Hungarian
Ügyszám:
.
254/B/2006
Előadó alkotmánybíró: Paczolay Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 254/B/2006. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2009/2545
.
A döntés kelte: Budapest, 03/24/2009
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő

                           határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság  a  közúti közlekedés  szabályairól  szóló
  1/1975.  (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 48. § (4)  bekezdése
  alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
  irányuló indítványt elutasítja.
                              Indokolás

                                 I.

      1.   Az  indítványozó  előadta,  hogy  a  közúti  közlekedés
   szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a
   továbbiakban:  KRESZ) 48. § (5) bekezdésének  első  mondata,  a
   biztonsági öv használatáról szóló szabályozás az Alkotmány 8. §-
   ába,  54. § (1) bekezdésébe, 55. § (1) bekezdésébe és  70/D.  §
   rendelkezéseibe ütközik.
     Az  indítványozó  szerint  az  élethez  való  jognak  nemcsak
   pozitív,  hanem negatív oldala is van. Az élethez és az  emberi
   méltósághoz való jog nemcsak azt jelenti, hogy senkit nem lehet
   életétől  önkényesen megfosztani, hanem azt is,  hogy  mindenki
   köteles tiszteletben tartani embertársának önrendelkezési jogát
   a  saját  élete  vonatkozásában.  Az  indítványozó  álláspontja
   szerint,   az   államnak  el  kell  tűrnie   az   egyén   olyan
   magatartását,  amely  csak  saját  egészségét,  testi   épségét
   fenyegeti, amíg ez a tevékenység mások épségét, egészségét  nem
   veszélyezteti.
    Az indítványozó kifejtette, hogy nem mutatható ki egyértelműen
   a biztonsági öv használatának a pozitív hatása az elérni kívánt
   cél  –  az  élet védelme – érdekében. Az indítványozó véleménye
   szerint   a  biztonsági  övnek  semmilyen  kihatása   nincs   a
   közlekedésre,  mivel nem lehet kétséget kizáróan megállapítani,
   hogy  egy baleset becsatolt biztonsági övvel, vagy anélkül lett
   volna  szerencsésebb. A biztonsági öv használatának  kötelezővé
   tételével  az indítványozó véleménye szerint az állam  alapvető
   jogokat korlátoz rendeleti szinten, amelyet csak törvény  útján
   lehetne szabályozni az Alkotmány rendelkezése alapján.
      Az  indítványozó  kifejtette  azon  álláspontját,  hogy   az
   Alkotmány  55.  §-a  nemcsak a szabadság és  fogság  fogalmával
   kapcsolatban értelmezhető, hiszen az állam az egyének személyes
   biztonságát  különböző  rendvédelmi szervekkel  is  biztosítja.
   Léteznek  olyan  modern élethelyzetek, mint a közlekedés,  ahol
   szükség  van egységes szabályozásra az állampolgárok egyéni  és
   kollektív biztonsága érdekében. Az állam az alkotmányos határok
   között   dönthet   arról,  hogy  milyen  biztonsági   szabályok
   szükségesek  és  ésszerűek,  ez  azonban  nem  sérthet   emberi
   jogokat.
      Az   indítványozó  hivatkozott  az  Alkotmány  70/D.  §-ának
   sérelmére  is. Álláspontja szerint az államnak el kell  tűrnie,
   ha  az  egyén kizárólag a saját egészségére káros tevékenységet
   folytat.  E  vonatkozásban azonban az indítványozó  tartalmilag
   nem  az  egészséghez  való jog, hanem az Alkotmány  54.  §-ából
   levezethető önrendelkezési jog sérelmét állította.

     2.  Az  indítvány  benyújtását követően „a közúti  közlekedés
   szabályairól  szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM  együttes  rendelet
   módosításáról”  szóló  58/2007. (III. 31.)  Korm.  rendelet  (a
   továbbiakban: Mód. R.) 7. § (1) bekezdése módosította  a  KRESZ
   48.   §-át.   A  módosítást  követően  az  indítványozó   által
   kifogásolt  szabályt  a  KRESZ 48. § (4) bekezdése  tartalmilag
   változatlanul  határozza  meg,  ezért  az  Alkotmánybíróság  az
   alkotmányossági vizsgálatát e bekezdés vonatkozásában folytatta
   le.

                                 II.

    1. Az Alkotmány hivatkozott rendelkezései:

     „8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
   és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek   tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
      (2)   A   Magyar  Köztársaságban  az  alapvető  jogokra   és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.
    (…)
      54.   §   (1)   A  Magyar  Köztársaságban  minden   embernek
   veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
   amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.
    (…)
     55.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
   szabadságra  és  a  személyi  biztonságra,  senkit  sem   lehet
   szabadságától másként, mint a törvényben meghatározott  okokból
   és a törvényben meghatározott eljárás alapján megfosztani.”

    2. A KRESZ kifogásolt, az indítvány elbírálásakor hatályos
   rendelkezése:

    „48. § (4) A külön jogszabályban meghatározott M1, M2, M3, N1,
   N2,  N3 kategóriájú gépkocsiban, amelynek meghatározott üléseit
   biztonsági  övvel  kell  felszerelni, továbbá  olyan  járműben,
   amelynek  üléseit  biztonsági övvel szerelték  fel,  az  ülésen
   utazó  személynek  a  biztonsági öv becsatolásával  kell  magát
   rögzíteni.”

                                III.

    Az indítvány nem megalapozott.

     1.  Az Alkotmánybíróság már több alkalommal vizsgálta a KRESZ
   biztonsági  öv használatát előíró szabályának alkotmányosságát,
   ezért  tisztázni kellett, hogy az indítvány nem  ítélt  dologra
   irányul-e.
     A  60/1993. (XI. 29.) AB határozat rámutatott arra,  hogy  az
   Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdése  szerint  alapjog  tartalmának
   meghatározása  és  lényeges garanciáinak  megállapítása  csakis
   törvényben történhet, törvény kell továbbá az alapjog közvetlen
   és  jelentős korlátozásához is. Közvetett és távoli összefüggés
   esetében  azonban elegendő a rendeleti szint is. A határozatban
   az  Alkotmánybíróság kifejtette azon álláspontját is,  hogy  az
   államnak   az  élethez,  egészséghez,  biztonsághoz  való   jog
   tiszteletben  tartására és védelmére irányuló kötelezettségéből
   számos,  a  közúti  közlekedés  szabályaiba  foglalt  korlátozó
   jellegű  előírás  megalkotásának szükségessége következik  (ABH
   1993, 507, 510–511.).
      Az   Alkotmány   54.   §  (1)  bekezdése   tekintetében   az
   Alkotmánybíróság  a  351/B/2005.  AB  határozatában  rámutatott
   arra,  hogy  az  állam az alkotmányos határok  között  szabadon
   dönthet  arról,  hogy a közúti közlekedésben való  részvétellel
   kapcsolatban  az  életet, testi épséget,  egészséget  védelmező
   milyen  biztonsági szabályokat tart ésszerűnek bevezetni,  ezek
   közül melyek betartását látja ellenőrizhetőnek, illetőleg  mely
   szabályok  végrehajtását látja célszerűnek.  (ABH  2005,  1543,
   1546–1547.)

      Az  „ítélt  dolog”  az  Alkotmánybíróság  gyakorlatában  azt
   jelenti,  hogy ugyanazon jogszabályi rendelkezésre  vonatkozóan
   azonos  okból  vagy  összefüggésben  ismételten  előterjesztett
   indítvány  elbírált kérdésnek minősül, mert az érdemi döntéssel
   elbírált ügyben hozott határozat az Alkotmánybíróságot is köti.
   Mindebből  azonban az is következik, hogy amennyiben  az  újabb
   indítványt  más  okból,  a rendelkezésnek  más  alkotmányossági
   összefüggésére  történő  hivatkozással,  vagy  tartalmilag  más
   rendelkezés  megjelölésével terjesztik elő, az Alkotmánybíróság
   az   újabb   indítvány  érdemi  vizsgálatába  bocsátkozik.   Az
   elbírálásnál értelemszerűen felhasználja mindazokat az  érveket
   és  megállapításokat, amelyek a tartalmi összefüggésbe  hozható
   korábbi  döntésénél irányadók voltak (652/B/1997. AB határozat,
   ABH  1997,  752, 754-755.; 441/D/2006. AB határozat, ABH  2007,
   1980, 1982.).

     A Mód. R. 7. § (1) bekezdése az indítványozó által kifogásolt
   rendelkezést a KRESZ 48. § (4) bekezdésébe vezette be, amely  –
   ebben  a  formájában  – még nem volt alkotmánybírósági  eljárás
   tárgya,   ezért   az  indítvány  nem  ítélt  dologra   irányul.
   Tekintettel  azonban arra, hogy a módosítás a KRESZ  biztonsági
   övre  vonatkozó  szabályának tartalmát  nem  érintette,  és  az
   indítványozó  tartalmilag a 60/1993. (XI. 29.) AB  határozatban
   és  a  351/B/2005. AB határozatban már elbírált kérdéseket veti
   fel,  az  Alkotmánybíróság  az  ott  kifejtettekre  utalva   az
   indítványt  –  az  Alkotmány 8. és 54.  §-ai  vonatkozásában  –
   elutasította.

     2.  Az  indítványozó  szerint a  biztonsági  öv  használatára
   vonatkozó   szabályok  sértik  az  Alkotmány   szabadságot   és
   személyes biztonságot meghatározó 55. § (1) bekezdését.
     A  biztonsághoz való jog részben arra a jogállami elvre utal,
   hogy   személyes  szabadságától  nem  lehet  senkit  önkényesen
   megfosztani. A személyek biztonsága tehát a fizikai biztonságot
   jelenti,  vagyis  a biztosítékot az őrizetbe  vétellel  vagy  a
   letartóztatással   szemben.  A  személyes   szabadságtól   való
   megfosztás  egyrészt bűncselekmény szankciójaként jelenik  meg,
   másrészt pedig a szabadság korlátozásának az az esete, ami  ezt
   megelőzi,  nevezetesen az őrizetbe vétel, illetve  az  előzetes
   letartóztatás.  Az  Alkotmánynak  az  idézett  rendelkezései  a
   magyar habeas corpus szabályozásának kiinduló pontjai.

    Az   Alkotmánybíróság  megítélése  szerint   az   indítvánnyal
   támadott  jogszabályhely,  valamint  az  Alkotmány  55.  §  (1)
   bekezdésében meghatározott jog között nem lelhető fel  tartalmi
   vsszefüggés,   ezért   az   indítványt   e   vonatkozásban   is
   elutasította.
            Dr. Lenkovics Barnabás         Dr. Lévay Miklós
            alkotmánybíró                     alkotmánybíró

                          Dr. Paczolay Péter
                         előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    254/B/2006
    Date of the decision:
    .
    03/24/2009
    .
    .