English
Hungarian
Ügyszám:
.
367/E/1997
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 29/1997. (IV. 29.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1997/122
.
A döntés kelte: Budapest, 04/29/1997
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság  állami  irányítás  egyéb  jogi  eszköze
   alkotmányellenességének   utólagos   vizsgálatára   irányuló
   indítvány tárgyában meghozta az alábbi :

                          határozatot :

   1. Az  Alkotmánybíróság megállapítja  : a Magyar Köztársaság
   Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY
   határozata, illetőleg  annak értelmezése  nem teheti függővé
   semmilyen  jóváhagyástól   vagy  feltételtől  azt,  hogy  az
   Alkotmánybíróságról szóló  1989. évi  XXXII. tv.  21. §-ának
   (1)  bekezdésében  meghatározott  jogosultak  erre  irányuló
   indítványa    alapján,     a    törvényjavaslat     előzetes
   alkotmányossági vizsgálatára  a törvényről való zárószavazás
   előtt sor kerülhessen.

   2. Az  olyan törvény,  amelyet az Országgyűlés úgy szavazott
   meg, hogy  nem tette  lehetővé  a  törvényjavaslat  előzetes
   alkotmányossági vizsgálatára  irányuló indítvány  alapján az
   előzetes   alkotmányossági    vizsgálatot,   formai    okból
   alkotmánysértő  ( érvénytelen ) .   Az  ilyen  formai  hibás
   törvényhozási eljárás  - megfelelő  indítvány  alapján  -  a
   jövőben alapot  ad a  törvény  kihirdetése  napjára  történő
   visszamenőleges hatályú megsemmisítésére.

   3. Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy az  Országgyűlés
   mulasztásban megnyilvánuló  alkotmányellenességet valósított
   meg azáltal,  hogy  a  Magyar  Köztársaság  Országgyűlésének
   Házszabályáról szóló  46/1994. (IX.  30.) OGY  határozat nem
   tartalmazza azokat  a  garanciális  szabályokat,  amelyek  a
   törvényjavaslat   alkotmányossági    vizsgálatára   irányuló
   indítványozási jog gyakorlását biztosítják.

   Az  Alkotmánybíróság   felhívja   az   Országgyűlést,   hogy
   szabályozási feladatának 1997. június 15-ig tegyen eleget.

   Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    1. Ötvenkét  országgyűlési képviselő 1997. február 25-én "Az
    országgyűlési képviselők  jogállásáról szóló  1990. évi  LV.
    számú   törvény    módosításáról"   szóló    T/3121.   számú
    törvényjavaslat     ( az      ún.      "összeférhetetlenségi
    törvényjavaslat" )   feletti    zárószavazás    napján,    a
    törvényjavaslat     egyes      rendelkezéseinek     előzetes
    alkotmányellenességi   vizsgálatára    irányuló   indítványt
    nyújtott be az Alkotmánybírósághoz.

    Az indítványozók  ugyanezen a  napon, előzetesen  írásban  -
    mellékelve  az   Alkotmánybírósághoz  benyújtott   indítvány
    másolatát -,  majd  közvetlenül  a  törvényjavaslat  feletti
    zárószavazás  előtt   szóban  is  jelezték  az  Országgyűlés
    elnökének, hogy  az Alkotmánybírósághoz  fordultak, s egyben
    kérték a  zárószavazás elhalasztását. Az Országgyűlés, rövid
    vita után az Alkotmánybírósághoz benyújtott indítvány miatti
    zárószavazás  elhalasztására   irányuló  kérelmet  a  Magyar
    Köztársaság Országgyűlésének  Házszabályáról szóló  46/1994.
    (IX. 30.)  OGY határozattól ( a továbbiakban :  Házszabály )
    való eltérésre  irányuló ügyrendi javaslatnak minősítette és
    a zárószavazás lefolytatása mellett döntött.

    2. Az  országgyűlési képviselők ezt követően az Országgyűlés
    által 1997.  február  25-én  elfogadott  törvénnyel  szemben
    újabb  indítványt  nyújtottak  be.  Ebben  fenntartották  az
    előzetes normakontroll  eljárás iránti  igényüket azzal,  ha
    nem lehetséges  az  előzetes  alkotmányossági  vizsgálat,  a
    hivatkozott   törvény    alkotmányellenességének    utólagos
    normakontroll keretében  történő elbírálását  kérik,  a  már
    korábban  kifejtett  alkotmányossági  aggályok  alapján.  Az
    indítvány  ugyanis   a  Házszabály   alkotmányellenességének
    vizsgálatára   irányuló   kérelmet   is   tartalmazott.   Az
    indítványozók  álláspontja  szerint  az  Alkotmánybíróságról
    szóló   1989.    évi   XXXII.   törvénnyel   ellentétes   az
    alkotmánybírósági   eljárás    lefolytatása   végett   -   a
    Házszabályra hivatkozással  - négyötödös  szavazati arányhoz
    kötni a  zárószavazás elhalasztását. Ez megakadályozza, hogy
    az ötven  képviselő a  törvényben biztosított  alanyi  jogát
    gyakorolja.

    3. Az  Országgyűlés által elfogadott törvényt a köztársasági
    elnök  aláírta,   s  az   1997.  március   5-én,   mint   az
    országgyűlési képviselők  jogállásáról szóló  1990. évi  LV.
    törvény módosításáról  rendelkező 1997.  évi  V.  törvény  a
    Magyar Közlönyben  kihirdetésre került.  Az Alkotmánybíróság
    a  törvény   egyes   rendelkezései   alkotmányellenességének
    megállapítására irányuló  indítványtól a  Házszabály 107.  §
    (1) bekezdése,  és  140.  §  (1)  bekezdése  alkotmányossági
    vizsgálatával kapcsolatos  indítványt  elkülönítette,  jelen
    eljárásban ez utóbbi tekintetében hozott határozatot.

                                II.

    Az   ügy    elbírálásánál   figyelembe    vett   jogszabályi
    rendelkezések a következők :

    1. Az  Alkotmány 32/A.  §  (1)  bekezdése  szerint  :    "Az
    Alkotmánybíróság     felülvizsgálja      a      jogszabályok
    alkotmányosságát, illetőleg ellátja a törvénnyel hatáskörébe
    utalt feladatokat. "

    2. Az  Alkotmánybíróságról szóló  1989. évi  XXXII.  törvény
    ( továbbiakban :  Abtv. ) 1. §-a szerint az Alkotmánybíróság
    hatáskörébe tartozik :

    " a)  a törvényjavaslat,  a már  elfogadott, de  még ki  nem
    hirdetett törvény, az Országgyűlés ügyrendje és a nemzetközi
    szerződés   egyes    rendelkezései   alkotmányellenességének
    előzetes vizsgálata;"

    Az Abtv.  21. §  (1) bekezdés  értelmében "az 1. § a) pontja
    szerinti eljárást  - a 33-36. §-ban foglalt megkülönböztetés
    szerint - indítványozhatják :

    a) az  Országgyűlés, annak  állandó  bizottsága  vagy  ötven
    országgyűlési képviselő,

    b) a köztársasági elnök,

    c) a Minisztertanács ( a Kormány ) . "

    Az  Abtv.   33.  §   (1)   bekezdése   kimondja   :      "Az
    Alkotmánybíróság az  Országgyűlés, annak  állandó bizottsága
    vagy    ötven     országgyűlési    képviselő    indítványára
    alkotmányellenesség     szempontjából     megvizsgálja     a
    törvényjavaslat aggályosnak tartott rendelkezését".

    A  (2)  bekezdés  szerint  :    "Ha  az  Alkotmánybíróság  a
    törvényjavaslat    aggályosnak    tartott    rendelkezésének
    alkotmányellenességét        állapítja        meg,        az
    alkotmányellenességet     az     Országgyűlés     vagy     a
    törvényjavaslatot benyújtó szerv vagy személy megszünteti".

    3. A Házszabály irányadó rendelkezései a következőek :

    "106. §  (9) A  részletes vita  és a  módosítással  érintett
    rendelkezések  feletti   szavazás  után   -  legkorábban   e
    szavazást követő  5  nap  elteltével  -  zárószavazást  kell
    tartani a törvényjavaslat egészéről.

    107. §  (1) A  zárószavazás megkezdése  előtt  -  írásban  -
    módosító javaslatot  lehet benyújtani  a  részletes  vitában
    megszavazott bármely rendelkezéshez kapcsolódóan azon okból,
    hogy  a   megszavazott  rendelkezés   nincs  összhangban  az
    Alkotmánnyal vagy  más  törvénnyel,  a  törvényjavaslat  már
    megszavazott   rendelkezésével,   vagy   a   törvényjavaslat
    módosítással   nem    érintett   valamely   rendelkezésével.
    Zárószavazás előtti  módosító javaslatot  az előterjesztő is
    benyújthat.

    (2) A  zárószavazás előtti  módosító javaslatot  az elnök az
    Alkotmányügyi bizottságnak adja ki.

    (3)  A   zárószavazás  megkezdése   előtt   a   zárószavazás
    elhalasztását javasolhatja  a kijelölt bizottság, illetve az
    Alkotmányügyi  bizottság,   amennyiben  az  (1)  bekezdésben
    meghatározott  módosító   javaslatot  kíván   benyújtani.  A
    zárószavazás elhalasztásáról  -  a  javaslattevő  indokainak
    meghallgatása után - az Országgyűlés vita nélkül határoz.

    (4) A  törvényjavaslat záróvitája  az (1)  bekezdés szerinti
    módosító javaslatok  megtárgyalásából áll.  A tárgyalásra, a
    vitára és  a szavazásra  a 105-106.  §  rendelkezéseit  kell
    megfelelően alkalmazni  azzal, hogy amennyiben nem a Kormány
    az előterjesztő,  akkor nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e a
    törvényjavaslat  elfogadásával.   Ilyen  módosító   javaslat
    esetén a  zárószavazást csak  a  törvényjavaslat  záróvitája
    után lehet megtartani.

    108. §  (1) Az  Országgyűlés által  elfogadott  törvényt  az
    Országgyűlés  elnöke   tizenöt  napon  belül  aláírja,  majd
    haladéktalanul megküldi a köztársasági elnöknek. "

    A  Házszabálytól  való  eltérést  a  140.  §  (1)  bekezdése
    szabályozza :   "Kivételesen,  a Házbizottság javaslatára az
    Országgyűlés    a    jelenlevő    képviselők    négyötödének
    szavazatával   -   képviselőcsoportonként   legfeljebb   egy
    felszólaló meghallgatását  követően -  úgy határozhat,  hogy
    valamely ügy  tárgyalása során a Házszabály rendelkezéseitől
    eltér.

    (2) Az  (1) bekezdésben foglaltakat nem lehet alkalmazni, ha
    az az  Alkotmányba vagy  más törvénybe  ütközik, valamint az
    Alkotmány és a Házszabály tárgyalása során. "

                                III.

    1.    Az    Alkotmánybírósághoz    első    ízben    előzetes
    normakontrollra irányuló  indítványt ötvenkét  országgyűlési
    képviselő nyújtott be az ún. első kárpótlási törvényjavaslat
    tárgyában.   Az    Alkotmánybíróság   indítványt   elutasító
    határozatában  -   a  hatalmi   ágak  elválasztása   elvének
    figyelembe  vételével   -  értelmezte   a  hatáskörgyakorlás
    feltételeit. Az  Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  az
    előzetes normakontrollnak  az Abtv. 33. §-ában meghatározott
    formája  lehetővé   teszi,  hogy   az  Alkotmánybíróságot  a
    törvényhozási  eljárás   bármely  szakaszában   bevonják   a
    jogalkotásba, ami  összeegyeztethetetlen az Alkotmánybíróság
    jogállásával    és     a    hatalommegosztás     alkotmányos
    követelményével :   "Az  Alkotmánybíróság nem tanácsadója az
    Országgyűlésnek, hanem  bírája az Országgyűlés törvényalkotó
    munkája    eredményének.    "    Az    Alkotmánybíróság    -
    összeegyeztetve  az   előzetes   normakontroll   célját   az
    Alkotmánybíróság    funkciójával     -    meghatározta     e
    hatáskörgyakorlás eljárási feltételeit, s egyben kijelölte a
    törvényhozási  eljárásnak   azt  a   szakaszát,   egyben   a
    törvényjavaslatnak  azt   a  formáját,  amikor  az  előzetes
    alkotmányossági vizsgálat  lefolytatható :   ".  .  .  ha  a
    törvény szövege  végleges formájában  - a javaslat egészéről
    történő szavazás  előtt .  . .  - kerül  az Alkotmánybíróság
    elé. " ( 16/1991. (IV. 20.) AB határozat, ABH 1991, 59-60.)

    2.  E   határozatot  követően   az  1993.  évi  költségvetés
    tárgyában      benyújtott      törvényjavaslat      előzetes
    alkotmányossági  vizsgálatára   érkezett  több   mint  ötven
    képviselő által aláírt indítvány. Mivel az indítvány tárgyát
    képező törvényjavaslat vitája még tartott, az nem felelt meg
    a  16/1991.   (IV.  20.)   AB   határozatban   meghatározott
    követelményeknek. Az  Alkotmánybíróság ezért az indítványt a
    64/1992. (XII.  11.) AB végzésében - érdemi vizsgálat nélkül
    - visszautasította.  ( ABH 1992, 317. )

    3. Az  Alkotmánybíróság az Abtv. 33. §-ának megfelelő érdemi
    eljárást  a   22/1996.  (VI.   25.)  AB  határozatban  -  az
    Országgyűlés   Emberi   Jogi,   kisebbségi   és   vallásügyi
    bizottsága indítványa  alapján - az 1992. évi XXXII. törvény
    módosításáról rendelkező T/1268. számú törvényjavaslat egyes
    rendelkezéseivel kapcsolatban  folytatott le.   ( ABH  1996,
    89. )

    Az Alkotmánybíróság jelen üggyel összefüggésben megvizsgálta
    azt is,  hogy a  22/1996. (VI.  25.) AB  határozat  alapjául
    szolgáló  ügyben  az  Országgyűlés  a  zárószavazást  milyen
    eljárás  keretében   halasztotta  el.   A   vizsgált   során
    megállapítást nyert,  hogy  az  Országgyűlés  Alkotmány-  és
    igazságügyi bizottsága  1996. április  24-én  foglakozott  a
    T/1268. számú  törvényjavaslat  előzetes  normakontrolljának
    "házszabályi  feltételével",  s  a  következő  állásfoglalás
    született :

    "Az Alkotmánybíróság  által megkívánt  normaszöveg lehet  az
    ún.  egységes   javaslat,  amennyiben   ahhoz  nem  érkezett
    koherencia-zavart  feloldó   módosító  javaslat.   Ha  ilyen
    javaslat érkezett, akkor az Alkotmánybíróság által megkívánt
    "végleges" normaszöveg  a  záróvitát  követően  megszavazott
    módosító javaslatok  és az  egységes javaslat egybevetéséből
    áll elő.  Koherencia-zavart feloldó módosító javaslat esetén
    tehát a  módosító javaslatokról  történő szavazás  után és a
    törvényjavaslat egészéről történő szavazás előtt alakul ki a
    "végleges" normaszöveg.

    Ebből következően  a zárószavazást megelőző utolsó szavazást
    követően áll rendelkezésre a szöveg.

    A bizottság  azt a véleményt alakította ki, hogy a napirendi
    javaslatban kerüljön  feltüntetésre mind  a  záróvita,  mind
    pedig  a   zárószavazás,  előre   jelezve  a   különszavazás
    szükségességét   abban    a   kérdésben,   hogy   tartható-e
    zárószavazás az adott ülésen.

    A bizottság megállapította :  A zárószavazás elhalasztásával
    egyidejűleg szükséges,  hogy az Országgyűlés úgy térjen el a
    Házszabály 107.  § (1)  bekezdésében  foglaltaktól,  hogy  a
    záróvitában  megvitatott   módosító  javaslatokról   történő
    szavazás  után   nem  lehet  további  módosító  javaslatokat
    beadni. Az  Országgyűlés ezzel  a  döntéssel  tud  garanciát
    vállalni  arra,   hogy  az   Alkotmánybíróságnak  megküldött
    normaszövegben  további   változtatás  ne   legyen.  "  ( Az
    Országgyűlés   Alkotmány-   és   igazságügyi   bizottságának
    ügyrendi jellegű állásfoglalásai és döntései.
    Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya. 79. oldal )

    Az   állásfoglalásnak    megfelelően   az   Országgyűlés   a
    zárószavazás  elhalasztása  tekintetében  két  szavazást  is
    tartott.  Először  arról  szavaztak  a  képviselők,  hogy  a
    zárószavazást elhalasztják-e,  majd - mivel az Alkotmányügyi
    bizottság megállapítása  szerint az  előzetes  normakontroll
    kapcsán  szükséges   a  házszabálytól   való  eltérés  is  -
    négyötödös többséggel arról is szavaztak, hogy a záróvitában
    megvitatott módosító  javaslatokról történő szavazás után ne
    lehessen további  módosító  javaslatokat  benyújtani.   ( Az
    Országgyűlés hiteles  jegyzőkönyve. Az  Országgyűlés tavaszi
    ülésszakának  30.  ülésnapja  1996.  május  7.  19848-19849.
    hasábok )

    Az  idézett   állásfoglalás  a   16/1991.   (IV.   20.)   AB
    határozattal  összhangban   állapította  meg   az   előzetes
    normakontroll     hatáskörének     gyakorlására     alkalmas
    törvényjavaslati  formát.  Ugyanakkor  az  állásfoglalás  az
    Abtv. 33.  §-ának rendelkezéseit  figyelmen kívül  hagyva az
    előzetes normakontroll iránti indítványozási jog gyakorlását
    ügyrendi kérdésnek  -  a  Házszabálytól  való  eltérésnek  -
    tekintve, előzetes parlamenti döntéstől tette függővé.

    4. A  jelen ügyben,  a zárószavazás  elhalasztására irányuló
    ügyrendi javaslat  vitájában  -  az  elutasítás  érveként  -
    lényegében a  fent  idézett  egyedi  állásfoglalás  szolgált
    precedensként. A  javaslat ellen  érvelők azt hangsúlyozták,
    hogy a  zárószavazás elhalasztása  az előzetes normakontroll
    elbírálásáig, a Házszabálytól való eltérés tárgyában hozandó
    döntést kíván, amit a Házbizottság nem támogatott.  ( Lásd :
    az Országgyűlés  hiteles jegyzőkönyve 1997. tavaszi ülésszak
    8. ülésnapja 1997. február 25. 30311-30312. hasábok )

                                IV.

    Az indítvány az alábbiak szerint megalapozott.

    1. Az  Alkotmány 2.  § (1)  bekezdése szerint  :   "A Magyar
    Köztársaság független, demokratikus jogállam. "

    Az  Alkotmány   Alkotmánybíróságra  vonatkozó  32/A.  §  (1)
    bekezdése kimondja, hogy "Az Alkotmánybíróság felülvizsgálja
    a  jogszabályok   alkotmányosságát,  illetőleg   ellátja   a
    törvénnyel hatáskörébe utalt feladatokat. "

    1.1.  A   jogállam  tartalmát   az   Alkotmánybíróság   több
    döntésében  értelmezte.   A   jelen   ügyben   is   irányadó
    megállapítások szerint  :   A  jogállamiság  alapértékét  az
    Alaptörvény rendelkezései  részletezik,  de  nem  töltik  ki
    teljes  egészében   annak  tartalmát.  A  jogállamiság  elve
    ezekhez  a   konkrét  alkotmányos  szabályokhoz  képest  nem
    kisegítő, másodlagos  szabály,  s  nem  pusztán  deklaráció,
    hanem önálló  alkotmányjogi norma,  aminek sérelme önmagában
    is megalapozza valamely jogszabály alkotmányellenességét. Az
    Alkotmánybíróság gyakorlatában  a  jogbiztonság  szorosan  a
    jogállamiság alkotmányjogi elvéhez kapcsolódik.

    A jogállamiság  és jogbiztonság elvéből fakadnak az eljárási
    garanciák.   Ezek    alapvető   jelentőségűek    az    egyes
    jogintézmények működésének  kiszámíthatósága  szempontjából.
    Csak  a   formalizált   eljárás   szabályainak   követésével
    keletkezhet érvényes  jogszabály.  ( 11/1992.  (III. 5.)  AB
    hat. ABH 1992. 84-85. )

    1.2. Az  Alkotmány 32/A.  § (1)  bekezdésének megfelelően az
    Alkotmánybíróság hatásköreit  a minden  jogi norma  utólagos
    alkotmányossági    vizsgálatán     felül    -    alkotmányos
    felhatalmazással -  az Abtv. határozza meg. Az Abtv. 1. § a/
    pontja, 21.  § (1) bekezdése, és a 33. §-a - többek között -
    legalább  ötven  országgyűlési  képviselő  jogává  teszi  az
    előzetes   normakontroll   kezdeményezését   törvényjavaslat
    alkotmányossági     szempontból      aggályosnak     tartott
    rendelkezésével szemben.  E jog  gyakorlása -  mint ahogy az
    Alkotmánybíróság  a   16/1991.  (IV.  20.)  AB  határozatban
    kifejtette -  a hatalommegosztás rendszerébe úgy illeszthető
    és az Alkotmánybíróság bírói funkciójával tartalmi vizsgálat
    esetén csak  úgy egyeztethető  össze,   ha a törvényjavaslat
    szövege végleges formában kerül az Alkotmánybíróság elé.

    1.3.  Az  Abtv.  33.  §-ának  rendelkezéseiből  egyértelműen
    következik,   hogy    a   törvényjavaslatnak   e   formáját,
    "eljárásjogi  státuszát"   az  indítvány   elbírálásáig,  az
    Országgyűlés    nem     változtathatja    meg,     azaz    a
    törvényjavaslatot -  zárószavazással -  nem fogadhatja el. A
    zárószavazást - a törvény ( Abtv. ) erejénél fogva - el kell
    halasztani.  Az   Alkotmánybíróság  előzetes   normakontroll
    eljárása tehát,  amennyiben az  indítványozásra jogosultak e
    jogukkal  élnek,   a  zárószavazás  előtt  megváltoztatja  a
    törvényhozási  eljárást   anélkül,  hogy  annak  közvetlenül
    részévé  válna.  Az  Alkotmánybíróság  alkotmányellenességet
    megállapító  határozata  alapján  az  Országgyűlés,  vagy  a
    törvényjavaslatot    benyújtó     szerv    ( személy )     a
    törvényjavaslat alkotmányellenességét  köteles megszüntetni.
    ( Abtv. 33. § (2) bekezdés )

    Az  Abtv.   33.  §-án  alapuló  eljárásnak,  mint  speciális
    közbenső eljárásnak  a törvényalkotási eljáráshoz kapcsolódó
    lefolytatása a törvény érvényességének az Alkotmány 2. § (1)
    bekezdéséből levezethető jogállami követelménye.

    Az Alkotmánybíróság  jelen határozatában úgy döntött, hogy a
    törvényhozási  eljárás  formai  -  az  Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdésébe   ütköző    -   alkotmánysértésének   kimondását
    megelőzően    meghatározza     azokat     az     alkotmányos
    követelményeket,   amelyek   az   előzetes   alkotmányossági
    vizsgálat  indítványozásának   szabályozásával,  illetve   a
    szabályok alkalmazásával szemben fennállnak. Az Országgyűlés
    által  kialakított   házszabályi  értelmezés  ugyanis  nincs
    összhangban  az   Alkotmánnyal.  Az   Alkotmány  2.   §  (1)
    bekezdése, 32/A.  §  (1)  és  (2)  bekezdése  alapján  -  az
    Alkotmánybíróság  16/1991.   (IV.  20.)   AB   határozatában
    meghatározott eljárási  szakban - alkotmányos követelmény az
    előzetes    alkotmányossági    felülvizsgálattal    érintett
    törvényjavaslat zárószavazásának elhalasztása. Csak ebben az
    esetben  érvényesülhet   az  ötven  országgyűlési  képviselő
    indítványtételi  joga   és  az   Alkotmánybíróság  hatásköri
    szabálya.

    Tekintettel arra,  hogy az Abtv. 27. § (2) bekezdése alapján
    az  Alkotmánybíróság   határozata  mindenkire   kötelező,  a
    határozatban    megfogalmazott    alkotmányos    követelmény
    figyelmen  kívül   hagyásával   megszavazott   törvényt   az
    Alkotmánybíróság -  formai alkotmánysértés miatt - a jövőben
    visszamenőleges  hatállyal   megsemmisíti.  A  megsemmisítés
    alapja  a  közjogi  érvénytelenség,  amely  a  norma  formai
    alkotmányellenességének egyik változata.

    1.4.  Az   Alkotmánybíróság   az   alkotmányos   követelmény
    meghatározására  tekintettel   az  ún.  összeférhetetlenségi
    törvény alkotmányossági  vizsgálatát az Abtv. 1. § b/ pontja
    szerinti utólagos  normakontroll hatáskörben - külön eljárás
    keretében - folytatatta le.

    2.   Az   Alkotmánybíróság   a   Házszabály   vonatkozásában
    mulasztásban megnyilvánuló  alkotmányellenességet állapított
    meg.

    2.1. Az  Abtv. 49.  §  (1)  bekezdése  szerint  mulasztásban
    megnyilvánuló  alkotmányellenesség   megállapítására   akkor
    kerülhet   sor,    ha   a    jogalkotó   szerv   jogszabályi
    felhatalmazásból származó  jogalkotói feladatának  nem  tett
    eleget  és   ezzel  alkotmányellenességet  idézett  elő.  Az
    Alkotmánybíróság e hatáskör gyakorlása kapcsán - működésének
    kezdetén   -    kifejtette,   hogy    a   jogalkotó    szerv
    jogszabályalkotási  kötelezettségének   konkrét  jogszabályi
    felhatalmazás  nélkül   is  köteles  eleget  tenni,  ha  azt
    észleli, hogy  hatás-  és  feladatkörébe  tartozó  területen
    jogszabályi rendezést igénylő kérdés merült fel.  ( 22/1990.
    (X. 16.)  AB hat. ABH 1990, 86. ) Amennyiben e kötelezettség
    elmulasztása   alkotmánysértő   helyzetet   eredményez,   az
    Alkotmánybíróság megállapítja  az alkotmánysértő mulasztást,
    a jogalkotó szerv pedig köteles azt megszünteti.

    2.2. Az  előzetes normakontroll  lehetséges formái  közül  a
    Házszabály   kizárólag    a   köztársasági    elnök    által
    kezdeményezett eljárást  szabályozza ( Házszabály 111. § ) .
    Az Abtv.  33. §-ában  meghatározott  előzetes  normakontroll
    nyilvánvalóan  nem   minősül  a   Házszabály  107.   §   (1)
    bekezdésében  meghatározott   ún.  koherencia   problémának,
    nevezetesen  a   törvényjavaslat  és  az  Alkotmány  közötti
    összhang hiánya miatti módosító javaslatnak. Mivel "módosító
    javaslatról" van szó, a házszabályi rendelkezés egyértelműen
    az  Országgyűlésen   belül   felmerülő   és   kizárólag   az
    Országgyűlés által  eldönthető alkotmányossági vita kereteit
    szabályozza. Az ilyen tartalmú javaslatok megtárgyalása után
    természetesen nyitva  áll az  Abtv. 33.  § szerinti előzetes
    alkotmányossági  vizsgálat  iránti  indítvány  benyújtásának
    lehetősége.

    A Házszabály  az Abtv.  33.  §-ának  alkalmazását  biztosító
    rendelkezéseket nem tartalmaz; ennek hiánya miatt alakult ki
    az  előzőekben  elemzett  -  alkotmányellenes  -  parlamenti
    gyakorlat.

    Az  Országgyűlés   szabályozási   kötelezettsége   egyenesen
    következik az  Abtv. 33.  §-ából, valamint  a 16/1991.  (IV.
    20.)  AB   határozatból.  Az   indítvány  alapján  meginduló
    alkotmánybírósági eljárás  a törvény  erejénél fogva kihat a
    törvényhozási    eljárásra.    A    törvényhozási    eljárás
    ( házszabályi ) szabályozásával  biztosítani kell,  hogy  az
    Alkotmánybíróság     értelmezése      szerinti      végleges
    törvényjavaslat kerüljön  alkotmánybírósági vizsgálat alá és
    - az  alkotmánysértés megállapítása esetén - legyenek meg az
    eljárási  feltételei   az   alkotmánysértő   törvényjavaslat
    korrekciójának.

    Az  Alkotmánybíróság   megállapítja,  hogy   a   szabályozás
    elmulasztása alkotmánysértő  helyzetet idézett  elő azáltal,
    hogy megakadályozza  az ötven  országgyűlési  képviselőt  az
    alkotmánybírósági  eljárás   kezdeményezésében,   s   egyben
    korlátozza    az     Alkotmánybíróságot     alkotmányvédelmi
    feladatának teljesítésében.  E szabályozás  hiánya sérti  az
    Alkotmány 2. § (1) bekezdését és az Alkotmány 32/A. § (1) és
    (2) bekezdését.

    Az  Alkotmánybíróság   ezért  -  határidő  megjelölésével  -
    felhívta az  Országgyűlést, hogy  tegyen eleget szabályozási
    feladatának.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

                            Dr. Ádám Antal
                            alkotmánybíró

                           Dr. Holló András
                         előadó alkotmánybíró

             Dr. Lábady Tamás            Dr. Kilényi Géza
             alkotmánybíró                 alkotmánybíró

           Dr. Szabó András         Dr. Tersztyánszky Ödön
             alkotmánybíró                 alkotmánybíró

              Dr. Vörös Imre          Dr. Zlinszky János
               alkotmánybíró             alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The draft of the Bill on Incompatibility of Parliamentary Representatives
     Number of the Decision:
     .
     29/1997. (IV. 29.)
     Date of the decision:
     .
     04/29/1997
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1997-1-003?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .