English
Hungarian
Ügyszám:
.
1557/B/1992
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 21/1994. (IV. 16.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1994/117
.
A döntés kelte: Budapest, 04/12/1994
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálatára benyújtott indítványok tárgyában - dr.
   Tersztyánszky Ödön  és  dr.  Zlinszky  János  alkotmánybírák
   párhuzamos indokolásával - meghozta a következő

                          határozatot :

   Az   Alkotmánybíróság    megállapítja,   hogy    a    közúti
   közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 19. § (2) bekezdése
   alkotmányellenes,  ezért   azt  e   határozatnak  a   Magyar
   Közlönyben való közzététele napjával megsemmisíti.

   Az Alkotmánybíróság  a közúti  közlekedési szolgáltatásokról
   és a  közúti járművek üzembentartásáról szóló 89/1988. (XII.
   20.) MT  rendelet 5/A.  § (2)  bekezdése és  az 5/B.  §  (2)
   bekezdése a  ) pontja,  továbbá a  személytaxi  szolgáltatás
   végzésének egyes  feltételeiről szóló 21/1992. (X. 27.) KHVM
   rendelet 2.  §-a alkotmányellenességének  megállapítása és a
   rendelkezések megsemmisítése  iránt benyújtott indítványokat
   elutasítja.

   Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    A közúti  közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 19. § (2)
    bekezdését az  1992. évi LXXVIII. törvény 1. § (2) bekezdése
    módosította; a  közúti közlekedési  szolgáltatásokról  és  a
    közúti járművek  üzembentartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.)
    MT rendeletet  pedig a  142/1992. (X.  27.)  kormányrendelet
    5/A.  és  5/B.  §-okkal  egészítette  ki.  Az  indítványozók
    szerint a  módosított törvény 19. § (2) bekezdése, továbbá a
    kiegészített rendelet  5/A. § (2) bekezdése és az 5/B. § (2)
    bekezdése, továbbá  a 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelet 2. §-a
    az Alkotmánynak  a vállalkozás  jogát és a gazdasági verseny
    szabadságát elismerő  9. § (2) bekezdésével, továbbá 70/A. ,
    70/B. és  70/C. §-ával  ellentétes,  ezért  e  rendelkezések
    alkotmányellenességének  megállapítását  és  megsemmisítését
    kérték.   Az   egyik   indítványozó   szerint   a   rendelet
    alkotmányellenes azért  is, mert mindazokon a helyeken sérti
    az egyesülési  jogról szóló  1989. évi  II. törvényt, ahol a
    szakmai     érdekképviseleti      "szerv"-eket,     előzetes
    hozzájárulásuk nélkül,  kötelezi a rendeletben meghatározott
    feladatok ellátására.

                                II.

    A közúti  közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 19. § (2)
    bekezdése szerint  a személygépkocsival  végzett közforgalmú
    személyszállítás (a továbbiakban : személytaxi szolgáltatás)
    céljára  használt  járművek  számát  a  település,  Budapest
    területén a  fővárosi önkormányzat  képviselő-testülete -  a
    szakmai érdekképviseletek  véleményének kikérését követően -
    rendelettel korlátozhatja.

    A közúti  közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek
    üzembentartásáról     szóló      142/1992.     (X.      27.)
    kormányrendelettel  kiegészített   89/1988.  (XII.  20.)  MT
    rendelet ( a továbbiakban: R. ) 5/A. § (2) bekezdése szerint
    a taxiengedély  iránti kérelem  benyújtásánál igazolni kell,
    hogy a  jogi személy,  a jogi  személyiség nélküli gazdasági
    társaság vagy  egyéni vállalkozó  taxigépkocsinként százezer
    forint összegű  vagyoni biztosítékkal  rendelkezik,  amelyet
    kizárólag az  utasok -  más módon nem fedezett - kártérítési
    igényének kielégítésére használhat fel. A vagyoni biztosíték
    pénzintézetnél lekötött  és elkülönítetten  kezelt  pénzbeni
    betét, bankgarancia,  vagy  szakmai  érdekképviseleti  szerv
    készfizető kezesi  nyilatkozata  lehet.  A  R.  5/B.  §  (2)
    bekezdése  értelmében   taxiengedély  annak   adható,   aki,
    illetőleg akinek tagja vagy alkalmazottja

    a) megfelel  a rendeletben foglalt személyi feltételeknek és
    a rendelet  mellékletében meghatározott  vizsga-,  illetőleg
    szaktanfolyami kötelezettségének eredményesen eleget tett;

    b)  olyan   járművel   rendelkezik,   amelyet   a   területi
    közlekedési  felügyelet  személytaxi-szolgáltatás  végzésére
    igazolólap kiadásával alkalmasnak minősített.

    A  21/1992.  (X.  27.)  KHVM  rendelet  2.  §-a  e  minősítő
    vizsgálat részletes szabályait tartalmazza.

    A R.  5/B. §  (2) bekezdésében  írt  feltételeket  teljesítő
    kérelmező részére  a  taxiengedélyt  az  illetékes  területi
    közlekedési felügyeletnek  - további  mérlegelés nélkül - ki
    kell adnia.  A közlekedési,  hírközlési és vízügyi miniszter
    tájékoztatása   szerint    az   engedélyek   kiadása   ennek
    megfelelően történik.

                                III.

    Az Alkotmány 9. § (2) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság
    elismeri és  támogatja a  vállakozás jogát  és  a  gazdasági
    verseny szabadságát.

    Az Alkotmány  70/A. §-a  szerint  a  Magyar  Köztársaság  az
    emberi  és   állampolgári  jogokat   különbségtétel   nélkül
    biztosítja  mindenki  számára.  Az  Alkotmány  70/B.  §  (1)
    bekezdése kimondja, hogy a Magyar Köztársaságban mindenkinek
    joga van  a  munkához,  a  munka  és  a  foglalkozás  szabad
    megválasztásához.  A   70/C.   §   (1)   bekezdése   szerint
    mindenkinek joga  van ahhoz,  hogy gazdasági  és  társadalmi
    érdekeinek  védelme  céljából  másokkal  együtt  szervezetet
    alakítson, vagy ahhoz csatlakozzék.

                                IV.

    1. Az  Alkotmány preambuluma és a 9. § (1) bekezdése szerint
    Magyarország gazdasága piacgazdaság ( kell legyen ) . A 9. §
    (2) bekezdése  kimondja, hogy  a Magyar Köztársaság elismeri
    és támogatja a vállakozás jogát és a verseny szabadságát.

    A piacgazdaság  közvetlen jellemzőjeként  az Alkotmány  csak
    annyit tartalmaz,  hogy benne a köztulajdon és magántulajdon
    egyenjogú  és  egyenlő  védelemben  részesül.  Az  Alkotmány
    egyébként nem  kötelezi el  magát a  piacgazdaság  semmilyen
    tartalmi modellje  mellett. Az  Alkotmánybíróság a  33/1993.
    (V. 28.)  AB határozat  indokolásában  kifejtette,  hogy  az
    Alkotmány   -    a   piacgazdaság    deklarálásán   túl    -
    gazdaságpolitikailag semleges.  Az  Alkotmányból  az  állami
    beavatkozás  nagysága,  ereje,  még  kevésbé  annak  tilalma
    közvetlenül nem vezethető le.  ( ABK 1993. május, 239. )

    Az Alkotmánybíróság ezért elvontan, általános ismérvvel csak
    a szélső  esetekre korlátozottan határozhatja meg az "állami
    beavatkozás" kritikus  nagyságát, amelynek túllépése már - a
    piacgazdaság  sérelme   miatt  -   alkotmányellenes.  Az   a
    beavatkozás   minősíthető    így,   amely    fogalmilag   és
    nyilvánvalóan  kizárná  a  piacgazdaság  létét;  például  az
    általános   államosítás   és   a   szigorú   tervgazdálkodás
    bevezetése. A  "piacgazdaság" ugyanezen  korlátok között jön
    számításba a "gazdasági rendszert" leíró illetve meghatározó
    jogok és  intézmények értelmezésénél is. Ezek: a tulajdonhoz
    való jog,  a köztulajdon  és  magántulajdon  egyenlősége;  a
    vállalkozás joga, a versenyszabadság; az állami tulajdon; az
    állami   vállalatok    és   a   szövetkezetek   illetve   az
    önkormányzatok  tulajdoni  önállósága  -  a  munkához  és  a
    foglalkozásválasztáshoz   való    jog;    az    érdekvédelmi
    szervezkedés joga; a szabad mozgáshoz és letelepedéshez való
    jog -  végül a  diszkrimináció tilalma  és végső  esetre  az
    emberi  méltósághoz   való   jogból   levezetett   általános
    személyiségi jog.   (  9-14, 70/B, 70/C, 58, 70/A, 54. § ) .

    Mindez nem  zárja ki,  hogy a  piacgazdaság mint alkotmányos
    feladat  éppen   a  korábbi   rendszerből  fennmaradt,  vele
    összeegyeztethetetlen        intézmények        lebontásának
    alkotmányossági értékelésekor  szerepet  játsszon.    (  Ld.
    például a kárpótlási ügyeket. )

    Az  ilyen  szélső  eseteken  túl  azonban  a  "piacgazdaság"
    irreleváns   minden    alkotmányossági    vizsgálatnál.    A
    piacgazdasághoz senkinek  sincs joga, vagyis nem minősíthető
    alapjogként; a  piacgazdaság sérelmére  hivatkozva semmilyen
    alapjog sérelmének alkotmányellenessége nem dönthető el. Nem
    lehet egy  beavatkozás alkotmányosságát attól függővé tenni,
    hogy a  korlátozás a  piacgazdaság  kiépítését  szolgálja-e.
    Változó    kormányok     változó    gazdasági     helyzetben
    gazdaságpolitikájukat    szabadon     alakítják,    szabadon
    liberalizálnak vagy  szigorítják az  irányítást, amíg csak a
    "piacgazdaságot" nyilvánvalóan  lehetetlenné nem  teszik.  A
    liberalizmus örök  dilemmája, hogy  mikor szabad  ( kell ) a
    szabadságot önmaga  ellen védeni.  Igaz, hogy  a szabad piac
    korlátozásainak  is   a  szabad   piac   fenntartását   kell
    szolgálniuk, de egyrészt nincs alkotmányos ismérv arra, hogy
    mikor fordul  e cél  visszájára, másrészt  - és  főleg -  az
    adott gazdaságpolitika  szerint  más-más  az  ideális  piaci
    szabadság,   s   a   törvényhozó   elképzelését   erről   az
    Alkotmánybíróság nem  helyettesítheti a sajátjával.  ( Abban
    a  kérdésben   érvényesítheti  az   Alkotmánybíróság   saját
    véleményét,  hogy   mi  teszi   a   piacgazdaságot   végképp
    lehetetlenné.  )   Végül  pedig  alkotmányos  lehet  a  piac
    korlátozása  a   piac   szabadságától   teljesen   független
    alapjogok   és    alkotmányos   érdekek    miatt   is:   pl.
    környezetvédelmi,  egészségügyi,   vagy   éppen   honvédelmi
    okokból.   Ugyanakkor   e   tétel   megfordítva   is   igaz:
    alkotmányellenes lehet  a piacnak  -  a  piac  szabadságától
    ugyancsak teljesen  független  -  olyan  korlátozása,  amely
    valamely alapjogot sért.

    A piacgazdasággal  mint alkotmányos  feladattal  és  mint  a
    gazdasági  rend   alkotmányos   jellemzőjével   kapcsolatban
    egyetlen, de  lényeges szempontból hasonló a helyzet, mint a
    jogállamisággal:   az    Alkotmány    hatálybalépésével    a
    piacgazdaság alkotmányjogilag ténnyé vált és program maradt.
    Ténnyé  vált,   amennyiben  az   Alkotmány  erejénél   fogva
    hatályosultak  mindazon  jogok  és  intézmények,  amelyek  a
    piacgazdaság működéséhez  szükségesek: az (egyenlően védett)
    tulajdon,   a    vállalkozás   joga  stb,   lásd   fenn.   A
    piacgazdaság  fenntartása   és  védelme   egyben  folyamatos
    alkotmányos  feladat   is,  amelyet   egyrészt  a  gazdasági
    versenynek az  Alkotmányban is  előírt  "támogatásával",  de
    mindenek  előtt   az  egyes  alapjogok  érvényesítésével  és
    védelmével lehet  és kell  az államnak megvalósítania. Ennek
    az alapjogvédelemnek  viszont megvan  a maga  módszertana és
    megvannak  a   maga  ismérvei  (  Pl.  a  tulajdonkorlátozás
    "átmenetisége", mint  az arányosság  egyik összetevője,  már
    valódi alkotmányossági mérce. Ez az Alkotmánybíróság állandó
    gyakorlata: ABH 1991, 22, 27; 1992, 95; 126, 129. )

    2. "A  gazdasági verseny  szabadsága" szintén  nem  alapjog,
    hanem a  piacgazdaság olyan  feltétele, amelynek meglétét és
    működését  biztosítani  az  Alkotmány  9.  §  (2)  bekezdése
    értelmében az  államnak is  feladata.    A  versenyszabadság
    állami   "elismerése    és   támogatása"    megköveteli    a
    vállalkozáshoz való jog és a piacgazdasághoz szükséges többi
    -   az    1.   pontban   felsorolt   -   alapjog   objektiv,
    intézményvédelmi oldalának  kiépítését.  Elsősorban  ezeknek
    alapjogoknak az érvényesítése és védelme által valósul meg a
    szabad verseny,  amelynek -  a piacgazdasághoz  hasonlóan  -
    külön alkotmányossági mércéje nincs.

    3. A  vállalkozás joga  ( 9. § (2) bekezdés ) viszont valódi
    alapjog.

    Az 54/1993. (X. 13.) AB határozat szerint "a vállakozás joga
    a  foglalkozás   szabad  megválasztásához  való  alkotmányos
    alapjog (  70/B. §  (1) bekezdés  ) egyik  aspektusa,  annak
    egyik, a különös szintjén történő megfogalmazása". "Senkinek
    nincs alanyi  joga meghatározott  foglalkozással kapcsolatos
    vállalkozás, sem pedig ennek adott vállakozási jogi formában
    való gyakorlásához.  A vállakozás  joga annyit  jelent -  de
    annyit alkotmányos  követelményként feltétlenül  -  hogy  az
    állam  ne   akadályozza  meg,   ne  tegye   lehetetlenné   a
    vállalkozóvá válást. " ( ABK 1993. október, 397. )

    A  munkához   való  jogtól   mint  alanyi  jogtól  meg  kell
    különböztetni a  munkához való jogot mint szociális jogot, s
    különösen annak  intézményi oldalát,  az állam  kötelességét
    megfelelő foglalkoztatáspolitikára, munkahelyteremtésre stb.
    A jelen  ügyre ez  az oldal  éppúgy  nem  tartozik,  mint  a
    vállakozás  jogából   az  államra   háruló  kötelezettségek.
    Másrészt nincs  annak sem  semmi alkotmányos  indoka, hogy a
    munkához való  alanyi jogot  csakis a munkaviszony keretében
    végzett munkára szűkítsük.

    Az alanyi jogi értelemben vett munkához való jog, a munka és
    a foglalkozás szabad megválasztásához való jog ( 70/B. § ) ,
    illetőleg  a   vállalkozás  joga  (  9.  §  )  között  nincs
    hierarchikus viszony.  A munkához  való jogot  is  úgy  kell
    értelmezni,  hogy  abba  mindenfajta  foglalkozás,  hivatás,
    "munka"   megválasztásának   és   gyakorlásának   szabadsága
    beletartozik. Ehhez  képest mind  az egyik  aspektus, ti.  a
    választási szabadság külön megnevezése a 70/B. §-ban, mind a
    vállalkozás  kiemelése  a  9.  §-ban  csupán  ismétlés  vagy
    részletező  rendelkezés.   Munka,  foglalkozás,  vállalkozás
    alanyi alapjogként nem különbözik egymástól.

    4.  A  munkához  (  foglalkozáshoz,  vállalkozáshoz  )  való
    alapjog a  szabadságjogokhoz hasonló  védelemben részesül az
    állami beavatkozások  és korlátozások  ellen. E korlátozások
    alkotmányossága azonban  más-más mérce  alapján  minősítendő
    aszerint, hogy  a foglalkozás  gyakorlását vagy annak szabad
    megválasztását korlátozza-e  az állam, s az utóbbin belül is
    különbözik  a   megítélés  az  adott  foglalkozásba  kerülés
    szubjektiv  illetve   az  objektiv   korlátokhoz   kötésének
    megfelelően.     (  A   vizsgált  ügyben   például  a  taxis
    vállalkozás gyakorlását  korlátozzák a  kaucióra és  az autó
    állapotára, vizsgáztatására stb. vonatkozó előírások; alanyi
    korlát a  vizsgakötelezettség; tárgyi,  azaz  a  vállalkozni
    kívánó személyi tulajdonságaitól teljesen független korlát a
    kiadható engedélyek számának meghatározása. )

    A munkához  ( foglalkozáshoz, vállalkozáshoz ) való jogot az
    veszélyezteti  a  legsúlyosabban,  ha  az  ember  az  illető
    tevékenységtől el  van zárva,  azt nem  választhatja. Ha nem
    lenne ez  a jog  nevesítve, az  általános  személyiségi  jog
    sérelme alapján  lehetne érvényesíteni.  Az Alkotmánybíróság
    már   korábban    feltétlen    alkotmányos    követelménynek
    minősítette,  hogy   az  állam   ne  tegye   lehetetlenné  a
    vállakozóvá válást.   (  ABK 1993.  október, 397. ) Az egyes
    foglalkozásokra tárgyi  ismérvek alapján  bevezetett numerus
    clausus  éppen  ezt  teszi:  ha  a  létszám  betelt,  minden
    személyi tulajdonságtól  függetlenül, lehetetlenné  teszi az
    adott  foglalkozás   választását.  Az  ilyen  tárgyi  korlát
    alkotmányosságát,   elsősorban   annak   szükségességét   és
    elkerülhetetlenségét,  azt,  hogy  a  korlátozás  valóban  a
    legenyhébb eszköz-e az adott cél elérésére, a legszigorúbban
    kell vizsgálni.

    A szubjektiv  feltételek előírása  is a választási szabadság
    korlátozása. Ezek  teljesítése azonban  elvileg  mindenkinek
    nyitva áll  ( ha  nem, akkor  a korlát  objektiv ) . Ezért a
    jogalkotó  mozgástere  némileg  nagyobb,  mint  az  objektiv
    korlátozásnál. Végül  a foglalkozás  gyakorlásának  korlátai
    jórészt szakmailag és célszerűségi szempontokból indokoltak,
    alapjogi problémát határesetekben okoznak.

    A tárgyi  korlátok megítélésénél figyelemmel kell lenni arra
    is, hogy mivel itt alapjog teljes elvonásáról van szó, ez az
    eszköz nem  alkalmazható versenyszabályozásra. Különösen nem
    szolgálhat a  numerus clausus a szükségletek megtervezésére.
    Egy ettól  függő engedélyezési  rendszer ugyanis  valóban  a
    terv- és nem a piacgazdaság eszköze. Ugyancsak nem elégséges
    indok a  zárt létszám bevezetéséhez semmiféle más igazgatási
    feladat megkönnyítése  ( mint  a taxiknál  a forgalmi  káosz
    veszélyének növekedése a túl sok kocsi miatt, standok hiánya
    stb ) .

                                 V.

    1. A  támadott jogszabályok alkotmányossági vizsgálata során
    egyrészt különbséget kell tenni a munkához ( foglalkozáshoz,
    vállakozáshoz   )    való   alapjog    különböző   szempontú
    korlátozásai között;  másrészt az alapjogkorlátozást elvileg
    igazoló ok  meglétét konkrétan,  azaz a  vizsgált jogszabály
    személyi, tárgyi  és  időbeli  hatálya  körében  bizonyítani
    kell.

    2. A  támadott jogszabályok  közül a  R 5/A.  §-a (  vagyoni
    biztosíték előírása  ) és  az 5/B.  § b  ) pontja  ( a jármű
    alkalmasságának   hatósági   igazolása   )   a   foglalkozás
    gyakorlásának feltételeit  írja elő.  A R 5/B. § a ) pontja,
    valamint a  szintén kifogásolt  1. melléklet  I. fejezet 1/B
    pontja, továbbá  a 21/1992.  (X. 27.) KHVM rendelet 2. §-a a
    foglalkozás  szabad   megválasztásának  alanyi  korlátozását
    tartalmazza ( tanfolyam- és vizsgakötelezettség ) . Az 1988.
    évi I.  törvény 19.  § (2)  bekezdése viszont  a foglalkozás
    szabad  megválasztásának   tárgyi  korlátozását  tartalmazza
    azzal,  hogy   felhatalmazza  az  önkormányzatokat  a  taxik
    számának rendelettel való korlátozására.

    A  háromféle   korlátozás  alkotmányosságát  az  I.  pontban
    kifejtettek szerint  más-más, egyre  szigorúbb mércével kell
    elbírálni.      Az   alkotmányosság   értékelésének   vázolt
    módszertana   szerint    a   szükségesség    és   arányosság
    kritériumait lehet  lazítani vagy szigorítani attól függően,
    hogy a  vállalkozáshoz való  jog milyen fajta korlátozásáról
    van szó.

    3. Mind  a kaució, mind a taxik fokozott műszaki ellenőrzése
    az ipar  jellegével és  a fogyasztók  védelmével indokolható
    korlátozása   a   foglalkozás   gyakorlásának.   A   műszaki
    követelmények  teljesítése   a  fogyasztóvédelemmel   is,  a
    minimális  szolgáltatási   szinvonal   megkövetelésével   is
    arányos, és  ahhoz szükségesnek  mondható korlátozás. A 100.
    000 Ft.  vagyoni biztosíték a R. szerint az utasok más módon
    meg  nem  térülő  kárának  fedezetéül  szolgál.  A  kötelező
    felelősségbiztosítás  akkor   is  megtéríti  a  kárt,  ha  a
    károkozó a  díjat nem fizette. A bírói gyakorlat a biztosító
    által  megtérítendő  károk  körét  kiterjesztően  értelmezi.
    Ennek ellenére  számos olyan kár érheti a taxi utasát, amely
    nem tartozik  a kötelező  biztosítás  kockázati  körébe.  Az
    ilyen  károk   fedezésére  a   vagyoni  biztosíték   letétbe
    helyezése   szükséges,   és   nagyságát   tekintve   arányos
    korlátozása   a    foglalkozás   gyakorlásának.   Ezért   az
    Alkotmánybíróság az indítványt e vonatkozásban elutasította.

    4.  A   vizsgák  megkövetelése   elvileg  mindig   szükséges
    feltétele lehet egy foglalkozási ágba kerülésnek, hacsak nem
    tökéletesen  szakképzetlen   segédmunkáról  van  szó  -  bár
    munkavédelmi vizsga még ott is előírható. A taxis ipar külön
    szakképzettséget nem  igényel, de  gyakorlásához a gépjármű-
    vezetési engedélyen felül megkövetelhetők további ismeretek.
    Az illetékes  szakhatóságnak széles  mérlegelési  lehetősége
    van arra,  hogy milyen  szintű és körű ismereteket ír elő az
    engedély kiadásához.  A vizsgaanyag minősítése mindaddig nem
    alkotmányossági kérdés,  amíg a  vizsga  -  például  túlzott
    követelményei, vagy  a képesítés  céljával való  összefüggés
    nyilvánvaló   hiánya    miatt   -   a   foglalkozás   szabad
    megválasztását   szükségtelenül    és    aránytalanul    nem
    korlátozzza. Az Alkotmánybíróság áttekintette az oktatási és
    vizsgaanyagot, és  megállapította, hogy  az nem  értékelhető
    ilyen korlátozásnak.

    5. Az  1992. évi  LXXVIII. törvény 1. § (2) bekezdése, amely
    az 1988. évi I. törvény 19. §-át módosította, a foglalkozási
    szabadság  objektiv   korlátját  tartalmazza:  a  települési
    önkormányzatok   illetékességi    területükön    rendelettel
    korlátozhatják  a   taxik  számát.   Noha  a   taxik  és   a
    vállalkozások száma  nem azonos,  mert egy  vállalkozó  több
    taxit üzemeltethet,  illetve egy  taxit több  vállalkozó  is
    használhat, a  taxik számának  korlátozása  nyilvánvalóan  a
    vállalkozások számának korlátozását eredményezi.

    Ez a rendelkezés több okból alkotmányellenes.

    a )  Az Alkotmánybíróság  nem talált olyan alkotmányos jogot
    vagy érdeket,  amely a foglalkozás megválasztásához való jog
    objektiv   korlátozását    a   taxis    ipar    tekintetében
    szükségszerűvé  és  arányossá  tette  volna.  Különösen  nem
    elégítik ki  az alapjogkorlátozás alkotmányos követelményeit
    a  jogalkotó   által   indokolásul   felhozott   érvek.   "A
    szolgáltatói oldal  nem kívánatos  bővülése, a  szolgáltatás
    színvonalának  csökkenése,   magas  árszint  kialakulása,  a
    vállakozók jelentős részének gazdasági ellehetetlenülése, az
    adók és  köztartozások befizetésének  elmaradása";  mindezek
    "kiküszöbölése  és  a  fogyasztók  érdekeinek  védelme  -  a
    taxipiac önszabályozó  mechanizmusának hiányában  -  tudatos
    beavatkozást igényel"  - írta  a közlekedési,  hírközlési és
    vízügyi miniszter.  Ez a  "beavatkozás"  azonban  nem  lehet
    alkotmányos  alapjog   lényeges  tartalmának  megsértése.  A
    vállalkozás  jogának  korlátozása  numerus  claususszal  nem
    alkotmányos  versenyszabályozási   eszköz,   nem   lehet   a
    szolgáltatás  színvonalának  emelésére  és  még  kevésbé  az
    adóbehajtás pótlására  használni. A  taxipiac  anomáliáit  -
    erőszakos  helyfoglalást,  versenytársak  kiszorítását  stb.
    más, igazgatási  intézkedésekkel lehet  és  kell  megoldani.
    (Pl. a  köztartozások befizetését  is inkább  a  kötelező és
    nyugtát adó  taxióra előírásával,  semmint a  szakmába lépés
    korlátozásával kell  biztosítani,  mint  ahogy  ezt  meg  is
    tették. )  Az igazgatás  saját munkáját  nem könnyítheti  az
    alapjogok ilyen korlátozása árán.

    b)  Alkotmányellenes  az  önkormányzatokat  létszámkorlátozó
    rendelet kiadására  felhatalmazó törvényi rendelkezés amiatt
    is, mert  a felhatalmazás a korlátozás semmilyen szempontját
    nem tartalmazza.   (  Ez  a  helyzet  logikus  következménye
    annak, hogy  a korlátozásnak  nincs is  alkotmányos alapja -
    ld. a  ) pont.  ) Alapjog  közvetlen és jelentős korlátozása
    csak  törvényben  történhet.    (  64/1991.  (XII.  17.)  AB
    határozat, ABH 1991, 300. ) Biankó felhatalmazást adni ilyen
    korlátozásra     az      önkormányzati     rendeletalkotónak
    alkotmányosan kizárt. Ezért az Alkotmánybíróság az 1988. évi
    I. törvénynek  az  1992.  évi  LXXVIII.  törvény  1.  §  (2)
    bekezdésével    módosított     19.    §    (2)    bekezdését
    megsemmisítette.

                                VI.

    Az  Alkotmány   70/C.   §   (1)   bekezdésében   biztosított
    szervezetalakítási jog és a támadott jogszabályokban a taxis
    érdekképviseleteknek biztosított  véleményezési jogok között
    között  semmiféle  alkotmányossági  szempontból  értékelhető
    összefüggés nincs.  Ugyancsak nem  vet  fel  alkotmányossági
    kérdést a  jogszabályok  kifogásolt  szóhasználata,  sem  az
    egyesülési jog,  sem a vállakozáshoz való jog szempontjából.
    A  "szakmai   érdekképviselet"  illetőleg   "  (  szakmai  )
    érdekképviseleti szerv" megjelölésből ugyanis nem következik
    sem az,  hogy ezek  a szervek  nem az egyesülési jog alapján
    alakult  szervezetek  lennének,  sem  az,  hogy  "céhekként"
    piackorlátozó   szabályzatokat    készíthetnének.   Az   sem
    alkotmányossági   kérdés,    hogy    a    jogszabályok    az
    érdekképviseleti szerveket  nem  sorolják  fel.    Ezért  az
    Alkotmánybíróság   az    indítványokat    e    vonatkozásban
    elutasította.
                          Dr. Sólyom László
                         előadó alkotmánybíró
                      az Alkotmánybíróság elnöke

             Dr. Ádám Antal             Dr. Kilényi Géza
               alkotmánybíró             alkotmánybíró

              Dr. Lábady Tamás         Dr. Schmidt Péter
                alkotmánybíró            alkotmánybíró


             Dr. Szabó András        Dr. Tersztyánszky Ödön
              alkotmánybíró               alkotmánybíró

             Dr. Vörös Imre            Dr. Zlinszky János
               alkotmánybíró              alkotmánybíró
     Dr. Tersztyánszky Ödön alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     A  határozat   rendelkezéseivel  érdemben   egyetértek.   Az
     alkotmányellenesség   megállapítása   tekintetében   azonban
     részben eltérő indokolást tartok helyesnek.

     Egyetértek az  indokolás  elméleti  megalapozására  irányuló
     fejtegetésekkel. A  munkához, foglalkozáshoz, vállalkozáshoz
     való alapjog  - utóbbinak  alanya lehet  jogi személy,  jogi
     személyiséggel  nem   rendelkező  gazdasági  társaság  is  -
     közvetlen  és   jelentős  korlátozása   alkotmányosan   csak
     törvényben történhet.  A korlátozás  jellegének és  mérvének
     minősítése  illetve  súlyozása  alkotmányossági  szempontból
     attól függ,  hogy az  mennyire érinti  a vállalkozáshoz való
     hozzáférést,  elsősorban   olyan  szabályozási  ok  folytán,
     amelyre a  jogosultnak nincs befolyása ( objektív korlát ) .

     Kevésbé  szigorú   megítélés  alá   esik,  ha   a  korlátozó
     feltételek a  választást megnehezítik ugyan, de teljesítésük
     elvileg bárkinek nyitva áll ( szubjektív korlát ) .

     A  foglalkozás   gyakorlásának  korlátozó   feltételei   még
     objektív voltukban  is csak  szélsőséges esetben  sértik  az
     alkotmányos alapjogot.

     Az  elbírált  ügyben  olyan  vállalkozási  jogról  van  szó,
     amelyet jogszabály  hatósági  engedélyhez  köt  és  mind  az
     engedély  megszerzését,  fenntartását,  mind  a  tevékenység
     gyakorlását viszonylag  szigorú feltételhez  köti. A  közúti
     közlekedés, a  közúti  közlekedési  szolgáltatások  alapvető
     feltételeinek, a résztvevők jogainak és kötelezettségeinek a
     biztonsági és  környezetvédelmi követelményekkel összhangban
     való szabályozásáról  törvény  és  kormányrendelet  szól.  A
     szolgáltatások    közül     a    közúti     közforgalmi    -
     személygépkocsival       végzett      -     személyszállítás
     ( taxiszolgáltatás )  engedélyhez kötött (R 5/A. § (1) bek.)
     Az engedélyezés  jogszabályi előfeltételeit  -  az  érintett
     területen  forgalomba   állítható  taxigépkocsik  keretszám-
     korlátozását  kivéve  -  a  vállalkozás  alapjogának  elvben
     minden alanya teljesítheti.

     Egyetértek a  határozat indokolásának azzal a részével, hogy
     a  vizsgált  szubjektív  korlátok  az  elbírált  esetben  az
     alapjogot nem sértik (R 5/A. § (2-3) bek., 5/B. § (2) bek.).

     Az R  a taxivállalkozás  gyakorlását is  feltételekhez  köti
     illetve korlátozza  ( 5,  7-9, 11,  12, 17, 24, 25. § ) . Az
     engedélyt területi  hatóság területi  hatállyal adja  meg: a
     működési területen kívül utas nem vehető fel, tehát az adott
     vállalkozás piaca eleve ( objektíve ) korlátozott.

     Az Alkotmánybíróságnak  e szabályozási  struktúrában kellett
     állást  foglalnia   abban  a   kérdésben,   hogy   a   helyi
     taxigépkocsi     keretszám-meghatározás     az     ugyancsak
     meghatározott területre  szóló vállalkozást  közvetlenül  és
     jelentősen,   illetőleg   szükségtelenül   és   aránytalanul
     korlátozza-e.

     Az Alkotmány  a  jogosult  által  választott  vagy  éppen  a
     számára kedvező  helyre illetve piacra a vállalkozáshoz való
     hozzáférést nem  garantálja. Az R szabályai pedig nem zárják
     ki, hogy  a taxivállalkozó  ( jelölt  ) az  eredetileg - pl.
     lakhelyéhez közel  - választott  területen kívűl  kérjen  és
     kapjon engedélyt, ha a forgalomba állítható taxik keretszáma
     amott már kimerült.

     Egyetértek  azzal,   hogy  az   önkormányzatokat   a   taxik
     tekintetében     létszámkorlátozó     rendelet     kiadására
     felhatalmazó törvényi  rendelkezés amiatt  alkotmányellenes,
     mert a  felhatalmazás a korlátozás semmilyen szempontját nem
     tartalmazza.  Az  ilyen  felhatalmazás  alapján  kibocsátott
     rendeletek törvényessége nem ellenőrizhető.

     Nem értek  egyet azonban azzal, hogy az 1988. évi I. törvény
     19.  §   (2)  bekezdése   azért  alkotmányellenes,   mert  a
     vállalkozás jogát a taxik számának korlátozása már önmagában
     sérti.

     A  törvény   a  közúti  közlekedéshez  fűződő  jogi  érdekek
     védelmére  hivatott.   A   személyfuvarozás,   mint   közúti
     közlekedési  szolgáltatás  közforgalmú  üzem.  A  kifogásolt
     rendelkezésnek  a   szabályozási  környezet  elemzése  útján
     feltárt értelme  alapján nem  zárható ki,  hogy e  speciális
     területen a forgalom biztonsága, folyamatossága érdekében az
     adott településen  a  közforgalmú  személyszállítás  céljára
     használt járművek számának korlátozása szükséges.

     Az sem  zárható ki,  hogy az  érintett piacon a szolgáltatói
     oldal korlátlan  bővülése -  éppen a  tevékenység adottságai
     folytán - a taxis ipar ellehetetlenülésével fenyegethet.

     A taxik  számának adott  működési területen való korlátozása
     objektív jellegű  ugyan,  mert  erre  az  érdekeltnek  nincs
     befolyása, de  a vállalkozás megválasztásának szabadságát az
     alkotmányos alapvető  jog  szempontjából  csak  közvetve  és
     relatív módon  érinti. Az  ilyen korlátozás  nem jelenti  az
     alapjog  teljes   elvonását  és  emiatt  nem  szükségszerűen
     aránytalan.

     Közvetett a korlátozás azért, mert az önkormányzati rendelet
     hatálya csak  az adott  működési  területre  -  az  érintett
     piacra  -   terjed  ki.   Más  településeken   ugyanebben  a
     tevékenységi körben  a vállalkozás lehetősége akár az ottani
     korlátozó   rendelet    hiánya,   akár    a   taxi-keretszám
     kimerítetlensége miatt nyitva állhat.

     Arra sincs  adat, hogy  a vállalkozás  szabad  megválasztása
     alapjogának gyakorlása - e körülmények figyelembevételével -
     bárki számára  abszolút  jelleggel  lehetetlenné  vált  vagy
     ilyen  helyzet   kialakulására  alapos  okkal  következtetni
     lehetne.

     A taxiengedély  meghatározott működési  területre  érvényes.
     Ebből  következik,  hogy  megfelelő  törvényi  felhatalmazás
     alapján  nem  alkotmányellenes  az,  ha  az  adott  működési
     területre vonatkozóan a taxik számát települési önkormányzat
     határozhatja meg  rendeletében. Ez  ugyanis az adott esetben
     csak közvetve korlátozza a vállalkozás jogát és így törvényi
     szabályozást nem igényel.

     Budapest, 1994. április 12.
                                           Dr. Tersztyánszky Ödön
                                                 alkotmánybíró

     A párhuzamos indokolásban foglaltakhoz csatlakozom.

                                               Dr. Zlinszky János
                                                 alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The numerus clausus of taxi-cab licences by local governments
     Number of the Decision:
     .
     21/1994. (IV. 16.)
     Date of the decision:
     .
     04/12/1994
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1994-1-007?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .
     en_0021_1994.pdfen_0021_1994.pdf