Hungarian
Ügyszám:
.
1562/H/2010
Előadó alkotmánybíró: Lenkovics Barnabás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 70/2011. (VIII. 31.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2011/1014
.
A döntés kelte: Budapest, 08/29/2011
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság országos
  népszavazás kitűzésére irányuló kezdeményezés aláírásgyűjtő
  ívének hitelesítése tárgyában hozott határozata ellen
  benyújtott kifogás alapján meghozta a következő
                           határozatot:
                                 
  Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 635/2010.
  (X. 1.) OVB határozatát – a jelen határozatban foglalt indokok
  alapján – helybenhagyja.
  Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a
   továbbiakban: Ve.) 130. § (1) bekezdése alapján kifogás
   érkezett az Alkotmánybírósághoz az Országos Választási
   Bizottság (a továbbiakban: OVB) 635/2010. (X. 1.) OVB
   határozata (a továbbiakban: OVBh.) ellen.
   Az OVB vitatott határozatában az országos népszavazás
   kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő ív mintapéldányának
   hitelesítését megtagadta. Az aláírásgyűjtő íven a következő
   kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az ingatlan
   adásvételi szerződések ügyvéd, közjegyző vagy jogtanácsos
   közreműködése nélkül is alkalmasak legyenek az ingatlan-
   nyilvántartásba történő bejegyzésre?”
   Az OVBh. indokolása szerint a népszavazásra feltenni kívánt
   kérdés célja sérti az Alkotmányban foglalt jogállamiság és
   jogbiztonság alapelvét azáltal, hogy az ügyvédek, közjegyzők
   illetve jogtanácsosok egyéb jogszabályokban foglalt
   kötelezettségeinek figyelmen kívül hagyásával kívánná a fent
   megnevezetteket az adásvételi eljárás folyamatából kizárni.
   Ezáltal egy eredményes népszavazást követően megalkotandó
   jogszabály ellentétes lenne a jelenlegi szabályokkal, mely így
   konkrét alapjog sérelmet is okozna. Az OVBh. több
   alkotmánybírósági határozatra hivatkozva megállapítja, hogy az
   Alkotmány módosítására irányuló kérdésben választópolgárok
   által kezdeményezett népszavazásnak nincs helye, és mivel így
   a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani, az OVB az
   országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998.
   évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 10. § b) pontja
   alapján az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadta.
   A kifogástevő – aki a hitelesítési eljárás kezdeményezője –
   szerint a kérdés nem jár alkotmánymódosítással, nem sérti a
   jogbiztonság és jogállamiság elvét. Megítélése szerint a
   kérdés megfelel a népszavazási kezdeményezés követelményeinek,
   és az hitelesíthető, ezért az OVBh. megsemmisítését és az OVB
   új eljárásra utasítását kéri az Alkotmánybíróságtól.
   Az OVBh. a Magyar Közlöny 2010. évi 153. számában, 2010.
   október 1-jén jelent meg, a kifogást 2010. október 8-án,
   határidőben terjesztették elő.

                                 II.

   Az   Alkotmánybíróság   határozatának  meghozatala   során   a
   következő jogszabályokat vette alapul:
   1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezése:
   „2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.
   (2)  A  Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé,  amely  a
   népszuverenitást   választott   képviselői   útján,   valamint
   közvetlenül gyakorolja.”
   2. Az Nsztv. rendelkezései:
   „2.  §  Az aláírásgyűjtő ívek mintapéldányát az aláírásgyűjtés
   megkezdése előtt – hitelesítés céljából – be kell nyújtani  az
   Országos Választási Bizottsághoz.”
   „10.   §  Az  Országos  Választási  Bizottság  megtagadja   az
   aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha
   a) a kérdés nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe,
   b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,
   c)  a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt
   követelményeknek,
   d)  ugyanazon  tartalmú kérdésben három éven belül  eredményes
   országos népszavazást tartottak,
   e)  az  aláírásgyűjtő ív nem felel meg a választási eljárásról
   szóló törvényben foglalt követelményeknek.”
   „13.  §  (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy  kell
   megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen válaszolni. ”
   „77. § (2) A kifogásnak tartalmaznia kell
   a) a jogszabálysértés megjelölését,
   b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
   (…)”
   „130.   §   (1)   Az   Országos  Választási  Bizottságnak   az
   aláírásgyűjtő  ív, illetőleg a konkrét kérdés  hitelesítésével
   kapcsolatos  döntése elleni kifogást a határozat  közzétételét
   követő  tizenöt  napon  belül lehet –  az  Alkotmánybírósághoz
   címezve – az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
   (...)
   (3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el.  Az
   Alkotmánybíróság  az Országos Választási Bizottság,  illetőleg
   az    Országgyűlés   határozatát   helybenhagyja,   vagy   azt
   megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot, illetőleg
   az Országgyűlést új eljárásra utasítja.”

                                III.

   A kifogás nem megalapozott.

   1.  Az  Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó hatáskörét
   az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. § h)
   pontjában  foglaltaknak megfelelően a Ve. 130.  §-a  határozza
   meg.  Az  Alkotmánybíróság az OVB határozatai ellen benyújtott
   kifogások    elbírálása   során   kialakította    következetes
   gyakorlatát.    Az   Alkotmánybíróság   a   kifogás    alapján
   lefolytatott  jogorvoslati eljárásban azt  vizsgálja,  hogy  a
   beérkezett kifogás megfelel-e a Ve. 77. § (2) bekezdésének a)-
   c)   pontjaiban,  illetve  130.  §  (1)  bekezdésében  foglalt
   feltételeknek,  és  az  OVB az aláírásgyűjtő  ív  hitelesítési
   eljárásában   az  Alkotmánynak  és  az  irányadó  törvényeknek
   megfelelően  járt-e  el. Eljárása során az Alkotmánybíróság  e
   feladatát    alkotmányos   jogállásával   és   rendeltetésével
   összhangban  látja el. [25/1999. (VII. 7.) AB  határozat,  ABH
   1999, 251, 256.]
   2.  Az  Alkotmánybíróság korábbi határozataiban már több ízben
   leszögezte, hogy az Alkotmány módosítására irányuló  kérdésben
   a  választópolgárok által kezdeményezett népszavazásnak  nincs
   helye. Az irányadó gyakorlatát összegző 25/1999. (VII. 7.)  AB
   határozatában  az Alkotmánybíróság kifejtette:  „Az  Alkotmány
   mint  alaptörvény, amely az állami berendezkedés  alapját,  az
   állam  és polgárainak viszonyát szabályozza, csak az Alkotmány
   rendszerén    belül,   az   Alkotmány   által    feljogosított
   alkotmányozó  hatalom  által,  az  Alkotmányban  meghatározott
   eljárás  szerint  módosítható. Az  Alkotmány  az  Országgyűlés
   hatáskörén    belül   megkülönböztetetten    szabályozza    az
   alkotmányozást.   Az   Alkotmánybíróság   több   határozatában
   megállapította,    hogy    az   Alkotmány    megalkotása    és
   megváltoztatása kizárólag az Országgyűlés jogkörébe  tartozik,
   és    az   Országgyűlés   e   jogkörében   alkotmányosan    az
   alkotmánymódosításra  irányadó eljárási  és  határozathozatali
   követelmények   betartásával,  alkotmánymódosításra   irányuló
   közvetlen   és  kifejezett  alkotmányozó  hatalmi  rendelkezés
   alapján járhat el. (1260/B/1997. AB határozat, ABH 1998,  816,
   819.; 30/1998. (VI. 25.) AB határozat, ABH 1998, 220, 234.]  A
   szervezeti   azonosság  ellenére  az  Alkotmány  rendelkezései
   alapján   különbséget  kell  tenni  az   alkotmányozó   és   a
   törvényhozó   hatalom  között.  Amikor  az   Országgyűlés   az
   Alkotmány   19.   §   (3)  bekezdés  a)  pontjában   rögzített
   hatáskörében  jár  el,  alkotmányozó  hatalmat   gyakorol   az
   Alkotmány 24. § (3) bekezdésében szabályozott eljárás szerint.
   Az  Alkotmány  e  rendelkezései egyértelműen  az  Országgyűlés
   hatáskörébe    utalják   az   Alkotmány    elfogadásáról    és
   módosításáról  való  döntést. Ebből  az  következik,  hogy  az
   Alkotmány  –  választópolgári kezdeményezésre – népszavazással
   nem   módosítható.   Az   Alkotmány   alapján   az   Alkotmány
   rendelkezéseinek megállapítása az Országgyűlés hatásköre  volt
   és  maradt  az  1997-es  alkotmánymódosítást  követően  is.  A
   népszavazással   kapcsolatos   alkotmánymódosítás   során   az
   Országgyűlés mint az alkotmányozó hatalom nem határozta meg  a
   népszavazásnak  az alkotmányozásban betöltött szerepét,  azaz,
   nem bírálta felül az Alkotmánybíróság által a 2/1993. (I. 22.)
   AB   határozatban  megállapított  követelményt,  mely  szerint
   népszavazással  nem  lehet  az  Alkotmányt  módosítani.  [...]
   Mindezeket  figyelembe véve megállapítható, hogy az  Alkotmány
   módosítására  irányuló kérdésben nem írható ki választópolgári
   kezdeményezésre  olyan  népszavazás, amely  az  Országgyűlésre
   kötelező  volta  miatt  elvonná az  Országgyűlés  alkotmányozó
   hatáskörét.” (ABH 1999, 251, 261, 262.)
   A kifejtettek alapján a népszavazás eredménye az Országgyűlést
   csak  mint  törvényhozó  hatalmat  kötelezheti  a  népszavazás
   eredményének  megfelelő – értelemszerűen azonban az  Alkotmány
   rendelkezéseivel  összhangban  álló  –  jogalkotásra.  Bár  az
   Alkotmány  nem állít fel rangsorbeli különbséget a  2.  §  (2)
   bekezdésében   meghatározott   népszuverenitás   gyakorlásának
   közvetett   vagy   közvetlen   módja   között,   a   közvetlen
   hatalomgyakorlás – és ezen belül a népszavazás –  kivételesnek
   tekinthető.  [Részletesen: 2/1993. (I. 22.) AB határozat,  ABH
   1993,  33,  36,  37.] A hatalomgyakorlás két  formája  közötti
   súlyponteltolódás a parlamentáris berendezkedés szükségképpeni
   velejárója. Az Alkotmánybíróság egy korábbi határozatában elvi
   éllel  szögezte le, hogy a népszavazás kiegészítő jellege  „az
   Alkotmányban  rögzített parlamentáris kormányforma  lényegéből
   következik. A parlamentáris kormányformának a képviselet útján
   való  hatalomgyakorlás  a  meghatározó  formája.  A  közvetlen
   hatalomgyakorlás   ebben   az   alkotmányos   berendezkedésben
   szükségszerűen kiegészítő, másodlagos forma.” [25/1999.  (VII.
   7.)  AB határozat, ABH 1999, 251, 261.] Mindebből fakadóan nem
   kényszeríthető   ki   népszavazás   eredményeként,   hogy   az
   Országgyűlés  mint alkotmányozó hatalom járjon  el.  [50/2001.
   (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001, 359, 363-365.]
   3. Az Alkotmánybíróság ismertetett gyakorlata szerint tehát  a
   népszavazásra  feltenni  kívánt kérdés  nem  kényszerítheti  a
   jogalkotót az Alkotmány módosítására, vagyis a kérdésben akkor
   nem  lehet  népszavazást tartani, ha az eredményes népszavazás
   eredményeképp az Országgyűlésnek alkotmányozási kötelezettsége
   keletkezne.

   A  jelen  határozatban vizsgált kérdés az ingatlan  adásvételi
   szerződésekkel  kapcsolatos ügyvédi, közjegyzői  közreműködést
   kívánja  – népszavazás útján – megszüntetni. Ezen közreműködés
   alapját  az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.  évi  CXLI.
   törvény  32.  §  (3)  bekezdése határozza meg.  A  rendelkezés
   szerint   az   –   értelemszerűen   ingatlanra   vonatkozó   –
   tulajdonjog,  haszonélvezeti  jog,  a  használat  joga,  telki
   szolgalmi  jog,  vételi  jog,  jelzálogjog  (önálló  zálogjog)
   keletkezésére,  módosulására, illetve  megszűnésére  vonatkozó
   bejegyzésnek közokirat, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat
   alapján    van    helye.   Ellenjegyzésként   a    jogtanácsos
   ellenjegyzését  is  el  kell  fogadni,  ha  a  szerződő  felek
   valamelyike jogtanácsos által képviselt szervezet.
   Az    Alkotmánybíróság   egy   korábbi    határozatában    már
   megállapította,  hogy az Alkotmány 13. § (1) bekezdéséből  nem
   következik  kényszerítően az ingatlan-nyilvántartás  adatainak
   feltétlen  hitelessége, mert a tulajdonhoz való  jognak,  mint
   alapjognak  az alkotmányi biztosítása – ideértve az ingatlanra
   vonatkozó  tulajdonjogot is – nem feltétlenül és nem kizárólag
   az ingatlan-nyilvántartás hatályos rendszere útján valósítható
   meg.   Az   ingatlan-nyilvántartás   (telekkönyv)   alapvetően
   jogtechnikai     konstrukció,     intézmény,     amely      az
   ingatlantulajdonra  és ingatlanforgalomra  vonatkozó  hatályos
   jog  szerint az ingatlanokra vonatkozó tulajdonjog, használati
   és  más  jogok nyilvántartására, valamint fontosabb tények  és
   körülmények   feltüntetésére  szolgál,   sőt   az   ingatlanra
   vonatkozó egyes jogok keletkezésének az alapja is, de  magának
   e  rendszernek  a  létezése közvetlenül  az  Alkotmányból  nem
   vezethető le. [8/1998. (III. 20.) AB határozat, ABH 1998, 102,
   103-104.]   Az   Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint    a
   földhivatali  nyilvántartás közhitelessége a  jogalkotó  által
   választott,   a   tulajdonhoz  való  jog  védelmére   használt
   módszernek  –  az  ingatlan-nyilvántartásnak  –  csupán  egyik
   jellemzője,  de  nem  az Alkotmányból közvetlenül  levezethető
   előírás. Az ingatlan-nyilvántartás – és ennek részeként,  ezen
   módszer    működésének   nélkülözhetetlen   feltételeként    a
   közhitelesség  –  a  jogalkotó  válasza  arra  az  alkotmányos
   követelményre, hogy a tulajdonhoz való jog eljárási garanciáit
   megteremtse. Az eljárási garanciák biztosításának módszere  és
   annak  jellemzői  nem  az Alkotmányból következnek.  Önmagában
   tehát  az, hogy az ingatlan-nyilvántartás rövid ideig egy  nem
   jogerős   –  azaz  még  megtámadható  –  határozaton   alapuló
   bejegyzést  (vagy  feljegyzést)  tartalmaz,  nem  ütközik   az
   Alkotmány   2.   §   (1)   bekezdésébe.  Az   Alkotmánybíróság
   álláspontja  szerint  az,  hogy a kérelemre  indult  ingatlan-
   nyilvántartási    eljárásokban    ügyvéd    vagy     közjegyző
   közreműködése kötelező, valamint az, hogy csak ezen  személyek
   által készített és ellenjegyzett okiratok alapján lehetséges a
   jogok  vagy tények be- vagy feljegyzése, ellensúlyozza a  fent
   leírt    helyzetből    fakadó   esetleges    bizonytalanságot.
   (78/B/2001. AB határozat, ABH 2009, 1450, 1459.)

   Az  Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy az  aláírásgyűjtő  ív
   mintapéldányán  szereplő  kérdés  alapján  tartott  eredményes
   népszavazás következtében a jogalkotó kötelezettsége mindössze
   az  Inytv.  hivatkozott rendelkezésének módosítására (hatályon
   kívül   helyezésére)   irányulna,   egy   jogi   és   ténybeli
   bizonytalanságot ellensúlyozó jogszabályi konstrukciót kellene
   megszüntetnie. Ez az intézkedés azonban – annak ellenére, hogy
   nem   vonna  maga  után  az  Alkotmány  módosítására  irányuló
   kötelezettséget  –  valójában csökkentené azt  az  alkotmányos
   védelmi szintet, amelyet az Alkotmánybíróság által értelmezett
   Alkotmány    a   jogbiztonság,   illetve   a   tulajdonvédelem
   vonatkozásában jelenleg biztosít. Ennek alapján az  eredményes
   népszavazás alapján teendő jogalkotói aktus végső soron  –  az
   Alkotmánybíróság   által  értelmezett  –   Alkotmány   burkolt
   módosítását eredményezné.
   A   jogalkotó   a   jogbiztonság,  illetve  a  tulajdonvédelem
   alkotmányos  elveinek érvényesülése érdekében az  ügyvéd  vagy
   közjegyző közreműködésén kívül más módszert, vagy jogtechnikai
   megoldást is alkalmazhat. Bármilyen legyen is a választott  új
   megoldás,   az   anyagi  jogi  és  eljárásjogi   garanciák   a
   jogbiztonság és a tulajdonvédelem alkotmányos védelmi szintjét
   nem csökkenthetik. A népszavazásra feltenni javasolt kérdésből
   azonban  a  jogalkotónak ez a kötelezettsége nem derül  ki,  a
   választópolgárok  számára a népszavazás  eredményessége  olyan
   jogalkotói kötelezettséget mutatna, amelynek eredménye pusztán
   az    ügyvéd,   közjegyző   vagy   jogtanácsos   közreműködési
   kötelezettségének megszűntét jelentené az ingatlan  adásvételi
   szerződések alapján történő tulajdonjog bejegyzését illetően.
   Az  alkotmányos  védelmi szint biztosítására  való  jogalkotói
   kötelezettség miatt – ami tehát pusztán a kérdés  alapján  nem
   állapítható meg – a választópolgárok vonatkozásában  a  kérdés
   egyértelműségének követelménye nem érvényesül.
   Az   Alkotmánybíróság  26/2007.  (IV.  25.)  AB  határozatában
   megállapította: a választópolgári egyértelműségnek része, hogy
   a   választópolgárok  a  kérdés  megválaszolásának  lehetséges
   következményeit világosan lássák. (ABH 2007, 332, 337.)
   A népszavazásra bocsátandó kérdésről a választópolgároknak úgy
   kellene  döntésüket  meghozniuk,  hogy  nem  volna  egyértelmű
   számukra,  a  népszavazás sikere milyen változásokkal  jár  az
   ingatlan-nyilvántartás  garanciáit  illetően,  a  jogalkotó  –
   alkotmányos  kötelezettségét teljesítve – milyen intézményeket
   fog  bevezetni  (pl. telekkönyvi bíráskodás).  Azon  körülmény
   folytán,  hogy a kérdés alapján a választópolgárok nem  tudják
   egyértelműen  megállapítani,  milyen  jogalkotást   támogatnak
   szavazataikkal,  a kérdés nem felel meg az Nsztv.  13.  §  (1)
   bekezdésében szabályozott egyértelműség követelményének.  [ld.
   187/2010.  (XI.  12.) AB határozat. ABK 2010. november,  1244,
   1245.]

   Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az OVB 635/2010. (X.  1.)
   OVB  határozatát a rendelkező részben foglaltak  szerint  –  a
   jelen határozatban foglalat indokok alapján – helyben hagyta.
   Az   Alkotmánybíróság   a  határozat   közzétételét   az   OVB
   határozatának   a   Magyar   Közlönyben   való   megjelenésére
   tekintettel rendelte el.
                         Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                       
         Dr. Balogh Elemér                   Dr. Bihari Mihály
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Bragyova András                  Dr. Holló András
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Kiss László                      Dr. Kovács Péter
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Lenkovics Barnabás               Dr. Lévay Miklós
         előadó alkotmánybíró                    alkotmánybíró

                          Dr. Stumpf István
                            alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    70/2011. (VIII. 31.)
    Date of the decision:
    .
    08/29/2011
    .
    .