Hungarian
Ügyszám:
.
722/B/2003
Előadó alkotmánybíró: Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 722/B/2003. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2004/1748
.
A határozat kelte: Budapest, 01/19/2004
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos  vizsgálatára irányuló indítványok és  alkotmányjogi
  panasz alapján meghozta a következő

                          határozatot:

  1.  Az  Alkotmánybíróság a családok támogatásáról szóló 1998.
  évi  LXXXIV.  törvény  26.  § (2)  bekezdése  és  38.  §  (1)
  bekezdése    alkotmányellenességének    megállapítására    és
  megsemmisítésére  irányuló  indítványt  és  az  alkotmányjogi
  panaszt elutasítja.

  2.  Az Alkotmánybíróság a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
  évi  IV.  törvény 1. § (1) és (2) bekezdése és a 301.  §  (1)
  bekezdése    alkotmányellenességének    megállapítására    és
  megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.
                             Indokolás

                                I.

   1.  Az  indítványozó  szerint a családok támogatásáról  szóló
   1998.  évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 38.  §  (1)
   bekezdése alkotmányellenes.

   Az  indítvány tartalma szerint az indítványozó úgy véli, hogy
   addig, amíg az arra jogosult szerv a Cst. 43. § (4) bekezdése
   alapján  a  jogalap  nélkül  felvett  összeg  tekintetében  a
   fizetésre   kötelező  határozat  vagy  a  fizetési  meghagyás
   jogerőre  emelkedésétől számított 15 napon túl  a  követelést
   adók  módjára  hajtja  be, ugyanakkor az érdekeiben  sérelmet
   szenvedett    fél   kamatok   nélkül   tarthat    igényt    a
   jogszabálysértés megállapításától számítva három  éven  belül
   járó  összegre.  Az igényérvényesítésre irányuló  szabályozás
   tekintetében  az  adott  tényállás  lényeges  elemére   nézve
   egyenlőségnek kell fennállnia, de jelen esetben az egyenlőség
   követelményét   sértő   szabályozás   az   alanyok    közötti
   diszkriminatív megkülönböztetést jelenti. Összevetve a félre,
   valamint a jogosult szervre az igényérvényesítés tekintetében
   meghatározott  rendelkezéseket,  megállapítható,  hogy   azok
   teljes   egészében  figyelmen  kívül  hagyják  az   Alkotmány
   jogállamiságot deklaráló 2. § (1) bekezdésében,  a  bírói  út
   általános igénybevételét biztosító 57. § (1) bekezdésében  és
   a   személyek  közötti  diszkriminációt  tiltó  70/A.  §  (1)
   bekezdésében rögzített rendelkezéseket.

   Hivatkozott  a  Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.  évi  IV.
   törvény (a továbbiakban: Ptk.) elévülési szabályaira és  arra
   is,   hogy  a  támadott  rendelkezés  következtében   ha   az
   érdekeiben  sérelmet  szenvedett fél, bár  három  éven  belül
   hivatkozik    az   igényelbíráló   szerv   által   elkövetett
   jogszabálysértésre, de jogszabálysértés megállapítására  csak
   évek   múlva  kerül  sor  abban  az  esetben  jogos   igényét
   érvényesíteni   nem   tudja,  függetlenül   attól,   hogy   a
   jogszabálysértés jogerős határozattal megállapításra  került.
   Ugyanakkor  az  államigazgatási  szerv  részéről,  a  jogalap
   nélkül  felvett  ellátás  az utolsó kifizetéstől  számítva  –
   természetesen  a teljes, a jogosultság időszakára  vetítve  –
   három éven belül visszakövetelhető.

   Az   indítványozó   szerint  a  törvényi  szabályozás   olyan
   megkülönböztetést   tartalmaz   az   állampolgárok   és    az
   államigazgatási szervek között, amely sérti a bíróság  előtti
   egyenlőség  alkotmányos elvét; sérti az Alkotmány  2.  §  (1)
   bekezdését, 57. § (1) bekezdését, 70/A. §-át.

   Az  indítványozó  alkotmányjogi panaszt is előterjesztett  az
   indítványra okot adó konkrét üggyel kapcsolatban, részletesen
   ismertetve  az eljárt hatóságok és bíróságok határozatait,  a
   nyugellátások   és  egyéb  ellátások  kiegészítéséről   szóló
   26/1979.  (VII. 21.) MT rendeletnek a nyugdíjszerű rendszeres
   szociális  ellátások és a gyermekgondozási segély  pótlékának
   emeléséről szóló 111/1994. (VIII. 6.) Korm. rendelet 6. § (4)
   bekezdésével megállapított, 2002. március 6-ig hatályos 20. §-
   ának értelmezésére is kiterjedően.
   Az Alkotmánybíróság felhívására az indítványozó az eredetileg
   határozat  megsemmisítésére irányuló  alkotmányjogi  panaszát
   akként   pontosította,   hogy   kérte   az   alkotmányellenes
   jogszabály  konkrét esetben való alkalmazásának  kizárását  a
   Magyar  Köztársaság Legfelsőbb Bírósága mint  felülvizsgálati
   bíróság   Kfv.V.39289/2003/10.   szám   alatt   közigazgatási
   határozat  felülvizsgálata iránt indított perben, az  alperes
   részéről benyújtott felülvizsgálati kérelem elbírálása  során
   hozott ítéletével befejezett ügyben.

   Az alkotmányjogi panasz kiegészítéseként állította: ha a Cst.
   38.  § (1) bekezdése nem alkotmányellenes, akkor a Ptk. 1.  §
   (1)   és   (2)   bekezdése  és  a  301.   §   (1)   bekezdése
   alkotmányellenes,   mert  sérti  az  Alkotmány   2.   §   (1)
   bekezdését,  9.  §  (1) bekezdését, 70/A. §  (1)  bekezdését,
   figyelemmel  arra,  hogy  a  Legfelsőbb  Bíróság  kizárta   e
   szabályok alkalmazásának lehetőségét az indítványra okot  adó
   konkrét   ügyben.  A  beadvány  érvelése  szerint  amennyiben
   viszont a Ptk. 1. §-ával kapcsolatosan alkotmányossági aggály
   nem  fogalmazható meg, akkor ebből okszerűen következik, hogy
   a  Cst. 38. § (1) bekezdése áll ellentétben az alaptörvénnyel
   (a  Ptk-val), mivel a Magyar Államnak fizetési késedelme  nem
   szankcionálható    akár    polgári,    akár     közigazgatási
   jogviszonyokban.

   2.  Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény  (a
   továbbiakban:   Abtv.)  48.  §  (1)  bekezdése   szerint   az
   Alkotmányban    biztosított   jogainak    megsértése    miatt
   alkotmányjogi panasszal fordulhat az Alkotmánybírósághoz  az,
   akinek    a   jogsérelme   az   alkotmányellenes   jogszabály
   alkalmazása  folytán  következett be, és  egyéb  jogorvoslati
   lehetőségeit  már  kimerítette,  illetőleg  más  jogorvoslati
   lehetőség nincs számára biztosítva.
   A  (2)  bekezdés  kimondja, hogy az alkotmányjogi  panaszt  a
   jogerős határozat kézbesítésétől számított hatvan napon belül
   lehet írásban benyújtani.

   Az  Alkotmánybíróság  gyakorlata  szerint  a  felülvizsgálati
   eljárás  az  Abtv.  48. § (2) bekezdésében írt  hatvan  napos
   határidőt nem hosszabbítja meg, azaz az alkotmányjogi  panasz
   az  ügyet  jogerősen  lezáró határozat  kézhezvételét  követő
   hatvan   napon   belül  terjeszthető  elő,   amely   határidő
   számításánál  a  felülvizsgálati eljárás  —  mint  rendkívüli
   perorvoslat  —  tehát  figyelmen kívül  marad.  Mindazonáltal
   lehetséges,  hogy  a  kifogásolt alapjogsértés  a  rendkívüli
   eljárás  során,  így  a  perújítási eljárásban,  illetőleg  a
   felülvizsgálati rendkívüli eljárásban következik be.  Mind  a
   polgári,  mind  a büntető felülvizsgálati rendkívüli  eljárás
   során   törvényi   lehetőség  van  ugyanis   arra,   hogy   a
   felülvizsgálati  bíróság a jogerős határozatot  hozó  bíróság
   álláspontjától eltérő érdemi álláspontot foglaljon el.  Ezért
   minden  ilyen  esetben az alkotmányjogi  panasz  benyújtására
   megszabott,  az  Abtv. 48. § (2) bekezdése szerinti  törvényi
   határidő   a   felülvizsgálat  tárgyában   hozott   határozat
   kézbesítésétől  számított hatvan nap  [41/1998.  (X.  2.)  AB
   határozat, ABH 1998, 306.].

   A   jelen   esetben  a  felülvizsgálati  bíróság  a   jogerős
   határozatot   hozó  bíróság  álláspontjától   eltérő   érdemi
   álláspontot   foglalt  el,  így  az  indítványozó,   aki   az
   indítványra  okot adó konkrét ügy felperese, a felülvizsgálat
   tárgyában  hozott határozat folytán került abba a  helyzetbe,
   hogy  az ügyében alkalmazott jogszabály alkotmányellenességét
   és az emiatt bekövetkezett alkotmányos alapjogsértést állítsa
   és   panaszolja.  Az  indítványozónak  a  Magyar  Köztársaság
   Legfelsőbb    Bírósága    mint    felülvizsgálati     bíróság
   Kfv.V.39289/2003/10. szám alatt hozott ítéletét 2003.  július
   22-én   kézbesítették.   Az   alkotmányjogi   panaszt   2003.
   szeptember  19-én – a törvényes határidőn belül –  nyújtották
   be.

   3.   Az   indítványozó  a  Cst.  26.  §  (2)  bekezdését   is
   alkotmányellenesnek tartja, mert értelmezése szerint  a  Cst.
   csak  a  kettő  ikergyermek esetén emeli meg  a  folyósítandó
   összeget, a többes ikergyermekkel felmerülő többletkiadásokat
   a  Cst.  egyértelműen  a  családokra,  a  gyermekeket  nevelő
   szülőkre  hárítja,  a  nyújtott ellátás összege  a  gyermekek
   számával nem minden esetben van arányban.

   Az  indítványozó  álláspontja szerint –  figyelembe  véve  az
   Alkotmány 15. §-ában, 16. §-ában, 66. § (1) bekezdésében, 67.
   §  (1)  és (3) bekezdésében a családok, a szülők, az  ifjúság
   fokozott   alkotmányos   védelme   érdekében   megfogalmazott
   rendelkezéseket  –  az  államra  hárul  olyan  kötelezettség,
   amelyet a Cst. csupán az ikergyermekek esetén ír elő.

   Az Alkotmánybíróság az ügy előkészítése keretében felkérte az
   igazságügy-minisztert,   az   egészségügyi,   szociális    és
   családügyi   minisztert   és   a   pénzügyminisztert,    hogy
   tájékoztassa    az    Alkotmánybíróságot   az    indítvánnyal
   kapcsolatos álláspontjáról.

                                II.

   1. Az Alkotmány hivatkozott rendelkezései szerint:

   „2.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam. (…)

   9.  § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben
   a   köztulajdon  és  a  magántulajdon  egyenjogú  és  egyenlő
   védelemben részesül. (…)

   15.  §  A  Magyar  Köztársaság védi a házasság  és  a  család
   intézményét. (…)

   16.  §  A Magyar Köztársaság különös gondot fordít az ifjúság
   létbiztonságára,  oktatására  és  nevelésére,  védelmezi   az
   ifjúság érdekeit. (…)

   57.  §  (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt  mindenki
   egyenlő, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
   bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit
   a  törvény  által felállított független és pártatlan  bíróság
   igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el. (…)

   66. § (…)
   (2)  A  Magyar Köztársaságban az anyáknak a gyermek születése
   előtt  és  után  külön  rendelkezések szerint  támogatást  és
   védelmet kell nyújtani.

   67.  § (1) A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van
   a  családja,  az  állam  és  a  társadalom  részéről  arra  a
   védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi
   és erkölcsi fejlődéséhez szükséges. (…)
   (3)  A  családok  és  az  ifjúság helyzetével  és  védelmével
   kapcsolatos    állami    feladatokat   külön    rendelkezések
   tartalmazzák. (…)

   70/A.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
   tartózkodó  minden  személy számára  az  emberi,  illetve  az
   állampolgári  jogokat, bármely megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi származás, vagyoni, születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. (…)
   (3)  A  Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását  az
   esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is
   segíti.”

   2. A Cst. támadott és érintett szabályai szerint:

   „Cst. 5. § A családtámogatási ellátások a következők:
   a) családi pótlék (6. §);
   b) gyermekgondozási támogatás
   ba) gyermekgondozási segély (20. §),
   bb) gyermeknevelési támogatás (23. §);
   c) anyasági támogatás (29. §). (…)

   Cst.  26.  § (1) A gyermekgondozási támogatás havi összege  –
   függetlenül a gyermekek számától – azonos az öregségi nyugdíj
   mindenkori  legkisebb  összegével,  töredékhónap  esetén  egy
   naptári napra a havi összeg harmincad része jár.
   (2)  A  gyermekgondozási  segély havi  összege  ikergyermekek
   esetén  –  függetlenül  a  gyermekek  számától  –  azonos  az
   öregségi  nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  200%-ával.
   (…)

   Cst.  34.  §  (1) A családtámogatási ellátás (a továbbiakban:
   ellátás)   iránti   igényt   írásban   kell   előterjeszteni.
   Egyidejűleg   az  igényhez  csatolni  kell  az   elbíráláshoz
   szükséges tények, adatok igazolását.
   (2)  Az igénybejelentés napja az igény átvételének – vagy  ha
   az  igényt  posta  útján terjesztették elő a kérelem  postára
   adásának – igazolt napja. (…)

   Cst.  36.  §  (1)  Az ellátásra vonatkozó  igényről,  ha  azt
   teljesítik,  – kivéve a méltányossági jogkörben megállapított
   gyermekgondozási  segélyt – alakszerű  határozatot  nem  kell
   hozni.
   (2) Alakszerű határozattal akkor kell dönteni, ha
   a) az igényt elutasítják;
   b) az ellátást szüneteltetik;
   c) az ellátást megszüntetik;
   d) az ellátást visszafizettetik;
   e)   a   gyermekgondozási  segélyt  méltányossági   jogkörben
   állapítják meg. (…)

   Cst. 37. § (1) Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától
   jár,  feltéve,  hogy a benyújtás időpontjában a  jogosultsági
   feltételek   fennállnak.  Az  ellátást  az  igény  késedelmes
   benyújtása  esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra,  az
   igénybejelentés napját megelőző második hónap  első  napjától
   kell  megállapítani,  ha a jogosultsági feltételek  ettől  az
   időponttól kezdve fennállnak. (…)

   Cst.  38.  §  (1)  Ha az igény elbírálása után  megállapítást
   nyer,  hogy  az  igényt jogszabálysértő módon  elutasították,
   vagy alacsonyabb összegű ellátást állapítottak meg, illetőleg
   folyósítottak,   úgy   a  jogszabálysértés   megállapításától
   visszafelé számított három éven belül járó összeget  ki  kell
   fizetni. (…)

   Cst. 39. § Az ellátásra jogosult az igényelbíráló szervnek 15
   napon  belül köteles bejelenteni minden olyan tényt,  adatot,
   amely  az ellátásra jogosultságát vagy annak összegét érinti.
   (…)

   Cst. 41. § (1) Jogalap nélkül veszi igénybe az ellátást az  a
   személy, aki
   a) arra nem jogosult, vagy
   b)   kevesebb   összegre  jogosult,  mint   amelyet   számára
   folyósítottak.
   (2)  Az,  aki  ellátást jogalap nélkül vett fel, köteles  azt
   visszafizetni, ha erre a felvételtől számított 30 napon belül
   írásban kötelezték.
   (3)  A (2) bekezdésben meghatározott idő elteltével a jogalap
   nélkül  felvett ellátást attól lehet visszakövetelni,  akinek
   az  ellátás  felvétele felróható, feltéve, hogy a felvételtől
   vagy  folyamatos  ellátás  esetén  az  ellátás  megszűnésétől
   kevesebb mint három év telt el.
   (4) Az ellátás felvétele akkor róható fel, ha
   a)  a  jogosult tudta, hogy az ellátás őt nem illeti meg,  de
   ennek ellenére ő azt felvette;
   b)  a  jogosult a saját gondatlanságából fakadóan nem  tudta,
   hogy  az  ellátás  őt nem illeti meg, de a körülményekből  az
   következik, hogy ezt tudnia kellett volna.
   (5)  Az  igényelbíráló szerv, illetve az egyéb szerv  köteles
   megtéríteni a jogalap nélkül felvett ellátást, ha az  ellátás
   jogalap    nélküli   megállapítása,   illetőleg   folyósítása
   mulasztásának vagy a valóságtól eltérő adatszolgáltatásának a
   következménye   és   az  ellátást  a  (2)  bekezdés   alapján
   visszakövetelni nem lehet.
   (6) Ha az ellátás jogalap nélküli megállapításáért, illetőleg
   felvételéért  több  igényelbíráló vagy egyéb  szervet  és  az
   ellátásban  részesülőt is felelősség terhel,  úgy  a  jogalap
   nélkül  felvett  ellátást  közrehatásuk  arányában  kötelesek
   megtéríteni,   illetőleg  visszafizetni.  Ha  a  közrehatásuk
   aránya  nem  állapítható  meg, akkor  a  felelősöket  egyenlő
   arányban kell megtérítésre, visszafizetésre kötelezni.
   (7)   Ha   az   ellátás   jogalap  nélküli  megállapításáért,
   felvételéért  több igényelbíráló szervet vagy  egyéb  szervet
   terhel  a  felelősség, úgy a jogalap nélkül  felvett  ellátás
   megtérítéséért egyetemlegesen felelnek.

   Cst.   42.   §   (1)   A  jogalap  nélkül   felvett   ellátás
   visszafizetéséről  határozattal,  az  igényelbíráló  szervvel
   vagy  egyéb  szervvel  szemben  érvényesítendő  megtérítésről
   fizetési  meghagyással kell intézkedni. A  jogerős  határozat
   vagy    fizetési    meghagyás   végrehajtható   közigazgatási
   határozat.
   (2)  Az  igényelbíráló szerv a követelést  a  jogalap  nélkül
   felvett  ellátás  utolsó kifizetésétől számított  három  éven
   belül  érvényesítheti. Ha a követelésre alapot adó magatartás
   a  bíróság  jogerős  ítélete  szerint  bűncselekmény,  úgy  a
   követelés három éven túl is érvényesíthető mindaddig, amíg  a
   bűncselekmény büntethetősége el nem évül.

   Cst. 43. § (…)
   (4)  Ha  a  fizetésre kötelezett szerv, személy  a  fizetésre
   kötelező   határozat  vagy  a  fizetési  meghagyás   jogerőre
   emelkedésétől    számított   15    napon    belül    fizetési
   kötelezettségét  nem  teljesíti,  úgy  a  határozatot   hozó,
   illetőleg  a  fizetési meghagyást kibocsátó TÁH a  követelést
   adók módjára hajtatja be.”

   3. A Ptk. szerint:

   „1.  § (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami,
   önkormányzati,  gazdasági és társadalmi szervezetek,  továbbá
   más   személyek   vagyoni   és  egyes   személyi   viszonyait
   szabályozza. Az e viszonyokat szabályozó más jogszabályokat –
   ha  eltérően  nem rendelkeznek – e törvénnyel összhangban,  e
   törvény rendelkezéseire figyelemmel kell értelmezni.
   (2)  A  törvény rendelkezéseit a Magyar Köztársaság gazdasági
   és társadalmi rendjével összhangban kell értelmezni. (…)

   301. § (1) Pénztartozás esetében – ha jogszabály eltérően nem
   rendelkezik,  vagy  a felek másként nem állapodnak  meg  –  a
   kötelezett  a késedelembe esés időpontjától kezdve  akkor  is
   köteles az évi költségvetési törvényben meghatározott mértékű
   kamatot  fizetni,  ha  a  tartozás egyébként  kamatmentes.  A
   kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha  a  kötelezett
   késedelmét kimenti.”

                               III.

   Az indítványok és az alkotmányjogi panasz megalapozatlan.

   1.  Az  indítványozó alkotmányjogi panasznak  nevezett  egyik
   beadványában  elsőként az egyedi ügyben hozott  bírói  döntés
   törvényességi  szempontú felülvizsgálatát, a  felülvizsgálati
   bíróság   indítványozó   számára  kedvezőtlen   határozatának
   megsemmisítését,    az   alkalmazott   jogszabályok    önálló
   értelmezését kezdeményezte.

   Az  Alkotmánybíróság számos határozatban kifejtette,  hogy  a
   tényállás  és  a  jogszabály egymásra  vonatkoztatása,  ezzel
   kapcsolatban  a jogszabály értelmezése a bíróság  hatáskörébe
   tartozik.

   Ennek  megfelelően  az  Alkotmánybíróságnak  nincs  hatásköre
   arra,  hogy  az  indítványra okot adó konkrét eset  történeti
   tényállására   nézve  a  jogszabályok  önálló  értelmezésével
   eldöntse:  a  26/1979. (VII. 21.) MT rendeletnek a  111/1994.
   (VIII.   6.)   Korm.   rendelet   6.   §   (4)   bekezdésével
   megállapított,  2002.  március  6-ig  hatályos   20.   §-ában
   említett  jövedelempótlék családtámogatási ellátás-e  a  Cst.
   szabályai  értelmében, a jövedelempótlék milyen  jogszabályok
   alapján,  milyen eljárásban és keretek között, kivel  szemben
   és   milyen  elévülési,  kamat-  stb.  szabályok  alkalmazása
   mellett, hogyan érvényesíthető.

   Annak  eldöntése, hogy az igényelbíráló szerv és a  bíróságok
   határozataikban   a   törvényeknek  és  más   jogszabályoknak
   megfelelően  minősítették-e  a  tényállást  és  ehhez  képest
   milyen   jogszabályokat  kellett  vagy  lehetett  alkalmazni,
   továbbá  a következményeket helyesen vonták-e le, illetve  az
   indítványra okot adó bírói eljárások felpereseinek követelése
   egyébként megfelel-e a jövedelempótlékra jogosító jogszabályi
   előfeltételeknek, a rendes bíróság hatáskörébe tartozik.

   Az  Alkotmánybíróság hatásköre a jogszabálynak  (valamint  az
   állami  irányítás  egyéb  jogi  eszközének)  az  Alkotmánnyal
   kapcsolatos  értelmezésére  terjed  ki;  ez  szükségszerű   a
   jogszabály alkotmányellenességének vizsgálata során [38/1993.
   (VI.  11.)  AB  határozat, ABH 1993, 256, 266.; 31/1993.  (V.
   21.) AB határozat, ABH 1993, 242, 243.; 27/1995. (V. 15.)  AB
   határozat, ABH 1995, 129.].

   Az  Alkotmánybíróság  a  beadványban eredetileg  foglaltakkal
   kapcsolatban   emlékeztet  arra,  hogy  az   Abtv.   szerinti
   alkotmányjogi  panasz a konkrét normakontroll egyik  formája,
   ezért  az alkotmányjogi panasz is csupán jogszabály (vagy  az
   állami   irányítás   egyéb   jogi  eszköze)   alkotmányossági
   vizsgálatára  irányulhat. Az Alkotmánybíróság  hatáskörét  az
   Abtv. 1. § a)-h) pontjainak felsorolása határozza meg. Sem ez
   a    felsorolás,   sem   más   jogszabály   nem   utalja   az
   Alkotmánybíróság hatáskörébe az egyedi ügyben hozott bírósági
   határozatok     törvényességének     felülvizsgálatát.     Az
   Alkotmánybíróságnak  alkotmányjogi  panasz  alapján   eljárva
   sincs erre hatásköre.

   Az  indítványozó az alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybíróság
   felhívására pontosította.

   Az Abtv. 20. §-a szerint az Alkotmánybíróság az arra jogosult
   indítványa  alapján  jár el. Az Abtv.  22.  §  (2)  bekezdése
   szerint  az  indítványnak  a  kérelem  alapjául  szolgáló  ok
   megjelölése mellett határozott kérelmet kell tartalmaznia. Ez
   azt  jelenti,  hogy  az  indítványozónak  meg  kell  jelölnie
   nemcsak  a  jogszabályt, hanem a jogszabálynak azt a  konkrét
   rendelkezését,  amelyet  az Alkotmánynak  ugyancsak  valamely
   konkrét rendelkezésébe ütközőnek tart (440/B/1993. AB végzés,
   ABH 1993, 910.).

   A  módosított és kiegészített indítványban foglalt határozott
   kérelem   alapján  az  Alkotmánybíróságnak   ezért   azt   az
   indítványozói felvetést kellett vizsgálnia, hogy ellentétes-e
   az  Alkotmánynak indítványban felhívott szakaszaiban  foglalt
   rendelkezéseivel  az, hogy a Cst. 38.  §  (1)  bekezdése  nem
   rendelkezik arról, hogy az érdekeiben sérelmet szenvedett fél
   kamatokkal   együtt   tarthat   igényt   a   családtámogatási
   ellátásra,   továbbá   a   Cst.  26.   §   (2)   bekezdésével
   összefüggésben kötelezettsége van-e az államnak arra, hogy  a
   gyermekek számával minden esetben arányos támogatást nyújtson
   a családok számára.

   2.   Az   Alkotmánybíróság  már  a  4/1990.  (III.   4.)   AB
   határozatában   (ABH,  1990,  28,  29.)  megállapította:   az
   Alkotmány védi a házasság és a család intézményét, sőt a  67.
   § (1) és (2) bekezdései értelmében minden gyermeknek joga van
   a  családja,  az  állam  és  a  társadalom  részéről  arra  a
   védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi
   és erkölcsi fejlődéséhez szükséges.

   Az   Alkotmánybíróság   számos   határozatában   foglalkozott
   alapvető  jogokkal és kötelességekkel, illetve a  család-  és
   gyermektámogatási    rendszerre    vonatkozó     jogszabályok
   alkotmányosságával. Ezek közül a 995/B/1990. AB határozatában
   családi  pótlékra vonatkozó, korlátozó rendelkezés vizsgálata
   kapcsán rámutatott arra, hogy "A tartásra vonatkozó törvényes
   rendelkezések  mindaddig  alkotmányosak,  amíg   a   tartásra
   kötelezettek,  elsősorban a szülők jogai a gyermek  érdekében
   nyernek  korlátozást, helyesebben alkotmányos kötelezettségük
   megvalósítását   biztosítják”   (ABH   1993,   515,    524.).
   Következésképpen    a    gyermekekről    való     gondoskodás
   mindenekelőtt a szülők kötelessége belföldön és külföldön. Az
   más  kérdés,  hogy  az állam e gondoskodáshoz  hozzájárul.  A
   családi  pótlék intézménye ezért az Alkotmány 15.  §-ból  nem
   következik,  hanem annak 70/E. §-ával hozható  összefüggésbe.
   Ehhez képest a családi pótlék olyan szociális juttatás, amely
   az  Alkotmány  70/E.  §-ának  (1) bekezdésén  alapuló  állami
   kötelezettségvállalásból származik (780/B/1992. AB határozat,
   ABH 1998, 551, 552.).

   Egy másik döntésben az Alkotmánybíróság az egyes ellátásokkal
   összefüggésben  megállapította:  "A  70/E.  §-ban   foglaltak
   általános   jelleggel  nevesítik  az  államnak   a   polgárok
   szociális  biztonsága tekintetében fennálló kötelezettségeit,
   de  nem  jelentenek alanyi jogot egy meghatározott  jövedelem
   megszerzéséhez               vagy               életszínvonal
   fenntartásához."(2093/B/1991. AB határozat,  ABH  1992,  546,
   547.)   Mindebből  következik,  hogy:  "...   az   alkotmányi
   feladatok   és   a  szociális  jogok  eszközei   és   mértéke
   tekintetében  a jogalkotó viszonylag nagy szabadságot  élvez"
   [28/1994. (V. 20.) AB határozat, ABH 1994, 134, 140.].

   Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Cst-ben szabályozott
   családtámogatási ellátások mindegyike szintén olyan szociális
   juttatás,  amely  az  Alkotmány 70/E. §-ának  (1)  bekezdésén
   alapuló állami kötelezettségvállalásból származik.

   Amikor  a  jogalkotó a családtámogatási ellátás iránti  igény
   érvényesítését    szabályozta,   a    juttatás    feltételeit
   rögzítette.  A jogalkotó nem vont el jogosultságot,  hanem  a
   Cst.    szabályai    szerinti    esetekre    korlátozta     a
   családtámogatási ellátás igénybevételét.

   Az  Alkotmánybíróság  emlékeztet  arra:  a  gyermektámogatási
   rendszerrel   szemben   támasztható   egyes   alkotmányossági
   követelményekről  a 43/1995. (VI. 30.) AB határozatában  (ABH
   1995, 188.) rendelkezett. Noha a határozat az egyes ellátások
   átalakításának,  megszűntetésének feltételeit  vizsgálta,  és
   nem  önmagában azt, hogy milyen ellátásokat kell az  államnak
   biztosítania,    egyebek    között    megállapította:     „Az
   Alkotmánybíróság az Alkotmány 70/E. §-ának értelmezései során
   több   ízben   rámutatott,  hogy  az   állam   az   e   §-ban
   megfogalmazott kötelezettségének eleget tesz, ha a  szociális
   ellátás    biztosítására   megszervezi   és    működteti    a
   társadalombiztosítás  és a szociális támogatások  rendszerét.
   Ezen  belül  a jogalkotó maga határozhatja meg,  hogy  milyen
   eszközökkel  éri el társadalompolitikai céljait”  (ABH  1995,
   188, 191-192.).
   Kimondta  azt  is  az akkor megváltoztatott  családtámogatási
   ellátásokkal kapcsolatban, hogy az Alkotmány rendelkezéseiből
   közvetlenül nem vezethető le a terhességi-gyermekágyi segély,
   a  várandóssági pótlék az egyéb szolgáltatások  vagy  akár  a
   családi pótlék konkrét szabályozása vagy mértéke.

   Az  Alkotmánybíróság  szerint az  Alkotmány  rendelkezéseiből
   közvetlenül nem vezethető le a Cst. szerinti egyes  ellátások
   konkrét  szabályozása vagy mértéke sem.  Az  Alkotmánybíróság
   szerint  ezért az Alkotmány indítványban felhívott 2.  §  (1)
   bekezdése,  57.  § (1) bekezdése és 70/A. §-a  rendelkezéseit
   illetően önmagában az, hogy az érdekeiben sérelmet szenvedett
   fél  kamatokkal  vagy kamatok nélkül tarthat  csak  igényt  a
   jogszabálysértés megállapításától járó összegre, nem vet  fel
   alkotmányossági  kérdést:  a Cst.  38.  §  (1)  bekezdése  az
   Alkotmánynak az indítványozó által felhívott szabályaival nem
   ellentétes  abból  az  okból, hogy nem tartalmaz  előírást  a
   kamatokról.

   A kifejtettek alapján továbbá az sem állapítható meg, hogy az
   Alkotmány 15. §-ában, 16. §-ában, 66. § (1) bekezdésében, 67.
   §  (1)  és (3) bekezdésében a családok, a szülők, az  ifjúság
   fokozott   alkotmányos   védelme   érdekében   megfogalmazott
   rendelkezésekből olyan alkotmányos kötelezettség  hárulna  az
   államra, hogy a Cst. 26. § (2) bekezdésével összefüggésben  a
   családtámogatási  ellátások  mértéke  a  gyermekek   számával
   összefüggésben kerüljön szabályozásra.

   A  hatályos  Cst.  26. § (1) bekezdése a  gyermekek  számától
   függetlenül,   az   öregségi  nyugdíj  mindenkori   legkisebb
   összegéhez  igazodó  módon szabályoz. Az általános  mértékhez
   képest  –  független attól, hogy hányas ikrekről  van  szó  –
   ikergyermekeket nevelő családok többlet támogatást kapnak.

   A   kiadások,   a   családra  nehezedő  terhek  többszörösére
   növekednek ikerszülés esetén, ezért az állam az ikergyermekek
   esetén  nagyobb  részt vállal át a család  anyagi  terheiből.
   Ikergyermekek  nevelése  esetén  a  gyermekgondozási   segély
   összege  az egyébként járó összegnek a duplája. Ez az ellátás
   azonban  nem  a  családban  nevelt  gyermekek  számától  függ
   önmagában  és független attól is, hogy kettős-, hármas-  vagy
   négyes ikrekről van-e szó adott esetben. Az állam fokozottabb
   szerepvállalása az ikerszüléshez és az ezen a tényen  alapuló
   élethelyzethez    kapcsolódik.   A    jogalkotó    széleskörű
   szabadságot élvez a szociális biztonság megvalósítása konkrét
   eszközeinek   meghatározása  tekintetében  a   nemzetgazdaság
   mindenkori teljesítőképességétől függően.

   Ahogyan   arra   az  Alkotmánybíróság  korábban   rámutatott:
   „amennyiben  az  Alkotmánybíróság az Alkotmány  70/E.  §-ából
   eredő   általános   ellátási  kötelezettségen   belül   egyes
   részjogosítványokat  (pl.  lakhatáshoz  való  jog,  megfelelő
   élelmezéshez,   tisztálkodáshoz,  ruházkodáshoz   való   jog)
   állapítana  meg  és  kényszerítene ki az alkotmányos  alapjog
   szigorúságával, akkor ez a szociális ellátás újabb  és  újabb
   elemeinek   alkotmányos  alapjogként  történő   elismeréséhez
   vezetne.  Egy  ilyen  értelmezés  nem  lenne  tekintettel  az
   alkotmányozó    hatalomnak    az    alkotmányos     alapjogok
   meghatározásával kapcsolatos jogára. Figyelmen  kívül  hagyná
   azt   az   alkotmányos  követelményt  is,  hogy  a  jogalkotó
   széleskörű   szabadságot   élvez   a   szociális    biztonság
   megvalósítása konkrét eszközeinek meghatározása tekintetében.
   Ilyen módon az Alkotmánybíróság a jogalkotót a nemzetgazdaság
   mindenkori teljesítőképességétől függetlenül kötelezné  egyes
   konkrét    ellátási    formák    biztosítására.    Így    nem
   érvényesülhetne  az  állam kötelessége a szociális  ellátások
   mértékének  növelésére  a  nemzetgazdaság  teljesítőképessége
   függvényében,    mert   csak   egyes,    állandó    jelleggel
   meghatározott  konkrét  támogatási  formák  nyújtására  lenne
   köteles.  Minderre figyelemmel az Alkotmánybíróság az  emberi
   életet  és  méltóságot biztosító, valamint  a  nemzetgazdaság
   teljesítőképességének    megfelelő     általános     ellátási
   kötelezettség kimondásán túlmenően tartózkodik egyes  konkrét
   részjogok   alkotmányos  alapjogként  történő  elismerésétől”
   [42/2000. (XI. 8.) AB határozat, ABH 2000, 329, 334-335.].

   Azzal az indítványozói vélekedéssel kapcsolatban pedig, amely
   az   igényérvényesítésnek  a  Cst.  38.  §  (1)  bekezdésében
   szereplő,  korlátozó  szabályai és a jogalap  nélkül  felvett
   ellátásra  vonatkozó  rendelkezések  alapján  diszkriminációt
   állít (Alkotmány 70/A. §), az Alkotmánybíróság a következőkre
   mutat rá.

   Az  Alkotmánybíróság már a 9/1990. (IV. 25.) AB határozatában
   rögzítette:  a diszkrimináció tilalma nem jelenti  azt,  hogy
   minden  megkülönböztetés  tilos, a tilalom  arra  vonatkozik,
   hogy  a  jognak  mindenkit egyenlőként, az egyéni  szempontok
   azonos  mértékű figyelembevételével kell kezelnie (ABH  1990,
   46,  48.). A 21/1990. (X. 4.) AB határozatában (ABH 1990, 73,
   78.)   az   Alkotmánybíróság  azt   is   kimondta,   hogy   a
   megkülönböztetés   tilalmába  ütközik   az,   ha   az   adott
   szabályozási  koncepción belül eltérő szabályozás  vonatkozik
   valamely  csoportra,  kivéve, ha  az  eltérésnek  alkotmányos
   indoka  van.  A  diszkrimináció vizsgálatánál tehát  központi
   elem  annak  megállapítása,  hogy  a  szabályozási  koncepció
   szempontjából  kiket kell egy csoportba tartozónak  tekinteni
   [49/1991.  (IX. 27.) AB határozat, ABH 1991, 246,  249.].  Az
   Alkotmánybíróság  az  59/1991.  (XI.  19.)  AB  határozatában
   fogalmazta  meg azt a követelményt, hogy „el kell  különíteni
   az állam, mint a gazdálkodás alanya jogait és kötelességeit a
   gazdálkodás    állami    befolyásának    eszközeit    jelentő
   (közhatalmi) jogosítványoktól” (ABH 1991, 293, 295.).

   A  családtámogatási ellátások szociális juttatások, amelyeket
   a  jogosultnak igényelnie kell és amelyek csak  a  törvényben
   rögzített feltételek esetén folyósíthatók. Az igényléssel nem
   jön  létre  polgári jogi jogviszony a fél és az igényelbíráló
   szerv   között.  A  juttatásokkal  kapcsolatban   a   hatóság
   közhatalmi tevékenységet végez, közigazgatási határozatot hoz
   a  szociális  ellátásra  vonatkozó jogszabályok  alapján.  Az
   állam  (szerve)  ilyen esetben tehát nem a mellérendeltséggel
   és  egyenjogúsággal  jellemezhető polgári jogi  jogviszonyban
   vesz  részt,  hanem hatósági jogviszonyban. Az eljárásban  az
   ügyfél   nincs  mellérendeltségi  pozícióban  a   közhatalmat
   gyakorló közigazgatási szervvel, s csupán annyi eljárási joga
   van,  amennyit számára az eljárási jogszabályok  kifejezetten
   biztosítanak  [72/1995. (XII. 15.) AB  határozat,  ABH  1995,
   351, 354.].

   Az   Alkotmánybíróság   szerint  ezért   a   családtámogatási
   ellátásoknál  az  igényt érvényesítő  személy  és  a  jogalap
   nélkül  felvett ellátás visszafizetésére kötelező  szerv  nem
   tekinthető   a   szabályozási  koncepció  szempontjából   egy
   csoportba tartozónak. Mindezek alapján az Alkotmánybíróság  a
   Cst. 38. § (1) és 26. § (2) bekezdését az Alkotmány 70/A.  §-
   ának sérelme miatt támadó indítványokat elutasította.

   3. Az indítványozó szerint, ha a Cst. 38. § (1) bekezdése nem
   alkotmányellenes, akkor a Ptk. 1. § (1) és (2) bekezdése 301.
   §  (1)  bekezdése az, mivel a Magyar Állam fizetési késedelme
   nem szankcionálható.

   A Ptk. 1. § (1) és (2) bekezdése a törvény céljáról és a Ptk.
   értelmezéséről   szól.  A  Ptk.  301.  §  (1)   bekezdése   a
   szerződésszegés körében a kötelezett késedelménél a késedelmi
   kamatról rendelkezik.

   Az   előzőekben  kifejtettek  szerint  a  Cst.  38.   §   (1)
   bekezdésével érintett ellátás olyan szociális juttatás, amely
   nem  polgári jogi jogviszony keretében érvényesíthető, a Cst.
   pedig   nem  tartalmaz  szabályt  a  Ptk.  késedelmi  kamatra
   vonatkozó rendelkezései alkalmazásáról. A Ptk. 1. §-a és 301.
   §  (1)  bekezdése szabályai elleni alkotmányossági  kifogások
   ezért  az  indítványban felhívott érvek alapján nem  hozhatók
   összefüggésbe alkotmányjogi szempontból az Alkotmány 2. § (1)
   bekezdése,  9.  §  (1)  bekezdése és 70/A.  §  (1)  bekezdése
   rendelkezéseivel.

   Az  Alkotmánybíróság  erre figyelemmel a  Ptk.  e  szabályait
   támadó indítványt is elutasította.
                          Dr. Holló András
                     az Alkotmánybíróság elnöke
                                 
      Dr. Bagi István                        Dr. Bihari Mihály
      alkotmánybíró                              alkotmánybíró
                                 
      Dr. Holló András                         Dr. Erdei Árpád
      az Alkotmánybíróság elnöke                 alkotmánybíró
      az aláírásban akadályozott
      Dr. Czúcz Ottó
      alkotmánybíró helyett
                                 
      Dr. Harmathy Attila                       Dr. Kiss László
      alkotmánybíró                               alkotmánybíró
                                 
      Dr. Kukorelli István                    Dr. Strausz János
      alkotmánybíró                               alkotmánybíró
                                 
                 Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
                        előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    722/B/2003
    Date of the decision:
    .
    01/19/2004
    .
    .