Hungarian
Ügyszám:
.
1488/B/1991
Előadó alkotmánybíró: Ádám Antal Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 24/1992. (IV. 21.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1992/126
.
A döntés kelte: Budapest, 04/14/1992
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének
  vizsgálata  iránti   indítványok  tárgyában   meghozta  a
  következő

                        határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság   megállapítja,   hogy   az   elmúlt
  rendszerhez   kötődő    egyes   társadalmi    szervezetek
  vagyonelszámoltatásáról szóló  1990. évi  LXXIII. törvény
  8. §-a  alkotmányellenes, ezért  azt  1992.  június  15-i
  hatállyal megsemmisíti.

  Az Alkotmánybíróság  e határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                           Indokolás

                              I.

   Indítványozók  az   elmúlt   rendszerhez   kötődő   egyes
   társadalmi szervezetek  vagyonelszámoltatásáról szóló, az
   1990.  évi   LXXIX.  és   az  1991.  évi  LI.  törvénnyel
   módosított 1990.  évi LXXIII.  törvény  (a  továbbiakban:
   Tv.) 8.  §-a alkotmányellenességének utólagos vizsgálatát
   kezdeményezték, amely  az elszámolási  kötelezettség  alá
   eső  egyes  vagyontárgyakra  elidegenítési  és  terhelési
   tilalmat  rendel   el.  Álláspontjuk   szerint  a  Tv.  e
   rendelkezése sérti az Alkotmány 3. § (1) bekezdését, mert
   a vagyonelszámolásra  kötelezett Magyar  Szocialista Párt
   (MSZP), mint  legitim és  törvényesen  működő  parlamenti
   párt  szabad   tevékenységét  a   gazdálkodás   területén
   tartósan  és  jelentősen  korlátozza.  Előadták,  hogy  a
   törvényhozó a  kifogásolt tilalmat eredetileg átmenetinek
   tervezte, a  vagyonelszámolást és  az azt követő eljárási
   rendet meghatározott  határidőkhöz kötötte. Az MSZP és az
   Állami Számvevőszék a Tv.-ben előírt kötelezettségét [Tv.
   6. §  (1)  és  (2)  bekezdése]  teljesítette,  a  Kormány
   azonban az  Országgyűlés  részére  előírt  javaslattételi
   kötelezettségét (Tv.  eredeti  7. §-a)  elmulasztotta,  s
   ezáltal  szerintük   1991.  február 1-től   az  elrendelt
   tilalom jogalap  nélkülivé, s egyúttal alkotmányellenessé
   vált. A  törvény módosításáról  rendelkező 1991.  évi LI.
   törvény  (a   továbbiakban:  Tvm.)   pedig  a  kifogásolt
   rendelkezést   nem    érintette,   a    vagyonelszámolási
   határidőket    azonban     meghosszabbította,    amelynek
   következtében az MSZP-re hátrányos és bizonytalan állapot
   - neki fel nem róható okból - tartóssá vált.

                              II.

   Az Alkotmány  3. §  (1) bekezdése  megállapítja,  hogy  a
   Magyar  Köztársaságban   a  pártok  az  Alkotmány  és  az
   alkotmányos  jogszabályok  tiszteletben  tartása  mellett
   szabadon alakulhatnak és szabadon tevékenykedhetnek.

   A Tv.  2. §-a  szerint "Az elszámolási kötelezettség az
   alábbi vagyonra terjed ki:

   a/ ingatlanok - értékhatár nélkül,

   b/ gépek,  berendezések, felszerelések,  járművek, jóléti
   állóeszközök,  üzemkörön   kívüli   állóeszközök   -   ha
   beszerzési értékük az 50.000 Ft-ot meghaladta,

   c/ a védett műalkotások - értékhatár nélkül,

   d/ az  elszámoló által  alapított  vagy  a  részvételével
   működő gazdálkodó  szervezetek [Ptk.  685. §  c/ pont] és
   alapítványok,
   e/ értékpapírok (értékhatár nélkül),

   f/ pénz- és bankszámlák".

   A Tv.  indítványokkal kifogásolt 8. §-a alapján pedig " A
   2.  §   a/,   b/,   c/   és   d/   pontjaiban   felsorolt
   vagyontárgyakat   a    törvény    hatálybalépésétől    az
   Országgyűlés további  intézkedéséig  tilos  elidegeníteni
   vagy megterhelni."

   A  Tv.-nek  a  Tvm.  1.  §-ával  kiegészített  6.  §  (3)
   bekezdése  alapján   az  Állami   Számvevőszék   azt   az
   elszámolót, akinek  a vagyonelszámolása  az adatok hiánya
   miatt nem  volt hitelesíthető,  a számvevőszéki  jelentés
   alapján, a  konkrét  igények  meghatározásával  felhívja,
   hogy  a  hiányokat  60  napon  belül  pótolja.  E  §  (6)
   bekezdése  szerint   pedig  az   Állami  Számvevőszék   a
   pótelszámolások   hitelességét    ellenőrzi,   és   ennek
   eredményéről további  60 napon  belül jelentést  tesz  az
   Országgyűlésnek.

   A  Tv.   eredeti  7.   §-a  úgy   rendelkezett,  hogy  az
   elszámolások  alapján   a  Kormány   1991.  január  31-ig
   javaslatot   tesz   az   Ország-gyűlésnek   a   szükséges
   intézkedések megtételére.  A Tv.-nek  a  Tvm.  2.  §-ával
   megállapított új  7. §-a  szerint pedig  az  Országgyűlés
   döntésének megfelelően  a Kormány  megteszi  a  szükséges
   intézkedéseket.

                             III.

   1. Az  Alkotmánybíróság az  indítványozók  kezdeményezése
   alapján az 1991. július 8-án meghozott 1154/B/1990/5. sz.
   határozatával  vizsgálta   a  Tv.  címe  és  preambuluma,
   valamint a  vagyonelszámolási kötelezettséget megállapító
   1.  §-a   alkotmányosságát,  s   az   alkotmányellenesség
   megállapítására vonatkozó  indítványokat és a Tv. teljes,
   illetőleg részbeni  megsemmisítésére irányuló  kérelmeket
   elutasította. E  határozatában  megállapította,  hogy  az
   MSZP vagyonelszámoltatása  nem ütközik  az Alkotmány 3. §
   (1) bekezdésébe és 70/A. §-ába, továbbá az nem ellentétes
   a pártok  működéséről és  gazdálkodásáról szóló 1989. évi
   XXXIII. törvénynek  a párt  vagyonára és  gazdálkodására,
   valamint annak ellenőrzésére vonatkozó szabályaival sem.

   Az Alkotmánybíróság  rámutatott arra  is, hogy  az  MSZMP
   vagyonelszámoltatása   tárgykörében    az   1989.   évben
   megtartott  népszavazás  eredményéből  következően  -  az
   1989. évi  XVII. törvény  4. §  (2) bekezdése alapján - a
   törvényhozó   az    MSZP,   mint   az   MSZMP   jogutódja
   vagyonelszámoltatására nemcsak  jogosult,  hanem  köteles
   is.

   2. A  fentiekre is  figyelemmel az Alkotmánybíróságnak az
   in-dítványokkal összefüggésben  azt  kellett  vizsgálnia,
   hogy a  Tv.-nek az  elidegenítési és  terhelési  tilalmat
   megállapító       előírása       sérti-e,       illetőleg
   alkotmányellenesen  korlátozza-e   a   vagyonelszámolásra
   kötelezett MSZP-nek az Alkotmány 3. § (1) bekezdésében és
   a 13. § (1) bekezdésében megállapított alapjogát.

   Az Alkotmány  3. § (1) bekezdése a pártok alapításának és
   működésének  szabadságát   az   általános   rendelkezések
   körében önálló,  nevesített alapjogként  határozza meg és
   részesíti alkotmányos védelemben. Ez az előírás azonban a
   pártok szabad tevékenységét, s annak alkotmányos védelmét
   az  Alkotmány  és  az  alkotmányos  jogszabályok  keretei
   között biztosítja.  Ez a  korlátozott védelem irány-adó a
   párt gazdasági tevékenységére is. Ebből következően tehát
   a párt  gazdasági tevékenységének  törvényi szabályozáson
   alapuló korlátozása önmagában nem sérti az Alkotmány 3. §
   (1) bekezdését és összhangban áll a 8. § (2) bekezdésének
   az   alapjogok   törvényi   szabályozását   előíró   első
   fordulatával is.  Az  Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdésének
   második fordulata  ugyanakkor az  alapvető  jog  lényeges
   tartalmának  korlátozását   tiltja.  Az  Alkotmánybíróság
   állandó  gyakorlata   szerint  az   alapjog   tartalmának
   korlátozása  alkotmányellenes,   ha  a   korlátozás   nem
   elkerülhetetlenül szükséges és nem arányos mértékű.

   3.  Az   Országgyűlés   elnökének   az   Alkotmánybíróság
   felkérésére  adott   tájékoztó  átiratából,  s  az  annak
   mellékletét képező  anyagok-ból a következők állapíthatók
   meg. Az  Állami Számvevőszék (ÁSz.) elnöke a Tv. 6. § (2)
   bekezdésében előírtak  szerint a  beszámoló jelentését az
   Országgyűlésnek benyújtotta.  E beszámolóból  kitűnően az
   ÁSz. a  vagyonelszámolásra  kötelezett  kilenc  szervezet
   közül hat szervezet - köztük az MSZP - vagyonelszámolását
   nem  találta  hitelesnek.  Az  indítványban  foglaltakkal
   ellentétben tehát az MSZP és a kötelezettek többségének a
   vagyonelszámolása nem  minősült hitelesnek,  s  emiatt  a
   Kormány a  Tv. eredeti  7. §-ában  előírt kötelezettségét
   nem teljesíthette.  Ezekre figyelemmel  indokolt  volt  a
   vizsgált törvénynek  a  már  idézett  és  új  határidőket
   megállapító   módosítása.    Nem   helytálló   az   egyik
   indítványban foglalt  az az  állítás, hogy  a  kifogásolt
   tilalom a Kormány részére eredetileg előírt kötelezettség
   határidejének lejártával jogalap nélkülivé vált, mert azt
   a Tv.  8. §-a  nem ehhez  a határidőhöz kötötte, hanem az
   Országgyűlés további intézkedéséig állapította meg.

   4. A Tv. megsemmisített rendelkezésével összefüggésben az
   Alkotmánybíróság   hangsúlyozottan    állapítja   meg   a
   következőket.

   a/  Az   elidegenítési  és   terhelési  tilalom  előírása
   mellőzhetetlenül szükséges a Tv.-ben alkotmányosan előírt
   elszámolás eredményes elvégzéséhez.

   b/  A  kifogásolt  tilalom  kétségtelenül  korlátozza  az
   elszámoló tulajdonát és gazdasági tevékenységét.

   c/ Ez  a korlátozás  csak annyiban  lehet alkotmányos, ha
   időtartamát tekintve  megfelelően igazodik  az elszámolás
   folyamatához és idejéhez.

   d/ A  megsemmisített rendelkezés  szövegezéséből kitűnik,
   hogy a  törvényalkotó ez  utóbbi követelményt  szem előtt
   tartva ideiglenesnek, átmenetinek szánta az indítványozók
   által kifogásolt korlátozást.

   A   Tv.    kifogásolt   8.    §-ának   alkotmányellenessé
   nyilvánítását   és   megsemmisítését   mégis   az   tette
   indokolttá, hogy  a törvény  nem határozta  meg pontosan,
   hogy  az   elszámolások   hitelesítése   és   az   Állami
   Számvevőszéknek  az  Országgyűlés  előtti  jelentéstétele
   után az  Országgyűlés mikor,  mennyi időn  belül  köteles
   meghozni azt  a döntését  ("további intézkedését"), amely
   az  elidegenítési   és  terhelési   tilalom   megszűnését
   eredményezi.

   Az  Alkotmány   3.  §  (1)  bekezdésében  és  13.  §  (1)
   bekezdésében biztosított alapvető jogok korlátozása a Tv.
   által követett  alkotmányos célok  szolgálatában  ugyanis
   csak akkor  tekinthető maradéktalanul  arányosnak,  ha  a
   korlátozás  ideiglenességét,   átmenetiségét  a  törvényi
   rendezés  pontosan,   kiszámíthatóan  és  ellenőrizhetően
   biztosítja  [   7/1991.  (II.28.)   ABh.  és  a  13/1992.
   (III. 25.) ABh. ].

   Az Alkotmánybíróság  a Tv. kifogásolt rendelkezését azért
   semmisítette meg  a  határozat  közzétételétől  számított
   későbbi  ( 1992.  június  15-i )  hatállyal,  hogy  ha  a
   Tv.-ben szabályozott elszámolási folyamat addig nem zárul
   le,  a   törvényalkotónak  módjában   álljon   a   8.   §
   rendelkezését   az    előbbiekben   jelzett   alkotmányos
   követelményeknek     megfelelően     megállapítani.     E
   követelménynek a  törvényalkotó akként  tehet eleget,  ha
   pontosan megszabja,  hogy az  Állami  Számvevőszéknek  az
   elszámolásokról  szóló  Parlament  előtti  jelentéstétele
   után az  Országgyűlés mennyi  időn belül köteles meghozni
   azt a  döntését, amelynek  következtében a  Tv. 8. §-ában
   előírt elidegenítési és terhelési tilalom megszűnik.
                       Dr. Sólyom László
                   az Alkotmánybíróság elnöke

                         Dr. Ádám Antal
                      előadó alkotmánybíró

                        Dr. Herczegh Géza
                          alkotmánybíró

      Dr. Kilényi Géza                   Dr. Lábady Tamás
        alkotmánybíró                      alkotmánybíró

       Dr. Schmidt Péter               Dr. Szabó András
          alkotmánybíró                  alkotmánybíró

      Dr. Tersztyánszky Ödön             Dr. Vörös Imre
            alkotmánybíró                alkotmánybíró

                       Dr. Zlinszky János
                          alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    24/1992. (IV. 21.)
    Date of the decision:
    .
    04/14/1992
    .
    .