English
Hungarian
Ügyszám:
.
111/B/2011
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 29/2011. (IV. 7.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2011/181
.
A döntés kelte: Budapest, 04/05/2011
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:

   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
   vizsgálatára  irányuló indítvány alapján – Dr.  Bihari  Mihály,
   Dr.  Bragyova  András, Dr. Paczolay Péter és Dr. Stumpf  István
   alkotmánybírák párhuzamos indokolásával – meghozta a következő

                            határozatot:

   1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy  a  köztisztviselők
   jogállásáról   szóló   1992.  évi   XXIII.   törvénynek   –   a
   köztisztviselők  jogállásáról szóló 1992.  évi  XXIII.  törvény
   módosításáról  rendelkező 2010. évi CLXXIV. törvény  1.  §-ával
   megállapított – 17. § (1) bekezdése alkotmányellenes, ezért azt
   megsemmisíti.
   A  megsemmisített  rendelkezés e határozat közzétételét  követő
   napon veszti hatályát.

   2.  Az  Alkotmánybíróság a köztisztviselők  jogállásáról  szóló
   1992.  évi  XXIII. törvénynek – a köztisztviselők  jogállásáról
   szóló  1992. évi XXIII. törvény módosításáról rendelkező  2010.
   évi  CLXXIV.  törvény  1.  §-ával megállapított  –  18.  §  (1)
   bekezdése     alkotmányellenességének     megállapítása      és
   megsemmisítése iránt benyújtott indítványokat elutasítja.

   3. Az Alkotmánybíróság az Európai Unióról szóló szerződés és az
   Európai  Közösséget  létrehozó  szerződés  módosításáról  szóló
   lisszaboni  szerződés kihirdetéséről szóló 2007.  évi  CLXVIII.
   törvénnyel  kihirdetett,  az  Európai  Unió  Alapjogi  Chartája
   megsértésének     megállapítására    irányuló     indítványokat
   visszautasítja.

   Az   Alkotmánybíróság   e  határozatát  a   Magyar   Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

    I.

    1.  Az  Alkotmánybírósághoz 6 indítvány érkezett,  amelyben  az
    indítványozók  a köztisztviselők jogállásáról szóló  1992.  évi
    XXIII.  törvény  (a  továbbiakban: Ktv.)  –  a  köztisztviselők
    jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXIII.  törvény  módosításáról
    rendelkező 2010. évi CLXXIV. törvény (a továbbiakban: Ktvm.) 1.
    és  3. §-ával megállapított – 17. § (1) bekezdése és 18. §  (1)
    bekezdése     alkotmányellenességének     megállapítását     és
    megsemmisítését kezdeményezik.
    Tekintettel  arra,  hogy  az indítványozók  ugyanazon  törvényi
    rendelkezések  alkotmányosságát  azonos  alkotmányossági  érvek
    alapján  vitatják,  az  Alkotmánybíróság  az  indítványokat  az
    Alkotmánybíróság    ideiglenes    ügyrendjéről     és     annak
    közzétételéről   szóló,  módosított  és  egységes   szerkezetbe
    foglalt  2/2009. (I. 12.) Tü. határozat (ABK 2009. január,  3.,
    továbbiakban: Ügyrend) 28. § (1) bekezdése alapján egyesítette,
    és egy eljárásban bírálta el.
    A Ktv. 17. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatára
    irányuló  egyik  indítványban, az  indítványozó  kérte  a  Ktv.
    pályázatokra    vonatkozó   szabályai   alkotmányellenességének
    megállapítását is. Az Alkotmánybíróság ez utóbbi indítványt  az
    Ügyrend 28. § (2) bekezdése alapján elkülönítette a Ktv. 17.  §
    (1)    bekezdése   alkotmányosságának   vizsgálatára   irányuló
    indítványtól, és külön eljárásban fogja elbírálni.

    2.  Az  indítványozók elsősorban a Ktv. 17. § (1)  bekezdésének
    alkotmányosságát  vitatják.  Két  indítványozó  a  17.  §   (1)
    bekezdésében  foglalt rendelkezéssel összefüggésben,  ugyanazon
    érvelés  alapján  támadja  a Ktv. 18.  §  (1)  bekezdését,  egy
    indítványozó csak a 18. § (1) bekezdésében foglalt  rendelkezés
    alkotmányellenességének megállapítását kéri.
    A  Ktv.  17.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  köztisztviselőt  a
    munkáltató indokolás nélkül felmentheti. A 18. § (1)  bekezdése
    szerint a felmentési idő két hónap.
    2.1.  Különböző  érveléssel,  de  az  indítványozók  mindegyike
    hivatkozik  az  Alkotmány  2. § (1)  bekezdésében  szabályozott
    jogállamiság sérelmére.
    2.1.1.  Két  indítványozó álláspontja szerint  alkotmányellenes
    az,   hogy   az   Országgyűlés  az  érdekképviseleti   szervek,
    szakszervezetek  véleményének  kikérése  nélkül,  a  törvényben
    rögzített  egyeztetési  szabályok megsértésével  fogadta  el  a
    Ktvm.-et.  Az indítványok utalnak arra, hogy a Ktvm.  olyan,  a
    munkavállalók  egy jelentős csoportját egyoldalúan  hátrányosan
    érintő    rendelkezéseket   tartalmaz,    amelyek    gyökeresen
    változtatták  meg  a  közszolgálati  jogviszonyokat.  Az  ilyen
    törvények   elfogadását  megelőzően  a  Ktv.-nek  az   országos
    érdekegyeztetésre   vonatkozó  szabályai   szerint   egyeztetni
    kellett   volna  a  köztisztviselők  országos  érdekképviseleti
    szervezeteivel.  Az  érdekegyeztetés  mellőzésével  a   Kormány
    megsértette  az  Alkotmány  35. §  (1)  bekezdés  b)  pontjában
    szabályozott  kötelezettségét.  Az  indítványozók  a  szociális
    partnerség    követelményeinek   megsértésével   összefüggésben
    hivatkoznak  az Európai Unióról szóló szerződés és  az  Európai
    Közösséget  létrehozó szerződés módosításáról szóló  lisszaboni
    szerződés  kihirdetéséről szóló 2007. évi  CLXVIII.  törvénnyel
    kihirdetett  Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban:
    Alapjogi Charta) 27-28. cikkeire is.
    Az  indítványozók álláspontja szerint a törvény  előkészítésére
    vonatkozó,  ezen törvényi kötelezettségek megszegése  sérti  az
    Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében  szabályozott  demokratikus
    jogállamiság  elvét, az egyik indítványozó  szerint  a  törvény
    közjogi érvénytelenségét eredményezi.
    2.1.2.  Egy indítványozó hivatkozott arra is, hogy a Ktvm.  nem
    biztosított   időt   arra,  hogy  az   érintettek   a   törvény
    rendelkezéseit megismerjék, és felkészüljenek az alkalmazására,
    ezáltal  sérelmet szenvedett a jogalkotásról  szóló  2010.  évi
    CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése, illetőleg az Alkotmány 2.  §
    (1)   bekezdésében  szabályozott  jogállamiság  elvéből   folyó
    jogbiztonság  követelménye.  A Ktvm.  kihirdetése  és  hatályba
    lépése között mindössze egy nap telt el.
    2.1.3.   Több  indítványozó  álláspontja  szerint  a  jogalkotó
    fennálló   közszolgálati   jogviszonyba   avatkozott    be    a
    köztisztviselők  számára hátrányos módon, ezzel  megsértette  a
    köztisztviselők szerzett jogait, illetőleg az ilyen szabályozás
    a visszaható hatályú jogalkotás tilalmába ütközik.
    2.1.4.   Két  indítványozó  álláspontja  szerint  a  munkáltató
    indokolási kötelezettségének megszüntetése sérti a közigazgatás
    törvény   alá   rendeltségének  a  jogállamiságból   levezetett
    követelményét.   Az   indítványozók   álláspontja   szerint   a
    felmentési   védelem  hiánya  veszélyezteti  az  „elfogulatlan,
    pártatlan     és    részrehajlástól    mentes”    közigazgatási
    tevékenységet.  Kiüresíti  a  jogsértő  utasítás  megtagadására
    vonatkozó   törvényi  garanciákat.  Teret  enged  az   önkényes
    munkáltatói    döntésnek,    veszélyezteti    a    közigazgatás
    törvényességét.

    2.2.  Az  indítványozók többsége hivatkozik az Alapjogi  Charta
    30.  §-ába  foglalt  –  az indokolatlan elbocsátással  szembeni
    hatékony  védelem jogát magába foglaló – rendelkezés  sérelmére
    is.  Egy  indítványozó  szerint az  Európai  Szociális  Charta,
    valamint  az  Alapjogi Charta rendelkezései  a  nemzetközi  jog
    általános   szabályainak  tekintendők,  ezért  megsértésük   az
    Alkotmány 7. § (1) bekezdésébe ütközik.
    2.3.    A    köztisztviselői   jogviszony   indokolás   nélküli
    megszüntetése az indítványozók szerint sérti az Alkotmány 70/B.
    §  (1) bekezdésében szabályozott munkához való jogot és a 70. §
    (6)   bekezdésében  szabályozott  közhivatal  viseléséhez  való
    jogot, illetőleg az állam ezzel a szabályozással megsértette az
    e jogokkal összefüggő intézményvédelmi kötelezettségét.
    2.4.  Három indítványozó hivatkozik arra is, hogy az  indokolás
    nélküli  felmentés lehetősége sérti az Alkotmány  70/A.  §-ában
    megfogalmazott  jogegyenlőség követelményét is. Az  indítványok
    rámutatnak  arra,  hogy a közigazgatásban dolgozó  tisztviselők
    kivételével  valamennyi foglalkoztatási  jogviszonyra  irányadó
    törvényi    szabályozás    –   a   Munka    Törvénykönyve,    a
    közalkalmazottakra, a hivatásos szolgálati viszonyban  állókra,
    a  bírákra,  ügyészekre, igazságügyi alkalmazottakra  vonatkozó
    törvények  –  pontosan  meghatározzák,  hogy  milyen   indokkal
    szüntetheti  meg  a  munkáltató egyoldalúan  a  jogviszonyt.  A
    jogalkotó  önkényesen emelt ki ebből a szabályozási körből  egy
    csoportot,  akiknek felmentésére nem vonatkozik  a  munkáltatói
    jogkör     gyakorlójának    indokolási    kötelezettsége.     A
    köztisztviselői  jogviszonynak a munkáltatói jogkör  gyakorlója
    által történő megszüntetésére mind a munkaviszonyban, mind  más
    hasonló    foglalkoztatási   jogviszonyban   állókhoz    képest
    hátrányosabb    szabályok   vonatkoznak.    Az    indítványozók
    álláspontja  szerint  ennek  a megkülönböztetésnek  alkotmányos
    indoka nincs.
    2.5.  Mivel  indokolás hiányában nem várható,  hogy  a  bíróság
    érdemben  vizsgálja a felmentés jogszerűségét,  –  érvelnek  az
    indítványozók    –    az   indokolási   kötelezettség    hiánya
    gyakorlatilag  megszünteti a munkajogi védelmet.  Kiüresíti  az
    Alkotmány 57. § (1) bekezdésében szabályozott alapvető jogot, a
    bírósághoz fordulás jogát.
    2.6.  Két indítványozó álláspontja szerint az indokolás nélküli
    felmentés,  a jogviszony önkényes megszüntetésének  lehetősége,
    kiszolgáltatott helyzetbe hozza a köztisztviselőket,  ez  sérti
    az   Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdésében  szabályozott  emberi
    méltósághoz való jogot.
    Két   indítványozó   kezdeményezi,  hogy  az   Alkotmánybíróság
    hatályba  lépésére visszaható hatállyal semmisítse meg  a  Ktv.
    vitatott szabályait.

    II.

    Az   Alkotmánybíróság  a  következő  jogszabályi  rendelkezések
    alapján hozta meg határozatát:

    1)   Az   Alkotmánynak   az   indítványozók   által   felhívott
    rendelkezései:
    „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”
    „4.  §  A  szakszervezetek  és más érdekképviseletek  védik  és
    képviselik   a  munkavállalók,  a  szövetkezeti  tagok   és   a
    vállalkozók érdekeit.”
    „7.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  jogrendszere  elfogadja  a
    nemzetközi  jog  általánosan  elismert  szabályait,  biztosítja
    továbbá  a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és  a  belső
    jog összhangját.”
    „8.  §  (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
    és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek   tiszteletben
    tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
    (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az   alapvető   jogokra   és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
    „35. § (1) A Kormány
    (…)
    b) biztosítja a törvények végrehajtását;”
    „36.  §  Feladatának ellátása során a Kormány együttműködik  az
    érdekelt társadalmi szervezetekkel.”
       „54.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaságban  minden   embernek
    veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
    amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”
    „57.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt  mindenki
    egyenlő,  és  mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
    bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a
    törvény   által  felállított  független  és  pártatlan  bíróság
    igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.
    (….)
      „70. § (6) Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz,  hogy
    rátermettségének,    képzettségének   és   szakmai    tudásának
    megfelelően közhivatalt viseljen.”
    „70/A.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
    állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”
    „70/B.  §  (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
    munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához.”

    2)   Az   Alapjogi   Charta   indítványozók   által   felhívott
    rendelkezései:
    „27. CIKK
    A  munkavállalók  joga  a vállalkozásnál a  tájékoztatáshoz  és
    konzultációhoz
    A  munkavállalók  vagy  képviselőik számára  az  uniós  jogban,
    valamint    a    nemzeti   jogszabályokban   és    gyakorlatban
    meghatározott  esetekben és feltételekkel  biztosítani  kell  a
    megfelelő  szintű  és  kellő időben  történő  tájékoztatást  és
    konzultációt.
    28. CIKK
    A kollektív tárgyaláshoz és fellépéshez való jog
    A munkavállalóknak és a munkaadóknak, illetőleg szervezeteiknek
    az   uniós  joggal,  valamint  a  nemzeti  jogszabályokkal   és
    gyakorlattal összhangban joguk van arra, hogy megfelelő szinten
    kollektív     tárgyalásokat    folytassanak,    és    kollektív
    szerződéseket  kössenek,  valamint  hogy  érdekütközés   esetén
    érdekeik  védelmében együttesen lépjenek fel,  a  sztrájkot  is
    beleértve.”
    „30. CIKK
    Az indokolatlan elbocsátással szembeni védelem
    Az   uniós  joggal,  valamint  a  nemzeti  jogszabályokkal   és
    gyakorlattal  összhangban minden munkavállalónak  joga  van  az
    indokolatlan elbocsátással szembeni védelemhez.”

    3) A Ktv.-nek az indítványozók által támadott szabályai:
    „17.   §   (1)   A   közszolgálati  jogviszonyt  a   munkáltató
    felmentéssel indokolás nélkül megszüntetheti.”
    „18.  §  (1) A felmentési idő két hónap. Ettől eltérően,  ha  a
    felmentés  – az egészségügyi alkalmatlanság esetét kivéve  –  a
    17.  § (2) bekezdésének b) pontján alapul, a felmentési idő egy
    hónap.”

    4)  A  Ktv.-nek  a köztisztviselői érdekegyeztetésre  vonatkozó
    rendelkezései:
    „65.  §  A  közigazgatási szervek, a köztisztviselők érdekeinek
    egyeztetése, a vitás kérdések tárgyalásos rendezése,  megfelelő
    megállapodások  kialakítása  céljából  a  Kormány,  valamint  a
    köztisztviselők    országos   munkavállalói   érdek-képviseleti
    szervezeteinek tárgyalócsoportja részvételével érdekegyeztetési
    fórumok működnek.”

    „A központi érdekegyeztetési fórumok

    65/A. § (1) Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács  (a
    továbbiakban:   OKÉT)   az  e  törvény,  a  kormánytisztviselők
    jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény, a közalkalmazottak
    jogállásáról  szóló  1992.  évi XXXIII.  törvény,  a  fegyveres
    szervek  hivatásos  állományú tagjainak szolgálati  viszonyáról
    szóló 1996. évi XLIII. törvény, és a Magyar Honvédség hivatásos
    és  szerződéses állományú katonáinak jogállásáról  szóló  2001.
    évi  XCV.  törvény által szabályozott jogviszonyokat együttesen
    érintő  munkaügyi,  foglalkoztatási, bér- és jövedelempolitikai
    kérdések országos szintű érdekegyeztetési fóruma.
    (2)  Az OKÉT-ban a Kormány – az alapszabályban meghatározott  –
    országos  szakszervezeti szövetségek és országos  önkormányzati
    érdek-képviseleti szervezetek képviselőivel egyeztet.
    65/B. § (hatályon kívül)
    65/C.   §   (1)  A  helyi  önkormányzat  képviselő-testületének
    hivatala,   valamint  az  általa  alkalmazott   köztisztviselők
    érdekeinek egyeztetése, a vitás kérdések tárgyalásos  rendezése
    és  megállapodások  kialakítása  céljából  országos  szinten  a
    közigazgatási   minőségpolitikáért   és   személyzetpolitikáért
    felelős  miniszter, az országos önkormányzati érdek-képviseleti
    szervezetek, illetve az önkormányzati köztisztviselők  országos
    munkavállalói          érdek-képviseleti         szervezeteinek
    tárgyalócsoportja    részvételével    Országos    Önkormányzati
    Köztisztviselői  Érdekegyeztető Tanács (a továbbiakban:  OÖKÉT)
    működik.
    (2)  Az  OÖKÉT hatáskörébe az önkormányzatoknál foglalkoztatott
    köztisztviselők  élet-  és munkakörülményeire,  foglalkoztatási
    feltételeire  vonatkozó tárgykörök tartoznak.  A  közszolgálati
    jogviszonnyal  összefüggő kérdésekben, valamint a közigazgatási
    munkaerővel  és  személyi juttatásokkal való  gazdálkodás  elvi
    kérdéseiben véleményezésre és tájékoztatáskérésre jogosult.
    (3)  Az OÖKÉT ajánlást adhat ki a képviselő-testületek, illetve
    a    munkáltatók   köztisztviselőket   érintő   szabályozásának
    összehangolására. Így különösen:
    a) (hatályon kívül)
    b)  a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokra,
    szociális és kegyeleti támogatásokra vonatkozó szabályozásra,
    c)  a  közigazgatási munkaerővel és személyi juttatásokkal való
    gazdálkodás elvi kérdéseire.
    (4)  Az OÖKÉT szervezetének és működésének szabályait a Kormány
    nevében    eljáró    közigazgatási    minőségpolitikáért     és
    személyzetpolitikáért     felelős     miniszter      és      az
    érdekegyeztetésben   részt  vevő  felek  közötti   megállapodás
    tartalmazza.  Titkársági  feladatait a  központi  közszolgálati
    hatóság látja el.”

    III.

    Az  Alkotmánybíróság  8/2011. (II. 18.) AB  határozatában  (ABK
    2011. február, 68.; a továbbiakban: Abh.) a kormánytisztviselők
    jogállásáról  szóló 2010. évi LVIII. törvény  (a  továbbiakban:
    Ktjt.)  alkotmányossági  vizsgálata  során  állást  foglalt   a
    közszolgálati  jogviszony tartalmának módosításával  összefüggő
    azon alkotmányossági kérdésekben, amelyeket az indítványozók  a
    Ktvm.,  illetőleg annak a közszolgálati jogviszony felmentéssel
    történő   megszüntetésére   vonatkozó   rendelkezései   kapcsán
    felvetnek.  Az  Alkotmánybíróságnak ezért  vizsgálnia  kellett,
    hogy    az   Abh.-ban   a   kormánytisztviselői   jogviszonnyal
    összefüggésben tett alkotmányossági megállapításai  irányadók-e
    a jelen ügyben is.
    1. Az Alkotmánybíróságnak az indítványok alapján elsőként abban
    a  kérdésben  kell  döntenie,  hogy  megállapítható-e  a  Ktvm.
    egészének    alkotmányellenessége   az   indítványozók    által
    felsorakoztatott érvek alapján.
    Az Alkotmánybíróság számos határozatában vizsgálta a törvényben
    előírt   véleményezési   jog  jogosultjával   való   egyeztetés
    mellőzésével  meghozott  jogszabályok alkotmányellenességét  az
    Alkotmány 2. § (1) bekezdése alapján.
    Az  Alkotmány 2. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy  a  Magyar
    Köztársaság demokratikus jogállam. Az Alkotmánybíróság  nemcsak
    akkor  állapítja  meg az alkotmányellenességet,  ha  valamilyen
    jogszabály    tartalma    sérti   az    Alkotmány    valamelyik
    rendelkezését, hanem a jogállamiság sérelme alapján  akkor  is,
    „ha   a   jogalkotási  eljárás  során  olyan  súlyos   eljárási
    szabálytalanságot  követtek  el,  amely  a  jogszabály  közjogi
    érvénytelenségét  idézte  elő,  illetőleg  amely  másként   nem
    orvosolható,  csak  a jogszabály megsemmisítésével.”  [52/1997.
    (X. 14.) AB határozat, ABH 1997, 331, 345.]
    Ennek megfelelően az Alkotmánybíróságnak az indítványok alapján
    vizsgálnia    kellett,    hogy   megállapítható-e    a    Ktvm.
    alkotmányellenessége  azért,  mert  azt   az   érdekképviseleti
    szervekkel való egyeztetés nélkül fogadta el az Országgyűlés.
    Az    Abh.-ban    az    Alkotmánybíróság    összefoglalta    az
    érdekképviseleti  szervekkel  való  egyeztetési   kötelezettség
    elmaradásának    alkotmányossági    megítélésével    összefüggő
    gyakorlatát.   E  határozatában  rámutatott   arra,   hogy   az
    Alkotmánybíróság  kialakult  gyakorlata  szerint  a   jogalkotó
    tevékenység – mint közhatalmi tevékenység – nem tehető  függővé
    közhatalommal nem rendelkező szervezetek állásfoglalásaitól,  a
    közhatalommal  nem rendelkező érdekképviseleti szervekkel  való
    egyeztetés  a  törvény közjogi érvényességének  nem  feltétele.
    [először: 50/1998. (XI. 27.) AB határozat, ABH 1998, 387,  396-
    397.] Az érdekképviseleti szervekkel való egyeztetés hiánya  az
    előterjesztő, illetőleg a jogalkotó közjogi, esetleg  politikai
    felelősségét alapozza meg, de nem minősül olyan súlyos eljárási
    szabálytalanságnak,  ami  a  törvény  közjogi  érvénytelenségét
    eredményezné.  Ezért  az  Alkotmánybíróság  határozataiban   az
    érdekképviseleti  szervekkel  való  egyeztetés   hiánya   miatt
    törvények   közjogi  érvénytelenségét  és  ennek   alapján   az
    Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében  szabályozott  jogállamiság
    sérelmét nem állapította meg. [7/2004. (III. 24.) AB határozat,
    ABH  2004, 98, 105.; 29/2006. (VI. 21.) AB határozat, ABH 2006,
    396,  404-406.; 87/2008. (VI. 18.) AB határozat, ABH 2008, 707,
    725-727.; 109/2008. (IX. 26.) AB határozat, ABH 2008, 886, 900-
    903.]
    Az   Alkotmánybíróság   e  gyakorlatát  figyelembe   véve,   az
    érdekegyeztetés    elmaradása    miatt    a    Ktvm.    közjogi
    érvénytelensége  és  ennek  alapján  az  Alkotmány  2.  §   (1)
    bekezdésének sérelme miatt alkotmányellenessége nem állapítható
    meg.
    2.  Indítvány alapján az Alkotmánybíróságnak vizsgálnia kellett
    azt  is,  hogy  megállapítható-e a  Ktvm.  alkotmányellenessége
    azért,  mert nem biztosított megfelelő felkészülési időt  arra,
    hogy   az   érintettek   megismerjék   és   felkészüljenek   az
    alkalmazására.
    Az  Alkotmánybíróság  számos határozatot hozott,  amelyekben  a
    jogszabály   hatálybalépése   kapcsán   az   új   rendelkezések
    alkalmazásához  szükséges  felkészülési  idő  biztosítását   az
    Alkotmányból folyó követelményként határozta meg. [7/1992.  (I.
    30.)  AB  határozat, ABH 1992, 45, 47.; 25/1992. (IV.  30.)  AB
    határozat,  ABH  1992,  131,  132.;  28/1992.  (IV.   30.)   AB
    határozat,  ABH  1992,  155, 156-159.; 57/1994.  (XI.  17.)  AB
    határozat,  ABH  1994,  322,  324.;  43/1995.  (VI.   30.)   AB
    határozat, ABH 1995, 188, 196.]
    A  28/1992.  (IV.  30.)  AB határozatában  az  Alkotmánybíróság
    rámutatott  arra,  hogy  a  jogbiztonság  követelménye  azt   a
    kötelezettséget  hárítja  a  jogalkotóra,  hogy  a   jogszabály
    hatályba  lépésének  időpontját úgy  kell  meghatároznia,  hogy
    kellő idő maradjon
    – a jogszabály szövegének megismerésére;
    –  a  jogalkalmazó  szervek számára a jogszabály  alkalmazására
    való felkészüléshez;
    –  a  jogszabállyal érintett szervek és személyek számára annak
    eldöntéséhez,   hogy  miként  alkalmazkodjanak   a   jogszabály
    rendelkezéseihez. (ABH 1992, 155, 157.)
    A   7/1992.   (I.  30.)  AB  határozatban  az  Alkotmánybíróság
    kifejtette  azt  is,  hogy „[a] jogszabály  alkalmazására  való
    felkészüléshez   szükséges   ’kellő   idő’   megállapítása   és
    biztosítása a jogalkotó felelősséggel terhelt mérlegelésének és
    döntésének  függvénye. Az alkotmányellenesség csak a jogszabály
    alkalmazására  való felkészülést szolgáló időtartam  kirívó,  a
    jogbiztonságot  súlyosan veszélyeztető vagy  sértő  elmaradása,
    illetőleg hiánya esetén állapítható meg.” (ABH 1992, 45, 47.)
    Az Alkotmánybíróság az Abh.-ban is vizsgálta a Ktjt. 65. §-ában
    a  törvény  hatályba lépésére biztosított nyolc napos  határidő
    alkotmányosságát. Akkor úgy ítélte meg – bár a  közszolgálatban
    állók  széles  körének jogállását érintő  új  törvény  hatályba
    léptetésére ez az idő rövidnek tekinthető – a hatályba léptetés
    alkotmányosságának  megítélése  során  figyelemmel  kell  lenni
    arra,  hogy  a  Ktjt.  új közszolgálati státust  hozott  létre,
    amelynek  rövid  időn  belüli alkalmazását  a  kormányalakítást
    követően  az új minisztériumi struktúra kialakítása  indokolta.
    Figyelemmel  volt a Ktjt. 76. § (1), illetőleg (3) bekezdésében
    foglalt  rendelkezésekre, valamint  arra  is,  hogy  a  törvény
    végrehajtására  nem  azonnal, hanem a végrehajtás  folyamatában
    időben   később   került   sor.   Mindezekre   tekintettel   az
    Alkotmánybíróság nem állapította meg a felkészülési idő  hiánya
    miatt  a  Ktjt. alkotmányellenességét. (ABK 2011, február,  68,
    78.)

    A  Ktvm.-et  2010.  december  23-i  ülésnapján  fogadta  el  az
    Országgyűlés, a Magyar Közlöny 2010. évi 201. számában december
    30-án  hirdették ki és a 11. §-ában foglalt rendelkezés szerint
    2011. január 1-jén lépett hatályba. Megállapítható tehát,  hogy
    a  törvényhozó  egy  napot (Szilveszter napját)  biztosított  a
    címzettek számára, hogy a törvény szabályait megismerjék, és  a
    törvény  alkalmazására felkészüljenek, rendelkezései a  2011-es
    esztendő   első  munkanapján  már  alkalmazhatóak  voltak.   Az
    Alkotmánybíróság  álláspontja szerint  a  munkavállalók  széles
    körét hátrányosan érintő jogszabályok hatályba lépése esetén  a
    felkészülési idő teljes hiánya súlyosan sérti a jogbiztonságot,
    ellentétes  az  Alkotmány  2. § (1)  bekezdésében  szabályozott
    jogállamisággal. Az Alkotmánybíróság a Ktvm.-mel összefüggésben
    nem   talált  olyan  okot,  amely  a  Ktvm.  azonnali  hatályba
    léptetését indokolhatná.
    A  felkészülési idő hiánya miatt bekövetkezett alkotmányellenes
    helyzet    a    törvény   hatályba   léptető    rendelkezésének
    következménye. Az alkotmányellenesség a Ktvm. esetén a hatályba
    léptető  rendelkezés megsemmisítésével nem orvosolható, ugyanis
    a Ktvm. 11. §-a a következő rendelkezést tartalmazza:
    „11.  §  E  törvény 2011. január 1. napján lép  hatályba  és  a
    hatálybalépését követő napon hatályát veszti.”
    Ennek  következtében rendelkezései 2011. január 1-jén beépültek
    a  Ktv.-be, és a törvény 2011. január 2-án – a hatályba léptető
    rendelkezéssel egyetemben – hatályukat vesztették.
    Az Alkotmánybíróság a felkészülési idő hiánya miatt keletkezett
    alkotmányellenes       helyzet      jogkövetkezményeit       az
    alkotmányellenesnek    ítélt   rendelkezés    megsemmisítésével
    érvényesítette.

    3.  Az  indítványokban megfogalmazott alkotmányossági kifogások
    alapvetően   a   Ktv.  17.  §  (1)  bekezdésébe  foglalt   azon
    rendelkezés alkotmányellenességének megállapítását kérik, amely
    a köztisztviselők indokolás nélküli felmentésére ad módot.
    Az  Abh.-ban az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a  Ktjt.-
    nek – a Ktv. 17. § (1) bekezdéséhez hasonló tartalmú – 8. § (1)
    bekezdése  alkotmányellenes,  sérti  az  Alkotmány  2.  §   (1)
    bekezdésében  szabályozott jogállamiság elvét, a  70/B.  §  (1)
    bekezdésében  szabályozott munkához való jogot,  a  70.  §  (6)
    bekezdésében szabályozott közhivatal viseléséhez való jogot, az
    57.  § (1) bekezdésében szabályozott bírósághoz fordulás jogát,
    és  az  Alkotmány  54.  § (1) bekezdésében szabályozott  emberi
    méltósághoz való jogot, ezért azt megsemmisítette.
    Tekintettel  arra,  hogy az indítványozók az Abh.-ban  elbírált
    indítványok  érveléséhez hasonló alkotmányossági érvek  alapján
    támadják a Ktv. 17. § (1) bekezdését, az Alkotmánybíróságnak  e
    határozatában  azt  kellett vizsgálnia, hogy  a  Ktv.  vitatott
    szabályaival    összefüggésben    is    megállapítható-e     az
    indítványozók    által   felhívott   alkotmányi   rendelkezések
    megsértése.
    A  Ktvm.  a Ktv. korábbi rendelkezéseihez képest új szabályokat
    állapított   meg  a  köztisztviselői  jogviszony   felmentéssel
    történő   megszüntetésére.  A  Ktv.-nek  a  Ktvm.   1.   §-ával
    megállapított  új  17. §-a a köztisztviselő  felmentésének  két
    esetkörét   szabályozza.  A  17.  §  (1)  bekezdés  alapján   a
    köztisztviselői jogviszonyt a munkáltató felmentéssel indokolás
    nélkül   megszüntetheti.  A  17.  §  (2)  bekezdése  azokat   a
    tényállásokat   szabályozza,  amelyek   fennállása   esetén   a
    köztisztviselői  jogviszonyt a munkáltató köteles  felmentéssel
    megszüntetni. A Ktv. 17. § (3) bekezdése alapján  a  munkáltató
    csak akkor köteles a felmentést indokolni, ha a Ktv. 17. §  (2)
    bekezdésében   szabályozott   kötelező   felmentési    jogcímek
    valamelyikét  alkalmazva  dönt  a  köztisztviselői   jogviszony
    megszüntetéséről.  Bár a Ktv. 17. § (2) bekezdése  állapít  meg
    felmentési  okokat,  azonban a 17. §  (1)  bekezdés  alapján  a
    köztisztviselő  közszolgálati  jogviszonya  e  felmentési  okok
    hiányában is, bármikor indokolás nélkül megszüntethető. A Ktvm.
    szabályaival  a  törvényhozó  a Ktjt.  8.  §  (1)  bekezdéséhez
    hasonló  szabályozást alakított ki a Ktv. hatálya  alá  tartozó
    köztisztviselők felmentésére, s ezzel a közigazgatás  egészében
    és    azon   túlmenően   az   Országgyűlés   Hivatalában,    az
    Alkotmánybíróság Hivatalában, a Köztársasági Elnök Hivatalában,
    az    országgyűlési    biztosok    hivatalában,    az    Állami
    Számvevőszéknél,  a  Magyar  Tudományos  Akadémia   Titkárságán
    dolgozó köztisztviselői jogállású alkalmazottak tekintetében is
    feloldotta  a  közszolgálati jogviszonyok korábban  biztosított
    stabilitását,    megszüntetve   a   köz   szolgálatában    álló
    tisztviselők felmentéssel szembeni fokozott jogvédelmét.
    Mindezeket  figyelembevéve az Alkotmánybíróság úgy ítélte  meg,
    hogy  az  Abh.-ban  kifejtett a Ktjt.  8.  §  (1)  bekezdésének
    alkotmányellenességét megalapozó megállapítások a  Ktv.  17.  §
    (1) bekezdésével összefüggésben is irányadók.
    3.1.  A  Ktv.  17.  § (1) bekezdésének alkotmányosságát  vitató
    indítványok  hivatkoznak az Alkotmány 70/B. § (1)  bekezdésében
    szabályozott munkához való jog sérelmére.
    Ezzel összefüggésben az Alkotmánybíróság az Abh.-ban elemezte a
    munkához   való  jog  értelmezésével  kapcsolatosan   kialakult
    gyakorlatát,  és  rámutatott arra,  hogy  az  alkotmánybírósági
    gyakorlat   következetes  volt  abban,  hogy  a   közszolgálati
    jogviszonyok   zárt  rendszerében  alkotmányossági   kérdésnek,
    garanciális   követelménynek  tekintette  a   felmentési   okok
    törvényi  szabályozását. [44/B/1993. AB  határozat,  ABH  1994,
    574,  575.;  833/B/2003. AB határozat, ABH  2004,  1775,  1779-
    1781.; 68/2006. (XII. 6.) AB határozat, ABH 2006, 740, 757.]
    Az   Alkotmány   8.   §  (1)  bekezdése  az   állam   elsőrendű
    kötelezettségévé  teszi az alapjogok tiszteletben  tartását  és
    védelmét.
    Az  Alkotmány  e  rendelkezése alapján az  Alkotmánybíróság  az
    alapvető  jogok értelmezése során határozataiban következetesen
    rámutatott    arra,    hogy   az   alapjogok   érvényesülésének
    alkotmányossági  garanciái  nem  merülnek  ki  abban,  hogy  az
    államnak  tartózkodnia kell megsértésüktől. Az Alkotmány  8.  §
    (1)  bekezdéséből következően az államnak kötelezettsége az is,
    hogy gondoskodjon az érvényesülésükhöz szükséges feltételekről,
    azaz az államot az alapjogokkal összefüggésben intézményvédelmi
    kötelezettség  terheli.  [először:  64/1991.  (XII.   17.)   AB
    határozat, ABH 1991, 297, 302.]
    Az  alapjogoknak ez az objektív intézményvédelmi oldala  magába
    foglalja  azt is, hogy az alapjogok érvényesülése érdekében  az
    államnak  az  alapjogokat  védelemben kell  részesítenie  saját
    intézményeivel, más személyekkel és szervezetekkel szemben  is.
    [22/2004. (VI. 19.) AB határozat, ABH 2004, 367, 374-375.]
    A munka az egyén létének, emberi autonómiájának anyagi forrása.
    Határozatlan  időtartamú  munkavégzésre  irányuló  jogviszonyok
    esetén  a  munkavállaló hosszú távon számít arra, hogy  munkája
    gazdasági  biztonságot  biztosít  maga  és  családja   számára.
    Ugyanakkor  a  munkavégzésre irányuló jogviszonyok  jellemzője,
    hogy   aszimmetrikus  jogviszonyok,  amelyben  a   munkavállaló
    jogilag  függő  helyzetben van a munkáltatótól. E  jogviszonyok
    törvényi  szabályozásának  a  funkciója  éppen  azon  garanciák
    megteremtése,  amelyek biztosítják, hogy ez a függő  helyzet  a
    munkavállalói oldalon ne eredményezzen kiszolgáltatottságot.  E
    garanciarendszer  egyik  eleme a  jogviszony  munkáltató  által
    történő  megszüntetésének  azon  törvényi  szabályozása,  amely
    védelmet    nyújt    a   jogviszony   indokolatlan,    önkényes
    megszüntetése ellen.
    Erre  tekintettel  a  munkához  való  jog  elemének  tekinti  a
    munkavállaló  hatékony  védelemhez való jogát  az  indokolatlan
    elbocsátással  szemben az európai jog –  az  Európai  Szociális
    Karta  24.  cikke  és az Európai Unió Alapjogi Chartájának  30.
    cikke  is,  és  e  követelménynek  megfelelően  szabályozza   a
    munkajogi  jogviszony  munkáltatói  rendes  felmondással   való
    megszüntetését a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.  évi  XXII.
    törvény is.
    Az  Abh.-ban  az  Alkotmánybíróság  úgy  ítélte  meg,  hogy   a
    közszolgálati    jogviszonyok   zárt   rendszerében    a    köz
    szolgálatában   álló  tisztviselők  indokolatlan   felmentéssel
    szembeni  jogvédelme, a felmentési okok és ebből következően  a
    felmentés  indokolási  kötelezettségének törvényi  szabályozása
    olyan garanciális kérdés, amely alkotmányos jelentőséggel  bír,
    és  amelynek szabályozása az Alkotmány 70/B. § (1) bekezdésében
    szabályozott  munkához  való  joggal  összefüggésben  az  állam
    intézményvédelmi  kötelezettsége körébe  tartozik.  (ABK  2011.
    február, 68, 80-82.)

    3.2.  Az  indítványozók vitatják a Ktv. 17. § (1)  bekezdésének
    alkotmányosságát az Alkotmány 70. § (6) bekezdése alapján is.
    Az  Alkotmánybíróság  az  Abh.-ban  rámutatott  arra,  hogy   a
    köztisztviselői  jogviszonyok  kettős  arculatú   jogviszonyok.
    Egyrészt,   mivel  munkavégzésre  irányuló  jogviszonyok,   sok
    vonatkozásban    a   munkajogi   jogviszonyok   sajátosságaival
    rendelkeznek.    Másrészt,    e   jogviszonyok    sajátosságait
    meghatározza az is, hogy e munkavégzés közhatalommal rendelkező
    állami   szervekben  történik  és  a  tisztviselők  közhivatalt
    viselnek,  állami  feladatokat látnak  el,  állami,  közhatalmi
    döntéseket  hoznak,  készítenek elő, ezért  alapvetően  közjogi
    jellegű  jogviszonyok. A közszolgálati jogviszonyt a munkáltató
    állami  szerv  határozata  hozza létre,  és  tartalmát  törvény
    határozza meg.
    A    köztisztviselők   jogállásának   szabályozása   során    a
    törvényhozónak  az  Alkotmány  70/B.  §  (1)  bekezdésén  kívül
    figyelemmel  kell  lennie az Alkotmány 70. §  (6)  bekezdésében
    szabályozott alapjogra, a közhivatal viselés jogára is.
    Az  Alkotmány  70.  §  (6)  bekezdése állampolgári  alapjogként
    szabályozza a közhivatal viseléséhez való jogot.
    A   közhivatal  viseléshez  való  jog  értelmezése   során   az
    Alkotmánybíróság az Abh.-ban kifejtette:
    „A  közhivatal  viseléséhez való jog  védelme  elsősorban  arra
    terjed  ki,  hogy az állam a közhivatal betöltését nem  kötheti
    olyan  feltételhez,  amely  magyar állampolgárokat  alkotmányos
    indok  nélkül  kizár  a közhivatal elnyerésének  lehetőségéből,
    valamely  állampolgár,  vagy  az  állampolgárok  egy  csoportja
    számára   lehetetlenné   teszi   közhivatal   betöltését.    Az
    Alkotmánybíróság  értelmezésében a közhivatal  viseléshez  való
    jog  alapján  senkinek  nincs Alkotmányból  folyó  alanyi  joga
    meghatározott  közhivatal, illetőleg közhivatalok  betöltéséhez
    (962/B/1992.  AB határozat, ABH 1995, 627, 629.). A  közhivatal
    viseléséhez  való  jog az alkotmányos védelem  körébe  vonja  a
    meglévő köztisztviselői, kormánytisztviselői jogviszonyokat  is
    azzal,  hogy  nem  csupán  a  közhivatal  elnyerését,  hanem  a
    közhivatal   viselését  részesíti  védelemben.   A   közhivatal
    viseléséhez való jogból folyó alkotmányos védelem, nem  jelenti
    a közhivatal viselőjének felmenthetetlenségét. (…) Az Alkotmány
    keretei   között   a   törvényhozó  széles  körű   szabadsággal
    rendelkezik  a felmentési okok szabályozásában,  ez  a  döntési
    szabadsága  azonban  (…) nem terjed odáig, hogy  a  munkáltatói
    jogkör gyakorlójának szabad és korlátlan döntési jogkört  adjon
    a  közhivatalt betöltő tisztviselő felmentésére. A  munkáltatói
    jogkör  gyakorlója  számára  (…)  biztosított  minden  törvényi
    korlátozás  nélküli  szabad döntési jogkör az  Alkotmánybíróság
    álláspontja   szerint  alkotmányellenes  módon  korlátozza   az
    Alkotmány   70.  §  (6)  bekezdésében  szabályozott  közhivatal
    viseléséhez  való jogot. (…) Az Alkotmánybíróság  nem  vitatja,
    hogy   az  államszervezet  hatékony  működése  indokolhatja   a
    közszolgálati   jogviszonyban  álló   tisztviselők   felmentési
    lehetőségének  könnyítését  a  korábbi  szabályozáshoz  képest,
    ennek azonban nem lehet módja a munkáltatói jogok gyakorlójának
    korlátlan  döntésre  való  felhatalmazása.  A  Ktjt.   vitatott
    rendelkezésében  alkalmazott  törvényi  megoldás   aránytalanul
    korlátozza  az  Alkotmány  70. § (6) bekezdésében  szabályozott
    alkotmányos  alapjogot.  (…) A törvényhozó  felelősségi  körébe
    tartozik   olyan   törvényi  szabályok   megalkotása,   amelyek
    összhangot  teremtenek az alkotmányos alapjogok védelme  és  az
    állami     célok    között,    amelyek    a    köztisztviselők,
    kormánytisztviselők   alkotmányos  jogainak   védelmét   és   a
    kormányzati célok megvalósítását egyaránt szolgálják.
    Az  államnak  a  közhivatal viseléséhez való joggal  összefüggő
    intézményvédelmi   kötelezettsége  körébe  tartozik,   hogy   a
    közhivatal  viselőjének védelmet nyújtson a munkáltatói  jogkör
    gyakorlójának  a  felmentésére  irányuló  önkényes   döntésével
    szemben.  A törvényhozó kötelessége olyan garanciális szabályok
    megalkotása,  amelyek  biztosítékot  nyújtanak  arra,  hogy   a
    kormánytisztviselőket törvényes indokok nélkül,  önkényesen  ne
    lehessen hivataluktól megfosztani.” (ABK 2011. február, 68, 82-
    83.)
    Az  Alkotmánybíróságnak ezek a megállapításai – amint az már az
    Abh.  indokolásából  is kitűnik –, a köztisztviselők  indokolás
    nélküli felmentésére is irányadók. Megállapítható, hogy a  Ktv.
    17.   §   (1)  bekezdésében  szabályozott,  indokolás   nélküli
    felmentés lehetősége sérti az Alkotmány 70. § (6) bekezdését.

    3.3. Az Alkotmánybíróság Abh.-ban kifejtett álláspontja szerint
    a  Ktv.  17. § (1) bekezdésének alkotmányellenessége következik
    az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből is.
    Az  Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint az Alkotmány 2.
    §  (1)  bekezdésében szabályozott jogállamiság  egyik  elemének
    tekinti  a  közigazgatás  törvény alá  rendeltségét.  [először:
    56/1991.  (XI. 8.) AB határozat, ABH 1991, 454, 456.; legutóbb:
    31/2010. (III. 25.) AB határozat, ABK 2010. március, 247,  253-
    254.]
    Az  Alkotmánybíróság az Abh.-ban elvi éllel mutatott  rá  arra,
    hogy „a jogállamiság nemcsak a közigazgatás hatósági aktusaival
    szemben  támasztja  a joghoz kötöttség követelményét,  hanem  a
    közigazgatás törvény alá rendeltségének követelménye kiterjed a
    közigazgatási  szervek  minden  olyan  aktusára,   amelyben   a
    közigazgatás  a  címzettek alapjogait  érintő  döntést  hoz.  A
    köztisztviselő,    a   kormánytisztviselő    felmentéséről    a
    munkáltatói  jogok gyakorlója a munkáltató közigazgatási  szerv
    nevében  hoz  olyan  döntést, amely – a  fentiek  alapján  –  a
    tisztviselő  alkotmányos jogait érinti. E döntéssel  szemben  a
    közigazgatás törvény alá rendeltségéből fakadó követelmény  az,
    hogy  törvény  határozza meg a munkáltatói döntés  anyagi  jogi
    kereteit.” (ABK 2011. február, 68, 83.)

    A  közigazgatás törvény alá rendeltségének Alkotmányból  fakadó
    követelményével  összefüggésben az Alkotmánybíróság  rámutatott
    arra  is,  hogy  az  követelményeket  támaszt  a  közigazgatási
    feladatokat  ellátó  tisztviselők jogállásának  szabályozásával
    szemben   is.   „A   közigazgatási  döntések   törvényességének
    biztosítása  megkívánja,  hogy a  törvényhozó  a  döntést  hozó
    tisztviselők  munkajogi  helyzetének  szabályozása   során   is
    teremtse meg azokat a garanciákat, amelyek biztosítják, hogy  a
    közigazgatás   nevében   eljáró  tisztviselők   magas   szakmai
    színvonalon,  pártpolitikai szempontból semleges módon,  minden
    befolyástól   mentesen,  pártatlanul,  kizárólag  a   törvények
    alapján  hozzák  meg  döntéseiket. Ennek a  garanciarendszernek
    egyik   eleme   a   közszolgálati   jogviszonyok   viszonylagos
    stabilitásának biztosítása.”
    Abban  az  esetben,  ha  a  tisztviselő  nem  élvez  felmentési
    védelmet,  a munkáltatói jogkör gyakorlója bármikor,  indokolás
    nélkül megszüntetheti közszolgálati jogviszonyát, a Ktv.-nek  a
    törvényesség  biztosítékaként megalkotott  szabályai  (pl.:  az
    utasításnak   való   engedelmesség  szabályai)   is   elvesztik
    garanciális   jelentőségüket,  mert  nem  elvárható,   hogy   a
    köztisztviselő  nyíltan kiálljon szakmai  és  jogi  álláspontja
    mellett,  ha azzal munkáját veszélyezteti. (ABK 2011.  február,
    68, 83.)
    Mindezeket  figyelembe véve megállapítható, hogy a Ktv.  17.  §
    (1)  bekezdése nem felel meg az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében
    szabályozott     jogállamiság     elve     által     támasztott
    követelményeknek.  Az  indokolás nélküli  felmentés  lehetősége
    sérti   a   joghoz   kötöttség   követelményét,   valamint    a
    közigazgatási döntések pártpolitikai semlegességét, befolyástól
    való    függetlenségét,   pártatlanságát,   és   ezzel   együtt
    törvényességét is veszélyezteti.

    3.4. Az Abh.-ban az Alkotmánybíróság rámutatott arra is, hogy –
    a  törvényi  garanciák  hiánya miatt  –  a  határozatlan  idejű
    közszolgálati jogviszony felmentéssel való megszüntetése esetén
    a  munkáltató  önkényes döntésével szemben nem  nyújt  hatékony
    jogvédelmet  az  sem, hogy a tisztviselő a munkáltatói  döntést
    bíróság  előtt támadhatja meg. Az Alkotmány 57. § (1) bekezdése
    alapján  mindenkinek  joga van ahhoz, hogy  valamely  perben  a
    jogait   vagy  kötelezettségeit  a  törvény  által  felállított
    független   és   pártatlan  bíróság  igazságos   és   nyilvános
    tárgyaláson  bírálja el. Az Alkotmány 57.  §  (1)  bekezdéséből
    vezette   le   39/1997.   (VII.   1.)   AB   határozatában   az
    Alkotmánybíróság  a  hatékony bírói  jogvédelem  követelményét,
    nevezetesen  azt,  hogy  a  jogi  szabályozásnak   olyan   jogi
    környezetet kell biztosítani, hogy a perbe vitt jogok a bíróság
    által   érdemben   elbírálhatók  legyenek.  A  hatékony   bírói
    felülvizsgálat  követelménye  az  Alkotmánybíróság  álláspontja
    szerint  magában foglalja azt is, hogy a közigazgatási  döntési
    jogkört meghatározó szabálynak megfelelő szempontot vagy mércét
    kell  tartalmaznia,  amely  alapján a  döntés  jogszerűségét  a
    bíróság  felülvizsgálhatja. (ABH 1997, 263, 272.) Az  Alkotmány
    57.  § (1) bekezdésében szabályozott általános bírói jogvédelmi
    garanciákat az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6.  cikk  (1)
    bekezdése  is  megköveteli. Az Emberi Jogok  Európai  Bírósága,
    amely  az  utóbbi időkben folytatott gyakorlatában  fokozatosan
    kiterjesztette  a 6. cikk (1) bekezdésének alkalmazhatóságát  a
    köztisztviselők közszolgálati jogvitáira is [Vilho Eskelinen és
    társai  v.  Finnország no. 63235/00 2007. április  19.;  Iordan
    Iordanov és társai v. Bulgária no. 23530/02 2009. július 2.]  a
    bírósághoz fordulás jogának elemét képező fair eljárásból eredő
    követelménynek   tekinti   a  hatékony   bírói   felülvizsgálat
    követelményét.  Nem  tekinti hatékonynak  a  bírói  jogvédelmet
    akkor, ha eljárási vagy anyagi jogi akadálya van annak, hogy  a
    bíróság  önálló, érdemi vizsgálatot végezzen, a felek  jogairól
    érdemben döntsön. [Delcourt v. Belgium 1970. január 17.  Series
    A  no. 11.; Barbera, Messegué és Jabardo v. Spanyolország 1988.
    december 6. Series A. no 285-C]
    Az   Alkotmánybíróságnak  az  Abh.-ban  kifejtett   álláspontja
    szerint a törvényhozó azzal, hogy nem szabályozta a munkáltatói
    felmentés törvényi feltételeit, és lehetőséget adott  a  döntés
    indokolásának  mellőzésére, – mivel  szűk  körre  korlátozódott
    azoknak az eseteknek a köre amikor a kormánytisztviselő a siker
    reményében  fordulhat  a  bírósághoz,  a  bíróság  a  felmentés
    jogszerűségét   érdemben  el  tudja  bírálni   –   aránytalanul
    korlátozta  a  kormánytisztviselőt  az  Alkotmány  57.  §   (1)
    bekezdése  alapján  megillető bírói jogvédelemhez  való  jogot.
    (ABK 2011. február, 83-84.)
    Az   Alkotmány  57.  §  (1)  bekezdésében  szabályozott   bírói
    jogvédelemhez való jog aránytalan korlátozása megállapítható  a
    köztisztviselők  felmentésének  mindazon  eseteiben,  amikor  a
    munkáltatói  jogkör  gyakorlója a  Ktv.  17.  §  (1)  bekezdése
    alapján dönt a köztisztviselő felmentéséről.
    Az  Alkotmánybíróság az Abh.-ban kifejtette  azt  is,  hogy  az
    indokolatlan felmentés elleni jogvédelem hiánya miatt  sérelmet
    szenved az Alkotmány 54. § (1) bekezdésében szabályozott emberi
    méltósághoz való jog is. (ABK 2011. február, 68, 84-85.)
    Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy  a  Ktv.  17.  §  (1)
    bekezdésében szabályozott munkáltatói felmentési jogkör a Ktjt.
    8.  §  (1)  bekezdéséhez hasonlóan magában hordozza  az  emberi
    méltóság sérelmét is.
    Mindezek  alapján az Alkotmánybíróság úgy ítélte  meg,  hogy  a
    Ktv.  17.  § (1) bekezdése alkotmányellenes, sérti az Alkotmány
    2.  § (1) bekezdésében szabályozott jogállamiság elvét, a 70/B.
    §  (1)  bekezdésében szabályozott munkához való jogot, a 70.  §
    (6)   bekezdésében  szabályozott  közhivatal  viseléséhez  való
    jogot,  az  57.  §  (1)  bekezdésében  szabályozott  bírósághoz
    fordulás   jogát,  és  az  Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdésében
    szabályozott   emberi  méltósághoz  való   jogot,   ezért   azt
    megsemmisítette.
    Tekintettel  arra, hogy az Alkotmánybíróság a Ktv.  17.  §  (1)
    bekezdésének    alkotmányellenességét   az   Alkotmány    fenti
    rendelkezéseinek   sérelme   miatt   megállapította,    állandó
    gyakorlatának  megfelelően  az  indítványozók  által  felhozott
    további alkotmányossági kérdéseket nem vizsgálta.
    Az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
    továbbiakban: Abtv.) 42. §-a alapján az Alkotmánybíróság  által
    megsemmisített jogszabályi rendelkezés a határozat közzétételét
    követő  napon  veszti hatályát. Az Abtv. 43.  §  (4)  bekezdése
    alapján  az  Alkotmánybíróság ettől eltérően is meghatározhatja
    az  alkotmányellenes jogszabály hatályon kívül  helyezését,  ha
    ezt  a  jogbiztonság,  vagy az eljárást kezdeményező  különösen
    fontos  érdeke indokolja. Az Alkotmánybíróság az Abh.-ban  „pro
    futuro”,  2011. május 31-i hatállyal semmisítette meg  a  Ktjt.
    alkotmányellenesnek ítélt 8. § (1) bekezdését. A  megsemmisítés
    időpontjának meghatározása során figyelemmel volt arra, hogy az
    alkotmányellenesség           megszüntetése           érdekében
    szabályozástechnikai    okokból    a    megsemmisítés     olyan
    rendelkezésre  is kiterjedt, amelynek alkotmányellenességét  az
    Alkotmánybíróság nem vizsgálta és a megsemmisítés következtében
    mind    a   kormánytisztviselő   lemondása,   mind   felmentése
    szabályozatlanul maradna. Időt kívánt biztosítani  a  jogalkotó
    számára az Alkotmánynak megfelelő szabályok megalkotására. (ABK
    2011. február, 68, 85.)
    Az  Alkotmánybíróság  a  Ktv. 17. § (1)  bekezdését  „ex  nunc”
    hatállyal   –   a  határozat  közzétételét  követő   nappal   –
    semmisítette meg. A megsemmisítés időpontjának meghatározásakor
    az  Alkotmánybíróság figyelemmel volt a felkészülési idő teljes
    hiányára,  valamint arra, hogy a megsemmisítés következtében  a
    köztisztviselők felmentése nem marad szabályozás nélkül, a Ktv.
    17.  §-ának  további rendelkezései tartalmaznak  szabályokat  a
    köztisztviselői    jogviszony    munkáltató    által    történő
    megszüntetésére.

    4.  Az  indítványok  alapján az Alkotmánybíróságnak  vizsgálnia
    kellett  a felmentési időre nézve a Ktv. 18. § (1) bekezdésében
    megállapított szabályokat is. Két indítványozó a Ktv. 17. § (1)
    bekezdésével összefüggésben, azonos indokok alapján kéri a  18.
    §  (1) bekezdése alkotmányossági vizsgálatát, az indítványok  a
    felmentési  időre  vonatkozó szabályozás  alkotmányellenességét
    külön  nem indokolják. Egy indítványozó csak a felmentési időre
    vonatkozó szabályok módosításának alkotmányosságát vitatja.  Az
    indítványok   érvelése   alapján   megállapítható,    hogy    a
    szabályozásnak visszaható hatályú jogalkotás tilalmába ütközése
    és  a  szerzett  jogok  sérelme miatt az  Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdése  alapján  tartják alkotmányellenesnek  a  Ktv.-nek  a
    felmentési időre vonatkozó szabályait.
    Az  Abh.-ban  az Alkotmánybíróság ugyancsak vizsgálta  a  Ktjt.
    felmentési     időre    vonatkozó    hasonló    szabályozásának
    alkotmányosságát  az Alkotmány 2. § (1) bekezdése  alapján,  és
    úgy  ítélte  meg, hogy annak alkotmányellenessége a  visszaható
    hatályú  jogalkotás  tilalmába ütközés,  illetőleg  a  szerzett
    jogok sérelme miatt nem állapítható meg.
    4.1.   Az   Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata  szerint   az
    Alkotmány  2.  §  (1) bekezdésében elismert jogállamiság  egyik
    legfontosabb alkotóeleme a jogbiztonság, amely – egyebek között
    –  megköveteli,  hogy  a  jogalanyoknak meglegyen  a  tényleges
    lehetőségük arra, hogy magatartásukat a jog előírásaihoz tudják
    igazítani,  ennek  érdekében  a jogszabályok  a  kihirdetésüket
    megelőző  időre  nézve  ne  állapítsanak  meg  kötelezettséget,
    illetőleg  valamely  magatartást visszamenőleges  hatállyal  ne
    minősítsenek   jogellenesnek.  A  jogbiztonság  ezen   alapvető
    követelményével  ellentétes jogalkotás az Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdésének  a sérelmét eredményezi. [34/1991.  (VI.  15.)  AB
    határozat,  ABH  1991,  170,  172.;  31/2005.  (VII.  14.)   AB
    határozat,   ABH   2005,   675,  679.]   „Az   Alkotmánybíróság
    gyakorlatában visszaható hatályúnak minősül a szabályozás, ha a
    jogszabály   hatálybaléptetése  (...)   nem   visszamenőlegesen
    történt  ugyan,  de  a  jogszabály  rendelkezéseit  –  az  erre
    irányuló   kifejezett  rendelkezés  szerint  –   a   jogszabály
    hatálybalépése  előtt  létrejött jogviszonyokra  is  alkalmazni
    kell.” [57/1994. (XI. 17.) AB határozat, ABH 1994, 316, 324.]
    A  Ktv.  18.  §  (1) bekezdésébe foglalt vitatott  szabályok  a
    jövőre nézve rendelkeznek, a hatályba lépésüket megelőző  időre
    kötelezettséget, jogsértésért való felelősséget, szankciót  nem
    állapítanak meg.
    A  visszaható  hatályú jogalkalmazás tilalma  nem  értelmezhető
    akként,  hogy a tartós, határozatlan időtartamú jogviszonyok  a
    jövőre nézve nem alakíthatók át, nem változtathatók meg.  Ha  a
    jogviszonyok   tartalmának  megváltoztatása  következtében   az
    Alkotmány  valamely  más  rendelkezése (pl.:  a  diszkrimináció
    tilalma),  vagy  valamely alapvető jog  sérelmet  nem  szenved,
    pusztán   az   Alkotmány   2.  §  (1)  bekezdése   alapján   az
    alkotmányellenesség  nem  állapítható  meg.   (174/B/1999.   AB
    határozat, ABH 2005, 870, 878.)
    4.2.  Az indítványokból kitűnő álláspont szerint a Ktv.  18.  §
    (1)  bekezdésében  a felmentési idő tartamának  csökkentése  és
    szolgálati  időtől  független, egységes megállapítása  szerzett
    jogokat is sért.
    Az  Alkotmánybíróság értelmezése szerint: „[a]  jogbiztonság  –
    többek  között  – megköveteli a megszerzett jogok  védelmét,  a
    teljesedésbe    ment,   vagy   egyébként   véglegesen    lezárt
    jogviszonyok   érintetlenül   hagyását,   illetve   a   múltban
    keletkezett,    tartós   jogviszonyok   megváltoztathatóságának
    alkotmányos  szabályokkal való korlátozását.”  [11/1992.  (III.
    5.) AB határozat, ABH 1992, 77, 81.]

    Ugyanakkor   az  Alkotmánybíróság  rámutatott  az  Alkotmányból
    levezetett követelmény értelmezési határaira is: „[a]  szerzett
    jogok  védelmének  alkotmányos  jogállamban  szabályként   kell
    érvényesülnie, az azonban nem abszolút érvényű és kivételt  nem
    tűrő  követelmény. [...] A szerzett jogokkal azonban a  pusztán
    elvont   jogi   lehetőségek,  amelyek  még   fennálló   konkrét
    jogviszonyokkal   összefüggésben   nincsenek,   csak    távoli,
    közvetett  kapcsolatban vannak. Az alkotmányos védelmet  élvező
    szerzett  jogok  a már konkrét jogviszonyokban  alanyi  jogként
    megjelenő   jogosultságok,   illetőleg   azok   a   jogszabályi
    ’igérvények’ és ’várományok’, amelyeket a jogalkotó  a  konkrét
    jogviszonyok  keletkezésének  lehetőségével  kapcsol  össze.  A
    jogszabályok   hátrányos   megváltoztatása   így   csak   akkor
    ellentétes  a  szerzett  jogok  alkotmányos  oltalmával,  ha  a
    módosítás a jog által már védett jogviszonyok lefolyásában idéz
    elő  a jogalanyokra nézve kedvezőtlen változtatást. [...] A jog
    stabilitására,    előreláthatóságára   vonatkozó    alkotmányos
    szempont nem jelenti a jogszabályok megváltoztathatatlanságát.”
    (731/B/1995. AB határozat, ABH 1995, 801, 805-806.)

    A  felmentési időre való jogosultság a közszolgálati jogviszony
    megszűnésekor  nyílik  meg,  akkor válik  alanyi  joggá,  addig
    alkotmányos védelem alatt álló szerzett jog nem keletkezik.
    A  meghatározott  felmentési időhöz való  jog  a  közszolgálati
    jogviszonyokat  szabályozó törvényeken és  nem  az  Alkotmányon
    alapuló  alanyi jog. Így az arra jogosultaknak a Ktv. szabályai
    alapján  nem  keletkezett  az  Alkotmány  védelme  alatt   álló
    „várománya”.  A  jogalkotó  nagy  szabadsággal  rendelkezik   a
    felmentési   idő   szabályozására  és   megváltoztatására   is.
    [Hasonlóan    foglalt    állást    az    Alkotmánybíróság     a
    végkielégítéssel   kapcsolatos   határozataiban,   legutóbb   a
    174/B/1999.  AB  határozatában (ABH 2005, 870,  877-878.).]  Az
    Alkotmánybíróság  több  határozatában  utalt  arra,  hogy  „[a]
    jogbiztonság  és  a  szerzett  jog  alkotmányos   védelme   nem
    értelmezhető  akként, hogy a múltban keletkezett jogviszonyokat
    soha  nem  lehet  alkotmányos szabályozásokkal megváltoztatni.”
    [515/B/1997. AB határozat, ABH 1998, 976, 977.; 1011/B/1999. AB
    határozat, ABH 2001, 1365, 1370.; 495/B/2001. AB határozat, ABH
    2003,  1382,  1390.] Nem sérti a jogbiztonság  követelményét  a
    jogosultság  feltételeinek jövőre vonatkozó  olyan  átalakítása
    sem,  amely  a  jövőbeni jogosultak számára  esetleg  hátrányos
    következményekkel  jár. (174/B/1999. AB  határozat,  ABH  2005,
    870, 878.)

    Mindezeket   figyelembevéve  a  Ktv.  18.  §  (1)  bekezdésének
    alkotmányellenessége az Alkotmány 2. § (1) bekezdése alapján  a
    visszaható  hatályú jogalkotás tilalmába ütközés és a  szerzett
    jogok sérelme miatt nem állapítható meg.

    5.   Több   indítványozó   hivatkozik  egyrészt   a   szociális
    partnerekkel   való   egyeztetési  kötelezettség   elmulasztása
    kapcsán,  másrészt  az indokolás nélküli felmentés  kapcsán  az
    Alapjogi  Charta 27., 28. és 30. cikkében foglalt rendelkezések
    megsértésére.
    Az  Alkotmánybíróság  gyakorlatában  „[a]z  Európai  Közösségek
    alapító    és    módosító   szerződései   az   Alkotmánybíróság
    hatáskörének szempontjából nem nemzetközi szerződések, (...)  e
    szerződések, mint elsődleges jogforrások (…) közösségi  jogként
    a  belső jog részei, mivel a Magyar Köztársaság 2004. május  1-
    jétől  az  Európai Unió tagja. Az Alkotmánybíróság hatáskörének
    szempontjából a közösségi jog nem minősül az Alkotmány 7. § (1)
    bekezdésében  meghatározott nemzetközi jognak” [72/2006.  (XII.
    15.)   AB  határozat,  ABH  2006,  819,  861.].  Erre  az  elvi
    álláspontra  helyezkedett  az 1053/E/2005.  AB  határozat  (ABH
    2006,  1824,  1828.) és a 87/2008. (VI. 18.) AB határozat  (ABH
    2008, 707, 738.) is.
    Az  Alkotmánybíróság hatáskörét az Abtv. 1. §-a határozza  meg.
    Ennek  alapján  az  Alkotmánybíróságnak nincs  hatásköre  annak
    vizsgálatára, hogy valamely jogszabály sérti-e az Európai  Unió
    jogát.   Ezért   az   Alkotmánybíróság   az   indítványokat   e
    vonatkozásban  az Ügyrend 29. § b) pontja alapján  –  hatásköre
    hiányában – visszautasította.

    A  határozat Magyar Közlönyben való közzététele az Abtv. 41. §-
    án alapul.
                        Dr. Paczolay Péter s. k.,
                       az Alkotmánybíróság elnöke,
                        
          Dr. Balogh Elemér s. k.,     Dr. Bihari Mihály s. k.,
          alkotmánybíró                           alkotmánybíró

          Dr. Bragyova András s. k.,    Dr. Holló András s. k.,
          alkotmánybíró                   előadó  alkotmánybíró

          Dr. Kiss László s. k.,        Dr. Kovács Péter s. k.,
          alkotmánybíró                           alkotmánybíró

          Dr. Lenkovics Barnabás s. k., Dr. Lévay Miklós s. k.,
          alkotmánybíró                           alkotmánybíró

                        Dr. Stumpf István s. k.,
                             alkotmánybíró
     Dr. Stumpf István alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     1.  Egyetértek  a határozat rendelkező részével,  ugyanakkor  a
     rendelkező   rész   1.  pontja  indokolásának   a   kellő   idő
     követelményével kapcsolatos megállapításait az  alábbi  okokból
     nem támogatom.
     2.  Az  Alkotmánybíróság következetes joggyakorlata szerint  az
     Alkotmány  2.  § (1) bekezdéséből eredő jogállami  követelmény,
     hogy   a  jogszabály  hatálybalépésének  időpontját  úgy   kell
     meghatározni,   hogy   kellő   idő   maradjon   a    jogszabály
     alkalmazására   való   felkészülésre.  Az  Alkotmánybíróság   a
     jogszabályok kihirdetésével és hatálybaléptetésével kapcsolatos
     álláspontját   a   28/1992.   (IV.30.)   AB   határozatban   (a
     továbbiakban:  ABh.)  foglalta össze.  E  határozat  szerint  a
     jogszabály    hatálybalépési   időpontjának    meghatározásakor
     figyelemmel kell lenni arra, hogy kellő idő maradjon
     a) a jogszabály szövegének megszerzésére és áttanulmányozására;
     b)  a  jogalkalmazó szervek számára a jogszabály  alkalmazására
     való felkészüléshez;
     c)  a jogszabállyal érintett személyek és szervek számára annak
     eldöntéséhez,   hogy  miként  alkalmazkodjanak   a   jogszabály
     rendelkezéseihez  az  önkéntes jogkövetés  személyi  és  tárgyi
     feltételeiről  való gondoskodáshoz (ABH 1992,  155.).  A  kellő
     felkészülési   idő   követelményének  a  jogbiztonság   elvéből
     következő  lényegi  eleme, hogy a jogszabályi  rendelkezéseknek
     mindazok  a  címzettjei, akik részére a jogszabály új,  illetve
     többletkötelezettségeket ír elő — legyenek  akár  a  jogszabály
     végrehajtásáért   felelős  (jogalkalmazó)  szervek,   akár   az
     önkéntes  jogkövetés szempontjából érintett egyéb személyek  és
     szervek   —,  a  kötelezettségeiket  potenciálisan  teljesíteni
     tudják,    és    akaratuk    ellenére    ne    kövessenek    el
     kötelességszegést, ne valósítsanak meg jogellenes  magatartást.
     Mind  a  jogalkalmazásnak, mind pedig a jogkövető magatartásnak
     feltétele a jogszabály megismerése, ebből a szempontból tehát a
     jogszabály  alkalmazására  való  felkészülés  és  a  jogszabály
     megismerése cél-eszköz viszonyban áll egymással.
     Az  ABh.  leszögezte: „A demokratikus jogállam  azonban  —  sok
     egyéb mellett — abban is különbözik a diktatúrától, hogy nem él
     vissza  azzal  a  lehetőséggel, amelyet  a  jog  megismerésének
     általános   érvényű   követelménye   és   az   erre   alapított
     felelősségre vonás az állam számára nyújt, hanem kellő törvényi
     garanciákkal  megteremti  annak a reális  lehetőségét,  hogy  a
     jogalanyok valóban megismerhessék a reájuk irányadó jogszabályi
     rendelkezéseket,  s  módjukban  álljon  magatartásukat  azokhoz
     igazítani.”

     Az  Alkotmánybíróság  már  az  ABh.-t  megelőző  döntésében  is
     hangsúlyozta,   hogy   „[a]   jogszabály   alkalmazására   való
     felkészüléshez   szükséges   „kellő   idő”   megállapítása   és
     biztosítása a jogalkotó felelősséggel terhelt mérlegelésének és
     döntésének  függvénye. Az alkotmányellenesség csak a jogszabály
     alkalmazására  való felkészülést szolgáló időtartam  kirívó,  a
     jogbiztonságot  súlyosan veszélyeztető vagy  sértő  elmaradása,
     illetőleg hiánya esetén állapítható meg.” [7/1992. (I. 30.)  AB
     határozat  ABH  1992, 45, 47.] Az ABh. szerint  pedig  „[a]nnak
     elbírálása,  hogy valamely konkrét jogszabály  esetében  mennyi
     idő  szükséges  a jogszabály alkalmazására való felkészüléshez,
     gazdaságpolitikai,   szervezési,   műszaki   stb.    szempontok
     figyelembevételét szükségessé tevő mérlegelési  kérdés,  vagyis
     nem   alkotmányjogi  probléma”  (ABH  1992,  155,   158.).   Az
     Alkotmánybíróság  egyrészt  nem  rendelkezik  olyan  szervezeti
     kapacitással,  amely lehetővé tenné a jogszabály  alkalmazására
     való felkészüléshez szükséges idő pontos felmérését, másrészt —
     mivel  számszerű, mértékbeli kérdésben kell döntést hozni  —  a
     probléma alkotmányjogi szempontú értékelését nem minden esetben
     lehet egyértelmű és kiszámítható szempontok alapján elvégezni.
     A  jogszabály alkalmazására való felkészülési idő kirívó hiánya
     azonban alkotmányellenességhez vezet. A jogbiztonságot súlyosan
     sérti,   ha  az  új,  illetve  többletkötelezettségeket  előíró
     jogszabályi   rendelkezések  kihirdetése  és  hatályba   lépése
     közötti  felkészülési  idő  elmarad  vagy  olyan  rövid,   hogy
     nyilvánvaló,   hogy  a  jogszabály  címzettjei  jóhiszeműségük,
     legjobb  szándékuk  és igyekezetük ellenére  sem  —  vagy  csak
     rendkívüli  erőfeszítések  árán — tudnának  kötelezettségeiknek
     eleget  tenni. Ellentétes a jogállamiság elvével,  ha  a  kellő
     felkészülési  idő hiányából eredően a jogszabály  címzettjei  a
     megváltozott  rendelkezésekhez  való  alkalmazkodás  rendkívüli
     nehézsége   miatt  nyilvánvalóan,  illetve  az  új  szabályozás
     megismerhetőségének   hiányában   valószínűsíthetően   jogsértő
     helyzetbe kerülnek; különösen, ha emiatt joghátrányok  is  érik
     (érhetik) őket.
     Ha  a  kellő felkészülési idő hiánya a jogbiztonságot  súlyosan
     sérti    —   amennyiben   az   adott   ügy   tárgya   nem    az
     alkotmányellenesség  előzetes vizsgálata, alkotmányjogi  panasz
     vagy   folyamatban   lévő   ügyekben  alkalmazandó   jogszabály
     alkotmányellenességének    megállapítására    irányuló    bírói
     kezdeményezés    elbírálása   —    az    Alkotmánybíróság    az
     alkotmányellenességet az Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi
     XXXII. törvény keretei között csak úgy tudja orvosolni, ha —  a
     törvény  43.  § (4) bekezdésének megfelelően — a jogbiztonságot
     sértő  időpontban hatályba lépett rendelkezéseket  az  érintett
     rendelkezések    hatálybalépésének   napjára    visszamenőleges
     hatállyal   semmisíti   meg.   Ilyen   esetekben   ugyanis   az
     Alkotmánybíróság  döntéséhez képest ex  nunc  vagy  pro  futuro
     hatályú   megsemmisítés  éppen  azok  számára  nem  biztosítana
     jogorvoslatot, akiket olyan időpontban ért joghátrány,  ameddig
     még   nem   állt   rendelkezésükre  kellő  idő   a   jogszabály
     alkalmazására  való  felkészüléshez  (míg  az  Alkotmánybíróság
     döntésének  időpontjára adott esetben már fel lehet készülni  a
     jogszabály  alkalmazására, tehát — ha az  alkotmányellenességet
     megalapozó  más  ok nem áll fenn — az ex nunc vagy  pro  futuro
     hatályú  megsemmisítés az alkotmányvédelem  szempontjából  akár
     értelmét is veszítheti).

     3.  A többségi határozat indokolásának III. 2. pontja kimondja,
     hogy   „az   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  az   ilyen
     munkavállalók  széles  körét  hátrányosan  érintő  jogszabályok
     hatályba  lépése  esetén  a  felkészülési  idő  teljes   hiánya
     súlyosan sérti a jogbiztonságot, ellentétes az Alkotmány  2.  §
     (1)    bekezdésében   szabályozott   jogállamisággal”;    „[a]z
     Alkotmánybíróság  a Ktvm.-mel összefüggésben nem  talált  olyan
     okot, amely a Ktvm. azonnali hatállyal való hatályba léptetését
     indokolhatná”,  majd  pedig a III.  3.4.  pontban,  hogy  „[a]z
     Alkotmánybíróság  a  Ktv.  17.  §  (1)  bekezdését  „ex   nunc”
     hatállyal   —   a  határozat  közzétételét  követő   nappal   —
     semmisítette     meg”;    „[a]    megsemmisítés    időpontjának
     meghatározásakor   az  Alkotmánybíróság  figyelemmel   volt   a
     felkészülési idő teljes hiányára (…)”.
     Az  előbbiekben  ismertetett  álláspontomra  tekintettel  az  a
     véleményem, hogy ha a jelen ügyben megállapítható lenne a kellő
     felkészülési idő hiányában a jogbiztonság súlyos sérelme, akkor
     az Alkotmánybíróságnak a kellő felkészülési idő nélkül hatályba
     lépett, ezáltal a jogbiztonságot súlyosan sértő rendelkezéseket
     a  hatálybalépésük  napjára visszamenőleges  hatállyal  kellene
     megsemmisítenie,    attól    függetlenül,    hogy     egyébként
     alkotmányosnak minősülnek vagy sem. A felkészülési  idő  kirívó
     hiányával  hatályba  léptetett — egyébként  alkotmányellenesnek
     talált  — rendelkezéseknek „a felkészülési idő teljes hiányára”
     figyelemmel  történő ex nunc hatályú megsemmisítése  véleményem
     szerint nem logikus, a szabályozás által hátrányosan érintettek
     jogsérelmét nem orvosolná.
     A   jelen   ügyben  azonban  a  kellő  felkészülési  időnek   a
     jogbiztonságot  súlyosan sértő hiánya  véleményem  szerint  nem
     állapítható meg.
     A  Ktvm.  kihirdetése  és hatálybalépése között  két  nap  (egy
     munkanap)  telt  el,  mivel  azt  2010.  december  30.   napján
     hirdették ki, majd 2011. január 1. napján hatályba lépett.  Bár
     az   Alkotmánybíróság   egy  esetben  súlyosító   körülményként
     értékelte,  hogy  a  jogszabály kihirdetése  és  hatálybalépése
     közötti  rövid időszak az év utolsó napjaira esett, a vonatkozó
     esetben  konkrét  felkészülést szükségessé tevő  jogszabályról,
     egészen  pontosan  mezőgazdasági  exporttámogatási  rendszerrel
     kapcsolatos   rendelet  hatálybaléptetéséről  kellett   dönteni
     [723/B/1998.  AB  határozat, ABH 1999,  798,  799-800.].  Ennek
     kapcsán  a  jelen esetben elsőként azt kellett volna vizsgálni,
     hogy  a Ktvm.-nek az indítványozók által támadott rendelkezései
     tartalmaznak-e konkrét kötelezettséget a címzetti körre, vagyis
     a köztisztviselőkre nézve.
     A  Ktvm.  támadott  — az indokolás nélküli felmentést  lehetővé
     tevő,   illetve   a  felmentési  idő  hosszát   megállapító   —
     rendelkezései  nem  a  hatálybalépést  követően  azonnal   vagy
     folyamatosan végrehajtandó kötelezettségeket tartalmaznak.
     Az  Alkotmánybíróság több határozatában utalt arra, hogy ha  „a
     jogi szabályozás lehetővé teszi, hogy a címzettek a végrehajtás
     folyamatában  ismerjék  meg  a  jogszabály  rendelkezéseit   és
     készüljenek fel jogaik érvényesítésére”, vagyis ha  a  kérdéses
     jogszabály  nem tartalmaz olyan magatartási szabályt,  amelynek
     eleget  kellett volna tenni, akkor nem állapítható meg a  kellő
     felkészülési idő sérelme [797/B/2001. AB határozat,  ABH  2003,
     1437, 1443.].
     Az  indokolás  nélküli  munkáltatói  felmentést  lehetővé  tevő
     rendelkezés  hatályba  lépésére  egyrészt  a  munkáltatónak  az
     alkalmazás szempontjából, a köztisztviselőnek pedig az önkéntes
     jogkövetés  személyi és tárgyi feltételeiről való  gondoskodás,
     illetve  az  ezt megalapozó megismerés szempontjából  nem  kell
     felkészülnie, másrészt a köztisztviselő — az indokolás  nélküli
     felmentésnek  éppen  az indokolás nélküli  jellege  miatt  —  a
     szabály vele szembeni alkalmazására nem is tudhat felkészülni.
     Ennek  értelmében azt állapíthatjuk meg, hogy a Ktvm.  támadott
     rendelkezései  nem  tartalmaznak  olyan  magatartási  szabályt,
     amelynek   a  hatálybalépésig  ne  lehetett  volna  megfelelni,
     illetve  amelynek  alkalmazására  a  hatálybalépés  napjáig  ne
     lehetett  volna  felkészülni, ezért a  kellő  felkészülési  idő
     követelményét a jogszabály hatályba léptetése a fentiek szerint
     értelmezve nem sértette meg.
     Fontosnak  tartom  hangsúlyozni, hogy a kellő felkészülési  idő
     alkotmányos  garanciája  nem  egyenlő  az  érintettek   életére
     gyakorolt  hatások  teljes körű számbavételéhez  szükséges  idő
     biztosításával. A kellő felkészülési idő — mint a  jogbiztonság
     elvéből  következő  alkotmányos garancia — nem  azt  szolgálja,
     hogy  a jogszabályoknak az egyedi életpályára gyakorolt komplex
     hatás-együttesét  a  hatálybalépés  időpontjának  meghatározása
     kapcsán  a  jogalkotó  figyelembe  vegye,  hanem  azt,  hogy  a
     jogszabály    által    előírt    magatartási    szabályok    és
     kötelezettségek  alkalmazására  és  végrehajtására  kellő   idő
     álljon   rendelkezésre.  A  jogszabályok  által  az   általános
     címzetti  körben  meghatározott jogalanyok  kellő  felkészülési
     ideje  ennek  értelmében nem vonatkozhat az  akkor  még  csupán
     feltételes  helyzet  összes esetlegesen  rájuk  háruló,  egyedi
     következményeinek   számbavételére.   Az   indokolás    nélküli
     felmentést    lehetővé    tevő    rendelkezés    hatálybalépési
     időpontjának   meghatározása   önmagában   nincs   hatással   a
     köztisztviselőt ért egyedi, hátrányos döntések olyan  közvetett
     jellegű    következményeire,   mint   amilyen   az    életpálya
     elbizonytalanodása vagy irányának megváltozása.
     4.  Mivel  a  kellő  idő követelményének alkalmazásán  kívül  a
     tartalmilag  megegyező rendelkezéseknek, vagyis a  Ktv.  17.  §
     (1)    bekezdésének    jelenlegi   és   a   kormánytisztviselők
     jogállásáról   szóló   2010.   évi   LVIII.   törvény   8.    §
     (1)  bekezdésének  korábbi megsemmisítésére  lényegében  azonos
     indokolással került sor, a rendelkező rész 1. pontját  érintően
     fenntartom  a  8/2011.  (II. 18.) AB  határozathoz  (ABK  2011.
     február, 68.) csatolt párhuzamos indokolásomban foglaltakat.

     Budapest, 2011. április 5.

     Dr. Stumpf István
     alkotmánybíró

     A párhuzamos indokláshoz csatlakozom:

         Dr. Bihari Mihály  Dr. Bragyova András
         alkotmánybíró alkotmánybíró

     Dr. Paczolay Péter
     alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Dismissal of civil servants
     Number of the Decision:
     .
     29/2011. (IV. 7.)
     Date of the decision:
     .
     04/05/2011
     Summary:
     Civil servants (those working for state institutions and local government authorities) cannot be dismissed from office without a reason being provided.
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2011-1-002
     .