adat  található,  amelyek  alapján
   külön-külön is  meg  lehet  állapítani  a  választópolgár
   kilétét. Ám  ez az  adott  esetben,  az  Alkotmánybíróság
   megítélése   szerint,    nem   tekinthető    indokolatlan
   túlbiztosításnak,  hanem   a  választások  törvényességét
   szolgáló garancia,  hiszen ilyen módon egy azonosító adat
   pl.  a  személyi  szám  illetéktelen  személy  tudomására
   jutása és jogosulatlan felhasználása esetén is viszonylag
   nagy biztonsággal  ki lehet  deríteni az  ajánló szelvény
   meghamisítását.  A   több   azonosító   adat   számítógép
   segítségével történő  egybevetése módot  nyújt a gyors és
   megbízható ellenőrzésre.

   2. Az  1. pontban  kifejtett okokból  nem ellentétesek  a
   Vjt. hivatkozott  szabályai az  Alkotmány 59. §-ával sem,
   amely  rendelkezés   szerint  a   Magyar   Köztársaságban
   mindenkit megillet  egyebek  között  a  magántitok  és  a
   személyes adatok  védelméhez való  jog. E jog ugyanis épp
   úgy nem abszolút érvényű, ahogyan az Alkotmányban foglalt
   többi alapvető jog sem az; a személyes adatok védelme nem
   annyit jelent,  hogy azokat  az érintett  személyen kívül
   semmiféle  okból  és  semmilyen  körülmények  között  nem
   ismerheti meg senki más. Az adott esetben éppen egy másik
   alapvető állampolgári  jog:  a  választójog  és  a  hozzá
   kapcsolódó ajánlási  jog érvényesülése,  illetőleg  az  e
   jogokkal  való   visszaélés  megelőzése   vagy  feltárása
   érdekében  tette  lehetővé  a  Vjt.,  hogy  a  választási
   szervek,   illetőleg   a   bíróságok   a   választásokkal
   kapcsolatos szabályok  megtartásának  ellenőrzése  végett
   megismerhessék  a   választópolgárok   néhány   személyes
   adatát. A személyes adatok ismeretével való visszaéléssel
   szemben a választópolgárokat részben maga a Vjt., részben
   pedig a  Büntető Törvénykönyv  és a  Polgári Törvénykönyv
   védi. Éppen a személyes adatok hatékony védelme érdekében
   az  1990.   évi  II.   törvény   több   új,   garanciális
   rendelkezéssel egészítette ki a Vjt-t. Így egyebek között
   előírta, hogy

   - az  egyéni  választókerületi  választási  bizottság  az
   ajánló   szelvényeket    zárt,   lepecsételt    kötegben,
   biztonságos helyen köteles őrizni,

   - az ajánló szelvényekről - számuk megállapításán kívül -
   nyilvántartást vezetni tilos,

   - ha  az  egyéni  választókerületi  választási  bizottság
   döntése ellen  kifogást nem  nyújtottak be, a bizottság a
   szavazás  napján   a  szelvényeket  a  jelölt,  illetőleg
   megbízottjának jelenlétében megsemmisíti.

   Az ajánló  szelvény  jobb  felső  sarkában  ugyancsak  az
   esetleges visszaélés  megakadályozása érdekében  van  egy
   kódszám. Ez  azonban az  egyes választópolgárok személyes
   adataival nem áll semmiféle kapcsolatban, tehát a kódszám
   ismerete  nem   nyújt  lehetőséget  az  ajánló  szelvényt
   kitöltő választópolgár kilétének megállapítására.

   Egyébként pedig  a Vjt.  5. §-ának  (2)  bekezdése csupán
   ajánlási jogot  ad  a  választópolgárnak,  de  nem  teszi
   kötelességévé, hogy  éljen  is  ajánlási  jogával.  Abból
   tehát, ha  a  választópolgár  nem  használta  fel  ajánló
   szelvényét, reá  nézve semmiféle  hátrányos  következmény
   nem származhat,  e tény szavazásra való jogosultságát nem
   érinti. Ha viszont a választópolgár élt ajánlási jogával,
   ez semmilyen  kötelezettséget nem  hárít reá, nem köteles
   tehát a  szavazás alkalmával  az általa ajánlott jelöltre
   adni szavazatát.  A  szavazás  titkossága  folytán  pedig
   eleve kizárt  bármilyen módszer  az ajánlás és a szavazás
   közötti kapcsolat  feltárására: lehetetlen megállapítani,
   hogy valaki az általa ajánlott személyre szavazott-e vagy
   sem.

   A  kifejtettek   szerint  tehát   a  választópolgár  maga
   jogosult eldönteni,  hogy az  ajánlás érdekében felfedi-e
   bizonyos  személyes   adatait  egy   párt,  illetőleg   a
   választás törvényességét  ellenőrző  szervek  előtt  vagy
   sem.

   3. A  Vjt. 5.  §-ának  (3)   bekezdése szerint  az a párt
   állíthat    területi    listát,    amely    a    területi
   választókerületben    az     egyéni     választókerületek
   egynegyedében, de  legalább két egyéni választókerületben
   jelöltet állított. Ugyanezen §  (4)  bekezdése értelmében
   pedig országos  listát az a párt állíthat, amely legalább
   két területi választókerületben állított listát.

   Az ismertetett szabályozás közvetlen, illetőleg közvetett
   kapcsolatot teremt  az egyéni  választókerületekben folyó
   ajánló szelvény  gyűjtés eredményessége  és  a  területi,
   valamint  országos   listaállítási  jog   között.  Ez   a
   kapcsolatteremtés azonban  mivel az  Alkotmány a jelölési
   eljárást   nem    szabályozza   az   Alkotmány   egyetlen
   rendelkezésével  sem   ellentétes,  a   Vjt.  hivatkozott
   rendelkezései  nem lépik túl az Alkotmány 71. §-ának  (3)
   bekezdésében foglalt felhatalmazás kereteit.

                             * * *

   Az Alkotmánybíróság  - az Alkotmánybíróságról szóló 1989.
   évi XXXII.  törvény 1.  §-ában  meghatározott  hatáskörét
   figyelembe véve  az indítványok  elbírálásánál  kizárólag
   annak  megállapítására  szorítkozott:  az  indítványtevők
   által      kifogásolt      jogszabályi      rendelkezések
   alkotmányellenesek-e vagy  sem. Mivel az Alkotmánybíróság
   nem  jogalkotó  szerv,  nem  tartozik  hatáskörébe  annak
   vizsgálata,   hogy    a   jelöltállításnak    a   Vjt-ben
   szabályozott módja  a jelenlegi magyarországi viszonyokra
   tekintettel  a   szóba  jöhető   és  az   egyes  külföldi
   országokban esetleg  alkalmazott más  módszerek  közül  a
   legcélszerűbb, a  legdemokratikusabb, a  választópolgárok
   akaratát leghatékonyabban érvényre juttató mód-e.

   Hasonlóképpen  az  Alkotmánybíróság  jelen  határozatának
   meghozatalánál a  személyi számot,  mint az állampolgárok
   azonosítására szolgáló eszközt adottnak vette és mivel az
   indítványozók nem  általában a  személyi szám  létezését,
   hanem kizárólag  a személyi  számnak az ajánló szelvényen
   való feltüntetését  kifogásolták nem  bocsátkozott  annak
   vizsgálatába,  hogy   a  személyi  szám  bevezetésére  és
   alkalmazására vonatkozó hatályos jogszabályok összhangban
   állnak-e a magasabb szintű jogszabályokkal.
                        Dr. Sólyom László
              az Alkotmánybíróság helyettes elnöke

                         Dr. Ádám Antal
                          alkotmánybíró

                        Dr. Kilényi Géza
                      előadó alkotmánybíró

             Dr. Solt Pál               Dr. Zlinszky János
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró
    Dr. Sólyom László alkotmánybíró különvéleménye

    1. Egyetértve  az Alkotmánybíróság  azon  álláspontjával,
    hogy sem  az ajánló  szelvény útján  való jelölés, sem az
    ajánló szelvényen feltüntetett személyi adatok nem sértik
    az  Alkotmánynak   a  szavazás   titkosságára   vonatkozó
    előírását,  az   a  véleményem,   hogy  a  választópolgár
    személyi számának  és lakcímének nyilvánosságra hozása az
    ajánló szelvényen  a  szükségesnél  jobban  korlátozza  a
    személyes adatok védelméhez való alkotmányos jogot.

    2. Az  Alkotmány 59.  §-a szerint a Magyar Köztársaságban
    mindenkit megillet  a személyes  adatok  védelméhez  való
    jog. Ennek  a jognak  az a  tartalma, hogy  mindenki maga
    rendelkezik   személyes    adatainak   feltárásáról    és
    felhasználásáról.   Személyes    adatot    felvenni    és
    felhasználni   tehát    általában   csak    az   érintett
    beleegyezésével szabad;  mindenki számára  követhetővé és
    ellenőrizhetővé  kell   tenni  az  adatfeldolgozás  egész
    útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor,
    milyen célra használja fel az ő személyes adatát.

    Kivételesen törvény  elrendelheti személyes adat kötelező
    kiszolgáltatását, és előírhatja a felhasználás módját is.
    Az  ilyen   törvény  korlátozza  az  adatvédelemhez  való
    alapvető jogot,  és akkor  alkotmányos,  ha  megfelel  az
    Alkotmány   8.   §    (3)    bekezdésében   megállapított
    feltételeknek. Az  Alkotmány 8. §  (3)  bekezdése szerint
    alapvető jog  gyakorlása csak  alkotmányerejű  törvényben
    megállapított olyan  korlátozásnak vethető  alá, amely az
    állam  biztonsága,   a  belső  rend,  a  közbiztonság,  a
    közegészség, a közerkölcs vagy mások alapvető jogainak és
    szabadságának  védelme  érdekében  szükséges.  Véleményem
    szerint  egy   jog  védelme   magában  foglalja   e   jog
    érvényesülésének biztosítását is.

    Egyéni választókerületi  rendszerben  a  választópolgárok
    általi képviselőjelöléshez  szükségképpen  hozzátartozik,
    hogy  az  ajánlók  felfedjék  személyazonosságukat,  mert
    ajánlásuk   valódisága   és   jogszerűsége   csakis   így
    ellenőrizhető. A  személyazonosság igazolásának  törvényi
    megkövetelése ugyan  korlátozza  az  ajánló  rendelkezési
    jogát személyes  adatai felett,  de ez  a korlátozás  nem
    alkotmányellenes, mert ahhoz szükséges, hogy mind maga az
    ajánló, mind  a többi  választópolgár alapvető  politikai
    jogát gyakorolhassa,  s  ezenkívül  a  jelöltek  jogainak
    védelmére   is    szolgál.   (Az   ajánlási   jogosultság
    igazolásának sok  módja van;  ezek  célszerűségének  vagy
    adatvédelmi    alkalmasságának    megítélése    nem    az
    Alkotmánybíróság  hatáskörébe   tartozik.  A   jelen  ügy
    politikai vonatkozásaira  tekintettel  mégis  megjegyzem,
    hogy a  törvényesség szempontjából  az írásbeli  ajánlást
    tartom    a    legmegbízhatóbbnak.    A    jelölőgyűlésre
    bebocsátottak igazoltatása  az adatvédelmet  tekintve sem
    előnyösebb: ott az ajánlás ugyanis nyilvánosan folyik.)

    Egy  alapvető   jog   korlátozásának   alkotmányosságához
    azonban  nem   elég,  hogy  egy  másik  alapvető  jog  és
    szabadság érvényesítése és védelme érdekében történik. Az
    állam csak  akkor nyúlhat  az alapvető jog korlátozásának
    végső  eszközéhez,   ha  a   másik   jog   védelme   vagy
    érvényesülése semmilyen  más módon  nem érhető  el, és  a
    korlátozás  csak   olyan  mértékű  lehet,  amennyi  ehhez
    feltétlenül szükséges. A személyi adatok megkövetelése az
    ajánló  szelvényen   attól   függően   alkotmányos   vagy
    alkotmányba ütköző,  hogy azok mindegyike elengedhetetlen
    volt-e a jelölés törvényességének ellenőrizhetőségéhez.

    3. Az  országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989.
    évi  XXXIV.  törvény  által  bevezetett  ajánló  szelvény
    ( 5. §  (2)   bekezdés) kétségkívül  korlátozza az ajánló
    választópolgár   jogát   a   személyes   adataival   való
    rendelkezésre,  mert   az  ajánló   szelvényen  fel  kell
    tüntetni az  ajánló  nevét,  lakcímét,  személyi  számát,
    valamint  választói nyilvántartási sorszámát ( 10. §  (4)
    bekezdés  és   a  törvény  7.  számú  melléklete).  Ez  a
    korlátozás csak akkor és csak olyan mértékben megengedett
    az Alkotmány  8. §   (3)   bekezdése  értelmében,  ha  az
    ajánló választópolgár  ajánlási jogosultságának más módon
    ésszerűen el nem végezhető ellenőrzésére szolgál.

    A választási  bizottságnak azt kell ellenőriznie, hogy az
    ajánlási szelvényen  szereplő aláírás  hiteles-e, illetve
    hogy az  ajánló a  lakhelye  szerinti  választókerületben
    jelölt-e képviselőt.  Erre a  név  és  a  választókerület
    számának feltüntetése elegendő lett volna. A többi adat a
    személyi szám,  a lakcím  és a  választói  nyilvántartási
    sorszám  csak   arra  szolgál,  hogy  magának  az  ajánló
    szelvénynek  a   hamisítását  megnehezítse,   illetve   a
    hamisított szelvények  megtalálását  megkönnyítse.  Ez  a
    hitelesítési  feladat  azonban  könnyen  megoldható  lett
    volna  más   módon  is,  azaz  anélkül,  hogy  az  ajánló
    személyes adatait  nyilvánosságra hozták  volna. (Pl.  az
    ajánló  szelvényen   és   a   vele   együtt   kézbesített
    értesítésen   és   az   ezeket   előállító   számítógépes
    programban: azonos  kódszám alkalmazása  stb.)  Tehát  az
    1989. évi  XXXIV. törvény 10. §  (4)  bekezdése, amely az
    ajánló   szelvényen   feltüntetni   rendeli   az   ajánló
    lakóhelyét  és   személyi   számát   is,   e   két   adat
    vonatkozásában  a   szükségesnél  jobban   korlátozza   a
    személyes adatok  védelméhez való alapvető jogot, s ezért
    e részében alkotmányellenes.

    4.  A   személyes   adatok   feletti   rendelkezési   jog
    korlátozása a  kötelező nyilvánosság  ra hozás  által nem
    célszerűségi,  hanem   alkotmányjogi  kérdés.   Ezért  az
    azonosításra külön-külön  is alkalmas  adatok  párhuzamos
    szerepeltetése  az   ajánló  szelvényen   nem  tekinthető
    törvényességi  garanciának.   A  túlbiztosítás  egyébként
    gyakorlatilag is  kétélű: az emiatt nyilvánosságra került
    személyi adatokkal  való visszaélés  veszélye is megnőtt.
    Időközben az  Országgyűlés észlelte,  hogy a választójogi
    törvény védtelenül  hagyta  a  személyes  adatokhoz  való
    alapvető jogot.  A törvényt  módosítva garanciát  adott a
    választási  bizottságokhoz  került  ajánlási  szelvények,
    illetve az  azokon levő személyes adatok védelmére, és az
    érintett   számára    is    áttekinthetővé    tette    az
    adatfelhasználás útját  egészen a  megsemmisítésig (1990.
    évi II.  törvény 1. §  (5) -(10) bekezdés). Az új törvény
    azonban amellett, hogy nem oldja meg az összegyűjtött, de
    a  választási  bizottságoknak  le  nem  adott  szelvények
    adatvédelmét  egyáltalán   nem  is   érinti  a  felvetett
    alkotmányossági problémát.  A kérdés nem a nyilvánosságra
    került személyi  adatok védelme,  hanem a  nyilvánosságra
    hozás  elrendelésének  elkerülhetetlen  szükségessége,  s
    ezáltal a  személyes adatok  védelméhez való alapvető jog
    korlátozásának alkotmányjogi megengedhetősége volt.

    Budapest, 1990. február 12.
                                            Dr. Sólyom László
                                              alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     2/1990. (II. 18.)
     Date of the decision:
     .
     02/12/1990
     .
     .