Hungarian
Ügyszám:
.
376/G/1995
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 21/1996. (V. 17.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1996/74
.
A határozat kelte: Budapest, 05/13/1996
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság   a  Legfelsőbb  Bíróság  elnökének  az
  Alkotmány  rendelkezései  értelmezése  tárgyában  benyújtott
  indítványa alapján meghozta a következő

                         határozatot :

  1. A  gyermeknek  az  a  joga,  hogy  az  állam  részéről  a
  megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges
  védelemben és  gondoskodásban részesüljön  ( Alkotmány 67. §
  (1) bekezdés )  az állam  alkotmányos kötelességét  alapozza
  meg a  gyermek fejlődésének  védelmére.  Az  államnak  ez  a
  kötelessége  alkotmányos   alapot   nyújt   arra,   hogy   a
  törvényhozó vagy  a  bíróság  -  elsősorban  a  nyilvánosság
  szférájában -  a gyermek  alapjoggyakorlását, ezen  belül  a
  gyermek egyesülési  joga  ( Alkotmány  63.  § )  gyakorlását
  korlátozza.

  Az Alkotmány  67. §  értelmében az  államnak a  gyermeket  a
  fejlődésére    káros     hatásokon    kívül     az     olyan
  kockázatvállalásoktól  is   meg   kell   óvnia,   amelyekkel
  kapcsolatban életkoránál  ( az ettől  függően  feltételezett
  testi, szellemi, erkölcsi és társadalmi érettségénél ) fogva
  nem  képes   megismerni  és   értékelni  sem  a  választható
  lehetőségeket, sem  pedig választása  következményeit  saját
  személyiségére,  illetve   későbbi  életére   és  társadalmi
  beilleszkedésére nézve.

  2.   A   fenti   ismérvek   alapján   a   gyermek   tagságát
  homoszexualitással  kapcsolatos  egyesületben  törvény  vagy
  bírósági  határozat   kizárhatja  vagy   korlátozhatja.   Az
  egyesülési jog gyakorlása tényleges korlátozásának azonban a
  gyermek  fejlődését   fenyegető  konkrét   kockázathoz  kell
  igazodnia. Annak mérlegelése során, hogy a gyermek fejlődése
  védelméhez való  jog a gyermek egyesülési joga gyakorlásának
  korlátozásához  vezethet-e,   a  gyermek   életkorát  és  az
  egyesület   jellegét   egymásra   vonatkoztatva,   abból   a
  szempontból  kell   értékelni,  hogy   a   gyermek   képes-e
  megismerni és értékelni a homoszexualitáshoz való viszonyára
  vonatkozó,  választható  lehetőségeket,  továbbá  választása
  következményeit  saját   személyiségére,   illetve   későbbi
  életére  és  társadalmi  beilleszkedésére  nézve,  beleértve
  azokat a  következményeket, amelyek  az  adott  egyesületben
  való tagságból és a homoszexualitás ott vallott felfogásának
  nyilvános vállalásából adódhatnak.

  Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                            Indokolás

                                I.

   1.  A  Legfelsőbb  Bíróság  elnöke  indítványozta,  hogy  az
   Alkotmánybíróság  absztrakt   alkotmányértelmezés  keretében
   határolja el egymástól az Alkotmány 67. §-ában illetve a 63.
   §  (1)  bekezdésében  megfogalmazott  alapvető  jogokat.  Az
   indítványozó "konkrét alkotmányjogi probléma meglétét" vélte
   felismerni "abban  az összefüggésben, amely a gyermeknek azt
   a jogát,  hogy az állam részéről a megfelelő testi, szellemi
   és  erkölcsi   védelemben  és   gondoskodásban   részesüljön
   [ Alkotmány 67.  § ] , szembesíti az őt megillető egyesülési
   joggal [ 63.  § (1)  bekezdés ] abban  az esetben,  ha olyan
   egyesületben való  tagságának kérdése  merül  fel,  amely  a
   homoszexuális személyek,  mint társadalmi csoport jogvédelmi
   szövetségeként lép fel. "

   2.  Az   indítvány  megfelel  az  Alkotmánybíróság  által  a
   31/1990.   (XII.    18.) AB    határozatban    meghatározott
   feltételeknek  ( ABH   1990,   137.   k.   ) .   Az   elvont
   alkotmányértelmezést   az    Alkotmánybíróság   mindig    is
   igyekezett a  két szélsőségtől  távol tartani  :    egyrészt
   "valamely alkotmányos rendelkezés teljesen elvont, semmiféle
   konkrét  problémához   nem  kapcsolódó,   s  így   valójában
   parttalan értelmezésétől";  másrészt attól,  hogy az  elvont
   értelmezés konkrét ügyet döntsön el, vagy csupán jogszabályt
   értelmezzen. Az  utóbbi feltétellel  az Alkotmánybíróság más
   hatalmi ágak  feladatától is távol kívánta tartani magát. Az
   értelmezés viszonylagos általánosságát az Alkotmánybíróság a
   "konkrét alkotmányjogi probléma" követelményével fejezte ki,
   s  esetről   esetre  döntötte   el,  hogy  mikor  adható  az
   indítványozót  foglalkoztató   egyedi  problémán  túlmutató,
   "megfelelő  elvontságú,   a  jövőben   is   minden   esetben
   kötelezően  alkalmazandó  válasz".  (36/1992.  (VI.  10)  AB
   határozat, ABH 1992, 211. )

                               II.

   Az adott  esetben egy  klasszikus politikai szabadságjog, az
   egyesülési jog  ütközik a  gyermek ahhoz  való jogával, hogy
   családja, az  állam és  a társadalom  részéről  a  megfelelő
   testi, szellemi  és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelmet
   és gondoskodást megkapja.

   1. Két  alapjog ütközését  lehetetlen teljes általánosságban
   elbírálni.  Kérdés   azonban,  hogy   van-e   köztük   olyan
   hierarchikus viszony, vagy a természetükben rejlő különbség,
   amely az elbíráláshoz általános keretet ad.

   a) Az  Alkotmánybíróság állandó  gyakorlata a "kommunikációs
   alapjogokat" a  többi jog  fölé helyezi  annyiban,  hogy  "a
   véleményszabadságot korlátozó  törvényeket megszorítóan kell
   értelmezni".  ( 30/1992.  (V. 26.) AB  határozat, ABH  1992,
   178 ) A  véleménynyilvánítás szabadsága  az Alkotmánybíróság
   szerint   "anyajoga"   a   kommunikációs   alapjogoknak.   A
   véleménynyilvánítás szabadságának  elsőbbsége  más  jogokkal
   szemben  azonban  nem  terjed  ki  automatikusan  az  összes
   kommunikációs alapjogra.  Ebben az  esetben  ugyanis  szinte
   minden   klasszikus   politikai   szabadságjog   kitüntetett
   védelmet élvezne,  ami egyrészt  a véleményszabadság  valódi
   jelentőségét csökkentené,  másrészt a  természetükből  folyó
   különbségen túli  jelentőséget kölcsönözne  a politikai és a
   szociális-kultúrális jogok  közötti  megkülönböztetésnek.  A
   véleményszabadság elsőbbségének kiterjesztéséhez más jogokra
   az Alkotmánybíróság  eddigi gyakorlata  is különösen  szoros
   összefüggést  kívánt   meg  az   "anyajoggal".    ( Lásd   a
   vallásszabadsággal  kapcsolatban   a  4/1993.  (II.  12.) AB
   határozatot, ABH 1993, 51. )

   Az egyesülési  jog nem  osztozik tehát  a  véleményszabadság
   elsőbbségében más alkotmányos jogokkal szemben.

   b)  A   klasszikus   szabadságjogok   nem   élveznek   eleve
   elsőbbséget a  szociális jogokkal, vagy az államnak más, nem
   klasszikus jogokból  folyó  kötelezettségeivel  szemben.  Ha
   viszont  e  két  különböző  típusú  jog  egymással  ütközik,
   sajátosságaik nem hagyhatók figyelmen kívül.

   2. A  gyermek megfelelő fejlődéséhez szükséges védelemhez és
   gondoskodáshoz való  jogának az egyesülési szabadsággal való
   ütközésekor e  két különböző  típusú jog korlátozhatóságának
   különböző ismérveit is összhangba kell hozni.

   a) A  most eldöntendő  esetben tehát  nem  csupán  azt  kell
   értelmezés  útján   megmondani,  hogy   csakis  a   67.  §-t
   figyelembe véve  milyen védelmi  intézkedésekre van  joga  a
   gyermeknek -  azaz hogy  a  gyermek  tagságának  korlátozása
   homoszexualitással kapcsolatos  egyesületben még  része-e az
   alkotmányosan megkövetelt gondoskodási minimumnak -, hanem a
   védelem alkotmány  megkövetelte  szintjét  arra  figyelemmel
   kell meghatároznia az Alkotmánybíróságnak, hogy ez a védelmi
   szint egyszersmint  szükséges és  arányos korlátozása-e  egy
   klasszikus szabadságjog, az egyesülési jog gyakorlásának.

   Azt, hogy  az egyik  alapjog érvényesüléséhez a másik milyen
   mértékben  korlátozható,  konkrét  jogszabályi  rendelkezés,
   vagy konkrét  ügy kapcsán  lehet csak eldönteni. Két alapjog
   ütközéséről  szóló   absztrakt   alkotmányértelmezés   során
   jelentős megszorítással,  akkor  alkalmazható  egyrészt  ( a
   gyermek  védelme   vonatkozásában,  67.   §  )   az   állami
   intézkedési   minimum,    másrészt   ( az   egyesülési   jog
   korlátozhatóságára,  63.   § )   a   szükségesség/arányosság
   tesztje, ha  a "konkrét  alkotmányjogi  problémát"  törvényi
   tényálláshoz  hasonló   absztrakt  tényállásként  tekintjük.
   Valójában az  Alkotmánybíróságnak kell  egy  alkotmányossági
   szempontból  kifogástalan  "törvényi  tényállást"  kreálnia,
   amelyhez a  törvényhozó igazodhat,  vagy amelynek  alapján a
   bíróság alkotmányosan dönthet.

   b) A gyermek védelemhez való joga és az egyesülési szabadság
   összeütközése még  az indítványban meghatározott tényálláson
   belül  is  -  "ha  [ a  gyermek ]  olyan  egyesületben  való
   tagságának kérdése merül fel, amely homoszexuális személyek,
   mint társadalmi csoport jogvédelmi szövetségeként lép fel" -
   több, egymástól  eltérő megítélést  kívánó esetben  merülhet
   föl.  Különbözőek   az  alkotmányossági   kérdések  egyrészt
   aszerint, hogy  a gyermek tagságának általános megtiltásáról
   vagy  feltételhez   kötéséről  van-e   szó,  vagy  pedig  az
   egyesülési jog  egyedi érvényesítéséről;  másrészt aszerint,
   hogy a korlátozást jogszabály vagy bíróság mondja-e ki, vagy
   pedig a  szülő érvényesíti.  Az egyesülési  jog  jogszabályi
   korlátozása  természete   szerint   általános;   a   bíróság
   általában kizárhatja a gyermek tagságát adott egyesületben a
   tagságot  gyermek   számára  is   lehetővé  tévő   egyesület
   bejegyzésének  megtagadásával,  és  dönthet  egyedi  tagsági
   ügyben is;  míg a  szülő saját gyerekének tagságát tilthatja
   meg.

   Az   Alkotmánybíróság    azonban   előrebocsátja,   hogy   e
   korlátozások külön-külön vizsgálatára attól függően kerülhet
   sor, hogy az Alkotmánybíróság a gyermek fejlődése védelmének
   érdekében az egyesülési jog milyen súlyú korlátozását tartja
   alkotmányosan indokoltnak.  Ha ugyanis  arra  az  eredményre
   jut,  hogy   az  állam  kötelessége  a  gyermeket  az  ilyen
   egyesületi tagsággal  járó kockázattól  általában megvédeni,
   nem is  merülhet  föl,  hogy  ettől  egyedi  tagság  ügyében
   bíróság eltérhet,  vagy hogy  a védelmi  kötelezettség -  az
   egyesületi  tagsághoz   való  hozzájárulás  formájában  -  a
   szülőre hárulna.

   3. A  gyermek védelemhez  való joga  és  az  egyesülési  jog
   viszonyának  tisztázásához  a  67.  §-ban  foglalt  jog  két
   sajátosságát kell  figyelembe  vennünk.  Az  egyik,  hogy  a
   gyermek védelemhez  és gondoskodáshoz való joga egyszersmint
   az   állam    kötelességét   alapozza    meg    a    gyermek
   személyiségfejlődése intézményes védelmére. Az államnak ez a
   védelmi kötelessége a gyermek alapjogainak korlátozásához is
   vezethet. Az  Alkotmánybíróság határozatának  döntő  kérdése
   éppen az  lesz, hogy hol húzza meg a határt a gyermek önálló
   alapjoggyakorlása  és   az  állam,  vagy  a  szülő  alapjogi
   gyámkodása  között.   Másrészt  tisztázni   kell  a  gyermek
   alapjogi jogállásának  azokat a sajátosságait, amelyek éppen
   gyermek volta  miatt térnek el az általánostól.  [ Ld. alább
   III. 1. ]

   Az Alkotmány 63. §-ában biztosított egyesülési jog oldaláról
   viszont abból kell kiindulnunk, hogy esetünkben nem valamely
   egyesülési  cél   alkotmányosságáról  van   szó  ( lásd   az
   egyesülési  jogról   szóló  1989.   évi  II.   törvény  -  a
   továbbiakban Egytv.  - 2.  §  (3)  bekezdését ) ,  hanem  az
   egyesülési jog gyakorlásának a gyermek érdekében ( Alkotmány
   67. § ) való korlátozásáról. Azaz ennek az ügynek nem tárgya
   a homoszexualitással kapcsolatos egyesületek alkotmányossági
   szempontból való  minősítése. Az  egyesülési jog  gyakorlása
   korlátozásának alkotmányos  feltételei a törvényhozó számára
   az Alkotmányból  és annak  alkotmánybírósági  értelmezéséből
   folynak.  A  bíró  a  társadalmi  szervezet  nyilvántartásba
   vételét   megtagadja,    ha   az   alapítók   az   Egytv-ben
   meghatározott feltételeknek  nem tettek eleget. Az Egytv. 2.
   § (2)  bekezdése szerint  az egyesülési  jog gyakorlása  nem
   sértheti  az   Alkotmány  2.  §-ának  (3)  bekezdését  [ nem
   irányulhat   a    hatalom   erőszakos   megszerzésére   vagy
   kizárólagos    birtokolására ] ,    nem    valósíthat    meg
   bűncselekményt és bűncselekmény elkövetésére való felhívást,
   valamint  nem   járhat  mások   jogainak  és   szabadságának
   sérelmével. Ezt  az utóbbi  feltételt tartalmazza  a Gyermek
   jogairól szóló - az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett -
   New York-i  Egyezmény 15.  cikke is, amely kimondja, hogy az
   Egyezményben részes  államok elismerik  a gyermek egyesülési
   jogát.

   Az egyesülési  jog korlátozása  "mások jogai  és szabadsága"
   sérelemtől való megóvása érdekében akkor alkotmányos, ha ezt
   a korlátozást  a másik jog szükségessé tette és a korlátozás
   mérve  a   védelem  céljával  arányos.  E  másik  jognak  is
   alkotmányos  jognak,  vagy  abból  levezethető  jognak  kell
   lennie. A  gyermek alkotmányos joga a fejlődéséhez szükséges
   védelemre  és   gondoskodásra  kizárja  a  gyermek  tagságát
   bizonyos egyesületben. Ha az ilyen egyesületben alapszabálya
   szerint gyermek is tag lehet, akkor ez az egyesület nem tesz
   eleget az  Egytv. 2. § (2) bekezdésének, mert a gyermekeknek
   az  Alkotmány   67.  §-ában   biztosított  jogát  sérti.  Az
   Alkotmánybíróság   feladata    ebben   a   határozatában   a
   homoszexualitással  kapcsolatos  egyesületek  vonatkozásában
   azokat   az   ismérveket   meghatározni,   amelyek   alapján
   megállapítható,  hogy   az  egyesülési   jog   gyakorlásának
   korlátozását mely  esetben teszi  szükségessé és arányossá a
   gyermek  joga   a  fejlődéséhez   szükséges   védelemre   és
   gondoskodásra. Ez az elvont alkotmányértelmezés egyben tehát
   az  Egytv.   idézett  fordulatának   -  az   egyesülési  jog
   gyakorlása  nem   járhat  mások  jogainak  és  szabadságának
   sérelmével  -   alkotmányos  alkalmazási  követelményeit  is
   meghatározza az indítványban felvetett tényállásra.

                               III.

   1.  Az   Alkotmány  szerint   az  emberi  jogok  "mindenkit"
   megilletnek, az  állampolgári jogok  értelemszerűen a magyar
   állampolgárokat, egyes  jogoknál az Alkotmány maga határozza
   meg a  sajátos jogosulti  kört ( menedékjog, választójog ) .
   Az Alkotmány  nem él  következetesen az alapjogi jogképesség
   és az  alapjog gyakorlásához  való jog megkülönböztetésével.
   ( A választójog  elvileg az utóbbi körbe tartozó korlátait a
   70.  §   a  választójogból   való  kizárásként,   vagyis   a
   jogképesség hiányaként  határozza meg. ) Az alapjoggyakorlás
   feltételeit azonban  törvények egyes  személyi körökre nézve
   megállapíthatják.

   A  gyermeket   megilletik   az   alapjogok.   Az   Alkotmány
   kifejezetten csak a választójogból zárja ki a gyermekeket. A
   gyermek az  alapjogokat -  mint mindenki  más is - azokkal a
   feltételekkel gyakorolhatja, amelyeket az egyes jogterületek
   számára   előírnak.    Az   ilyen    korlátozások    viszont
   alkotmányossági vizsgálat tárgyai lehetnek.

   Ahol a  törvények nem  szabályozzák a  kis- és  fiatalkorúak
   joggyakorlását, az  Alkotmány alapján  esetről  esetre  kell
   meghatározni,  hogy   a  gyermek   mely  alapjogot,   milyen
   vonatkozásban gyakorolhat  maga, illetve  hogy ki gyakorolja
   nevében és érdekében, illetve, hogy gyermek voltára és a 67.
   §-ra tekintettel az alapjog gyakorlásának egyes területeiről
   nem zárható-e  ki teljesen. A gyermek alapjoggyakorlásának -
   s ezen  belül a  személyes joggyakorlásnak  -  lehetősége  a
   joggyakorlás   következményeit   átfogó   döntési   képesség
   kibontakozásával együtt,  a növekvő  korral egyre  szélesebb
   lesz.

   Az Alkotmánybíróság  eddig két vonatkozásban érintette ezt a
   kérdést. Egyrészt alkotmányellenesnek ítélte, hogy a gyermek
   vérségi származása  kiderítéséhez  való  jogát  a  törvényes
   képviselő   korlátlan    perindítási   jogosultsága    révén
   végérvényesen el lehetett vonni ( ABH 1991, 272 ) ; másrészt
   kimondta, hogy  a szülőknek  az a  joga,  hogy  gyermekük  a
   lelkiismereti  választásuk   szerinti,   de   legalábbis   a
   meggyőződésükkel  nem   ellentétes   irányultságú   iskolába
   járhasson, "a szülői vezetés korlátain belül" a gyermeket is
   megilleti ( ABH  1993,  56 ) .  Ez  is  megerősíti,  hogy  a
   személyes, illetve  a gyermek  érdekében más  által  végzett
   joggyakorlás az  érintett alapjogtól  függ.  Sőt,  még  ezen
   belül  is   további  megkülönböztetésekre  van  szükség.  Az
   egyesülési jog  gyakorlása  például  általában  megilleti  a
   gyermeket is.  Az azonban,  hogy mikor dönthet róla a szülő,
   mikor a  gyermek, s  mikor lehet  korlátozni vagy kizárni az
   egyesülési jogot,  függ egyrészt  az életkortól, másrészt az
   egyesület céljától  és a  részvétel hatásától a gyermek - az
   Alkotmány védelme  alatt álló  - testi, szellemi és erkölcsi
   fejlődésére.

   2. A  gyermek alapjoggyakorlása  korlátozásának indokoltsága
   két tényező  együttes mérlegelésétől  függ :  elég érett-e a
   gyermek általában  az  önálló  döntésre;  illetve  a  döntés
   tárgyától :   az  adott esetben  mihez kell  az érettség?  A
   résztvevők "érettségét"  általában  az  érintett  társadalmi
   intézmények  működőképességének  védelme,  azaz  a  közérdek
   követeli meg. A jogkorlátozáshoz azonban elégséges érv lehet
   a  gyermek   védelme  saját   maga  ellen   -  azaz  döntése
   következményeitől - is. A közérdekű és a saját érdekből való
   jogkorlátozás legtöbbször átfedi egymást.

   A   polgári    jogi   cselekvőképtelenség   és   korlátozott
   cselekvőképesség  például  elsősorban  az  ügyleti  forgalom
   biztonságát védi;  de a  kiskorút  ( vagyonát )  is  óvja  a
   meggondolatlan veszteségektől és általában a kockázattól. Ez
   utóbbi szempontból  a védelem  preventív :  a gyermek jövője
   érdekében  korlátozza   jogait   a   gyermekkor   alatt.   A
   választójog,   párttagság,   egyes   hivatalok   viselésének
   nagykorúsághoz vagy  magasabb korhatárhoz  kötése szintén az
   egyes intézmények  optimális működése  érdekében történik. A
   házasság  korhoz  ( és  az  alatt  engedélyhez )  kötése  az
   intézmény  komolyságát   és  tartósságát   védi,  egyben   a
   meggondolatlan státuszváltozás  következményeitől is  óvja a
   gyermeket. A  felsorolt esetekben  a korhatár alatti tilalom
   önmagukban pozitív  tevékenységekre  vonatkozik.  A  gyermek
   joggyakorlásának korlátozása szempontjából azonban a tiltott
   tevékenységnek nem az ilyen minősítése a döntő.

   Az alapjoggyakorlás  korlátozása  nem  hordoz  értékítéletet
   arról, amiben  a  gyermeket  akadályozza,  illetőleg  amitől
   visszatartja.   A   döntés   súlya   az,   ami   a   gyermek
   joggyakorlásának  korlátozását   indokolja  mindaddig,  amíg
   felelős döntésre nem képes. A döntést azok a következmények,
   illetve kockázatok tehetik súlyossá, amelyeket a döntéssel a
   gyermek vállal.

   Az Alkotmány  67. §-a,  amely az  állam kötelességévé teszi,
   hogy a gyermek személyiségfejlődéséhez szükséges védelmet és
   gondoskodást nyújtson,  egyrészt vonatkozik  az egyértelműen
   káros hatások  távoltartására, másrészt magában foglalja azt
   is, hogy  az állam  a személyiségét,  s így az egész jövendő
   életét meghatározó  súlyos kockázatvállalást  is elhárítsa a
   gyermektől.

   Önmagának mindenki  árthat, s vállalhat kockázatot, ha képes
   a szabad,  tájékozott és felelős döntésre. A nagykorúaknak a
   jog be  nem avatkozása  széles lehetőséget  ad  erre,  s  az
   általános személyiségi  jogból folyó jog az önmeghatározásra
   és cselekvési  szabadságra ( Alkotmány  54. § (1) bekezdés )
   garantálja ezt  a lehetőséget. Az állam korlátozó gyámkodása
   csak  a  határesetekben  alkotmányossági  viták  tárgya  ( a
   kábítószer élvezésének  büntetésétől  az  eutanáziáig ) .  A
   gyermekek esetében  azonban maga  az Alkotmány és nemzetközi
   egyezmények teszik  állami kötelességgé  a gyermek fejlődési
   útjának megóvását  a veszélyektől  és  kockázatoktól,  éppen
   annak  érdekében,   hogy  felkészülhessen   a   felelős   és
   tájékozott  döntésekre,   mihelyt  életkorával   vélelmezett
   érettsége erre képessé teszi.

   3. Az  államnak az Alkotmány 67. §-ából folyó kötelességei a
   gyermek fejlődésének  védelmére, de  alkotmányos lehetőségei
   is, elsősorban  a nyilvánosság  szférájában jelenhetnek meg;
   egyrészt  a   gyermek  nyilvánosság   előtti   tevékenységét
   szabályozhatják, másrészt általános szabályokkal nyújthatnak
   intézményes védelmet.  A  magánszférában  a  gondoskodás  és
   védelem joga  és kötelessége  elsősorban a  szülőket illeti.
   Így  például   jogszabály  -  általános  megelőző  céllal  -
   tilthatja,  hogy   gyermeknek  nyilvános  vendéglátó  helyen
   alkoholt szolgáljanak  fel, hogy  iskola közelében pornográf
   sajtótermékeket  áruljanak,   vagy   szexboltot   nyissanak.
   Törvény a  gyermek belépését is megtilthatja ilyen helyekre.
   A szülő  felelőssége viszont,  hogy otthon a gyermek számára
   hozzáférhetővé teszi-e  az alkoholt  vagy a pornográfiát. Az
   állam csak  a gyermek fejlődésének súlyos és konkrét sérelme
   vagy veszélyeztetése  esetén avatkozik be - például a szülői
   felügyelet megszüntetése révén.

   4. Az államnak a gyermeket az olyan kockázatvállalásoktól is
   meg kell  óvnia, amelyekkel  kapcsolatban  életkoránál  ( az
   ettől függően  feltételezett testi,  szellemi,  erkölcsi  és
   társadalmi érettségénél )  fogva  nem  képes  megismerni  és
   értékelni  sem   a  választható   lehetőségeket,  sem  pedig
   választása  következményeit   saját  személyiségére  illetve
   későbbi életére  és  társadalmi  beilleszkedésére  nézve.  E
   kockázatelhárítás részeként  az állam  köteles arra is, hogy
   legalább a  nyilvánosság szférájában  ne engedje meg, hogy a
   gyermek olyan  tevékenységet folytasson, vagy olyan ügyekben
   állást   foglaljon,    amelyekben   a    felelős   álláspont
   kialakítására a  fentiek szerint a gyermek nem érett, noha a
   nyilvános  állásfoglalás   a  gyermek   testi,  szellemi  és
   erkölcsi fejlődésére, s későbbi sorsára meghatározó hatással
   lehet.  Különösen   megnöveli   a   kockázatot,   ha   olyan
   kérdésekben való nyilvános elköteleződésről van szó, amelyek
   megítélése a társadalomban kifejezetten ellentmondásos abban
   az értelemben,  hogy széles  körben  negatív  megítélés  alá
   esik.

   A gyermek  joggyakorlásának az  Alkotmány 67.  §-án  alapuló
   korlátozásakor az alábbiakat figyelembe kell venni :

   Valamely  szabadságjogot   nem  általában,  hanem  kizárólag
   gyakorlásának abban  a vonatkozásában lehet csak korlátozni,
   amelyet a  gyermek védelme,  illetve mások  jogainak védelme
   szükségessé tesz.

   A szabadságjog  korlátozásához a  gyermek védelme  érdekében
   sem elég  a testi,  szellemi vagy  erkölcsi fejlődés  elvont
   veszélyeztetése.  Azt   kell  bizonyítani,   hogy   valamely
   tevékenységet azért  korlátoz vagy  tilt a  jog, mert  az az
   érintett korosztályra  konkrét veszélyekkel  jár; e  konkrét
   veszély nagysága dönti el a jogkorlátozás arányosságát is.

   Ahol  az   állam  a  túlzott  kockázatvállalást  hárítja  el
   beavatkozásával,  a   kockázat   nagyságának   minősítésénél
   mérlegelni kell  azt a  pozitív, nevelő hatást is, amelyet a
   vitában való részvétel a személyiségre gyakorolhat, hiszen a
   nézetek vállalása  és  ütköztetése  a  demokrácia  része.  A
   konkrét körülményektől  függ tehát, hogy "vitás" kérdésekben
   mennyire korlátozható a gyermek tájékozódási szabadsága és a
   véleménynyilvánítása. Szembe  kell néznie  a  gyermeknek  is
   azzal,  hogy  vannak  kellemetlen,  provokatív,  ellenkezést
   kiváltó, sőt  potenciálisan károsan  befolyásoló jelenségek,
   meg  kell  tanulnia  ezekhez  viszonyulni,  saját  véleményt
   formálni, vitázni,  meggyőződését vállalni akár a többséggel
   szemben stb.  A hozzáférhetőség  függhet például attól, hogy
   van-e   lehetőség   az   ilyen   hatásokat   összefüggésekbe
   illeszteni, más  véleménnyel is ütköztetni - mint például az
   iskolai oktatás keretében.

   Ugyanakkor  egy-egy  rizikó  felbecsülése  nem  szorítkozhat
   pusztán valamely  szaktudomány saját  területére korlátozott
   értékelésére, hanem  azt kell  mérlegelni, hogy  az az adott
   társadalmi körülmények  között  az  érintett  gyermekcsoport
   fejlődésére   és    jövőjére    milyen    hatással    lehet.
   Művészetkritikus adhat  a műalkotásról  egyértelműen pozitív
   esztétikai ítéletet,  ez  még  nem  zárja  ki  a  hozzáférés
   korlátozását,  hiszen   lehet,  hogy   a  gyerek  nem  képes
   ( kizárólag ) esztétikai  értékelésre,  és  a  mű  tényleges
   hatása veszélyes lehet.

   5. Nem  lehetne alkotmányosan indokolni a gyermek egyesülési
   jogának   általános    korlátozását.   Meghatározott   fajta
   egyesület alapításának  vagy abban való részvételnek további
   feltételekhez kötéséről vagy tiltásáról lehet csak szó.

   Ebben a  határozatban nincs szükség annak vizsgálatára, hogy
   polgári jogi  cselekvőképesség szabályai,  különösen a szülő
   ( törvényes   képviselő )    beleegyezése   vagy    utólagos
   jóváhagyása     a      gyermek     tagságot     keletkeztető
   jognyilatkozatának  érvényességéhez,  az  egyesüléshez  való
   alapjog gyakorlására  is vonatkoznak-e.  Ha ugyanis valamely
   egyesületben való  tagság olyan  súlyos kockázatot  jelent a
   gyermek  számára,   hogy  tagságát   az  Alkotmánybíróság  e
   határozatban foglalt  értelmezése  alapján  jogszabály  vagy
   bíróság   általában    kizárhatja,   akkor   a   beleegyezés
   tárgytalanná válik.

   Az arra  vonatkozó  alkotmányossági  kérdés  tehát,  hogy  a
   gyermek hány  éves koráig gyakorolhatja az egyesüléshez való
   jogot a  szülő a  ő nevében,  s mikor  érett a gyermek arra,
   hogy maga  döntsön eme  alapjogának gyakorlásáról;  továbbá,
   hogy milyen esetekben írnak elő szülői beleegyezést az adott
   tagsággal járó  kockázat nagysága miatt, s mikor ítéli ezt a
   kockázatot olyan  nagynak a  jog, hogy  teljesen  elvonja  a
   döntést a  gyermek és  szülője rendelkezési  köréből, csakis
   egyes kockázat-tipusokra külön-külön dönthető el.

                               IV.

   1.   A    homoszexuálisok    diszkriminációjára    vonatkozó
   ( alkotmány ) bírósági          ítéletek          nemzetközi
   összehasonlításából az  a következtetés adódik, hogy ezekben
   az "közvéleményben  élő erkölcsi  megítélés"  egyre  kevésbé
   játszik  meghatározó  szerepet.  A  "közerkölcs",  "többségi
   nézetek" stb.  előbb úgy  szorultak ki  a döntő érvek közül,
   hogy a magánszférában a bíróságok elismerték az ettől eltérő
   önrendelkezést is ( fogamzásgátlási, majd abortusz-esetekből
   kiindulva ) ;      később      a      diszkrimináció-tilalom
   érvényesítésével ezt  a védettséget  a homoszexuálisokra  is
   kiterjesztették. A  helyzet valójában  sokkal  bonyolultabb,
   mert a  közmorál még  ma is  sok fontos  ítéletben  szerepel
   érvként. A  liberalizálással párhuzamosan  ugyanis jelen van
   egy másik  ítélkezési vonal  is, amely  - a  közerkölcsökkel
   összhangban    -     védelmet    nyújt    mások    agresszív
   "önérvényesítésével", saját  erkölcsi  normáinak  provokatív
   hirdetésével szemben  ( ld. például  az offenzív pornográfia
   korlátozását ) . Ezeknek  az ügyeknek a témája rendszerint a
   "többségi nézet"  ( amelyet nyilvánosan  azok  is  vallanak,
   akik nem  tartják be,  azaz az  erkölcsi konvenció ) szerint
   erkölcstelen tevékenység jelenléte a közszférában.

   A külföldi  ügyekből kiolvasható  további fontos  különbség,
   hogy a  "nem szerinti"  megkülönböztetés általában sikeresen
   támadható meg,  a "szexuális  irányultság" szerinti  viszont
   csak ritkán.

   2. Általános  jelenség, hogy  a nemi  erkölcs egyes részei -
   éppen  az   erkölcsi  pluralizmus  elismerésével  -  a  jogi
   szankcionálásból kikerülnek.  Kétségtelen  viszont,  hogy  a
   büntetőjog a  nemi erkölcs  területén ( is )  meghúzza azt a
   szélső határt,  amelynek áthágását a társadalom már nem tűri
   el.  Bár   a  bűncselekmények   megállapítása   törvényhozói
   kompetencia, s  így a  demokratikus többségi  vélemény -  és
   érzület -  érvényesülésének tere, kivételes esetekben itt is
   érvényesülhet alkotmánybírósági kontroll.

   Vannak bűncselekmények,  ahol ma  is  nemcsak  egybeesik  az
   erkölcsi és  jogi megítélés,  hanem ahol  a  büntetendőséget
   erkölcsileg nem lehet komolyan kérdésessé tenni - például az
   emberölésnél.  A   nemi  erkölcs   szempontjából  sem  lehet
   kérdésesnek tekinteni  például a  vérfertőzés megbüntetését,
   noha elméleti cikkek már éppúgy megkérdőjelezték ezt, mint -
   a "gyermeki  szexualitás jogait"  követelve -  a "megrontás"
   bűncselekménnyé nyilvánítását.  Az ilyen  törekvések azonban
   elméleti kuriózumok maradtak, amelyeknek a tételes jogban és
   az ítélkezésben  nincs hatása. Ahol azonban a közvéleményben
   megfelelő erővel  - akárha aránytalan művi felerősítéssel is
   - többféle erkölcsi megítélés van jelen, a "közerkölcs" vagy
   a "közfelfogás"  alkotmányos  érvként  szerepeltetése  egyre
   veszít erejéből és az ítélkezésben háttérbe szorul.

   A korábban a nemi erkölcs elleni bűncselekménynek minősített
   magatartások egy  részét  -  a  prostitúciót,  a  "természet
   elleni fajtalanságot"  az egyetértő  felnőttek  között  -  a
   legtöbb  európai  jogban  már  nem  büntetik.  A  közerkölcs
   azonban továbbra  is  jelen  van,  bár  szívesen  ölti  más,
   jogilag egyértelműbben védhető érték vagy érdek álruháját. A
   prostitució például  nem bűncselekmény. Esetleges igazgatási
   szabályozásakor azonban  - pl.  adott helyre  korlátozás - a
   szomszédok erkölcsi indítékú ellenkezését mérlegelni szokás,
   ha nem  is nyíltan.  Ilyenkor  elismerik,  hogy  a  "környék
   leromlik", de  nem viszik  végig, hogy  miért -  megállnak a
   ténynél, hogy az ingatlanok értéke csökken.

   3. Az  Alkotmány szakított a korábban az állam alapjává tett
   "hivatalos" ideológiával,  és azzal,  hogy a  jogokat  azzal
   összhangban kell  értelmezni. Az  1990. évi  XL.  törvénnyel
   foganatosított     alkotmánymódosítással     kikerült     az
   Alkotmányból  az  utolsó  utalás  is  önállóan  -  az  egyes
   alapjogoktól függetlenül - megfogalmazott eszmei áramlatokra
   és  értékekre.  Az  alkotmányértelmezésnek  az  értelmezendő
   jogok   fogalmából    kell   kiindulnia,    mint    semleges
   kategóriából, amelynek  határaira nézve  nagyfokú konszenzus
   állapítható  meg,  tartalmára  nézve  viszont  több,  eltérő
   értéktartalmú  koncepcióval   is  kitölthető.  A  pluralista
   társadalom  lényegéhez   tartozik,  hogy  a  jogok  többféle
   értéktartalommal is  érvényesíthetők,  úgy,  hogy  közben  a
   jogok egész  alkotmányos rendszere  koherens és  működőképes
   marad. Az  Alkotmánybíróságnak határesetekben  és össze  nem
   férő koncepciók ütközésekor kell beavatkoznia, azt a vonalat
   meghúznia, amelyen  túl egy adott tartalmi értelmezés már az
   alkotmányos jogok  rendszerével nem  hozható összhangba.  Az
   Alkotmánybíróság ebben  az értelmezésben  nem  az  Alkotmány
   feltételezett általános  értékrendjéből indul  ki, hanem  az
   egyes alapjogokból  kibontható értéktartalmakat fejti ki. Az
   egyes  alapjogok  értelmezésekor  széles,  összehasonlítható
   nemzetközi tényanyag  és elméleti vélemény áll rendelkezésre
   ahhoz,  hogy   ne  kelljen   közvetlenül  ideológikus   vagy
   politikai   érvekhez    folyamodni.   Az    ilyen   módszerű
   alkotmányértelmezést a  formális garanciák  hangsúlyozása az
   ideológiák  közvetlen  érvényesítésével  szemben,  az  egyes
   jogok értéktartalmának  kibontása  pedig  a  pozitivizmussal
   való visszaéléssel szemben védi.

   Az   Alkotmánybíróság   nem   vizsgálja   felül   a   jogban
   érvényesített  közerkölcs   tartalmát.  Ahogy  a  "közérdek"
   meghatározását  is   alapvetően  átengedte   a  demokratikus
   törvényhozásnak ( ABH  1993, 382 ) , a közrendet és benne az
   erkölcsöket is  a képviselőknek  van joguk  érvényesíteni  -
   amíg valamely más okból az Alkotmány határaiba nem ütköznek.
   Ezeket  a   határokat  kell  a  fenti  módszer  szerint  úgy
   megállapítani, hogy  közben a közerkölcs önálló értékelésére
   lehetőleg ne kerüljön sor.

   Az azonos  neműek közötti kapcsolatot - tartós és megvallott
   formájában és  egyes életviszonyokra  korlátozva -  maga  az
   Alkotmánybíróság ismerte  el jogilag  védendőnek  ( 14/1995.
   (III. 13.) AB  határozat, ABH 1995, 82, 84 ) , de nem azért,
   mert a  kapcsolat homoszexuális, hanem mert olyan kapcsolat,
   amelyhez hasonló tényállásokat a jog másutt is elismer, és a
   megkülönböztetésnek  nem   volt  alapja.  A  homoszexualitás
   eddigi  egyetlen   megítélésénél  is   megmaradt  tehát   az
   Alkotmánybíróság a  közerkölcs minősítését mellőző, semleges
   úton.  Ez  a  semlegesség  lehetséges  az  ebben  az  ügyben
   elvégzett alkotmányértelmezésnél  is -  annak ellenére, hogy
   az  Alkotmány   kifejezetten  a   gyermek  megfelelő  testi,
   szellemi és erkölcsi fejlődésének védelméhez ad jogot. Ebben
   az ügyben  nincs arra ok, hogy az Alkotmánybíróság a gyermek
   teljes  személyiségfejlődésének   védelme  helyett   a  nemi
   erkölcs egyes  kérdéseire szorítkozzék. Sőt, ebben az ügyben
   magát  a   homoszexualitás  problémáját   sem   tekinti   az
   Alkotmánybíróság  a   nemi  erkölcs   kérdésének  -  noha  a
   közvélemény számára általában így vetődik fel.

   4. A  homoszexualitás  okai,  kialakulása,  sőt  fogalma  is
   tisztázatlan, illetve vitatott; még önértelmezésből is több,
   egymásnak ellentmondó nézet létezik. Egyik véglet az, hogy a
   homoszexualitás   veleszületett    és   megváltoztathatatlan
   adottság, mintegy  "harmadik nem",  a másik véglet szerint a
   homoszexualitás  "társadalmi  konstrukció",  nem  különbözik
   semmiben  a   heteroszexuális  magatartástól,  ezért  ez  az
   irányzat a  megkülönböztetés minden  formáját, egyáltalán  a
   homoszexualitás   problematizálását   mint   "megbélyegzést"
   visszautasítja. Köztes  nézetnek  számít  a  ( divatjamúlt )
   betegség-elmélet,  amely  szerint  a  homoszexualitásból  ki
   lehet  gyógyulni,   viszont  nyilván   nem  szankcionálható.
   Hasonlóan nem  szélsőséges  az  a  "semleges"  megközelítés,
   amely a szexuális irányultság alapján minden diszkriminációt
   megalapozatlannak tart.  Különbség van  a felfogások  között
   aszerint  is,   hogy  a   homoszexualitás  csupán  szexuális
   preferencia-e, vagy  pedig  az  egyéni  önazonosság  alapja,
   továbbá, ehhez  kapcsolódóan, életstílus,  sajátos  kultúra.
   ( Magyarországon  az  utóbbi  szellemben  tiltakoznak  egyes
   csoportok  a   "homoszexuális"  megjelölés  ellen,  mert  ez
   túlzottan  a   szexualitásra  koncentrál,  holott  ők  egész
   személyiségüket  tekintve   -  ahogy   magukat   nevezik   -
   "melegek". )  A  különböző  elméletekhez  különböző  igények
   kapcsolódnak -  pl. csupán  a nemi tevékenység másságának és
   háborítatlanságának elismerése,  másik végletként  viszont a
   világ   kétpólusú    heteroszexuális   uralmi   viszonyainak
   megdöntése.

   Maga a  homoszexualitás határa  is elmosódó.  Ma a  "tiszta"
   heteroszexualitás  és   homoszexualitás  között   folyamatos
   átmenetet tételeznek  fel. A  másik vagy  a saját nem iránti
   érdeklődésnek, vonzalomnak  stb. számos fajtája élhet egymás
   mellett egy  emberben, különböző  intenzitással, s számtalan
   egyéni és társadalmi tényezőtől függ, hogy ezekből az illető
   mit fejez  ki. A fantáziálástól a rejtett vonzalmon, továbbá
   a biszexualitáson  át a  "homoszexuális" magatartás  sokféle
   válfajáig  folyamatos   és  nem   szükségképpen  végleges  a
   magatartások   skálája.    Az    Alkotmánybíróság    számára
   jelentősége van  annak, hogy  a homoszexuális  magatartásban
   nagy szerepe  van az  egyéni döntésnek. Választástól függ az
   is, hogy  valaki homoszexualitásához  hogyan viszonyul,  pl.
   annak  mekkora   nyilvánosságot  ad,   rejtőzködni   akar-e,
   háborítatlanul  élni   hajlamával  a   magánszférában,  vagy
   harcosan színre lép.

   A  homoszexualitás   különböző  értelmezései   más-más  jogi
   követelményeket támasztanak.  Az  emberi  jogi  megközelítés
   leginkább a  "semleges másság" elméletéhez illik :  anélkül,
   hogy a homoszexualitást értékelnénk, számtalan vonatkozásban
   meg  lehet   állapítani,  hogy   az   annak   alapján   való
   megkülönböztetés    az     alkotmányos    tesztek    alapján
   igazolhatatlan.  Szokásos   ( alkotmány ) bírósági  ügyek  :
   munka ( különös  hangsúllyal :   tanári  állás ) megtagadása
   homoszexuálisoktól;     megkülönböztetés     lakásbérletnél.
   Nehezebb  megkerülni   a   homoszexualitás   értékelését   a
   homoszexuális szülő  szülői jogainak  gyakorlása korlátozása
   esetén és  az ugyancsak  korlátozó örökbefogadási  szabályok
   vizsgálatánál. Legnehezebb a büntetőjogban.

   Azaz  :     a   nem  szerinti   ( nemi   szerep   szerinti )
   megkülönböztetés valóban  megengedhetetlen ott,  ahol a nemi
   szerep az  illető életviszony lényegét tekintve közömbös, de
   legalább  is  nincs  alkotmányosan  igazolható  súlya.  Ahol
   viszont épp  ez adja  az illető életviszony lényegét, nagyon
   nehéz valamely más érveléssel kikerülni a homoszexualitásról
   való állásfoglalást. Bizonyos homoszexuális irányzatok álma,
   hogy úgy  nyerjék el  jogaik teljességét,  hogy közben ne is
   essék  szó  arról,  hogy  ők  mik  is,  ezekben  a  témákban
   megvalósíthatatlan. A  homoszexuálisok  jogainak  elismerése
    ( ahol  ez   ilyen  minőségükben  szükséges )  mindig  újra
   megerősíti különállásukat.

                                V.

   1.  Az  Alkotmánybíróság  nem  minősíti  a  homoszexualitást
   erkölcsi szempontból.  Ebben az ügyben azonban nem hagyhatja
   figyelmen kívül  sem a  homoszexualitás sajátosságait, sem a
   homoszexuálisok pillanatnyi társadalmi helyzetét.

   A   homoszexualitás    sajátosságai    ebben    az    ügyben
   megkerülhetetlenek, hiszen nem olyan életviszonyról van szó,
   ahol a  nemi szerep eleve irreleváns. A homoszexualitás fent
   bemutatott     sajátosságai      közül     az     elvégzendő
   alkotmányértelmezés    szempontjából    a    homoszexualitás
   bizonytalan  határai,   továbbá  a   homoszexuális  szerepek
   sokfélesége  ( mind  saját  viszonyulásra,  mind  társadalmi
   használatra szánva ) , s a szerepvállalás saját elhatározása
   a döntő.

   A homoszexualitás,  s  ezen  belül  is  valamely  fajtájának
   vállalása a  homoszexualitás  mai  magyarországi  társadalmi
   fogadtatása miatt  is egzisztenciálisan  meghatározó döntés;
   van mit  vállalni, s  a visszaút  nehéz.  A  homoszexuálisok
   társadalmi beilleszkedési,  elfogadási, sőt  diszkriminációs
   problémáit -  amelyeket maguk a homoszexuálisok az objektíve
   mérhető társadalmi  megítélésnél súlyosabbnak éreznek és úgy
   élnek meg - sem minősíti az Alkotmánybíróság, hanem tényként
   számításba veszi a gyermeket terhelő döntés súlyánál.

   A  gyermeknek   nem  elsősorban   azt  a  döntését  védi  az
   Alkotmány, hogy  homoszexuális lesz-e,  vagy sem, hanem hogy
   mind a lehetőségek, mind a következmények ismeretében, kellő
   érettséggel és  felelősen  dönthesse  el,  hogyan  viszonyul
   felismert  hajlamaihoz,   a  sokféle  szereplehetőség  közül
   melyiket választja. Ez az értelmezés van összhangban a 67. §
   értéktartalmával.

   Az Alkotmánybíróság  tehát az  Alkotmányt nem úgy értelmezi,
   mintha  a   gyermek  "erkölcsi   fejlődését"  ( 67.   § )  a
   homoszexuálissá  válás  lehetősége  veszélyeztetné,  mert  a
   homoszexualitásról  az   Alkotmány  alapján   nem  formálhat
   erkölcsi ítéletet. Az egész személyiség ( testi, szellemi és
   erkölcsi )  fejlődését   érintő   és   a   gyermek   jövőjét
   meghatározó  kárt   okoz  azonban,  ha  a  fiatal  az  ilyen
   sorskérdésben  való   döntéshez  szükséges   érettség  híján
   kényszerpályára kerül.  Az állam  két okból  sem teheti ki a
   fiatalt az  éretlen választás kockázatának. Ezen okok egyike
   sem egyedül a homoszexualitásra vonatkozik.

   A pszichoszexuális fejlődés hosszú folyamat, amelyben az idő
   előtti hatások  súlyos károkat okoznak; az olyan hatások is,
   amelyekhez  kellő   érettség  híján   nem  tud   megfelelően
   viszonyulni a  fiatal. Ezért  a jog  ezt a  fejlődést még  a
   magánszférában  is   büntetőjogi  szankciókkal  védi  ( lásd
   megrontás ) ,  és   a   nyilvánosság   szférájában   további
   korlátokkal  segítheti.    ( Például  a  gyermek  védelme  a
   pornográfiától. )

   Bizonyos döntéseknek olyan, társadalmi helyzetet meghatározó
   következményei vannak, hogy a jog korhatárt szab. E döntések
   egy része  sajátos  jogállás  vállalása  ( házasság,  a  nem
   megváltoztatása ) ,   mások   hatása   felér   egy   státusz
   vállalásával    ( terméketlenné    tétel,    homoszexualitás
   nyilvános  vállalása ) .   E  szerepek   és/vagy  jogállások
   elsősorban   a    következmények   vállalásához    szükséges
   érettséget  követelik  meg,  s  ezért  a  korhatárok  mindig
   magasabbak   a    szerephez    szükséges    nemi    érettség
   kialakulásánál. A  homoszexuális  identitás  kialakulása  és
   elfogadása  ( a   "coming  out" )  mint  a  pszichoszexuális
   fejlődés egy útja, maga is védelemben részesül ( tanácsadás,
   védelem az  erőszak ellen,  választások nyitvatartása ) .  A
   jog azonban  itt is  szabhat magasabb  életkori  korlátot  a
   szerep  nyilvános   vállalásának  ( ahol   a   jognak   erre
   egyáltalán lehetősége  van -  például az  egyesületi  tagság
   szabályozásánál ) , mert  a  sokfajta  homoszexuális  szerep
   társadalmi következményeinek  felméréséhez másfajta érettség
   szükséges.

   A heteroszexuális  érés és a homoszexuális coming out között
   van különbség.  A homoszexuális hajlamot ( társadalmunkban )
   külön fel  kell ismernie  és elfogadnia  az illetőnek,  tőle
   függ, hogy  milyen mértékben  vállalja. A  heteroszexuálisok
   érése   "magától    megy"   ( azaz   "természetesen" ) ,   a
   pubertáskori önreflexióknak a férfi vagy női szerepen belüli
   problémákat kell  feldolgozniuk, nem  magáról  a  szerepről,
   mint választható  identitásról szólnak.  Akinek az utóbbival
   vannak problémái, homoszexuálissá is válhat.

   2. A  fentiek alapján  a  gyermek  részvétele  homoszexuális
   egyesületben  az   Alkotmány   67.   §-a   alapján   elvileg
   korlátozható. Az  egyesülési  jog  tényleges  korlátozásának
   azonban a  gyermek fejlődését  fenyegető konkrét kockázathoz
   kell igazodnia.  A  jogalkotónak,  vagy  a  gyermek  tagsága
   lehetőségéről döntő  bíróságnak az  életkort és az egyesület
   jellegét kell - egymásra vonatkoztatva - mérlegelnie.

   Egyrészt azt az életkort kell tisztáznia a bíróságnak, amire
   Magyarországon a  homoszexuális orientáció általában rögzül.
   A nyilvános szerepvállaláshoz szükséges védett kor azonban -
   az  egyesület  jellegétől  függően  -  ennél  magasabban  is
   megállapítható.

   A  homoszexuális   mivoltával  küszködő  18  éven  alattinak
   segítséget jelenthet,  ha valamely  állandó  keretben  olyan
   társakat talál,  akiknek hasonló  nehézségei vannak,  s ahol
   szükség  szerint   pszichológusi,  orvosi   vagy  jogi  stb.
   tanácsokat is kaphat.

   Más  az   olyan  szervezet,   amelyben   felnőtt,   gyakorló
   homoszexuálisok vannak,  s amely a homoszexuális szubkultúra
   része. Ebben  a  közegben  -  most  teljesen  kikapcsolva  a
   büntetőjogi vonatkozást  - fokozott a lehetősége annak, hogy
   a még  nem fixálódott  homoszexualitású, vagy  szerepet  nem
   választott fiatal  idő előtti  döntéssel lezárja  választási
   lehetőségeit.

   Végül a "kifelé" is aktív, a homoszexuálisok jogaiért küzdő,
   jelenlétüket   demonstráló    egyesület    kifejezetten    a
   különállást, a választási kényszert, a teljes személyiséggel
   vállalt homoszexuális létet képviseli. Nemcsak a serdülőnél,
   sok felnőttnél sem egyértelmű és kizárólagos a homoszexuális
   beállítottság. A  "küzdő" egyesület  nem hagyja  meg  azt  a
   lehetőséget,   hogy    valaki    ne    különbözzék    teljes
   személyiségével a  kétnemű világtól, hogy rejtőzködjön, vagy
   hogy "kettős"  életet  éljen  mint  biszexuális.  A  gyermek
   részvétele az ilyen csoportokban a legproblematikusabb, mert
   ez a leginkább nyilvános elköteleződés és ezért innen nyílik
   a legkevésbé visszaút, vagy másfajta szerepfelfogás.

   3. Az  indítvány a  gyermek  homoszexualitással  kapcsolatos
   egyesületben való  tagsága  korlátozásának  alkotmányosságát
   veti fel.  Az Alkotmánybíróság  érvelése az  érintett  saját
   homoszexualitásához való  viszonyulásán és szerepvállalásán,
   valamint  döntése   következményeinek  súlyosságán  alapult.
   Kérdés, hogy  ezen érvek  alapján lehet-e  különbséget tenni
   egyrészt  homoszexuális   vagy  potenciálisan  homoszexuális
   fiatalok,  másrészt   olyan  gyermekek   között,  akiknél  a
   homoszexuális identitás  választása fel sem merül, s egyedül
   emberi  jogi   indíttatásból  csatlakoznának   homoszexuális
   jogvédő egyesülethez.

   A  gyermek   homoszexuális  egyesületben   való,   nyilvános
   tevékenysége korlátozására  a fent kifejtett második érv - a
   gyermek  éretlensége   a  homoszexualitás   kérdésében  való
   nyilvános    állásfoglalás     társadalmi     következményei
   felmérésére  és  a  felelős  döntésre  -  attól  függetlenül
   érvényes, hogy  az illető  fiatal pszichoszexuális fejlődése
   milyen irányú. A kockázatnak ez az összetevője ugyanaz, mert
   a nyilvánosság  nem fog  különböztetni a tagok között. Ilyen
   megkülönböztetés  egyébként  egyrészt  az  átmenetek  miatt,
   másrészt  technikailag   is  kivihetetlen  lenne.  Gyermekek
   részvétele a  nyilvános társadalmi  diskurzusban  más  -  és
   nemcsak a  nemi szerepet  vagy a  nemi  erkölcsöt  érintő  -
   kérdésben,   továbbá    személyi   érintettség    híján   is
   korlátozható lenne.

   A csak  jogvédő szándékú fiatalra természetesen a korlátozás
   első érve  - a  saját  homoszexualitáshoz  való  viszonyulás
   kiérlelt  megválasztásának   védettsége  -   nem   áll.   Az
   egyesülési  jog   korlátozásának  szükségszerűsége  azonban,
   amelyet a  homoszexuális vagy  azzá válható  fiatalok érdeke
   alapozott meg,  rájuk is  kiterjed.  Az  életkori  megkötést
   éppen védeni  kívánt kortársaik  érdekében  kell  viselniük.
   Azoknak  a   felelős  és   érett  választását  védi  ugyanis
   elsősorban  a   tagság  életkori   határhoz   kötése,   akik
   választásuk következményét egész életükben viselik.
                         Dr. Sólyom László
                        előadó alkotmánybíró
                     az Alkotmánybíróság elnöke

             Dr. Ádám Antal            Dr. Kilényi Géza
             alkotmánybíró               alkotmánybíró

            Dr. Lábady Tamás          Dr. Schmidt Péter
             alkotmánybíró               alkotmánybíró

         Dr. Szabó András            Dr. Tersztyánszky Ödön
             alkotmánybíró               alkotmánybíró

           Dr. Vörös Imre             Dr. Zlinszky János
             alkotmánybíró                alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    21/1996. (V. 17.)
    Date of the decision:
    .
    05/13/1996
    .
    .