Hungarian
Ügyszám:
.
1061/B/1990
Előadó alkotmánybíró: Herczegh Géza Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 1061/B/1990. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1991/535
.
A döntés kelte: Budapest, 11/28/1991
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálata  iránt benyújtott indítvány tárgyában
  meghozta a következő

                        határozatot:

  Az Alkotmánybíróság  a sztrájkról  szóló 1989.  évi  VII.
  törvény    3. §-a     (1)    bekezdésének    d)    pontja
  alkotmányellenességének        megállapítására         és
  megsemmisítésére irányuló kérelmet elutasítja.
                           Indokolás

   Az indítványozó szerint a sztrájkról szóló 1989. évi VII.
   tv. (a  továbbiakban: Szt.)  3. § (1)  bekezdés d) pontja
   sérti az  Alkotmány 4. §-  ában foglaltakat  azzal,  hogy
   jogellenesnek minősíti  a sztrájkot  ha  az  a  kollektív
   szerződésben   rögzített   megállapodás   megváltoztatása
   érdekében a  kollektív szerződés  hatályának ideje  alatt
   történik. Álláspontja  szerint a  jelenleg  még  hatályos
   kollektív szerződéseket  döntően az "állampárti vezetésbe
   beépült"  szakszervezetek  kötötték  általában  1-5  éves
   időtartamra,   így   az   újonan   alakuló   demokratikus
   szakszervezeteknek   nincs    lehetősége   a    kollektív
   szerződések tartalmának befolyásolására.

   A munkaügyi  miniszter  az  Alkotmánybíróság  felkérésére
   kifejtette,  hogy   nemzetközi  egyezményekben  rögzített
   és     a     gyakorlatban     is     követett     alapelv
   az    egyes    szakszervezetekkel    szembeni    semleges
   állami  magatartás.   Ennek   feltételeit   a   munkaügyi
   miniszter  szerint   a   hatályos   munkajogi   szabályok
   megteremtették. Az  adott munkáltatónál működő valamennyi
   szakszervezetet    /    munkavállalói    érdekképviseleti
   szervezetet (  a  továbbiakban  együtt:  szakszervezet  )
   azonos jogok illetik meg, tehát mindegyiknek részt kell /
   lehet vennie  a kollektív  szerződés megkötésére irányuló
   tárgyalásokban, magában a szerződés aláírásában, valamint
   módosítás esetére előírt eljárásban.

                              II.

   Az Alkotmánybíróság eljárása során azt vizsgálta, hogy az
   Szt-nek az  indítvánnyal támadott  rendelkezése sérti-e a
   munkavállalókat    képviselő     és    érdekeiket    védő
   érdekképviseleti szervezetek jogait.

                Az indítvány nem megalapozott.

   Az Alkotmány  4. §-a szerint:"A  szakszervezetek  és  más
   érdekképviseletek védik  és képviselik a munkavállalók, a
   szövetkezeti tagok  és a  vállalkozók érdekeit."  Az Szt.
   3. § (1)  bekezdés d)  pontja a következőket tartalmazza:
   (jogellenes a sztrájk) " kollektív szerződésben rögzített
   megállapodás  megváltoztatása   érdekében   a   kollektív
   szerződés hatályának ideje alatt."

   A kollektív szerződéssel összefüggő alapvető kérdéseket a
   Munka Törvénykönyvéről  szóló 1967.  évi II.  törvény  (a
   továbbikban:  Mt.)   szabályozza.   Az   Alkotmánybíróság
   álláspontja  szerint   a  munka   világában  a  kollektív
   szerződés kiemelkedő  szerepet tölt be a munkáltatók és a
   munkavállalók közötti  kapcsolat, valamint a munkaviszony
   lényeges  elemeinek  szabályozása  révén.  A  megkötésére
   jogosultak  konszenzusa   alapján   létrejött   kollektív
   szerződések, illetőleg  az általa  szabályozott viszonyok
   stabilitásához,  kiszámíthatóságához  a  feleknek  fontos
   érdeke fűződik.  Ezeket az  érdekeket a jogalkotó is védi
   azokkal a  kogens előírásokkal  amelyeket az érintettek a
   kollektív  szerződés   megkötésekor,   módosításakor   és
   felmondásakor   nem   hagyhatnak   figyelmen   kivül.   E
   garanciális szabályok körébe tartozónak kell tekinteni az
   Szt. idézett  rendelkezését  is,  mert  azáltal,  hogy  a
   hatályban   lévő    kollektív   szerződésben    rögzített
   megállapodások  megváltoztatásához   nem  engedi  igénybe
   venni  a   sztrájk  eszközét,   a  feleket  az  egyébként
   rendelkezésükre   álló    jogi   eszközök   alkalmazására
   szorítja.

   Az Alkotmánybíróság  nem talált  követlen összefüggést az
   Szt. kifogásolt  rendelkezése és  az Alkotmány 4. §- ában
   foglaltak  között,   az  pedig  nem  sérti  az  Alkotmány
   előírásait, hogy a jogalkotó - éppen a felek érdekeire is
   figyelemmel -  jogi garanciákkal  oltalmazza a  kollektív
   szerződés   intézményét.   A   sztrájk   tilalma   minden
   szakszervezetre egyformán vonatkozik, és ilyen értelemben
   valamennyiük irányban semleges.

   A fentiekre  figyelemmel az  Alkotmánybíróság szerint  az
   Szt. idézett  rendelkezése nem alkotmányellenes, ezért az
   Alkotmánybíróság az indítványt elutasította.

   Az Alkotmánybíróság  e döntése kialakításakor tekintettel
   volt arra  is, hogy  az  új  Mt.  tervezete  a  kollektív
   szerződéshez     kapcsolódó     részletes     szabályozás
   kialakításánál  figyelmet   kiván  fordítani   azokra   a
   kérdésekre is  amelyekre a  jelenlegi  rendelkezések  nem
   adnak minden szempontból egyértemű választ.

   Az  Alkotmánybíróság   eljárását  az  Alkotmánybíróságról
   szóló 1989.  évi XXXII.  törvény 30. §  (1)  bekezdés  c)
   pontja alapján  folytatta  le.  Határozatát  megküldi  az
   indítványozónak és a munkaügyi miniszternek.
                        Dr. Sólyom László
                   az Alkotmánybíróság elnöke

                         Dr. Ádám Antal
                          alkotmánybíró

                        Dr. Herczegh Géza
                      előadó alkotmánybíró

       Dr. Kilényi Géza           Dr. Lábady Tamás
        alkotmánybíró              alkotmánybíró

      Dr. Schmidt Péter           Dr. Szabó András
        alkotmánybíró               alkotmánybíró

    Dr. Tersztyánszky Ödön          Dr. Vörös Imre
        alkotmánybíró              alkotmánybíró

                       Dr. Zlinszky János
                          alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    1061/B/1990
    Date of the decision:
    .
    11/28/1991
    .
    .