English
Hungarian
Ügyszám:
.
480/A/2005
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 36/2005. (X. 5.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2005/390
.
A döntés kelte: Budapest, 10/03/2005
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az  Alkotmánybíróság  a köztársasági elnöknek  az  Országgyűlés
   által  elfogadott,  de  még  ki  nem  hirdetett  törvény  egyes
   rendelkezései  alkotmányellenességének  előzetes   vizsgálatára
   benyújtott  indítványa  alapján  –  dr.  Kiss  László  és   dr.
   Kukorelli  István  alkotmánybírák  párhuzamos  indokolásával  –
   meghozta a következő
                                  
                            határozatot:

   1.  Az  Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  "a  személy-  és
   vagyonvédelmi,    valamint    a    magánnyomozói    tevékenység
   szabályairól" szóló, az Országgyűlés 2005. május 2-i ülésnapján
   elfogadott  törvény  30.  §  (3)  bekezdése,  a   31.   §   (2)
   bekezdésének  a 30 napos tárolási időre vonatkozó rendelkezése,
   valamint a 31. § (4) bekezdésének az információs önrendelkezési
   jog   három   munkanapon   belüli   érvényesítésére   vonatkozó
   rendelkezése alkotmányellenes.

   2.  Az  Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  "a  személy-  és
   vagyonvédelmi,    valamint    a    magánnyomozói    tevékenység
   szabályairól" szóló, az Országgyűlés 2005. május 2-i ülésnapján
   elfogadott  törvény  28. § (2) bekezdésének  és  a  29.  §  (1)
   bekezdésének    az   elektronikus   képi   megfigyelőrendszerre
   vonatkozó  rendelkezései – az indítvány összefüggésében  –  nem
   alkotmányellenesek.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

    1. Az Országgyűlés 2005. május 2-i ülésnapján törvényt fogadott
    el  "a  személy-  és  vagyonvédelmi, valamint  a  magánnyomozói
    tevékenység szabályairól" [a továbbiakban: Törvény].

    Az  Országgyűlés  elnöke a Törvényt sürgősségi  kérelem  nélkül
    2005.   május   5-én   küldte  meg  a   köztársasági   elnöknek
    kihirdetésre.  A  köztársasági elnök az  Alkotmány  26.  §  (4)
    bekezdésében  foglalt jogkörében eljárva  –  a  részére  előírt
    határidőn  belül  – 2005. május 20-án indítványozta  a  ki  nem
    hirdetett törvény alkotmányellenességének előzetes vizsgálatát.

    A   köztársasági   elnök  indítványát  az   alábbi   indokokkal
    támasztotta alá:

    1.1. Véleménye szerint a Törvény 28-29. §-ainak az elektronikus
    képi  megfigyelőrendszerre vonatkozó szabályozása nem tartalmaz
    megfelelő   alapjogi   garanciális   rendelkezést,    ami    az
    Alkotmányban  biztosított több alapjog sérelmét eredményezi.  A
    Törvény  hatályba  lépése  esetén  emiatt  sérülne  az   emberi
    méltósághoz  [Alkotmány 54. § (1) bekezdés]  és  a  magánszféra
    védelméhez való jog, valamint az információs önrendelkezési jog
    [Alkotmány 59. § (1) bekezdés].

    A  Törvény  26. § (1) bekezdés e) pontja alapján a vagyonőrzési
    feladatokat ellátó személy- és vagyonőr a megbízó közterületnek
    nem    minősülő    létesítményének   őrzése   során    jogosult
    vagyonvédelmi biztonságtechnikai rendszert alkalmazni. A 74.  §
    6.  pontjában  foglalt  értelmező rendelkezésre  tekintettel  a
    rendszer lehet rögzítés nélküli, közvetlen megfigyelési  céllal
    üzemeltetett,  illetőleg  hang- vagy képrögzítést  is  lehetővé
    tevő elektronikus megfigyelőrendszer (térfigyelés). Garanciális
    rendelkezésként  a  Törvény egyrészt  tiltja  a  megfigyeléssel
    érintettek  személyes  adataival való visszaélést  [29.  §  (1)
    bekezdés],    másrészt    előírja,   hogy    az    elektronikus
    megfigyelőrendszer  (térfigyelés)  működtetéséről   tájékoztató
    jelzést,  ismertetést kell elhelyezni, illetve be kell szerezni
    az  érintett  kifejezett  vagy ráutaló  magatartással  megadott
    hozzájárulását  [28.  §  (2) bekezdés  c)  pontja,  30.  §  (3)
    bekezdés].

    A köztársasági elnök indítványában hangsúlyozza, hogy az általa
    hivatkozott   rendelkezések  fontos   garanciális   elemei   az
    információs önrendelkezési jog biztosításának és védelmének, de
    – megítélése szerint – azok nem elegendőek. Az érintett ugyanis
    nincs  mindig  abban  a helyzetben, hogy szabadon  döntsön  egy
    adott  létesítménybe  való belépésről, így  arról  sem  dönthet
    szabadon,  hogy adjon-e hozzájárulást felvétel készítéséhez.  A
    Törvény  30.  § (3) bekezdése a hozzájárulást ráadásul  csak  a
    megfigyelőrendszerrel  végzett felvétel  készítéséhez  követeli
    meg,  a  rögzítést  nem végző, egyidejű megfigyeléshez  nem.  A
    köztársasági elnök szerint vannak olyan esetek – és az alapjogi
    védelem  szempontjából ezek a legsúlyosabbak –  amikor  mind  a
    megfigyelést  végző  személy  helyszíni  jelenléte   és   aktív
    figyelése, mind a technikai megfigyelés (kamerázás) sértheti az
    emberi  méltóságot és a magánszférát (adott esetben a személyes
    adatok  védelmét).  Ez  akkor is így  van,  ha  a  megfigyelést
    kizárólag  a  vagyonőr  végzi, és  az  információk  nem  jutnak
    illetéktelen  személy tudomására, ugyanis ez  esetben  mindenki
    illetéktelen, akinek jelenléte vagy megfigyelői tevékenysége az
    érintett szándéka ellenére való. Vagyis: nincs biztosítva, hogy
    megfelelő   garanciális  rendelkezések   óvják   az   általános
    személyiségi és információs önrendelkezési jogokat, például oly
    módon,    hogy   bizonyos   körülmények   esetén   kifejezetten
    korlátoznák,  érdemi  feltételhez kötnék  vagy  megtiltanák  az
    egyidejű   elektromos   megfigyelést.  A   köztársasági   elnök
    áttekintve  a  Törvény  rendelkezéseit,  arra  a  meggyőződésre
    jutott,   hogy   azok   ilyen   jellegű   biztosítékokat    nem
    tartalmaznak.

    1.2.  A Törvény 30. § (3) bekezdése alkotmányellenességét  arra
    alapozza   a   köztársasági   elnök,   hogy   az   elektronikus
    megfigyeléshez  megkívánt hozzájárulás  szabályozása  sérti  az
    emberi  méltóságot és a magánszféra védelmét [Alkotmány  54.  §
    (1) bekezdés, 59. § (1) bekezdés].

    A    kifogásolt   rendelkezés   második   mondata   szerint   a
    megfigyeléshez   való  –  ráutaló  magatartással   megadott   –
    „hozzájárulás   az   emberi   méltóságot   nem   sértheti”.   A
    köztársasági elnök ezzel kapcsolatban rámutat: nem az  érintett
    személy  „hozzájárulása” sértheti adott esetben a saját  emberi
    méltóságát, hanem az a felvételrögzítéssel végzett megfigyelési
    helyzet,  amelybe  a megfigyelt személy kerülhet  hallgatólagos
    beleegyezésével.  Ebből  azt a következtetést  vonja  le,  hogy
    bizonyos  jól körülhatárolható, szenzitív körülmények esetén  a
    törvénynek  kifejezetten, részletező módon tiltania kellene  az
    elektronikus   megfigyelést,   avagy   a   vagyonőr   személyes
    jelenlétét.

    1.3. Úgyszintén alkotmányellenesnek tartja a köztársasági elnök
    a   Törvény   31.   §   (2)   bekezdésében   megállapított,   a
    megfigyelőrendszerrel    készített   elektronikus    felvételek
    tárolási időtartamáról szóló rendelkezést. Megítélése szerint a
    30    napos   időtartam   differenciálatlan   és   indokolatlan
    meghatározása  aránytalanul hosszú, és így sérti  az  általános
    személyiségi  és információs önrendelkezési jogokat  [Alkotmány
    54. § (1) bekezdés, 59. § (1) bekezdés].

    A  Törvény  30-31. §-aiban tartalmazza a kép-, hang-,  valamint
    kép-   és   hangrögzítést   is   lehetővé   tevő   elektronikus
    megfigyelőrendszerre vonatkozó részletes szabályokat. A  31.  §
    (2) bekezdése alapján a magánterület közönség számára nyilvános
    részén  rögzített kép-, hang-, illetőleg kép- és  hangfelvételt
    felhasználás  hiányában általában legfeljebb harminc  nap,  míg
    különböző,  részletesen  és kimerítően  felsorolt  pénzügyi  és
    banki   jellegű   tevékenységet  végző  szolgáltatók   esetében
    legfeljebb hatvan nap elteltével meg kell semmisíteni,  illetve
    törölni kell.

    A   köztársasági   elnök  kiemeli:  míg  a   rögzítés   nélküli
    megfigyelések  adott esetben korlátozhatják a  személyiségi  és
    információs   önrendelkezési  jogokat,  addig  az  elektronikus
    felvétel  lehetősége eleve korlátozást jelent, mert a  felvétel
    készítése  és  tárolása  adatkezelésnek  minősül.  A   felvétel
    tárolásával  – mutat rá az indítvány – nő annak is a  veszélye,
    hogy a felvételt manipulálják, maga a felvétel illetve az abban
    szereplő   személyes   információk  illetéktelenek   tudomására
    jutnak.  A  köztársasági  elnök  arra  is  hivatkozik,  hogy  a
    felvételek  indokolatlan  tárolása  ellentétes  az  adatkezelés
    célhoz   kötöttségének  alkotmányos  elvével,  hiszen  egyfajta
    készletre tárolást jelent. Az indítványozói álláspont szerint a
    kifogásolt  rendelkezés megalkotásakor  a  jogalkotó  nem  adta
    indokolását,  hogy miért éppen harminc napban határozta  meg  a
    szóba  jöhető  tevékenységi körök mindegyikében a tárolási  idő
    maximális  tartamát.  Emiatt  nem  állapítható  meg,   hogy   a
    jogkorlátozás   indokául   szolgáló   tulajdonvédelem   valóban
    szükségessé   teszi-e  a  rögzítéssel  együtt   járó   alapjog-
    korlátozást, illetve azzal arányban van-e.

    1.4. Alkotmányellenesnek tartja továbbá a köztársasági elnök  a
    Törvény  31. § (4) bekezdését is, mert a kifogásolt szabályozás
    indokolatlanul rövid ideig – három munkanapig – teszi  lehetővé
    a  jogosultnak az önrendelkezési jog gyakorlását. Az  indítvány
    szerint ez sérti az információs önrendelkezési jogot [Alkotmány
    59.  §  (1)  bekezdés], és esetenként csorbíthatja a védelemhez
    való jogot [Alkotmány 57. § (3) bekezdés].

    Az    alkotmányossági   vizsgálat   indokoltsága   körében    a
    köztársasági  elnök hangsúlyozza: az információs önrendelkezési
    jog  alapvető  eleme az önrendelkezés vagy személyes  részvétel
    elve,   azaz  a  személyes  adat  alanyának,  mint  jogosultnak
    lehetőséget   kell   adni,  hogy  a  törvény   keretei   között
    rendelkezzen a róla kezelt adatok tekintetében, akkor is, ha az
    más jogszerű kezelésében van. A Törvény kifogásolt rendelkezése
    ennek az alapelvnek úgy kíván megfelelni, hogy a megfigyeléssel
    és a rögzítéssel érintett személy kérheti személyes adatának az
    előírt határidőn túli tárolását.

    Az  indítvány  utal  arra,  hogy a  benyújtott  törvényjavaslat
    eredeti  szövegében mind az általános tárolási idő [31.  §  (2)
    bekezdés], mind a jogosulti rendelkezésre nyitva álló idő  [31.
    §   (4)  bekezdés]  egységesen  három  munkanap  volt.  Míg   a
    törvényjavaslat országgyűlési vitája során a tárolási  időt  30
    napra  emelték, addig az adattörlés elhalasztásának igénylésére
    nyitva  álló  határidőt  érintetlenül hagyták.  A  köztársasági
    elnök  szerint  az önrendelkezési jog gyakorlása  lehetőségének
    mindaddig  fenn  kell  állnia, ameddig a  jogosultra  vonatkozó
    adatot   (jelen  esetben  a  megfigyelőrendszer  útján  készült
    felvételt)  kezelik (tárolják); ellenkező esetben a szabályozás
    az említett alapjogok vonatkozásában alkotmányellenes.

    2.  Az  indítvány  által felhívott alkotmányi  rendelkezések  a
    következők:

     „54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban  minden   embernek
    veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
    amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”

     „57.  §  (3) A büntetőeljárás alá vont személyeket az  eljárás
    minden szakaszában megilleti a védelem joga. A védő nem vonható
    felelősségre  a  védelem  ellátása  során  kifejtett  véleménye
    miatt.”
     
     „59.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban mindenkit  megillet  a
    jóhírnévhez,  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez,  valamint   a
    magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.”

    3.  A  Törvénynek  az indítvány elbírálásakor  figyelembe  vett
    rendelkezései a következők:
     
     „28.  §  (2) A közönség számára nyilvános magánterület védelme
    esetén  a  vagyonőrzési feladatot ellátó személy – jól  látható
    helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik
    személyek    tájékozódását   elősegítő    módon    –    köteles
    figyelemfelhívó jelzést, ismertetést elhelyezni
     a)  a  26.  §  (1)  bekezdésben meghatározott intézkedésekről,
    azok lehetőségéről;
     b) a területre bevinni tilos tárgyakról, azok jellegéről;
     c)  arról  a  tényről,  hogy az adott  területen  elektronikus
    megfigyelőrendszert alkalmaznak (térfigyelés);
     d)   az   elektronikus   biztonságtechnikai   rendszer   által
    folytatott  megfigyelés, valamint a rendszer  által  rögzített,
    személyes    adatokat   tartalmazó   kép-    és    hangfelvétel
    készítésének,    tárolásának    céljáról,    az     adatkezelés
    jogalapjáról,  a  felvétel  tárolásának  helyéről,  a   tárolás
    időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető)  személyéről,
    az  adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá  a
    személyes    adatok   védelméről   és   a   közérdekű    adatok
    nyilvánosságáról   szóló  1992.  évi   LXIII.   törvénynek   (a
    továbbiakban:  Avtv.) az érintettek jogaira  és  érvényesítésük
    rendjére vonatkozó rendelkezéseiről;
     e)  a  vagyonőrzési  feladatokat ellátó  személy  intézkedései
    által okozott jogsérelem esetén igénybe vehető eljárásokról.”
     
     „29.   §   (1)  A  26-28.  §-okban  szabályozott  intézkedések
    végrehajtása  során a vagyonőrzési feladatot ellátó  személynek
    biztosítania kell, hogy az érintett személy személyes  adatait,
    így   különösen  magántitkait  és  magánéletének   körülményeit
    illetéktelen személy tudomására jutásától megóvja.”
     
     „30. § (3) Magánterület közönség számára nyilvános részén kép-
    ,  hang-,  valamint  kép-  és hangfelvételt  csak  akkor  lehet
    készíteni,   ha   ahhoz  a  természetes  személy   kifejezetten
    hozzájárul. A hozzájárulás ráutaló magatartással is  megadható,
    amely hozzájárulás az emberi méltóságot nem sértheti.”
     
     „31.  § (1) Az elektronikus megfigyelőrendszernek kép-, hang-,
    illetőleg kép- és hangrögzítést is lehetővé tevő formája  akkor
    alkalmazható,   ha  a  megbízás  teljesítése   során   fennálló
    körülmények  valószínűsítik, hogy a  személy-  és  vagyonelleni
    jogsértések  észlelése,  az  elkövető  tettenérése,  illetve  e
    jogsértő   cselekmények  megelőzése,   azok   bizonyítása   más
    módszerrel   nem  érhető  el,  továbbá  e  technikai   eszközök
    alkalmazása   elengedhetetlenül  szükséges   mértékű,   és   az
    információs  önrendelkezési jog aránytalan  korlátozásával  nem
    jár.

     „31.  §  (2) A magánterület közönség számára nyilvános  részén
    rögzített   kép-,   hang-,  valamint  kép-   és   hangfelvételt
    felhasználás  hiányában legfeljebb harminc  nap  –  a  pénzügyi
    szolgáltatást,  kiegészítő  pénzügyi  szolgáltatást,  jelzálog-
    hitelintézeti tevékenységet, befektetési szolgáltatási, tőzsdei
    tevékenységet,   értékpapírok   letéti   őrzését,    értékpapír
    letétkezelését,   elszámolóházi   tevékenységet,   biztosítási,
    biztosításközvetítői,        biztosítási        szaktanácsadási
    tevékenységet,    illetve   postai   pénzforgalmi    közvetítői
    tevékenységet, postai készpénzátutalást, belföldi és nemzetközi
    postautalvány-felvételt   és   kézbesítést    folytatóknak    a
    feladataik  ellátásához szükséges, közönség  számára  nyilvános
    magánterületének védelme esetében pedig legkésőbb hatvan nap  –
    elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.”
     
     „31.  § (4) Az, akinek jogát, vagy jogos érdekét a kép-, hang-
    ,  vagy a kép- és hangfelvétel, illetve más, személyes adatának
    rögzítése érinti, a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően  a
    kép-,  hang-,  valamint  kép-  és  hangfelvétel,  illetve   más
    személyes adat rögzítésétől számított három munkanapon, illetve
    hatvan  napon  belül jogának vagy jogos érdekének  igazolásával
    kérheti,  hogy  az  adatot annak kezelője  ne  semmisítse  meg,
    illetve  ne törölje. Bíróság, vagy más hatóság megkeresésére  a
    rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint
    más   személyes   adatot  a  bíróságnak   vagy   a   hatóságnak
    haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre  attól
    számított  harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését
    kérték,  nem kerül sor, a rögzített kép-, hang-, valamint  kép-
    és  hangfelvételt,  valamint  más  személyes  adatot  meg  kell
    semmisíteni, illetve törölni kell, kivéve, ha a (2) bekezdésben
    foglalt hatvan napos határidő még nem járt le.”
     
     „74.  §  11.  magánterület közönség számára  nyilvános  része:
    olyan  magánterület, amely mindenki számára  korlátozás  nélkül
    igénybe vehető, ide értve a közterület azon részét is, amelynek
    birtokába  a személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatására
    megbízó valamely polgári-jogi jogügylet, különösen bérleti vagy
    haszonbérleti jogviszony keretében jut, feltéve ha
     a)  a  területrész  igénybevétele, használata  a  személy-  és
    vagyonvédelmi tevékenységet folytató által őrzött  magánterület
    nyilvános  részén  folyó tevékenységhez szervesen  kapcsolódik,
    annak folyamatosságát, segítését szolgálja vagy
     b)  a  megbízó  (megrendelő), avagy a  magánterület  nyilvános
    részét   igénybe   vevő  közönség  ingóságainak   elhelyezésére
    szolgál;”
                                   
                                  II.
                                   
    Az   Alkotmánybíróság   a  köztársasági   elnök   indítványában
    kifogásolt  rendelkezések alkotmányellenességének vizsgálatához
    áttekintette   az   emberi  méltósággal   és   az   információs
    önrendelkezési   joggal,  továbbá  a  vagyonőri  tevékenységgel
    kapcsolatos  eddigi  –  a  jelen ügy  megítélése  szempontjából
    releváns – gyakorlatát.

    1.  A  8/1990.  (IV. 23.) AB határozatában az  Alkotmánybíróság
    leszögezte,  hogy  az  emberi méltósághoz  való  jogot  az  ún.
    „általános  személyiségi jog” egyik megfogalmazásának  tekinti,
    amelynek    része   többek   között   a   személyiség    szabad
    kibontakoztatásához   való   jog,   az    önazonossághoz,    az
    önrendelkezési szabadsághoz való jog és az általános cselekvési
    szabadsághoz  való  jog.  Az általános személyiségi  jog  olyan
    szubszidiárius alapjog, amely az egyén autonómiájának védelmére
    szolgál (ABH 1990, 42, 44-45.).

    Az   Alkotmánybíróság  gyakorlata  szerint  azonban  az  emberi
    méltósághoz  való  jog csak az emberi státus meghatározójaként,
    az   élethez  való  joggal  fennálló  egységében  abszolút   és
    korlátozhatatlan [64/1991. (XII. 17.) AB határozat,  ABH  1991,
    297,  308,  312.]. A korlátozhatatlanság ennél fogva  „csak  az
    olyan  helyzetekre  vonatkozik, amikor az életet  és  az  attól
    elválaszthatatlan   emberi   méltóságot   mások   korlátoznák”.
    [22/2003.  (IV. 28.) AB határozat, ABH 2003, 235, 262.].  Egyes
    részjogai, így az önrendelkezéshez való jog is az Alkotmány  8.
    §  (2) bekezdése szerint más alapjoghoz hasonlóan korlátozhatók
    [75/1995. (XII. 21.) AB határozat, ABH 1995, 376, 383.].

    A   magánéletbe  való  állami  beavatkozással  kapcsolatban  az
    Alkotmánybíróság  megállapította: „[a]z  Alkotmány  54.  §  (1)
    bekezdése  és  az 59. § (1) bekezdése védelemben  részesíti  az
    emberek  magánszféráját, magántitkait, jó  hírnevét,  személyes
    adatait.  Az  Alkotmánybíróság gyakorlata  szerint  ezeknek  az
    emberi  méltósághoz  való  jogból  fakadó  jogosultságoknak   a
    sérelmét jelentheti, ha az állam indok nélkül avatkozik  be  az
    emberek  magánéletébe, például azáltal, hogy  a  hatóság  kellő
    alap  nélkül alkalmaz kényszert az egyénnel szemben. ’Az a jogi
    szabályozás  tehát, amely ezt akár csak potenciálisan  lehetővé
    teszi, arra való tekintet nélkül alkotmányellenes, hogy  ez  az
    alkotmányellenes  jogkövetkezmény az  ügyek  hány  százalékában
    következik be.’ [Először: 46/1991. (IX. 10.) AB határozat,  ABH
    1991,  211,  215.]  ’Az  alkotmányos alapjogok  és  alkotmányos
    védelmet élvező szabadságok miatt a közhatalom csak alkotmányos
    felhatalmazással és alkotmányos indokkal avatkozhat be az egyén
    jogaiba  és  szabadságába.’ [Először:  11/1992.  (III.  5.)  AB
    határozat, ABH 1992, 77, 85.] Az állami beavatkozás határait az
    Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  formai   és
    tartalmi  követelmények, végső soron az Alkotmánybíróság  által
    az   Alkotmány  alapján  kidolgozott  szükségességi-arányossági
    követelmények jelölik ki.” [50/2003. (XI. 5.) AB határozat, ABH
    2003, 566, 578.]

    2.  Az Alkotmánybíróság az elvi jelentőségű 15/1991. (IV.  13.)
    AB  határozatban a személyes adatok védelméhez való  jogot  nem
    hagyományos  védelmi jogként értelmezte, hanem  –  annak  aktív
    oldalát   is   figyelembe  véve  –  információs  önrendelkezési
    jogként.  Az Alkotmány 59. §-ában biztosított személyes  adatok
    védelméhez  való jognak eszerint az a tartalma,  hogy  mindenki
    maga   rendelkezik   személyes   adatainak   feltárásáról    és
    felhasználásáról.  Személyes adatot  felvenni  és  felhasználni
    tehát  általában  csakis  az  érintett  belegyezésével  szabad;
    mindenki  számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni  az
    adatfeldolgozás egész útját, vagyis mindenkinek joga van  tudni
    ki,  mikor,  hol,  milyen célra használja fel  az  ő  személyes
    adatát.   Kivételesen  törvény  elrendelheti   személyes   adat
    kötelező  kiszolgáltatását és előírhatja a felhasználás  módját
    is.  Az  ilyen  törvény korlátozza az információs önrendelkezés
    alapvető  jogát,  de  ezt  kizárólag  akkor  teszi  alkotmányos
    keretek  között, ha megfelel az Alkotmány 8. §-ában megkövetelt
    feltételeknek.

    Az  információs önrendelkezési jog gyakorlásának  feltétele  és
    egyben  legfontosabb  garanciája a  célhozkötöttség.  Ennek  az
    elvnek  az  érvényesülése azt jelenti,  hogy  személyes  adatot
    feldolgozni  csak  pontosan  meghatározott  és  jogszerű  célra
    szabad.  Az  adatfeldolgozásnak  minden  szakaszában  meg  kell
    felelnie  a  bejelentett és közhitelűen  rögzített  célnak.  Az
    adatfeldolgozás célját úgy kell az érintettel közölni, hogy  az
    megítélhesse   az   adatfeldolgozás   hatását    jogaira,    és
    megalapozottan dönthessen az adat kiadásáról; továbbá,  hogy  a
    céltól  eltérő felhasználás esetén élhessen jogaival.  Ebből  a
    követelményből  fakad  az  az igény,  hogy  az  adatfeldolgozás
    céljának  megváltozásáról is értesíteni kell az érintettet.  Az
    érintett beleegyezése nélkül az új célú feldolgozás csak  akkor
    jogszerű,  ha  azt  meghatározott adatra és feldolgozóra  nézve
    törvény    kifejezetten    megengedi.   A    célhozkötöttségből
    következik,  hogy  a  meghatározott  cél  nélküli,  „készletre”
    történő,  előre nem meghatározott jövőbeni felhasználásra  való
    adatgyűjtés és tárolás alkotmányellenes. (ABH 1991, 40, 41-43.)

    3. Az elektronikus képi megfigyelésről szóló jogi szabályozást,
    mint  az  információs  önrendelkezési jog  egyik  esetkörét  (a
    sportrendezvényeken      végzett      ilyen      tevékenységgel
    összefüggésben) már vizsgálta az Alkotmánybíróság.  A  35/2002.
    (VII. 19.) AB határozat (a továbbiakban: Abh1.) szerint a  képi
    megfigyelés   nyomán   nyert,  valamilyen  hordozón   rögzített
    felvétel  személyes  adatnak minősül.  Megállapította  ugyanis:
    „[a]    vizsgált   rendelkezés   alkotmányossági    szempontból
    indokolhatatlan, mivel nemcsak a sportrendezvény  látogatásától
    már  eltiltott személyekről készített felvételek átadását teszi
    lehetővé,  s  az  ilyen személyes adatnak  minősülő  felvételek
    átadása  az  adatvédelemre vonatkozó  garanciáik  hiányában  az
    azonos  vagy hasonló jellegű sportrendezvényt szervezők számára
    is  lehetséges. A sérelmezett szabályozás ezáltal  egy  távoli,
    elvont  veszély elhárítására irányul és ennek érdekében ír  elő
    ún.  ’készletre’  történő adatkezelést, s nem  tartalmaz  kellő
    alkotmányos   garanciákat.”   (ABH   2002,   199,   208.)    Az
    Alkotmánybíróság álláspontja szerint tehát csak a tényleges  és
    a  közvetlen,  s  nem  az  eshetőleges veszély  értelmezhető  a
    célhozkötöttség követelményét kielégítő alkotmányos ismérvként.

    Az   Abh1.-ben   ugyanakkor  a  sportrendezvényeken   készített
    felvételekre        vonatkozó       további       rendelkezések
    alkotmányellenességét,   vagyis  az   Alkotmány   59.   §   (1)
    bekezdésébe ütközését az Alkotmánybíróság nem állapította  meg.
    Elismerte,  hogy  a  rögzített felvételek  szabálysértési  vagy
    büntetőeljárás    lefolytatásának    megkönnyítése     céljából
    kezelhetők.  A  kamerával rögzített ilyen  felvételek  tárolási
    idejét sem kifogásolta, mert a 30 napos határidő tartama  alatt
    a  nyomozó  hatóságok dönthetnek arról, hogy  a  szabálysértési
    vagy büntetőeljárás alapjául szolgáló cselekmények elkövetőivel
    szemben   indokolt-e   a   szükséges   eljárások   megindítása.
    Mindezekre  tekintettel  az  Alkotmánybíróság  a  sportszervező
    számára  adott  30 napos adatkezelési határidőt az  adatvédelem
    alkotmányossági    garanciái    érvényesülése     szempontjából
    elfogadható  időtartamnak  tekintette.  A  szabályozás  szerint
    ugyanis   a   sportesemény   szervezője   által   megvalósított
    adatkezelés   alkotmányosan  védett  célhoz,   a   közrend,   a
    közbiztonság  védelméhez köthető; az érintett az adatkezelésről
    értesül, a rögzített adatok átadása a nyomozó hatóságok számára
    pedig  törvényi szabályozásban megengedett, ugyanakkor az  adat
    útja  az  érintett által ebben a vonatkozásban követhető.  (ABH
    2002, 199, 209-210.)

    4. Az Alkotmánybíróság a vállalkozás keretében végzett személy-
    és   vagyonvédelmi,   valamint  a   magánnyomozói   tevékenység
    szabályairól,   a  Személy-,  Vagyonvédelmi  és   Magánnyomozói
    Szakmai  Kamaráról szóló 1998. évi IV. törvény (a továbbiakban:
    SzVMt.)  egyes  rendelkezései  alkotmányellenességének  korábbi
    vizsgálata   során  több  –  a  jelen  ügyben  is  releváns   –
    megállapítást tett.

    A   vállalkozói   vagyonőrzés   a   tulajdonvédelem   technikai
    értelemben  vett megvalósulásának egyik formája;  értelemszerű,
    hogy  a vagyonőrzés lehetőségét a törvény megteremti, megszabva
    egyúttal  a  megbízói (tulajdonosi) és a megbízotti (vagyonőri)
    jogosultságok valamint kötelezettségek terjedelmét.  A  3/2001.
    (I.  31.)  AB határozat rámutatott arra, hogy amikor  az  állam
    törvényt       alkot      a      vagyonvédelmi      vállalkozás
    feltételrendszeréről,  azzal  az  alkotmányos   tulajdonvédelem
    egyfajta kiteljesítését is szolgálja. (ABH 2001, 68, 73.)

    A tulajdon technikai védelme megvalósításának, az ahhoz rendelt
    eszköztár  kialakításának  azonban –  más  alapjogok  védelmére
    tekintettel  –  megvannak  a  maguk  alkotmányos  korlátai.  Az
    alkotmánybírósági eljárásban ez a követelmény annak vizsgálatát
    vonja maga után, hogy a jogalkotó megtartotta-e az Alkotmány 8.
    §  (2)  bekezdésének  rendelkezését az  alapvető  jog  lényeges
    tartalma korlátozhatatlanságáról.

    Az  Alkotmánybíróság a 22/2004. (VI. 19.)  AB  határozatban  (a
    továbbiakban: Abh2.) egyrészt megsemmisítette az  SzVMt.-nek  a
    csomagellenőrzésre     vonatkozó    rendelkezését,     másrészt
    mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet állapított meg
    a  titoktartási és az adatkezelési szabályok hiánya miatt. (ABH
    2004, 367.)

    Az   alkotmányellenesség  oka  az  volt,   hogy   a   jogalkotó
    differenciálatlan  szabályozással  túlságosan   általános,   és
    ezáltal   túl   széles  felhatalmazást  adott   a   magánszféra
    védelméhez  való  jog  különböző  helyzetekben  történő  azonos
    mértékű  korlátozására,  amely  egyúttal  a  legenyhébb  eszköz
    alkalmazása  követelményének sem felelt meg.  (ABH  2004,  367,
    375.)

    Az Alkotmánybíróság az Abh2.-ben elvi éllel leszögezte: „[…] az
    állam  miközben  megteremti az alkotmányos tulajdonjog  védelme
    körében a tulajdon technikai értelemben vett védelmét, egyúttal
    arról  is  köteles gondoskodni, hogy ez más alapjog  aránytalan
    sérelmét ne idézze elő.” (ABH 2004, 367, 374.)

                                 III.
                                   
    Az Alkotmánybíróság a Törvény 28. § (2) bekezdésének és a 29. §
    (1)  bekezdésének  az  elektronikus  képi  megfigyelőrendszerre
    vonatkozó  rendelkezéseit, továbbá a 30.  §  (3)  bekezdését  a
    magánszféra  védelmére tekintettel az emberi  méltósághoz  való
    jog alapján vizsgálta.

    1.  A  tulajdon  technikai  értelemben  vett  védelmének  egyik
    eszközeként   jelenik   meg   a  Törvényben   az   elektronikus
    biztonságtechnikai  rendszer alkalmazása, amely  megfigyelésre,
    felvétel  készítésére, illetve tárolására  és  –  esetenként  –
    továbbítására  szolgál. A vizsgált szabályozás  ezzel  lehetővé
    teszi   bizonyos  magánjogi  jogalanyok  (a  vagyonőrök,   mint
    megbízottak)  számára,  hogy az általuk  ellenőrzött  területen
    megforduló,  ott  tartózkodó  személyeket  megfigyeljék,  róluk
    felvételeket készítsenek, és a Törvény 31. § (3) illetőleg  (4)
    bekezdése  értelmében azokat – megkeresésre  –  állami  szervek
    (bíróság   vagy  más  hatóság)  részére  felhasználás  céljából
    bizonyítékként megküldjék. A kamerával megfigyelt létesítmények
    (magánterület,  illetve a magánterületnek  a  közönség  számára
    nyitva álló része) jellegével kapcsolatban hangsúlyozandó, hogy
    a  Törvény nem tesz megszorítást, vagyis: a megfigyelés  bárhol
    megvalósulhat.

    Az  elektronikus  megfigyelőrendszerek alkalmazása  világszerte
    mind  elterjedtebb. A magyar jogi szabályozásban  több  törvény
    (pl.  a  rendőrségről, a közterület-felügyeletről,  a  sportról
    szóló)   is   lehetővé  teszi  ezt  a  fajta  megfigyelést.   A
    szabályozás   közös  tartalmi  elemei  között   kiemelendők   a
    megfigyelés céljának, terjedelmének és feltételeinek  az  adott
    szervezet  tevékenységéhez igazodó meghatározása,  illetőleg  a
    felvétel  őrzési (tárolási) idejének limitálása. Más  törvények
    (pl.   hatósági   eljárásról,  munkaügyi  ellenőrzésről   szóló
    szabályok)  azt teszik lehetővé, hogy a hatóság nevében  eljáró
    személy az ellenőrzés során kép- és hangfelvételt készítsen.

    A   legtöbb   kamerás   megfigyelés  elsődleges   funkciója   a
    normakövetésre  való  rábírás,  de  ha  mégis  bekövetkezik   a
    jogsértés,  akkor a technikai eszköz alkalmazása a  számonkérés
    elősegítését,   a  szankcionálás  lehetőségének  megkönnyítését
    szolgálja.

    2.  A kamerának, mint a tulajdonvédelem technikai eszközének az
    alkalmazása  a tulajdon tárgyainak óvására alkalmas  ugyan,  ám
    óhatatlanul  személyekre,  emberi  magatartásokra,  szokásokra,
    megnyilvánulásokra,  illetőleg  magára  az  emberi  testre   is
    irányulhat.  Az  elektronikus úton  történő  megfigyelés  tehát
    alkalmas   arra,   hogy  a  magánszférába   behatoljon,   intim
    (szenzitív) élethelyzeteket rögzítsen akár olyképpen,  hogy  az
    érintett  nem  is  tud  a  felvételről,  vagy  nincs  abban   a
    helyzetben,    hogy    mérlegelhesse   az   ilyen    felvételek
    megengedhetőségét  és  azok  következményeit.  Az  így  végzett
    megfigyelés a magánélethez való jog sérelmén túl – szélesebb és
    mélyebb értelemben – az emberi méltósághoz való jogot általában
    is  érintheti.  A magánszféra lényegi fogalmi eleme  éppen  az,
    hogy  az  érintett akarata ellenére mások oda ne  hatolhassanak
    be,  illetőleg be se tekinthessenek. Ha a nem kívánt betekintés
    mégis megtörténik, akkor nemcsak önmagában a magánélethez  való
    jog, hanem az emberi méltóság körébe tartozó egyéb jogosultsági
    elemek,  mint  pl. az önrendelkezési szabadság  vagy  a  testi-
    személyi integritáshoz való jog is sérülhet.

    Mivel  a  magánszféra nem szűkül le a magánlakásra és az  ahhoz
    tartozó  területre,  a jogi szabályozás során  figyelembe  kell
    venni    azt   a   tényt,   hogy   a   betekintésre    alkalmas
    biztonságtechnikai   rendszerek   működési   körén   belül    a
    magánszféra   védelme  szempontjából  érzékeny   területek   is
    előfordulhatnak.  A  Törvény vizsgált rendelkezései  ugyanakkor
    ilyen  megkülönböztetést nem tesznek; a  szabályozás  egységes:
    elektronikus    megfigyelőrendszer   minden    olyan    esetben
    működtethető,  amikor  a személy- és vagyonellenes  jogsértések
    észlelése más módszerrel nem érhető el.

    A  Törvénynek  az  elektronikus megfigyelőrendszerre  vonatkozó
    szabályozása éppen ott a legáltalánosabb, ahol a megfigyelésből
    fakadó   alapjogi   sérelmek  kiküszöbölése   vagy   legalábbis
    minimalizálása a jogalkotó célja [Törvény 30. §  (1)  bekezdés,
    31. § (1) bekezdés]. Az Alkotmánybíróságnak a 36/2000. (X. 27.)
    AB  határozatban kifejtett álláspontja szerint, ha  a  törvényi
    szabályozás  csupán  az elvont alkotmányossági  mércét  ismétli
    meg,  ez  önmagában  nem  felel  meg  az  alapjogi  korlátozást
    lehetővé  tevő  törvénnyel  szemben támasztott  alkotmányossági
    kritériumoknak. Az alapjogkorlátozásnak az elérendő cél  és  az
    alkalmazott    eszköz    viszonyában    határozott     törvényi
    rendelkezésen kell alapulnia. (ABH 2000, 241, 273-274.)

    A  megfigyelés határait – a fentebb hivatkozott alkotmányossági
    kritériumot  figyelmen  kívül hagyva –  a  Törvény  31.  §  (1)
    bekezdése  úgy  vonja  meg,  hogy csupán  előírja  a  technikai
    eszközök szükségesnél nem nagyobb mértékű alkalmazását, továbbá
    általánosságban  megtiltja  az információs  önrendelkezési  jog
    aránytalan  korlátozását.  Az  érintett  hozzájárulását  –   az
    indítvány által is kifogásolt 30. § (3) bekezdése értelmében  –
    csak  a  felvétel készítéséhez követeli meg (a rögzítés nélküli
    távmegfigyeléshez   nem),  de  ezt   a   feltételt   akkor   is
    teljesültnek tekinti, ha az ráutaló magatartással történik.

    3. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Alkotmány 54.  §
    (1) bekezdésében deklarált emberi méltósághoz való jog lényeges
    tartalmát  érinti  az,  ha  az elektronikus  megfigyelőrendszer
    alkalmazását lehetővé tevő szabályozás figyelmen kívül hagyja a
    magánszféra  tiszteletét és védelmét.  Az  Alkotmánybíróság  az
    Abh2.-ben  rámutatott  arra,  hogy  a  vagyonőri  jogosítványok
    gyakorlásának  tényleges jogalapja ugyan a polgári  jog  körébe
    tartozó   megbízási  szerződés,  de  mindez  túl  is  mutat   a
    szerződéses  jogviszony keretein, mert a  vagyontárgyak  üzleti
    alapon    megvalósuló   védelme   az   Alkotmányban   garantált
    magánszféra  védelméhez való jogot is érinti. (ABH  2004,  367,
    370.)

    3.1.  A  Törvény 30. § (3) bekezdése az alapjogi  sérelmet  úgy
    kívánja  kiküszöbölni  a  kép-  és  hangfelvétel  során,   hogy
    előírja:  a  felvétel készítéséhez ráutaló magatartással  adott
    hozzájárulás  nem sértheti az emberi méltóságot.  A  jogalkotói
    szándék   feltehetően  arra  irányult,   hogy   felvételre   ne
    kerülhessen  sor akkor, ha ezáltal a megfigyelt személy  emberi
    méltósága  sérülne.  Ugyanakkor sem maga a  rendelkezés  sem  a
    feltételezett  jogalkotói szándék nem  terjed  ki  két  további
    esetkörre,   nevezetesen:   a  közvetlen   (rögzítés   nélküli)
    megfigyelésre  és  a kifejezett hozzájárulással  lehetővé  tett
    rögzítéses  megfigyelésre.  A  részben  értelmezési   problémát
    felvető,  részben  pedig hiányos szabályozás alkalmatlan  arra,
    hogy   a   magánszféra  különösen  érzékeny  területeit  (intim
    helyzeteket:    pl.    próbafülkében,   mosdóban,    öltözőben,
    illemhelyen  való  tartózkodást)  a  megfigyelés  alól   teljes
    egészében kivonja.

    A  felvétel készítésével kapcsolatos alapjogi védelem kielégítő
    biztosítását a Törvény egyéb rendelkezései sem tartalmazzák. Az
    indítvány által nem támadott 31. § (1) bekezdése – mint fentebb
    már  történt  rá  utalás – túl tágan, és ezáltal  kiterjesztően
    vonja meg a kép- és hangrögzítés alkalmazási határait. Mivel  a
    hatályos   magyar   jogrendszerben  nincs  külön   törvény   az
    elektronikus  megfigyelőrendszerek  alkalmazásáról   és   annak
    feltételeiről, az alkotmányellenesség vizsgálata során mögöttes
    –  tiltást, megszorítást tartalmazó – garanciális rendelkezések
    figyelembe vételére sem volt lehetőség.

    Az Alkotmánybíróság számos határozatában megerősítette, hogy az
    alapvető  jog  korlátozása csak akkor marad meg az  alkotmányos
    határok között, ha a korlátozás elkerülhetetlen, azaz, ha másik
    alapvető  jog,  szabadság vagy alkotmányos  érték  védelme  más
    módon  nem  érhető el. [ld. pl. 30/1992. (V. 26) AB  határozat,
    ABH 1992, 167, 171.; 6/1998. (III. 11.) AB határozat, ABH 1998,
    91,  98-99.;  44/2004. (XI. 23.) AB határozat, ABH  2004,  618,
    648.]

    A   Törvény   30.   §   (3)  bekezdésével   összefüggésben   az
    Alkotmánybíróság  megállapította, hogy nincs olyan  kényszerítő
    körülmény,  amely  a  megfigyelésnek  az  intim  szférára  való
    kiterjesztését  alkotmányosan elfogadhatóvá  tenné.  Az  emberi
    méltóságot   érintő  alapjogi  korlátozást  –  a   vagyonőrzési
    feladatok  ellátása körében – egy másik alapjog, nevezetesen  a
    tulajdonhoz való jog érvényesülése illetőleg védelme  önmagában
    nem indokolhatja. Az a törvényi feltétel, miszerint az érintett
    személynek  az  alapjogi  korlátozáshoz  ráutaló  magatartással
    történő  hozzájárulása akár ahhoz is elegendő,  hogy  őt  intim
    helyzetben  megfigyeljék,  sérti  az  emberi  méltósághoz  való
    alkotmányos  alapjogot.  Az ugyanis, hogy  mi  minősül  ráutaló
    magatartásnak,     esetenként    változó,    amely     önkényes
    jogértelmezésre is lehetőséget ad, mert a vagyonőr  belátásától
    teszi   függővé  a  törvényi  feltétel  bekövetkezésének   vagy
    elmaradásának    megállapítását.    A    ráutaló     magatartás
    meghatározása,  illetve  annak  eldöntése,  hogy  mikor   (mely
    esetekben,  milyen  jellegű területeken) szolgál  jogszerűen  a
    megfigyelés alapjául, a törvényalkotó feladata.

    Az Alkotmánybíróság mindezeken túlmenően megjegyzi: a tulajdont
    érintő  jogsértések  kiküszöbölésére,  kriminális  magatartások
    megelőzésére  számos más olyan eszköz áll rendelkezésre,  amely
    az emberi méltóságot nem sérti, ugyanakkor a tulajdon technikai
    értelemben vett védelmét hatékonyan megoldja.

    A  fentiekben  kifejtettekre tekintettel az Alkotmánybíróság  a
    Törvény  30.  §  (3)  bekezdéséről megállapította,  hogy  az  a
    magánszféra  védelmét nem biztosítja, s ezáltal  ellentétes  az
    Alkotmány 54. § (1) bekezdésével.

    3.2.  A  Törvény  28. § (2) bekezdésének az  elektronikus  képi
    megfigyelőrendszerre  vonatkozó  szabályozása  nem  a  vizsgált
    technikai    eszköz   alkalmazhatósága   feltételeiről    szóló
    rendelkezéseket  tartalmazza,  hanem  azt,   hogy   magáról   a
    megfigyelésről  milyen  tartalmú figyelmeztetést  (információt)
    kell   a  megfigyelt  közönség  számára  nyújtani.  Ez  magában
    foglalja  a  megfigyelés tényének közlését,  annak  célját,  az
    adatkezelés jogalapját, a megfigyelés nyomán készített felvétel
    tárolási  helyét,  tárolási időtartamát,  a  megfigyelőrendszer
    üzemeltetőjének   személyét  és  néhány   további   adatvédelmi
    előírást.    Az    indítvány   ezek    egyikét    sem    tartja
    alkotmányellenesnek.

    A  Törvény  29.  §  (1) bekezdése a vagyonőr tudomására  jutott
    magántitok  megóvásáról, illetőleg az elvett dolgok biztonságos
    őrzéséről rendelkezik, konkrétan és közvetlenül az elektronikus
    megfigyelőrendszerről szóló szabályozást nem tartalmaz.

    Az  indítvány a hivatkozott rendelkezéseknek nem a szabályozási
    tartalmát kifogásolja, hanem azt, hogy azokból hiányoznak  azok
    a   garanciák,   amelyek  alkotmányosan  lehetővé   tennék   az
    elektronikus     megfigyelőrendszerek     alkalmazását.      Az
    Alkotmánybíróság    a    Törvény   30.    §    (3)    bekezdése
    alkotmányellenességének  indokolásában  az  emberi  méltósághoz
    való joggal kapcsolatban utalt azokra a garanciákra, amelyek az
    alapjog érvényesüléséhez elengedhetetlenül szükségesek, de ezek
    hiánya   az   itt   vizsgált  technikai  jellegű  rendelkezések
    alkotmányellenességét  nem eredményezi.  Az  elektronikus  képi
    megfigyeléssel  érintettek tájékoztatását előíró  rendelkezések
    éppen bizonyos alkotmányos igények kielégítését szolgálják.

    Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy
    a  Törvény 28. (2) bekezdésének és a 29. § (1) bekezdésének  az
    elektronikus     képi     megfigyelőrendszerrel     kapcsolatos
    rendelkezései – az indítvány összefüggésében – sem az Alkotmány
    54. § (1) bekezdését, sem az 59. § (1) bekezdését nem sértik.

                                  IV.

    Az  Alkotmánybíróság  a Törvény 31. § (2) és  (4)  bekezdésének
    egyes  rendelkezéseit alapvetően az információs  önrendelkezési
    joggal   való   összefüggésben   vizsgálta.   Az   indítványban
    foglaltaknak  megfelelően azonban kitért az emberi  méltósághoz
    illetőleg a védelemhez való jogra is.

    1.  Az  Abh1.  kimondta, hogy a képi megfigyelés nyomán  nyert,
    valamilyen   hordozón  rögzített  felvétel  személyes   adatnak
    minősül. (ABH 2002, 199, 208.) A személyes adatok védelméről és
    a  közérdekű  adatok nyilvánosságáról szóló  1992.  évi  LXIII.
    törvény  (a továbbiakban: Avtv.) 2004. január 1-je óta hatályos
    értelmező rendelkezése szerint adatkezelésnek számít a fénykép-
    ,  hang-  vagy képfelvétel készítése is. A Törvény  30.  §  (1)
    bekezdése  kifejezetten  előírja,  hogy  a  megfigyelést  végző
    személyt    adatkezelőnek   kell   tekinteni,   aki    ezirányú
    tevékenységét   az  adatvédelmi  jogok  érvényesítése   mellett
    végezheti.  Az  Alkotmánybíróság ezen  túlmenően  megjegyzi:  a
    felvételeken  tárolt  eseményekből,  magatartásokból,   ezekhez
    kapcsolódó     helyszínekből     és     időpontokból      olyan
    következtetéseket lehet levonni, amelyek az emberi  méltóságból
    levezetett általános személyiségi jogot is érintik.

    Az indítványozó által kifogásolt egyik rendelkezés, nevezetesen
    a  31.  §  (2)  bekezdése határozza meg  azt,  hogy  legfeljebb
    harminc  nap  elteltével meg kell semmisíteni, illetve  törölni
    kell  a  kép-,  hang-,  valamint  kép-  és  hangfelvételt.   Az
    általános  megőrzési (tárolási) időtartam alól a Törvény  három
    kivételt tesz. Az első szerint a tárolási időtartam hatvan  nap
    lehet,  ha  a  megbízó bizonyos pénzügyi-postai tevékenységeket
    végez  [31.  §  (2)  bekezdés]. A második  kivétel  az,  amikor
    felhasználásra  kerül  sor,  azaz  bíróság  vagy  más   hatóság
    eljárásában  bizonyítékként használja a felvételt  [31.  §  (3)
    bekezdés].  Végezetül  a harmadik eset  az,  ha  a  felvétellel
    érintett személy (az információs önrendelkezési jog gyakorlója)
    a    tárolási   időtartam   (harminc,   illetve   hatvan   nap)
    meghosszabbítását  kéri  [31.  §  (4)  bekezdés].   Az   utóbbi
    szabályozásból  azt  kifogásolja az indítványozó,  hogy  míg  a
    hatvan  napos  szabály alá eső esetekben a  jogosult  a  teljes
    időtartam alatt élhet az információs önrendelkezési jog  körébe
    tartozó  jogosítványával, addig az általános szabály (a harminc
    nap)   érvényesülésekor   erre   csak   három   munkanap    áll
    rendelkezésére.

    2.1.  A személyes adatok védelmének egyik legfontosabb eleme  a
    célhoz  kötöttség.  Ebből – többek között – az  is  következik,
    hogy  a  meghatározott cél nélküli, „készletre” történő,  előre
    nem meghatározott jövőbeni felhasználásra való adatgyűjtés és -
    tárolás alkotmányellenes. [ld. 15/1991. (IV. 13.) AB határozat,
    ABH 1991, 40, 42.] Az Alkotmánybíróság a jelen eljárásban ennek
    megfelelően  elsőként  azt  vizsgálta,  hogy  a  Törvény  által
    meghatározott általános adattárolási időtartam (harminc nap) az
    Alkotmány 59. (1) bekezdésébe ütközik-e.

    A   Törvényben   szabályozott  elektronikus  megfigyelőrendszer
    preventív funkcióján túli alkalmazási indoka a tulajdont érintő
    jogsértés  miatti  felelősségre vonás elősegítése.  Éppen  ezen
    másodlagos  funkció alapozza meg a kamerával készült felvételek
    bizonyos  ideig  való őrzésének (tárolásának)  megengedését.  A
    térfigyelő  rendszerek  arra is alkalmasak,  hogy  nem  csak  a
    jogsértő  cselekmény  elkövetését, hanem az  előkészítés  egyes
    mozzanatait is rögzítsék, és ezt a felvételt a későbbiekben – a
    bűncselekmény (szabálysértés) elkövetése utáni időszakban  –  a
    hatóságok felhasználják.

    Az  általános  őrzési időtartam szabályozásában a  Törvény  nem
    tesz különbséget az egyes vagyonőri tevékenységek illetőleg  az
    őrzött létesítmény jellege tekintetében, továbbá azt sem  veszi
    figyelembe,  hogy  a  védett vagyon értéke  mekkora  és  milyen
    szinten veszélyeztetett. Az Alkotmánybíróság rámutat: nemcsak a
    megbízó   tevékenysége  lehet  releváns  az  őrzési   időtartam
    meghatározásában,  hanem  a konkrét vagyonvédelmi  helyzet  is.
    Ennek  megfelelően  nem mindegy például, hogy  az  elektronikus
    megfigyelőrendszer  a  vevők számára  közvetlenül  hozzáférhető
    árúkra   irányul,   vagy  arra  a  helyre,  ahol   az   áruházi
    pénzszállítás (-átadás) történik. Ez utóbbi esetben  ugyanis  a
    tulajdon általános védelmét meghaladó mértékű (az emberi  élet,
    testi    épség,   személyi   szabadság   veszélyeztetettségében
    megnyilvánuló)   alapjogvédelmi   igény   nyílik   meg,   amely
    megalapozza az információs önrendelkezési jog erőteljesebb –  a
    felvétel    hosszabb   időtartamú   őrzésében    megjelenő    –
    korlátozását.  Hasonló  megítélés  alá  esik  az   is,   ha   a
    megvalósított  adatkezelés  – a tulajdon  technikai  értelemben
    vett  védelmén  túlmenően  –  alkotmányosan  védett  célhoz,  a
    közrend,  a  közbiztonság védelméhez köthető  [ld.  Abh1.,  ABH
    2002, 199, 209.]

    Ugyanakkor  minden  olyan helyzetben, ahol pusztán  a  tulajdon
    általános  veszélyeztetettségű tárgyai őrzéséhez kapcsolódik  a
    térfigyelés,  a  felvétel harminc napos tárolási  időtartama  a
    személyes  adatok  védelméhez való jog aránytalan  korlátozását
    eredményezi.  Ha a megfigyelőrendszer működtetése  hatékony  és
    előírásszerű,  akkor  harminc napnál  lényegesen  rövidebb  idő
    alatt  kell  kiderülnie, hogy történik-e felhasználás,  vagyis,
    hogy  indul-e  valamilyen hatósági eljárás. Ilyen esetekben  az
    eljárás hatékonyságához fűződő érdek önmagában nem indokolhatja
    a    tulajdont    érintő    jogsértő    cselekmény    esetleges
    előkészületéről  történt  felvételek  hosszabb  ideig   történő
    tárolását.  Mindezek  azt  támasztják  alá,  hogy  a   tulajdon
    alkotmányi  védelme  – a személyes adatok védelméhez  való  jog
    kisebb korlátozásával járó – enyhébb eszköz igénybevételével is
    biztosított.

    Az  Alkotmánybíróság ennek megfelelően megállapította,  hogy  a
    Törvény 31. § (2) bekezdésének a kép-, hang-, valamint kép-  és
    hangfelvétel tárolási idejére vonatkozó szabályozása  sérti  az
    Alkotmány 59. § (1) bekezdését.

    2.2.  Az  Alkotmánybíróság  az információs  önrendelkezési  jog
    sérelmén túl azt is vizsgálta, hogy a felvételek hosszabb ideig
    tartó  tárolása  ellentétes-e az emberi  méltósághoz  való  jog
    érvényesülésével.

    Az SzVMt.-nek a csomagellenőrzésre vonatkozó szabályozásáról az
    Alkotmánybíróság    azt    állapította    meg,    hogy    annak
    differenciálatlansága  a  magánszféra   védelméhez   való   jog
    aránytalan  mértékű korlátozását eredményezte. Az  Abh2.  külön
    kiemelte,  hogy  a  sérelmet  alapvetően  az  okozta,  hogy   a
    jogalkotó az alapjog különböző helyzetekben való azonos mértékű
    korlátozását tette lehetővé, amely egyúttal a legenyhébb eszköz
    alkalmazása  követelményének sem felelt meg.  (ABH  2004,  367,
    375.)

    A   Törvény   30.   §   (3)  bekezdése  alkotmányellenességének
    indokolásában  az  Alkotmánybíróság  a  magánszféra  védelmének
    megkerülhetetlenségét   az  emberi  méltósághoz   való   joggal
    összefüggésben hangsúlyozta.

    A  felvételek  –  megfelelően differenciált –  őrzési  idejének
    törvényi  korlátozása  nemcsak az öncélú (készletező)  tárolást
    hivatott kiküszöbölni, hanem annak a célnak a kiteljesítését is
    szolgálja,    amely   az   elektronikus   felvételekkel    való
    visszaélések  minimalizálására,  vagyis  az  egyén  autonómiája
    védelmére  irányul.  A  visszaélésre  leginkább  akkor   nyílik
    lehetőség, ha az eredeti felvételt illetéktelen személy részére
    az adatkezelő megismerhetővé teszi. A felvétel ilyen módon való
    megszerzésének  több  oka is lehet: akár az  például,  hogy  az
    eredeti felvételt vagy annak kópiáját manipulálják, de akár  az
    is   lehet   motiváló  tényező,  hogy  a  felvételen  található
    személyes  információkhoz hozzájussanak, s azt magáncélra  vagy
    nem   a   vagyonvédelemmel   összefüggő   hatósági   eljárásban
    jogellenesen  felhasználják. Maga a felvétel illetve  az  abból
    leszűrhető adatok a teljesen más okból megfigyelt egy vagy több
    személy  szempontjából szenzitív tartalommal is  bírhatnak.  Az
    emberi    méltóság   ugyanis   nemcsak   intim    élethelyzetek
    elektronikus   úton   történő  rögzítésével   sérülhet,   hanem
    látszólag teljesen hétköznapi szituációk felvételével és –  még
    inkább  –  tárolásával. Ez utóbbi a teljes tárolási  idő  alatt
    lehetővé  teszi  a vagyonőr által véletlenszerűen,  vagyis  nem
    közvetlenül a tulajdon védelmével összefüggő, hanem járulékosan
    megszerzett   felvételek  és  az  azokból   leszűrhető   adatok
    visszaélésszerű kezelését.

    Az  Alkotmánybíróság hangsúlyozza: az üzleti alapon  szerveződő
    vagyonvédelmi     tevékenység    körében    az     elektronikus
    megfigyelőrendszer  működtetésének szigorú alkotmányos  határai
    vannak. A határok kijelölésében nem a szélső értékek felé  való
    eltolódás   megengedése,  hanem  az  érvényesülésben  egymással
    versengő  alapjogok egyensúlyának megteremtése az  irányadó.  A
    tulajdon  tárgyai  technikai értelemben vett védelmének  teljes
    tilalma  túl  azon,  hogy  jogi  képtelenség  lenne,  magát  az
    alkotmányos  tulajdonjogot is sértené. A másik –  alkotmányosan
    igazolhatatlan  – szélsőséget az jelentené, ha bármely  eszközt
    korlátlanul  igénybe vehetne a tulajdonos,  illetve  a  nevében
    eljáró  vagyonőr a vagyontárgyak védelmében. Nyilvánvaló,  hogy
    emberi  élet kioltására alkalmas eszköz (pl. kerítésbe vezetett
    elektromos  áram) az Alkotmány alapján nem volna elismerhető  a
    technikai védelem megvalósulásaként. Értelemszerű, hogy a  jogi
    szabályozásnak a tulajdon védelmére alkalmas eszközök körét, és
    azok   alkalmazási  feltételeit  kell  megteremtenie,  amelynek
    elengedhetetlen  részét képezi a más alapjogok korlátozhatósága
    mértékének figyelembevétele.

    Az  Alkotmánybíróság  rámutat:  az  alkotmányosan  megengedhető
    alapjogi   korlátozás  szintje  nem  azonos   az   elektronikus
    megfigyelőrendszer egyes elemei tekintetében. A  megfigyelésnél
    (a  felvétel készítésekor) a korlátozás szintje alacsonyabb:  a
    tevékenység  alkotmányos  határainak  kijelölésében  az   intim
    szféra sérthetetlenségének van kiemelkedő szerepe; ezen  túl  a
    személyeknek  a  megfigyelt  helyen  való  jelenléte,  a   hely
    jellegének megfelelő szokásos magatartása nem esik megfigyelési
    korlátozás alá. Ennek elismerése és megengedhetősége  már  csak
    azért   is  indokolt,  mert  a  vagyontárgyak  és  a  területen
    (létesítményben)  megjelenő személyek a  megfigyelés  technikai
    jellegénél fogva nem elválaszthatóak. A felvétel tárolásakor (a
    személyes  adatok  kezelésekor)  a  korlátozás  szintje   azért
    magasabb,  mert a vagyonőrzés során óhatatlanul megfigyelt,  de
    jogsértő   magatartást  el  nem  követő  személyekről   készült
    felvételek – mindaddig, amíg meg nem semmisítik azokat  –  akár
    szenzitív  tartalommal  is bírhatnak. A  felvétel  dokumentatív
    jellege   miatt  ugyanis  különösen  alkalmas  arra,   hogy   a
    magánszférához    való   jog   sérelmét    eredményező    módon
    visszaéljenek  vele. Ennek megfelelően az a szabályozás,  amely
    az  elektronikus  úton  nyert  felvételek  tárolását  az  adott
    vagyonvédelmi  helyzet által megkívántnál hosszabb  időtartamig
    engedi  meg, ellentétes az egyén autonómiájának védelmével,  és
    ezáltal az emberi méltósághoz való jog érvényesülésével.

    Az   Alkotmánybíróság  a  fentiekben  foglaltakra   tekintettel
    megállapította, hogy a Törvény 31. § (2) bekezdésének  a  kép-,
    hang-, valamint kép- és hangfelvétel tárolási idejére vonatkozó
    szabályozása az Alkotmány 54. § (1) bekezdését is sérti.

    3.  A  Törvény  31.  §  (4)  bekezdés első  mondatában  foglalt
    szabályozási   tartalom  lényege  az,  hogy  a   megfigyeléssel
    érintett  személy  kérheti, hogy a felvételt az  adatkezelő  ne
    semmisítse meg. A köztársasági elnök alkotmányos aggályait arra
    alapította, hogy a kérelem előterjesztésére – fő szabályként  –
    indokolatlanul  rövid  határidőt hagyott a  jogalkotó,  továbbá
    utalt  a  két  rendelkezés [a (2) és a  (4)  bekezdés]  közötti
    ellentmondásra.

    3.1.  Az  Alkotmánybíróság  elsőként  azt  vizsgálta,  hogy  az
    adattörlés  elhalasztására  nyitva álló  rövid  határidő,  ezen
    belül is különösen az, hogy a jogosulti nyilatkozat megtételére
    a  tárolási  időtartamnak csak egy része alatt  van  lehetőség,
    sérti-e az információs önrendelkezési jogot.

    Az  információs önrendelkezési jog tartalma kibontásáról  szóló
    AB  határozatok, valamint az Avtv. alapján egyértelmű, hogy  az
    érintett  alapjog  egyik lényeges eleme az  önrendelkezés  vagy
    személyes  részvétel elve. [20/1990. (X. 4.) AB határozat,  ABH
    1990, 69, 70.; 15/1991. (IV. 13.) AB határozat, ABH 1991,  40.,
    42.;  29/1994.  (V.  20.) AB határozat, ABH  1994,  148,  159.,
    46/1995.  (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995, 219,  221.]  Mindez
    annyit   jelent,   hogy   az  elektronikus   megfigyelőrendszer
    alkalmazása révén megfigyelt személyt megilleti az a jog,  hogy
    –  törvény  keretei  között – rendelkezzék a  róla  készült  és
    tárolt felvételről akkor is, ha az más személy, jelen esetben a
    vagyonőr  kezelésében van. Ez a rendelkezési jog értelemszerűen
    megilleti   a   jogosultat  mindaddig,  amíg   az   adatkezelés
    megvalósul.

    A  rendelkezési jog körébe tartozik az a jogosítvány,  hogy  az
    adatkezeléssel  érintett személy – jogos érdekének  bizonyítása
    mellett  –  kérje  a  róla  tárolt  felvétel  megsemmisítésének
    (törlésének)  elhalasztását.  A Törvény  vizsgált  rendelkezése
    elismeri  ugyan  ezt  a jogosultságot, de indokolatlan  időbeli
    korlátot  állít: a tárolási időtartamnak csak  egy  részére  (a
    személyes  adat rögzítésétől számított három munkanapon  belül)
    engedi  érvényesülni. A korlátozás ilyen mértéke akár  azzal  a
    következménnyel is járhat, hogy a rendelkezési  jog  gyakorlati
    érvényesíthetősége  teljesen  elenyészik.  Az  Alkotmánybíróság
    megállapította,   hogy   ez   a  megszorítás   az   információs
    önrendelkezési    jog    lényeges   tartalmának    korlátozását
    eredményezi,  s  ezért  a  Törvény 31.  §  (4)  bekezdése  első
    mondatának „három munkanapon [belül]” szövegrésze az  Alkotmány
    59. § (1) bekezdésébe ütközik.

    Az  Alkotmánybíróság  a fentiekkel kapcsolatban  megjegyzi:  az
    alkotmányellenes  szövegrész  illetve  a  Törvény  31.  §   (2)
    bekezdése  –  mint ahogy arra az indítvány is utalt  –  valóban
    ellentmondásos.  Az ellentmondást feltehetően  az  a  körülmény
    okozta, hogy a törvényjavaslat szövegét a parlamenti vita során
    nem  következetesen módosították. A felvétel  megsemmisítésének
    elhalasztásáról   szóló   rendelkezés   ugyanis   a   határidők
    tekintetében  kifejezetten hivatkozik a tárolási  időtartamokat
    megállapító szabályra, vagyis konkrétan a harminc és  a  hatvan
    napot  meghatározó és e szerint különböztető  rendelkezésre.  E
    miatt    akár    jogbizonytalanságot   eredményező    tényleges
    értelmezési  problémát  is felvethetne  az  egyébként  alapjogi
    sérelmet   okozó  alkotmányellenes  szövegrész,  de  határozott
    indítványi  kérelem  hiányában  ezt  az  Alkotmánybíróság   nem
    vizsgálta.

    3.2.  A  köztársasági elnök indítványában viszont  kifejezetten
    kérte  annak megállapítását, hogy az információs önrendelkezési
    jog  sérelmén  túl  a vizsgált rendelkezés  a  védelemhez  való
    joggal is ellentétes.

    Az Alkotmánybíróság következetes felfogása szerint az Alkotmány
    57.  §  (3)  bekezdésében biztosított  védelemhez  való  jog  a
    terhelt  és a védő jogaiban ölt testet. A terheltnek  joga  van
    ahhoz,  hogy  saját magát védje, és ahhoz is,  hogy  választása
    szerinti   védőt   vegyen  igénybe.  A  védelemhez   való   jog
    alkotmányos  megítélése csakis a terhelt  és  a  védő  jogainak
    együttes szemlélete alapján lehetséges. [6/1998. (III. 11.)  AB
    határozat,  ABH 1998, 91, 93.; 14/2004. (V. 7.)  AB  határozat,
    ABH 2004, 241, 256.; 17/2005. (IV. 28.) AB határozat, ABK 2005.
    április 218, 223.]

    A  6/1998.  (III. 11.) AB határozatban a hatékony és  megfelelő
    felkészülést biztosító védelemhez való jognak, valamint – ezzel
    összefüggésben   –  a  tisztességes  eljárásnak   a   fegyverek
    egyenlősége  elvében megnyilvánuló követelményeit vizsgálta  az
    Alkotmánybíróság.   Ennek   során   rámutatott:   a   fegyverek
    egyenlőségének  feltétele, hogy az ügyben releváns  adatokat  a
    vád,  illetve  a  terhelt és a védő ugyanolyan teljességben  és
    mélységben     ismerhessék     meg.     Az     Alkotmánybíróság
    következtetésként megállapította: „A védelemhez való jog  és  a
    fegyverek   egyenlősége  [...]  az  összes   olyan   dokumentum
    birtoklására és szabad használatára kiterjed, amellyel a vád is
    rendelkezik.” (ABH 1998, 91, 100.)

    Az   Alkotmánybíróság  már  többször   utalt   arra   a   jelen
    határozatban,  hogy az elektronikus megfigyelőrendszerek  egyik
    funkciója  a tulajdont érintő jogsértés – többnyire  kriminális
    cselekmények  –  miatti felelősségre vonás  elősegítése.  Ha  a
    vagyonőr megítélése szerint a megfigyelés alapján bűncselekmény
    történt  (tettenérés), akkor a Törvény 27. §  (2)  bekezdésének
    előírására tekintettel az elkövetőt az ügyben eljárni  jogosult
    nyomozó hatóságnak átadni, illetve, ha erre nincs módja,  akkor
    e  szervet  a  jogsértésről értesíteni  köteles.  Amennyiben  a
    bejelentés  nyomán  büntetőeljárás indul, a  bíróság  vagy  más
    hatóság  megkeresésére – a Törvény 31. § (4)  bekezdés  második
    mondata  értelmében  –  a  rögzített  és  tárolás  alatt   álló
    felvételt  az adatkezelő vagyonőr a megkeresőnek felhasználásra
    haladéktalanul  megküldi.  A bizonyítékként  való  felhasználás
    igénylésére,     szemben    a    felvétel     megsemmisítésének
    elhalasztására  vonatkozó – az információs  önrendelkezési  jog
    jogosultja  (megfigyeléssel  érintett  és  eljárás   alá   vont
    személy)  által előterjeszthető – kérelemmel, a teljes tárolási
    idő  alatt  lehetőség van. Ha azonban nem történik felhasználás
    (a hatóság nem igényli a felvételt), a jogosult – kicsúszván  a
    részére  nyitva  álló  három  munkanapos  határidőből   –   nem
    rendelkezhet a felvétel megsemmisítésének elhalasztásáról,  így
    elvész  az a lehetősége, hogy a felvételt védekezési eszközként
    használja a büntetőeljárásban.

    A  fentiek  alapján rögzíthető: az elektronikus úton  nyert  és
    tárolt felvételek bizonyítékként, illetve védekezési eszközként
    való  felhasználása  terén a vád és a védelem  nem  rendelkezik
    azonos   lehetőséggel.  Ebből  egyenesen  következik,  hogy   a
    különbségtételt   előidéző  rendelkezés   sérti   a   fegyverek
    egyenlőségének  elvét, s ezáltal ellentétes a  védelemhez  való
    jog  érvényesülésével.  Az Alkotmánybíróság  ennek  megfelelően
    megállapította,  hogy a Törvény 31. § (4)  bekezdésének  „három
    munkanapon  [belül]”  szövegrésze  az  Alkotmány  57.   §   (3)
    bekezdésébe is ütközik.

    Az  Alkotmánybíróság  határozatának a  Magyar  Közlönyben  való
    közzétételét az alkotmányellenesség megállapítására tekintettel
    rendelte el.
                            Dr. Holló András
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
             Dr. Bagi István               Dr. Bihari Mihály
             alkotmánybíró                     alkotmánybíró
                                    
             Dr. Erdei Árpád             Dr. Harmathy Attila
             előadó alkotmánybíró              alkotmánybíró
                                    
             Dr. Kiss László            Dr. Kukorelli István
             alkotmánybíró                     alkotmánybíró
                                    
                   Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                              alkotmánybíró
     Dr. Kukorelli István párhuzamos indokolása

     Egyetértek   a   határozat  rendelkező  részével.   Ugyanakkor,
     álláspontom  szerint az elsődleges alkotmányossági  kérdés  az,
     hogy  összhangba hozható-e az Alkotmánnyal és a  magánszférához
     való joggal kapcsolatos korábbi alkotmánybírósági felfogással a
     vagyonvédelmi célú elektronikus megfigyelés.

     1.  E  kérdés megválaszolásakor irányadónak tartom  a  35/2002.
     (VII.    19.)    AB   határozathoz   csatolt   különvéleményben
     megfogalmazottakat.   Mindenekelőtt   azt,   hogy   szinte    a
     mindennapok  gyakorlatává  vált kamerával  történő  megfigyelés
     önmagában   alapjog-korlátozó.   A   megfigyelt   magán-   vagy
     közterületen  tartózkodó személyről ugyanis a képi megfigyelést
     végző  óhatatlanul személyes információt gyűjt be. Az  alapjog-
     korlátozás még súlyosabb, ha a megfigyelés során a felvételeket
     rögzítik,  tárolják  és  továbbítják. Ennek  során  ugyanis  az
     összegyűjtött  személyes  vagy akár  szenzitív  adatok  alapján
     adatbázis hozható létre. „A nagymennyiségű összekapcsolt  adat,
     amelyről az érintett legtöbbször nem is tud, kiszolgáltatja  az
     érintettet,  egyenlőtlen kommunikációs helyzeteket  hoz  létre.
     Megalázó  az  olyan  helyzet, és lehetetlenné  teszi  a  szabad
     döntést,  amelyben  az  egyik fél nem tudhatja,  hogy  partnere
     milyen információkkal rendelkezik róla.” [15/1991. (IV. 13.) AB
     határozat, ABH 1991, 40, 51.]

     A biztonsági kamerák léte a folyamatos láthatóság érzetét kelti
     az  emberekben,  ami  a megfigyelőknek (az állami  intézménynek
     vagy a piaci élet szereplőjének) automatikusan hatalmi pozíciót
     biztosít.  Nem tudhatjuk biztosan, hogy figyelnek-e  bennünket,
     de abban biztosak lehetünk, hogy ez bármikor megtörténhet.

     2.  Jelen esetben a törvényhozó az elektronikus megfigyelés  és
     általában   a  Törvény  céljaként  a  közrend,  a  közbiztonság
     javítását,  ezek  részeként  a személy-  és  vagyonvédelmet,  a
     bűnmegelőzés hatékonyságának fokozását jelöli meg. Ugyanakkor a
     jogszabály hatálya a vállalkozás keretében végzett személy-  és
     vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységekre  terjed
     ki. A Törvény tehát magánjogi jogalanyok számára fogalmazza meg
     célként az egyébként az Alkotmány 40/A. § (2) bekezdése alapján
     a   rendőrség   hatáskörébe  tartozó   feladat   ellátását:   a
     közbiztonság    védelmét,   javítását.   Álláspontom    szerint
     bűnüldözési és bűnmegelőzési céllal az Alkotmány által arra fel
     nem  hatalmazott intézmények nem gyűjthetnek személyes adatokat
     magánterületen.  (A  rendőrség is  csak  az  Alkotmány  keretei
     között,   bizonyos   esetekben  és  szűk  körben   jogosult   a
     magánterületen történő információgyűjtésre.) A privátszférában,
     és  különösen  annak  a közönség számára nyitva  álló  részében
     történő  elektronikus megfigyelés az a terep, ahol összemosódik
     és  felerősíti  egymást az az állami érdek, hogy  a  jogalanyok
     betartsák  a  jogszabályokat  és  az  a  piaci  érdek,  hogy  a
     fogyasztói szokások megismerhetőek legyenek.

     3.  A  vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelem,
     valamint  a magánnyomozói tevékenység a gazdasági, üzleti  élet
     része.  Ezen  a  területen  tehát a magánjogé  a  főszerep.  Az
     alapjogokat  és  a  piacgazdaságot  tiszteletben  tartó  állami
     beavatkozás  annyiban lehet indokolt, amennyiben  az  általában
     egy magánjogi jogviszonyban elfogadott.

     A  Törvény  lehetővé  teszi  a magánszférában  történő  kamerás
     megfigyelést,  és  annak  legitim  céljaként  a  vagyonvédelmet
     jelöli  meg  (30. §). Az Alkotmánybíróságnak azt is  vizsgálnia
     kellett volna, hogy az elektronikus megfigyelés a megjelölt cél
     elérése  érdekében  valóban szükséges-e vagy  az  más,  kevésbé
     jogkorlátozó   eszközzel  pótolható.  Álláspontom   szerint   a
     törvényhozó a vagyonvédelem érdekében az Alkotmány  54.  §  (1)
     bekezdése által védelemben részesülő magánszférához való  jogot
     és    az    Alkotmány   59.   §-ben   biztosított   információs
     önrendelkezési jogot nem a lehető legkisebb mértékben korlátozó
     eszközt   választotta.   Léteznek  az  emberi   méltóság   ezen
     aspektusait szűkebb körben és kevésbé korlátozó, mégis hatékony
     eszközök   a   vagyonőrzési   célok  megvalósítására   (például
     elektronikus   áruvédelem,   címkék,   termékfigyelők,   stb.).
     Emellett, a Törvény 31. § (1) bekezdése már abban az esetben is
     lehetővé   teszi   a   kép-   és   hangrögzítést,   ha   csupán
     valószínűsíthető,  hogy  személy- és  vagyonelleni  jogsértések
     észlelése,  az  elkövető tettenérése, e  jogsértő  cselekmények
     megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el.

     Megítélésem  szerint,  az  Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdésében
     foglalt  emberi méltósághoz való jog, azon belül a  magánszféra
     szükségtelen  korlátozását jelenti az a  törvényi  szabályozás,
     amely  lehetővé teszi a biztonsági kamerák magánterületen  való
     alkalmazását.

     4. A Törvény 28. § (2) bekezdése ugyan a vagyonőr kötelességévé
     teszi,  hogy  a  térfigyelés  tényét  valamiképpen  közölje  az
     érintettel   [c)  pont].  Sőt,  előírja,  hogy  a  vagyonőr   a
     megfigyelés  és a rögzített személyes adatokat tartalmazó  kép-
     és   hangfelvétel  készítésének,  tárolásának  a  céljáról,  az
     adatkezelés  jogalapjáról, a felvétel tárolásának  a  helyéről,
     időtartamáról,  a rendszert üzemeltető személyéről,  az  adatok
     megismerésére   jogosult   személyek   köréről,   valamint   az
     érintettek jogairól és az igényérvényesítés módjáról is köteles
     tájékoztatni  az érintetteket. [d) pont] A Törvény  30.  §  (3)
     bekezdése a magánszemély hozzájárulását is megköveteli  a  kép-
     és  hangfelvétel  készítéséhez. Ugyanakkor, ez  a  hozzájárulás
     ráutaló  magatartással  is megadható,  ami  azt  jelenti,  hogy
     önmagában a kamerázott területre való belépés is a hozzájárulás
     megadásának tekinthető.
     Álláspontom szerint ez nem azt jelzi, hogy az érintettek minden
     egyes  esetben  önként beleegyeznek a megfigyelésbe.  Nincsenek
     valódi   választási  helyzetben,  mert  nem  tudnak  egyenrangú
     félként    megegyezni    azokról   az    alapjogaikat    érintő
     feltételekről, amelyek mellett például a bevásárlóközpontokban,
     a piacokon vásárolhatnak. Az egyenlőtlen helyzet miatt, amelyet
     a   törvényhozó   az  elektronikus  megfigyelőrendszer   lehető
     tételével  tovább fokozott, a megfigyelést sérelmezők nincsenek
     abban  a  helyzetben, hogy jogaiknak magánjogi úton szerezzenek
     érvényt.   A  Törvény  alkotmányossági  vizsgálatakor   –   bár
     tekintetbe  kell venni, hogy a gazdasági élet, az  üzleti  élet
     szabályozásáról   van  szó  –,  az  érintettek  kiszolgáltatott
     helyzete nem hagyható figyelmen kívül.

     Összegzésként:  a magánterületen vagyonvédelmi  célból  igénybe
     vehető  elektronikus  megfigyelőrendszer  működtetése  sérti  a
     magánszféra szabadságát és az információs önrendelkezési jogot.
     Minthogy  a  Törvény  alapkoncepciója az,  hogy  a  vagyonőrzés
     érdekében   megengedett  az  elektronikus  megfigyelés,   egyes
     alkotmányos   garanciák   Törvénybe   építése   nem   teszi   a
     szabályozást  alkotmányossá.  A  biztonsági  kamerák  látszólag
     ugyan  az emberi személyiségnek csak a társadalomban megjelenő,
     külső  megnyilvánulását érintik, valójában technikailag képesek
     arra,  hogy  a  személyiség  legbelső  szféráját  sértsék.   Az
     Alkotmány  54. § (1) bekezdése és az 59. § alapján  viszont  az
     egyén  joggal számíthat intimszférája sérthetetlenségére. Sokat
     kockáztatunk,   ha   a  megfigyelő  berendezéseket   működtetők
     önkorlátozására    számítva    eltekintünk     annak     alapos
     vizsgálatától,  hogy  valóban  nélkülözhetetlenek-e  életünknek
     ezen a területén a biztonsági kamerák.

     Budapest, 2005. október 3.
                                                Dr. Kukorelli István
                                                       alkotmánybíró
     A párhuzamos indokoláshoz csatlakozom:
                                                     Dr. Kiss László
                                                       alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Constitutional review of the Act on the Protection of Persons and Safeguarding, and on Certain Activities of Private Detectives
     Number of the Decision:
     .
     36/2005. (X. 5.)
     Date of the decision:
     .
     10/03/2005
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2005-3-006?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .
     en_0036_2005.pdfen_0036_2005.pdf