Hungarian
Ügyszám:
.
935/B/1993
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 64/1993. (XII. 22.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1993/373
.
A határozat kelte: Budapest, 12/21/1993
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenessége utólagos
  vizsgálatára irányuló  eljárásban -  Dr. Szabó András és Dr.
  Vörös Imre  alkotmánybíró párhuzamos véleményével - meghozta
  a következő

                          határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság   megállapítja,  hogy   a  lakások   és
  helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
  egyes szabályokról  szóló 1993.  évi LXXVIII. törvény 45.§-a
  (1) bekezdésével  illetve 54.§-a  (1) bekezdésével alapított
  vételi jog  alkotmányellenes; ennek  folytán a  törvény  45-
  63.§-ait, a 83.§ (1) bekezdésének második mondatát és a 89.§
  (3) és  (4) bekezdését  e határozat  közzétételének napjával
  megsemmisíti.

  Az Alkotmánybíróság a törvény 20.§-a (2) bekezdése, a 34. és
  a 35.§, a 43.§ (1) bekezdése, a 75.§ (1) bekezdése és a 76.§
  (2)   bekezdése    alkotmányellenességének   megállapítására
  vonatkozó  indítványokat  és  a  megsemmisítésükre  irányuló
  kérelmeket elutasítja.

  Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                            Indokolás

                                I.

   1993. július  30-án hirdették  ki a  lakások  és  helyiségek
   bérletére,  valamint  az  elidegenítésükre  vonatkozó  egyes
   szabályokról  szóló   1993.   évi   LXXVIII.   törvényt   (a
   továbbiakban: Lt.).  A törvény rendelkezései 1994. január 1-
   jén lépnek  hatályba, ám egyes (az önkormányzati tulajdonban
   álló     lakások      elidegenítésének,      megterhelésének
   megakadályozását és  bérlőinek védelmét szolgáló) szabályait
   már a törvény kihirdetésének napjától alkalmazni kell.

   A  törvény   kihirdetését  követően  az  Alkotmánybírósághoz
   számos   -    a   jogszabály    különböző   rendelkezéseinek
   alkotmányossági  vizsgálatát   kérő  -  indítvány  érkezett,
   amelyeket az  Alkotmánybíróság egyesített,  és jelen ügyszám
   alatt folyó  eljárásban bírált  el.  Tekintettel  a  törvény
   közeli hatálybalépésére  és az  önkormányzatoknak a  törvény
   végrehajtásával   kapcsolatos    várható    rendeletalkotási
   tevékenységére,  valamint  arra,  hogy  az  Alkotmánybíróság
   jelenleg nem  rendelkezik  az  ún.  "ideiglenes  intézkedés"
   hatáskörével, az  Alkotmánybíróság megfontolásra ajánlotta a
   törvényhozónak a  törvény hatálybalépésének elhalasztását az
   alkotmánybírósági döntés meghozataláig.

   1. Az  indítványozók egyike  kezdeményezte az  Lt. 20.§  (2)
   bekezdése azon  rendelkezésének alkotmányossági vizsgálatát,
   amely a  jogcím nélküli  lakáshasználat kezdetétől számított
   hat  hónap   elteltével  lehetővé  teszi  a  használati  díj
   emelését. Az  indítványozó  szerint  ez  a  szabály  a  volt
   házfelügyelőkkel,    mint     jóhiszemű    jogcím    nélküli
   lakáshasználókkal  szemben   az  Alkotmány   70/A. §-a által
   tiltott hátrányos megkülönböztetést jelent, továbbá sérti az
   érintettek emberi méltósághoz való jogát.

   2.   Indítvány    érkezett   az   Lt.   34.   és   35.§-ának
   alkotmányossági    vizsgálatára    vonatkozóan.    Ezek    a
   rendelkezések    önkormányzati     jogforrásban     rendelik
   meghatározni  az  önkormányzati  lakások  lakbérének  és  az
   önkormányzat által  nyújtandó  lakbértámogatásnak,  valamint
   annak a  díjnak a  mértékét, amelyet az önkormányzat által a
   bérlőnek nyújtott  különszolgáltatásért a  bérlőnek meg kell
   térítenie. Az  indítványozó szerint a szociális igazgatásról
   és a  szociális ellátásról  szóló 1993. évi III. törvény már
   felhatalmazta  az   önkormányzatot   a   lakbér   mértékének
   megállapítására, így  jelen törvénynek  ugyanilyen  tartalmú
   rendelkezése anélkül,  hogy a  szociális törvényre bármilyen
   formában is hivatkozna, a jogalkalmazásban és a helyi szintű
   jogalkotásban bizonytalanságot teremthet.

   3. Az egyik indítványozó alkotmányellenes diszkriminációként
   és az  Alkotmány  70/B. §-ában biztosított,  a  munka  és  a
   foglalkozás    szabad    megválasztására    vonatkozó    jog
   megsértéseként értékelte  az Lt. 43.§ (1) bekezdésének azt a
   rendelkezését, melynek  értelmében  a  helyiségek  bérletére
   határozatlan   időre   kötött   szerződéseket   a   bérbeadó
   cserehelyiség biztosítása  nélkül is  felmondhatja,  míg  az
   önkormányzati helyiségek  esetében ez  a  jog  öt  évig  nem
   illeti meg a bérbeadót.

   4. Számos  indítványozó kérte  az Lt.-nek  az önkormányzati,
   valamint az  állami lakások  és helyiségek  elidegenítéséről
   szóló harmadik  része (45-61.§§-ok)  vételi jogra  vonatkozó
   rendelkezéseinek alkotmányossági felülvizsgálat:

   a) Az  indítványozók  álláspontja  szerint  a  vételi  jogra
   vonatkozó rendelkezések  sértik az  Alkotmány  8.§-ának  (2)
   bekezdését, mert  a vételi  jog  a  tulajdonos  rendelkezési
   jogának olyan  korlátozása, amely  az  ezzel  elérni  kívánt
   célhoz képest  aránytalan. Az indítványozók szerint ezért az
   Lt.-nek a  vételi jogra vonatkozó rendelkezései az Alkotmány
   9.§  (1)   bekezdésének,  illetve   13.§  (1)  bekezdésének,
   valamint az  önkormányzati tulajdon  tiszteletben tartásáról
   szóló 12.§ (2) bekezdésének sérelmével járnak.

   b)  Az   indítványozók  véleménye   szerint  az   Lt.-nek  a
   részletfizetési kedvezményt  megállapító rendelkezése (50.§)
   szintén  sérti   az  Alkotmánynak  a  tulajdonosi  autonómia
   tiszteletbentartását garantáló rendelkezéseit.

   c) Az adás-vételi szerződés tartalmi elemei között a vételár
   meghatározása, kevés  kivételtől  eltekintve  (hatósági  ár,
   bíróság által  megállapított ár),  a felek  megállapodásának
   eredménye. Ennek  törvény  általi  meghatározása  (49.§)  az
   indítványozók szerint  ugyancsak sérti  az  Alkotmány  által
   biztosított magánautonómiát.

   d) Az  Lt.-nek az  a rendelkezése [57.§ (5) bekezdés], amely
   lehetővé teszi,  hogy a  vételi  jog  jogosultja  kárpótlási
   jegyét névértékben  felhasználja  a  vételi  joggal  terhelt
   helyiségek   megvásárlásakor,   az   indítványozók   szerint
   ellentétes    az     Alkotmánybíróság     16/1991.(IV.20.)AB
   határozatában foglaltakkal,  amely szerint amennyiben a volt
   társadalmi tulajdonból  egy új  tulajdonforma (jelen esetben
   köztulajdon ) már   létrejött,  nincs   mód  arra,   hogy  a
   tulajdonjog  új   jogosultját  a  volt  társadalmi  tulajdon
   egykori létrejöttéből ma adódó kötelezettségekkel terheljék.
   Márpedig azzal,  hogy az  állam a  törvényben  áthárítja  az
   önkormányzatokra   a    kárpótlási   jegyek    értékállósága
   viselésének terhét  (amennyiben névértékben kell elfogadniuk
   a  kárpótlási   jegyeket),  éppen   őket   sújtja   a   volt
   tulajdonosok tulajdonhoz juttatásának terhével.

   e) Több  indítványozó  formai  alkotmányossági  kifogást  is
   támasztott  az   Lt.-nek   az   ingatlanok   elidegenítésére
   vonatkozó szabályaival  szemben, hivatkozva  arra,  hogy  az
   Alkotmány 44/C.§-a  értelmében az  önkormányzatok  alapjogai
   kizárólag a  jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával
   elfogadott törvénnyel  korlátozhatók, márpedig az Lt.-t csak
   ún. feles szavazati aránnyal fogadta el az Országgyűlés.

   5. Az indítványozók egyike viszont az Alkotmány 70/A. §-ában
   tiltott hátrányos  megkülönböztetést lát  az  Lt.  45.§  (5)
   bekezdése d)  pontjának abban  a  rendelkezésében,  amely  a
   műemléképületben lévő  lakások tekintetében kizárja a vételi
   jogot.

   6.  Egy   indítványozó  az  Alkotmány  tulajdonra  vonatkozó
   rendelkezéseivel,  valamint   a  szövetkezetek  támogatására
   vonatkozó 12.§  (1) bekezdésével  ellentétesnek tarja az Lt.
   47.§  (5)   bekezdését,  mely   azzal,   hogy   előírja   az
   elidegenítendő  épületnek   a  vételről   való  megállapodás
   létrejöttével egyidejűleg  társasházzá  történő  alakítását,
   lehetetlenné teszi a lakásszövetkezetté alakulást.

   7. Több  indítványozó szerint  a törvény  negyedik  részének
   azon rendelkezései,  amelyek az  eladásból  folyó  bevételek
   felhasználásának módját  korlátozzák (62-63.§),  szintén  az
   önkormányzatok  bevételeikkel   való  önálló  gazdálkodására
   vonatkozóan az Alkotmányban [44/A.§ (1) bekezdés b) pont] és
   a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben (a
   továbbiakban: Öt.)  [1.§ (6)  bekezdés, 80.§  (8)  bekezdés]
   biztosított jogait sértik.

   8. Az  indítványozók egyike  szerint a  Polgári Törvénykönyv
   226.§  (2)   bekezdésével  ellentétes   az  Lt.   63.§   (1)
   bekezdésének az  a rendelkezése,  amely a  fővárosi kerületi
   önkormányzatokat  arra  kötelezi,  hogy  az  elidegenítésből
   származó bevételeiknek keretében az 1970. január 1. és 1993.
   december 31. között kötött adásvételi szerződésekből befolyó
   vételárhátralékok 50  százalékát is  átengedjék  a  fővárosi
   önkormányzatnak.

   9. Indítvány  érkezett az  Alkotmánybírósághoz, mely  az Lt.
   75.§  (1)   bekezdésének   a   szolgálati   lakásra   kötött
   szerződések megszűnésére  vonatkozó szabályait  kifogásolja.
   Az indítványozó  szerint  az,  hogy  a  lakással  rendelkező
   szervvel  fennálló   munkaviszony  megszűnése,   illetve   a
   szolgálati  lakásra   jogosító  munkakör   vagy  tevékenység
   megszűnése automatikusan  megszünteti a  bérleti szerződést,
   alkotmányellenes megkülönböztetést  jelent  a  házfelügyelői
   szolgálati lakásokban élők számára, veszélyeztetve szociális
   biztonságukat.

   10. Több  indítványozó álláspontja  szerint az önkormányzati
   autonómia megsértését  jelenti az Lt. 76.§ (2) bekezdése is,
   mert az ebben a rendelkezésben foglalt lakbéremelési tilalom
   egyrészt  bevételeiket   csökkenti,  másrészt  a  jogszabály
   hatálybalépését megelőző  időre is  kötelezettséget  állapít
   meg az önkormányzat számára.

   A   belügyminiszter    az   Alkotmánybíróság   megkeresésére
   kifejtette álláspontját.

                               II.

   1. Az önkormányzatok tulajdonhoz juttatása olyan jogalkotási
   folyamat  keretében   ment  végbe,   amelynek   lezárásaként
   értékelendő az Lt. hatályba lépése. Az Lt. 1.§ (1) bekezdése
   értelmében a  törvény hatálya  minden lakásra és a nem lakás
   céljára szolgáló  helyiségekre terjed  ki,  vagyis  a  helyi
   önkormányzat tulajdonában  lévő lakásokra és az önkormányzat
   tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiségre is.

   Az önkormányzatok  tulajdonszerzésének  folyamatát  a  helyi
   önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény indította el.
   Az Öt.  107.§-ának  (1)  bekezdése  rendelkezett  az  állami
   tulajdonban lévő  vagyontárgyaknak arról  a köréről, amelyek
   az önkormányzatok tulajdonába kerültek. E bekezdés e) pontja
   értelmében  ilyen   vagyontárgynak  minősültek   a  tanácsi,
   illetőleg a  tanácsi ingatlankezelő szervek kezelésében lévő
   állami bérlakások.   E  lakások közül  a tanácsi  kezelésben
   lévők az  Öt. 107.§ (2) bekezdése szerint a törvény erejénél
   fogva  (ex  lege),  annak  hatálybalépésének  napján  (1990.
   szeptember 30-án) önkormányzati tulajdonban kerültek.

   2.  Megállapítható,   hogy  az   önkormányzati  lakások   és
   helyiségek köre  szélesebb az  Öt.  107.§  (2)  bekezdésében
   meghatározottnál.    Az    ezt    meghaladó    vagyontárgyak
   önkormányzatok tulajdonába  adása érdekében az Öt. 107.§ (3)
   bekezdése  értelmében   külön   törvény   megalkotása   volt
   szükséges. Az  egyik ilyen  külön törvény  az  egyes  állami
   tulajdonban  lévő  vagyontárgyak  önkormányzatok  tulajdonba
   adásáról szóló  1991. évi  XXXIII. törvény  (a továbbiakban:
   Vátv.), amelynek 1.§ (1) bekezdése szerint a megszűnt tanács
   által alapított  ingatlankezelő  vállalat  kezelésében  álló
   lakóépület,  valamint   vegyes  rendeltetésű  és  nem  lakás
   céljára szolgáló  épület, a bennük lévő állami bérlakások és
   állami tulajdonú  nem lakás  céljára szolgáló  helyiségek, a
   hozzájuk tartozó  állami tulajdonú  földdel -  a más  állami
   szerv által  kezelt épületrész  kivételével -  a  települési
   önkormányzat tulajdonába  kerülnek.  Az  1.§  (2)  bekezdése
   kimondja, hogy az épület e törvény erejénél fogva, a törvény
   hatálybalépésének napján a fekvése szerinti községi, városi,
   megyei   jogú   városi,   fővárosi   kerületi   önkormányzat
   tulajdonába kerül,  az e  törvényben meghatározott  épületek
   (épületrészek) kivételével.

   A Vátv.  2.§ (7)  bekezdés úgy  szól, hogy  az önkormányzati
   tulajdonba kerülő  lakások és  nem  lakás  céljára  szolgáló
   helyiségek elosztására, bérletére, bérére és elidegenítésére
   vonatkozó szabályokat  külön törvény  állapítja meg.  A  (8)
   bekezdés értelmében  pedig a lakások és helyiségek elosztása
   és elidegenítése,  illetve bérlete  és bére  tárgykörében  a
   helyi önkormányzat  - a  (7)  bekezdésben  említett  törvény
   keretei  között   -  a   helyi  sajátosságok   érvényesítése
   érdekében rendeletet  adhat ki. A Vátv. 2.§ (7) bekezdésében
   említett külön törvény az Lt.

   A Vátv. e külön törvény meghozataláig továbbra is alkalmazni
   rendelte az  addigi joganyagot,  a lakások elosztásáról és a
   bérletről szóló  1/1971. (II.8.)  Korm. rendeletet  és ennek
   végrehajtási  jogszabályait,   az  értékesítés  tekintetében
   pedig a  32/1969. (IX.30.)  Korm. rendeletet,  a  nem  lakás
   céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokat,
   valamint a Polgári Törvénykönyvnek a lakásbérletre vonatkozó
   rendelkezéseit.

                               III.

   1. Az  Lt.-nek a  lakások  és  nem  lakás  céljára  szolgáló
   helyiségek elidegenítésére  vonatkozó szabályai  - a törvény
   harmadik és  negyedik része  - a  jogalkotó szándéka szerint
   lezárnák a  "tulajdoni  rendszerváltásnak"  az  ingatlanokra
   vonatkozó részét,  megteremtve a  piaci viszonyokhoz igazodó
   lakásgazdálkodás  jogi   feltételeit   és   megszüntetve   a
   bérlakásrendszer   ellentmondásait.    (Lásd    a    törvény
   preambulumát.)

   Az   Alkotmánybíróság   már   a   kárpótlással   kapcsolatos
   határozataiban is  hangsúlyozta, hogy  kizárólag a  vizsgált
   törvény  egyes   rendelkezései alkotmányosságáról  foglalhat
   állást,  a  szabályozási  koncepciót  a  törvény  szövegétől
   függetlenül     nem     minősítheti.     [28/1991.(VI.3.)AB,
   15/1993.(III.12.)AB] Az  Lt.-ben megtestesülő  lakáspolitika
   és  tulajdonbaadási   célkitűzések  köréből   is  csak  azok
   törvényi   megvalósításának    alkotmányossága   lehet    az
   alkotmánybírósági vizsgálat tárgya.

   Az  Alkotmánybíróság   feladatának  e   korlátai  között  is
   tekintettel van  az egyes  ügyek kapcsán lényeges történelmi
   körülményekre. Ez  azonban sohasem  jelentette azt,  hogy  a
   rendszerváltás rendkívüliségére hivatkozva az alkotmányosság
   követelményeiben  lehetségesnek  tartott  volna  engedményt.
   [28/1991.(VI.3.)AB, 11/1992.(III.5.)AB]

   Az "átalakulás" alkotmányos korlátok között zajlik. Az egyes
   átalakulási rendelkezések  kapcsán meghatározott alkotmányos
   feltételek a későbbi lépéseket is megkötik. A folyamat során
   esetlegesen elkövetett  koncepcionális hibák  kijavítása már
   csak e kötöttségek figyelembe vételével, és a szerzett jogok
   tiszteletben tartásával  történhet. Az  Lt. vizsgálata során
   tekintettel   kell    lenni   arra,    hogy   a   "tulajdoni
   rendszerváltásnak"    a    korábbi    társadalmi    tulajdon
   magántulajdonba adása  éppúgy része,  mint az  önkormányzati
   tulajdonnak -  nagyrészt ugyanebből  a forrásból  történő  -
   megteremtése és kifejezett védelme az Alkotmányban.

   2. Az  önkormányzatok a  volt állami  lakásokat  az  Öt.-vel
   illetve  az   Vátv.-vel  tulajdonba   kapták.   A   tulajdon
   átszállását tekintve  egyik törvény  sem hagy  kétséget:  "a
   törvény erejénél fogva, a törvény hatálybalépésének napján a
   helyi  önkormányzatok   tulajdonába  kerülnek"  a  felsorolt
   vagyontárgyak. (Öt.  107.§ (2)  bekezdés, illetve  Vátv. 2.§
   (2) bekezdés.)

   3. A  Vátv.-vel  átadott  lakásokat  és  nem  lakás  céljára
   szolgáló helyiségeket az önkormányzatok a Vátv. 2.§ (7), (8)
   és  (9)  bekezdésében  meghatározott  teherrel  -  az  akkor
   hatályos  elidegenítési   szabályok  továbbélése  mellett  -
   szerezték meg.

   Az önkormányzatoknak  nem volt  és nincs  alanyi joga  arra,
   hogy meghatározott  tulajdoni tárgyakat,  vagy  a  tulajdont
   meghatározott feltételekkel szerezzék meg. (1582/B/1990.AB).
   Az  önkormányzatok   tulajdonnal  való  ellátása  az  állami
   tulajdonból ingyenes  szerzés  volt,  amelyre  érvényesek  a
   16/1991.(IV.20)AB    határozatban    az    ilyen    tulajdon
   megterhelhetőségéről mondottak.

   Megjegyzi az Alkotmánybíróság, hogy a vagyon átszállása után
   - anélkül,  hogy a körülmények lényegesen megváltoztak volna
   -  csakis   az  ingyenes  vagyonátszállás  egésze  képezheti
   alkotmányossági vizsgálat  tárgyát, például  azon az alapon,
   hogy a  vagyonátadási törvények  nem részesítették  volna az
   önkormányzatot   a   működéséhez   elengedhetetlen   vagyoni
   juttatásban,  vagy  hogy  a  vagyonjuttatás  számára  csupán
   terhet  jelentene.   Csupán  az  átszállott  vagyon  terheit
   vitatni azonban nincs alkotmányos alap.

   Az   átszálláskori    teher   másrészt   nem   szükségképpen
   változatlan. A  körülmények megváltozásával  és hosszabb idő
   után -  rendszerint egy  újabb  szabályozás  kapcsán,  annak
   indítékait   is    figyelembe   véve    -   a    teher   már
   felülvizsgálható. A  teher súlyosbítása  viszont azért lehet
   mindig alkotmányossági  vizsgálat tárgya, mert ekkor már nem
   a megszerzéskori  teherről van  szó, hanem a már megszerzett
   tulajdonéról.

   Alkotmányossági   vizsgálat    folyhat   az   elvont   teher
   meghatározásáról is. Ennek az ügynek a tárgya éppen az, hogy
   a Vátv.  2.§ (7) bekezdése szerinti "absztrakt" terhek közül
   az a  teher, hogy  a lakások  és nem  lakás céljára szolgáló
   helyiségek  "elidegenítésére   vonatkozó  szabályokat  külön
   törvény állapítja  meg", alkotmányosan magában foglalhatja-e
   az Lt. szerint a bérlőknek adott vételi jogot.

   4. Az  Lt. az  önkormányzatokra  nézve  súlyosabbá  tette  a
   lakáselidegenítés   terheit    ahhoz   képest,    ahogy   az
   önkormányzatok a tulajdont megszerezték.

   Az  Lt.   szerinti  vételi  jog  súlyosabb  megterhelése  az
   önkormányzati  tulajdonnak,   mint  a   32/1969.(IX.2.)Korm.
   rendeletben szabályozott  "vásárlási jog". Noha voltak bírói
   ítéletek, amelyek  a vásárlási  jogot úgy  értelmezték, hogy
   azt  az   ingatlant,  amelynek   elidegenítését  a  jogosult
   kezdeményezte,   az   önkormányzatnak   ki   kell   jelölnie
   elidegenítésre, ez  az értelmezés  eseti és vitatott maradt.
   Ezzel szemben  az Lt.-ben  megadott vételi jog egyértelmű és
   vitathatatlan.

   Súlyosabb terhet  jelent az Lt. az elidegenítés ellenértékét
   tekintve is.  A 32/1969.  kormányrendelet alapján  a lakások
   legmagasabb vételára  a forgalmi  érték 25-70  %-a lehetett,
   azaz a  felső határ 70 %, szemben az Lt. szerinti maximum 50
   %-kal. (Nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiségek  esetén  a
   korábbi 80 % helyett az Lt. 60 %-ban határozza meg a vételár
   felső  határát.)   A  rendelet   szerint  a   részletfizetés
   engedélyezése nem volt kötelező, az Lt. szerint igen.

   5. A vételi jog természetét tekintve különbözik az Alkotmány
   13.§    (2)    bekezdése    szerinti    kisajátítástól.    A
   16/1991.(IV.20.)AB   és    a   28/1991.(VI.3.)AB   határozat
   értelmében a  vételi jog  - akár szerződésen, akár törvényen
   alapul  -   nem   tulajdonelvonás,   hanem   a   tulajdonjog
   megterhelése, vagyis korlátozása. A tulajdonváltozás ugyanis
   attól függ,  hogy a vételi jog jogosultja gyakorolja-e ezt a
   jogát. A  vételi jog  törvénnyel  való  alapítása  rendkívül
   súlyos megterhelése  a kötelezett tulajdonának, hiszen, ha a
   jogosult  él  vételi  jogával,  a  tulajdon  átszáll  rá.  A
   tulajdonjogot tehát  nem veszti  el a  kötelezett a  törvény
   erejénél fogva  (mint a törvény általi kisajátításnál), de a
   jogosult  egyoldalú   aktusával  szemben,   amellyel  az   a
   tulajdonátszállásról rendelkezik,  nincs ahhoz  hasonlítható
   bírói felülvizsgálati  lehetőség, mint  a (szintén törvényen
   alapuló) egyedi,  igazgatási határozattal  való  kisajátítás
   esetében. A  vételi  jog  gyakorlásának  jogszerűsége  tehát
   bíróság előtt  nem vitatható,  s csak a körülmények jelentős
   változása   elvének    alkalmazása   nyújthat    szabadulást
   rendkívüli méltánylást érdemlő esetekben a tulajdonosnak.

   A tulajdon  védelmére  szolgáló  bírói  utat  a  vételi  jog
   törvényi    alapításának     alkotmánybírósági    vizsgálata
   pótolhatja;  s   ez  az   Lt.-vel   alapított   vételi   jog
   alkotmányossági vizsgálatát  az  önkormányzatok  helyzetének
   egyéb súlyosbodása nélkül is szükségessé teszi.

                               IV.

   1. A  tulajdonhoz való  jog az  Alkotmány 13.§ (1) bekezdése
   értelmében alapvető  jog. Az alkotmányi tulajdonvédelem köre
   és módja nem szükségképpen követi a polgári jogi fogalmakat.
   A szükséges  és arányos korlátozásnak, illetve a tulajdonjog
   lényeges tartalmának ugyanis nincs polgári jogi megfelelője.
   A tulajdonjog  részjogosítványai - amelyek még a polgári jog
   szerint  sem   mindig  a   tulajdonost,  s  egyes  esetekben
   törvénynél fogva  nem  őt  illetik  -  nem  azonosíthatók  a
   tulajdonhoz való  jog alkotmányi  védelmet  élvező  lényeges
   tartalmával.

   A tulajdon  közjogi megterhelése az alapjogvédelem területén
   vagy  a   közhatalmi   beavatkozás   alkotmányellenességének
   kimondásához   és    így   az    alapul   fekvő   jogszabály
   megsemmisítéséhez     vezet,     vagy     a     teherviselés
   alkotmányosságának   elismeréséhez,    és   legfeljebb    az
   állaggarancia értékgaranciával  való  helyettesítéséhez.  Ez
   utóbbinak az  Alkotmányban kifejezetten  szabályozott szélső
   esete a  13.§ (2)  bekezdésében szabályozott kisajátítás, de
   az értékgarancia belépésének más esetei is lehetségesek.

   A   tulajdon   "elvonása"   alkotmányjogi   értelemben   nem
   feltétlenül a  polgári jogi  tulajdonjog elvesztése; viszont
   az  állagelvonás   ellen  az   Alkotmány  nem  ad  feltétlen
   védelmet.

   Az  Alkotmány   szerinti  tulajdonvédelem   köre  tehát  nem
   azonosítható az  absztrakt polgári jogi tulajdon védelmével;
   azaz    sem     a    birtoklás,    használat,    rendelkezés
   részjogosítványaival, sem  pedig negatív és abszolút jogként
   való  meghatározásával.   Az  alapjogként   védett  tulajdon
   tartalmát a  mindenkori (alkotmányos)  közjogi és  magánjogi
   korlátokkal   együtt    kell    érteni.    Az    alkotmányos
   tulajdonvédelem terjedelme  mindig konkrét;  függ a tulajdon
   alanyától, tárgyától  és funkciójától,  illetve a korlátozás
   módjától is. A másik oldalról nézve: ugyanezen szempontoktól
   függően az  adott fajta  közhatalmi beavatkozás  alkotmányos
   lehetősége a tulajdonjogba más és más.

   Az Alkotmány  a  tulajdonjogot  mint  az  egyéni  cselekvési
   autonómia  hagyományos  anyagi  alapját  részesíti  alapjogi
   védelemben. Az  alkotmányos védelemnek  úgy kell  követnie a
   tulajdon  társadalmi   szerepének  változását,  hogy  közben
   ugyanezt a  védelmi feladatot  elláthassa. Amikor  tehát  az
   egyéni   autonómia   védelméről   van   szó,   az   alapjogi
   tulajdonvédelem kiterjed  a tulajdon  egykori ilyen szerepét
   átvevő    vagyoni    jogokra,    illetve    közjogi    alapú
   jogosítványokra    is     (például     társadalombiztosítási
   igényekre). A  másik oldalról  viszont, a tulajdon szociális
   kötöttségei a  tulajdonosi autonómia messzemenő korlátozását
   alkotmányosan lehetővé teszik. Az alkotmányos védelem módját
   meghatározza a  tulajdonnak az  a - más alapjogoknál fel nem
   lelhető -  sajátossága, hogy  alkotmányosan védett  szerepét
   tekintve általában  helyettesíthető. Az  alkotmányos védelem
   tárgya elsősorban a tulajdoni tárgy, azaz a tulajdon állaga.
   Maga az  Alkotmány  teszi  azonban  lehetővé  közérdekből  a
   kisajátítást, jelezve  ezzel, hogy  a  tulajdon  alkotmányos
   garanciájának határa a tulajdon értékének biztosítása.

   Az  alapjogi  tulajdonvédelem  mai  helyzetének  megfelelően
   terjesztette   ki    az   Alkotmánybíróság    a    tulajdoni
   alapjogvédelmet már  korábban is  bizonyos, polgári  jogilag
   nem   tulajdonnak    minősülő   vagyoni    értékű    jogokra
   [17/1992.(III.30.)AB], illetve  tartotta  megengedhetőnek  a
   tulajdon védelmében a megkülönböztetést a tulajdon funkciója
   szerint,  például   a  közcélú   tulajdon  fokozott  védelme
   érdekében [6/1992.(I.30.)AB].

   Az Alkotmánybíróság  tulajdonvédelmi  felfogása  összhangban
   van az  Emberi Jogok Európai Egyezményével és az Emberi Jogi
   Bíróság ítélkezésével. Az Egyezmény eredetileg nem vette fel
   a jogok  és szabadságok  közé a tulajdont. (Nem vették át az
   Emberi Jogok  Egyetemes Nyilatkozata  17. cikkében  szereplő
   tulajdonhoz  való   jogot  az   immár  jogilag  is  kötelező
   Egyezségokmányok sem.)  Az Európai  Emberi Jogi Egyezményhez
   csak később,  az első jegyzőkönyv fűzte hozzá a "javak békés
   élvezetéhez"  való   jogot.  Ez  a  megfogalmazás  szélesebb
   védelmet nyújt  a technikai  értelemben  vett,  polgári  jog
   szerinti tulajdonénál. Másrészt viszont az Európai Egyezmény
   széles lehetőséget  hagyott  az  aláíró  államoknak  mind  a
   "javak"  közérdekből   való  elvonására,   mind  a  tulajdon
   használata    felett     szükségesnek    mutatkozó    állami
   ellenőrzésre.

   2. A  tulajdonhoz való  alapvető jog  védelmében a  minőségi
   határvonal ma  már nem  a tulajdon  "korlátozása" és polgári
   jogi  értelemben   vett  "elvonása"   között   húzódik.   Az
   alkotmányossági kérdés az lett, hogy milyen esetekben kell a
   tulajdonosnak    a     közhatalmi     korlátozást     minden
   ellenszolgáltatás nélkül  eltűrnie,  illetve  mikor  tarthat
   igényt kártalanításra  tulajdonosi jogai  korlátozásáért.  A
   jogszabályi  korlátozások   sokasodására  adott   válaszként
   kitágul a "klasszikus kisajátítás" fogalma, amelyet az állam
   akkor  alkalmazott   a  (rendszerint   ingatlan-)   tulajdon
   valamely közcélhoz  elengedhetetlen  megszerzésére,  ha  azt
   polgári jogi ügylettel nem tudta megszerezni. De ahogy egyre
   több  tulajdonkorlátozásért  jár  a  kisajátításhoz  hasonló
   védelem, egyre  több korlátozást  kell minden ellentételezés
   nélkül  elviselni.   Különösen  érintik  a  korlátozások  az
   ingatlantulajdont,    ahol    a    klasszikus    kisajátítás
   "közérdekűségének"   tartalmát    adó   közhasznúság    vagy
   közcélúság  is  megváltozik  abban  az  értelemben,  hogy  a
   tulajdonkorlátozás   vagy    a    tulajdonelvonás    gyakran
   közvetlenül  más  magánszemélyek  javára  szól  (és  csak  a
   társadalmi problémák  megoldása által a "köz" javára) - mint
   pl.  a   városrendezés,   földreformok,   bérlővédelem   sok
   esetében.

   3. Az  Alkotmány 13.§  (2)  bekezdése  a  kisajátítást  csak
   kivételesen   és    közérdekből,   törvényben   szabályozott
   esetekben  és   módon,   teljes,   feltétlen   és   azonnali
   kártalanítás  mellett   engedi   meg.   Ez   a   szabály   a
   kisajátításnak  arra  a  hagyományos  fogalmára  vonatkozik,
   amikor a  tulajdont teljes  egészében elvonják.  A  tulajdon
   súlyos megterhelése  is megkövetelheti  azonban az Alkotmány
   alapján a  kisajátításhoz hasonló  védelmet.  A  közérdekből
   szükséges  korlátozás   esetében  is  szólhat  valamely  más
   alkotmányosan figyelembe  veendő szempont  amellett, hogy  a
   tulajdonos  veszteségét  mégis  ki  kell  egyenlíteni,  vagy
   legalábbis  mérsékelni.   Ilyen  szempont  lehet  például  a
   korlátozás súlya,  vagy az, ha a törvény csak a tulajdonosok
   egy     csoportját     kényszeríti     a     teherviselésre,
   összehasonlítható más tulajdonosokat azonban nem. Ezekben az
   esetekben a  beavatkozást igazoló  közérdek és  a tulajdonos
   kényszerű  jogsérelme  közötti  arányosság  követeli  meg  a
   kiegyenlítést.

   Az alapjogi  tulajdonvédelem sajátosságai  miatt  az  állami
   beavatkozás  alkotmányossága  megítélésének  súlypontja,  az
   alkotmánybírósági értékelés  voltaképpeni tere  a cél  és az
   eszköz, a  közérdek és  a tulajdonkorlátozás  arányosságának
   megítélése lett. Az alapjogkorlátozás szükségessége, illetve
   elkerülhetetlensége vizsgálatánál  itt eleve figyelembe kell
   venni, hogy az Alkotmány 13.§ (2) bekezdése a kisajátításhoz
   csupán a  "közérdeket" kívánja meg, azaz ha az értékgarancia
   érvényesül, ennél  szigorúbb "szükségesség"  nem alkotmányos
   követelmény. A  tulajdon társadalmi  és  gazdasági  szerepe,
   különösen az  egyes szabályozó intézkedések beleilleszkedése
   adott gazdaságpolitikai  feladatokba,  egyébként  is  sokkal
   nehezebbé  teszi   a  szükségesség  vagy  elkerülhetetlenség
   megállapítását, mint  más alapjogok  esetében,  ahol  inkább
   lehetséges  általános   érvényű  viszonyítás.   Demokratikus
   társadalomban természetes, hogy a tulajdont érintő gazdasági
   és szociális kérdésekben a "közérdeket" igen eltérően ítélik
   meg. A törvénnyel érvényesített "közérdek" alkotmánybírósági
   vizsgálata ezért  nem a  törvényhozó választásának feltétlen
   szükségességére irányul,  hanem - még ha formálisan nem is a
   "közérdek"  fennállására  irányul,  hanem  a  "szükségesség-
   arányosság" ismérveit  alkalmazza -  arra kell szorítkoznia,
   indokolt-e  a   közérdekre  hivatkozás,   illetve,  hogy   a
   "közérdekű" megoldás  nem sért-e  önmagában is  valamely más
   alkotmányos  jogot  (például  a  hátrányos  megkülönböztetés
   tilalmát). Ebben  a szellemben járt el az Alkotmánybíróság a
   7/1991.(II.28.)AB  és   a  13/1992.(III.25.)AB  határozattal
   eldöntött ügyekben. (A tsz-ek tömeges földeladásai csakis az
   akkor  még   csak  tervezett   kárpótlási   és   földtörvény
   koncepciója           vonatkozásában            minősíthetők
   "visszaélésszerűnek",  és  az  eladások  engedélyhez  kötése
   "szükségszerűnek". Az  Alkotmánybíróság tehát a törvényhozói
   szándékot nem minősítette.)

   A közérdek és a tulajdonkorlátozás arányossága vizsgálatánál
   viszont az  Alkotmánybíróság  általában  is  meghatározhatja
   azokat az ismérveket, amelyek a beavatkozás alkotmányosságát
   eldöntik.   Ezzel    ellensúlyozhatja   azt    a   kényszerű
   veszteséget,     amelyet     a     jogbiztonság     közérdek
   "szükségességének"   korlátozott    felülvizsgálata    miatt
   szenved. Aránytalannak tekinti például az Alkotmánybíróság a
   tulajdonkorlátozást, ha  annak időtartama  nem kiszámítható.
   (Lásd  a   fent  idézetteken   kívül  a   24/1992.(IV.21.)AB
   határozatot  is.)   Más   esetekben   a   tulajdonkorlátozás
   arányosságához szükséges  lehet a kártalanítás. Az Alkotmány
   a  13.§   (2)  bekezdés  szerinti  kisajátításhoz  azonnali,
   feltétlen  és   teljes   kártalanítást   követel   meg.   Az
   Alkotmánybíróság       azonban       megállapíthatja       a
   tulajdonkorlátozás más eseteiben is, hogy az arányosság csak
   adott kártalanítás mellett áll fenn.

   A jelen  ügyben azt  kell eldönteni,  hogy az  Lt.  szerinti
   vételi jog sajátosságai, beleértve az önkormányzati tulajdon
   keletkezésének és  terheinek történetét  is, magát  a vételi
   jog törvényi  alapítását teszik-e  alkotmányellenessé,  vagy
   hogy kártalanítás  (és milyen  kártalanítás) fejében arányos
   megterhelésnek minősülhet-e ez a vételi jog.

                                V.

   Előkérdésként    a     az     önkormányzatokat     megillető
   tulajdonvédelem természetét, továbbá a Vátv. 2.§ (7), (8) és
   (9) bekezdésének jelentőségét kell tisztázni.

   1. Az  Alkotmány 12.§  (2)  bekezdése  értelmében  az  állam
   tiszteletben  tarja   az   önkormányzatok   tulajdonát.   Az
   Alkotmány alapján  nem merülhet  fel a  kérdés, hogy a helyi
   önkormányzatok,  mint   a  közhatalom   gyakorlói,  alapjogi
   védelemben részesülnek-e az állami közhatalommal szemben. Az
   Alkotmány  42.§,   43.§  és  44/A.§-ának  együttes  olvasata
   kétségtelenné  teszi   az  alapjogi   védelmet  az  említett
   alkotmányi  rendelkezések   által  meghatározott  körben.  A
   3/1993.(II.4.)AB   határozat    indokolásának   IV.    része
   tartalmazza az  Ab állásfoglalását  az Alkotmány 44/A.§-ában
   meghatározott  alapjogok   természetéről   és   korlátairól.
   Eszerint az  alapjogvédelem az  általános,  illetve  az  Öt.
   felhatalmazása   alapján    hozott    törvények    keretében
   érvényesül; a  44/A.§-ban megjelölt  alapjogok valójában  az
   önkormányzatok önállóságát  szolgáló  hatáskörcsoportok;  az
   önkormányzati tulajdon  mint eképpen  értelmezett alapjog az
   önkormányzat  tulajdonosi   jogállásának   sérthetetlenségét
   biztosítja.

   A  jelen   ügyben   érintett   önkormányzati   lakástulajdon
   minősítéséhez  figyelembe  kell  venni  az  alábbi  törvényi
   rendelkezéseket. Az  Öt. 1.§ (6) bekezdése b) pontja szerint
   a helyi  önkormányzat tulajdonával  a törvény keretei között
   rendelkezik   önállóan.    Az   Öt.   80.§   (1)   bekezdése
   kinyilvánítja:  "A   helyi  önkormányzatot  -  e  törvényben
   meghatározott eltérésekkel  - megilletik mindazok a jogok és
   terhelik mindazok  a kötelezettségek,  amelyek a tulajdonost
   megilletik,  illetve   terhelik."  A   80.§  (3)   bekezdése
   kimondja, hogy "a helyi önkormányzat vállalkozása a kötelező
   feladatainak  ellátását   nem  veszélyeztetheti".   Az   Lt.
   önkormányzatokra   vonatkozó    rendelkezéseinek    többsége
   kötelező feladatot ír elő. Végül a Polgári törvénykönyv - az
   1993. évi  XCII. törvény  által módosított - 685.§ c) pontja
   úgy   szól,    hogy   a    helyi   önkormányzat   gazdálkodó
   tevékenységével összefüggő  polgári jogi  kapcsolataira is a
   gazdálkodó  szervezetre   vonatkozó   rendelkezéseket   kell
   alkalmazni,  kivéve,   ha  a   törvény  eltérő  rendelkezést
   tartalmaz. Az  Lt. tárgyi  hatálya alá tartozó kapcsolatokra
   szabályként nem a Ptk, hanem az Lt. irányadó; az Lt. 1.§ (3)
   bekezdése  szerint   ugyanis  a  Ptk  csak  az  Lt.-ben  nem
   szabályozott kérdésekben irányadó.

   Azok a  korlátok,  amelyeket  a  Vátv.  illetve  az  Lt.  az
   önkormányzati  lakástulajdonra   kiró,  ebben   a   keretben
   értelmezendők.

   Nincs   ellentmondás    a   tulajdonvédelem,    illetve   az
   önkormányzatok   mint    alkotmányos   közhatalmi    szervek
   tulajdonosi minőségéből  adódó  lakásgazdálkodási  hatáskör,
   illetve  -   az  Lt.  keretében  maradó  -  rendeletalkotási
   kötelezettség   között.   A   tulajdonvédelem   illetve   az
   önkormányzati önállósághoz  szükséges hatáskör sértetlensége
   itt ugyanannak a tárgynak két oldala.

   2. A  Vátv. 2.§  (7) bekezdése a Vátv. szerint önkormányzati
   tulajdonba kerülő  lakások és  nem  lakás  céljára  szolgáló
   helyiségek  elidegenítésére   vonatkozó  szabályozást  külön
   törvényre utalta,  s a  (9) bekezdés  annak meghozataláig  a
   régi elidegenítési  szabályokat -  módosításuk lehetőségének
   érintetlenül hagyása mellett - hatályban tartotta.

   A  tulajdonátadással  egyidejű  terhelés  ("az  elidegenítés
   törvényi szabályozásának  fenntartása")  feleslegessé  teszi
   annak  vizsgálatát,   hogy  a   bérlakás-tulajdon  szociális
   kötöttsége  nem   tenné-e  egyébként   is  alkotmányossá   a
   tulajdonosok  (bérbeadók)   rendelkezési  jogának   jelentős
   törvényi korlátozását. A szabályozás megengedettsége (de nem
   a tartalma) eredeti teher ezen a tulajdonon.

   Különösen jelentős  ez az  eleve meglévő  teher a  nem lakás
   céljára  szolgáló   helyiségek  bérlete   és   elidegenítése
   törvényi szabályozásának  megengedettsége szempontjából, itt
   ugyanis  a   lakások  esetében  egyébként  meglévő  tartalmi
   igazoló szempontok nem lelhetők fel.

   A (7)  bekezdés miatt  nem kell  foglalkozni azzal sem, hogy
   alkotmányosan   szorítkozik-e    csakis   az   önkormányzati
   bérletekre az  Lt.-ben adott  vételi jog: a terhet az (1) és
   (2) bekezdés szerint átadott épületekre telepíti a törvény.

   A Vátv.  2.§ (8)  bekezdésében foglalt  felhatalmazó szabály
   értelmében az  önkormányzati rendeletalkotás  csakis  a  (7)
   bekezdésben említett törvény keretei között történhet. Ezért
   a  lakáselidegenítés  akkor  sem  lesz  "törvény  által  nem
   szabályozott helyi  viszony" (Öt.  16.§ (1) bekezdés), ha az
   Ab megsemmisíti  az Lt.-t,  és ennek folytán a Vátv. 7.§ (2)
   bekezdésében  meghatározott   törvényi   szabályozás   éppen
   hiányzik. Az önkormányzatoknak a rendeletalkotással meg kell
   várniuk az új törvényt.

                               VI.

   A  törvényhozó   jogosult  tehát  a  lakások  elidegenítését
   szabályozni;  az   önkormányzat  a  Vátv.  alapján  átszállt
   lakásokon  eleve   a  rendelkezési  jog  eme  korlátozásával
   szerzett tulajdont.

   1. Az  "elidegenítésre  vonatkozó  szabályozás"  fenntartása
   külön törvény  számára elvileg  az elidegenítés  teljességét
   átfogja,  az   eladás  tilalmától   kezdve  az  elidegenítés
   kötelezővé  tételéig.  Nem  feltétlenül  szükséges,  hogy  e
   fenntartás alkotmányos  korlátait  az  elidegenítésről  való
   rendelkezés  korlátozásában   keressük.   Az   önkormányzati
   lakástulajdon sajátosságai  - keletkezése,  alanya,  tárgya,
   funkciója, a  törvényi  szabályozás  módja  -  alkotmányosan
   indokolttá   tehetik    az    elidegenítési    kötelezettség
   jogszerűségének elismerését, de csak az adott ügyhöz igazodó
   kompenzáció mellett.

   Az, hogy  az elidegenítésről való rendelkezést a törvényhozó
   fenntartotta magának, fogalmilag is azzal jár, hogy az állam
   a tulajdont  azzal a  teherrel adta  át az  önkormányzatnak,
   hogy  az   átadott   tulajdon   állagának   védelméért   nem
   vállalhatott   garanciát.    A   fenntartás    alapján    az
   önkormányzatoknak  számolniuk   kellett  azzal   az   állami
   lakáspolitikával,  amely   őket  a  lakások  elidegenítésére
   készteti. Ennek  a vételi  jog megadása kétségkívül egyenes,
   súlyos  és   jogilag  közvetlenül  megragadható  formája.  A
   lakások magánkézbe  juttatásának  állami  politikáját  tette
   kétségtelenné az  erre vonatkozó  hatályos szabályok életben
   tartása is  - a módosítási lehetőség kifejezett érintetlenül
   hagyásával.

   "Az  elidegenítés   szabályozásának"  fenntartása  esetén  a
   tulajdon   védelmének    az   a    tágabb   garanciája   jön
   értelemszerűen  számításba,   amely  a   tulajdon  értékéért
   kezeskedik, amely  tehát az adott konkrét dolgokon kezdettől
   bizonytalanná  tett   tulajdon  helyett  az  átadott  vagyon
   értékéért áll  jót. Ez  a tulajdonvédelem  végső  határa  és
   biztosítéka az Alkotmányban is.

   2.   A    lakások   törvényen   alapuló   vételi   joga   és
   tulajdonvédelme  az   Lt.-ben  a  vételi  jog  időtartamának
   jelentős    megrövidítésével     és     az     értékgarancia
   érvényesítésével alkotmányosan összhangba hozhatók.

   a) A törvényhozó viszonylag nagy szabadsággal szabályozhatja
   a lakásgazdálkodással összefüggő kérdéseket. A lakáspolitika
   megállapítása, a lakáshoz jutás, a lakásbérlet feltételeinek
   megállapítása a jogalkotó kötelessége és hatásköre. Alapvető
   szociális   kérdés    a   lakástulajdon    és    lakásbérlet
   feltételeinek  szabályozása   is.  Ennek   során  tekintetbe
   veendő, hogy  a bérlő számára a bérlakás lényegében ugyanazt
   a  funkciót   látja  el,   mint  a  lakástulajdon;  s  ennek
   megfelelően  a   bérlőnek  a   bérlet   biztos   és   tartós
   fennállásához  fűződő   érdeke  adott   esetben  alkotmányos
   tulajdonvédelemben részesülő  vagyoni jognak  minősülhet. Az
   állami  lakáspolitikára   tartozik,   hogy   a   lakáskérdés
   megoldását milyen  arányban építi  a  magántulajdonban  álló
   lakásokra, illetve a köztulajdonban álló bérlakásokra. Ennek
   az aránynak a megváltoztatása is rá tartozik. A lakásbérleti
   jog tulajdonjoggá való változtatása esetén azonban a korábbi
   tulajdonos tulajdonvédelmét  is érvényesíteni kell, s csakis
   a konkrét helyzet körülményei dönthetik el ennek alkotmányos
   lehetőségét.

   A   törvényen    alapuló   vételi    jog   felhasználása   a
   tulajdonosváltásra nem  eleve és  minden körülmények  között
   alkotmányellenes, de nem is eleve alkotmányos. Emlékeztet az
   Alkotmánybíróság  arra,   hogy  az   Emberi  Jogok   Európai
   Bíróságának teljes ülése egy, a jelen ügyhöz hasonló esetben
   - amelyben  a tulajdonosok  azt sérelmezték,  hogy egy angol
   törvény vételi  jogot adott  bizonyos  fajta,  hosszú  időre
   szóló  házbérletek   bérlőinek  -  egyhangú  ítéletében  nem
   állapította meg  az 1.  Jegyzőkönyv  1.  cikkének  sérelmét.
   (Eur. Court  H.  R.,  James  and  Others  judgement  of  21.
   February 1986, Series A no. 98.)

   b) A  lakások biztosításával  kapcsolatos feladatoknak  az a
   része,  amelyet   korábban  az   állami  bérlakásrendszerrel
   oldottak meg,  ezeknek a lakásoknak önkormányzati tulajdonba
   adásával az  önkormányzatokhoz került,  míg a  lakáspolitika
   továbbra is  kormányzati és törvényhozói hatáskörben maradt.
   A  lakás   különleges  helyet   foglal  el  az  önkormányzat
   vagyontárgyai  között   funkciója  alapján,   mert  a  helyi
   önkormányzat    területén     élő     emberek     legelemibb
   életfeltételének, a  hajléknak a  biztosítását szolgálja. Az
   állampolgárok  megfelelő   lakhatási  lehetősége   érdekében
   erőteljesebben korlátozhatja  a törvényhozás az önkormányzat
   tulajdonosi szabadságát, mint más vagyontárgyak esetében.

   Ennek  megfelelően   az  Lt.   esetében  további  szempontok
   indokolják   a    korlátozás   szükségességét.    A    helyi
   önkormányzatok közszolgáltatási  feladatokat látnak el, ezek
   keretében az  Öt.  8.§  (1)  bekezdése  a  lakásgazdálkodást
   kifejezetten ilyen  feladatként írja  elő. Az  Lt. tehát  az
   Alkotmány   44/A.§-a    szerinti   önkormányzati   alapjogok
   szempontjából olyan  törvény, amely mind a tulajdoni, mind a
   rendeletalkotási szabadságnak  kerete, azaz  korlátja is. Az
   Lt. előírása  az önkormányzatokra  nem egyszerűen  csak mint
   tulajdonosokra, hanem  egyúttal mint  alkotmányos közhatalmi
   szervekre is  vonatkoznak, amelyek  számára az  Lt. kötelező
   feladatkört és hatáskört létesít.

   c) A  lakásrendszer piaci  alapokra helyezése, a lakásvagyon
   privatizációja a  gazdasági rendszerváltás  része. Az állami
   tulajdonban álló  házingatlanok elidegenítése  már  1969-ben
   megindult     a      32/1969.(IX.     30.)Korm.     rendelet
   hatálybalépésével.  Ez   a  folyamat   az   utóbbi   években
   erőteljesen felgyorsult,  és a lakosság körében kialakult az
   a  várakozás,   hogy   a   lakások   eladása   az   új   Lt.
   életbelépésével    folytatódik.     A    lakásvagyont     az
   önkormányzatoknak átadó  törvényből is egyértelmű volt, hogy
   az állam  az  elidegenítést  folytatni  kívánja,  s  hogy  a
   törvény szándéka  szerint e politikáját a tulajdonosváltozás
   nem változtathatja meg.

   d)  A   lakástulajdon  tárgyát,   funkcióját  és  az  átadás
   körülményeit is  mérlegelő fenti meggondolások és - mindezek
   előtt -  az elidegenítés  szabályozásának a  Vátv.  2.§  (7)
   bekezdésében  írott,   és  a   (9)  bekezdésben  a  hatályos
   szabályok  módosítása   lehetőségével  mintegy  megerősített
   fenntartása együttesen  azt alapozzák meg, hogy a vételi jog
   alapításával a  törvényhozó nem  lépte túl  azt  az  ésszerű
   határt, amelyen  belül a tulajdonkorlátozás közérdekből való
   szükségességéről dönthet.

   Az Alkotmánybíróság  ismételten felhívja azonban a figyelmet
   arra, hogy  az újraszabályozás során különböztetni kell azok
   között a  lakások között,  amelyek az Öt., illetve amelyek a
   Vátv. alapján  szálltak  át  az  önkormányzatokra.  A  fenti
   érvelés  kizárólag  azokra  a  lakásokra  érvényes,  amelyek
   tulajdonjogát a  Vátv. alapján,  és az  abban  meghatározott
   teherrel szerezték meg az önkormányzatok.

   3. A  vételi jog  alapította súlyos teher alkotmányosságához
   azonban a tulajdonkorlátozás szükségessége illetve önmagában
   vett közérdekű volta nem elegendő. Az önkormányzatok ugyanis
   tulajdonosává váltak  a volt  állami bérlakásoknak,  s ennek
   jelentőségét  nem   csökkentheti,   hogy   a   lakáspolitika
   elképzelése szerint  a végső  cél a  lakások magántulajdonba
   adása volt.  Ezt a  célt már csak a tulajdonbaadásból fakadó
   alkotmányos kötöttségek figyelembevételével lehet elérni.

   Az önkormányzati lakásvagyonnak az Lt. szerinti megterhelése
   a vételi joggal különbözik attól - az Alkotmánybíróság által
   az 16/1991.(IV.20.)AB  és a 28/1991.(VI.3.)AB határozatokkal
   alkotmányosnak  minősített   -  vételi   jogtól,  amelyet  a
   kárpótlási  törvények   a  termőfölddel   való   kárpótlásra
   bevezettek. Ott  ugyanis a  vételi jog  törvényi alapítása a
   tsz-tagok és  más  jogosultak  ingyenes  tulajdonszerzésének
   szabályozásával  egyszerre  történt,  s  nem  a  megszerzett
   tulajdon későbbi,  tényleges formájában  előre  nem  látható
   megterheléseként. Az  új tulajdonosok  a föld  egy részét  e
   tehertől mentesen  szerezték meg. Végül vételi joggal földet
   csakis az árverésen kialakult áron lehetett vásárolni. Ezzel
   szemben az  önkormányzati tulajdont keletkeztető törvények a
   vételi jogról  nem rendelkeztek,  hanem - elvont teherként -
   csak az  elidegenítés szabályozását  tartották  fenn  -  ezt
   azonban   az   egész   újonnan   keletkezett   önkormányzati
   lakástulajdon terheként.  Az Lt.  továbbá nem a beköltözhető
   lakás  forgalmi   árát,  hanem  annak  felét  jelöli  meg  a
   legmagasabb vételárként,  s  erre  is  részletfizetést  tesz
   kötelezővé.

   Az  Alkotmánybíróság   fenti   határozatai   az   átalakulás
   terheinek  eloszthatóságáról   szólva   külön   kiemelik   a
   jogbiztonság   megkövetelte    korlátot:   ha    az    adott
   vagyontárgyra  nézve   az  átalakulás,   azaz  a  társadalmi
   tulajdonból magántulajdonba  vagy  önkormányzati  tulajdonba
   kerülés megtörtént,  az új  tulajdon  védelme  természetesen
   teljes, "azaz  e vonatkozásban nincs alkotmányos lehetőség a
   társadalmi átalakulás terhének utólagos vagy visszamenőleges
   szétosztására".    [16/1991.(IV.20.)AB     határozat.]    Az
   önkormányzat vonatkozásában  az átalakulás megtörtént, ezért
   a lakástulajdon  terhelésének alkotmányossága  csakis  az  e
   határozatban felvetett szempontok alapján dönthető el.

   Ha tehát  az önkormányzatok tulajdonosi jogainak korlátozása
   a vételi joggal a lakástulajdon vonatkozásában alkotmányosan
   megengedhető is, részleteiben vizsgálandó, hogy a korlátozás
   megfelel-e az arányosság követelményeinek.

   a) A vételi jog önmagában súlyos teher. Ha a jogosult nem is
   él a  vételi jogával,  ez  a  jog  a  lakásra  elidegenítési
   tilalmat jelent.  Az a bizonytalanság, hogy a bérlők öt évig
   évente  jelenthetik   be   vételi   szándékukat,   rendkívül
   megnehezíti az  önkormányzat számára a lakásgazdálkodást. Ha
   a jogosult  él vételi  jogával, az  önkormányzat elveszíti a
   lakás tulajdonjogát.  A vételi  jog tehát  a tulajdon  olyan
   korlátozása, mely  eshetőlegesen a tulajdonjog megszűnéséhez
   vezet. E  teher súlya  miatt az  Lt. által megnyitott ötéves
   határidő aránytalanul  hosszú. Ez  az egyik  oka az  Lt.-ben
   szabályozott vételi jog alkotmányellenességének.

   b)  Mivel  a  vételi  jog,  gyakorlása  esetén,  a  tulajdon
   elvesztésével jár, a közérdek és tulajdonelvonás arányossága
   megköveteli  a   kártalanítást.  A   vételi  jog  csakis  az
   értékgarancia érvényesítése mellett lehet alkotmányos. Ezért
   az  Lt.   szerinti  kártalanításnak   közel  kell  állnia  a
   klasszikus kisajátításhoz  alkotmányosan megkövetelt  teljes
   kártalanításhoz; azzal,  hogy az  egyéb feltételeket, így az
   azonnaliságot az ügy természetének megfelelően szabályozzák.
   Az  önkormányzatnak   a  vételi   jog   folytán   elvesztett
   lakásokért olyan  ellenszolgáltatást  illetve  kártalanítást
   kell  kapnia,  hogy  vagyonában  az  az  érték  megmaradjon,
   amelyet a Vátv.-vel neki átadott lakások képviseltek.

   Az értékgarancia  nyújtásának módját a törvényhozás alakítja
   ki.  Ennek  során  figyelemmel  kell  lenni  az  Lt.  összes
   rendelkezésére. Természetesen  nem követelmény  az, hogy  az
   összes terhet  a  bérlők  viseljék.  Lehetséges  a  hatályos
   rendelkezések minden  olyan változata és kiegészítése, amely
   kielégíti  azt   az  alkotmányossági   feltételt,  hogy   az
   értékgarancia  hiánytalanul  érvényesüljön.  Egyes  támadott
   rendelkezések alkotmányossága  - így  például  a  kárpótlási
   jegyek  névértékben   való  elfogadásának  kötelezettsége  -
   csakis a  kártalanítás egészét  tekintve  ítélhető  meg.  Ha
   ugyanis az eredmény az elvont tulajdon értékének megmaradása
   az  önkormányzatnál,   az  ehhez   vezető   részletszabályok
   önmagukban nem kifogásolhatók.

   4. A  lakástulajdon szerepére  vonatkozó érvek, amelyek a 2.
   pontban  kifejtettek   szerint  megengedhetővé   tették   az
   önkormányzati    lakástulajdon     vételi    joggal     való
   megterhelését, nem  állnak  a  nem  lakás  céljára  szolgáló
   helyiségekre.  Az   Alkotmánybíróság  a   29/1993.(V.4.)  AB
   határozatban alkotmányellenesnek  ítélte a  korábbi,  kötött
   helyiséggazdálkodás    jogszabályait.     Nem     lát     az
   Alkotmánybíróság az  Lt. esetében  sem  alkotmányos  indokot
   arra, hogy  az  önkormányzati  tulajdont  ezen  -  a  szabad
   vállalkozás körébe  tartozó - tulajdoni tárgyak tekintetében
   ilyen  vételi   joggal  megterhelhesse.   Ezért  az  Lt.-ben
   megszabott vételármaximum  aránytalansága már  csak  további
   érv az  enélkül is  fennálló alkotmányellenesség  mellett. A
   nem lakás céljára szolgáló helyiségekre nézve tehát a vételi
   jog még  a forgalmi érték megfizetése esetén is szükségtelen
   és   aránytalan    megterhelése   lenne   az   önkormányzati
   tulajdonnak.

                               VII.

   1. Az  Alkotmánybíróság megvizsgálta,  hogy az Lt. 20.§-ának
   (2) bekezdése  nem jelent-e  hátrányos  megkülönböztetést  a
   házfelügyelőkkel      szemben.      Az      Alkotmánybíróság
   megállapította, hogy  az Lt.  kifogásolt  rendelkezése  csak
   abban az  esetben teszi lehetővé a használati díj emelését a
   jogcím nélküli  használat  kezdetétől  számított  hat  hónap
   elteltével, ha  a jogcím  nélküli használó másik lakásra nem
   tarthat igényt.  Márpedig a  házfelügyelőkre vonatkozóan  az
   egyes állami  tulajdonban lévő  vagyontárgyak  önkormányzati
   tulajdonba adásáról szóló 1991. XXXIII. törvény (Vátv.) 43.§
   (6) bekezdése  értelmében az  önkormányzati tulajdonban álló
   házfelügyelői   szolgálati    lakást   csak    akkor   lehet
   elidegeníteni,   ha    a   lakás    szolgálati    jellegének
   megszüntetésével egyidejűleg  a  bentlakó  bérlő,  illetőleg
   jóhiszemű   jogcímnélküli    lakáshasználó    elhelyezéséről
   gondoskodtak.  A   használati  díj   emelését  megakadályozó
   szabályozáson nem változtatott az Lt. sem, hiszen a 67.§ (2)
   bekezdése értelmében  az a jóhiszemű volt bérlő (bérlőtárs),
   akinek a bérleti joga a törvény hatálybalépéséig megszűnt, a
   megszűnéskor hatályos  jogszabályok alapján  megfelelő másik
   lakásra tarthat igényt. Ez a rendelkezés vonatkozik a jogcím
   nélküli használó  volt házfelügyelőkre  is. Ennek alapján az
   Alkotmánybíróság sem  a hátrányos  megkülönböztetést, sem az
   emberi méltóság  sérelmét nem  állapította meg  a kifogásolt
   rendelkezéssel  kapcsolatban,   ezért   ez   erre   irányuló
   indítványt elutasította.

   2. Az  Lt. 34-35.§-aival  kapcsolatos  indítvány,  amely  az
   önkormányzat korábbi  törvényben már előírt rendeletalkotási
   kötelezettségének ismételt  megállapítását kifogásolja,  nem
   megalapozott. Alkotmányellenesség  csak akkor állhatna fenn,
   ha a  szabályozás a rendelkezések kollíziója miatt, vagy más
   okból jogbizonytalanságot eredményezne. Ez esetben nem erről
   van  szó,   az   Alkotmánybíróság   a   vitatott   szakaszok
   alkotmányellenességének megállapítására  és megsemmisítésére
   nem látott  okot,  ezért  az  erre  vonatkozó  indítványokat
   elutasította.

   3.  Az  Lt.  43.§  (1)  bekezdésében  a  határozatlan  idejű
   helyiségbérlet felmondására  vonatkozó  szabályok  hátrányos
   megkülönböztető volta  nem állapítható  meg azon  az alapon,
   hogy a  43.§ (2)  bekezdése  az  önkormányzati  helyiségekre
   határozatlan  időre   kötött  szerződésekre   nézve  eltérő,
   kedvezőbb  szabályokat   állapít  meg.   Az   ilyen   eltérő
   szabályozás a  törvényhozó mérlegelési  körébe  tartozik.  A
   kifogásolt szabályozás  a  munka  és  a  foglalkozás  szabad
   megválasztására vonatkozó  alkotmányos  joggal  nem  hozható
   összefüggésbe. Mindezek  alapján az  Alkotmánybíróság az Lt.
   43.§ (1)  bekezdése alkotmányellenességének  megállapítására
   irányuló indítványt elutasította.

   4.  Az   Alkotmánybíróság  a   vételi  jog  alkotmányellenes
   szabályozása miatt  megsemmisített Lt.  45.§ (5) bekezdés d)
   pontját  külön   indítvány  alapján   arra  tekintettel   is
   vizsgálta, hogy  a műemléképületben  lévő lakások kizárása a
   vételi  jog   köréből  nem  valósít-e  meg  alkotmányellenes
   diszkriminációt. Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy a
   vételi   jog    alkotmányos    szabályozása    esetén    nem
   alkotmányellenes, ha  az állam  a műemléképületekkel  és  az
   azokban lévő  lakásokkal kapcsolatos  védelmi feladatát  oly
   módon kívánja  teljesíteni, hogy e lakásokra nézve nem teszi
   lehetővé a  vételi  jog  előírását.  Ez  a  feladat  ugyanis
   megköveteli,  hogy  csak  olyan  vevők  szerezhessék  meg  a
   műemlékek tulajdonjogát, akik képesek az ebből adódó sajátos
   védelmi  és  karbantartási  követelményeknek  megfelelni.  A
   vételi jog ilyen szempontú válogatásra nem ad lehetőséget.

   5.  Az   Alkotmánybíróság  az   Lt.  47.§  (5)  bekezdésének
   ugyancsak megsemmisített  rendelkezését külön  erre irányuló
   indítvány alapján  abból a  szempontból  is  alkotmányossági
   vizsgálatnak vetette  alá, hogy az épületnek a vételről való
   megállapodás létrejöttével  egyidejűleg kötelező társasházzá
   történő  alakítása   és  ezzel   a  lakásszövetkezeti  forma
   kizárása nem  sérti-e e  az  Alkotmánynak  a  tulajdonjogra,
   illetve  a   szövetkezetek  állami   támogatására  vonatkozó
   rendelkezéseit. Az  Alkotmánybíróság megállapította,  hogy a
   törvényalkotó   az    elidegenítés   szabályozásakor   nincs
   meghatározott jogi formákhoz kötve, tehát a társasházi forma
   választása   nem   alkotmányossági   kérdés.   Emellett   az
   Alkotmánybíróság  rámutat   arra,  hogy   az   elidegenítést
   követően semmi  akadálya  annak,  hogy  az  új  tulajdonosok
   lakásszövetkezetet alapítsanak.

   6.  A   vételi  jog  alkotmányellenes  szabályozása  folytán
   szintén  megsemmisített   Lt.  63.§   (1)  bekezdését  külön
   indítvány  alapján   arra  tekintettel   is   vizsgálta   az
   Alkotmánybíróság, hogy  az a  Polgári Törvénykönyv 226.§ (2)
   bekezdésének sérelmén  keresztül esetleg  nem ellentétes-e a
   szerződési     szabadság     alkotmányos     elvével.     Az
   Alkotmánybíróság   megállapította,    hogy   a    kifogásolt
   rendelkezés nem  ellentétes a  Ptk. hivatkozott szabályával,
   hiszen a  fővárosi  kerületi  önkormányzatok  kötelezése  az
   elidegenítésből  származó   bevételek  50   százalékának   a
   fővárosi  önkormányzat   részére  történő  átengedésére  nem
   jelenti    az     adásvételi     szerződések     tartalmának
   megváltoztatását. Ennek  következtében nem  állapítható meg,
   hogy a kifogásolt rendelkezés sértené a szerződési szabadság
   elvét.

   7. Az  Lt. 75.§  (1) bekezdésének  az a  rendelkezése,  mely
   szerint a  szolgálati  lakásra  kötött  szerződés  megszűnik
   akkor, ha a bérlőnek a lakással rendelkező szervvel fennálló
   munkaviszonya, vagy  a szolgálati lakásra jogosító munkaköre
   vagy tevékenysége megszűnik, nem jelenti sem a házfelügyelői
   szolgálati     lakásra     szoruló     emberek     hátrányos
   megkülönböztetését, sem  szociális biztonsághoz  való  joguk
   sérelmét, hiszen  ez a  szolgálati lakások  fogalmából eredő
   rendelkezés. Ezért  az  alkotmányellenesség  megállapítására
   irányuló indítványt  az  Alkotmánybíróság  elutasította.  Az
   Alkotmánybíróság    megállapítja     egyébként,    hogy    a
   házfelügyelők jogait  a Vátv.  korábban hivatkozott 43.§ (6)
   bekezdése és  az Lt.  67.§ (2) bekezdése mellett az Lt. 75.§
   (2)   bekezdése   is   védi,   olymódon,   hogy   cserelakás
   felajánlását írja elő annak a bérlőnek a részére, akinek nem
   neki felróható  okból szűnt  meg a szolgálati lakásra kötött
   szerződése.

   8. Az  Alkotmánybíróság álláspontja  szerint az Lt. 76.§ (2)
   bekezdésében foglalt,  határozott időre  szóló lakbéremelési
   tilalom nincs közvetlenül összefüggésben az önkormányzatnak,
   mint tulajdonosnak  a  jogállásával.  Az  indítványozó  azon
   érve, mely  szerint a  lakbéremelés korlátozása csökkenti az
   önkormányzat bevételét,  és ezért  sérti tulajdonosi jogait,
   nem bír  alkotmányos relevanciával. Az Alkotmányból, illetve
   az  önkormányzatnak   alkotmányosan  garantált   tulajdonosi
   jogállásából ugyanis meghatározott jövedelemhez való jog nem
   vezethető le.

   A kifogásolt rendelkezéssel kapcsolatban azonban felmerülhet
   a  szerződési  szabadság  alkotmányellenes  korlátozása.  Az
   Alkotmánybíróság   több    határozatában   foglalkozott    a
   szerződési   szabadság    alkotmányos    intézményével.    A
   13/1990.(VI.18.)AB  határozatban   megállapította,  hogy   a
   szerződési szabadság önálló alkotmányos jog, és utalt a Ptk.
   200.§ (1) bekezdésére, amely szerint a szerződés tartalmát a
   felek  szabadon   határozhatják  meg.   A  32/1991.(VI.6.)AB
   határozat   kifejti,   hogy   a   szerződési   szabadság   a
   piacgazdaság egyik  lényegi eleme, amely azonban alkotmányos
   alapjognak   nem    tekinthető.   Alapjog   jellege   önálló
   alkotmányos jogként  való felfogásából sem következik. Ezért
   a  szerződési   szabadságra  nem  vonatkoznak  az  alapjogok
   korlátozásához   az    Alkotmány   8.§    (2)   bekezdésében
   meghatározott követelmények. A 43/1991.(VII.12.)AB határozat
   megállapítja,  hogy   a   szerződési   szabadság   korlátlan
   érvényrejuttatását a polgári jog szabályai [így a Ptk. 198.§
   (2) bekezdése  a kötelező  szerződéskötés jogszabály  általi
   elrendelhetőségéről és  226.§  (1)  bekezdése,  a  szerződés
   egyes tartalmi  elemeinek jogszabályi  meghatározásáról] nem
   teszik lehetővé,  és az  nem következik az Alkotmányból sem.
   Megállapítja továbbá:  "Abban a kérdésben, hogy a szerződési
   szabadságot korlátozó  konkrét jogszabályok alkotmánysértők-
   e, a  szabályozás tárgyával összefüggő jogforrási szintre és
   a szabályozás tartalmára figyelemmel esetenként lehet állást
   foglalni."

   Emlékeztet  az   Alkotmánybíróság  a   lakbérek  jogszabályi
   megkötésével kapcsolatos  korábbi gyakorlatára is [például a
   4/1991.(II.16.)AB és  az  5/1991.(II.16.)AB  határozatokra],
   amelyekben  kifejtette,   hogy   ezek   a   korlátozások   a
   piacgazdaságra    való     átmenet    körülményei     között
   alkotmányosak.

   Az Lt. vitatott rendelkezése meghatározott időszakra állapít
   meg lakbéremelési  tilalmat. E tilalom áttételesen érinti az
   önkormányzás kollektív  alapjogát  annyiban,  amennyiben  az
   önkormányzati   lakásállomány   a   helyi   választópolgárok
   közösségének   érdekeit   szolgálja.   Az   Alkotmánybíróság
   megítélése szerint  ez a  korlátozás -  figyelemmel a  helyi
   közösség jelentős  részét alkotó  bérlők jogos érdekeire, és
   az így  létrejövő állapot  átmeneti jellegére  - arányos, és
   ezért nem  jelenti az  önkormányzat, mint  bérbeadó jogainak
   alkotmányellenes korlátozását.

   9. Az  Alkotmánybíróság -  tekintettel  arra,  hogy  az  Lt.
   megsemmisített rendelkezéseit alkotmányellenesnek találta -,
   nem  foglalkozott   azzal  a   kérdéssel,  hogy   ezeket  az
   elidegenítéssel kapcsolatos  rendelkezéseket az Országgyűlés
   milyen szavazataránnyal  fogadta  el.  Minthogy  azonban  az
   indítványok az  Lt.  egészére  nézve  állítják  a  jelenlévő
   országgyűlési képviselők  kétharmadának szavazatával történő
   elfogadás szükségességét,  az Alkotmánybíróság rámutat arra,
   hogy az  Lt. a  4/1993.(II.12.)AB  határozatban  kifejtettek
   alapján nem minősül olyan törvénynek, amelynek elfogadásához
   minősített többség lenne szükséges.
                         Dr. Sólyom László
                        előadó alkotmánybíró
                     az Alkotmánybíróság elnöke

          Dr. Ádám Antal                  Dr. Kilényi Géza
           alkotmánybíró                    alkotmánybíró

         Dr. Lábady Tamás                 Dr. Schmidt Péter
          alkotmánybíró                     alkotmánybíró

         Dr. Szabó András              Dr. Tersztyánszky Ödön
           alkotmánybíró                    alkotmánybíró

         Dr. Vörös Imre                  Dr. Zlinszky János
          alkotmánybíró                     alkotmánybíró
    Dr. Vörös Imre alkotmánybíró párhuzamos véleménye

         A  határozat   indokolása   nincs   összhangban   annak
    rendelkező részével,  mivel az  indokolás nem  az Lt.-ben az
    önkormányzati tulajdonban  álló lakásokra  nézve  kodifikált
    vételi jogot,  hanem csupán  gyakorlása időtartamát  és  azt
    tartja alkotmányellenesnek,  hogy a  vételár  nem  azonos  a
    forgalmi értékkel.  Ez viszont csak és kizárólag az Lt. 47.§
    (1) bekezdésének  és 49.§-ának megsemmisítését alapozza meg,
    míg   az    Lt.   lakások    vonatkozásában   vételi   jogot
    intézményesítő 45.§-a tekintetében irreleváns.

         A    vételi     jog    Lt.-beli     intézményesítésének
    alkotmányellenességét   -   a   megsemmisítés   megalapozása
    érdekében -  már csak  azért is indokolni kell, mivel az Lt.
    47.§ (1) bekezdése és 49.§-a önállóan is megsemmisíthető.

         1. Az  önkormányzat  a  helyi  önkormányzatokról  szóló
    1990. évi  LXV.  törvény  (a  továbbiakban  Öt.)  kifejezett
    rendelkezése alapján,  tehát ex  lege jogi  személy [9.§ (1)
    bekezdés].

         1.1. A jogi személyt a jog kreálja, így jogállását is a
    törvény határozza  meg. Az Alkotmány ugyan az ember alapvető
    jogairól beszél,  ám a  jogi személy alapjogi jogalanyiságát
    az Alkotmánybíróság  számos határozatában  [először: 21/1990
    (X.4.) AB  határozat, majd  7/1991  (II.28.)  AB  határozat;
    1441/B/1990/2. AB  határozat; az  1582/B/1990. AB  határozat
    kifejezetten  a   helyi  önkormányzat   alapjogáról  beszél]
    elismerte, minek  folytán ez  a  tétel  az  Alkotmánybíróság
    állandó gyakorlatává vált.

         Az alapjogi  jogvédelmet  azonban  az  Alkotmánybíróság
    sohasem általános érvénnyel ismerte el, hanem mindig konkrét
    alapjoggal összefüggésben  foglalt állást atekintetben, hogy
    a szóbanforgó  alapjog alkalmazható-e jogi személyre. A jogi
    személyeket  tehát  -  ha  alapjog  által  védett  szférában
    tevékenykednek -  alapjogi védelem illeti meg, amennyiben az
    adott alapjog fogalmilag alkalmazható jogi személyre.

         1.2. A  jogi személyek  különleges csoportja  a közjogi
    jogi személy,  amelyet a  közjog létesít,  és jogállását  az
    államhoz való viszonyának nagyobb intenzitása határozza meg.
    A közjogi  jogi személyek  önállóan látnak el - a közhatalom
    gyakorlóiként - olyan feladatokat, melyeket az adott közjogi
    jogi   személy   hiányában   az   állam   látna   el.   Jogi
    személyiségüket, ennek megfelelően jogállásukat, önállóságuk
    terjedelmét a  jog, az önkormányzatok esetében pedig maga az
    Alkotmány határozza meg (IX. fejezet).

         A  közjogi   jogi  személy   ugyanúgy  lehet   alapjogi
    jogalany, mint  bármely más  jogi személy.  Az állam  és más
    közjogi jogi  személyek ugyan  általában nem  hivatkozhatnak
    alapjogi jogvédelemre,  ez alól  azonban  kivételt  képeznek
    azok  a   közjogi  jogi   személyek,  amelyek  az  Alkotmány
    kifejezett   rendelkezése    alapján   alapjogi   jogalanyok
    (Alkotmány 43-44/A  §). Az  alapjogi garanciarendszer  ennek
    megfelelően az  eredetileg  az  alapjogokkal  védeni  kívánt
    egyén-állam reláción kívül eső jogviszonyok garantálására is
    szolgál, ha az Alkotmány - e jogviszonyokat és az azok által
    megtestesített   jogokat    és   kötelezettségeket   hordozó
    jogalanyokat alapjogilag  védett területhez  sorolva  -  így
    rendelkezik.

         1.3. Az  Alkotmány 42.§-a  a község, a város, a főváros
    és   kerületei,   valamint   a   megye   választópolgárainak
    közösségét megilletően  a helyi önkormányzás jogáról beszél.
    Ez a jog a választópolgárok közösségét érintő helyi közügyek
    önálló, demokratikus  intézésére és  a helyi közhatalomnak a
    lakosság érdekében való gyakorlására irányul. A 43.§ szól az
    önkormányzat alapjogairól,  melyeket  a  44/A.§  részletesen
    felsorol.

         Az Alkotmány  e három rendelkezése olymódon függ össze,
    hogy    a    42.§    általánosan,    generálklauzula-szerűen
    megfogalmazza  a   helyi  önkormányzáshoz   való   kollektív
    alapjogot. Ennek  az alapjognak,  mint a  helyi önkormányzat
    alapjogi   jogalanyisága   szempontjábóli   "anyajognak"   a
    részletezett, de nem kimerítő felsorolását tartalmazza a 43-
    44/A §.  A 44/A  § már  csak azért  sem tekinthető kimerítő,
    hanem csupán önkormányzat-specifikus felsorolásnak, mivel az
    önkormányzatot  jogi   személyként  egyébként   mindazok  az
    alapjogok  megilletik,   melyek  jellegüknél  fogva  a  jogi
    személyekre is  alkalmazhatók. A  helyi önkormányzáshoz való
    kollektív alapjogot  tehát tartalommal  részben a 44/A §-ban
    felsorolt, részben  pedig  azok  az  alapjogok  töltik  meg,
    amelyeket  az   Alkotmány   alapjogokról   rendelkező   XII.
    fejezete, továbbá  az Alkotmány  más fejezetei tartalmaznak,
    de  amelyeket   az  Alkotmánybíróság  -  állandó  gyakorlata
    szerint -  jogi személyekre  is alkalmaz. Az önkormányzáshoz
    való kollektív  alapjog tehát nem választható el a tartalmát
    adó konkrét  alapjogoktól anélkül,  hogy  ez  ne  vezetne  a
    kollektív  alapjog   lényeges  tartalmának   korlátozásához,
    sérelméhez, sőt adott esetben akár a kiüresedéséhez.

         1.4. A  helyi önkormányzáshoz  való  kollektív  alapjog
    alanya a  helyi választópolgárok  közössége  azzal  azonban,
    hogy a  választópolgárok ezt a kollektív alapjogot: "a helyi
    önkormányzást  az   általuk  választott   képviselő-testület
    útján,   illetőleg    helyi   népszavazással   gyakorolják."
    [Alkotmány   44.§    (1)   bekezdés].   Minthogy   a   helyi
    önkormányzáshoz    való     alapjog    tartalma    általános
    megfogalmazásban a helyi közügyek önálló intézése és a helyi
    közhatalom  gyakorlása  (Alkotmány  42.§),  ez  a  kollektív
    alapjog nem  pusztán a  képviselőtestület általában történő,
    formális  megválasztásának  jogát  foglalja  magában,  hanem
    olyan   képviselőtestületét,    amely   a   helyi   közügyek
    intézésére, azok  önálló szabályozására  és igazgatására,  a
    helyi  önkormányzati   autonómia  gyakorlására  a  megfelelő
    jogosítványokkal felruházottan képes is.

         1.5. A  helyi önkormányzáshoz  való  kollektív  alapjog
    ezért  olyan   szerv:  a   képviselőtestület  megválasztását
    jelenti, amely az önkormányzati autonómia tartalmát kitevő -
    adott  esetben  alapjogi  természetű  és  ezért  garanciális
    jellegű - jogosítványok gyakorlása során az állammal szemben
    is  alkotmányosan  garantált  önállósággal  rendelkezik.  Ha
    tehát   a    helyi   önkormányzat   alapjogi   jogviszonyban
    jogalanyként -  az Alkotmányban  biztosított joga  alapján -
    fellép,  az   állammal  szemben   is  védelemben:   alapjogi
    védelemben részesül.  (Ebből a  szempontból  közömbös  -  és
    inkább  jogszabály-szerkesztési   pontatlanságra   vezethető
    vissza - az, hogy az Alkotmány 43.§-a a helyi önkormányzatok
    alapjogairól,  míg   a  44/A.   §-a  a   képviselőtestületet
    megillető jogokról szól.)

         2. Az  Alkotmánybíróság állandó  gyakorlata  szerint  a
    tulajdonhoz való  jog [Alkotmány 13.§ (1) bekezdés] alapjog,
    amely  azonban   nem  korlátozhatatlan  [21/1990  (X.4.)  AB
    határozat; 7/1991 (II.28.) AB határozat; 16/1991 (IV.20.) AB
    határozat; 28/1991  (VI.3.) AB határozat; 4/1993 (II.12.) AB
    határozat IV.2.d/ pont].

         2.1.  A   tulajdonhoz  való  alapjog  azonban  nem  azt
    jelenti, mintha eme alapjog alanyának alkotmány-biztosította
    alanyi  joga   lenne  a  tényleges  tulajdonhoz  jutásra.  A
    tulajdonhoz való  jog annyit  jelent, de annyit feltétlenül,
    hogy  az  állam  alapvetően  és  főszabályként  -  kivételes
    esetektől   eltekintve,   amelyeket   azonban   szintén   az
    Alkotmánynak kell  tartalmaznia -  tartózkodjék  az  alapjog
    alanyának  tulajdonosi   pozíciójába  való  behatolástól.  A
    tulajdonhoz való  jog tehát azt az állammal szembeni közjogi
    igényt fejezi  ki,  hogy  az  állam  köteles  biztosítani  a
    tulajdonhoz jutás  elvi lehetőségét  és  a  már  megszerzett
    tulajdon   védelmét.    A   tulajdonhoz   való   jog   ezért
    főszabályként  negatív   jellegű,  tartalmilag  tartózkodási
    kötelezettséget  megfogalmazó   -  az   állam  beavatkozását
    elhárító -  parancs, amely  a tulajdonhoz való jogból fakadó
    jogi helyzet zavartalan fennállását és élvezetét garantálja.

         A tulajdonhoz  való jogra  az állam  - kivéve akkor, ha
    maga is  tulajdonos -  nem hivatkozhat  a jog alanyához való
    viszonyában;   éppen   ellenkezőleg:   ezek   a   jogalanyok
    hivatkozhatnak az  állammal szemben  erre az  alapjogukra. A
    tulajdonhoz való  jog tehát  korlátokat állít  az államnak a
    tulajdonosokat érintő cselekvése útjába.

         A  tulajdonhoz   való  jog   azonban   nem   egyszerűen
    individuális alapjog, hanem egyben szociálisan kötött is: az
    Alkotmány  szociálisan  kötött  tulajdont  véd.  A  tulajdon
    szociális kötöttsége részben a köztulajdon létében nyilvánul
    meg, amikor  a szociális  kötöttség a  köztulajdon immanens,
    jellegadó vonása,  részben  pedig  a  magántulajdon  terhére
    kívülről:   a    jogalkotó   által   konstituált   különböző
    korlátozásokban.

         A szociális  kötöttségnek, mint  a tulajdonhoz való jog
    egyik lehetséges  korlátozásának csak  addig a  határig  van
    alkotmányosan létjogosultsága,  ennek megfelelően csak addig
    a határig  fogadható el  alkotmányosnak, amíg  még  van  mit
    megkötni. Ha  ennek az  alapjognak a  tartalmát a  szociális
    kötöttségre hivatkozva olymódon töltené ki a jogalkotó, hogy
    a szociális kötöttséget mintegy totálissá téve az alapjogból
    - például  a rendelkezési  jognak egy  bizonyos határon túli
    korlátozása révén - voltaképpen semmi sem marad, a szociális
    kötöttség elveszti  értelmét és  csupán egy alkotmányellenes
    tulajdonelvonást - például általános államosítást - leplez.

         2.2.  A   tulajdonhoz  való   elvont  jogot  a  konkrét
    tulajdonosi  helyzetre,  a  konkrét  tulajdonlásra  nézve  a
    törvényhozó tölti meg tartalommal. E tekintetben a jogalkotó
    adott esetben  a tulajdonhoz  való jog gyakorlása útjába - a
    szociális  kötöttség   konkrét  esetétől  függetlenül  is  -
    korlátokat  állíthat.   A  törvényhozó  azonban  csak  olyan
    konkrét tartalommal  töltheti meg  a tulajdonhoz való elvont
    jogot,  amely  az  Alkotmány  keretei  között  marad:  ez  a
    szabályozás szabadságának korlátja.

         2.3. Összegezve:  A tulajdonhoz  való elvont  alapjogot
    tehát  a   törvényhozó  tölti   meg  a  konkrét  tulajdonlás
    tekintetében tartalommal.  Az alapjognak  az  adott  esetben
    korlátokat is  magában foglaló  szabályozása tekintetében  a
    törvényhozó  viszonylag  szabad.  A  szabályozásnak  azonban
    alkotmányosnak kell  lennie: a szabályozás nem vezethet oda,
    hogy  a   korlátozás  tulajdonképpeni  tárgya  megszűnik.  A
    tulajdonhoz való  jognak fenn  kell maradnia  ahhoz, hogy  a
    korlátozás alkotmányossága  követelményként  egyáltalán  még
    értelmezhető legyen.

         3. A  tulajdonhoz  való  alkotmányos  alapjognak  három
    vonatkozása van.

         3.1. Annak  egyrészt  garantálnia  kell  a  tulajdonosi
    jogállást, vagyis  azt, hogy  az alapjog  alanya  egyáltalán
    tulajdonossá válhasson.  A tulajdonosi  jogállás  ugyanis  a
    jogképességnek   a   tulajdonszerzéssel   összefüggő   egyik
    vonatkozása,  melynek   korlátozása  kizárt   (eltekintve  a
    tulajdoni tárgyban  rejlő,  és  nem  a  személyre  vonatkozó
    sajátosságokból   -    robbanószer,   gépjármű    -    adódó
    korlátoktól).

         A  tulajdonhoz   való  alapjog  másrészt  garantálja  a
    megszerzett (polgári  jogi) tulajdonjog  védelmét az elvonás
    ellen. Harmadrészt  az alapjog garanciát nyújt a tulajdonjog
    korlátozása  ellen  is  azon  keretek  között,  melyeket  az
    Alkotmánybíróság  állandó   gyakorlatában   kialakított   [a
    korlátozás   alkotmányos,   ha   valamely   másik   alapjog,
    alkotmányos   érték   vagy   cél   megvalósítása   érdekében
    elkerülhetetlenül szükséges,  és  az  elérni  kívánt  célhoz
    képest arányos - először: 7/1991 (II.28.) AB határozat].

         3.2. Az  alkotmányossági felülvizsgálat  tárgyát képező
    Lt.-nek  az   indítványokkal  érintett,   az   önkormányzati
    tulajdonban  álló   lakások  és  helyiségek  elidegenítésére
    vonatkozó   rendelkezései    szempontjából    különösen    a
    megszerzett  tulajdonjog   elvonása  elleni  védelemnek  van
    különös jelentősége.

         A tulajdonjog  elvonás  elleni  védelme  ugyan  már  az
    Alkotmány  13.§  (1)  bekezdése  által  nyújtott  védelemből
    következően is  a piacgazdaság  és  a  polgári  demokratikus
    közjogi berendezkedés  jellegadó kategóriája.  A tulajdonjog
    elvonásának kizártságától  függetlenül azonban  az Alkotmány
    lehetővé teszi  a tulajdon  közjogi természetű  elvonását  a
    kisajátítás  [13.§   (2)  bekezdés],   a  tulajdontól   való
    megfosztás eseteként  az elkobzás,  mint a  törvény szerinti
    büntetés [57.§  (4) bekezdés],  végül az  Alkotmány 70/I §-a
    keretei között mozgó közteherviselés (adózás) formájában. Az
    Alkotmány éppen azért rendelkezik három különböző szakaszban
    -  és   nem  a   tulajdonvédelmet  megfogalmazó   13.§   (1)
    bekezdésben   -   ezekről   a   tulajdonelvonásokról,   mert
    magánjogi-tulajdonvédelmi    összefüggésük     -     közjogi
    intézményekről lévén szó - nincs.

         Az Alkotmánybíróság  csak egyetlen esetben fogadta el -
    a    rendszerváltozás     egyszeri,    sajátos    történelmi
    körülményeire   tekintettel    -   a   társadalmi   tulajdon
    lebontásának  alkotmányos  feladatával  összefüggésben  azt,
    hogy a  tulajdoni rendszert átalakító törvények a társadalmi
    tulajdon egykori  létrehozásából származó  terheket elosszák
    azok  között,   akik  a   társadalmi  tulajdont   ingyenesen
    megszerzik [16/1991  (IV.20.) AB határozat; 28/1991. (VI.3.)
    AB  határozat].   "Amint  azonban  az  átalakulás  folyamata
    megtörtént,  az   új  tulajdon   védelme  teljes,   azaz   e
    vonatkozásban  nincs   alkotmányos  lehetőség  a  társadalmi
    átalakulás   terhének    utólagos    vagy    visszamenőleges
    szétosztására." [16/1991 (IV.20.) AB határozat].

         A  fenti   alapelvek  következetes  figyelembevételével
    fogadta  el   alkotmányosnak  az  Alkotmánybíróság  28/1991.
    (VI.3.)      AB      határozatával      a      mezőgazdasági
    termelőszövetkezetek termőföldtulajdonára vonatkozóan később
    a tulajdonviszonyok  rendezése érdekében,  az állam által az
    állampolgárok  tulajdonában   igazságtalanul  okozott  károk
    részleges  kárpótlásáról  szóló  1991.  évi  XXV.  törvénybe
    foglalt  vételi   jogot.  Az   Alkotmánybíróság   ugyanakkor
    hangsúlyozta, hogy  a vételi  jog intézményesítésére  csak a
    rendszerváltással összefüggő  egyszeri,  sajátos  történelmi
    körülmények folytán  és csak a társadalmi tulajdon lebontása
    összefüggésében     van     lehetőség.     Rámutatott     az
    Alkotmánybíróság továbbá  arra is,  hogy csak  a  társadalmi
    tulajdon lebontásából származó terheket lehet szétosztani és
    csak azok  között, akik  majdan a  társadalmi  tulajdont  az
    említett 1991. évi XXV. törvény alapján megszerzik.

         A tulajdonjog elvonásával szemben az Alkotmány 13.§ (1)
    bekezdésében megfogalmazott  védelmet -  mint a  tulajdonhoz
    való jog  egyik vonatkozásának érvényét - tehát nem gyengíti
    a tulajdonjog  vételi joggal  való elvonásával  kapcsolatban
    megfogalmazott   egyszeri   alkalomra   szóló   és   szigorú
    feltételekhez kötött  kivétel. Az Alkotmánybíróság szigorúan
    megszabott követelményei  kizárják azt,  hogy  az  Alkotmány
    13.§ (1)  bekezdése által  átfogott körben  - tehát  ha  nem
    kisajátításról, elkobzásról, vagy közteherviselésről van szó
    -  a   tulajdoni  átalakulástól   függetlenül   és   az   új
    tulajdonosok létrejöttét  követően  azok  terhére  bármilyen
    tulajdonjog-elvonás  történhessen.  A  tulajdoni  átalakulás
    folyamatának adott  területen történő  befejeztével,  az  új
    tulajdonosok  létrejöttével  nem  lehet  utólagosan  -  akár
    vételi  jog   formájában   -   a   tulajdoni   átalakulásra,
    privatizációra hivatkozni.

         3.3.  A   privatizálás  egyébként   -  amint   arra  az
    Alkotmánybíróság  korábban   utalt  -   az  állami  tulajdon
    magántulajdonba adását jelenti. Az állam idegen javakat nem,
    csak  olyan   javakat  privatizálhat,   melyek  tulajdonában
    állnak; a  privatizáció tulajdonosi  döntés, ezért  az állam
    privatizáláshoz   való    joga   tulajdonosi   szabadságából
    következik. Mindebből  az  következik,  hogy  privatizációra
    egyébként sincs  senkinek alanyi  joga [21/1990.  (X.4.)  AB
    határozat   A/IV.    rész;    836/B/1990    AB    határozat;
    1443/B/1990/4. AB határozat].

         4. Az  Alkotmány 12.§ (2) bekezdése értelmében az állam
    tiszteletben  tartja   az  önkormányzatok   tulajdonát.   Az
    Alkotmány  44/A.§   b)  pontja   kimondja,  hogy   a   helyi
    képviselőtestület  "gyakorolja   az  önkormányzati  tulajdon
    tekintetében   a    tulajdonost   megillető    jogokat,   az
    önkormányzat  bevételeivel   önállóan   gazdálkodik,   saját
    felelősségére vállalkozhat..."

         4.1.  Az   önkormányzat  tulajdonosi  jogállásának  eme
    megfogalmazását az  Öt. 77.§  (1)  bekezdése  konkretizálja:
    "Saját    tulajdonnal     rendelkezik    és    költségvetési
    bevételeivel, kiadásaival önállóan gazdálkodik." Az Öt. 78.§
    (1) bekezdése  az önkormányzat  tulajdonát és vagyoni értékű
    jogait összefoglalóan  az önkormányzat  vagyonának (Öt.  77-
    80.§)  nevezi.   Az  önkormányzati  vagyon  tekintetében  az
    önkormányzat ugyan  az Öt.  77.§ (1)  bekezdése  alapján  is
    egyértelműen tulajdonos,  de e  jogállását aláhúzza  az  Öt.
    80.§ (1)  bekezdése 1.  mondata, amikor  leszögezi: "A helyi
    önkormányzatot -  e törvényben  meghatározott eltérésekkel -
    megilletik  mindazok   a  jogok   és  terhelik   mindazok  a
    kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetőleg
    terhelik."

         Az Öt.  80.§ (1)  bekezdése második  mondata ugyanakkor
    jogszabályi    alátámasztást    ad    az    Alkotmánybíróság
    álláspontjának, mely szerint az önkormányzáshoz való alapjog
    az ennek  tartalmát kitevő  jogosítványok gyakorlására képes
    szerv megválasztását  jelenti. E  jogszabályhely ugyanis - a
    tulajdonosi  jogállás   77.§  (1)  bekezdését  és  80.§  (1)
    bekezdése első  mondatában  történő  rögzítését  követően  -
    kifejezetten leszögezi  a következő,  második mondatban:  "A
    tulajdonost  megillető   jogok  gyakorlásáról  a  képviselő-
    testület rendelkezik."

         Az    önkormányzat     tulajdonjogának     rendelkezési
    részjogosítványa azonban  korlátozott: egyrészt  az Öt. 80.§
    (2)    bekezdése     adott    vagyontárgy    elidegenítését,
    megterhelését,  vagy   vállalkozásba  való  bevitelét  helyi
    népszavazáshoz kötheti.  Az Öt.  80.§ (3)  bekezdése továbbá
    rögzíti,  hogy  az  önkormányzat  vállalkozási  tevékenysége
    kötelező feladatainak  [Öt. 8.§  (4) bekezdés] ellátását nem
    veszélyeztetheti.

         4.2.   Az   önkormányzatok   tulajdonosi   jogállásának
    megteremtése tudatos,  a többpártrendszeren  alapuló polgári
    demokratikus   politikai   rendszer   melletti   alkotmányos
    döntésből fakad.  Ez fejeződik ki abban, hogy az Öt. - a 77-
    80.§-hoz  fűzött   miniszteri   indokolás   szerint   -   az
    önkormányzatok  működése   egyik  meghatározó   feltételének
    tekinti a  feladatai ellátásához szükséges, megfelelő vagyon
    feletti   rendelkezést.    A   korábbi    tanácsrendszerbeli
    alanytalan állami  tulajdonnal szemben  - melynek  az akkori
    helyi tanács  csak  kezelője  volt  -  a  tulajdonával  való
    rendelkezési   jogot    "valódi   tulajdonként"    kell   az
    önkormányzatok   részére   biztosítani   -   hangoztatja   a
    miniszteri indokolás.

         5.  Bár  a  tulajdonjog  elvonása  általában  sérti  az
    Alkotmány 13.§  (1) bekezdését,  utalni kell  arra, hogy  az
    önkormányzat nem  magánjogi, hanem közjogi jogalany. Törvény
    ugyanis állami  feladattá minősíthet  át önkormányzat  által
    ellátott feladatot;  az önkormányzat ekkor nem hivatkozhat a
    tulajdonhoz  való   alkotmányos  jog   sérelmére,  mivel  az
    önkormányzat tulajdoni  tárgyainak azon  köre  kerül  állami
    tulajdonba,  amely   kizárólag   az   átminősített   feladat
    ellátását szolgálja  [például az  egyes  állami  tulajdonban
    lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló
    1991.   évi   XXXIII.tv.   (a   továbbiakban   Vátv.)].   Az
    önkormányzati tulajdon  elvonásánál - de korlátozásánál is -
    a tulajdonhoz  való jog  védelmét a  magánjogi jogalanyokhoz
    képest differenciálja,  adott  esetben  gyengíti,  relatívvá
    teszi a  közjogi jogalanyiság ténye. Az elvonás (korlátozás)
    viszonylagosabbá válásának  alkotmányos határát  az jelenti,
    hogy az elvonás vagy korlátozás a helyi önkormányzáshoz való
    kollektív  alapjog   sérelméhez,  illetve  az  önkormányzati
    autonómia kiüresedéséhez vezet-e.

         Az Alkotmány  13.§ (1) bekezdése éppen ebben különbözik
    a   12.§   (2)   bekezdésétől:   az   utóbbiban   nevesített
    önkormányzati  tulajdonhoz   való   alapjog   az   általános
    tulajdonhoz való  joghoz  képest  lényegesen,  de  szigorúan
    megfogalmazott feltételekkel korlátozott.

         5.1.  Az   önkormányzati  vagyon   tehát  az   ellátott
    funkcióhoz kötődő tulajdoni tárgyaktól függően nem homogén.

         a)   Az    önkormányzat   legalapvetőbb    feladataihoz
    kapcsolódó törzsvagyon (ld. Öt. 78-79.§) tekintetében is áll
    az,  hogy  az  önkormányzat  közjogi  jogalany,  aminek  két
    következménye  van.   Egyfelől   a   törzsvagyonba   tartozó
    vagyontárgyak   elvonása   egyértelműen   az   önkormányzati
    autonómia kiüresedéséhez  vezetne, ezért  az  önkormányzatot
    közjogi jogalanyként  is a  magánjogi  jogalanyoknak  kijáró
    feltétlen és abszolút védelem illeti meg.

         A törzsvagyon  másfelől az  önkormányzat  legkötöttebb,
    legkorlátozottabb (forgalomképtelen,  illetve  korlátozottan
    forgalomképes) vagyonrészét  jelenti: rendelkezési  joga  ex
    lege korlátozott.  Tulajdonhoz  való  joga  eme  korlátozása
    tekintetében  az   önkormányzat  azonban   nem   hivatkozhat
    alapjogi jogsérelemre,  mivel a  tilalom nem  korlátozza  az
    önkormányzati  autonómiát.  Éppen  ellenkezőleg:  a  törvény
    által korlátozott,  megkötött  törzsvagyon  az  önkormányzat
    működéséhez  szükséges   legalapvetőbb   anyagi   feltételek
    fennmaradását garantálja.  Ha azonban  a korlátozás  ezen  a
    szemponton alkotmányos  indok nélkül túlmenne, felmerülne az
    alapjogi jogsérelem.

         b)  Az   alapjogi   védelem   a   másik   csoport:   az
    önkormányzatok   hatáskörébe    utalt   közszolgáltatásokhoz
    kapcsolódó vagyontárgyak  esetén relatív,  tekintettel arra,
    hogy  a  tulajdonjog  elvonása  az  önkormányzati  tulajdoni
    mivoltukat indokolttá  tevő hatáskör sorsában osztozik: amíg
    a hatáskör  önkormányzati, a hozzárendelt tulajdon is az, ha
    azonban az adott hatáskör ex lege államivá válik, a tulajdon
    is  átszállhat   az   államra.   Az   önkormányzat   közjogi
    jogalanyisága e  tekintetben abban  mutatkozik meg,  hogy  e
    törzsvagyonnak  nem   minősülő   vagyontárgyak   közvetlenül
    szolgálják  valamely  önkormányzati  feladat  végrehajtását,
    illetve azok  valamely  önkormányzati  hatáskör  ellátásának
    tárgyi   feltételei.   Ennek   megfelelő   megkülönböztetést
    tartalmaz  a   Vátv.  2.§-a   (a  feladat-   és   hatáskörök
    összhangjának   követelményét    emeli   ki   az   ehhez   a
    rendelkezéshez fűzött miniszteri indokolás).

         Mivel rendeltetésük az, hogy az adott hatáskör, illetve
    feladat  ellátását  biztosítsák,  a  törzsvagyonhoz  hasonló
    abszolút és  feltétlen védelem  nem indokolt.  Adott esetben
    ugyanis  nem   az  önkormányzat   tulajdonhoz  való  jogának
    sérelméről, hanem  arról van  csupán szó, hogy a tulajdonjog
    együtt mozog a hatáskörrel (funkcióval).

         Tekintettel  arra,   hogy  az  önkormányzati  autonómia
    határai  a   törvény  által  meghatározottak  [Öt.  1.§  (3)
    bekezdés], az önkormányzat feladatkörének terjedelmét, - így
    az ahhoz  tartozó vagyontárgyakat - illetően nem feltétlenül
    van  alapjogi  helyzetben.  Valamely  önkormányzati  funkció
    államivá válása esetében annak alkotmányosságát az dönti el,
    hogy a  feladat átminősítése  nem jelenti-e az önkormányzati
    önállóság alkotmányellenes korlátozását.

         c) Mindazon  vagyontárgyak, melyek  sem az  első, sem a
    második csoportba nem tartoznak, az önkormányzat ex lege nem
    kötött, "szabad"  vállalkozási vagyonát  alkotják  [például:
    Alkotmány 44/A.§ (1) bekezdés b) pont].

         Az   önkormányzat    közjogi   jogalanyiságából   adódó
    korlátozással azonban  itt is  találkozunk: az  Öt. 80.§ (3)
    bekezdése -  a már  említett 80.§  (2)  bekezdés  mellett  -
    ugyanis kimondja: a helyi önkormányzat vállalkozása kötelező
    feladatainak ellátását  nem veszélyeztetheti,  továbbá  csak
    olyan vállalkozásban  vehet részt,  amelyben felelőssége nem
    haladja  meg  vagyoni  hozzájárulásának  mértékét.  Jóllehet
    elsődlegesen e  rendelkezések az önkormányzatot is megillető
    vállalkozás   jogának    [Alkotmány   9.§    (2)   bekezdés]
    korlátozásáról szólnak,  mögöttesen  az  egyébként  "szabad"
    önkormányzati vállalkozási  vagyon fölötti rendelkezései jog
    közvetett megkötéséről  van  szó.  Ezektől  -  a  törvényben
    tételesen  felsorolt  -  korlátoktól  eltekintve  azonban  e
    harmadik  csoportra   nézve  az   önkormányzatot   megillető
    tulajdonhoz  való   jogra  vonatkozó   alkotmányos   védelem
    egyebekben azonos a magánjogi jogalanyokéval.

         5.2. Az  önkormányzatra, mint  tulajdonosra - a közjogi
    jogalanyiságból   fakadó   eltérésekkel   (korlátozásokkal),
    melyeket maga  az önkormányzatokat,  mint  jogi  személyeket
    éppen ilyen  jogállással konstituáló,  valamint  tulajdonhoz
    való alapjogukat éppen ilyen tartalommal kitöltő Öt. határoz
    meg -,  ugyanúgy a  Polgári Törvénykönyvről  szóló 1959. évi
    IV. törvény  (Ptk.) megfelelő  rendelkezései irányadók, mint
    minden más tulajdonosra. Ezt a Ptk-t módosító 1991. évi XIV.
    törvény  is   megerősítette,  amikor  a  Ptk.  hatályát  "az
    önkormányzati ...  szervezetekre és vagyoni viszonyaikra" is
    kiterjesztette.

         6. Az  Lt. 45. és 54.§-a az önkormányzatok tulajdonában
    álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlői
    javára alapít vételi jogot.

         6.1. Az  Alkotmánybíróság korábban megállapította, hogy
    a vételi  jog a  polgári jogi  tulajdonjog korlátozása - nem
    pedig kisajátítás  -, ahol  a tulajdonosváltozás attól függ,
    hogy a  tulajdonos gyakorolja-e  vételi jogát.  A vételi jog
    nem minősül  kisajátításnak, alkotmányosságát  ezért nem  az
    Alkotmány 13.§  (2) bekezdése,  hanem  13.§  (1)  bekezdése,
    valamint  8.§   (2)  bekezdése  alapján  kell  elbírálni.  A
    törvényen  alapuló   vételi  jog   akkor  sem   minősül   át
    kisajátítássá, ha  alkotmányellenes: ilyenkor a vételi jogot
    alapító  (alkotmányellenes)   törvényt  kell  megsemmisíteni
    [16/1991 (IV.20.) AB határozat III. 3. pont; 28/1991 (VI.3.)
    AB határozat I. A/3. 2. pont].

         Az Alkotmánybíróság ugyanakkor óvakodott attól, hogy az
    adott ügyben  lefolytatott -  az egykori társadalmi tulajdon
    egyik  formájára:   a   mezőgazdasági   termelőszövetkezetek
    termőföldtulajdonára   vonatkoztatott   és   korlátozott   -
    alkotmányossági  vizsgálat   eredményét  (melynek   során  a
    törvényen alapuló vételi jogot az adott esetben a társadalmi
    tulajdon   lebontásának    a    rendszerváltozásból    adódó
    feladatával  összefüggésbe   hozva  alkotmányosnak  találta)
    általánosítsa. A  kárpótlással kapcsolatban  rögzített  -  a
    vételi  joggal   kapcsolatos   -   megállapításoknak   nincs
    precedens-jellege, és  azokra újabb törvényen alapuló vételi
    jog esetén  - hacsak  a  rendszerváltozás  és  a  társadalmi
    tulajdon lebontásának  közös feladata  nem fogja  egységbe a
    kárpótlási és az újabb jogszabályt - hivatkozni nem lehet.

         6.2. Az  Lt. esetében  rendszerváltozással  kapcsolatos
    vonatkozásokról,   a    társadalmi   tulajdon   lebontásának
    alkotmányos feladatáról  nincs szó.  Az Lt.  által alapított
    vételi jog alkotmányosságát ezért önállóan kell vizsgálni.

         Az Lt.  által  alapított  vételi  jog  az  önkormányzat
    tulajdonjogát  megterheli   azáltal,  hogy   a   tulajdonjog
    rendelkezési részjogosítványának gyakorlásától a tulajdonost
    öt  évre  megfosztja.  Az  adott  esetben  a  tulajdonjog  a
    tulajdonos akaratától  függetlenül, sőt esetleg kifejezetten
    akarata ellenére száll át a vételi jog jogosultjára.

         6.3. A  Ptk. 375.§-ában szabályozott vételi jog fogalmi
    eleme az,  hogy a  tulajdonos  maga  enged  vételi  jogot  a
    jogosultnak,   amikor   ebben   az   akaratmegegyezésben   a
    tulajdonos akarati  autonómiája megfelelően kifejezésre jut:
    polgári   jogi    tulajdonjogát   maga   korlátozta,   annak
    rendelkezési részjogosítványáról  maga mondott le a jogosult
    javára  az   opciós  szerződéssel.  A  tulajdonos  ezért  az
    Alkotmány 13.§  (1) bekezdésében  rögzített tulajdonhoz való
    jogának  sérelmére   annál  kevésbé   hivatkozhat,  mivel  a
    korlátozásban,  a   rendelkezési   részjogosítványról   való
    lemondásban éppen  akarati autonómiája nyilvánult meg, így a
    tulajdonhoz  való  jog  sérelmére  hivatkozása  során  saját
    jognyilatkozatával,    mint     jogi     ténnyel     kerülne
    ellentmondásba.

         6.3.1. Az  Lt. által alapított vételi jog ezzel szemben
    a tulajdonos  akarati autonómiáját a vételi jog alapításából
    teljességgel   kizárja,    így    a    tulajdonos    akarati
    autonómiájának megnyilvánulása nélkül kerül olyan helyzetbe,
    hogy tulajdonjoga egy határidőhöz és egy feltételhez kötötté
    válik. A  vételi jog  gyakorlására nyitva álló öt év ugyanis
    egyrészt  olyan  időhatározás,  amelynek  leteltéig  fennáll
    tulajdonjoga akár  akarata  ellenére  történő  átszállásának
    lehetősége:  az  Lt.  által  konstituált  vételi  jog  tehát
    megnyitja a  tulajdonjog elvonásának lehetőségét. A jogosult
    egyoldalú  akaratnyilatkozata   másrészt   olyan   feltétel,
    amelynek  bekövetkeztére   a  tulajdonosnak   szintén  nincs
    befolyása: akarati  autonómiája e korlátozással kapcsolatban
    sem jut kifejezésre.

         6.3.2. A  tulajdonjog  azonban  -  mint  a  dologi  jog
    intézménye  -  fogalmilag  abszolút  szerkezetű  és  negatív
    tartalmú jogviszonyt  jelent.  A  polgári  jogi  tulajdonjog
    fennállása időhatározástól  és feltételtől  való függést nem
    tűr. A  tulajdonjog gyakorlása  természetesen  korlátozható,
    ennek keretében  korlátozható a rendelkezési részjogosítvány
    is. Ha  azonban a  rendelkezési részjogosítványt  törvénnyel
    úgy korlátozzák,  hogy a  tulajdonos  akarati  autonómiáját,
    közreműködését a  vételi jog  alapításából teljesen  kizárva
    megnyitják a tulajdonjog átszállásának lehetőségét, akkor ez
    a korlátozás  már a  tulajdonjog fennállását  és nem  csupán
    gyakorlását érinti.

         A tulajdonjog  elvonásának  állandó  veszélye  miatt  a
    tulajdonjog fennállása  időhatározástól és feltételtől válik
    függővé.   A   tulajdonjog   jogszabállyal   történő   olyan
    korlátozása,  megterhelése,   amely  a   tulajdonos  akarati
    autonómiáját e  tekintetben teljesen  kizárja, legfeljebb és
    csak  a   tulajdonjog  gyakorlására,   de  nem  fennállására
    vonatkozhat.  Amikor  az  Alkotmánybíróság  a  mezőgazdasági
    termelőszövetkezetek  földeladásaira   nézve  alkotmányosnak
    találta  elidegenítési   ügyleteiknek  jogszabály   által  a
    vagyonellenőrző bizottságok  hozzájárulásához kötését, éppen
    a   tulajdonjog   gyakorlásának   megterheléséről   és   nem
    fennállásának (elvonásának) alkotmányosságáról nyilatkozott,
    annál   is    inkább,   mert    az   adott   ügyletekben   a
    tulajdonátszállást, az elidegenítést maguk a tulajdonosok: a
    szövetkezetek kezdeményezték [7/1991 (II.28.) AB határozat].

         6.3.3. Az  Lt. által  alapított vételi jog a tulajdonos
    önkormányzat akarati  autonómiáját a  tulajdon átszállásából
    teljesen kizárja, így az - a tulajdonjog fennállását érintve
    - már  nem a  tulajdonjog átszállásának, hanem a tulajdonjog
    elvonása lehetőségének  minősül. Az  Lt.  által  konstituált
    vételi  jog   olyan  jogi   helyzetet  létesít,  amelyben  a
    tulajdonos   formailag-jogilag   ugyan   tulajdonosa   marad
    dolgának, valójában azonban e jogának csupán a birtoklási és
    használati részjogosítványát  gyakorolhatja. A  rendelkezési
    részjogosítvány megszüntetése  folytán a  jogilag tulajdonos
    ténylegesen már csak használója marad a dolognak.

         Megítélésem  szerint   az  elidegenítési  és  terhelési
    tilalom  -   bár  természetét   tekintve   (a   rendelkezési
    részjogosítványt érintvén)  e tekintetben  hasonló a  vételi
    joggal  való   megterheléshez  -   nem  vet   fel  általában
    alkotmányossági aggályokat,  mert nem  eredményezi  a  dolog
    tulajdonjogának    átszállását;     éppen    az    átszállás
    megakadályozását célozza.

         A polgári  jogi  tulajdonosnak  -  akarata  ellenére  -
    puszta   használóvá    degradálása   ugyan   nem   változtat
    (egyenlőre)   azon,    hogy   a    dolognak    változatlanul
    formáljogilag tulajdonosa, hiszen a tulajdonjog átszállásáig
    ő a tulajdonos, azonban ez a tulajdonjog már nem tartalmazza
    a rendelkezési  részjogosítványt.  Márpedig  a  rendelkezési
    részjogosítvány fennállása  - akár korlátozottan biztosított
    részjogosítvány-gyakorlási  lehetőséggel   -  az,   amely  a
    tulajdonost   dogmatikailag    -   megkülönböztetve   őt   a
    birtokostól, vagy  a  használótól  (Ptk.  XIII.  fejezet)  -
    tulajdonossá teszi.  A tulajdonos  alapvetően a rendelkezési
    részjogosítvány fennállásától az, ami.

         6.3.4. Ha  viszont a  tulajdonos-önkormányzatot akarati
    autonómiája  kikapcsolásával,   adott  esetben  kifejezetten
    akarata ellenére  az Lt.  rendelkezése (az  általa alapított
    vételi jog)  hozza az említett jogi helyzetbe, alkotmányjogi
    értelemben  tulajdonhoz   való  joga  sérelmének  lehetősége
    felmerül. Ez  a jogi  helyzet nem elsősorban polgári jogilag
    aggályos, hiszen nem jár feltétlenül és automatikusan, hanem
    csak  feltételesen  (a  jogosult  egyoldalú  nyilatkozatától
    függően) a  tulajdonjog elvonásával.  Az önkormányzat  tehát
    polgári jogilag  tulajdonos marad, azonban tulajdonjogának -
    rendelkezési    részjogosítványára     vonatkozó     akarati
    autonómiája   kikapcsolásával   megvalósuló   -   átszállása
    alkotmányjogilag  már   tulajdonelvonásnak  minősül,  és  ez
    felveti  a   tulajdonhoz  való   joga  esetleges  sérelmének
    lehetőségét. Az  Lt. által  alapított vételi  jogot ezért az
    Alkotmány  13.§   (1)  bekezdése   és  8.§   (2)   bekezdése
    függvényében kell vizsgálni.

         Amíg az önkormányzat polgári jogilag akár vételi joggal
    terhelten is  tulajdonosa marad dolgának, alkotmányjogilag a
    tulajdonelvonás puszta  lehetősége is a tulajdonhoz való jog
    sérelmét  jelenti   akkor,  ha  e  lehetőség  megnyílta  nem
    feltételezi  a   tulajdonhoz  való  jog  alanyának  legalább
    minimális közreműködését,  akarati  autonómiájának  legalább
    egy minimális  szinten történő  megőrzését. Sérelmet szenved
    ugyanis ekkor  a tulajdonhoz való jog azon vonatkozása, mely
    védelmet biztosít  a megszerzett  tulajdon elvonása ellen. A
    tulajdonos tehát még polgári jogilag ugyan tulajdonos lehet,
    amikor alkotmányjogilag tulajdonhoz való jogának sérelme már
    felmerül,   hiszen    tulajdonjogát   akarati    autonómiája
    legfontosabb    szeletének,     tulajdonjoga    rendelkezési
    részjogosítványának megszüntetésével vonhatják el.

         A tulajdonjog  elvonása lehetőségének  a  tulajdonos  -
    rendelkezési   részjogosítványra    vonatkozó   -    akarati
    autonómiája kikapcsolásával  való megteremtése a tulajdonjog
    fennállását (és  nem  gyakorlását)  érintő  megterhelésként,
    korlátozásként már a tulajdonhoz való jog lényeges tartalmát
    érinti, hiszen  az állam  az alapjogi jogosult ezen alapjogi
    pozícióját szünteti  meg.  Az  Lt.  által  az  önkormányzati
    tulajdon terhére  létesített vételi  jog tehát a tulajdonhoz
    való jog  olyan korlátozása, amely - legalábbis az Lt. által
    bevezetett formában - még törvénnyel sem lehetséges.

         Az Lt.  által  alapított  vételi  jog  következésképpen
    sérti az  Alkotmány 8.§  (2) bekezdését, 13.§ (1) bekezdését
    és az  önkormányzati tulajdont  kiemelten, nevesítetten védő
    12.§ (2)  bekezdését, a  42.§-át,  valamint  a  44/A  §  (1)
    bekezdés b/pontját, ezért alkotmányellenes.

         7. Megítélésem  szerint a vételi jog Lt.-beni alapítása
    alkotmányos indok  nélkül, önkényesen  különbséget  tesz  az
    önkormányzati tulajdon  és az  egyéb tulajdon  között. Ez  a
    megkülönböztetés nem  önmagában tilos,  hanem azért, mert az
    alkotmányos  indok   hiánya  mellett   [21/1990.  (X.4.)  AB
    határozat]   olyannak   sem   minősül,   amely   az   állami
    gazdaságpolitika mérlegelésen  alapuló döntési  körébe esne,
    és esetleg  ezen az alapon lenne alkotmányosnak elfogadható.
    Ez a  megkülönböztetés sérti az Alkotmány  70/A. §-át, ezért
    alkotmányellenes.

         8. Utalni  kell azonban  arra, hogy az önkormányzat nem
    természetes, hanem  jogi  személy,  ezen  belül  is  közjogi
    jogalany, ezért  már ennél  fogva sem  bírhat a  természetes
    személyekhez hasonló  szélesebb körű  és kevésbé feltételes,
    inkább  abszolutizálható   alapjogi  védelemmel.  A  közjogi
    jogalany  -  mint  amelyet  eleve  jogszabály  konstituál  -
    tulajdonhoz  való   joga,  amelynek   konkrét   tulajdonjogi
    pozícióját is  a jogalkotó tölti ki tartalommal, kétszeresen
    is korlátozható. Egy ilyen korlátozás nem feltétlenül és nem
    önmagában  véve  alkotmányellenes.  Mód  van  arra,  hogy  a
    törvényhozó  eleve   korlátozásokkal  terhelt  tulajdonjogot
    rendeljen oda  a közjogi  jogalanyhoz, amint  ez a  korábban
    állami tulajdonban  és tanácsi  kezelésben volt  lakások  és
    helyiségek   önkormányzatok   részére   történő   átadásakor
    történt. Az  említett 32/1969. (IX.30.) Korm. rendelet éppen
    ilyen korlátozást  kodifikált.  Arra  is  mód  van,  hogy  a
    jogalkotó a  megszerzést  követően  utólag  konstituáljon  a
    közjogi  jogalany   tulajdonjogát   érintő   korlátozásokat.
    Mindkét esetben azonban természetes követelmény a korlátozás
    alkotmányossága. A  kérdés az,  hogy a törvényhozó a számára
    kétszeresen is  nyitva álló  korlátozási lehetőséggel  élve,
    vagy  azzal   -  alkotmányellenes  helyzetet  kodifikálva  -
    visszaélve töltötte-e  meg tartalommal a számára nyitva álló
    közjogi  jogalanyiság   tényéből   adódóan   a   természetes
    személyhez  képesti  nagyobb  szabályozási  mozgásteret.  Az
    Alkotmánybíróság utal  arra, hogy az Öt. maga is korlátozott
    tulajdonjogot rendelt az önkormányzatokhoz.

         Megítélésem  szerint   az  önkormányzatok   lakás-   és
    helyiségtulajdonára   vonatkozó   tulajdonjogának   Lt.-beli
    korlátozása  sérti   az  Alkotmány  által  általában  és  az
    önkormányzatok tekintetében  nevesítetten is  megfogalmazott
    és védett tulajdonhoz való jogot, valamint a diszkrimináció-
    tilalmat; a  jogalkotó a  számára a közjogi jogalany polgári
    jogi tulajdonjoga  korlátozó jellegű  szabályozására  nyitva
    álló lehetőséggel  - alkotmányellenes  helyzetet teremtve  -
    visszaélt.

         Az Öt.-nek  és az  1991. évi  XXXIII. törvény  2.§  (7)
    bekezdésének az elidegenítéssel kapcsolatos későbbi törvényi
    szabályozásra  utalása  semmiféle  logikai  kapcsolatba  nem
    hozható a  tulajdonhoz való  jog olyan értelmezésével, amely
    szerint a  piacgazdaságnak és  a többpártrendszeren  alapuló
    parlamentáris  demokráciának   egyaránt  alapintézményét  és
    alapvető garanciáját  képező ezen  alapjog tartalma  nem  az
    állagra, hanem  csak az  érték garantálására vonatkozik. Egy
    későbbi "külön"  törvény megalkotására  történő  -  szokásos
    kodifikációtechnikai - utalás az adott esetben a tulajdonhoz
    való  alkotmányos   alapjog   tartalmára   nézve   semmiféle
    támponttal nem szolgál. A tulajdonhoz való elvont alapjognak
    az Alkotmányban  történő kinyilvánítása konkrét tartalom - a
    védett     tárgy     -     meghatározása     nélkül     üres
    szándéknyilatkozattá degradálódik. Az abszolút szerkezetű és
    negatív   tartalmú    polgári   jogi    tulajdonjognak    az
    alkotmányjogi  tulajdonhoz  való  jogtóli  eloldása  ezt  az
    alapjogot kiüresíti  és azt  minden hitelétől  megfosztva  -
    tartalmatlan kategóriaként  deklarálja. Arra  az  alapjogra,
    amelynek védett  jogtárgya nincs, hivatkozni ugyan lehet, de
    többé nem  érdemes.  A  tulajdonosi  jogállást  és  a  dolog
    tulajdonjogát az  értékgarancia -  mint  védett  jogtárgy  -
    azért  nem   helyettesítheti,  mert   az   értékgarancia   a
    kisajátítás által védett jogtárgy - közérdek által indokolt,
    azonnali, feltétlen és teljes kártalanítással kisért közjogi
    természetű   tulajdonelvonás    -   egyik    eleme.   Mindez
    természetesen  azt   is  jelenti,  hogy  a  hatályos  magyar
    Alkotmány értelmében  - hacsak  nem kisajátítás formájában -
    sem államosításra,  sem ahhoz  hasonló már tulajdonelvonásra
    nincsen  alkotmányos   lehetőség.  Ilyen   lehetőséget  csak
    alkotmányozással lehet megnyitni.

         Mindezekre tekintettel  egy  forgalmi  értéken  történő
    kvázi-kisajátítást  magában  foglaló  vételi  jog  esetleges
    kodifikálása aggályos,  mivel  így  elmosódik  az  Alkotmány
    által szabályozott  tulajdonhoz való  jog és  a  kisajátítás
    közötti  határ.   A  tulajdonhoz   való  jogba  kisajátítási
    lehetőség  értékgaranciával   sem   fér   bele.   A   teljes
    kártalanítás   melletti    tulajdonelvonásnak   ugyanis    a
    kisajátítás   [Alkotmány    13.§   (2)   bekezdés]   szigorú
    feltételrendszerének  kell  megfelelnie.  Az  önkormányzatok
    tulajdonában  álló   lakások  bérlői   számára   biztosított
    törvényen alapuló vételi jog még akkor sem válik alkotmányos
    kisajátítássá, ha teljes kártalanítás mellett történik, mert
    a bérlők  kedvezményezése esetében hiányzik a közérdek, mint
    feltétel.  A  lakásgazdálkodás  nem  ilyen  indok,  mert  az
    önkormányzati lakásállománynak  a bérlők  tulajdonába  adása
    éppenhogy  végképp   lehetetlenné  tesz   bármiféle   állami
    lakáspolitikát, lakásgazdálkodást.  Ettől  eltekintve  sincs
    lehetőség arra,  hogy az  állam  más  tulajdonának  rovására
    alkotmányos korlátozás  nélkül lakáspolitikát  (vagy bármely
    más gazdaság-  vagy társadalompolitikát)  folytasson.  Ha  e
    politikák a  tulajdon elvonásával  járnak, akkor  ez csak  a
    kisajátítás keretei között lehetséges. Az Lt.-beli törvényen
    alapuló vételi  jog intézményének  - akár  az egyébként is a
    kisajátítás   fogalomkörébe   tartozó   értékgaranciával   -
    alkotmányoskénti elfogadása  kijátssza  mind  a  tulajdonhoz
    való  jog,   mind  a   kisajátítás  által   előírt   szigorú
    alkotmányos biztosítékokat azáltal, hogy e vételi jognak sem
    a tulajdonhoz  való jog,  sem a  kisajátítás feltételeit nem
    kell már teljesítenie.

         Megítélésem   szerint    az   Lt.-beli    vételi    jog
    alkotmányellenessége szempontjából  a két  intézmény világos
    elhatárolása sarkalatos  kérdés. Ha  ugyanis  a  tulajdonhoz
    való jogba  bele lehet értelmezni egy "sajátos" kisajátítási
    lehetőséget, elmosódik  a határ  a tulajdonhoz való jog és a
    kisajátítás között.  Nem lehet  a jövőben  tudni, hogy  mire
    terjed ki  a tulajdonhoz való jog alkotmányos biztosítéka és
    mitől  véd   meg  a  kisajátítás  garanciális  feltételekhez
    kötése. Az  értékgaranciára redukált  tulajdonhoz való jogba
    foglalt -  az állag  és az érték közötti - átválthatóság úgy
    teszi viszonylagossá,  bizonytalan tartalmúvá  a tulajdonhoz
    való jogot,  hogy nem vált át kisajátítássá: úgy kerül ki az
    előbbi védelme alól, hogy nem kerül át az utóbbi alkotmányos
    intézménynek a  védőszárnyai alá.  Az a tulajdonjog, amelyre
    nem vonatkozik sem a tulajdonhoz való jog, sem a kisajátítás
    garanciája, tehát amelyre nézve a forgalmi érték megtérítése
    mellett  -   kisajátítást  megalapozó   közérdek  nélkül   -
    tulajdonelvonás lehetséges, már nem tulajdonjog.

    Budapest, 1993. december 21.
                                                  Dr. Vörös Imre
                                                   alkotmánybíró

    Fenntartás nélkül csatlakozom.
                                                Dr. Szabó András
                                                   alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    64/1993. (XII. 22.)
    Date of the decision:
    .
    12/21/1993
    .
    .