English
Hungarian
Ügyszám:
.
935/B/1993
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 64/1993. (XII. 22.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1993/373
.
A döntés kelte: Budapest, 12/21/1993
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenessége utólagos
   vizsgálatára irányuló  eljárásban -  Dr. Szabó András és Dr.
   Vörös Imre  alkotmánybíró párhuzamos véleményével - meghozta
   a következő

                           határozatot:

   Az  Alkotmánybíróság   megállapítja,  hogy   a  lakások   és
   helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
   egyes szabályokról  szóló 1993.  évi LXXVIII. törvény 45.§-a
   (1) bekezdésével  illetve 54.§-a  (1) bekezdésével alapított
   vételi jog  alkotmányellenes; ennek  folytán a  törvény  45-
   63.§-ait, a 83.§ (1) bekezdésének második mondatát és a 89.§
   (3) és  (4) bekezdését  e határozat  közzétételének napjával
   megsemmisíti.

   Az Alkotmánybíróság a törvény 20.§-a (2) bekezdése, a 34. és
   a 35.§, a 43.§ (1) bekezdése, a 75.§ (1) bekezdése és a 76.§
   (2)   bekezdése    alkotmányellenességének   megállapítására
   vonatkozó  indítványokat  és  a  megsemmisítésükre  irányuló
   kérelmeket elutasítja.

   Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    1993. július  30-án hirdették  ki a  lakások  és  helyiségek
    bérletére,  valamint  az  elidegenítésükre  vonatkozó  egyes
    szabályokról  szóló   1993.   évi   LXXVIII.   törvényt   (a
    továbbiakban: Lt.).  A törvény rendelkezései 1994. január 1-
    jén lépnek  hatályba, ám egyes (az önkormányzati tulajdonban
    álló     lakások      elidegenítésének,      megterhelésének
    megakadályozását és  bérlőinek védelmét szolgáló) szabályait
    már a törvény kihirdetésének napjától alkalmazni kell.

    A  törvény   kihirdetését  követően  az  Alkotmánybírósághoz
    számos   -    a   jogszabály    különböző   rendelkezéseinek
    alkotmányossági  vizsgálatát   kérő  -  indítvány  érkezett,
    amelyeket az  Alkotmánybíróság egyesített,  és jelen ügyszám
    alatt folyó  eljárásban bírált  el.  Tekintettel  a  törvény
    közeli hatálybalépésére  és az  önkormányzatoknak a  törvény
    végrehajtásával   kapcsolatos    várható    rendeletalkotási
    tevékenységére,  valamint  arra,  hogy  az  Alkotmánybíróság
    jelenleg nem  rendelkezik  az  ún.  "ideiglenes  intézkedés"
    hatáskörével, az  Alkotmánybíróság megfontolásra ajánlotta a
    törvényhozónak a  törvény hatálybalépésének elhalasztását az
    alkotmánybírósági döntés meghozataláig.

    1. Az  indítványozók egyike  kezdeményezte az  Lt. 20.§  (2)
    bekezdése azon  rendelkezésének alkotmányossági vizsgálatát,
    amely a  jogcím nélküli  lakáshasználat kezdetétől számított
    hat  hónap   elteltével  lehetővé  teszi  a  használati  díj
    emelését. Az  indítványozó  szerint  ez  a  szabály  a  volt
    házfelügyelőkkel,    mint     jóhiszemű    jogcím    nélküli
    lakáshasználókkal  szemben   az  Alkotmány   70/A. §-a által
    tiltott hátrányos megkülönböztetést jelent, továbbá sérti az
    érintettek emberi méltósághoz való jogát.

    2.   Indítvány    érkezett   az   Lt.   34.   és   35.§-ának
    alkotmányossági    vizsgálatára    vonatkozóan.    Ezek    a
    rendelkezések    önkormányzati     jogforrásban     rendelik
    meghatározni  az  önkormányzati  lakások  lakbérének  és  az
    önkormányzat által  nyújtandó  lakbértámogatásnak,  valamint
    annak a  díjnak a  mértékét, amelyet az önkormányzat által a
    bérlőnek nyújtott  különszolgáltatásért a  bérlőnek meg kell
    térítenie. Az  indítványozó szerint a szociális igazgatásról
    és a  szociális ellátásról  szóló 1993. évi III. törvény már
    felhatalmazta  az   önkormányzatot   a   lakbér   mértékének
    megállapítására, így  jelen törvénynek  ugyanilyen  tartalmú
    rendelkezése anélkül,  hogy a  szociális törvényre bármilyen
    formában is hivatkozna, a jogalkalmazásban és a helyi szintű
    jogalkotásban bizonytalanságot teremthet.

    3. Az egyik indítványozó alkotmányellenes diszkriminációként
    és az  Alkotmány  70/B. §-ában biztosított,  a  munka  és  a
    foglalkozás    szabad    megválasztására    vonatkozó    jog
    megsértéseként értékelte  az Lt. 43.§ (1) bekezdésének azt a
    rendelkezését, melynek  értelmében  a  helyiségek  bérletére
    határozatlan   időre   kötött   szerződéseket   a   bérbeadó
    cserehelyiség biztosítása  nélkül is  felmondhatja,  míg  az
    önkormányzati helyiségek  esetében ez  a  jog  öt  évig  nem
    illeti meg a bérbeadót.

    4. Számos  indítványozó kérte  az Lt.-nek  az önkormányzati,
    valamint az  állami lakások  és helyiségek  elidegenítéséről
    szóló harmadik  része (45-61.§§-ok)  vételi jogra  vonatkozó
    rendelkezéseinek alkotmányossági felülvizsgálat:

    a) Az  indítványozók  álláspontja  szerint  a  vételi  jogra
    vonatkozó rendelkezések  sértik az  Alkotmány  8.§-ának  (2)
    bekezdését, mert  a vételi  jog  a  tulajdonos  rendelkezési
    jogának olyan  korlátozása, amely  az  ezzel  elérni  kívánt
    célhoz képest  aránytalan. Az indítványozók szerint ezért az
    Lt.-nek a  vételi jogra vonatkozó rendelkezései az Alkotmány
    9.§  (1)   bekezdésének,  illetve   13.§  (1)  bekezdésének,
    valamint az  önkormányzati tulajdon  tiszteletben tartásáról
    szóló 12.§ (2) bekezdésének sérelmével járnak.

    b)  Az   indítványozók  véleménye   szerint  az   Lt.-nek  a
    részletfizetési kedvezményt  megállapító rendelkezése (50.§)
    szintén  sérti   az  Alkotmánynak  a  tulajdonosi  autonómia
    tiszteletbentartását garantáló rendelkezéseit.

    c) Az adás-vételi szerződés tartalmi elemei között a vételár
    meghatározása, kevés  kivételtől  eltekintve  (hatósági  ár,
    bíróság által  megállapított ár),  a felek  megállapodásának
    eredménye. Ennek  törvény  általi  meghatározása  (49.§)  az
    indítványozók szerint  ugyancsak sérti  az  Alkotmány  által
    biztosított magánautonómiát.

    d) Az  Lt.-nek az  a rendelkezése [57.§ (5) bekezdés], amely
    lehetővé teszi,  hogy a  vételi  jog  jogosultja  kárpótlási
    jegyét névértékben  felhasználja  a  vételi  joggal  terhelt
    helyiségek   megvásárlásakor,   az   indítványozók   szerint
    ellentétes    az     Alkotmánybíróság     16/1991.(IV.20.)AB
    határozatában foglaltakkal,  amely szerint amennyiben a volt
    társadalmi tulajdonból  egy új  tulajdonforma (jelen esetben
    köztulajdon ) már   létrejött,  nincs   mód  arra,   hogy  a
    tulajdonjog  új   jogosultját  a  volt  társadalmi  tulajdon
    egykori létrejöttéből ma adódó kötelezettségekkel terheljék.
    Márpedig azzal,  hogy az  állam a  törvényben  áthárítja  az
    önkormányzatokra   a    kárpótlási   jegyek    értékállósága
    viselésének terhét  (amennyiben névértékben kell elfogadniuk
    a  kárpótlási   jegyeket),  éppen   őket   sújtja   a   volt
    tulajdonosok tulajdonhoz juttatásának terhével.

    e) Több  indítványozó  formai  alkotmányossági  kifogást  is
    támasztott  az   Lt.-nek   az   ingatlanok   elidegenítésére
    vonatkozó szabályaival  szemben, hivatkozva  arra,  hogy  az
    Alkotmány 44/C.§-a  értelmében az  önkormányzatok  alapjogai
    kizárólag a  jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával
    elfogadott törvénnyel  korlátozhatók, márpedig az Lt.-t csak
    ún. feles szavazati aránnyal fogadta el az Országgyűlés.

    5. Az indítványozók egyike viszont az Alkotmány 70/A. §-ában
    tiltott hátrányos  megkülönböztetést lát  az  Lt.  45.§  (5)
    bekezdése d)  pontjának abban  a  rendelkezésében,  amely  a
    műemléképületben lévő  lakások tekintetében kizárja a vételi
    jogot.

    6.  Egy   indítványozó  az  Alkotmány  tulajdonra  vonatkozó
    rendelkezéseivel,  valamint   a  szövetkezetek  támogatására
    vonatkozó 12.§  (1) bekezdésével  ellentétesnek tarja az Lt.
    47.§  (5)   bekezdését,  mely   azzal,   hogy   előírja   az
    elidegenítendő  épületnek   a  vételről   való  megállapodás
    létrejöttével egyidejűleg  társasházzá  történő  alakítását,
    lehetetlenné teszi a lakásszövetkezetté alakulást.

    7. Több  indítványozó szerint  a törvény  negyedik  részének
    azon rendelkezései,  amelyek az  eladásból  folyó  bevételek
    felhasználásának módját  korlátozzák (62-63.§),  szintén  az
    önkormányzatok  bevételeikkel   való  önálló  gazdálkodására
    vonatkozóan az Alkotmányban [44/A.§ (1) bekezdés b) pont] és
    a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben (a
    továbbiakban: Öt.)  [1.§ (6)  bekezdés, 80.§  (8)  bekezdés]
    biztosított jogait sértik.

    8. Az  indítványozók egyike  szerint a  Polgári Törvénykönyv
    226.§  (2)   bekezdésével  ellentétes   az  Lt.   63.§   (1)
    bekezdésének az  a rendelkezése,  amely a  fővárosi kerületi
    önkormányzatokat  arra  kötelezi,  hogy  az  elidegenítésből
    származó bevételeiknek keretében az 1970. január 1. és 1993.
    december 31. között kötött adásvételi szerződésekből befolyó
    vételárhátralékok 50  százalékát is  átengedjék  a  fővárosi
    önkormányzatnak.

    9. Indítvány  érkezett az  Alkotmánybírósághoz, mely  az Lt.
    75.§  (1)   bekezdésének   a   szolgálati   lakásra   kötött
    szerződések megszűnésére  vonatkozó szabályait  kifogásolja.
    Az indítványozó  szerint  az,  hogy  a  lakással  rendelkező
    szervvel  fennálló   munkaviszony  megszűnése,   illetve   a
    szolgálati  lakásra   jogosító  munkakör   vagy  tevékenység
    megszűnése automatikusan  megszünteti a  bérleti szerződést,
    alkotmányellenes megkülönböztetést  jelent  a  házfelügyelői
    szolgálati lakásokban élők számára, veszélyeztetve szociális
    biztonságukat.

    10. Több  indítványozó álláspontja  szerint az önkormányzati
    autonómia megsértését  jelenti az Lt. 76.§ (2) bekezdése is,
    mert az ebben a rendelkezésben foglalt lakbéremelési tilalom
    egyrészt  bevételeiket   csökkenti,  másrészt  a  jogszabály
    hatálybalépését megelőző  időre is  kötelezettséget  állapít
    meg az önkormányzat számára.

    A   belügyminiszter    az   Alkotmánybíróság   megkeresésére
    kifejtette álláspontját.

                                II.

    1. Az önkormányzatok tulajdonhoz juttatása olyan jogalkotási
    folyamat  keretében   ment  végbe,   amelynek   lezárásaként
    értékelendő az Lt. hatályba lépése. Az Lt. 1.§ (1) bekezdése
    értelmében a  törvény hatálya  minden lakásra és a nem lakás
    céljára szolgáló  helyiségekre terjed  ki,  vagyis  a  helyi
    önkormányzat tulajdonában  lévő lakásokra és az önkormányzat
    tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiségre is.

    Az önkormányzatok  tulajdonszerzésének  folyamatát  a  helyi
    önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény indította el.
    Az Öt.  107.§-ának  (1)  bekezdése  rendelkezett  az  állami
    tulajdonban lévő  vagyontárgyaknak arról  a köréről, amelyek
    az önkormányzatok tulajdonába kerültek. E bekezdés e) pontja
    értelmében  ilyen   vagyontárgynak  minősültek   a  tanácsi,
    illetőleg a  tanácsi ingatlankezelő szervek kezelésében lévő
    állami bérlakások.   E  lakások közül  a tanácsi  kezelésben
    lévők az  Öt. 107.§ (2) bekezdése szerint a törvény erejénél
    fogva  (ex  lege),  annak  hatálybalépésének  napján  (1990.
    szeptember 30-án) önkormányzati tulajdonban kerültek.

    2.  Megállapítható,   hogy  az   önkormányzati  lakások   és
    helyiségek köre  szélesebb az  Öt.  107.§  (2)  bekezdésében
    meghatározottnál.    Az    ezt    meghaladó    vagyontárgyak
    önkormányzatok tulajdonába  adása érdekében az Öt. 107.§ (3)
    bekezdése  értelmében   külön   törvény   megalkotása   volt
    szükséges. Az  egyik ilyen  külön törvény  az  egyes  állami
    tulajdonban  lévő  vagyontárgyak  önkormányzatok  tulajdonba
    adásáról szóló  1991. évi  XXXIII. törvény  (a továbbiakban:
    Vátv.), amelynek 1.§ (1) bekezdése szerint a megszűnt tanács
    által alapított  ingatlankezelő  vállalat  kezelésében  álló
    lakóépület,  valamint   vegyes  rendeltetésű  és  nem  lakás
    céljára szolgáló  épület, a bennük lévő állami bérlakások és
    állami tulajdonú  nem lakás  céljára szolgáló  helyiségek, a
    hozzájuk tartozó  állami tulajdonú  földdel -  a más  állami
    szerv által  kezelt épületrész  kivételével -  a  települési
    önkormányzat tulajdonába  kerülnek.  Az  1.§  (2)  bekezdése
    kimondja, hogy az épület e törvény erejénél fogva, a törvény
    hatálybalépésének napján a fekvése szerinti községi, városi,
    megyei   jogú   városi,   fővárosi   kerületi   önkormányzat
    tulajdonába kerül,  az e  törvényben meghatározott  épületek
    (épületrészek) kivételével.

    A Vátv.  2.§ (7)  bekezdés úgy  szól, hogy  az önkormányzati
    tulajdonba kerülő  lakások és  nem  lakás  céljára  szolgáló
    helyiségek elosztására, bérletére, bérére és elidegenítésére
    vonatkozó szabályokat  külön törvény  állapítja meg.  A  (8)
    bekezdés értelmében  pedig a lakások és helyiségek elosztása
    és elidegenítése,  illetve bérlete  és bére  tárgykörében  a
    helyi önkormányzat  - a  (7)  bekezdésben  említett  törvény
    keretei  között   -  a   helyi  sajátosságok   érvényesítése
    érdekében rendeletet  adhat ki. A Vátv. 2.§ (7) bekezdésében
    említett külön törvény az Lt.

    A Vátv. e külön törvény meghozataláig továbbra is alkalmazni
    rendelte az  addigi joganyagot,  a lakások elosztásáról és a
    bérletről szóló  1/1971. (II.8.)  Korm. rendeletet  és ennek
    végrehajtási  jogszabályait,   az  értékesítés  tekintetében
    pedig a  32/1969. (IX.30.)  Korm. rendeletet,  a  nem  lakás
    céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokat,
    valamint a Polgári Törvénykönyvnek a lakásbérletre vonatkozó
    rendelkezéseit.

                                III.

    1. Az  Lt.-nek a  lakások  és  nem  lakás  céljára  szolgáló
    helyiségek elidegenítésére  vonatkozó szabályai  - a törvény
    harmadik és  negyedik része  - a  jogalkotó szándéka szerint
    lezárnák a  "tulajdoni  rendszerváltásnak"  az  ingatlanokra
    vonatkozó részét,  megteremtve a  piaci viszonyokhoz igazodó
    lakásgazdálkodás  jogi   feltételeit   és   megszüntetve   a
    bérlakásrendszer   ellentmondásait.    (Lásd    a    törvény
    preambulumát.)

    Az   Alkotmánybíróság   már   a   kárpótlással   kapcsolatos
    határozataiban is  hangsúlyozta, hogy  kizárólag a  vizsgált
    törvény  egyes   rendelkezései alkotmányosságáról  foglalhat
    állást,  a  szabályozási  koncepciót  a  törvény  szövegétől
    függetlenül     nem     minősítheti.     [28/1991.(VI.3.)AB,
    15/1993.(III.12.)AB] Az  Lt.-ben megtestesülő  lakáspolitika
    és  tulajdonbaadási   célkitűzések  köréből   is  csak  azok
    törvényi   megvalósításának    alkotmányossága   lehet    az
    alkotmánybírósági vizsgálat tárgya.

    Az  Alkotmánybíróság   feladatának  e   korlátai  között  is
    tekintettel van  az egyes  ügyek kapcsán lényeges történelmi
    körülményekre. Ez  azonban sohasem  jelentette azt,  hogy  a
    rendszerváltás rendkívüliségére hivatkozva az alkotmányosság
    követelményeiben  lehetségesnek  tartott  volna  engedményt.
    [28/1991.(VI.3.)AB, 11/1992.(III.5.)AB]

    Az "átalakulás" alkotmányos korlátok között zajlik. Az egyes
    átalakulási rendelkezések  kapcsán meghatározott alkotmányos
    feltételek a későbbi lépéseket is megkötik. A folyamat során
    esetlegesen elkövetett  koncepcionális hibák  kijavítása már
    csak e kötöttségek figyelembe vételével, és a szerzett jogok
    tiszteletben tartásával  történhet. Az  Lt. vizsgálata során
    tekintettel   kell    lenni   arra,    hogy   a   "tulajdoni
    rendszerváltásnak"    a    korábbi    társadalmi    tulajdon
    magántulajdonba adása  éppúgy része,  mint az  önkormányzati
    tulajdonnak -  nagyrészt ugyanebből  a forrásból  történő  -
    megteremtése és kifejezett védelme az Alkotmányban.

    2. Az  önkormányzatok a  volt állami  lakásokat  az  Öt.-vel
    illetve  az   Vátv.-vel  tulajdonba   kapták.   A   tulajdon
    átszállását tekintve  egyik törvény  sem hagy  kétséget:  "a
    törvény erejénél fogva, a törvény hatálybalépésének napján a
    helyi  önkormányzatok   tulajdonába  kerülnek"  a  felsorolt
    vagyontárgyak. (Öt.  107.§ (2)  bekezdés, illetve  Vátv. 2.§
    (2) bekezdés.)

    3. A  Vátv.-vel  átadott  lakásokat  és  nem  lakás  céljára
    szolgáló helyiségeket az önkormányzatok a Vátv. 2.§ (7), (8)
    és  (9)  bekezdésében  meghatározott  teherrel  -  az  akkor
    hatályos  elidegenítési   szabályok  továbbélése  mellett  -
    szerezték meg.

    Az önkormányzatoknak  nem volt  és nincs  alanyi joga  arra,
    hogy meghatározott  tulajdoni tárgyakat,  vagy  a  tulajdont
    meghatározott feltételekkel szerezzék meg. (1582/B/1990.AB).
    Az  önkormányzatok   tulajdonnal  való  ellátása  az  állami
    tulajdonból ingyenes  szerzés  volt,  amelyre  érvényesek  a
    16/1991.(IV.20)AB    határozatban    az    ilyen    tulajdon
    megterhelhetőségéről mondottak.

    Megjegyzi az Alkotmánybíróság, hogy a vagyon átszállása után
    - anélkül,  hogy a körülmények lényegesen megváltoztak volna
    -  csakis   az  ingyenes  vagyonátszállás  egésze  képezheti
    alkotmányossági vizsgálat  tárgyát, például  azon az alapon,
    hogy a  vagyonátadási törvények  nem részesítették  volna az
    önkormányzatot   a   működéséhez   elengedhetetlen   vagyoni
    juttatásban,  vagy  hogy  a  vagyonjuttatás  számára  csupán
    terhet  jelentene.   Csupán  az  átszállott  vagyon  terheit
    vitatni azonban nincs alkotmányos alap.

    Az   átszálláskori    teher   másrészt   nem   szükségképpen
    változatlan. A  körülmények megváltozásával  és hosszabb idő
    után -  rendszerint egy  újabb  szabályozás  kapcsán,  annak
    indítékait   is    figyelembe   véve    -   a    teher   már
    felülvizsgálható. A  teher súlyosbítása  viszont azért lehet
    mindig alkotmányossági  vizsgálat tárgya, mert ekkor már nem
    a megszerzéskori  teherről van  szó, hanem a már megszerzett
    tulajdonéról.

    Alkotmányossági   vizsgálat    folyhat   az   elvont   teher
    meghatározásáról is. Ennek az ügynek a tárgya éppen az, hogy
    a Vátv.  2.§ (7) bekezdése szerinti "absztrakt" terhek közül
    az a  teher, hogy  a lakások  és nem  lakás céljára szolgáló
    helyiségek  "elidegenítésére   vonatkozó  szabályokat  külön
    törvény állapítja  meg", alkotmányosan magában foglalhatja-e
    az Lt. szerint a bérlőknek adott vételi jogot.

    4. Az  Lt. az  önkormányzatokra  nézve  súlyosabbá  tette  a
    lakáselidegenítés   terheit    ahhoz   képest,    ahogy   az
    önkormányzatok a tulajdont megszerezték.

    Az  Lt.   szerinti  vételi  jog  súlyosabb  megterhelése  az
    önkormányzati  tulajdonnak,   mint  a   32/1969.(IX.2.)Korm.
    rendeletben szabályozott  "vásárlási jog". Noha voltak bírói
    ítéletek, amelyek  a vásárlási  jogot úgy  értelmezték, hogy
    azt  az   ingatlant,  amelynek   elidegenítését  a  jogosult
    kezdeményezte,   az   önkormányzatnak   ki   kell   jelölnie
    elidegenítésre, ez  az értelmezés  eseti és vitatott maradt.
    Ezzel szemben  az Lt.-ben  megadott vételi jog egyértelmű és
    vitathatatlan.

    Súlyosabb terhet  jelent az Lt. az elidegenítés ellenértékét
    tekintve is.  A 32/1969.  kormányrendelet alapján  a lakások
    legmagasabb vételára  a forgalmi  érték 25-70  %-a lehetett,
    azaz a  felső határ 70 %, szemben az Lt. szerinti maximum 50
    %-kal. (Nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiségek  esetén  a
    korábbi 80 % helyett az Lt. 60 %-ban határozza meg a vételár
    felső  határát.)   A  rendelet   szerint  a   részletfizetés
    engedélyezése nem volt kötelező, az Lt. szerint igen.

    5. A vételi jog természetét tekintve különbözik az Alkotmány
    13.§    (2)    bekezdése    szerinti    kisajátítástól.    A
    16/1991.(IV.20.)AB   és    a   28/1991.(VI.3.)AB   határozat
    értelmében a  vételi jog  - akár szerződésen, akár törvényen
    alapul  -   nem   tulajdonelvonás,   hanem   a   tulajdonjog
    megterhelése, vagyis korlátozása. A tulajdonváltozás ugyanis
    attól függ,  hogy a vételi jog jogosultja gyakorolja-e ezt a
    jogát. A  vételi jog  törvénnyel  való  alapítása  rendkívül
    súlyos megterhelése  a kötelezett tulajdonának, hiszen, ha a
    jogosult  él  vételi  jogával,  a  tulajdon  átszáll  rá.  A
    tulajdonjogot tehát  nem veszti  el a  kötelezett a  törvény
    erejénél fogva  (mint a törvény általi kisajátításnál), de a
    jogosult  egyoldalú   aktusával  szemben,   amellyel  az   a
    tulajdonátszállásról rendelkezik,  nincs ahhoz  hasonlítható
    bírói felülvizsgálati  lehetőség, mint  a (szintén törvényen
    alapuló) egyedi,  igazgatási határozattal  való  kisajátítás
    esetében. A  vételi  jog  gyakorlásának  jogszerűsége  tehát
    bíróság előtt  nem vitatható,  s csak a körülmények jelentős
    változása   elvének    alkalmazása   nyújthat    szabadulást
    rendkívüli méltánylást érdemlő esetekben a tulajdonosnak.

    A tulajdon  védelmére  szolgáló  bírói  utat  a  vételi  jog
    törvényi    alapításának     alkotmánybírósági    vizsgálata
    pótolhatja;  s   ez  az   Lt.-vel   alapított   vételi   jog
    alkotmányossági vizsgálatát  az  önkormányzatok  helyzetének
    egyéb súlyosbodása nélkül is szükségessé teszi.

                                IV.

    1. A  tulajdonhoz való  jog az  Alkotmány 13.§ (1) bekezdése
    értelmében alapvető  jog. Az alkotmányi tulajdonvédelem köre
    és módja nem szükségképpen követi a polgári jogi fogalmakat.
    A szükséges  és arányos korlátozásnak, illetve a tulajdonjog
    lényeges tartalmának ugyanis nincs polgári jogi megfelelője.
    A tulajdonjog  részjogosítványai - amelyek még a polgári jog
    szerint  sem   mindig  a   tulajdonost,  s  egyes  esetekben
    törvénynél fogva  nem  őt  illetik  -  nem  azonosíthatók  a
    tulajdonhoz való  jog alkotmányi  védelmet  élvező  lényeges
    tartalmával.

    A tulajdon  közjogi megterhelése az alapjogvédelem területén
    vagy  a   közhatalmi   beavatkozás   alkotmányellenességének
    kimondásához   és    így   az    alapul   fekvő   jogszabály
    megsemmisítéséhez     vezet,     vagy     a     teherviselés
    alkotmányosságának   elismeréséhez,    és   legfeljebb    az
    állaggarancia értékgaranciával  való  helyettesítéséhez.  Ez
    utóbbinak az  Alkotmányban kifejezetten  szabályozott szélső
    esete a  13.§ (2)  bekezdésében szabályozott kisajátítás, de
    az értékgarancia belépésének más esetei is lehetségesek.

    A   tulajdon   "elvonása"   alkotmányjogi   értelemben   nem
    feltétlenül a  polgári jogi  tulajdonjog elvesztése; viszont
    az  állagelvonás   ellen  az   Alkotmány  nem  ad  feltétlen
    védelmet.

    Az  Alkotmány   szerinti  tulajdonvédelem   köre  tehát  nem
    azonosítható az  absztrakt polgári jogi tulajdon védelmével;
    azaz    sem     a    birtoklás,    használat,    rendelkezés
    részjogosítványaival, sem  pedig negatív és abszolút jogként
    való  meghatározásával.   Az  alapjogként   védett  tulajdon
    tartalmát a  mindenkori (alkotmányos)  közjogi és  magánjogi
    korlátokkal   együtt    kell    érteni.    Az    alkotmányos
    tulajdonvédelem terjedelme  mindig konkrét;  függ a tulajdon
    alanyától, tárgyától  és funkciójától,  illetve a korlátozás
    módjától is. A másik oldalról nézve: ugyanezen szempontoktól
    függően az  adott fajta  közhatalmi beavatkozás  alkotmányos
    lehetősége a tulajdonjogba más és más.

    Az Alkotmány  a  tulajdonjogot  mint  az  egyéni  cselekvési
    autonómia  hagyományos  anyagi  alapját  részesíti  alapjogi
    védelemben. Az  alkotmányos védelemnek  úgy kell  követnie a
    tulajdon  társadalmi   szerepének  változását,  hogy  közben
    ugyanezt a  védelmi feladatot  elláthassa. Amikor  tehát  az
    egyéni   autonómia   védelméről   van   szó,   az   alapjogi
    tulajdonvédelem kiterjed  a tulajdon  egykori ilyen szerepét
    átvevő    vagyoni    jogokra,    illetve    közjogi    alapú
    jogosítványokra    is     (például     társadalombiztosítási
    igényekre). A  másik oldalról  viszont, a tulajdon szociális
    kötöttségei a  tulajdonosi autonómia messzemenő korlátozását
    alkotmányosan lehetővé teszik. Az alkotmányos védelem módját
    meghatározza a  tulajdonnak az  a - más alapjogoknál fel nem
    lelhető -  sajátossága, hogy  alkotmányosan védett  szerepét
    tekintve általában  helyettesíthető. Az  alkotmányos védelem
    tárgya elsősorban a tulajdoni tárgy, azaz a tulajdon állaga.
    Maga az  Alkotmány  teszi  azonban  lehetővé  közérdekből  a
    kisajátítást, jelezve  ezzel, hogy  a  tulajdon  alkotmányos
    garanciájának határa a tulajdon értékének biztosítása.

    Az  alapjogi  tulajdonvédelem  mai  helyzetének  megfelelően
    terjesztette   ki    az   Alkotmánybíróság    a    tulajdoni
    alapjogvédelmet már  korábban is  bizonyos, polgári  jogilag
    nem   tulajdonnak    minősülő   vagyoni    értékű    jogokra
    [17/1992.(III.30.)AB], illetve  tartotta  megengedhetőnek  a
    tulajdon védelmében a megkülönböztetést a tulajdon funkciója
    szerint,  például   a  közcélú   tulajdon  fokozott  védelme
    érdekében [6/1992.(I.30.)AB].

    Az Alkotmánybíróság  tulajdonvédelmi  felfogása  összhangban
    van az  Emberi Jogok Európai Egyezményével és az Emberi Jogi
    Bíróság ítélkezésével. Az Egyezmény eredetileg nem vette fel
    a jogok  és szabadságok  közé a tulajdont. (Nem vették át az
    Emberi Jogok  Egyetemes Nyilatkozata  17. cikkében  szereplő
    tulajdonhoz  való   jogot  az   immár  jogilag  is  kötelező
    Egyezségokmányok sem.)  Az Európai  Emberi Jogi Egyezményhez
    csak később,  az első jegyzőkönyv fűzte hozzá a "javak békés
    élvezetéhez"  való   jogot.  Ez  a  megfogalmazás  szélesebb
    védelmet nyújt  a technikai  értelemben  vett,  polgári  jog
    szerinti tulajdonénál. Másrészt viszont az Európai Egyezmény
    széles lehetőséget  hagyott  az  aláíró  államoknak  mind  a
    "javak"  közérdekből   való  elvonására,   mind  a  tulajdon
    használata    felett     szükségesnek    mutatkozó    állami
    ellenőrzésre.

    2. A  tulajdonhoz való  alapvető jog  védelmében a  minőségi
    határvonal ma  már nem  a tulajdon  "korlátozása" és polgári
    jogi  értelemben   vett  "elvonása"   között   húzódik.   Az
    alkotmányossági kérdés az lett, hogy milyen esetekben kell a
    tulajdonosnak    a     közhatalmi     korlátozást     minden
    ellenszolgáltatás nélkül  eltűrnie,  illetve  mikor  tarthat
    igényt kártalanításra  tulajdonosi jogai  korlátozásáért.  A
    jogszabályi  korlátozások   sokasodására  adott   válaszként
    kitágul a "klasszikus kisajátítás" fogalma, amelyet az állam
    akkor  alkalmazott   a  (rendszerint   ingatlan-)   tulajdon
    valamely közcélhoz  elengedhetetlen  megszerzésére,  ha  azt
    polgári jogi ügylettel nem tudta megszerezni. De ahogy egyre
    több  tulajdonkorlátozásért  jár  a  kisajátításhoz  hasonló
    védelem, egyre  több korlátozást  kell minden ellentételezés
    nélkül  elviselni.   Különösen  érintik  a  korlátozások  az
    ingatlantulajdont,    ahol    a    klasszikus    kisajátítás
    "közérdekűségének"   tartalmát    adó   közhasznúság    vagy
    közcélúság  is  megváltozik  abban  az  értelemben,  hogy  a
    tulajdonkorlátozás   vagy    a    tulajdonelvonás    gyakran
    közvetlenül  más  magánszemélyek  javára  szól  (és  csak  a
    társadalmi problémák  megoldása által a "köz" javára) - mint
    pl.  a   városrendezés,   földreformok,   bérlővédelem   sok
    esetében.

    3. Az  Alkotmány 13.§  (2)  bekezdése  a  kisajátítást  csak
    kivételesen   és    közérdekből,   törvényben   szabályozott
    esetekben  és   módon,   teljes,   feltétlen   és   azonnali
    kártalanítás  mellett   engedi   meg.   Ez   a   szabály   a
    kisajátításnak  arra  a  hagyományos  fogalmára  vonatkozik,
    amikor a  tulajdont teljes  egészében elvonják.  A  tulajdon
    súlyos megterhelése  is megkövetelheti  azonban az Alkotmány
    alapján a  kisajátításhoz hasonló  védelmet.  A  közérdekből
    szükséges  korlátozás   esetében  is  szólhat  valamely  más
    alkotmányosan figyelembe  veendő szempont  amellett, hogy  a
    tulajdonos  veszteségét  mégis  ki  kell  egyenlíteni,  vagy
    legalábbis  mérsékelni.   Ilyen  szempont  lehet  például  a
    korlátozás súlya,  vagy az, ha a törvény csak a tulajdonosok
    egy     csoportját     kényszeríti     a     teherviselésre,
    összehasonlítható más tulajdonosokat azonban nem. Ezekben az
    esetekben a  beavatkozást igazoló  közérdek és  a tulajdonos
    kényszerű  jogsérelme  közötti  arányosság  követeli  meg  a
    kiegyenlítést.

    Az alapjogi  tulajdonvédelem sajátosságai  miatt  az  állami
    beavatkozás  alkotmányossága  megítélésének  súlypontja,  az
    alkotmánybírósági értékelés  voltaképpeni tere  a cél  és az
    eszköz, a  közérdek és  a tulajdonkorlátozás  arányosságának
    megítélése lett. Az alapjogkorlátozás szükségessége, illetve
    elkerülhetetlensége vizsgálatánál  itt eleve figyelembe kell
    venni, hogy az Alkotmány 13.§ (2) bekezdése a kisajátításhoz
    csupán a  "közérdeket" kívánja meg, azaz ha az értékgarancia
    érvényesül, ennél  szigorúbb "szükségesség"  nem alkotmányos
    követelmény. A  tulajdon társadalmi  és  gazdasági  szerepe,
    különösen az  egyes szabályozó intézkedések beleilleszkedése
    adott gazdaságpolitikai  feladatokba,  egyébként  is  sokkal
    nehezebbé  teszi   a  szükségesség  vagy  elkerülhetetlenség
    megállapítását, mint  más alapjogok  esetében,  ahol  inkább
    lehetséges  általános   érvényű  viszonyítás.   Demokratikus
    társadalomban természetes, hogy a tulajdont érintő gazdasági
    és szociális kérdésekben a "közérdeket" igen eltérően ítélik
    meg. A törvénnyel érvényesített "közérdek" alkotmánybírósági
    vizsgálata ezért  nem a  törvényhozó választásának feltétlen
    szükségességére irányul,  hanem - még ha formálisan nem is a
    "közérdek"  fennállására  irányul,  hanem  a  "szükségesség-
    arányosság" ismérveit  alkalmazza -  arra kell szorítkoznia,
    indokolt-e  a   közérdekre  hivatkozás,   illetve,  hogy   a
    "közérdekű" megoldás  nem sért-e  önmagában is  valamely más
    alkotmányos  jogot  (például  a  hátrányos  megkülönböztetés
    tilalmát). Ebben  a szellemben járt el az Alkotmánybíróság a
    7/1991.(II.28.)AB  és   a  13/1992.(III.25.)AB  határozattal
    eldöntött ügyekben. (A tsz-ek tömeges földeladásai csakis az
    akkor  még   csak  tervezett   kárpótlási   és   földtörvény
    koncepciója           vonatkozásában            minősíthetők
    "visszaélésszerűnek",  és  az  eladások  engedélyhez  kötése
    "szükségszerűnek". Az  Alkotmánybíróság tehát a törvényhozói
    szándékot nem minősítette.)

    A közérdek és a tulajdonkorlátozás arányossága vizsgálatánál
    viszont az  Alkotmánybíróság  általában  is  meghatározhatja
    azokat az ismérveket, amelyek a beavatkozás alkotmányosságát
    eldöntik.   Ezzel    ellensúlyozhatja   azt    a   kényszerű
    veszteséget,     amelyet     a     jogbiztonság     közérdek
    "szükségességének"   korlátozott    felülvizsgálata    miatt
    szenved. Aránytalannak tekinti például az Alkotmánybíróság a
    tulajdonkorlátozást, ha  annak időtartama  nem kiszámítható.
    (Lásd  a   fent  idézetteken   kívül  a   24/1992.(IV.21.)AB
    határozatot  is.)   Más   esetekben   a   tulajdonkorlátozás
    arányosságához szükséges  lehet a kártalanítás. Az Alkotmány
    a  13.§   (2)  bekezdés  szerinti  kisajátításhoz  azonnali,
    feltétlen  és   teljes   kártalanítást   követel   meg.   Az
    Alkotmánybíróság       azonban       megállapíthatja       a
    tulajdonkorlátozás más eseteiben is, hogy az arányosság csak
    adott kártalanítás mellett áll fenn.

    A jelen  ügyben azt  kell eldönteni,  hogy az  Lt.  szerinti
    vételi jog sajátosságai, beleértve az önkormányzati tulajdon
    keletkezésének és  terheinek történetét  is, magát  a vételi
    jog törvényi  alapítását teszik-e  alkotmányellenessé,  vagy
    hogy kártalanítás  (és milyen  kártalanítás) fejében arányos
    megterhelésnek minősülhet-e ez a vételi jog.

                                 V.

    Előkérdésként    a     az     önkormányzatokat     megillető
    tulajdonvédelem természetét, továbbá a Vátv. 2.§ (7), (8) és
    (9) bekezdésének jelentőségét kell tisztázni.

    1. Az  Alkotmány 12.§  (2)  bekezdése  értelmében  az  állam
    tiszteletben  tarja   az   önkormányzatok   tulajdonát.   Az
    Alkotmány alapján  nem merülhet  fel a  kérdés, hogy a helyi
    önkormányzatok,  mint   a  közhatalom   gyakorlói,  alapjogi
    védelemben részesülnek-e az állami közhatalommal szemben. Az
    Alkotmány  42.§,   43.§  és  44/A.§-ának  együttes  olvasata
    kétségtelenné  teszi   az  alapjogi   védelmet  az  említett
    alkotmányi  rendelkezések   által  meghatározott  körben.  A
    3/1993.(II.4.)AB   határozat    indokolásának   IV.    része
    tartalmazza az  Ab állásfoglalását  az Alkotmány 44/A.§-ában
    meghatározott  alapjogok   természetéről   és   korlátairól.
    Eszerint az  alapjogvédelem az  általános,  illetve  az  Öt.
    felhatalmazása   alapján    hozott    törvények    keretében
    érvényesül; a  44/A.§-ban megjelölt  alapjogok valójában  az
    önkormányzatok önállóságát  szolgáló  hatáskörcsoportok;  az
    önkormányzati tulajdon  mint eképpen  értelmezett alapjog az
    önkormányzat  tulajdonosi   jogállásának   sérthetetlenségét
    biztosítja.

    A  jelen   ügyben   érintett   önkormányzati   lakástulajdon
    minősítéséhez  figyelembe  kell  venni  az  alábbi  törvényi
    rendelkezéseket. Az  Öt. 1.§ (6) bekezdése b) pontja szerint
    a helyi  önkormányzat tulajdonával  a törvény keretei között
    rendelkezik   önállóan.    Az   Öt.   80.§   (1)   bekezdése
    kinyilvánítja:  "A   helyi  önkormányzatot  -  e  törvényben
    meghatározott eltérésekkel  - megilletik mindazok a jogok és
    terhelik mindazok  a kötelezettségek,  amelyek a tulajdonost
    megilletik,  illetve   terhelik."  A   80.§  (3)   bekezdése
    kimondja, hogy "a helyi önkormányzat vállalkozása a kötelező
    feladatainak  ellátását   nem  veszélyeztetheti".   Az   Lt.
    önkormányzatokra   vonatkozó    rendelkezéseinek    többsége
    kötelező feladatot ír elő. Végül a Polgári törvénykönyv - az
    1993. évi  XCII. törvény  által módosított - 685.§ c) pontja
    úgy   szól,    hogy   a    helyi   önkormányzat   gazdálkodó
    tevékenységével összefüggő  polgári jogi  kapcsolataira is a
    gazdálkodó  szervezetre   vonatkozó   rendelkezéseket   kell
    alkalmazni,  kivéve,   ha  a   törvény  eltérő  rendelkezést
    tartalmaz. Az  Lt. tárgyi  hatálya alá tartozó kapcsolatokra
    szabályként nem a Ptk, hanem az Lt. irányadó; az Lt. 1.§ (3)
    bekezdése  szerint   ugyanis  a  Ptk  csak  az  Lt.-ben  nem
    szabályozott kérdésekben irányadó.

    Azok a  korlátok,  amelyeket  a  Vátv.  illetve  az  Lt.  az
    önkormányzati  lakástulajdonra   kiró,  ebben   a   keretben
    értelmezendők.

    Nincs   ellentmondás    a   tulajdonvédelem,    illetve   az
    önkormányzatok   mint    alkotmányos   közhatalmi    szervek
    tulajdonosi minőségéből  adódó  lakásgazdálkodási  hatáskör,
    illetve  -   az  Lt.  keretében  maradó  -  rendeletalkotási
    kötelezettség   között.   A   tulajdonvédelem   illetve   az
    önkormányzati önállósághoz  szükséges hatáskör sértetlensége
    itt ugyanannak a tárgynak két oldala.

    2. A  Vátv. 2.§  (7) bekezdése a Vátv. szerint önkormányzati
    tulajdonba kerülő  lakások és  nem  lakás  céljára  szolgáló
    helyiségek  elidegenítésére   vonatkozó  szabályozást  külön
    törvényre utalta,  s a  (9) bekezdés  annak meghozataláig  a
    régi elidegenítési  szabályokat -  módosításuk lehetőségének
    érintetlenül hagyása mellett - hatályban tartotta.

    A  tulajdonátadással  egyidejű  terhelés  ("az  elidegenítés
    törvényi szabályozásának  fenntartása")  feleslegessé  teszi
    annak  vizsgálatát,   hogy  a   bérlakás-tulajdon  szociális
    kötöttsége  nem   tenné-e  egyébként   is  alkotmányossá   a
    tulajdonosok  (bérbeadók)   rendelkezési  jogának   jelentős
    törvényi korlátozását. A szabályozás megengedettsége (de nem
    a tartalma) eredeti teher ezen a tulajdonon.

    Különösen jelentős  ez az  eleve meglévő  teher a  nem lakás
    céljára  szolgáló   helyiségek  bérlete   és   elidegenítése
    törvényi szabályozásának  megengedettsége szempontjából, itt
    ugyanis  a   lakások  esetében  egyébként  meglévő  tartalmi
    igazoló szempontok nem lelhetők fel.

    A (7)  bekezdés miatt  nem kell  foglalkozni azzal sem, hogy
    alkotmányosan   szorítkozik-e    csakis   az   önkormányzati
    bérletekre az  Lt.-ben adott  vételi jog: a terhet az (1) és
    (2) bekezdés szerint átadott épületekre telepíti a törvény.

    A Vátv.  2.§ (8)  bekezdésében foglalt  felhatalmazó szabály
    értelmében az  önkormányzati rendeletalkotás  csakis  a  (7)
    bekezdésben említett törvény keretei között történhet. Ezért
    a  lakáselidegenítés  akkor  sem  lesz  "törvény  által  nem
    szabályozott helyi  viszony" (Öt.  16.§ (1) bekezdés), ha az
    Ab megsemmisíti  az Lt.-t,  és ennek folytán a Vátv. 7.§ (2)
    bekezdésében  meghatározott   törvényi   szabályozás   éppen
    hiányzik. Az önkormányzatoknak a rendeletalkotással meg kell
    várniuk az új törvényt.

                                VI.

    A  törvényhozó   jogosult  tehát  a  lakások  elidegenítését
    szabályozni;  az   önkormányzat  a  Vátv.  alapján  átszállt
    lakásokon  eleve   a  rendelkezési  jog  eme  korlátozásával
    szerzett tulajdont.

    1. Az  "elidegenítésre  vonatkozó  szabályozás"  fenntartása
    külön törvény  számára elvileg  az elidegenítés  teljességét
    átfogja,  az   eladás  tilalmától   kezdve  az  elidegenítés
    kötelezővé  tételéig.  Nem  feltétlenül  szükséges,  hogy  e
    fenntartás alkotmányos  korlátait  az  elidegenítésről  való
    rendelkezés  korlátozásában   keressük.   Az   önkormányzati
    lakástulajdon sajátosságai  - keletkezése,  alanya,  tárgya,
    funkciója, a  törvényi  szabályozás  módja  -  alkotmányosan
    indokolttá   tehetik    az    elidegenítési    kötelezettség
    jogszerűségének elismerését, de csak az adott ügyhöz igazodó
    kompenzáció mellett.

    Az, hogy  az elidegenítésről való rendelkezést a törvényhozó
    fenntartotta magának, fogalmilag is azzal jár, hogy az állam
    a tulajdont  azzal a  teherrel adta  át az  önkormányzatnak,
    hogy  az   átadott   tulajdon   állagának   védelméért   nem
    vállalhatott   garanciát.    A   fenntartás    alapján    az
    önkormányzatoknak  számolniuk   kellett  azzal   az   állami
    lakáspolitikával,  amely   őket  a  lakások  elidegenítésére
    készteti. Ennek  a vételi  jog megadása kétségkívül egyenes,
    súlyos  és   jogilag  közvetlenül  megragadható  formája.  A
    lakások magánkézbe  juttatásának  állami  politikáját  tette
    kétségtelenné az  erre vonatkozó  hatályos szabályok életben
    tartása is  - a módosítási lehetőség kifejezett érintetlenül
    hagyásával.

    "Az  elidegenítés   szabályozásának"  fenntartása  esetén  a
    tulajdon   védelmének    az   a    tágabb   garanciája   jön
    értelemszerűen  számításba,   amely  a   tulajdon  értékéért
    kezeskedik, amely  tehát az adott konkrét dolgokon kezdettől
    bizonytalanná  tett   tulajdon  helyett  az  átadott  vagyon
    értékéért áll  jót. Ez  a tulajdonvédelem  végső  határa  és
    biztosítéka az Alkotmányban is.

    2.   A    lakások   törvényen   alapuló   vételi   joga   és
    tulajdonvédelme  az   Lt.-ben  a  vételi  jog  időtartamának
    jelentős    megrövidítésével     és     az     értékgarancia
    érvényesítésével alkotmányosan összhangba hozhatók.

    a) A törvényhozó viszonylag nagy szabadsággal szabályozhatja
    a lakásgazdálkodással összefüggő kérdéseket. A lakáspolitika
    megállapítása, a lakáshoz jutás, a lakásbérlet feltételeinek
    megállapítása a jogalkotó kötelessége és hatásköre. Alapvető
    szociális   kérdés    a   lakástulajdon    és    lakásbérlet
    feltételeinek  szabályozása   is.  Ennek   során  tekintetbe
    veendő, hogy  a bérlő számára a bérlakás lényegében ugyanazt
    a  funkciót   látja  el,   mint  a  lakástulajdon;  s  ennek
    megfelelően  a   bérlőnek  a   bérlet   biztos   és   tartós
    fennállásához  fűződő   érdeke  adott   esetben  alkotmányos
    tulajdonvédelemben részesülő  vagyoni jognak  minősülhet. Az
    állami  lakáspolitikára   tartozik,   hogy   a   lakáskérdés
    megoldását milyen  arányban építi  a  magántulajdonban  álló
    lakásokra, illetve a köztulajdonban álló bérlakásokra. Ennek
    az aránynak a megváltoztatása is rá tartozik. A lakásbérleti
    jog tulajdonjoggá való változtatása esetén azonban a korábbi
    tulajdonos tulajdonvédelmét  is érvényesíteni kell, s csakis
    a konkrét helyzet körülményei dönthetik el ennek alkotmányos
    lehetőségét.

    A   törvényen    alapuló   vételi    jog   felhasználása   a
    tulajdonosváltásra nem  eleve és  minden körülmények  között
    alkotmányellenes, de nem is eleve alkotmányos. Emlékeztet az
    Alkotmánybíróság  arra,   hogy  az   Emberi  Jogok   Európai
    Bíróságának teljes ülése egy, a jelen ügyhöz hasonló esetben
    - amelyben  a tulajdonosok  azt sérelmezték,  hogy egy angol
    törvény vételi  jogot adott  bizonyos  fajta,  hosszú  időre
    szóló  házbérletek   bérlőinek  -  egyhangú  ítéletében  nem
    állapította meg  az 1.  Jegyzőkönyv  1.  cikkének  sérelmét.
    (Eur. Court  H.  R.,  James  and  Others  judgement  of  21.
    February 1986, Series A no. 98.)

    b) A  lakások biztosításával  kapcsolatos feladatoknak  az a
    része,  amelyet   korábban  az   állami  bérlakásrendszerrel
    oldottak meg,  ezeknek a lakásoknak önkormányzati tulajdonba
    adásával az  önkormányzatokhoz került,  míg a  lakáspolitika
    továbbra is  kormányzati és törvényhozói hatáskörben maradt.
    A  lakás   különleges  helyet   foglal  el  az  önkormányzat
    vagyontárgyai  között   funkciója  alapján,   mert  a  helyi
    önkormányzat    területén     élő     emberek     legelemibb
    életfeltételének, a  hajléknak a  biztosítását szolgálja. Az
    állampolgárok  megfelelő   lakhatási  lehetősége   érdekében
    erőteljesebben korlátozhatja  a törvényhozás az önkormányzat
    tulajdonosi szabadságát, mint más vagyontárgyak esetében.

    Ennek  megfelelően   az  Lt.   esetében  további  szempontok
    indokolják   a    korlátozás   szükségességét.    A    helyi
    önkormányzatok közszolgáltatási  feladatokat látnak el, ezek
    keretében az  Öt.  8.§  (1)  bekezdése  a  lakásgazdálkodást
    kifejezetten ilyen  feladatként írja  elő. Az  Lt. tehát  az
    Alkotmány   44/A.§-a    szerinti   önkormányzati   alapjogok
    szempontjából olyan  törvény, amely mind a tulajdoni, mind a
    rendeletalkotási szabadságnak  kerete, azaz  korlátja is. Az
    Lt. előírása  az önkormányzatokra  nem egyszerűen  csak mint
    tulajdonosokra, hanem  egyúttal mint  alkotmányos közhatalmi
    szervekre is  vonatkoznak, amelyek  számára az  Lt. kötelező
    feladatkört és hatáskört létesít.

    c) A  lakásrendszer piaci  alapokra helyezése, a lakásvagyon
    privatizációja a  gazdasági rendszerváltás  része. Az állami
    tulajdonban álló  házingatlanok elidegenítése  már  1969-ben
    megindult     a      32/1969.(IX.     30.)Korm.     rendelet
    hatálybalépésével.  Ez   a  folyamat   az   utóbbi   években
    erőteljesen felgyorsult,  és a lakosság körében kialakult az
    a  várakozás,   hogy   a   lakások   eladása   az   új   Lt.
    életbelépésével    folytatódik.     A    lakásvagyont     az
    önkormányzatoknak átadó  törvényből is egyértelmű volt, hogy
    az állam  az  elidegenítést  folytatni  kívánja,  s  hogy  a
    törvény szándéka  szerint e politikáját a tulajdonosváltozás
    nem változtathatja meg.

    d)  A   lakástulajdon  tárgyát,   funkcióját  és  az  átadás
    körülményeit is  mérlegelő fenti meggondolások és - mindezek
    előtt -  az elidegenítés  szabályozásának a  Vátv.  2.§  (7)
    bekezdésében  írott,   és  a   (9)  bekezdésben  a  hatályos
    szabályok  módosítása   lehetőségével  mintegy  megerősített
    fenntartása együttesen  azt alapozzák meg, hogy a vételi jog
    alapításával a  törvényhozó nem  lépte túl  azt  az  ésszerű
    határt, amelyen  belül a tulajdonkorlátozás közérdekből való
    szükségességéről dönthet.

    Az Alkotmánybíróság  ismételten felhívja azonban a figyelmet
    arra, hogy  az újraszabályozás során különböztetni kell azok
    között a  lakások között,  amelyek az Öt., illetve amelyek a
    Vátv. alapján  szálltak  át  az  önkormányzatokra.  A  fenti
    érvelés  kizárólag  azokra  a  lakásokra  érvényes,  amelyek
    tulajdonjogát a  Vátv. alapján,  és az  abban  meghatározott
    teherrel szerezték meg az önkormányzatok.

    3. A  vételi jog  alapította súlyos teher alkotmányosságához
    azonban a tulajdonkorlátozás szükségessége illetve önmagában
    vett közérdekű volta nem elegendő. Az önkormányzatok ugyanis
    tulajdonosává váltak  a volt  állami bérlakásoknak,  s ennek
    jelentőségét  nem   csökkentheti,   hogy   a   lakáspolitika
    elképzelése szerint  a végső  cél a  lakások magántulajdonba
    adása volt.  Ezt a  célt már csak a tulajdonbaadásból fakadó
    alkotmányos kötöttségek figyelembevételével lehet elérni.

    Az önkormányzati lakásvagyonnak az Lt. szerinti megterhelése
    a vételi joggal különbözik attól - az Alkotmánybíróság által
    az 16/1991.(IV.20.)AB  és a 28/1991.(VI.3.)AB határozatokkal
    alkotmányosnak  minősített   -  vételi   jogtól,  amelyet  a
    kárpótlási  törvények   a  termőfölddel   való   kárpótlásra
    bevezettek. Ott  ugyanis a  vételi jog  törvényi alapítása a
    tsz-tagok és  más  jogosultak  ingyenes  tulajdonszerzésének
    szabályozásával  egyszerre  történt,  s  nem  a  megszerzett
    tulajdon későbbi,  tényleges formájában  előre  nem  látható
    megterheléseként. Az  új tulajdonosok  a föld  egy részét  e
    tehertől mentesen  szerezték meg. Végül vételi joggal földet
    csakis az árverésen kialakult áron lehetett vásárolni. Ezzel
    szemben az  önkormányzati tulajdont keletkeztető törvények a
    vételi jogról  nem rendelkeztek,  hanem - elvont teherként -
    csak az  elidegenítés szabályozását  tartották  fenn  -  ezt
    azonban   az   egész   újonnan   keletkezett   önkormányzati
    lakástulajdon terheként.  Az Lt.  továbbá nem a beköltözhető
    lakás  forgalmi   árát,  hanem  annak  felét  jelöli  meg  a
    legmagasabb vételárként,  s  erre  is  részletfizetést  tesz
    kötelezővé.

    Az  Alkotmánybíróság   fenti   határozatai   az   átalakulás
    terheinek  eloszthatóságáról   szólva   külön   kiemelik   a
    jogbiztonság   megkövetelte    korlátot:   ha    az    adott
    vagyontárgyra  nézve   az  átalakulás,   azaz  a  társadalmi
    tulajdonból magántulajdonba  vagy  önkormányzati  tulajdonba
    kerülés megtörtént,  az új  tulajdon  védelme  természetesen
    teljes, "azaz  e vonatkozásban nincs alkotmányos lehetőség a
    társadalmi átalakulás terhének utólagos vagy visszamenőleges
    szétosztására".    [16/1991.(IV.20.)AB     határozat.]    Az
    önkormányzat vonatkozásában  az átalakulás megtörtént, ezért
    a lakástulajdon  terhelésének alkotmányossága  csakis  az  e
    határozatban felvetett szempontok alapján dönthető el.

    Ha tehát  az önkormányzatok tulajdonosi jogainak korlátozása
    a vételi joggal a lakástulajdon vonatkozásában alkotmányosan
    megengedhető is, részleteiben vizsgálandó, hogy a korlátozás
    megfelel-e az arányosság követelményeinek.

    a) A vételi jog önmagában súlyos teher. Ha a jogosult nem is
    él a  vételi jogával,  ez  a  jog  a  lakásra  elidegenítési
    tilalmat jelent.  Az a bizonytalanság, hogy a bérlők öt évig
    évente  jelenthetik   be   vételi   szándékukat,   rendkívül
    megnehezíti az  önkormányzat számára a lakásgazdálkodást. Ha
    a jogosult  él vételi  jogával, az  önkormányzat elveszíti a
    lakás tulajdonjogát.  A vételi  jog tehát  a tulajdon  olyan
    korlátozása, mely  eshetőlegesen a tulajdonjog megszűnéséhez
    vezet. E  teher súlya  miatt az  Lt. által megnyitott ötéves
    határidő aránytalanul  hosszú. Ez  az egyik  oka az  Lt.-ben
    szabályozott vételi jog alkotmányellenességének.

    b)  Mivel  a  vételi  jog,  gyakorlása  esetén,  a  tulajdon
    elvesztésével jár, a közérdek és tulajdonelvonás arányossága
    megköveteli  a   kártalanítást.  A   vételi  jog  csakis  az
    értékgarancia érvényesítése mellett lehet alkotmányos. Ezért
    az  Lt.   szerinti  kártalanításnak   közel  kell  állnia  a
    klasszikus kisajátításhoz  alkotmányosan megkövetelt  teljes
    kártalanításhoz; azzal,  hogy az  egyéb feltételeket, így az
    azonnaliságot az ügy természetének megfelelően szabályozzák.
    Az  önkormányzatnak   a  vételi   jog   folytán   elvesztett
    lakásokért olyan  ellenszolgáltatást  illetve  kártalanítást
    kell  kapnia,  hogy  vagyonában  az  az  érték  megmaradjon,
    amelyet a Vátv.-vel neki átadott lakások képviseltek.

    Az értékgarancia  nyújtásának módját a törvényhozás alakítja
    ki.  Ennek  során  figyelemmel  kell  lenni  az  Lt.  összes
    rendelkezésére. Természetesen  nem követelmény  az, hogy  az
    összes terhet  a  bérlők  viseljék.  Lehetséges  a  hatályos
    rendelkezések minden  olyan változata és kiegészítése, amely
    kielégíti  azt   az  alkotmányossági   feltételt,  hogy   az
    értékgarancia  hiánytalanul  érvényesüljön.  Egyes  támadott
    rendelkezések alkotmányossága  - így  például  a  kárpótlási
    jegyek  névértékben   való  elfogadásának  kötelezettsége  -
    csakis a  kártalanítás egészét  tekintve  ítélhető  meg.  Ha
    ugyanis az eredmény az elvont tulajdon értékének megmaradása
    az  önkormányzatnál,   az  ehhez   vezető   részletszabályok
    önmagukban nem kifogásolhatók.

    4. A  lakástulajdon szerepére  vonatkozó érvek, amelyek a 2.
    pontban  kifejtettek   szerint  megengedhetővé   tették   az
    önkormányzati    lakástulajdon     vételi    joggal     való
    megterhelését, nem  állnak  a  nem  lakás  céljára  szolgáló
    helyiségekre.  Az   Alkotmánybíróság  a   29/1993.(V.4.)  AB
    határozatban alkotmányellenesnek  ítélte a  korábbi,  kötött
    helyiséggazdálkodás    jogszabályait.     Nem     lát     az
    Alkotmánybíróság az  Lt. esetében  sem  alkotmányos  indokot
    arra, hogy  az  önkormányzati  tulajdont  ezen  -  a  szabad
    vállalkozás körébe  tartozó - tulajdoni tárgyak tekintetében
    ilyen  vételi   joggal  megterhelhesse.   Ezért  az  Lt.-ben
    megszabott vételármaximum  aránytalansága már  csak  további
    érv az  enélkül is  fennálló alkotmányellenesség  mellett. A
    nem lakás céljára szolgáló helyiségekre nézve tehát a vételi
    jog még  a forgalmi érték megfizetése esetén is szükségtelen
    és   aránytalan    megterhelése   lenne   az   önkormányzati
    tulajdonnak.

                                VII.

    1. Az  Alkotmánybíróság megvizsgálta,  hogy az Lt. 20.§-ának
    (2) bekezdése  nem jelent-e  hátrányos  megkülönböztetést  a
    házfelügyelőkkel      szemben.      Az      Alkotmánybíróság
    megállapította, hogy  az Lt.  kifogásolt  rendelkezése  csak
    abban az  esetben teszi lehetővé a használati díj emelését a
    jogcím nélküli  használat  kezdetétől  számított  hat  hónap
    elteltével, ha  a jogcím  nélküli használó másik lakásra nem
    tarthat igényt.  Márpedig a  házfelügyelőkre vonatkozóan  az
    egyes állami  tulajdonban lévő  vagyontárgyak  önkormányzati
    tulajdonba adásáról szóló 1991. XXXIII. törvény (Vátv.) 43.§
    (6) bekezdése  értelmében az  önkormányzati tulajdonban álló
    házfelügyelői   szolgálati    lakást   csak    akkor   lehet
    elidegeníteni,   ha    a   lakás    szolgálati    jellegének
    megszüntetésével egyidejűleg  a  bentlakó  bérlő,  illetőleg
    jóhiszemű   jogcímnélküli    lakáshasználó    elhelyezéséről
    gondoskodtak.  A   használati  díj   emelését  megakadályozó
    szabályozáson nem változtatott az Lt. sem, hiszen a 67.§ (2)
    bekezdése értelmében  az a jóhiszemű volt bérlő (bérlőtárs),
    akinek a bérleti joga a törvény hatálybalépéséig megszűnt, a
    megszűnéskor hatályos  jogszabályok alapján  megfelelő másik
    lakásra tarthat igényt. Ez a rendelkezés vonatkozik a jogcím
    nélküli használó  volt házfelügyelőkre  is. Ennek alapján az
    Alkotmánybíróság sem  a hátrányos  megkülönböztetést, sem az
    emberi méltóság  sérelmét nem  állapította meg  a kifogásolt
    rendelkezéssel  kapcsolatban,   ezért   ez   erre   irányuló
    indítványt elutasította.

    2. Az  Lt. 34-35.§-aival  kapcsolatos  indítvány,  amely  az
    önkormányzat korábbi  törvényben már előírt rendeletalkotási
    kötelezettségének ismételt  megállapítását kifogásolja,  nem
    megalapozott. Alkotmányellenesség  csak akkor állhatna fenn,
    ha a  szabályozás a rendelkezések kollíziója miatt, vagy más
    okból jogbizonytalanságot eredményezne. Ez esetben nem erről
    van  szó,   az   Alkotmánybíróság   a   vitatott   szakaszok
    alkotmányellenességének megállapítására  és megsemmisítésére
    nem látott  okot,  ezért  az  erre  vonatkozó  indítványokat
    elutasította.

    3.  Az  Lt.  43.§  (1)  bekezdésében  a  határozatlan  idejű
    helyiségbérlet felmondására  vonatkozó  szabályok  hátrányos
    megkülönböztető volta  nem állapítható  meg azon  az alapon,
    hogy a  43.§ (2)  bekezdése  az  önkormányzati  helyiségekre
    határozatlan  időre   kötött  szerződésekre   nézve  eltérő,
    kedvezőbb  szabályokat   állapít  meg.   Az   ilyen   eltérő
    szabályozás a  törvényhozó mérlegelési  körébe  tartozik.  A
    kifogásolt szabályozás  a  munka  és  a  foglalkozás  szabad
    megválasztására vonatkozó  alkotmányos  joggal  nem  hozható
    összefüggésbe. Mindezek  alapján az  Alkotmánybíróság az Lt.
    43.§ (1)  bekezdése alkotmányellenességének  megállapítására
    irányuló indítványt elutasította.

    4.  Az   Alkotmánybíróság  a   vételi  jog  alkotmányellenes
    szabályozása miatt  megsemmisített Lt.  45.§ (5) bekezdés d)
    pontját  külön   indítvány  alapján   arra  tekintettel   is
    vizsgálta, hogy  a műemléképületben  lévő lakások kizárása a
    vételi  jog   köréből  nem  valósít-e  meg  alkotmányellenes
    diszkriminációt. Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy a
    vételi   jog    alkotmányos    szabályozása    esetén    nem
    alkotmányellenes, ha  az állam  a műemléképületekkel  és  az
    azokban lévő  lakásokkal kapcsolatos  védelmi feladatát  oly
    módon kívánja  teljesíteni, hogy e lakásokra nézve nem teszi
    lehetővé a  vételi  jog  előírását.  Ez  a  feladat  ugyanis
    megköveteli,  hogy  csak  olyan  vevők  szerezhessék  meg  a
    műemlékek tulajdonjogát, akik képesek az ebből adódó sajátos
    védelmi  és  karbantartási  követelményeknek  megfelelni.  A
    vételi jog ilyen szempontú válogatásra nem ad lehetőséget.

    5.  Az   Alkotmánybíróság  az   Lt.  47.§  (5)  bekezdésének
    ugyancsak megsemmisített  rendelkezését külön  erre irányuló
    indítvány alapján  abból a  szempontból  is  alkotmányossági
    vizsgálatnak vetette  alá, hogy az épületnek a vételről való
    megállapodás létrejöttével  egyidejűleg kötelező társasházzá
    történő  alakítása   és  ezzel   a  lakásszövetkezeti  forma
    kizárása nem  sérti-e e  az  Alkotmánynak  a  tulajdonjogra,
    illetve  a   szövetkezetek  állami   támogatására  vonatkozó
    rendelkezéseit. Az  Alkotmánybíróság megállapította,  hogy a
    törvényalkotó   az    elidegenítés   szabályozásakor   nincs
    meghatározott jogi formákhoz kötve, tehát a társasházi forma
    választása   nem   alkotmányossági   kérdés.   Emellett   az
    Alkotmánybíróság  rámutat   arra,  hogy   az   elidegenítést
    követően semmi  akadálya  annak,  hogy  az  új  tulajdonosok
    lakásszövetkezetet alapítsanak.

    6.  A   vételi  jog  alkotmányellenes  szabályozása  folytán
    szintén  megsemmisített   Lt.  63.§   (1)  bekezdését  külön
    indítvány  alapján   arra  tekintettel   is   vizsgálta   az
    Alkotmánybíróság, hogy  az a  Polgári Törvénykönyv 226.§ (2)
    bekezdésének sérelmén  keresztül esetleg  nem ellentétes-e a
    szerződési     szabadság     alkotmányos     elvével.     Az
    Alkotmánybíróság   megállapította,    hogy   a    kifogásolt
    rendelkezés nem  ellentétes a  Ptk. hivatkozott szabályával,
    hiszen a  fővárosi  kerületi  önkormányzatok  kötelezése  az
    elidegenítésből  származó   bevételek  50   százalékának   a
    fővárosi  önkormányzat   részére  történő  átengedésére  nem
    jelenti    az     adásvételi     szerződések     tartalmának
    megváltoztatását. Ennek  következtében nem  állapítható meg,
    hogy a kifogásolt rendelkezés sértené a szerződési szabadság
    elvét.

    7. Az  Lt. 75.§  (1) bekezdésének  az a  rendelkezése,  mely
    szerint a  szolgálati  lakásra  kötött  szerződés  megszűnik
    akkor, ha a bérlőnek a lakással rendelkező szervvel fennálló
    munkaviszonya, vagy  a szolgálati lakásra jogosító munkaköre
    vagy tevékenysége megszűnik, nem jelenti sem a házfelügyelői
    szolgálati     lakásra     szoruló     emberek     hátrányos
    megkülönböztetését, sem  szociális biztonsághoz  való  joguk
    sérelmét, hiszen  ez a  szolgálati lakások  fogalmából eredő
    rendelkezés. Ezért  az  alkotmányellenesség  megállapítására
    irányuló indítványt  az  Alkotmánybíróság  elutasította.  Az
    Alkotmánybíróság    megállapítja     egyébként,    hogy    a
    házfelügyelők jogait  a Vátv.  korábban hivatkozott 43.§ (6)
    bekezdése és  az Lt.  67.§ (2) bekezdése mellett az Lt. 75.§
    (2)   bekezdése   is   védi,   olymódon,   hogy   cserelakás
    felajánlását írja elő annak a bérlőnek a részére, akinek nem
    neki felróható  okból szűnt  meg a szolgálati lakásra kötött
    szerződése.

    8. Az  Alkotmánybíróság álláspontja  szerint az Lt. 76.§ (2)
    bekezdésében foglalt,  határozott időre  szóló lakbéremelési
    tilalom nincs közvetlenül összefüggésben az önkormányzatnak,
    mint tulajdonosnak  a  jogállásával.  Az  indítványozó  azon
    érve, mely  szerint a  lakbéremelés korlátozása csökkenti az
    önkormányzat bevételét,  és ezért  sérti tulajdonosi jogait,
    nem bír  alkotmányos relevanciával. Az Alkotmányból, illetve
    az  önkormányzatnak   alkotmányosan  garantált   tulajdonosi
    jogállásából ugyanis meghatározott jövedelemhez való jog nem
    vezethető le.

    A kifogásolt rendelkezéssel kapcsolatban azonban felmerülhet
    a  szerződési  szabadság  alkotmányellenes  korlátozása.  Az
    Alkotmánybíróság   több    határozatában   foglalkozott    a
    szerződési   szabadság    alkotmányos    intézményével.    A
    13/1990.(VI.18.)AB  határozatban   megállapította,  hogy   a
    szerződési szabadság önálló alkotmányos jog, és utalt a Ptk.
    200.§ (1) bekezdésére, amely szerint a szerződés tartalmát a
    felek  szabadon   határozhatják  meg.   A  32/1991.(VI.6.)AB
    határozat   kifejti,   hogy   a   szerződési   szabadság   a
    piacgazdaság egyik  lényegi eleme, amely azonban alkotmányos
    alapjognak   nem    tekinthető.   Alapjog   jellege   önálló
    alkotmányos jogként  való felfogásából sem következik. Ezért
    a  szerződési   szabadságra  nem  vonatkoznak  az  alapjogok
    korlátozásához   az    Alkotmány   8.§    (2)   bekezdésében
    meghatározott követelmények. A 43/1991.(VII.12.)AB határozat
    megállapítja,  hogy   a   szerződési   szabadság   korlátlan
    érvényrejuttatását a polgári jog szabályai [így a Ptk. 198.§
    (2) bekezdése  a kötelező  szerződéskötés jogszabály  általi
    elrendelhetőségéről és  226.§  (1)  bekezdése,  a  szerződés
    egyes tartalmi  elemeinek jogszabályi  meghatározásáról] nem
    teszik lehetővé,  és az  nem következik az Alkotmányból sem.
    Megállapítja továbbá:  "Abban a kérdésben, hogy a szerződési
    szabadságot korlátozó  konkrét jogszabályok alkotmánysértők-
    e, a  szabályozás tárgyával összefüggő jogforrási szintre és
    a szabályozás tartalmára figyelemmel esetenként lehet állást
    foglalni."

    Emlékeztet  az   Alkotmánybíróság  a   lakbérek  jogszabályi
    megkötésével kapcsolatos  korábbi gyakorlatára is [például a
    4/1991.(II.16.)AB és  az  5/1991.(II.16.)AB  határozatokra],
    amelyekben  kifejtette,   hogy   ezek   a   korlátozások   a
    piacgazdaságra    való     átmenet    körülményei     között
    alkotmányosak.

    Az Lt. vitatott rendelkezése meghatározott időszakra állapít
    meg lakbéremelési  tilalmat. E tilalom áttételesen érinti az
    önkormányzás kollektív  alapjogát  annyiban,  amennyiben  az
    önkormányzati   lakásállomány   a   helyi   választópolgárok
    közösségének   érdekeit   szolgálja.   Az   Alkotmánybíróság
    megítélése szerint  ez a  korlátozás -  figyelemmel a  helyi
    közösség jelentős  részét alkotó  bérlők jogos érdekeire, és
    az így  létrejövő állapot  átmeneti jellegére  - arányos, és
    ezért nem  jelenti az  önkormányzat, mint  bérbeadó jogainak
    alkotmányellenes korlátozását.

    9. Az  Alkotmánybíróság -  tekintettel  arra,  hogy  az  Lt.
    megsemmisített rendelkezéseit alkotmányellenesnek találta -,
    nem  foglalkozott   azzal  a   kérdéssel,  hogy   ezeket  az
    elidegenítéssel kapcsolatos  rendelkezéseket az Országgyűlés
    milyen szavazataránnyal  fogadta  el.  Minthogy  azonban  az
    indítványok az  Lt.  egészére  nézve  állítják  a  jelenlévő
    országgyűlési képviselők  kétharmadának szavazatával történő
    elfogadás szükségességét,  az Alkotmánybíróság rámutat arra,
    hogy az  Lt. a  4/1993.(II.12.)AB  határozatban  kifejtettek
    alapján nem minősül olyan törvénynek, amelynek elfogadásához
    minősített többség lenne szükséges.
                          Dr. Sólyom László
                         előadó alkotmánybíró
                      az Alkotmánybíróság elnöke

           Dr. Ádám Antal                  Dr. Kilényi Géza
            alkotmánybíró                    alkotmánybíró

          Dr. Lábady Tamás                 Dr. Schmidt Péter
           alkotmánybíró                     alkotmánybíró

          Dr. Szabó András              Dr. Tersztyánszky Ödön
            alkotmánybíró                    alkotmánybíró

          Dr. Vörös Imre                  Dr. Zlinszky János
           alkotmánybíró                     alkotmánybíró
     Dr. Vörös Imre alkotmánybíró párhuzamos véleménye

          A  határozat   indokolása   nincs   összhangban   annak
     rendelkező részével,  mivel az  indokolás nem  az Lt.-ben az
     önkormányzati tulajdonban  álló lakásokra  nézve  kodifikált
     vételi jogot,  hanem csupán  gyakorlása időtartamát  és  azt
     tartja alkotmányellenesnek,  hogy a  vételár  nem  azonos  a
     forgalmi értékkel.  Ez viszont csak és kizárólag az Lt. 47.§
     (1) bekezdésének  és 49.§-ának megsemmisítését alapozza meg,
     míg   az    Lt.   lakások    vonatkozásában   vételi   jogot
     intézményesítő 45.§-a tekintetében irreleváns.

          A    vételi     jog    Lt.-beli     intézményesítésének
     alkotmányellenességét   -   a   megsemmisítés   megalapozása
     érdekében -  már csak  azért is indokolni kell, mivel az Lt.
     47.§ (1) bekezdése és 49.§-a önállóan is megsemmisíthető.

          1. Az  önkormányzat  a  helyi  önkormányzatokról  szóló
     1990. évi  LXV.  törvény  (a  továbbiakban  Öt.)  kifejezett
     rendelkezése alapján,  tehát ex  lege jogi  személy [9.§ (1)
     bekezdés].

          1.1. A jogi személyt a jog kreálja, így jogállását is a
     törvény határozza  meg. Az Alkotmány ugyan az ember alapvető
     jogairól beszél,  ám a  jogi személy alapjogi jogalanyiságát
     az Alkotmánybíróság  számos határozatában  [először: 21/1990
     (X.4.) AB  határozat, majd  7/1991  (II.28.)  AB  határozat;
     1441/B/1990/2. AB  határozat; az  1582/B/1990. AB  határozat
     kifejezetten  a   helyi  önkormányzat   alapjogáról  beszél]
     elismerte, minek  folytán ez  a  tétel  az  Alkotmánybíróság
     állandó gyakorlatává vált.

          Az alapjogi  jogvédelmet  azonban  az  Alkotmánybíróság
     sohasem általános érvénnyel ismerte el, hanem mindig konkrét
     alapjoggal összefüggésben  foglalt állást atekintetben, hogy
     a szóbanforgó  alapjog alkalmazható-e jogi személyre. A jogi
     személyeket  tehát  -  ha  alapjog  által  védett  szférában
     tevékenykednek -  alapjogi védelem illeti meg, amennyiben az
     adott alapjog fogalmilag alkalmazható jogi személyre.

          1.2. A  jogi személyek  különleges csoportja  a közjogi
     jogi személy,  amelyet a  közjog létesít,  és jogállását  az
     államhoz való viszonyának nagyobb intenzitása határozza meg.
     A közjogi  jogi személyek  önállóan látnak el - a közhatalom
     gyakorlóiként - olyan feladatokat, melyeket az adott közjogi
     jogi   személy   hiányában   az   állam   látna   el.   Jogi
     személyiségüket, ennek megfelelően jogállásukat, önállóságuk
     terjedelmét a  jog, az önkormányzatok esetében pedig maga az
     Alkotmány határozza meg (IX. fejezet).

          A  közjogi   jogi  személy   ugyanúgy  lehet   alapjogi
     jogalany, mint  bármely más  jogi személy.  Az állam  és más
     közjogi jogi  személyek ugyan  általában nem  hivatkozhatnak
     alapjogi jogvédelemre,  ez alól  azonban  kivételt  képeznek
     azok  a   közjogi  jogi   személyek,  amelyek  az  Alkotmány
     kifejezett   rendelkezése    alapján   alapjogi   jogalanyok
     (Alkotmány 43-44/A  §). Az  alapjogi garanciarendszer  ennek
     megfelelően az  eredetileg  az  alapjogokkal  védeni  kívánt
     egyén-állam reláción kívül eső jogviszonyok garantálására is
     szolgál, ha az Alkotmány - e jogviszonyokat és az azok által
     megtestesített   jogokat    és   kötelezettségeket   hordozó
     jogalanyokat alapjogilag  védett területhez  sorolva  -  így
     rendelkezik.

          1.3. Az  Alkotmány 42.§-a  a község, a város, a főváros
     és   kerületei,   valamint   a   megye   választópolgárainak
     közösségét megilletően  a helyi önkormányzás jogáról beszél.
     Ez a jog a választópolgárok közösségét érintő helyi közügyek
     önálló, demokratikus  intézésére és  a helyi közhatalomnak a
     lakosság érdekében való gyakorlására irányul. A 43.§ szól az
     önkormányzat alapjogairól,  melyeket  a  44/A.§  részletesen
     felsorol.

          Az Alkotmány  e három rendelkezése olymódon függ össze,
     hogy    a    42.§    általánosan,    generálklauzula-szerűen
     megfogalmazza  a   helyi  önkormányzáshoz   való   kollektív
     alapjogot. Ennek  az alapjognak,  mint a  helyi önkormányzat
     alapjogi   jogalanyisága   szempontjábóli   "anyajognak"   a
     részletezett, de nem kimerítő felsorolását tartalmazza a 43-
     44/A §.  A 44/A  § már  csak azért  sem tekinthető kimerítő,
     hanem csupán önkormányzat-specifikus felsorolásnak, mivel az
     önkormányzatot  jogi   személyként  egyébként   mindazok  az
     alapjogok  megilletik,   melyek  jellegüknél  fogva  a  jogi
     személyekre is  alkalmazhatók. A  helyi önkormányzáshoz való
     kollektív alapjogot  tehát tartalommal  részben a 44/A §-ban
     felsorolt, részben  pedig  azok  az  alapjogok  töltik  meg,
     amelyeket  az   Alkotmány   alapjogokról   rendelkező   XII.
     fejezete, továbbá  az Alkotmány  más fejezetei tartalmaznak,
     de  amelyeket   az  Alkotmánybíróság  -  állandó  gyakorlata
     szerint -  jogi személyekre  is alkalmaz. Az önkormányzáshoz
     való kollektív  alapjog tehát nem választható el a tartalmát
     adó konkrét  alapjogoktól anélkül,  hogy  ez  ne  vezetne  a
     kollektív  alapjog   lényeges  tartalmának   korlátozásához,
     sérelméhez, sőt adott esetben akár a kiüresedéséhez.

          1.4. A  helyi önkormányzáshoz  való  kollektív  alapjog
     alanya a  helyi választópolgárok  közössége  azzal  azonban,
     hogy a  választópolgárok ezt a kollektív alapjogot: "a helyi
     önkormányzást  az   általuk  választott   képviselő-testület
     útján,   illetőleg    helyi   népszavazással   gyakorolják."
     [Alkotmány   44.§    (1)   bekezdés].   Minthogy   a   helyi
     önkormányzáshoz    való     alapjog    tartalma    általános
     megfogalmazásban a helyi közügyek önálló intézése és a helyi
     közhatalom  gyakorlása  (Alkotmány  42.§),  ez  a  kollektív
     alapjog nem  pusztán a  képviselőtestület általában történő,
     formális  megválasztásának  jogát  foglalja  magában,  hanem
     olyan   képviselőtestületét,    amely   a   helyi   közügyek
     intézésére, azok  önálló szabályozására  és igazgatására,  a
     helyi  önkormányzati   autonómia  gyakorlására  a  megfelelő
     jogosítványokkal felruházottan képes is.

          1.5. A  helyi önkormányzáshoz  való  kollektív  alapjog
     ezért  olyan   szerv:  a   képviselőtestület  megválasztását
     jelenti, amely az önkormányzati autonómia tartalmát kitevő -
     adott  esetben  alapjogi  természetű  és  ezért  garanciális
     jellegű - jogosítványok gyakorlása során az állammal szemben
     is  alkotmányosan  garantált  önállósággal  rendelkezik.  Ha
     tehát   a    helyi   önkormányzat   alapjogi   jogviszonyban
     jogalanyként -  az Alkotmányban  biztosított joga  alapján -
     fellép,  az   állammal  szemben   is  védelemben:   alapjogi
     védelemben részesül.  (Ebből a  szempontból  közömbös  -  és
     inkább  jogszabály-szerkesztési   pontatlanságra   vezethető
     vissza - az, hogy az Alkotmány 43.§-a a helyi önkormányzatok
     alapjogairól,  míg   a  44/A.   §-a  a   képviselőtestületet
     megillető jogokról szól.)

          2. Az  Alkotmánybíróság állandó  gyakorlata  szerint  a
     tulajdonhoz való  jog [Alkotmány 13.§ (1) bekezdés] alapjog,
     amely  azonban   nem  korlátozhatatlan  [21/1990  (X.4.)  AB
     határozat; 7/1991 (II.28.) AB határozat; 16/1991 (IV.20.) AB
     határozat; 28/1991  (VI.3.) AB határozat; 4/1993 (II.12.) AB
     határozat IV.2.d/ pont].

          2.1.  A   tulajdonhoz  való  alapjog  azonban  nem  azt
     jelenti, mintha eme alapjog alanyának alkotmány-biztosította
     alanyi  joga   lenne  a  tényleges  tulajdonhoz  jutásra.  A
     tulajdonhoz való  jog annyit  jelent, de annyit feltétlenül,
     hogy  az  állam  alapvetően  és  főszabályként  -  kivételes
     esetektől   eltekintve,   amelyeket   azonban   szintén   az
     Alkotmánynak kell  tartalmaznia -  tartózkodjék  az  alapjog
     alanyának  tulajdonosi   pozíciójába  való  behatolástól.  A
     tulajdonhoz való  jog tehát azt az állammal szembeni közjogi
     igényt fejezi  ki,  hogy  az  állam  köteles  biztosítani  a
     tulajdonhoz jutás  elvi lehetőségét  és  a  már  megszerzett
     tulajdon   védelmét.    A   tulajdonhoz   való   jog   ezért
     főszabályként  negatív   jellegű,  tartalmilag  tartózkodási
     kötelezettséget  megfogalmazó   -  az   állam  beavatkozását
     elhárító -  parancs, amely  a tulajdonhoz való jogból fakadó
     jogi helyzet zavartalan fennállását és élvezetét garantálja.

          A tulajdonhoz  való jogra  az állam  - kivéve akkor, ha
     maga is  tulajdonos -  nem hivatkozhat  a jog alanyához való
     viszonyában;   éppen   ellenkezőleg:   ezek   a   jogalanyok
     hivatkozhatnak az  állammal szemben  erre az  alapjogukra. A
     tulajdonhoz való  jog tehát  korlátokat állít  az államnak a
     tulajdonosokat érintő cselekvése útjába.

          A  tulajdonhoz   való  jog   azonban   nem   egyszerűen
     individuális alapjog, hanem egyben szociálisan kötött is: az
     Alkotmány  szociálisan  kötött  tulajdont  véd.  A  tulajdon
     szociális kötöttsége részben a köztulajdon létében nyilvánul
     meg, amikor  a szociális  kötöttség a  köztulajdon immanens,
     jellegadó vonása,  részben  pedig  a  magántulajdon  terhére
     kívülről:   a    jogalkotó   által   konstituált   különböző
     korlátozásokban.

          A szociális  kötöttségnek, mint  a tulajdonhoz való jog
     egyik lehetséges  korlátozásának csak  addig a  határig  van
     alkotmányosan létjogosultsága,  ennek megfelelően csak addig
     a határig  fogadható el  alkotmányosnak, amíg  még  van  mit
     megkötni. Ha  ennek az  alapjognak a  tartalmát a  szociális
     kötöttségre hivatkozva olymódon töltené ki a jogalkotó, hogy
     a szociális kötöttséget mintegy totálissá téve az alapjogból
     - például  a rendelkezési  jognak egy  bizonyos határon túli
     korlátozása révén - voltaképpen semmi sem marad, a szociális
     kötöttség elveszti  értelmét és  csupán egy alkotmányellenes
     tulajdonelvonást - például általános államosítást - leplez.

          2.2.  A   tulajdonhoz  való   elvont  jogot  a  konkrét
     tulajdonosi  helyzetre,  a  konkrét  tulajdonlásra  nézve  a
     törvényhozó tölti meg tartalommal. E tekintetben a jogalkotó
     adott esetben  a tulajdonhoz  való jog gyakorlása útjába - a
     szociális  kötöttség   konkrét  esetétől  függetlenül  is  -
     korlátokat  állíthat.   A  törvényhozó  azonban  csak  olyan
     konkrét tartalommal  töltheti meg  a tulajdonhoz való elvont
     jogot,  amely  az  Alkotmány  keretei  között  marad:  ez  a
     szabályozás szabadságának korlátja.

          2.3. Összegezve:  A tulajdonhoz  való elvont  alapjogot
     tehát  a   törvényhozó  tölti   meg  a  konkrét  tulajdonlás
     tekintetében tartalommal.  Az alapjognak  az  adott  esetben
     korlátokat is  magában foglaló  szabályozása tekintetében  a
     törvényhozó  viszonylag  szabad.  A  szabályozásnak  azonban
     alkotmányosnak kell  lennie: a szabályozás nem vezethet oda,
     hogy  a   korlátozás  tulajdonképpeni  tárgya  megszűnik.  A
     tulajdonhoz való  jognak fenn  kell maradnia  ahhoz, hogy  a
     korlátozás alkotmányossága  követelményként  egyáltalán  még
     értelmezhető legyen.

          3. A  tulajdonhoz  való  alkotmányos  alapjognak  három
     vonatkozása van.

          3.1. Annak  egyrészt  garantálnia  kell  a  tulajdonosi
     jogállást, vagyis  azt, hogy  az alapjog  alanya  egyáltalán
     tulajdonossá válhasson.  A tulajdonosi  jogállás  ugyanis  a
     jogképességnek   a   tulajdonszerzéssel   összefüggő   egyik
     vonatkozása,  melynek   korlátozása  kizárt   (eltekintve  a
     tulajdoni tárgyban  rejlő,  és  nem  a  személyre  vonatkozó
     sajátosságokból   -    robbanószer,   gépjármű    -    adódó
     korlátoktól).

          A  tulajdonhoz   való  alapjog  másrészt  garantálja  a
     megszerzett (polgári  jogi) tulajdonjog  védelmét az elvonás
     ellen. Harmadrészt  az alapjog garanciát nyújt a tulajdonjog
     korlátozása  ellen  is  azon  keretek  között,  melyeket  az
     Alkotmánybíróság  állandó   gyakorlatában   kialakított   [a
     korlátozás   alkotmányos,   ha   valamely   másik   alapjog,
     alkotmányos   érték   vagy   cél   megvalósítása   érdekében
     elkerülhetetlenül szükséges,  és  az  elérni  kívánt  célhoz
     képest arányos - először: 7/1991 (II.28.) AB határozat].

          3.2. Az  alkotmányossági felülvizsgálat  tárgyát képező
     Lt.-nek  az   indítványokkal  érintett,   az   önkormányzati
     tulajdonban  álló   lakások  és  helyiségek  elidegenítésére
     vonatkozó   rendelkezései    szempontjából    különösen    a
     megszerzett  tulajdonjog   elvonása  elleni  védelemnek  van
     különös jelentősége.

          A tulajdonjog  elvonás  elleni  védelme  ugyan  már  az
     Alkotmány  13.§  (1)  bekezdése  által  nyújtott  védelemből
     következően is  a piacgazdaság  és  a  polgári  demokratikus
     közjogi berendezkedés  jellegadó kategóriája.  A tulajdonjog
     elvonásának kizártságától  függetlenül azonban  az Alkotmány
     lehetővé teszi  a tulajdon  közjogi természetű  elvonását  a
     kisajátítás  [13.§   (2)  bekezdés],   a  tulajdontól   való
     megfosztás eseteként  az elkobzás,  mint a  törvény szerinti
     büntetés [57.§  (4) bekezdés],  végül az  Alkotmány 70/I §-a
     keretei között mozgó közteherviselés (adózás) formájában. Az
     Alkotmány éppen azért rendelkezik három különböző szakaszban
     -  és   nem  a   tulajdonvédelmet  megfogalmazó   13.§   (1)
     bekezdésben   -   ezekről   a   tulajdonelvonásokról,   mert
     magánjogi-tulajdonvédelmi    összefüggésük     -     közjogi
     intézményekről lévén szó - nincs.

          Az Alkotmánybíróság  csak egyetlen esetben fogadta el -
     a    rendszerváltozás     egyszeri,    sajátos    történelmi
     körülményeire   tekintettel    -   a   társadalmi   tulajdon
     lebontásának  alkotmányos  feladatával  összefüggésben  azt,
     hogy a  tulajdoni rendszert átalakító törvények a társadalmi
     tulajdon egykori  létrehozásából származó  terheket elosszák
     azok  között,   akik  a   társadalmi  tulajdont   ingyenesen
     megszerzik [16/1991  (IV.20.) AB határozat; 28/1991. (VI.3.)
     AB  határozat].   "Amint  azonban  az  átalakulás  folyamata
     megtörtént,  az   új  tulajdon   védelme  teljes,   azaz   e
     vonatkozásban  nincs   alkotmányos  lehetőség  a  társadalmi
     átalakulás   terhének    utólagos    vagy    visszamenőleges
     szétosztására." [16/1991 (IV.20.) AB határozat].

          A  fenti   alapelvek  következetes  figyelembevételével
     fogadta  el   alkotmányosnak  az  Alkotmánybíróság  28/1991.
     (VI.3.)      AB      határozatával      a      mezőgazdasági
     termelőszövetkezetek termőföldtulajdonára vonatkozóan később
     a tulajdonviszonyok  rendezése érdekében,  az állam által az
     állampolgárok  tulajdonában   igazságtalanul  okozott  károk
     részleges  kárpótlásáról  szóló  1991.  évi  XXV.  törvénybe
     foglalt  vételi   jogot.  Az   Alkotmánybíróság   ugyanakkor
     hangsúlyozta, hogy  a vételi  jog intézményesítésére  csak a
     rendszerváltással összefüggő  egyszeri,  sajátos  történelmi
     körülmények folytán  és csak a társadalmi tulajdon lebontása
     összefüggésében     van     lehetőség.     Rámutatott     az
     Alkotmánybíróság továbbá  arra is,  hogy csak  a  társadalmi
     tulajdon lebontásából származó terheket lehet szétosztani és
     csak azok  között, akik  majdan a  társadalmi  tulajdont  az
     említett 1991. évi XXV. törvény alapján megszerzik.

          A tulajdonjog elvonásával szemben az Alkotmány 13.§ (1)
     bekezdésében megfogalmazott  védelmet -  mint a  tulajdonhoz
     való jog  egyik vonatkozásának érvényét - tehát nem gyengíti
     a tulajdonjog  vételi joggal  való elvonásával  kapcsolatban
     megfogalmazott   egyszeri   alkalomra   szóló   és   szigorú
     feltételekhez kötött  kivétel. Az Alkotmánybíróság szigorúan
     megszabott követelményei  kizárják azt,  hogy  az  Alkotmány
     13.§ (1)  bekezdése által  átfogott körben  - tehát  ha  nem
     kisajátításról, elkobzásról, vagy közteherviselésről van szó
     -  a   tulajdoni  átalakulástól   függetlenül   és   az   új
     tulajdonosok létrejöttét  követően  azok  terhére  bármilyen
     tulajdonjog-elvonás  történhessen.  A  tulajdoni  átalakulás
     folyamatának adott  területen történő  befejeztével,  az  új
     tulajdonosok  létrejöttével  nem  lehet  utólagosan  -  akár
     vételi  jog   formájában   -   a   tulajdoni   átalakulásra,
     privatizációra hivatkozni.

          3.3.  A   privatizálás  egyébként   -  amint   arra  az
     Alkotmánybíróság  korábban   utalt  -   az  állami  tulajdon
     magántulajdonba adását jelenti. Az állam idegen javakat nem,
     csak  olyan   javakat  privatizálhat,   melyek  tulajdonában
     állnak; a  privatizáció tulajdonosi  döntés, ezért  az állam
     privatizáláshoz   való    joga   tulajdonosi   szabadságából
     következik. Mindebből  az  következik,  hogy  privatizációra
     egyébként sincs  senkinek alanyi  joga [21/1990.  (X.4.)  AB
     határozat   A/IV.    rész;    836/B/1990    AB    határozat;
     1443/B/1990/4. AB határozat].

          4. Az  Alkotmány 12.§ (2) bekezdése értelmében az állam
     tiszteletben  tartja   az  önkormányzatok   tulajdonát.   Az
     Alkotmány  44/A.§   b)  pontja   kimondja,  hogy   a   helyi
     képviselőtestület  "gyakorolja   az  önkormányzati  tulajdon
     tekintetében   a    tulajdonost   megillető    jogokat,   az
     önkormányzat  bevételeivel   önállóan   gazdálkodik,   saját
     felelősségére vállalkozhat..."

          4.1.  Az   önkormányzat  tulajdonosi  jogállásának  eme
     megfogalmazását az  Öt. 77.§  (1)  bekezdése  konkretizálja:
     "Saját    tulajdonnal     rendelkezik    és    költségvetési
     bevételeivel, kiadásaival önállóan gazdálkodik." Az Öt. 78.§
     (1) bekezdése  az önkormányzat  tulajdonát és vagyoni értékű
     jogait összefoglalóan  az önkormányzat  vagyonának (Öt.  77-
     80.§)  nevezi.   Az  önkormányzati  vagyon  tekintetében  az
     önkormányzat ugyan  az Öt.  77.§ (1)  bekezdése  alapján  is
     egyértelműen tulajdonos,  de e  jogállását aláhúzza  az  Öt.
     80.§ (1)  bekezdése 1.  mondata, amikor  leszögezi: "A helyi
     önkormányzatot -  e törvényben  meghatározott eltérésekkel -
     megilletik  mindazok   a  jogok   és  terhelik   mindazok  a
     kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetőleg
     terhelik."

          Az Öt.  80.§ (1)  bekezdése második  mondata ugyanakkor
     jogszabályi    alátámasztást    ad    az    Alkotmánybíróság
     álláspontjának, mely szerint az önkormányzáshoz való alapjog
     az ennek  tartalmát kitevő  jogosítványok gyakorlására képes
     szerv megválasztását  jelenti. E  jogszabályhely ugyanis - a
     tulajdonosi  jogállás   77.§  (1)  bekezdését  és  80.§  (1)
     bekezdése első  mondatában  történő  rögzítését  követően  -
     kifejezetten leszögezi  a következő,  második mondatban:  "A
     tulajdonost  megillető   jogok  gyakorlásáról  a  képviselő-
     testület rendelkezik."

          Az    önkormányzat     tulajdonjogának     rendelkezési
     részjogosítványa azonban  korlátozott: egyrészt  az Öt. 80.§
     (2)    bekezdése     adott    vagyontárgy    elidegenítését,
     megterhelését,  vagy   vállalkozásba  való  bevitelét  helyi
     népszavazáshoz kötheti.  Az Öt.  80.§ (3)  bekezdése továbbá
     rögzíti,  hogy  az  önkormányzat  vállalkozási  tevékenysége
     kötelező feladatainak  [Öt. 8.§  (4) bekezdés] ellátását nem
     veszélyeztetheti.

          4.2.   Az   önkormányzatok   tulajdonosi   jogállásának
     megteremtése tudatos,  a többpártrendszeren  alapuló polgári
     demokratikus   politikai   rendszer   melletti   alkotmányos
     döntésből fakad.  Ez fejeződik ki abban, hogy az Öt. - a 77-
     80.§-hoz  fűzött   miniszteri   indokolás   szerint   -   az
     önkormányzatok  működése   egyik  meghatározó   feltételének
     tekinti a  feladatai ellátásához szükséges, megfelelő vagyon
     feletti   rendelkezést.    A   korábbi    tanácsrendszerbeli
     alanytalan állami  tulajdonnal szemben  - melynek  az akkori
     helyi tanács  csak  kezelője  volt  -  a  tulajdonával  való
     rendelkezési   jogot    "valódi   tulajdonként"    kell   az
     önkormányzatok   részére   biztosítani   -   hangoztatja   a
     miniszteri indokolás.

          5.  Bár  a  tulajdonjog  elvonása  általában  sérti  az
     Alkotmány 13.§  (1) bekezdését,  utalni kell  arra, hogy  az
     önkormányzat nem  magánjogi, hanem közjogi jogalany. Törvény
     ugyanis állami  feladattá minősíthet  át önkormányzat  által
     ellátott feladatot;  az önkormányzat ekkor nem hivatkozhat a
     tulajdonhoz  való   alkotmányos  jog   sérelmére,  mivel  az
     önkormányzat tulajdoni  tárgyainak azon  köre  kerül  állami
     tulajdonba,  amely   kizárólag   az   átminősített   feladat
     ellátását szolgálja  [például az  egyes  állami  tulajdonban
     lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló
     1991.   évi   XXXIII.tv.   (a   továbbiakban   Vátv.)].   Az
     önkormányzati tulajdon  elvonásánál - de korlátozásánál is -
     a tulajdonhoz  való jog  védelmét a  magánjogi jogalanyokhoz
     képest differenciálja,  adott  esetben  gyengíti,  relatívvá
     teszi a  közjogi jogalanyiság ténye. Az elvonás (korlátozás)
     viszonylagosabbá válásának  alkotmányos határát  az jelenti,
     hogy az elvonás vagy korlátozás a helyi önkormányzáshoz való
     kollektív  alapjog   sérelméhez,  illetve  az  önkormányzati
     autonómia kiüresedéséhez vezet-e.

          Az Alkotmány  13.§ (1) bekezdése éppen ebben különbözik
     a   12.§   (2)   bekezdésétől:   az   utóbbiban   nevesített
     önkormányzati  tulajdonhoz   való   alapjog   az   általános
     tulajdonhoz való  joghoz  képest  lényegesen,  de  szigorúan
     megfogalmazott feltételekkel korlátozott.

          5.1.  Az   önkormányzati  vagyon   tehát  az   ellátott
     funkcióhoz kötődő tulajdoni tárgyaktól függően nem homogén.

          a)   Az    önkormányzat   legalapvetőbb    feladataihoz
     kapcsolódó törzsvagyon (ld. Öt. 78-79.§) tekintetében is áll
     az,  hogy  az  önkormányzat  közjogi  jogalany,  aminek  két
     következménye  van.   Egyfelől   a   törzsvagyonba   tartozó
     vagyontárgyak   elvonása   egyértelműen   az   önkormányzati
     autonómia kiüresedéséhez  vezetne, ezért  az  önkormányzatot
     közjogi jogalanyként  is a  magánjogi  jogalanyoknak  kijáró
     feltétlen és abszolút védelem illeti meg.

          A törzsvagyon  másfelől az  önkormányzat  legkötöttebb,
     legkorlátozottabb (forgalomképtelen,  illetve  korlátozottan
     forgalomképes) vagyonrészét  jelenti: rendelkezési  joga  ex
     lege korlátozott.  Tulajdonhoz  való  joga  eme  korlátozása
     tekintetében  az   önkormányzat  azonban   nem   hivatkozhat
     alapjogi jogsérelemre,  mivel a  tilalom nem  korlátozza  az
     önkormányzati  autonómiát.  Éppen  ellenkezőleg:  a  törvény
     által korlátozott,  megkötött  törzsvagyon  az  önkormányzat
     működéséhez  szükséges   legalapvetőbb   anyagi   feltételek
     fennmaradását garantálja.  Ha azonban  a korlátozás  ezen  a
     szemponton alkotmányos  indok nélkül túlmenne, felmerülne az
     alapjogi jogsérelem.

          b)  Az   alapjogi   védelem   a   másik   csoport:   az
     önkormányzatok   hatáskörébe    utalt   közszolgáltatásokhoz
     kapcsolódó vagyontárgyak  esetén relatív,  tekintettel arra,
     hogy  a  tulajdonjog  elvonása  az  önkormányzati  tulajdoni
     mivoltukat indokolttá  tevő hatáskör sorsában osztozik: amíg
     a hatáskör  önkormányzati, a hozzárendelt tulajdon is az, ha
     azonban az adott hatáskör ex lege államivá válik, a tulajdon
     is  átszállhat   az   államra.   Az   önkormányzat   közjogi
     jogalanyisága e  tekintetben abban  mutatkozik meg,  hogy  e
     törzsvagyonnak  nem   minősülő   vagyontárgyak   közvetlenül
     szolgálják  valamely  önkormányzati  feladat  végrehajtását,
     illetve azok  valamely  önkormányzati  hatáskör  ellátásának
     tárgyi   feltételei.   Ennek   megfelelő   megkülönböztetést
     tartalmaz  a   Vátv.  2.§-a   (a  feladat-   és   hatáskörök
     összhangjának   követelményét    emeli   ki   az   ehhez   a
     rendelkezéshez fűzött miniszteri indokolás).

          Mivel rendeltetésük az, hogy az adott hatáskör, illetve
     feladat  ellátását  biztosítsák,  a  törzsvagyonhoz  hasonló
     abszolút és  feltétlen védelem  nem indokolt.  Adott esetben
     ugyanis  nem   az  önkormányzat   tulajdonhoz  való  jogának
     sérelméről, hanem  arról van  csupán szó, hogy a tulajdonjog
     együtt mozog a hatáskörrel (funkcióval).

          Tekintettel  arra,   hogy  az  önkormányzati  autonómia
     határai  a   törvény  által  meghatározottak  [Öt.  1.§  (3)
     bekezdés], az önkormányzat feladatkörének terjedelmét, - így
     az ahhoz  tartozó vagyontárgyakat - illetően nem feltétlenül
     van  alapjogi  helyzetben.  Valamely  önkormányzati  funkció
     államivá válása esetében annak alkotmányosságát az dönti el,
     hogy a  feladat átminősítése  nem jelenti-e az önkormányzati
     önállóság alkotmányellenes korlátozását.

          c) Mindazon  vagyontárgyak, melyek  sem az  első, sem a
     második csoportba nem tartoznak, az önkormányzat ex lege nem
     kötött, "szabad"  vállalkozási vagyonát  alkotják  [például:
     Alkotmány 44/A.§ (1) bekezdés b) pont].

          Az   önkormányzat    közjogi   jogalanyiságából   adódó
     korlátozással azonban  itt is  találkozunk: az  Öt. 80.§ (3)
     bekezdése -  a már  említett 80.§  (2)  bekezdés  mellett  -
     ugyanis kimondja: a helyi önkormányzat vállalkozása kötelező
     feladatainak ellátását  nem veszélyeztetheti,  továbbá  csak
     olyan vállalkozásban  vehet részt,  amelyben felelőssége nem
     haladja  meg  vagyoni  hozzájárulásának  mértékét.  Jóllehet
     elsődlegesen e  rendelkezések az önkormányzatot is megillető
     vállalkozás   jogának    [Alkotmány   9.§    (2)   bekezdés]
     korlátozásáról szólnak,  mögöttesen  az  egyébként  "szabad"
     önkormányzati vállalkozási  vagyon fölötti rendelkezései jog
     közvetett megkötéséről  van  szó.  Ezektől  -  a  törvényben
     tételesen  felsorolt  -  korlátoktól  eltekintve  azonban  e
     harmadik  csoportra   nézve  az   önkormányzatot   megillető
     tulajdonhoz  való   jogra  vonatkozó   alkotmányos   védelem
     egyebekben azonos a magánjogi jogalanyokéval.

          5.2. Az  önkormányzatra, mint  tulajdonosra - a közjogi
     jogalanyiságból   fakadó   eltérésekkel   (korlátozásokkal),
     melyeket maga  az önkormányzatokat,  mint  jogi  személyeket
     éppen ilyen  jogállással konstituáló,  valamint  tulajdonhoz
     való alapjogukat éppen ilyen tartalommal kitöltő Öt. határoz
     meg -,  ugyanúgy a  Polgári Törvénykönyvről  szóló 1959. évi
     IV. törvény  (Ptk.) megfelelő  rendelkezései irányadók, mint
     minden más tulajdonosra. Ezt a Ptk-t módosító 1991. évi XIV.
     törvény  is   megerősítette,  amikor  a  Ptk.  hatályát  "az
     önkormányzati ...  szervezetekre és vagyoni viszonyaikra" is
     kiterjesztette.

          6. Az  Lt. 45. és 54.§-a az önkormányzatok tulajdonában
     álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlői
     javára alapít vételi jogot.

          6.1. Az  Alkotmánybíróság korábban megállapította, hogy
     a vételi  jog a  polgári jogi  tulajdonjog korlátozása - nem
     pedig kisajátítás  -, ahol  a tulajdonosváltozás attól függ,
     hogy a  tulajdonos gyakorolja-e  vételi jogát.  A vételi jog
     nem minősül  kisajátításnak, alkotmányosságát  ezért nem  az
     Alkotmány 13.§  (2) bekezdése,  hanem  13.§  (1)  bekezdése,
     valamint  8.§   (2)  bekezdése  alapján  kell  elbírálni.  A
     törvényen  alapuló   vételi  jog   akkor  sem   minősül   át
     kisajátítássá, ha  alkotmányellenes: ilyenkor a vételi jogot
     alapító  (alkotmányellenes)   törvényt  kell  megsemmisíteni
     [16/1991 (IV.20.) AB határozat III. 3. pont; 28/1991 (VI.3.)
     AB határozat I. A/3. 2. pont].

          Az Alkotmánybíróság ugyanakkor óvakodott attól, hogy az
     adott ügyben  lefolytatott -  az egykori társadalmi tulajdon
     egyik  formájára:   a   mezőgazdasági   termelőszövetkezetek
     termőföldtulajdonára   vonatkoztatott   és   korlátozott   -
     alkotmányossági  vizsgálat   eredményét  (melynek   során  a
     törvényen alapuló vételi jogot az adott esetben a társadalmi
     tulajdon   lebontásának    a    rendszerváltozásból    adódó
     feladatával  összefüggésbe   hozva  alkotmányosnak  találta)
     általánosítsa. A  kárpótlással kapcsolatban  rögzített  -  a
     vételi  joggal   kapcsolatos   -   megállapításoknak   nincs
     precedens-jellege, és  azokra újabb törvényen alapuló vételi
     jog esetén  - hacsak  a  rendszerváltozás  és  a  társadalmi
     tulajdon lebontásának  közös feladata  nem fogja  egységbe a
     kárpótlási és az újabb jogszabályt - hivatkozni nem lehet.

          6.2. Az  Lt. esetében  rendszerváltozással  kapcsolatos
     vonatkozásokról,   a    társadalmi   tulajdon   lebontásának
     alkotmányos feladatáról  nincs szó.  Az Lt.  által alapított
     vételi jog alkotmányosságát ezért önállóan kell vizsgálni.

          Az Lt.  által  alapított  vételi  jog  az  önkormányzat
     tulajdonjogát  megterheli   azáltal,  hogy   a   tulajdonjog
     rendelkezési részjogosítványának gyakorlásától a tulajdonost
     öt  évre  megfosztja.  Az  adott  esetben  a  tulajdonjog  a
     tulajdonos akaratától  függetlenül, sőt esetleg kifejezetten
     akarata ellenére száll át a vételi jog jogosultjára.

          6.3. A  Ptk. 375.§-ában szabályozott vételi jog fogalmi
     eleme az,  hogy a  tulajdonos  maga  enged  vételi  jogot  a
     jogosultnak,   amikor   ebben   az   akaratmegegyezésben   a
     tulajdonos akarati  autonómiája megfelelően kifejezésre jut:
     polgári   jogi    tulajdonjogát   maga   korlátozta,   annak
     rendelkezési részjogosítványáról  maga mondott le a jogosult
     javára  az   opciós  szerződéssel.  A  tulajdonos  ezért  az
     Alkotmány 13.§  (1) bekezdésében  rögzített tulajdonhoz való
     jogának  sérelmére   annál  kevésbé   hivatkozhat,  mivel  a
     korlátozásban,  a   rendelkezési   részjogosítványról   való
     lemondásban éppen  akarati autonómiája nyilvánult meg, így a
     tulajdonhoz  való  jog  sérelmére  hivatkozása  során  saját
     jognyilatkozatával,    mint     jogi     ténnyel     kerülne
     ellentmondásba.

          6.3.1. Az  Lt. által alapított vételi jog ezzel szemben
     a tulajdonos  akarati autonómiáját a vételi jog alapításából
     teljességgel   kizárja,    így    a    tulajdonos    akarati
     autonómiájának megnyilvánulása nélkül kerül olyan helyzetbe,
     hogy tulajdonjoga egy határidőhöz és egy feltételhez kötötté
     válik. A  vételi jog  gyakorlására nyitva álló öt év ugyanis
     egyrészt  olyan  időhatározás,  amelynek  leteltéig  fennáll
     tulajdonjoga akár  akarata  ellenére  történő  átszállásának
     lehetősége:  az  Lt.  által  konstituált  vételi  jog  tehát
     megnyitja a  tulajdonjog elvonásának lehetőségét. A jogosult
     egyoldalú  akaratnyilatkozata   másrészt   olyan   feltétel,
     amelynek  bekövetkeztére   a  tulajdonosnak   szintén  nincs
     befolyása: akarati  autonómiája e korlátozással kapcsolatban
     sem jut kifejezésre.

          6.3.2. A  tulajdonjog  azonban  -  mint  a  dologi  jog
     intézménye  -  fogalmilag  abszolút  szerkezetű  és  negatív
     tartalmú jogviszonyt  jelent.  A  polgári  jogi  tulajdonjog
     fennállása időhatározástól  és feltételtől  való függést nem
     tűr. A  tulajdonjog gyakorlása  természetesen  korlátozható,
     ennek keretében  korlátozható a rendelkezési részjogosítvány
     is. Ha  azonban a  rendelkezési részjogosítványt  törvénnyel
     úgy korlátozzák,  hogy a  tulajdonos  akarati  autonómiáját,
     közreműködését a  vételi jog  alapításából teljesen  kizárva
     megnyitják a tulajdonjog átszállásának lehetőségét, akkor ez
     a korlátozás  már a  tulajdonjog fennállását  és nem  csupán
     gyakorlását érinti.

          A tulajdonjog  elvonásának  állandó  veszélye  miatt  a
     tulajdonjog fennállása  időhatározástól és feltételtől válik
     függővé.   A   tulajdonjog   jogszabállyal   történő   olyan
     korlátozása,  megterhelése,   amely  a   tulajdonos  akarati
     autonómiáját e  tekintetben teljesen  kizárja, legfeljebb és
     csak  a   tulajdonjog  gyakorlására,   de  nem  fennállására
     vonatkozhat.  Amikor  az  Alkotmánybíróság  a  mezőgazdasági
     termelőszövetkezetek  földeladásaira   nézve  alkotmányosnak
     találta  elidegenítési   ügyleteiknek  jogszabály   által  a
     vagyonellenőrző bizottságok  hozzájárulásához kötését, éppen
     a   tulajdonjog   gyakorlásának   megterheléséről   és   nem
     fennállásának (elvonásának) alkotmányosságáról nyilatkozott,
     annál   is    inkább,   mert    az   adott   ügyletekben   a
     tulajdonátszállást, az elidegenítést maguk a tulajdonosok: a
     szövetkezetek kezdeményezték [7/1991 (II.28.) AB határozat].

          6.3.3. Az  Lt. által  alapított vételi jog a tulajdonos
     önkormányzat akarati  autonómiáját a  tulajdon átszállásából
     teljesen kizárja, így az - a tulajdonjog fennállását érintve
     - már  nem a  tulajdonjog átszállásának, hanem a tulajdonjog
     elvonása lehetőségének  minősül. Az  Lt.  által  konstituált
     vételi  jog   olyan  jogi   helyzetet  létesít,  amelyben  a
     tulajdonos   formailag-jogilag   ugyan   tulajdonosa   marad
     dolgának, valójában azonban e jogának csupán a birtoklási és
     használati részjogosítványát  gyakorolhatja. A  rendelkezési
     részjogosítvány megszüntetése  folytán a  jogilag tulajdonos
     ténylegesen már csak használója marad a dolognak.

          Megítélésem  szerint   az  elidegenítési  és  terhelési
     tilalom  -   bár  természetét   tekintve   (a   rendelkezési
     részjogosítványt érintvén)  e tekintetben  hasonló a  vételi
     joggal  való   megterheléshez  -   nem  vet   fel  általában
     alkotmányossági aggályokat,  mert nem  eredményezi  a  dolog
     tulajdonjogának    átszállását;     éppen    az    átszállás
     megakadályozását célozza.

          A polgári  jogi  tulajdonosnak  -  akarata  ellenére  -
     puszta   használóvá    degradálása   ugyan   nem   változtat
     (egyenlőre)   azon,    hogy   a    dolognak    változatlanul
     formáljogilag tulajdonosa, hiszen a tulajdonjog átszállásáig
     ő a tulajdonos, azonban ez a tulajdonjog már nem tartalmazza
     a rendelkezési  részjogosítványt.  Márpedig  a  rendelkezési
     részjogosítvány fennállása  - akár korlátozottan biztosított
     részjogosítvány-gyakorlási  lehetőséggel   -  az,   amely  a
     tulajdonost   dogmatikailag    -   megkülönböztetve   őt   a
     birtokostól, vagy  a  használótól  (Ptk.  XIII.  fejezet)  -
     tulajdonossá teszi.  A tulajdonos  alapvetően a rendelkezési
     részjogosítvány fennállásától az, ami.

          6.3.4. Ha  viszont a  tulajdonos-önkormányzatot akarati
     autonómiája  kikapcsolásával,   adott  esetben  kifejezetten
     akarata ellenére  az Lt.  rendelkezése (az  általa alapított
     vételi jog)  hozza az említett jogi helyzetbe, alkotmányjogi
     értelemben  tulajdonhoz   való  joga  sérelmének  lehetősége
     felmerül. Ez  a jogi  helyzet nem elsősorban polgári jogilag
     aggályos, hiszen nem jár feltétlenül és automatikusan, hanem
     csak  feltételesen  (a  jogosult  egyoldalú  nyilatkozatától
     függően) a  tulajdonjog elvonásával.  Az önkormányzat  tehát
     polgári jogilag  tulajdonos marad, azonban tulajdonjogának -
     rendelkezési    részjogosítványára     vonatkozó     akarati
     autonómiája   kikapcsolásával   megvalósuló   -   átszállása
     alkotmányjogilag  már   tulajdonelvonásnak  minősül,  és  ez
     felveti  a   tulajdonhoz  való   joga  esetleges  sérelmének
     lehetőségét. Az  Lt. által  alapított vételi  jogot ezért az
     Alkotmány  13.§   (1)  bekezdése   és  8.§   (2)   bekezdése
     függvényében kell vizsgálni.

          Amíg az önkormányzat polgári jogilag akár vételi joggal
     terhelten is  tulajdonosa marad dolgának, alkotmányjogilag a
     tulajdonelvonás puszta  lehetősége is a tulajdonhoz való jog
     sérelmét  jelenti   akkor,  ha  e  lehetőség  megnyílta  nem
     feltételezi  a   tulajdonhoz  való  jog  alanyának  legalább
     minimális közreműködését,  akarati  autonómiájának  legalább
     egy minimális  szinten történő  megőrzését. Sérelmet szenved
     ugyanis ekkor  a tulajdonhoz való jog azon vonatkozása, mely
     védelmet biztosít  a megszerzett  tulajdon elvonása ellen. A
     tulajdonos tehát még polgári jogilag ugyan tulajdonos lehet,
     amikor alkotmányjogilag tulajdonhoz való jogának sérelme már
     felmerül,   hiszen    tulajdonjogát   akarati    autonómiája
     legfontosabb    szeletének,     tulajdonjoga    rendelkezési
     részjogosítványának megszüntetésével vonhatják el.

          A tulajdonjog  elvonása lehetőségének  a  tulajdonos  -
     rendelkezési   részjogosítványra    vonatkozó   -    akarati
     autonómiája kikapcsolásával  való megteremtése a tulajdonjog
     fennállását (és  nem  gyakorlását)  érintő  megterhelésként,
     korlátozásként már a tulajdonhoz való jog lényeges tartalmát
     érinti, hiszen  az állam  az alapjogi jogosult ezen alapjogi
     pozícióját szünteti  meg.  Az  Lt.  által  az  önkormányzati
     tulajdon terhére  létesített vételi  jog tehát a tulajdonhoz
     való jog  olyan korlátozása, amely - legalábbis az Lt. által
     bevezetett formában - még törvénnyel sem lehetséges.

          Az Lt.  által  alapított  vételi  jog  következésképpen
     sérti az  Alkotmány 8.§  (2) bekezdését, 13.§ (1) bekezdését
     és az  önkormányzati tulajdont  kiemelten, nevesítetten védő
     12.§ (2)  bekezdését, a  42.§-át,  valamint  a  44/A  §  (1)
     bekezdés b/pontját, ezért alkotmányellenes.

          7. Megítélésem  szerint a vételi jog Lt.-beni alapítása
     alkotmányos indok  nélkül, önkényesen  különbséget  tesz  az
     önkormányzati tulajdon  és az  egyéb tulajdon  között. Ez  a
     megkülönböztetés nem  önmagában tilos,  hanem azért, mert az
     alkotmányos  indok   hiánya  mellett   [21/1990.  (X.4.)  AB
     határozat]   olyannak   sem   minősül,   amely   az   állami
     gazdaságpolitika mérlegelésen  alapuló döntési  körébe esne,
     és esetleg  ezen az alapon lenne alkotmányosnak elfogadható.
     Ez a  megkülönböztetés sérti az Alkotmány  70/A. §-át, ezért
     alkotmányellenes.

          8. Utalni  kell azonban  arra, hogy az önkormányzat nem
     természetes, hanem  jogi  személy,  ezen  belül  is  közjogi
     jogalany, ezért  már ennél  fogva sem  bírhat a  természetes
     személyekhez hasonló  szélesebb körű  és kevésbé feltételes,
     inkább  abszolutizálható   alapjogi  védelemmel.  A  közjogi
     jogalany  -  mint  amelyet  eleve  jogszabály  konstituál  -
     tulajdonhoz  való   joga,  amelynek   konkrét   tulajdonjogi
     pozícióját is  a jogalkotó tölti ki tartalommal, kétszeresen
     is korlátozható. Egy ilyen korlátozás nem feltétlenül és nem
     önmagában  véve  alkotmányellenes.  Mód  van  arra,  hogy  a
     törvényhozó  eleve   korlátozásokkal  terhelt  tulajdonjogot
     rendeljen oda  a közjogi  jogalanyhoz, amint  ez a  korábban
     állami tulajdonban  és tanácsi  kezelésben volt  lakások  és
     helyiségek   önkormányzatok   részére   történő   átadásakor
     történt. Az  említett 32/1969. (IX.30.) Korm. rendelet éppen
     ilyen korlátozást  kodifikált.  Arra  is  mód  van,  hogy  a
     jogalkotó a  megszerzést  követően  utólag  konstituáljon  a
     közjogi  jogalany   tulajdonjogát   érintő   korlátozásokat.
     Mindkét esetben azonban természetes követelmény a korlátozás
     alkotmányossága. A  kérdés az,  hogy a törvényhozó a számára
     kétszeresen is  nyitva álló  korlátozási lehetőséggel  élve,
     vagy  azzal   -  alkotmányellenes  helyzetet  kodifikálva  -
     visszaélve töltötte-e  meg tartalommal a számára nyitva álló
     közjogi  jogalanyiság   tényéből   adódóan   a   természetes
     személyhez  képesti  nagyobb  szabályozási  mozgásteret.  Az
     Alkotmánybíróság utal  arra, hogy az Öt. maga is korlátozott
     tulajdonjogot rendelt az önkormányzatokhoz.

          Megítélésem  szerint   az  önkormányzatok   lakás-   és
     helyiségtulajdonára   vonatkozó   tulajdonjogának   Lt.-beli
     korlátozása  sérti   az  Alkotmány  által  általában  és  az
     önkormányzatok tekintetében  nevesítetten is  megfogalmazott
     és védett tulajdonhoz való jogot, valamint a diszkrimináció-
     tilalmat; a  jogalkotó a  számára a közjogi jogalany polgári
     jogi tulajdonjoga  korlátozó jellegű  szabályozására  nyitva
     álló lehetőséggel  - alkotmányellenes  helyzetet teremtve  -
     visszaélt.

          Az Öt.-nek  és az  1991. évi  XXXIII. törvény  2.§  (7)
     bekezdésének az elidegenítéssel kapcsolatos későbbi törvényi
     szabályozásra  utalása  semmiféle  logikai  kapcsolatba  nem
     hozható a  tulajdonhoz való  jog olyan értelmezésével, amely
     szerint a  piacgazdaságnak és  a többpártrendszeren  alapuló
     parlamentáris  demokráciának   egyaránt  alapintézményét  és
     alapvető garanciáját  képező ezen  alapjog tartalma  nem  az
     állagra, hanem  csak az  érték garantálására vonatkozik. Egy
     későbbi "külön"  törvény megalkotására  történő  -  szokásos
     kodifikációtechnikai - utalás az adott esetben a tulajdonhoz
     való  alkotmányos   alapjog   tartalmára   nézve   semmiféle
     támponttal nem szolgál. A tulajdonhoz való elvont alapjognak
     az Alkotmányban  történő kinyilvánítása konkrét tartalom - a
     védett     tárgy     -     meghatározása     nélkül     üres
     szándéknyilatkozattá degradálódik. Az abszolút szerkezetű és
     negatív   tartalmú    polgári   jogi    tulajdonjognak    az
     alkotmányjogi  tulajdonhoz  való  jogtóli  eloldása  ezt  az
     alapjogot kiüresíti  és azt  minden hitelétől  megfosztva  -
     tartalmatlan kategóriaként  deklarálja. Arra  az  alapjogra,
     amelynek védett  jogtárgya nincs, hivatkozni ugyan lehet, de
     többé nem  érdemes.  A  tulajdonosi  jogállást  és  a  dolog
     tulajdonjogát az  értékgarancia -  mint  védett  jogtárgy  -
     azért  nem   helyettesítheti,  mert   az   értékgarancia   a
     kisajátítás által védett jogtárgy - közérdek által indokolt,
     azonnali, feltétlen és teljes kártalanítással kisért közjogi
     természetű   tulajdonelvonás    -   egyik    eleme.   Mindez
     természetesen  azt   is  jelenti,  hogy  a  hatályos  magyar
     Alkotmány értelmében  - hacsak  nem kisajátítás formájában -
     sem államosításra,  sem ahhoz  hasonló már tulajdonelvonásra
     nincsen  alkotmányos   lehetőség.  Ilyen   lehetőséget  csak
     alkotmányozással lehet megnyitni.

          Mindezekre tekintettel  egy  forgalmi  értéken  történő
     kvázi-kisajátítást  magában  foglaló  vételi  jog  esetleges
     kodifikálása aggályos,  mivel  így  elmosódik  az  Alkotmány
     által szabályozott  tulajdonhoz való  jog és  a  kisajátítás
     közötti  határ.   A  tulajdonhoz   való  jogba  kisajátítási
     lehetőség  értékgaranciával   sem   fér   bele.   A   teljes
     kártalanítás   melletti    tulajdonelvonásnak   ugyanis    a
     kisajátítás   [Alkotmány    13.§   (2)   bekezdés]   szigorú
     feltételrendszerének  kell  megfelelnie.  Az  önkormányzatok
     tulajdonában  álló   lakások  bérlői   számára   biztosított
     törvényen alapuló vételi jog még akkor sem válik alkotmányos
     kisajátítássá, ha teljes kártalanítás mellett történik, mert
     a bérlők  kedvezményezése esetében hiányzik a közérdek, mint
     feltétel.  A  lakásgazdálkodás  nem  ilyen  indok,  mert  az
     önkormányzati lakásállománynak  a bérlők  tulajdonába  adása
     éppenhogy  végképp   lehetetlenné  tesz   bármiféle   állami
     lakáspolitikát, lakásgazdálkodást.  Ettől  eltekintve  sincs
     lehetőség arra,  hogy az  állam  más  tulajdonának  rovására
     alkotmányos korlátozás  nélkül lakáspolitikát  (vagy bármely
     más gazdaság-  vagy társadalompolitikát)  folytasson.  Ha  e
     politikák a  tulajdon elvonásával  járnak, akkor  ez csak  a
     kisajátítás keretei között lehetséges. Az Lt.-beli törvényen
     alapuló vételi  jog intézményének  - akár  az egyébként is a
     kisajátítás   fogalomkörébe   tartozó   értékgaranciával   -
     alkotmányoskénti elfogadása  kijátssza  mind  a  tulajdonhoz
     való  jog,   mind  a   kisajátítás  által   előírt   szigorú
     alkotmányos biztosítékokat azáltal, hogy e vételi jognak sem
     a tulajdonhoz  való jog,  sem a  kisajátítás feltételeit nem
     kell már teljesítenie.

          Megítélésem   szerint    az   Lt.-beli    vételi    jog
     alkotmányellenessége szempontjából  a két  intézmény világos
     elhatárolása sarkalatos  kérdés. Ha  ugyanis  a  tulajdonhoz
     való jogba  bele lehet értelmezni egy "sajátos" kisajátítási
     lehetőséget, elmosódik  a határ  a tulajdonhoz való jog és a
     kisajátítás között.  Nem lehet  a jövőben  tudni, hogy  mire
     terjed ki  a tulajdonhoz való jog alkotmányos biztosítéka és
     mitől  véd   meg  a  kisajátítás  garanciális  feltételekhez
     kötése. Az  értékgaranciára redukált  tulajdonhoz való jogba
     foglalt -  az állag  és az érték közötti - átválthatóság úgy
     teszi viszonylagossá,  bizonytalan tartalmúvá  a tulajdonhoz
     való jogot,  hogy nem vált át kisajátítássá: úgy kerül ki az
     előbbi védelme alól, hogy nem kerül át az utóbbi alkotmányos
     intézménynek a  védőszárnyai alá.  Az a tulajdonjog, amelyre
     nem vonatkozik sem a tulajdonhoz való jog, sem a kisajátítás
     garanciája, tehát amelyre nézve a forgalmi érték megtérítése
     mellett  -   kisajátítást  megalapozó   közérdek  nélkül   -
     tulajdonelvonás lehetséges, már nem tulajdonjog.

     Budapest, 1993. december 21.
                                                   Dr. Vörös Imre
                                                    alkotmánybíró

     Fenntartás nélkül csatlakozom.
                                                 Dr. Szabó András
                                                    alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     A law on the lease and the alienation of living accommodation (flats) and other premises
     Number of the Decision:
     .
     64/1993. (XII. 22.)
     Date of the decision:
     .
     12/21/1993
     Summary:
     The Hungarian legislature in July 1993 passed a law on the lease and the alienation of living accommodation (flats) and other premises. These premises became the property of the local governments by force of law (ex lege) in 1990, in the process of the transformation of the former state property. The most questioned part of the new law was the entire chapter on the option to purchase the flats and other premises by the tenants. Under the law local governments are obliged to sell the flats to the tenants at a reduced price specified by the law.
      
     This option to purchase is valid for five years. The option is obviously a serious restriction on the right to property. The Court declared in several decisions that the right to property is a fundamental right, but it can be restricted for necessary public goals. These restrictions must meet a strict constitutional scrutiny. The five year term open to the tenants for the option to purchase the flats is disproportionately long, creating a deeply uncertain situation for the local governments. The other source of unconstitutionality is the lack of guarantee for maintaining the value of the wealth given to the local governments. If they are obliged to sell the flats and other premises for a special reduced price, the value of their property will be significantly diminished. Local governments should be compensated for the losses suffered because of the option.
      
     In the case of other premises that are not used as living accommodation (but as shops, e.g.) there is no social reason to put burdens on the property of the local governments.
      
     Therefore the Court declared the rules related to the option to purchase flats and other premises unconstitutional.
      
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1993-3-017
     .