English
Hungarian
Ügyszám:
.
376/G/1995
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 21/1996. (V. 17.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1996/74
.
A döntés kelte: Budapest, 05/13/1996
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az  Alkotmánybíróság   a  Legfelsőbb  Bíróság  elnökének  az
   Alkotmány  rendelkezései  értelmezése  tárgyában  benyújtott
   indítványa alapján meghozta a következő

                          határozatot :

   1. A  gyermeknek  az  a  joga,  hogy  az  állam  részéről  a
   megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges
   védelemben és  gondoskodásban részesüljön  ( Alkotmány 67. §
   (1) bekezdés )  az állam  alkotmányos kötelességét  alapozza
   meg a  gyermek fejlődésének  védelmére.  Az  államnak  ez  a
   kötelessége  alkotmányos   alapot   nyújt   arra,   hogy   a
   törvényhozó vagy  a  bíróság  -  elsősorban  a  nyilvánosság
   szférájában -  a gyermek  alapjoggyakorlását, ezen  belül  a
   gyermek egyesülési  joga  ( Alkotmány  63.  § )  gyakorlását
   korlátozza.

   Az Alkotmány  67. §  értelmében az  államnak a  gyermeket  a
   fejlődésére    káros     hatásokon    kívül     az     olyan
   kockázatvállalásoktól  is   meg   kell   óvnia,   amelyekkel
   kapcsolatban életkoránál  ( az ettől  függően  feltételezett
   testi, szellemi, erkölcsi és társadalmi érettségénél ) fogva
   nem  képes   megismerni  és   értékelni  sem  a  választható
   lehetőségeket, sem  pedig választása  következményeit  saját
   személyiségére,  illetve   későbbi  életére   és  társadalmi
   beilleszkedésére nézve.

   2.   A   fenti   ismérvek   alapján   a   gyermek   tagságát
   homoszexualitással  kapcsolatos  egyesületben  törvény  vagy
   bírósági  határozat   kizárhatja  vagy   korlátozhatja.   Az
   egyesülési jog gyakorlása tényleges korlátozásának azonban a
   gyermek  fejlődését   fenyegető  konkrét   kockázathoz  kell
   igazodnia. Annak mérlegelése során, hogy a gyermek fejlődése
   védelméhez való  jog a gyermek egyesülési joga gyakorlásának
   korlátozásához  vezethet-e,   a  gyermek   életkorát  és  az
   egyesület   jellegét   egymásra   vonatkoztatva,   abból   a
   szempontból  kell   értékelni,  hogy   a   gyermek   képes-e
   megismerni és értékelni a homoszexualitáshoz való viszonyára
   vonatkozó,  választható  lehetőségeket,  továbbá  választása
   következményeit  saját   személyiségére,   illetve   későbbi
   életére  és  társadalmi  beilleszkedésére  nézve,  beleértve
   azokat a  következményeket, amelyek  az  adott  egyesületben
   való tagságból és a homoszexualitás ott vallott felfogásának
   nyilvános vállalásából adódhatnak.

   Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    1.  A  Legfelsőbb  Bíróság  elnöke  indítványozta,  hogy  az
    Alkotmánybíróság  absztrakt   alkotmányértelmezés  keretében
    határolja el egymástól az Alkotmány 67. §-ában illetve a 63.
    §  (1)  bekezdésében  megfogalmazott  alapvető  jogokat.  Az
    indítványozó "konkrét alkotmányjogi probléma meglétét" vélte
    felismerni "abban  az összefüggésben, amely a gyermeknek azt
    a jogát,  hogy az állam részéről a megfelelő testi, szellemi
    és  erkölcsi   védelemben  és   gondoskodásban   részesüljön
    [ Alkotmány 67.  § ] , szembesíti az őt megillető egyesülési
    joggal [ 63.  § (1)  bekezdés ] abban  az esetben,  ha olyan
    egyesületben való  tagságának kérdése  merül  fel,  amely  a
    homoszexuális személyek,  mint társadalmi csoport jogvédelmi
    szövetségeként lép fel. "

    2.  Az   indítvány  megfelel  az  Alkotmánybíróság  által  a
    31/1990.   (XII.    18.) AB    határozatban    meghatározott
    feltételeknek  ( ABH   1990,   137.   k.   ) .   Az   elvont
    alkotmányértelmezést   az    Alkotmánybíróság   mindig    is
    igyekezett a  két szélsőségtől  távol tartani  :    egyrészt
    "valamely alkotmányos rendelkezés teljesen elvont, semmiféle
    konkrét  problémához   nem  kapcsolódó,   s  így   valójában
    parttalan értelmezésétől";  másrészt attól,  hogy az  elvont
    értelmezés konkrét ügyet döntsön el, vagy csupán jogszabályt
    értelmezzen. Az  utóbbi feltétellel  az Alkotmánybíróság más
    hatalmi ágak  feladatától is távol kívánta tartani magát. Az
    értelmezés viszonylagos általánosságát az Alkotmánybíróság a
    "konkrét alkotmányjogi probléma" követelményével fejezte ki,
    s  esetről   esetre  döntötte   el,  hogy  mikor  adható  az
    indítványozót  foglalkoztató   egyedi  problémán  túlmutató,
    "megfelelő  elvontságú,   a  jövőben   is   minden   esetben
    kötelezően  alkalmazandó  válasz".  (36/1992.  (VI.  10)  AB
    határozat, ABH 1992, 211. )

                                II.

    Az adott  esetben egy  klasszikus politikai szabadságjog, az
    egyesülési jog  ütközik a  gyermek ahhoz  való jogával, hogy
    családja, az  állam és  a társadalom  részéről  a  megfelelő
    testi, szellemi  és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelmet
    és gondoskodást megkapja.

    1. Két  alapjog ütközését  lehetetlen teljes általánosságban
    elbírálni.  Kérdés   azonban,  hogy   van-e   köztük   olyan
    hierarchikus viszony, vagy a természetükben rejlő különbség,
    amely az elbíráláshoz általános keretet ad.

    a) Az  Alkotmánybíróság állandó  gyakorlata a "kommunikációs
    alapjogokat" a  többi jog  fölé helyezi  annyiban,  hogy  "a
    véleményszabadságot korlátozó  törvényeket megszorítóan kell
    értelmezni".  ( 30/1992.  (V. 26.) AB  határozat, ABH  1992,
    178 ) A  véleménynyilvánítás szabadsága  az Alkotmánybíróság
    szerint   "anyajoga"   a   kommunikációs   alapjogoknak.   A
    véleménynyilvánítás szabadságának  elsőbbsége  más  jogokkal
    szemben  azonban  nem  terjed  ki  automatikusan  az  összes
    kommunikációs alapjogra.  Ebben az  esetben  ugyanis  szinte
    minden   klasszikus   politikai   szabadságjog   kitüntetett
    védelmet élvezne,  ami egyrészt  a véleményszabadság  valódi
    jelentőségét csökkentené,  másrészt a  természetükből  folyó
    különbségen túli  jelentőséget kölcsönözne  a politikai és a
    szociális-kultúrális jogok  közötti  megkülönböztetésnek.  A
    véleményszabadság elsőbbségének kiterjesztéséhez más jogokra
    az Alkotmánybíróság  eddigi gyakorlata  is különösen  szoros
    összefüggést  kívánt   meg  az   "anyajoggal".    ( Lásd   a
    vallásszabadsággal  kapcsolatban   a  4/1993.  (II.  12.) AB
    határozatot, ABH 1993, 51. )

    Az egyesülési  jog nem  osztozik tehát  a  véleményszabadság
    elsőbbségében más alkotmányos jogokkal szemben.

    b)  A   klasszikus   szabadságjogok   nem   élveznek   eleve
    elsőbbséget a  szociális jogokkal, vagy az államnak más, nem
    klasszikus jogokból  folyó  kötelezettségeivel  szemben.  Ha
    viszont  e  két  különböző  típusú  jog  egymással  ütközik,
    sajátosságaik nem hagyhatók figyelmen kívül.

    2. A  gyermek megfelelő fejlődéséhez szükséges védelemhez és
    gondoskodáshoz való  jogának az egyesülési szabadsággal való
    ütközésekor e  két különböző  típusú jog korlátozhatóságának
    különböző ismérveit is összhangba kell hozni.

    a) A  most eldöntendő  esetben tehát  nem  csupán  azt  kell
    értelmezés  útján   megmondani,  hogy   csakis  a   67.  §-t
    figyelembe véve  milyen védelmi  intézkedésekre van  joga  a
    gyermeknek -  azaz hogy  a  gyermek  tagságának  korlátozása
    homoszexualitással kapcsolatos  egyesületben még  része-e az
    alkotmányosan megkövetelt gondoskodási minimumnak -, hanem a
    védelem alkotmány  megkövetelte  szintjét  arra  figyelemmel
    kell meghatároznia az Alkotmánybíróságnak, hogy ez a védelmi
    szint egyszersmint  szükséges és  arányos korlátozása-e  egy
    klasszikus szabadságjog, az egyesülési jog gyakorlásának.

    Azt, hogy  az egyik  alapjog érvényesüléséhez a másik milyen
    mértékben  korlátozható,  konkrét  jogszabályi  rendelkezés,
    vagy konkrét  ügy kapcsán  lehet csak eldönteni. Két alapjog
    ütközéséről  szóló   absztrakt   alkotmányértelmezés   során
    jelentős megszorítással,  akkor  alkalmazható  egyrészt  ( a
    gyermek  védelme   vonatkozásában,  67.   §  )   az   állami
    intézkedési   minimum,    másrészt   ( az   egyesülési   jog
    korlátozhatóságára,  63.   § )   a   szükségesség/arányosság
    tesztje, ha  a "konkrét  alkotmányjogi  problémát"  törvényi
    tényálláshoz  hasonló   absztrakt  tényállásként  tekintjük.
    Valójában az  Alkotmánybíróságnak kell  egy  alkotmányossági
    szempontból  kifogástalan  "törvényi  tényállást"  kreálnia,
    amelyhez a  törvényhozó igazodhat,  vagy amelynek  alapján a
    bíróság alkotmányosan dönthet.

    b) A gyermek védelemhez való joga és az egyesülési szabadság
    összeütközése még  az indítványban meghatározott tényálláson
    belül  is  -  "ha  [ a  gyermek ]  olyan  egyesületben  való
    tagságának kérdése merül fel, amely homoszexuális személyek,
    mint társadalmi csoport jogvédelmi szövetségeként lép fel" -
    több, egymástól  eltérő megítélést  kívánó esetben  merülhet
    föl.  Különbözőek   az  alkotmányossági   kérdések  egyrészt
    aszerint, hogy  a gyermek tagságának általános megtiltásáról
    vagy  feltételhez   kötéséről  van-e   szó,  vagy  pedig  az
    egyesülési jog  egyedi érvényesítéséről;  másrészt aszerint,
    hogy a korlátozást jogszabály vagy bíróság mondja-e ki, vagy
    pedig a  szülő érvényesíti.  Az egyesülési  jog  jogszabályi
    korlátozása  természete   szerint   általános;   a   bíróság
    általában kizárhatja a gyermek tagságát adott egyesületben a
    tagságot  gyermek   számára  is   lehetővé  tévő   egyesület
    bejegyzésének  megtagadásával,  és  dönthet  egyedi  tagsági
    ügyben is;  míg a  szülő saját gyerekének tagságát tilthatja
    meg.

    Az   Alkotmánybíróság    azonban   előrebocsátja,   hogy   e
    korlátozások külön-külön vizsgálatára attól függően kerülhet
    sor, hogy az Alkotmánybíróság a gyermek fejlődése védelmének
    érdekében az egyesülési jog milyen súlyú korlátozását tartja
    alkotmányosan indokoltnak.  Ha ugyanis  arra  az  eredményre
    jut,  hogy   az  állam  kötelessége  a  gyermeket  az  ilyen
    egyesületi tagsággal  járó kockázattól  általában megvédeni,
    nem is  merülhet  föl,  hogy  ettől  egyedi  tagság  ügyében
    bíróság eltérhet,  vagy hogy  a védelmi  kötelezettség -  az
    egyesületi  tagsághoz   való  hozzájárulás  formájában  -  a
    szülőre hárulna.

    3. A  gyermek védelemhez  való joga  és  az  egyesülési  jog
    viszonyának  tisztázásához  a  67.  §-ban  foglalt  jog  két
    sajátosságát kell  figyelembe  vennünk.  Az  egyik,  hogy  a
    gyermek védelemhez  és gondoskodáshoz való joga egyszersmint
    az   állam    kötelességét   alapozza    meg    a    gyermek
    személyiségfejlődése intézményes védelmére. Az államnak ez a
    védelmi kötelessége a gyermek alapjogainak korlátozásához is
    vezethet. Az  Alkotmánybíróság határozatának  döntő  kérdése
    éppen az  lesz, hogy hol húzza meg a határt a gyermek önálló
    alapjoggyakorlása  és   az  állam,  vagy  a  szülő  alapjogi
    gyámkodása  között.   Másrészt  tisztázni   kell  a  gyermek
    alapjogi jogállásának  azokat a sajátosságait, amelyek éppen
    gyermek volta  miatt térnek el az általánostól.  [ Ld. alább
    III. 1. ]

    Az Alkotmány 63. §-ában biztosított egyesülési jog oldaláról
    viszont abból kell kiindulnunk, hogy esetünkben nem valamely
    egyesülési  cél   alkotmányosságáról  van   szó  ( lásd   az
    egyesülési  jogról   szóló  1989.   évi  II.   törvény  -  a
    továbbiakban Egytv.  - 2.  §  (3)  bekezdését ) ,  hanem  az
    egyesülési jog gyakorlásának a gyermek érdekében ( Alkotmány
    67. § ) való korlátozásáról. Azaz ennek az ügynek nem tárgya
    a homoszexualitással kapcsolatos egyesületek alkotmányossági
    szempontból való  minősítése. Az  egyesülési jog  gyakorlása
    korlátozásának alkotmányos  feltételei a törvényhozó számára
    az Alkotmányból  és annak  alkotmánybírósági  értelmezéséből
    folynak.  A  bíró  a  társadalmi  szervezet  nyilvántartásba
    vételét   megtagadja,    ha   az   alapítók   az   Egytv-ben
    meghatározott feltételeknek  nem tettek eleget. Az Egytv. 2.
    § (2)  bekezdése szerint  az egyesülési  jog gyakorlása  nem
    sértheti  az   Alkotmány  2.  §-ának  (3)  bekezdését  [ nem
    irányulhat   a    hatalom   erőszakos   megszerzésére   vagy
    kizárólagos    birtokolására ] ,    nem    valósíthat    meg
    bűncselekményt és bűncselekmény elkövetésére való felhívást,
    valamint  nem   járhat  mások   jogainak  és   szabadságának
    sérelmével. Ezt  az utóbbi  feltételt tartalmazza  a Gyermek
    jogairól szóló - az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett -
    New York-i  Egyezmény 15.  cikke is, amely kimondja, hogy az
    Egyezményben részes  államok elismerik  a gyermek egyesülési
    jogát.

    Az egyesülési  jog korlátozása  "mások jogai  és szabadsága"
    sérelemtől való megóvása érdekében akkor alkotmányos, ha ezt
    a korlátozást  a másik jog szükségessé tette és a korlátozás
    mérve  a   védelem  céljával  arányos.  E  másik  jognak  is
    alkotmányos  jognak,  vagy  abból  levezethető  jognak  kell
    lennie. A  gyermek alkotmányos joga a fejlődéséhez szükséges
    védelemre  és   gondoskodásra  kizárja  a  gyermek  tagságát
    bizonyos egyesületben. Ha az ilyen egyesületben alapszabálya
    szerint gyermek is tag lehet, akkor ez az egyesület nem tesz
    eleget az  Egytv. 2. § (2) bekezdésének, mert a gyermekeknek
    az  Alkotmány   67.  §-ában   biztosított  jogát  sérti.  Az
    Alkotmánybíróság   feladata    ebben   a   határozatában   a
    homoszexualitással  kapcsolatos  egyesületek  vonatkozásában
    azokat   az   ismérveket   meghatározni,   amelyek   alapján
    megállapítható,  hogy   az  egyesülési   jog   gyakorlásának
    korlátozását mely  esetben teszi  szükségessé és arányossá a
    gyermek  joga   a  fejlődéséhez   szükséges   védelemre   és
    gondoskodásra. Ez az elvont alkotmányértelmezés egyben tehát
    az  Egytv.   idézett  fordulatának   -  az   egyesülési  jog
    gyakorlása  nem   járhat  mások  jogainak  és  szabadságának
    sérelmével  -   alkotmányos  alkalmazási  követelményeit  is
    meghatározza az indítványban felvetett tényállásra.

                                III.

    1.  Az   Alkotmány  szerint   az  emberi  jogok  "mindenkit"
    megilletnek, az  állampolgári jogok  értelemszerűen a magyar
    állampolgárokat, egyes  jogoknál az Alkotmány maga határozza
    meg a  sajátos jogosulti  kört ( menedékjog, választójog ) .
    Az Alkotmány  nem él  következetesen az alapjogi jogképesség
    és az  alapjog gyakorlásához  való jog megkülönböztetésével.
    ( A választójog  elvileg az utóbbi körbe tartozó korlátait a
    70.  §   a  választójogból   való  kizárásként,   vagyis   a
    jogképesség hiányaként  határozza meg. ) Az alapjoggyakorlás
    feltételeit azonban  törvények egyes  személyi körökre nézve
    megállapíthatják.

    A  gyermeket   megilletik   az   alapjogok.   Az   Alkotmány
    kifejezetten csak a választójogból zárja ki a gyermekeket. A
    gyermek az  alapjogokat -  mint mindenki  más is - azokkal a
    feltételekkel gyakorolhatja, amelyeket az egyes jogterületek
    számára   előírnak.    Az   ilyen    korlátozások    viszont
    alkotmányossági vizsgálat tárgyai lehetnek.

    Ahol a  törvények nem  szabályozzák a  kis- és  fiatalkorúak
    joggyakorlását, az  Alkotmány alapján  esetről  esetre  kell
    meghatározni,  hogy   a  gyermek   mely  alapjogot,   milyen
    vonatkozásban gyakorolhat  maga, illetve  hogy ki gyakorolja
    nevében és érdekében, illetve, hogy gyermek voltára és a 67.
    §-ra tekintettel az alapjog gyakorlásának egyes területeiről
    nem zárható-e  ki teljesen. A gyermek alapjoggyakorlásának -
    s ezen  belül a  személyes joggyakorlásnak  -  lehetősége  a
    joggyakorlás   következményeit   átfogó   döntési   képesség
    kibontakozásával együtt,  a növekvő  korral egyre  szélesebb
    lesz.

    Az Alkotmánybíróság  eddig két vonatkozásban érintette ezt a
    kérdést. Egyrészt alkotmányellenesnek ítélte, hogy a gyermek
    vérségi származása  kiderítéséhez  való  jogát  a  törvényes
    képviselő   korlátlan    perindítási   jogosultsága    révén
    végérvényesen el lehetett vonni ( ABH 1991, 272 ) ; másrészt
    kimondta, hogy  a szülőknek  az a  joga,  hogy  gyermekük  a
    lelkiismereti  választásuk   szerinti,   de   legalábbis   a
    meggyőződésükkel  nem   ellentétes   irányultságú   iskolába
    járhasson, "a szülői vezetés korlátain belül" a gyermeket is
    megilleti ( ABH  1993,  56 ) .  Ez  is  megerősíti,  hogy  a
    személyes, illetve  a gyermek  érdekében más  által  végzett
    joggyakorlás az  érintett alapjogtól  függ.  Sőt,  még  ezen
    belül  is   további  megkülönböztetésekre  van  szükség.  Az
    egyesülési jog  gyakorlása  például  általában  megilleti  a
    gyermeket is.  Az azonban,  hogy mikor dönthet róla a szülő,
    mikor a  gyermek, s  mikor lehet  korlátozni vagy kizárni az
    egyesülési jogot,  függ egyrészt  az életkortól, másrészt az
    egyesület céljától  és a  részvétel hatásától a gyermek - az
    Alkotmány védelme  alatt álló  - testi, szellemi és erkölcsi
    fejlődésére.

    2. A  gyermek alapjoggyakorlása  korlátozásának indokoltsága
    két tényező  együttes mérlegelésétől  függ :  elég érett-e a
    gyermek általában  az  önálló  döntésre;  illetve  a  döntés
    tárgyától :   az  adott esetben  mihez kell  az érettség?  A
    résztvevők "érettségét"  általában  az  érintett  társadalmi
    intézmények  működőképességének  védelme,  azaz  a  közérdek
    követeli meg. A jogkorlátozáshoz azonban elégséges érv lehet
    a  gyermek   védelme  saját   maga  ellen   -  azaz  döntése
    következményeitől - is. A közérdekű és a saját érdekből való
    jogkorlátozás legtöbbször átfedi egymást.

    A   polgári    jogi   cselekvőképtelenség   és   korlátozott
    cselekvőképesség  például  elsősorban  az  ügyleti  forgalom
    biztonságát védi;  de a  kiskorút  ( vagyonát )  is  óvja  a
    meggondolatlan veszteségektől és általában a kockázattól. Ez
    utóbbi szempontból  a védelem  preventív :  a gyermek jövője
    érdekében  korlátozza   jogait   a   gyermekkor   alatt.   A
    választójog,   párttagság,   egyes   hivatalok   viselésének
    nagykorúsághoz vagy  magasabb korhatárhoz  kötése szintén az
    egyes intézmények  optimális működése  érdekében történik. A
    házasság  korhoz  ( és  az  alatt  engedélyhez )  kötése  az
    intézmény  komolyságát   és  tartósságát   védi,  egyben   a
    meggondolatlan státuszváltozás  következményeitől is  óvja a
    gyermeket. A  felsorolt esetekben  a korhatár alatti tilalom
    önmagukban pozitív  tevékenységekre  vonatkozik.  A  gyermek
    joggyakorlásának korlátozása szempontjából azonban a tiltott
    tevékenységnek nem az ilyen minősítése a döntő.

    Az alapjoggyakorlás  korlátozása  nem  hordoz  értékítéletet
    arról, amiben  a  gyermeket  akadályozza,  illetőleg  amitől
    visszatartja.   A   döntés   súlya   az,   ami   a   gyermek
    joggyakorlásának  korlátozását   indokolja  mindaddig,  amíg
    felelős döntésre nem képes. A döntést azok a következmények,
    illetve kockázatok tehetik súlyossá, amelyeket a döntéssel a
    gyermek vállal.

    Az Alkotmány  67. §-a,  amely az  állam kötelességévé teszi,
    hogy a gyermek személyiségfejlődéséhez szükséges védelmet és
    gondoskodást nyújtson,  egyrészt vonatkozik  az egyértelműen
    káros hatások  távoltartására, másrészt magában foglalja azt
    is, hogy  az állam  a személyiségét,  s így az egész jövendő
    életét meghatározó  súlyos kockázatvállalást  is elhárítsa a
    gyermektől.

    Önmagának mindenki  árthat, s vállalhat kockázatot, ha képes
    a szabad,  tájékozott és felelős döntésre. A nagykorúaknak a
    jog be  nem avatkozása  széles lehetőséget  ad  erre,  s  az
    általános személyiségi  jogból folyó jog az önmeghatározásra
    és cselekvési  szabadságra ( Alkotmány  54. § (1) bekezdés )
    garantálja ezt  a lehetőséget. Az állam korlátozó gyámkodása
    csak  a  határesetekben  alkotmányossági  viták  tárgya  ( a
    kábítószer élvezésének  büntetésétől  az  eutanáziáig ) .  A
    gyermekek esetében  azonban maga  az Alkotmány és nemzetközi
    egyezmények teszik  állami kötelességgé  a gyermek fejlődési
    útjának megóvását  a veszélyektől  és  kockázatoktól,  éppen
    annak  érdekében,   hogy  felkészülhessen   a   felelős   és
    tájékozott  döntésekre,   mihelyt  életkorával   vélelmezett
    érettsége erre képessé teszi.

    3. Az  államnak az Alkotmány 67. §-ából folyó kötelességei a
    gyermek fejlődésének  védelmére, de  alkotmányos lehetőségei
    is, elsősorban  a nyilvánosság  szférájában jelenhetnek meg;
    egyrészt  a   gyermek  nyilvánosság   előtti   tevékenységét
    szabályozhatják, másrészt általános szabályokkal nyújthatnak
    intézményes védelmet.  A  magánszférában  a  gondoskodás  és
    védelem joga  és kötelessége  elsősorban a  szülőket illeti.
    Így  például   jogszabály  -  általános  megelőző  céllal  -
    tilthatja,  hogy   gyermeknek  nyilvános  vendéglátó  helyen
    alkoholt szolgáljanak  fel, hogy  iskola közelében pornográf
    sajtótermékeket  áruljanak,   vagy   szexboltot   nyissanak.
    Törvény a  gyermek belépését is megtilthatja ilyen helyekre.
    A szülő  felelőssége viszont,  hogy otthon a gyermek számára
    hozzáférhetővé teszi-e  az alkoholt  vagy a pornográfiát. Az
    állam csak  a gyermek fejlődésének súlyos és konkrét sérelme
    vagy veszélyeztetése  esetén avatkozik be - például a szülői
    felügyelet megszüntetése révén.

    4. Az államnak a gyermeket az olyan kockázatvállalásoktól is
    meg kell  óvnia, amelyekkel  kapcsolatban  életkoránál  ( az
    ettől függően  feltételezett testi,  szellemi,  erkölcsi  és
    társadalmi érettségénél )  fogva  nem  képes  megismerni  és
    értékelni  sem   a  választható   lehetőségeket,  sem  pedig
    választása  következményeit   saját  személyiségére  illetve
    későbbi életére  és  társadalmi  beilleszkedésére  nézve.  E
    kockázatelhárítás részeként  az állam  köteles arra is, hogy
    legalább a  nyilvánosság szférájában  ne engedje meg, hogy a
    gyermek olyan  tevékenységet folytasson, vagy olyan ügyekben
    állást   foglaljon,    amelyekben   a    felelős   álláspont
    kialakítására a  fentiek szerint a gyermek nem érett, noha a
    nyilvános  állásfoglalás   a  gyermek   testi,  szellemi  és
    erkölcsi fejlődésére, s későbbi sorsára meghatározó hatással
    lehet.  Különösen   megnöveli   a   kockázatot,   ha   olyan
    kérdésekben való nyilvános elköteleződésről van szó, amelyek
    megítélése a társadalomban kifejezetten ellentmondásos abban
    az értelemben,  hogy széles  körben  negatív  megítélés  alá
    esik.

    A gyermek  joggyakorlásának az  Alkotmány 67.  §-án  alapuló
    korlátozásakor az alábbiakat figyelembe kell venni :

    Valamely  szabadságjogot   nem  általában,  hanem  kizárólag
    gyakorlásának abban  a vonatkozásában lehet csak korlátozni,
    amelyet a  gyermek védelme,  illetve mások  jogainak védelme
    szükségessé tesz.

    A szabadságjog  korlátozásához a  gyermek védelme  érdekében
    sem elég  a testi,  szellemi vagy  erkölcsi fejlődés  elvont
    veszélyeztetése.  Azt   kell  bizonyítani,   hogy   valamely
    tevékenységet azért  korlátoz vagy  tilt a  jog, mert  az az
    érintett korosztályra  konkrét veszélyekkel  jár; e  konkrét
    veszély nagysága dönti el a jogkorlátozás arányosságát is.

    Ahol  az   állam  a  túlzott  kockázatvállalást  hárítja  el
    beavatkozásával,  a   kockázat   nagyságának   minősítésénél
    mérlegelni kell  azt a  pozitív, nevelő hatást is, amelyet a
    vitában való részvétel a személyiségre gyakorolhat, hiszen a
    nézetek vállalása  és  ütköztetése  a  demokrácia  része.  A
    konkrét körülményektől  függ tehát, hogy "vitás" kérdésekben
    mennyire korlátozható a gyermek tájékozódási szabadsága és a
    véleménynyilvánítása. Szembe  kell néznie  a  gyermeknek  is
    azzal,  hogy  vannak  kellemetlen,  provokatív,  ellenkezést
    kiváltó, sőt  potenciálisan károsan  befolyásoló jelenségek,
    meg  kell  tanulnia  ezekhez  viszonyulni,  saját  véleményt
    formálni, vitázni,  meggyőződését vállalni akár a többséggel
    szemben stb.  A hozzáférhetőség  függhet például attól, hogy
    van-e   lehetőség   az   ilyen   hatásokat   összefüggésekbe
    illeszteni, más  véleménnyel is ütköztetni - mint például az
    iskolai oktatás keretében.

    Ugyanakkor  egy-egy  rizikó  felbecsülése  nem  szorítkozhat
    pusztán valamely  szaktudomány saját  területére korlátozott
    értékelésére, hanem  azt kell  mérlegelni, hogy  az az adott
    társadalmi körülmények  között  az  érintett  gyermekcsoport
    fejlődésére   és    jövőjére    milyen    hatással    lehet.
    Művészetkritikus adhat  a műalkotásról  egyértelműen pozitív
    esztétikai ítéletet,  ez  még  nem  zárja  ki  a  hozzáférés
    korlátozását,  hiszen   lehet,  hogy   a  gyerek  nem  képes
    ( kizárólag ) esztétikai  értékelésre,  és  a  mű  tényleges
    hatása veszélyes lehet.

    5. Nem  lehetne alkotmányosan indokolni a gyermek egyesülési
    jogának   általános    korlátozását.   Meghatározott   fajta
    egyesület alapításának  vagy abban való részvételnek további
    feltételekhez kötéséről vagy tiltásáról lehet csak szó.

    Ebben a  határozatban nincs szükség annak vizsgálatára, hogy
    polgári jogi  cselekvőképesség szabályai,  különösen a szülő
    ( törvényes   képviselő )    beleegyezése   vagy    utólagos
    jóváhagyása     a      gyermek     tagságot     keletkeztető
    jognyilatkozatának  érvényességéhez,  az  egyesüléshez  való
    alapjog gyakorlására  is vonatkoznak-e.  Ha ugyanis valamely
    egyesületben való  tagság olyan  súlyos kockázatot  jelent a
    gyermek  számára,   hogy  tagságát   az  Alkotmánybíróság  e
    határozatban foglalt  értelmezése  alapján  jogszabály  vagy
    bíróság   általában    kizárhatja,   akkor   a   beleegyezés
    tárgytalanná válik.

    Az arra  vonatkozó  alkotmányossági  kérdés  tehát,  hogy  a
    gyermek hány  éves koráig gyakorolhatja az egyesüléshez való
    jogot a  szülő a  ő nevében,  s mikor  érett a gyermek arra,
    hogy maga  döntsön eme  alapjogának gyakorlásáról;  továbbá,
    hogy milyen esetekben írnak elő szülői beleegyezést az adott
    tagsággal járó  kockázat nagysága miatt, s mikor ítéli ezt a
    kockázatot olyan  nagynak a  jog, hogy  teljesen  elvonja  a
    döntést a  gyermek és  szülője rendelkezési  köréből, csakis
    egyes kockázat-tipusokra külön-külön dönthető el.

                                IV.

    1.   A    homoszexuálisok    diszkriminációjára    vonatkozó
    ( alkotmány ) bírósági          ítéletek          nemzetközi
    összehasonlításából az  a következtetés adódik, hogy ezekben
    az "közvéleményben  élő erkölcsi  megítélés"  egyre  kevésbé
    játszik  meghatározó  szerepet.  A  "közerkölcs",  "többségi
    nézetek" stb.  előbb úgy  szorultak ki  a döntő érvek közül,
    hogy a magánszférában a bíróságok elismerték az ettől eltérő
    önrendelkezést is ( fogamzásgátlási, majd abortusz-esetekből
    kiindulva ) ;      később      a      diszkrimináció-tilalom
    érvényesítésével ezt  a védettséget  a homoszexuálisokra  is
    kiterjesztették. A  helyzet valójában  sokkal  bonyolultabb,
    mert a  közmorál még  ma is  sok fontos  ítéletben  szerepel
    érvként. A  liberalizálással párhuzamosan  ugyanis jelen van
    egy másik  ítélkezési vonal  is, amely  - a  közerkölcsökkel
    összhangban    -     védelmet    nyújt    mások    agresszív
    "önérvényesítésével", saját  erkölcsi  normáinak  provokatív
    hirdetésével szemben  ( ld. például  az offenzív pornográfia
    korlátozását ) . Ezeknek  az ügyeknek a témája rendszerint a
    "többségi nézet"  ( amelyet nyilvánosan  azok  is  vallanak,
    akik nem  tartják be,  azaz az  erkölcsi konvenció ) szerint
    erkölcstelen tevékenység jelenléte a közszférában.

    A külföldi  ügyekből kiolvasható  további fontos  különbség,
    hogy a  "nem szerinti"  megkülönböztetés általában sikeresen
    támadható meg,  a "szexuális  irányultság" szerinti  viszont
    csak ritkán.

    2. Általános  jelenség, hogy  a nemi  erkölcs egyes részei -
    éppen  az   erkölcsi  pluralizmus  elismerésével  -  a  jogi
    szankcionálásból kikerülnek.  Kétségtelen  viszont,  hogy  a
    büntetőjog a  nemi erkölcs  területén ( is )  meghúzza azt a
    szélső határt,  amelynek áthágását a társadalom már nem tűri
    el.  Bár   a  bűncselekmények   megállapítása   törvényhozói
    kompetencia, s  így a  demokratikus többségi  vélemény -  és
    érzület -  érvényesülésének tere, kivételes esetekben itt is
    érvényesülhet alkotmánybírósági kontroll.

    Vannak bűncselekmények,  ahol ma  is  nemcsak  egybeesik  az
    erkölcsi és  jogi megítélés,  hanem ahol  a  büntetendőséget
    erkölcsileg nem lehet komolyan kérdésessé tenni - például az
    emberölésnél.  A   nemi  erkölcs   szempontjából  sem  lehet
    kérdésesnek tekinteni  például a  vérfertőzés megbüntetését,
    noha elméleti cikkek már éppúgy megkérdőjelezték ezt, mint -
    a "gyermeki  szexualitás jogait"  követelve -  a "megrontás"
    bűncselekménnyé nyilvánítását.  Az ilyen  törekvések azonban
    elméleti kuriózumok maradtak, amelyeknek a tételes jogban és
    az ítélkezésben  nincs hatása. Ahol azonban a közvéleményben
    megfelelő erővel  - akárha aránytalan művi felerősítéssel is
    - többféle erkölcsi megítélés van jelen, a "közerkölcs" vagy
    a "közfelfogás"  alkotmányos  érvként  szerepeltetése  egyre
    veszít erejéből és az ítélkezésben háttérbe szorul.

    A korábban a nemi erkölcs elleni bűncselekménynek minősített
    magatartások egy  részét  -  a  prostitúciót,  a  "természet
    elleni fajtalanságot"  az egyetértő  felnőttek  között  -  a
    legtöbb  európai  jogban  már  nem  büntetik.  A  közerkölcs
    azonban továbbra  is  jelen  van,  bár  szívesen  ölti  más,
    jogilag egyértelműbben védhető érték vagy érdek álruháját. A
    prostitució például  nem bűncselekmény. Esetleges igazgatási
    szabályozásakor azonban  - pl.  adott helyre  korlátozás - a
    szomszédok erkölcsi indítékú ellenkezését mérlegelni szokás,
    ha nem  is nyíltan.  Ilyenkor  elismerik,  hogy  a  "környék
    leromlik", de  nem viszik  végig, hogy  miért -  megállnak a
    ténynél, hogy az ingatlanok értéke csökken.

    3. Az  Alkotmány szakított a korábban az állam alapjává tett
    "hivatalos" ideológiával,  és azzal,  hogy a  jogokat  azzal
    összhangban kell  értelmezni. Az  1990. évi  XL.  törvénnyel
    foganatosított     alkotmánymódosítással     kikerült     az
    Alkotmányból  az  utolsó  utalás  is  önállóan  -  az  egyes
    alapjogoktól függetlenül - megfogalmazott eszmei áramlatokra
    és  értékekre.  Az  alkotmányértelmezésnek  az  értelmezendő
    jogok   fogalmából    kell   kiindulnia,    mint    semleges
    kategóriából, amelynek  határaira nézve  nagyfokú konszenzus
    állapítható  meg,  tartalmára  nézve  viszont  több,  eltérő
    értéktartalmú  koncepcióval   is  kitölthető.  A  pluralista
    társadalom  lényegéhez   tartozik,  hogy  a  jogok  többféle
    értéktartalommal is  érvényesíthetők,  úgy,  hogy  közben  a
    jogok egész  alkotmányos rendszere  koherens és  működőképes
    marad. Az  Alkotmánybíróságnak határesetekben  és össze  nem
    férő koncepciók ütközésekor kell beavatkoznia, azt a vonalat
    meghúznia, amelyen  túl egy adott tartalmi értelmezés már az
    alkotmányos jogok  rendszerével nem  hozható összhangba.  Az
    Alkotmánybíróság ebben  az értelmezésben  nem  az  Alkotmány
    feltételezett általános  értékrendjéből indul  ki, hanem  az
    egyes alapjogokból  kibontható értéktartalmakat fejti ki. Az
    egyes  alapjogok  értelmezésekor  széles,  összehasonlítható
    nemzetközi tényanyag  és elméleti vélemény áll rendelkezésre
    ahhoz,  hogy   ne  kelljen   közvetlenül  ideológikus   vagy
    politikai   érvekhez    folyamodni.   Az    ilyen   módszerű
    alkotmányértelmezést a  formális garanciák  hangsúlyozása az
    ideológiák  közvetlen  érvényesítésével  szemben,  az  egyes
    jogok értéktartalmának  kibontása  pedig  a  pozitivizmussal
    való visszaéléssel szemben védi.

    Az   Alkotmánybíróság   nem   vizsgálja   felül   a   jogban
    érvényesített  közerkölcs   tartalmát.  Ahogy  a  "közérdek"
    meghatározását  is   alapvetően  átengedte   a  demokratikus
    törvényhozásnak ( ABH  1993, 382 ) , a közrendet és benne az
    erkölcsöket is  a képviselőknek  van joguk  érvényesíteni  -
    amíg valamely más okból az Alkotmány határaiba nem ütköznek.
    Ezeket  a   határokat  kell  a  fenti  módszer  szerint  úgy
    megállapítani, hogy  közben a közerkölcs önálló értékelésére
    lehetőleg ne kerüljön sor.

    Az azonos  neműek közötti kapcsolatot - tartós és megvallott
    formájában és  egyes életviszonyokra  korlátozva -  maga  az
    Alkotmánybíróság ismerte  el jogilag  védendőnek  ( 14/1995.
    (III. 13.) AB  határozat, ABH 1995, 82, 84 ) , de nem azért,
    mert a  kapcsolat homoszexuális, hanem mert olyan kapcsolat,
    amelyhez hasonló tényállásokat a jog másutt is elismer, és a
    megkülönböztetésnek  nem   volt  alapja.  A  homoszexualitás
    eddigi  egyetlen   megítélésénél  is   megmaradt  tehát   az
    Alkotmánybíróság a  közerkölcs minősítését mellőző, semleges
    úton.  Ez  a  semlegesség  lehetséges  az  ebben  az  ügyben
    elvégzett alkotmányértelmezésnél  is -  annak ellenére, hogy
    az  Alkotmány   kifejezetten  a   gyermek  megfelelő  testi,
    szellemi és erkölcsi fejlődésének védelméhez ad jogot. Ebben
    az ügyben  nincs arra ok, hogy az Alkotmánybíróság a gyermek
    teljes  személyiségfejlődésének   védelme  helyett   a  nemi
    erkölcs egyes  kérdéseire szorítkozzék. Sőt, ebben az ügyben
    magát  a   homoszexualitás  problémáját   sem   tekinti   az
    Alkotmánybíróság  a   nemi  erkölcs   kérdésének  -  noha  a
    közvélemény számára általában így vetődik fel.

    4. A  homoszexualitás  okai,  kialakulása,  sőt  fogalma  is
    tisztázatlan, illetve vitatott; még önértelmezésből is több,
    egymásnak ellentmondó nézet létezik. Egyik véglet az, hogy a
    homoszexualitás   veleszületett    és   megváltoztathatatlan
    adottság, mintegy  "harmadik nem",  a másik véglet szerint a
    homoszexualitás  "társadalmi  konstrukció",  nem  különbözik
    semmiben  a   heteroszexuális  magatartástól,  ezért  ez  az
    irányzat a  megkülönböztetés minden  formáját, egyáltalán  a
    homoszexualitás   problematizálását   mint   "megbélyegzést"
    visszautasítja. Köztes  nézetnek  számít  a  ( divatjamúlt )
    betegség-elmélet,  amely  szerint  a  homoszexualitásból  ki
    lehet  gyógyulni,   viszont  nyilván   nem  szankcionálható.
    Hasonlóan nem  szélsőséges  az  a  "semleges"  megközelítés,
    amely a szexuális irányultság alapján minden diszkriminációt
    megalapozatlannak tart.  Különbség van  a felfogások  között
    aszerint  is,   hogy  a   homoszexualitás  csupán  szexuális
    preferencia-e, vagy  pedig  az  egyéni  önazonosság  alapja,
    továbbá, ehhez  kapcsolódóan, életstílus,  sajátos  kultúra.
    ( Magyarországon  az  utóbbi  szellemben  tiltakoznak  egyes
    csoportok  a   "homoszexuális"  megjelölés  ellen,  mert  ez
    túlzottan  a   szexualitásra  koncentrál,  holott  ők  egész
    személyiségüket  tekintve   -  ahogy   magukat   nevezik   -
    "melegek". )  A  különböző  elméletekhez  különböző  igények
    kapcsolódnak -  pl. csupán  a nemi tevékenység másságának és
    háborítatlanságának elismerése,  másik végletként  viszont a
    világ   kétpólusú    heteroszexuális   uralmi   viszonyainak
    megdöntése.

    Maga a  homoszexualitás határa  is elmosódó.  Ma a  "tiszta"
    heteroszexualitás  és   homoszexualitás  között   folyamatos
    átmenetet tételeznek  fel. A  másik vagy  a saját nem iránti
    érdeklődésnek, vonzalomnak  stb. számos fajtája élhet egymás
    mellett egy  emberben, különböző  intenzitással, s számtalan
    egyéni és társadalmi tényezőtől függ, hogy ezekből az illető
    mit fejez  ki. A fantáziálástól a rejtett vonzalmon, továbbá
    a biszexualitáson  át a  "homoszexuális" magatartás  sokféle
    válfajáig  folyamatos   és  nem   szükségképpen  végleges  a
    magatartások   skálája.    Az    Alkotmánybíróság    számára
    jelentősége van  annak, hogy  a homoszexuális  magatartásban
    nagy szerepe  van az  egyéni döntésnek. Választástól függ az
    is, hogy  valaki homoszexualitásához  hogyan viszonyul,  pl.
    annak  mekkora   nyilvánosságot  ad,   rejtőzködni   akar-e,
    háborítatlanul  élni   hajlamával  a   magánszférában,  vagy
    harcosan színre lép.

    A  homoszexualitás   különböző  értelmezései   más-más  jogi
    követelményeket támasztanak.  Az  emberi  jogi  megközelítés
    leginkább a  "semleges másság" elméletéhez illik :  anélkül,
    hogy a homoszexualitást értékelnénk, számtalan vonatkozásban
    meg  lehet   állapítani,  hogy   az   annak   alapján   való
    megkülönböztetés    az     alkotmányos    tesztek    alapján
    igazolhatatlan.  Szokásos   ( alkotmány ) bírósági  ügyek  :
    munka ( különös  hangsúllyal :   tanári  állás ) megtagadása
    homoszexuálisoktól;     megkülönböztetés     lakásbérletnél.
    Nehezebb  megkerülni   a   homoszexualitás   értékelését   a
    homoszexuális szülő  szülői jogainak  gyakorlása korlátozása
    esetén és  az ugyancsak  korlátozó örökbefogadási  szabályok
    vizsgálatánál. Legnehezebb a büntetőjogban.

    Azaz  :     a   nem  szerinti   ( nemi   szerep   szerinti )
    megkülönböztetés valóban  megengedhetetlen ott,  ahol a nemi
    szerep az  illető életviszony lényegét tekintve közömbös, de
    legalább  is  nincs  alkotmányosan  igazolható  súlya.  Ahol
    viszont épp  ez adja  az illető életviszony lényegét, nagyon
    nehéz valamely más érveléssel kikerülni a homoszexualitásról
    való állásfoglalást. Bizonyos homoszexuális irányzatok álma,
    hogy úgy  nyerjék el  jogaik teljességét,  hogy közben ne is
    essék  szó  arról,  hogy  ők  mik  is,  ezekben  a  témákban
    megvalósíthatatlan. A  homoszexuálisok  jogainak  elismerése
     ( ahol  ez   ilyen  minőségükben  szükséges )  mindig  újra
    megerősíti különállásukat.

                                 V.

    1.  Az  Alkotmánybíróság  nem  minősíti  a  homoszexualitást
    erkölcsi szempontból.  Ebben az ügyben azonban nem hagyhatja
    figyelmen kívül  sem a  homoszexualitás sajátosságait, sem a
    homoszexuálisok pillanatnyi társadalmi helyzetét.

    A   homoszexualitás    sajátosságai    ebben    az    ügyben
    megkerülhetetlenek, hiszen nem olyan életviszonyról van szó,
    ahol a  nemi szerep eleve irreleváns. A homoszexualitás fent
    bemutatott     sajátosságai      közül     az     elvégzendő
    alkotmányértelmezés    szempontjából    a    homoszexualitás
    bizonytalan  határai,   továbbá  a   homoszexuális  szerepek
    sokfélesége  ( mind  saját  viszonyulásra,  mind  társadalmi
    használatra szánva ) , s a szerepvállalás saját elhatározása
    a döntő.

    A homoszexualitás,  s  ezen  belül  is  valamely  fajtájának
    vállalása a  homoszexualitás  mai  magyarországi  társadalmi
    fogadtatása miatt  is egzisztenciálisan  meghatározó döntés;
    van mit  vállalni, s  a visszaút  nehéz.  A  homoszexuálisok
    társadalmi beilleszkedési,  elfogadási, sőt  diszkriminációs
    problémáit -  amelyeket maguk a homoszexuálisok az objektíve
    mérhető társadalmi  megítélésnél súlyosabbnak éreznek és úgy
    élnek meg - sem minősíti az Alkotmánybíróság, hanem tényként
    számításba veszi a gyermeket terhelő döntés súlyánál.

    A  gyermeknek   nem  elsősorban   azt  a  döntését  védi  az
    Alkotmány, hogy  homoszexuális lesz-e,  vagy sem, hanem hogy
    mind a lehetőségek, mind a következmények ismeretében, kellő
    érettséggel és  felelősen  dönthesse  el,  hogyan  viszonyul
    felismert  hajlamaihoz,   a  sokféle  szereplehetőség  közül
    melyiket választja. Ez az értelmezés van összhangban a 67. §
    értéktartalmával.

    Az Alkotmánybíróság  tehát az  Alkotmányt nem úgy értelmezi,
    mintha  a   gyermek  "erkölcsi   fejlődését"  ( 67.   § )  a
    homoszexuálissá  válás  lehetősége  veszélyeztetné,  mert  a
    homoszexualitásról  az   Alkotmány  alapján   nem  formálhat
    erkölcsi ítéletet. Az egész személyiség ( testi, szellemi és
    erkölcsi )  fejlődését   érintő   és   a   gyermek   jövőjét
    meghatározó  kárt   okoz  azonban,  ha  a  fiatal  az  ilyen
    sorskérdésben  való   döntéshez  szükséges   érettség  híján
    kényszerpályára kerül.  Az állam  két okból  sem teheti ki a
    fiatalt az  éretlen választás kockázatának. Ezen okok egyike
    sem egyedül a homoszexualitásra vonatkozik.

    A pszichoszexuális fejlődés hosszú folyamat, amelyben az idő
    előtti hatások  súlyos károkat okoznak; az olyan hatások is,
    amelyekhez  kellő   érettség  híján   nem  tud   megfelelően
    viszonyulni a  fiatal. Ezért  a jog  ezt a  fejlődést még  a
    magánszférában  is   büntetőjogi  szankciókkal  védi  ( lásd
    megrontás ) ,  és   a   nyilvánosság   szférájában   további
    korlátokkal  segítheti.    ( Például  a  gyermek  védelme  a
    pornográfiától. )

    Bizonyos döntéseknek olyan, társadalmi helyzetet meghatározó
    következményei vannak, hogy a jog korhatárt szab. E döntések
    egy része  sajátos  jogállás  vállalása  ( házasság,  a  nem
    megváltoztatása ) ,   mások   hatása   felér   egy   státusz
    vállalásával    ( terméketlenné    tétel,    homoszexualitás
    nyilvános  vállalása ) .   E  szerepek   és/vagy  jogállások
    elsősorban   a    következmények   vállalásához    szükséges
    érettséget  követelik  meg,  s  ezért  a  korhatárok  mindig
    magasabbak   a    szerephez    szükséges    nemi    érettség
    kialakulásánál. A  homoszexuális  identitás  kialakulása  és
    elfogadása  ( a   "coming  out" )  mint  a  pszichoszexuális
    fejlődés egy útja, maga is védelemben részesül ( tanácsadás,
    védelem az  erőszak ellen,  választások nyitvatartása ) .  A
    jog azonban  itt is  szabhat magasabb  életkori  korlátot  a
    szerep  nyilvános   vállalásának  ( ahol   a   jognak   erre
    egyáltalán lehetősége  van -  például az  egyesületi  tagság
    szabályozásánál ) , mert  a  sokfajta  homoszexuális  szerep
    társadalmi következményeinek  felméréséhez másfajta érettség
    szükséges.

    A heteroszexuális  érés és a homoszexuális coming out között
    van különbség.  A homoszexuális hajlamot ( társadalmunkban )
    külön fel  kell ismernie  és elfogadnia  az illetőnek,  tőle
    függ, hogy  milyen mértékben  vállalja. A  heteroszexuálisok
    érése   "magától    megy"   ( azaz   "természetesen" ) ,   a
    pubertáskori önreflexióknak a férfi vagy női szerepen belüli
    problémákat kell  feldolgozniuk, nem  magáról  a  szerepről,
    mint választható  identitásról szólnak.  Akinek az utóbbival
    vannak problémái, homoszexuálissá is válhat.

    2. A  fentiek alapján  a  gyermek  részvétele  homoszexuális
    egyesületben  az   Alkotmány   67.   §-a   alapján   elvileg
    korlátozható. Az  egyesülési  jog  tényleges  korlátozásának
    azonban a  gyermek fejlődését  fenyegető konkrét kockázathoz
    kell igazodnia.  A  jogalkotónak,  vagy  a  gyermek  tagsága
    lehetőségéről döntő  bíróságnak az  életkort és az egyesület
    jellegét kell - egymásra vonatkoztatva - mérlegelnie.

    Egyrészt azt az életkort kell tisztáznia a bíróságnak, amire
    Magyarországon a  homoszexuális orientáció általában rögzül.
    A nyilvános szerepvállaláshoz szükséges védett kor azonban -
    az  egyesület  jellegétől  függően  -  ennél  magasabban  is
    megállapítható.

    A  homoszexuális   mivoltával  küszködő  18  éven  alattinak
    segítséget jelenthet,  ha valamely  állandó  keretben  olyan
    társakat talál,  akiknek hasonló  nehézségei vannak,  s ahol
    szükség  szerint   pszichológusi,  orvosi   vagy  jogi  stb.
    tanácsokat is kaphat.

    Más  az   olyan  szervezet,   amelyben   felnőtt,   gyakorló
    homoszexuálisok vannak,  s amely a homoszexuális szubkultúra
    része. Ebben  a  közegben  -  most  teljesen  kikapcsolva  a
    büntetőjogi vonatkozást  - fokozott a lehetősége annak, hogy
    a még  nem fixálódott  homoszexualitású, vagy  szerepet  nem
    választott fiatal  idő előtti  döntéssel lezárja  választási
    lehetőségeit.

    Végül a "kifelé" is aktív, a homoszexuálisok jogaiért küzdő,
    jelenlétüket   demonstráló    egyesület    kifejezetten    a
    különállást, a választási kényszert, a teljes személyiséggel
    vállalt homoszexuális létet képviseli. Nemcsak a serdülőnél,
    sok felnőttnél sem egyértelmű és kizárólagos a homoszexuális
    beállítottság. A  "küzdő" egyesület  nem hagyja  meg  azt  a
    lehetőséget,   hogy    valaki    ne    különbözzék    teljes
    személyiségével a  kétnemű világtól, hogy rejtőzködjön, vagy
    hogy "kettős"  életet  éljen  mint  biszexuális.  A  gyermek
    részvétele az ilyen csoportokban a legproblematikusabb, mert
    ez a leginkább nyilvános elköteleződés és ezért innen nyílik
    a legkevésbé visszaút, vagy másfajta szerepfelfogás.

    3. Az  indítvány a  gyermek  homoszexualitással  kapcsolatos
    egyesületben való  tagsága  korlátozásának  alkotmányosságát
    veti fel.  Az Alkotmánybíróság  érvelése az  érintett  saját
    homoszexualitásához való  viszonyulásán és szerepvállalásán,
    valamint  döntése   következményeinek  súlyosságán  alapult.
    Kérdés, hogy  ezen érvek  alapján lehet-e  különbséget tenni
    egyrészt  homoszexuális   vagy  potenciálisan  homoszexuális
    fiatalok,  másrészt   olyan  gyermekek   között,  akiknél  a
    homoszexuális identitás  választása fel sem merül, s egyedül
    emberi  jogi   indíttatásból  csatlakoznának   homoszexuális
    jogvédő egyesülethez.

    A  gyermek   homoszexuális  egyesületben   való,   nyilvános
    tevékenysége korlátozására  a fent kifejtett második érv - a
    gyermek  éretlensége   a  homoszexualitás   kérdésében  való
    nyilvános    állásfoglalás     társadalmi     következményei
    felmérésére  és  a  felelős  döntésre  -  attól  függetlenül
    érvényes, hogy  az illető  fiatal pszichoszexuális fejlődése
    milyen irányú. A kockázatnak ez az összetevője ugyanaz, mert
    a nyilvánosság  nem fog  különböztetni a tagok között. Ilyen
    megkülönböztetés  egyébként  egyrészt  az  átmenetek  miatt,
    másrészt  technikailag   is  kivihetetlen  lenne.  Gyermekek
    részvétele a  nyilvános társadalmi  diskurzusban  más  -  és
    nemcsak a  nemi szerepet  vagy a  nemi  erkölcsöt  érintő  -
    kérdésben,   továbbá    személyi   érintettség    híján   is
    korlátozható lenne.

    A csak  jogvédő szándékú fiatalra természetesen a korlátozás
    első érve  - a  saját  homoszexualitáshoz  való  viszonyulás
    kiérlelt  megválasztásának   védettsége  -   nem   áll.   Az
    egyesülési  jog   korlátozásának  szükségszerűsége  azonban,
    amelyet a  homoszexuális vagy  azzá válható  fiatalok érdeke
    alapozott meg,  rájuk is  kiterjed.  Az  életkori  megkötést
    éppen védeni  kívánt kortársaik  érdekében  kell  viselniük.
    Azoknak  a   felelős  és   érett  választását  védi  ugyanis
    elsősorban  a   tagság  életkori   határhoz   kötése,   akik
    választásuk következményét egész életükben viselik.
                          Dr. Sólyom László
                         előadó alkotmánybíró
                      az Alkotmánybíróság elnöke

              Dr. Ádám Antal            Dr. Kilényi Géza
              alkotmánybíró               alkotmánybíró

             Dr. Lábady Tamás          Dr. Schmidt Péter
              alkotmánybíró               alkotmánybíró

          Dr. Szabó András            Dr. Tersztyánszky Ödön
              alkotmánybíró               alkotmánybíró

            Dr. Vörös Imre             Dr. Zlinszky János
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The rights of the child guaranteed by Art. 67 being conflicted with his/her right of association under Art. 63(1) in case of a child's membership in an association protecting the rights of homosexuals
     Number of the Decision:
     .
     21/1996. (V. 17.)
     Date of the decision:
     .
     05/13/1996
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1996-2-005?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .
     en_0021_1996.pdfen_0021_1996.pdf