Hungarian
Ügyszám:
.
585/H/2010
Előadó alkotmánybíró: Paczolay Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 93/2010. (VI. 2.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2010/508
.
A döntés kelte: Budapest, 06/01/2010
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság  országos
  népszavazás  kitűzésére  irányuló  kezdeményezés  aláírásgyűjtő
  ívének   hitelesítése   tárgyában   hozott   határozata   ellen
  benyújtott kifogás alapján meghozta a következő
                                 
                           határozatot:
                                 
  Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 157/2010.
  (III. 11.) OVB határozatát helybenhagyja.

  Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   A   választási  eljárásról  szóló  1997.  évi  C.  törvény   (a
   továbbiakban:  Ve.) 130. § (1) bekezdése alapján magánszemélyek
   kifogást  nyújtottak  be  az  Alkotmánybírósághoz  az  Országos
   Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) 157/2010. (III. 11.)
   OVB  határozata ellen. Az OVB vitatott határozatában megtagadta
   annak   az   országos  népszavazási  kezdeményezésre   irányuló
   aláírásgyűjtő  ív mintapéldányának a hitelesítését,  amelyen  a
   következő kérdés szerepelt:
   „Egyetért-e  azzal,  hogy  az  Országgyűlés  alkosson  törvényt
   arról,   hogy  a  hivatásos  bíró  nem  lehet  rektor,  rektor-
   helyettes, dékán, dékán-helyettes, tanszékvezető?”

   Az  OVB  határozatának  indokolásában megállapította,  hogy  az
   országos  népszavazásról és népi kezdeményezésről  szóló  1998.
   évi  III.  törvény  (a  továbbiakban: Nsztv.)  13.  §-ának  (1)
   bekezdése  értelmében a népszavazásra feltett  konkrét  kérdést
   úgy   kell   megfogalmazni,  hogy  arra  egyértelműen  lehessen
   válaszolni.  A kezdeményezés nem felel meg a fenti  jogszabályi
   feltételeknek,  mivel sem a választópolgárok, sem  a  jogalkotó
   számára  nem  egyértelmű, hogy a hivatásos bírákra jelenleg  is
   érvényes  összeférhetetlenségi szabályokat mennyiben  érintené.
   Az  OVB  megítélése szerint a kérdés ezáltal megtévesztő,  mert
   azt   a   téves   látszatot  kelti,  mintha  nem  lenne   ilyen
   szabályozás.  Az  OVB ezért a Nsztv. 10. §  c)  pontja  alapján
   megtagadta a hitelesítést.

   A   kifogástevők   álláspontja  szerint   az   OVB   határozata
   jogszabálysértő,  mert  a  hitelesítést  az  Nsztv.  10.  §  c)
   pontjára  és  a 13. § (1) bekezdésére, valamint a szaktörvények
   rendelkezéseire  nem  lehetett  volna  alapítani.   Megítélésük
   szerint  a  kérdésre  egyértelműen lehet  igennel  vagy  nemmel
   válaszolni,  az  mind  a  választópolgárok,  mind  a  jogalkotó
   számára  egyértelmű.  A  kifogástevők  kifejtik  továbbá,  hogy
   szerintük   a   kérdésben  megfogalmazott  összeférhetetlenségi
   szabályokat  nem  a  szaktörvényekben,  hanem  a  felsőoktatási
   törvényben  kellene  szabályozni, mert a jelenlegi  szabályozás
   nem   egyértelmű  és  téves  értelmezéshez  vezethet.  Mindezek
   alapján  a  határozat megsemmisítését, és  az  OVB  új  eljárás
   lefolytatására való kötelezését kérik az Alkotmánybíróságtól.

                                 II.

   A kifogás nem megalapozott.

   1.   Az   Alkotmánybíróság  hatáskörét  a   jelen   ügyben   az
   Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII.  törvény  1.  §  h)
   pontja   alapján   a   Ve.   130.   §-a   határozza   meg.   Az
   Alkotmánybíróság  eljárása  ebben  a  hatáskörben  jogorvoslati
   természetű. Az Alkotmánybíróság az OVB határozatában,  valamint
   a  kifogásban foglaltak alapján azt vizsgálja, hogy az  OVB  az
   aláírásgyűjtő   ív   hitelesítésének   megtagadása   során   az
   Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelően járt-e  el
   [63/2002.  (XII.  3.) AB határozat, ABH 2002,  342,  344.].  Az
   Alkotmánybíróság feladatát e hatáskörben eljárva is alkotmányos
   jogállásával és rendeltetésével összhangban látja el  [25/1999.
   (VII. 7.) AB határozat, ABH 1999, 251, 256.].

   2.  Az  OVB  határozatában megállapította, hogy a népszavazásra
   feltenni  javasolt kérdés nem felel meg az  Nsztv.  13.  §  (1)
   bekezdésében foglalt egyértelműség követelményének.
   Az  Alkotmánybíróság az OVB határozatában foglalt  indokolással
   egyetértve  a  kifogást  nem találta megalapozottnak,  ezért  a
   157/2010.  (III. 11.) OVB határozatot az abban foglalt  indokok
   helyességére tekintettel, azonos indokok alapján helybenhagyta.

   Az  Alkotmánybíróság  jelen határozatának közzétételét  az  OVB
   határozatnak a Magyar Közlönyben való megjelenésére tekintettel
   rendelte el.
                          Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke,
                         előadó alkotmánybíró
                                   
            Dr. Balogh Elemér          Dr. Bragyova András
            alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                   
            Dr. Holló András               Dr. Kiss László
            alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                   
            Dr. Kovács Péter        Dr. Lenkovics Barnabás
            alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                   
            Dr. Lévay Miklós           Dr. Trócsányi László
            alkotmánybíró                     alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    93/2010. (VI. 2.)
    Date of the decision:
    .
    06/01/2010
    .
    .