Hungarian
Ügyszám:
.
1557/B/1992
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 21/1994. (IV. 16.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1994/117
.
A határozat kelte: Budapest, 04/12/1994
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálatára benyújtott indítványok tárgyában - dr.
  Tersztyánszky Ödön  és  dr.  Zlinszky  János  alkotmánybírák
  párhuzamos indokolásával - meghozta a következő

                         határozatot :

  Az   Alkotmánybíróság    megállapítja,   hogy    a    közúti
  közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 19. § (2) bekezdése
  alkotmányellenes,  ezért   azt  e   határozatnak  a   Magyar
  Közlönyben való közzététele napjával megsemmisíti.

  Az Alkotmánybíróság  a közúti  közlekedési szolgáltatásokról
  és a  közúti járművek üzembentartásáról szóló 89/1988. (XII.
  20.) MT  rendelet 5/A.  § (2)  bekezdése és  az 5/B.  §  (2)
  bekezdése a  ) pontja,  továbbá a  személytaxi  szolgáltatás
  végzésének egyes  feltételeiről szóló 21/1992. (X. 27.) KHVM
  rendelet 2.  §-a alkotmányellenességének  megállapítása és a
  rendelkezések megsemmisítése  iránt benyújtott indítványokat
  elutasítja.

  Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                            Indokolás

                                I.

   A közúti  közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 19. § (2)
   bekezdését az  1992. évi LXXVIII. törvény 1. § (2) bekezdése
   módosította; a  közúti közlekedési  szolgáltatásokról  és  a
   közúti járművek  üzembentartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.)
   MT rendeletet  pedig a  142/1992. (X.  27.)  kormányrendelet
   5/A.  és  5/B.  §-okkal  egészítette  ki.  Az  indítványozók
   szerint a  módosított törvény 19. § (2) bekezdése, továbbá a
   kiegészített rendelet  5/A. § (2) bekezdése és az 5/B. § (2)
   bekezdése, továbbá  a 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelet 2. §-a
   az Alkotmánynak  a vállalkozás  jogát és a gazdasági verseny
   szabadságát elismerő  9. § (2) bekezdésével, továbbá 70/A. ,
   70/B. és  70/C. §-ával  ellentétes,  ezért  e  rendelkezések
   alkotmányellenességének  megállapítását  és  megsemmisítését
   kérték.   Az   egyik   indítványozó   szerint   a   rendelet
   alkotmányellenes azért  is, mert mindazokon a helyeken sérti
   az egyesülési  jogról szóló  1989. évi  II. törvényt, ahol a
   szakmai     érdekképviseleti      "szerv"-eket,     előzetes
   hozzájárulásuk nélkül,  kötelezi a rendeletben meghatározott
   feladatok ellátására.

                               II.

   A közúti  közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 19. § (2)
   bekezdése szerint  a személygépkocsival  végzett közforgalmú
   személyszállítás (a továbbiakban : személytaxi szolgáltatás)
   céljára  használt  járművek  számát  a  település,  Budapest
   területén a  fővárosi önkormányzat  képviselő-testülete -  a
   szakmai érdekképviseletek  véleményének kikérését követően -
   rendelettel korlátozhatja.

   A közúti  közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek
   üzembentartásáról     szóló      142/1992.     (X.      27.)
   kormányrendelettel  kiegészített   89/1988.  (XII.  20.)  MT
   rendelet ( a továbbiakban: R. ) 5/A. § (2) bekezdése szerint
   a taxiengedély  iránti kérelem  benyújtásánál igazolni kell,
   hogy a  jogi személy,  a jogi  személyiség nélküli gazdasági
   társaság vagy  egyéni vállalkozó  taxigépkocsinként százezer
   forint összegű  vagyoni biztosítékkal  rendelkezik,  amelyet
   kizárólag az  utasok -  más módon nem fedezett - kártérítési
   igényének kielégítésére használhat fel. A vagyoni biztosíték
   pénzintézetnél lekötött  és elkülönítetten  kezelt  pénzbeni
   betét, bankgarancia,  vagy  szakmai  érdekképviseleti  szerv
   készfizető kezesi  nyilatkozata  lehet.  A  R.  5/B.  §  (2)
   bekezdése  értelmében   taxiengedély  annak   adható,   aki,
   illetőleg akinek tagja vagy alkalmazottja

   a) megfelel  a rendeletben foglalt személyi feltételeknek és
   a rendelet  mellékletében meghatározott  vizsga-,  illetőleg
   szaktanfolyami kötelezettségének eredményesen eleget tett;

   b)  olyan   járművel   rendelkezik,   amelyet   a   területi
   közlekedési  felügyelet  személytaxi-szolgáltatás  végzésére
   igazolólap kiadásával alkalmasnak minősített.

   A  21/1992.  (X.  27.)  KHVM  rendelet  2.  §-a  e  minősítő
   vizsgálat részletes szabályait tartalmazza.

   A R.  5/B. §  (2) bekezdésében  írt  feltételeket  teljesítő
   kérelmező részére  a  taxiengedélyt  az  illetékes  területi
   közlekedési felügyeletnek  - további  mérlegelés nélkül - ki
   kell adnia.  A közlekedési,  hírközlési és vízügyi miniszter
   tájékoztatása   szerint    az   engedélyek   kiadása   ennek
   megfelelően történik.

                               III.

   Az Alkotmány 9. § (2) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság
   elismeri és  támogatja a  vállakozás jogát  és  a  gazdasági
   verseny szabadságát.

   Az Alkotmány  70/A. §-a  szerint  a  Magyar  Köztársaság  az
   emberi  és   állampolgári  jogokat   különbségtétel   nélkül
   biztosítja  mindenki  számára.  Az  Alkotmány  70/B.  §  (1)
   bekezdése kimondja, hogy a Magyar Köztársaságban mindenkinek
   joga van  a  munkához,  a  munka  és  a  foglalkozás  szabad
   megválasztásához.  A   70/C.   §   (1)   bekezdése   szerint
   mindenkinek joga  van ahhoz,  hogy gazdasági  és  társadalmi
   érdekeinek  védelme  céljából  másokkal  együtt  szervezetet
   alakítson, vagy ahhoz csatlakozzék.

                               IV.

   1. Az  Alkotmány preambuluma és a 9. § (1) bekezdése szerint
   Magyarország gazdasága piacgazdaság ( kell legyen ) . A 9. §
   (2) bekezdése  kimondja, hogy  a Magyar Köztársaság elismeri
   és támogatja a vállakozás jogát és a verseny szabadságát.

   A piacgazdaság  közvetlen jellemzőjeként  az Alkotmány  csak
   annyit tartalmaz,  hogy benne a köztulajdon és magántulajdon
   egyenjogú  és  egyenlő  védelemben  részesül.  Az  Alkotmány
   egyébként nem  kötelezi el  magát a  piacgazdaság  semmilyen
   tartalmi modellje  mellett. Az  Alkotmánybíróság a  33/1993.
   (V. 28.)  AB határozat  indokolásában  kifejtette,  hogy  az
   Alkotmány   -    a   piacgazdaság    deklarálásán   túl    -
   gazdaságpolitikailag semleges.  Az  Alkotmányból  az  állami
   beavatkozás  nagysága,  ereje,  még  kevésbé  annak  tilalma
   közvetlenül nem vezethető le.  ( ABK 1993. május, 239. )

   Az Alkotmánybíróság ezért elvontan, általános ismérvvel csak
   a szélső  esetekre korlátozottan határozhatja meg az "állami
   beavatkozás" kritikus  nagyságát, amelynek túllépése már - a
   piacgazdaság  sérelme   miatt  -   alkotmányellenes.  Az   a
   beavatkozás   minősíthető    így,   amely    fogalmilag   és
   nyilvánvalóan  kizárná  a  piacgazdaság  létét;  például  az
   általános   államosítás   és   a   szigorú   tervgazdálkodás
   bevezetése. A  "piacgazdaság" ugyanezen  korlátok között jön
   számításba a "gazdasági rendszert" leíró illetve meghatározó
   jogok és  intézmények értelmezésénél is. Ezek: a tulajdonhoz
   való jog,  a köztulajdon  és  magántulajdon  egyenlősége;  a
   vállalkozás joga, a versenyszabadság; az állami tulajdon; az
   állami   vállalatok    és   a   szövetkezetek   illetve   az
   önkormányzatok  tulajdoni  önállósága  -  a  munkához  és  a
   foglalkozásválasztáshoz   való    jog;    az    érdekvédelmi
   szervezkedés joga; a szabad mozgáshoz és letelepedéshez való
   jog -  végül a  diszkrimináció tilalma  és végső  esetre  az
   emberi  méltósághoz   való   jogból   levezetett   általános
   személyiségi jog.   (  9-14, 70/B, 70/C, 58, 70/A, 54. § ) .

   Mindez nem  zárja ki,  hogy a  piacgazdaság mint alkotmányos
   feladat  éppen   a  korábbi   rendszerből  fennmaradt,  vele
   összeegyeztethetetlen        intézmények        lebontásának
   alkotmányossági értékelésekor  szerepet  játsszon.    (  Ld.
   például a kárpótlási ügyeket. )

   Az  ilyen  szélső  eseteken  túl  azonban  a  "piacgazdaság"
   irreleváns   minden    alkotmányossági    vizsgálatnál.    A
   piacgazdasághoz senkinek  sincs joga, vagyis nem minősíthető
   alapjogként; a  piacgazdaság sérelmére  hivatkozva semmilyen
   alapjog sérelmének alkotmányellenessége nem dönthető el. Nem
   lehet egy  beavatkozás alkotmányosságát attól függővé tenni,
   hogy a  korlátozás a  piacgazdaság  kiépítését  szolgálja-e.
   Változó    kormányok     változó    gazdasági     helyzetben
   gazdaságpolitikájukat    szabadon     alakítják,    szabadon
   liberalizálnak vagy  szigorítják az  irányítást, amíg csak a
   "piacgazdaságot" nyilvánvalóan  lehetetlenné nem  teszik.  A
   liberalizmus örök  dilemmája, hogy  mikor szabad  ( kell ) a
   szabadságot önmaga  ellen védeni.  Igaz, hogy  a szabad piac
   korlátozásainak  is   a  szabad   piac   fenntartását   kell
   szolgálniuk, de egyrészt nincs alkotmányos ismérv arra, hogy
   mikor fordul  e cél  visszájára, másrészt  - és  főleg -  az
   adott gazdaságpolitika  szerint  más-más  az  ideális  piaci
   szabadság,   s   a   törvényhozó   elképzelését   erről   az
   Alkotmánybíróság nem  helyettesítheti a sajátjával.  ( Abban
   a  kérdésben   érvényesítheti  az   Alkotmánybíróság   saját
   véleményét,  hogy   mi  teszi   a   piacgazdaságot   végképp
   lehetetlenné.  )   Végül  pedig  alkotmányos  lehet  a  piac
   korlátozása  a   piac   szabadságától   teljesen   független
   alapjogok   és    alkotmányos   érdekek    miatt   is:   pl.
   környezetvédelmi,  egészségügyi,   vagy   éppen   honvédelmi
   okokból.   Ugyanakkor   e   tétel   megfordítva   is   igaz:
   alkotmányellenes lehet  a piacnak  -  a  piac  szabadságától
   ugyancsak teljesen  független  -  olyan  korlátozása,  amely
   valamely alapjogot sért.

   A piacgazdasággal  mint alkotmányos  feladattal  és  mint  a
   gazdasági  rend   alkotmányos   jellemzőjével   kapcsolatban
   egyetlen, de  lényeges szempontból hasonló a helyzet, mint a
   jogállamisággal:   az    Alkotmány    hatálybalépésével    a
   piacgazdaság alkotmányjogilag ténnyé vált és program maradt.
   Ténnyé  vált,   amennyiben  az   Alkotmány  erejénél   fogva
   hatályosultak  mindazon  jogok  és  intézmények,  amelyek  a
   piacgazdaság működéséhez  szükségesek: az (egyenlően védett)
   tulajdon,   a    vállalkozás   joga  stb,   lásd   fenn.   A
   piacgazdaság  fenntartása   és  védelme   egyben  folyamatos
   alkotmányos  feladat   is,  amelyet   egyrészt  a  gazdasági
   versenynek az  Alkotmányban is  előírt  "támogatásával",  de
   mindenek  előtt   az  egyes  alapjogok  érvényesítésével  és
   védelmével lehet  és kell  az államnak megvalósítania. Ennek
   az alapjogvédelemnek  viszont megvan  a maga  módszertana és
   megvannak  a   maga  ismérvei  (  Pl.  a  tulajdonkorlátozás
   "átmenetisége", mint  az arányosság  egyik összetevője,  már
   valódi alkotmányossági mérce. Ez az Alkotmánybíróság állandó
   gyakorlata: ABH 1991, 22, 27; 1992, 95; 126, 129. )

   2. "A  gazdasági verseny  szabadsága" szintén  nem  alapjog,
   hanem a  piacgazdaság olyan  feltétele, amelynek meglétét és
   működését  biztosítani  az  Alkotmány  9.  §  (2)  bekezdése
   értelmében az  államnak is  feladata.    A  versenyszabadság
   állami   "elismerése    és   támogatása"    megköveteli    a
   vállalkozáshoz való jog és a piacgazdasághoz szükséges többi
   -   az    1.   pontban   felsorolt   -   alapjog   objektiv,
   intézményvédelmi oldalának  kiépítését.  Elsősorban  ezeknek
   alapjogoknak az érvényesítése és védelme által valósul meg a
   szabad verseny,  amelynek -  a piacgazdasághoz  hasonlóan  -
   külön alkotmányossági mércéje nincs.

   3. A  vállalkozás joga  ( 9. § (2) bekezdés ) viszont valódi
   alapjog.

   Az 54/1993. (X. 13.) AB határozat szerint "a vállakozás joga
   a  foglalkozás   szabad  megválasztásához  való  alkotmányos
   alapjog (  70/B. §  (1) bekezdés  ) egyik  aspektusa,  annak
   egyik, a különös szintjén történő megfogalmazása". "Senkinek
   nincs alanyi  joga meghatározott  foglalkozással kapcsolatos
   vállalkozás, sem pedig ennek adott vállakozási jogi formában
   való gyakorlásához.  A vállakozás  joga annyit  jelent -  de
   annyit alkotmányos  követelményként feltétlenül  -  hogy  az
   állam  ne   akadályozza  meg,   ne  tegye   lehetetlenné   a
   vállalkozóvá válást. " ( ABK 1993. október, 397. )

   A  munkához   való  jogtól   mint  alanyi  jogtól  meg  kell
   különböztetni a  munkához való jogot mint szociális jogot, s
   különösen annak  intézményi oldalát,  az állam  kötelességét
   megfelelő foglalkoztatáspolitikára, munkahelyteremtésre stb.
   A jelen  ügyre ez  az oldal  éppúgy  nem  tartozik,  mint  a
   vállakozás  jogából   az  államra   háruló  kötelezettségek.
   Másrészt nincs  annak sem  semmi alkotmányos  indoka, hogy a
   munkához való  alanyi jogot  csakis a munkaviszony keretében
   végzett munkára szűkítsük.

   Az alanyi jogi értelemben vett munkához való jog, a munka és
   a foglalkozás szabad megválasztásához való jog ( 70/B. § ) ,
   illetőleg  a   vállalkozás  joga  (  9.  §  )  között  nincs
   hierarchikus viszony.  A munkához  való jogot  is  úgy  kell
   értelmezni,  hogy  abba  mindenfajta  foglalkozás,  hivatás,
   "munka"   megválasztásának   és   gyakorlásának   szabadsága
   beletartozik. Ehhez  képest mind  az egyik  aspektus, ti.  a
   választási szabadság külön megnevezése a 70/B. §-ban, mind a
   vállalkozás  kiemelése  a  9.  §-ban  csupán  ismétlés  vagy
   részletező  rendelkezés.   Munka,  foglalkozás,  vállalkozás
   alanyi alapjogként nem különbözik egymástól.

   4.  A  munkához  (  foglalkozáshoz,  vállalkozáshoz  )  való
   alapjog a  szabadságjogokhoz hasonló  védelemben részesül az
   állami beavatkozások  és korlátozások  ellen. E korlátozások
   alkotmányossága azonban  más-más mérce  alapján  minősítendő
   aszerint, hogy  a foglalkozás  gyakorlását vagy annak szabad
   megválasztását korlátozza-e  az állam, s az utóbbin belül is
   különbözik  a   megítélés  az  adott  foglalkozásba  kerülés
   szubjektiv  illetve   az  objektiv   korlátokhoz   kötésének
   megfelelően.     (  A   vizsgált  ügyben   például  a  taxis
   vállalkozás gyakorlását  korlátozzák a  kaucióra és  az autó
   állapotára, vizsgáztatására stb. vonatkozó előírások; alanyi
   korlát a  vizsgakötelezettség; tárgyi,  azaz  a  vállalkozni
   kívánó személyi tulajdonságaitól teljesen független korlát a
   kiadható engedélyek számának meghatározása. )

   A munkához  ( foglalkozáshoz, vállalkozáshoz ) való jogot az
   veszélyezteti  a  legsúlyosabban,  ha  az  ember  az  illető
   tevékenységtől el  van zárva,  azt nem  választhatja. Ha nem
   lenne ez  a jog  nevesítve, az  általános  személyiségi  jog
   sérelme alapján  lehetne érvényesíteni.  Az Alkotmánybíróság
   már   korábban    feltétlen    alkotmányos    követelménynek
   minősítette,  hogy   az  állam   ne  tegye   lehetetlenné  a
   vállakozóvá válást.   (  ABK 1993.  október, 397. ) Az egyes
   foglalkozásokra tárgyi  ismérvek alapján  bevezetett numerus
   clausus  éppen  ezt  teszi:  ha  a  létszám  betelt,  minden
   személyi tulajdonságtól  függetlenül, lehetetlenné  teszi az
   adott  foglalkozás   választását.  Az  ilyen  tárgyi  korlát
   alkotmányosságát,   elsősorban   annak   szükségességét   és
   elkerülhetetlenségét,  azt,  hogy  a  korlátozás  valóban  a
   legenyhébb eszköz-e az adott cél elérésére, a legszigorúbban
   kell vizsgálni.

   A szubjektiv  feltételek előírása  is a választási szabadság
   korlátozása. Ezek  teljesítése azonban  elvileg  mindenkinek
   nyitva áll  ( ha  nem, akkor  a korlát  objektiv ) . Ezért a
   jogalkotó  mozgástere  némileg  nagyobb,  mint  az  objektiv
   korlátozásnál. Végül  a foglalkozás  gyakorlásának  korlátai
   jórészt szakmailag és célszerűségi szempontokból indokoltak,
   alapjogi problémát határesetekben okoznak.

   A tárgyi  korlátok megítélésénél figyelemmel kell lenni arra
   is, hogy mivel itt alapjog teljes elvonásáról van szó, ez az
   eszköz nem  alkalmazható versenyszabályozásra. Különösen nem
   szolgálhat a  numerus clausus a szükségletek megtervezésére.
   Egy ettól  függő engedélyezési  rendszer ugyanis  valóban  a
   terv- és nem a piacgazdaság eszköze. Ugyancsak nem elégséges
   indok a  zárt létszám bevezetéséhez semmiféle más igazgatási
   feladat megkönnyítése  ( mint  a taxiknál  a forgalmi  káosz
   veszélyének növekedése a túl sok kocsi miatt, standok hiánya
   stb ) .

                                V.

   1. A  támadott jogszabályok alkotmányossági vizsgálata során
   egyrészt különbséget kell tenni a munkához ( foglalkozáshoz,
   vállakozáshoz   )    való   alapjog    különböző   szempontú
   korlátozásai között;  másrészt az alapjogkorlátozást elvileg
   igazoló ok  meglétét konkrétan,  azaz a  vizsgált jogszabály
   személyi, tárgyi  és  időbeli  hatálya  körében  bizonyítani
   kell.

   2. A  támadott jogszabályok  közül a  R 5/A.  §-a (  vagyoni
   biztosíték előírása  ) és  az 5/B.  § b  ) pontja  ( a jármű
   alkalmasságának   hatósági   igazolása   )   a   foglalkozás
   gyakorlásának feltételeit  írja elő.  A R 5/B. § a ) pontja,
   valamint a  szintén kifogásolt  1. melléklet  I. fejezet 1/B
   pontja, továbbá  a 21/1992.  (X. 27.) KHVM rendelet 2. §-a a
   foglalkozás  szabad   megválasztásának  alanyi  korlátozását
   tartalmazza ( tanfolyam- és vizsgakötelezettség ) . Az 1988.
   évi I.  törvény 19.  § (2)  bekezdése viszont  a foglalkozás
   szabad  megválasztásának   tárgyi  korlátozását  tartalmazza
   azzal,  hogy   felhatalmazza  az  önkormányzatokat  a  taxik
   számának rendelettel való korlátozására.

   A  háromféle   korlátozás  alkotmányosságát  az  I.  pontban
   kifejtettek szerint  más-más, egyre  szigorúbb mércével kell
   elbírálni.      Az   alkotmányosság   értékelésének   vázolt
   módszertana   szerint    a   szükségesség    és   arányosság
   kritériumait lehet  lazítani vagy szigorítani attól függően,
   hogy a  vállalkozáshoz való  jog milyen fajta korlátozásáról
   van szó.

   3. Mind  a kaució, mind a taxik fokozott műszaki ellenőrzése
   az ipar  jellegével és  a fogyasztók  védelmével indokolható
   korlátozása   a   foglalkozás   gyakorlásának.   A   műszaki
   követelmények  teljesítése   a  fogyasztóvédelemmel   is,  a
   minimális  szolgáltatási   szinvonal   megkövetelésével   is
   arányos, és  ahhoz szükségesnek  mondható korlátozás. A 100.
   000 Ft.  vagyoni biztosíték a R. szerint az utasok más módon
   meg  nem  térülő  kárának  fedezetéül  szolgál.  A  kötelező
   felelősségbiztosítás  akkor   is  megtéríti  a  kárt,  ha  a
   károkozó a  díjat nem fizette. A bírói gyakorlat a biztosító
   által  megtérítendő  károk  körét  kiterjesztően  értelmezi.
   Ennek ellenére  számos olyan kár érheti a taxi utasát, amely
   nem tartozik  a kötelező  biztosítás  kockázati  körébe.  Az
   ilyen  károk   fedezésére  a   vagyoni  biztosíték   letétbe
   helyezése   szükséges,   és   nagyságát   tekintve   arányos
   korlátozása   a    foglalkozás   gyakorlásának.   Ezért   az
   Alkotmánybíróság az indítványt e vonatkozásban elutasította.

   4.  A   vizsgák  megkövetelése   elvileg  mindig   szükséges
   feltétele lehet egy foglalkozási ágba kerülésnek, hacsak nem
   tökéletesen  szakképzetlen   segédmunkáról  van  szó  -  bár
   munkavédelmi vizsga még ott is előírható. A taxis ipar külön
   szakképzettséget nem  igényel, de  gyakorlásához a gépjármű-
   vezetési engedélyen felül megkövetelhetők további ismeretek.
   Az illetékes  szakhatóságnak széles  mérlegelési  lehetősége
   van arra,  hogy milyen  szintű és körű ismereteket ír elő az
   engedély kiadásához.  A vizsgaanyag minősítése mindaddig nem
   alkotmányossági kérdés,  amíg a  vizsga  -  például  túlzott
   követelményei, vagy  a képesítés  céljával való  összefüggés
   nyilvánvaló   hiánya    miatt   -   a   foglalkozás   szabad
   megválasztását   szükségtelenül    és    aránytalanul    nem
   korlátozzza. Az Alkotmánybíróság áttekintette az oktatási és
   vizsgaanyagot, és  megállapította, hogy  az nem  értékelhető
   ilyen korlátozásnak.

   5. Az  1992. évi  LXXVIII. törvény 1. § (2) bekezdése, amely
   az 1988. évi I. törvény 19. §-át módosította, a foglalkozási
   szabadság  objektiv   korlátját  tartalmazza:  a  települési
   önkormányzatok   illetékességi    területükön    rendelettel
   korlátozhatják  a   taxik  számát.   Noha  a   taxik  és   a
   vállalkozások száma  nem azonos,  mert egy  vállalkozó  több
   taxit üzemeltethet,  illetve egy  taxit több  vállalkozó  is
   használhat, a  taxik számának  korlátozása  nyilvánvalóan  a
   vállalkozások számának korlátozását eredményezi.

   Ez a rendelkezés több okból alkotmányellenes.

   a )  Az Alkotmánybíróság  nem talált olyan alkotmányos jogot
   vagy érdeket,  amely a foglalkozás megválasztásához való jog
   objektiv   korlátozását    a   taxis    ipar    tekintetében
   szükségszerűvé  és  arányossá  tette  volna.  Különösen  nem
   elégítik ki  az alapjogkorlátozás alkotmányos követelményeit
   a  jogalkotó   által   indokolásul   felhozott   érvek.   "A
   szolgáltatói oldal  nem kívánatos  bővülése, a  szolgáltatás
   színvonalának  csökkenése,   magas  árszint  kialakulása,  a
   vállakozók jelentős részének gazdasági ellehetetlenülése, az
   adók és  köztartozások befizetésének  elmaradása";  mindezek
   "kiküszöbölése  és  a  fogyasztók  érdekeinek  védelme  -  a
   taxipiac önszabályozó  mechanizmusának hiányában  -  tudatos
   beavatkozást igényel"  - írta  a közlekedési,  hírközlési és
   vízügyi miniszter.  Ez a  "beavatkozás"  azonban  nem  lehet
   alkotmányos  alapjog   lényeges  tartalmának  megsértése.  A
   vállalkozás  jogának  korlátozása  numerus  claususszal  nem
   alkotmányos  versenyszabályozási   eszköz,   nem   lehet   a
   szolgáltatás  színvonalának  emelésére  és  még  kevésbé  az
   adóbehajtás pótlására  használni. A  taxipiac  anomáliáit  -
   erőszakos  helyfoglalást,  versenytársak  kiszorítását  stb.
   más, igazgatási  intézkedésekkel lehet  és  kell  megoldani.
   (Pl. a  köztartozások befizetését  is inkább  a  kötelező és
   nyugtát adó  taxióra előírásával,  semmint a  szakmába lépés
   korlátozásával kell  biztosítani,  mint  ahogy  ezt  meg  is
   tették. )  Az igazgatás  saját munkáját  nem könnyítheti  az
   alapjogok ilyen korlátozása árán.

   b)  Alkotmányellenes  az  önkormányzatokat  létszámkorlátozó
   rendelet kiadására  felhatalmazó törvényi rendelkezés amiatt
   is, mert  a felhatalmazás a korlátozás semmilyen szempontját
   nem tartalmazza.   (  Ez  a  helyzet  logikus  következménye
   annak, hogy  a korlátozásnak  nincs is  alkotmányos alapja -
   ld. a  ) pont.  ) Alapjog  közvetlen és jelentős korlátozása
   csak  törvényben  történhet.    (  64/1991.  (XII.  17.)  AB
   határozat, ABH 1991, 300. ) Biankó felhatalmazást adni ilyen
   korlátozásra     az      önkormányzati     rendeletalkotónak
   alkotmányosan kizárt. Ezért az Alkotmánybíróság az 1988. évi
   I. törvénynek  az  1992.  évi  LXXVIII.  törvény  1.  §  (2)
   bekezdésével    módosított     19.    §    (2)    bekezdését
   megsemmisítette.

                               VI.

   Az  Alkotmány   70/C.   §   (1)   bekezdésében   biztosított
   szervezetalakítási jog és a támadott jogszabályokban a taxis
   érdekképviseleteknek biztosított  véleményezési jogok között
   között  semmiféle  alkotmányossági  szempontból  értékelhető
   összefüggés nincs.  Ugyancsak nem  vet  fel  alkotmányossági
   kérdést a  jogszabályok  kifogásolt  szóhasználata,  sem  az
   egyesülési jog,  sem a vállakozáshoz való jog szempontjából.
   A  "szakmai   érdekképviselet"  illetőleg   "  (  szakmai  )
   érdekképviseleti szerv" megjelölésből ugyanis nem következik
   sem az,  hogy ezek  a szervek  nem az egyesülési jog alapján
   alakult  szervezetek  lennének,  sem  az,  hogy  "céhekként"
   piackorlátozó   szabályzatokat    készíthetnének.   Az   sem
   alkotmányossági   kérdés,    hogy    a    jogszabályok    az
   érdekképviseleti szerveket  nem  sorolják  fel.    Ezért  az
   Alkotmánybíróság   az    indítványokat    e    vonatkozásban
   elutasította.
                         Dr. Sólyom László
                        előadó alkotmánybíró
                     az Alkotmánybíróság elnöke

            Dr. Ádám Antal             Dr. Kilényi Géza
              alkotmánybíró             alkotmánybíró

             Dr. Lábady Tamás         Dr. Schmidt Péter
               alkotmánybíró            alkotmánybíró


            Dr. Szabó András        Dr. Tersztyánszky Ödön
             alkotmánybíró               alkotmánybíró

            Dr. Vörös Imre            Dr. Zlinszky János
              alkotmánybíró              alkotmánybíró
    Dr. Tersztyánszky Ödön alkotmánybíró párhuzamos indokolása

    A  határozat   rendelkezéseivel  érdemben   egyetértek.   Az
    alkotmányellenesség   megállapítása   tekintetében   azonban
    részben eltérő indokolást tartok helyesnek.

    Egyetértek az  indokolás  elméleti  megalapozására  irányuló
    fejtegetésekkel. A  munkához, foglalkozáshoz, vállalkozáshoz
    való alapjog  - utóbbinak  alanya lehet  jogi személy,  jogi
    személyiséggel  nem   rendelkező  gazdasági  társaság  is  -
    közvetlen  és   jelentős  korlátozása   alkotmányosan   csak
    törvényben történhet.  A korlátozás  jellegének és  mérvének
    minősítése  illetve  súlyozása  alkotmányossági  szempontból
    attól függ,  hogy az  mennyire érinti  a vállalkozáshoz való
    hozzáférést,  elsősorban   olyan  szabályozási  ok  folytán,
    amelyre a  jogosultnak nincs befolyása ( objektív korlát ) .

    Kevésbé  szigorú   megítélés  alá   esik,  ha   a  korlátozó
    feltételek a  választást megnehezítik ugyan, de teljesítésük
    elvileg bárkinek nyitva áll ( szubjektív korlát ) .

    A  foglalkozás   gyakorlásának  korlátozó   feltételei   még
    objektív voltukban  is csak  szélsőséges esetben  sértik  az
    alkotmányos alapjogot.

    Az  elbírált  ügyben  olyan  vállalkozási  jogról  van  szó,
    amelyet jogszabály  hatósági  engedélyhez  köt  és  mind  az
    engedély  megszerzését,  fenntartását,  mind  a  tevékenység
    gyakorlását viszonylag  szigorú feltételhez  köti. A  közúti
    közlekedés, a  közúti  közlekedési  szolgáltatások  alapvető
    feltételeinek, a résztvevők jogainak és kötelezettségeinek a
    biztonsági és  környezetvédelmi követelményekkel összhangban
    való szabályozásáról  törvény  és  kormányrendelet  szól.  A
    szolgáltatások    közül     a    közúti     közforgalmi    -
    személygépkocsival       végzett      -     személyszállítás
    ( taxiszolgáltatás )  engedélyhez kötött (R 5/A. § (1) bek.)
    Az engedélyezés  jogszabályi előfeltételeit  -  az  érintett
    területen  forgalomba   állítható  taxigépkocsik  keretszám-
    korlátozását  kivéve  -  a  vállalkozás  alapjogának  elvben
    minden alanya teljesítheti.

    Egyetértek a  határozat indokolásának azzal a részével, hogy
    a  vizsgált  szubjektív  korlátok  az  elbírált  esetben  az
    alapjogot nem sértik (R 5/A. § (2-3) bek., 5/B. § (2) bek.).

    Az R  a taxivállalkozás  gyakorlását is  feltételekhez  köti
    illetve korlátozza  ( 5,  7-9, 11,  12, 17, 24, 25. § ) . Az
    engedélyt területi  hatóság területi  hatállyal adja  meg: a
    működési területen kívül utas nem vehető fel, tehát az adott
    vállalkozás piaca eleve ( objektíve ) korlátozott.

    Az Alkotmánybíróságnak  e szabályozási  struktúrában kellett
    állást  foglalnia   abban  a   kérdésben,   hogy   a   helyi
    taxigépkocsi     keretszám-meghatározás     az     ugyancsak
    meghatározott területre  szóló vállalkozást  közvetlenül  és
    jelentősen,   illetőleg   szükségtelenül   és   aránytalanul
    korlátozza-e.

    Az Alkotmány  a  jogosult  által  választott  vagy  éppen  a
    számára kedvező  helyre illetve piacra a vállalkozáshoz való
    hozzáférést nem  garantálja. Az R szabályai pedig nem zárják
    ki, hogy  a taxivállalkozó  ( jelölt  ) az  eredetileg - pl.
    lakhelyéhez közel  - választott  területen kívűl  kérjen  és
    kapjon engedélyt, ha a forgalomba állítható taxik keretszáma
    amott már kimerült.

    Egyetértek  azzal,   hogy  az   önkormányzatokat   a   taxik
    tekintetében     létszámkorlátozó     rendelet     kiadására
    felhatalmazó törvényi  rendelkezés amiatt  alkotmányellenes,
    mert a  felhatalmazás a korlátozás semmilyen szempontját nem
    tartalmazza.  Az  ilyen  felhatalmazás  alapján  kibocsátott
    rendeletek törvényessége nem ellenőrizhető.

    Nem értek  egyet azonban azzal, hogy az 1988. évi I. törvény
    19.  §   (2)  bekezdése   azért  alkotmányellenes,   mert  a
    vállalkozás jogát a taxik számának korlátozása már önmagában
    sérti.

    A  törvény   a  közúti  közlekedéshez  fűződő  jogi  érdekek
    védelmére  hivatott.   A   személyfuvarozás,   mint   közúti
    közlekedési  szolgáltatás  közforgalmú  üzem.  A  kifogásolt
    rendelkezésnek  a   szabályozási  környezet  elemzése  útján
    feltárt értelme  alapján nem  zárható ki,  hogy e  speciális
    területen a forgalom biztonsága, folyamatossága érdekében az
    adott településen  a  közforgalmú  személyszállítás  céljára
    használt járművek számának korlátozása szükséges.

    Az sem  zárható ki,  hogy az  érintett piacon a szolgáltatói
    oldal korlátlan  bővülése -  éppen a  tevékenység adottságai
    folytán - a taxis ipar ellehetetlenülésével fenyegethet.

    A taxik  számának adott  működési területen való korlátozása
    objektív jellegű  ugyan,  mert  erre  az  érdekeltnek  nincs
    befolyása, de  a vállalkozás megválasztásának szabadságát az
    alkotmányos alapvető  jog  szempontjából  csak  közvetve  és
    relatív módon  érinti. Az  ilyen korlátozás  nem jelenti  az
    alapjog  teljes   elvonását  és  emiatt  nem  szükségszerűen
    aránytalan.

    Közvetett a korlátozás azért, mert az önkormányzati rendelet
    hatálya csak  az adott  működési  területre  -  az  érintett
    piacra  -   terjed  ki.   Más  településeken   ugyanebben  a
    tevékenységi körben  a vállalkozás lehetősége akár az ottani
    korlátozó   rendelet    hiánya,   akár    a   taxi-keretszám
    kimerítetlensége miatt nyitva állhat.

    Arra sincs  adat, hogy  a vállalkozás  szabad  megválasztása
    alapjogának gyakorlása - e körülmények figyelembevételével -
    bárki számára  abszolút  jelleggel  lehetetlenné  vált  vagy
    ilyen  helyzet   kialakulására  alapos  okkal  következtetni
    lehetne.

    A taxiengedély  meghatározott működési  területre  érvényes.
    Ebből  következik,  hogy  megfelelő  törvényi  felhatalmazás
    alapján  nem  alkotmányellenes  az,  ha  az  adott  működési
    területre vonatkozóan a taxik számát települési önkormányzat
    határozhatja meg  rendeletében. Ez  ugyanis az adott esetben
    csak közvetve korlátozza a vállalkozás jogát és így törvényi
    szabályozást nem igényel.

    Budapest, 1994. április 12.
                                          Dr. Tersztyánszky Ödön
                                                alkotmánybíró

    A párhuzamos indokolásban foglaltakhoz csatlakozom.

                                              Dr. Zlinszky János
                                                alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    21/1994. (IV. 16.)
    Date of the decision:
    .
    04/12/1994
    .
    .