Hungarian
Ügyszám:
.
530/B/2003
Előadó alkotmánybíró: Bihari Mihály Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 63/2003. (XII. 15.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2003/676
.
A döntés kelte: Budapest, 12/15/2003
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az   Alkotmánybíróság   jogszabályok  alkotmányellenességének
  megállapítására  és  megsemmisítésére, valamint  mulasztásban
  megnyilvánuló  alkotmányellenesség  megállapítására  irányuló
  indítványok tárgyában – Dr. Czúcz Ottó és Dr. Harmathy Attila
  alkotmánybírák különvéleményével – meghozta a következő

                          határozatot:

  1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy  az  egészségügyi
  szolgáltatókról    és   az   egészségügyi   közszolgáltatások
  szervezéséről   szóló  2003.  évi  XLIII.   törvény   közjogi
  érvénytelenség miatt alkotmányellenes, ezért azt e  határozat
  kihirdetése napjával megsemmisíti. A megsemmisítés nem érinti
  a  határozat közzététele előtt létrejött jogviszonyokat, s  a
  belőlük származó jogokat és kötelezettségeket.

  2.   Az   Alkotmánybíróság  elutasítja  azt  a   mulasztásban
  megnyilvánuló  alkotmányellenesség  megállapítására  irányuló
  indítványt,    amely    szerint    a    Magyar    Köztársaság
  Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.)  OGY
  határozat  nem tartalmaz garanciális szabályokat az Alkotmány
  26. §-ában szabályozott eljárás tekintetében.

  3.   Az   Alkotmánybíróság  elutasítja  azt  a   mulasztásban
  megnyilvánuló  alkotmányellenesség  megállapítására  irányuló
  indítványt,   amely   kifogásolta,   hogy   az   egészségügyi
  szolgáltatókról    és   az   egészségügyi   közszolgáltatások
  szervezéséről  szóló 2003. évi XLIII. törvény  megalkotásával
  összefüggően az egészségügyi dolgozók jogállásáról, illetve a
  törvény   végrehajtási  rendeleteinek  megalkotásáról   szóló
  szabályozást a jogalkotó nem alkotta meg.

  4.   Az   Alkotmánybíróság   az   egészségügyi   szolgáltatás
  gyakorlásának  általános feltételeiről, valamint  a  működési
  engedélyezési  eljárásról  szóló 96/2003.  (VII.  15.)  Korm.
  rendelet   12.  §-a,  az  egészségügyi  ellátási  szerződések
  pályáztatásával  és  a pályázatok elbírálásával,  valamint  a
  vagyoni   biztosítékkal  kapcsolatos  részletes  szabályokról
  szóló   97/2003.  (VII.  15.)  Korm.  rendelet,   továbbá   a
  közreműködői  szerződésről  és a  közreműködő  által  végzett
  tevékenységről  szóló  98/2003.  (VII.  15.)  Korm.  rendelet
  alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
  irányuló indítványokat visszautasítja.

  5.  Az  Alkotmánybíróság a jogalkotásra vonatkozó  indítványt
  visszautasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                             Indokolás
                                
                                I.

   Az  Alkotmánybírósághoz több indítvány  érkezett,  amelyekben
   alapvetően az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi
   közszolgáltatások    szervezéséről    szóló     2003.     évi
   XLIII.  törvény  (a továbbiakban: Kórháztv.) egésze,  illetve
   egyes rendelkezései alkotmányellenességének megállapítását és
   –  visszamenőleges hatályú – megsemmisítését  kezdeményezték.
   Az  Alkotmánybíróság az indítványokat egyesítette  és  azokat
   egy  eljárásban  bírálta  el. Az  indítványok  az  alábbiakat
   tartalmazták:

   1.1.   Az  egyik  indítványban  arra  tekintettel  kérték   a
   Kórháztv.  alkotmányellenességének  megállapítását,  hogy  „a
   törvényt eredményező jogalkotási folyamat eljárási rendje nem
   volt szabályszerű”.

   Az   indítványozók   kifogásolták,   hogy   az   Országgyűlés
   „lényegében érdemi vita nélkül és figyelmen kívül  hagyva”  a
   köztársasági   elnök   észrevételeit,  változatlan   formában
   fogadta  el  a  megfontolásra  visszaküldött  Kórháztv.-t.  A
   Kórháztv.  újratárgyalása kapcsán figyelmen kívül  hagyták  a
   Magyar  Köztársaság  Országgyűlésének  Házszabályáról   szóló
   46/1994. (IX. 30.) OGY határozat (a továbbiakban: Házszabály)
   több rendelkezését (pl. az Országgyűlés ülésezésére, módosító
   javaslatok benyújtására, az országgyűlési képviselők  és  más
   érintettek értesítésére vonatkozó rendelkezéseket). A törvény
   elfogadására  vonatkozó  eljárási szabályok  figyelmen  kívül
   hagyása  pedig  az  Alkotmány 2. § (1) bekezdésének  sérelmét
   eredményezte. Ezzel kapcsolatban az indítványozók több  olyan
   alkotmánybírósági  határozatra  is  hivatkoztak,  amelyek   a
   törvényalkotási   folyamatra  vonatkozó  eljárási   szabályok
   betartását a törvény érvényességi követelményeként határozták
   meg.
   Az   indítványozók   az  Alkotmány  2.  §  (1)   bekezdésével
   összefüggésben az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés e)  pontjába
   foglaltak   megsértését  is  állították,  mert  a   Kórháztv.
   újratárgyalásakor nem biztosították a köztársasági  elnöknek,
   hogy    az    országgyűlési   ülésen   részt   vehessen    és
   felszólalhasson.  Hivatkoztak a  675/B/2001.  AB  határozatra
   (ABH   2002,  1320.),  mely  az  Alkotmány  26.  §-a  kapcsán
   kifejtette,  hogy  az  Alkotmány „a törvényalkotási  folyamat
   részesévé  teszi  a köztársasági elnököt”  (ABH  2002,  1320,
   1326.).     Az    indítványozók    szerint    a     Kórháztv.
   újratárgyalásakor az Országgyűlés lényegében  kiüresítette  a
   köztársasági elnöknek a törvényhozási folyamattal kapcsolatos
   jogosítványát.

   Az  indítványozók az Alkotmány 2. § (2) bekezdésének sérelmét
   is  állították. Arra hivatkoztak, hogy a népszuverenitás elve
   sérült azért, mert az Országgyűlés elnöke egyes országgyűlési
   képviselőket  nem  értesített  a  Kórháztv.  újratárgyalására
   összehívott rendkívüli ülésről. Ezek a képviselők  a  törvény
   bizottsági  tárgyalásáról sem értesültek. Ezért a bizottsági,
   valamint  a  plenáris ülésen nem gyakorolhatták országgyűlési
   képviselői jogaikat. Az indítványozók hivatkoztak továbbá  az
   Alkotmány 26. § (2) bekezdésének a sérelmére is.

   1.2.    A    Kórháztv.    alkotmányellenességének    utólagos
   megállapítására vonatkozó indítványukhoz kapcsolódóan azt  is
   kérték  az indítványozók, hogy az Alkotmánybíróság állapítson
   meg  mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet  azért,
   mert „a Házszabály jelenlegi szabályozása nem tartalmaz kellő
   garanciákat  az  Alkotmány  26. §-ában  szabályozott  eljárás
   tekintetében”.  Az eljárási szabályok hiánya tette  lehetővé,
   hogy  az  Országgyűlés kiüresítsen egy, a köztársasági  elnök
   számára  biztosított  „alkotmányos jogot”.  Az  indítványozók
   szerint tehát hiányoznak a garanciális szabályok „arra nézve,
   hogy   az   Országgyűlésnek  hogyan  kell  eljárnia,   ha   a
   köztársasági elnök a kihirdetésre megküldött törvényt aláírás
   előtt  észrevételeinek  közlésével megfontolás  végett  küldi
   vissza az Országgyűlésnek”.

   2.    Egy    másik    indítványban   az    egész    Kórháztv.
   alkotmányellenességének  utólagos vizsgálatát  kezdeményezték
   az  Alkotmánybíróságról szóló 1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
   továbbiakban:   Abtv.)  30.  §  (1)  bekezdés   c)   pontjára
   figyelemmel. Az indítványozó különösen azt kifogásolta,  hogy
   „az  állam  a  Kórháztörvénnyel jelentős  részben  lemond  az
   egészségügyi  ellátás  állami  rendszerének  megszervezésével
   összefüggő feladatairól”.

   Az  indítványozó az állami és önkormányzati tulajdonban  lévő
   egészségügyi   szolgáltatók,   illetve   a   nemzeti   vagyon
   „kiárusítása” miatt az Alkotmány 10. § (1) bekezdése, illetve
   12. § (2) bekezdése sérelmét állította.

   Az   indítványozó  álláspontja  szerint  továbbá  az  állami,
   önkormányzati  tulajdonban álló egészségügyi  szolgáltatókban
   foglalkoztatottak  számára  bizonytalanságot   eredményez   a
   Kórháztv., s ez a jogbiztonság alkotmányos elvét sérti.
   Ezen  túlmenően az Alkotmány 35. § (1) bekezdés d) pontjának,
   illetve  70/D. §-ának sérelmét látja abban, hogy a  Kórháztv.
   „a  vállalkozás  és  a gazdasági verseny  szabadsága  elvének
   rendeli  alá  a legmagasabb szintű egészséghez  fűződő  jogok
   érvényesülését,  s  biztosításának és  garantálásának  állami
   kötelezettségeit”.

   Az  Alkotmány  44/C. §-ának sérelmét arra  tekintettel  kérte
   megállapítani,  hogy  a Kórháztv. – mint egyszerű  többséggel
   elfogadott  törvény – „alapvetően és önkényesen avatkozik  be
   és  módosítja  az  önkormányzatok  feladatait  és  jogait  az
   egészségügyi  ellátásban”. Ennek szabályozása pedig  csak  az
   országgyűlési    képviselők    kétharmadának     szavazatával
   elfogadott törvénnyel lehetséges.

   3.  Egy további indítványban a Kórháztv. egyes rendelkezései,
   valamint  a  törvény  alkalmazására  való  felkészülési   idő
   hiányára tekintettel az egész törvény alkotmányellenességének
   megállapítását és megsemmisítését kezdeményezték.
   Indítványukban   kifejtették,   hogy   a   Kórháztv.   3.   §
   (2)  bekezdése, 4. § (1) és (2) bekezdése, 9. § (1)  bekezdés
   b)  pontja,  12. § (1) bekezdése, 31. §-a, valamint  32.  §-a
   olyan  alkotmányellenes  állapotot  idéznek  elő,  amely   az
   Alkotmány   70/D.  §-ában,  illetve  70/E.   §-ában   foglalt
   alkotmányos jogok sérelmét eredményezi.
   Azt  állították továbbá, hogy a Kórháztv. 8. §  (1)  bekezdés
   b)  pontja, 9. § (5) bekezdése, 13. § (1) bekezdés a)  pontja
   és  (2) bekezdés b) pontja, valamint 14-16. §-ai, továbbá 22-
   23.  §-ai  az  Alkotmány 60. § (1), (3)  és  (4)  bekezdéseit
   sértik.

   Az  egész  törvény alkotmányellenességének megállapítását  és
   megsemmisítését végül azért kezdeményezték, mert álláspontjuk
   szerint  nem maradt kellő idő a Kórháztv. alkalmazására  való
   felkészüléshez.   Ezáltal  sérült   a   jogalkotásról   szóló
   1987.  évi  XI.  törvény 12. § (3) és (4) bekezdése,  s  azon
   keresztül   az   Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésébe   foglalt
   jogállamiság követelménye.

   4.1. Egy további indítványozó a Kórháztv. 3. § (2) bekezdése,
   4. § (1) és (2) bekezdése, 8. § (1) bekezdés b) pontja, 9.  §
   (1) bekezdés b) pontja és (5) bekezdése, 12. § (1) bekezdése,
   13.  § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés b) pontja,  14-
   16.  §-a,  22-23.  §-a, 31-32. §-a, továbbá  az  egészségügyi
   szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről,  valamint
   a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.)
   Korm.  rendelet  (a továbbiakban: Korm. rendelet1.)  12.  §-a
   „alkotmányosság   szempontjából   történő   felülvizsgálatát”
   kérte, de indítványának tartalma szerint a Kórháztv. egészére
   vonatkozóan      kezdeményezte     az     alkotmányellenesség
   megállapítását, illetve annak megsemmisítését.  Indítványában
   az Alkotmány 2. § (1) bekezdése, 9. § (2) bekezdése, 44/C. §-
   a, 70/A. §-a, 70/D. §-a és 70/E. §-a sérelmére hivatkozott.

   4.2.  Az  indítványozó továbbá azt is kezdeményezte, hogy  az
   Alkotmánybíróság          mulasztásban          megnyilvánuló
   alkotmányellenességet is állapítson meg. Álláspontja  szerint
   a  Kórháztv. eredményeként az egészségügyi dolgozók jogállása
   „egyik  napról  a  másikra” megváltozik.  Jogbizonytalanságot
   eredményez  ezért az, hogy nem alkották meg  az  egészségügyi
   dolgozók   jogállására  vonatkozó  szabályozást,  illetve   a
   törvény  hatálybalépésével  a  végrehajtási  rendeletek   sem
   készültek  el.  Ez a jogalkotói mulasztás az Alkotmány  2.  §
   (1) bekezdésének sérelmét eredményezi.

   5.  Két további indítványban, melyeknek tartalma azonos volt,
   az  indítványozók  a  Kórháztv. „hatályon  kívül  helyezését”
   kérték,  mivel a törvény „nem biztosítja az állampolgároknak”
   az  Alkotmány  9. § (1) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében,
   70/D.  §  (1) és (2) bekezdésében, valamint 70/E.  §  (1)  és
   (2) bekezdésében foglalt jogát.

   Indítványukban  kifejtették, hogy  a  Kórháztv.  3.  §-a  „az
   egészségügyi szolgáltatások területére megfelelő  jogszabályi
   háttér és garancia rendszer nélkül engedi be a magántőkét”. A
   megfelelő  „kontroll” hiányában pedig csökken a „betegellátás
   színvonala”,   veszélybe   kerül  a  „népegészségügyi   célok
   megvalósítása”,    az    „ellátás    igénybevételéhez    való
   esélyegyenlőség” és az „egészségügyi dolgozók állása, illetve
   közalkalmazotti  státusza és az ezzel  járó  jogosultságaik”,
   továbbá sérül a „szabad orvos- és intézményválasztáshoz  való
   jog”.

   A  Kórháztv. 22. § (4) bekezdésével és 32. § (3) bekezdésével
   kapcsolatban  kifogásolták, hogy az ún.  „vagyoni  biztosíték
   minimum”,  valamint az „ellátási kötelezettség teljesítéséhez
   rendelkezésre     bocsátott     célvagyon     rendeltetésének
   megváltoztatása”  következtében  sérül  a  tulajdonhoz   való
   alkotmányos jog. Azt állították, hogy az „állampolgárok  ezek
   fedezetét,  a járulékfizetési kötelezettségüket jövedelmükből
   teljesítik,  s ezáltal az ilyen befizetésekre is  kiterjed  a
   tulajdonhoz való jog védelme”.

   6.    További    indítványozók    a    Kórháztv.    egészének
   megsemmisítését  –  a törvény 27. §-ának, illetve  30-32.  §-
   ainak külön kiemelésével – indítványozták. Indítványukban  az
   Alkotmány  19. § (3) bekezdés c) pontja, 26. § (2) bekezdése,
   31/A.  §  (1)  bekezdése,  70/A. §  (1)  bekezdése,  valamint
   70/D. § (1) bekezdése sérelmét állították.

   Indítványuk  indokolásaként előadták,  hogy  az  Országgyűlés
   alkotmányellenesen  járt  el  a Kórháztv.  újratárgyalásánál,
   mert az Alkotmány „megfontolásra” vonatkozó előírásainak  nem
   tett  eleget. Álláspontjuk szerint a Kórháztv. ellentétes  az
   Alkotmány  31/A. § (1) bekezdésével is, mert  a  köztársasági
   elnök  indítványának „»csípőből tüzelve« történő  –  elvetése
   sértően megkérdőjelezi az Elnök ítélőképességét”. Kifejtették
   továbbá,  hogy a Kórháztv. feleslegesen növeli az egészségügy
   kiadásait,   s   ezen  keresztül  indokolatlanul   rontja   a
   költségvetés  egyensúlyát és fokozza az ország  eladósodását,
   ezért  ellentétes az Alkotmány 19. § (3) bekezdés  c)  pontja
   szerinti   „gazdaságosság  követelményével”.   Az   Alkotmány
   70/A.  §  (1)  bekezdése,  valamint  70/D.  §  (1)  bekezdése
   sérelmét   pedig   arra  tekintettel   állították,   hogy   a
   privatizált   egészségügyi  intézmények  tulajdonosai   által
   felszámított árak miatt milliós nagyságrendű tömegeket zárnak
   ki  a  korszerű gyógyító-megelőző egészségügyi szolgáltatások
   igénybevételétől.

   7.   Egy   további  indítványozó  a  Kórháztv.,  valamint   a
   „96/2003./VII.15./ korm. rendelet, a 97/2003./VII.15./  Korm.
   rendelet,   a   98/2003./VII.15./  Korm.  rendelet   utólagos
   felülvizsgálatát” kérte. Indítványában a Kórháztv. egészének,
   illetve  a kormányrendeleteknek a megsemmisítését nem  kérte,
   azokat nem kifogásolta. Ezzel szemben kifejezetten megjelölte
   a    Kórháztv.   következő   rendelkezéseit,   amelyeknek   a
   megsemmisítését kérte: „»gazdasági« társaság /12. §. /1/ bek.-
   ben/  törlését  –  a  vagyonértékesítés  /31.  §.-át,  teljes
   egészében/ – a 32. §./1/ bek.-ését”.

   Ezen   túlmenően  a  vagyontársulással,  a  többségi  állami,
   önkormányzati  tulajdonnal, a mentés, vérellátás,  járványügy
   kizárólagos  állami  feladatként  történő  megtartásával,   a
   gyógyszergyártók  kizárásával,  az  „orvosi   praxisközösség”
   lehetővé  tételével,  az  állami,  önkormányzati  egyszemélyi
   felelős   vezetés   biztosításával,   a   tulajdonosi   jogok
   gyakorlásával,  a vagyontárgy elidegenítésével,  a  betegjogi
   képviselő   kötelező   bevonásával,  a   minősített   többség
   előírásával, az érdekvédelmi szervezet hiányával, a  kórházak
   nemzeti  kinccsé  nyilvánításával kapcsolatos  megállapítások
   kimondását  kérte az Alkotmánybíróságtól. Indítványában  több
   alkotmányi rendelkezésre hivatkozott: 2. § (2) bekezdés, 3. §
   (2) bekezdés, 19. § (2) bekezdés, 35. § (1) bekezdés d) pont,
   44/C.   §   (1)  bekezdés,  57.  §  (3)  bekezdés,  70/E.   §
   (1)   bekezdés,   70/D.   §   (1)   bekezdés.   Indítványának
   indokolásában „aggodalmainak” sokaságát fejtette ki.

                                II.

   1. Az Alkotmány vizsgált rendelkezései:

   „2.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.

   (2)  A  Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely  a
   népszuverenitást   választott  képviselői   útján,   valamint
   közvetlenül gyakorolja.”

   „22.  §  (2)  Az Országgyűlés alakuló ülését –  a  választást
   követő  egy  hónapon belüli időpontra – a köztársasági  elnök
   hívja  össze; egyébként az Országgyűlés ülésszakának és  ezen
   belül  az  egyes üléseknek az összehívásáról az  Országgyűlés
   elnöke gondoskodik.”

   „26.  §  (1)  A törvény kihirdetéséről, annak kézhezvételétől
   számított   tizenöt   napon  –  az   Országgyűlés   elnökének
   sürgősségi  kérelmére öt napon – belül a  köztársasági  elnök
   gondoskodik.  A kihirdetésre megküldött törvényt  aláírja.  A
   törvényt a hivatalos lapban ki kell hirdetni.
   (2)   Ha  a  köztársasági  elnök  a  törvénnyel  vagy   annak
   valamelyik  rendelkezésével nem ért egyet, azt aláírás  előtt
   az  (1)  bekezdésben  említett  határidőn  belül  megfontolás
   végett,   észrevételeinek   közlésével   visszaküldheti    az
   Országgyűlésnek.

   (3)   Az  Országgyűlés  a  törvényt  újra  megtárgyalja,   és
   elfogadásáról ismét határoz. Az Országgyűlés elnöke által ezt
   követően  megküldött  törvényt a köztársasági  elnök  köteles
   aláírni és öt napon belül kihirdetni.

   (4)  A  köztársasági  elnök  a  törvényt  aláírás  előtt   az
   (1)   bekezdésben  említett  határidőn  belül  véleményezésre
   megküldi   az   Alkotmánybíróságnak,  ha   annak   valamelyik
   rendelkezését alkotmányellenesnek tartja.

   (5)  Ha  az Alkotmánybíróság – soron kívüli eljárásban  –  az
   alkotmányellenességet megállapítja, a  köztársasági  elnök  a
   törvényt az Országgyűlésnek visszaküldi, egyébként köteles  a
   törvényt aláírni és öt napon belül kihirdetni.

   (6)  A  népszavazásra bocsátott törvényt a köztársasági elnök
   csak akkor írja alá, ha azt a népszavazás megerősítette.”

   „30/A. § (1) A köztársasági elnök
   (…)
   e)   részt  vehet  és  felszólalhat  az  Országgyűlés  és  az
   országgyűlési bizottságok ülésein,
   (…)”

   2. A Házszabály érintett rendelkezései:

   „23. § A Házbizottság
   (…)
   t)  az  Országgyűlés  ülésének  napirendtervezetét  az  ülést
   megelőző  48  órával korábban közzéteszi, és a karzaton  –  a
   férőhelyektől függően – ülőhelyeket biztosít az állampolgárok
   számára;
   (…)”

   „45.  §  (1)  A  köztársasági  elnök,  a  Kormány  tagja,  az
   Alkotmánybíróság  elnöke,  a  Legfelsőbb  Bíróság  elnöke,  a
   legfőbb   ügyész,   az  országgyűlési   biztos,   az   Állami
   Számvevőszék  elnöke, továbbá az általa benyújtott  beszámoló
   országgyűlési vitája során az Országgyűlés előtt beszámolásra
   kötelezett   részt  vehet  és  felszólalhat  az  Országgyűlés
   ülésén.

   (2)  Ha a Házszabály kivételt nem tesz, a köztársasági elnök,
   a  miniszterelnök, továbbá – a Kormány nevében  –  a  Kormány
   tagja bármikor felszólalhat.”

   „47.  §  (1)  Az  ülés napirendjére az elnök  a  Házbizottság
   ajánlása  alapján tesz javaslatot. E javaslatot legkésőbb  az
   ülést  megelőzően két nappal meg kell küldeni a képviselőknek
   és a 45. § (1) bekezdésében felsorolt személyeknek.”

   „107.   §   (1)  A  zárószavazás  megkezdése  előtt  módosító
   javaslatot lehet benyújtani bármely – korábban megszavazott –
   rendelkezéshez  kapcsolódóan, ha a  megszavazott  rendelkezés
   nincs  összhangban  az Alkotmánnyal vagy  más  törvénnyel,  a
   törvényjavaslat  már  megszavazott  rendelkezésével,  vagy  a
   törvényjavaslat    módosítással   nem    érintett    valamely
   rendelkezésével. Zárószavazás előtti módosító  javaslatot  az
   előterjesztő  is  benyújthat.  Zárószavazás  előtti  módosító
   javaslatot  írásban  lehet  benyújtani  legkésőbb  annak   az
   ülésnapnak  a  megnyitása  előtt egy  órával,  amely  ülésnap
   napirendjén szerepel az adott törvényjavaslat zárószavazása.

   (2)  A  zárószavazás előtti módosító javaslatot az  elnök  az
   Alkotmányügyi   bizottságnak  adja   ki.   A   költségvetési,
   pótköltségvetési,    zárszámadási,   illetve    költségvetést
   módosító törvényjavaslathoz benyújtott zárószavazást megelőző
   módosító javaslatot az elnök a Költségvetési bizottságnak  is
   kiadja.

   (3)   A   zárószavazás   megkezdése  előtt   a   zárószavazás
   elhalasztását javasolhatja a kijelölt bizottság,  illetve  az
   Alkotmányügyi   bizottság,  amennyiben  az  (1)   bekezdésben
   meghatározott   módosító  javaslatot  kíván   benyújtani.   A
   zárószavazás  elhalasztásáról  –  a  javaslattevő  indokainak
   meghallgatása után – az Országgyűlés vita nélkül határoz.

   (4)  A  törvényjavaslat záró vitája az (1) bekezdés  szerinti
   módosító  javaslatok megtárgyalásából áll. A  tárgyalásra,  a
   vitára  és  a  szavazásra a 105-106.  §  rendelkezéseit  kell
   megfelelően alkalmazni azzal, hogy amennyiben nem  a  Kormány
   az  előterjesztő, akkor nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e  a
   törvényjavaslat  elfogadásával.  A  zárószavazást  megelőzően
   benyújtott  módosító javaslat esetén a zárószavazást  csak  a
   törvényjavaslat záró vitája után lehet megtartani.

   (5)  Ha  a  zárószavazás során minősített  többséget  igénylő
   döntés  is  szükséges, akkor a zárószavazást  két  részletben
   kell  lefolytatni  úgy, hogy először a  minősített  többséget
   igénylő döntést kell meghozni. A szükséges minősített többség
   hiányában  az  56. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel  kell
   alkalmazni,  hogy  az elnök köteles elrendelni  a  tárgyalási
   szünetet.”

   „110. § (1) Ha a köztársasági elnök a kihirdetésre megküldött
   törvényt aláírás előtt észrevételeinek közlésével megfontolás
   végett  visszaküldi,  azt  az Országgyűlés  legkésőbb  hatvan
   napon belül napirendjére tűzi.

   (2)  A  köztársasági  elnök átiratát az  Országgyűlés  elnöke
   kiadja az Alkotmányügyi, valamint a kijelölt bizottságnak. Az
   eljárásra  ezt követően a 107. § (2) és (4) bekezdéseit  kell
   megfelelően alkalmazni.”

   „111.  §  Ha  a köztársasági elnök az Alkotmánybíróság  által
   alkotmányellenesnek    nyilvánított     rendelkezés     miatt
   visszaküldi  a  törvényt az Országgyűlésnek, az  Országgyűlés
   elnöke  felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot és  a  kijelölt
   bizottságot   az  Alkotmánybíróság  határozatának   megfelelő
   módosító javaslat előterjesztésére. Az eljárásra ezt követően
   a 107. § (2) és (4) bekezdéseit kell megfelelően alkalmazni.”

                               III.

   Az indítványok részben megalapozottak.

   Az  Alkotmánybíróság  a  Kórháztv.-t  kifogásoló  indítványok
   közül   először  azokat  az  indítványi  elemeket  vizsgálta,
   amelyekben  a  törvény  megalkotásával  kapcsolatos  eljárási
   szabálytalanságok miatt kezdeményezték az alkotmányellenesség
   megállapítását.

   1.  Az  Alkotmánybíróság töretlen gyakorlata, hogy magának  a
   jogalkotási  eljárásnak az alkotmányosságát is  vizsgálja  és
   dönt     a     „formai    hibás    törvényhozási     eljárás”
   alkotmányosságáról. Az Alkotmánybíróság már a 11/1992.  (III.
   5.)  AB  határozatában  kifejtette:  „A  jogállamiság  és   a
   jogbiztonság elvéből fakadnak az eljárási garanciák. (…) Csak
   a  formalizált  eljárás szabályainak követésével  keletkezhet
   irvényes   jogszabály   (…).”  (ABH   1992,   77,   85.)   Az
   Alkotmánybíróság több határozatában részletesen  foglalkozott
   a  közjogi  érvényesség eseteivel. A 29/1997.  (IV.  29.)  AB
   határozatában  kifejtette, hogy a „formai hibás törvényhozási
   eljárás – megfelelő indítvány alapján – a jövőben alapot ad a
   törvény  kihirdetése napjára történő visszamenőleges  hatályú
   megsemmisítésére.”  (ABH 1997, 122.) A  határozat  indokolása
   szerint  „[a]  megsemmisítés alapja a közjogi érvénytelenség,
   amely    a   norma   formai   alkotmányellenességének   egyik
   változata.”  (ABH 1997, 122, 128.) Az 52/1997.  (X.  14.)  AB
   határozat    rendelkező    részében    az    Alkotmánybíróság
   megismételte  azt  a  korábbi határozatában  foglalt  tételt,
   melynek  megfelelően  a jogalkotás során elkövetett  eljárási
   alkotmánysértés    önmagában    megalapozza     a     törvény
   megsemmisíthetőségét.  (ABH 1997,  331,  332.)  Az  indokolás
   pedig   újfent   megállapította,  hogy  a   súlyos   eljárási
   szabálytalanság  közjogi  érvénytelenséget   idéz   elő.   Az
   Alkotmánybíróság a 39/1999. (XII. 21.) AB határozatában  –  a
   hivatkozott  határozatokra  utalva  –  leszögezte,  hogy   „a
   törvényalkotási   folyamat   egyes   eljárási    szabályainak
   betartása  a  törvény  érvényességének  az  Alkotmány  2.   §
   (1)  bekezdéséből  levezethető jogállami követelménye.”  (ABH
   1999, 325, 349.)

   Az  Alkotmánybíróság  8/2003.  (III.  14.)  AB  határozatában
   alkotmányos   követelményként  azt  is   meghatározta,   hogy
   „jogalkotásra   csak   a  jogbiztonság  alkotmányos   elvének
   megfelelően  kerülhet sor. A jogbiztonság  elve  megköveteli,
   hogy  a  jogalkotás  (...) ésszerű rendben történjék  (...)”.
   (ABK 2003. március, 90.)

   A   köztársasági   elnök  észrevételei  nyomán   lefolytatott
   újratárgyalás a törvényhozási folyamat része. A törvényhozási
   eljárás  ide  vonatkozó  szabályai nyújtanak  biztosítékot  a
   törvény  érdemi újratárgyalásához, ezért be nem  tartásuk  az
   Alkotmány  26. § (3) bekezdésének megsértéséhez és egyben  az
   Alkotmány 2. § (1) bekezdésének a sérelméhez vezet. Ez  pedig
   az  adott jogszabály formai alkotmányellenességét vonja  maga
   után.

   Az  Alkotmánybíróság  az eddigi gyakorlatának  megfelelően  a
   továbbiakban  azt vizsgálta, hogy a Kórháztv.  megalkotásakor
   követtek-e  el  olyan  eljárási  szabálytalanságot,  amely  a
   törvény közjogi érvénytelenségét idézte elő.

   1.1. Az Alkotmány 22. § (2) bekezdése szerint az Országgyűlés
   ülései   –  kivéve  az  alakuló  ülés  –  összehívásáról   az
   Országgyűlés  elnöke gondoskodik. A Házszabály – határidőkhöz
   kötötten  – az Országgyűlés elnökének mérlegelésére bízza  az
   ülés  összehívását. Az ülés időpontját a Házszabályban előírt
   határidőkön  belül, ésszerű keretek között,  az  Országgyűlés
   működőképességét figyelembe véve kell meghatározni.

   Az  Országgyűlés  elnöke 2003. június 23-án 10  órakor  kapta
   kézhez  a köztársasági elnök átiratát. Az Országgyűlés  2003.
   június   23-án  11  órától  –  meghatározott  napirenddel   –
   rendkívüli  ülést  tartott. A Kórháztv.  újratárgyalására  az
   Országgyűlés elnöke egy másik rendkívüli ülést hívott  össze,
   mégpedig  ugyanerre  a napra 20 órai kezdettel.  A  Kórháztv.
   érdemi   újratárgyalásával,  illetve  a  köztársasági   elnök
   észrevételeinek érdemi megvitatásával kapcsolatos,  az  ülést
   megelőző  feladatokat a korábbi ülés alatt,  azzal  egyidőben
   kellett volna elvégezni. A folyamatos ülésezés miatt az aznap
   összehívott,  a  folyamatban lévő  ülést  közvetlenül  követő
   újabb ülésre vonatkozóan az érdemi tárgyalás feltételeit  nem
   biztosították.    A    Kórháztv.   érdemi   újratárgyalásának
   ellehetetlenítése   ellentétes   a   törvényalkotás   ésszerű
   rendjére vonatkozó alkotmányos követelménnyel.

   1.2.  A  törvényhozás  kiszámíthatóságának,  ésszerű  rendben
   történő   lefolytatásának   lényeges   feltétele,   hogy   az
   Országgyűlés   ülésének   összehívásáról,   annak    javasolt
   napirendjéről  valamennyi  képviselő  megfelelő   időben,   a
   Házszabály  előírásainak megfelelően értesüljön. Ezt  a  célt
   szolgálja   a   Házszabály  47.  §  (1)  bekezdése,   melynek
   értelmében  a  napirendi javaslatnak az ülést megelőzően  két
   nappal  történő  megküldésével értesülnek a képviselők  és  a
   meghatározott  érintettek  az  Országgyűlés  üléséről,  annak
   napirendjéről.  Ez  egyben a törvény újratárgyalásának  kezdő
   időpontját  meghatározó  garanciális  szabály.  A  Házszabály
   110.  §  (1)  bekezdése ugyanakkor rögzíti  az  újratárgyalás
   megkezdésének   végső   időpontját  is,   mely   szerint   az
   Országgyűlés  a  visszaküldött  törvényt  a  visszaküldésétől
   számított  hatvan  napon  belül  napirendjére  tűzi.  A   két
   határnap   közötti  58  nap  valamelyikén   kell   tehát   az
   Országgyűlésben a törvény újratárgyalását megkezdeni.

   A Házszabály 47. § (1) bekezdése szerint az ülés napirendjére
   vonatkozó javaslatot legkésőbb az ülést megelőzően két nappal
   kell  megküldeni  a  képviselőknek  és  a  Házszabály  45.  §
   (1)   bekezdésében  felsorolt  személyeknek.  Amennyiben   az
   országgyűlési  képviselők, illetve más érintettek  nem,  vagy
   nem a megfelelő időben értesülnek az ülésről, illetőleg annak
   napirendjéről,  akkor  nincs  lehetőségük   arra,   hogy   az
   Országgyűlés  működése  során jogaikat  gyakorolják,  illetve
   kötelezettségeiket teljesítsék. Az ülést két nappal  megelőző
   értesítés  hiánya következtében az Országgyűlés  működése,  a
   törvényhozási  folyamat  kiszámíthatatlanná  válik,  amely  a
   törvényalkotási folyamat kiszámíthatóságára, ésszerű rendjére
   vonatkozó alkotmányos követelménnyel ellentétes.

   Az   ülés  szabályszerű  összehívása,  a  napirendi  javaslat
   megfelelő  időben  történő  továbbítása  az  Alkotmány  2.  §
   (2)  bekezdése  szerinti  képviseleti hatalomgyakorlásnak  is
   lényeges   feltétele.  A  képviseleti  hatalomgyakorlás   nem
   érvényesülhet,    ha   az   Országgyűlés   üléséről,    annak
   napirendjéről   a  képviselőket  nem  értesítik,   vagy   nem
   valamennyi   képviselőt,  illetve  nem  a  megfelelő   időben
   értesítenek,   s   ennek   következtében   ellehetetlenül   a
   képviselői  jogaik gyakorlása, kötelezettségeik  teljesítése.
   Az    ülés   összehívására   vonatkozó   előzetes   értesítés
   garantálja,  hogy  egyetlen  képviselőt  se  mellőzzenek   az
   Országgyűlés tevékenységében.

   A   Kórháztv.   újratárgyalására  az  Országgyűlés   ülésének
   összehívására  irányadó  eljárási  szabályokkal  ellentétesen
   került  sor:  az  ülés  összehívásáról és  az  ülés  javasolt
   napirendjéről   nem  értesítették  valamennyi   országgyűlési
   képviselőt,  illetve  a képviselőknek a napirendi  javaslatot
   nem  megfelelő  időben  küldték meg.  Az  országgyűlési  ülés
   napirendjére  tett  javaslat előzetes megküldésére  vonatkozó
   szabály  figyelmen  kívül hagyása nem  pusztán  a  Házszabály
   rendelkezését,    hanem   egyben   az    Alkotmány    2.    §
   (2)  bekezdésében meghatározottakat is sértette, mivel így  a
   törvényhozási eljárás kiszámíthatatlanná vált.

   1.3.  A Házszabály 23. § t) pontja szerint a Házbizottság  az
   Országgyűlés  ülésének napirend-tervezetét az ülést  megelőző
   48 órával korábban közzéteszi. Ez a rendelkezés elsősorban  a
   nyilvánosság   tájékoztatását  segíti  elő  az   Országgyűlés
   üléseiről,   de   a  napirend  tervezetének  közzététele   az
   országgyűlési   képviselők   értesítésére   is   szolgál.   A
   közzététel,    illetve   a   közzététel   általi    értesítés
   elmulasztása a képviselők jogainak gyakorlását, a plenáris és
   bizottsági  vita  ésszerű  rendben történő  lefolytatását,  s
   ezáltal a törvényhozási folyamatot lehetetleníti el.
   1.4.  Az  Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés e) pontja szerint  a
   köztársasági   elnök   részt   vehet   és   felszólalhat   az
   Országgyűlés  és az országgyűlési bizottságok ülésein.  Ennek
   az  alkotmányi  rendelkezésnek az érvényesülése  érdekében  a
   Házszabály  47.  §  (1)  bekezdése  előírja,  hogy  az  ülést
   megelőzően  két nappal a köztársasági elnöknek  is  meg  kell
   küldeni  a  napirendi  javaslatot. Ez  az  egyik  biztosítéka
   annak,  hogy  a köztársasági elnök az Alkotmányban  garantált
   részvételi  és  felszólalási jogát  az  Országgyűlés  ülésein
   gyakorolhassa.  A  köztársasági elnök  részt  vehet,  de  nem
   köteles  részt venni az Országgyűlés ülésein.  Ez  az  általa
   visszaküldött   törvény   újratárgyalására   is   vonatkozik,
   távolléte   tehát  nem  akadályozza  meg  az  újratárgyalást.
   Tekintettel azonban arra, hogy a törvény újratárgyalására  az
   államfő  észrevételei  alapján kerül sor,  ezért  az  államfő
   részvételi,    illetve   felszólalási    jogának    feltétlen
   biztosítása feltétele a törvény érdemi újratárgyalásának.

   A  köztársasági elnök előzetes értesítésére hasonló szabályok
   vonatkoznak,  mint az országgyűlési képviselők  értesítésére.
   Nem   felel   meg   az  értesítés  a  törvényhozás   eljárási
   szabályainak, ha az nem a megfelelő módon, nem írásban, hanem
   például  telefonon,  faxon vagy e-mailen keresztül  történik,
   illetve  ha  arra  nem a Házszabály 47.  §  (1)  bekezdésében
   rögzített határidő megtartásával kerül sor.

   1.5. A Házszabály 107. § (1) bekezdése szerint a zárószavazás
   előtti  módosító javaslatot legkésőbb annak az  ülésnapnak  a
   megnyitása  előtt egy órával lehet benyújtani, amely  ülésnap
   napirendjén az adott törvényjavaslat zárószavazása  szerepel.
   Ez a rendelkezés vonatkozik a törvény újratárgyalására is.

   A  Kórháztv. újratárgyalására a 2003. június 23-án 20  órakor
   kezdődött  rendkívüli  ülésen került  sor.  Az  országgyűlési
   képviselők    a   Kórháztv.   újratárgyalására    összehívott
   rendkívüli ülésről, illetve a napirendi javaslatról  csak  15
   óra  után  értesülhettek. Ezt követően  az  Országgyűlés  még
   ülésezett,    szavazásokat   tartottak.   Az    országgyűlési
   képviselőknek  tehát  nem  volt  lehetőségük  arra,  hogy   a
   Házszabály  107.  §  (1)  bekezdésének  megfelelően  módosító
   indítványt   készítsenek,  s  nyújtsanak   be.   A   módosító
   indítványok  benyújtásának az ellehetetlenülése is  akadályát
   képezte a Kórháztv. érdemi újratárgyalásának.

   1.6.   Az   Alkotmánybíróság  a  62/2003.   (XII.   15.)   AB
   határozatában (a továbbiakban: 1. ABh.) rámutatott arra, hogy
   a  köztársasági  elnök  az  Alkotmány  26.  §-ában  rögzített
   jogköreivel  a  törvényhozást befolyásolhatja. A  törvényhozó
   hatalom  korlátozása  a  hatalommegosztás  elvének  tényleges
   megvalósulását biztosítja.
   Az  Alkotmánybíróság a 38/1993. (VI. 11.) AB határozatában  a
   hatalommegosztás   elvét   a   jogállamiság   alkotóelemeként
   értelmezte  [ABH  1993, 256, 261.]. A 28/1995.  (V.  19.)  AB
   határozatában az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy a „hatalmi
   ágak  elválasztásának elve ugyanis nem pusztán annyit jelent,
   hogy   az   egyik  hatalmi  ág  nem  vonhatja  el   a   másik
   jogosítványait,   hanem  azt  is  jelenti:   a   demokratikus
   jogállamban  korlátlan és korlátozhatatlan hatalom  nincs,  s
   ennek   érdekében   bizonyos   hatalmi   ágak   szükségképpen
   korlátozzák más hatalmi ágak jogosítványait.” [ABH 1995, 138,
   142.]

   Az Alkotmánybíróság az 1. ABh.-ban rámutatott arra is, hogy a
   köztársasági  elnök  az  aláírási  jogkörének  gyakorlásával,
   illetve     a     törvény    visszaküldésével     vagy     az
   Alkotmánybíróságnak történő megküldésével képezi korlátját az
   Országgyűlés  törvényalkotási tevékenységének.  Az  Alkotmány
   26.  §-ában rögzített államfői jogosítvány tehát az Alkotmány
   2.  §  (1)  bekezdésében meghatározott demokratikus  jogállam
   érvényesülését  szolgálja. Az 1. ABh.  megállapította:  „[a]z
   Alkotmány  2. § (1) bekezdése szerinti demokratikus  jogállam
   megvalósulásának    feltétele    többek    között:    1.    a
   hatalommegosztás elve, 2. az elválasztott alkotmányos szervek
   együttműködési  kötelezettsége, 3.  az  elválasztott  szervek
   eljárási   és   döntési   autonómiájának,   döntéshozatalának
   kölcsönös    tiszteletben   tartása,   4.   az    Alkotmányra
   visszavezethető  eljárási  szabályok  léte   és   betartása.”
   Amennyiben a demokratikus jogállam megvalósulásának ezeket  a
   feltételeit  megsértik, akkor az egyben  az  Alkotmány  2.  §
   (1) bekezdésének a sérelméhez is vezet.

   Az  1.  ABh.-ban  az  Alkotmánybíróság  kifejtette,  hogy   a
   köztársasági elnöknek a törvényhozást ellenőrző jogosítványa,
   illetve   a   köztársasági  elnök   jogkörén   keresztül   az
   alkotmányellenesség     előzetes    vizsgálatára     irányuló
   alkotmánybírósági   eljárás  is  a   hatalommegosztás   elvét
   szolgálja.  A  törvényhozás egyértelműen és kizárólagosan  az
   Országgyűlés   hatáskörébe   tartozó   tevékenység,   ám    a
   köztársasági   elnök  a  törvényhozási  folyamatot   érdemben
   korlátozó,  ellenőrző  jogkörrel  rendelkezik;  az  Alkotmány
   26.  §-ában  biztosított  jogával  élve  az  Országgyűlést  a
   törvény  újratárgyalására kötelezheti. Az 1. ABh. leszögezte:
   „A  hatalommegosztás rendszerében azonban a hatalmi ágak,  az
   alkotmányos   szervek   egymás   működését,   a    hatáskörök
   gyakorlását  nem akadályozhatják. A hatalommegosztás  elvéből
   fakad   az  a  követelmény,  hogy  a  köztársasági  elnök   a
   törvényhez fűződő egyet nem értésével nem lehetetlenítheti el
   a  törvényhozást. Az Országgyűléstől törvényhozási  joga  nem
   vonható el, csupán arra kényszeríthető, hogy korábbi döntését
   újra   megfontolja,   vagy  eljárása  során   az   alkotmányi
   előírásokat   tiszteletben  tartsa.  A  törvényalkotási   jog
   elvonását  jelentené az, ha a köztársasági elnök  a  törvényt
   mindaddig  visszaküldhetné az Országgyűlésnek,  amíg  az  nem
   kerül   az   államfő  észrevételeinek  megfelelő  tartalommal
   elfogadásra.   Az   Alkotmánybíróság   a   törvény   előzetes
   alkotmányossági     vizsgálata     során,     alkotmánysértés
   megállapítása esetén csak tartalmi követelményeket határozhat
   meg,  az Alkotmánynak megfelelő törvényszöveg meghatározására
   azonban  nincs lehetősége.” Az államfői, s azon keresztül  az
   alkotmányossági   kontroll   is   csak   korlátozottan,    az
   Alkotmányban meghatározott módon gyakorolható tehát.

   Az  1.  ABh. utalt arra, hogy „[a]z alkotmányos demokráciában
   érvényesülnie    kell    az   elválasztott    hatalmi    ágak
   együttműködési  kötelezettségének. Az Alkotmánybíróság  a  3.
   ABh-ban  [36/1992. (VI. 10.) AB határozat]  rámutatott  arra,
   hogy   »az   Alkotmányban  szabályozott  szervek  alkotmányos
   jelentőségű     hatásköreiket     jóhiszeműen,     feladataik
   teljesítését    kölcsönösen    segítve    és    együttműködve
   gyakorolják.«  (ABH 1992, 207, 218.)” Az alkotmányos  szervek
   együttműködése     nélkül    az    alkotmányos     demokrácia
   elképzelhetetlen. A köztársasági elnök egyet  nem  értése,  a
   törvény   visszaküldését  eredményező  államfői  észrevételek
   esetén  is  együttműködésre  köteles  az  Országgyűlés  és  a
   köztársasági  elnök, amiből következően a köztársasági  elnök
   észrevételeit az Országgyűlésnek érdemben meg kell fontolnia.
   A  két hatalmi ág az eljárási szabályokat szigorúan betartva,
   egymás  jogait  és  hatáskörét nem sértve és  nem  korlátozva
   köteles   részt   venni  a  döntéshozatali   eljárásban.   Az
   együttműködési   kötelezettség  azt  is   jelenti,   hogy   a
   köztársasági  elnöknek  az  észrevételeit  olyan  módon  kell
   közölnie,  hogy  azok alapján valóban érdemi  vitát  lehessen
   lefolytatni a törvény újratárgyalására irányuló országgyűlési
   eljárásban.

   Az  Alkotmánybíróság  az  1.  ABh.-ban  kifejtette,  hogy   a
   demokratikus  jogállam  feltételezi  az  egyes  hatalmi  ágak
   részére   meghatározott  hatáskörök  és  funkciók   kölcsönös
   tiszteletben  tartását és gyakorlásuk biztosítását.  Léteznek
   ugyanis  olyan  hatáskörök, amelyek  az  egyes  hatalmi  ágak
   közötti     együttműködési    kötelezettségtől    függetlenül
   gyakorolhatóak.   Ezekben  az  esetekben  a   döntés   teljes
   felelőssége  az  adott  szervet  terheli,  amely  hatáskörét,
   funkcióját  gyakorolva úgy hozza meg a  döntését,  hogy  arra
   vonatkozóan más szervnek nincs ellenőrzési joga.  Ezekben  az
   esetekben    tehát    nem    terheli   őket    együttműködési
   kötelezettség.
   Az 1. ABh. leszögezte: „[a] demokratikus jogállam feltételezi
   továbbá  a  demokratikusan elfogadott  eljárási  szabályokat,
   illetve  az  azoknak megfelelő döntéshozatalt. Az alkotmányos
   demokrácia  összetett  rendszer, melyben  részletes  eljárási
   szabályok   rendezik  több  szerv  –  olykor   folyamatos   –
   együttműködését.  A  szervek  együttműködését,  tevékenységük
   kölcsönös  ellenőrzését biztosító szabályok azért jelentősek,
   mert  az  eljárás eredményének – a döntésnek – a demokratikus
   legitimitását   az   eljárási  szabályok   megléte,   továbbá
   feltétlen   és   maradéktalan   betartása   biztosítja.    Az
   alkotmányos   jelentőségű   eljárási   szabályok   megsértése
   formailag  érvénytelen (közjogi érvénytelenség) és  illegitim
   döntést  eredményez. Az Alkotmányra visszavezethető  eljárási
   szabályok   sérelmével   meghozott   döntésnek   nincs    sem
   alkotmányos legalitása, sem demokratikus legitimitása.”

   A  demokratikus jogállam elve tehát a törvényhozással szemben
   követelményként  állítja,  hogy a  törvényhozást  befolyásoló
   jogosítvánnyal  rendelkező szervek egymás eljárási  pozícióit
   és  jogait  tartsák  tiszteletben. A hatalmi  ágak  kölcsönös
   ellensúlyozása   biztosítja   a   hatalommegosztás    elvének
   tényleges    megvalósulását.   Amennyiben   a   visszaküldött
   törvényről  vita nélkül, illetve az érdemi vitát lehetetlenné
   téve,  lényeges eljárási szabályok megsértésével, garanciális
   jelentőségű  határidők  figyelmen kívül  hagyásával  dönt  az
   Országgyűlés,   akkor   az   a   köztársasági   elnöknek   az
   Alkotmányban    biztosított,   a   törvényhozást    korlátozó
   jogosítványát    sérti,   s   a   hatalommegosztás    elvének
   érvényesülését   lehetetleníti  el.  A   köztársasági   elnök
   jogkörének    kiüresítése   ezért   az   Alkotmány    2.    §
   (1)  bekezdésében  garantált demokratikus  jogállam  sérelmét
   eredményezi.

   Az  Alkotmánybíróság  az  1. ABh.-ban  kiemelte,  hogy  „[a]z
   Alkotmány  26.  §-ával  kapcsolatos  eljárásokban  valamennyi
   eljárási  szabály  egyaránt fontos. Minden eljárási  szabály,
   minden    eljárási   szakasz   azonos   legitimációs   erővel
   rendelkezik.”  Az  eljárási  szabályok  megsértése  tehát   a
   törvény közjogi érvénytelenségét vonja maga után.

   Az  1.  ABh.-ban  az Alkotmánybíróság végül rámutatott  arra,
   hogy  „[a]z  alkotmányos demokráciában az eljárási  szabályok
   kivétel   nélküli  és  feltétlen  betartását   elsősorban   a
   döntéshozatalban  résztvevő – ellenérdekű  és  olykor  eltérő
   jogállású, eltérő funkciókat betöltő – szervek ellenőrzik  és
   kényszerítik   ki.  Az  eljárási  szabályokat   sértő   módon
   meghozott  döntés  alkotmányos legalitását  és  legitimitását
   bármely,  a  döntéshozatalban részt vevő  személy,  szervezet
   vagy   intézmény   –   jogszerűen  és  jogilag   szabályozott
   eljárásban  – kétségbe vonhatja. Ezen túlmenően  –  az  Abtv.
   21.  §  (2)  bekezdése alapján – az ilyen  döntéssel  szemben
   bárki utólagos alkotmányossági vizsgálatot kezdeményezhet  az
   Alkotmánybíróságnál.”

   A  Kórháztv.-nyel  kapcsolatban az  Alkotmánybíróság  rámutat
   arra,  hogy a törvénynek a köztársasági elnök döntését követő
   újratárgyalása   során  az  érdemi  tárgyalás   feltételeinek
   biztosítását szolgáló jelentős eljárási szabályokat sértettek
   meg,  amelynek  következtében  sérelmet  szenvedett  mind  az
   Alkotmány  26.  §  (3)  bekezdése, mind  az  Alkotmány  2.  §
   (1)  bekezdésében  foglalt jogállamiság  elve  és  formálissá
   vált,  kiüresedett  az  Alkotmány 26. §  (2)  bekezdésében  a
   köztársasági    elnök    számára   biztosított    jogosítvány
   gyakorlása.  Ennélfogva  az Alkotmánybíróság  megállapította,
   hogy   a   hibás  törvényhozási  eljárás  a  törvény  közjogi
   irvénytelenségét idézte elő.

   Az  indítványozók a Kórháztv. megsemmisítését  kihirdetésének
   napjára  (2003. június 30.) visszamenőleges hatállyal  kérték
   megállapítani. Az Abtv. 43. § (1) és (4) bekezdése alapján  a
   megsemmisített  jogszabályt  az erről  szóló  határozatnak  a
   hivatalos   lapban  való  közzététele  napjától   nem   lehet
   alkalmazni,  ám  az  Alkotmánybíróság  ettől  az   időponttól
   eltérően  is  meghatározhatja az alkotmányellenes  jogszabály
   hatályon  kívül  helyezését  vagy  konkrét  esetben   történő
   alkalmazhatóságát,  ha ezt a jogbiztonság  vagy  az  eljárást
   kezdeményező különösen fontos érdeke indokolja.

   Az  Alkotmánybíróság  közjogi  érvénytelenség  címén  először
   semmisített  meg  törvényt. Az Abtv. 40-43.  §-a  a  tartalmi
   alkotmánysértés   megállapítása  esetén  követendő   eljárást
   szabályozza.  Általános szabályként a megsemmisítés  ex  nunc
   hatályú,  vagyis  a  jogszabály  a  határozat  kihirdetésének
   napján   veszti   hatályát.  A  tartalmi  alkotmányellenesség
   kapcsán    megállapított,   a   jogszabály   megsemmisítésére
   vonatkozó     szabályokat     értelemszerűen     a     formai
   alkotmánysértés,  így a közjogi érvénytelenség  megállapítása
   esetén    is    alkalmazni   kell.   Közjogi   érvénytelenség
   megállapítására a törvény olyan súlyos fogyatékossága  esetén
   kerül  sor,  amely  az ex tunc, vagyis a törvény  kihirdetése
   napjára  visszamenő hatályú megsemmisítését indokolná.  Jelen
   esetben    az    Alkotmánybíróság   az   Alkotmány    2.    §
   (1)     bekezdésében    megfogalmazott,    a     jogállamiság
   követelményéből  levezethető jogbiztonság elvére  tekintettel
   döntött  úgy, hogy a megsemmisítés hatályát nem a  Kórháztv.,
   hanem  az Alkotmánybíróság határozatának kihirdetése napjával
   állapítja   meg.   Az   Alkotmánybíróság   határozata   –   a
   jogbiztonság   elvére   tekintettel,   az   Abtv.    43.    §
   (2)  bekezdésének megfelelően – a kihirdetése előtt létrejött
   jogviszonyokat  (szerződéseket), illetve  az  ezekből  fakadó
   jogokat és kötelezettségeket nem érinti.

   Az   Alkotmánybíróság  –  állandó  gyakorlatának  megfelelően
   [30/2000.  (X. 11.) AB határozat, ABH 2000, 202,  209.]  –  a
   Kórháztv. egészének formai okból történő megsemmisítése miatt
   a  törvény  alkotmányellenességét tartalmi okokból állító,  a
   jelen  határozat  Indokolása I. rész 2., 3.,  4.1.,  5.,  6.,
   valamint   7.   pontjába  foglalt  indítványi  elemeket   nem
   vizsgálta.

   2.   Az   egyik   indítványban   mulasztásban   megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megállapítását kérték az indítványozók az
   Alkotmánybíróságtól arra hivatkozással,  hogy  „a  Házszabály
   jelenlegi  szabályozása nem tartalmaz  kellő  garanciákat  az
   Alkotmány 26. §-ában szabályozott eljárás tekintetében”.

   Az  Abtv. 49. § (1) bekezdése értelmében: az Alkotmánybíróság
   mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet állapít meg,
   ha  a jogalkotó szerv a jogszabályi felhatalmazásból származó
   jogalkotói     feladatát     elmulasztotta      és      ezzel
   alkotmányellenességet  idézett elő,  s  ennek  megfelelően  a
   mulasztást  elkövető  szervet  –  határidő  megjelölésével  –
   felhívja feladatának teljesítésére.

   Az  Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint  mulasztásban
   megnyilvánuló alkotmánysértést állapít meg akkor  is,  ha  az
   adott  kérdés  tekintetében  van  ugyan  szabályozás,  de  az
   „alapjog  érvényesüléséhez  szükséges  jogszabályi  garanciák
   hiányoznak”. [15/1998. (V. 8.) AB határozat, ABH  1998,  132,
   138.]  Továbbá a 4/1999. (III. 31.) AB határozat szerint:  „A
   szabályozás tartalmának hiányos voltából eredő alkotmánysértő
   mulasztás  megállapítása esetében  is  a  mulasztás,  vagy  a
   kifejezett  jogszabályi felhatalmazáson  nyugvó,  vagy  ennek
   hiányában,   a   feltétlen  jogszabályi   rendezést   igénylő
   jogalkotói  kötelezettség elmulasztásán alapul.”  (ABH  1999,
   52,  57.) Az Alkotmánybíróság gyakorlata tehát lehetővé teszi
   mulasztásban   megnyilvánuló  alkotmánysértés  megállapítását
   akkor  is,  ha  a  jogalkotó  a jogszabályi  felhatalmazásból
   származó jogalkotói feladatát teljesítette ugyan, ennek során
   azonban  olyan  szabályozási  hiányosságok  következtek   be,
   amelyek alkotmányellenes helyzetet idéztek elő.

   A  jogalkotó  szerv  tehát  a  jogalkotási  kötelezettségének
   konkrét  jogszabályi felhatalmazás nélkül is  köteles  eleget
   tenni, ha azt észleli, hogy a hatás- és feladatkörébe tartozó
   területen  jogszabályi rendezést igénylő kérdés  merült  fel,
   feltéve,   hogy  a  szabályozást  valamely  alkotmányos   jog
   érvényesülése,  vagy  biztosítása kényszerítően  megköveteli.
   [22/1990. (X. 16.) AB határozat, ABH 1990, 83, 86.] Az  állam
   jogalkotói  kötelezettsége – ahogy ezt az Alkotmánybíróság  a
   37/1992.  (VI.  10.) AB határozatában (ABH 1992,  227,  231.)
   kiemelte – következhet az Alkotmányból kifejezett rendelkezés
   nélkül  is,  ha valamely alkotmányos alapjog biztosítása  ezt
   feltétlenül  szükségessé teszi. (1395/E/1996.  AB  határozat,
   ABH 1998, 669.)

   Az  Alkotmánybíróság  az  Alkotmány 26.  §-ával  kapcsolatban
   rámutat  arra, hogy a törvényhozás záró szakaszát érintően  a
   köztársasági elnök számára megállapított jogkör, illetve ezen
   államfői  jogkör  gyakorlásával kapcsolatos eljárás  alapjait
   tekintve  alkotmányi  szinten szabályozott.  A  Házszabály  a
   törvény      újratárgyalásának      kiegészítő,      eljárási
   részletszabályait  tartalmazza. A hatályos  szabályozás  –  a
   jogalkalmazói, ez esetben a házbizottsági értelmezés által  –
   megfelelt  annak az elvárásnak, hogy annak alapján a  törvény
   újratárgyalásával kapcsolatos eljárást lefolytassák,  s  erre
   eddig  több alkalommal ténylegesen sor is került. Az eljárási
   szabályok vizsgálatára a jelen esetben is csupán azért került
   sor,  mert  nem  tartották be azokat,  s  ez  eredményezte  a
   Kórháztv. megsemmisítését.

   A   meglévő  szabályozás  alkalmas  tehát  arra,  hogy  annak
   alkalmazásával   és  betartásával  az  Országgyűlés   törvény
   újratárgyalására vonatkozó eljárást folytasson le, a hatályos
   szabályok  alapján  is  működik a  törvény  újratárgyalásának
   intézménye.  Eljárási  szabályok hiánya miatt  alkotmánysértő
   jogalkotói   mulasztás  tehát  nem  állapítható   meg.   Erre
   tekintettel  az Alkotmánybíróság a mulasztásban megnyilvánuló
   alkotmányellenesség    kimondására    irányuló     indítványt
   elutasította.

   3.  Egy  további  indítványban azért  kérték  a  mulasztásban
   megnyilvánuló  alkotmányellenesség  megállapítását,  mert  az
   indítványozó szerint jogbizonytalanságot eredményez,  hogy  a
   Kórháztv.-nyel összefüggően nem alkották meg az  egészségügyi
   dolgozók   jogállására  vonatkozó  szabályozást,  illetve   a
   törvény  hatálybalépésével  a  végrehajtási  rendeletek   sem
   készültek el.

   Az  Alkotmánybíróság  a  jelen  határozatával  a  Kórháztv.-t
   megsemmisítette.  Nem állapítható meg tehát olyan  jogalkotói
   feladat, amelynek alapján a már megsemmisített Kórháztv.-nyel
   összefüggő   szabályozás  megalkotása  lenne   szükséges.   A
   Kórháztv.-nyel   összefüggő   további   szabályozás   hiányát
   kifogásoló – mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességre
   irányuló – indítványt ezért az Alkotmánybíróság elutasította.

   4.1.  A  Kórháztv.  alkotmányellenességének  megállapításával
   összefüggésben az egyik indítványozó a Korm. rendelet1. 12. §-
   a,   más   indítványozó   a  Korm.  rendelet1.   egésze,   az
   egészségügyi  ellátási  szerződések  pályáztatásával   és   a
   pályázatok  elbírálásával, valamint a  vagyoni  biztosítékkal
   kapcsolatos részletes szabályokról szóló 97/2003. (VII.  15.)
   Korm.  rendelet,  továbbá a közreműködői  szerződésről  és  a
   közreműködő által végzett tevékenységről szóló 98/2003. (VII.
   15.) Korm. rendelet vizsgálatát is kérte.

   Az  Abtv.  22.  §  (2) bekezdése szerint  az  indítványnak  a
   kérelem  alapjául szolgáló ok megjelölése mellett  határozott
   kérelmet  kell  tartalmaznia. Az Abtv. 37. §-a értelmében  az
   alkotmányellenesség   utólagos  megállapítását   kezdeményező
   indítványban javasolni kell a jogszabály teljes vagy részbeni
   megsemmisítését.

   Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítványok  nem
   tartalmaztak    határozott   kérelmet   a   vizsgálni    kért
   kormányrendeletek megsemmisítésére. Ezért az Alkotmánybíróság
   a  két  indítványt – mint érdemi vizsgálatra  alkalmatlant  –
   visszautasította.

   4.2.   Az   Alkotmánybíróság   a   Kórháztv.-hez   kapcsolódó
   kormányrendeleteket,     illetve    miniszteri     rendeletet
   –  megfelelő indítvány hiányában – tartalmilag nem vizsgálta.
   A  jogbizonytalanság elkerülése érdekében az Alkotmánybíróság
   a   Kórháztv.-t   nem  ex  tunc,  hanem  ex  nunc   hatállyal
   semmisítette meg. Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata
   alapján  a  felhatalmazást adó jogszabály megsemmisítése  nem
   érinti   a   felhatalmazás  alapján  elfogadott  jogszabályok
   hatályát.  Az ex nunc hatályú megsemmisítés következményeként
   nem  válnak tehát formai okból alkotmányellenessé a korábban,
   felhatalmazás  alapján  megalkotott rendeletek.  A  Kórháztv.
   végrehajtása    érdekében   elfogadott    rendeletek    ebből
   következően  formailag  a  törvény  megsemmisítése  után   is
   bennmaradtak  a  jogrendszerben, ám  azok  jogforrási  alapja
   megszűnt.   A   jogbizonytalanság  elkerülése   érdekében   a
   jogforrási     alapjukat    vesztett    jogszabályoknak     a
   jogrendszerből    való    kiiktatása    azonban    nem     az
   Alkotmánybíróság, hanem a jogalkotó alkotmányos  kötelessége,
   amely   kötelezettség  a  határozat  meghozatalának  napjától
   fennáll.

   5.   Az   egyik  indítványozó  általánosan  kötelező  érvényű
   megállapítások  megfogalmazását kérte az Alkotmánybíróságtól.
   Az    általános    érvényű   kötelezettségek    megállapítása
   jogszabályi  szintű szabályozást igényel, amely  a  jogalkotó
   hatásköre.  Jogalkotói  feladat  ellátása  nem  tartozik   az
   Alkotmánybíróság    hatáskörébe.    Erre    tekintettel    az
   Alkotmánybíróság   a   jogalkotásra   vonatkozó    indítványt
   visszautasította.

   A határozat közzététele az Abtv. 41. §-án alapul.
                          Dr. Holló András
                     az Alkotmánybíróság elnöke

          Dr. Bagi István                 Dr. Bihari Mihály
          alkotmánybíró                előadó alkotmánybíró
                                 
         Dr. Czúcz Ottó                     Dr. Erdei Árpád
         alkotmánybíró                        alkotmánybíró
                                 
         Dr. Harmathy Attila                Dr. Kiss László
         alkotmánybíró                        alkotmánybíró
                                 
         Dr. Kukorelli István             Dr. Strausz János
         alkotmánybíró                        alkotmánybíró
                                 
                 Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
                            alkotmánybíró
    Dr. Czúcz Ottó alkotmánybíró különvéleménye

    Elfogadom  a  többségi  döntéssel  meghozott  határozat  azon
    részét,   amely   az  egészségügyi  szolgáltatókról   és   az
    egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003.  évi
    XLIII.  törvényt (a továbbiakban: Kórháztv.),  annak  közjogi
    érvénytelensége miatt megsemmisítette, ugyanakkor  nem  értek
    egyet a megsemmisítés időpontjával. Az Alkotmánybíróságnak  e
    jogszabályt  –  álláspontom  szerint  –  az  Alkotmány  2.  §
    (1)   bekezdésében  deklarált  jogállamiság   részét   képező
    jogbiztonság védelme érdekében jövőbeni-, vagyis  pro  futuro
    hatállyal kellett volna megsemmisítenie.

    A  többségi határozat maga is úgy rendelkezik, hogy a törvény
    megsemmisítése  nem  érinti  a  határozat  közzététele  előtt
    létrejött  jogviszonyokat, s a belőlük  származó  jogokat  és
    kötelezettségeket.  Az  indokolás  pedig  kifejti,  hogy   az
    Alkotmánybíróság  azért  nem  élt  a  közjogi  érvénytelenség
    esetén  egyébként  indokolható, ex tunc-,  vagyis  a  törvény
    kihirdetése  napjára  visszamenőleges  hatályú  megsemmisítés
    eszközével,    mert   figyelemmel   volt    a    jogbiztonság
    követelményére.  A  jogbiztonság  szempontjait   azonban   az
    Alkotmánybíróságnak  –  megítélésem  szerint  –  nem  csak  a
    törvény  kibocsátása és a megsemmisítő határozat  kihirdetése
    közötti,  hanem  a törvény megsemmisítése és  az  új  törvény
    meghozatala közötti időszakot tekintve is szem előtt  kellett
    volna tartania.

    A   Kórháztv.-nek  az  AB  határozat  kihirdetésével  történő
    megsemmisítése  következtében  olyan  rendelkezések  veszítik
    hatályukat,    amelyek   az   egészségügyi   szolgáltatásokra
    vonatkozó  alapvető, és az egyes egészségügyi  szolgáltatókra
    vonatkozó   különleges   anyagi   és   eljárási   szabályokat
    tartalmaztak.  A megsemmisített törvény egyes  szakaszai  más
    jogszabályok   alkalmazásához   nélkülözhetetlen   fogalmakat
    definiáltak;  továbbá korlátozást jelentettek és  garanciákat
    fogalmaztak  meg az egészségügyi intézmények „egybentartása”,
    valamint  a  közvagyon  védelme  érdekében.  Így  például   a
    Kórháztv.  adta  meg  az egészségügyi szolgáltatások  szakmai
    minimumfeltételeinek meghatározásához szükséges és a működési
    engedélyezés   alapjául   szolgáló   „egészségügyi    szakma”
    definícióját [2. § (1) bekezdés d) pont], és a „gyógyintézet”
    fogalmát  [2.  §  (1) bekezdés e) pont].  E  definícióknak  a
    gyógyítás   egységének   és  szakmai  színvonalának   védelme
    érdekében  van jelentősége. A Kórháztv. zárta ki a szakorvosi
    rendelőintézeti    és    a   kórházi   szolgáltatásoknak    a
    jövedelmezőség szerinti „szétdarabolását” azzal, hogy csak  a
    komplex  szolgáltatásra  engedett  szerződést  kötni  [14.  §
    (3)   bekezdés].  Megállapította  az  egészségügyi   ellátási
    szerződés  kötelező tartalmi elemeit [14. § (2) bekezdés],  a
    szerződéskötést  megelőző  pályázati  eljárást  (15.  §),   a
    szerződés  időtartamát  (16. §), a  szerződéskötésből  kizárt
    egészségügyi    szolgáltatókat   (17.   §),    a    szerződés
    megszűnésének  eseteit  (26. §), a  fekvőbeteg  gyógyintézeti
    ellátás tekintetében pedig külön vagyoni biztosítékot írt elő
    (22-23.  §). Kizárólag a Kórháztv. szabályozta a már hatályon
    kívül    helyezett,    az   egészségügyi    közszolgáltatások
    nyújtásáról  és  az  orvosi tevékenység végzésének  formáiról
    szóló  2001.  évi CVII. törvény által bevezetett egészségügyi
    célvagyon   jogintézményét  (32.  §).   További   garanciákat
    állapított   meg   az   állami   és   önkormányzati    vagyon
    privatizációja  esetére,  így  például  rögzítette,  hogy  az
    állami,  önkormányzati társasági tulajdonrészek megszerzésére
    –  az  50  %-os tulajdoni hányad eléréséig – csak  tőkeemelés
    formájában kerülhet sor [31. § (5) bekezdés] stb.

    Mindezekből kitűnik, hogy a törvény az egészségügyi  rendszer
    működésének   egésze-,  s  különösen   a   közérdek   védelme
    szempontjából     kiemelkedően     fontos     rendelkezéseket
    tartalmazott.  Ezeknek  a szabályoknak  –  a  törvény  formai
    alkotmányellenessége  miatti, vagyis a rendelkezéseit  érintő
    tartalmi,   érdemi   alkotmányossági  vizsgálat   nélküli   –
    kiiktatása  a  jogrendszerből, az  új  törvény  meghozataláig
    terjedő időszakban is súlyos zavarok forrásává válhat.

    Még   ha   jóhiszeműen  feltételezzük  is,  hogy  a  rendszer
    részeként  vagy  annak  környezetében  tevékenykedő  egyetlen
    szereplő  sem  kíván visszaélni az így kialakuló szabályozási
    hiányosságok  által kínált „lehetőségekkel”, könnyű  belátni,
    hogy  objektív  okok  miatt is előfordulhat:  halaszthatatlan
    intézkedések   válnak  szükségessé,  amelyek   során   zavart
    okozhat,  hogy  hiányoznak  a  törvény  megsemmisítése  miatt
    kiesett rendelkezések. Egy-egy magánszolgáltató halála,  vagy
    valamelyik  egészségügyi vállalkozás  csődje  nyomán  például
    gondoskodni kell az adott területen az egészségügyi ellátások
    nyújtásának   újbóli  megszervezéséről.  Ennek   során   nagy
    valószínűséggel rendezni kell az adott szolgáltató kezelésébe
    került   azon   (többnyire  korábbi   közösségi   forrásokból
    származó) vagyontárgyak sorsát is, amelyek eddig egészségügyi
    célvagyonnak   minősültek.   Ezeket   a   vagyontárgyakat   a
    megsemmisített   Kórháztv.  garanciális   szabályai   szerint
    továbbra   is   csak  egészségügyi  célokra  lehetett   volna
    használni.   A  törvény  azonnali  hatályú  megsemmisítésével
    azonban  ezek a célvagyont védő korlátozások megszűntek.  Egy
    esetleges  felszámolási  eljárásban  az  ilyen  vagyontárgyak
    bármely    célra    értékesíthetővé    válhatnak.    Mindezek
    következtében  a  törvény garanciális  szabályainak  azonnali
    hatályú  megsemmisítése nemcsak a jogbiztonságot-,  hanem  az
    Alkotmány   70/D.   §-ában   rögzített   legmagasabb   szintű
    egészséghez való jogot is veszélyeztetheti.

    Az  Alkotmánybíróság  már egy korai  döntésében,  a  10/1992.
    (II.  25.)  AB határozatban hangsúlyozta, hogy a  „jogszabály
    alkotmányellenessége következményeit úgy kell rendezni,  hogy
    az  ténylegesen a jogbiztonságra vezessen (…). Az  Abtv.  (…)
    lehetővé  teszi, hogy az Alkotmánybíróság az ex nunc hatályon
    kívül helyezés szabályától eltérjen, ha az adott esetben  egy
    más  időpont jobban szolgálja a jogbiztonságot.”  (ABH  1992,
    72, 74-75.)

    Az  Alkotmánybíróság ezt követő döntéseiben is következetesen
    azt   az   álláspontot   képviselte,   hogy   „[a]   jövőbeni
    megsemmisítés  lehetősége azáltal szolgálja a jogbiztonságot,
    hogy   lehetővé  teszi  a  törvényhozó  számára   új,   immár
    alkotmányos jogszabály meghatározott időn belüli megalkotását
    anélkül,  hogy  az  adott  szabályozási  területen   –   akár
    átmenetileg   is  –  joghézag  keletkezzék.  A   jogbiztonság
    alkotmányos   szempontja   ugyanis   adott   esetben,   adott
    szabályozási körben egyáltalában nem tűri el a joghézagot. Az
    Alkotmánybíróság ezért – a joghézag elkerülése céljából  –  a
    jövőbeni  megsemmisítéssel időt hagy a törvényhozónak  az  új
    szabályozás megalkotására” [13/1992. (III. 25.) AB határozat,
    ABH 1992, 95, 97.; lásd még: 22/1992. (IV. 10.) AB határozat,
    ABH  1992,  122.;  29/1993. (V. 4.) AB határozat,  ABH  1993,
    227.; 64/1997. (XII. 17.) AB határozat, ABH 1997, 380.].

    Az  Alkotmánybíróságnak – megítélésem  szerint  –  a  mostani
    döntésében  is  a  jövőbeni megsemmisítés eszközével  kellett
    volna  élni.  Ha  a Kórháztv. azonnali hatályú megsemmisítése
    nyomán  akár  csak  egyetlen esetben is  előfordul,  hogy  az
    ország  bármely  részében olyan szolgáltatási zavarok  lépnek
    fel,  amelyek  nyomán akár egyetlen ember  ellátatlan  marad,
    vagy  egészségkárosodást szenved  el,  ez  –  az  én  szakmai
    értékrendem  szerint  –  már  oly mértékben  veszélyezteti  a
    jogbiztonságot,   és  legmagasabb  szintű  egészséghez   való
    alkotmányos jogot, hogy erre tekintettel indokolt lett  volna
    az  Abtv.  43.  §  (4) bekezdésében biztosított  lehetőséggel
    élni,  s  a  közjogilag érvénytelennek minősített törvényt  –
    egy,  az  új  törvény  meghozatalát  lehetővé  tevő  határidő
    megszabásával  – pro futuro hatályú döntéssel  kellett  volna
    megsemmisíteni.

    Budapest, 2003. december 15.
                                                   Dr. Czúcz Ottó
                                                    alkotmánybíró

    Dr. Harmathy Attila alkotmánybíró különvéleménye

    Nem  értek egyet a határozat rendelkező részének 2. pontjával
    és   az  erre  vonatkozó  indokolással.  Álláspontom  szerint
    mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenesség   áll   fenn
    amiatt,  hogy az Országgyűlés nem határozta meg az  Alkotmány
    26.  §-ával  összefüggésben a köztársasági  elnök  átiratának
    megtárgyalására  és  a  törvény  újratárgyalására   vonatkozó
    garanciális eljárási szabályokat. Indokaim a következők:

    Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 49. §-
    ának  (1) bekezdése szerint az Alkotmánybíróság akkor állapít
    meg  mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet,  ha  a
    jogalkotó   szerv   a   jogszabályi  felhatalmazásból   eredő
    jogalkotói     feladatát     elmulasztotta      és      ezzel
    alkotmányellenességet idézett elő.

    A mulasztás a következők szerint állapítható meg:

    Az  Alkotmány 26. §-ának (2) bekezdése szerint a köztársasági
    elnök  aláírás  előtt  –  meghatározott  határidőn  belül   –
    megfontolás   végett  visszaküldheti  az  Országgyűlésnek   a
    törvényt,    ha   a   törvénnyel   vagy   annak    valamelyik
    rendelkezésével nem ért egyet. A 26. § (3) bekezdése  szerint
    az    Országgyűlés   a   törvényt   újra   megtárgyalja,   és
    elfogadásáról ismét határoz.

    A   köztársasági  elnök  az  Országgyűlés  által   elfogadott
    törvénnyel  szemben  ezt  a jogát  az  Alkotmány  29.  §-ának
    (1)    bekezdésében    meghatározott,    az    államszervezet
    demokratikus  működése  felett  történő  ellenőrző   feladata
    alapján   gyakorolja.   Az   Alkotmánybíróság   egy   korábbi
    határozatában már rámutatott arra, hogy az Alkotmány  26.  §-
    ának  rendelkezései a köztársasági elnököt a  törvényalkotási
    folyamat  részesévé teszik (675/ B/2001.  AB  határozat,  ABH
    2002, 1320, 1326.).

    Az  525/G/2003.  AB határozat rendelkező részének  2.  pontja
    szerint   a  hatalommegosztás  elve  érvényesülésének   egyik
    biztosítéka,  hogy  az Országgyűlés az Alkotmány  26.  §-ának
    (3)  bekezdése  alapján  köteles a köztársasági  elnök  által
    megfontolás     végett    visszaküldött    törvény     érdemi
    újratárgyalására,  és  az  érdemi  újratárgyalást   biztosító
    eljárási   szabályoknak  garanciális   jelentőségük   van   a
    jogbiztonság   és   a   hatalmi  ágak  elválasztása   elvének
    érvényesülése szempontjából.

    A   törvény   újratárgyalásáról  csak  a  Magyar  Köztársaság
    Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.)  OGY
    határozat   (a  továbbiakban:  Házszabály)  tartalmaz   egyes
    rendelkezéseket. Így a Házszabály 110. §-ának  (2)  bekezdése
    előírja  a  107.  §  (2) és (4) bekezdésének  a  zárószavazás
    megkezdése előtti szakaszra vonatkozó szabályai alkalmazását.
    Hiányoznak  azonban  azok a garanciális  eljárási  szabályok,
    amelyek   részletesen   előírnák,  hogyan   valósul   meg   a
    köztársasági  elnök  észrevételei alapján  a  törvény  érdemi
    újratárgyalása.   (A  Házszabálynak  a  zárószavazás   előtti
    szakasz  szabályai alkalmazására vonatkozó utaló rendelkezése
    alkotmányellenességének   vizsgálatára   nem   érkezett    be
    indítvány,  így  az Alkotmánybíróság ezzel  a  kérdéssel  nem
    foglalkozott.)

    A szabályozás hiánya miatt keletkező alkotmányellenes helyzet
    a következők alapján állapítható meg:

    Az  Alkotmánybíróság már 1992-ben kimondta az elvet, hogy  az
    Alkotmány  2.  §-ának (1) bekezdésében deklarált jogállamiság
    elvéből fakad az eljárási garanciák követelménye, és  csak  a
    formalizált   eljárás  szabályainak  követésével  keletkezhet
    érvényes  jogszabály [11/1992. (III. 5.)  AB  határozat,  ABH
    1992,  77,  85.].  Az  Országgyűlésnek a  köztársasági  elnök
    észrevételei  érdemi megtárgyalására vonatkozó kötelezettsége
    az  Alkotmány  26.  §-ának  (3) bekezdésén  alapul.  Ennek  a
    kötelezettségnek  a  teljesítését veszélyezteti  az  eljárási
    szabályok   hiánya.   Az   alkotmányellenes   helyzetet    az
    Alkotmánybíróság  a  kialakult gyakorlata  szerint  abban  az
    esetben is megállapítja, ha meghatározott kérdésre van  ugyan
    valamilyen  szabály, de az Alkotmányból levezethető  tartalmú
    rendelkezés  hiányzik [összefoglalóan 6/1999.  (IV.  21.)  AB
    határozat, ABH 1999, 90, 93.].

    A    fentiek    alapján    a    mulasztásban    megnyilvánuló
    alkotmányellenességet  meg kellett volna  állapítani  és  fel
    kellett  volna hívni az Országgyűlést jogalkotói  feladatának
    teljesítésére.

    Budapest, 2003. december 15.
                                              Dr. Harmathy Attila
                                                    alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     63/2003. (XII. 15.)
     Date of the decision:
     .
     12/15/2003
     .
     .