Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00517/2014
Első irat érkezett: 03/17/2014
.
Az ügy tárgya: a Kúria Kvk.I.37.219/2014/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (országos pártlista állítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § ) (Ve. 233. § -- választási ügyben a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés ellen)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/17/2014
.
Előadó alkotmánybíró: Paczolay Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - a Ve. 233. §-a és az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kvk.I.37.219/2014/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta. Kérte továbbá a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 8. § (1) bekezdése megsemmisítését.
A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) 175/2014. számú határozatában az indítványozó által állított pártlista nyilvántartásba vételét visszautasította. A Kúria végzésében helybenhagyta az NVB határozatát.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria végzése, és a megelőző eljárásban alkalmazott Vjt. 8. § (1) bekezdése sérti az Alaptörvény XV. cikkében foglalt diszkrimináció tilalmát, a XXIII. cikkben foglalt passzív és aktív választójogot, és a 2. cikket..
.
Indítványozó:
  Magyar Cselekvő Párt
Támadott jogi aktus:
  a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 8. § (1) bekezdés
  Kúria Kvk.I.37.219/2014/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk
XXIII. cikk
2. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_517_0_2014_inditvany_anonim.pdfIV_517_0_2014_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3049/2014. (III. 24.) AB végzés
  .
  ABH oldalszáma: 2014/1451
  .
  Az ABH 2014 tárgymutatója: alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés (Abtv. 29. §); választójog gyakorlásának feltétele
  .
  A döntés kelte: Budapest, 03/19/2014
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2014.03.19 14:00:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Kúria Kvk.I.37.219/2014/3. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Az indítványozó mint választási eljárásban kérelmező 2014. március 14. napján alkotmányjogi panaszt nyújtott be a Kúriánál az Alkotmánybírósághoz címezve, az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdésének d) pontja és az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (Abtv.) 27. §-a, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 233. § (1) bekezdése alapján.
  [2] Az ügy előzményéhez tartozik, hogy a Kúria a kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) 2014. március 7. napján meghozott 175/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme folytán megindult nemperes eljárásban az NVB 175/2014. számú határozatát helybenhagyta. A végzés szerint a kérelmező jelölő szervezet az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított pártlistáját 2014. március 4-én bejelentette. Az NVB 175/2014. számú határozatával a kérelmező jelölő szervezet által állított pártlista nyilvántartásba vételét visszautasította. Megállapította, hogy a jelölő szervezet 11 megyében összesen 38 egyéni választókerületi jelöltet állított, de Budapesten egyet sem.
  [3] Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 8. § (1)–(2) bekezdései szerint az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán pártlistát az a párt állíthat, amely – legalább kilenc megyében és a fővárosban – legalább huszonhét egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított.
  [4] A Ve. 133. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság visszautasítja a lista nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg. A határozat értelmében a jelölő szervezet pártlistájának bejelentése a törvényes feltételeknek nem felelt meg, tekintettel arra, hogy a lista nyilvántartásba vételének időpontjában a jelölő szervezet a főváros egyetlen választókerületében sem rendelkezett bejelentett vagy nyilvántartásba vett egyéni választókerületi jelölttel.
  [5] A kérelmező az NVB határozata ellen bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, kérve annak megváltoztatását, és a pártlista nyilvántartásba vételét. Arra hivatkozott, hogy az NVB döntése megsértette a Vjt. 8. § (1)–(2) bekezdéseit, az Alaptörvény F) cikk (2) bekezdését, a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontját, 254. §-át. A kötelezően előírt 27 jelölt helyett 38 jelöltet állított 9 területi egység helyett 11 területi egységben. A kérelmező szerint nem lehet különbséget tenni a fővárosi és megyei területi egységek között.
  [6] A Kúria megállapította, hogy a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelme alaptalan, az NVB a Vjt. 8. § (1)–(2) bekezdéseit helytállóan értelmezte, amikor a kérelmező jelölő szervezet által állított pártlista nyilvántartásba vételét visszautasította. A Vjt. 8. § (1)–(2) bekezdései a Kúria szerint egyértelműen fogalmaznak, az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán pártlistát az a párt állíthat, amely – legalább kilenc megyében és a fővárosban – legalább huszonhét egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított. Bármelyik feltétel hiánya esetén a nyilvántartásba vételi kérelmet vissza kell utasítani. A kérelmező a fővárosban is köteles legalább egy egyéni választókerületi jelöltet állítani, amely viszont esetében nem valósult meg. A Kúria utalt arra, hogy a Vjt. nevesíti a szükséges területi egységeket, de ez nem jelent különbségtételt.

  [7] 2. Az indítványozó szerint a sérelmezett kúriai végzés, továbbá az annak meghozatalát megelőző eljárásban alkalmazott jogszabályi rendelkezés, a Vjt. 8. § (1) bekezdése sérti az Alaptörvény XV. cikkét (törvény előtti egyenlőség, megkülönböztetés tilalma), XXIII. cikkét (választójog) és a 2. cikkben foglalt rendelkezéseket (az országgyűlési képviselőket a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson, sarkalatos törvényben meghatározott módon választják), ezért alaptörvény-ellenes, és az Abtv. 43. § (1) bekezdése alapján megsemmisítendő.
  [8] Az alkotmányjogi érvelése lényege, hogy nem lehet a panasz szerint alkotmányosan külön előírni azt, hogy pártlistát csak az a párt állíthat, amely a fővárosban is bármely egyéni választókerületben önálló jelöltet állított.

  [9] 3. A Ve. 233. § (1) bekezdése szerint az e törvény alapján, a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panasz a sérelmezett döntés közlésétől számított három napon belül nyújtható be. A (2) bekezdés kimondja, hogy az Alkotmánybíróság az e törvény alapján, a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panaszról az Abtv. 56. §-a szerint a beérkezésétől számított három munkanapon belül, a befogadott alkotmányjogi panaszról további három munkanapon belül dönt. A jelen ügyben az alkotmányjogi panasz az NVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelem elbírálásáról szóló végzést támadja. Az alkotmányjogi panaszra az idézett szabályok értelmében – bizonyos kivételekkel – az Abtv. rendelkezései irányadók.
  [10] 4. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz a befogadhatóság formai feltételeinek megfelel.
  [11] Az Alkotmánybíróság ugyanakkor az Abtv. 56. § (2) bekezdése alapján mérlegelési jogkörében vizsgálja az alkotmányjogi panasz törvényben előírt, tartalmi feltételeit, különösen a 26–27. § szerinti érintettséget, a jogorvoslat kimerítését, valamint a 29–31. §-ok szerinti feltételeket.
  [12] Az Abtv. 29. §-a szerint az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség, vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés esetén fogadhatja be, azonban az indítványozó alkotmányjogi panasza egyik feltételnek sem felel meg. Az Abtv. 29. §-a szerinti vizsgálat során a tanács a bírói döntés mellett figyelemmel volt a Kúria által alkalmazott jogszabályra is (Vjt. 8. §).
  [13] Az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése értelmében a választójog gyakorlásának a feltételeit sarkalatos törvény határozza meg. Az Alaptörvény csak a legfontosabb szabályokat, az aktív és passzív választójog feltételeit és alapelveket határozza meg. Az Alkotmánybíróság szerint a törvényhozó viszonylag szabadon dönt a választási rendszerről, a választókerületi szabályokról, a jelölt- és listaállítás feltételeiről és más jogintézményekről a választást illetően. Az Országgyűlés ezt a döntési szabadságát a választójogi szabályok megalkotása során az Alaptörvény keretei között gyakorolhatja.
  [14] A jelen esetben a Vjt. panaszban kifogásolt 8. § (1)–(2) bekezdése a pártlista állítás feltételeiről szól.
  [15] A Kúria végzését megalapozó jogszabály valamennyi pártra vonatkozik. A feltételek objektív ismérveken és viszonylag könnyen teljesíthető követelményeken alapulnak.
  [16] Minderre figyelemmel nem lehet megállapítani, hogy a jelen esetben és tényállás mellett az alkotmányjogi panasz az Abtv. 29. §-a szerinti alapvető jelentőségű alkotmányjogi kérdést vetne fel.
  [17] Az Alkotmánybíróság a fentiekre figyelemmel az Ügyrend 30. § (2) bekezdés a) pontja alapján, az Abtv. 56. § (3) bekezdése alkalmazásával az alkotmányjogi panaszt visszautasította.
    Dr. Balogh Elemér s. k.,
    tanácsvezető alkotmánybíró
    .
    Dr. Paczolay Péter s. k.,
    előadó alkotmánybíró

    Dr. Stumpf István s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Pokol Béla s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Szívós Mária s. k.,
    alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    03/17/2014
    .
    Number of the Decision:
    .
    3049/2014. (III. 24.)
    Date of the decision:
    .
    03/19/2014
    .
    .