Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03475/2012
Első irat érkezett: 10/11/2012
.
Az ügy tárgya: a Kúria Kfv.V.35.580/2011/14. számú ítélete ellen előterjesztett alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/28/2012
.
Előadó alkotmánybíró: Pokol Béla Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. §-a alapján a Kúria - adóügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti perben hozott - Kfv.V.35.580/2011/14. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
Az adóhatóság áfa bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést végzett az indítványozónál. A vizsgálat eredményeképpen jogosulatlan igénylésnek minősülő áfa adókülönbözetek megfizetésére kötelezte az indítványozót, és adóbírságot szabott ki. A jogerős határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte az indítványozó. Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította. A Kúria felülvizsgálati eljárás során hozott ítéletével helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét.
Az indítványozó álláspontja szerint sérti a jogállamiság elvét az ítéletben megállapított illeték mértéke, mert az magasabb, mint az illetéktörvényben meghatározott maximum. A jogállamiságot sértőnek véli továbbá az indítványozó, hogy az elsőfokú bíróság eljárása során eljárási hiba történt, melyet a Kúria nem orvosolt. A Kúria nem találta jogellenesnek, hogy a közigazgatási eljárás iratait az indítványozó nem ismerhette meg, ami az indítványozó szerint a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét okozta. Kifejti továbbá, hogy az Alaptörvény E) cikke, valamint az indítványozónak a XV. cikk (1)-(2) bekezdésben biztosított joga sérült, mivel a bírósági eljárásokban nem juthatott érvényre a közvetlen hatállyal bíró, az Európai Unió tagállamaira nézve kötelező jogi szabályozás..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Kfv.V.35.580/2011/14. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B. cikk (1) bekezdés
E. cikk (2)-(3) bekezdés
XV. cikk (1)-(2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
A döntés száma: 3031/2013. (II. 12.) AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2013/1281
.
Az ABH 2013 tárgymutatója: alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés (Abtv. 29. §); jogegységi eljárás
.
A döntés kelte: Budapest, 02/04/2013
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2013.02.04 15:00:00 2. öttagú tanács
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a Kúria Kfv.V.35.580/2011/14. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] Az indítványozó gazdasági társaság alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybíróságnál.
  [2] Az indítványozó a Kúria Kfv.V.35.580/2011/14. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
  [3] A panaszos szerint a kifogásolt ítélet az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését, az E) cikk (2)–(3) bekezdését, a XV. cikk (1)–(2) bekezdését, a XXVIII. cikk (1) bekezdését, valamint a 28. cikket sérti.
  [4] Az alkotmányjogi panasz nem fogadható be, mert nem felel meg az indítvánnyal szemben támasztott, az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a szerinti alkotmányjogi panasszal szemben támasztott törvényi követelményeknek.
  [5] Az indítványozó hivatkozik az Alaptörvény több cikkére, ám ezek egy részében – így az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése, E) cikk (2)–(3) bekezdései és a 28. cikk esetében – nem állítja Alaptörvényben biztosított jogának sérelmét. Alaptörvényben biztosított jogának sérelmét az indítványozó mindössze az Alaptörvény XV. cikk (1)–(2) és a XXVIII. cikk (1) bekezdésével összefüggésben állít, ám ezekben az esetekben sem ad elő olyan érvelést, amely megindokolná a támadott bírói döntés alaptörvény-ellenességét. Érvelése szerint ugyanis “a »törvény előtt mindenki egyenlő« rendelkezés magában foglalja azon ügyféli jogot és bírósági kötelezettséget, mely szerint a bíróság jogalkalmazásának, jogértelmezésének mindenkire nézve azonosnak kell lennie, továbbá a bíróság jogalkalmazásának, jogértelmezésének mindenben helyesnek (szabályosnak, a gyakorlatnak, elveknek és az elméletnek is megfelelve) kell lennie.” Az indítványozó szerint továbbá: “A jogállam működésével össze nem egyeztethető, tisztességes eljáráshoz való jogot sért a Kúria azon indokolása, mely felperes részére sem a közigazgatási eljárásban, sem a bírósági eljárásokban nem tette lehetővé a per tárgyát képező közigazgatási határozatokban megnevezett, indokolásként használt más adózókra ugyanazon teljesítések esetében hozott közigazgatási határozatok megismerését.”
  [6] Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az indítványozó kérelme valójában a bírói döntés(ek) és az az(oka)t megelőző adóhatósági eljárások tartalmi kritikája, ezért az Abtv. 52. § (1) bekezdés b) és e) pontjaiban foglaltaknak a panasz nem felel meg. A jogszabályok önálló, a konkrét tényállásra vonatkoztatott értelmezése a rendes bíróságok (iura novit curia), adott esetben a Kúria feladata. [A “jogot” végülis a bíróságok saját értelmezésük szerint állapítják meg. 38/1993. (VI. 11.) AB határozat, ABH 1993, 265, 262.] A bírósági jogalkalmazás egységességének a kérdésében pedig elsősorban nem az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panaszos eljárására tartozó, hanem a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvényben szabályozott feltételek fennállása esetén a Kúria jogegységi eljárására tartozó kérdés.
  [7] Mivel az Alkotmánybíróság szerint – a fentiek alapján – az indítványozó nem hozott fel olyan indokot, amely magalapozná a bírói döntés alaptörvény-ellenességét, vagy amely azt támasztaná alá, hogy az általa felvetett probléma alapvető alkotmányjogi jelentőséggel bírna, az alkotmányjogi panasz nem felel meg az Abtv. 29. §-ában foglaltaknak.
  [8] Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt az Ügyrend 30. § (2) bekezdésének a) pontja alapján visszautasította.
    Dr. Paczolay Péter s. k.,
    tanácsvezető alkotmánybíró
    .
    Dr. Balogh Elemér s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Stumpf István s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Pokol Béla s. k.,
    előadó alkotmánybíró

    Dr. Szívós Mária s. k.,
    alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    10/11/2012
    .
    Number of the Decision:
    .
    3031/2013. (II. 12.)
    Date of the decision:
    .
    02/04/2013
    .
    .