Hungarian
Ügyszám:
.
251/B/2007
Előadó alkotmánybíró: Balogh Elemér Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 170/2010. (IX. 23.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2010/825
.
A határozat kelte: Budapest, 09/20/2010
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
                                 
   Az    Alkotmánybíróság    jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos  vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta  a
  következő
                                 
                           határozatot:
                                 
   1.     Az     Alkotmánybíróság    megállapítja,     hogy     a
  társadalombiztosítási  nyugellátásról szóló  1997.  évi  LXXXI.
  törvény  54.  §  (1)  bekezdésének a „ ,  korábbi  házasságból,
  ilettársi együttélésből származó” szövegrésze alkotmányellenes,
  ezért azt a határozat közzétételének napjával megsemmisíti.
   A  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI.
  törvény  54.  §  (1)  bekezdése  a  következő  szöveggel  marad
  hatályban:
   „54.  §  (1) Árvaellátásra az a gyermek jogosult – ideértve  a
  házasságban  vagy  az  élettársi közösségben  együtt  élők  egy
  háztartásban  közösen  nevelt gyermeket is  –,  akinek  szülője
  haláláig  az öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjhoz szükséges
  szolgálati időt megszerezte, vagy öregségi, illetve rokkantsági
  nyugdíjasként halt meg.”

   2.  Az Alkotmánybíróság a társadalombiztosítási nyugellátásról
  szóló  1997. évi LXXXI. törvény 4. § f) pontja, valamint 54.  §
  (1)      bekezdésének     egésze     és      (3)      bekezdése
  alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
  irányuló indítványt elutasítja.

  Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.
                                  
    Az  indítvány  a  társadalombiztosítási  nyugellátásról  szóló
   1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 4. § f) pontja,
   valamint  54.  §  (1)  és (3) bekezdése alkotmányellenességének
   megállapítására   és   megsemmisítésére   irányult.   Az    ügy
   indítványozó által vázolt előzménye szerint a házaspár  nőtagja
   örökbefogadott  egy gyermeket, a férj azonban az  örökbefogadás
   megtörténte  előtt meghalt, így az elhunyt után a  gyermek  nem
   jogosult  árvaellátásra. Álláspontja szerint sérül az Alkotmány
   67.  §  (1)  bekezdése, mert a Tny. az „árvaellátás”  fogalmát,
   illetőleg  a  jogosultság feltételeit úgy határozza  meg,  hogy
   kizár  „egyes  örökbefogadott gyermeket” az  árvaellátásból.  A
   kifogásolt  rendelkezések különbséget tesznek a vérszerinti  és
   az örökbefogadott gyermek közt, illetőleg nincsenek tekintettel
   „egyes örökbefogadott”, hátrányos helyzetű gyermekekre,  így  a
   szabályozás  ellentétes az Alkotmány 70/A. §  (1)  bekezdésében
   foglalt  tilalommal,  illetve a (3)  bekezdésben  meghatározott
   esélyegyenlőség     követelményeinek     biztosításával.     Az
   indítványozó   kiegészített   beadványában   a   diszkrimináció
   tilalmába,  az Alkotmány 67. §-ába, 70/A. § (1) bekezdésébe  és
   70/E. §-ába ütközőnek tartotta a Tny. 54. § (1) bekezdésének  a
   „korábbi   házasságból,   élettársi   együttélésből   származó”
   szövegrészét  is,  mert  a  nevelt gyermekek  között  születési
   helyzet  alapján tesz indokolatlan megkülönböztetést  „egyfajta
   vérségi   kapcsolat  előírásával,”  veszélyeztetve  ezáltal   a
   gyermek szociális biztonságát.
    A  Tny.  54. § (3) bekezdését a Magyar Köztársaság  2010.  évi
   költségvetését  megalapozó egyes törvények módosításáról  szóló
   2009.  évi  CIX.  törvény  52. § (12)  bekezdésének  a)  pontja
   módosította,    ez    azonban   az    indítványban    felvetett
   alkotmányossági problémákat érdemben nem befolyásolta. Ezért az
   Alkotmánybíróság a vizsgálatot a hatályos szöveg vonatkozásában
   folytatta le.

                                 II.
                                  
    Az  Alkotmánybíróság  az indítvány elbírálásánál  a  következő
   jogszabályi rendelkezéseket vette figyelembe:

   1. Az Alkotmány vonatkozó rendelkezései:
    „67. § (1) A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van
   a családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre
   és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi
   fejlődéséhez szükséges.”
    „70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén
   tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az
   állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen
   faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény,
   nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
   (…)
    (3) A Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását az
   esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is
   segíti.”
    „70/E. § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van
   a szociális biztonsághoz; öregség, betegség, rokkantság,
   özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett
   munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra
   jogosultak.
    (2) A Magyar Köztársaság az ellátáshoz való jogot a
   társadalombiztosítás útján és a szociális intézmények
   rendszerével valósítja meg.”

    2. A Tny. támadott rendelkezései:
    „4. § (1) E törvény alkalmazásában
    (…)
    f)  árvaellátás: az elhunyt nyugdíjas, illetve nyugdíjban  nem
   részesülő,  de  nyugdíjjogosultságot szerzett  elhunyt  személy
   gyermekének,   örökbe   fogadott   gyermekének,   meghatározott
   feltételek  esetén nevelt gyermekének, testvérének,  unokájának
   járó ellátás;”
    „54.  §  (1) Árvaellátásra az a gyermek jogosult – ideértve  a
   házasságban  vagy  az  élettársi közösségben  együtt  élők  egy
   háztartásban  közösen  nevelt, korábbi  házasságból,  élettársi
   együttélésből származó gyermeket is –, akinek szülője  haláláig
   az   öregségi,   illetve   rokkantsági   nyugdíjhoz   szükséges
   szolgálati időt megszerezte, vagy öregségi, illetve rokkantsági
   nyugdíjasként halt meg.
    (…)
    (3)  Árvaellátás jár a testvérnek és az unokának  (ideértve  a
   dédunokát   és  ükunokát  is)  is,  ha  őt  az  elhunyt   saját
   háztartásában eltartotta, és a gyermeknek tartásra  köteles  és
   képes hozzátartozója nincs.”
    
                                III.
                                  
   Az indítvány részben megalapozott.

   1.   Az   Alkotmánybíróság  a  Tny.  54.  §  (1)   bekezdésének
   alkotmányosságát  a  17/2000.  (V.  26.)  AB  határozatában  (a
   továbbiakban:  Abh.) már vizsgálta az Alkotmány  70/A.  §-a  és
   70/E.  §-a  alapján,  ezért először abban a  kérdésben  kellett
   allást foglalnia, hogy az indítvány tárgya nem minősül-e „ítélt
   dolognak.”
    Az   Alkotmánybíróság   ideiglenes   ügyrendjéről   és   annak
   közzétételéről   szóló,   többször   módosított   és   egységes
   szerkezetbe foglalt 2/2009. (I. 12.) Tü. határozat  (ABK  2009.
   január,  3.;  a  továbbiakban: Ügyrend) 31.  §-ának  c)  pontja
   szerint  az eljárás megszüntetésének van helye, ha az indítvány
   az  Alkotmánybíróság által érdemben már elbírált  jogszabállyal
   azonos  jogszabály  (jogszabályi rendelkezés) felülvizsgálatára
   irányul, és az indítványozó az Alkotmánynak ugyanarra a  §-ára,
   illetőleg alkotmányos elvére (értékére) – ezen belül  –  azonos
   alkotmányos  összefüggésre hivatkozva kéri az  alkotmánysértést
   megállapítani („ítélt dolog”). Ha az újabb indítványt más okra,
   más     alkotmányossági     összefüggésre     alapítják,     az
   Alkotmánybíróság   az   újabb  indítvány  érdemi   vizsgálatába
   bocsátkozik. [35/1997. (VI. 11.) AB határozat, ABH  1997,  200,
   212.;  17/1999.  (VI. 11.) AB határozat, ABH 1999,  131,  133.;
   5/2002. (II. 22.) AB határozat, ABH 2002, 78, 81.]
    Az  Abh. azzal összefüggésben vizsgálta a támadott rendelkezés
   alkotmányosságát,    hogy    az    árva    gyermekek     között
   megkülönböztetést  tesz  aszerint,  hogy   az   elhunyt   szülő
   megszerezte-e a szükséges szolgálati időt vagy sem,  így  egyes
   gyermekek  számára nem biztosítja a szociális  ellátáshoz  való
   jogot.
    A  határozat  elutasította az indítványt,  és  indoklásában  a
   következőket  állapította  meg: „Az Alkotmány  rendelkezéseiből
   nem  következik  az,  hogy pusztán az  árvaság  tényénél  fogva
   minden    magyar   állampolgárnak   alanyi   joga    lenne    a
   társadalombiztosítás keretében az árvaellátásra. Az árvaellátás
   ugyanis    a    társadalombiztosítás   keretében    biztosított
   hozzátartozói nyugellátás, amely nem azonosítható az  Alkotmány
   70/E.  §  (1)  bekezdésében  szereplő  árvaság  esetére  szóló,
   megélhetéshez  szükséges ellátáshoz való  joggal,  hanem  annak
   csupán  egyik  lehetséges – a társadalombiztosítás rendszerében
   megvalósuló  – formája. Ezen túlmenően a szociális biztonsághoz
   való  jog  más  –  a szociális intézmények keretébe  tartozó  –
   jogintézmény útján is megvalósulhat. (…) Az árvaellátás (…)  az
   elhunyt   jogszerző   megszerzett   jogosultságára   (jogosulti
   pozíciójára)   épülő   másodlagos   jogviszony   (hozzátartozói
   nyugellátás),  amely  tehát a hozzátartozó,  jelen  esetben  az
   elhunyt    szülő   nyugdíjjogosultságához   előírt   feltételek
   fennálltától  (szolgálati idő, előzetes  járulékfizetés)  függ.
   Abban  az esetben, ha az elhunyt szülő nyugdíjjogosultsága  nem
   áll  fenn,  úgy  a  gyermeke sem jogosult társadalombiztosítási
   árvaellátásra.  Ez  azonban  nem zárja  ki,  hogy  a  szociális
   igazgatás keretén belül támogatást, illetve ellátást kapjon. Az
   utóbbi esetben azonban a társadalombiztosítás feltételrendszere
   helyett  a szociális igazgatás szabályai érvényesülnek, amelyek
   nem    elhunyt   szülő   (jogszerző)   tekintetében    fennálló
   követelményekhez, hanem az adott személy (árva) körülményeiben,
   jövedelmi   és   vagyoni   viszonyaiban   vizsgálandó    –    a
   rászorultságot  igazoló  – tényezőkhöz  kapcsolják  az  ellátás
   nyújtását.” (ABH 2000, 112, 114, 115-16.)
    Miután  a  jelen  ügyben  az  indítványozó  az  indítványt   a
   korábbitól eltérő összefüggésekre hivatkozva terjesztette  elő,
   az  Alkotmánybíróság  az  ügy érdemi vizsgálatát  elvégezte,  a
   fenti határozatban foglaltakat azonban döntésének indokolásánál
   irányadónak tekintette.

    2.  Az  árvaellátás a társadalombiztosítás  ellátásaira  és  a
   magánnyugdíjra   jogosultakról,   valamint   e   szolgáltatások
   fedezetéről  szóló  1997.  évi LXXX. törvény  (a  továbbiakban:
   Tbj.)  14.  §  (3)  bekezdése értelmében a társadalombiztosítás
   rendszerében nyújtott nyugdíjbiztosítási hozzátartozói ellátás,
   amelyet a Tbj. 2. § (3) bekezdésére figyelemmel a biztosítottak
   társadalombiztosításban  való  részvételi   kötelezettsége   és
   társadalombiztosítási      járulékfizetési      kötelezettségük
   teljesítése alapoz meg. A juttatás a rokoni (elsődlegesen szülő-
   gyermek)  kapcsolaton alapul, és az Abh. által is  kiemelten  a
   szülő megszerzett nyugdíjjogosultságára épül.
   A  Tny.  4.  § (1) bekezdés f) pontjában és 54. §  (1)  és  (3)
   bekezdésében  a vérszerinti és az örökbefogadott gyermek  közti
   különbségtétel   nem   lelhető  fel,  ellenkezőleg,   mindkettő
   árvaellátásban  részesül, ha szülője részéről is  fennállnak  a
   jogszabályi feltételek. Mivel a házasságról, a családról  és  a
   gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (a továbbiakban:  Csjt.)
   51.  §  (1)  bekezdése  értelmében az  örökbefogadott  mind  az
   örökbefogadóval, mind annak rokonaival szemben az  örökbefogadó
   gyermekének  jogállásába lép, a Tny. 4. §  (1)  bekezdése  csak
   pontosításként utal az örökbefogadott gyermekre, mivel  státusa
   azonos  a  vérszerinti gyermekével. A fentiekre  figyelemmel  a
   rendelkezések  nem  vetik  fel  az  Alkotmány   70/A.   §   (1)
   bekezdésének sérelmét, ezért az Alkotmánybíróság az  indítványt
   ebben a részében elutasította.

    3.  Az indítvány szerint a támadott szabályozás nem biztosítja
   az   esélyegyenlőséget,  mert  pusztán   az   elhunyt   személy
   örökbefogadási szándékára figyelemmel nem kezeli a vele  rokoni
   kapcsolatban  nem álló – és a Tny. 54. § (1) bekezdése  szerint
   nevelt  gyermeknek sem minősülő – gyermeket örökbefogadottként,
   ezért  nem  kerülhet  az  „árvával”  azonos  státusba.  A  Tny.
   kifogásolt szabályai azonban nem az „árva” fogalmát definálják,
   hanem   az   elhunyt  jogán  a  hozzátartozókat  –  köztük   az
   örökbefogadottat  –  megillető  juttatásról  rendelkeznek.   Az
   indítványozó  által  felvetett  probléma,  hogy  ki  tekinthető
   örökbefogadottnak,  ezáltal árvaellátásra  jogosultnak,  és  az
   ezzel kapcsolatos érvelés a Csjt. – indítvánnyal nem támadott –
   örökbefogadási   szabályaival  áll  összefüggésben.   Megjegyzi
   azonban   az   Alkotmánybíróság,   hogy   a   törvényhozó    az
   örökbefogadás  szándékát az örökbefogadási eljárás  megindítása
   esetén  figyelembe veszi: főszabály szerint az örökbefogadás  a
   gyámhatóság  engedélyező határozata jogerőre emelkedésével  lép
   hatályba,  ha  azonban  az  örökbefogadó  az  eljárás  folyamán
   meghal,  az  örökbefogadás  joghatásai  –  annak  engedélyezése
   esetében – az örökbefogadó halálával beállnak. [Csjt. 48. § (1)
   bekezdése  és  50.  §  (1) bekezdése] Ilyen  esetben  tehát  az
   örökbefogadottat  az örökbefogadó gyermekének jogállása  illeti
   meg. Amennyiben pedig a gyermek a vele családi kapcsolatban nem
   álló   személy  anyagi  támogatását  veszti  el,  hozzátartozói
   nyugellátásban nem, de – ahogy arra az Abh. utalt  –  szociális
   támogatásban  részesülhet,  a  szociális  igazgatás  rendszerén
   belül.   Ezért  az  Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy   a
   támadott  rendelkezések és az Alkotmány 70/A. §  (3)  bekezdése
   között  az  indítványozó által felvetett  összefüggésben  nincs
   alkotmányjogilag  értékelhető  kapcsolat.  Az  Alkotmánybíróság
   állandó    gyakorlata   szerint   az   érdemi   alkotmányossági
   vsszefüggés   hiánya  az  indítvány  elutasítását  eredményezi.
   [985/B/1991.  AB  határozat, ABH 1991, 652, 653-654.;  32/2000.
   (X.  20.)  AB  határozat,  ABH 2002,  215,  220.;  19/2004.  AB
   határozat, ABH 2004, 312, 343.] Ezért az Alkotmánybíróság  ezen
   indítványi részt is elutasította.

   4.  Abban  az  esetben, ha az örökbefogadás  nem  történt  meg,
   családi kapcsolat hiányában a gyermeknek az Alkotmány 67. § (1)
   bekezdésében   biztosított  joga  és  a  szülő  jogán   alapuló
   ellátásra   vonatkozó  rendelkezések  között   alkotmányjogilag
   értékelhető  összefüggés nem állapítható meg. Erre  figyelemmel
   az  Alkotmánybíróság ebben a vonatkozásban is  elutasította  az
   indítványt.

    5.  Az árvaellátásra jogosult „nevelt” gyermekek körébe azt  a
   gyermeket  vonta  a  jogalkotó, aki a szülők egyikével  vérségi
   kapcsolatban  áll,  amely rendelkezés az  indítványozó  szerint
   indokolatlan  megkülönböztetést tartalmaz annak a gyermeknek  a
   terhére, akit csak az egyik szülő fogadott örökbe.
    Az  Alkotmánybíróság kialakult gyakorlata szerint az Alkotmány
   70/A.  §-ában  foglalt  rendelkezést a jogegyenlőség  általános
   elvét  megfogalmazó  alkotmányi követelményként  értelmezte.  E
   határozataiban   az   Alkotmánybíróság  kifejtette,   hogy   az
   Alkotmány  e  rendelkezése az azonos  szabályozási  körbe  vont
   jogalanyok   közötti  olyan  alkotmányos  indok   nélkül   tett
   megkülönböztetést   tiltja,   amelynek   következtében    egyes
   jogalanyok  hátrányos  helyzetbe kerülnek.  Kimondta,  hogy  az
   alkotmányi   tilalom   elsősorban  az   alkotmányos   alapjogok
   tekintetében  tett  megkülönböztetésekre terjed  ki,  abban  az
   esetben,  ha  a  megkülönböztetés nem alapvető alkotmányos  jog
   tekintetében      történt,      az      eltérő      szabályozás
   alkotmányellenessége akkor állapítható meg,  ha  az  az  emberi
   méltósághoz  való jogot sérti. Az Alkotmánynak ez az  általános
   jogegyenlőségi  követelménye arra vonatkozik,  hogy  az  állam,
   mint  közhatalom  a  jogok és kötelezettségek  elosztása  során
   köteles  egyenlőkként – egyenlő méltóságú személyként – kezelni
   a  jogalanyokat, a jogalkotás során a jogalkotónak  mindegyikük
   szempontjait  azonos  körültekintéssel,  elfogulatlansággal  és
   méltányossággal  kell  értékelnie. [pl. 9/1990.  (IV.  25.)  AB
   határozat,  ABH 1990, 46, 48.; 21/1990. (X. 4.)  AB  határozat,
   ABH  1990,  73,  77-78.; 61/1992. (XI. 20.) AB  határozat,  ABH
   1992, 280, 281-282.; 35/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994,
   197,  203-204.; 30/1997. (IV. 29.) AB határozat, ABH 1997, 130,
   138-140., 39/1999. (XII. 21.) AB határozat, ABH 1999, 325, 342-
   344.]   A  megkülönböztetésnek  azonos  csoportra  nézve   kell
   fennállnia. Az azonos csoporton, adott szabályozási  koncepción
   belüli  eltérő  szabályozás akkor nem alkotmányellenes,  ha  az
   eltérésnek kellő alkotmányos indoka van. [21/1990. (X.  4.)  AB
   határozat,  ABH  1990,  77-78.]  Az  Alkotmánybíróság   állandó
   gyakorlata  szerint  az  azonos  helyzetben  lévők  között  nem
   alapjogok   tekintetében  tett  megkülönböztetés   csak   akkor
   tekinthető alkotmányellenesnek, ha nincs ésszerű indoka,  tehát
   önkényes.  [16/1991.  (V.  20.) AB határozat,  ABH  1991,  62.;
   61/1992. (XI. 20.) AB határozat, ABH 1992, 280-282.]
    Minthogy  az árvaellátásra jogosultság esetében – az  Abh.-ban
   kifejtettekre   is   figyelemmel  –  nem  alapjogra   vonatkozó
   különbségtételről van szó, az Alkotmánybíróság  azt  vizsgálta,
   hogy  a kifogásolt rendelkezés azáltal, hogy a nevelt gyermeket
   csak   meghatározott  feltételek  fennállása  esetén  vonja   a
   jogosultsági körbe, azonos csoportba tartozó jogalanyokat érint-
   e, és a megkülönböztetés önkényes-e.
    
    A  Tny.  54.  §  (1)  bekezdése az ellátásra  jogosult  nevelt
   gyermek  ismérveit  egyrészt az elhunyt személy  és  házastársa
   oldaláról,  másrészt a másik szülővel való  kapcsolata  alapján
   határozza meg: így az elhunyt személy haláláig a vele együttélő
   házastárssal, élettárssal közös háztartásban kell  nevelkednie,
   valamint  a  másik  szülővel vérségi  kötelékben  kell  állnia,
   mégpedig  annak  korábbi házasságából, élettársi együttéléséből
   kell  származnia. Ebből következően nem értendő ide a házastárs
   –  közös  háztartásban  nevelkedő –  örökbefogadott,  vagy  nem
   házasságból, élettársi kapcsolatból született gyermeke.
    Az  Alkotmánybíróság megítélése szerint e nevelt  gyermekek  a
   szabályozás  szempontjából  homogén  csoportot  alkotnak,  mert
   azzal  a  házastárssal,  aki őket a  közös  háztartásba  hozta,
   rokoni   (szülő-gyermek)  kapcsolatban  állnak.  E  szempontból
   közömbös,   hogy   a   gyermek  házasságból,   életközösségből,
   házasságon   kívüli   kapcsolatból,   reprodukciós   eljárásból
   származik, vagy a szülő egyedülállóként fogadta örökbe, mert az
   árvaellátás valamennyi nevelt gyermek esetében a kiesett tartás
   pótlását szolgálja.
    
    Más   jogszabály  a  jogosultságok  szempontjából   a   nevelt
   gyermekek  között  nem tesz különbséget, és azonosan  kezeli  a
   nevelt gyermeket a vérszerinti és örökbefogadott gyermekkel.  A
   családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 7. § (1)
   bekezdés  a)  pontja  a  családi  pótlékra  jogosultak   között
   felsorolja a nevelőszülőt és a szülővel együtt élő házastársat,
   vagyis  a vele egy háztartásban nevelt, nem saját gyermek  után
   is  megilleti a juttatás; a szociális igazgatásról és szociális
   ellátásokról  szóló  1993. évi III. törvény  4.  §  db)  pontja
   közeli hozzátartozónak tekinti egyéb feltételek mellett  a  vér
   szerinti, örökbefogadott, illetve nevelt gyermeket, illetőleg a
   37/B.  §  (1)  bekezdés  c) pontja az aktív  korúak  ellátására
   jogosítja  azt  a  személyt, aki – egyéb feltételek  fennállása
   esetén  –  kiskorú gyermeket nevel. A Csjt. 62. § (1) bekezdése
   úgy  rendelkezik,  hogy  a házastárs vagy  bejegyzett  élettárs
   köteles háztartásában eltartani a vele együtt élő házastársának
   vagy  bejegyzett  élettársának olyan tartásra  szoruló  kiskorú
   gyermekét  (mostohagyermek), akit  házastársa  vagy  bejegyzett
   élettársa az ő beleegyezésével hozott a közös háztartásba. Ha a
   házasságban  élő  személy önállóan fogad  örökbe  gyermeket,  a
   Csjt.    48.   §   (1)   bekezdése   megkívánja   a   házastárs
   hozzájárulását,  ami  ugyan  nem  eredményez  közöttük   rokoni
   kapcsolatot,  azonban  a Csjt. előző szabálya  alapján  tartási
   kötelezettsége  keletkezik.  E  rendelkezések  szülői  pozíciót
   biztosítanak   a  gyermekkel  rokoni  kapcsolatban   nem   álló
   személynek.
    Minderre figyelemmel az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy
   a  Tny.  önkényesen,  ésszerű indok nélkül tesz  különbséget  a
   nevelt  gyermekek között kizárólag a szülővel  fennálló  rokoni
   kapcsolatukat  megalapozó tények szerint,  amely  az  Alkotmány
   70/A. § (1) bekezdésében megfogalmazott diszkrimináció tilalmát
   sérti.   Ezért   a   Tny.   54.  §  (1)  bekezdése   kifogásolt
   szövegrészének    alkotmányellenességét   az   Alkotmánybíróság
   megállapította és megsemmisítette.
    Mivel  fentiek  szerint megállapította a támadott  jogszabályi
   rész   alkotmányellenességét,   ezért   állandó   gyakorlatának
   megfelelően [64/1991. (XII. 17.) AB határozat, ABH  1991,  297,
   307.; 30/2000. (X. 11.) AB határozat, ABH 2000, 202, 209.]  nem
   vizsgálta  azt az indítványi elemet, amely ugyanezen szövegrész
   megsemmisítését más alkotmányos összefüggésekre alapozva kérte.

    A    határozat   Magyar   Közlönyben   való   közzététele   az
   Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII.  törvény  41.  §-án
   alapul.
                          Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
          Dr. Balogh Elemér               Dr. Paczolay Péter
          előadó alkotmánybíró    az Alkotmánybíróság elnöke,
                                  az aláírásban akadályozott
                                       Dr. Bihari Mihály
                                     alkotmánybíró helyett
                                   
             Dr. Bragyova András          Dr. Holló András
             alkotmánybíró                   alkotmánybíró
                                   
             Dr. Kiss László              Dr. Kovács Péter
             alkotmánybíró                   alkotmánybíró
                                   
             Dr. Paczolay Péter          Dr. Lévay Miklós
             az Alkotmánybíróság elnöke      alkotmánybíró
             az aláírásban akadályozott
             Dr. Lenkovics Barnabás
             alkotmánybíró helyett
                                   
                           Dr. Stumpf István
                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    170/2010. (IX. 23.)
    Date of the decision:
    .
    09/20/2010
    .
    .